Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku"

Transkript

1 Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku S T A N O V Y HLAVA I Základní ustanovení 1/ Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku (dále jen Společnost ) je dobrovolné a nezávislé společenství technických vedoucích odstřelů, střelmistrů, odpalovačů ohňostrojů a pyrotechniků, inženýrů, techniků, dělníků, studentů a ostatních odborníků v oblasti výroby a užití prostředků trhací techniky, pyrotechniky, trhacích a vrtacích prací i ostatních činností s touto oblastí spojených na území Čech, Moravy a Slezska, případně i organizací a firem zabývajících se výše uvedenou činností. 2/ Společnost je reprezentantem odborných a stavovských zájmů členů Společnosti podle bodu 1/ těchto základních ustanovení na území České republiky. 3/ Pro styk se zahraničím používá Společnost označení: - Association For Blasting Technics And Pyrotechnics - Gessellschaft fur Spreng und Pyrotechnik Novotného lávka 5, Praha 1, Czech Republic. 4/ Členskou základnu tvoří občané České republiky, a to jak fyzické tak právnické osoby, členy se mohou rovněž stát příslušníci jiných států a zahraniční organizace. 5/ Společnost se může sdružit s ostatními odbornými společnostmi a spolky stát se členem Českého svazu vědeckotechnických společností (ČS VTS). HLAVA II Účel Společnosti 1/Hhájit práva a zájmy svých členů. Prosazovat odborné a stavovské zájmy svých členů. 2/ Vytvářet prostor pro otevřenou vědeckou a odbornou diskuzi k řešení koncepčních technických, ekonomických a dalších otázek činnosti svých členů. 3/ Šířit a uplatňovat v praxi nejnovější poznatky vědy a techniky a plnit funkci informačního, konzultačního a koordinačního centra členské základny. 4/ Systematicky zvyšovat kvalifikační úroveň svých členů účinnými formami s využitím domácích i zahraničních zkušeností a možností zajišťovat pravidelné doškolování a přezkušování střelmistrů a technických vedoucích odstřelů. Zajišťovat základní a doškolovací kursy členů 5/ Zajišťovat kontakty svých členů s odbornými mezinárodními společnostmi a zahraničními organizacemi. 6/ Utvářet společenský život svých členů sloužící především k vytváření neformálních vztahů mezi členy, členy a pracovníky různých organizací a firem. 7/ Spolupracovat s příslušnými orgány státní správy, působit při udělování atestačních a autorizačních oprávnění a osvědčení o odborné způsobilosti. 8/ Organizovat výměny technologických zkušeností formou kolokvií, konferencí, seminářů, dnů nové techniky apod.. 1

2 9/ Zajišťovat technickou pomoc pro výrobní odvětví, ve kterých se začínají zavádět technologie již vyvinuté a osvědčené, zajišťovat využívání informací a nejnovějších poznatků v oboru trhací techniky, pyrotechniky a činností s oborem souvisejících. 10/ V souladu se svým posláním a podle potřeb provádět lektorskou, konzultační, poradenskou, expertizní, vydavatelskou a nakladatelskou činnost. 11/ Informovat členy Společnosti o připravovaných odborných akcích doma i v zahraničí a podle potřeby organizovat účast zájemců. 12/ Prosazovat progresivní výbušniny a technologie do praxe v zájmu omezení nežádoucích vedlejších účinků trhacích prací na životní prostředí. 13/ Spolupracovat s hospodářskými a podnikatelskými organizacemi a partnerskými organizacemi v zahraničí. 14/ Podílet se na zpracování problematiky bezpečné a efektivní trhací techniky a pyrotechniky. 1/ Členství ve Společnosti je: a) individuální, b) firemní, c) čestné, d) studentské, e) akademické. HLAVA III Členství ve společnosti Čl. 1 2/ Členství, s výjimkou čestného členství, vzniká na základě přihlášky podané zájemcem o členství dnem rozhodnutí výboru Společnosti o přijetí. Čl. 2 Individuální členství 1/ Členem může být na základě dobrovolnosti každý občan České republiky starší 18 let, případně jiného státu podle Hl. I. odst. 6., se souhlasem výboru Společnosti, který se chce podílet na činnosti 2/ Členství zaniká: a) písemným oznámením člena o vystoupení, b) neplacením členských přípěvků ani v náhradní lhůtě k tomu poskytnuté, c) zrušením členství výborem Společnosti, d) úmrtím. 3/ Člen má zejména tato práva: a) volit a být volen do všech orgánů Společnosti, b) podílet se na všech formách činnosti Společnosti, c) obracet se na volené orgány o pomoc při řešení odborných problémů a zastupování nebo hájení svých práv a zájmů, d) využívat výhody, vyplývající ze členství ve Společnosti, e) podávat návrhy, připomínky a stížnosti a obracet se s dotazy na volené orgány Společnosti, f) požadovat bezplatnou právní pomoc při mimořádných událostech. 4/ Člen má tyto povinnosti: a) dodržovat stanovy, jednací a volební řád a zásady hospodaření Společnosti, b) platit členské příspěvky ve stanovené výši za běžný rok vždy nejpozději do 31. srpna daného roku c) řádně vykonávat funkce, do kterých byl zvolen, 2

3 d) prosazovat zájmy Společnosti a usilovat o dosahování jeho vysoké odborné, ekonomické a společenské úrovně a prestiže. Čl. 3 Firemní členství 1/ Členem může být každá fyzická nebo právnická osoba působící na území České republiky i v zahraničí, jejíž činnost je v souladu s posláním Společnosti a slučitelná s českým právním řádem. 2/ Členství zaniká: a) písemným oznámením o vystoupení, a to k kalendářního roku, v němž bylo oznámení doručeno výboru Společnosti, b) zánikem organizace, c) zrušením členství výborem Společnosti, d) neplacením členských přípěvků ani v náhradní lhůtě k tomu poskytnuté. 3/ Práva člena: a) požadovat s členskými výhodami od Společnosti informace, stanoviska, posudky, expertizy, odborné publikace a využívat služeb účelových a hospodářských zařízení, b) získávat informace o akcích Společnosti i o důležitých akcích partnerských organizací v zahraničí, c) vysílat s členskými výhodami své zástupce na všechny akce pořádané Společností, d) využívat výhody plynoucí z členství ve Společnosti, e) předkládat návrhy na uspořádání odborných, vzdělávacích a jiných akcí příslušejících Společnosti, f) využívat zkušeností, materiálů a poznatků získaných z mezinárodních styků Společnosti, g) požadovat pomoc při řešení otázek odborně příslušejících Společnosti, h) propagovat své výrobky a služby a k tomu využít Zpravodaje Společnosti respektive akcí organizovaných Společností. 4/ Povinnosti člena: a) dodržovat stanovy Společnosti, b) platit členský příspěvek na základě vystavené faktury v termínu data splatnosti vyznačené na faktuře, c) přispívat k uskutečňování odborných akcí pořádaných Společností, d) vytvářet podmínky pro činnost Společnosti a umožňovat svým pracovníkům aktivní účast v práci odborných a volených orgánů Čl. 4 Čestné členství 1/ Čestným členem Společnosti se může stát občan České republiky i cizinec, který je individuálním členem Společnosti a má mimořádné zásluhy o rozvoj Společnosti nebo o rozvoj oboru. 2/ Statut čestného členství propůjčuje a odebírá výbor Společnosti na základě doporučení Rady starších. 3/ Práva a povinnosti čestného člena: a) čestný člen má stejná práva a povinnosti jako individuální člen, b) čestný člen je zbaven povinnosti platit členské příspěvky. Čl. 5 Studentské členství 1/ Studentským členem Společnosti se může stát občan České republiky i cizinec, který studuje vysokou nebo střední školu, nebo odborné učiliště, nebo se jinak připravuje na povolání související s výrobou a manipulací s výbušninami a pouze prezenční formou studia. 3

4 2/ Práva a povinností plynoucí ze Studentského členství jsou identické jako práva a povinnosti podle článku 2 hlavy III. Individuální členství. 3/ Studentské členství je možné oproti členství výdělečně činných členům finančně zvýhodnit nižšími členskými příspěvky a podobnými úlevami. 4/ Studentské členství zaniká zrušením členství výborem Společnosti: a) po ukončení studia, b) písemným prohlášení člena o ukončení členství. Čl. 6 Akademické členství 1/ Akademickým členem Společnosti se může stát organizace nebo instituce, která se zabývá výukou a odborným vzděláváním souvisejícím s výrobou a manipulací s výbušninami. 2/ Práva a povinnosti plynoucí z Akademického členství jsou identické jako práva a povinnosti podle článku Firemní členství. 3/ Akademické členství je možno oproti firemnímu členství finančně zvýhodnit neplacením členských příspěvků za podmínky aktivní účasti na činnosti společnosti, zejména publikováním článků ve Zpravodaji nebo publikováním přednášek na Konferenci v každém kalendářním roce. 4/ Členství zaniká: a) písemným prohlášení člena o ukončení členství, b) zrušením členství výborem Společnosti při pasivitě, při dlouhodobém neplnění podmínky bezplatného členství dle ustanovení bodu 3/ článku 6 Akademické členství. Čl. 7 Členské příspěvky 1/ Výši členských příspěvků individuálního členství navrhuje výbor Společnosti a schvaluje Valná hromada 2/ Výši členských příspěvků firemního členství stanovuje výbor Organizačními články Společnosti jsou: a) Valná hromada, b) výbor Společnosti, c) odborné podvýbory, d) rada starších, e) revizní komise. HLAVA IV Organizační struktura Společnosti Čl. 1 Čl. 2 Valná hromada 1/ Nejvyšším orgánem Společnosti je Valná hromada 2/ Valná hromada Společnosti: a) projednává a schvaluje zprávy o činnosti a hospodaření Společnosti za uplynulé volební období, 4

5 b) projednává a schvaluje zprávu revizní komise, c) projednává a schvaluje odborné zaměření Společnosti, d) schvaluje stanovy a změny stanov a rozhoduje o zániku Společnosti a majetkové likvidaci, jmenuje likvidátora a rozhoduje o způsobu likvidace zůstatku majetku, e) schvaluje výši členských příspěvků individuálních členů, f) volí členy výboru Společnosti a revizní komise, g) projednává přihlášky do mezinárodních a národních organizací. 3/ Valná hromada se svolává: a) nejméně jednou v roce, b) když to výbor Společnosti považuje za nutné, c) na písemnou žádost jedné třetiny členů 4/ Valnou hromadu Společnosti svolává prezident Společnosti písemně. 5/ Na jednání Valné hromady se jednotliví členové nemohou vzájemně zastupovat. Každý individuální, firemní, čestný, studentský a akademický člen mají jeden hlas. 6/ V případě nižší účasti na Valné hromadě než je padesát procent všech členů Společnosti, prezident Valnou hromadu ukončí a po patnácti minutách svolá náhradní Valnou hromadu se stejným programem jaký byl připraven na řádnou Valnou hromadu. 7/ Každý člen, který nesouhlasí s některým bodem schváleného usnesení, má právo požádat o zapsání svého nesouhlasu do zápisu z Valné hromady. Čl. 3 Výbor Společnosti 1/ Výbor Společnosti je statutárním orgánem Společnosti a rozhoduje ve sboru. 2/ Výbor Společnosti volí ze svého středu funkcionáře: a) prezidenta, b) viceprezidenty, c) tajemníka, d) předsedy odborných podvýborů, e) hospodáře. 3/ Výbor Společnosti: a) zabezpečuje plnění usnesení Valné hromady a úkolů Společnosti vyplývajících ze stanov, b) schvaluje jednací a volební řády, roční plán činnosti, rozpočet a hospodaření Společnosti a další potřebné předpisy a registruje členství ve Společnosti, c) projednává stanoviska, doporučení a závěry revizní komise, d) uděluje členská vyznamenání a propůjčuje a odnímá čestná členství Společnosti, e) zřizuje, slučuje a ruší odborné podvýbory, f) navrhuje výši členských příspěvků, g) jmenuje zástupce do českých výborů mezinárodních nevládních organizací Společnosti, h) přizvává do jednání výboru Společnosti vybrané odborníky se kterými konzultuje odborné a organizační záležitosti týkající se činnosti Společnosti, i) výbor v případě předčasného ukončení členství ve výboru úmrtím člena výboru, nebo jeho rezignací, kooptuje do ukončení funkčního období výboru další nové členy z řad náhradníků v pořadí, tak jak byli zvoleni Valnou hromadou při posledních volbách, j) řídí činnost odborných podvýborů, k) řídí práci sekretariátu Společnosti (tajemníka a hospodáře), který je operativním orgánem a zabezpečuje běžně práce organizační a výkonné povahy. Sekretariát odpovídá za svoji činnost výboru Společnosti, l) členem výboru může být jen individuální člen Společnosti, m) výboru Společnosti zasedá nejméně jednou za čtvrt roku. 4/ Prezident Společnosti: a) organizuje a řídí činnost Společnosti mezi zasedáními výboru Společnosti, 5

6 b) po projednání ve výboru Společnosti zřizuje a ruší odborné podvýbory a další pomocné a poradní orgány; jmenuje předsedy těchto podvýborů a orgánů a řídí jejich činnost, c) svolává a připravuje a řídí zasedání výboru Společnosti, d) zodpovídá za svou činnost výboru, e) z pověření výboru uděluje plné moci členům Společnosti k jednání za Společnost v konkrétních záležitostech či agendách Společnosti, f) prezident může vykonávat funkci pouze dvě funkční období po sobě. 5/ Viceprezidenti zastupují prezidenta v době jeho nepřítomnosti. Za svou činnost odpovídají prezidentovi a výboru 6/ Tajemník zabezpečuje administrativně organizační činnost výboru Za svou činnost odpovídá výboru 7/ Hospodář vede účet Společnosti a její komplexní hospodaření. Za svou činnost odpovídá výboru Čl. 4 Odborné podvýbory 1/ Odborné podvýbory jsou orgány výboru Společnosti, které organizují činnost v odborných oblastech. Jedná se zejména o: a) aktiv technických vedoucích odstřelů, b) redakční rada Zpravodaje, c) podvýbor pro bezpečnost práce, novelizaci předpisů a ochranu životního prostředí, d) podvýbor pro výchovu a další vzdělávání. 2/ Práci odborného podvýboru organizuje a řídí předseda, který za svou činnost odpovídá výboru 3/ Činnost odborných podvýborů v souladu s pokyny výboru Společnosti usměrňuje a koordinuje prezident 4/ Členy odborných podvýborů jmenuje výbor Čl. 5 Rada starších 1/ Rada starších je poradním orgánem výboru Společnosti a vzniká sdružením nejstarších a nejzkušenějších členů Společnosti, kteří ze svého středu volí svého předsedu nebo mluvčího. 2/ Rada starších sestává zpravidla ze tří členů a má přístup na jednání výboru a revizní komise. 3/ Rada starších pomáhá výboru a Společnosti svými radami a doporučeními vycházejícími z jejich dlouholetých zkušeností z oboru. 4/ Rady starších napomáhá při řešení případných sporů mezi členy Společnosti a mezi členy a orgány 5/ Rada starších doporučuje výboru Společnosti kandidáty na propůjčení čestného členství. Čl. 6 Revizní komise 1/ Revizní komise Společnosti je samostatný kontrolní orgán Společnosti, který zodpovídá za svou činnost Valné hromadě. Kontroluje dodržování stanov, plnění přijatých usnesení Valné hromady a hospodaření všemi orgány 6

7 2/ Revizní komisi volí Valná hromada a tvoří ji předseda a nejméně dva členové. Revizní komise zasedá podle potřeby a je nezávislá na ostatních orgánech 3/ Předsedu revizní komise volí její členové ze svého středu. 4/ Členové komise mají právo účastnit se všech jednání orgánů společnosti. Na podkladě zjištěných výsledků revizní komise předseda navrhne schválení popřípadě neschválení Zprávy o hospodaření výboru Čl. 7 Společná ustanovení 1/ Funkční období orgánů Společnosti volených Valnou hromadou je pět roků. 2/ Členem výboru a Revizní komise může být pouze individuální člen 3/ Jednání výboru a revizní komise a rozhodování může být prováděno i per rolam. Usnesení je platné jako usnesení výboru, pokud se pro něj souhlasně vysloví nadpoloviční většina orgánu. 4/ Členové orgánů se mohou zúčastnit zasedání a rozhodovat i bez fyzické přítomnosti na jednání pomocí technických prostředků a informačních technologií. 5/ Členem výboru a Revizní komise se může stát pouze člen Společnosti 6/ Případnou změnu počtu členů výboru stanoví Valná hromada při dodržení nutnosti zachovat vždy lichý počet členů. 7/ Ukončení členství ve voleném orgánu může být: a) úmrtím, b) dohodou, c) písemnou rezignací. V případě rezignace končí členství po dvou měsících od podání abdikace. 8/ V případě nesouhlasu člena orgánu s některým z bodů usnesení, má tento člen právo o uvedení jeho nesouhlasu v zápise z jednání. 9/ Skončí-li funkční období orgánů před zvolením nových orgánů Valnou hromadou, do zvolení nových orgánů a jejich funkcionářů, řídí činnost Společnosti a ustavující jednání nových orgánů prezident, jehož funkční období skončilo. 10/ Přechodné a mimořádné období dle odstavce 9/ nesmí být delší než tři týdny a prezident může rozhodovat pouze v neodkladných záležitostech a ve věcech souvisejících se svoláním ustavující schůze orgánů a do doby zvolení nového prezidenta řídí ustavující schůzi výboru. HLAVA V Závěrečná ustanovení 1/ Společnost zastupuje navenek prezident samostatně. V době jeho nepřítomnosti víceprezident samostatně. Podepisování se děje tak, že k názvu Společnosti připojí podepisující se svůj podpis." 2/ Společnost může zastupovat navenek člen Společnosti na základě plné moci vydané z rozhodnutí výboru prezident Společnosti za splnění těchto podmínek: a) v této plné moci musí být specifikován předmět zastupování, b) plná moc může být platná pouze po dobu funkčního období výboru, který plnou moc vystavil. 3/ Výklad ke stanovám podává výbor 7

8 4/ O zrušení Společnosti rozhoduje Valná hromada tří pětinovou většinou všech registrovaných členů 5/ Stanovy mohou být změněny pouze usnesením Valné hromady. 6/ Stanovy nabývají platnosti dnem jejich schválení VH a nahrazují stanovy ve znění ze dne 17. října 2013 J E D N A C Í Ř Á D V A L N É H R O M A D Y Společnosti pro trhací techniku a pyrotechniku 1/ Jednání Valné hromady řídí pracovní předsednictvo, tvořené ze tří zástupců výboru Společnosti pro trhací techniku a pyrotechniku a čtyř řadových členů Pracovní předsednictvo je voleno veřejným hlasováním, a to v nadpoloviční většinou přítomných delegátů. 2/ Pracovní předsednictvo zvolí ze svého středu předsedajícího Valné hromady veřejným hlasováním. Předsedajícím je zvolen ten, kdo získá nejvíce hlasů členů pracovního předsednictva. 3/ Předsedající uděluje a odnímá slovo jednotlivým členům Společnosti a činí podle rozhodnutí pracovního předsednictva další úkony potřebné k zajištění průběhu jednání. 4/ Každý člen Společnosti má právo vystoupit v rozpravě, navrhovat členy pracovního předsednictva a jednotlivých komisí a předkládat pracovnímu předsednictvu a komisím písemné podněty či připomínky. Diskusní příspěvek nemůže být delší než pět minut. 5/ Člen účastněný na Valné hromadě je povinen se zúčastnit hlasování Valné hromady a dbát pokynů pracovního předsednictva. 6/ K jednání Valné hromady mohou být přizváni hosté, na návrh pracovního předsednictva mohou hosté vystoupit v rozpravě. 7/ Valná hromada volí mandátovou, volební a návrhovou komisi. Každá komise má nejméně tři členy, ke zvolení člena komise stačí nadpoloviční většina hlasů přítomných delegátů. 8/ Mandátová komise vede prezenci delegátů, podává zprávu o počtu delegátů a zjišťuje, zda je Valná hromada způsobilá se usnášet. 9/ Návrhová komise připravuje a předkládá návrhy usnesení Valné hromady a dalších dokumentů. 10/ Volební komise předkládá návrh kandidátky, volební řád, organizuje tajné volby výboru Společnosti a revizní komise, vyhlašuje výsledky voleb. 11/ O předloženém usnesení rozhodují členové veřejným hlasováním. K platnosti usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. 11/ O předloženém usnesení rozhodují členové veřejným hlasováním. K platnosti usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. V O L E B N Í Ř Á D Společnosti pro trhací techniku a pyrotechniku 1/ Voleb se zúčastní přítomní účastníci Valné hromady. 2/ Kandidátky orgánů Společnosti musí být tvořeny minimálně dvojnásobným počtem volených zástupců. 3/ Volič označí na volebním lístku ty kandidáty, které volí a ostatní škrtne rovnou čarou. 8

9 4/ Je možno volit i kandidáty nepřítomné na Valné hromadě. 5/ Při volbě je rozhodující prostá většina hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta 6/ Volební lístek je platný pokud počet kandidátů označených volitelem odpovídá volenému počtu kandidátů podle ustanovení čl. 3, odst. 1/, respektive čl. 6, odst. 2 hlavy IV stanov. V Praze dne: Schváleno Valnou hromadou dne: Schválil: 9

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek

Více

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech a změn přijatých Shromážděním starostů OSH 1814. 104. 20142 Část

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK Stanovy Prosinec 2012 Článek I Založení sdružení Sdružení fyzických a právnických osob /dále jen sdružení/, kteří v České republice pěstují zpracovávají

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

STANOVY 1. (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY 1. (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY 1 (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE S T A N O V Y POLITICKÉ STRANY S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE Uznávajíce neporušitelnost základních lidských práv a svobod, majíce na zřeteli ústavně zaručené právo svobody sdružování,

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení Ondřej Surga, předseda legislativní komise 10. května 2015 (A)

Více

STANOVY POLITICKÉHO HNUTÍ ANO 2011

STANOVY POLITICKÉHO HNUTÍ ANO 2011 STANOVY POLITICKÉHO HNUTÍ ANO 2011 ve znění změn schválených Celostátním sněmem dne 2. března 2013 Politické hnutí ANO 2011 usiluje o odborně řízený, funkční a spravedlivý stát, který zajistí lepší kvalitu

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum Čl.1 Obecná ustanovení 1. Název sdružení zní: Business Leaders Forum 2. Sídlem sdružení je Štěpánská 61, Palác Lucerna, 116 02 Praha 1.

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 S T A N O V Y Svazku obcí pro komunální služby se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 Preambule Svazek obcí pro komunální služby je založen za účelem zabezpečení věcí veřejného zájmu, a to zejména vytvoření

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení o organizaci a správě v církvi

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení o organizaci a správě v církvi ORGANIZAČNÍ ŘÁD Církve československé husitské přijatý církevním zastupitelstvem konaným ve dnech 8. a 9. 10. 2004 v Praze a vyhlášený v Úředních z právách č. 2/2004 ze dne 31. 10. 2004. Schválen ve znění

Více

Příloha - Stanovy ELSA Praha. ELSA Praha Stanovy. Preambule ZÁSADY ELSA

Příloha - Stanovy ELSA Praha. ELSA Praha Stanovy. Preambule ZÁSADY ELSA ELSA Praha Stanovy Preambule ZÁSADY ELSA CÍL USILOVAT O SPRAVEDLIVĚJŠÍ SVĚT RESPEKTUJÍCÍ LIDSKOU DŮSTOJNOST A KULTURNÍ ROZMANITOST. ÚČEL PŘISPÍVAT K PRÁVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, ZLEPŠOVAT VZÁJEMNÉ POROZUMĚNÍ A

Více

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo STANOVY SPOLKU Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo Frank Bold Kids z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona č.

Více

(4) Autorizace podle tohoto zákona je zvláštní podmínkou provozování živnosti. 2

(4) Autorizace podle tohoto zákona je zvláštní podmínkou provozování živnosti. 2 ZÁKON č. 360/1992 Sb. ze dne 7. května 1992, o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb., zákona

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace Statut Nadace Experientia Část první Úvodní ustanovení Čl. I Název a sídlo Nadace 1. Název Nadace zní: Nadace Experientia (dále jen "Nadace"). 2. Sídlo Nadace: Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6. 1. Zřizovateli

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka Junák svaz skautů a skautek ČR Organizační řád a systemizace Junáka Obsah řádu 1. Základní a úvodní ustanovení... 4 1.1. Účel a postavení předpisu... 4 1.2. Související předpisy... 4 1.3. Definice pojmů

Více

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Název spolku je: Šaldorfské sklepy z.s. (dále jen spolek). 2) Sídlem spolku je adresa Nový Šaldorf č. ev. 104,

Více

STANOVY. Společnosti radiologických asistentů ČR, o.s. (dále jen SRLA ČR) Sídlo : Na Zlaté stoce 551/14 České Budějovice 370 05

STANOVY. Společnosti radiologických asistentů ČR, o.s. (dále jen SRLA ČR) Sídlo : Na Zlaté stoce 551/14 České Budějovice 370 05 1 STANOVY Společnosti radiologických asistentů ČR, o.s. (dále jen SRLA ČR) Sídlo : Na Zlaté stoce 551/14 České Budějovice 370 05 1 2 1. Obecná ustanovení 1.1. Společnost radiologických asistentů ČR, o.s.

Více

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH), Úplné znění zákona o vysokých školách - nepublikované ve Sbírce zákonů 22. ledna 2007 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

S t a n o v y pro sdružení právnických osob Mikroregion Šumava Západ

S t a n o v y pro sdružení právnických osob Mikroregion Šumava Západ S t a n o v y pro sdružení právnických osob Mikroregion Šumava Západ kterými se mění Stanovy pro sdružení právnických osob Mikroregion Šumava Západ schválené dne 6. 12. 2012 Část prvá : Obecná ustanovení

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více