historických dokumentů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "historických dokumentů"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY } w!"#$%&'()+,-./012345<y A Zpracování a zpřístupnění historických dokumentů Diplomová práce Petr Přidal Verze diplomové práce s opravami zanesenými po obhajobě Brno, 2007

2 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Všechny zdroje, prameny a literaturu, které jsem při vypracování používal nebo z nich čerpal, v práci řádně cituji s uvedením úplného odkazu na příslušný zdroj. Poděkování Petru Žabičkovi, vedoucímu diplomové práce, za dostatečnou volnost a zároveň upomínání, za odpovědi na četné otázky a za úžasný rozhled v knihovních technologiích. Velké díky náleží za pomoc se sazbou v systému TEX Ondřeji Koalovi Váchovi. Poděkování také zaslouží Gjermund Gusland Thorsen, můj obchodní partner z Norska, za tolerování upřednostnění této práce před zahraničními projekty. Rodině a přátelům za úžasnou podporu, bez nich by tato práce nemohla vzniknout.

3 Abstrakt Práce shrnuje oblast digitálního zpracování a zpřístupnění historických dokumentů (především starých map a vedut) z pohledu knihoven a archivů. Pro uvedené instituce je sestavena kolekce volně dostupného software (přiložena na DVD), která umožní digitalizované kopie historických dokumentů konvertovat, editovat, indexovat i zpřístupňovat. Dále jsou popsány standardy a datové formáty využívané během celého procesu digitalizace, katalogizace i zpřístupnění. Práce se věnuje i editaci a publikování opravdu rozměrných rastrových obrazů na PC. K publikování je využito především struktury programu Zoomify, která je v práci analyzována. Zvláštní důraz je kladen na možnosti prohledávání databáze historických dokumentů pomocí záznamů s georeferencí, především s využitím volně dostupného projektu Time- Map. Uvedeny jsou i nástroje pro georeferencování starých map, tisků a vedut a také možnosti uložení georeference v metadatech, především v knihovním bibliografickém záznamu. Pro publikování výsledků této práce byl zřízen web kde byly také vystaveny první staré mapy našeho území pro Google Earth. Klíčová slova Historické dokumenty, staré mapy, historické mapy, veduty, staré tisky, rukopisy, archivy, knihovny, digitální knihovny, Manuscriptorium, rozměrné bitmapy, color management, ICC, imageserver, mapserver, georeference, Zoomify, TimeMap, Nip2, VIPS, DjVu, MrSID, ArcGIS, ESRI, Shape Files, World Files, Python, JavaScript, AJAX, XML, Google Maps, Google Earth, KML, OpenGIS, GML, WMS, WFS, S-JTSK, S-42, WGS84

4 Obsah Úvod Digitalizace Účel digitalizace Parametry při digitalizaci Digitalizace externí firmou Digitalizace s vlastním zařízením Editace a formát uložení Běžné datové formáty Rozměrné předlohy a datové formáty Lepení digitalizovaných částí Metadata Metadata dokumentu v knihovním systému MASTER MASTER MARC DublinCore METS FGDC Georeference Jak georeferencovat? Nástroje pro georeferencování Georeference a metadata MASTER METS MARC DublinCore Kartografická projekce, geodetické systémy našeho území Datové formáty a standardy v GIS Nástroje pro editaci a konverzi geodat Zpřístupnění dokumentů Vystavení dokumentů on-line Zpřístupnění rozměrných rastrových obrazů v

5 5.1.4 Zpřístupnění georeferencovaných dokumentů Vyhledávání dokumentů s georeferencí Projekt TimeMap Google Maps a algoritmus s hodnocením Projekt TimeMap a historické fondy Moravské zemské knihovny Česká sídla pro TimeMap Česká sídla v databázi GeoNames.org Struktura dlaždic použitá v Zoomify ZoomifyJS JavaScript prohlížeč pro zoomify data ZoomifyKML Georeference zoomify dlaždic pro Google Earth a Google Maps Zoomify Downloader Slepení mapy pomocí Hugin a NIP Staré mapy ČR poprvé na Google Earth! Projekt DVD-Video s kolekcí software a dokumentace Závěr Literatura

6 Úvod Úvodní slovo Od nepaměti má člověk touhu zachycovat věci kolem sebe. Velcí mistři vytvářeli nádherná umělecká díla, kterým se obdivují celé generace ještě staletí po jejich vzniku, nachází v nich krásu a něco magického, zklidňujícího nebo i pobuřujícího. Je fascinující nechat se oslovit takovým příběhem umění a umu [1]. Tento příběh začíná někde v pravěku s dřevěným uhlíkem a pokračuje spolu s vývojem lidstva dál a dál. S úctou proto uchováváme výtvory našich předků a pečujeme o ně, abychom mohli i generacím po nás nabídnout tyto střípky minulosti ve stejné kráse, jako byly nabídnuty nám. Proto zřizujeme knihovny, archivy, muzea a další pamět ové instituce, aby vědění a krása historických děl nezmizela v kolotoči času. S příchodem celosvětové sítě Internet a výkonných počítačů máme najednou možnosti, o kterých se nám ještě před nedávnem ani nesnilo. V okamžiku můžeme vidět data uložená na druhé straně světa, prohledávat a porovnávat dokumenty dnešních dnů s dokumenty z minulosti, a to včetně jejich vzhledu, až do nejmenších detailů. Díky této, dnes již samozřejmé technologii se můžeme pokusit začít z těchto rozsypaných střípků minulosti rozházených po celém světě skládat libovolné mozaiky. Tato práce se snaží nabídnout nástroje a postupy pro počítačové zpracování a zpřístupnění historických dokumentů, tedy ukázat možnosti jak zpřístupnit veřejnosti dokumenty uložené v regálech a trezorech institucí a to efektivně a s pomocí moderních technologií. Zaměření práce Práce se především zaměřuje na fyzicky rozměrné historické dokumenty, jakými jsou staré mapy 1), veduty nebo nákresy. Primárním cílem je najít softwarové nástroje pro zpřístupnění Mollovy mapové sbírky, uved me zde citaci [2]: Sběratelskou činností Paula Bernarda Molla ( ), brunšvického vyslance u vídeňského dvora, vznikla do r jedinečná sbírka asi map (a archeologických kreseb, zčásti podvržených). Je rozdělena na dvě části, tzv. Atlas Austriacus (44 svazků) a Atlas Germanicus (24 svazků). Od r je pod názvem Mollova sbírka map uložena v Brně v Moravské Zemské knihovně. 1) Pro staré mapy se někdy používá označení historické mapy, což je ale kartografický termín pro současné mapy zobrazující stav v historii (příkladem historické mapy je mapa znázorňující hranice států za Habsburské monarchie vytištěná v současném školním atlase). 2

7 Úvod Rukopisy a staré tisky jsou v této diplomové práci zmíněné spíše okrajově. Liší se především tím, že mají charakter vícestránkových dokumentů a obvykle menší fyzický rozměr než mapy. Primárním cílem bylo najít zdarma dostupné softwarové nástroje (nejlépe nabízené i se zdrojovým kódem pod svobodnou licencí) a ukázat jak pomocí těchto nástrojů připravit zmíněné dokumenty až do podoby vhodné pro vystavení na síti Internet. Uvedené nástroje by také mělo být možné použít automatizovaně, tedy bez zásahu člověka, aby případné zpracování větší kolekce map a historických dokumentů nebylo příliš pracné a šlo využít skriptů a dávkového zpracování běžně dostupného na počítači. Softwarové nástroje, které používám, nejsou většinou nijak vázány na charakter dokumentu, mohou tedy být aplikovány i při digitálním zpracování a zpřístupnění jiných typů dat. Například software VIPS byl původně navržen pro editaci digitalizovaných obrazů v galeriích, jiné nástroje zase souvisejí s tvorbou panoramatických fotografií, další jsou použity při vystavení rozměrných snímků z mikroskopu, CT či dalších lékařských přístrojů 2). Obecně se tedy zabývám zpracováním rozměrných rastrových obrazů, zohledňuji ale také jejich geografický a historický charakter. Výsledky práce jsou také využity v rámci výzkumného záměru Historické fondy Moravské zemské knihovny v Brně, MK Navržené postupy a nástroje by ale měly být snadno použitelné i jinými institucemi. Projekty digitalizace v ČR Hlavními projekty digitalizace v České republice jsou programy VISK (veřejné informační služby knihoven) Ministerstva kultury a to především VISK 6 a VISK 7, do kterých je nemalou měrou zapojena Národní knihovna ČR. VISK 4 řeší kvalitní systém uložení a zpřístupnění digitálních dokumentů pro projekt Národní digitální knihovny viz Podrobnější informace o programech VISK viz Digitalizací dokumentů se zabývá Akademie věd, především v nově zřízeném středisku, kde proběhla záchrana fondů poškozených povodněmi, dále například Národní knihovna, která v prosinci loňského roku získala grant z finančních mechanismů EHP/Norska na digitalizaci bohemikálních monografíí 19. století, nebo také Městská knihovna v Praze, která obdobný projekt chystá. 2) Například Hypertextové atlasy dermatologie a patologie, Masarykova univerzita, 3

8 Úvod VISK 6 Memoriae Mundi Series Bohemica Projekt pod záštitou organizace UNESCO a jejího programu Memory of the World (Pamět světa) VISK 6 je hlavním zdrojem financí i pokroku digitalizace historických dokumentů (v současné době především středověkých rukopisů) na našem území. Hlavní částí tohoto projektu je digitální knihovna Manuscriptorium dostupná na adrese která je i souborným katalogem historických fondů, tj. rukopisů, prvotisků (tisky vydané do roku 1500), starých tisků i starých map vydaných do roku 1800 včetně. Manuscriptorium zpřístupňuje veřejnosti digitální kopie významných českých historických dokumentů, jako jsou např. Dalimilova kronika, Kosmova kronika, Rukopis královédvorský a zelenohorský, Jistebnický kancionál, spisy Jana Husa, Jana Ámose Komenského, Petra Chelčického a mnoho dalších dokumentů. Z informatického pohledu je systém bohužel uzavřený, není k němu k dispozici zdrojový kód, vytvářen je firmou AiP Beroun s.r.o. Digitalizovaná verze dokumentu obsahuje vodotisk a není dostupná na Internetu všem, ale jen partnerským a spolupracujícím institucím. Náhledy dokumentů jsou dostupné pro každého. Cena za plný přístup do systému naštěstí není závratná, pohybuje se pro instituce v řádu tisícikorun za rok. Pro školy všech stupňů koupilo MŠMT plošnou licenci více informací naleznete na adrese Postupně jsou zařazovány do systému Manuscriptorium také dokumenty z historických fondů Moravské zemské knihovny. VISK 7 Kramerius Národní program mikrofilmování a digitálního zpřístupňování dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru. Digitalizovány jsou především periodika a monografie z 19. a 1. pol. 20. století. V rámci projektu je dostupná digitální knihovna Kramerius na adrese Kramerius byl vytvářen na zakázku Národní knihovny brněnskou firmou QBizm, komerční podporu pro něj nyní nabízí firma UniData. Zdrojový kód je dostupný pod svobodnou licencí. Systém této digitální knihovny je napsán v jazyce Java, využívá technologie Apache Tomcat a serveru PostgreSQL. Dokumenty jsou publikovány pomocí standardizovaného formátu DjVu. Veřejně dostupné jsou jen dokumenty nepodléhající ochranné lhůtě Autorského zákona. Všechny dokumenty jsou přístupné pouze v Národní knihovně ČR. Systém Kramerius je použit i v Digitální knihovně Akademie věd ČR (http://kramerius.lib.cas.cz/) 4

9 Úvod Digitalizované staré mapy českých zemí Z jiných zdrojů byly digitalizovány staré mapy prezentované na stránkách Laboratoře geoinformatiky Univerzity J. E. Purkyně, Zajímavý je také digitální mapový archiv České geologické služby dostupný na adrese Velkou sbírku starých map zpřístupňuje on-line i Digitální knihovna map Vědecké knihovny v Olomouci na Existuje i mnoho dalších menších sbírek různých institucí i jednotlivců. Více on-line zdrojů starých map je uvedeno na stránkách které byly vytvořeny v rámci této diplomové práce. Digitalizace samozřejmě probíhá i v dalších projektech a je financována z grantu a zdrojů, které zde nejsou uvedeny. Zde uvedený výčet tedy není ani zdaleka úplný. 5

10 Kapitola 1 Digitalizace V této kapitole si ukážeme, jaké máme možnosti pro převod fyzického dokumentu na papíře do podoby uložené v počítači, s jakými obtížemi se u tohoto převodu můžeme setkat a jak se s nimi vypořádat. O procesu digitalizace bylo napsáno již hodně, takže většinou bude v příslušných pasážích uvedena vhodná literatura. 1.1 Účel digitalizace Výhodnost digitalizace je nesporná. Převodem dokumentu do počítačové formy ochráníme originální dokument, čtenářům a badatelům může být přitom zpřístupněna digitální kopie a vlastní fyzický dokument nebude tolik zatěžován častými výpůjčkami, sníží se tedy riziko jeho poškození. Distribuce digitálních kopií je také technicky mnohem jednodušší než zapůjčování originálu. Dokument může být navíc k dispozici 24 hodin denně a zájemci jej mohou prohlížet i z pohodlí vlastního domova díky síti Internet. Otevírají se nám také možnosti dalšího zpracování takového dokumentu, například u starých map mohou kartografové provádět na digitálních kopiích různé studie, porovnávat současný stav krajiny se stavem v minulosti, dívat se na vývoj prvků v krajině v kontextu historie (viz granty například GA ČR 205/04/0888: Georeferencování a kartografická analýza historických mapování Čech, Moravy a Slezka; GA 205/07/0385: Kartometrická a semiotická analýza a vizualizace starých map českých zemí z období ). S digitalizací bohužel přichází nové problémy, které je potřeba řešit. Digitální data jsou vysoce zranitelná, musí být provedeno správné zálohování digitálních dokumentů. Vývoj v informačních technologiích běží dopředu obrovským tempem a formáty pro uložení dat mohou velmi rychle morálně stárnout. Pokud nezvolíme datový formát s patřičnou péčí, může se nám jednoduše stát, že např. za 10 let nebude možné digitální data zobrazit, protože příslušné softwarové vybavení již nebude existovat. V této oblasti je proto velmi výhodné držet se doporučovaných standardů a využívat svobodný software, protože ten není vázán na jednu konkrétní společnost a máme tedy jistotu, že bude dostupný i v dalších letech. Dostupnost zdrojového kódu nám také zaručuje, že bude i v budoucnu možné data zpracovávat. Dlouhodobé nebo trvalé uchovávání digitálních dokumentů či digitálního obsahu se snaží řešit pamět ové instituce v celé řadě zemí. Vývoj v této oblasti je v podstatě na začátku. U nás se tento problém řeší především v Národní Knihovně (projekt Národní digitální 6

11 Kapitola 1 Digitalizace knihovny, viz. nebo v Národním archivu (na základě usnasení vlády z ledna 2004, nyní ve fázi výběru firmy pro zpracování zadávací dokumentace). 1.2 Parametry při digitalizaci Během procesu digitalizace se setkáme s mnoha faktory, které významně ovlivní výslednou kvalitu digitálního dokumentu. Proces digitalizace je vždy ztrátový, tedy nikdy nejsme schopni do počítače uložit dokonalou kopii originálního dokumentu. Proto musíme určit, jakým způsobem se rozhodneme vstupní data omezit, jsme také limitování schopnostmi digitalizačního zařízení, které máme k dispozici. Výběr správných parametrů při digitalizaci je vždy kompromisem, kvalita digitálního dokumentu totiž přímo souvisí i s jeho velikostí při uložení velkých digitalizovaných sbírek často narážíme i na limity kapacity dostupných úložných systémů. Kvalita digitalizace dokumentů se přímo odvíjí od cíle použití digitální kopie. Jiné parametry jsou nutné pro zobrazení náhledu dokumentu na monitoru, jiné pro distribuci obrazu na CD-ROM, jiné pro tisk digitální kopie a zase jiné pro bádání a výzkum nad digitálním dokumentem. U historických dokumentů se ale většinou snažíme provést digitalizaci co nejkvalitněji, protože každá manipulace s takovým dokumentem jej poškozuje a je tedy vhodné se vyvarovat opakované digitalizace. Základním problémem při digitalizaci je správná volba kvantování (podrobnost při digitalizaci barev, tedy volba barevné palety) a vzorkování (velikost rastru, tedy volba rozlišení při digitalizaci, počet bodů které bude obraz mít). Kvalita digitalizace samozřejmě souvisí i s kvalitou optiky a snímacích prvků digitalizačního zařízení. Obrázek č. 1 Ukázka ztráty informace při nevhodném kvantování (nedostatek barev) a vzorkování (nedostatek pixelů) Nevhodným vzorkováním (sampling) ztrácíme na historickém dokumentu detaily, může se nám například stát, že nebude možné přečíst nějaký nápis, protože pro jeho reprezentaci v počítači nebude použit dostatečný počet bodů (pixelů). Obdobně pro jiné drobné detaily, které se objeví například až při přiblížení dokumentu během zobrazení nebo při tisku dokumentu na papír. Míra vzorkování se většinou udává v počtech bodů na palec (DPI Dots Pet Inch). Pro zobrazení na monitoru je vhodné mít alespoň 100 DPI, pro kvalitní tisk 400 DPI, záleží ale na konkrétních podmínkách. Pro staré mapy se výběru vhodného DPI věnuje dostatečně diplomová práce Filipa Antoše [6]. 7

12 Kapitola 1 Digitalizace Nevhodným kvantováním, tedy při využití nedostatečného množství barev, se objeví na souvislých barevným plochách přechody, které na originálním dokumentu nejsou. Běžně se barvy v počítači ukládají pomocí tří složek: červené (Red), zelené (Green) a modré (Blue), pak mluvíme o barevném prostoru RGB. U každé z těchto složek zachytí digitalizační zařízení míru jejího zastoupení pro každý snímaný bod. Složením těchto záznamů je na počítači opětovně sestavena konkrétní barva z barevného spektra. Kromě RGB se používají i jiné barevné prostory, například vhodné pro tisk (CMYK), zohledňující princip vnímání jasu a barev lidským okem (YUV, YC B C R ), přirozeného míchání barev (HSV, HLS), nebo princip fyzikálně měřitelného zastoupení složek v barevném spektru (CIE 1931 XYZ a CIE 1976 L*a*b*). Podrobněji v knize Moderní počítačová grafika [7]. Zůstaňme zatím ale u RGB. Každé z barevných složek můžeme přiřadit číslo z nějakého intervalu většinou od 0 do 255. Tuto informaci zachytíme v počítači pomocí 8 bitů (tedy jednoho byte) a je to nejčastější typ uložení používaný dnes na počítači. Pro většinu aplikací je tato podrobnost vyhovující. Máme tak k dispozici barevnou paletu s 16 miliony barev (256*256*256). Při opravdu kvalitní digitalizaci se ale ukládá i více bitů na kanál, nejčastěji 16 bitů, nebo i 32 bitů. Pak mluvíme o HDR (High Dynamic Range) obrazu. Podrobněji se tomu věnuje například diplomová práce Michala Havleny [8]. Obrázek č. 2 Chromatický diagram CIE 1931 xy s měřitelným barevným spektrem, na druhém diagramu je zobrazena podmnožina barev zobrazitelných na běžném monitoru (tzn. gamut) standardu srgb V počítači a během práce s digitálními předlohami je velkým problémem korektní zachycení barev. Není samozřejmé, aby barva digitalizovaná na fyzickém dokumentu, byla poté totožně zobrazena na monitoru a následně i vytištěna. Každé ze zobrazovacích (nebo digitalizačních) zařízení má jinou schopnost reprodukce barev, umí tedy zobrazit (nebo snímat) jinou podmnožinu barev, tuto podmnožinu barev nazýváme gamut tohoto 8

13 Kapitola 1 Digitalizace zařízení. Například nemůžeme na normální barevné tiskárně vytisknout zlatou barvu, nebo na monitoru zobrazit nejčernější černou. Abychom byli schopni provádět konverzi barev mezi jednotlivými gamuty, aby vždy byla zobrazena co nejvěrnější barva, potřebujeme mít na počítači podporu pro Color Management [3]. Ten ke každému zařízení (jako je skener, monitor, nebo tiskárna) přiřadí tzv. ICC profil, který přesně popíše gamut tohoto zařízení. Při korektní digitalizaci by k výslednému souboru měl být přiložen i ICC profil zařízení, na kterém proběhla digitalizace. Díky tomu je pak možné provést barevně věrné zobrazení případně tisk takové digitální kopie. Podrobněji se barevné kalibraci při digitalizaci historických dokumentů věnuje např. stejnojmenný článek Stanislava Psohlavce [9]. Výsledkem digitalizace by měl být tzv. primární dokument (někdy označovaný jako master, nebo primární data), který je kvalitně uchováván a zálohován. Od něj se pak mohou odvozovat například verze určené pro zpřístupnění nebo další zpracování. Pro projekt Manuscriptorium byla vytvořena sada pravidel a doporučení pro digitalizaci dokumentů, aby byla zaručena kvalita a věrohodné uchování dat i pro budoucnost. Digitální data, která odpovídají těmto doporučením pak obdrží známku Manuscriptorium Quality. Přesný popis viz příslušná dokumentace [10]. 1.3 Digitalizace externí firmou Pokud chceme získat profesionální digitalizované kopie historických dokumentů, asi nejjednodušší je využít služeb jednoho z českých digitalizačních center: AIP Beroun Digitalizační centrum Knihovny Akademie věd ČR Liší se nabízeným sortimentem služeb, mají různá digitalizační zařízení, rozdílná je i cena pořízení digitální kopie. Podrobnější informace najdete na příslušných webových stránkách. Pro podporu při digitalizaci vzácných historických dokumentů knihoven a dalších sbírek lze získat finance prostřednictvím programu VISK 6 (Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica). VISK 7 je pak určen především pro podporu skenování a mikrofilmování starých novin, které jsou ohrožené rozpadem kyselého papíru. 1.4 Digitalizace s vlastním zařízením Jednou z cest jak provádět digitalizaci je i pořídit si vlastní zařízení pro digitalizaci. 9

14 Kapitola 1 Digitalizace Digitalizační pracoviště s digitální stěnou Velmi drahá profesionální pracoviště s obrovským rozlišením jsou určena pro bezdotykové snímání. Vlastní je výše uvedená digitalizační centra. Příkladem jsou výrobky firmy Zeutschel. Digitalizační pracoviště s kvalitním digitálním fotoaparátem (DSLR) Příkladem je digitalizační pracoviště ATLAS, které vyvinula a prodává firma Elsyst Engineering. V kombinaci s digitálním fotoaparátem, jako je například Canon EOS 20D, umožňuje pořízení relativně kvalitních digitálních kopií bezdotykově. Specializované digitální kopírky a automatizované digitalizační stroje Výkonné automatizované stroje, které například i otáčí stránky knih. Hrozí ale poškození vazby. Používají se pro projekty hromadné digitalizace běžných knih. Velkoformátový planografický skener Skener používaný pro digitalizaci technických výkresů. Mimochodem, cena takové služby v se nyní pohybuje již od 25 Kč za scan při 400dpi do velikost A0 (např. CopyCentrum Kobližná, Brno, Nevýhoda je, že mapy jsou při skenování protahovány štěrbinou. Proto se příliš nehodí pro skenování historických dokumentů, protože hrozí jejich poškození nebo riziko prokluzu mapy při skenování a následná deformace výsledného obrazu. Běžný stolní skener a jeho varianty Tyto přístroje nabízí zajímavou alternativu pro levnou digitalizaci. Zajímavý pro zpracování starých map je zejména skener ScanJet HP 4670 v ceně kolem 5ti tisíc korun. Lze jej položit shora na skenovaný dokument a skrze jeho tělo vidět skenovanou oblast. Nevýhodou však je průnik vnějšího světla na digitalizovanou plochu, což znemožňuje barevné kalibrace. Dalším zajímavým digitalizačním nástrojem v této oblasti je stolní skener Mustek ScanExpress A3, jehož předností je především nízká cena. S cenou kolem 4000 Kč jde totiž o bezkonkurenčně nejlevnější plochý A3 skener na trhu a je tak vhodný pro rozjezd menších projektů. Výčet dalších zařízení a také popis zařízení použitých v MZK můžete najít ve výzkumné zprávě projektu Historické fondy Moravské zemské knihovny v Brně za rok 2005 [4] a 2006 [5]. 10

15 Kapitola 2 Editace a formát uložení Výsledkem digitalizace z předchozí kapitoly je primární (master) dokument, ve kterém je uložena nejkvalitnější verze rastrových dat, kterou máme k dispozici. Ideálně se jedná přímo o data produkovaná digitalizačním zařízením nebo skenerem. K jejich uložení by měl být zvolen některý ze standardizovaných formátů, nejlépe s dostupnými open-source nástroji pro zobrazení a konverze, aby byla zaručena možnost zobrazení a konverze dat i v budoucnu. Grafická data tohoto souboru by rozhodně neměla být dále měněna. Primární dokument je v tomto ohledu nedotknutelný a měl by být uložen na kvalitním zálohovaném médiu. Nyní si uvedeme stručný výčet formátů používaných v oblasti zpracování digitalizovaných dokumentů. Zvláštní kapitola je věnována formátům určeným pro ukládání opravdu rozměrných dokumentů, jakými jsou například mapy. 2.1 Běžné datové formáty Pokud bychom grafická data produkovaná digitalizačním zařízením přímo ukládali, brzy bychom narazili na problém s jejich nadměrnou velikostí. Proto se při uchovávání používá (i pro primární dokumenty) některá z forem datové komprese. Pro primární dokumenty je nejvhodnější bezztrátová komprese, jejíž užitím nedojde ke ztrátě žádné informace z komprimovaných dat je možné rekonstuovat původní vstupní data. Velikost ale může být zmenšena až na polovinu oproti původní. Pokud je potřeba získat lepšího kompresního poměru, může být řešením využití ztrátové komprese. Ta se na základě principů lidského vnímání snaží z obrazu vypustit informace, jejichž nepřítomnost nejsme většinou schopni ani zpozorovat. Díky tomuto typu komprese dochází ke značnému zmenšení nároků na prostor potřebný pro uložení výsledného grafického souboru. Kromě primárního grafického souboru je často nezbytné vytvářet za účelem prezentace nebo dalšího zpracování i odvozené verze, u kterých se používá jiných datových formátů. Často se také bokem udržují zmenšené náhledy digitalizovaných dokumentů, někdy opatřené vodotiskem, které nejsou tolik náročné na pamět ové kapacity. TIFF Tento standardizovaný formát (ISO ) bývá velmi často zvolen pro uložení primárních dokumentů. Standard TIFF je velmi variabilní. V hlavičce tohoto formátu mohou být uložena metadata (typ a výrobce digitalizačního zařízení, čas digitalizace, barevný 11

16 Kapitola 2 Editace a formát uložení profil ICC a další). Při ukládání do TIFF si můžete zvolit formu uložení grafických dat: nekomprimovaně, s využitím bezztrátové komprese ZIP (Deflate), LZW (Lempel-Ziv-Welch) a také ztrátové komprese JPEG. Standard obsahuje i podporu pro ukládání velkorozměrných bitmap (pomocí systému dlaždic). Do jednoho souboru dokáže vložit i více grafických vrstev. JPEG Velmi rozšířený a standardizovaný grafický formát, který se masově používá na Internetu (nejčastěji pro publikování fotografií). Využívá ztrátové komprese postavené na algoritmu DCT (Diskrétní Kosinová Transformace), který je odvozen z Furiérovy transformace, princip je popsán například v knize Moderní počítačová grafika [7]. Tento formát není příliš vhodný pro uložení primárních grafických dat v dokumentu díky své ztrátové povaze. Míra degradace grafických souborů je minimální především při volbě vysoké kvality během komprimace JPEG. Často bývá použit pro distribuci kopií digitalizovaných dokumentů na CD-ROM. PNG Je dalším z formátů s bezztrátovou kompresí. Postupně vytlačuje velmi rozšířený formát GIF. V některých případech může být použit i pro uložení digitalizovaných dokumentů. RAW formáty digitálních fotoaparátů Jedná se o rodinu grafických formátu, které jsou přímým výstupem digitalizačních čipů na fotoaparátech. Data jsou uložena bezztrátově, většinou se 16 bity na kanál. Každý výrobce má nyní vlastní datový formát, ale pracuje se na standardu OpenRAW, který má za cíl tyto formáty sjednotit. S RAW se můžeme setkat při digitalizaci historických dokumentů především u digitalizačního pracoviště s DSLR. Výhody focení na RAW jsou popsány na webu a také v nové knize stejného autora, která se velmi podrobně věnuje principům digitálního focení. [35] OpenEXR Standardizovaný formát navržený firmou Industrial Light & Magic pro ukládání HDR (High Dynamic Range) obrazů, což je termín označující obrázky, které mají barevné kanály reprezentované pomocí čísel s plovoucí desetinnou čárkou. Na každý kanál je využito 16 nebo 32 bitů. Tento datový formát je často používán ve filmovém průmyslu a nachází své uplatnění také v oblasti 3D grafiky. 12

17 Kapitola 2 Editace a formát uložení Obsahuje kompresi založenou na WaveLet, podobně jako JPEG2000, a je implementován i v programech pro profesionální práci s grafickými daty. JPEG2000 Standardizovaný formát (ISO :2000) s podporou komprese umožňující bezztrátové i ztrátové uložení dat. Komprese je založena na teorii waveletů dosahuje velmi dobrého kompresního poměru. Podrobnosti o této kompresi najdete v diplomové práci Lukáše Rychnovského na toto téma [36]. Podle původního plánu měl nahradit formát JPEG, stále ale není implementován v internetových prohlížečích a dalších programech, což brání jeho většímu nasazení. Pro jeho zpracování existuje několik programátorských knihoven. V open-source projektech se používá projekt JasPer (http://www.ece.uvic.ca/~mdadams/jasper/)[37]. Komerční knihovnou je například Kakadu (http://www.kakadusoftware.com/). DjVu Datový formát, který byl navržen přímo pro uchovávání digitalizovaných dokumentů, především knih a novin. Využívá jej například projekt Kramerius. Každá stránka dokumentu může obsahovat: černobílou vrstvu s daty popředí, barevnou reprezentaci pozadí uloženou jako JPEG2000, a také textovou vrstvu (využitelnou pro plnotextové hledání). Tento formát dosahuje velmi kvalitního kompresního poměru. Jsou k němu dostupné nástroje pro prohlížení i konverze včetně zdrojového kódu. PDF Obecně používaný formát pro šíření digitálních dokumentů, především nativně digitálních. Umožnuje zaznamenávat popis stránky pomocí vektorů, může obsahovat vložené fonty. Je používán i jako formát pro uložení digitalizovaných dokumentů. I zde je podporována indexace pro plnotextové prohledávání. Nástroje pro editaci a konverzi V této kapitole si ukážeme nástroje používané pro automatizovanou konverzi mezi dostupnými formáty a nástroje pro provádění základních dávkovych operací jako je změna velikosti apod. Gimp, CinePaint Alternativa PhotoShopu, jinak např. Paint Shop Pro, nebo český Zoner PhotoStudio a mnoho dalších. CinePaint je odnož Gimp, určená pro zpracování a má podporu pro HDRI, tedy barevný kanál s více než 8-mi bity. 13

18 Kapitola 2 Editace a formát uložení IrfanView a XnView Nástoj používaný pod Windows s grafickým rozhraním pro automatizované operace. Možnost spouštění některých operací z příkazové řádky. ImageMagic Tento open source program nabízí automatizované operace pro velké množství grafických formátů (mimo jiné i JPEG2000). Běží na příkazové řádce a zvládá i hromadné grafické operace, například ořez, zaostření, rozmazání. Umí také kombinovat dva obrazy (tedy například opatření grafického souboru vodotiskem). Ukázka, konverze z jpeg do png a zmenšení velikosti na 50% $ convert rose.jpg -resize 50% rose.png Konverze z tifu do JPEG2000: $ convert image.tif image.jp2 Konverze do pyramidového tifu: $ convert input_image.tif ptif:output_image.tif[64x64] Podrobněji viz dokumentace programu ImageMagic DCRaw Konverze z RAW formátu Nikon, Canon, a mnoha dalších do formátu TIFF. Umožňuje dodatečné vyvážení bílé, či záznam barevného profilu ICC. Využívá se pro zpracování v tzv. digitální černé komoře. 2.3 Rozměrné předlohy a datové formáty Zpracování obrovských rastrových obrazů na běžném PC vyžaduje užití speciálního software. Programy běžně používané pro práci s grafikou načítají obsah bitmapy do operační paměti počítače, což u rozměrných předloh není možné. Pro zpracování a ukládání takových typů souborů je nutné využití speciálních datových formátů. Ty využívají pyramidového principu uložení dat. Předpočítaný grafický soubor je uložen v několika rozdílných velikostech, využívá systém dlaždic pro přímý přístup ke grafickým datům na dané pozici. Díky tomu je možné zobrazit, případně zpracovávat vždy jen část bitmapy. 14

19 Kapitola 2 Editace a formát uložení Obrázek č. 3 Pyramidová struktura s dlaždicemi použitá při zpracování rozměrných rastrových obrazů TIFF Má přímou podporu pro pyramidovou strukturu, kde jsou jednotlivá patra pyramidy uložena jako vrstvy uvnitř jednoho souboru. Zoomify Většinou využívá dlaždice ve formátu JPEG o velikosti 256 x 256 pixelů, které jsou rozmístěny v adresářové struktuře. Jeden rozměrný obraz je tak reprezentován adresáři s velkým množstvím malých souborů. Podrobněji strukturu těchto dlaždic rozebírám v kapitole Projekt. JPEG2000 Je možné jej využít jako formát pro rozměrné bitmapy. Typ komprese přímo podporuje uložení tohoto typu dat. MrSID Pyramidový datový formát využívající stejné komprese jako formát JPEG2000. Pro jeho editaci je nutné zakoupit potřebnou licenci. ECW Principiálně totožný s formátem MrSID. 15

20 Kapitola 2 Editace a formát uložení Nástroje pro editaci a konverzi rozměrných předloh NIP2 Je profesionální software vytvořen Národní Galerií v Londýně v rámci grantů EU, používá se pro digitalizaci map také například v Louvre v Paříži. Jedná se o grafické prostředí pro knihovnu VIPS. NIP2 je napsán pomocí funkcionálních paradigmat, to s sebou nese možnost využít všechny procesory připojené k počítači. Obecně totiž na počítači vyvstává problém, jak rozdělit úlohu, aby všechny procesory měly vytíženou svoji kapacitu. Lze jej navíc spustit na všech platformách (Windows, Mac, Linux). Mezi hlavní výhody můžeme zařadit postupné editování a možnost vrátit se ke kterémukoli kroku, tedy možnost změny kdekoliv ve workflow, dále operace s bitmapami většími než je velikost operační paměti, korektní práce s vícebitovými kanály i s reálnými bity, profesionální správa barev pomocí ICC profilů, skriptovatelnost či otevřenost celého systému. Obrázek č. 4 Pracovní plocha a ukázka workflow v programu NIP2 NIP2 užívá vlastní formát, mimoto je podporován i pyramidový dlaždicový TIFF se ztrátovou nebo bezztrátovou kompresí. Příklad konverze extrémně velkého souboru na příkazové řádce do pyramidového TIFFu (mimochodem, parametry uvedené za čárkou u jména souborů lze zapsat i do dialogu v grafickém prostrědí NIP2 se stejným efektem). $ vips im_tiff2vips hugefile.tif hugefile.v $ vips im_vips2tiff hugefile.v output_image.tif:jpeg:75,tile:64x64,pyramid $ rm hugefile.v 16

METODY A POSTUPY DIGITALIZACE A ONLINE ZPŘÍSTUPNĚNÍ STARÝCH KARTOGRAFICKÝCH DĚL

METODY A POSTUPY DIGITALIZACE A ONLINE ZPŘÍSTUPNĚNÍ STARÝCH KARTOGRAFICKÝCH DĚL METODY A POSTUPY DIGITALIZACE A ONLINE ZPŘÍSTUPNĚNÍ STARÝCH KARTOGRAFICKÝCH DĚL Ing. Milan Talich, Ph.D. Milan.Talich@vugtk.cz. Ing. Filip Antoš Filip.Antos@vugtk.cz INFORUM 2011, 24. 26. května 2011,

Více

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz - první výsledek spolupráce VÚGTK a paměťových institucí

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz - první výsledek spolupráce VÚGTK a paměťových institucí Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz - první výsledek spolupráce VÚGTK a

Více

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO 1 Základní dělení 3D grafika 2D grafika vektorová rastrová grafika 2/29 Vektorová grafika Jednotlivé objekty jsou tvořeny křivkami Využití: tvorba diagramů,

Více

Digitalizační centrum včetně plnění databáze rastrových map uživateli

Digitalizační centrum včetně plnění databáze rastrových map uživateli Digitalizační centrum včetně plnění databáze rastrových map uživateli Filip Antoš, Milan Talich Seminář Kartografické zdroje jako kulturní dědictví 11. června 2015, Praha Jak digitalizovat staré mapy a

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1 Počítačová grafika 1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Rastrová grafika Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Kvalita je určena rozlišením mřížky a barevnou hloubkou (počet bitů

Více

Z papíru na web a ke čtenáři aneb Digitalizace není jen skenování. Mgr. Monika Oravová Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

Z papíru na web a ke čtenáři aneb Digitalizace není jen skenování. Mgr. Monika Oravová Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě Z papíru na web a ke čtenáři aneb Digitalizace není jen skenování Mgr. Monika Oravová Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě Co to vlastně je digitalizace a proč se digitalizuje Podle TDKIV: Technologie

Více

Technologie digitalizace a zpřístupnění starých map - pohled kartografa a uživatele

Technologie digitalizace a zpřístupnění starých map - pohled kartografa a uživatele Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Technologie digitalizace a zpřístupnění starých map - pohled kartografa a uživatele Milan Talich 12. konference Archivy, knihovny, muzea

Více

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz. důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz. důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví Milan Talich, Filip Antoš, Ondřej Böhm, Jan Havrlant, Klára Ambrožová, Lubomír Soukup

Více

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví.

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Ing. Filip Antoš, Ing. Milan Talich, Ph.D., Ing. Ondřej Böhm, Ing. Jan Havrlant, Ph.D.,

Více

Digitalizace knihovních dokumentů. Jiří Polišenský

Digitalizace knihovních dokumentů. Jiří Polišenský Digitalizace knihovních dokumentů Jiří Polišenský Obsah prezentace Základní prvky digitalizace Formáty a standardy Skenery Digitalizační work flow Systémy pro prezentaci a evidenci digitalizovaných dokumentů

Více

Staré mapy v prostředí Internetu

Staré mapy v prostředí Internetu Staré mapy v prostředí Internetu Vladimír Brůna, Kateřina Křováková Laboratoř geoinformatiky UJEP, Dělnická 21, 434 01 Most tel./fax: 476 137 448, e-mail: bruna@geolab.cz, cariad@geolab.cz http://www.geolab.cz

Více

Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači.

Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači. Ot 2. Rastrová počítačová grafika 1.1.1 Rastrové obrazy Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači. Rastrový

Více

Doporučení pro pořizování datových souborů při digitalizaci analogových originálů

Doporučení pro pořizování datových souborů při digitalizaci analogových originálů Doporučení pro pořizování datových souborů při digitalizaci analogových originálů Smyslem digitalizace analogových originálů je jejich rozšířená dostupnost (všechny druhy dokumentů), případně ochrana/záchrana

Více

TimeMap - georeferencované historické dokumenty a mapy

TimeMap - georeferencované historické dokumenty a mapy TimeMap - georeferencované historické dokumenty a mapy Bc. Petr Přidal Anotace: Zdarma dostupný projekt TimeMap umožňuje hledání dokumentů prostřednictvím webového prohlížeče na základě zvolené zeměpisné

Více

Od zpřístupnění rukopisů přes komerční archivy k LTP, aneb 20 let praxe s dlouhodobým uložením dat.

Od zpřístupnění rukopisů přes komerční archivy k LTP, aneb 20 let praxe s dlouhodobým uložením dat. Od zpřístupnění rukopisů přes komerční archivy k LTP, aneb 20 let praxe s dlouhodobým uložením dat. Jan Mottl AiP Safe 12. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2011 2011 AiP Safe s.r.o.

Více

Kartografické zdroje jako kulturní dědictví a formy jejich zpřístupňování

Kartografické zdroje jako kulturní dědictví a formy jejich zpřístupňování Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Historický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i. Kartografické zdroje jako kulturní dědictví a formy jejich zpřístupňování Eva Semotanová

Více

Úvod do počítačové grafiky

Úvod do počítačové grafiky Úvod do počítačové grafiky elmag. záření s určitou vlnovou délkou dopadající na sítnici našeho oka vnímáme jako barvu v rámci viditelné části spektra je člověk schopen rozlišit přibližně 10 milionů barev

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Grafika v OSS/FS Označení: B5 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu a zpracování rastrové a vektorové grafiky v prostředí otevřeného a svobodného software. Zahrnuje

Více

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ UMT Tomáš Zajíc, David Svoboda Typy počítačové grafiky Rastrová Vektorová Rastrová grafika Pixely Rozlišení Barevná hloubka Monitor 72 PPI Tiskárna

Více

Digitalizace v ČR a její podchycení v registru digitalizace. Helena Dvořáková Národní knihovna ČR

Digitalizace v ČR a její podchycení v registru digitalizace. Helena Dvořáková Národní knihovna ČR Digitalizace v ČR a její podchycení v registru digitalizace Helena Dvořáková Národní knihovna ČR Národní lékařská knihovna, Praha, 22. 5. 2014 Počátky digitalizace v ČR - rukopisy 1995 NK ČR - Memoria

Více

Autor: ing. Tomáš Psohlavec a kolektiv AiP Beroun s.r.o.

Autor: ing. Tomáš Psohlavec a kolektiv AiP Beroun s.r.o. ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEMNÝCH OBRAZOVÝCH DATOVÝCH SOUBORŮ V MANUSCRIPTORIU s cílem zrychlit odezvu a snížit datové přenosy Zpráva k Dodatku č. 8 ke Smlouvě o spolupráci ve výzkumu a vývoji verze 1.0 Autor: ing.

Více

Projekt TEMAP technologie zpracování mapových sbírek

Projekt TEMAP technologie zpracování mapových sbírek Projekt TEMAP technologie zpracování mapových sbírek Eva Novotná, PřF UK Zdeněk Stachoň, PřF MU (spoluautoři: Petr Žabička. MZK; Tomáš Bayer, PřF UK) www.temap.cz Digitalizace mapových sbírek a archivů

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Mapový server Marushka. Technický profil

Mapový server Marushka. Technický profil Technický profil Úvodní informace Mapový aplikační server Marushka představuje novou generaci prostředků pro publikaci a využívání dat GIS v prostředí Internetu a intranetu. Je postaven na komponentové

Více

90 let Mapové sbírky UK. Digitalizace mapových sbírek a archivů, Praha, 2010

90 let Mapové sbírky UK. Digitalizace mapových sbírek a archivů, Praha, 2010 90 let Mapové sbírky UK a co dál? d Digitalizace mapových sbírek a Vznik Mapové sbírky Vznik Mapové sbírky UK s Geografickým ústavem konec 19. stol. Albertov Novobarokní stavba z let 1909-12, dostavěná

Více

VY_32_INOVACE_INF.19. Inkscape, GIMP, Blender

VY_32_INOVACE_INF.19. Inkscape, GIMP, Blender VY_32_INOVACE_INF.19 Inkscape, GIMP, Blender Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 INKSCAPE Inkscape je open source

Více

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod VY_32_INOVACE_INF4_12 Počítačová grafika Úvod Základní rozdělení grafických formátů Rastrová grafika (bitmapová) Vektorová grafika Základním prvkem je bod (pixel). Vhodná pro zpracování digitální fotografie.

Více

Georeferencované mapové podklady z WMS služeb

Georeferencované mapové podklady z WMS služeb Georeferencované mapové podklady z WMS služeb Workshop Příprava mapových podkladů chata Junior, Kunčice u Starého Města pod Sněžníkem 24.-25. 1. 2015 web, web service, web-map-services web klient (IExploler,

Více

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 6. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 11. 10. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

Webové stránky. 16. Obrázky na webových stránkách, optimalizace GIF. Datum vytvoření: 12. 1. 2013. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.

Webové stránky. 16. Obrázky na webových stránkách, optimalizace GIF. Datum vytvoření: 12. 1. 2013. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr. Webové stránky 16. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 12. 1. 2013 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

Barvy v počítačové grafice

Barvy v počítačové grafice Barvy v počítačové grafice KAPITOLA 4 V této kapitole: Reprezentace barev v počítači Barevné prostory Barvy na periferiích počítače Barvy a design webových stránek Počítačová grafika je velmi široký pojem

Více

IVT. 8. ročník. listopad, prosinec 2013. Autor: Mgr. Dana Kaprálová

IVT. 8. ročník. listopad, prosinec 2013. Autor: Mgr. Dana Kaprálová IVT Počítačová grafika - úvod 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely Počítačová grafika OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely Vektorová grafika Vektorová grafika Příklad vektorové grafiky Zpět na Obsah Vektorová grafika Vektorový

Více

Reprodukce obrazových předloh

Reprodukce obrazových předloh fialar@kma.zcu.cz Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011 Historie Reprodukční fotografie V reprodukční fotografii se používají různé postupy pro reprodukci pérovek (pouze černá a bílá) jednoduché (viz přednáška

Více

SYLABUS Digitální fotografie, Úpravy a vylepšení digitálních fotografií 1.0 (DF2)

SYLABUS Digitální fotografie, Úpravy a vylepšení digitálních fotografií 1.0 (DF2) SYLABUS Digitální fotografie, Úpravy a vylepšení digitálních fotografií 1.0 (DF2) Upozornění: Oficiální znění Sylabu Digitální fotografie 1.0 je publikováno na webových stránkách pracovní skupiny ECDL-CZ

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Zoner DAM. Systém komplexního zpracování fotografické dokumentace s centrálním datovým úložištěm

Zoner DAM. Systém komplexního zpracování fotografické dokumentace s centrálním datovým úložištěm Zoner DAM Systém komplexního zpracování fotografické dokumentace s centrálním datovým úložištěm Producent: Technologický partner: ZONER software, a. s. ANECT a. s. Úvod Digitální fotografická dokumentace

Více

Příloha 2 - Technická specifikace Digitálního repositáře

Příloha 2 - Technická specifikace Digitálního repositáře Příloha 2 - Technická specifikace Digitálního repositáře Strana 1 Hardwarová infrastruktura Návrh řešení musí obsahovat návrh hardwarové infrastruktury. Doporučujeme využít stávající infrastrukturu zadavatele.

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková

Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková 1. Hrozba ztráty tištěných dokumentů způsobená degradací kyselého papíru, který se používal téměř 150 let a poškozením dokumentů častým používáním

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

Skenování. Ing. Jiří Nechvátal. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. nechvatal@cbvk.cz

Skenování. Ing. Jiří Nechvátal. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. nechvatal@cbvk.cz Skenování Ing. Jiří Nechvátal nechvatal@cbvk.cz Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Co je skener? elektronické zařízení, které umožňuje převod obrázků, textu, diapozitivu, filmového záznamu

Více

Propojení GIS a on-line mapových nástrojů a služeb - MapInfo a Google Earth WMS / WFS služby

Propojení GIS a on-line mapových nástrojů a služeb - MapInfo a Google Earth WMS / WFS služby Propojení GIS a on-line mapových nástrojů a služeb - MapInfo a Google Earth WMS / WFS služby Aplikace výpočetní techniky ve FG Jakub Langhammer ZS 2009/10 Program Google Earth Co je Vizualizace Možnosti

Více

DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU

DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Zeměměřický úřad DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Ing. Bohumil Vlček Zeměměřický úřad Odbor správy a užití geoinformací 8. 11. 2013 Geografické informace poskytované ZÚ Geografické podklady, produkty

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

Metodika budování sbírky Webarchivu

Metodika budování sbírky Webarchivu Metodika budování sbírky Webarchivu Autoři: Bjačková Barbora, Kvasnica Jaroslav Datum vytvoření: 4. 2. 2015 Terminologie: archivace webu proces sběru, ukládání, trvalého uchovávání a zpřístupňování webových

Více

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal Geoportál ČÚZK -data a služby resortu na internetu Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 1 Obsah prezentace Úvod důvody pro geoportálové řešení, historie Základní funkce a vstupní rozhraní Geoportálu Popis aplikací

Více

Základy práce v programovém balíku Corel

Základy práce v programovém balíku Corel Základy práce v programovém balíku Corel Mgr. Tomáš Pešina Výukový text vytvořený v rámci projektu DOPLNIT První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč Základy počítačové

Více

Projekt Digitalizace a ukládání ve Zlínském kraji zkušenosti, postřehy

Projekt Digitalizace a ukládání ve Zlínském kraji zkušenosti, postřehy Projekt Digitalizace a ukládání ve Zlínském kraji zkušenosti, postřehy Ing. Jan Kaňka kanka@kfbz.cz Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně Konference INFORUM, 28. 5. 2014 Praha Krajské digitalizace

Více

Barvy v digitální fotografii. Jaroslav Svoboda

Barvy v digitální fotografii. Jaroslav Svoboda Barvy v digitální fotografii Jaroslav Svoboda Co je fotografie? Stroj času Trošku víc fyzikálně a bez sci-fi Záznam odrazu světla v určitém časovém intervalu Můžeme zaznamenat nejen intenzitu, ale i vlnovou

Více

DIGITÁLNÍ UNIVERZITNÍ REPOZITÁŘ. Andrea Fojtů Ústav výpočetní techniky UK v Praze

DIGITÁLNÍ UNIVERZITNÍ REPOZITÁŘ. Andrea Fojtů Ústav výpočetní techniky UK v Praze DIGITÁLNÍ UNIVERZITNÍ REPOZITÁŘ Andrea Fojtů Ústav výpočetní techniky UK v Praze Digitální repozitář funguje na UK od roku 2006 komerční systém DigiTool od firmy Ex Libris systém budován na standardech

Více

Panoramatická fotografie

Panoramatická fotografie Panoramatická fotografie Jan Hnízdil xhnij08@vse.cz VŠE Praha Fakulta informatiky a statistiky Panoramatická fotografie p.1/37 Osnova Panoramatická fotografie, jak jí vytvořit, programy na tvorbu panoramatických

Více

Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost

Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Geoinformace ve veřejné správě 27. 28. 5. 2013, Praha http://geoportal.cuzk.cz Přehled prezentace

Více

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 6.28 Informatika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

Více

Publikování map na webu - WMS

Publikování map na webu - WMS Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Publikování map na webu - WMS Autor: Ondřej Dohnal, Martina Černohorská Editor: Filip Dvořáček Praha, duben 2010 Katedra mapování a kartografie

Více

Počítačová grafika a vizualizace volné 3D modelování. Maxon CINEMA 4D. Mgr. David Frýbert, 2012

Počítačová grafika a vizualizace volné 3D modelování. Maxon CINEMA 4D. Mgr. David Frýbert, 2012 Počítačová grafika a vizualizace volné 3D modelování Maxon CINEMA 4D Mgr. David Frýbert, 2012 Počítačová grafika a vizualizace volné 3D modelování komprese, grafické formáty Mgr. David Frýbert, 2012 Barva

Více

Získávání obrázků. Úpravy fotografií. ZPS 10 Home (Office) ZPS 10 Xpress. ZPS 10 Professional ZPS 10. Classic

Získávání obrázků. Úpravy fotografií. ZPS 10 Home (Office) ZPS 10 Xpress. ZPS 10 Professional ZPS 10. Classic Získávání obrázků získávání obrázků z fotoaparátu získávání obrázků skenováním stáhnutí obrázků ze schránky snímání obrazovky stahování obrázků z webu získat z Adobe DNG získat z Canon RAW Úpravy fotografií

Více

1. ZÁKLADNÍ POJMY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY

1. ZÁKLADNÍ POJMY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY 1. ZÁKLADNÍ POJMY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY Pixel: je zkratka anglického PICture Element, tedy obrazový bod. Velikost obrázku: na monitoru v obrazových bodech - počet obrazových bodů, ze kterých je obrázek sestaven

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

počítačová grafika Obor informatiky, který používá počítače ke zpracování informací, které následně uživatel vnímá očima.

počítačová grafika Obor informatiky, který používá počítače ke zpracování informací, které následně uživatel vnímá očima. počítačová grafika počítačová grafika Obor informatiky, který používá počítače ke zpracování informací, které následně uživatel vnímá očima. Za počítačovou grafiku můžeme považovat : - technické výkresy

Více

1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows

1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows 1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows Hlavní náplní kurzu je seznámit účastníky se základními a středně pokročilými technikami vybraných produktů MS Office.

Více

digitální fotografický proces

digitální fotografický proces Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Prezentace digitální fotografický proces Autor:

Více

Technické podmínky pro veřejnou zakázku Dodávka tabletů a softwaru

Technické podmínky pro veřejnou zakázku Dodávka tabletů a softwaru Technické podmínky pro veřejnou zakázku Dodávka tabletů a softwaru Specifikace předmětu plnění Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Název položky: Název nabízeného zařízení * : Dotykový tablet Požadovaná

Více

Velká data v knihovnách Open source tools and their use in Czech libraries

Velká data v knihovnách Open source tools and their use in Czech libraries Velká data v knihovnách Open source tools and their use in Czech libraries Petr Žabička www.mzk.cz Obsah 1. Úvod 2. Souborný katalog 3. Obálky knih 4. Digitalizace 5. Digital born dokumenty 6. WebArchiv

Více

Mgr. Jan Rychtář, Ing. Petr Žabička / Moravská zemská knihovna

Mgr. Jan Rychtář, Ing. Petr Žabička / Moravská zemská knihovna 014 Zpřístupnění Mollovy mapové sbírky Mgr. Jan Rychtář, Ing. Petr Žabička / Moravská zemská knihovna Resumé: Moravská zemská knihovna v Brně zprovoznila v roce 2011 online svůj mapový portál, za který

Více

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou Datum: 1. 12. 2013 Projekt: Registrační číslo: Číslo DUM: Škola: Jméno autora: Název sady: Název práce: Předmět: Ročník: Obor: Časová dotace: Vzdělávací cíl: Pomůcky: Využití ICT techniky především v uměleckém

Více

Světlo. Podstata světla. Elektromagnetické záření Korpuskulární charakter. Rychlost světla. Vlnová délka. Vlnění, foton. c = 1 079 252 848,8 km/h

Světlo. Podstata světla. Elektromagnetické záření Korpuskulární charakter. Rychlost světla. Vlnová délka. Vlnění, foton. c = 1 079 252 848,8 km/h Světlo Světlo Podstata světla Elektromagnetické záření Korpuskulární charakter Vlnění, foton Rychlost světla c = 1 079 252 848,8 km/h Vlnová délka Elektromagnetické spektrum Rádiové vlny Mikrovlny Infračervené

Více

Metody, postupy a výsledky práce v digitalizačním centru starých kartografických děl ODIS VÚGTK

Metody, postupy a výsledky práce v digitalizačním centru starých kartografických děl ODIS VÚGTK Metody, postupy a výsledky práce v digitalizačním centru starých kartografických děl ODIS VÚGTK Ing. Filip Antoš 1), Ing. Milan Talich, Ph.D. 1) Abstrakt: Cílem příspěvku je představit digitalizační pracoviště

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

Pracovní skupina pro věcné zpracování

Pracovní skupina pro věcné zpracování Pracovní skupina pro věcné 13.12. 2011 Marie.Balikova@nkp.cz 1 Program 10:00-11:15 úvodní informace problematika věcného zpřístupnění úprava Konspektového schématu 11:15-12:00 přestávka 12:00-13:15 integrace

Více

Kartografická webová aplikace. Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Kartografická webová aplikace. Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita Kartografická webová aplikace Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vzniku dokumentu: 3. 11. 2011 Datum poslední aktualizace: 10. 12. 2011 Cíl

Více

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu Přípravný kurz ECDL Kurz je zaměřen na přípravu uchazeče o získání celosvětově rozšířeného certifikátu počítačové gramotnosti ECDL. Tyto ECDL certifikáty jsou určeny široké veřejnosti a jsou stále ve větší

Více

Projekt záchranné digitalizace Ad fontes v Archivu hlavního města Prahy

Projekt záchranné digitalizace Ad fontes v Archivu hlavního města Prahy Projekt záchranné digitalizace Ad fontes v Archivu hlavního města Prahy Projekt komplexní digitální ochrany, záchrany a obecného zpřístupnění nejvzácnějších historických dokumentů hlavního města Prahy

Více

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Vytvořil TEMEX, spol. s r. o. Obsah 1. Úvod... 2 Formáty... 2 Cena... 2 2. Systémové požadavky... 3 Interaktivní PDF verze... 3 HTML

Více

ArcGIS Online Subscription

ArcGIS Online Subscription ArcGIS Online Subscription GIS pro organizace ArcGIS Online je GIS v cloudu. Poskytuje služby GIS v prostředí internetu, ať už se jedná o úložné místo, publikaci mapových a geoprocessingových služeb, nebo

Více

Úvod...9 Historie počítačů...9 Digitální fotoaparát...10 Co čekat od počítače...10 Historie od verze 5 po verzi 8...10

Úvod...9 Historie počítačů...9 Digitální fotoaparát...10 Co čekat od počítače...10 Historie od verze 5 po verzi 8...10 Obsah Úvod...................................................9 Historie počítačů...................................9 Digitální fotoaparát.................................10 Co čekat od počítače...............................10

Více

Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba

Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba 1. 1. Správa podnikového obsahu (Enterprise Content Management ECM) Strategie, metody a nástroje

Více

Systém GIMP - tvorba jednoduchých animací a grafiky pro web

Systém GIMP - tvorba jednoduchých animací a grafiky pro web Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie a grafiky pro web Autor: Zdeňka Bílá, Gabriel Gyori Editor: Veronika Myslivečková Praha, duben 2011 Katedra mapování a kartografie Fakulta

Více

Rastová a vektorová grafika

Rastová a vektorová grafika Rastová a vektorová grafika Ke zlepšení vzhledu dokumentů aplikace Microsoft Word můžete použít dva základní typy grafiky: vektorovou (Nakreslený objekt: Libovolná nakreslená nebo vložená grafika, kterou

Více

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 IČ: 25472593 MK Consult, v.o.s. Drážďanská 493/40, 40007 Ústí nad Labem tel.,fax 47550500408, e-mail info@mkconsult.cz Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 Základní popis programu Kompas 3.2 Systém

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Veřejný zadavatel, Národní zemědělské muzeum Praha, se sídlem Kostelní 44, 170 00 Praha 7, jehož jménem jedná Ing. Zdeněk Novák, generální ředitel

Více

Obsah. 1. ČÁST Tisk na stolní tiskárně Kapitola 1. Kapitola 2. Úvod...11. Volba tiskárny a média...15

Obsah. 1. ČÁST Tisk na stolní tiskárně Kapitola 1. Kapitola 2. Úvod...11. Volba tiskárny a média...15 Obsah Úvod................................................11 1. ČÁST Tisk na stolní tiskárně Kapitola 1 Volba tiskárny a média................................15 Volba tiskárny....................................16

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Autor Mgr. Petr Štorek,Ph. D.

Více

Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014. Dotazy na aplikaci Základních pravidel

Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014. Dotazy na aplikaci Základních pravidel Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014 Dotazy na aplikaci Základních pravidel Musíme zpětně předělávat starší platné archivní pomůcky podle nových Základních

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny:

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Tisk do souboru Tisk do souboru tiskárny Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Vytištěný soubor potom můžete předat k

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy SOU Valašské Klobouky,

Více

Otevřená platforma VMS systému od firmy AxxonSoft

Otevřená platforma VMS systému od firmy AxxonSoft w w w. a x x o n n e x t. c o m Vy z k o u š e j t e N E X T NEXT úroveň výkonnosti, str. 2 NEXT úroveň spolehlivosti, str. 3 NEXT úroveň použitelnosti, str. 7 NEXT úroveň funkčnosti, str. 9 NEXT úroveň

Více

OKEŠ/MISYS. TISKY v systému KOKE. příprava tisku nastavení programu postupy při tisku problémy WKOKEŠ - TISKY. www.gepro.cz

OKEŠ/MISYS. TISKY v systému KOKE. příprava tisku nastavení programu postupy při tisku problémy WKOKEŠ - TISKY. www.gepro.cz TISKY v systému KOKE OKEŠ/MISYS příprava tisku nastavení programu postupy při tisku problémy Obsah Obecná pravidla: 1. technologie tvorby výkresu a zobrazovací tabulky 2. vektorová kresba, rastry a jejich

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

Posouzení vlastností elektronických dokumentů z hlediska jejich dlouhodobého uchovávání

Posouzení vlastností elektronických dokumentů z hlediska jejich dlouhodobého uchovávání Posouzení vlastností elektronických dokumentů z hlediska jejich dlouhodobého uchovávání Ing. Ivan Zderadička, spolupracovník společnosti Central European Advisory Group S pokračujícím rozvojem informačních

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

IntraDoc. Řešení pro státní správu a samosprávu. http://www.inflex.cz

IntraDoc. Řešení pro státní správu a samosprávu. http://www.inflex.cz Motivace IntraDoc Řešení pro státní správu a samosprávu http://www.inflex.cz Naším cílem je nabídnout pracovníkům úřadu efektivní a do detailu propracovanou podporu procesů a správu dokumentů spojených

Více

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Zpracování dokumentů PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Co hledají uživatelé v knihovnách? Informace v knihách, časopisech a různých druzích dokumentů Přístup na internet Pomoc při zpracování

Více

Geografické informační systémy GIS

Geografické informační systémy GIS Geografické informační systémy GIS Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským

Více

GIS a nemapové služby

GIS a nemapové služby GIS a nemapové služby Radek Kuttelwascher ARCDATA PRAHA, s.r.o. GIS služby lze využít t z různých r klientů PopFly.NET Java Virtual Earth Yahoo Pipes JavaScript SAP Google Maps Flex/Flash Microsoft Silverlight

Více