Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14"

Transkript

1 Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Komunální a technické služby pro město Nejdek

2 Zadávací dokumentace Stránka 2 z 14 Obsah zadávací dokumentace: ČÁST 1 Pokyny pro zpracování nabídky Příloha č.1: Krycí list nabídky ČÁST 2 Obchodní podmínky smlouva o dílo ČÁST 3 Technické podmínky

3 Zadávací dokumentace Stránka 3 z 14 ČÁST 1 1. OBECNÉ POKYNY POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 1.1. Zadavatel zadává veřejnou zakázku v otevřeném nadlimitním zadávacím řízení, které se řídí zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a souvisejícími předpisy. Náležitosti zadávacího řízení, které nejsou specificky uvedeny v těchto pokynech pro uchazeče, jsou dány ustanoveními tohoto zákona Uchazeč podá svou nabídku k celému rozsahu veřejné zakázky, jak to vyžaduje zadávací dokumentace. Zadavatel stanovil zadávací podmínky dle svých nejlepších znalostí a zkušeností z oblasti zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné zadání veřejné zakázky. 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 2.1. Název zadavatele: Město Nejdek Sídlo: náměstí Karla IV. 239, Nejdek Statutární zástupce: Ing Vladimír Benda, starosta IČ: Kód státu: CZ Kategorie zadavatele: Veřejný 2.2. Zástupce zadavatele pověřený výkonem zadavatelských činností dle ustanovení 151 zákona Firma: Allo Tender s.r.o. Sídlo: Radlická 2000/3, Praha 5 Jednající: IČ: DIČ: CZ Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Hodková, jednatel Telefon: Ing. Tomáš Hejl, Ing. Michaela Blatová (dále také jako zástupce zadavatele nebo pověřená osoba ) Zástupce zadavatele je v souladu s ustanovením 151 zákona zmocněn k zastupování zadavatele při výkonu práv a povinností podle zákona souvisejících se zadávacím řízením s výjimkou zadání veřejné zakázky (rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky), rozhodnutí o vyloučení dodavatele z účasti v řízení, zrušení řízení a rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek. 3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3.1. Název veřejné zakázky: Komunální a technické služby pro město Nejdek Evidenční číslo veřejné zakázky z Věstníku veřejných zakázek: 3.3. Klasifikace veřejné zakázky za použití kódů CPV:

4 Zadávací dokumentace Stránka 4 z Odvoz odpadu Likvidace odpadu Opravy a údržba silnic a dalších zařízení a související služby 3.4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena v souladu s ustanovením 16 zákona ve výši ,- Kč bez DPH Opční právo 3.6. Zadavatel si vyhrazuje opční právo na nové služby, spočívající v poskytování shodných nebo obdobných služeb ve vztahu ke službám poskytovaným v rámci této veřejné zakázky, a to za podmínky splnění předpokladů stanovených v 23 odst. 7 písm. b) zákona. Hodnota opčního práva činí Kč a je zohledněna v předpokládané hodnotě veřejné zakázky dle odst Zadavatel v souladu s ustanovením 99 odst. 5 zákona vymezuje předmět veřejné zakázky týkající se opčního právo tak, že se jedná o nové služby, spočívající v poskytování služeb souvisejících s: 1. nakládáním s odpady (včetně svozu bioodpadu) 2. letní a zimní údržbou komunikací 3. údržbou zeleně 3.7. Doba využití opčního práva je stanovena v souladu s ustanovením 23 odst. 7 písm. b) bodem 5 ZVZ Popis veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je svoz a likvidace komunálního odpadu a provedení letní a zimní údržby silnic, jakož i související služby, v rozsahu stanoveném v technických podmínkách (viz část 3 zadávací dokumentace). Bližší popis předmětu veřejné zakázky je obsažen v návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky tvořícím část 2 této zadávací dokumentace. 4. DALŠÍ INFORMACE A PODMÍNKY: 4.1. Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci na základě písemné žádosti (zaslané em, faxem, poštou nebo osobním doručením) doručené na adresu pověřené osoby, či em na ovou adresu 4.2. Písemná žádost o poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci se adresuje výhradně na adresu pověřené osoby, a to v českém jazyce, písemná žádost musí být doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne doručení žádosti, a to všem dodavatelům, kteří o zadávací dokumentaci požádali, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta Dodatečné informace zadavatel současně uveřejní v plném znění na profilu zadavatele Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se pouze o vymezení předpokládaného standardu a nikoli o závazný požadavek; Zadavatel tedy umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení V případě, že zhotovitel bude jednotlivé služby zajišťovat prostřednictvím subdodavatele, musí tyto subdodavatele uvést v nabídce. Případná změna či doplnění subdodavatele oproti údajům v nabídce vyžaduje i v průběhu plnění zakázky předchozí písemný souhlas zadavatele. 5. DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

5 Zadávací dokumentace Stránka 5 z Zahájení poskytování služeb dle smlouvy na realizaci zakázky je k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po uzavření smlouvy s vybraným uchazečem Smlouva na plnění zakázky bude uzavřena s vybraným uchazečem na dobu určitou v trvání 20 let. Smluvní strany mohou smlouvu vypovědět i bez udání důvodu, a to s výpovědní lhůtou v trvání 6 (šesti) měsíců. Výpověď bez udání důvodu musí být doručena druhé straně do 30.6 daného kalendářního roku tak, aby smlouva na plnění zakázky zanikla ke konci příslušného kalendářního roku. Strany jsou poprvé oprávněny smlouvu vypovědět bez udání důvodu po uplynutí 9 let účinnosti smlouvy. Nedojde-li k zániku smlouvy dle předchozí věty, jsou strany oprávněny smlouvu vypovědět bez udání důvodu až po uplynutí 14 (čtrnácti) let její účinnosti. K dalším možnostem ukončení smlouvy na plnění zakázky viz obchodní podmínky (část 2 zadávací dokumentace) 6. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 6.1. Místem plnění veřejné zakázky je území města Nejdku, zahrnující k.ú. Bernov, Fojtov, Lesík, Lužec u Nejdku, Nejdek, Oldřichov u Nejdku, Pozorka u Nejdku, Suchá u Nejdku, Tisová u Nejdku, Vysoká Štola. 7. FINANCOVÁNÍ 7.1. Zakázka je financována z vlastních prostředků zadavatele. 8. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, ÚHRADA NÁKLADŮ 8.1. Zadavatel upřednostňuje předání zadávací dokumentace v elektronické podobě, a to prostřednictvím profilu zadavatele. Zadávací dokumentaci tvoří tyto části: 8.2. Část 1 ZD: Pokyny pro zpracování nabídky Část 2 ZD: Obchodní podmínky - Návrh smlouvy o dílo Část 3 ZD: Technické podmínky 8.3. O zadávací dokumentaci je možno požádat písemně na kontaktní adrese zástupce zadavatele nebo em na 8.4. Zadavatel v souladu s ustanovení 48 odst. 1 zákona uveřejní na profilu zadavatele textovou část zadávací dokumentace, ode dne uveřejnění Oznámení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce), a to alespoň do konce lhůty pro podání nabídky. Adresa profilu zadavatele je https://ezak.olivius.cz/profile_display_30.html. 9. POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI 9.1. Předpokladem posouzení a hodnocení nabídek je prokázání splnění kvalifikace. Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění: a) základních kvalifikačních předpokladů b) profesních kvalifikačních předpokladů c) dle ustanovení 50 odst. 1 písm. c) zákona předložení čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče splnit veřejnou zakázku d) technických kvalifikačních předpokladů 10. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

6 Zadávací dokumentace Stránka 6 z Dodavatel předloží doklady, jimiž prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1 zákona Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění základních kvalifikačních předpokladů v souladu s ustanovením 53 odst. 3 zákona. 11. PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením: a) Dle ustanovení 54 písm. a) zákona výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. b) Dle ustanovení 54 písm. b) zákona dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (tj. předložení živnostenských listů či výpisu ze živnostenského rejstříku pokrývající předmět veřejné zakázky Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - pro obory činností: - Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) - Poskytování technických služeb Oprávněním k podnikání se pro tuto veřejnou zakázku rozumí oprávnění k podnikání vydané podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Uchazeč doloží doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů v prosté kopii. 12. TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatelem předložením seznamu významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech před posledním dnem lhůty pro podání nabídek s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být: a) osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo b) osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo c) smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu b) od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Zadavatel stanovuje pro splnění kvalifikačních předpokladů níže uvedené minimální předpoklady a) dodavatel realizoval v posledních 3 letech minimálně 3 referenční služby s dobou provádění minimálně 12 měsíců spočívající v zajištění odpadového hospodářství, jehož součástí bylo sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu a sběr, svoz a odstranění tříděného komunálního odpadu ve finančním objemu minimálně ,- Kč bez DPH za každou službu a za každý rok; a dále

7 Zadávací dokumentace Stránka 7 z 14 b) dodavatel realizoval v posledních 3 letech minimálně 3 referenční služby s dobou provádění minimálně 12 měsíců spočívající v zajištění údržby a čištění komunikací ve finančním objemu minimálně ,- Kč bez DPH za každou službu a za každý rok; a dále c) dodavatel realizoval v posledních 3 letech minimálně 3 referenční služby s dobou provádění minimálně 12 měsíců spočívající v provozu a údržbě sběrného dvora ve finančním objemu ,- Kč bez DPH za každou službu a za každý rok. Uchazeč doloží doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů v prosté kopii. Z předložených dokladů musí vyplývat splnění výše uvedených podmínek na služby Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatelem dle ustanovení 56 odst. 2 písm. h) zákona, předložením přehledu nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici. Z přehledu v podobě čestného prohlášení se musí podávat splnění níže uvedených požadavků zadavatele: Pro splnění kvalifikace dle 56 odst. 2 písm. h) zákona musí dodavatel výše uvedeným přehledem v nabídce prokázat, že v souvislosti s plněním této veřejné zakázky bude mít k dispozici alespoň dále uvedená technická zařízení: 2 ks vozidla druhu nákladní vozidlo nosič výměnných nástaveb kategorie N3, která splňuje emisní úrovně podle směrnice EHS/ES minimálně EURO 3 s pohonem 4x4 včetně radlice a posypové nástavby o minimální kapacitě 4 m3 na chemické / inertní okruhy. Nástavba musí obsahovat zařízení na zkrápění rozmrazovacím roztokem solankou. 2 x vozidla typu Multicar, jehož součástí je silová hydraulika typu 07 nebo její srovnatelná náhrada se zimními nástavbami, která splňuje emisní úrovně podle směrnice EHS/ES minimálně EURO 3 3 x traktor v provedení minimálně 2x ekvivalent typu Zetor 7245 nebo vyšší řada, z toho jeden vybaven horskou vzpěrou navijákem o adekvátní tažné síle (9t bez využití kladky) k vyproštění používaných ostatních mechanismů při ZÚ. 1 x traktorbagr + 1 x smykový nakladač střední třídy. Strojní sněhovou frézu minimálně pro smykový nakladač (šířka frézy 2m) Sklápěcí vozidla pro odvoz sněhu v počtu alespoň 2 x s ložným prostorem nad 10 m3, která splňuje emisní úrovně podle směrnice EHS/ES minimálně EURO 3 2 x svozové vozidlo lineár nebo rotopress v konfiguraci 4x4 nebo 6x4, která splňuje emisní úrovně podle směrnice EHS/ES minimálně EURO 3 1 x svozové vozidlo typu Multicar Fumo 4 x 4 typ vozidla uveden pouze jako příklad, pro nepřístupná místa větší svozové technice, omezené hmotností do 3,5 t, která splňuje emisní úrovně podle směrnice EHS/ES minimálně EURO 3 1 x kontejnerové vozidlo s Hydraulickou rukou pro výsyp nádob se spodním výsypem, která splňuje emisní úrovně podle směrnice EHS/ES minimálně EURO 3 Zametací stroj - Zametač malý (zametací šíře do 1,5m) - pro chodníky, pěší cesty, která splňuje emisní úrovně podle směrnice EHS/ES minimálně EURO 3

8 Zadávací dokumentace Stránka 8 z 14 1 stroj typu "Multicar 26" odvoz odpadů z úklidu města (nebo ekvivalent), která splňuje emisní úrovně podle směrnice EHS/ES minimálně EURO 3 Nástavba - Zametač velký (zametací šíře 1,5 2 m) pro úklid místních komunikací Veškerá motorová vozidla, která budou dodavatelem využívána pro účely plnění této veřejné zakázky, musí být vybavena monitorovacím systémem pohybu vozidel (blíže k tomu viz obchodní podmínky část 2 zadávací dokumentace), což dodavatel v nabídce prokáže (doloží) čestným prohlášením. 13. PROHLÍDKA MÍSTA BUDOUCÍHO PLNĚNÍ Zadavatel nebude organizovat hromadnou prohlídku budoucího místa plnění 14. DALŠÍ POŽADAVKY Záruka za řádné provedení díla Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty za řádné provedení zakázky ve výši ,- Kč ve formě bankovní záruky dle ustanovení 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Tuto záruku předloží uchazeč, s nímž bude uzavírána smlouva na plnění zakázky, a to před podpisem smlouvy na plnění zakázky. Předložení bankovní záruky je součinností dle ustanovení 82 odst. 4 zákona. Záruka bude nevypověditelná. Záruční listina musí obsahovat písemné prohlášení banky, že uspokojí zadavatele zaplacením požadované částky, na první požádání objednatele a bez námitek. Bankovní záruka bude platná na dobu min. 12 měsíců. V případě, že z jakýchkoliv důvodů bude tato doba provádění díla delší, bude zhotovitel povinen dle smlouvy o dílo předložit novou bankovní záruku ve stejné výši a za stejných podmínek jako záruku původní. Tuto novou záruku bude zhotovitel povinen udržovat až do dne odstranění všech vad, s nimiž bylo dílo převzato. Podrobnosti stanoví zadavatel v Části 2 Zadávací dokumentace. Bankovní záruka bude uvolněna po zániku účinnosti smlouvy na plnění zakázky. Originál záruční listiny je uchazeč, který bude zadavatelem vyzván k uzavření smlouvy, povinen zadavateli předložit nejpozději ke dni podpisu smlouvy na plnění zakázky Zadavatel požaduje doložení pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škody vůči třetím osobám ve výši ,- Kč. Pojistnou smlouvu předloží uchazeč, s nímž bude uzavírána smlouva o dílo, a to před podpisem smlouvy o dílo zadavatelem. Předložení pojistné smlouvy je součinností dle ustanovení 82 odst. 4 zákona. Podmínky, které bude muset pojistná smlouva minimálně splňovat, jsou určeny ustanovením zadávací dokumentace. V případě společné nabídky bude předložena pojistná smlouva, z níž bude jednoznačně vyplývat, že pojišťovna bude povinna plnit bez ohledu na to, kdo z dodavatelů podávajících společnou nabídku škodu způsobí, to znamená, že z pojistné smlouvy musí jednoznačně vyplývat, že je pojištěna odpovědnost všech dodavatelů podávajících společnou nabídku Nedoloží-li vybraný uchazeč výše uvedené dokumenty v rámci poskytnutí součinnosti s uzavřením smlouvy je zadavatel oprávněn postupovat dle 82 odst. 4 a 67 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách, tedy zejména uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka se umístila jako druhá resp. třetí v pořadí Zadavatel požaduje doložení v rámci nabídky: 1. Harmonogram zajištění odpadového hospodářství pokrývající veškeré služby odpadového hospodářství dle části 3 zadávací dokumentace, které jsou poskytovány pravidelně. 2. Plán zimní údržby na zimní období roku 2014/2015 splňující požadavky právních předpisů

9 Zadávací dokumentace Stránka 9 z 14 a vyhovující požadavkům v části 3 zadávací dokumentace v plánu zimní údržby uchazeč uvede závazné lhůty pro zahájení a dokončení činností zimní údržby ve smyslu dílčího hodnotícího kritéria (viz níže). 3. Harmonogram zajištění letní údržby pokrývající veškeré služby letní údržby dle části 3 zadávací dokumentace, které jsou poskytovány pravidelně. 15. VARIANTY Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 16. POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY, MĚNA Nabídková cena bude stanovena za kompletní splnění veřejné zakázky v souladu se zadávací dokumentací, kterou bude možno překročit pouze v případě změny daňových předpisů a dále za podmínek uvedených v návrhu smlouvy (část 2 zadávací dokumentace). Nabídková cena musí zahrnovat veškeré nutné náklady, jejichž vynaložení uchazeči předpokládají při plnění veřejné zakázky. Pro stanovení nabídkové ceny je rozhodný rozsah služeb požadovaných zadavatelem ke dni zahájení plnění smlouvy na realizaci zakázky (stávající rozsah plnění), jak je uveden v části 3 zadávací dokumentace, nikoli předpokládaný maximální rozsah služeb zohledňující demografický vývoj a rozvoj města Nejdek v době účinnosti smlouvy na plnění zakázky Měnou zadávacího řízení je CZK. Celková nabídková cena bez DPH bude uvedena v Části 2 ZD: Obchodní podmínky - Návrh smlouvy o dílo a dále v krycím listě nabídky, a to v předepsaném členění. Daní z přidané hodnoty se pro účely této veřejné zakázky rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů Požadovaný způsob stanovení nabídkové ceny uchazeč splní, jestliže uvede nabídkovou cenu dle požadavků stanovených výše do návrhu smlouvy o dílo a na krycí list nabídky 17. SUBDODAVATELÉ V souladu s ustanovením 44 odst. 6 zákona zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a aby současně uvedl identifikační údaje a kontaktní údaje každého subdodavatele. Uchazeč tuto podmínku zadavatele splní formou Prohlášení, v němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky budou konkrétní subdodavatelé realizovat (s uvedením druhu činností a procentuálního finančního podílu na předmětu veřejné zakázky) Zadavatel požaduje, aby uchazeč doložil pro každého jednotlivého subdodavatele smlouvu o smlouvě budoucí nebo smlouvu o dílo, jejímž předmětem bude plnění určité části veřejné zakázky V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě (subdodavateli), doloží ve své nabídce písemné Prohlášení s uvedením této skutečnosti. Nedoložení tohoto prohlášení může mít za následek vyloučení uchazeče z řízení o veřejnou zakázku nebo dodatečný dotaz na uchazeče Zadavatel si v souladu s ustanovením 44 odst. 6 zákona vyhrazuje, že práce spojené s prováděním zimní údržby, tak jak je definována v části 3 Zadávací dokumentace, nesmí být plněny pomocí subdodavatele.

10 Zadávací dokumentace Stránka 10 z JISTOTA - ZAJIŠTĚNÍ PLNĚNÍ POVINNOSTÍ UCHAZEČE VYPLÝVAJÍCÍCH Z ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ Uchazeč poskytne k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení jistotu dle ust. 67 zákona ve výši ,- Kč Uchazeč poskytne jistotu ve formě peněžní jistoty nebo ve formě bankovní záruky nebo ve formě pojištění záruky Pokud bude jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je uchazeč povinen zajistit její platnost po celou dobu zadávací lhůty dle ustanovení 43 zákona Zadavatel uchová kopii záruční listiny, která bude součástí pevně svázaného obsahu nabídky. Originál záruční listiny, který bude vložen do nabídky způsobem umožňujícím jeho vyjmutí, vrátí zadavatel uchazeči ve lhůtě dle ustanovení 67 odst. 2 zákona. Bankovní záruka musí splňovat náležitosti dle ustanovení 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a bude doložena písemným prohlášením banky v záruční listině, že uspokojí zadavatele zaplacením částky požadované jako jistota v zadávacím řízení, a to na první požádání zadavatele a bez námitek. Uchazeč musí zajistit platnost této záruky po celou dobu zadávací lhůty Má-li být jistota poskytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v ustanovení 67 odst. 7 zákona pojistné plnění Peněžní jistotu poskytne uchazeč na účet zadavatele číslo /0100 vedený u Komerční banky do nabídky v takovém případě připojí prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče v tomto znění: VZOR PROHLÁŠENÍ O PLATEBNÍCH SYMBOLECH PRO VRÁCENÍ PENĚŽNÍ JISTOTY Název veřejné zakázky: Identifikační údaje uchazeče: Sídlo/místo podnikání IČ/datum narození Platební symboly: číslo účtu Název banky: Kód banky: Adresa pobočky: Variabilní symbol: obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení Specifický symbol (zde uchazeč uvede číslo veřejné zakázky dle Oznámení o zakázce ): Povinnost poskytnout peněžní jistotu je včas a řádně splněna výlučně připsáním částky ve výši požadované jistoty na účet zadavatele nejpozději do konce lhůty pro podání obálek s nabídkami. V opačném případě bude uchazeč ze zadávacího řízení vyloučen. Zadavatel není povinen činit žádné kroky směřující k dohledání platby v případě, že uchazeč příslušnou částku poukáže, avšak tato částka nebude na účet zadavatele včas připsána. 19. POVINNÁ SOUČÁST NABÍDKY Součástí nabídky musí ve smyslu ustanovení 68 odst. 3 zákona rovněž být:

11 Zadávací dokumentace Stránka 11 z 14 a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele; b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam vlastníků akcií, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek; c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu dle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. Skutečnost pod písm. a) c) prokáže dodavatel předložením čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat za či jménem uchazeče. 20. POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ NÁVRHU SMLOUVY Součástí nabídky bude návrh smlouvy, který musí respektovat veškeré zadávací podmínky a být v souladu s předpisy platnými v ČR, zejména v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva musí být vypracována podle vzorového znění obsaženého v Části 2 zadávací dokumentace. Ustanovení vzorového znění smlouvy nesmí uchazeč v návrhu smlouvy měnit, doplňovat ani jinak upravovat, pokud v zadávacích podmínkách není výslovně stanoveno jinak. V případě, že uchazeč vypracuje smlouvu v rozporu se zákonem nebo s uvedenými zadávacími podmínkami bude jeho nabídka vyřazena a uchazeč vyloučen z účasti v zadávacím řízení pro nesplnění zadávacích podmínek. 21. DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Nabídka bude podána písemně, v listinné podobě, v jazyce českém a to v jednom originále. Uchazeč předloží jím vyplněný výkaz výměr rovněž v elektronické podobě ve formátu XLS nebo XLSX na CD, který bude připojen k originálu nabídky. V nabídce nesmí být přepisy a opravy Nabídka bude odpovídajícím způsobem zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh a proti jejich vypadnutí. Zabezpečení bude provedeno pevným, nerozebíratelným svázáním, ale zároveň tak, aby bylo možné jednotlivé stránky nabídky při listování bezproblémově obracet. Všechny listy nabídky vč. příloh budou v pravém dolním rohu vzestupně a řádně očíslovány Lhůta a místo podání nabídek Místo podání nabídek je na adrese zadavatele. Nabídky budou přijímány do doby lhůty pro podání nabídek v kanceláři zadavatele. Lhůta pro podání nabídek končí dnem uvedeném v Oznámení o zakázce. 22. NÁKLADY UCHAZEČE SPOJENÉ S PODÁNÍM NABÍDKY Všechny náklady související s přípravou a podáním nabídky hradí výhradně příslušný uchazeč Zadavatel nenese odpovědnost za žádné výdaje ani ztráty jakéhokoli druhu (a nebude je tedy hradit), které případně utrpí uchazeč v souvislosti s účastí v zadávacím řízení. 23. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí

12 Zadávací dokumentace Stránka 12 z 14 lhůty pro podání nabídek. Pokud zadavatel obdrží ve lhůtě pro podání nabídek pouze jednu nabídku, obálka se neotevírá; o této skutečnosti zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče Zadavatel ani komise nesmí otevřít obálku před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční v termínu uvedeném v Oznámení o zakázce. 24. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA, ZPŮSOB HODNOCENÍ Všechny v řádné lhůtě doručené nabídky, které budou podány kvalifikovanými uchazeči a budou zpracovány v souladu se zadávacími podmínkami, budou posouzeny a hodnoceny Hodnocení nabídek bude prováděno podle kritéria ekonomická výhodnost, v souladu s ustanovením 78 odst. 1 písm. a) zákona. Zadavatel stanovuje dílčí hodnotící kritéria takto: 1. Celková nabídková cena v Kč bez DPH váha 80% 2. Reakční časy pro zahájení prací při spadu sněhu nebo jiné změně sjízdnosti váha 10% 3. Ošetření komunikací (min. 1x) v daných úsecích při spadu sněhu nebo jiné změně sjízdnosti váha 10% Způsob hodnocení - Dílčí kritérium č. 1: Hodnotící komise přiřadí nabídce s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH 100 bodů. Ostatní nabídky získají takový počet bodů, který vznikne násobkem sta a poměru nejnižší nabídkové ceně ku ceně hodnocené. Komise následně vynásobí získané body vahou dílčího kritéria, tj. 80% Způsob hodnocení - Dílčí kritérium č. 2: Zadavatel v rámci dílčího hodnotícího kritéria 2 stanovuje, že níže uvedené hodnoty jsou hodnotami maximálními. V případě, že uchazeč nabídne zadavateli doby zahájení prací vyšší než zadavatelem stanovená maxima, bude nabídka uchazeče vyřazena z další účasti v zadávacím řízení Při spadu sněhu nebo jiné změně sjízdnosti budou práce zahájeny nejpozději do: - I. pořadí do: max. 4 hodin - II. pořadí do: max. 6 hodin - III. pořadí do: max. 12 hodin Uchazeč v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria nabídne zadavateli dobu zahájení prací v hodinách, kterou uvede v Plánu zimní údržby (příloha č 2 smlouvy na plnění zakázky) a v krycím listě nabídky: - I. pořadí do: hodin - II. pořadí do: hodin - III. pořadí do: hodin - součet reakčních časů: hodin Zadavatel stanovuje, že bude hodnotit součet dob v hodinách na zahájení prací pro jednotlivá pořadí komunikací. Nabídce s nejnižším součtem reakčních časů za všechna pořadí bude přiděleno 100 bodů. Ostatní nabídky získají takový počet bodů, který vznikne násobkem sta a poměru nejnižšího součtu reakčních časů k hodnocenému součtu reakčních časů. Komise následně vynásobí získané body vahou dílčího kritéria, tj. 10% Způsob hodnocení - dílčí kritérium č. 3: Uchazeč v rámci dílčího hodnotícího kritéria č. 3 nabídne zadavateli dobu pro dokončení ošetření komunikací (min. 1x) v daných úsecích při spadu sněhu nebo jiné změně sjízdnosti:

13 Zadávací dokumentace Stránka 13 z 14 Při spadu sněhu nebo jiné změně sjízdnosti budou ošetřeny komunikace ( min. 1x) v daných úsecích nejpozději do: - I. pořadí do: hodin - II. pořadí do: hodin - III. pořadí do: hodin - součet dob časů: hodin Zadavatel stanovuje, že bude hodnotit součet dob v hodinách na dokončení prací pro jednotlivá pořadí komunikací. Nabídce s nejnižším součtem dob na dokončení prací za všechna pořadí bude přiděleno 100 bodů. Ostatní nabídky získají takový počet bodů, který vznikne násobkem sta a poměru nejnižšího součtu dob na dokončení prací k hodnocenému součtu dob na dokončení prací. Komise následně vynásobí získané body vahou dílčího kritéria, tj. 10% Následně komise sečte vážené body za dílčí kritéria a za ekonomicky nejvýhodnější nabídku stanoví nabídku toho uchazeče, který získá v součtu dílčích kritérií nejvyšší počet bodů.

14 Zadávací dokumentace Stránka 14 z 14 PŘÍLOHA Č. 1ČÁSTI 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obchodní firma nebo název: Sídlo/místo podnikání: Právní forma: IČ: DIČ: Členové statutárního orgánu: Jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby Kontaktní osoba: Adresa: Telefon/fax: VZOR -KRYCÍ LIST NABÍDKY Nabídková cena (dílčí kritérium 1) Reakční časy (dílčí kritérium 2) Při spadu sněhu nebo jiné změně sjízdnosti budou práce zahájeny nejpozději do: Termín provedení prací (dílčí kritérium 3) Při spadu sněhu nebo jiné změně sjízdnosti budou ošetřeny komunikace v daných úsecích min. 1x nejpozději do: Odpadové hospodářství (za rok) Letní údržba (za rok) Zimní údržba (za rok) Související služby (za rok) celkem (za rok) CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA (za 20 let bez DPH) Kč bez DPH Kč bez DPH Kč bez DPH Kč bez DPH Kč bez DPH Kč bez DPH I. pořadí hodin II. pořadí III. pořadí Součet reakčních časů hodin hodin hodin I. pořadí hodin II. pořadí III. pořadí Součet dob pro dokončení hodin hodin hodin V... dne..... Podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY zadávané dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen zákon ), a v souladu s

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací);

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací); Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje

Více

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Pro nadlimitní zakázky veřejného zadavatele Podle právního stavu k 1. 4. 2012 1 Obsah A. Schéma postupu zadávání veřejné zakázky... 4 1. Úvodní poznámky...

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MV PRO KRIMINÁLNÍ POLICII ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MV PRO KRIMINÁLNÍ POLICII ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. j.: VPŠKP51-29/ČJ-2013/9609K3 Čeperka 22. 7. 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra pro kriminální policii IČO: 64244300, vyhlašuje veřejnou zakázku malého

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Rada města Brna ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 (včetně Dodatku č. 7 schváleného R6/126.

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Plaveč 8. 10. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 456 71 702 bankovní spojení: Komerční banka Znojmo číslo účtu: 29 537-741 / 0100

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C Odbor školství, kultury a sportu náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 Zájemci o veřejnou zakázku Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu Dokumentace výběrového řízení veřejnou zakázku malého rozsahu dle 18 odst. 5 ve spojení s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších pisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona Kontaktní osoba: Jan Brychta Tel.: 267 994 407 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem č.j. 35464/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon dodávka zdravotnických

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle Pravidel OPPK, verze 1.7 s názvem Chromatograf. Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více