1. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE"

Transkript

1 1. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE Technologický projekt byl zpracován na základě stavební dispozice vypracované generálním projektantem a odsouhlasené uživatelem. Vybavení lékařskou technologií je řešeno v souladu s příslušnými směrnicemi, vyhláškami a normami, vztahujícími se na výstavbu a vybavení zdravotnických zařízení. Návrh vybavení zdravotnickou technologií byl s uživatelem projednán a požadavky byly do projektu zahrnuty. 2. ZPRACOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI: Ve výkresech jsou schematicky zakreslena základní technologická zařízení, a to zejména vybavení větších rozměrů a přístroje mající vliv na stavebně instalační přípravu. Je zakresleno rovněž nábytkové vybavení všech místností, které jsou řešeny v rámci tohoto technologického projektu. Vybavení zdravotnickou technologií je navrženo v souladu s příslušnými standardy vybavenosti evropské úrovně po zdravotnická zařízení tohoto typu. Při návrhu bylo přihlíženo k požadavkům uživatele na vybavení jednotlivých pracovišť s ohledem na charakter prováděné činnosti a lékařských výkonů. Požadavky investora na vybavení, které byly předány v průběhu zpracování projektu, byly zahrnuty do konečné verze projektu viz. specifikace vnitřního vybavení. Projektová dokumentace se skládá z výkresové části, technické zprávy, tabulek nároků energií stavebních úprav, specifikace vybavení po místnostech a výkazu výměr. Proto stačí, aby navržené řešení bylo uvedeno v jediné z těchto částí. V případě nejasností je třeba kontaktovat projektanta VYBAVENÍ MÍSTNOSTÍ TECHNOLOGIÍ: Dle charakteru se zařízení dělí na: a) Mobilní zařízení bez nároků na energie (nábytek, komerční zdravotnický nábytek, laboratorní nábytek) b) Mobilní zařízení a přístrojové vybavení s možností připojení na el. zásuvku, eventuálně hadicí na rozvod médií. Přívody jsou popsány na výkrese. c) Montované zařízení a přístroje s přípravnou montáží dle detailních výkresů. K této přístrojové technice nebo zařízení je přiložen příslušný montážní výkres s přesnými požadavky na dimenze a rozteče přívodů. Příprava vývodů a požadavky na kvalitu médií musí být v souladu s požadavky na detailním výkrese a dle příslušných ČSN. Veškeré podmínky stanovené v detailním výkrese je nutno dodržet, aby při realizaci nedocházelo k nesrovnalostem. Stojánkové baterie a sifony u pracovních linek jsou dodávkou ZTI, montáž baterií a sifonů zajistí dodavatel pracovních linek. d) Sanitární keramika včetně armatur je součástí stavebního projektu. V technologickém projektu jsou tyto předměty zakresleny a případně okótovány v souvislosti s ostatní technologií. Nedodržení určených vzdáleností může mít za následek změnu technologie v místnosti. Pokud jsou požadovány senzorové baterie, je tento požadavek znázorněn v grafickém symbolu příslušného předmětu ve výkrese a popsán v názvu předmětu v legendě výkresu (skupina 70 předměty ZTI a další zařízení dodávané stavbou).

2 2.2. SPECIFIKACE VNITŘNÍHO VYBAVENÍ: Specifikace vnitřního vybavení je zpracována po místnostech a po podlažích v rámci objektu. Ve specifikaci je uvedeno položkové číslo zařízení, jeho název, rozměr a počet kusů v příslušné místnosti. Pokud je zařízení dodávkou jiných technologických celků, provozních souborů nebo bude použito stávající, je to uvedeno jako doplněk názvu zařízení VÝKAZ VÝMĚR Výkaz výměr je zpracován sumárně pro všechna oddělení. Ve výkazu výměr je uveden název zařízení včetně jeho popisu. 3. POŽADAVKY ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE NA STAVEBNÍ PROJEKT Projekt zdravotnické technologie je výchozím podkladem pro požadavky na stavební projekt a projekty speciálních profesí. Veškeré stavební úpravy a instalační příprava musí být dodrženy dle hlavního výkresu nebo přiložených montážních výkresů. Koordinaci těchto projektů provádí generální projektant. Změny, které by se vyskytly v průběhu zpracování projektů speciálních profesí a které by mohly ovlivnit rozmístění vnitřního zařízení v místnosti, musí být konzultovány s projektantem technologie. Změny provedené bez vědomí technologa jsou provedeny na vlastní zodpovědnost GP. V případě použití sádrokartonových příček musí stavba zabezpečit příslušné výztuhy pro možnost montáže závěsných skříněk zdravotnického, laboratorního a komerčního nábytku a dalších předmětů, které vyžadují montáž na zeď a jejichž hmotnost převyšuje nosnost příslušné příčky POŽADAVKY NA SPECIÁLNÍ PROFESE a) Rozvod vody: Pokud technologický projekt obsahuje přístroje nebo zařízení, které vyžadují přívod vody, jsou tyto přívody zakresleny a popsány na hlavním výkrese nebo je k příslušnému přístroji přiložen detailní montážní výkres s uvedením všech potřebných údajů. Obecně platí, že přívod vody musí být v blízkosti přístroje opatřen uzavíracím ventilem na přístupném místě. Pokud to konstrukce přístroje vyžaduje musí, být zajištěn PO ventil. Pokud není dohodnuto jinak, jsou míchací baterie a odpadní soupravy součástí dodávky ZTI. To platí i v případě, že je umyvadlo nebo dřez integrované v pracovní lince, která je součástí dodávky zdravotnické technologie. b) Odpady Běžně používané materiály pro odpadová potrubí vyhovují pro většinu pracovišť. V případě použití přístrojů pracujících s parou nebo horkou vodou jsou údaje o teplotě odpadní vody uvedené na výkrese nebo v příslušném montážním detailu. Projektant profese ZTI navrhne odpadní potrubí podle těchto údajů. V případě použití běžných přístrojů pro domácnost jako jsou myčky nádobí nebo automatické pračky apod. údaje o teplotě odpadní vody neuvádíme a specialista navrhne potrubí dle běžné praxe. c) Rozvody elektroinstalace Elektroinstalace ve zdravotnických místnostech se řídí ČSN viz číslo v šestiúhelníku u názvu místnosti. Pro přístroje a zařízení pevně montované je nutno na přívod vřadit hlavní vypínač. Požadované vývody el. proudu a některé el. zásuvky jsou kótovány. Umístění a jištění musí být provedeno v souladu s technologickým zařízením.

3 Ostatní nekótované el. zásuvky mohou být posunuty, ale vždy s přihlédnutím k rozmístění zařízení v místnosti. Doporučujeme, je-li to možné, i u těchto zásuvek zachovat polohu zakreslenou na výkrese technologie. Pokud není určen počet el. zásuvek na jeden okruh na výkrese, stanoví jej projektant elektro podle účelu místnosti, důležitosti obvodů a podle předpokládaných příkonů zařízení, která do nich budou zapojena. V případech, kdy je požadován záskokový nebo náhradní zdroj, musí být dodržena doba záskoku, aby nedošlo ke znehodnocení údajů nebo materiálu, případně ohrožení života pacienta. El. zásuvky a další přívody vyžadující zálohování jsou označeny a popsány na hlavním výkrese nebo na montážních detailech. Pospojování a uzemnění ve zdravotnických místnostech dle ČSN a v dalších prostorách řeší projektant profese elektro stejně jako svody elektrostaticky vodivé uzemněné podlahové krytiny, pokud je v některých místnostech požadována. Uzemňovací vývody vyžadované pro technologické vybavení jsou a popsány na výkrese nebo na montážních detailech. Osvětlení pracovišť, zvláště ve speciálních zdravotnických místnostech, doporučujeme konzultovat s projektantem zdravotnické technologie, aby se rozmístění osvětlovacích těles přizpůsobilo technologickému zařízení zavěšenému na stropě. Slaboproud signální a zabezpečovací zařízení, jednotný čas ani telefonní rozvody nejsou součástí našeho projektu a musí být řešeny projektantem specialistou ve spolupráci s uživatele. Ve výkresech jsou popsány vývody strukturované kabeláže pro jednotlivá pracovní místa v minimálním potřebném rozsahu. Event. zvýšení počtu a druhu vývodů této kabeláže je v kompetenci projektanta profese slaboproudých rozvodů. d) Medicinální plyny Rozvod medicinálních plynů není součástí tohoto technologického projektu. v našich výkresech jsou pro úplnost zakresleny a okótovány nástěnné panely s rychlospojkou a popsány jednotlivé vývody PŘÍPRAVA STAVEBNĚ INSTALAČNÍ A MONTÁŽ TECHNOLOGIE Instalační příprava pro přístrojovou techniku dle nároků projektové dokumentace technologie musí být provedena přesně podle kót a dalších údajů. Při chybné přípravě vznikají vícepráce na opravách instalací, které mají vliv na konečné termíny předání stavební připravenosti. Škody vzniklé nesprávnou přípravou hradí stavba. Místnosti předávané k montáži technologie musí být vyčištěné a uzamykatelné AUTORSKÝ A MONTÁŽNÍ DOZOR Připravené instalace pro technologii je nutno zvláště při dokončování před omítkami a obklady průběžně kontrolovat. Bude-li investor vyžadovat aktivní účast projektanta, je nutno tuto činnost objednat samostatnou objednávkou. V případě vyšší dodávky bude činnost zajišťována v rámci inženýrské činnosti. 4. TECHNICKÉ PŘIPOMÍNKY 1.NP - JIP V 1.NP bude vybudována multioborová JIP o celkové kapacitě 22 lůžek, rozdělená na neurologicku JIP s kapacitou 6 lůžek, kardiologickou JIP s kapacitou 7 lůžek a metabolickou JIP s kapacitou 9 lůžek. Každá sekce bude mít vlastní stanoviště sester a lékařů. Pokoje budou jedno až třílůžkové. Pokoje budou standardně vybaveny čtyřdílnými, kompletně elektricky polohovatelnými lůžky s antidekubitními systémy různých stupňů. Lůžka budou standardně vybavena infuzními pumpami, lineárními dávkovači, pumpami pro enterální

4 výživu, odsavačkami, apod. Dalším vybavením JIP budou defibrilátory, oživovací přístroje, ventilátory, EKG. V každém pokoji je navržena pracovní linka se zabudovaným NR dřezem a NR umyvadlem s bezdotykovou baterií. Jeden jednolůžkový pokoj byl navržen jako akutní dialýza, kde jsou na zdi navíc vývody vody a odpadu pro možnost připojení mobilní úpravny vody a dialyzačního monitoru. Součástí vybavení JIP je monitorní systém modulárního typu pro sledování všech vitálních funkcí pacienta (EKG, IBP, NIBP, teplota). Systém je tvořen propojením strukturovanou kabeláží s rozvaděčem slaboproudých sítí (RACK). Od rozvaděče budou provedeny rozvody k jednotlivým pacientským skříňkám na zdrojovém mostě nebo na nástěnné rampě, které jsou instalovány za hlavou lůžka. Zdrojové mosty umožňují zcela volný přístup ošetřujícího personálu k hlavě nemocného. U každého lůžka bude zdrojový most nebo nástěnná rampa osazena vývody mediplynů ( dle požadavku kyslíku a stlačeného vzduchu), příslušným počtem el. zásuvek 230 V ze ZIS i VDO, zdířkami pro vodivé pospojení zdravotnických přístrojů, dále výše uvedenými pacientskými skříňkami monitorovacího systému ev. připojovacími skříňkami dorozumívacího zařízení, telefonními zásuvkami a vývody počítačové sítě, držáky infúzních pump ( zdrojové mosty a rampy jsou součástí dodávky mediplynů). Na každém pokoji je umístěna zásuvka s označením RTG pro připojení mobilního rentgenového přístroje a zásuvka STA. Stanoviště sester budou vybaveny pracovním stolem s inst. jádrem, na kterém budou vyvedeny veškeré potřebné přívody slaboproudu (signalizace poruch vč. HIS, telefon, počítačová síť) a silnoproudu (el. zásuvky z VDO a DO). Do tohoto jádra budou též svedeny kabely monitorovacího systému od jednotlivých lůžek. Centrálu monitorovacího systému, která bude umístěna na pultu, je nutno napájet z velmi důležitého obvodu (UPS). Součástí stanoviště sester bude pracovní linka se zabudovaným NR dřezem,zabudovaným NR umyvadlem s bezdotykovou baterií, chladničkou s cirkulací vzduchu na léky a zabudovaným trezorem na opiáty. Staniště sester (místnost 235) je rozděleno mezi kardiologickou a metabolickou JIP pomocí polopřímky obložené deskou, shodnou s pracovní deskou použitou na přilehlých pracovních linkách. Podlaha ve všech pokojích a v prostoru sledování bude provedena jako elektrostaticky vodivá s vnitřním odporem v rozsahu Ohm. Pro přípravu stravy budou sloužit čajové kuchyňky. Budou vybaveny kuchyňskou linkou s dřezem, lednicí, umyvadlem s bezdotykovou baterií, MW troubou, myčkou, el.dvouvařičem apod. Součástí oddělení budou lázně pacientů, určené pro očistu imobilních pacientů. Zde bude instalován sprchový panel s dezinfekcí a výlevkou, včetně sprchovacího lůžka. Na zdi bude vývod medicinálního kyslíku. Čisticí místnosti budou osazeny přístrojem na mytí a dezinfekci ložních mís a močových lahví, NR mycím stolem, umyvadlem, výlevkou a dalším mobiliářem. Lékařské pokoje, místnost staniční sestry budou vybaveny standardně pracovními místy s PC, válendou s úložným prostorem popřípadě sedací soupravou, skříněmi, pracovní linkou se zabudovaným NR umyvadlem a podstavnou chladničkou. Denní místnosti sester a lékařů budou zařízeny pracovní linkou se zabudovaným NR dřezem, chladničkou, el.dvojvařičem, MW troubou, jídelním stolem s židlemi, sedací soupravou s konferenčním stolkem, skříňovými sestavami a skříněmi s uzamykatelnými schránkami pro uložení osobních věcí personálu.

5 UPOZORNĚNÍ Veškerá el.instalace v místnostech pro lékařské účely musí být provedena v souladu s typem místnosti dle ČSN , který je uveden u každé místnosti.

F1.14.01 Technická zpráva SO 10 Náhradní zdroj pro případ blackoutu

F1.14.01 Technická zpráva SO 10 Náhradní zdroj pro případ blackoutu Domov pro seniory Elišky Purkyňové Cvičebná 2447/9, Praha 6 F1.14.01 Technická zpráva SO 10 Náhradní zdroj pro případ blackoutu Zhotovitel: Gruner Czech s.r.o. Objednatel: ANTA, Gymnastivká 2418/2, Praha

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem č.j. 35464/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon dodávka zdravotnických

Více

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy

Více

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY V Chrudimi 2012 ÚVODNÍ LIST Vlastník (pronajímatel) vodárenské infrastruktury: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem: Chrudim, Novoměstská 626, PSČ

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

410/2005 Sb. VYHLÁŠKA

410/2005 Sb. VYHLÁŠKA 410/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. října 2005 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých Změna: 343/2009 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

Zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon

Zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon Zadávací řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZD ČÁST 2 PŘÍLOHA Č. 4 SEZNAM VÝKONŮ Zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona

Více

1.11. Počet toalet, kuchyněk a sprch - je uveden v příloze č. 2- Rozměry, plochy, specifikace

1.11. Počet toalet, kuchyněk a sprch - je uveden v příloze č. 2- Rozměry, plochy, specifikace 1.11. Počet toalet, kuchyněk a sprch - je uveden v příloze č. 2- Rozměry, plochy, specifikace 1.12. Plány úklidových prostor a) budova UFCH JH: 1. až 6. nadzemní podlaží jsou identická až na případné změny

Více

Napájecí zdroj JN 3020/3x400

Napájecí zdroj JN 3020/3x400 České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor automatizace a elektrotechniky 110 15 Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 Registrační číslo u dodavatele Starmon s.r.o. Nádražní 88 565 01 P R O Z A T Í M N Í

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí Vydává ČEZ Distribuce, a. s. Platnost od 1. 6. 2015 ČEZ Distribuce, a. s. www.cezdistribuce.cz

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Lahvový zdroj medicinálních plynů ZA1 30 ZM1 30, ZM2 30 ZR1 30, ZR2 30

spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Lahvový zdroj medicinálních plynů ZA1 30 ZM1 30, ZM2 30 ZR1 30, ZR2 30 spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Lahvový zdroj medicinálních plynů ZA1 30 ZM1 30, ZM2 30 ZR1 30, ZR2 30 OBSAH OBSAH... 2 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Výrobce... 3

Více

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E Návod k použití a upozornění CZ CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E *1.032004CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Pou ití technických norem ve zdravotnictví - oblast zkušebnictví a pùsobnosti EZÚ Praha Ing. František Homolka

Pou ití technických norem ve zdravotnictví - oblast zkušebnictví a pùsobnosti EZÚ Praha Ing. František Homolka Uèební text vzniklý v rámci projektu spolufinancovaného evropským sociálním fondem a státním rozpoètem ÈR s názvem Zvýšení kvality praktického vzdìlání studentù studijního programu Biomedicínská a klinická

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Odběrné panely medicinálních plynů

spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Odběrné panely medicinálních plynů spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Odběrné panely medicinálních plynů DAN M-R06 DAN V-R06 DAN V-M KP R06 LKM R06 LKM DIN OBSAH OBSAH... 2 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1.1 Úvod... 3 1.2

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD)

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) Název úkolu : OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) TYPOVÝ PROJEKT Objednatel : Kontaktní osoba : Zlínský kraj tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Ing. Tomáš Hladík tel. : 577 043 399 Odpovědný zpracovatel :

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s.

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s. Kondenzační kotel Q7K-28-24-COMBI Q7K-36-30-COMBI Q7K-22-SOLO Q7K-28-SOLO Návod na montáž,obsluhu a údržbu Quantum, a.s. OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Všeobecné...5 1.2 Instalace ústředního vytápění...5

Více