Obsah PŘEDMLUVA K 1. VYDÁNÍ... V PŘEDMLUVA K 2. VYDÁNÍ... IX I. ČÁST: POJEM AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI... 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah PŘEDMLUVA K 1. VYDÁNÍ... V PŘEDMLUVA K 2. VYDÁNÍ... IX I. ČÁST: POJEM AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI... 1"

Transkript

1 Obsah PŘEDMLUVA K 1. VYDÁNÍ... V PŘEDMLUVA K 2. VYDÁNÍ... IX PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK... XI I. Zkratky právních předpisů... XI I.1 České právní předpisy... XI I.2 Právní předpisy ES/EU... XII II. Zkratky sbírek judikátů... XIII II.1 Staré sbírky judikátů... XIII II.2 Soudobé sbírky judikátů... XIV III. Zkratky českých úřadů... XIV IV. Zkratky evropských institucí... XIV V. Zkratky používané v souvislosti s právní úpravou evropské společnosti... XV VI. Další použité zkratky... XV I. ČÁST: POJEM AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI... 1 I.1 kapitola: Stručná historie akciové společnosti... 1 I.2 kapitola: Akciová společnost jako pojem pozitivního práva oddíl: Akciová společnost jako právnická osoba oddíl: Akciová společnost jako obchodní společnost oddíl: Akciová společnost jako podnikatel oddíl: Akciová společnost jako společník oddíl: Národnost akciové společnosti II. ČÁST: ÚVODNÍ VÝKLADY II.1 kapitola: Obchodní firma oddíl: Pojem obchodní firmy XVII

2 XVIII 2. oddíl: Principy tvorby obchodní firmy Zásada individualizační Zásada pravdivosti a nezaměnitelnosti Zásada výlučnosti Zásada jasnosti a určitosti oddíl: Druhy obchodní firmy oddíl: Převod a přechod obchodní firmy oddíl: Změna obchodní firmy oddíl: Ochrana obchodní firmy oddíl: Koncernová firma II.2 kapitola: Identifikační znaky oddíl: Pojem identifikačních znaků oddíl: Identifikační číslo oddíl: Daňové identifikační číslo oddíl: Sídlo II.3 kapitola: Jednání společnosti oddíl: Obecné výklady oddíl: Jednání osobní oddíl: Jednání zástupcem Zákonné zastoupení Smluvní zastoupení Prokura Pojem prokury Zřízení prokury Jednání prokuristy Výkon prokury Zánik prokury Opatrovnictví oddíl: Obchodní listiny II.4 kapitola: Obchodní rejstřík oddíl: Pojem a význam oddíl: Povaha zápisu do obchodního rejstříku oddíl: Publicita rejstříkových zápisů Negativní princip materiální publicity Pozitivní princip materiální publicity Formální publicita... 40

3 4. oddíl: Organizace obchodního rejstříku Vlastní obchodní rejstřík Sbírka listin oddíl: Rejstříkové soudy oddíl: Rejstříkové řízení oddíl: Účastníci řízení oddíl: Zveřejnění údajů a listin III. ČÁST: ZALOŽENÍ A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI III.1 kapitola: Založení akciové společnosti oddíl: Úvodní poznámky oddíl: Příprava založení společnosti Projekt založení Přípravná smlouva oddíl: Společenské dokumenty Zakladatelský dokument Zakladatelská smlouva A) Právní povaha B) Náležitosti zakladatelské smlouvy Zakladatelská listina Stanovy Základní vymezení Právní povaha stanov Přijímání a změny stanov Náležitosti stanov A) Obligatorní náležitosti stanov B) Fakultativní náležitosti stanov oddíl: Jednotlivé způsoby založení společnosti Založení společnosti bez veřejné nabídky akcií (simultánní založení) Založení společnosti s veřejnou nabídkou akcií (sukcesivní založení) Schválení prospektu cenného papíru Subskripční výzva Subskripce Výsledek subskripce Ustavující valná hromada XIX

4 5. oddíl: Neplatnost společnosti oddíl: Neúčinnost dlužníkovy účasti na založení společnosti III.2 kapitola: Předběžná společnost; Vznik společnosti oddíl: Jednání před vznikem společnosti oddíl: Zápis společnosti do obchodního rejstříku IV. ČÁST: CENNÉ PAPÍRY VYDÁVANÉ AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ IV.1 kapitola: Cenné papíry vydávané akciovou společností základní otázky oddíl: Úvodní výklady Pojem cenného papíru Právní povaha cenného papíru Obecné principy Cenný papír v podílovém spoluvlastnictví Cenný papír ve společném jmění manželů Vydávání (emitování) cenných papírů Kategorizace cenných papírů podle jednotlivých kritérií Investiční cenné papíry Kótované cenné papíry Zastupitelné cenné papíry Cenné papíry zastupující akcie Hromadné cenné papíry Imobilizované cenné papíry Cenné papíry vydávané akciovou společností A) Účastnické cenné papíry B) Ostatní cenné papíry oddíl: Forma cenného papíru oddíl: Podoba cenného papíru Základní principy Listinné cenné papíry Zaknihované cenné papíry Přeměna podoby cenného papíru Přeměna podoby listinného cenného papíru Přeměna podoby zaknihovaného cenného papíru Dodatek XX

5 4. oddíl: Převod cenného papíru Základní otázky Náležitosti a forma převodní smlouvy; Titulus a modus Nabytí vlastnictví od nevlastníka Převod dosud neexistujícího cenného papíru Omezení převoditelnosti cenného papíru Převod cenného papíru na řad v rámci převodu podniku oddíl: Přechod cenného papíru oddíl: Zvláštní předpisy o zastavení cenného papíru Základní principy Vznik zástavního práva k cennému papíru Postavení zástavního věřitele Převod zastaveného cenného papíru Realizace zástavního práva Obecná úprava Zvláštní úprava Zánik zástavního práva k cennému papíru oddíl: Důvody a postup pro předložení listinných cenných papírů společnosti; Prohlášení listinných cenných papírů za neplatné Úvodní výklady Odevzdání lstinných cenných papírů za účelem jejich výměny nebo vyznačení změny údajů Odevzdání listinných cenných papírů za účelem jejich stažení z oběhu Výzva k odevzdání nebo předložení cenných papírů; Prohlášení cenného papíru za neplatný Vydání nových cenných papírů a jejich prodej Právo na plnění za listinný cenný papír stahovaný z oběhu Zvláštní postup při podmíněném zvýšení základního kapitálu oddíl: Zvláštní předpisy o některých operacích s účastnickými cennými papíry a odkupová povinnost Úvodem Zvláštnosti přijetí rozhodnutí valné hromady Uveřejnění rozhodnutí valné hromady XXI

6 IV.2 kapitola: Nabývání vlastních akcií, zatímních listů a poukázek na akcie oddíl: Úvodní výklady oddíl: Zákaz upisování vlastních akcií Vlastní zákaz upisování vlastních akcií Domněnka úpisu oddíl: Principy nabývání vlastních akcií společností Nabytí vlastních akcií Povinné nabytí Dobrovolné nabytí A) Obecná pravidla B) Zákonné výjimky Zvláštní zákonná omezení spojená s vlastními akciemi Nabytí vlastních akcií v rozporu se zákonem Zcizování vlastních akcií; Důsledky porušení povinnosti zcizit vlastní akcie Zvláštní předpisy pro nabývání vlastních zatímních listů oddíl: Principy vzetí vlastních akcií do zástavy IV.3 kapitola: Veřejná nabídka cenného papíru oddíl: Pojem veřejné nabídky oddíl: Prospekt cenného papíru oddíl: Dohled nad veřejnou nabídkou účastnických cenných papírů IV.4 kapitola: Akcie oddíl: Pojem akcie Úvodní vymezení Náležitosti akcie Vydání akcie Spojování a štěpení akcií Spojování a štěpení zaknihovaných akcií Spojování a štěpení listinných akcií oddíl: Rozdělení akcií podle vlastností Podoba akcie Forma akcie Společné výklady Jednotlivé formy akcie A) Akcie na majitele XXII

7 B) Akcie na jméno Změna formy akcie Druh akcie Společné principy Jednotlivé druhy akcií A) Kmenové akcie B) Prioritní akcie Změna druhu akcie oddíl: Zvláštní předpisy o převodu akcií Zvláštní předpisy o převodu akcií na majitele Zvláštní předpisy o převodu akcií na jméno Společné výklady Omezení převoditelnosti akcie na jméno oddíl: Zvláštní předpisy o zastavení akcií oddíl: Samostatně převoditelná práva oddíl: Rozhodný den IV.5 kapitola: Zatímní listy oddíl: Obecné výklady Pojem a vydání zatímního listu Náležitosti zatímního listu Výměna zatímního listu za akcie Vyloučení upisovatele ze společnosti oddíl: Zvláštní předpisy o převodu zatímního listu oddíl: Zvláštní předpisy o zastavení zatímního listu IV.6 kapitola: Poukázky na akcie oddíl: Základní otázky Úvodem Důvody zavedení oddíl: Vymezení poukázek na akcie Úvodní poznámky Podmínky vydání poukázky na akcie Náležitosti poukázky na akcie Práva a povinnosti spojené s poukázkami na akcie Zvláštní předpisy o zastavení poukázky na akcie Zvláštní omezení oddíl: Výměna poukázky na akcie za akcie Výměna zaknihovaných poukázek na akcie XXIII

8 2 Výměna listinných poukázek na akcie Výměna listinných poukázek na akcie za listinné akcie Výměna listinných poukázek na akcie za zaknihované akcie oddíl: Důsledky neplatného nebo neúčinného úpisu oddíl: Tertium comparationes IV.7 kapitola: Dluhopisy oddíl: Základní principy oddíl: Emisní podmínky dluhopisu oddíl: Zvláštní předpisy o převodu dluhopisu oddíl: Ochrana vlastníků dluhopisů oddíl: Vyměnitelné a prioritní dluhopisy IV.8 kapitola: Opční listy IV.9 kapitola: Kupóny V. ČÁST: PRÁVNÍ POSTAVENÍ AKCIONÁŘŮ V.1 kapitola: Práva a povinnosti akcionářů základní otázky oddíl: Úvodní výklady oddíl: Podíl akcionáře oddíl: Ručení akcionářů oddíl: Zvláštní předpisy o jediném akcionáři V.2 kapitola: Jednotlivá základní práva akcionářů oddíl: Právo na podíl na zisku Obecně Podmínky dovolenosti rozdělování zisku Pravidla pro rozdělování zisku Splatnost podílu na zisku Oznámení výplaty a výplata podílu na zisku Předmět plnění při výplatě podílu na zisku oddíl: Právo účasti a hlasování na zasedání valné hromady oddíl: Právo na podíl na likvidačním zůstatku oddíl: Zvláštní práva akciové minority Pojem akciové minority XXIV

9 2 Jednotlivá zvláštní práva Právo požadovat svolání mimořádného zasedání valné hromady Právo požadovat doplnění programu zasedání valné hromady Právo požadovat přezkum působnosti představenstva Právo ochrany majetkových práv společnosti vůči členům představenstva Právo ochrany majetkových práv společnosti vůči nedbalým akcionářům Právo přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami Právo navrhnout výměnu likvidátora Právo při vnitrostátní fúzi sloučením společnosti V.3 kapitola: Jednotlivé základní povinnosti akcionářů oddíl: Povinnost loajality oddíl: Vkladová povinnost oddíl: Oznamovací povinnost Úvodní výklady Osoby mající oznamovací povinnost Započítávání některých dalších hlasovacích práv Plnění oznamovací povinnosti Důsledky nesplnění oznamovací povinnosti Výjimky z oznamovací povinnosti Informování veřejnosti V.4 kapitola: Odkup účastnických cenných papírů oddíl: Úvodní výklady Obecně Výjimka oddíl: Veřejný návrh smlouvy o koupi nebo směně účastnických cenných papírů obecná úprava Náležitosti návrhu Částečný veřejný návrh smlouvy Podmíněný veřejný návrh smlouvy Uveřejnění návrhu, jeho změn a odvolání Výše protiplnění XXV

10 XXVI 6 Informační povinnost vůči orgánům dotčené společnosti; Stanovisko orgánů Změna a odvolání veřejného návrhu smlouvy Vznik smlouvy Oznámení uzavření smlouvy Odstoupení od smlouvy Forma oznámení Dohled nad veřejným návrhem smlouvy týkající se účastnických cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu oddíl: Zvláštní předpisy o dobrovolném veřejném návrhu smlouvy oddíl: Zvláštní předpisy o povinném veřejném návrhu smlouvy Vznik odkupové povinnosti Právo na odkup a podmínky jeho realizace Důsledky porušení povinnosti učinit veřejný návrh smlouvy Právo na zaplacení dorovnání Vyřazení účastnických cenných papírů z regulovaného trhu Povinnost vlastníků účastnických cenných papírů odkoupit účastnické cenné papíry nabyté dotčenou společností Zvláštní pravidla o odkupu vyměnitelných a prioritních dluhopisů V.5 kapitola: Vytlačení ostatních vlastníků účastnických cenných papírů ze společnosti oddíl: Úvod oddíl: Podmínky přípustnosti vytlačení ostatních vlastníků oddíl: Rozhodnutí o vytlačení Svolání zasedání valné hromady o vytlačení Zvláštní informační povinnost vůči ostatním vlastníkům Přijetí rozhodnutí o vytlačení Zápis usnesení do obchodního rejstříku oddíl: Přechod vlastnického práva k účastnickým cenným papírům oddíl: Protiplnění poskytované ostatním vlastníkům a dalším oprávněným osobám Stanovení výše protiplnění Přezkum výše přiměřenosti protiplnění

11 3 Splatnost protiplnění oddíl: Zvláštnosti vytlačení vlastníků účastnických cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu Dohled České národní banky Vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na regulovaném trhu oddíl: Některé další sporné otázky VI. ČÁST: NABÍDKY PŘEVZETÍ VI.1 kapitola: Nabídky převzetí základní otázky oddíl: Historický exkurs oddíl: Důvody legislativní úpravy oddíl: Věcná působnost zákona o nabídkách převzetí VI.2 kapitola: Základní principy nabídky převzetí oddíl: Pojem nabídky převzetí oddíl: Druhy nabídek převzetí Dobrovolná nabídka převzetí Částečná nabídka převzetí Podmíněná nabídka převzetí Povinná nabídka převzetí Konkurenční nabídka převzetí Dodatečná nabídka převzetí Dodatek oddíl: Obecné zásady nabídky převzetí oddíl: Vymezení okruhu osob zúčastněných na nabídce převzetí Oferent Povinná osoba Cílová společnost Adresát nabídky převzetí Akceptant nabídky převzetí Spolupracující osoba a skupina spolupracujících osob Osoba zájmově zúčastněná na nabídce převzetí oddíl: Předmět nabídky převzetí Základní vymezení Sporné otázky XXVII

12 VI.3 kapitola: Povinnosti oferenta a dalších osob při nabídce převzetí oddíl: Povinnost ochrany důvěrných informací oddíl: Informační povinnost oferenta oddíl: Povinnost doručit nabídkový dokument orgánům cílové společnosti oddíl: Omezení oferenta a osob s ním spolupracujících Zvláštní omezení nabytí nebo zcizení účasti na cílové společnosti Omezení nabytí účasti na cílové společnosti mimo rámec nabídky převzetí Omezení zcizení účasti na cílové společnosti Dodatek Notifikační povinnost oferenta Výjimky ze zákonných omezení Sankce za porušení zákonných zákazů Zákaz výkonu hlasovacích práv Změna podmínek nabídky převzetí a uzavřených smluv oddíl: Univerzální sukcese do práv a povinností oferenta oddíl: Notifikační povinnosti osob zájmově zúčastněných na nabídce převzetí VI.4 kapitola: Kontraktační proces při nabídce převzetí oddíl: Nabídkový dokument Náležitosti nabídkového dokumentu Obligatorní náležitosti Fakultativní náležitosti Důsledky protiprávnosti nabídkového dokumentu Forma nabídkového dokumentu oddíl: Protiplnění oddíl: Povinnosti členů představenstva a dozorčí rady cílové společnosti Povinnost mlčenlivosti a ochrany vnitřních informací Povinnost vypracovat stanovisko Vypracování stanoviska Náhradní uveřejnění stanoviska Povinnost neutrality Obecná úprava Výjimka z povinnosti neutrality XXVIII

13 3. Povinnost neutrality při povinné nabídce převzetí oddíl: Práva zaměstnanců cílové společnosti Právo na informace Právo na vyjádření oddíl: Dohled České národní banky nad návrhem nabídkového dokumentu Lhůta pro podání žádosti Řízení o žádosti Fikce záporného rozhodnutí Povinnost zahraničního oferenta mít zástupce pro nabídky převzetí oddíl: Uveřejnění nabídky převzetí Povinnost souhlasu orgánů veřejné moci s uveřejněním nabídky převzetí Způsob uveřejnění nabídky převzetí Základní způsoby uveřejnění Doplňkové způsoby uveřejnění oddíl: Účinnost nabídky převzetí oddíl: Doba závaznosti nabídky převzetí oddíl: Změna doby závaznosti, změna obsahu a odvolání nabídky převzetí Změna doby závaznosti nabídky převzetí Prodloužení doby závaznosti Zkrácení doby závaznosti Zákaz změny doby závaznosti Změna obsahu nebo odvolání nabídky převzetí Společná pravidla pro změnu doby závaznosti, změnu obsahu a odvolání nabídky převzetí Notifikační povinnost Uveřejnění změny doby závaznosti, změny obsahu a odvolání nabídky převzetí Doba závaznosti nabídky převzetí po uveřejnění změny doby závaznosti nebo změny obsahu nabídky převzetí Dodatek oddíl: Notifikační povinnosti osob zájmově zúčastněných na nabídce převzetí oddíl: Smlouva uzavíraná akceptací nabídky převzetí Částečná akceptace nabídky převzetí Vznik smlouvy XXIX

14 3 Lhůta pro oznámení; Důsledky zmeškání lhůty Odstoupení od smlouvy Obligatorní forma právních úkonů Vypořádání závazků ze smlouvy Dodatek oddíl: Uveřejnění výsledků nabídky převzetí oddíl: Odpovědnost oferenta za nabídku převzetí Odpovědnost oferenta Odpovědnost členů představenstva a dozorčí rady cílové společnosti VI.5 kapitola: Ochrana cílové společnosti oddíl: Úvodní výklady oddíl: Časový test Obecná pravidla Výjimka z pravidla Omezení neplatnosti právních úkonů Dodatek oddíl: Zákaz nabytí účastnických cenných papírů emitovaných cílovou společností po ukončení doby závaznosti nabídky převzetí Rozsah zákazu Výjimky ze zákazu Výjimky ex lege Výjimky založené rozhodnutím České národní banky Právo akceptantů nabídky převzetí na zaplacení dorovnání Dodatek VI.6 kapitola: Pravidlo průlomu oddíl: Úvodní výklady oddíl: Pravidlo průlomu de lege lata Základní pravidla Odškodnění při průlomu Výjimka z pravidla průlomu Obecná pravidla Časový limit účinnosti rozhodnutí VI.7 kapitola: Zvláštní předpisy o dobrovolné nabídce převzetí XXX

15 VI.8 kapitola: Zvláštní předpisy o povinné nabídce převzetí oddíl: Hlasovací práva v cílové společnosti Podíl na hlasovacích právech Základní vymezení Přičítaná hlasovací práva Nezapočítávaná hlasovací práva Rozhodný podíl na hlasovacích právech oddíl: Vznik nabídkové povinnosti Obecná úprava Základní vymezení Plnění nabídkové povinnosti koncernovými subjekty Vznik nabídkové povinnosti dědice účastnických cenných papírů Vznik nabídkové povinnosti skupiny spolupracujících osob Základní vymezení Přepočet podílů na hlasovacích právech v cílové společnosti u jednotlivých členů skupiny spolupracujících osob Běh lhůty pro splnění nabídkové povinnosti Plnění nabídkové povinnosti skupiny spolupracujících osob Solidarita závazků ze smluv vzniklých akceptací povinné nabídky převzetí Kolizní pravidlo oddíl: Výjimky z nabídkové povinnosti Výjimka z nabídkové povinnosti při absenci ovládání cílové společnosti Další zákonné výjimky Dodatek oddíl: Zánik nabídkové povinnosti rozhodnutím České národní banky Jednotlivé důvody zániku nabídkové povinnosti Zánik nabídkové povinnosti při dočasném nabytí rozhodného podílu A) Základní otázky B) Zvláštní úprava personálního a majetkového propojení osob C) Důvody zamítnutí podané žádosti Zánik nabídkové povinnosti při odvracení úpadku XXXI

16 3. Zánik nabídkové povinnosti při udržování kapitálové přiměřenosti Zánik nabídkové povinnosti při plnění jiné zákonné povinnosti Zvláštnosti řízení České národní banky o podané žádosti Suspenze běhu lhůty pro splnění nabídkové povinnosti Dodatek oddíl: Další případy zániku nabídkové povinnosti Zánik nabídkové povinnosti při zániku cílové společnosti Zánik nabídkové povinnosti při přeměně cílové společnosti Zánik nabídkové povinnosti při zániku zákonných podmínek oddíl: Zvláštní předpisy o protiplnění při povinné nabídce převzetí Způsob určení výše protiplnění Prémiová cena Průměrná cena Zvláštnosti výpočtu prémiové nebo průměrné ceny Cenné papíry jako předmět protiplnění Zvláštní informační povinnost vůči České národní bance Změna výše protiplnění rozhodnutím České národní banky Pravidla změny výše protiplnění A) Obecná úprava B) Snížení výše protiplnění při odvracení úpadku cílové společnosti Znalecký přezkum výše protiplnění A) Znalecký posudek B) Revizní znalecký posudek Splatnost protiplnění oddíl: Zvláštní předpisy o dohledu České národní banky nad povinnou nabídkou převzetí Základní otázky Lhůta pro vydání rozhodnutí; Fikce souhlasu oddíl: Zvláštní předpisy o změně obsahu a odvolání povinné nabídky převzetí oddíl: Sankce za nesplnění nabídkové povinnosti Žaloba pro nesplnění nabídkové povinnosti Zákaz výkonu hlasovacího práva oddíl: Právo na zaplacení dorovnání XXXII

17 VI.9 kapitola: Zvláštní předpisy o konkurenční nabídce převzetí VI.10 kapitola: Zvláštní předpisy o dodatečné nabídce převzetí oddíl: Vznik dodatečné nabídkové povinnosti oddíl: Zánik dodatečné nabídkové povinnosti rozhodnutím České národní banky oddíl: Zvláštní předpisy o protiplnění při dodatečné nabídce převzetí oddíl: Změna výše protiplnění rozhodnutím České národní banky oddíl: Zvláštní předpisy o dohledu České národní banky nad dodatečnou povinnou nabídkou převzetí oddíl: Zvláštní předpisy o změně obsahu a odvolání dodatečné nabídky převzetí oddíl: Doba závaznosti dodatečné nabídky převzetí oddíl: Sankce za nesplnění dodatečné nabídkové povinnosti Žaloba pro nesplnění dodatečné nabídkové povinnosti Zákaz výkonu hlasovacího práva oddíl: Právo na zaplacení dorovnání VI.11 kapitola: Zvláštní předpisy o nabídkách převzetí se zahraničním prvkem oddíl: Úvodní výklady oddíl: Nabídky převzetí se zahraničním prvkem u českých cílových společností oddíl: Nabídky převzetí se zahraničním prvkem u zahraničních cílových společností oddíl: Povinnost součinnosti České národní banky oddíl: Podmínky uveřejnění zahraniční nabídky převzetí v České republice oddíl: Nabídky převzetí se zahraničním prvkem řídící se právním řádem nečlenského státu VI.12 kapitola: Dohled České národní banky nad nabídkami převzetí oddíl: Úvodní výklady oddíl: Výkon kontroly oddíl: Opatření k nápravě nedostatků XXXIII

18 4. oddíl: Přestupky a správní delikty fyzických a právnických osob Skutkové podstaty přestupků a správních deliktů společné pro fyzické i právnické osoby Další skutkové podstaty přestupků fyzických osob Společná ustanovení ke správním deliktům právnických osob oddíl: Zvláštní předpisy o procesní úpravě správních řízení týkajících se nabídek převzetí oddíl: Informační povinnost České národní banky; Právní účinky rozhodnutí VII. ČÁST: VNITŘNÍ ORGANIZACE AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI VII.1 kapitola: Orgány akciové společnosti VII.2 kapitola: Valná hromada oddíl: Základní vymezení oddíl: Pravomoc a působnost valné hromady oddíl: Svolání zasedání valné hromady Obecně Důvody a lhůty svolání zasedání valné hromady Osoby a orgány oprávněné ke svolání zasedání valné hromady Představenstvo Jeden nebo více členů představenstva Dozorčí rada Akciová minorita Likvidátor Způsoby svolání zasedání valné hromady Svolání zasedání valné hromady ve společnosti s akciemi na jméno Svolání zasedání valné hromady ve společnosti s akciemi na majitele Dodatek Náležitosti pozvánky nebo oznámení Obecné náležitosti XXXIV

19 2. Zvláštní náležitosti Lhůta pro svolání zasedání valné hromady Obecná úprava Zvláštní případy oddíl: Odvolání a změna data zasedání valné hromady oddíl: Osoby oprávněné zúčastnit se zasedání valné hromady Akcionáři Zástupci akcionářů Členové představenstva a dozorčí rady Likvidátor Insolvenční správce Hosté oddíl: Průběh zasedání valné hromady Prezence akcionářů Právo akcionářů předkládat návrhy; Právo na informace Usnášeníschopnost valné hromady Obecně Zákaz výkonu hlasovacích práv Dohody o výkonu hlasovacích práv Počty hlasů potřebných k přijetí usnesení Jednotlivé fáze zasedání valné hromady Zápis o zasedání valné hromady Druhy zápisu A) Prostý zápis B) Notářský zápis Neplatnost a neexistence zápisu Úschova zápisu Právo akcionáře na kopii zápisu Jazyková otázka oddíl: Rozhodování v jednočlenné společnosti oddíl: Obecně o usnesení valné hromady Právní povaha usnesení Nulita (nicotnost) usnesení Platnost a účinnost usnesení oddíl: Neplatnost usnesení valné hromady Účel právní úpravy Základní principy úpravy Obecně Podmínky prohlášení usnesení za neplatné XXXV

20 XXXVI 3. Aktivní legitimace Pasivní legitimace Řízení před soudem Důvody, kdy soud neplatnost usnesení nevysloví Ochrana aktivně legitimovaných osob při zpětvzetí návrhu Náhrada škody a přiměřené zadostiučinění Rozhodnutí přijatá jediným akcionářem podle 190 obch. z Rejstříkové otázky Zvláštní předpisy o neplatnosti usnesení při rozdělování likvidačního zůstatku Sporné otázky Závaznost pravomocného výroku rozhodnutí soudu Důsledky nepodání návrhu na vyslovení neplatnosti usnesení Napadení platnosti usnesení mimo rámec 131 a 183 obch. z Přezkum neplatnosti usnesení valné hromady v rozhodčím řízení VII.3 kapitola: Představenstvo oddíl: Základní vymezení oddíl: Působnost představenstva Výchozí poznámky Obchodní vedení; Jednatelské oprávnění Obchodní vedení Jednatelské oprávnění A) Obecně B) Zákaz společného jednání člena představenstva a prokuristy C) Přípustnost částečně společného jednání dvou nebo více členů představenstva D) Společné jednání dvou členů představenstva a plná moc E) Souběh funkce člena představenstva a pracovněprávního vztahu F) Výkon působnosti jediného společníka nebo akcionáře

21 3. oddíl: Způsobilost k výkonu funkce Bezúhonnost Překážky provozování živnosti Nepřípustnost výkonu funkce Neslučitelnost paralelního výkonu funkce člena představenstva a přijetí prokury jednou osobou oddíl: Vznik a zánik funkce člena představenstva Vznik funkce Volba Kooptace Jmenování soudem K otázce náhradníka člena představenstva Zánik funkce Odvolání Odstoupení z funkce Uplynutí dodatečné tříměsíční lhůty po skončení funkčního období Ztráta způsobilosti k výkonu funkce Dohoda stran Výpověď člena představenstva Nepotvrzení ve funkci Zánik funkce kooptovaného člena představenstva Zkrácení funkčního období změnou stanov oddíl: Právní regulace vztahu člena představenstva a společnosti Základní principy Odměňování členů představenstva Smlouva o výkonu funkce oddíl: Vztah představenstva k jiným orgánům společnosti a dalším osobám Vztah představenstva k valné hromadě Vztah představenstva k dozorčí radě Vztah představenstva k managementu Vztah představenstva k akciové minoritě oddíl: Zákonná omezení členů představenstva Zákaz konkurence Konflikt zájmů Omezení podle 193 odst. 2 obch. z Omezení podle 196a obch. z XXXVII

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

Obsah I. ČÁST: ÚVODNÍ A SPOLEČNÉ VÝKLADY I.1 kapitola: Historický exkurs... 1

Obsah I. ČÁST: ÚVODNÍ A SPOLEČNÉ VÝKLADY I.1 kapitola: Historický exkurs... 1 Obsah Předmluva... V Přehled použitých zkratek... VII I. Zkratky právních předpisů... VII I.1 České právní předpisy... VII I.2 Právní předpisy ES/EU... VIII II. Zkratky zahraničních obchodních společností...

Více

Obsah I. ČÁST: PŘEMĚNY... 1 XIII. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN...

Obsah I. ČÁST: PŘEMĚNY... 1 XIII. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: PŘEMĚNY... 1 I. HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 I. DÍL: Úvodní výklady... 3 1. kapitola: Historický exkurs... 3 1. oddíl:

Více

Obsah. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: ÚVODNÍ A OBECNÉ VÝKLADY... 1

Obsah. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: ÚVODNÍ A OBECNÉ VÝKLADY... 1 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: ÚVODNÍ A OBECNÉ VÝKLADY... 1 I.1 kapitola: Společnost s ručením omezeným jako pojem pozitivního práva... 1 1. oddíl: Společnost

Více

Obsah I. ČÁST PŘEMĚNY. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3

Obsah I. ČÁST PŘEMĚNY. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST PŘEMĚNY I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 I.1.1 DÍL: Úvodní výklady... 3 I.1.1.1 kapitola: Historický exkurs... 3 1. oddíl:

Více

Obsah XIII. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: POJEM AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI... 1

Obsah XIII. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: POJEM AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI... 1 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: POJEM AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI... 1 I.1 kapitola: Stručná historie právní úpravy akciové společnosti... 1 1. oddíl: Úvodní výklady...

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

Obsah XIII. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: POJEM SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM... 1

Obsah XIII. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: POJEM SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM... 1 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: POJEM SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM... 1 I.1 kapitola: Stručná historie právní úpravy společnosti s ručením omezeným...

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů, přikládají se a) notářský

Více

Obsah. Část první ZALOŽENÍ A VZNIK SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI Předmluva autorů...

Obsah. Část první ZALOŽENÍ A VZNIK SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI Předmluva autorů... O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI Předmluva autorů... XXV Část první ZALOŽENÍ A VZNIK SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM... 1 I. Založení a vznik společnosti s ručením omezeným obecně... 1

Více

OBSAH. ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH DÍL II ( 344 až 786)

OBSAH. ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH DÍL II ( 344 až 786) OBSAH Zpracované části............................................. Přehled použitých zkratek...................................... Seznam předpisů citovaných v komentáři.......................... X XII

Více

Zákon o obchodních korporacích z pohledu zveřejňování povinných informací pro akciové společnosti

Zákon o obchodních korporacích z pohledu zveřejňování povinných informací pro akciové společnosti Zákon o obchodních korporacích z pohledu zveřejňování povinných informací pro akciové společnosti typ informace základní údaje zápis bezodkladně po založení společnosti statutární orgán představenstvo

Více

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 Obsah SEZNAM AUTORŮ...5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 KAPITOLA I. Pojem a právní povaha obchodní korporace... 21 1 Pojem právnické osoby... 21 A. Právní subjektivita, její podstata a rozsah, svéprávnost..

Více

Obsah. Předmluva O autorech... VI Seznam použitých zkratek...xviii Zákon č. 90/2012 Sb. - přehled zákona... XIX

Obsah. Předmluva O autorech... VI Seznam použitých zkratek...xviii Zákon č. 90/2012 Sb. - přehled zákona... XIX Obsah Předmluva O autorech... VI Seznam použitých zkratek...xviii Zákon č. 90/2012 Sb. - přehled zákona... XIX Vzory: A. ZOK Část p rv n í. O bch o d n í k o rp o ra c e...1 H lava I (5 1-9 4 )... 1 5

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ).

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1. Firma a sídlo společnosti Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha. 2. Internetová

Více

Metodické listy pro studium předmětu

Metodické listy pro studium předmětu Metodické listy pro studium předmětu Obchodní právo I Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je seznámit studenty s problematikou obchodního práva a jeho postavením v rámci českého právního systému, jeho

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Povaha AS. Definice AS 154 ObZ. Akciová společnost. Úvod do problematiky. (v. 2012)

Povaha AS. Definice AS 154 ObZ. Akciová společnost. Úvod do problematiky. (v. 2012) Akciová společnost. Úvod do problematiky. (v. 2012) (2006 )2012 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Povaha AS Kapitálová společnost, podobná SRO, může ale nabízet podíly k úpisu veřejně Vyšší základní

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

JUDr. Josef Šilhán, Ph.D. katedra obchodního práva Právnická fakulta MU, Brno Akciová společnost

JUDr. Josef Šilhán, Ph.D. katedra obchodního práva Právnická fakulta MU, Brno Akciová společnost JUDr. Josef Šilhán, Ph.D. katedra obchodního práva Právnická fakulta MU, Brno josef.silhan@law.muni.cz Akciová společnost Akciová společnost (a.s.) typicky kapitálová forma OS vhodná pro větší rozsah podnikání

Více

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Obchodný zákonník do 31.12.2013 upravoval tzv. německý model hlavní akcionáři jsou zastoupení v dozorčí radě a ne v představenstvu dozorčí rada řídí představenstvo, které je

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Orgány obchodní korporace (1) Nejvyšší orgán obchodní korporace Kontrolní orgán

Více

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640.

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., doc. JUDr. Ivana Štenglová,

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com LITERATURA Povinná literatura: SRPOVÁ, J. -- ŘEHOŘ, V. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů.

Více

Základní charakteristika společnosti

Základní charakteristika společnosti Základní charakteristika společnosti - Společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně a nerozdílně do výše, v níž nesplnili vkladové povinnosti podle stavu v OR v době, kdy byli věřitelem vyzváni

Více

Druhy postupu podle ekonomického významu změny. Efektivní. Nominální. Rozšíření vlastních zdrojů financování, vyrovnání dluhů korporace

Druhy postupu podle ekonomického významu změny. Efektivní. Nominální. Rozšíření vlastních zdrojů financování, vyrovnání dluhů korporace Změny výše základního kapitálu Východiska Soubor pravidel, která závazně upravují postup, jehož cílem je změna údaje o výši základního kapitálu ve společenské smlouvě nebo stanovách. Jde současně o změnu

Více

Část třetí. Činnost veřejné správy

Část třetí. Činnost veřejné správy str. m. č. Úvod k prvnímu vydání... V Předmluva k devátému vydání...vii Autoři jednotlivých částí... IX O autorech... XI Vzory citace judikátů soudů ČR... XIII Vzory citace judikátů evropských soudů...

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xv

O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xv Obsah O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xv 1 Veřejná obchodní společnost I. Charakteristika VOS... 1 1. Definiční znaky VOS... 2 1.1 První definiční znak společníci a požadavek

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s.

Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s. Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s. (úplné znění) 1. Obchodní firma, sídlo společnosti a identifikační číslo 1. Obchodní firma společnosti zní PROPERTY.BPH a.s. (dále jen společnost ), pod touto

Více

PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY. akciové společnosti. ČSAD Benešov a.s. na společnost s ručením omezeným

PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY. akciové společnosti. ČSAD Benešov a.s. na společnost s ručením omezeným PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY akciové společnosti na společnost s ručením omezeným Strana 1 PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM vyhotovený ve smyslu ustanovení

Více

představenstvo společnosti Fasádní systémy, a.s. se sídlem Brno, Sukova 49/4, PSČ svolává řádnou valnou hromadu akciové společnosti,

představenstvo společnosti Fasádní systémy, a.s. se sídlem Brno, Sukova 49/4, PSČ svolává řádnou valnou hromadu akciové společnosti, představenstvo společnosti Fasádní systémy, a.s. se sídlem Brno, Sukova 49/4, PSČ 602 00 svolává řádnou valnou hromadu akciové společnosti, která se bude konat dne 28.8.2015 v 9.00 hod v notářské kanceláři

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

OBSAH ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1 4)... 1

OBSAH ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1 4)... 1 OBSAH O autorech.................................................... XV Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory............... XIX Seznam zkratek...............................................

Více

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná úprava obchodních společností a družstev JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná charakteristika 1. Právní subjektivita, jsou právnické osoby 2. Založení na účelem podnikání (a.s. a s.r.o. mohou být

Více

Převodová tabulka. Název institutu (v závorce nový název, pokud se institut mění či doplňuje) ČÁST PRVNÍ ObchZ Obecná ustanovení

Převodová tabulka. Název institutu (v závorce nový název, pokud se institut mění či doplňuje) ČÁST PRVNÍ ObchZ Obecná ustanovení ČÁST PRVNÍ ObchZ Obecná ustanovení Převodová tabulka 1 až 55 NOZ 119 až 121, 132 až 143, 420 až 435, 450 až 456, 502 až 504, 2972 až 2990, 3024; ZOK 2až4, 7,47;ZMPS 26 Základní ustanovení 1 až 20 NOZ 132

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

SROVNÁVACÍ TEXTY ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH OBCHODNÍ ZÁKONÍK. Jan Lasák a kolektiv

SROVNÁVACÍ TEXTY ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH OBCHODNÍ ZÁKONÍK. Jan Lasák a kolektiv ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH OBCHODNÍ ZÁKONÍK SROVNÁVACÍ TEXTY Jan Lasák a kolektiv ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH OBCHODNÍ ZÁKONÍK SROVNÁVACÍ TEXTY Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Exkurz - cenné papíry a akcie

Exkurz - cenné papíry a akcie Akciová společnost forma společnosti pro podnikání velkého rozsahu typická kapitálová společnost oddělení společníků/akcionářů od běžného života společnosti povinný ZK podíly jsou rozděleny na akcie akcionáři

Více

OBSAH. Slovo o autorech... IX Seznam zkratek... X Úvodem... XI ČÁST I OBECNÁ ČÁST

OBSAH. Slovo o autorech... IX Seznam zkratek... X Úvodem... XI ČÁST I OBECNÁ ČÁST OBSAH Slovo o autorech... IX Seznam zkratek... X Úvodem........ XI ČÁST I OBECNÁ ČÁST 1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností (č. 1 7)... 3 2. Založení, vznik a neplatnost obchodní společnosti

Více

Informace o omezení převoditelnosti cenných papírů:

Informace o omezení převoditelnosti cenných papírů: A) SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI PHILIP MORRIS ČR A.S. ZA ROK 2009 DLE 118 ODST. 8 ZÁKONA Č. 256/2004 SB., O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům

Více

PRVNÍ REKODIFIKAČNÍ LIBOR ČIHÁK, 2014

PRVNÍ REKODIFIKAČNÍ LIBOR ČIHÁK, 2014 1 1 Zákon č. 240/2013 Sb., ze dne 3. července 2013 O investičních společnostech a investičních fondech (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k 05.2015) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1-4 Předmět úpravy 1 Působnost zákona 2-4

Více

ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Strana 4378 Sbírka zákonů č. 351 / 2011 351 ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 501/2

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 501/2 P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2004 4. volební období 501/2 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona k provedení nařízení Rady (EHS) o zřízení Evropského

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s., se sídlem Kyjov, Riegrova 384/23, PSČ 697 01, IČ 292 82 047, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

ZAKLADATELSKÁ LISTINA ( úplné znění ze dne..2014)

ZAKLADATELSKÁ LISTINA ( úplné znění ze dne..2014) ZAKLADATELSKÁ LISTINA ( úplné znění ze dne..2014) Městské služby Písek s.r.o. upravená dle ustanovení 132 a násl. zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen ZOK ) Společník: I.část Město Písek,

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným historicky mladá forma OS v ČR velmi oblíbená kapitálová OS se znaky osobní společnosti založena i za nepodnikatelským účelem Charakteristické znaky povinný ZK (min. 200.000,-

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Kogentní vs. dispozitivní pojetí ZOK Zákonná úprava Vztahy se třetími osobami Organizace korporace

Více

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o.

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. IČ 02271915 se sídlem Brno, Příkop 843/4, Zábrdovice, PSČ 602 00 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka

Více

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Metodický list 1 Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Cíl: Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního práva a uvádí k o problematiky právního oboru. Tematický celek

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MISTR PLYNAŘ, a.s., IČ: 281 99 791

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MISTR PLYNAŘ, a.s., IČ: 281 99 791 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MISTR PLYNAŘ, a.s., IČ: 281 99 791 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: MISTR PLYNAŘ, a.s. --------------------------------------- 2. Sídlo

Více

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

OBSAH. Použité zkratky. Kapitola 1. Co je cenný papír 1

OBSAH. Použité zkratky. Kapitola 1. Co je cenný papír 1 OBSAH Použité zkratky O autorovi Úvod XV XVII XIX Kapitola 1. Co je cenný papír 1 I. Různá pojetí cenného papíru 1 II. Ekonomický pojem cenného papíru 2 1. Mlčení ekonomické teorie k pojmu cenného papíru

Více

Obsah. Předmluva VII. Zkratky a vysvětlivky XXI I. ČÁST. STRUČNÁ HISTORIE BYTOVÝCH DRUŽSTEV V ČESKÝCH ZEMÍCH 1

Obsah. Předmluva VII. Zkratky a vysvětlivky XXI I. ČÁST. STRUČNÁ HISTORIE BYTOVÝCH DRUŽSTEV V ČESKÝCH ZEMÍCH 1 Předmluva Zkratky a vysvětlivky VII XXI I. ČÁST. STRUČNÁ HISTORIE BYTOVÝCH DRUŽSTEV V ČESKÝCH ZEMÍCH 1 Kapitola 1. Vývoj bytového družstevnictví do roku 1959 3 1.1 Vývoj do roku 1918 3 1.2 Vývoj v letech

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více

Akciová společnost. Základní pojmy

Akciová společnost. Základní pojmy Akciová společnost Základní pojmy Akciová společnost 243 ZOK (1)... je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií. (2) Firma obsahuje označení akciová společnost, které může být

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Vyhotovený společnostmi VIGO Epsilon s.r.o se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 02716551 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s.

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s. PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s. Zpracovali společně: Ing. Jaroslav Hanzal, předseda představenstva spol. UNIVERZÁLNÍ

Více

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s.

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti : 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VLT Brno, a.s. (dále jen společnost ) 1. 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Brno 2. Internetová

Více

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s.

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: AKRO investiční společnost, a.s. (dále jen společnost ). ----------------------------------------------------------------------------------

Více

Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net

Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost 243 [DEFINICE AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI] (1) Akciovou společností je společnost, jejíž základní

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy studia předmětu OBCHODNÍ PRÁVO

Metodický list pro první soustředění kombinované formy studia předmětu OBCHODNÍ PRÁVO Metodický list pro první soustředění kombinované formy studia předmětu OBCHODNÍ PRÁVO Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního

Více

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost.

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost. Stanovy společnosti v platném znění se mění tak, že dosavadní text vypouští a nahrazuje novým textem Čl. 1 14 následujícího znění:---------------------------------------------------- Čl. l OBCHODNÍ FIRMA

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti AGRO Brno - Tuřany, a.s. IČ: 293 65 619, se sídlem Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI DME,a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI DME,a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI DME,a.s. I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Název společnosti: DME, a.s 2. Sídlem společnosti je Praha Klánovice, V Soudním 774, PSČ 19014. II. Doba trvání společnosti

Více

OBSAH. Literatura... 96

OBSAH. Literatura... 96 OBSAH Seznam autorů... XIII Přehled ustanovení komentovaných jednotlivými autory... XV Seznam zkratek... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XXI Předmluva vydavatele... XXIX Úvod Sporné a nesporné

Více

Mgr. Michal Novotný, katedra práva

Mgr. Michal Novotný, katedra práva Mgr. Michal Novotný, katedra práva Email: novotny@fakulta.cz Úprava přeměn právnických osob je obecně upravena v NOZ. 174 a násl. NOZ připouští možnost všech PO přeměňovat se. Obecná úprava vystihuje pouze

Více

Zvýšení základního kapitálu. MV608K Právo obchodních společností

Zvýšení základního kapitálu. MV608K Právo obchodních společností Zvýšení základního kapitálu MV608K Právo obchodních společností 1 Zvýšení základního kapitálu akciové společnosti základní zásady Stoupá číselná hodnota zákl. kap. zapsaná v obchodním rejstříku, zvyšuje

Více

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující

Více

ZMĚNA ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU. Zvýšení a znížení základního kapitálu

ZMĚNA ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU. Zvýšení a znížení základního kapitálu ZMĚNA ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU Zvýšení a znížení základního kapitálu A.S. a S.R.O. smí zvýšit nebo znížit základní kapitál Základní kapitál Podíl Vklad 30 Základní kapitál obchodní korporace je souhrn všech

Více

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: Praha ------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4320 I. Základní ustanovení 1.1 Obchodní

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171

Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171 Strana první Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171 1Článek I. Základní ustanovení 1.1. Firma společnosti : Vodní zdroje GLS Praha a.s. ---------------------------------------------------------

Více

Právní postavení podnikatele

Právní postavení podnikatele Obsah ČÁST I DÍL I Právní postavení podnikatele Zákonné vymezení pojmu podnikatel Kapitola 1 Pojem podnikatel v občanském zákoníku.............. 3 1.1 Osoby v občanském zákoníku a důvody vedoucí k úpravě

Více

1.1. Obchodní firma společnosti zní: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (dále jen společnost ).

1.1. Obchodní firma společnosti zní: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (dále jen společnost ). Návrh nového znění stanov akciové společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (dále

Více

Stanovy společnosti Equity Holding a.s. ke dni 25. června 2014

Stanovy společnosti Equity Holding a.s. ke dni 25. června 2014 Část I. - Základní ustanovení Článek1 - Obchodní firma 1.1 Obchodní firma společnosti zní: Equity Holding, a.s. Článek2 - Sídlo 2.1 Sídlo společnosti: Praha Článek3 - Doba trvání společnosti 3.1 Společnost

Více

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému---------

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- -------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- Článek 1 - Firma a sídlo společnosti -------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: STAVEBNÍ PODNIK

Více

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S T A N O V Y Zemědělská společnost Zhoř a.s. ČÁST PRVNÍ I. POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

ÚVOD DO OBCHODNÍHO PRÁVA OBSAH

ÚVOD DO OBCHODNÍHO PRÁVA OBSAH ÚVOD DO OBCHODNÍHO PRÁVA OBSAH Předmluva 3 1 POJEM A PŘEDMĚT OBCHODNÍHO PRÁVA 11 1.1 Pojem obchodní právo 11 1.2 Pojem hospodářské právo 11 1.3 Předmět obchodního práva 11 1.4 Stručný nástin historického

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

------------------------------------------------------------ Stanovy-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ Stanovy------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ Stanovy------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- akciové společnosti

Více