PLNÁ MOC. Jaroslav Novák, r. č /0321, trvalým bytem Praha 6, Nedvědovo nám. 1236

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLNÁ MOC. Jaroslav Novák, r. č. 725692/0321, trvalým bytem Praha 6, Nedvědovo nám. 1236"

Transkript

1 PLNÁ MOC Zmocnitel: Jaroslav Novák, r. č /0321, trvalým bytem Praha 6, Nedvědovo nám Zmocněnec: Josef Novák, r. č /0320, trvalým bytem Praha 6, Kouřimova ulice 231/15 Já, níže podepsaný zmocnitel Jaroslav Novák, r. č /0321, trvale bytem Praha 6, Nedvědovo nám zmocňuji Josefa Nováka, r. č /0320, trvale bytem Praha 6, Kouřimská ulice 231/15 k zastupování: ve věci všech právních úkonů spojených s uzavřením smlouvy o prodeji nemovitostí, a to rodinného domu č. p. 231 na pozemku parc. č. 1236/4, pozemku parc. č.1236/4 o výměře 321 m 2, označeného jako zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č o výměře m 2, označeného jako zahrada, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 1236, pro katastrální území Borovany, obec Dobřejovice u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, a to z mého vlastnictví do vlastnictví kupujících manželů Jaroslavy a Františka Brázdových, bytem Mrázovka č. p. 1239, Praha 5 za kupní cenu ve výši Kč, v řízení o povolení vkladu vlastnického práva dle této smlouvy o prodeji nemovitosti, aby v rámci plné moci zmocněnec, zejména pak vykonával veškeré úkony, podepisoval písemnosti, přijímal doručované písemnosti, podával návrhy a žádosti, podával opravné prostředky, námitky nebo rozklad a vzdával se jich, vymáhal nároky, plnění nároků přijímal, jejich plnění potvrzoval. V Praze dne Jaroslav Novák (úředně ověřený podpis) Přijímám plnou moc:... Josef Novák 294

2 Zmocnitel: Jaroslav Novák, r. č /0321, trvalým bytem Praha 6, Nedvědovo nám Zmocněnec: Josef Novák, r. č /0320, trvalým bytem Praha 6, Kouřimova ulice 231/15 VĚC: ODVOLÁNÍ PLNÉ MOCI ZMOCNITELEM Dne jsem Vám jako zmocnitel udělil plnou moc pro zastupování ve věci všech právních úkonů spojených s uzavřením smlouvy o prodeji nemovitostí, a to rodinného domu č. p. 231 na pozemku parc. č. 1236/4, pozemku parc. č. 1236/4 o výměře 321 m 2, označeného jako zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č o výměře m 2, označeného jako zahrada, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 1236, pro katastrální území Borovany, obec Dobřejovice u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, a to z mého vlastnictví do vlastnictví kupujících manželů Jaroslavy a Františka Brázdových za kupní cenu ve výši Kč, a dále pak ve věci řízení o povolení vkladu vlastnického práva, vyplývajícího z této smlouvy o prodeji nemovitostí. Tuto plnou moc ze dne tímto odvolávám. V Praze dne Jaroslav Novák (podpis) Převzal:... Josef Novák (podpis) 295

3 Čl. I. Smluvní strany PROHLÁŠENÍ RUČITELE ve smyslu ust. 546 a násl. občanského zákoníku v platném znění 1) Česká spořitelna, a.s. IČ: Se sídlem Olbrachtova 1935/102, Praha 5 Zastoupená pověřeným členem představenstva: JUDr. Petrem Vajsochrem, nar (dále jen v ě ř i t e l ) a 2) Donátová Kateřina, r. č /2661 trvale bytem: Komenského náměstí 1912/457, Říčany (dále jen r u č i t e l ) Čl. II. Závazek ručitele 1) Ručitel tímto prohlašuje věřiteli, že jej uspokojí, jestliže věřitelův dlužník Ing. Roman Svatopluk, r. č /2315, bytem Karlovo náměstí č. 1256, Praha 2 (dále jen d l u ž n í k ) nesplní svůj závazek na úhradu svého dluhu plynoucí ze smlouvy o půjčce č ze dne na částku ve výši Kč (slovy: stosedmdesátpěttisíc korun českých) (dále jen z á v a z e k ). 2) Ručitel ručí za závazek, specifi kovaný v odstavci 1) tohoto článku tohoto prohlášení do celé částky Kč (slovy stosedmdesátpět tisíc korun českých). 3) Ručitel uspokojí věřitele ve smyslu čl. II. odstavce 1 a odstavce 2 tohoto prohlášení na základě písemné výzvy věřitele ručiteli, k níž bude připojena kopie písemné výzvy věřitele dlužníkovi k úhradě jeho závazku a prohlášení věřitele, že dlužník nesplnil svůj splatný závazek ani v přiměřené době po obdržení písemné výzvy. 296

4 Čl. III. Závěrečná ustanovení 1) Toto dohoda je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží ručitel, po jednom vyhotovení obdrží věřitel a dále jedno vyhotovení bude předáno dlužníkovi. 2) Tato dohoda se řídí českým právním řádem, zejména pak občanským zákoníkem v platném znění. 3) Tato dohoda může být měněna pouze na základě číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 4) Oba účastníci tímto prohlašují, že veškerá ustanovení a podmínky tohoto prohlášení byly sjednány mezi smluvními stranami svobodně, vážně a určitě, nikoli v tísni anebo za jinak nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy. V Praze dne... V Praze dne... Věřitel: Ručitel: Česká spořitelna, a.s. Donátová Kateřina zast. JUDr. Petrem Vajsochrem 297

5 Vážený pan Pavel Kolomazník Mahenova Praha 3 VĚC: VÝZVA K PLNĚNÍ NA ZÁKLADĚ PROHLÁŠENÍ RUČITELE ZE DNE Vážený pane Kolomazník, Obracím se na Vás ve věci Vašeho ručitelského prohlášení ze de , na základě kterého jste se zavázal, že uspokojíte moji pohledávku, jestliže můj dlužník pan Jaroslav Nezbeda, nar , bytem Panenské Břežany 238, okr. Praha západ nesplní svůj závazek na úhradu svého dluhu plynoucího ze smlouvy o půjčce ze dne , na základě které jsem zapůjčil panu Nezbedovi finanční částku ve výši Kč s termínem splatnosti dne Jelikož pan Nezbeda svůj závazek vyplývající pro něj ze smlouvy o půjčce ze dne nesplnil řádně a včas, vyzval jsem ho dopisem ze dne k úhradě jeho dluhu ve výši Kč. V příloze tohoto dopisu Vám zasílám kopii výzvy dlužníkovi ze dne I přes tuto písemnou výzvu ze dne však dlužník svůj závazek k dnešnímu dni řádně a včas nesplnil. Vzhledem k výše uvedenému a v souladu s Vaším prohlášením ručitele ze dne Vás tímto vyzývám k úhradě částky ve výši Kč. S pozdravem Malenský Jaroslav Rudná u Prahy, Masarykova 1236 V Praze dne Příloha: výzva dlužníkovi ze dne

6 DOHODA O SRÁŽKÁCH ZE MZDY ve smyslu ust. 551 občanského zákoníku v platném znění Čl. I. 1) Česká spořitelna, a.s. IČ: Se sídlem Olbrachtova 1935/102, Praha 5 Zastoupená pověřeným členem představenstva: Judr. Petrem Vajsochrem, nar (dále jen v ě ř i t e l ) a 2) Donátová Kateřina, r.č /2661 trvale bytem: Komenského náměstí 1912/457, Říčany (dále jen d l u ž n í k ) Čl. II. Dne byla mezi věřitelem a dlužníkem uzavřena smlouva o úvěru, na základě které věřitel poskytl dlužníkovi střednědobý úvěr v částce ve výši Kč (slovy: stosedmdesátpěttisíc korun českých) s tím, že úvěr bude veden na úvěrovém účtu č Na základě této smlouvy o úvěru ze dne se dlužník zavázal splácet poskytnutý úvěr počínaje měsícem březnem roku 2000 v pravidelných měsíčních splátkách ve výši Kč. Poskytnutou částku ve výši Kč však dlužník ve stanoveném termínu zcela věřiteli nevrátil. Ke dni činí jeho dluh vůči věřiteli částku ve výši ,51 Kč. Dlužník se zavazuje, že dlužnou částku zaplatí věřiteli ve splátkách provedených srážkami ze mzdy. Plátcem mzdy dlužníka je obchodní společnost Boging Foods ČR, s.r.o., IČ: , se sídlem Nábřeží kapitána Jaroše 3, Praha 2 (dále jen plátce mzdy ). Dlužník prohlašuje, že souhlasí s tím, aby mu plátce mzdy prováděl měsíční srážky ze mzdy ve výši Kč od do zaplacení a sraženou částku poukazoval na účet věřitele č , vedený Českou spořitelnou, a.s. Dlužník prohlašuje, že jeho průměrný čistý měsíční příjem, tj. mzda činí částku ve výši Kč. Čl. III. Věřitel s tímto způsobem zaplacení dlužné částky, specifi kované v čl. II této dohody, souhlasí. Dlužník se zavazuje, že tuto dohodu předloží plátce mzdy následující pracovní den po jejím uzavření. Tato dohoda je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž každý z účastníků dohody obdrží po jednom a jedno vyhotovení bude předáno plátci mzdy. 299

7 Tato dohoda se řídí českým právním řádem, zejména pak občanským zákoníkem v platném znění. Tato dohoda může být měněna pouze na základě číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Oba účastníci tímto prohlašují, že veškerá ustanovení a podmínky této dohody byly sjednány mezi smluvními stranami svobodně, vážně a určitě, nikoli v tísni anebo za jinak nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy. V Praze dne... V Praze dne... Věřitel: Dlužník: Česká spořitelna, a.s. Donátová Kateřina zast. JUDr. Petrem Vajsochrem 300

8 UZNÁNÍ DLUHU ve smyslu ust. 558 č. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Jindřich B a b í n s k ý, nar trv. bytem v Bytřici u Benešova čp. 474 r. č.: /0888 č. OP: (dále jen d l u ž n í k ) u z n á v á svůj níže specifi kovaný dluh vůči panu Robertovi Š i l h a v é m u, r. č.: /1156, trv. bytem v Benešově, Tyršova 285 (dále jen v ě ř i t e l ) co do důvodu vzniku a výše Kč (slovy: dvěstětřicetpěttisíc korun českých). Jedná se o dluh: vyplývající ze Smlouvy o půjčce, uzavřené mezi věřitelem a dlužníkem dne , na základě které věřitel půjčil dlužníkovi částku Kč. Dle této smlouvy se dlužník zavázal vrátit věřiteli půjčenou částku ve výši Kč nejpozději do Půjčenou částku ve výši Kč však dlužník ve stanoveném termínu věřiteli nevrátil. Zbývající částka ve výši Kč představuje úrok z půjčené částky, který se dlužník zavázal věřiteli zaplatit vedle poskytnutých prostředků. Výše jmenovaný dlužník tímto výslovně prohlašuje, že věřiteli dluží nadále částku ve výši Kč (slovy: dvěstětřicetpěttisíc korun českých), tj. včetně sjednaného úroku z půjčky. Dlužník tímto prohlašuje, že toto jednostranné prohlášení neuzavřel v tísni, že je svobodným a vážným projevem jeho skutečné vůle a že obsahu tohoto jednostranného prohlášení rozumí, a takto s ním souhlasí, což stvrzuje svým vlastnoručním podpisem. V Praze dne 1. června Jindřich B a b í n s k ý V souvislosti s výše uvedeným uznáním dluhu věřitel s dlužníkem sjednal tuto: 301

9 DOHODU O SPLACENÍ DLUHU Čl. I. Smluvní strany Robert Š i l h a v ý trv. bytem v Benešově, Tyršova 285 r. č.: /1156 (dále jen v ě ř i t e l ) a Jindřich B a b í n s k ý trv. bytem v Bytřici u Benešova čp. 474 r. č.: /0888 č. OP: (dále jen d l u ž n í k ) Čl. II. Splátkový kalendář 1) Dlužník se tímto zavazuje splatit svůj výše specifi kovaný dluh, tj. částku Kč (slovy: dvěstětřicetpěttisíc korun českých) v níže popsaných splátkách, nejpozději však do měsíce července 2006, a to v hotovosti v bydlišti věřitele na adrese Tyršova 285, Benešov a) částku Kč do b) částku Kč do c) částku Kč do d) částku Kč do e) částku Kč do f) částku Kč do g) částku Kč do h) částku Kč do ch) částku Kč do i) částku Kč do j) částku Kč do k) částku Kč do l) částku Kč do m) částku Kč do n) částku Kč do o) částku Kč do p) částku Kč do q) částku Kč do r) částku Kč do s) částku Kč do t) částku Kč do

10 u) částku Kč do v) částku Kč do w) částku Kč do z) částku Kč do ž) částku Kč do s tím, že neuhrazením jedné ze splátek ve stanoveném termínu splatnosti se stává celý dluh splatným a vymahatelným u soudu, a to včetně zákonného úroku z prodlení. 2) V případě porušení závazku plynoucího z čl. II. této dohody se dlužník zavazuje zaplatit věřiteli smluvní pokutu ve výši 20 % z dlužné částky Kč. Smluvní pokuta je splatná v hotovosti v bydlišti věřitele na adrese Tyršova 285, Benešov, a to nejpozději ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy věřitel doručí dlužníkovi výzvu k jejímu zaplacení. Čl. III. Závěrečné ustanovení 1) Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 2) Tato dohoda se řídí českým právním řádem zejména pak občanským zákoníkem v platném znění. 3) Tato dohoda může být měněna pouze na základě číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 4) Obě smluvní strany tímto prohlašují, že veškerá ustanovení a podmínky této dohody byly sjednány mezi smluvními stranami svobodně, vážně a určitě, nikoli v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz tohoto připojují své podpisy. V Praze dne 1. června 2004 V Praze dne 1. června 2004 Za věřitele: Za dlužníka: Robert Š i l h a v ý Jindřich B a b í n s k ý 303

11 SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY ( 524 obč. zákoníku) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli pánové 1. Ladislav Balík, nar , bytem Brno, Palackého 5, (dále jen jako postupitel ) a 2. Martin Holý, nar , byte, Brno, Horní 23 (dále jen jako postupník ) tuto smlouvu o postoupení pohledávky: 1. Na základě kupní smlouvy ze dne má postupitel vůči Marii Nové, bytem Letní 6, Blansko, pohledávku na zaplacení kupní ceny ve výši ,-Kč (čtyřicetpět tisíc korun českých) splatnou Ke dni podpisu této smlouvy postupuje postupitel tuto svoji pohledávku, uvedenou v odstavci 1. smlouvy postupníku. Postupník prohlašuje a svým níže připojeným podpisem stvrzuje, že s postoupením předmětné pohledávky souhlasí. 3. Postupitel postupuje postupníku pohledávku uvedenou v čl. 1. bezúplatně. Postupitel se zavazuje oznámit dlužníku, tj. paní Marii Nové, nejpozději do 14 dnů od podpisu této smlouvy, že došlo k postoupení pohledávky, jakož i jméno a bydliště postupníka. 4. Účastníci prohlašují, že si smlouvu přečetli, že byla sepsána na základě jejich pravé a skutečné vůle, nikoliv v omylu, což stvrzují svými níže připojenými podpisy. Postupitel Postupník Ladislav Balík Martin Holý V... dne... V... dne

12 SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY uzavřená dle ust. 524 a násl. občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. v platném znění Čl. I. Smluvní strany 1. Jiřina Novotná r. č.: /2233 trvale bytem Semily, Marie Cibulkové 421 dále jen p o s t u p i t e l a 2. EXTOL, s.r.o. IČ: se sídlem Semily, Jáchymovská 112/45 zastoupený: Ing. Otakarem Žežulkou, jednatelem dále jen p o s t u p n í k Čl. II. Předmět smlouvy 1) Postupitel tímto prohlašuje, že je majitelem pohledávky ve výši Kč (slovy: dvěstětisíc korun českých) s 10 % p. a. úrokem vůči dlužníkovi Miroslavovi Pěnkavovi, nar , trvale bytem Vysočanská 448, Semily, a to z titulu nesplacené půjčky ze Smlouvy o půjčce ze dne Pohledávka je zajištěna na základě Zástavní smlouvy ze dne zástavním právem váznoucím na nemovitosti pozemek parc. č. 1028/1 o výměře ha orná půda, zapsaného na listu vlastnictví č. 123 pro katastrální území a obec Semily, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj. Pohledávka byla dlužníkem písemně uznána co do důvodu i výše úkonem ze dne Veškeré doklady, vztahující se k pohledávce a osvědčující její existenci, tj. Smlouva o půjčce ze dne , potvrzení o převzetí půjčky ze dne , Zástavní smlouva ze dne a Uznání dluhu a dohoda o jeho splacení ze dne , tvoří přílohu č. 1 4 této smlouvy a jsou její nedělitelnou součástí. 2) Postupník výslovně prohlašuje, že byl dostatečně seznámen se všemi doklady, uvedenými v odst. 1 tohoto článku, a to v jejich originální podobě. 3) Postupitel výslovně prohlašuje, že pohledávka specifi kovaná v odst. 1 tohoto článku je způsobilá k postoupení, zejména že jejímu převodu na postupníka nebrání žádná předchozí ani současná dohoda s dlužníkem. 305

13 4) Postupitel touto smlouvou pohledávku dle odst. 1 článku s příslušenstvím a se všemi právy s ní spojenými postupuje za sjednanou úplatu postupiteli a ten ji přijímá do svého vlastnictví. 5) Postupitel se zavazuje nejpozději do 3 dnů od podpisu této smlouvy prokázat postupníkovi předložením příslušného písemného dokladu, že postoupení pohledávky řádně a bez zbytečného odkladu oznámil dlužníkovi. Čl. III. Cena postoupené pohledávky 1) Obě smluvní strany sjednávají cenu postupované pohledávky ve výši Kč (slovy: stotřicetpěttisíc korun českých). Postupník je povinen zaplatit sjednanou cenu postupiteli do 15 dnů od podpisu této smlouvy, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet č.: /0100, vedený u Komerční banky, a. s., pobočka Spálená ul., Praha 2. Čl. VI. Závěrečná ustanovení 1) Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 2) Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 3) Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana. Za stranu postupitele: Za stranu postupníka: V... dne... V... dne Jiřina Novotná Ing. Otakar Žežulka Jednatel společnosti EXTOL, s. r. o. 306

14 DOHODA O PŘISTOUPENÍ K ZÁVAZKU uzavřená dle ust. 533 a násl. občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. v platném znění Čl. I. Smluvní strany 1. Jiřina Novotná r. č.: /2233 trvale bytem Semily, Marie Cibulkové 421 dále jen v ě ř i t e l a 2. Miroslav Pekárek r. č.: /3461 trvale bytem Semily, Jáchymovská 112/45 dále jen n o v ý d l u ž n í k Čl. II. Předmět smlouvy 1) Věřitel tímto prohlašuje, že je výlučním vlastníkem peněžité pohledávky výši Kč (slovy: dvěstětisíc korun českých) s 10 % p. a. úrokem vůči dlužníkovi Miroslavovi Pěnkavovi, nar , trvale bytem Vysočanská 448, Semily, a to z titulu nesplacené půjčky ze Smlouvy o půjčce ze dne (dále jen původní dlužník ). Původní dlužník tento peněžitý závazek písemně uznal co do důvodu i výše úkonem ze dne Veškeré doklady, vztahující se k peněžitému závazku a osvědčující jeho existenci, tj. Smlouva o půjčce ze dne , potvrzení o převzetí půjčky ze dne a Uznání dluhu a dohoda o jeho splacení ze dne , tvoří přílohu č. 1 3 této dohody a jsou její nedělitelnou součástí. 2) Nový dlužník výslovně prohlašuje, že byl dostatečně seznámen se všemi doklady, uvedenými v odst. 1 tohoto článku, a to v jejich originální podobě. 3) Nový dlužník touto dohodou přistupuje k peněžitému závazku specifi kovanému v odst. 1 článku jako další dlužník vedle dlužníka původního. Okamžikem podpisu této dohody se tak nový dlužník stává dlužníkem ze Smlouvy o půjčce vedle původního dlužníka a je s ním nadále ze splnění závazku zavázán společně a nerozdílně. 307

15 Čl. III. Závěrečná ustanovení 1) Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 2) Změny a doplňky této dohody lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 3) Dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana. Za stranu věřitele: Za stranu nového dlužníka: V... dne... V... dne Jiřina Novotná Miroslav Pekárek 308

16 Jiřina Novotná r. č.: /2233 trv. bytem Semily, Marie Cibulkové 421 (dále jen první smluvní strana ) a DOHODA O NAROVNÁNÍ EXTOL s.r.o. IČ: se sídlem Semily, Jáchymovská 112/45 Zastoupená: Ing. Otakarem Žežulkou, jednatelem (dále jen druhá smluvní strana ) uzavřely v souladu s ust. 40 odst. 2 ve spojení s ust. 585 a násl. občanského zákoníku tuto Dohodu o zrušení Smlouvy o budoucí kupní smlouvě s dohodou o narovnání Článek I. 1) První a druhá smluvní strana spolu uzavřely dne Smlouvu o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem byl postupný prodej nemovitostí domu č. p. 2 objekt bydlení na pozemku č. parc. 195 o výměře m 2, pozemku č. parc. 195 o výměře m 2 zastavěná plocha, domu č. p. 24 objekt bydlení na pozemku č. parc. 196 o výměře 236 m 2, pozemku č. parc. 196 o výměře 236 m 2 zastavěná plocha, pozemku č. parc. 199 o výměře 270 m 2 ostatní plochy ostatní komunikace a pozemku č. parc. 192 o výměře m 2 ostatní plochy manipulační plochy, vše zapsané na LV č. 632 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště v Semilech pro k.ú. Semily, obec Semily, a to v rozsahu a za podmínek sjednaných v čl. II. Smlouvy o budoucí kupní smlouvě. 2) Na základě shora uvedené Smlouvy o budoucí kupní smlouvě uhradila druhá smluvní strana první smluvní straně částku Kč v hotovosti jako zálohu na kupní cenu nemovitostí, což první smluvní strana podpisem této dohody potvrzuje. Článek II. 1) První a druhá smluvní strana se tímto dohodly, že se Smlouva o budoucí kupní smlouvě ze dne podpisem této dohody zrušuje. 2) Obě smluvní strany se zároveň dohodly, že částka Kč zaplacená druhou smluvní stranou v souvislosti s předpokládaným prodejem nemovitostí jako záloha na jejich kupní cenu se započítává na náhradu škody, která vznikla první smluvní straně zrušením Smlouvy o budoucí kupní smlouvě. 309

17 288 VZORY: DOHODA O NAROVNÁNÍ 3) Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že po zápočtu zálohy na náhradu škody dle odst. 2) tohoto článku jsou mezi sebou zcela vyrovnány a nemají již vůči sobě žádné jiné nároky související s právním vztahem, jenž byl touto dohodou ukončen. Touto dohodou o narovnání jsou upraveny všechny vzájemné závazky smluvních stran vyplývající ze zrušené Smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Článek III. 1) Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tato dohoda je souhlasným, svobodným a vážným projevem jejich skutečné vůle, že smlouvu neuzavřely v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že s obsahem této smlouvy souhlasí, což potvrzují svými podpisy. 2) Tato dohoda je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží při podpisu této dohody po jednom. 3) Práva a povinnosti touto dohodou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Za první smluvní stranu: Za druhou smluvní stranu: V... dne... V... dne Jiřina Novotná Ing. Otakar Žežulka jednatel společnosti EXTOL, s. r. o.

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY registrační číslo:.. 0000-2014 SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY Uzavřená dle ustanovení 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako občanský zákoník"),

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta 7822/SPB/2014-SPBM Č.j.: UZSVM/SPB/7677/2014-SPBM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město zastoupená Ing. Vladimírem

Více

Kupní smlouva na nemovitou věc

Kupní smlouva na nemovitou věc Kupní smlouva na nemovitou věc uzavřená ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) 1. Smluvní strany 1.1 Obec Bystřice

Více

Příloha č.3 Vzor notářského zápisu o uznání dluhu se svolením k vykonatelnosti

Příloha č.3 Vzor notářského zápisu o uznání dluhu se svolením k vykonatelnosti Příloha č.3 Vzor notářského zápisu o uznání dluhu se svolením k vykonatelnosti Strana první NZ.../ N / N o t á ř s k ý z á p i s Sepsaný dne [datum] ([datum slovy]), notářem, notářem se sídlem v kanceláři

Více

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem...,

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem..., 3779/BVY/2016-BVYM Č.j.: UZSVM/BVY/3709/2016-BVYM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 za kterou právně jedná Mgr. Ivo Popelka,

Více

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující )

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující ) 8658/U/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/U/6635/2015-HMSU Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Čl. I. Smluvní strany 1. Město Vizovice Masarykovo

Více

DOHODA O UZNÁNÍ ZÁVAZKU A O ZMĚNĚ OBSAHU ZÁVAZKU (NOVACI) uzavřená podle ustanovení 1902 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( Dohoda č.j.

DOHODA O UZNÁNÍ ZÁVAZKU A O ZMĚNĚ OBSAHU ZÁVAZKU (NOVACI) uzavřená podle ustanovení 1902 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( Dohoda č.j. DOHODA O UZNÁNÍ ZÁVAZKU A O ZMĚNĚ OBSAHU ZÁVAZKU (NOVACI) uzavřená podle ustanovení 1902 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( Dohoda č.j. 62018 ) (I.) STRANY DOHODY (1) Ing. Petr Wasserbauer datum

Více

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo Účastník VŘ: Jméno / Název:.. Adresa / Sídlo:.. r.č. / IČ:.. Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/2008 6. kolo 1. Účastník výběrového řízení (dále jen VŘ ) prohlašuje, že je

Více

č... Čl. I. 1 / 5 kanalizačního potrubí umístěného

č... Čl. I. 1 / 5 kanalizačního potrubí umístěného 1096/HUO/2017-HUOM Č.j.: UZSVM/HUO/1147/2017-HUOM Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 za kterou právně jedná...,

Více

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi:

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi: Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČO 00007064, zastoupená ředitelem Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR PhDr. Jaromírem Bischofem na základě

Více

1

1 1 2 3 4 5 6 7 8 1151/HSY/2019-HSYM Čj.: UZSVM/HSY/1130/2019-HSYM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, za kterou

Více

SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ

SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli spolu: 1. Obec Zhoř, IČ: 00286974, se sídlem Zhoř 64, PSČ: 588 26, Zhoř, zastoupená Ing. Vladimírem Čížkem, starostou obce -dále též budoucí prodávající - a 2....,

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany Mgr. Roman Pešek, insolvenční správce se sídlem Šantova 719/2, 779 00 Olomouc dále jen budoucí prodávající a.,r.č./ IČ, bytem/místem podnikání.,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA *MMOPP00DVX0J* uzavřená dle občanského zákoníku. Článek I.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA *MMOPP00DVX0J* uzavřená dle občanského zákoníku. Článek I. STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVX0J* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající: Se sídlem: Statutární město Opava Horní náměstí

Více

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015:

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015: O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01 Kněževes u Rakovníka, IČ 00639958 ----------------------------------------------------------------------------------------- vyhlašuje v souladu s ustanovením

Více

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující )

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující ) 1562/ULN/2015-ULNM Č.j.: UZSVM/ULN/1844/2015-ULNM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město, zastoupená Ing. Milošem

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R Smlouva o zřízení služebnosti cesty k tíži pozemku parc. č. 4079/5, v k.ú.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R Smlouva o zřízení služebnosti cesty k tíži pozemku parc. č. 4079/5, v k.ú. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-065-015-16 ze dne 11.4.2016 Smlouva o zřízení služebnosti cesty k tíži pozemku parc. č. 4079/5, v k.ú. Modřany Rada městské části 1. b e r e n a vědomí

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU . ^-.-...-.^-...^.^^^j^ajskýúřaoj 362/0/2015-HfViSU Č.j.: UZSVM/O/314/2015-HMSU se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená ing. Karolem Siwkem, ředitelem Územního pracoviště Ostrava,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVUL7R* SMĚNNÁ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Na straně jedné: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu:

Více

SMLOUVA KUPNÍ o převodu věci nemovité

SMLOUVA KUPNÍ o převodu věci nemovité SMLOUVA KUPNÍ o převodu věci nemovité Smlouva garáže 948/01/2017 Níže uvedení účastníci: 1. jako prodávající Obec Bražec se sídlem Bražec 37, 364 71 Bražec IČ: 04498682 zastoupena starostkou Marií Ambrosovou

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti podle ustan. 1785 a násl. a v souladu s 1257 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany se sídlem náměstí

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 6 k bodu č. 39 Krajský úřad Číslo prodávajícího: Číslo kupujícího: Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Z Á M Ě R PRODAT POZEMEK

Z Á M Ě R PRODAT POZEMEK O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01 Kněževes u Rakovníka, IČ 00639958 ----------------------------------------------------------------------------------------- vyhlašuje v souladu s ustanovením

Více

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: B 849

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: B 849 1. Agrovysočina, a.s. se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín zastoupená ing.gabrielem Večeřou, předsedou představenstva IČ: 469 00 721 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 2200751/0100 a zapsaná

Více

Dohoda o změně závazků plynoucích ze smlouvy o půjčce a smlouvy o zápůjčce

Dohoda o změně závazků plynoucích ze smlouvy o půjčce a smlouvy o zápůjčce Dohoda o změně závazků plynoucích ze smlouvy o půjčce a smlouvy o zápůjčce I. Smluvní strany 1. Statutární město Pardubice, sídlo: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice IČ: 00274046 zastoupené: Ing.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Ing. Gabriela Burzová, sídlem Veleslavínská 39/48, 162 00 Praha 6, IČ: 70339791, ustanovená pravomocným Usnesením č.j. KSPH 70 INS 9790/2014-A-21, ze dne 06.

Více

č. UCL/2527/07/KS-496/ÚE/13/Van

č. UCL/2527/07/KS-496/ÚE/13/Van 2818/UCL/2013-UCLM Č.j.: UZSVM/UCL/2745/2013-UCLM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město, za kterou jedná Ing. Zdeňka

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Mgr. Daniel Tomíček, se sídlem: Jurečkova 643/20, 702 00 Ostrava-město, ustanovený pravomocným Usnesením č.j. KSOS 13 INS 3044/2012-A-5 ze dne 07.03.2012, insolvenčním

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Smluvní strany 1. JUDr. David Termer, IČ 40582779, se sídlem Praha 1, Opatovická 24/156, PSČ 110 00, insolvenční správce dlužníka EkoSolar s.r.o., IČ 28303172, se sídlem

Více

Prodej objektu č.p. 358 na ulici Klášterská v Tišnově

Prodej objektu č.p. 358 na ulici Klášterská v Tišnově Materiál číslo: 26 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 12.12.2016 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavřená ve smyslu ust. 1785 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,mezi níže uvedenými smluvními stranami 1. Obec

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! *MMOPP00EDO6H* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: Číslo účtu: Zastoupen:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. o koupi a prodeji nemovitostí

KUPNÍ SMLOUVA. o koupi a prodeji nemovitostí KUPNÍ SMLOUVA o koupi a prodeji nemovitostí uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č 89/2012 Sb, občanského zákoníku, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky: I JUDr Ing Pavel Fabian, IČ:

Více

Centrum sportu Ministerstva vnitra

Centrum sportu Ministerstva vnitra Centrum sportu Ministerstva vnitra organizační složka státu zřízená od 1. ledna 2009 zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. MV61877-6/TS-2008 ze dne 25. září 2008 Sídlo: Za Císařským

Více

Smlouva č. o úvěru na opravu a modernizaci bytového fondu

Smlouva č. o úvěru na opravu a modernizaci bytového fondu Smlouva č. o úvěru na opravu a modernizaci bytového fondu Smluvní strany: 1. Město Židlochovice IČ: 00282979, DIČ: CZ00282979 sídlem: Masarykova 100, Židlochovice, 667 01 Židlochovice bankovní spojení:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 43/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 41 ze dne 15.01.2014 Vzorová darovací smlouva pro poskytování darů z rozpočtu městské části Praha 3 a z účelových peněžních fondů

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

Varianta - fyzická osoba... (akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:, bydliště:... (dále jen kupující )

Varianta - fyzická osoba... (akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:, bydliště:... (dále jen kupující ) 21685/P/2018-HMSO Čj.: UZSVM/P/15911/2018-HMSO Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, za kterou právně jedná...

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK. č. OLP/3034/2017

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK. č. OLP/3034/2017 SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK č. OLP/3034/2017 uzavřená dle ustanovení 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jako Smlouva ), mezi: (1) Ing. Petr Wasserbauer, nar. 27. září 1943,

Více

Materiál pro 21. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne

Materiál pro 21. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/11845/2017 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Vysluchová Beata Bc. Materiál pro 21. zasedání Zastupitelstva

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: Ing. Jan Kasnar, CSc. náměstek GŘ pro Hospodaření s majetkem,

Více

Město Deštná na základě 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění tímto zveřejňuje svůj záměr

Město Deštná na základě 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění tímto zveřejňuje svůj záměr MĚSTO DEŠTNÁ nám. Míru 65, 378 25 Deštná, okr. Jindřichův Hradec telefon: 384 384 291; tel./fax: 384 384 231; IČ: 00246506; DIČ: CZ00246506; email: podatelna@destna.cz Město Deštná na základě 39 odst.

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

5834/OFM/2014-OFMM Č.j.: UZSVM/OFM/5792/2014-OFMM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 zastoupená Ing. Karolem Siwkem, ředitelem

Více

SMLOUVU SVM/O/3001/2016-HMS. Cl-1.

SMLOUVU SVM/O/3001/2016-HMS. Cl-1. KUMSP08D6VEX Č.j.: U2SVM/O/3001/2016-HMSO 4324/0/2016-HMSO Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená Ing. Karolem

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DZMYI* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: 00300535, CZ00300535 Číslo

Více

DOHODA O SLOŽENÍ BLOKOVACÍHO DEPOZITA (REZERVAČNÍ SMLOUVA K BUDOUCÍMU BYTU E )

DOHODA O SLOŽENÍ BLOKOVACÍHO DEPOZITA (REZERVAČNÍ SMLOUVA K BUDOUCÍMU BYTU E ) DOHODA O SLOŽENÍ BLOKOVACÍHO DEPOZITA (REZERVAČNÍ SMLOUVA K BUDOUCÍMU BYTU E ) 1. Jura ex alto s.r.o., člen obchodní sítě realitní společnosti České spořitelny, a.s. se sídlem Karla Čapka 1357, 356 01

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 5 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavřeli níže uvedení účastníci

Více

DOHODA O NAROVNÁNÍ. uzavírají v souladu s 1903 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tuto dohodu o narovnání:

DOHODA O NAROVNÁNÍ. uzavírají v souladu s 1903 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tuto dohodu o narovnání: DOHODA O NAROVNÁNÍ Níže uvedené strany: Základní organizace Odborového svazu ECHO při Spolku pro chemickou a hutní výrobu a.s. IČ: 183 83 831 se sídlem Revoluční 1930/86, 400 01 Ústí nad Labem zapsaná

Více

Materiál pro 23. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne

Materiál pro 23. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/12190/2017 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Vysluchová Beata Bc. Materiál pro 23. zasedání Zastupitelstva

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Mgr. David Gregor, se sídlem: Rašínova 2, 602 00 Brno, ustanovený pravomocným Usnesením č.j. KSBR 32 INS 28242/2012-A-14 ze dne 09.04.2013 insolvenčním správcem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. bude doplněno uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. č. bude doplněno uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA č. bude doplněno uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma: ZENERGO Moravia s.r.o. Sídlo: Štěpánská

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a 2128 a násl. zákona č. 89/20/2 Sb., občanského zákoníku, ve zněnípozdějších předpisů (dále jen,,občansaý zákoník")

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a 2128 a násl. zákona č. 89/20/2 Sb., občanského zákoníku, ve zněnípozdějších předpisů (dále jen,,občansaý zákoník) KUPNÍ SMLOUVA podle 2079 a 2128 a násl. zákona č. 89/20/2 Sb., občanského zákoníku, ve zněnípozdějších předpisů (dále jen,,občansaý zákoník") Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: Obec Dolní Břežany

Více

dále jako prodávající nebo zástavní věřitel na straně jedné 2. Bytové družstvo Staňkova 30, družstvo

dále jako prodávající nebo zástavní věřitel na straně jedné 2. Bytové družstvo Staňkova 30, družstvo Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovitým věcem a o zřízení zástavního práva uzavřené podle 2079 a násl. a 1309 a násl. zák.č.89/2012 Sb., obč. zákoník, mezi těmito smluvními stranami: 1. Statutární

Více

S m l o u v a o s l o ž e n í a u ž i t í k a u c e uzavřena dle ust. 51 a násl. zákona č. 40/1964Sb. Občanského zákoníku, v platném znění

S m l o u v a o s l o ž e n í a u ž i t í k a u c e uzavřena dle ust. 51 a násl. zákona č. 40/1964Sb. Občanského zákoníku, v platném znění S m l o u v a o s l o ž e n í a u ž i t í k a u c e uzavřena dle ust. 51 a násl. zákona č. 40/1964Sb. Občanského zákoníku, v platném znění Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ 601

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00EO8V5* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: Číslo účtu: Zastoupen: 00300535,

Více

SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ

SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli spolu: 1. Město Polná, IČ: 00286435, se sídlem Husovo náměstí 39, PSČ: 588 13, Polná, zastoupené panem Jindřichem Skočdopole, starostou města -dále též budoucí

Více

DOHODA O SLOŽENÍ BLOKOVACÍHO DEPOZITA (REZERVAČNÍ SMLOUVA K BUDOUCÍMU BYTU D )

DOHODA O SLOŽENÍ BLOKOVACÍHO DEPOZITA (REZERVAČNÍ SMLOUVA K BUDOUCÍMU BYTU D ) DOHODA O SLOŽENÍ BLOKOVACÍHO DEPOZITA (REZERVAČNÍ SMLOUVA K BUDOUCÍMU BYTU D ) 1. Jura ex alto s.r.o., člen obchodní sítě realitní společnosti České spořitelny, a.s. se sídlem Karla Čapka 1357, 356 01

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY Níže uvedeného dne uzavřely obchodní společnost obchodní firma: identifikační číslo: se sídlem: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u zastoupená: telefonní číslo:, email:

Více

Kupní smlouva. (dále jen Smlouva ), kterou mezi sebou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku. (společně dále jen jako Smluvní strany ) takto:

Kupní smlouva. (dále jen Smlouva ), kterou mezi sebou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku. (společně dále jen jako Smluvní strany ) takto: V souladu s ust. 588 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) je sepsána následující Kupní smlouva (dále jen Smlouva ), kterou

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A číslo smlouvy: SML-... SZ ÚMČ P15:.../2016 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, Smluvní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smlouva č. 2013/ Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smlouva č. 2013/ Smluvní strany: Smlouva č. 2013/ KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1) Lázně Poděbrady, a.s., 1Č 45147833, se sídlem Poděbrady, Jiřího nám. 39, 290 01, zastoupené Ing. Jiřím Odcházelem, MBA, PhD. - předsedou představenstva

Více

Článek I. Předmět nájmu

Článek I. Předmět nájmu Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 685 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Jméno a příjmení:,

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek města Semily (dále jen soutěž )

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek města Semily (dále jen soutěž ) PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek města Semily (dále jen soutěž ) I. Město Semily, se sídlem Semily, Husova 82, PSČ 513 13, IČ: 00276111

Více

nebo manželé xy.., RČ, a.zy.., RČ.., oba trvale bytem na straně druhé jako budoucí kupující I. Prohlášení budoucího prodávajícího

nebo manželé xy.., RČ, a.zy.., RČ.., oba trvale bytem na straně druhé jako budoucí kupující I. Prohlášení budoucího prodávajícího Obec Břehy, IČ: 00273392, se sídlem Břehy, Bahníkova 8, 535 01 Přelouč, zastoupená Ing. Petrem Morávkem starostou obce na straně jedné jako budoucí prodávající a pan, paní, RČ, trvale bytem.. nebo manželé

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky:

REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky: REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky: budoucí prodávající: DOMOPLAN Bytový dům Domino s.r.o. IČ: 293 80 685, DIČ: CZ699003608 se sídlem: Údolní 326/11,

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Smluvní strany 1. JUDr. David Termer, IČ 40582779, se sídlem Praha 1, Opatovická 24/156, PSČ 110 00, insolvenční správce dlužníka EkoSolar s.r.o., IČ 28303172, se sídlem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma: Sídlo: Doručovací adresa: IČ/DIČ: Obchodní rejstřík:

Více

Kupní smlouvu se zřízením zástavního práva dle 2079 a násl., 1312 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouvu se zřízením zástavního práva dle 2079 a násl., 1312 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové zastoupený Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem Královéhradeckého kraje IČ: 70889546, DIČ: CZ70889546 Hospodaření se svěřeným

Více

JUDr. Jan Olejníček, advokát ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Helénská 1799/4, Praha 2 tel.: ,

JUDr. Jan Olejníček, advokát ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Helénská 1799/4, Praha 2 tel.: , JUDr. Jan Olejníček, advokát ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Helénská 1799/4, 120 00 Praha 2 tel.: 775 667 508, e-mail: akolejnicek@oslg.cz KUPNÍ SMLOUVA Smlouva č. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle

Více

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem...,

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem..., 41140/B/2016-HMSO Č.j.: UZSVM/B/32140/2016-HMSO Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právně jedná Mgr. Ivo Popelka,

Více

Developerská smlouva o budoucí kupní smlouvě na rodinný dům

Developerská smlouva o budoucí kupní smlouvě na rodinný dům Developerská smlouva o budoucí kupní smlouvě na rodinný dům Společnost: se sídlem: IČ: DIČ: zastoupená: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v..., oddíl..., vložka...... (dále jen budoucí

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. Dohodu o narovnání dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. Dohodu o narovnání dle přílohy č. 1 tohoto usnesení MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 444 ze dne 27.06.2018 Dohoda o narovnání s Ing. Marií Všetičkovou Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. Dohodu o narovnání dle přílohy

Více

Materiál pro 23. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne

Materiál pro 23. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/12175/2017 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Vysluchová Beata Bc. Materiál pro 23. zasedání Zastupitelstva

Více

Materiál pro 23. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne

Materiál pro 23. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/12181/2017 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Vysluchová Beata Bc. Materiál pro 23. zasedání Zastupitelstva

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníků Valérie Janové a Mikuláše Jano. (Prodávající) (Kupující)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníků Valérie Janové a Mikuláše Jano. (Prodávající) (Kupující) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníků Valérie Janové a Mikuláše Jano (Prodávající) a (Kupující) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan

Více

č. UZSVM/O/18426/2015-HMSU

č. UZSVM/O/18426/2015-HMSU II an / i / U l n KUMSP88D6WZT MORAVSKOSLEZSKY KRAJ - KRAJI )1IWC 29917/O/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/O/18426/2015-HMSU joř. číslo Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem

Více

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s., IČ 284 90 738 se sídlem: Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00 zastoupena: Mgr. Adamem Sigmundem, advokátem trvale bytem Lodecká 1206/2,

Více

Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Čj.MULA 23756/2016 Ukládací znak: 56.4. Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 1 Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli M ě s t o L a n š k r o u n, IČO 279 102, se sídlem náměstí J. M. Marků

Více

Developerská smlouva o budoucí kupní smlouvě na byt

Developerská smlouva o budoucí kupní smlouvě na byt Developerská smlouva o budoucí kupní smlouvě na byt Společnost: se sídlem: IČ: DIČ: zastoupená: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v..., oddíl..., vložka...... (dále jen budoucí prodávající")

Více

Stránka 1 z 6. trvalý pobyt:., bydliště:...

Stránka 1 z 6. trvalý pobyt:., bydliště:... 75841/B/2017-HMSO Č.j.: UZSVM/B/60740/2017-HMSO Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, za kterou právně jedná Ing.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SEMILY

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SEMILY MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SEMILY Jednání Zastupitelstva města Semily dne: Věc: Předkládá: Zpracoval: Projednáno: 5. září 2016 Směna ěásti p.p.ě. 58 a 59 za ěást p.p.ě. 62 v kat. úz. Semily

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Příloha č. 2 k

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (dle 1785 a násl. resp. 1257 a násl. z.č. 89/2012 Sb. o.z. a 110 ods.2 písm. a) z.č. 183/2006 Sb. s.z.) Obec Malá Skála, IČ 002 62 463 se sídlem Vranové

Více

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Materiál č. 04/OM/04, příloha č. 5 č. / /OM uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Více

č. Ú Z S V M / / B J I M 1

č. Ú Z S V M / / B J I M 1 9043/BJI/2016-BJIM Č.j.: UZSVM/BJI/9173/2016-BJIM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 za kterou právně jedná Ing. Bc. Ota

Více

ZÁSTAVNÍ SMLOUVA K NEMOVITÝM VĚCEM uzavřená podle 1309 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění č. S883/2017/0022/OM-OPM

ZÁSTAVNÍ SMLOUVA K NEMOVITÝM VĚCEM uzavřená podle 1309 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění č. S883/2017/0022/OM-OPM J\ \ 'y\' i:,\ ZÁSTAVNÍ SMLOUVA K NEMOVITÝM VĚCEM uzavřená podle 1309 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění č. S883/2017/0022/OM-OPM Smluvní strany Zástavní věřitel: Hlavní město

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka. (Prodávající) (Kupujícím)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka. (Prodávající) (Kupujícím) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka (Prodávající) a. (Kupujícím) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek, se sídlem Praha 1, Kaprova

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10203/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Vysluchová Beata Bc. Materiál pro 13. zasedání Zastupitelstva

Více

koncept KUPNÍ SMLOUVA

koncept KUPNÍ SMLOUVA koncept KUPNÍ SMLOUVA č. Výtisk č.: Počet listů: ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV se sídlem: Šeříková 1/616, 150 85 Praha 5 Malá Strana IČO: 48133990 DIČ: CZ48133990 číslo účtu: 3113-85508881/0710

Více