Efektivnost malé kozí farmy s orientací na prodej mléka ze dvora a jeho faremní zpracování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Efektivnost malé kozí farmy s orientací na prodej mléka ze dvora a jeho faremní zpracování"

Transkript

1 Efektivnost malé kozí farmy s orientací na prodej mléka ze dvora a jeho faremní zpracování

2 Závěry projektu (zkráceno) 8. Doporučení pro praxi Na malé rodinné farmě, kde práci vykonává farmář s rodinou osobně, je realizace záměru efektivní již od počtu chovaných zvířat nad 10 koz (ovcí) doplněných o 3 krávy ( 2 dojené + třetí zasušená nebo s teletem pod sebou). Nutnou podmínkou je udržení investičních a dalších nákladů v mezích dle oddílu 6, části porovnání variant a volba postupu. Konkrétní farma na jejíž podmínky byl projekt zpracován hospodaří na necelých 15 hektarech, část těchto pozemků je využívána pro chov masného skotu a masných ovcí. Tato skutečnost umožňuje v případě potřeby změnit poměr mezi masnou a mléčnou produkcí v návaznosti na růst prodeje a vývoj odběratelských cen. Současně je možné zvažovat i otázky zajištění přímého prodeje a zpracování masné produkce. Lze však předpokládat, že v tomto směru by byl hlavním omezením požadavek na pracovní sílu. Podle zkušeností z poradenské činnosti autora lze projekt realizovat již od výměry obhospodařované půdy cca 5 hektarů.

3 Volba tématu Vytýčený cíl je velmi dobře formulovaný a z pohledu současných potřeb velmi aktuální problematika je řešena komplexně, kdy je analyzován současný nepříznivý stav v této oblasti a navrhuje se řešení

4 Pozitiva práce Projekt je po obsahové stránce zpracován na odpovídající úrovni. Svědčí o tom, že autor projektu má dobré teoretické i praktické znalosti dané problematiky. Daná problematika je řešena komplexně, kdy je analyzován současný nepříznivý stav v této oblasti a navrhuje se řešení, které zohledňuje nejen technickou stránku, ale také legislativní podmínky pro realizaci Záměr projektu je správný, protože se snaží řešit realizaci zemědělské produkce s vyšší přidanou hodnotou..t.j. kvalitní potravinářský výrobek

5 Oprávněné výtky V projektu však postrádám ekonomickou kalkulaci navrhovaných investic s vypočtenou návratností (dynamická nebo statická metoda kalkulace investic). Ekonomický přínos je vyjádřen pouze odhadem a neobsahuje všechny složky potřebné pro kvalifikované rozhodování. Příjmy za mléko jsou dle skutečnosti na farmě, ale nejsou spočítány skutečné úplné náklady na jeho výrobu. V příloze jsou uvedeny některé ekonomické propočty, které ale neodráží zcela nákladovost výroby mléka. Např. náklady na produkci 1 litru mléka ve výši 7 Kč jsou velmi nízké. Uspořádání nákladových položek v tabulce je nestandardní a také nesprávné. Ekonomika pořízení minimlékárny je spočítána pouze na základě přímých nákladů, ale při pořízení investice je potřeba započíst i nepřímé náklady (odpisy, úroky apod.) Plné využití výsledků projektu bude vyžadovat také objektivnější hodnocení ekonomické efektivnosti navrhovaných investic. Nestačí uvést jen kvalifikovaný odhad návratnosti investice.

6

7 Pro ty, co mě neznají Ing. Ivan Hrbek farmář Předseda Olomouckého krajského sdružení SCHOK Akreditovaný zemědělský poradce pro oblast optimalizace hospodaření zemědělského podniku Člen spolku poradců v ekologickém zemědělství EPOS ČR Předseda Svazu faremních zpracovatelů ČR

8 Vývoj situace na trhu Poptávka zákazníků po místních specialitách včetně mléčných výrobků Nedostatek kozího mléka a výrobků z něj Nedostatek výrobků z ovčího mléka Obrovská příležitost pro faremní zpracování Nové možnosti pro producenty (kozího) mléka Prodej ze dvora Vyšší realizační cena Peníze na ruku Faremní finalizace Vyšší přidaná hodnota Širší nabídka přiláká další zákazníky Synergické efekty Přechod na produkci BIO Větší (specializovaná, cílená) poptávka po produkci Vyšší realizační cena pro producenta

9 Synergie Synergie (z řec. syn-ergazomai, spolu-pracovat) znamená spolupráci, společné působení. Označuje situace, kdy výsledný celek je větší než součet složek, kdy "1+1=3", jak se synergie často vysvětluje. Původně se používalo pro spolupráci více lidí i jako teologický pojem pro spolupráci člověka s Bohem (synergismus).[1] V teorii složitých systémů - chemických, biologických i společenských - lze často pozorovat, že současné působení různých vlivů nebo příčin způsobuje nečekaně velký "synergický" účinek. Na tomto pozorování je založen holismus. Odtud také přesnější označení synergický efekt, přidaný účinek současného působení dvou nebo několika agentů ve srovnání se součtem účinků každého z nich odděleně.

10 Aktuální stav chovu koz a faremního zpracování kozího mléka (prosinec 2010) Jedná se o nejohroženější segment českého zemědělství protože de jure vlastně neexistuje Podání (ani to nemusí být prodej) hrnku mléka od jedné kozy sousedce ohodnocuje veterinární zákon jako přestupek s pokutou ,-Kč U podnikatele dokonce ,-Kč

11 Problémy segmentu V ČR pouze 2 velké farmy s chovem cca 500 ks koz a výrobou sýrů Cca 20 menších farem s LEGÁLNÍ výrobou sýrů a prodejem z farmy či do obchodní sítě, To představuje cca 2000 koz jejichž produkce je legálně umístěna na trh vznik sýráren před rokem 2003,než začala platit vyhláška 203/2003 Dalších koz je umístěno na farmách (chovech) od 1 kusu do zvířat, asi 2000 chovů, z toho cca 100 farem s výrobou sýrů Ustanovení vyhlášky: bezdotykové baterie, záchody a šatny pro neexistující zaměstnance, obklady stěn do výše 2metry. Praktická likvidace legálního segmentu trhu, vznik a rozvoj segmentu výroba pro vlastní potřebu, Legální pouze prodej živých kůzlat popř. plemenných (chovných) zvířat

12 Aktuální stav chovu koz a faremního zpracování kozího mléka (listopad 2011) Jenom v rámci programu BIOMLÉKO bylo zaregistrováno veterinárními správami 7 malých faremních mlékáren (Čapková,Hrbková,Voštová,Králová,-kozí, Rosenbaum-ovčí, Zaoral, Menšík kravské) Mimo tento program další(dvorská,vajdová,sokol, ) Prodej kozího mléka z farmy (Lacinová, Macháčková, Toběrná, Mainerová, Krejčí, Hnátková,Krátká, ) s předpokladem zpracování od 2012 Ve výstavbě faremní sýrárny Feuerstein(ovce), Řehořová (kozy), Šmakal(krávy, cílová kapacita 1500 litrů mléka denně). Byl založen Svaz faremních zpracovatelů, který nekompromisně hájí zájmy malých zpracovatelů,dopisuje si s jedním či druhým ministrem, požaduje vysvětlení od ústředního ředitele SVS pana Maleny, upozorňuje na pokusy některých úředníků na krajských správách osobovat si víc práv, než jim náleží. Výsledek je že minimálně v kraji Olomouckém, Karlovarském, Libereckém, Moravskoslezském, Vysočina, Pardubickém, Hradeckém, Středočeském o tom pracovníci veterinárních správ dobře vědí a své dřívější jednání významně korigují, někde se dá dokonce mluvit i o vstřícném a přátelském přístupu. Svaz faremních zpracovatelů navázal kontakt i se Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí a zprostředkoval nám i předchozí vystoupení p. Ing. Petráška

13 Ekonomika a problémy reálné kalkulace Kalkulace je potřebné založit na reálných číslech, ale ty se získávají obtížně Neexistence účetnictví ani daňové evidence na malých farmách příjmy vykazovány podle 10, pokud podle 7, stejně uplatňovány výdaje paušálem Pokud existuje, obsahuje pouze legální příjmy, nezahrnuje vlastní spotřebu a neexistující prodej Po skončení přednášky si tady spustíme kalkulátor který nám poskytne snad dostatečný obrázek Pokusíme se tady na základě vašich zkušeností dodatečně kalkulace zpřesnit.

14 Zpracovávaný případ je do jisté míry zcela unikátní Farma je od roku 1996 s.r.o. a vede účetnictví (tehdy hospodařila na 0,3 ha ZP, 5 dojených koz) Vedeno pouze finanční účetnictví, vnitropodnikové údaje nejsou, nelze rozlišit, zda vyrobené (či nakoupené) krmivo sežrala masná ovce, KBTPM, dojená koza, odchovávané kůzle Kromě účetnictví vede cca 10 let vnitřní neoficiální dokument přehledy kde zachycuje veškerou produkci i vlastní spotřebu domácnosti a spotřebu práce společníků Přesto tato data nelze použít přímo, vyžadují verifikaci a očištění Chov masných ovcí chov masného skotu masné burské kozy.. Spotřeba energií, telefony, další podniková režie

15 Pokud má být projekt užitečný: Nepomůže nám sebepřesnější kalkulace nákladů Pomůže nám odhalení nákladů, které nemusí být vynaloženy (baterie, dlaždičky, záchody, šatny) Nepomůže nám sebepřesnější vyčíslení hodnoty vyrobeného sýra Pomůže nám legalizace prodeje, možnost umístění reklamy, informačních cedulí, přitažení zákazníka který otevře peněženku a vyndá z ní peníze

16 Dopracování kalkulací a propočtů V rámci této práce viz tabulky V rámci programu BIOMLÉKO - Veřejná zakázka podpora regionální produkce biopotravin Desítky seminářů pro cílový segment Praktická poradenská činnost na mléčných farmách i malých s chovem dojených koz a ovcí Metodické listy pro chovatele výrobce (bio)mléka jeden z výstupů:

17 Aktivita 4 Nástroje pro podporu produkce a) Ekonomický model pro podniky s produkcí mléka pro malý, střední a velký podnik (cca 20, 100 a 300 hospodářských zvířat s produkcí mléka) v systému ekologického a konvenčního hospodaření včetně modelu konverze reálná data z ČR budou zohledněny ekonomické charakteristiky podniků zapojených do projektu zohledni nákladovou a výnosovou stránku konverze (včetně očekávaných transakčních nákladů přechodu podniku na EZ, započítání možné dotační podpory na příjmové stránce, změnu výkupní ceny mléka aj.), její vývoj v čase, překlenovací způsoby financování atd. + zpracovaná studie, která bude shrnovat hlavní problémy a překážky při konverzi konvenčních podniků s produkcí mléka na ekologické zemědělství. b) Ekonomický model pro zavedení faremní ho zpracování zpracovaná studie, která bude shrnovat ekonomickou náročnost a hlavní problémy a překážky při zavádění faremního zpracování. Model bude zpracován na základě reálných dat. Výstupy: Studie shrnující hlavní problémy a překážky při konverzi konvenčních podniků s produkci mléka na ekologické zemědělství Studie shrnující ekonomickou náročnost a hlavní problémy a překážky při zavádění faremního zpracování

18 1/ Kde vidíte překážku pro větší rozvoj českého trhu s biopotravinami. Odpovím v závěru současně s otázkou druhého oponenta

19 Položme si tedy otázku

20 Myslíte si, že např. 5 (10) (15) ha farma má reálný předpoklad svého samofinancování a poskytnutí přiměřeného zisku majiteli? Výsledky KU koz 2009 celkem ČR 692 litrů mléka na laktaci, v tom 22,3 kg tuku 20,8 kg bílkovin K tomu 1,7 kůzlete Na malých farmách výsledky lepší individuální péče méně zařazovaných prvniček 877 litrů mléka za laktaci

21 Co by mělo být zařazeno k nepřímým nákladům? Metodika kalkulací nákladů a výnosů v zemědělství : Bylo vypočteno, že 94 % z celkových nákladů na hlavní výrobky připadá na vyrobené mléko a 6 % na narozené tele.??? 7000 litrů mléka x 7 Kč od mlékárny je 49000, pokud počítám tele za 3000 Kč, tak to odpovídá Pro kozy žádný takový údaj neexistuje, na velkých mléčných farmách je kůzle odpad, parazit který se po vypití mleziva předává ke zkrmení do ZOO za 100 Kč kus, nechává se pouze 15% stavu v kozičkách pro doplnění stáda. Z toho plyne třeba odchov plemenných kozlů výhradně v malochovech, bez tržní realizace mléka, bez započtení osobních nákladů (práce), jinak zcela nerentabilní 150 dní x 2 litry mléka x 30 Kč = ,- Kč

22 Co všechno musíme stanovit a do kalkulace zahrnout (položky obecného vzorce pro kalkulaci nákladů v zemědělství) 1 Nakoupený materiál: osiva, sadba, krmiva, steliva, hnojiva, prostředky ochrany rostlin, léčiva a ostatní přímý materiál 2 Vstupy vlastní výroby: osiva, sadba, krmiva, steliva, hnojiva a ostatní vlastní výrobky 3 Ostatní přímé náklady a služby: externí služby, energie, PHM, pojistné, nájemné, daň z pozemků aj. 4 Pracovní náklady celkem: mzdové a ostatní osobní náklady, vč. příspěvků na zdravotní a sociální pojištění 5 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 6 Odpisy zvířat 7 Náklady pomocných činností, náklady vlastních mechanizačních prostředků, opravy a udržování 8 Výrobní režie: např. odpisy DNHM, nájemné, náhradní díly a materiál na opravy a další položky společné pro RV, respektive ŽV 9 Správní režie: např. elektrická energie, výkony spojů, odpisy DNHM, nájemné, úroky a další položky společné pro celý podnik

23 Co by mělo být zařazeno k nepřímým nákladům? kalkulace výnosů a nákladů na výrobu kozího mléka.xls Skutečný úplný rozpočet nákladů na vybudování faremní prodejny a sýrárny

24 Dokončená hrubá stavba Dovybavení a schvalování na jaře 2011 před zahájením dojení koz

25

26 Jakými ukazateli se hodnotí ekonomická efektivnost investic? Teorie nabízí bezpočet různých kriterií hodnocení ekonomické efektivnosti hlavní metody: čistá současná hodnota jako rozdíl mezi současnou (diskontovanou) hodnotou budoucích výnosů a aktuální hodnotou nákladů vnitřní výnosové procento počítané na základě znalosti současné hodnoty investice a budoucích výnosů v jednotlivých letech doba návratnosti tj. stanovení za jakou dobu se investice vrátí Problémy: projekt, jehož realizace neslouží jen spotřebě, ale má zachovat nebo zvýšit kapitálové jmění (na internetu aktuálně prodej kozí farmy, 0,6 ha, 40 koz, cena 5 milionů), zvýšit tržní hodnotu podniku zainteresovanost subjektů na výsledku vytvořím sám pro sebe pracovní místo s poskytnutím (pro sebe) mzdy a sociálního pojištění měřitelnosti společenských užitků jako místní podnikatel a majitel sýrárny mám vyšší společenské postavení, mohu být třeba zvolen do zastupitelstva obce., nebo se stát akreditovaným poradcem Stanovení diskontní sazby nebo jiného měřítka požadované míry výnosnosti, úroku, který je do výpočtu vkládán Nejsou k dispozici přesné vstupní informace, respektive budou se podnik od podniku významně lišit možná lepší pro praktické využití místo skutečnosti použít statistické údaje Stanovení odpisových sazeb daňové, účetní, reálné, (které zajistí obnovu investice v cenových relacích za deset let) Stanovení nákladů obětované příležitosti mohl jsem koupit byt ve městě a pronajímat ho

27 5/ Domnívá se řešitel, že zájem o biomléko bude trvalý? 1/ Kde vidíte překážku pro větší rozvoj českého trhu s biopotravinami jsem měj prezentaci k ekologickému zemědělství v rámci setkání Sítě pro venkov Olomouckého kraje Tam jsem na tuto otázku odpovídal, dovolím si to zopakovat

28 Kalkulátor ekonomiky kozí farmy

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 2 MANUÁL SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Příručka pro veřejnou správu 25. 4. 2013 Služby obecného hospodářského zájmu/sohz: Účel pravidel 1 Obsah manuálu Obsah manuálu 2 Organizace manuálu 4 První

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

Veřejná podpora. studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu

Veřejná podpora. studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Vzdělávací modul č.: 4 Veřejná podpora studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659, spolufinancovaného

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Ing. Libor Ansorge Ing. Martin Zeman Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody

Ing. Libor Ansorge Ing. Martin Zeman Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody Ing. Libor Ansorge Ing. Martin Zeman Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody Vydal Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Praha 2015 Metodika pro

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

Metodika kalkulací nákladů a výnosů v zemědělství

Metodika kalkulací nákladů a výnosů v zemědělství Metodika kalkulací nákladů a výnosů v zemědělství Jana Poláčková a kolektiv Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky a informací Jana Poláčková a kolektiv Metodika kalkulací nákladů

Více

SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI. Metodika (verze k 5-1-2004)

SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI. Metodika (verze k 5-1-2004) SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI Metodika (verze k 5-1-2004) Metodika je výchozím dokumentem, který se snaží vymezit potřeby sdílení geografických dat prostřednictvím

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ

KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ NÁRODNÍ AKADEMIE REGIONÁLNÍHO MANAGEMENTU, o.s. KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ PUBLIKACE PRO PŘEDSTAVITELE OBECNÍCH SAMOSPRÁV LISTOPAD 2011 Obsah 1. Úvod, východiska, situace v České republice...2 2.

Více

Národní strategický plán

Národní strategický plán Národní strategický plán pro oblast rybářství na období 2007 2013 ČESKÁ REPUBLIKA červenec 2007 Materiál pro jednání vlády ČR Obsah O B S A H str. 2 1. Obecný popis odvětví 3 2. SWOT analýza odvětví a

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice Podnikové činnosti Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikové činnosti... 4 2 Marketing...

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část

STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část PBA Group Prague-Brussels Advisory Group OBSAH: Použité pojmy a zkratky 3 Předmět zadání 4 Pojetí studie 4 Hodnocení 4 Obecná doporučení

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Dlouhodobá vize a cíle Koncepce 8. 3. Správa majetku a péče o les 10. 4. Ekonomika 16. 5. Ekologický aspekt 26

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Dlouhodobá vize a cíle Koncepce 8. 3. Správa majetku a péče o les 10. 4. Ekonomika 16. 5. Ekologický aspekt 26 KONCEPCE STRATEGICKÉHO ROZVOJE PODNIKU LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. pro období let 2015-2019 OBSAH 1. Úvod 4 2. Dlouhodobá vize a cíle Koncepce 8 3. Správa majetku a péče o les 10 4. Ekonomika 16 5. Ekologický

Více

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY Ukázka praktických opatření z Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012 2020. OBSAH Úvodní slovo ministra 4 I. Úvod 5

Více

Sdružení subjektů ANALÝZA VÝVOJE HMOTNÉ PODPORY RODIN FORMOU NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK

Sdružení subjektů ANALÝZA VÝVOJE HMOTNÉ PODPORY RODIN FORMOU NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK Sdružení subjektů Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. se sídlem Palackého 375/4, 128 01 Praha 2 a Národní centrum sociálních studií, o.p.s. se sídlem Na Moráni 4, 120 00 Praha 2 ANALÝZA VÝVOJE

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

OBECNÉ ZÁSADY PRO HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA)

OBECNÉ ZÁSADY PRO HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY OBECNÉ ZÁSADY PRO HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) (účinnost od 1. února 2014) Leden 2014 1 OBECNÉ ZÁSADY PRO HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) schválené usnesením vlády ze dne 14. prosince

Více

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT Ing. Alice Picková Ing. Jindřich Špička č. 92 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky

Více

HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Josef Seják, Ivan Dejmal a kol.

HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Josef Seják, Ivan Dejmal a kol. HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY Josef Seják, Ivan Dejmal a kol. Praha 2003 OBSAH : SHRNUTÍ... 3 1. ZÁKLADNÍ CÍLE PROJEKTU A JEHO VÝZNAM... 6 1.1. ZADÁNÍ PROJEKTU A JEHO HLAVNÍ CÍLE... 6 1.2.

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech)

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) V Praze dne 31. března 2009 Č.j.: 60/9000/2009 A. Připomínky k Důvodové zprávě 1. Připomínka

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

Státní fondy v České republice

Státní fondy v České republice strana 8 AUDITOR 7/2010 téma čísla státní fondy Státní fondy v České republice Právní rámec Státní fondy jsou samostatné právnické osoby zřízené státem za konkrétním účelem, jímž bývá správa určitých agend

Více

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA. Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb.

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA. Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb. 1 PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství 2014 PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA Zásady, kterými se stanovují

Více