Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14"

Transkript

1 Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Komunální a technické služby pro město Nejdek

2 Zadávací dokumentace Stránka 2 z 14 Obsah zadávací dokumentace: ČÁST 1 Pokyny pro zpracování nabídky Příloha č.1: Krycí list nabídky ČÁST 2 Obchodní podmínky smlouva o dílo ČÁST 3 Technické podmínky

3 Zadávací dokumentace Stránka 3 z 14 ČÁST 1 1. OBECNÉ POKYNY POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 1.1. Zadavatel zadává veřejnou zakázku v otevřeném nadlimitním zadávacím řízení, které se řídí zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a souvisejícími předpisy. Náležitosti zadávacího řízení, které nejsou specificky uvedeny v těchto pokynech pro uchazeče, jsou dány ustanoveními tohoto zákona Uchazeč podá svou nabídku k celému rozsahu veřejné zakázky, jak to vyžaduje zadávací dokumentace. Zadavatel stanovil zadávací podmínky dle svých nejlepších znalostí a zkušeností z oblasti zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné zadání veřejné zakázky. 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 2.1. Název zadavatele: Město Nejdek Sídlo: náměstí Karla IV. 239, Nejdek Statutární zástupce: Ing Vladimír Benda, starosta IČ: Kód státu: CZ Kategorie zadavatele: Veřejný 2.2. Zástupce zadavatele pověřený výkonem zadavatelských činností dle ustanovení 151 zákona Firma: Allo Tender s.r.o. Sídlo: Radlická 2000/3, Praha 5 Jednající: IČ: DIČ: CZ Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Hodková, jednatel Telefon: Ing. Tomáš Hejl, Ing. Michaela Blatová (dále také jako zástupce zadavatele nebo pověřená osoba ) Zástupce zadavatele je v souladu s ustanovením 151 zákona zmocněn k zastupování zadavatele při výkonu práv a povinností podle zákona souvisejících se zadávacím řízením s výjimkou zadání veřejné zakázky (rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky), rozhodnutí o vyloučení dodavatele z účasti v řízení, zrušení řízení a rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek. 3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3.1. Název veřejné zakázky: Komunální a technické služby pro město Nejdek Evidenční číslo veřejné zakázky z Věstníku veřejných zakázek: 3.3. Klasifikace veřejné zakázky za použití kódů CPV:

4 Zadávací dokumentace Stránka 4 z Odvoz odpadu Likvidace odpadu Opravy a údržba silnic a dalších zařízení a související služby 3.4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena v souladu s ustanovením 16 zákona ve výši ,- Kč bez DPH Opční právo 3.6. Zadavatel si vyhrazuje opční právo na nové služby, spočívající v poskytování shodných nebo obdobných služeb ve vztahu ke službám poskytovaným v rámci této veřejné zakázky, a to za podmínky splnění předpokladů stanovených v 23 odst. 7 písm. b) zákona. Hodnota opčního práva činí Kč a je zohledněna v předpokládané hodnotě veřejné zakázky dle odst Zadavatel v souladu s ustanovením 99 odst. 5 zákona vymezuje předmět veřejné zakázky týkající se opčního právo tak, že se jedná o nové služby, spočívající v poskytování služeb souvisejících s: 1. nakládáním s odpady (včetně svozu bioodpadu) 2. letní a zimní údržbou komunikací 3. údržbou zeleně 3.7. Doba využití opčního práva je stanovena v souladu s ustanovením 23 odst. 7 písm. b) bodem 5 ZVZ Popis veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je svoz a likvidace komunálního odpadu a provedení letní a zimní údržby silnic, jakož i související služby, v rozsahu stanoveném v technických podmínkách (viz část 3 zadávací dokumentace). Bližší popis předmětu veřejné zakázky je obsažen v návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky tvořícím část 2 této zadávací dokumentace. 4. DALŠÍ INFORMACE A PODMÍNKY: 4.1. Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci na základě písemné žádosti (zaslané em, faxem, poštou nebo osobním doručením) doručené na adresu pověřené osoby, či em na ovou adresu 4.2. Písemná žádost o poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci se adresuje výhradně na adresu pověřené osoby, a to v českém jazyce, písemná žádost musí být doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne doručení žádosti, a to všem dodavatelům, kteří o zadávací dokumentaci požádali, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta Dodatečné informace zadavatel současně uveřejní v plném znění na profilu zadavatele Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se pouze o vymezení předpokládaného standardu a nikoli o závazný požadavek; Zadavatel tedy umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení V případě, že zhotovitel bude jednotlivé služby zajišťovat prostřednictvím subdodavatele, musí tyto subdodavatele uvést v nabídce. Případná změna či doplnění subdodavatele oproti údajům v nabídce vyžaduje i v průběhu plnění zakázky předchozí písemný souhlas zadavatele. 5. DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

5 Zadávací dokumentace Stránka 5 z Zahájení poskytování služeb dle smlouvy na realizaci zakázky je k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po uzavření smlouvy s vybraným uchazečem Smlouva na plnění zakázky bude uzavřena s vybraným uchazečem na dobu určitou v trvání 20 let. Smluvní strany mohou smlouvu vypovědět i bez udání důvodu, a to s výpovědní lhůtou v trvání 6 (šesti) měsíců. Výpověď bez udání důvodu musí být doručena druhé straně do 30.6 daného kalendářního roku tak, aby smlouva na plnění zakázky zanikla ke konci příslušného kalendářního roku. Strany jsou poprvé oprávněny smlouvu vypovědět bez udání důvodu po uplynutí 9 let účinnosti smlouvy. Nedojde-li k zániku smlouvy dle předchozí věty, jsou strany oprávněny smlouvu vypovědět bez udání důvodu až po uplynutí 14 (čtrnácti) let její účinnosti. K dalším možnostem ukončení smlouvy na plnění zakázky viz obchodní podmínky (část 2 zadávací dokumentace) 6. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 6.1. Místem plnění veřejné zakázky je území města Nejdku, zahrnující k.ú. Bernov, Fojtov, Lesík, Lužec u Nejdku, Nejdek, Oldřichov u Nejdku, Pozorka u Nejdku, Suchá u Nejdku, Tisová u Nejdku, Vysoká Štola. 7. FINANCOVÁNÍ 7.1. Zakázka je financována z vlastních prostředků zadavatele. 8. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, ÚHRADA NÁKLADŮ 8.1. Zadavatel upřednostňuje předání zadávací dokumentace v elektronické podobě, a to prostřednictvím profilu zadavatele. Zadávací dokumentaci tvoří tyto části: 8.2. Část 1 ZD: Pokyny pro zpracování nabídky Část 2 ZD: Obchodní podmínky - Návrh smlouvy o dílo Část 3 ZD: Technické podmínky 8.3. O zadávací dokumentaci je možno požádat písemně na kontaktní adrese zástupce zadavatele nebo em na 8.4. Zadavatel v souladu s ustanovení 48 odst. 1 zákona uveřejní na profilu zadavatele textovou část zadávací dokumentace, ode dne uveřejnění Oznámení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce), a to alespoň do konce lhůty pro podání nabídky. Adresa profilu zadavatele je https://ezak.olivius.cz/profile_display_30.html. 9. POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI 9.1. Předpokladem posouzení a hodnocení nabídek je prokázání splnění kvalifikace. Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění: a) základních kvalifikačních předpokladů b) profesních kvalifikačních předpokladů c) dle ustanovení 50 odst. 1 písm. c) zákona předložení čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče splnit veřejnou zakázku d) technických kvalifikačních předpokladů 10. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

6 Zadávací dokumentace Stránka 6 z Dodavatel předloží doklady, jimiž prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1 zákona Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění základních kvalifikačních předpokladů v souladu s ustanovením 53 odst. 3 zákona. 11. PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením: a) Dle ustanovení 54 písm. a) zákona výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. b) Dle ustanovení 54 písm. b) zákona dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (tj. předložení živnostenských listů či výpisu ze živnostenského rejstříku pokrývající předmět veřejné zakázky Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - pro obory činností: - Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) - Poskytování technických služeb Oprávněním k podnikání se pro tuto veřejnou zakázku rozumí oprávnění k podnikání vydané podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Uchazeč doloží doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů v prosté kopii. 12. TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatelem předložením seznamu významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech před posledním dnem lhůty pro podání nabídek s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být: a) osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo b) osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo c) smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu b) od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Zadavatel stanovuje pro splnění kvalifikačních předpokladů níže uvedené minimální předpoklady a) dodavatel realizoval v posledních 3 letech minimálně 3 referenční služby s dobou provádění minimálně 12 měsíců spočívající v zajištění odpadového hospodářství, jehož součástí bylo sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu a sběr, svoz a odstranění tříděného komunálního odpadu ve finančním objemu minimálně ,- Kč bez DPH za každou službu a za každý rok; a dále

7 Zadávací dokumentace Stránka 7 z 14 b) dodavatel realizoval v posledních 3 letech minimálně 3 referenční služby s dobou provádění minimálně 12 měsíců spočívající v zajištění údržby a čištění komunikací ve finančním objemu minimálně ,- Kč bez DPH za každou službu a za každý rok; a dále c) dodavatel realizoval v posledních 3 letech minimálně 3 referenční služby s dobou provádění minimálně 12 měsíců spočívající v provozu a údržbě sběrného dvora ve finančním objemu ,- Kč bez DPH za každou službu a za každý rok. Uchazeč doloží doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů v prosté kopii. Z předložených dokladů musí vyplývat splnění výše uvedených podmínek na služby Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatelem dle ustanovení 56 odst. 2 písm. h) zákona, předložením přehledu nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici. Z přehledu v podobě čestného prohlášení se musí podávat splnění níže uvedených požadavků zadavatele: Pro splnění kvalifikace dle 56 odst. 2 písm. h) zákona musí dodavatel výše uvedeným přehledem v nabídce prokázat, že v souvislosti s plněním této veřejné zakázky bude mít k dispozici alespoň dále uvedená technická zařízení: 2 ks vozidla druhu nákladní vozidlo nosič výměnných nástaveb kategorie N3, která splňuje emisní úrovně podle směrnice EHS/ES minimálně EURO 3 s pohonem 4x4 včetně radlice a posypové nástavby o minimální kapacitě 4 m3 na chemické / inertní okruhy. Nástavba musí obsahovat zařízení na zkrápění rozmrazovacím roztokem solankou. 2 x vozidla typu Multicar, jehož součástí je silová hydraulika typu 07 nebo její srovnatelná náhrada se zimními nástavbami, která splňuje emisní úrovně podle směrnice EHS/ES minimálně EURO 3 3 x traktor v provedení minimálně 2x ekvivalent typu Zetor 7245 nebo vyšší řada, z toho jeden vybaven horskou vzpěrou navijákem o adekvátní tažné síle (9t bez využití kladky) k vyproštění používaných ostatních mechanismů při ZÚ. 1 x traktorbagr + 1 x smykový nakladač střední třídy. Strojní sněhovou frézu minimálně pro smykový nakladač (šířka frézy 2m) Sklápěcí vozidla pro odvoz sněhu v počtu alespoň 2 x s ložným prostorem nad 10 m3, která splňuje emisní úrovně podle směrnice EHS/ES minimálně EURO 3 2 x svozové vozidlo lineár nebo rotopress v konfiguraci 4x4 nebo 6x4, která splňuje emisní úrovně podle směrnice EHS/ES minimálně EURO 3 1 x svozové vozidlo typu Multicar Fumo 4 x 4 typ vozidla uveden pouze jako příklad, pro nepřístupná místa větší svozové technice, omezené hmotností do 3,5 t, která splňuje emisní úrovně podle směrnice EHS/ES minimálně EURO 3 1 x kontejnerové vozidlo s Hydraulickou rukou pro výsyp nádob se spodním výsypem, která splňuje emisní úrovně podle směrnice EHS/ES minimálně EURO 3 Zametací stroj - Zametač malý (zametací šíře do 1,5m) - pro chodníky, pěší cesty, která splňuje emisní úrovně podle směrnice EHS/ES minimálně EURO 3

8 Zadávací dokumentace Stránka 8 z 14 1 stroj typu "Multicar 26" odvoz odpadů z úklidu města (nebo ekvivalent), která splňuje emisní úrovně podle směrnice EHS/ES minimálně EURO 3 Nástavba - Zametač velký (zametací šíře 1,5 2 m) pro úklid místních komunikací Veškerá motorová vozidla, která budou dodavatelem využívána pro účely plnění této veřejné zakázky, musí být vybavena monitorovacím systémem pohybu vozidel (blíže k tomu viz obchodní podmínky část 2 zadávací dokumentace), což dodavatel v nabídce prokáže (doloží) čestným prohlášením. 13. PROHLÍDKA MÍSTA BUDOUCÍHO PLNĚNÍ Zadavatel nebude organizovat hromadnou prohlídku budoucího místa plnění 14. DALŠÍ POŽADAVKY Záruka za řádné provedení díla Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty za řádné provedení zakázky ve výši ,- Kč ve formě bankovní záruky dle ustanovení 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Tuto záruku předloží uchazeč, s nímž bude uzavírána smlouva na plnění zakázky, a to před podpisem smlouvy na plnění zakázky. Předložení bankovní záruky je součinností dle ustanovení 82 odst. 4 zákona. Záruka bude nevypověditelná. Záruční listina musí obsahovat písemné prohlášení banky, že uspokojí zadavatele zaplacením požadované částky, na první požádání objednatele a bez námitek. Bankovní záruka bude platná na dobu min. 12 měsíců. V případě, že z jakýchkoliv důvodů bude tato doba provádění díla delší, bude zhotovitel povinen dle smlouvy o dílo předložit novou bankovní záruku ve stejné výši a za stejných podmínek jako záruku původní. Tuto novou záruku bude zhotovitel povinen udržovat až do dne odstranění všech vad, s nimiž bylo dílo převzato. Podrobnosti stanoví zadavatel v Části 2 Zadávací dokumentace. Bankovní záruka bude uvolněna po zániku účinnosti smlouvy na plnění zakázky. Originál záruční listiny je uchazeč, který bude zadavatelem vyzván k uzavření smlouvy, povinen zadavateli předložit nejpozději ke dni podpisu smlouvy na plnění zakázky Zadavatel požaduje doložení pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škody vůči třetím osobám ve výši ,- Kč. Pojistnou smlouvu předloží uchazeč, s nímž bude uzavírána smlouva o dílo, a to před podpisem smlouvy o dílo zadavatelem. Předložení pojistné smlouvy je součinností dle ustanovení 82 odst. 4 zákona. Podmínky, které bude muset pojistná smlouva minimálně splňovat, jsou určeny ustanovením zadávací dokumentace. V případě společné nabídky bude předložena pojistná smlouva, z níž bude jednoznačně vyplývat, že pojišťovna bude povinna plnit bez ohledu na to, kdo z dodavatelů podávajících společnou nabídku škodu způsobí, to znamená, že z pojistné smlouvy musí jednoznačně vyplývat, že je pojištěna odpovědnost všech dodavatelů podávajících společnou nabídku Nedoloží-li vybraný uchazeč výše uvedené dokumenty v rámci poskytnutí součinnosti s uzavřením smlouvy je zadavatel oprávněn postupovat dle 82 odst. 4 a 67 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách, tedy zejména uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka se umístila jako druhá resp. třetí v pořadí Zadavatel požaduje doložení v rámci nabídky: 1. Harmonogram zajištění odpadového hospodářství pokrývající veškeré služby odpadového hospodářství dle části 3 zadávací dokumentace, které jsou poskytovány pravidelně. 2. Plán zimní údržby na zimní období roku 2014/2015 splňující požadavky právních předpisů

9 Zadávací dokumentace Stránka 9 z 14 a vyhovující požadavkům v části 3 zadávací dokumentace v plánu zimní údržby uchazeč uvede závazné lhůty pro zahájení a dokončení činností zimní údržby ve smyslu dílčího hodnotícího kritéria (viz níže). 3. Harmonogram zajištění letní údržby pokrývající veškeré služby letní údržby dle části 3 zadávací dokumentace, které jsou poskytovány pravidelně. 15. VARIANTY Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 16. POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY, MĚNA Nabídková cena bude stanovena za kompletní splnění veřejné zakázky v souladu se zadávací dokumentací, kterou bude možno překročit pouze v případě změny daňových předpisů a dále za podmínek uvedených v návrhu smlouvy (část 2 zadávací dokumentace). Nabídková cena musí zahrnovat veškeré nutné náklady, jejichž vynaložení uchazeči předpokládají při plnění veřejné zakázky. Pro stanovení nabídkové ceny je rozhodný rozsah služeb požadovaných zadavatelem ke dni zahájení plnění smlouvy na realizaci zakázky (stávající rozsah plnění), jak je uveden v části 3 zadávací dokumentace, nikoli předpokládaný maximální rozsah služeb zohledňující demografický vývoj a rozvoj města Nejdek v době účinnosti smlouvy na plnění zakázky Měnou zadávacího řízení je CZK. Celková nabídková cena bez DPH bude uvedena v Části 2 ZD: Obchodní podmínky - Návrh smlouvy o dílo a dále v krycím listě nabídky, a to v předepsaném členění. Daní z přidané hodnoty se pro účely této veřejné zakázky rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů Požadovaný způsob stanovení nabídkové ceny uchazeč splní, jestliže uvede nabídkovou cenu dle požadavků stanovených výše do návrhu smlouvy o dílo a na krycí list nabídky 17. SUBDODAVATELÉ V souladu s ustanovením 44 odst. 6 zákona zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a aby současně uvedl identifikační údaje a kontaktní údaje každého subdodavatele. Uchazeč tuto podmínku zadavatele splní formou Prohlášení, v němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky budou konkrétní subdodavatelé realizovat (s uvedením druhu činností a procentuálního finančního podílu na předmětu veřejné zakázky) Zadavatel požaduje, aby uchazeč doložil pro každého jednotlivého subdodavatele smlouvu o smlouvě budoucí nebo smlouvu o dílo, jejímž předmětem bude plnění určité části veřejné zakázky V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě (subdodavateli), doloží ve své nabídce písemné Prohlášení s uvedením této skutečnosti. Nedoložení tohoto prohlášení může mít za následek vyloučení uchazeče z řízení o veřejnou zakázku nebo dodatečný dotaz na uchazeče Zadavatel si v souladu s ustanovením 44 odst. 6 zákona vyhrazuje, že práce spojené s prováděním zimní údržby, tak jak je definována v části 3 Zadávací dokumentace, nesmí být plněny pomocí subdodavatele.

10 Zadávací dokumentace Stránka 10 z JISTOTA - ZAJIŠTĚNÍ PLNĚNÍ POVINNOSTÍ UCHAZEČE VYPLÝVAJÍCÍCH Z ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ Uchazeč poskytne k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení jistotu dle ust. 67 zákona ve výši ,- Kč Uchazeč poskytne jistotu ve formě peněžní jistoty nebo ve formě bankovní záruky nebo ve formě pojištění záruky Pokud bude jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je uchazeč povinen zajistit její platnost po celou dobu zadávací lhůty dle ustanovení 43 zákona Zadavatel uchová kopii záruční listiny, která bude součástí pevně svázaného obsahu nabídky. Originál záruční listiny, který bude vložen do nabídky způsobem umožňujícím jeho vyjmutí, vrátí zadavatel uchazeči ve lhůtě dle ustanovení 67 odst. 2 zákona. Bankovní záruka musí splňovat náležitosti dle ustanovení 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a bude doložena písemným prohlášením banky v záruční listině, že uspokojí zadavatele zaplacením částky požadované jako jistota v zadávacím řízení, a to na první požádání zadavatele a bez námitek. Uchazeč musí zajistit platnost této záruky po celou dobu zadávací lhůty Má-li být jistota poskytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v ustanovení 67 odst. 7 zákona pojistné plnění Peněžní jistotu poskytne uchazeč na účet zadavatele číslo /0100 vedený u Komerční banky do nabídky v takovém případě připojí prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče v tomto znění: VZOR PROHLÁŠENÍ O PLATEBNÍCH SYMBOLECH PRO VRÁCENÍ PENĚŽNÍ JISTOTY Název veřejné zakázky: Identifikační údaje uchazeče: Sídlo/místo podnikání IČ/datum narození Platební symboly: číslo účtu Název banky: Kód banky: Adresa pobočky: Variabilní symbol: obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení Specifický symbol (zde uchazeč uvede číslo veřejné zakázky dle Oznámení o zakázce ): Povinnost poskytnout peněžní jistotu je včas a řádně splněna výlučně připsáním částky ve výši požadované jistoty na účet zadavatele nejpozději do konce lhůty pro podání obálek s nabídkami. V opačném případě bude uchazeč ze zadávacího řízení vyloučen. Zadavatel není povinen činit žádné kroky směřující k dohledání platby v případě, že uchazeč příslušnou částku poukáže, avšak tato částka nebude na účet zadavatele včas připsána. 19. POVINNÁ SOUČÁST NABÍDKY Součástí nabídky musí ve smyslu ustanovení 68 odst. 3 zákona rovněž být:

11 Zadávací dokumentace Stránka 11 z 14 a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele; b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam vlastníků akcií, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek; c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu dle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. Skutečnost pod písm. a) c) prokáže dodavatel předložením čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat za či jménem uchazeče. 20. POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ NÁVRHU SMLOUVY Součástí nabídky bude návrh smlouvy, který musí respektovat veškeré zadávací podmínky a být v souladu s předpisy platnými v ČR, zejména v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva musí být vypracována podle vzorového znění obsaženého v Části 2 zadávací dokumentace. Ustanovení vzorového znění smlouvy nesmí uchazeč v návrhu smlouvy měnit, doplňovat ani jinak upravovat, pokud v zadávacích podmínkách není výslovně stanoveno jinak. V případě, že uchazeč vypracuje smlouvu v rozporu se zákonem nebo s uvedenými zadávacími podmínkami bude jeho nabídka vyřazena a uchazeč vyloučen z účasti v zadávacím řízení pro nesplnění zadávacích podmínek. 21. DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Nabídka bude podána písemně, v listinné podobě, v jazyce českém a to v jednom originále. Uchazeč předloží jím vyplněný výkaz výměr rovněž v elektronické podobě ve formátu XLS nebo XLSX na CD, který bude připojen k originálu nabídky. V nabídce nesmí být přepisy a opravy Nabídka bude odpovídajícím způsobem zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh a proti jejich vypadnutí. Zabezpečení bude provedeno pevným, nerozebíratelným svázáním, ale zároveň tak, aby bylo možné jednotlivé stránky nabídky při listování bezproblémově obracet. Všechny listy nabídky vč. příloh budou v pravém dolním rohu vzestupně a řádně očíslovány Lhůta a místo podání nabídek Místo podání nabídek je na adrese zadavatele. Nabídky budou přijímány do doby lhůty pro podání nabídek v kanceláři zadavatele. Lhůta pro podání nabídek končí dnem uvedeném v Oznámení o zakázce. 22. NÁKLADY UCHAZEČE SPOJENÉ S PODÁNÍM NABÍDKY Všechny náklady související s přípravou a podáním nabídky hradí výhradně příslušný uchazeč Zadavatel nenese odpovědnost za žádné výdaje ani ztráty jakéhokoli druhu (a nebude je tedy hradit), které případně utrpí uchazeč v souvislosti s účastí v zadávacím řízení. 23. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí

12 Zadávací dokumentace Stránka 12 z 14 lhůty pro podání nabídek. Pokud zadavatel obdrží ve lhůtě pro podání nabídek pouze jednu nabídku, obálka se neotevírá; o této skutečnosti zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče Zadavatel ani komise nesmí otevřít obálku před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční v termínu uvedeném v Oznámení o zakázce. 24. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA, ZPŮSOB HODNOCENÍ Všechny v řádné lhůtě doručené nabídky, které budou podány kvalifikovanými uchazeči a budou zpracovány v souladu se zadávacími podmínkami, budou posouzeny a hodnoceny Hodnocení nabídek bude prováděno podle kritéria ekonomická výhodnost, v souladu s ustanovením 78 odst. 1 písm. a) zákona. Zadavatel stanovuje dílčí hodnotící kritéria takto: 1. Celková nabídková cena v Kč bez DPH váha 80% 2. Reakční časy pro zahájení prací při spadu sněhu nebo jiné změně sjízdnosti váha 10% 3. Ošetření komunikací (min. 1x) v daných úsecích při spadu sněhu nebo jiné změně sjízdnosti váha 10% Způsob hodnocení - Dílčí kritérium č. 1: Hodnotící komise přiřadí nabídce s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH 100 bodů. Ostatní nabídky získají takový počet bodů, který vznikne násobkem sta a poměru nejnižší nabídkové ceně ku ceně hodnocené. Komise následně vynásobí získané body vahou dílčího kritéria, tj. 80% Způsob hodnocení - Dílčí kritérium č. 2: Zadavatel v rámci dílčího hodnotícího kritéria 2 stanovuje, že níže uvedené hodnoty jsou hodnotami maximálními. V případě, že uchazeč nabídne zadavateli doby zahájení prací vyšší než zadavatelem stanovená maxima, bude nabídka uchazeče vyřazena z další účasti v zadávacím řízení Při spadu sněhu nebo jiné změně sjízdnosti budou práce zahájeny nejpozději do: - I. pořadí do: max. 4 hodin - II. pořadí do: max. 6 hodin - III. pořadí do: max. 12 hodin Uchazeč v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria nabídne zadavateli dobu zahájení prací v hodinách, kterou uvede v Plánu zimní údržby (příloha č 2 smlouvy na plnění zakázky) a v krycím listě nabídky: - I. pořadí do: hodin - II. pořadí do: hodin - III. pořadí do: hodin - součet reakčních časů: hodin Zadavatel stanovuje, že bude hodnotit součet dob v hodinách na zahájení prací pro jednotlivá pořadí komunikací. Nabídce s nejnižším součtem reakčních časů za všechna pořadí bude přiděleno 100 bodů. Ostatní nabídky získají takový počet bodů, který vznikne násobkem sta a poměru nejnižšího součtu reakčních časů k hodnocenému součtu reakčních časů. Komise následně vynásobí získané body vahou dílčího kritéria, tj. 10% Způsob hodnocení - dílčí kritérium č. 3: Uchazeč v rámci dílčího hodnotícího kritéria č. 3 nabídne zadavateli dobu pro dokončení ošetření komunikací (min. 1x) v daných úsecích při spadu sněhu nebo jiné změně sjízdnosti:

13 Zadávací dokumentace Stránka 13 z 14 Při spadu sněhu nebo jiné změně sjízdnosti budou ošetřeny komunikace ( min. 1x) v daných úsecích nejpozději do: - I. pořadí do: hodin - II. pořadí do: hodin - III. pořadí do: hodin - součet dob časů: hodin Zadavatel stanovuje, že bude hodnotit součet dob v hodinách na dokončení prací pro jednotlivá pořadí komunikací. Nabídce s nejnižším součtem dob na dokončení prací za všechna pořadí bude přiděleno 100 bodů. Ostatní nabídky získají takový počet bodů, který vznikne násobkem sta a poměru nejnižšího součtu dob na dokončení prací k hodnocenému součtu dob na dokončení prací. Komise následně vynásobí získané body vahou dílčího kritéria, tj. 10% Následně komise sečte vážené body za dílčí kritéria a za ekonomicky nejvýhodnější nabídku stanoví nabídku toho uchazeče, který získá v součtu dílčích kritérií nejvyšší počet bodů.

14 Zadávací dokumentace Stránka 14 z 14 PŘÍLOHA Č. 1ČÁSTI 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obchodní firma nebo název: Sídlo/místo podnikání: Právní forma: IČ: DIČ: Členové statutárního orgánu: Jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby Kontaktní osoba: Adresa: Telefon/fax: VZOR -KRYCÍ LIST NABÍDKY Nabídková cena (dílčí kritérium 1) Reakční časy (dílčí kritérium 2) Při spadu sněhu nebo jiné změně sjízdnosti budou práce zahájeny nejpozději do: Termín provedení prací (dílčí kritérium 3) Při spadu sněhu nebo jiné změně sjízdnosti budou ošetřeny komunikace v daných úsecích min. 1x nejpozději do: Odpadové hospodářství (za rok) Letní údržba (za rok) Zimní údržba (za rok) Související služby (za rok) celkem (za rok) CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA (za 20 let bez DPH) Kč bez DPH Kč bez DPH Kč bez DPH Kč bez DPH Kč bez DPH Kč bez DPH I. pořadí hodin II. pořadí III. pořadí Součet reakčních časů hodin hodin hodin I. pořadí hodin II. pořadí III. pořadí Součet dob pro dokončení hodin hodin hodin V... dne..... Podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Zajištění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová

Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová Statutární město Ostrava Městský obvod Hrabová Název VZ: Vyřizuje: Revitalizace ploch Šídlovec-Šrobárova-V. Huga, Ostrava Hrabová -komunikace a zpevněné plochy Králová Svatava Datum: 11. 8. 2016 Věc: zjednodušené

Více

Zvýšení protipovodňové ochrany města - ul. U Hrůbků. Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 8, Ostrava.

Zvýšení protipovodňové ochrany města - ul. U Hrůbků. Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 8, Ostrava. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Výměna

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nákup strojů a technologií pro provozovnu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nákup strojů a technologií pro provozovnu Ing. Čeněk Kukal Saratovská 1070/37, 100 00 Praha Přístavba kompletační haly a nákup nových technologií do výroby reg. č. projektu: 11/014/3120a/120/001057 Č. j: VZ-23/03-2013 Praha, 10. ledna 2014 Počet

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE vymezující předmět veřejné zakázky Dešťová kanalizace v ul. Hlavní a Modřická a související přeložky, oznámené v Informačním systému o veřejných zakázkách dne 3.4.2013 pod č.7302010049879,

Více

Novém Jičíně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Část A - Dodávka IT

Novém Jičíně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Část A - Dodávka IT Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace Jubilejní 484/3, 741 01 Nový Jičín Mgr. Ladislav Pospěch, ředitel 45214859 VŠEM DODAVATELŮM

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel město Lovosice, vyzývá, v souladu se směrnicí rady města č. 1/2016, uchazeče k podání nabídky na stavební práce na akci s názvem: Lovosice, ul. Prokopa

Více

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: michaela.machlakova@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Zadávací dokumentace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Dodávky

Více

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele a organizátora. Povodí Odry, státní podnik CZ27149862. www.ecentre.cz

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele a organizátora. Povodí Odry, státní podnik CZ27149862. www.ecentre.cz Zadávací dokumentace Povodí Odry, státní podnik ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Zadavatel na základě 25 odst. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění, zadává tuto výzvu v souladu s postupem pro

Více

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele 258 16 977 CZ 258 16 977. Článek 2 Vymezení předmětu veřejné zakázky

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele 258 16 977 CZ 258 16 977. Článek 2 Vymezení předmětu veřejné zakázky Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o. 700 30 Ostrava-Zábřeh, A. Brože 2/3124 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: VR 46:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ). Název veřejné zakázky: Zabezpečení

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Textová část pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Čistší silnice ve městě Sedlec-Prčice Veřejný zadavatel: Město Sedlec-Prčice se sídlem: nám. 7. května

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Leo Matušek Tel.: 267 994 410 Fax: 272 936 597 E-mail: Leo.matusek@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: EXPOZICE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Spotřební materiál pro kancelářskou techniku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Dodávka kancelářského a laboratorního nábytku Pavilon Bělidla

Dodávka kancelářského a laboratorního nábytku Pavilon Bělidla V Ý Z V A k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění pro veřejnou zakázku s názvem Dodávka kancelářského

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY 1. Zadavatel: MASO WEST s.r.o. Se sídlem Za Mototechnou 1619, 155 00 Praha IČ: 25237349 Tel.: 602 167 086 E-mail: kopacek@masowest.cz Adresa pro doručování:

Více

,, II.etapa podtlakové kanalizace Velký Osek

,, II.etapa podtlakové kanalizace Velký Osek Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ),, II.etapa podtlakové kanalizace

Více

OBEC VŘESINA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

OBEC VŘESINA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBEC VŘESINA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ ÚČINNÉM KE DNI ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (dále jen zákon ) Zadávací dokumentace je

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Dodávka vozidel v

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Revitalizace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1 Název veřejné zakázky

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY 1. Zadavatel: OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Obchodní firma: Tilapia s.r.o. Sídlo: Tržní 274/2, 390 01 Tábor IČ: 243 17 705 DIČ: CZ24317705 Zastoupený: Ing. Jan Hora, jednatel Kontaktní osoba:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ustanovením 38 odst.1 zákona č.137/2006 o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen ZVZ ) Název veřejné zakázky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

REVITALIZACE INTERIÉRŮ KOLEJE JAROV II - Nábytek

REVITALIZACE INTERIÉRŮ KOLEJE JAROV II - Nábytek \SE REKTORÁT Vysoká škola ekonomická v Praze nám. Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3 V Praze dne 8. června 2015 Zn.: 2043-1/2015/9202 Vysoká škola ekonomická v Praze, se sídlem nám. Winstona Churchilla

Více

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa:

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa: Kontaktní osoba: Jan Sůva Telefon: 267 994 333 Fax: 272 936 597 E-mail: jan.suva@sfzp.cz č.j. SFZP 072269/2012 Datum: 30. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Název veřejné zakázky: Revitalizace úprava kongresového sálu a recepce vzdělávacího střediska IVS Praha v Benešově

Název veřejné zakázky: Revitalizace úprava kongresového sálu a recepce vzdělávacího střediska IVS Praha v Benešově Základní údaje zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Zadávací dokumentace na VZ Dodávka potravin pro školské organizace ve Veselí nad Moravou

Zadávací dokumentace na VZ Dodávka potravin pro školské organizace ve Veselí nad Moravou Zadávací dokumentace na VZ Dodávka potravin pro školské organizace ve Veselí nad Moravou Zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na dodávky obuvi je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Zpracování PENB pro město Týniště nad Orlicí

Zpracování PENB pro město Týniště nad Orlicí Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zpracování PENB pro město Týniště nad Orlicí VEŘEJNÝ ZADAVATEL MĚSTO Týniště nad Orlicí se sídlem Mírové náměstí 90, 51721 Týniště nad Orlicí IČ: 00275468 DIČ: CZ00275468

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 597 E-mail: Martin.Cech@sfzp.cz Datum: 05.03.2009 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Zajištění záručního a pozáručního servisu služebních vozů Škoda užívaných SFŽP ČR v Praze

Zajištění záručního a pozáručního servisu služebních vozů Škoda užívaných SFŽP ČR v Praze Kontaktní osoba: Radim Ševčík, Barbora Maříková Tel./fax: 267 994 153, 267 994 163 E-mail: zakazky@sfzp.cz Č. j.: SFZP 082459/2015 Č. VZ: 01/2015 Systémové č. VZ: P15V00000756 Datum: 26. 5. 2015 ZADÁVACÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE DLE UST. 6 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE DLE UST. 6 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE DLE UST. 6 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Návrh stavby

Více

Zadavatel. LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Košická 6, 460 12 Liberec 6. Ing. Pavel Žák, předseda správní rady. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

Zadavatel. LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Košická 6, 460 12 Liberec 6. Ing. Pavel Žák, předseda správní rady. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce zadané dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpl a analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

,,Splašková kanalizace a ČOV I. etapa

,,Splašková kanalizace a ČOV I. etapa Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ),,Splašková kanalizace a ČOV I. etapa

Více

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky (dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce

Více

SŠ, ZŠ A MŠ pro ZP, Brno, Kamenomlýnská 2, Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu B2

SŠ, ZŠ A MŠ pro ZP, Brno, Kamenomlýnská 2, Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu B2 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: Na základě Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č.j.: 2371/2009-14 s účinností od 23. 8. 2009,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy, ,

Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy, , MĚSTO MNÍŠEK POD BRDY Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy, 252 10 Výzva k podání nabídek na veřejnou podlimitní zakázku na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č.137/2006 Sb., o

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Zhotovitel

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Číslo jednací zadavatele: 1/120/827992 2014 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU podle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Ing. Miloslav Pileček 3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE DLE 151 ZÁKONA. Jihočeský kraj. Mgr. Jiří Zimola

Ing. Miloslav Pileček 3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE DLE 151 ZÁKONA. Jihočeský kraj. Mgr. Jiří Zimola ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA DODÁVKY ZADÁVANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ

Více

Rozšíření sběrného dvora v Novém Kníně - výběrového řízení na svozový vůz a kontejnery

Rozšíření sběrného dvora v Novém Kníně - výběrového řízení na svozový vůz a kontejnery VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE ve výběrovém řízení Rozšíření sběrného dvora v Novém Kníně - výběrového řízení na svozový vůz a kontejnery ZADAVATEL: RELMA s.r.o. Sídlem: Dobříš,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY INTERPRETAČNÍ CENTRUM ZÁMEK ŽDÁR NAD SÁZAVOU ZAJIŠTĚNÍ TISKAŘSKÝCH SLUŽEB

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY INTERPRETAČNÍ CENTRUM ZÁMEK ŽDÁR NAD SÁZAVOU ZAJIŠTĚNÍ TISKAŘSKÝCH SLUŽEB VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY INTERPRETAČNÍ CENTRUM ZÁMEK ŽDÁR NAD SÁZAVOU ZAJIŠTĚNÍ TISKAŘSKÝCH SLUŽEB 1 OBSAH 1. OBECNÉ POKYNY 3 2. NÁZEV ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU 3 3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

Více

Informace o zadavateli, kontaktní místa. Ing. Michal Pešek ředitel Správy základních registrů RNDr. Renata Novotná , GSM:

Informace o zadavateli, kontaktní místa. Ing. Michal Pešek ředitel Správy základních registrů RNDr. Renata Novotná , GSM: Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na služby, zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 21 odst. 1 písm. f) a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Atestace

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY ZAKÁZKA VYŠŠÍ HODNOTY

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY ZAKÁZKA VYŠŠÍ HODNOTY OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY ZAKÁZKA VYŠŠÍ HODNOTY 1. Zadavatel: SRUBMONT s.r.o. se sídlem Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3 IČ: 27972925 Tel.: 608 555 400 E-mail: administrace@srubmont.cz

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Nákup licencí sw VMware pro IC GŘC Tato veřejná zakázka na dodávky je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

veřejná zakázka na stavební práce

veřejná zakázka na stavební práce k podlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zadavatel: Veřejná zakázka dle svého

Více

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE DODÁVKA OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH POMŮCEK PRO ROKY 2016-2018 I. VEŘEJNÝ ZADAVATEL Název Sídlo Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace

Více

V Ý Z V A. k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, na dodávky. Zajištění dodavatele vaků v rámci projektu Svoz bioodpadu v Broumově "

V Ý Z V A. k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, na dodávky. Zajištění dodavatele vaků v rámci projektu Svoz bioodpadu v Broumově V Ý Z V A k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, na dodávky Zajištění dodavatele vaků v rámci projektu Svoz bioodpadu v Broumově " Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky Zadavatel:

Více

Rámcová smlouva na dodávky multifunkčních tiskových zařízení (kopírovací stroje a multifunkční tiskárny) pro rok 2013

Rámcová smlouva na dodávky multifunkčních tiskových zařízení (kopírovací stroje a multifunkční tiskárny) pro rok 2013 Č.j.: MV-48025-7/VZ-2012 Praha 18.10.2012 Počet listů:8 Přílohy: 2/31 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 IČ: 00007064, DIČ:CZ00007064

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, s dodržením zásad transparentnosti, rovného zacházení a

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 24.3.20009 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Rámcová smlouva na dodavatele tiskařských služeb v roce 2008 náklad nad 500

Více

V Ý Z V A. k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, na služby. Zajištění odběratele bioodpadu rostlinného původu - Město Broumov"

V Ý Z V A. k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, na služby. Zajištění odběratele bioodpadu rostlinného původu - Město Broumov V Ý Z V A k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, na služby Zajištění odběratele bioodpadu rostlinného původu - Město Broumov" Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky Zadavatel: Město

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Modernizace

Více

Povodí Odry, státní podnik. Varenská 49, Ostrava, Moravská Ostrava,

Povodí Odry, státní podnik. Varenská 49, Ostrava, Moravská Ostrava, Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), 21 odst. 1 písm. f) zjednodušené

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB ADMINISTRACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Zadavatel Název: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Praha 7, Pplk.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: IČ: Zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk 00250805 Ing. Jaroslava Martanová, starostka vyhlašuje podlimitní

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Výzva k podání nabídek Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek Zadávací dokumentace Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace Výzva k podání nabídek Zadávací dokumentace Pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky zadávané mimo režim zákona

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Projektová dokumentace Oprava zařízení na ohřev teplé vody vč. řídícího systému na kotelně polikliniky Bučovice Identifikace

Více

Další údaje zadávací dokumentace

Další údaje zadávací dokumentace Příloha č. 1 Další údaje zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Nákup zařízení pro obor Truhlář a Elektrikář Název programů: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektů: Budoucnost

Více

M Ě S T O N E R A T O V I C E

M Ě S T O N E R A T O V I C E M Ě S T O N E R A T O V I C E ul. Kojetická 1028 277 11 NERATOVICE Vyřizuje: Ing. Veronika Sisáková Dne: 20.11.2016 VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3/2016/OKS k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení

Více

Obec Pohoří. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce (upravená verze) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce - 1 / 9 -

Obec Pohoří. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce (upravená verze) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce - 1 / 9 - Obec Pohoří Zadávací dokumentace k veřejné zakázce (upravená verze) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce - 1 / 9 - Název veřejné zakázky: Druh zadávacího řízení: ÚZEMNÍ PLÁN POHOŘÍ veřejná zakázka malého

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku Zadavatel: název: Obec Břestek sídlo: Břestek 14, 687 08 právní forma: obec IČ: 00542253 DIČ: není plátce DPH statutární zástupce: RNDr. Jindřich Krušina, starosta tel.: +420 572 595 710 e-mail: obecbrestek@seznam.cz

Více

základní údaje zadávací dokumentace

základní údaje zadávací dokumentace 2015 Zadávací dokumentace, základní údaje zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: PROVOZOVÁNÍ SLUŽBY SENIOR TAXI Otevřené podlimitní řízení na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU OBEC MĚLNICKÉ VTELNO Mělnická 49, 277 38 Mělnické Vtelno V Mělnickém Vtelně dne 12.10.2016 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU k zadávacímu řízení veřejné zakázky na

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ve smyslu 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, dále jen zákon Městská část Praha 13 v y z ý v á k podání nabídky a

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY 1. Zadavatel 1.1. Identifikační údaje: Obec Střílky, Koryčanská 47, 768 04 Střílky, IČ: 00287776 1.2. Kontaktní osoba zadavatele: Viktor Ganjuškin starosta

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Název a sídlo zadavatele: Obec Kamenný Přívoz Kamenný Přívoz 285, 252 82 Kamenný Přívoz IČ: 00241351,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Servis 2 ks strojů

Více

M Ě S T O N E R A T O V I C E

M Ě S T O N E R A T O V I C E M Ě S T O N E R A T O V I C E ul. Kojetická 1028 277 11 NERATOVICE Vyřizuje: Ing. Veronika Sisáková Dne: 07.11.2016 VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 9/2016/KTÚ k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Leo Matušek / Jana Lánská Tel.: 267 994 410 / 267 994 310 Fax: 272 936 597 E-mail: Leo.matusek@sfzp.cz / jana.lanska@sfzp.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Zadávací dokumentace na zakázku Dodávka a mechanizovaná výsadba cibulovin

Zadávací dokumentace na zakázku Dodávka a mechanizovaná výsadba cibulovin Zadávací dokumentace na zakázku Dodávka a mechanizovaná výsadba cibulovin 1. INFORMACE O ZADAVATELI Název veřejné zakázky Dodávka a mechanizovaná výsadba cibulovin Typ veřejné zakázky Zakázka malého rozsahu,

Více

Zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu

Zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zadavatel veřejné zakázky: Poukázky pro volný čas č. j. : KRPL 24511-4/ČJ-2015-1800VZ Název: Česká republika Krajské ředitelství policie Libereckého

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU Zadavatel: Základní škola Benešov, Sídlo:, PSČ 256 01 IČ: 75033062 Kontakt: na emailové adrese NÁZEV ZAKÁZKY ZŠ Jiráskova, klimatizace

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ve smyslu 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, dále jen zákon Městská část Praha 13 Zastoupená: Ing. Davidem Vodrážkou

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016 MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, 488 880 921 Datum: 1. července 2015 Vyřizuje: J. Dvořák Tel.: 739 336 567 Zadávací dokumentace a výzva

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace dostavby ZŠ Spořická 400, Dolní Chabry

Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace dostavby ZŠ Spořická 400, Dolní Chabry ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací řízení: Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na

Více

Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: územní samosprávný celek - 2 odst. 2 písm. c) zákona Právní forma: Název zakázky:

Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: územní samosprávný celek - 2 odst. 2 písm. c) zákona Právní forma: Název zakázky: Výzva k podání nabídky v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a Směrnicí č. 3 Rady Královéhradeckého

Více

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uh. Hradiště V ý z v a k podání nabídky dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění dle 38 ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle Závazných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Nákup multifunkčního

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Dodání serverů pro IS Celní správy v roce 2011 Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na dodávky je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst.1) písm. a)

Více

OBEC KOLOVÁ. Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce (VZMR) Preambule. Identifikační údaje zadavatele

OBEC KOLOVÁ. Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce (VZMR) Preambule. Identifikační údaje zadavatele OBEC KOLOVÁ Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce (VZMR) Preambule Obec Kolová (dále jen zadavatel ) vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR) ve smyslu ust.

Více