Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného"

Transkript

1 Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Effect of reduced soil tillage on occurrence wireworms and corn borer Jiří Rotrekl ABSTRAKT Z výsledků, které jsme získali za dobu dosavadního řešení vlivu zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného lze konstatovat, že vliv různě zpracované půdy při zakládání porostů ovlivňje početnost těchto škůdců. Výskyt larev kovaříkovitých brouků byl vždy významně vyšší ve variantách redukovaného zpracování půdy. Z pokusů, kde se hodnotil výskyt housenek zavíječe v kukuřici jsme získali výsledky, které potvrzují, že klasické zpracování půdy významně snižuje napadení housenkami zavíječe ve všech sledovaných parametrech na kukuřici v klasickém osevním postupu i na kukuřici pěstované v monokultuře. ÚVOD Redukované zpracování půdy má řadu výhod předvším v oblasti úspory času a nákladů v technologii pěstování dané kultury. Za negativní lze považovat vyšší výskyt chorob škůdců, ale i plevelů. Při řešení této problematiky v ozimé řepce bylo plně prokázáno, že redukované zpracování půdy výrazně zvyšuje početnost bejlomorky kapustové (Dasineura brassicae) v době odkvétání a výskyt slimáčků rodu Deroceras v období vzcházení řepky. V tomto příspěvku se budeme věnovat vlivu zpracování půdy na výskyt drátovců (Coleoptera:Elateridae) a zavíječe kukuřičného (Ostrinia nubilalis). MATERIÁL A METODY V sedmihonném osevním postupu jsme v jarním období umístili pasti na drátovce do ozimé pšenice, která byla vyseta po zaorané dvouleté vojtěšce. Byly vybrány dvě varianty: klasické zpracování, které prezentovala podmítka do hloubky cca 10 cm a následná středně hluboká orba (20 24 cm) a minimalizační zpracování půdy, kde bylo provedeno přímé setí secím strojem na hloubku vlastního setí. Jednotlivé pasti na drátovce jsme kladli v několika opakováních ve vybraných variantách. Past se sestávala z rovnostranného trojúhelníku o straně 60 cm a v jeho vrcholcích jsme do hloubky okolo 10 cm zapravili návnadu. Návnada byla připravena ze směsi naklíčené pšenice a kukuřice. Abychom dosáhli optimální podmínky, které drátovcům vyhovují, byla past pokryta černou fólií. Ta udržovala vlhkost a zvyšovala teplotu v místě, kde byla návnada. Pasti byly vyloženy obvykle ve druhé dekádě dubna a několikát byl hodnocen počet drátovců (obr. 1) v jednotlivých pastích. Výskyt zavíječe kukuřičného byl hodnocen také na dvou variantách klasické zpracování a minimalizační zpracování půdy, obdobně jako u drátovců. Výskyt housenek v rostlinách kukuřice byl hodnocen v první polovině září s tím, že jsme odebrali z jednotlivých variant a opakování rostliny kukuřice, rozřezávali stonky a hodnotili jsme jejich napadení (obr.2). Při rozboru byly zaznamenávány housenky, které byly nalezeny pod palicí, nad palicí a v palici kukuřice. Hodnocen byl i počet chodeb v rostlinách. Později, v době těsně před sklizní jsme počítali polámané rostliny nad palicí a pod palicí, celkem z každé varianty okolo rostlin. Obdobně byl hodnocen výskyt housenek zavíječe kukuřičného i na monokultuře kukuřice s různým zpracováním půdy. Všechny získané výsledky byly zpracovány analýzou variance (F testem).

2 Obr. 1. Drátovec - larva kovaříka rodu Agriotes VÝSLEDKY Drátovci Výsledky získané z hodnocení početnosti drátovců v ozimé pšenici na jaře roku 2006 jsou v tabulce 1. Uváděné hodnoty jsou průměrné počty drátovců na jeden metr čtvereční. Obecně je možno konstatovat, že v posledních třech letech nebyla početnost drátovců na sledované lokalitě vysoká. Přesto je vidět vysoce průkazný rozdíl v početnosti drátovců na ploše při redukovaném zpracování půdy a při klasické orbě. Práh škodlivosti drátovců se pohybuje od 10 do 20 jedinců na jeden metr čtvereční podle pěstované plodiny. Hodnoty dosahované ve variantě redukovaného zpracování půdy jim odpovídají, hodnoty zjištěné v klasické přípravě půdy jsou na velmi nízké úrovni. Tabulka 1 Vliv různého zpracování půdy při zakládání ozimé pšenice na počet drátovců v jarním období - Žabčice 2006 Datum hodnocení 24.dubna 3. května 10. května Počet drátovců rodu Agriotes na metr čtvereční varianta orba varianta minimalizace

3 Obr. 2. Housenka zavíječe kukuřičného (Ostrinia nubilalis) ve stonku kukuřice Zavíječ kukuřičný Odebrané rostliny kukuřice z obou variant jsme podle napadení housenkami zavíječe kukuřičného rozdělili do čtyř stupňů: 1 bez housenek, 2 s jednou housenkou, 3 se dvěma housenkami a 4 se třemi housenkami. Hodnocené rostliny v osevním postupu AGRO 1 v obou variantách měly převážně jednu či dvě housenky (tabulka 2). Průměrný počet housenek na rostlinu byl u orby 0,73 a u minimalizace 1,33. Při statistickém zpracování dosažených výsledků se potvrdilo s 90 % pravděpodobností, že orba měla o 30,6 % nižší počet housenek v hodnocených rostlinách kukuřice ve srovnání s minimalizačním zpracováním půdy (F = 6,153). Tabulka 2 Napadení kukuřice zavíječem kukuřičným při různém zpracováním půdy v osevním postupu Žabčice 2005 celkový počet Varianta/ Počet rostlin zařazených ve stupni dle napadení housenek stupeň ORBA MINIMALIZACE Těsně před sklizní kukuřice na zrno jsme hodnotili počet zlomených rostlin, které způsobil žír housenek zavíječe. Celkem bylo hodnoceno rostlin na variantu. Výsledky jsou shrnuty v tabulce 3. Ve variantě orba byl opět zjištěn nižší počet zlomených rostlin ve srovnání s minimalizací (orba 66 rostlin, minimalizace 104 rostlin)(f = 2,383) s tím, že i

4 počet zlomených rostlin pod palicí byl významně nižší u orby (orba 38 rostlin, minimalizace 68 rostlin) (F = 3,887) Tabulka 3 Počet a procento zlomených rostlin způsobené žírem housenek zavíječe kukuřičného v různých variantách zpracování půdy osevní postup Žabčice 2005 Varianta Celkem Počet a procento Počet a procento zlomených rostlin zlomených rostlin rostlin pod palicí nad palicí počet % počet % počet % ORBA , , ,4 MINIMALIZACE , ,6 Stejným způsobem jako v osevním postupu AGRO 1 jsme hodnotili výskyt zavíječe kukuřičného i v monokultuře kukuřice (čtvrtý rok po sobě). Výsledky, kdy jsme zařazovali rostlin podle stupně napadení housenkami zavíječe, jsou uvedeny v tabulce 4. Podobně jako v předchozím hodnocení varianta orba ovlivnila nižší napadení housenkami s 30,8 % účinností ve srovnání s minimalizací (F=3,000). Podobných výsledků bylo dosaženo i při hodnocení počtu chodeb na napadených rostlinách (účinnost 36,6 %)(F = 2,473). Tabulka 4 Napadení kukuřice zavíječem kukuřičným při různém zpracováním půdy - monokultura Žabčice 2005 celkový počet Varianta Počet rostlin zařazených ve stupni dle napadení housenek stupeň orba minimalizace Tabulka 5 uvádí počet chodeb, počet housenek a procento napadených rostlin pěstovaných ve variantách orba a minimalizace. Celkový počet chodeb způsobených zavíječem byl ve variantě minimalizace o 57,8 % vyšší než u orby (F = 2,460). Také chodby pod palicí měly rostliny pěstované po minimalizaci zpracování půdy více než u orby (F = 3,585). Průměrný počet housenek byl nižší u orby (průměrně 0,8 housenek na rostlinu) než u minimalizace (průměrně 1,3 housenky na rostlinu). Celkové napadení rostlin bylo u orby nižší o 16,7 %. Tabulka 5 Vliv zpracování půdy na počet housenek, počet chodeb a procento napadených rostlin monokultura Žabčice 2005 Varianta Počet chodeb v rostlinách Počet housenek % napadených pod celkem palicí v palici nad palicí celkem na jednu rostlinu rostlin ORBA ,8 80,0 MINIMALIZACE ,3 96,7

5 ZÁVĚR Z výsledků, které jsme získali v období dosavadního řešení vlivu zpracování půdy na výskyt drátovců lze konstatovat, že výskyt larev kovaříkovitých brouků byl vždy významně vyšší ve variantách redukovaného zpracování půdy i když jejich výskyt na dané lokalitě nebyl vysoký. U pěstované kukuřice v osevním postupu byly ve variantě orba hodnocené parametry vždy lepší ve srovnání s minimalizační variantou : - nižší napadení rostlin o 10 % - nižší počet housenek na rostlinu (orba 0,73, minimalizace 1,33 housenek) - nižší počet chodeb v hodnocených rostlinách (orba 39, minimalizace 56) - nižší procento zlomených rostlin (orba 3,2 %, minimalizace 5,0 %) - nižší procento zlomených rostlin pod palicí o 7,8 % Při hodnocení napadení kukuřice pěstované jako monokultura při různém zpracování půdy jsme dospěli k obdobným závěrům: - ve variantě orba bylo napadeno o 16,7 % méně rostlin kukuřice housenkami zavíječe - ve srovnání s minimálním zpracováním půdy byl u orby dosažen nižší počet housenek (orba 24 housenek, minimalizace 39 housenek) i nižší počet chodeb v rostlinách (u orby 48, u minimalizace 77 chodeb u hodnocených rostlin) - u orby byl zjištěn nižší počet chodeb pod palicí (orba 28 chodeb, minimalizace 49 chodeb pod palicí u hodnocených rostlin) PODĚKOVÁNÍ Výsledky uvedené v tomto článku byly získány při řešení výzkumného projektu 1G46055 Možnosti omezení dopadu sucha pomocí optimalizace pěstebních technologií u vybraných polních plodin, který financuje MZe ČR prostřednictvím Národní agentury pro zemědělský výzkum. Kontakt: Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský spol. s r.o. Troubsko Troubsko, Zahradní 1

Škůdci vybraných polních plodin, jejich monitoring a možnosti ochrany

Škůdci vybraných polních plodin, jejich monitoring a možnosti ochrany Škůdci vybraných polních plodin, jejich monitoring a možnosti ochrany Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Dřepčíci rodu Phyllotreta při žíru na řepce Listopas

Více

Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer. Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI

Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer. Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výrovy 2007 Metodika vznikla za finanční

Více

reporter N o v i n k y v a g r o t e c h n i c e a z e m ě d ě l s k é m o b c h o d u

reporter N o v i n k y v a g r o t e c h n i c e a z e m ě d ě l s k é m o b c h o d u 9 / 2008 N o v i n k y v a g r o t e c h n i c e a z e m ě d ě l s k é m o b c h o d u Obsah Diagnostika a výnosnost odrůd řepky ozimé v roce 2007/08... 1 Nepodceňujte výdrol obilnin a pýr v založených

Více

PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PLODIN JAKO OBNOVITELNÉHO ZDROJE ENERGIE CULTIVATION AND UTILIZATION OF ENERGY CROPS AS RENEWABLE ENERGY SOURCE

PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PLODIN JAKO OBNOVITELNÉHO ZDROJE ENERGIE CULTIVATION AND UTILIZATION OF ENERGY CROPS AS RENEWABLE ENERGY SOURCE PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PLODIN JAKO OBNOVITELNÉHO ZDROJE ENERGIE CULTIVATION AND UTILIZATION OF ENERGY CROPS AS RENEWABLE ENERGY SOURCE Z. Strašil Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Abstract

Více

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy Minimalizační technologie zpracování a možnosti jejich využití při ochraně Autorský kolektiv: Dryšlová, T., Procházková, B., Neudert, L., Lukas, V., Smutný, V., Křen, J. Prezentované výsledky vznikly jako

Více

Aktuální stav mykotoxinové kontaminace potravin a produktů rostlinného původu v Evropě v letech 2003-2004 a komparace hygienckých limitů

Aktuální stav mykotoxinové kontaminace potravin a produktů rostlinného původu v Evropě v letech 2003-2004 a komparace hygienckých limitů Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: Aktuální stav mykotoxinové

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. O PRŮVODCI... 3 1.2. ZMĚNY V OBLASTI KONTROL PODMÍNĚNOSTI PRO ROK 2015... 5 1.3. ZDROJE

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. O Průvodci 1.2. Změny v oblasti kontrol podmíněnosti pro rok 2015 1.3. Zdroje informací 1.4.

Více

HODNOCENÍ SUCHÝCH OBDOBÍ POMOCÍ NÁROKŮ NA DOPLŇKOVOU ZÁVLAHU VYBRANÝCH PLODIN RNDr. Tomáš Litschmann, doc. Ing. Eva Klementová, PhD.

HODNOCENÍ SUCHÝCH OBDOBÍ POMOCÍ NÁROKŮ NA DOPLŇKOVOU ZÁVLAHU VYBRANÝCH PLODIN RNDr. Tomáš Litschmann, doc. Ing. Eva Klementová, PhD. HODNOCENÍ SUCHÝCH OBDOBÍ POMOCÍ NÁROKŮ NA DOPLŇKOVOU ZÁVLAHU VYBRANÝCH PLODIN RNDr. Tomáš Litschmann, doc. Ing. Eva Klementová, PhD. Amet. 691 2Velké Bílovice, Česká republika, E-mail: amet@bva.sol.cz

Více

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT Ing. Alice Picková Ing. Jindřich Špička č. 92 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky

Více

Pilotní counterfactual impact evaluation OP LZZ, oblast podpory 1.1

Pilotní counterfactual impact evaluation OP LZZ, oblast podpory 1.1 Pilotní counterfactual impact evaluation OP LZZ, oblast podpory 1.1 Průběžná zpráva č. 2 Verze 2.2 z 27. února 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Více

Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství

Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství Dagmar JANOVSKÁ, Jana KALINOVÁ a Anna MICHALOVÁ Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Zemědělská fakulta Jihočeské

Více

Jařiny 2013. Číslo 14 Datum vydání: 23. 11. 2012. EXPLORER nová, vysoce výnosná odrůda krmného ječmene (více na straně 9)

Jařiny 2013. Číslo 14 Datum vydání: 23. 11. 2012. EXPLORER nová, vysoce výnosná odrůda krmného ječmene (více na straně 9) Číslo 14 Datum vydání: 23. 11. 2012 Jařiny 2013 EXPLORER nová, vysoce výnosná odrůda krmného ječmene (více na straně 9) Přijměte pozvání na IX. Velký polní den ve Všestarech u Hradce Králové, ve středu

Více

LIKVIDACE HAVARIJNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD

LIKVIDACE HAVARIJNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD Publikace je zpracována v rámci projektu: Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji, registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/02.0043, který realizuje Výzkumné centrum

Více

Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz

Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz Výživa přežvýkavců je založena na využití rostlinných bílkovin. Kromě zdrojů N-látek

Více

www.syngenta.cz 7-8 / 10 červenec/srpen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: VČASNÉ OŠETŘENÍ Základ pro nejvyšší výnos

www.syngenta.cz 7-8 / 10 červenec/srpen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: VČASNÉ OŠETŘENÍ Základ pro nejvyšší výnos www.syngenta.cz 7-8 / 10 červenec/srpen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: VČASNÉ OŠETŘENÍ Základ pro nejvyšší výnos ÚVODNÍK Ozimá řepka zůstává královnou našich polí Ing. Juraj Petrina Syngenta

Více

Informační systém výzkumu a vývoje Ročenka za období 2000-2005

Informační systém výzkumu a vývoje Ročenka za období 2000-2005 Úřad vlády ČR Rada pro výzkum a vývoj Informační systém výzkumu a vývoje Ročenka za období 2-25 Praha 26 1 Úřad vlády ČR Rada pro výzkum a vývoj Informační systém výzkumu a vývoje Ročenka za období 2-25

Více

Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním

Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním Jan Klír, Lada Kozlovská Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2012 Metodika vznikla za finanční podpory MZe

Více

Metodika 5/09. Zvýšení podílu energie v objemných krmivech ekologických farem pěstováním vhodných travních a jetelovinotravních směsí

Metodika 5/09. Zvýšení podílu energie v objemných krmivech ekologických farem pěstováním vhodných travních a jetelovinotravních směsí Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. Troubsko Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko Metodika 5/09 Zvýšení podílu energie v objemných krmivech ekologických farem pěstováním vhodných travních a

Více

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE Analýza současného stavu Zpracoval Ing. Jakub Pechlát spolupráce Ing. Jiří Mejstřík Prosinec 2006 Tato

Více

NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL

NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL Projekt: Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti Část I: Zaměstnanost Dílčí studie: 1.2 Nabídka pracovních sil NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL (Vybrané problémy dalšího vývoje zdrojů pracovních sil v ČR) Zpracoval:

Více

Kvalita biopotravin. Otázka kvality bio-produktů se stala vysoce aktuálním tématem. Konzumace biopotravin či produktů systémů

Kvalita biopotravin. Otázka kvality bio-produktů se stala vysoce aktuálním tématem. Konzumace biopotravin či produktů systémů Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství prezentuje výsledky výzkumu a vývoje v ekologickém zemědělství v ČR Výzkumné téma: Výzkumná anizace: Vysoká škola chemicko- -technologická v Praze

Více

Akční plán. na období 2012 2020

Akční plán. na období 2012 2020 Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 2020 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 www.eagri.cz, info@mze.cz Praha 2012 ISBN 978-80-7434-074-1 Tisk: MS Polygrafie, Mladoboleslavská

Více

VÝZKUM PRACOVNÍCH KOMPETENCÍ OSOB PEČUJÍCÍCH O ČLENA RODINY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

VÝZKUM PRACOVNÍCH KOMPETENCÍ OSOB PEČUJÍCÍCH O ČLENA RODINY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY VÝZKUM PRACOVNÍCH KOMPETENCÍ OSOB PEČUJÍCÍCH O ČLENA RODINY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Milan Valenta, Jan Michalík, leden 2008 Název studie: Výzkum pracovních kompetencí osob

Více

Ladislav Průša. Klíčová slova: sociální služby, stárnutí populace, financování sociálních služeb, příspěvek na péči

Ladislav Průša. Klíčová slova: sociální služby, stárnutí populace, financování sociálních služeb, příspěvek na péči STÁRNUTÍ POPULACE A EFEKTIVNOST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Ladislav Průša Abstrakt Stárnutí populace klade před naši společnost množství výzev nejenom v oblasti důchodového pojištění, ale i v oblasti zdravotních

Více

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Příloha k závěrečné zprávě za rok 2013 Číslo projektu: TA01021283 Název projektu: Vývoj a kalibrace modulární autonomní stanice pro měření

Více

Ing. Libor Ansorge Ing. Martin Zeman Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody

Ing. Libor Ansorge Ing. Martin Zeman Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody Ing. Libor Ansorge Ing. Martin Zeman Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody Vydal Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Praha 2015 Metodika pro

Více

Život ve stáří. Zpráva o výsledcích empirického šetření

Život ve stáří. Zpráva o výsledcích empirického šetření Život ve stáří 2003 Zpráva o výsledcích empirického šetření Zpracovala: PhDr. Věra Kuchařová, CSc. Spolupracovali: Prof. Dr. Ladislav Rabušic, CSc., Mgr. Lucie Ehrenbergerová OBSAH Úvod 2 Základní charakteristiky

Více

Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9

Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Teplotní poměry jižní Moravy v období a změny v jejich extremitě Air temperature and

Více

NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ

NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ Ministerstvo zemědělství, Praha 1, Těšnov 17 Č.j.: 20139/2006-13020 Ministerstvo

Více