Systémy zpracování půdy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systémy zpracování půdy"

Transkript

1 Systémy zpracování půdy Zemědělci určují systém, kterým budou zpracovávat půdu, zčásti kopírováním tradičních postupů a zčásti využíváním výhod, které přináší technický pokrok. Obecně si zemědělci na celém světě osvojují novou technologii pomalu a postupnými kroky. Následující kapitola je malým návodem k tomu, jak postupovat při změně technologie obhospodařování půdy, které faktory je třeba zvážit, a která rozhodnutí je třeba učinit. (obrázek 41). Výběr nejlepšího systému zpracování půdy Výběr nejlepšího systému zpracování půdy by mohl zahrnovat řadu specifických úvah, podobně, jako když se zemědělec rozhoduje při výběru odrůd. Stejný přístup je třeba zvolit při výběru kultivace, a zvážit následující faktory: osevní postup a pěstované plodiny, půdní charakteristika, úrodnost půdy a výživa, program aplikace herbicidu, secí zařízení, typ a věk, schopnost řídit a zvládat nový systém. Osevní postup a pěstované plodiny Množství posklizňových zbytků na pozemku závisí na předešlých pěstovaných plodinách a jejich výnosu. Výnosné plodiny, jako je pšenice a kukuřice, produkují více zbytků než luskoviny a olejniny. Na druhé straně, v osevním postupu pšenice (obilovina) řepka ozimá (luskovina), se vytváří méně posklizňových zbytků, a to umožňuje větší pružnost při udržování jejich optimálního množství na povrchu pozemku. Půdní charakteristika Tato charakteristika zahrnuje potenciál eroze půdy, odvodňovací schopnost, hladinu úrodnosti půdy a povrchové utužení půdy. Potenciál eroze půdy Potenciál eroze půdy hodně závisí na délce a prudkosti svahu a zrnitosti půdy. Jestliže je potenciál eroze půdy vysoký, je to důvod pro adopci systému půdoochranné technologie. Odvodňovací schopnost Slabě odvodněná půda se ohřívá pomaleji a obvykle vyžaduje více kultivace než dobře odvodněné půdy. V podmínkách vysoké hladiny posklizňových zbytků zůstávají slabě odvodněné půdy chladné a vlhké příliš dlouho, a pro netolerantní plodiny, jako je kukuřice, to má za následek pomalejší vzcházení a snížené výnosy. U dobře odvodněných půd má přítomnost posklizňových zbytků na povrchu půdy pozitivní vliv. Proto odvodňovací schopnost půdoochranné technologie bude rozhodovat o tom, zda na pozemku použijeme podmítku, nebo budeme vysévat kukuřici metodou přímého setí. 78

2 Úrodnost půdy a výživa Vysoká úrodnost je důležitá pro dobrou funkci systému půdoochranné technologie. Nízká úrodnost půdy přináší příliš překážek a obecně více omezuje výnosy. Tudíž, pole s nízkým obsahem fosforu a draslíku by měla být těmito prvky zásobena před zavedením systému půdoochranné technologie. Povrchové utužení půdy Polní aktivity a vlhké podmínky mají často za následek povrchové utužení půdy. Krátké, žluté, nitkovité klíčící rostliny, jsou důkazem utužení, které je často zřetelné na úvratích a po pojezdech. Primární zpracování půdy (podmítka), je potřebné ke zmírnění tohoto povrchového utužení. Bez podmítky nebude mít osivo dobrý kontakt s půdou a rychlý vývoj kořenů je na jaře omezen. Hnojení Způsob hnojení je určující pro úspěch systémů půdoochranné technologie. Jestliže je výživa slabá, výnosy a ekonomický zisk tím utrpí. Kromě toho, nesprávně umístěná a nezapravená hnojiva neslouží k výživě rostlin, ale mohou být splavována do povrchových vod. Neaplikujte hnojiva na bázi močoviny na povrch půdy bez zapravení, pokud neočekáváte slabý déšť. Močovina by měla být zapravena během tří dnů, aby se snížil potenciál ztrát unikáním do ovzduší a splavováním. Také časování hnojení se změní: dusík bude zapotřebí dodávat dříve než u klasických technologií, protože je zapotřebí řešit jeho nedostatek během rozkladu posklizňových zbytků. Fosfor a draslík by měl být udržován v optimální hladině pro výnosy ve všech kultivačních systémech. Pokud je to možné mělo by být hnojivo s fosforem a draslíkem zapraveno. Jinak se hromadí na povrchu a není dostupné pro výživu rostlin. Doporučovaná metoda zahrnuje: aplikaci na povrch a zapravení mělkou kultivací a podkořenové přihnojování. Pokud není možné zapravit tato hnojiva před setím, je lepší jejich aplikace hnojení na list v malých dávkách. Program aplikace herbicidů Půdoochranná technologie a zvýšená hladina posklizňových zbytků změní druhové složení a tlak plevelů. Je velmi důležité použít takový program aplikace herbicidů, který se hodí do nového systému. Secí zařízení, typ a věk Systémy půdoochranné technologie vyžadují secí stroje, které správně zasejí a jsou schopné poskytnout dobrý kontakt osiva s půdou. Secí stroj musí zvládnout setí do posklizňových zbytků a v případě řádkových kultur, musí být schopen vytvářet úzké, holé seťové lůžko, které se bude lépe prohřívat a napomůže časnému vzcházení kukuřice a slunečnice. Používání secích strojů, navržených do orebných podmínek, obecně nezajistí vyrovnaný porost a stejnoměrné vzcházení rostlin. Čili, volba secího zařízení pro daný systém zpracování půdy, je velmi důležitá. 79

3 Schopnost řídit a zvládat nový systém Sladění všech vstupů způsobem, který je vhodný pro dané půdní podmínky a osevní postup pěstitele, je rozhodující pro ziskovost půdoochranné technologie. Každý z komponentů musí být pečlivě vyzkoušen. Hledání informací, kladení otázek a kontinuální vzdělávání, je nezbytné pro zlepšení řízení nového systému. Jakékoliv zanedbání některého z předešlých faktorů má vždy větší vliv na snížení ekonomické výnosnosti v systému půdoochranné technologie než v orebném systému. Není zde tak široký prostor pro nápravu chyb. Např. rozježděné pole lze vždy zorat, avšak v systému půdoochranné technologie orba nadlouho přeruší tvorbu přirozené půdní struktury a vrátí celý proces znovu zpět na začátek se všemi nevýhodami, které přináší přechod na minimalizaci (nerovný povrch, nerovnoměrné vzcházení plevelů, nové plevele ze spodní orniční vrstvy, silná fixace dusíku). Jediný pojezd, minimální zpracování půdy ve strništi po pšenici. 80

4 Obrázek 41. Rozhodovací mechanismus pro výběr vhodné technologie. 81

5 Začínáme s půdoochrannou technologií Zemědělci jistě chtějí získat přínosy půdoochranné technologie, ale zavedení této technologie znamená udělat zásadní změny v tom, jak uvažují, jak řídí a zvládají svou činnost. Pro zemědělce, kteří si chtějí osvojit tuto technologii, to bude znamenat odnaučit se některé staré zvyky a vytvořit si nové. Aby uspěli: musí učinit změny, musí zvážit některé technické a finanční otázky, měli by mít realistická očekávaní. Proč si osvojit půdoochrannou technologii? Půdoochranná technologie zvyšuje produktivitu a zisk: snižováním počtu operací na poli, snadnějším dodržování agrotechnických termínů, protože čas není tráven kultivací půdy, snižováním dlouhodobých investičních nákladů, protože je zapotřebí méně strojů a traktorů, úsporami PHM a nákladů na údržbu, zvyšováním výnosů, úsporou potřeby pracovních sil a možností obhospodařovat více hektarů. N rozdíl od systému tradičního zpracování, vytváří redukce kultivace pro agronoma nové výzvy. Osvojení půdoochranné technologie je zásadní krok, který vyžaduje: systematický přístup k osevnímu postupu, stroje, které snadno zvládnou posklizňové zbytky, pohlížet na půdu jako na biologický systém, který je samoudržitelný, osvojit si nové způsoby myšlení o rostlinné výrobě a způsobu likvidace plevelů, zvýšit řídící schopnosti ke zvládnutí nových problémů, které zákonitě přicházejí se změnou kultivace. 82

6 Jak začít? Opatrný přístup a realistická očekávání jsou nezbytná. Začněte na polích, kde je sláma dobře rozhozena, nebo tam, kde je malé množství posklizňových zbytků. Použijte secí zařízení, které zvládne tuto situaci. Využijte setí ve službách Změňte způsob likvidace plevelů, použijte důsledně Roundup management, a v případě pochybností o jeho významu, nechejte si poradit od těch, kteří již s minimalizací začali. Naučte se předvídat a zvládat různé problémy Setkejte se s těmi, kteří již užívají půdoochrannou technologii a učte se z jejich zkušeností a chyb. Minimální zpracování půdy kultivace Minimální zpracování půdy je systém, kde je kultivace udržována na minimu (jedna až dvě operace) a kultivační stroje jsou navrženy tak, aby ponechávaly hodně posklizňových zbytků (30 %) a více na povrchu půdy. Jsou použity kultivační nástroje jako radličky, radličkový kultivátor nebo disky. Použití pluhů je úplně eliminováno. Plevele jsou likvidovány herbicidy. Kultivační nástroje ovlivňují úspěch programu minimálního zpracování půdy. Kultivace má také vliv na dostupnost živin a vody v půdě. Používání řádné mechanizace ve správném čase, je podmínka, která musí být dodržována v programu půdoochranné technologie. Záměr kultivace Proč zemědělci používají kultivaci? Primární záměr je připravit seťové lůžko k setí, které zvyšuje klíčení. Jednou z norem, kterou zemědělci považují za důležitou, je mít dobře zkultivovanou půdu, která je čistá, pěkná a urovnaná, která poskytuje dobrý kontakt osiva s půdou (obrázek 42), a kde je snadné sít ve stejné hloubce. Za druhé, zemědělci kultivují, aby likvidovali plevele. 83

7 Obrázek 41. Dobře zrnitá nebo zkultivovaná půda s dobrým kontaktem osiva s půdou. Kultivace má vliv na úrodnost půdy. Cena kultivace zahrnuje: zvýšenou erozi půdy a ztrátu úrodnosti půdy, zvýšené odpařování a ztrátu půdní vlhkosti, snížení vododržnosti půdy. Minimální zpracování půdy snižuje počet pojezdů po poli, snižuje náklady a vliv kultivace na půdu. Minimální zpracování půdy není pouze definováno snižováním počtu činností, ale také hloubkou zpracování půdy a množstvím posklizňových zbytků na povrchu půdy. To je ovlivněno: typem nástrojů, jak jsou nástroje postaveny vůči směru jízdy, jak nástroje pracují. Úloha nástrojů Kultivace může být definována typem práce s půdou, např. obrácení, mísení nebo lámání a kypření (obrázek 43). Obrácení půdy a agresivní míchání určuje vliv kultivace na posklizňové zbytky. Pluhy a disky obrací, radličky kypří a mísí. 84

8 Obrázek 42. Efekt různých kultivačních činností na půdu. Hlavní tip 35: Pro zavedení minimálního zpracování půdy a ponechání co nejvíce posklizňových zbytků na povrchu půdy, vyberte radličky nebo kultivátor, které míchají a nepřevracejí půdu. Konfigurace nástrojů Konfigurace nástrojů má významný vliv na činnost kultivace. Například, velikost a tvar kultivačních hrotů bude určovat, kolik zbytků bude ponecháno na půdě a kolik jich bude zapraveno a smícháno s půdou (obrázek 44). Čím větší hrot a větší úhel ke směru jízdy, tím více půdy je obráceno a tím více zbytků je smícháno do půdy, tím je větší vliv kultivace na posklizňové zbytky. Obrázek 43. Příklady různých typů kultivačních nástrojů, které mohou být použity na kultivátoru. 85

9 Hlavní tip 36: Při adopci půdoochranné technologie a pro zadržení co nejvíce z posklizňových zbytků na půdě, vyberte nástroje, které jsou malé a vstupují do půdy pod malým úhlem. Činnost nástrojů Činnost nástrojů má velký vliv na působení kultivace na půdu. Faktory, které určují působení kultivace na posklizňové zbytky, zahrnují: typ činnosti, pojezdovou rychlost, uspořádaní, počet operací, pracovní hloubka, operační úhel. Disky jsou obracecí nástroje, které zahrnují zbytky a jejich používání v půdoochranné technologii by mělo být omezeno na případy s velkým množstvím posklizňových zbytků. Zemědělci by měli preferovat použití radliček a snížit počet operací na jednu nebo dvě. Čím rychlejší pojezdová rychlost nebo hlubší kultivace, tím více půdy je obráceno, a tím více zbytků je zapraveno do půdy. Ke snížení zapravování zbytků a k přípravě kvalitní podmítky: dodržte pojezdovou rychlost okolo 8 až 10 km/h, snižte hloubku kultivace na 6 až 8 cm, pokud nelikvidujete utužení půdy, vyberte spíše šípovité radličky než diskové pracovní nástroje. Při výběru stroje vyberte takový, který má dostatečný rozestup mezi slupicemi s dostatečným prostorem pro průchod reziduí. Hlavní tip 37: K ponechání optimálního množství posklizňových zbytků na povrchu půdy, jezděte rychlostí 8 až 10 km/h, kultivujte do hloubky 5 až 8 cm a snižte počet operací na jednu až dvě. Využijte stroje s radličkovým pracovním ústrojím, s radličkami, které pronikají do půdy pod nízkým úhlem. Typ nástrojů Minimální zpracování půdy zahrnuje jednu nebo dvě operace na poli, používající méně agresivních nástrojů, které ponechávají před setím 30 až 70 % posklizňových zbytků na povrchu půdy. Přechod z tradiční kultivace na minimální zpracování půdy nevyžaduje vždy nákup nového zařízení. Většina tradičních kultivačních strojů může být použita v systému minimálního zpracování půdy za předpokladu menších úprav jejich nástrojů tak, aby se přizpůsobily požadavkům zvýšeného množství posklizňových zbytků na povrchu půdy. Tyto nástroje pro minimální zpracování půdy mohou zahrnovat radličkové kultivátory, diskové brány, válce anebo kombinace kultivačních nástrojů. 86

10 Radličkové a dlátové kypřiče Radličkové kypřiče grubery ponechají pro setí 30 až 60 % posklizňových zbytků na povrchu půdy. Jsou těžší, obvykle pracují ve větší hloubce pro agresivnější narušení půdy. Jejich radličky pronikají do půdy pod velkým úhlem a kypří a mísí půdu s částečným obrácením. Pracovní hloubka sahá od 15 až do 30 cm. Tyto stroje nejsou pro technologii EKOTECH vhodné. Dlátový kypřič je nástroj, který láme nebo drtí půdu, ponechává ji hrubou s posklizňovými zbytky na povrchu nebo jeho blízkosti. V systému EKOTECH je používán pouze výjimečně pro zkypření podpovrchového utužení půdy. V podmínkách velkého množství mokrých posklizňových zbytků se může dlátový kypřič ucpávat. Připevněním řady koltrů, které prořezávají posklizňové zbytky do předu, lze zabránit tomuto problému. Zahrnutí těchto řezacích nástrojů vylučuje nutnost jiných operací před podrýváním, a tím je ponecháváno více posklizňových zbytků na povrchu půdy. Diskové podmítače Diskové podmítače ponechávají 15 až 70% posklizňových zbytků na povrchu půdy, v závislosti na velikosti a uspořádaní jednotky. Diskové podmítače jsou agresivní kultivační nástroj, který se prořezává posklizňovými zbytky, obrací půdu a dále promíchává posklizňové zbytky s půdou. Úhel sekcí určuje rozsah narušení půdy. Zvýšení úhlu sekce zvyšuje pronikání, řezání posklizňových zbytků, obrácení posklizňových zbytků a požadavky na energii. Vydutá čepel disku tvoří tlakový bod, způsobující utužení půdy (obrázek 45). Obrázek 44. Ilustrace úhlu nosníku na diskových branách. 87

11 Hlavní tip 38: Při přechodu na půdoochrannou technologii EKOTECH, disky jsou příliš agresivní nástroje a neměly by být používány jako základní nástroj minimálního zpracování půdy. K tomuto účelu potřebujete radličkový podmítač, a disky jsou vhodným doplňkem především do podmínek s velkým množstvím posklizňových zbytků. Aktivně poháněný rotační kultivátor Aktivně poháněn rotační kultivátor půdu kultivuje a zároveň zapravuje chemikálie. Když je rotační kultivátor nastaven na mělkou hloubku (okolo 5 cm), tento systém může být funkční, zvláště, když je secí stroj připevněn přímo ke kultivátoru. Typickým příkladem je secí exaktor, který má své opodstatnění v některých podmínkách a na malých farmách. Válce Válce a válcové brány jsou sekundárním kultivačním nástrojem, který se používá pro přípravu dobrého seťového lůžka pro malá semena. Jsou používány ke zpevnění a urovnání povrchu půdy a drcení hrud. Kombinace kultivačních nástrojů Kombinace nástrojů se skládá ze 2 nebo více druhů kultivačních nástrojů, sestavených do kombinovaného stroje. Například, běžná kombinace nástrojů se skládá z diskových bran a radličkového kultivátoru na stejném stroji. Zapravování chemikálií s kombinací nástrojů poskytuje vyrovnanější aplikaci v menší hloubce, než dva pojezdy s radličkovým kultivátorem. Kromě toho, většina kombinací nástrojů bude dobře vykonávat práci i na půdě s velkým množstvím posklizňových zbytků. Dají se zde zařadit i takové kombinace, jako secí stroj s kultivačními nástroji, např. rotační brány kombinující kultivaci a setí do jednoho pojezdu. V technologii EKOTECH musí být použití těchto kombinovaných nástrojů vyvážené z důvodu přílišného zapravování posklizňových zbytků. Požadavky na energii Minimální zpracování půdy vyžaduje méně energie než tradiční zpracování půdy, protože narušení půdy je méně agresivní a půda je míchána, ne převrácena nebo obrácena. Zemědělci, kteří používají minimální zpracování půdy, mohou použít traktory střední velikosti. Výpočet požadavků koňských sil na kultivační stroje, může být zjednodušen tím, že určujícím kritériem je energetický požadavek secího stroje. Většina kultivačních nástrojů, vhodných do systému EKOTECH, nemá větší požadavky na tahovou sílu traktoru než bezorebný secí stroj. Výběr správné velikosti traktoru pro kultivační nebo secí zákrok je nutný. Příliš malý traktor - nebude možné dosáhnout řádné pojezdové rychlosti a výkon a kvalita práce se sníží. Kromě toho, traktor může být přetížen a spotřeba PHM se zvýší. Příliš velký traktor - fixní náklady na hektar se zvýší, spotřeba PHM se zvýší a zvýší se i riziko utužení půdy. Kvalita práce může trpět nadměrnou rychlostí. 88

12 Traktor správné velikosti - zemědělec ušetří peníze na nákladech ve spotřebě PHM, nákladech na traktor (pokud původní alternativou byl příliš veliký traktor) a na nákladech na opravy (pokud původní alternativou byl přetížený traktor). Následující základní tabulka znázorňuje potřebu koňských sil na různé druhy nástrojů, pro různé velikosti traktoru (tabulka 22). Tento průvodce je založen na pojezdové rychlosti 8 km/h. Většina kultivačních strojů funguje nejlépe, když pracují při rychlosti 8-10 km/h. Tabulka 22. Požadavky koňských sil pro různé operace kultivace. Nástroje Potřeba koňských sil v 8 KPH pluh cm hloubka; KW na radlici podrývák cm hloubka; KW na slupici radlička cm hloubka; 5-10 KW na slupici kultivátor 5-10 cm hloubka; 10-15K W na metr šířky Zdorj: Rester, D. and C. Robichaux. Tillage Equipment Horsepower Requirements. Louisiana State University. Hlavní tip 39: Minimální zpracování půdy je mělká a neagresivní operace, která vyžaduje před setím většinou pouze jeden pojezd. Jestliže je problém s utužením, použijte hlubší, neagresivní činnosti podrýváků před pojezdem s podmítačem. Zemědělci, kteří si osvojí technologii minimálního zpracování půdy, by si měli vybrat kultivační nástroje, které jsou v minimalizaci vhodné. Tyto kultivační nástroje vyžadují menší traktory, což ušetří peníze. Zacházení se stroji Minimální zpracování půdy vyžaduje pečlivé plánování a zacházení se stroji, jestliže chcete uspět a dobře svoji investici do nové technologie využít. Chyby jsou hlavní příčinou ztrát a neúspěchů v půdoochranné technologii. Z výzkumu a praxe je určeno pět faktorů, které mohou snížit riziko z chyb. Jsou to: přesná výsevní hloubka, optimální půdní konzistence, optimální výživa půdy, přiměřené zvládání posklizňových zbytků, efektivní management likvidace plevelů a chorob. Přesná výsevní hloubka Přesné umístění osiva do půdy je nejdůležitější. Umístění osiva by nemělo být omezeno tím, že budeme volit levnější secí stroj. Výzkum naznačuje, že nepřesné umístění osiva může snížit výnosnost pšenice až o 14 % (0,42 t/ha). Výsevní hloubka je důležitější než rozteč řádků. Rozteč řádků pro hustě seté obiloviny, luskoviny a řepku, by se měla pohybovat okolo optima 12 až 19 cm. Přínosné je i rozmístění osiva na široko radličkovými secími botkami. 89

13 Optimální půdní konzistence v a nad seťovým lůžkem Hlubší kultivace (5 cm) pod hloubkou setí, může snížit odpor prorůstání kořenů především u řádkových kultur a ve výzkumných pokusech zvyšuje výnosy v průměru o 5 % (0,16 t/ha). Tyto výsledky byly také prokázány u písčitých půd. Výzkum rovněž naznačuje, že úprava kontaktu osiva s půdou, pomocí zamačkávacích kol, za předpokladu dodržení přesné hloubky setí a pokrytí osiva půdou, může zvýšit výnosy na písčitých půdách v průměru o 9 % (0,12 t/ha). U obilovin je pevné seťové lůžko pod osivem zárukou dobré kapilarity a dobrého vzcházení. Podkořenové přihnojení pod osivem však dále zvyšuje vitalitu rostlin a jejich výnos. Optimální výživa půdy v kořenové zóně plodin Kořeny rostlin nevyhledávají živiny, ale spíše následují snadnější stezku pro růst a hledají vodu, takže živiny musí být umístěny tam, kde kořeny porostou. Výzkum na hlinitopísčitých půdách naznačuje, že aplikace 40 kg/n/ha 5 cm pod osivo, může zvýšit výnosy pšenice v průměru o 4,2 % (0,15 t/ha) více než hnojení stejného množství N při odnožování na list. Přihnojování N/P hnojiva 5 cm pod osivo, zvyšuje výnosnost pšenice v průměru o 12 % (0,43 t/ha), ve srovnání s dodávkou stejného množství N/P, pouze do výsevní hloubky. Efektivní likvidace plevelů chorob a škůdců Minimální zpracování půdy bez Roundup managementu selže. Přímé setí řádkových kultur Cílem půdoochranné technologie je udržet nebo zajistit výnosnost plodin a snižovat erozi půdy, náklady na spotřebu PHM a potřebu pracovních sil. Přímé setí je součástí půdoochranné technologie a v některých podmínkách, zejména při setí kukuřice nebo luskovin, je nejoptimálnější variantou půdoochranné technologie. U přímého setí je půda ponechána neporušena od sklizně do setí a od setí do sklizně, vyjma aplikace požadovaných hnojiv a živin. Kultivace je vypuštěna, povrch půdy je pokryt a chráněn posklizňovými zbytky. Porušení půdy je způsobeno pouze během setí, když je vytvářen úzký řádek pro výsevek. Aplikace herbicidu je primární operace, kterou jsou likvidovány plevele. Posklizňové zbytky jsou ponechány na povrchu půdy a povrch je ponechán neporušen. Proto je zapotřebí pro zajištění dobrého klíčení osiva zajistit minimální kultivaci, alespoň ve výsevním řádku. Secí stroje budou proto: otevírat stopu nebo brázdu při setí bez kultivace, kultivovat pruhy nebo malou oblast v místě, kde je umístěna brázda. K otevření brázdy nebo ke kultivaci pásů se používají speciální koltry. Koltry jsou disky s ostrým nebo zvlněným okrajem, které jsou umístěny vpředu před výsevní jednotkou. Koltry slouží k: řezání posklizňových zbytků, odstranění posklizňových zbytků z řádku, kultivaci oblasti nebo pásu před secí botkou. 90

14 Existuje několik specializovaných koltrů, které mohou dobře pracovat v závislosti na typu půdy, půdních podmínkách a typu a množství posklizňových zbytků. Secí stroj pro přímé setí bude dále popsán v sekci Secí zařízení pro přímé setí. Hlavní tip 40: Hlavními podmínkami, které vyzývají k použití přímého setí, jsou svažité půdy ohrožené erozí a pěstování kukuřice Půdní typ a osvojování přímého setí Obecně lze přímé setí provozovat jen na některých typech půd. Prašné půdy se hůře vysušují. Avšak jsou více ohrožené erozí a méně citlivé na utužení, a to je činí vhodnějšími k zavedení přímého setí. Jílovité půdy se vysušují velmi pomalu a mohou být studené a obtížné pro přípravu seťového lůžka. Písčité a hlinité půdy jsou vhodné pro přímé setí. Půdy se špatným přirozeným odvodňováním se na jaře dlouho vysušují a ohřívají. Posklizňové zbytky v systému přímého setí mohou zhoršit tento problém, oddalují práci a zpomalují přípravu seťového lůžka. Tyto půdy nejsou vhodné pro přímé setí; proto by před započetím měla být přímého setí zavedena drenáž. Špatná struktura půdy může být problém při zavedení přímého setí. Struktura seťového lůžka se upraví až po 3 až 5 letech, v závislosti na půdních podmínkách po zavedení přímého setí. Při zavedení přímého setí může být také problém počáteční nízká hladina organického matriálu. Po čase se podmínky vylepší vlivem zvýšené hladiny posklizňových zbytků. Řízení a management za podmínek přímého setí Přímé setí vyžaduje velmi pečlivé plánování a investování, jestliže chceme dosáhnout úspěch. Mnoho z praktik používaných v technologii minimálního zpracování půdy může být stejně účinných i v přímém setí. Z důvodů přítomnosti většího množství posklizňových zbytků, je kritickým rozhodnutím výběr secího stroje. Management posklizňových zbytků Systém přímého setí začíná každý rok s produkcí a distribucí posklizňových zbytků předešlých plodin. Řádně zvládané posklizňové zbytky: dodávají organický materiál, který upravuje kvalitu seťového lůžka, zvyšuje vsakování vody a vododržnost půdy, tlumí půdní ph a pomáhají udržet dostupné živiny, pohání koloběh půdního uhlíku, zvyšují půdní vlhkost zachycováním srážek, chrání půdu před erozí a snižují vypařování vody z půdy. 91

15 Nesprávně zvládané posklizňové zbytky mohou: opozdit ohřívání seťového lůžka, způsobit nevyrovnané vysoušení, zasahovat do umístění osiva a vstupů, snížit vzcházení semenáčků. Když přecházíme na přímé setí, všechna rezidua zůstávají na povrchu půdy a zemědělci musí vyvinout vhodné postupy ke zvládání posklizňových zbytků. Dočasná fixace dusíku je jedním z mnoha dopadů vysokého množství posklizňových zbytků na povrchu půdy. Mikrobiální rozklad vysoké koncentrace posklizňových zbytků ve slámě, může po sklizni vázat významné množství dusíku po dobu 4 až 8 týdnů. To má za následek nevyrovnanou úrodnost půdy na poli a tvoří se tak žlutá místa v porostu. Oprava poměru C:N je nutností během prvních 3 let, po začátku přímého setí, stejně jako u minimalizace. K úpravě vysokého poměru C:N, musí být aplikován dodatkový dusík na posklizňové zbytky před setím. Pro tyto důvody Je vhodnějším přístupem adoptovat půdoochrannou technologii minimálního zpracování půdy, a teprve poté, ve vhodných podmínkách, začít s technologií přímého setí. Tento přirozený postup volí farmáři ve všech podmínkách na různých kontinentech. 92

16 Secí zařízení pro půdoochrannou technologii Zemědělci nemohou být při osvojení půdoochranné technologie dlouhodobě úspěšní, pokud nemají vhodný secí stroj pro tuto technologii. Proto je porozumění secím strojům velmi důležité. Systémy půdoochranné technologie a secí stroje Půdoochranná technologie může zahrnovat minimální zpracování půdy, pásovou kultivaci, hrůbkovou kultivaci nebo přímý výsev. Všecny systémy vyžadují nějaké specializované secí zařízení. Rozdíly jsou také při setí hustě setých plodin a řádkových kultur. Pro hustě seté plodiny (obiloviny, řepka, luskoviny) existují na trhu dva typy různých secích strojů diskové a radličkové. Při volbě, který secí stroj si pořídit, existuje velké množství určujících kriterií. Pro úspěch výběru nejlépe poslouží konzultace s někým, kdo stroj již má, porovnat různé stroje v podobných podmínkách a nebo si nechat část pozemků zaset ve službách. U širokořádkových kultur jsou úspěšné pouze systémy s diskovými jednotkami, které dokáží odstranit zbytky z výsevního řádku, prořezat posklizňové zbytky a zkypřit seťové lůžko. Secí stroj V podmínkách mělké kultivace musí výsevní jednotka: řezat posklizňové zbytky a přemisťovat přebytečné zbytky z výsevního řádku, uvolnit a rozmělnit půdu v seťovém lůžku pro dobrý kontakt osiva s půdou, umístit osivo do správné hloubky, řádně umístit další vstupy, např. hnojiva, uzavřít řádek výsevku a přiměřeně utlačit půdu okolo osiva. Tyto funkce jsou stejné pro běžný secí stroj, zde však musí být stroj navržen tak, aby zvládl posklizňové zbytky a pravidelně rozmístil osivo (obrázek 46). Diskový secí stroj bude muset mít: koltr, který by řezal posklizňové zbytky a vytvářel zkypřenou stopu, secí botku, která může být radličková nebo disková, aby otevřela řádek, semenovod, kopírovací kolo, které určuje hloubku, zamačkávací kolo, které zatlačí půdu okolo osiva. 93

17 Obrázek 45. Funkce výsevní jednotky a jednotalířové secí botky secího stroje. Hlavní tip 41: V podmínkách omezené kultivace, musí secí stroj vytvořit příznivé podmínky seťového lůžka. Diskové secí stroje Různé metody setí, tak jako různé typy secích strojů a jejich nástroje, mohou ovlivnit úspěch setí různými způsoby. Bezorebný secí stroj musí: mít potřebné koltry (disk), aby řezal posklizňové zbytky, být seřízený na vyrovnanou hloubku setí a rozmístění semen (především pro výsev v řádku), mít správnou hmotnost, aby se prořezal posklizňovými zbytky a pronikl půdou, být robustní, schopný pracovat v těžkých podmínkách. Parametry diskového secího stroje Požadavky na zařízení diskového secího stroje se v závislosti na typu seté plodiny, půdních podmínkách a množství posklizňových zbytků různí. Sestava se také liší podle typu secího stroje, takže je důležité vybrat správnou sestavu pro daný stroj. 94

18 Hmotnost Systém půdoochranné technologie, především systém přímého setí, má požadavky na hmotnost stroje, protože může být obtížné prorazit přes posklizňové zbytky. Dosažení řádné hloubky výsevu je úzce spojeno s tím, jak velký je tlak na výsevní jednotku. Obecná pravidla pro hloubku výsevku jsou: sušší půda - zvýšit nastavení hloubky výsevku (sít hlouběji), vlhčí půda - snížit nastavení hloubky výsevku (sít mělčeji). Hmotnost secího stroje je důležitá pro: některé typy koltrů - ve srovnání se žlábkovými nebo vlnitými koltry, vyžaduje koltr s jednoduchým ostřím menší tlak k proniknutí do půdy, podmínky a posklizňové zbytky - sušší půdy a více posklizňových zbytků budou vyžadovat větší tlak k proniknutí do půdy, Přiměřená hmotnost secího stroje je důležitá k zajištění proniknutí koltrů a výsevních jednotek půdou s velkým množstvím posklizňových zbytků. Často je to více jak 160 až 180 kg na výsevní jednotku. 8 Koltry Koltry jsou připevněné na secím stroji pro přímé setí řádkových kultur i malých semen. Koltry pracují před secími botkami a řežou posklizňové zbytky, zpracovávají půdu pro výsevní řádek. Koltry jsou typicky seřízeny 2 až 3 cm hlouběji než secí botky. Koltry otevírají seťové lůžko, takže secí botky mohou tvarovat brázdu pro umístění osiva. Koltry by měly: řezat posklizňové zbytky a výsevní řádek pro umístění osiva, odstranit část posklizňových zbytků (především žlábkové koltry), kultivovat úzké pruhy pro osivo a umístění hnojiva. Existují různé tvary koltrů (obrázek 48): žlábkové, hladké nebo s jednoduchým ostřím, zvlněné. Žlábkový koltr: je navržen tak, aby měl 12 nebo více žlábků, čím širší žlábky a více žlábků na čepel, tím více půdy bude odstraněno, jsou ideální pro zapravování hnojiv. 8 Zdroj: No-Till: Making it Work Agriculture and Agri-Food Canada and the Ontario Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs. 95

19 Hladký nebo plochý tvar: nemá žlábky nebo zářezy, je ideální pro řezání posklizňových zbytků, je často užíván pro řezání posklizňových zbytků a je umístěn před žlábkovými koltry v několikanásobném systému, neodstraňuje nebo nezapravuje posklizňové zbytky efektivně, měl by být použit pro minimální rozrušení půdy. Zvlněný tvar: má malé vlnky mezi 10 až 20 mm, koltry odstraňují méně půdy než žlábkové koltry, ale odstraňují více půdy než hladké koltry, z důvodu výstupků vlnek mohou obtížně pronikat do těžkých půd, ve vlhkých jílovitých půdách mohou způsobovat utužení na stranách stěn. 96

20 Obrázek 46. Různé tvary koltrů. 97

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

Srovnávací analýza metodik vývoje software

Srovnávací analýza metodik vývoje software Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb Vladimír Popelka Srovnávací analýza metodik vývoje software Bakalářská práce 2009 Zadání bakalářské

Více

Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu)

Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu) Business Support Programme Program Phare na podporu podnikání SME - EXCELLENCE Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu) Zlepšení

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY Ukázka praktických opatření z Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012 2020. OBSAH Úvodní slovo ministra 4 I. Úvod 5

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

4.5 Technologie čistění odpadních vod na konci potrubí

4.5 Technologie čistění odpadních vod na konci potrubí 4.5 Technologie čistění odpadních vod na konci potrubí Kapitola 4 Čistění odpadních vod je zpracování na konci potrubí, které je potřebné, protože různé zdroje produkují odpadní vody. Patří k nim voda

Více

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT Ing. Alice Picková Ing. Jindřich Špička č. 92 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky

Více

LIKVIDACE HAVARIJNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD

LIKVIDACE HAVARIJNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD Publikace je zpracována v rámci projektu: Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji, registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/02.0043, který realizuje Výzkumné centrum

Více

Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1

Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1 Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1 K použití tohoto materiálu Cílem projektu PORTAL je zrychlení průniku výsledků výzkumu EU do oblasti lokální a regionální dopravy prostřednictvím vytvoření nových

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. O PRŮVODCI... 3 1.2. ZMĚNY V OBLASTI KONTROL PODMÍNĚNOSTI PRO ROK 2015... 5 1.3. ZDROJE

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. O Průvodci 1.2. Změny v oblasti kontrol podmíněnosti pro rok 2015 1.3. Zdroje informací 1.4.

Více

Akční plán. na období 2012 2020

Akční plán. na období 2012 2020 Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 2020 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 www.eagri.cz, info@mze.cz Praha 2012 ISBN 978-80-7434-074-1 Tisk: MS Polygrafie, Mladoboleslavská

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 2 MANUÁL SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Příručka pro veřejnou správu 25. 4. 2013 Služby obecného hospodářského zájmu/sohz: Účel pravidel 1 Obsah manuálu Obsah manuálu 2 Organizace manuálu 4 První

Více

Řeky pro život plánování v oblasti vod

Řeky pro život plánování v oblasti vod Řeky pro život plánování v oblasti vod Řeky věc veřejná plány oblastí povodí / Řeky nejsou hrozbou protipovodňová ochrana / Řeky a lidé osvěta veřejnosti Unie pro řeku Moravu, srpen 2007 Financováno z

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Metodika byla vytvořena v podpůrném programu 9. F. g.

Více

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 2 Obsah Záměry a cíle projektu... 4 Podobnosti

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

4 POSTUPY K UVÁŽENÍ PRO URČOVÁNÍ BAT 4.1 Obecné postupy použitelné na jatkách a zařízeních zpracujících vedlejší živočišné produkty

4 POSTUPY K UVÁŽENÍ PRO URČOVÁNÍ BAT 4.1 Obecné postupy použitelné na jatkách a zařízeních zpracujících vedlejší živočišné produkty 4 POSTUPY K UVÁŽENÍ PRO URČOVÁNÍ BAT 4.1 Obecné postupy použitelné na jatkách a zařízeních zpracujících vedlejší živočišné produkty Příloha IV Směrnice IPPC uvádí seznam aspektů, které musí být vzaty do

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Učební text doc. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Ostrava 2011 Tyto studijní materiály vznikly za finanční

Více

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Informační podpora krizového řízení se zaměřením na práci s geoinformačním systémem ArcGIS Marek Drozdek Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace

Více

Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním

Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním Jan Klír, Lada Kozlovská Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2012 Metodika vznikla za finanční podpory MZe

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. 3. Vytváření a analýza pracovních míst

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. 3. Vytváření a analýza pracovních míst VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku 3. Vytváření a analýza pracovních míst 1.Pojetí, úkoly, terminologie Vytváření a analýza pracovních míst je svým

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Postupy správného topení

Postupy správného topení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Postupy správného topení Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Mgr. Veronika Bogoczová Ing. Jiří Horák, Ph.D. V rámci projektu Podpora

Více

JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU?

JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU? JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU? Soubor hlavních myšlenek příspěvků, zaměřených na toto téma a publikovaných v prestižním časopisu Harvard Business Review v roce 2011. Sestavil: prof. ing.

Více