Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku"

Transkript

1 Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku S T A N O V Y HLAVA I Základní ustanovení 1/ Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku (dále jen Společnost ) je dobrovolné a nezávislé společenství technických vedoucích odstřelů, střelmistrů, odpalovačů ohňostrojů a pyrotechniků, inženýrů, techniků, dělníků, studentů a ostatních odborníků v oblasti výroby a užití prostředků trhací techniky, pyrotechniky, trhacích a vrtacích prací i ostatních činností s touto oblastí spojených na území Čech, Moravy a Slezska, případně i organizací a firem zabývajících se výše uvedenou činností. 2/ Společnost je reprezentantem odborných a stavovských zájmů členů Společnosti podle bodu 1/ těchto základních ustanovení na území České republiky. 3/ Pro styk se zahraničím používá Společnost označení: - Association For Blasting Technics And Pyrotechnics - Gessellschaft fur Spreng und Pyrotechnik Novotného lávka 5, Praha 1, Czech Republic. 4/ Členskou základnu tvoří občané České republiky, a to jak fyzické tak právnické osoby, členy se mohou rovněž stát příslušníci jiných států a zahraniční organizace. 5/ Společnost se může sdružit s ostatními odbornými společnostmi a spolky stát se členem Českého svazu vědeckotechnických společností (ČS VTS). HLAVA II Účel Společnosti 1/Hhájit práva a zájmy svých členů. Prosazovat odborné a stavovské zájmy svých členů. 2/ Vytvářet prostor pro otevřenou vědeckou a odbornou diskuzi k řešení koncepčních technických, ekonomických a dalších otázek činnosti svých členů. 3/ Šířit a uplatňovat v praxi nejnovější poznatky vědy a techniky a plnit funkci informačního, konzultačního a koordinačního centra členské základny. 4/ Systematicky zvyšovat kvalifikační úroveň svých členů účinnými formami s využitím domácích i zahraničních zkušeností a možností zajišťovat pravidelné doškolování a přezkušování střelmistrů a technických vedoucích odstřelů. Zajišťovat základní a doškolovací kursy členů 5/ Zajišťovat kontakty svých členů s odbornými mezinárodními společnostmi a zahraničními organizacemi. 6/ Utvářet společenský život svých členů sloužící především k vytváření neformálních vztahů mezi členy, členy a pracovníky různých organizací a firem. 7/ Spolupracovat s příslušnými orgány státní správy, působit při udělování atestačních a autorizačních oprávnění a osvědčení o odborné způsobilosti. 8/ Organizovat výměny technologických zkušeností formou kolokvií, konferencí, seminářů, dnů nové techniky apod.. 1

2 9/ Zajišťovat technickou pomoc pro výrobní odvětví, ve kterých se začínají zavádět technologie již vyvinuté a osvědčené, zajišťovat využívání informací a nejnovějších poznatků v oboru trhací techniky, pyrotechniky a činností s oborem souvisejících. 10/ V souladu se svým posláním a podle potřeb provádět lektorskou, konzultační, poradenskou, expertizní, vydavatelskou a nakladatelskou činnost. 11/ Informovat členy Společnosti o připravovaných odborných akcích doma i v zahraničí a podle potřeby organizovat účast zájemců. 12/ Prosazovat progresivní výbušniny a technologie do praxe v zájmu omezení nežádoucích vedlejších účinků trhacích prací na životní prostředí. 13/ Spolupracovat s hospodářskými a podnikatelskými organizacemi a partnerskými organizacemi v zahraničí. 14/ Podílet se na zpracování problematiky bezpečné a efektivní trhací techniky a pyrotechniky. 1/ Členství ve Společnosti je: a) individuální, b) firemní, c) čestné, d) studentské, e) akademické. HLAVA III Členství ve společnosti Čl. 1 2/ Členství, s výjimkou čestného členství, vzniká na základě přihlášky podané zájemcem o členství dnem rozhodnutí výboru Společnosti o přijetí. Čl. 2 Individuální členství 1/ Členem může být na základě dobrovolnosti každý občan České republiky starší 18 let, případně jiného státu podle Hl. I. odst. 6., se souhlasem výboru Společnosti, který se chce podílet na činnosti 2/ Členství zaniká: a) písemným oznámením člena o vystoupení, b) neplacením členských přípěvků ani v náhradní lhůtě k tomu poskytnuté, c) zrušením členství výborem Společnosti, d) úmrtím. 3/ Člen má zejména tato práva: a) volit a být volen do všech orgánů Společnosti, b) podílet se na všech formách činnosti Společnosti, c) obracet se na volené orgány o pomoc při řešení odborných problémů a zastupování nebo hájení svých práv a zájmů, d) využívat výhody, vyplývající ze členství ve Společnosti, e) podávat návrhy, připomínky a stížnosti a obracet se s dotazy na volené orgány Společnosti, f) požadovat bezplatnou právní pomoc při mimořádných událostech. 4/ Člen má tyto povinnosti: a) dodržovat stanovy, jednací a volební řád a zásady hospodaření Společnosti, b) platit členské příspěvky ve stanovené výši za běžný rok vždy nejpozději do 31. srpna daného roku c) řádně vykonávat funkce, do kterých byl zvolen, 2

3 d) prosazovat zájmy Společnosti a usilovat o dosahování jeho vysoké odborné, ekonomické a společenské úrovně a prestiže. Čl. 3 Firemní členství 1/ Členem může být každá fyzická nebo právnická osoba působící na území České republiky i v zahraničí, jejíž činnost je v souladu s posláním Společnosti a slučitelná s českým právním řádem. 2/ Členství zaniká: a) písemným oznámením o vystoupení, a to k kalendářního roku, v němž bylo oznámení doručeno výboru Společnosti, b) zánikem organizace, c) zrušením členství výborem Společnosti, d) neplacením členských přípěvků ani v náhradní lhůtě k tomu poskytnuté. 3/ Práva člena: a) požadovat s členskými výhodami od Společnosti informace, stanoviska, posudky, expertizy, odborné publikace a využívat služeb účelových a hospodářských zařízení, b) získávat informace o akcích Společnosti i o důležitých akcích partnerských organizací v zahraničí, c) vysílat s členskými výhodami své zástupce na všechny akce pořádané Společností, d) využívat výhody plynoucí z členství ve Společnosti, e) předkládat návrhy na uspořádání odborných, vzdělávacích a jiných akcí příslušejících Společnosti, f) využívat zkušeností, materiálů a poznatků získaných z mezinárodních styků Společnosti, g) požadovat pomoc při řešení otázek odborně příslušejících Společnosti, h) propagovat své výrobky a služby a k tomu využít Zpravodaje Společnosti respektive akcí organizovaných Společností. 4/ Povinnosti člena: a) dodržovat stanovy Společnosti, b) platit členský příspěvek na základě vystavené faktury v termínu data splatnosti vyznačené na faktuře, c) přispívat k uskutečňování odborných akcí pořádaných Společností, d) vytvářet podmínky pro činnost Společnosti a umožňovat svým pracovníkům aktivní účast v práci odborných a volených orgánů Čl. 4 Čestné členství 1/ Čestným členem Společnosti se může stát občan České republiky i cizinec, který je individuálním členem Společnosti a má mimořádné zásluhy o rozvoj Společnosti nebo o rozvoj oboru. 2/ Statut čestného členství propůjčuje a odebírá výbor Společnosti na základě doporučení Rady starších. 3/ Práva a povinnosti čestného člena: a) čestný člen má stejná práva a povinnosti jako individuální člen, b) čestný člen je zbaven povinnosti platit členské příspěvky. Čl. 5 Studentské členství 1/ Studentským členem Společnosti se může stát občan České republiky i cizinec, který studuje vysokou nebo střední školu, nebo odborné učiliště, nebo se jinak připravuje na povolání související s výrobou a manipulací s výbušninami a pouze prezenční formou studia. 3

4 2/ Práva a povinností plynoucí ze Studentského členství jsou identické jako práva a povinnosti podle článku 2 hlavy III. Individuální členství. 3/ Studentské členství je možné oproti členství výdělečně činných členům finančně zvýhodnit nižšími členskými příspěvky a podobnými úlevami. 4/ Studentské členství zaniká zrušením členství výborem Společnosti: a) po ukončení studia, b) písemným prohlášení člena o ukončení členství. Čl. 6 Akademické členství 1/ Akademickým členem Společnosti se může stát organizace nebo instituce, která se zabývá výukou a odborným vzděláváním souvisejícím s výrobou a manipulací s výbušninami. 2/ Práva a povinnosti plynoucí z Akademického členství jsou identické jako práva a povinnosti podle článku Firemní členství. 3/ Akademické členství je možno oproti firemnímu členství finančně zvýhodnit neplacením členských příspěvků za podmínky aktivní účasti na činnosti společnosti, zejména publikováním článků ve Zpravodaji nebo publikováním přednášek na Konferenci v každém kalendářním roce. 4/ Členství zaniká: a) písemným prohlášení člena o ukončení členství, b) zrušením členství výborem Společnosti při pasivitě, při dlouhodobém neplnění podmínky bezplatného členství dle ustanovení bodu 3/ článku 6 Akademické členství. Čl. 7 Členské příspěvky 1/ Výši členských příspěvků individuálního členství navrhuje výbor Společnosti a schvaluje Valná hromada 2/ Výši členských příspěvků firemního členství stanovuje výbor Organizačními články Společnosti jsou: a) Valná hromada, b) výbor Společnosti, c) odborné podvýbory, d) rada starších, e) revizní komise. HLAVA IV Organizační struktura Společnosti Čl. 1 Čl. 2 Valná hromada 1/ Nejvyšším orgánem Společnosti je Valná hromada 2/ Valná hromada Společnosti: a) projednává a schvaluje zprávy o činnosti a hospodaření Společnosti za uplynulé volební období, 4

5 b) projednává a schvaluje zprávu revizní komise, c) projednává a schvaluje odborné zaměření Společnosti, d) schvaluje stanovy a změny stanov a rozhoduje o zániku Společnosti a majetkové likvidaci, jmenuje likvidátora a rozhoduje o způsobu likvidace zůstatku majetku, e) schvaluje výši členských příspěvků individuálních členů, f) volí členy výboru Společnosti a revizní komise, g) projednává přihlášky do mezinárodních a národních organizací. 3/ Valná hromada se svolává: a) nejméně jednou v roce, b) když to výbor Společnosti považuje za nutné, c) na písemnou žádost jedné třetiny členů 4/ Valnou hromadu Společnosti svolává prezident Společnosti písemně. 5/ Na jednání Valné hromady se jednotliví členové nemohou vzájemně zastupovat. Každý individuální, firemní, čestný, studentský a akademický člen mají jeden hlas. 6/ V případě nižší účasti na Valné hromadě než je padesát procent všech členů Společnosti, prezident Valnou hromadu ukončí a po patnácti minutách svolá náhradní Valnou hromadu se stejným programem jaký byl připraven na řádnou Valnou hromadu. 7/ Každý člen, který nesouhlasí s některým bodem schváleného usnesení, má právo požádat o zapsání svého nesouhlasu do zápisu z Valné hromady. Čl. 3 Výbor Společnosti 1/ Výbor Společnosti je statutárním orgánem Společnosti a rozhoduje ve sboru. 2/ Výbor Společnosti volí ze svého středu funkcionáře: a) prezidenta, b) viceprezidenty, c) tajemníka, d) předsedy odborných podvýborů, e) hospodáře. 3/ Výbor Společnosti: a) zabezpečuje plnění usnesení Valné hromady a úkolů Společnosti vyplývajících ze stanov, b) schvaluje jednací a volební řády, roční plán činnosti, rozpočet a hospodaření Společnosti a další potřebné předpisy a registruje členství ve Společnosti, c) projednává stanoviska, doporučení a závěry revizní komise, d) uděluje členská vyznamenání a propůjčuje a odnímá čestná členství Společnosti, e) zřizuje, slučuje a ruší odborné podvýbory, f) navrhuje výši členských příspěvků, g) jmenuje zástupce do českých výborů mezinárodních nevládních organizací Společnosti, h) přizvává do jednání výboru Společnosti vybrané odborníky se kterými konzultuje odborné a organizační záležitosti týkající se činnosti Společnosti, i) výbor v případě předčasného ukončení členství ve výboru úmrtím člena výboru, nebo jeho rezignací, kooptuje do ukončení funkčního období výboru další nové členy z řad náhradníků v pořadí, tak jak byli zvoleni Valnou hromadou při posledních volbách, j) řídí činnost odborných podvýborů, k) řídí práci sekretariátu Společnosti (tajemníka a hospodáře), který je operativním orgánem a zabezpečuje běžně práce organizační a výkonné povahy. Sekretariát odpovídá za svoji činnost výboru Společnosti, l) členem výboru může být jen individuální člen Společnosti, m) výboru Společnosti zasedá nejméně jednou za čtvrt roku. 4/ Prezident Společnosti: a) organizuje a řídí činnost Společnosti mezi zasedáními výboru Společnosti, 5

6 b) po projednání ve výboru Společnosti zřizuje a ruší odborné podvýbory a další pomocné a poradní orgány; jmenuje předsedy těchto podvýborů a orgánů a řídí jejich činnost, c) svolává a připravuje a řídí zasedání výboru Společnosti, d) zodpovídá za svou činnost výboru, e) z pověření výboru uděluje plné moci členům Společnosti k jednání za Společnost v konkrétních záležitostech či agendách Společnosti, f) prezident může vykonávat funkci pouze dvě funkční období po sobě. 5/ Viceprezidenti zastupují prezidenta v době jeho nepřítomnosti. Za svou činnost odpovídají prezidentovi a výboru 6/ Tajemník zabezpečuje administrativně organizační činnost výboru Za svou činnost odpovídá výboru 7/ Hospodář vede účet Společnosti a její komplexní hospodaření. Za svou činnost odpovídá výboru Čl. 4 Odborné podvýbory 1/ Odborné podvýbory jsou orgány výboru Společnosti, které organizují činnost v odborných oblastech. Jedná se zejména o: a) aktiv technických vedoucích odstřelů, b) redakční rada Zpravodaje, c) podvýbor pro bezpečnost práce, novelizaci předpisů a ochranu životního prostředí, d) podvýbor pro výchovu a další vzdělávání. 2/ Práci odborného podvýboru organizuje a řídí předseda, který za svou činnost odpovídá výboru 3/ Činnost odborných podvýborů v souladu s pokyny výboru Společnosti usměrňuje a koordinuje prezident 4/ Členy odborných podvýborů jmenuje výbor Čl. 5 Rada starších 1/ Rada starších je poradním orgánem výboru Společnosti a vzniká sdružením nejstarších a nejzkušenějších členů Společnosti, kteří ze svého středu volí svého předsedu nebo mluvčího. 2/ Rada starších sestává zpravidla ze tří členů a má přístup na jednání výboru a revizní komise. 3/ Rada starších pomáhá výboru a Společnosti svými radami a doporučeními vycházejícími z jejich dlouholetých zkušeností z oboru. 4/ Rady starších napomáhá při řešení případných sporů mezi členy Společnosti a mezi členy a orgány 5/ Rada starších doporučuje výboru Společnosti kandidáty na propůjčení čestného členství. Čl. 6 Revizní komise 1/ Revizní komise Společnosti je samostatný kontrolní orgán Společnosti, který zodpovídá za svou činnost Valné hromadě. Kontroluje dodržování stanov, plnění přijatých usnesení Valné hromady a hospodaření všemi orgány 6

7 2/ Revizní komisi volí Valná hromada a tvoří ji předseda a nejméně dva členové. Revizní komise zasedá podle potřeby a je nezávislá na ostatních orgánech 3/ Předsedu revizní komise volí její členové ze svého středu. 4/ Členové komise mají právo účastnit se všech jednání orgánů společnosti. Na podkladě zjištěných výsledků revizní komise předseda navrhne schválení popřípadě neschválení Zprávy o hospodaření výboru Čl. 7 Společná ustanovení 1/ Funkční období orgánů Společnosti volených Valnou hromadou je pět roků. 2/ Členem výboru a Revizní komise může být pouze individuální člen 3/ Jednání výboru a revizní komise a rozhodování může být prováděno i per rolam. Usnesení je platné jako usnesení výboru, pokud se pro něj souhlasně vysloví nadpoloviční většina orgánu. 4/ Členové orgánů se mohou zúčastnit zasedání a rozhodovat i bez fyzické přítomnosti na jednání pomocí technických prostředků a informačních technologií. 5/ Členem výboru a Revizní komise se může stát pouze člen Společnosti 6/ Případnou změnu počtu členů výboru stanoví Valná hromada při dodržení nutnosti zachovat vždy lichý počet členů. 7/ Ukončení členství ve voleném orgánu může být: a) úmrtím, b) dohodou, c) písemnou rezignací. V případě rezignace končí členství po dvou měsících od podání abdikace. 8/ V případě nesouhlasu člena orgánu s některým z bodů usnesení, má tento člen právo o uvedení jeho nesouhlasu v zápise z jednání. 9/ Skončí-li funkční období orgánů před zvolením nových orgánů Valnou hromadou, do zvolení nových orgánů a jejich funkcionářů, řídí činnost Společnosti a ustavující jednání nových orgánů prezident, jehož funkční období skončilo. 10/ Přechodné a mimořádné období dle odstavce 9/ nesmí být delší než tři týdny a prezident může rozhodovat pouze v neodkladných záležitostech a ve věcech souvisejících se svoláním ustavující schůze orgánů a do doby zvolení nového prezidenta řídí ustavující schůzi výboru. HLAVA V Závěrečná ustanovení 1/ Společnost zastupuje navenek prezident samostatně. V době jeho nepřítomnosti víceprezident samostatně. Podepisování se děje tak, že k názvu Společnosti připojí podepisující se svůj podpis." 2/ Společnost může zastupovat navenek člen Společnosti na základě plné moci vydané z rozhodnutí výboru prezident Společnosti za splnění těchto podmínek: a) v této plné moci musí být specifikován předmět zastupování, b) plná moc může být platná pouze po dobu funkčního období výboru, který plnou moc vystavil. 3/ Výklad ke stanovám podává výbor 7

8 4/ O zrušení Společnosti rozhoduje Valná hromada tří pětinovou většinou všech registrovaných členů 5/ Stanovy mohou být změněny pouze usnesením Valné hromady. 6/ Stanovy nabývají platnosti dnem jejich schválení VH a nahrazují stanovy ve znění ze dne 17. října 2013 J E D N A C Í Ř Á D V A L N É H R O M A D Y Společnosti pro trhací techniku a pyrotechniku 1/ Jednání Valné hromady řídí pracovní předsednictvo, tvořené ze tří zástupců výboru Společnosti pro trhací techniku a pyrotechniku a čtyř řadových členů Pracovní předsednictvo je voleno veřejným hlasováním, a to v nadpoloviční většinou přítomných delegátů. 2/ Pracovní předsednictvo zvolí ze svého středu předsedajícího Valné hromady veřejným hlasováním. Předsedajícím je zvolen ten, kdo získá nejvíce hlasů členů pracovního předsednictva. 3/ Předsedající uděluje a odnímá slovo jednotlivým členům Společnosti a činí podle rozhodnutí pracovního předsednictva další úkony potřebné k zajištění průběhu jednání. 4/ Každý člen Společnosti má právo vystoupit v rozpravě, navrhovat členy pracovního předsednictva a jednotlivých komisí a předkládat pracovnímu předsednictvu a komisím písemné podněty či připomínky. Diskusní příspěvek nemůže být delší než pět minut. 5/ Člen účastněný na Valné hromadě je povinen se zúčastnit hlasování Valné hromady a dbát pokynů pracovního předsednictva. 6/ K jednání Valné hromady mohou být přizváni hosté, na návrh pracovního předsednictva mohou hosté vystoupit v rozpravě. 7/ Valná hromada volí mandátovou, volební a návrhovou komisi. Každá komise má nejméně tři členy, ke zvolení člena komise stačí nadpoloviční většina hlasů přítomných delegátů. 8/ Mandátová komise vede prezenci delegátů, podává zprávu o počtu delegátů a zjišťuje, zda je Valná hromada způsobilá se usnášet. 9/ Návrhová komise připravuje a předkládá návrhy usnesení Valné hromady a dalších dokumentů. 10/ Volební komise předkládá návrh kandidátky, volební řád, organizuje tajné volby výboru Společnosti a revizní komise, vyhlašuje výsledky voleb. 11/ O předloženém usnesení rozhodují členové veřejným hlasováním. K platnosti usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. 11/ O předloženém usnesení rozhodují členové veřejným hlasováním. K platnosti usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. V O L E B N Í Ř Á D Společnosti pro trhací techniku a pyrotechniku 1/ Voleb se zúčastní přítomní účastníci Valné hromady. 2/ Kandidátky orgánů Společnosti musí být tvořeny minimálně dvojnásobným počtem volených zástupců. 3/ Volič označí na volebním lístku ty kandidáty, které volí a ostatní škrtne rovnou čarou. 8

9 4/ Je možno volit i kandidáty nepřítomné na Valné hromadě. 5/ Při volbě je rozhodující prostá většina hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta 6/ Volební lístek je platný pokud počet kandidátů označených volitelem odpovídá volenému počtu kandidátů podle ustanovení čl. 3, odst. 1/, respektive čl. 6, odst. 2 hlavy IV stanov. V Praze dne: Schváleno Valnou hromadou dne: Schválil: 9

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost Česká asociace rusistů, z.s. Stanovy Článek I Postavení, sídlo, působnost 1. Spolek má název Česká asociace rusistů, z.s., zkratka ČAR. 2. Česká asociace rusistů je dobrovolnou, nezávislou zájmovou organizací

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s.

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Čl. I Základní ustanovení Název sdružení: ProWaldorf Karviná, o. s. Sídlo: Na Kopci 2108/48, Karviná Mizerov, 734 01 Čl. II Právní postavení sdružení

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II.

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. STANOVY Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách I. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. 1 / 16 Sídlo sdružení a působnost : Sídlem sdružení je Praha a působí na

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

Stanovy FUNFÁN, o. s.

Stanovy FUNFÁN, o. s. Stanovy FUNFÁN, o. s. Preambule FUNFÁN, o. s. je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Občanské sdružení je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra. Čl. 1 Úvodní

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček Stanovy spolku Spolek rodičů - Havlíček Článek 1 Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Název spolku je Spolek rodičů - Havlíček (dále jen spolek) 2. Sídlo spolku je ZŠ Litoměřice Havlíčkova

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov. Článek I. Základní ustanovení

Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov. Článek I. Základní ustanovení Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov Článek I. Základní ustanovení 1. HC Lední medvědi, zapsaný spolek je dobrovolným nezávislým zájmovým sdružením fyzických a právnických osob, provozujících

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

Stanovy NosiNET z. s.

Stanovy NosiNET z. s. Stanovy NosiNET z. s. Čl. 1. Základní ustanovení 1. NosiNET z. s. (dále Spolek ) je dobrovolný, nezávislý a neziskový spolek fyzických a právnických osob. 2. Na Spolek se dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s. - CAPARD. Stanovy spolku. čl. 1. Název, forma, sídlo

Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s. - CAPARD. Stanovy spolku. čl. 1. Název, forma, sídlo Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s. - CAPARD Stanovy spolku čl. 1 Název, forma, sídlo (1) Spolek Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s., (dále jen CAPARD ) je právnickou osobou založenou

Více

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII Čl. 1 Základní ustanovení 1. Česká společnost pro katolickou teologii (dále ČSKT ) je soukromým sdružením křesťanů (podle kán. 299 CIC) a občanským sdružením

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s.

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl. 1 Obsah a cíl 1. Občanské sdružení fyzických a právnických osob DOMÁCÍ UMĚNÍ, o.s. (dále jen sdružení

Více

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který STANOVY Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Spolek českých právníků Všehrd (dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku je 110 00 Praha l, náměstí Curieových 901/7. 3. Předmětem činnosti je spolková

Více

Stanovy MY 50+ Čl. 1 Název a sídlo. My 50 plus, zapsaný spolek. Sídlo: Ostrava, Bohumínská 447/64, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava.

Stanovy MY 50+ Čl. 1 Název a sídlo. My 50 plus, zapsaný spolek. Sídlo: Ostrava, Bohumínská 447/64, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava. 1 Stanovy MY 50+ Čl. 1 Název a sídlo My 50 plus, zapsaný spolek. Sídlo: Ostrava, Bohumínská 447/64, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava. Čl. 2 Statut Spolku 1. My 50 plus, zapsaný spolek (dále jen spolek ),

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV.

Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV. Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura Název: Otevřená GeoInfrastruktura Název anglicky: Open GeoInfrastructure Zkratka: osgeo.cz Sídlo: Podevsí 33, Dolní Lhota, 747 66 I. Název a sídlo II. Charakter

Více

STANOVY SPOLKU ČESKÁ SENIORSKÁÉ GOLFOVÁ ASOCIACE, z.s.

STANOVY SPOLKU ČESKÁ SENIORSKÁÉ GOLFOVÁ ASOCIACE, z.s. STANOVY SPOLKU ČESKÁ SENIORSKÁÉ GOLFOVÁ ASOCIACE, z.s. Článek I. Název a sídlo 1. Název: Česká seniorská golfová asociace, z. s. ( zkratka ČSGA ). Anglický ekvivalent jejího názvu zní Czech Senior Golf

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Unie malých a středních podniků ČR, o. s. (dále jen sdružení. Anglický ekvivalent názvu

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

S T A N O V Y. Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I.

S T A N O V Y. Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I. S T A N O V Y Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I. Základní ustanovení 1. Handicap Sport Club Havířov, z.s. (dále jen spolek) je dobrovolným sdružením fyzických osob ve smyslu zákona č. 89/2012

Více

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení Stanovy sdružení Úvodní část Název sdružení: Občanské sdružení přátel České Břízy Sídlo: Česká Bříza 115 330 11 pošta Třemošná Článek I. Charakter sdružení 1. Občanské sdružení přátel České Břízy (dále

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

STANOVY ČESKÉ SENIORSKÉ GOLFOVÉ ASOCIACE

STANOVY ČESKÉ SENIORSKÉ GOLFOVÉ ASOCIACE STANOVY ČESKÉ SENIORSKÉ GOLFOVÉ ASOCIACE Článek I. Název a sídlo 1. Název: Česká seniorská golfová asociace ( zkratka ČSGA ). Anglický ekvivalent jejího názvu zní Czech Senior Golf Association. 2. Sídlo:

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA Článek 1 Název a sídlo organizace 1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s. 2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy Článek 2

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia. I. Základní ustanovení

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia. I. Základní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia I. Základní ustanovení 1. Spolek rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia je spolek ve smyslu ustanovení 214 a

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

Stanovy Občanského sdružení Kohoutov

Stanovy Občanského sdružení Kohoutov Stanovy Občanského sdružení Kohoutov Čl. 1. Základní ustanovení 1.1 Název občanského sdružení: Občanské sdružení Kohoutov (dále jen sdružení ) 1.2 Sdružení má postavení samostatné právnické osoby a vyvíjí

Více

Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství PREAMBULE My spotřebitelé biopotravin a příznivci ekologického zemědělství se svobodně sdružujeme za účelem

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo. Stanovy. I. Název a sídlo

Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo. Stanovy. I. Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo Stanovy I. Název a sídlo Název: Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo Používaná zkratka:

Více

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle S T A N O V Y Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slezan Jindřichov, z.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport a osvětovou

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH ČÁST I. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Spolek Poznání GOH je nezávislým spolkem fyzických osob - rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Gymnázia Olgy

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku 1 HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s., stanovy STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo Název: HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s. Sídlo: U

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny Sokolská 1052, 374 01 Spolek podporující činnost žáků ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny. Rodiče, zákonní zástupci a přítomní přátelé

Více

S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s.

S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s. S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem USK PROVOD, z.s. (dále jen SK) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku,

Více

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu BUDULÍNEK STANOVY Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: BUDULÍNEK Sídlo sdružení: ul. U Trati 1014, 334 41 Dobřany Čl. II. Právní postavení sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé,

Více

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové 1. Základní ustanovení Na základě zákona o sdružování občanů zakládáme občanské sdružení s názvem Agility klub Hradec Králové (dále jen sdružení

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s.

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. (dále jen Unie ) 2. Sídlo: náměstí Winstona Churchilla

Více

Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s.

Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. I. Název a sídlo Název: Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. Název anglicky: Open GeoInfrastructure Zkratka: osgeo.cz Sídlo: Podevsí 33, Dolní Lhota, 747 66

Více

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství Stanovy sdružení STANOVY Čl. 1 Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Křídla pro pěstouny o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo sdružení: Podlažice 111, 538 51 Chrast Čl. 2 Právní postavení sdružení 1.

Více

STANOVY LETECKÉHO KLUBU VINTAGE, o.s.

STANOVY LETECKÉHO KLUBU VINTAGE, o.s. STANOVY LETECKÉHO KLUBU VINTAGE, o.s. I. Název, sídlo, působnost a poslání organizace. 1.1 Letecký klub VINTAGE, o.s. (dále jen LKV) je občanským sdružením, jehož posláním je sdružovat na principu dobrovolnosti

Více

FILMIUM, občanské sdružení Stanovy

FILMIUM, občanské sdružení Stanovy FILMIUM, občanské sdružení Stanovy Čl. 1 Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ FILMIUM, občanské sdružení (dále jen Sdružení ) je neziskovým občanským sdružením založeným podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

STANOVY. Sportovní klub Rebel Praha, z. s. (dále jen Spolek ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY. Sportovní klub Rebel Praha, z. s. (dále jen Spolek ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY Sportovní klub Rebel Praha, z. s. (dále jen Spolek ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPII STANOVY. Článek 1. Název a sídlo společnosti

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPII STANOVY. Článek 1. Název a sídlo společnosti ČESKÁ SPOLEČNOST PRO KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPII STANOVY Článek 1. Název a sídlo společnosti 1) Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii (dále jen ČSKIP) je občanským sdružením

Více

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce.

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce. Stanovy občanského sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: ADAM Autistické děti a my (dále jen "sdružení") Sídlo: Dlouhá třída 79/1101, Havířov, PSČ 736 01 Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné,

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení STANOVY GKL I. všeobecná ustanovení čl. 1. Název, sídlo, trvání sdružení, klubové barvy 1.1. Na základě oboustranné dohody tělovýchovné jednoty Slavoj Praha a Golfového klubu Líšnice, Golfový klub Líšnice

Více

Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze

Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze Úvodní ustanovení Občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží Ostravsko opavské diecéze (dále

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Cultura Africa (dále jen sdružení ) Sídlo: Gerská 1237/14, Plzeň 323 23 Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, se sídlem U Školské zahrady 4, 182 00 Praha 8, IČ 457 73 530, založené dle tehdy platného

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

1.2. Provozovat činnost směřující ke zrušení vyhlášky č. 488/2006 autorského zákona.

1.2. Provozovat činnost směřující ke zrušení vyhlášky č. 488/2006 autorského zákona. STANOVY S.N.A. Preambule Název sdružení Sídlo 1. Poslání a základní cíle sdružení 2. Doba trvání sdružení 3. Členství 4. Vnitřní uspořádání 5. Hospodaření 6. Zánik a způsob majetkového vypořádání při zániku

Více

RIDERS ČR o.s. Stanovy občanského sdružení. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Cíl a zaměření činnosti. Čl. 3 Členství

RIDERS ČR o.s. Stanovy občanského sdružení. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Cíl a zaměření činnosti. Čl. 3 Členství Stanovy občanského sdružení RIDERS ČR o.s. Čl. 1 Název a sídlo 1. Na základě zákona č. 83/1990 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků se zakládá občanské sdružení s názvem RIDERS ČR o.s. (dále jen Sdružení).

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Patristická společnost České republiky (dále jen sdružení ) Sídlo: Univerzitní 22, CZ 771 11 Olomouc Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné

Více

STANOVY. Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení. I. Název, působnost a sídlo

STANOVY. Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení. I. Název, působnost a sídlo STANOVY Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení I. Název, působnost a sídlo 1. Egonov o.s. je dobrovolné, nezávislé, nepolitické sdružení občanů ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Více

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub )

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu 1.1 Klub je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách a je spolkem ve smyslu

Více

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo Stanovy Sdružení podnikatelů Poohř í I. Název a sídlo Název: Sdružení podnikatelů Poohří Sídlo: Jednoty 1931, 356 01 Sokolov. IČO: 266 26 993 Registrace: MV ČR dne 7.4.2003 pod č.j. VS/1-1/53519/03-R Sdružení

Více

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku Sdružení rodičů při Gymnáziu v Krnově je občanským sdružením, jenž vzniklo dle Zk. č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, na základě registrace u Ministerstva vnitra ČR ze dne

Více

STANOVY. I. Úvodní ustanovení

STANOVY. I. Úvodní ustanovení STANOVY I. Úvodní ustanovení Sdružení rodičů a příznivců Gymnázia v Hořovicích, IČ: 616 86 123, bylo založeno v roce 1995 dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, za účelem koordinace

Více

Hlava I Základní ustanovení

Hlava I Základní ustanovení 1. Stanovy Royal Rangers v ČR, z.s. Hlava I Základní ustanovení 1 Název spolku: Royal Rangers v ČR, z.s. (dále jen RR v ČR) 2 Sídlo spolku: Oldřichovice 328, 739 61 Třinec 1 3 Územní působnost: Česká republika

Více

STANOVY občanského sdružení DIVADLO 6. KVĚTNA HOLEŠOV

STANOVY občanského sdružení DIVADLO 6. KVĚTNA HOLEŠOV STANOVY občanského sdružení DIVADLO 6. KVĚTNA HOLEŠOV (dále jen "Sdružení") I. NÁZEV A PRÁVNÍ POVAHA SDRUŽENÍ 1. Název Sdružení: Občanské sdružení Divadlo 6. května Holešov. 2. Sdružení je nezávislým občanským

Více

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society Stanovy občanského sdružení Přátelé New Renato Community Society čl. I Název a sídlo 1. Název sdružení je Přátelé New Renato Community Society, ve zkratce Přátelé NRCS. 2. Sídlem sdružení je Dvořišťská

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

STANOVY. Článek 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Asociace speciálních pedagogů České republiky, o..s.

STANOVY. Článek 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Asociace speciálních pedagogů České republiky, o..s. ASOCIACE SPECIÁLNÍCH PEDAGOGŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o. s. STANOVY Článek 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název sdružení: Zkrácené označení: Asociace speciálních pedagogů České republiky, o..s. ASP ČR, o. s. Sídlo: Základní

Více

Stanovy Jihlavské astronomické společnosti

Stanovy Jihlavské astronomické společnosti Stanovy Jihlavské astronomické společnosti Článek I Název a sídlo 1. Název: Jihlavská astronomická společnost (dále jen JAS ). 2. Formálně užívaná zkratka: JAS. 3. Sídlo: Rohozná u Jihlavy 33, 588 44.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ JEDNACÍ ŘÁD Gymnazijní společnosti z.s. ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Základní ustanovení 1. Jednací řád rozvádí některá ustanovení Statutu Gymnazijní společnosti z.s. (dále jen GS) a podrobně upravuje

Více