Systémy zpracování půdy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systémy zpracování půdy"

Transkript

1 Systémy zpracování půdy Zemědělci určují systém, kterým budou zpracovávat půdu, zčásti kopírováním tradičních postupů a zčásti využíváním výhod, které přináší technický pokrok. Obecně si zemědělci na celém světě osvojují novou technologii pomalu a postupnými kroky. Následující kapitola je malým návodem k tomu, jak postupovat při změně technologie obhospodařování půdy, které faktory je třeba zvážit, a která rozhodnutí je třeba učinit. (obrázek 41). Výběr nejlepšího systému zpracování půdy Výběr nejlepšího systému zpracování půdy by mohl zahrnovat řadu specifických úvah, podobně, jako když se zemědělec rozhoduje při výběru odrůd. Stejný přístup je třeba zvolit při výběru kultivace, a zvážit následující faktory: osevní postup a pěstované plodiny, půdní charakteristika, úrodnost půdy a výživa, program aplikace herbicidu, secí zařízení, typ a věk, schopnost řídit a zvládat nový systém. Osevní postup a pěstované plodiny Množství posklizňových zbytků na pozemku závisí na předešlých pěstovaných plodinách a jejich výnosu. Výnosné plodiny, jako je pšenice a kukuřice, produkují více zbytků než luskoviny a olejniny. Na druhé straně, v osevním postupu pšenice (obilovina) řepka ozimá (luskovina), se vytváří méně posklizňových zbytků, a to umožňuje větší pružnost při udržování jejich optimálního množství na povrchu pozemku. Půdní charakteristika Tato charakteristika zahrnuje potenciál eroze půdy, odvodňovací schopnost, hladinu úrodnosti půdy a povrchové utužení půdy. Potenciál eroze půdy Potenciál eroze půdy hodně závisí na délce a prudkosti svahu a zrnitosti půdy. Jestliže je potenciál eroze půdy vysoký, je to důvod pro adopci systému půdoochranné technologie. Odvodňovací schopnost Slabě odvodněná půda se ohřívá pomaleji a obvykle vyžaduje více kultivace než dobře odvodněné půdy. V podmínkách vysoké hladiny posklizňových zbytků zůstávají slabě odvodněné půdy chladné a vlhké příliš dlouho, a pro netolerantní plodiny, jako je kukuřice, to má za následek pomalejší vzcházení a snížené výnosy. U dobře odvodněných půd má přítomnost posklizňových zbytků na povrchu půdy pozitivní vliv. Proto odvodňovací schopnost půdoochranné technologie bude rozhodovat o tom, zda na pozemku použijeme podmítku, nebo budeme vysévat kukuřici metodou přímého setí. 78

2 Úrodnost půdy a výživa Vysoká úrodnost je důležitá pro dobrou funkci systému půdoochranné technologie. Nízká úrodnost půdy přináší příliš překážek a obecně více omezuje výnosy. Tudíž, pole s nízkým obsahem fosforu a draslíku by měla být těmito prvky zásobena před zavedením systému půdoochranné technologie. Povrchové utužení půdy Polní aktivity a vlhké podmínky mají často za následek povrchové utužení půdy. Krátké, žluté, nitkovité klíčící rostliny, jsou důkazem utužení, které je často zřetelné na úvratích a po pojezdech. Primární zpracování půdy (podmítka), je potřebné ke zmírnění tohoto povrchového utužení. Bez podmítky nebude mít osivo dobrý kontakt s půdou a rychlý vývoj kořenů je na jaře omezen. Hnojení Způsob hnojení je určující pro úspěch systémů půdoochranné technologie. Jestliže je výživa slabá, výnosy a ekonomický zisk tím utrpí. Kromě toho, nesprávně umístěná a nezapravená hnojiva neslouží k výživě rostlin, ale mohou být splavována do povrchových vod. Neaplikujte hnojiva na bázi močoviny na povrch půdy bez zapravení, pokud neočekáváte slabý déšť. Močovina by měla být zapravena během tří dnů, aby se snížil potenciál ztrát unikáním do ovzduší a splavováním. Také časování hnojení se změní: dusík bude zapotřebí dodávat dříve než u klasických technologií, protože je zapotřebí řešit jeho nedostatek během rozkladu posklizňových zbytků. Fosfor a draslík by měl být udržován v optimální hladině pro výnosy ve všech kultivačních systémech. Pokud je to možné mělo by být hnojivo s fosforem a draslíkem zapraveno. Jinak se hromadí na povrchu a není dostupné pro výživu rostlin. Doporučovaná metoda zahrnuje: aplikaci na povrch a zapravení mělkou kultivací a podkořenové přihnojování. Pokud není možné zapravit tato hnojiva před setím, je lepší jejich aplikace hnojení na list v malých dávkách. Program aplikace herbicidů Půdoochranná technologie a zvýšená hladina posklizňových zbytků změní druhové složení a tlak plevelů. Je velmi důležité použít takový program aplikace herbicidů, který se hodí do nového systému. Secí zařízení, typ a věk Systémy půdoochranné technologie vyžadují secí stroje, které správně zasejí a jsou schopné poskytnout dobrý kontakt osiva s půdou. Secí stroj musí zvládnout setí do posklizňových zbytků a v případě řádkových kultur, musí být schopen vytvářet úzké, holé seťové lůžko, které se bude lépe prohřívat a napomůže časnému vzcházení kukuřice a slunečnice. Používání secích strojů, navržených do orebných podmínek, obecně nezajistí vyrovnaný porost a stejnoměrné vzcházení rostlin. Čili, volba secího zařízení pro daný systém zpracování půdy, je velmi důležitá. 79

3 Schopnost řídit a zvládat nový systém Sladění všech vstupů způsobem, který je vhodný pro dané půdní podmínky a osevní postup pěstitele, je rozhodující pro ziskovost půdoochranné technologie. Každý z komponentů musí být pečlivě vyzkoušen. Hledání informací, kladení otázek a kontinuální vzdělávání, je nezbytné pro zlepšení řízení nového systému. Jakékoliv zanedbání některého z předešlých faktorů má vždy větší vliv na snížení ekonomické výnosnosti v systému půdoochranné technologie než v orebném systému. Není zde tak široký prostor pro nápravu chyb. Např. rozježděné pole lze vždy zorat, avšak v systému půdoochranné technologie orba nadlouho přeruší tvorbu přirozené půdní struktury a vrátí celý proces znovu zpět na začátek se všemi nevýhodami, které přináší přechod na minimalizaci (nerovný povrch, nerovnoměrné vzcházení plevelů, nové plevele ze spodní orniční vrstvy, silná fixace dusíku). Jediný pojezd, minimální zpracování půdy ve strništi po pšenici. 80

4 Obrázek 41. Rozhodovací mechanismus pro výběr vhodné technologie. 81

5 Začínáme s půdoochrannou technologií Zemědělci jistě chtějí získat přínosy půdoochranné technologie, ale zavedení této technologie znamená udělat zásadní změny v tom, jak uvažují, jak řídí a zvládají svou činnost. Pro zemědělce, kteří si chtějí osvojit tuto technologii, to bude znamenat odnaučit se některé staré zvyky a vytvořit si nové. Aby uspěli: musí učinit změny, musí zvážit některé technické a finanční otázky, měli by mít realistická očekávaní. Proč si osvojit půdoochrannou technologii? Půdoochranná technologie zvyšuje produktivitu a zisk: snižováním počtu operací na poli, snadnějším dodržování agrotechnických termínů, protože čas není tráven kultivací půdy, snižováním dlouhodobých investičních nákladů, protože je zapotřebí méně strojů a traktorů, úsporami PHM a nákladů na údržbu, zvyšováním výnosů, úsporou potřeby pracovních sil a možností obhospodařovat více hektarů. N rozdíl od systému tradičního zpracování, vytváří redukce kultivace pro agronoma nové výzvy. Osvojení půdoochranné technologie je zásadní krok, který vyžaduje: systematický přístup k osevnímu postupu, stroje, které snadno zvládnou posklizňové zbytky, pohlížet na půdu jako na biologický systém, který je samoudržitelný, osvojit si nové způsoby myšlení o rostlinné výrobě a způsobu likvidace plevelů, zvýšit řídící schopnosti ke zvládnutí nových problémů, které zákonitě přicházejí se změnou kultivace. 82

6 Jak začít? Opatrný přístup a realistická očekávání jsou nezbytná. Začněte na polích, kde je sláma dobře rozhozena, nebo tam, kde je malé množství posklizňových zbytků. Použijte secí zařízení, které zvládne tuto situaci. Využijte setí ve službách Změňte způsob likvidace plevelů, použijte důsledně Roundup management, a v případě pochybností o jeho významu, nechejte si poradit od těch, kteří již s minimalizací začali. Naučte se předvídat a zvládat různé problémy Setkejte se s těmi, kteří již užívají půdoochrannou technologii a učte se z jejich zkušeností a chyb. Minimální zpracování půdy kultivace Minimální zpracování půdy je systém, kde je kultivace udržována na minimu (jedna až dvě operace) a kultivační stroje jsou navrženy tak, aby ponechávaly hodně posklizňových zbytků (30 %) a více na povrchu půdy. Jsou použity kultivační nástroje jako radličky, radličkový kultivátor nebo disky. Použití pluhů je úplně eliminováno. Plevele jsou likvidovány herbicidy. Kultivační nástroje ovlivňují úspěch programu minimálního zpracování půdy. Kultivace má také vliv na dostupnost živin a vody v půdě. Používání řádné mechanizace ve správném čase, je podmínka, která musí být dodržována v programu půdoochranné technologie. Záměr kultivace Proč zemědělci používají kultivaci? Primární záměr je připravit seťové lůžko k setí, které zvyšuje klíčení. Jednou z norem, kterou zemědělci považují za důležitou, je mít dobře zkultivovanou půdu, která je čistá, pěkná a urovnaná, která poskytuje dobrý kontakt osiva s půdou (obrázek 42), a kde je snadné sít ve stejné hloubce. Za druhé, zemědělci kultivují, aby likvidovali plevele. 83

7 Obrázek 41. Dobře zrnitá nebo zkultivovaná půda s dobrým kontaktem osiva s půdou. Kultivace má vliv na úrodnost půdy. Cena kultivace zahrnuje: zvýšenou erozi půdy a ztrátu úrodnosti půdy, zvýšené odpařování a ztrátu půdní vlhkosti, snížení vododržnosti půdy. Minimální zpracování půdy snižuje počet pojezdů po poli, snižuje náklady a vliv kultivace na půdu. Minimální zpracování půdy není pouze definováno snižováním počtu činností, ale také hloubkou zpracování půdy a množstvím posklizňových zbytků na povrchu půdy. To je ovlivněno: typem nástrojů, jak jsou nástroje postaveny vůči směru jízdy, jak nástroje pracují. Úloha nástrojů Kultivace může být definována typem práce s půdou, např. obrácení, mísení nebo lámání a kypření (obrázek 43). Obrácení půdy a agresivní míchání určuje vliv kultivace na posklizňové zbytky. Pluhy a disky obrací, radličky kypří a mísí. 84

8 Obrázek 42. Efekt různých kultivačních činností na půdu. Hlavní tip 35: Pro zavedení minimálního zpracování půdy a ponechání co nejvíce posklizňových zbytků na povrchu půdy, vyberte radličky nebo kultivátor, které míchají a nepřevracejí půdu. Konfigurace nástrojů Konfigurace nástrojů má významný vliv na činnost kultivace. Například, velikost a tvar kultivačních hrotů bude určovat, kolik zbytků bude ponecháno na půdě a kolik jich bude zapraveno a smícháno s půdou (obrázek 44). Čím větší hrot a větší úhel ke směru jízdy, tím více půdy je obráceno a tím více zbytků je smícháno do půdy, tím je větší vliv kultivace na posklizňové zbytky. Obrázek 43. Příklady různých typů kultivačních nástrojů, které mohou být použity na kultivátoru. 85

9 Hlavní tip 36: Při adopci půdoochranné technologie a pro zadržení co nejvíce z posklizňových zbytků na půdě, vyberte nástroje, které jsou malé a vstupují do půdy pod malým úhlem. Činnost nástrojů Činnost nástrojů má velký vliv na působení kultivace na půdu. Faktory, které určují působení kultivace na posklizňové zbytky, zahrnují: typ činnosti, pojezdovou rychlost, uspořádaní, počet operací, pracovní hloubka, operační úhel. Disky jsou obracecí nástroje, které zahrnují zbytky a jejich používání v půdoochranné technologii by mělo být omezeno na případy s velkým množstvím posklizňových zbytků. Zemědělci by měli preferovat použití radliček a snížit počet operací na jednu nebo dvě. Čím rychlejší pojezdová rychlost nebo hlubší kultivace, tím více půdy je obráceno, a tím více zbytků je zapraveno do půdy. Ke snížení zapravování zbytků a k přípravě kvalitní podmítky: dodržte pojezdovou rychlost okolo 8 až 10 km/h, snižte hloubku kultivace na 6 až 8 cm, pokud nelikvidujete utužení půdy, vyberte spíše šípovité radličky než diskové pracovní nástroje. Při výběru stroje vyberte takový, který má dostatečný rozestup mezi slupicemi s dostatečným prostorem pro průchod reziduí. Hlavní tip 37: K ponechání optimálního množství posklizňových zbytků na povrchu půdy, jezděte rychlostí 8 až 10 km/h, kultivujte do hloubky 5 až 8 cm a snižte počet operací na jednu až dvě. Využijte stroje s radličkovým pracovním ústrojím, s radličkami, které pronikají do půdy pod nízkým úhlem. Typ nástrojů Minimální zpracování půdy zahrnuje jednu nebo dvě operace na poli, používající méně agresivních nástrojů, které ponechávají před setím 30 až 70 % posklizňových zbytků na povrchu půdy. Přechod z tradiční kultivace na minimální zpracování půdy nevyžaduje vždy nákup nového zařízení. Většina tradičních kultivačních strojů může být použita v systému minimálního zpracování půdy za předpokladu menších úprav jejich nástrojů tak, aby se přizpůsobily požadavkům zvýšeného množství posklizňových zbytků na povrchu půdy. Tyto nástroje pro minimální zpracování půdy mohou zahrnovat radličkové kultivátory, diskové brány, válce anebo kombinace kultivačních nástrojů. 86

10 Radličkové a dlátové kypřiče Radličkové kypřiče grubery ponechají pro setí 30 až 60 % posklizňových zbytků na povrchu půdy. Jsou těžší, obvykle pracují ve větší hloubce pro agresivnější narušení půdy. Jejich radličky pronikají do půdy pod velkým úhlem a kypří a mísí půdu s částečným obrácením. Pracovní hloubka sahá od 15 až do 30 cm. Tyto stroje nejsou pro technologii EKOTECH vhodné. Dlátový kypřič je nástroj, který láme nebo drtí půdu, ponechává ji hrubou s posklizňovými zbytky na povrchu nebo jeho blízkosti. V systému EKOTECH je používán pouze výjimečně pro zkypření podpovrchového utužení půdy. V podmínkách velkého množství mokrých posklizňových zbytků se může dlátový kypřič ucpávat. Připevněním řady koltrů, které prořezávají posklizňové zbytky do předu, lze zabránit tomuto problému. Zahrnutí těchto řezacích nástrojů vylučuje nutnost jiných operací před podrýváním, a tím je ponecháváno více posklizňových zbytků na povrchu půdy. Diskové podmítače Diskové podmítače ponechávají 15 až 70% posklizňových zbytků na povrchu půdy, v závislosti na velikosti a uspořádaní jednotky. Diskové podmítače jsou agresivní kultivační nástroj, který se prořezává posklizňovými zbytky, obrací půdu a dále promíchává posklizňové zbytky s půdou. Úhel sekcí určuje rozsah narušení půdy. Zvýšení úhlu sekce zvyšuje pronikání, řezání posklizňových zbytků, obrácení posklizňových zbytků a požadavky na energii. Vydutá čepel disku tvoří tlakový bod, způsobující utužení půdy (obrázek 45). Obrázek 44. Ilustrace úhlu nosníku na diskových branách. 87

11 Hlavní tip 38: Při přechodu na půdoochrannou technologii EKOTECH, disky jsou příliš agresivní nástroje a neměly by být používány jako základní nástroj minimálního zpracování půdy. K tomuto účelu potřebujete radličkový podmítač, a disky jsou vhodným doplňkem především do podmínek s velkým množstvím posklizňových zbytků. Aktivně poháněný rotační kultivátor Aktivně poháněn rotační kultivátor půdu kultivuje a zároveň zapravuje chemikálie. Když je rotační kultivátor nastaven na mělkou hloubku (okolo 5 cm), tento systém může být funkční, zvláště, když je secí stroj připevněn přímo ke kultivátoru. Typickým příkladem je secí exaktor, který má své opodstatnění v některých podmínkách a na malých farmách. Válce Válce a válcové brány jsou sekundárním kultivačním nástrojem, který se používá pro přípravu dobrého seťového lůžka pro malá semena. Jsou používány ke zpevnění a urovnání povrchu půdy a drcení hrud. Kombinace kultivačních nástrojů Kombinace nástrojů se skládá ze 2 nebo více druhů kultivačních nástrojů, sestavených do kombinovaného stroje. Například, běžná kombinace nástrojů se skládá z diskových bran a radličkového kultivátoru na stejném stroji. Zapravování chemikálií s kombinací nástrojů poskytuje vyrovnanější aplikaci v menší hloubce, než dva pojezdy s radličkovým kultivátorem. Kromě toho, většina kombinací nástrojů bude dobře vykonávat práci i na půdě s velkým množstvím posklizňových zbytků. Dají se zde zařadit i takové kombinace, jako secí stroj s kultivačními nástroji, např. rotační brány kombinující kultivaci a setí do jednoho pojezdu. V technologii EKOTECH musí být použití těchto kombinovaných nástrojů vyvážené z důvodu přílišného zapravování posklizňových zbytků. Požadavky na energii Minimální zpracování půdy vyžaduje méně energie než tradiční zpracování půdy, protože narušení půdy je méně agresivní a půda je míchána, ne převrácena nebo obrácena. Zemědělci, kteří používají minimální zpracování půdy, mohou použít traktory střední velikosti. Výpočet požadavků koňských sil na kultivační stroje, může být zjednodušen tím, že určujícím kritériem je energetický požadavek secího stroje. Většina kultivačních nástrojů, vhodných do systému EKOTECH, nemá větší požadavky na tahovou sílu traktoru než bezorebný secí stroj. Výběr správné velikosti traktoru pro kultivační nebo secí zákrok je nutný. Příliš malý traktor - nebude možné dosáhnout řádné pojezdové rychlosti a výkon a kvalita práce se sníží. Kromě toho, traktor může být přetížen a spotřeba PHM se zvýší. Příliš velký traktor - fixní náklady na hektar se zvýší, spotřeba PHM se zvýší a zvýší se i riziko utužení půdy. Kvalita práce může trpět nadměrnou rychlostí. 88

12 Traktor správné velikosti - zemědělec ušetří peníze na nákladech ve spotřebě PHM, nákladech na traktor (pokud původní alternativou byl příliš veliký traktor) a na nákladech na opravy (pokud původní alternativou byl přetížený traktor). Následující základní tabulka znázorňuje potřebu koňských sil na různé druhy nástrojů, pro různé velikosti traktoru (tabulka 22). Tento průvodce je založen na pojezdové rychlosti 8 km/h. Většina kultivačních strojů funguje nejlépe, když pracují při rychlosti 8-10 km/h. Tabulka 22. Požadavky koňských sil pro různé operace kultivace. Nástroje Potřeba koňských sil v 8 KPH pluh cm hloubka; KW na radlici podrývák cm hloubka; KW na slupici radlička cm hloubka; 5-10 KW na slupici kultivátor 5-10 cm hloubka; 10-15K W na metr šířky Zdorj: Rester, D. and C. Robichaux. Tillage Equipment Horsepower Requirements. Louisiana State University. Hlavní tip 39: Minimální zpracování půdy je mělká a neagresivní operace, která vyžaduje před setím většinou pouze jeden pojezd. Jestliže je problém s utužením, použijte hlubší, neagresivní činnosti podrýváků před pojezdem s podmítačem. Zemědělci, kteří si osvojí technologii minimálního zpracování půdy, by si měli vybrat kultivační nástroje, které jsou v minimalizaci vhodné. Tyto kultivační nástroje vyžadují menší traktory, což ušetří peníze. Zacházení se stroji Minimální zpracování půdy vyžaduje pečlivé plánování a zacházení se stroji, jestliže chcete uspět a dobře svoji investici do nové technologie využít. Chyby jsou hlavní příčinou ztrát a neúspěchů v půdoochranné technologii. Z výzkumu a praxe je určeno pět faktorů, které mohou snížit riziko z chyb. Jsou to: přesná výsevní hloubka, optimální půdní konzistence, optimální výživa půdy, přiměřené zvládání posklizňových zbytků, efektivní management likvidace plevelů a chorob. Přesná výsevní hloubka Přesné umístění osiva do půdy je nejdůležitější. Umístění osiva by nemělo být omezeno tím, že budeme volit levnější secí stroj. Výzkum naznačuje, že nepřesné umístění osiva může snížit výnosnost pšenice až o 14 % (0,42 t/ha). Výsevní hloubka je důležitější než rozteč řádků. Rozteč řádků pro hustě seté obiloviny, luskoviny a řepku, by se měla pohybovat okolo optima 12 až 19 cm. Přínosné je i rozmístění osiva na široko radličkovými secími botkami. 89

13 Optimální půdní konzistence v a nad seťovým lůžkem Hlubší kultivace (5 cm) pod hloubkou setí, může snížit odpor prorůstání kořenů především u řádkových kultur a ve výzkumných pokusech zvyšuje výnosy v průměru o 5 % (0,16 t/ha). Tyto výsledky byly také prokázány u písčitých půd. Výzkum rovněž naznačuje, že úprava kontaktu osiva s půdou, pomocí zamačkávacích kol, za předpokladu dodržení přesné hloubky setí a pokrytí osiva půdou, může zvýšit výnosy na písčitých půdách v průměru o 9 % (0,12 t/ha). U obilovin je pevné seťové lůžko pod osivem zárukou dobré kapilarity a dobrého vzcházení. Podkořenové přihnojení pod osivem však dále zvyšuje vitalitu rostlin a jejich výnos. Optimální výživa půdy v kořenové zóně plodin Kořeny rostlin nevyhledávají živiny, ale spíše následují snadnější stezku pro růst a hledají vodu, takže živiny musí být umístěny tam, kde kořeny porostou. Výzkum na hlinitopísčitých půdách naznačuje, že aplikace 40 kg/n/ha 5 cm pod osivo, může zvýšit výnosy pšenice v průměru o 4,2 % (0,15 t/ha) více než hnojení stejného množství N při odnožování na list. Přihnojování N/P hnojiva 5 cm pod osivo, zvyšuje výnosnost pšenice v průměru o 12 % (0,43 t/ha), ve srovnání s dodávkou stejného množství N/P, pouze do výsevní hloubky. Efektivní likvidace plevelů chorob a škůdců Minimální zpracování půdy bez Roundup managementu selže. Přímé setí řádkových kultur Cílem půdoochranné technologie je udržet nebo zajistit výnosnost plodin a snižovat erozi půdy, náklady na spotřebu PHM a potřebu pracovních sil. Přímé setí je součástí půdoochranné technologie a v některých podmínkách, zejména při setí kukuřice nebo luskovin, je nejoptimálnější variantou půdoochranné technologie. U přímého setí je půda ponechána neporušena od sklizně do setí a od setí do sklizně, vyjma aplikace požadovaných hnojiv a živin. Kultivace je vypuštěna, povrch půdy je pokryt a chráněn posklizňovými zbytky. Porušení půdy je způsobeno pouze během setí, když je vytvářen úzký řádek pro výsevek. Aplikace herbicidu je primární operace, kterou jsou likvidovány plevele. Posklizňové zbytky jsou ponechány na povrchu půdy a povrch je ponechán neporušen. Proto je zapotřebí pro zajištění dobrého klíčení osiva zajistit minimální kultivaci, alespoň ve výsevním řádku. Secí stroje budou proto: otevírat stopu nebo brázdu při setí bez kultivace, kultivovat pruhy nebo malou oblast v místě, kde je umístěna brázda. K otevření brázdy nebo ke kultivaci pásů se používají speciální koltry. Koltry jsou disky s ostrým nebo zvlněným okrajem, které jsou umístěny vpředu před výsevní jednotkou. Koltry slouží k: řezání posklizňových zbytků, odstranění posklizňových zbytků z řádku, kultivaci oblasti nebo pásu před secí botkou. 90

14 Existuje několik specializovaných koltrů, které mohou dobře pracovat v závislosti na typu půdy, půdních podmínkách a typu a množství posklizňových zbytků. Secí stroj pro přímé setí bude dále popsán v sekci Secí zařízení pro přímé setí. Hlavní tip 40: Hlavními podmínkami, které vyzývají k použití přímého setí, jsou svažité půdy ohrožené erozí a pěstování kukuřice Půdní typ a osvojování přímého setí Obecně lze přímé setí provozovat jen na některých typech půd. Prašné půdy se hůře vysušují. Avšak jsou více ohrožené erozí a méně citlivé na utužení, a to je činí vhodnějšími k zavedení přímého setí. Jílovité půdy se vysušují velmi pomalu a mohou být studené a obtížné pro přípravu seťového lůžka. Písčité a hlinité půdy jsou vhodné pro přímé setí. Půdy se špatným přirozeným odvodňováním se na jaře dlouho vysušují a ohřívají. Posklizňové zbytky v systému přímého setí mohou zhoršit tento problém, oddalují práci a zpomalují přípravu seťového lůžka. Tyto půdy nejsou vhodné pro přímé setí; proto by před započetím měla být přímého setí zavedena drenáž. Špatná struktura půdy může být problém při zavedení přímého setí. Struktura seťového lůžka se upraví až po 3 až 5 letech, v závislosti na půdních podmínkách po zavedení přímého setí. Při zavedení přímého setí může být také problém počáteční nízká hladina organického matriálu. Po čase se podmínky vylepší vlivem zvýšené hladiny posklizňových zbytků. Řízení a management za podmínek přímého setí Přímé setí vyžaduje velmi pečlivé plánování a investování, jestliže chceme dosáhnout úspěch. Mnoho z praktik používaných v technologii minimálního zpracování půdy může být stejně účinných i v přímém setí. Z důvodů přítomnosti většího množství posklizňových zbytků, je kritickým rozhodnutím výběr secího stroje. Management posklizňových zbytků Systém přímého setí začíná každý rok s produkcí a distribucí posklizňových zbytků předešlých plodin. Řádně zvládané posklizňové zbytky: dodávají organický materiál, který upravuje kvalitu seťového lůžka, zvyšuje vsakování vody a vododržnost půdy, tlumí půdní ph a pomáhají udržet dostupné živiny, pohání koloběh půdního uhlíku, zvyšují půdní vlhkost zachycováním srážek, chrání půdu před erozí a snižují vypařování vody z půdy. 91

15 Nesprávně zvládané posklizňové zbytky mohou: opozdit ohřívání seťového lůžka, způsobit nevyrovnané vysoušení, zasahovat do umístění osiva a vstupů, snížit vzcházení semenáčků. Když přecházíme na přímé setí, všechna rezidua zůstávají na povrchu půdy a zemědělci musí vyvinout vhodné postupy ke zvládání posklizňových zbytků. Dočasná fixace dusíku je jedním z mnoha dopadů vysokého množství posklizňových zbytků na povrchu půdy. Mikrobiální rozklad vysoké koncentrace posklizňových zbytků ve slámě, může po sklizni vázat významné množství dusíku po dobu 4 až 8 týdnů. To má za následek nevyrovnanou úrodnost půdy na poli a tvoří se tak žlutá místa v porostu. Oprava poměru C:N je nutností během prvních 3 let, po začátku přímého setí, stejně jako u minimalizace. K úpravě vysokého poměru C:N, musí být aplikován dodatkový dusík na posklizňové zbytky před setím. Pro tyto důvody Je vhodnějším přístupem adoptovat půdoochrannou technologii minimálního zpracování půdy, a teprve poté, ve vhodných podmínkách, začít s technologií přímého setí. Tento přirozený postup volí farmáři ve všech podmínkách na různých kontinentech. 92

16 Secí zařízení pro půdoochrannou technologii Zemědělci nemohou být při osvojení půdoochranné technologie dlouhodobě úspěšní, pokud nemají vhodný secí stroj pro tuto technologii. Proto je porozumění secím strojům velmi důležité. Systémy půdoochranné technologie a secí stroje Půdoochranná technologie může zahrnovat minimální zpracování půdy, pásovou kultivaci, hrůbkovou kultivaci nebo přímý výsev. Všecny systémy vyžadují nějaké specializované secí zařízení. Rozdíly jsou také při setí hustě setých plodin a řádkových kultur. Pro hustě seté plodiny (obiloviny, řepka, luskoviny) existují na trhu dva typy různých secích strojů diskové a radličkové. Při volbě, který secí stroj si pořídit, existuje velké množství určujících kriterií. Pro úspěch výběru nejlépe poslouží konzultace s někým, kdo stroj již má, porovnat různé stroje v podobných podmínkách a nebo si nechat část pozemků zaset ve službách. U širokořádkových kultur jsou úspěšné pouze systémy s diskovými jednotkami, které dokáží odstranit zbytky z výsevního řádku, prořezat posklizňové zbytky a zkypřit seťové lůžko. Secí stroj V podmínkách mělké kultivace musí výsevní jednotka: řezat posklizňové zbytky a přemisťovat přebytečné zbytky z výsevního řádku, uvolnit a rozmělnit půdu v seťovém lůžku pro dobrý kontakt osiva s půdou, umístit osivo do správné hloubky, řádně umístit další vstupy, např. hnojiva, uzavřít řádek výsevku a přiměřeně utlačit půdu okolo osiva. Tyto funkce jsou stejné pro běžný secí stroj, zde však musí být stroj navržen tak, aby zvládl posklizňové zbytky a pravidelně rozmístil osivo (obrázek 46). Diskový secí stroj bude muset mít: koltr, který by řezal posklizňové zbytky a vytvářel zkypřenou stopu, secí botku, která může být radličková nebo disková, aby otevřela řádek, semenovod, kopírovací kolo, které určuje hloubku, zamačkávací kolo, které zatlačí půdu okolo osiva. 93

17 Obrázek 45. Funkce výsevní jednotky a jednotalířové secí botky secího stroje. Hlavní tip 41: V podmínkách omezené kultivace, musí secí stroj vytvořit příznivé podmínky seťového lůžka. Diskové secí stroje Různé metody setí, tak jako různé typy secích strojů a jejich nástroje, mohou ovlivnit úspěch setí různými způsoby. Bezorebný secí stroj musí: mít potřebné koltry (disk), aby řezal posklizňové zbytky, být seřízený na vyrovnanou hloubku setí a rozmístění semen (především pro výsev v řádku), mít správnou hmotnost, aby se prořezal posklizňovými zbytky a pronikl půdou, být robustní, schopný pracovat v těžkých podmínkách. Parametry diskového secího stroje Požadavky na zařízení diskového secího stroje se v závislosti na typu seté plodiny, půdních podmínkách a množství posklizňových zbytků různí. Sestava se také liší podle typu secího stroje, takže je důležité vybrat správnou sestavu pro daný stroj. 94

18 Hmotnost Systém půdoochranné technologie, především systém přímého setí, má požadavky na hmotnost stroje, protože může být obtížné prorazit přes posklizňové zbytky. Dosažení řádné hloubky výsevu je úzce spojeno s tím, jak velký je tlak na výsevní jednotku. Obecná pravidla pro hloubku výsevku jsou: sušší půda - zvýšit nastavení hloubky výsevku (sít hlouběji), vlhčí půda - snížit nastavení hloubky výsevku (sít mělčeji). Hmotnost secího stroje je důležitá pro: některé typy koltrů - ve srovnání se žlábkovými nebo vlnitými koltry, vyžaduje koltr s jednoduchým ostřím menší tlak k proniknutí do půdy, podmínky a posklizňové zbytky - sušší půdy a více posklizňových zbytků budou vyžadovat větší tlak k proniknutí do půdy, Přiměřená hmotnost secího stroje je důležitá k zajištění proniknutí koltrů a výsevních jednotek půdou s velkým množstvím posklizňových zbytků. Často je to více jak 160 až 180 kg na výsevní jednotku. 8 Koltry Koltry jsou připevněné na secím stroji pro přímé setí řádkových kultur i malých semen. Koltry pracují před secími botkami a řežou posklizňové zbytky, zpracovávají půdu pro výsevní řádek. Koltry jsou typicky seřízeny 2 až 3 cm hlouběji než secí botky. Koltry otevírají seťové lůžko, takže secí botky mohou tvarovat brázdu pro umístění osiva. Koltry by měly: řezat posklizňové zbytky a výsevní řádek pro umístění osiva, odstranit část posklizňových zbytků (především žlábkové koltry), kultivovat úzké pruhy pro osivo a umístění hnojiva. Existují různé tvary koltrů (obrázek 48): žlábkové, hladké nebo s jednoduchým ostřím, zvlněné. Žlábkový koltr: je navržen tak, aby měl 12 nebo více žlábků, čím širší žlábky a více žlábků na čepel, tím více půdy bude odstraněno, jsou ideální pro zapravování hnojiv. 8 Zdroj: No-Till: Making it Work Agriculture and Agri-Food Canada and the Ontario Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs. 95

19 Hladký nebo plochý tvar: nemá žlábky nebo zářezy, je ideální pro řezání posklizňových zbytků, je často užíván pro řezání posklizňových zbytků a je umístěn před žlábkovými koltry v několikanásobném systému, neodstraňuje nebo nezapravuje posklizňové zbytky efektivně, měl by být použit pro minimální rozrušení půdy. Zvlněný tvar: má malé vlnky mezi 10 až 20 mm, koltry odstraňují méně půdy než žlábkové koltry, ale odstraňují více půdy než hladké koltry, z důvodu výstupků vlnek mohou obtížně pronikat do těžkých půd, ve vlhkých jílovitých půdách mohou způsobovat utužení na stranách stěn. 96

20 Obrázek 46. Různé tvary koltrů. 97

Zpracování půdy přispívající k omezení povrchového odtoku vody a smyvu zeminy. prof. Ing. Josef Hůla, CSc. (ČZU v Praze)

Zpracování půdy přispívající k omezení povrchového odtoku vody a smyvu zeminy. prof. Ing. Josef Hůla, CSc. (ČZU v Praze) Zpracování půdy přispívající k omezení povrchového odtoku vody a smyvu zeminy prof. Ing. Josef Hůla, CSc. (ČZU v Praze) ZPRACOVÁNÍ PŮDY Z HLEDISKA PODNEBÍ, HLOUBKY KYPŘENÍ, ROZMÍSTĚNÍ ROSTLINNÝCH ZBYTKŮ

Více

Pozemní radar měří pracovní rychlost.

Pozemní radar měří pracovní rychlost. Seed Hawk Väderstad Seed Hawk představuje nejnovější technologii pro přímé setí. Unikátní krojidlové rameno umožňuje dokonalé kopírování, takže semeno i hnojivo jsou odděleně umístěné v optimální vzdálenosti

Více

ŘEPA CUKROVKA. Řepa cukrovka. Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa.

ŘEPA CUKROVKA. Řepa cukrovka. Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa. ŘEPA CUKROVKA Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa Biologie řepy: Rostlina dvouletá 1 rok tvoří jen hmotu, 2 rok kvete a má semena Dvouděložné Stavba

Více

PRV DOTACE PODZIM 2016

PRV DOTACE PODZIM 2016 PRV DOTACE PODZIM 2016 NA SPECIÁLNÍ PŮDOOCHRANÉ TECHNOLOGIE STRIPTILL PÁSOVÉ ZPRACOVÁNÍ PŮDY pro řepku, kukuřici, slunečnici a cukrovku Dotace z Mze na půdoochranné technologie Je v jednání podpora na

Více

Nezdržujte se výměnou, volte Long Life!

Nezdržujte se výměnou, volte Long Life! Nezdržujte se výměnou, volte Long Life! Long Life Porovnání opotřebení dlát Nezdržujte se výměnou, volte Long Life! Testy v půdách s vysokou abrazivitou ukázaly až 7 delší životnost dlát Long Life ve srovnání

Více

Lehký kultivátor. Obr. s širokými radličkami.... jednoduchá technika setí do mulče

Lehký kultivátor. Obr. s širokými radličkami.... jednoduchá technika setí do mulče Lehký kultivátor Obr. s širokými radličkami... jednoduchá technika setí do mulče Terrakan Vysoký výkon při použití malé síly vytváří ekonomicky zajímavý stroj. Univerzální kultivátor má více způsobů využití.

Více

Technika a technologie protierozních opatření. Prof. Ing. Josef Hůla, CSc.

Technika a technologie protierozních opatření. Prof. Ing. Josef Hůla, CSc. Technika a technologie protierozních opatření Prof. Ing. Josef Hůla, CSc. Velmi účinná agrotechnická opatření Uplatnění půdoochranných technologií Přímé setí ozimé obilniny po řepce, obilnině nebo luskovině,

Více

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Mezi významná rizika znečištění vod při pěstování

Více

Zakládání porostů jarního ječmene z pohledu dlouhodobých pokusů

Zakládání porostů jarního ječmene z pohledu dlouhodobých pokusů Zakládání porostů jarního ječmene z pohledu dlouhodobých pokusů Zakládání kvalitních porostů jarního ječmene je jedním z rozhodujících faktorů podílejících se na tvorbě výnosů. Rozdílné systémy hospodaření

Více

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy Minimalizační technologie zpracování a možnosti jejich využití při ochraně Autorský kolektiv: Dryšlová, T., Procházková, B., Neudert, L., Lukas, V., Smutný, V., Křen, J. Prezentované výsledky vznikly jako

Více

OPTIMER Řada 103 a 1003

OPTIMER Řada 103 a 1003 Talířové podmítače + OPTIMER Řada 103 a 1003 www.kuhn.com be strong, be KUHN ŘADA 103 A 1003 ŘADA TALÍŘOVÝCH PODMÍTAČŮ S NEZÁVISLÝM ODPRUŽENÍM TALÍŘŮ SE ZÁBĚRY OD 3 DO 7,5 M Jedním z možných řešení snižování

Více

Ječmen setý. Ječmen setý

Ječmen setý. Ječmen setý Ječmen setý Význam pro krmné účely potravinářství farmaceutický průmysl (maltózové sirupy) pro výrobu sladu - pěstování sladovnického ječmene je náročnější Biologické vlastnosti: forma: ozimá i jarní výška

Více

PŘESNÉ SECÍ STROJE 1

PŘESNÉ SECÍ STROJE 1 PŘESNÉ SECÍ STROJE 1 Výsevní jednotka SP Přehled přesných secích strojů osazených výsevní jednotkou SP: Model Max. pracovní záběr (cm) Rozteč řádků (cm) Počet výsevních jednotek SP SPRINT 150-600 45/75

Více

Půdoochranná technologie pěstování plodin EKOTECH

Půdoochranná technologie pěstování plodin EKOTECH Obsah Půdoochranná technologie pěstování plodin... 1 Kultivace... 1 Tradiční zpracování půdy... 1 Půdoochranná technologie... 2 Definice půdoochranné technologie... 4 Přímé setí... 4 Minimální zpracování

Více

Radličkový podmítač 3 nosníky 4 nosníky. Flexibilita pro nejvyšší požadavky

Radličkový podmítač 3 nosníky 4 nosníky. Flexibilita pro nejvyšší požadavky Radličkový podmítač 3 nosníky 4 nosníky Flexibilita pro nejvyšší požadavky 3-nosníky Radličkový podmítač pro mělkou i hlubokou podmítku. Model Tukan od firmy Regent se 3 nosníky byl vyvinut jako stroj,

Více

Krátké montážní časy. Třínosníkový kypřič Trio - pro mělké zpracování strniště a hluboké základní zkypření.

Krátké montážní časy. Třínosníkový kypřič Trio - pro mělké zpracování strniště a hluboké základní zkypření. Trio Třínosníkový kypřič Trio - pro mělké zpracování strniště a hluboké základní zkypření. Špice s dvoudílnou radličkou Krátké montážní časy Všechny komponenty radliček jsou zajištěny šroubem. Ten zaručuje

Více

Prutové brány. Pracovní záběry: 1,5 m - 27 m

Prutové brány. Pracovní záběry: 1,5 m - 27 m Prutové brány Pracovní záběry: 1, m - 7 m Společnost HATZENBICHLER je nositelem dlouholetých zkušeností ve výrobě prutových bran pro různé použití. Již 0 let nabízejí tuto alternativu chemické kontroly

Více

Úzkořádková technologie pěstování kukuřice. Smutný V., Šedek A.

Úzkořádková technologie pěstování kukuřice. Smutný V., Šedek A. Úzkořádková technologie pěstování kukuřice Smutný V., Šedek A. MENDEL- INFO 2017, Žabčice, 16. 2. 2017 Proč měnit technologii? Výměra kukuřice se v osevních postupech stále zvyšuje. - bioplynové stanice

Více

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu Ing. Petr Trávníček Osevní postup Nejdůležitější opatření v rostlinné produkci v EZ. Udržuje a zlepšuje přirozenou úrodnost půdy Zvyšuje mikrobiální

Více

Obor: H/01 Zemědělec farmář

Obor: H/01 Zemědělec farmář Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 41-51-H/01 Zemědělec farmář Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Odborný výcvik Ročník: 1.2.3. Téma: Pěstování

Více

Změny infiltrační schopnosti půdy po zapravení kompostu. Ing. Barbora Badalíková Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko

Změny infiltrační schopnosti půdy po zapravení kompostu. Ing. Barbora Badalíková Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko Změny infiltrační schopnosti půdy po zapravení kompostu Ing. Barbora Badalíková Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko Infiltrace vsak vody do půdy Infiltrační schopnost půdy představuje jeden z významných

Více

MINIMALIZACE ZPRACOVÁNÍ PŮDY - - ZÁKLAD PROSPERITY ROSTLINNÉ VÝROBY V ČESKÉ

MINIMALIZACE ZPRACOVÁNÍ PŮDY - - ZÁKLAD PROSPERITY ROSTLINNÉ VÝROBY V ČESKÉ MINIMALIZACE ZPRACOVÁNÍ PŮDY - - ZÁKLAD PROSPERITY ROSTLINNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE Ing. František VÁCLAVÍK MONSANTO ČR, BRNO Současným vývojovým trendem v zemědělství je snižování cen zemědělských výrobků

Více

Prestižní ocenění technologií s použitím UREA stabil

Prestižní ocenění technologií s použitím UREA stabil Prestižní ocenění technologií s použitím UREA stabil Zemědělská veřejnost je známá svojí otevřeností k pokrokovým věcem, je schopná si rychle osvojovat nové vědecké poznatky a ráda ověřuje technologické

Více

Půdní úrodnost, výživa a hnojení

Půdní úrodnost, výživa a hnojení Půdní úrodnost, výživa a hnojení Faktory ovlivňující růst a vývoj rostlin Přírodní faktory ovlivňující růst a vývoj rostlin významně ovlivňují úspěch či neúspěch budoucí rostlinné produkce. Ovlivňují se

Více

Jarní regenerace různých odrůd ozimé pšenice

Jarní regenerace různých odrůd ozimé pšenice Jarní regenerace různých odrůd ozimé pšenice Ing. Radek Vavera, Ph.D., Ing. Pavel Růžek, CSc., Ing. Helena Kusá, Ph.D. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Drnovská 507, 161 06, Praha 6 Ruzyně Přestože

Více

Senzory OptRx. měření vitality plodin

Senzory OptRx. měření vitality plodin Senzory OptRx měření vitality plodin Plodinové senzory OptRx svítí na rostliny a čtou jemné změny v odraženém světle, charakterizující vitalitu plodin. Identifikací zdravotního stavu rostlin OptRx stanoví

Více

KATALOG STROJU. Volba

KATALOG STROJU. Volba KATALOG STROJU Volba profesionálu Nové prospekty Vážený zákazníku, naše společnost UNIMARCO a.s. se stala v roce 2009 výhradním dovozcem pro Českou republiku v oblasti půduzpracujících strojů renomovaného

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Vitalita půdy a škody způsobené suchem Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Výzkumy v oblasti sucha na VÚMOP, v.v.i. Cílený výzkum sucha na VÚMOP, v.v.i. cca od roku

Více

Kritické body při produkci osiv / obilovin. Sy tém HACCP. Kateřina Pazderů

Kritické body při produkci osiv / obilovin. Sy tém HACCP. Kateřina Pazderů Kritické body při produkci osiv / obilovin Sy tém HACCP Kateřina Pazderů HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points Principy: 1. Analýza rizik 2. Identifikace kritických bodů 3. Definování kritických

Více

Krátké diskové brány Rubin 9

Krátké diskové brány Rubin 9 Krátké diskové brány Rubin 9 Zpracování strniště v současnosti 2 Požadavky na zpracování strniště se v minulých letech v mnoha ohledech změnily. Díky použití herbicidů je většina orné půdy zbavena plevelů

Více

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Ing. Martin MISTR, Ph.D. ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství Standardy GAEC v ČR od 1. ledna

Více

Formulace zásad technologického postupu pěstování cukrovky

Formulace zásad technologického postupu pěstování cukrovky Výzkumný ústav zemědělské techniky Technicko-technologické doporučení Formulace zásad technologického postupu pěstování cukrovky Výstup subetapy Zhodnocení vlivu vnějších faktorů na technologickou jakost

Více

JE TECHNOLOGIE: PÁSOVÉHO ZPRACOVÁNÍ PŮDY Strip-Till = Jde o zpracování půdy v pásech - ve směru řádků vysévané plodiny

JE TECHNOLOGIE: PÁSOVÉHO ZPRACOVÁNÍ PŮDY Strip-Till = Jde o zpracování půdy v pásech - ve směru řádků vysévané plodiny JE TECHNOLOGIE: PÁSOVÉHO ZPRACOVÁNÍ PŮDY Strip-Till = Jde o zpracování půdy v pásech - ve směru řádků vysévané plodiny Pásové zpracování půdy (Strip-Till) Najde uplatnění v Českém zemědělství v systémech

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 168 Poř. č. Kukuřice na zrno Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos zrna [t/ha] 7,6 9,0 5,3 2 Cena zrna od výrobce [Kč/t] 3300 3300 3300 3 Tržba z prodeje

Více

Brambory. Brambory. Význam. Potravina cca 80 kg osoba / rok. průmyslová surovina - výrobu škrobu, výroba lihu. příznivě působí v osevním postupu

Brambory. Brambory. Význam. Potravina cca 80 kg osoba / rok. průmyslová surovina - výrobu škrobu, výroba lihu. příznivě působí v osevním postupu Brambory Význam Potravina cca 80 kg osoba / rok průmyslová surovina - výrobu škrobu, výroba lihu příznivě působí v osevním postupu krmivo pro hospodářská zvířata dnes jen odpad z konzumních brambor Biologie

Více

půdy na vodostálost Ing. Jaroslava Bartlová, Ph.D. Degradace půdy Půdní struktura

půdy na vodostálost Ing. Jaroslava Bartlová, Ph.D. Degradace půdy Půdní struktura Vliv různr zného zpracování půdy na vodostálost půdních agregátů Ing. Jaroslava Bartlová, Ph.D. Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko, Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko e-mail: bartlova@vupt.cz

Více

Rychle, kvalitně a intenzivně ATLAS AO, AM

Rychle, kvalitně a intenzivně ATLAS AO, AM Rychle, kvalitně a intenzivně ATLAS AO, AM AO, AM Obecný popis HLAVNÍ VÝHODY STROJE AGRONOMICKÉ VÝHODY STROJE Pevný a robustní rám umožňující podmítání až do 16 cm. Horizontální non-stop jištění proti

Více

HLAVNÍ VÝHODY STROJE. SWIFTER Obecný popis. Jednoduchá výměna pracovních sekcí radličkové (podzimní) sekce, gamma-hrotové (jarní), SB-sekce.

HLAVNÍ VÝHODY STROJE. SWIFTER Obecný popis. Jednoduchá výměna pracovních sekcí radličkové (podzimní) sekce, gamma-hrotové (jarní), SB-sekce. Jeden přejezd stačí Obecný popis HLAVNÍ VÝHODY STROJE Jednoduchá výměna pracovních sekcí radličkové (podzimní) sekce, gamma-hrotové (jarní), SB-sekce. Crushbar hydraulická přední smyková lišta zaručuje

Více

VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU

VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU Karel KLEM Agrotest fyto, s.r.o. VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU Materiál a metodika V lokalitě s nižší půdní úrodností (hlinitopísčitá půda s nízkým obsahem

Více

Zpracování půdy. Soil tillage Bodenbearbeitung Obrabotka počvy

Zpracování půdy. Soil tillage Bodenbearbeitung Obrabotka počvy Zpracování půdy Soil tillage Bodenbearbeitung Obrabotka počvy Význam zpracování půdy Úprava pozemku po sklizni předplodinyp urovnání pozemku zapravení posklizňových ových zbytků a hnojiv Úprava fyzikáln

Více

Dotěžování traktorů New Holland Tíha, která vám spadne ze srdce

Dotěžování traktorů New Holland Tíha, která vám spadne ze srdce Dotěžování traktorů New Holland Tíha, která vám spadne ze srdce ZÁVAŽÍ: ZÁKLADNÍ INFORMACE Co je závaží? Závaží je hmota přidaná na podvozek nebo kola traktoru za účelem zvýšení celkové hmotnosti vozidla

Více

Obchodní zaměření - společnost Farmet má dvě samostatné obchodní skupiny. Stroje na zpracování půdy a setí

Obchodní zaměření - společnost Farmet má dvě samostatné obchodní skupiny. Stroje na zpracování půdy a setí Farmet a.s. Česká Skalice je v současné době jedním z největších výrobců a exportérů zemědělské techniky a technologických celků pro lisování a zpracování olejnatých semen a olejů v České republice. Důkazem

Více

Prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc. Základní zpracování půdy v řepařských osevních postupech

Prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc. Základní zpracování půdy v řepařských osevních postupech Prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc. Základní zpracování půdy v řepařských osevních postupech Zastav se člověče a připomeň si, že se tvé nohy dotýkají jednoho z největších zázraků země: úrodné půdy. Važ si

Více

a) Výchozí ukazatele S - standard b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

a) Výchozí ukazatele S - standard b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 166 Poř. č. Oves Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní (potravinářský) - nižší vstupy 1 Výnos zrna [t/ha] 4,0 4,5 3,5 2 Cena zrna od výrobce [Kč/t] 3000 3000 3000 3 Tržba z prodeje

Více

Krátké diskové brány Rubin 12

Krátké diskové brány Rubin 12 Krátké diskové brány Rubin 12 1 Hlouběji, rychleji, intenzivněji: Rubin 12 2 Dosud zajišťovaly krátké diskové brány intenzivní a rovnoměrné promísení půdy a organické hmoty až do pracovní hloubky přibližně

Více

Techagro Brno 30. 3. 3. 4. 2014

Techagro Brno 30. 3. 3. 4. 2014 Techagro Brno 30. 3. 3. 4. 2014 modulární diskový secí stroj Falcon 6 oceněn mezinárodní odbornou komisí GRAND PRIX TECHAGRO Modulární diskový secí stroj Falcon 6 umožňuje uživatelům volbu různých pracovních

Více

Spotřeba nafty a lidské práce v RV dle pracovních operací

Spotřeba nafty a lidské práce v RV dle pracovních operací Tab. č.: 149 Spotřeba nafty a lidské práce v RV dle pracovních operací Nafta [l/měr.j.] Lh [h/měr.j.] Nafta [l/měr.j.] Lh [h/měr.j.] Nafta [l/měr.j.] Lh [h/měr.j.] 1 Podmítka (talířovým podmítačem) 4,90

Více

Půdní profily dokumentující technologické možnosti eliminace zhutnění půdy

Půdní profily dokumentující technologické možnosti eliminace zhutnění půdy Naše Pole, Nabočany 13. 14.6.2017 Půdní profily dokumentující technologické možnosti eliminace zhutnění půdy Václav Brant, Milan Kroulík, Petr Zábranský a Michaela Škeříková Centrum precizního zemědělství

Více

Nové půdoochranné technologie při pěstování brambor

Nové půdoochranné technologie při pěstování brambor Nové půdoochranné technologie při pěstování brambor Růžek Pavel 1, Kusá Helena 1, Kasal Pavel 2, Kobzová Dominika 3, Šedek Antonín 4 1 Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha 2 Výzkumný ústav bramborářský

Více

Hlouběji pro vyšší výnosy

Hlouběji pro vyšší výnosy Hlouběji pro vyšší výnosy Obecný popis HLAVNÍ VÝHODY STROJE 4nosníkový středový rám, nosné rámy sekcí vyrobeny z profilu 150 150 mm. 3x lomený úhel pracovních těles umožňuje snadný vstup do půdy a ideální

Více

EKONOMIKA ÚHRADY ORGANICKÉ HMOTY V PŮDĚ Ing. Pavel Kovaříček, CSc., VÚZT,v.v.i. Praha 6

EKONOMIKA ÚHRADY ORGANICKÉ HMOTY V PŮDĚ Ing. Pavel Kovaříček, CSc., VÚZT,v.v.i. Praha 6 EKONOMIKA ÚHRADY ORGANICKÉ HMOTY V PŮDĚ Ing. Pavel Kovaříček, CSc., VÚZT,v.v.i. Praha 6 Vyrovnaná bilance a doplňování organické hmoty do půdy je půdoochranným opatřením významným zejména v zemědělských

Více

Maxer Master PRO Master Classic. Kultivátory

Maxer Master PRO Master Classic. Kultivátory Maxer Master PRO Master Classic Kultivátory Kverneland Maxer ten nejvýkonnější Kultivátory Kverneland Maxer jsou konstruovány pro velké výkony v těžkých půdních podmínkách a pro přípravu půdy s velkým

Více

Hlouběji pro vyšší výnosy

Hlouběji pro vyšší výnosy Hlouběji pro vyšší výnosy Obecný popis HLAVNÍ VÝHODY STROJE 4nosníkový středový rám, nosné rámy sekcí vyrobeny z profilu 150 150 mm. 3 lomený úhel pracovních těles umožňuje snadný vstup do půdy a ideální

Více

Půdoochranná technologie pěstování plodin EKOTECH

Půdoochranná technologie pěstování plodin EKOTECH Obsah Technologie... 1 Představení...1 Přínosy... 2 Ekonomické přínosy... 2 Agronomické přínosy... 3 Přínosy životnímu prostředí... 6 Rozdíly... 9 Zemědělské systémy... 10 Trvale udržitelný systém... 10

Více

ECOLAND série EO, EN ECOLAND. série EO, EN. Univerzálnost spojená s kvalitou a produktivitou

ECOLAND série EO, EN ECOLAND. série EO, EN. Univerzálnost spojená s kvalitou a produktivitou ECOLAND série EO, EN série EO, EN ECOLAND Univerzálnost spojená s kvalitou a produktivitou ecoland ecoland EO EO Rovnoměrné, intenzivní promíchání v celém profilu Obecný popis Hlavní výhody stroje Tuhý

Více

výsevek nastavitelný od 1 do 350 kg/ha centrální nastavení přítlaku

výsevek nastavitelný od 1 do 350 kg/ha centrální nastavení přítlaku KUHN VENTA EC / LC / TF Prodloužený čas setí mezi doplněním osiva a vysoká výkonnost - snadné nakládání (posuvná výsevní skříň na AL a velký otvor na LC a TF) - vysoká přesnost dávkování - velký prostup

Více

Využití BRO v zemědělství.

Využití BRO v zemědělství. Využití BRO v zemědělství. Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ Ministerstvo zemědělství,těšnov 17,117 05 PRAHA 1, e-mail: budnakova@mze.cz Strategický cíl MZe z pohledu zachování úrodnosti půduplatňování výstupů

Více

SPOLEČNOST MASCHIO GASPARDO

SPOLEČNOST MASCHIO GASPARDO DISKOVÉ PODMÍTAČE SPOLEČNOST MASCHIO GASPARDO Skupina Maschio Gaspardo SpA byla založená v roce 1964 bratry Egidiem a Giorgiem Maschiovými pod obchodní značkou Maschio. Prvním strojem, který firma zemědělcům

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

Technologie hnojení kapalnými dusíkatými hnojivy s využitím stabilizátoru dusíku StabilureN

Technologie hnojení kapalnými dusíkatými hnojivy s využitím stabilizátoru dusíku StabilureN Technologie hnojení kapalnými dusíkatými hnojivy s využitím stabilizátoru dusíku StabilureN Autoři technologie : Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Více

KRITÉRIA HODNOCENÍ ZÁSOBENOSTI ORNÉ PŮDY DLE MEHLICH III

KRITÉRIA HODNOCENÍ ZÁSOBENOSTI ORNÉ PŮDY DLE MEHLICH III KRITÉRIA HODNOCENÍ ZÁSOBENOSTI ORNÉ PŮDY DLE MEHLICH III Hnojení P, K, Mg Aplikace fosforečných hnojiv bývá realizována zpravidla současně s hnojivy draselnými a hořečnatými prostřednictvím směsí jednosložkových

Více

Funkce půdy. Půda. Neobnovitelný přírodní zdroj. Tvorba půdy: extrémě pomalá. Její degradace nebo destrukce: velmi rychlá a nezvratná.

Funkce půdy. Půda. Neobnovitelný přírodní zdroj. Tvorba půdy: extrémě pomalá. Její degradace nebo destrukce: velmi rychlá a nezvratná. Půda Neobnovitelný přírodní zdroj. Tvorba půdy: extrémě pomalá. Její degradace nebo destrukce: velmi rychlá a nezvratná. Funkce půdy - Produkční v zemědělství a lesnictví - Mimoprodukční (ekologické) -

Více

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE WWW.HOLUB-CONSULTING.DE Kukuřice jako monokultura způsobující ekologické problémy Jako například: půdní erozi díky velkým rozestupům mezi jednotlivými řadami a pozdnímu pokrytí půdy, boj proti plevelu

Více

Vliv kompostu na kvalitu půdy

Vliv kompostu na kvalitu půdy Okruh IV Vliv kompostu na kvalitu půdy Ing. Lucie Valentová, Ph.D. Ing. Květuše Hejátková ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Proč se zabývat BIODEGRADABILNÍM MATERIÁLEM Ochrana životního

Více

Současné a nové trendy ve zpracování půdy

Současné a nové trendy ve zpracování půdy Současné a nové trendy ve zpracování půdy Prof. Ing. Vítězslav Škoda, CSc. Katedra obecné produkce rostlinné a agrometeorologie, ČZU v Praze Půda patří k nenahraditelnému přírodnímu bohatství naší země.

Více

Environmentálně šetrný zemědělský provoz PRACOVNÍ SEŠIT

Environmentálně šetrný zemědělský provoz PRACOVNÍ SEŠIT Environmentálně šetrný zemědělský provoz PRACOVNÍ SEŠIT DDM RADOVÁNEK Kaznějov a kolektiv 2 Pracovní list č. 1 Ekologicky šetrné zemědělství Pracovní list č. 1 (Ekologicky šetrné zemědělství) TÉMA: Ekologicky

Více

Vliv různých agrotechnických zásahů na výnosy plodin a změny půdních vlastností

Vliv různých agrotechnických zásahů na výnosy plodin a změny půdních vlastností Vliv různých agrotechnických zásahů na výnosy plodin a změny půdních vlastností Smutný, V., Neudert, L., Dryšlová, T., Lukas, V., Houšť, M., Procházková, B., Filipský, T. MENDEL- INFO 2013, Křtiny, 26.

Více

Tiger. Robustní technika pro intenzivní kypření a zpracování půdy

Tiger. Robustní technika pro intenzivní kypření a zpracování půdy Tiger Robustní technika pro intenzivní kypření a zpracování půdy Tiger AS Chytřejší náhrada pluhu Tiger LT Kompaktní s nepatrným vynaložením sil Tiger MT Nejlepší pracovní kvalita v podmínkách kukuřičné

Více

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp.

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp. Postřikový fungicidní biopreparát ve formě dispergovatelného granulátu k ochraně řepky olejky, hořčice bílé, slunečnice, máku, zeleniny, okrasných rostlin, tabáku, luskovin, aromatických a léčivých rostlin

Více

Půdoochranné technologie. Ing. Jan Srbek, Ing. Martin Berka Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

Půdoochranné technologie. Ing. Jan Srbek, Ing. Martin Berka Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Půdoochranné technologie Ing. Jan Srbek, Ing. Martin Berka Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Eroze I. - proces rozrušování a transportu objektů na zemském povrchu - přirozený přírodní jev

Více

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Tomáš Litschmann Ivan Oukropec V rámci celkového trendu v pěstování speciálních plodin, spočívajícího v posunu k integrované produkci

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

Ing. Jan Gallas. Ministerstvo zemědělství. Ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství

Ing. Jan Gallas. Ministerstvo zemědělství. Ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství Možnosti nastavení správných zemědělských postupů přispívajících ke zlepšení kvality povrchových i podzemních vod s ohledem na nové nastavení SZP po roce 2015 Ing. Jan Gallas Ředitel odboru environmentálního

Více

J a n L e š t i n a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně

J a n L e š t i n a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Hospodaření zemědělce v krajině a voda J a n L e š t i n a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně lestina@vurv.cz tel. 737 233 955 www.vurv.cz ZEMĚDĚLSTVÍ A VODA Zemědělská výroba má biologický

Více

K aktuálním problémům pěstebních technologií ozimé pšenice a jarního ječmene

K aktuálním problémům pěstebních technologií ozimé pšenice a jarního ječmene K aktuálním problémům pěstebních technologií ozimé pšenice a jarního ječmene Jan Křen a kol. Ústav agrosystémů a bioklimatologie Aktuální problémy I Na svých pozemcích mám výnosný čtyřhonný osevní postup:

Více

Návod k webové aplikaci Protierozní kalkulačka

Návod k webové aplikaci Protierozní kalkulačka Návod k webové aplikaci Protierozní kalkulačka 2.1. Základní informace Protierozní kalkulačka je komplexní nástroj pro podporu rozhodování v oblasti protierozní ochrany půdy, který poskytuje zemědělcům,

Více

Prutové brány. Golfová a fotbalová hřiště

Prutové brány. Golfová a fotbalová hřiště Prutové brány Golfová a fotbalová hřiště Společnost HATZENBICHLER je nositelem dlouholetých zkušeností ve vývoji a výrobě prutových bran pro různé použití. Již 50 let nabízejí tuto alternativu k snížení

Více

Půdní a zemědělské sucho

Půdní a zemědělské sucho Zlepšování základních půdních vlastností a eliminace dopadů sucha na výši produkce plodin pomocí aplikace půdních aktivátorů Půdní a zemědělské sucho Konference s mezinárodní účastí Kutná hora, 28. 29.

Více

Agro Trnava s.r.o. Trnava 224, 674 01 Třebíč +420 777 290 007 info@agrotrnava.cz

Agro Trnava s.r.o. Trnava 224, 674 01 Třebíč +420 777 290 007 info@agrotrnava.cz Kvalitní technika z Horního Rakouska V oblasti Horního Rakouska, konkrétně ve městě Attnang-Puchheim sídlí firma Regent. Jedná se o rodinného výrobce zemědělské techniky s dlouhou tradicí své stroje na

Více

Intenzita přejezdů zemědělské techniky po pozemcích při uplatnění orebné technologie a riziko nežádoucího zhutňování půdy.

Intenzita přejezdů zemědělské techniky po pozemcích při uplatnění orebné technologie a riziko nežádoucího zhutňování půdy. Specializovaná mapa s odborným obsahem č. 1 Intenzita přejezdů zemědělské techniky po pozemcích při uplatnění orebné technologie a riziko nežádoucího zhutňování půdy. Milan Kroulík Josef Hůla Zdeněk Kvíz

Více

Eroze a úrodnost půdy. Ing.Vlasta Petříková, DrSc. Kontakt : Tel

Eroze a úrodnost půdy. Ing.Vlasta Petříková, DrSc. Kontakt : Tel Eroze a úrodnost půdy Ing.Vlasta Petříková, DrSc. Kontakt : vpetrikova@volny.cz, Tel. 736 171 353 Hospodaření na orné půdě se zhoršuje Rozsah eroze půdy se zvětšuje Úrodnost se snižuje, zvl. v důsledku

Více

Stimulace osiva čiroku pro praktické využití a poznatky s výživou u kukuřice

Stimulace osiva čiroku pro praktické využití a poznatky s výživou u kukuřice Stimulace osiva čiroku pro praktické využití a poznatky s výživou u kukuřice Ing. Jiří Adamčík, Ph.D., Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D. Katedra rostlinné výroby Úvod Rostliny čiroku se vyznačují výnosem biomasy

Více

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) Růstový stimulátor Nano-Gro, nanotechnologie vyrobená a dovezená z USA, prošla v letech 2007/2008 mnoho chemickými,

Více

Allrounder 600 / 750 - profiline -

Allrounder 600 / 750 - profiline - Allrounder 600 / 750 - profiline - Allrounder 600 / 750 - profiline - Centrálně umístěný podvozek Podvozek umístěný na stroji centrálně, umožňuje malý rejd na úvrati. Můžete efektivně zpracovat také malé

Více

Robustní podmítač pro těžkou práci

Robustní podmítač pro těžkou práci Robustní podmítač pro těžkou práci Obecný popis HLAVNÍ VÝHODY STROJE Velké disky o průměru 660 6 mm s vysokým přítlakem. Horizontální dvoupružinové non stop jištění disků. X precise postavení diskových

Více

Metodika indikátor. torů. Bilance energie. prof. Ing. Jan Křen, K

Metodika indikátor. torů. Bilance energie. prof. Ing. Jan Křen, K Metodika indikátor torů Bilance energie prof. Ing. Jan Křen, K CSc. Popis indikátor torů a jejich požadovan adované hodnoty Pro samotné hodnocení bilance energie je pak možné využít několik indikátorů:

Více

Předmět: Ročník: druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny brambory III

Předmět: Ročník: druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny brambory III Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník: druhý Téma: Vybrané zemědělské

Více

Normativy pro zemědělské technologické systémy

Normativy pro zemědělské technologické systémy 1. ÚVOD Pro racionální řízení provozu, využití a obnovy strojového parku a pro plánování a hodnocení výrobního záměru je třeba znát řadu údajů normativního charakteru. Pro podporu rozhodování v této oblasti

Více

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ RUSKÉ FEDERACE KUBÁŇSKÁ STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA KATEDRA FYTOPATOLOGIE. 26. ledna 2006

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ RUSKÉ FEDERACE KUBÁŇSKÁ STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA KATEDRA FYTOPATOLOGIE. 26. ledna 2006 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ RUSKÉ FEDERACE KUBÁŇSKÁ STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA KATEDRA FYTOPATOLOGIE POTVRZUJI prorektor d.e.n. profesor 26. ledna 2006 V.I.Nečajev ZPRÁVA o výsledcích pokusů humatizovaného

Více

Doporučené zásady sestavení osevních postupů

Doporučené zásady sestavení osevních postupů Doporučené zásady sestavení osevních postupů výběr plodin a jejich zastoupení v OP musí akceptovat stanovištní podmínky struktura plodin musí umožňovat střídání plodin obohacující půdu o organickou hmotu

Více

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Výzkumný záměr: Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu Studium polních plodin v souvislosti

Více

Diskový podmítač Heliodor

Diskový podmítač Heliodor Diskový podmítač Heliodor Víceúčelový podmítač Charakteristika Již před více než deseti lety ovlivnily diskové podmítače zásadně současné moderní zemědělství. S žádným jiným nářadím na zpracování půdy

Více

DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU

DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU Karel KLEM, Jiří BABUŠNÍK, Eva BAJEROVÁ Agrotest Fyto, s.r.o. Po předplodině ozimé

Více

Milan Vach, Miloslav Javůrek. Efektivní technologie obdělávání půdy a zakládání porostů polních plodin METODIKA PRO PRAXI

Milan Vach, Miloslav Javůrek. Efektivní technologie obdělávání půdy a zakládání porostů polních plodin METODIKA PRO PRAXI Milan Vach, Miloslav Javůrek Efektivní technologie obdělávání půdy a zakládání porostů polních plodin METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2011 Metodika vznikla za finanční podpory

Více

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing.

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing. Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice Smítal František, ing. Obsah prezentace Vodní eroze v ČR, příčiny, důsledky Legislativa a ochrana proti erozi Protierozní opatření

Více

FarmProfit. Ekonomický software pro zemědělce.

FarmProfit. Ekonomický software pro zemědělce. FarmProfit Ekonomický software pro zemědělce www.farmprofit.cz Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Přátelství 815 104 00 Praha Uhříněves Česká republika http://www.vuzv.cz Ing. Jan Syrůček tel.:

Více

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i.

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC a navrhování PEO v KoPÚ Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC : (Dobrý zemědělský a environmentální stav) Automatizované nastavení erozně ohrožených půd dle vztahu C = Gp R*K*LS*P Gp= 1,4,10 t/ha/rok

Více

Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi

Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi Sucho a degradace půd v České republice - 214 Brno 7. 1. 214 Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi J. Haberle 1, P. Svoboda 1, V. Vlček 2, G. Kurešová

Více