Základní principy při zpracování a podávání projektů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní principy při zpracování a podávání projektů"

Transkript

1 CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Základní principy při zpracování a podávání projektů Studijní text Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů, který je spolufinancován Evropskou unií. Autoři: Mgr. Marek Balada Gabriela Chovancová Ing. Michael Skalický, Ph.D. Pardubice 2008, aktualizovaná verze Tento text neprošel redakční ani jazykovou korekturou

2 Obsah Obsah... 1 Úvod Zdroje informací Strukturální fondy EU programy podpory v ČR Fondy evropské unie Evropský sociální fond Řídící orgány a zprostředkující subjekty Další zdroje informací Projekt, projektový cyklus Identifikace projektu Zařazení projektového záměru do soustavy dotačních titulů Projektový list Cíle projektu Monitorovací ukazatele Zdůvodnění projektu Vazba na koncepční dokumenty a rozvojové strategie SWOT analýza projektu Příprava projektu (formulace) Matice logického rámce Proces plánování projektu Harmonogram projektu Předpoklady a rizika, řízení rizik Udržitelnost projektu Lidské zdroje management projektu Praktická doporučení pro přípravu projektů - shrnutí Nejčastější problémy při nesprávném naplánování projektu Financování projektu Řízení finanční pomoci v rámci operačních programů Strukturálních fondů EU Hodnocení finančního zdraví žadatele Finanční analýza projektu Studie proveditelnosti Pravidla způsobilosti výdajů Podávání projektové žádosti o dotaci Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí Způsoby zpracování projektové žádosti Přílohy projektové žádosti Časová norma přípravy projektu a projektové žádosti Doporučení k přípravě projektů a žádostí o dotaci Horizontální priority projektů Rovné příležitosti Udržitelný rozvoj Publicita projektů Příklady publicity projektů... 60

3 6. Hodnocení projektu Formální hodnocení Hodnocení přijatelnosti žádosti Věcné hodnocení Doporučená literatura TEXT Základní principy při zpracování a podávání projektů Strana 2

4 Úvod Cílem studijního materiálu Základní principy při zpracování a podávání projektů je provést účastníky vzdělávacího programu problematikou identifikace projektových záměrů a s ní spojeným vyhledáváním vhodných dotačních titulů, samotnou přípravou projektů a obecně i zpracováním žádostí o dotaci ve vazbě na možnosti čerpání finančních prostředků z dostupných dotačních titulů, zejména evropských fondů v rámci programovacího období Studijní text je zaměřen i na kroky následující po podání žádosti o dotaci, jako je hodnocení projektů a zajištění publicity projektu. Snahou autorů bylo praktické zaměření materiálů a proto se v textu průběžně objevuje upozornění na nejčastější nedostatky a chyby zejména ve fázi přípravy projektů. Modul 3 je po obsahové stránce velmi úzce provázán s následujícím Modulem 4, jenž je zaměřen na projektové řízení. Proces přípravy projektů využívá a zejména popisuje tytéž metody a principy, které budou užity při vlastní realizaci projektu. Tyto zdánlivé obsahové překryvy jsou tak víceméně nevyhnutelné. TEXT Základní principy při zpracování a podávání projektů Strana 3

5 1. Zdroje informací Na počátku každého realizovaného projektu stojí myšlenka, potřeba růstu, zlepšení a zkvalitnění poskytovaných služeb, výrobků, životního prostředí, výukových metod atd. Vize bez finančního zajištění však bohužel zůstává vizí. V rámci finanční podpory z fondů Evropské unie (a obecně i z jiných národních a zahraničních dotačních titulů) se uskutečnění alespoň některých projektů stává reálnou možností. V první řadě je ovšem třeba se důkladně informovat a seznámit s programy podpory a ujasnit si, zda uvažovaný projektový záměr opravdu spadá do některé z jejich priorit, zda jsme schopni naplňovat podmínky jednotlivých programů a tudíž zda čas a úsilí vložené do přípravy projektu a žádosti o dotaci nebudou vynaloženy zbytečně. První kapitola tedy slouží jako úvod do problematiky, je podnětem k samostudiu a základním přehledem informačních zdrojů, ze kterých je možné čerpat detailnější informace k přípravě konkrétních projektů. Základní informace k jednotlivým zdrojům jsou stručně představeny v tabulkách a případně doplněny v textu. Následující podkapitoly představí zdroje informací jak o jednotlivých podpůrných programech, tak o organizacích, které zodpovídají za jejich implementaci. Navazujeme tak na znalosti, které jste již získali v průběhu předchozího vzdělávacího Modulu 2 Evropská unie a strukturální politika. TEXT Základní principy při zpracování a podávání projektů Strana 4

6 1.1. Strukturální fondy EU programy podpory v ČR Informační zdroj FONDY EVROPSKÉ UNIE Regionální politika Tematické operační programy Regionální operační programy Obsah Portál slouží jako rozcestník pro získávání komplexních a spolehlivých informací o fondech EU v České republice a je spravován Ministerstvem pro místní rozvoj, které vystupuje v roli centrálního koordinátora pro využívání fondů EU v České republice Informace o regionální politice Evropské unie, která je odrazem principu solidarity v rámci EU, kdy bohatší státy přispívají na rozvoj chudších států a regionů, s cílem zvýšit a celkově přiblížit životní úroveň všech obyvatel EU. Sekce Tematické operační programy je dále členěna na jednotlivé operační programy: OP Doprava, OP Životní prostředí, OP Podnikání a inovace, OP Výzkum a vývoj pro inovace, OP Lidské zdroje a zaměstnanost, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Integrovaný operační program a OP Technická pomoc. Informace o 7 operačních programech určených pro jednotlivé regiony ČR s výjimkou Hlavního města Prahy. TEXT Základní principy při zpracování a podávání projektů Strana 5

7 Operační programy Praha Informace o operačních programech určených pouze pro území Hlavního města Prahy Evropská územní spolupráce Informace o programech navazujících na programy Interreg III, zaměřených na podporu nadnárodních, přeshraničních a meziregionálních forem spolupráce. EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Tyto stránky poskytují základní informace o ESF, jak ESF funguje a jak správně postupovat při podávání žádostí o nevratné přímé pomoci v rámci programových dokumentů. Naleznete zde důležité dokumenty a formuláře týkající se ESF. Stránky ESF jsou zřízeny Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. ESF Podrobné informace k programům financovaným z Evropského sociálního fondu v následujícím plánovacím období (OP Lidské zdroje a zaměstnanost, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost) Fondy evropské unie Webový portál zřízený Ministerstvem pro místní rozvoj nabízí přehledně uspořádané informace ke všem programům podpory, které v rámci České republiky čerpají ze strukturálních fondů EU. V sekci Tematické operační programy naleznete programové dokumenty k jednotlivým operačním programům, informace o aktuálních výzvách, kalendář akcí, TEXT Základní principy při zpracování a podávání projektů Strana 6

8 odkazy na stránky řídících a implementačních orgánů a další podrobnosti. Stejným způsobem jsou strukturovány i stránky jednotlivých regionálních operačních programů a programů evropské územní spolupráce. K vyhledávání vhodného operačního programu pro váš projektový záměr je možné využít také nástroje pro vyhledávání, tzv.průvodce podporami. Portál nabízí možnost registrace uživatele, na jejímž základě je možné odebírat pravidelně novinky pomocí ové služby. Tato služba je vhodná např. pro sledování aktuálních výzev do jednotlivých programů apod. TEXT Základní principy při zpracování a podávání projektů Strana 7

9 1.1.2 Evropský sociální fond Oficiální webové stránky Evropského sociálního fondu České republice představují nejen ESF jako takový, ale především seznamují s možnostmi čerpání prostředků z tohoto fondu v rámci ČR. V plánovacím období let se jedná zejména o operační programy Lidské zdroje a zaměstnanost a Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Na stránkách lze najít veškeré strategické dokumenty, příručky, informace o výzvách a další užitečné informace pro potenciální žadatele o dotaci. Aktuality z webových stránek ESF je možné stejně jako v případě novinek z portálu Fondů evropské unie pravidelně získávat pomocí u. Registraci lze provést na stránkách ESF Novinky em. TEXT Základní principy při zpracování a podávání projektů Strana 8

10 TEXT Základní principy při zpracování a podávání projektů Strana 9

11 1.2. Řídící orgány a zprostředkující subjekty Informační zdroj Obsah Ministerstvo pro místní rozvoj ČR MMR ČR je koordinátorem čerpání (sekce Evropská prostředků z evropských fondů. politika) Ministerstvo financí ČR Odbor Národní fond spravuje a řídí toky finančních prostředků pomoci EU poskytnuté ČR. Řídící orgány a zprostředkující subjekty pro jednotlivé tematické operační programy Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor řízení operačních programů MMR je řídícím orgánem Integrovaného operačního programu Ministerstvo průmyslu a obchodu MPO ČR je řídícím orgánem OP Podnikání a inovace. Na uvedených webových stránkách jsou k dispozici informace ke všem programům OPPI, dokumenty ke stažení atd. Agentura CzechInvest Agentura CzechInvest je implementačním orgánem pro OP Podnikání a inovace a dále pro některé prioritní osy OP Lidské zdroje a zaměstnanost a OP Výzkum a vývoj pro inovace. Stránky obsahují informace a dokumenty potřebné pro žadatele o dotaci a v případě programu OPPI je jejich součástí i internetová aplikace eaccount, která umožňuje podání žádosti o dotaci v elektronické podobě (http://www.czechinvest.org/eaccount) TEXT Základní principy při zpracování a podávání projektů Strana 10

12 Česká energetická agentura Agentura CzechTrade (sekce Služby Dotační programy) Českomoravská záruční a rozvojová banka (sekce Podpora malého a středního podnikání) Ministerstvo životního prostředí ČR Státní fond životního prostředí ČR (OP Životní prostředí) Ministerstvo Dopravy ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ČEA se spolu s agenturou CzechInvest podílí na implementaci OPPI, konkrétně programu Eko-energie. Agentura CzechTrade je implementačním orgánem programu Marketing z OPPI. ČMZRB je implementačním orgánem pro programy OPPI Start, Záruka a Progres. MŽP je řídícím orgánem OP Životní prostředí. Informace a dokumenty jsou k dispozici v sekci Zahraniční vztahy/eu Evropské fondy. SFŽP ČR je zprostředkujícím orgánem OP Životní prostředí. Na samostatně vytvořených webových stránkách tohoto programu je možné nalézt veškeré potřebné informace a kontakty. MD ČR je řídícím orgánem OP Doprava. Potřebné informace jsou k dispozici v sekci Evropská unie Fondy EU MŠMT ČR je řídícím orgánem pro OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (informace jsou zařazeny v sekci Evropský sociální fond ) a OP Vývoj a výzkum pro inovace (informace v sekci Evropský fond pro regionální rozvoj ). TEXT Základní principy při zpracování a podávání projektů Strana 11

13 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR MPSV Č je řídícím orgánem OP Lidské (sekce Evropská zdroje a zaměstnanost. Podrobné aktuální unie) informace jsou k dispozici na webových stránkách Evropského sociálního fondu. Řídící orgány a zprostředkující subjekty pro jednotlivé regionální operační programy Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava Webové stránky řídícího orgánu Regionálního operačního programu pro region soudržnosti NUTS 2 Severozápad. Webové stránky řídícího orgánu Regionálního operačního programu pro region soudržnosti NUTS 2 Severovýchod. Webové stránky řídícího orgánu Regionálního operačního programu pro region soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy. Webové stránky řídícího orgánu Regionálního operačního programu pro region soudržnosti NUTS 2 Jihozápad. Webové stránky řídícího orgánu Regionálního operačního programu pro region soudržnosti NUTS 2 Jihovýchod. Webové stránky řídícího orgánu Regionálního operačního programu pro region soudržnosti NUTS 2 Moravskoslezsko. Webové stránky řídícího orgánu Regionálního operačního programu pro region soudržnosti NUTS 2 Střední Morava. TEXT Základní principy při zpracování a podávání projektů Strana 12

14 1.3 Další zdroje informací Informace o programech podpory a jejich čerpání je možné na internetu získat i na mnoha dalších místech. Jedná se často o webové stránky zřizované komerčními subjekty a proto je vždy vhodné si veškeré údaje ještě ověřit na výše uvedených oficiálních stránkách. Výhodou některých těchto zdrojů je možnost vyhledávání dotačních titulů pomocí filtrů. Další zdroje informací: Portál edotace.cz Portál Subvence.cz Komplexní informační portál s možností vyhledávání dotací Informační portál, který po registraci nabízí možnost vyhledávání dotačních titulů dle typu žadatele, uvažovaného typu projektu atd. TEXT Základní principy při zpracování a podávání projektů Strana 13

15 2. Projekt, projektový cyklus DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ Projekt Co to je projekt? Jedná se o jakýkoliv plánovaný zásah, jehož cílem je přivodit užitečnou změnu na úrovni národa, komunity, instituce či organizace. Má jasné hranice, které jsou určeny jeho cíli, zdroji a časovým rozpětím. Míra dosažené změny je vyhodnocena v závěrečné fázi projektového cyklu. Program Co to je program? Ve smyslu evropského projektování je programem myšlen nástroj pro čerpání finančních prostředků z příslušných dotačních titulů (např. evropských fondů). Projektový cyklus Co to je projektový cyklus? Zjednodušeně řečeno, jedná se o život projektu od jeho vzniku až po jeho ukončení. V rámci projektového cyklu lze vyčlenit 6 základních fází: Programování jedná se o tzv. nultou fázi projektového cyklu, kdy jsou ze strany řídících orgánů a implementačních subjektů vytvářeny nástroje (operační programy - programové dokumenty, prováděcí dokumenty, pokyny pro žadatele a příjemce atd.) pro čerpání finančních prostředků z příslušných dotačních titulů (fondů). Identifikace vstupní formulace idejí projektu v termínech cíle, výsledků a aktivit projektu. Součástí identifikace je rovněž prověření vazby projektových záměrů na operační programy, koncepční dokumenty a rozvojové strategie. Formulace projektu je v podstatě plánování, vlastní příprava projektu, kdy jsou všechny detaily projektu specifikovány na bázi proveditelnosti. Patří sem TEXT Základní principy při zpracování a podávání projektů Strana 14

16 tvorba logického rámce projektu, definování aktivit projektu, analýza cílových skupin, identifikace rizik projektu, vyčlenění lidských zdrojů pro řízení projektu. Financování projektu zahrnuje především finanční analýzu projektu, tedy tvorbu rozpočtu projektu ve vazbě na pracovní plán projektu (harmonogram) a cash flow projektu, dále hodnocení finančního zdraví žadatele a identifikaci způsobilých výdajů projektu. Implementace je vlastní realizace projektu. Příjemce pomoci se při realizaci řídí obsahem smlouvy s poskytovatelem dotace a pravidly (pokyny) pro příjemce pomoci. Vyhodnocení představuje nejen administrativní uzavření projektu, ale také průběžný monitoring včetně zpracování závěrečné zprávy, sledování provozu a užívání výstupů. Schéma projektového cyklu 2.1. Identifikace projektu Smyslem identifikace projektu je postupné provádění aktivit, které mají významný vliv nejen na přípravu projektu, ale také na jeho případnou realizaci v souvislosti s čerpáním finančních prostředků z dostupných zdrojů. TEXT Základní principy při zpracování a podávání projektů Strana 15

17 Jedná se především o správné a efektivní zařazení projektového záměru do soustavy dotačních titulů (programových dokumentů), definování cílů projektu, kvantifikace výstupů, výsledků a dopadů, definování cílových skupin projektu, které budou užívat výsledků projektu, zdůvodnění potřebnosti projektu, definování udržitelnosti projektu po skončení jeho spolufinancování z dotačního titulu a v neposlední řadě i definování různých rizik ohrožujících realizaci projektu včetně opatření pro jejich předcházení či minimalizaci. Součástí primární identifikace projektů je také prokazování vazby mezi konkrétním projektovým záměrem a nadřazeným koncepčním (tématickým, oborovým) či strategickým dokumentem Zařazení projektového záměru do soustavy dotačních titulů Výchozí situace: Žadatel má připravený projektový záměr. Tento záměr může mít různou podobu zejména co se týče úrovně rozpracovanosti. Někdy může být záměr již podložen zpracovanou odbornou studií, ve většině případů se však jedná pouze o neurčitou vizi, kterou má žadatel pouze ve své hlavě. Pro další vývoj projektu je přínosným krokem realizace schůzky s poradenským subjektem, který žadateli napomůže při identifikaci projektového záměru, zejména v otázkách přijatelnosti projektu vůči podmínkám, které jsou nastaveny v rámci jednotlivých dotačních titulů (operačních programů). V této úvodní fázi identifikace je vhodné vyplnit základní (vstupní) informace do tzv. projektového listu. Tím dojde k prvotnímu utřídění informací a vytvoří se základ, ze kterého lze vycházet v dalších fázích přípravy projektu. TEXT Základní principy při zpracování a podávání projektů Strana 16

18 Ještě před sestavením projektového listu je nezbytné vyřešit tyto hlavní otázky: 1) Je projektový záměr v souladu s cíli a prioritními osami (prioritami) příslušného programu? 2) Je projektový záměr v souladu s oblastmi podpory (opatřeními) příslušného programu? 3) Je projektový záměr v souladu s podporovanými aktivitami příslušného programu? 4) Je potenciální žadatel vymezen jako konečný příjemce pomoci? 5) Odpovídají celkové způsobilé výdaje projektu vymezeným limitům stanoveným pro danou oblast podpory, resp. pro daný typ projektů? Projektový list Účel projektového listu: Podat rámcový obraz o chystaném projektu Přinést základní informace o předkladateli Nastínit stupeň připravenosti Naznačit finanční stránku Popsat aktivity v rámci projektu Obsah projektového listu Z hlediska přehlednosti a logické návaznosti je vhodné obsah projektového listu rozdělit do několika tématických skupin. Tyto skupiny se mohou obsahově lišit dle typu projektu (investiční x neinvestiční). 1. Základní informace 2. Technické aspekty projektu 3. Institucionální zajištění 4. Financování 5. Řízení projektu TEXT Základní principy při zpracování a podávání projektů Strana 17

19 1. Základní informace (společné prakticky pro všechny typy projektů) Název projektu je vhodné zvolit stručný, ale výstižný název Identifikace žadatele název subjektu, právní forma, adresa, zaměření činnosti, typ žadatele (veřejný sektor, podnikatelská sféra, neziskový sektor) Kontaktní osoba a údaje Místo realizace projektu, dopad projektu (místní, mikroregionální, regionální, nadregionální) Dosavadní zkušenosti s přípravou projektů Stručný popis projektu Cíle a přínosy projektu Výstupy projektu Časové vymezení projektu Odhad nákladů Tyto základní informace je možné libovolně rozšířit podle následujících tématických skupin, a to v závislosti na charakteru projektu a úrovni jeho rozpracovanosti. Vzor projektového listu v základní struktuře je uveden v příloze č Technické aspekty projektu Je v případě investičních projektů již zpracována stavebně-technická projektová dokumentace? Jsou hotové studie, výzkumy, analýzy jak jsou staré, jaké jsou jejich výsledky, změnilo se něco oproti stavu, který zkoumají? Chybějí nějaké odborné studie které, proč, jaké se očekávají výsledky, kdy budou hotové, kdo financuje jejich zpracování? Potřebná povolení je potřeba územní rozhodnutí, stavební povolení, EIA, apod.? Která jsou udělena? Která chybí? Bylo o ně zažádáno? Kdy vyprší lhůty dané zákonem? Existují ještě další technické problémy, které je třeba vyřešit? 3. Institucionální zajištění TEXT Základní principy při zpracování a podávání projektů Strana 18

20 Kdo má na realizaci projektu zájem? Jsou definovány cílové skupiny, které budou profitovat z výsledků projektu? Kdo je žadatelem a kdo je iniciátorem (politik apod.)? Konají se schůzky zainteresovaných stran? Jak často? Je pořizován písemný výstup? Existuje již jasná struktura budoucího managementu, je definováno, kdo je (bude) za co odpovědný již v přípravné fázi projektu? Bude v rámci projektu realizováno partnerství? Jakou má formu (formální podpora nebo finanční spoluúčast)? Existují nějaké další problémy z oblasti lidských zdrojů týkající se projektového záměru? 4. Financování Kdo připraví finanční plán projektu? Jak je zajištěno spolufinancování? Je nutné projekt předfinancovat? Kdo a jak zajistí udržitelnost projektu po ukončení jeho realizace? Jak je zajištěno cash-flow v souladu s pravidly financování ze SF? Jakou podporu ze SF předkladatel projektu předpokládá? Jak bude dělena mezi případné partnery? Existuje formální (či aspoň neformální) dohoda o zdrojích pro spolufinancování? Pokud ne, kdy bude uzavřena a jakou formou? 5. Řízení projektu Který subjekt (organizace) bude projekt řídit? Je připravena struktura řízení? Které části projektu budou připraveny jako subdodávky? Existuje projektový tým pro řízení projektu? Pokud ne, kdy bude ustaven? Existuje řídící skupina, která bude vyhodnocovat průběh projektu? Je zohledněna povinnost výběrového řízení (zejména časové hledisko vyplývající ze zákona)? TEXT Základní principy při zpracování a podávání projektů Strana 19

21 Cíle projektu Motto: Jestliže manažer (projektant, žadatel) neuvede či není schopen podrobně a písemně uvést své cíle v předstihu před okamžikem nutným k započetí akce, nemůže si být jist tím, co dělá. Všeobecný (globální, hlavní) cíl: Globálním cílem projektu je v prvé řadě hlavní účel, který by měl řešit určitý problém. Tento cíl by měl vždy prokázat vazbu na cíle příslušného programu, z něhož bude projekt čerpat podporu. Je doporučeno využít textu samotného programového dokumentu. Tvůrce projektu (žadatel) často přináší předkládá řešení, avšak nedokáže definovat problém, kvůli kterému vlastně vytváří projekt. Specifické cíle: Specifické cíle jsou jednoduše řečeno konkrétní výsledky, kterých chceme dosáhnout. Tyto cíle vyjadřují konečný stav změn. Na tyto cíle jsou orientovány monitorovací ukazatele. Tyto cíle by měly být definovatelné dle metodiky SMART: Specific (přesně stanovené) Measurable (měřitelné) Achieveable (dosažitelné) Relevant (významné) Time-managed (časově vymezené) Hierarchie cílů Je užitečná pro řízení, objasňuje logické vazby mezi jednotlivými úrovněmi projektu. TEXT Základní principy při zpracování a podávání projektů Strana 20

22 Monitorovací ukazatele Motto: Jen to co můžeme měřit, můžeme i řídit. V rámci formulace cílů projektu je třeba stanovit ukazatele, podle kterých lze sledovat vývoj projektu prakticky od jeho počátku až po jeho ukončení. Ukazatele by měly být objektivně ověřitelné. Jsou to podmínky, které signalizují úspěch. Vyjadřují hodnotu, podle které poznáme, že jsme úspěšně dosáhli toho, co jsme plánovali. Co se týče množství ukazatelů, stačí minimální množství postačující k měření všeho, co je důležité pro daný projekt. Není vhodné používat ukazatele na jedné úrovni pro hodnocení úspěšnosti jiné úrovně. Vyčleňují se ukazatele na úrovni: Vstupů (co musím vložit) Výstupů (co z toho vzejde, výstupy jsou konkrétní, fyzické) Výsledků (kvůli čemu to dělám, okamžité výhody) Dopadů (k čemu tím přispěji, dlouhodobější výsledky) U monitorovacích ukazatelů projektu je vhodné si vždy ujasnit tzv. QQTTP: 1) kvalita (Quality) 2) množství (Quantity) 3) cílová skupina (Target Group) 4) čas (Time) 5) místo (Place) Jaké má stanovení ukazatelů výhody? Stanovení ukazatelů nutí k přesnějšímu popisu stanovených cílů. Ukazatelé určují pokrok daný rozdílem, v jakém stavu se nacházela problematika řešená projektem na začátku před realizací projektu a po jeho skončení. Jaké má stanovení ukazatelů nevýhody? Pokud jsou ukazatele uvedeny v žádosti o dotaci, musí být v příslušných parametrech k dispozici pro monitoring po ukončení projektu a také po dobu udržitelnosti. Při nerealistickém stanovení ukazatelů se pak žadatel dostává do problémů. TEXT Základní principy při zpracování a podávání projektů Strana 21

23 Konečný stav projektu Jedná se o sadu podmínek, které signalizují úspěšné naplnění cílů. Je to stav, kdy dosažené výsledky mohou být objektivně měřeny. Je však důležité mít zdroj, kde ukazatele ověřit Zdůvodnění projektu Toto je významná součást identifikace projektů, v podstatě jde o popis současného stavu v dané oblasti, kterou chceme projektem řešit a proč ji chceme řešit. Součástí zdůvodnění je i kvantifikace problémových oblastí (kolika subjektů se problém týká, jaké existují současné kapacity, které mohou problém řešit apod.). Při tvorbě této části je vhodné využít podpůrných argumentů programového dokumentu příslušného operačního programu, zejména jeho analytické části. Cílové skupiny V rámci zdůvodnění realizace projektu je třeba také identifikovat cílové skupiny projektu (kdo z výsledků projektu bude mít užitek), zdůvodnit výběr cílové skupiny a také popsat přínos projektu pro zvolené cílové skupiny Vazba na koncepční dokumenty a rozvojové strategie Soulad se strategiemi přináší vždy plusové body při procesu hodnocení předložené projektové žádosti. Pokud není soulad se strategiemi požadován jako jedna z příloh, je vhodné vytvořit doplňkovou přílohu, kde je vazba projektu na tyto strategie popsána do úrovně opatření (ideálně do úrovně typových aktivit). Jedná se především o vazbu na tyto typy dokumentů: 1) Soulad s nadřazeným koncepčním (oborovým, tématickým) dokumentem. 2) Vazba na nadřazené strategie území v úrovni jednotky NUTS 3 (kraje) Program rozvoje Pardubického kraje (PRPK, aktualizace 2006). TEXT Základní principy při zpracování a podávání projektů Strana 22

24 3) Vazba na strategie rozvoje nižších úrovní velikosti území strategické plány mikroregionů a měst (je dáno místem realizace projektu) SWOT analýza projektu Tato metoda je charakteristická spíše pro strategické plánování, ale lze ji užít i při sestavování projektu a její výstupy použít např. v rámci zpracování různých kapitol studie proveditelnosti (zejména části týkající se analýzy rizik). Co to je SWOT analýza? Termín SWOT analýza má základ v anglickém jazyce: Písmeno S označuje silné stránky (Strong Points) Písmeno W označuje slabé stránky (Weak Points) Písmeno O označuje příležitosti (Opportunities) Písmeno T označuje hrozby (Threats). Definování silných (S) a slabých (W) stránek je zaměřeno především na vnitřní faktory. Tyto faktory mají pozitivní nebo negativní dopad na realizaci projektu. Cílem by mělo v prvé řadě odstraňovat (potlačovat) slabé stránky a využívat (posilovat, udržovat ) stránky silné. Definování příležitostí (O) a hrozeb (T) je zaměřeno především na vnější faktory a vlivy. Jedná se především o ty jevy, které působí na projekt zvenčí. Identifikace a znalost dopadů těchto jevů napomáhá při přípravě ale i při řízení projektu. Projekt by měl v co nejvyšší míře využít příležitostí a v co nejvyšší míře potlačit závislost na výskytu hrozeb. V některých případech je však obtížné posoudit, zda je daný jev pro projekt příležitostí nebo ohrožením. V případě přípravy projektu je nutné identifikovat konkrétní faktory ovlivňující projekt. V rámci sestavování SWOT analýzy projektu je také vhodné jednotlivým faktorům přiřadit váhy. TEXT Základní principy při zpracování a podávání projektů Strana 23

25 S, W vnitřní faktory: Jako příklady vnitřních faktorů lze uvést např.: Lidské zdroje, Finance, Marketing, Distribuce, Výroba. O, T vnější faktory: Mezi vnější faktory patří především sociální, ekonomické, technologické, politické a legislativní faktory Příprava projektu (formulace) V rámci projektového cyklu se jedná o tu část, kde již dochází k formulaci aktivit a jejich zasazování do logického rámce projektu (LFM Log Frame Matrix). V této fázi je v rámci procesu plánování projektu řešen také časový harmonogram projektu Matice logického rámce Jednou z metod, jak přehledně zmapovat naše záměry či očekávání a uvést je do souladu s konkrétními výstupy a činnostmi při realizaci projektu, je metoda logického rámce. Je to postup, s jehož pomocí jsme schopni stručně, přehledně a srozumitelně popsat projekt na velmi malém prostoru. Tímto prostorem je pouhý list papíru, tzv. formulář logického rámce. Definování projektu s využitím metodiky logického rámce je základem pro řízení projektu. Logický rámec je vhodný pro identifikaci a analýzu problémů na straně jedné a definování cílů a stanovení konkrétních aktivit k řešení těchto problémů na straně druhé. Metodou logického rámce se připravovaný projekt testuje jak z hlediska vhodnosti a přiměřenosti pro řešení daného problému, tak z hlediska jeho proveditelnosti a trvalé udržitelnosti. TEXT Základní principy při zpracování a podávání projektů Strana 24

Projektové řízení (Projektový cyklus)

Projektové řízení (Projektový cyklus) Projektové řízení (Projektový cyklus) Vzdělávací program v rámci projektu Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/02.0052) 1 Projektový cyklus Metodické

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Doporučená literatura SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 353 s. ISBN 80-247-1501-5, ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3.

Více

Základní charakteristika programovacího období 2007-2013

Základní charakteristika programovacího období 2007-2013 Evropské fondy Aktuálně pomocná ruka k evropským dotacím pro firmy a živnostníky Základní charakteristika programovacího období 2007-2013 Finanční prostředky ze SF a FS v ČR v období 2007 2013 Strukturální

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele

Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Evropské fondy Aktuálně pomocná ruka k evropským dotacím pro firmy a živnostníky Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Finanční prostředky ze SF a FS v ČR v období 2007 2013 Strukturální

Více

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Datum: Místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Finanční prostředky

Více

Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009

Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009 Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Katedra ŘPPE Estonská 500, 101 00 Praha 10 Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009 1 Obsah přednášky Operační program průmysl a inovace

Více

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY Pavel Vinohradník Ředitel Divize Strukturální fondy CzechInvest Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů Zájemcům poskytujeme následující služby: administrace

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

KRITÉRIA PRO VÝBĚR IPRÚ č. 20/ podoblast podpory V 20 VK 1.0_3.1.2

KRITÉRIA PRO VÝBĚR IPRÚ č. 20/ podoblast podpory V 20 VK 1.0_3.1.2 KRITÉRIA PRO VÝBĚR IPRÚ č. 20/2010 - podoblast podpory 3.1.2 V 20 VK 1.0_3.1.2 Revize. č. Předmět revize Strana Platné od Podpis a datum... 10 Verze č. 1 10 Za zpracovatelský tým Ověřil Schválil Jméno

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory

Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory Identifikace výzvy Prioritní osa Oblast

Více

Příloha 1: Obrázek č. 1 - Úvodní obrazovka systému eaccount. Zdroj:

Příloha 1: Obrázek č. 1 - Úvodní obrazovka systému eaccount. Zdroj: Příloha 1: Obrázek č. 1 - Úvodní obrazovka systému eaccount Zdroj: www.czechinvest.cz Příloha 2: Obrázek 2 - Detail projektu v systému eaccount Zdroj: www.czechinvest.cz Příloha 3: Obrázek 3 - Úvodní obrazovka

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Integrovaný operační program

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Integrovaný operační program Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje dne 11. listopadu 2009 5. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Oblast intervence 3.3 Služby

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR VYHLAŠUJE. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR VYHLAŠUJE. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR VYHLAŠUJE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který byl dne 12. října 2007 schválen Evropskou komisí. Na

Více

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod 7 let ROP JV 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Závěrečné výzvy programového období 2007 2013 Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 26. 3. 2009 petr.leistner@mpsv.cz 1 Cíle EU pro léta 2007-13 1. Konvergence 2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 3. Evropská územní spolupráce Petr.leistner@mpsv.cz

Více

Dotační možnosti pro neziskové organizace a školská zařízení z OP VK

Dotační možnosti pro neziskové organizace a školská zařízení z OP VK Dotační možnosti pro neziskové organizace a školská zařízení z OP VK Program prezentace: 1. část informační Stručné seznámení s OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost na léta 2007-2013 Globální granty realizované

Více

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání 26. 1. 2016 Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky Specifický cíl 2.2 sociální podnikání Specifický

Více

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Strategické plánování v kontextu regionální politiky 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR Mgr. Josef Miškovský,

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí Cíle modulu Všeobecné seznámení se strukturou a cílem projektové fiše obeznámení se základními principy tvorby SWOT analýzy projektů (vyhodnocení, návaznosti apod.) dokázat stanovit cíle projektu dle kritérií

Více

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO PŘÍPRAVA REALIZAČNÍ FÁZE ŽADATEL / PŘÍJEMCE Podání RŽ 1. Zpracování projektu 2. Elektronický podpis 3. Účet v eaccountu Podání PŽ Předkládání průběžných monitorovacích

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Identifikace výzvy Program Rozvoj Prioritní osa 2 Číslo výzvy

Více

IX. Rozpočet projektu

IX. Rozpočet projektu IX. Rozpočet projektu Kód Název nákladu Jednotka 0 OSOBNÍ NÁKLADY 0 438 893,00 7,74 0,00 0.0 Platy, odměny z dohod a pojistné.0.0.0.0.0.0.0.03.0.04.0.05.0.06.0.07.0.08.0.09.0.0.0..0..0.3.0.4.03.03.0.03.0.04.0.0

Více

Logický rámec projektu (Logical Framework Matrix LFM)

Logický rámec projektu (Logical Framework Matrix LFM) Logický rámec projektu (Logical Framework Matrix LFM) Při přípravě, realizaci, monitorování a hodnocení programů a projektů se obvykle uplatňuje ve vyspělých zemích i v mezinárodních organizacích (EU,

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 3 ze dne 5. prosince 2007 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu Praha

Více

Charakteristické rysy projektů

Charakteristické rysy projektů Řízení projektů Charakteristické rysy projektů Cíl projektu Trojrozměrný cíl (věcné provedení, časový plán, rozpočtové náklady) = trojimperativ Jedinečnost Každý projekt je jedinečný Zdroje Realizace pomocí

Více

PŘÍPRAVA A ŘÍZENÍ MEZINÁRODNÍCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ

PŘÍPRAVA A ŘÍZENÍ MEZINÁRODNÍCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská PŘÍPRAVA A ŘÍZENÍ MEZINÁRODNÍCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ Alena Králová Alena.Kralova@fjfi.cvut.cz Oddělení pro vědeckou a výzkumnou činnost FJFI Břehová 7, 115 19 Praha

Více

BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE GRANTU

BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE GRANTU BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE GRANTU Příloha 4 Formulář Žádosti o poskytnutí grantu POZOR! TOTO JE POUZE VZOR FORMULÁŘE ŽÁDOSTI. PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Řízení projektového cyklu. Fáze projektového cyklu

Řízení projektového cyklu. Fáze projektového cyklu ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Řízení projektového cyklu (PCM - project cycle management) Fáze projektového cyklu Řízení projektového cyklu Projektový

Více

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Název: Školitel: Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Prof. Ing. René Kizek, Ph.D. Datum: 28. 11. 2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra

Více

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA)

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) verze 2.00 Evidence změn 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 5.9.2007 2.00 2 9

Více

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA)

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) verze 4.00 Tento metodický pokyn je zpracován v návaznosti na přílohu

Více

ŽÁDOST O GRANT Z FONDU PARTNERSTVÍ

ŽÁDOST O GRANT Z FONDU PARTNERSTVÍ ŽÁDOST O GRANT Z FONDU PARTNERSTVÍ Žádost o grant EČ: Předložena dne: Registrační číslo: 1. Základní informace 1.1. Název sub-projektu 1.2. Umístění subprojektu (kraj) 1.3. Plánovaná doba realizace sub-projektu

Více

TVORBA A EVALUACE PROJEKTU

TVORBA A EVALUACE PROJEKTU Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné TVORBA A EVALUACE PROJEKTU Distanční studijní opora IVO VESELÝ Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Hodnocení čerpání prostředků. v podmínkách MV. Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický

Hodnocení čerpání prostředků. v podmínkách MV. Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický Hodnocení čerpání prostředků EU v podmínkách MV Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický Odbor interního auditu a supervize Praha 12 / 2 / 2009 Obsah Jaké jsou možnosti čerpání z čeho čerpáme Ministerstvo

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ODBOR PRO ZÁLEŽITOSTI EVROPSKÉ UNIE MŠMT

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ODBOR PRO ZÁLEŽITOSTI EVROPSKÉ UNIE MŠMT MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ODBOR PRO ZÁLEŽITOSTI EVROPSKÉ UNIE MŠMT ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ (DÁLE OP RLZ) vyhlašuje VÝZVU Skupině II regionálního

Více

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání 22. 10. 2015 Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky Současný stav IROP Projednání PD IROP -

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Příloha č. 1 Monitorovací zprávy OP VK MONITOROVACÍ INDIKÁTORY CZ.1.7/2.4./12.45 Posílení spolupráce mezi MZLU v Brně a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu O1/21 Stav ke dni 3.6.21 Výstupy

Více

XXII. výzva. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 5 jsou přijímány od 16. srpna 2010 do 15. října 2010

XXII. výzva. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 5 jsou přijímány od 16. srpna 2010 do 15. října 2010 XXII. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ministerstvo životního prostředí

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 8457/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŽNOU

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci

Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci 1 Obsah Manažerské Shrnutí... 3 Definice projektu rámcová část... 3 Stručný kontext realizace projektu... 3 Cíle

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 32 V 42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Příloha č. 1 Výzvy č. 89: Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy. Podporujeme vaši budoucnost

Příloha č. 1 Výzvy č. 89: Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy. Podporujeme vaši budoucnost Příloha č. 1 Výzvy č. 89: Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy Upřesnění výzvy v bodě 3.4 a specifikace podporovaných klíčových aktivit Cílem výzvy je v

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ VYHLAŠOVATEL ČR - ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor technické pomoci vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města 5/3/2013 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města Kolik zbývá čerpat prostředků ERDF v ROP SČ ERDF (kurz: 24,50 Kč/Euro) Doprava Cestovní ruch Integrovaný rozvoj území

Více

Seminář k 1. výzvě k předkládání grantových projektů. Globální granty Olomouckého kraje na léta

Seminář k 1. výzvě k předkládání grantových projektů. Globální granty Olomouckého kraje na léta Seminář k 1. výzvě k předkládání grantových projektů Globální granty Olomouckého kraje na léta 2007-2013 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Řídícím orgánem: MŠMT ČR spolufinancování bude

Více

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Centrum pro regionální rozvoj ČR Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 tel.: +420 221 580 201 fax: +420 221 580 284 e-mail: crr@crr.cz

Více

Výzva I programu podpory Technická pomoc

Výzva I programu podpory Technická pomoc MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Výzva I programu podpory Technická pomoc Název programu podpory Prioritní osa operačního

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 15.5.2008, 5 Brno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Základní údaje o OP VK spolufinancování z 85% z Evropského sociálního

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání Anotace IPn 1 Individuální projekty národní Číslo OP CZ 1.07 Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: 3 Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Více

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Výroční konference OPPI Praha, 5. prosince 2011 Stav realizace NSRR v programové

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedené centralizované

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Management projektů. 4. Zadávací listina projektu Logický rámec projektu. 2010, Kreslíková

Management projektů. 4. Zadávací listina projektu Logický rámec projektu. 2010, Kreslíková Management projektů 2010, Kreslíková 4. Zadávací listina projektu... 1 4.1. Logický rámec projektu... 1 4.1.1. Zobrazení dat v logickém rámci... 2 4.1.2. Čtení logického rámce... 4 4.1.3. Vytváření logického

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Projektové řízení. Dana Diváková

Projektové řízení. Dana Diváková Projektové řízení Dana Diváková Projektové řízení Jak úspěšně realizovat projekt? Jak se vyvarovat nejčastější chyb? Rizika v řízení projektu Jak zajistit úspěch projektu? Klást si správné otázky Jakých

Více

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006 OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů Konference OPP podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha ng. Miroslav Elfmark

Více

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 25/1/2012 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph. D. NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 2014-2020 1 Výchozí strategické dokumenty pro tvorbu národních rozvojových priorit Strategie Evropa 2020 5. zpráva EK o hospodářské, sociální

Více

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Příloha č. 1 k MZ OP VK Monitorovací Vyplňujte pouze bílé buňky MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Identifikace operačního programu a výzvy Registrační číslo projektu: Název projektu: Číslo operačního programu: Název

Více

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová Příprava programového období 2014-2020 Ing. Daniela Nohejlová Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 Hlavní východiska příprav programového období 2014-20

Více

Strukturální EU fondy 2007-2013

Strukturální EU fondy 2007-2013 Strukturální EU fondy 2007-2013 Andrea Kožuchov uchová 31.10.2007 Equica Poradenská společnost Specializace na projektové a procesní řízení EPMS Equilibrium Project Management Solutions Vlastní metodika

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Finanční řízení. Ing. Jana Čandová

Finanční řízení. Ing. Jana Čandová Finanční řízení Ing. Jana Čandová 1 Obsah Rozpočet projektu Nepřímé náklady Nezpůsobilé výdaje 2 Základní pravidla přiměřenost hospodárnost účelnost efektivnost prokazatelnost časová způsobilost Rozpočet

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Centrum pro regionální rozvoj České republiky Centrum pro regionální rozvoj České republiky Setkání pracovních týmů v rámci projektu " Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje 12. 5. 2016 RNDr. Marek Putala 12. 5. 2016 Centrum

Více

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU.

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. Hrabánková M. Jihočeská Univerzita Strukturální fondy v ČR Celkový rozpočet 2004-2006 - 1,45 mld. EUR Fondy: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 5

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu 1. Identifikace výzvy Číslo kola výzvy: 01 kontinuální Celková částka

Více

PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE

PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE Projektová fiše je souhrnnou informací o projektu, která slouží jako první vstupní informace k rozhodování o předběžném výběru projektu k realizaci a jeho spolufinancování

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor

Více

Příloha č. 1 Přehled vzdělávacích modulů a kurzů Aktivita Počet hodin Forma vzdělání. Jak napsat projektovou žádost 4 prezenční

Příloha č. 1 Přehled vzdělávacích modulů a kurzů Aktivita Počet hodin Forma vzdělání. Jak napsat projektovou žádost 4 prezenční Příloha č. 1 Přehled vzdělávacích modulů a kurzů Aktivita Počet hodin Forma vzdělání Modul 1 Příprava projektů v programovém období 2014+ Přenos dobré praxe z minulého programového období vlastní vedení

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Celostátní finanční konference 4. prosince

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více