Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14"

Transkript

1 Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Komunální a technické služby pro město Nejdek

2 Zadávací dokumentace Stránka 2 z 14 Obsah zadávací dokumentace: ČÁST 1 Pokyny pro zpracování nabídky Příloha č.1: Krycí list nabídky ČÁST 2 Obchodní podmínky smlouva o dílo ČÁST 3 Technické podmínky

3 Zadávací dokumentace Stránka 3 z 14 ČÁST 1 1. OBECNÉ POKYNY POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 1.1. Zadavatel zadává veřejnou zakázku v otevřeném nadlimitním zadávacím řízení, které se řídí zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a souvisejícími předpisy. Náležitosti zadávacího řízení, které nejsou specificky uvedeny v těchto pokynech pro uchazeče, jsou dány ustanoveními tohoto zákona Uchazeč podá svou nabídku k celému rozsahu veřejné zakázky, jak to vyžaduje zadávací dokumentace. Zadavatel stanovil zadávací podmínky dle svých nejlepších znalostí a zkušeností z oblasti zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné zadání veřejné zakázky. 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 2.1. Název zadavatele: Město Nejdek Sídlo: náměstí Karla IV. 239, Nejdek Statutární zástupce: Ing Vladimír Benda, starosta IČ: Kód státu: CZ Kategorie zadavatele: Veřejný 2.2. Zástupce zadavatele pověřený výkonem zadavatelských činností dle ustanovení 151 zákona Firma: Allo Tender s.r.o. Sídlo: Radlická 2000/3, Praha 5 Jednající: IČ: DIČ: CZ Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Hodková, jednatel Telefon: Ing. Tomáš Hejl, Ing. Michaela Blatová (dále také jako zástupce zadavatele nebo pověřená osoba ) Zástupce zadavatele je v souladu s ustanovením 151 zákona zmocněn k zastupování zadavatele při výkonu práv a povinností podle zákona souvisejících se zadávacím řízením s výjimkou zadání veřejné zakázky (rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky), rozhodnutí o vyloučení dodavatele z účasti v řízení, zrušení řízení a rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek. 3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3.1. Název veřejné zakázky: Komunální a technické služby pro město Nejdek Evidenční číslo veřejné zakázky z Věstníku veřejných zakázek: 3.3. Klasifikace veřejné zakázky za použití kódů CPV:

4 Zadávací dokumentace Stránka 4 z Odvoz odpadu Likvidace odpadu Opravy a údržba silnic a dalších zařízení a související služby 3.4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena v souladu s ustanovením 16 zákona ve výši ,- Kč bez DPH Opční právo 3.6. Zadavatel si vyhrazuje opční právo na nové služby, spočívající v poskytování shodných nebo obdobných služeb ve vztahu ke službám poskytovaným v rámci této veřejné zakázky, a to za podmínky splnění předpokladů stanovených v 23 odst. 7 písm. b) zákona. Hodnota opčního práva činí Kč a je zohledněna v předpokládané hodnotě veřejné zakázky dle odst Zadavatel v souladu s ustanovením 99 odst. 5 zákona vymezuje předmět veřejné zakázky týkající se opčního právo tak, že se jedná o nové služby, spočívající v poskytování služeb souvisejících s: 1. nakládáním s odpady (včetně svozu bioodpadu) 2. letní a zimní údržbou komunikací 3. údržbou zeleně 3.7. Doba využití opčního práva je stanovena v souladu s ustanovením 23 odst. 7 písm. b) bodem 5 ZVZ Popis veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je svoz a likvidace komunálního odpadu a provedení letní a zimní údržby silnic, jakož i související služby, v rozsahu stanoveném v technických podmínkách (viz část 3 zadávací dokumentace). Bližší popis předmětu veřejné zakázky je obsažen v návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky tvořícím část 2 této zadávací dokumentace. 4. DALŠÍ INFORMACE A PODMÍNKY: 4.1. Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci na základě písemné žádosti (zaslané em, faxem, poštou nebo osobním doručením) doručené na adresu pověřené osoby, či em na ovou adresu 4.2. Písemná žádost o poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci se adresuje výhradně na adresu pověřené osoby, a to v českém jazyce, písemná žádost musí být doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne doručení žádosti, a to všem dodavatelům, kteří o zadávací dokumentaci požádali, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta Dodatečné informace zadavatel současně uveřejní v plném znění na profilu zadavatele Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se pouze o vymezení předpokládaného standardu a nikoli o závazný požadavek; Zadavatel tedy umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení V případě, že zhotovitel bude jednotlivé služby zajišťovat prostřednictvím subdodavatele, musí tyto subdodavatele uvést v nabídce. Případná změna či doplnění subdodavatele oproti údajům v nabídce vyžaduje i v průběhu plnění zakázky předchozí písemný souhlas zadavatele. 5. DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

5 Zadávací dokumentace Stránka 5 z Zahájení poskytování služeb dle smlouvy na realizaci zakázky je k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po uzavření smlouvy s vybraným uchazečem Smlouva na plnění zakázky bude uzavřena s vybraným uchazečem na dobu určitou v trvání 20 let. Smluvní strany mohou smlouvu vypovědět i bez udání důvodu, a to s výpovědní lhůtou v trvání 6 (šesti) měsíců. Výpověď bez udání důvodu musí být doručena druhé straně do 30.6 daného kalendářního roku tak, aby smlouva na plnění zakázky zanikla ke konci příslušného kalendářního roku. Strany jsou poprvé oprávněny smlouvu vypovědět bez udání důvodu po uplynutí 9 let účinnosti smlouvy. Nedojde-li k zániku smlouvy dle předchozí věty, jsou strany oprávněny smlouvu vypovědět bez udání důvodu až po uplynutí 14 (čtrnácti) let její účinnosti. K dalším možnostem ukončení smlouvy na plnění zakázky viz obchodní podmínky (část 2 zadávací dokumentace) 6. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 6.1. Místem plnění veřejné zakázky je území města Nejdku, zahrnující k.ú. Bernov, Fojtov, Lesík, Lužec u Nejdku, Nejdek, Oldřichov u Nejdku, Pozorka u Nejdku, Suchá u Nejdku, Tisová u Nejdku, Vysoká Štola. 7. FINANCOVÁNÍ 7.1. Zakázka je financována z vlastních prostředků zadavatele. 8. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, ÚHRADA NÁKLADŮ 8.1. Zadavatel upřednostňuje předání zadávací dokumentace v elektronické podobě, a to prostřednictvím profilu zadavatele. Zadávací dokumentaci tvoří tyto části: 8.2. Část 1 ZD: Pokyny pro zpracování nabídky Část 2 ZD: Obchodní podmínky - Návrh smlouvy o dílo Část 3 ZD: Technické podmínky 8.3. O zadávací dokumentaci je možno požádat písemně na kontaktní adrese zástupce zadavatele nebo em na 8.4. Zadavatel v souladu s ustanovení 48 odst. 1 zákona uveřejní na profilu zadavatele textovou část zadávací dokumentace, ode dne uveřejnění Oznámení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce), a to alespoň do konce lhůty pro podání nabídky. Adresa profilu zadavatele je 9. POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI 9.1. Předpokladem posouzení a hodnocení nabídek je prokázání splnění kvalifikace. Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění: a) základních kvalifikačních předpokladů b) profesních kvalifikačních předpokladů c) dle ustanovení 50 odst. 1 písm. c) zákona předložení čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče splnit veřejnou zakázku d) technických kvalifikačních předpokladů 10. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

6 Zadávací dokumentace Stránka 6 z Dodavatel předloží doklady, jimiž prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1 zákona Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění základních kvalifikačních předpokladů v souladu s ustanovením 53 odst. 3 zákona. 11. PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením: a) Dle ustanovení 54 písm. a) zákona výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. b) Dle ustanovení 54 písm. b) zákona dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (tj. předložení živnostenských listů či výpisu ze živnostenského rejstříku pokrývající předmět veřejné zakázky Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - pro obory činností: - Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) - Poskytování technických služeb Oprávněním k podnikání se pro tuto veřejnou zakázku rozumí oprávnění k podnikání vydané podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Uchazeč doloží doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů v prosté kopii. 12. TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatelem předložením seznamu významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech před posledním dnem lhůty pro podání nabídek s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být: a) osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo b) osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo c) smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu b) od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Zadavatel stanovuje pro splnění kvalifikačních předpokladů níže uvedené minimální předpoklady a) dodavatel realizoval v posledních 3 letech minimálně 3 referenční služby s dobou provádění minimálně 12 měsíců spočívající v zajištění odpadového hospodářství, jehož součástí bylo sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu a sběr, svoz a odstranění tříděného komunálního odpadu ve finančním objemu minimálně ,- Kč bez DPH za každou službu a za každý rok; a dále

7 Zadávací dokumentace Stránka 7 z 14 b) dodavatel realizoval v posledních 3 letech minimálně 3 referenční služby s dobou provádění minimálně 12 měsíců spočívající v zajištění údržby a čištění komunikací ve finančním objemu minimálně ,- Kč bez DPH za každou službu a za každý rok; a dále c) dodavatel realizoval v posledních 3 letech minimálně 3 referenční služby s dobou provádění minimálně 12 měsíců spočívající v provozu a údržbě sběrného dvora ve finančním objemu ,- Kč bez DPH za každou službu a za každý rok. Uchazeč doloží doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů v prosté kopii. Z předložených dokladů musí vyplývat splnění výše uvedených podmínek na služby Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatelem dle ustanovení 56 odst. 2 písm. h) zákona, předložením přehledu nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici. Z přehledu v podobě čestného prohlášení se musí podávat splnění níže uvedených požadavků zadavatele: Pro splnění kvalifikace dle 56 odst. 2 písm. h) zákona musí dodavatel výše uvedeným přehledem v nabídce prokázat, že v souvislosti s plněním této veřejné zakázky bude mít k dispozici alespoň dále uvedená technická zařízení: 2 ks vozidla druhu nákladní vozidlo nosič výměnných nástaveb kategorie N3, která splňuje emisní úrovně podle směrnice EHS/ES minimálně EURO 3 s pohonem 4x4 včetně radlice a posypové nástavby o minimální kapacitě 4 m3 na chemické / inertní okruhy. Nástavba musí obsahovat zařízení na zkrápění rozmrazovacím roztokem solankou. 2 x vozidla typu Multicar, jehož součástí je silová hydraulika typu 07 nebo její srovnatelná náhrada se zimními nástavbami, která splňuje emisní úrovně podle směrnice EHS/ES minimálně EURO 3 3 x traktor v provedení minimálně 2x ekvivalent typu Zetor 7245 nebo vyšší řada, z toho jeden vybaven horskou vzpěrou navijákem o adekvátní tažné síle (9t bez využití kladky) k vyproštění používaných ostatních mechanismů při ZÚ. 1 x traktorbagr + 1 x smykový nakladač střední třídy. Strojní sněhovou frézu minimálně pro smykový nakladač (šířka frézy 2m) Sklápěcí vozidla pro odvoz sněhu v počtu alespoň 2 x s ložným prostorem nad 10 m3, která splňuje emisní úrovně podle směrnice EHS/ES minimálně EURO 3 2 x svozové vozidlo lineár nebo rotopress v konfiguraci 4x4 nebo 6x4, která splňuje emisní úrovně podle směrnice EHS/ES minimálně EURO 3 1 x svozové vozidlo typu Multicar Fumo 4 x 4 typ vozidla uveden pouze jako příklad, pro nepřístupná místa větší svozové technice, omezené hmotností do 3,5 t, která splňuje emisní úrovně podle směrnice EHS/ES minimálně EURO 3 1 x kontejnerové vozidlo s Hydraulickou rukou pro výsyp nádob se spodním výsypem, která splňuje emisní úrovně podle směrnice EHS/ES minimálně EURO 3 Zametací stroj - Zametač malý (zametací šíře do 1,5m) - pro chodníky, pěší cesty, která splňuje emisní úrovně podle směrnice EHS/ES minimálně EURO 3

8 Zadávací dokumentace Stránka 8 z 14 1 stroj typu "Multicar 26" odvoz odpadů z úklidu města (nebo ekvivalent), která splňuje emisní úrovně podle směrnice EHS/ES minimálně EURO 3 Nástavba - Zametač velký (zametací šíře 1,5 2 m) pro úklid místních komunikací Veškerá motorová vozidla, která budou dodavatelem využívána pro účely plnění této veřejné zakázky, musí být vybavena monitorovacím systémem pohybu vozidel (blíže k tomu viz obchodní podmínky část 2 zadávací dokumentace), což dodavatel v nabídce prokáže (doloží) čestným prohlášením. 13. PROHLÍDKA MÍSTA BUDOUCÍHO PLNĚNÍ Zadavatel nebude organizovat hromadnou prohlídku budoucího místa plnění 14. DALŠÍ POŽADAVKY Záruka za řádné provedení díla Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty za řádné provedení zakázky ve výši ,- Kč ve formě bankovní záruky dle ustanovení 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Tuto záruku předloží uchazeč, s nímž bude uzavírána smlouva na plnění zakázky, a to před podpisem smlouvy na plnění zakázky. Předložení bankovní záruky je součinností dle ustanovení 82 odst. 4 zákona. Záruka bude nevypověditelná. Záruční listina musí obsahovat písemné prohlášení banky, že uspokojí zadavatele zaplacením požadované částky, na první požádání objednatele a bez námitek. Bankovní záruka bude platná na dobu min. 12 měsíců. V případě, že z jakýchkoliv důvodů bude tato doba provádění díla delší, bude zhotovitel povinen dle smlouvy o dílo předložit novou bankovní záruku ve stejné výši a za stejných podmínek jako záruku původní. Tuto novou záruku bude zhotovitel povinen udržovat až do dne odstranění všech vad, s nimiž bylo dílo převzato. Podrobnosti stanoví zadavatel v Části 2 Zadávací dokumentace. Bankovní záruka bude uvolněna po zániku účinnosti smlouvy na plnění zakázky. Originál záruční listiny je uchazeč, který bude zadavatelem vyzván k uzavření smlouvy, povinen zadavateli předložit nejpozději ke dni podpisu smlouvy na plnění zakázky Zadavatel požaduje doložení pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škody vůči třetím osobám ve výši ,- Kč. Pojistnou smlouvu předloží uchazeč, s nímž bude uzavírána smlouva o dílo, a to před podpisem smlouvy o dílo zadavatelem. Předložení pojistné smlouvy je součinností dle ustanovení 82 odst. 4 zákona. Podmínky, které bude muset pojistná smlouva minimálně splňovat, jsou určeny ustanovením zadávací dokumentace. V případě společné nabídky bude předložena pojistná smlouva, z níž bude jednoznačně vyplývat, že pojišťovna bude povinna plnit bez ohledu na to, kdo z dodavatelů podávajících společnou nabídku škodu způsobí, to znamená, že z pojistné smlouvy musí jednoznačně vyplývat, že je pojištěna odpovědnost všech dodavatelů podávajících společnou nabídku Nedoloží-li vybraný uchazeč výše uvedené dokumenty v rámci poskytnutí součinnosti s uzavřením smlouvy je zadavatel oprávněn postupovat dle 82 odst. 4 a 67 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách, tedy zejména uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka se umístila jako druhá resp. třetí v pořadí Zadavatel požaduje doložení v rámci nabídky: 1. Harmonogram zajištění odpadového hospodářství pokrývající veškeré služby odpadového hospodářství dle části 3 zadávací dokumentace, které jsou poskytovány pravidelně. 2. Plán zimní údržby na zimní období roku 2014/2015 splňující požadavky právních předpisů

9 Zadávací dokumentace Stránka 9 z 14 a vyhovující požadavkům v části 3 zadávací dokumentace v plánu zimní údržby uchazeč uvede závazné lhůty pro zahájení a dokončení činností zimní údržby ve smyslu dílčího hodnotícího kritéria (viz níže). 3. Harmonogram zajištění letní údržby pokrývající veškeré služby letní údržby dle části 3 zadávací dokumentace, které jsou poskytovány pravidelně. 15. VARIANTY Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 16. POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY, MĚNA Nabídková cena bude stanovena za kompletní splnění veřejné zakázky v souladu se zadávací dokumentací, kterou bude možno překročit pouze v případě změny daňových předpisů a dále za podmínek uvedených v návrhu smlouvy (část 2 zadávací dokumentace). Nabídková cena musí zahrnovat veškeré nutné náklady, jejichž vynaložení uchazeči předpokládají při plnění veřejné zakázky. Pro stanovení nabídkové ceny je rozhodný rozsah služeb požadovaných zadavatelem ke dni zahájení plnění smlouvy na realizaci zakázky (stávající rozsah plnění), jak je uveden v části 3 zadávací dokumentace, nikoli předpokládaný maximální rozsah služeb zohledňující demografický vývoj a rozvoj města Nejdek v době účinnosti smlouvy na plnění zakázky Měnou zadávacího řízení je CZK. Celková nabídková cena bez DPH bude uvedena v Části 2 ZD: Obchodní podmínky - Návrh smlouvy o dílo a dále v krycím listě nabídky, a to v předepsaném členění. Daní z přidané hodnoty se pro účely této veřejné zakázky rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů Požadovaný způsob stanovení nabídkové ceny uchazeč splní, jestliže uvede nabídkovou cenu dle požadavků stanovených výše do návrhu smlouvy o dílo a na krycí list nabídky 17. SUBDODAVATELÉ V souladu s ustanovením 44 odst. 6 zákona zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a aby současně uvedl identifikační údaje a kontaktní údaje každého subdodavatele. Uchazeč tuto podmínku zadavatele splní formou Prohlášení, v němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky budou konkrétní subdodavatelé realizovat (s uvedením druhu činností a procentuálního finančního podílu na předmětu veřejné zakázky) Zadavatel požaduje, aby uchazeč doložil pro každého jednotlivého subdodavatele smlouvu o smlouvě budoucí nebo smlouvu o dílo, jejímž předmětem bude plnění určité části veřejné zakázky V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě (subdodavateli), doloží ve své nabídce písemné Prohlášení s uvedením této skutečnosti. Nedoložení tohoto prohlášení může mít za následek vyloučení uchazeče z řízení o veřejnou zakázku nebo dodatečný dotaz na uchazeče Zadavatel si v souladu s ustanovením 44 odst. 6 zákona vyhrazuje, že práce spojené s prováděním zimní údržby, tak jak je definována v části 3 Zadávací dokumentace, nesmí být plněny pomocí subdodavatele.

10 Zadávací dokumentace Stránka 10 z JISTOTA - ZAJIŠTĚNÍ PLNĚNÍ POVINNOSTÍ UCHAZEČE VYPLÝVAJÍCÍCH Z ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ Uchazeč poskytne k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení jistotu dle ust. 67 zákona ve výši ,- Kč Uchazeč poskytne jistotu ve formě peněžní jistoty nebo ve formě bankovní záruky nebo ve formě pojištění záruky Pokud bude jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je uchazeč povinen zajistit její platnost po celou dobu zadávací lhůty dle ustanovení 43 zákona Zadavatel uchová kopii záruční listiny, která bude součástí pevně svázaného obsahu nabídky. Originál záruční listiny, který bude vložen do nabídky způsobem umožňujícím jeho vyjmutí, vrátí zadavatel uchazeči ve lhůtě dle ustanovení 67 odst. 2 zákona. Bankovní záruka musí splňovat náležitosti dle ustanovení 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a bude doložena písemným prohlášením banky v záruční listině, že uspokojí zadavatele zaplacením částky požadované jako jistota v zadávacím řízení, a to na první požádání zadavatele a bez námitek. Uchazeč musí zajistit platnost této záruky po celou dobu zadávací lhůty Má-li být jistota poskytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v ustanovení 67 odst. 7 zákona pojistné plnění Peněžní jistotu poskytne uchazeč na účet zadavatele číslo /0100 vedený u Komerční banky do nabídky v takovém případě připojí prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče v tomto znění: VZOR PROHLÁŠENÍ O PLATEBNÍCH SYMBOLECH PRO VRÁCENÍ PENĚŽNÍ JISTOTY Název veřejné zakázky: Identifikační údaje uchazeče: Sídlo/místo podnikání IČ/datum narození Platební symboly: číslo účtu Název banky: Kód banky: Adresa pobočky: Variabilní symbol: obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení Specifický symbol (zde uchazeč uvede číslo veřejné zakázky dle Oznámení o zakázce ): Povinnost poskytnout peněžní jistotu je včas a řádně splněna výlučně připsáním částky ve výši požadované jistoty na účet zadavatele nejpozději do konce lhůty pro podání obálek s nabídkami. V opačném případě bude uchazeč ze zadávacího řízení vyloučen. Zadavatel není povinen činit žádné kroky směřující k dohledání platby v případě, že uchazeč příslušnou částku poukáže, avšak tato částka nebude na účet zadavatele včas připsána. 19. POVINNÁ SOUČÁST NABÍDKY Součástí nabídky musí ve smyslu ustanovení 68 odst. 3 zákona rovněž být:

11 Zadávací dokumentace Stránka 11 z 14 a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele; b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam vlastníků akcií, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek; c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu dle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. Skutečnost pod písm. a) c) prokáže dodavatel předložením čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat za či jménem uchazeče. 20. POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ NÁVRHU SMLOUVY Součástí nabídky bude návrh smlouvy, který musí respektovat veškeré zadávací podmínky a být v souladu s předpisy platnými v ČR, zejména v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva musí být vypracována podle vzorového znění obsaženého v Části 2 zadávací dokumentace. Ustanovení vzorového znění smlouvy nesmí uchazeč v návrhu smlouvy měnit, doplňovat ani jinak upravovat, pokud v zadávacích podmínkách není výslovně stanoveno jinak. V případě, že uchazeč vypracuje smlouvu v rozporu se zákonem nebo s uvedenými zadávacími podmínkami bude jeho nabídka vyřazena a uchazeč vyloučen z účasti v zadávacím řízení pro nesplnění zadávacích podmínek. 21. DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Nabídka bude podána písemně, v listinné podobě, v jazyce českém a to v jednom originále. Uchazeč předloží jím vyplněný výkaz výměr rovněž v elektronické podobě ve formátu XLS nebo XLSX na CD, který bude připojen k originálu nabídky. V nabídce nesmí být přepisy a opravy Nabídka bude odpovídajícím způsobem zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh a proti jejich vypadnutí. Zabezpečení bude provedeno pevným, nerozebíratelným svázáním, ale zároveň tak, aby bylo možné jednotlivé stránky nabídky při listování bezproblémově obracet. Všechny listy nabídky vč. příloh budou v pravém dolním rohu vzestupně a řádně očíslovány Lhůta a místo podání nabídek Místo podání nabídek je na adrese zadavatele. Nabídky budou přijímány do doby lhůty pro podání nabídek v kanceláři zadavatele. Lhůta pro podání nabídek končí dnem uvedeném v Oznámení o zakázce. 22. NÁKLADY UCHAZEČE SPOJENÉ S PODÁNÍM NABÍDKY Všechny náklady související s přípravou a podáním nabídky hradí výhradně příslušný uchazeč Zadavatel nenese odpovědnost za žádné výdaje ani ztráty jakéhokoli druhu (a nebude je tedy hradit), které případně utrpí uchazeč v souvislosti s účastí v zadávacím řízení. 23. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí

12 Zadávací dokumentace Stránka 12 z 14 lhůty pro podání nabídek. Pokud zadavatel obdrží ve lhůtě pro podání nabídek pouze jednu nabídku, obálka se neotevírá; o této skutečnosti zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče Zadavatel ani komise nesmí otevřít obálku před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční v termínu uvedeném v Oznámení o zakázce. 24. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA, ZPŮSOB HODNOCENÍ Všechny v řádné lhůtě doručené nabídky, které budou podány kvalifikovanými uchazeči a budou zpracovány v souladu se zadávacími podmínkami, budou posouzeny a hodnoceny Hodnocení nabídek bude prováděno podle kritéria ekonomická výhodnost, v souladu s ustanovením 78 odst. 1 písm. a) zákona. Zadavatel stanovuje dílčí hodnotící kritéria takto: 1. Celková nabídková cena v Kč bez DPH váha 80% 2. Reakční časy pro zahájení prací při spadu sněhu nebo jiné změně sjízdnosti váha 10% 3. Ošetření komunikací (min. 1x) v daných úsecích při spadu sněhu nebo jiné změně sjízdnosti váha 10% Způsob hodnocení - Dílčí kritérium č. 1: Hodnotící komise přiřadí nabídce s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH 100 bodů. Ostatní nabídky získají takový počet bodů, který vznikne násobkem sta a poměru nejnižší nabídkové ceně ku ceně hodnocené. Komise následně vynásobí získané body vahou dílčího kritéria, tj. 80% Způsob hodnocení - Dílčí kritérium č. 2: Zadavatel v rámci dílčího hodnotícího kritéria 2 stanovuje, že níže uvedené hodnoty jsou hodnotami maximálními. V případě, že uchazeč nabídne zadavateli doby zahájení prací vyšší než zadavatelem stanovená maxima, bude nabídka uchazeče vyřazena z další účasti v zadávacím řízení Při spadu sněhu nebo jiné změně sjízdnosti budou práce zahájeny nejpozději do: - I. pořadí do: max. 4 hodin - II. pořadí do: max. 6 hodin - III. pořadí do: max. 12 hodin Uchazeč v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria nabídne zadavateli dobu zahájení prací v hodinách, kterou uvede v Plánu zimní údržby (příloha č 2 smlouvy na plnění zakázky) a v krycím listě nabídky: - I. pořadí do: hodin - II. pořadí do: hodin - III. pořadí do: hodin - součet reakčních časů: hodin Zadavatel stanovuje, že bude hodnotit součet dob v hodinách na zahájení prací pro jednotlivá pořadí komunikací. Nabídce s nejnižším součtem reakčních časů za všechna pořadí bude přiděleno 100 bodů. Ostatní nabídky získají takový počet bodů, který vznikne násobkem sta a poměru nejnižšího součtu reakčních časů k hodnocenému součtu reakčních časů. Komise následně vynásobí získané body vahou dílčího kritéria, tj. 10% Způsob hodnocení - dílčí kritérium č. 3: Uchazeč v rámci dílčího hodnotícího kritéria č. 3 nabídne zadavateli dobu pro dokončení ošetření komunikací (min. 1x) v daných úsecích při spadu sněhu nebo jiné změně sjízdnosti:

13 Zadávací dokumentace Stránka 13 z 14 Při spadu sněhu nebo jiné změně sjízdnosti budou ošetřeny komunikace ( min. 1x) v daných úsecích nejpozději do: - I. pořadí do: hodin - II. pořadí do: hodin - III. pořadí do: hodin - součet dob časů: hodin Zadavatel stanovuje, že bude hodnotit součet dob v hodinách na dokončení prací pro jednotlivá pořadí komunikací. Nabídce s nejnižším součtem dob na dokončení prací za všechna pořadí bude přiděleno 100 bodů. Ostatní nabídky získají takový počet bodů, který vznikne násobkem sta a poměru nejnižšího součtu dob na dokončení prací k hodnocenému součtu dob na dokončení prací. Komise následně vynásobí získané body vahou dílčího kritéria, tj. 10% Následně komise sečte vážené body za dílčí kritéria a za ekonomicky nejvýhodnější nabídku stanoví nabídku toho uchazeče, který získá v součtu dílčích kritérií nejvyšší počet bodů.

14 Zadávací dokumentace Stránka 14 z 14 PŘÍLOHA Č. 1ČÁSTI 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obchodní firma nebo název: Sídlo/místo podnikání: Právní forma: IČ: DIČ: Členové statutárního orgánu: Jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby Kontaktní osoba: Adresa: Telefon/fax: VZOR -KRYCÍ LIST NABÍDKY Nabídková cena (dílčí kritérium 1) Reakční časy (dílčí kritérium 2) Při spadu sněhu nebo jiné změně sjízdnosti budou práce zahájeny nejpozději do: Termín provedení prací (dílčí kritérium 3) Při spadu sněhu nebo jiné změně sjízdnosti budou ošetřeny komunikace v daných úsecích min. 1x nejpozději do: Odpadové hospodářství (za rok) Letní údržba (za rok) Zimní údržba (za rok) Související služby (za rok) celkem (za rok) CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA (za 20 let bez DPH) Kč bez DPH Kč bez DPH Kč bez DPH Kč bez DPH Kč bez DPH Kč bez DPH I. pořadí hodin II. pořadí III. pořadí Součet reakčních časů hodin hodin hodin I. pořadí hodin II. pořadí III. pořadí Součet dob pro dokončení hodin hodin hodin V... dne..... Podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Zadavatel na základě 25 odst. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění, zadává tuto výzvu v souladu s postupem pro

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel Výzva a Základní údaje zadávací dokumentace (dále jen ZÚZD) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou jako VZMR dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 Obsah: 1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1.1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM MOTOROVÝCH

Více

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa:

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa: Kontaktní osoba: Jan Sůva Telefon: 267 994 333 Fax: 272 936 597 E-mail: jan.suva@sfzp.cz č.j. SFZP 072269/2012 Datum: 30. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Kontaktní osoba: Ján Ondík Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: Jan.ondik@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Zadávací dokumentace dle ustanovení 44

Více

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016 MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, 488 880 921 Datum: 1. července 2015 Vyřizuje: J. Dvořák Tel.: 739 336 567 Zadávací dokumentace a výzva

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika, Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 tel. 244 024 570, fax. 244 024 575, IČ: 00212423, DIČ: CZ00212423, bankovní spojení ČNB Praha 1 č.ú. 2901881/0710

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uh. Hradiště V ý z v a k podání nabídky dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění dle 38 ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle Závazných

Více

Obsah zadávací dokumentace:

Obsah zadávací dokumentace: Název veřejné zakázky: Č.veřejné zakázky: Úřední název: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Navýšení kapacity sběrného dvora Hořice Identifikační údaje zadavatele

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: Zastoupený: IČO: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing. Jaroslava Martanová, starostka 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 386 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství pro program GIS (Zelená úsporám) Zadávací dokumentace dle ustanovení

Více

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh M Ě S T O Z Á B Ř E H Masarykovo nám. č. 510/6 tel.: 583 468 111 789 01 Zábřeh fax: 583 416 505 pro účely výběrového řízení dále jen z a d a v a t e l z a s í l á v ý z v u zájemcům o veřejnou zakázku

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta 128 43 PRAHA 2 - Albertov 6 +42 2 2491 9868 fax: +42 2 21952174 JMÉNO FIRMY ADRESA adresa Naše Č.j.: PID: UK 13- V Praze dne Vyřizuje: ing.bečvář Telefon:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Úklidové služby v objektech MF, ulice Voctářova Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15, 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba jednající

Více

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ tel: +420 384 342 194, fax: +420 384 723 505 e-mail: jan.benisek@mesto-trebon.cz MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

Stěhovací a manipulační práce

Stěhovací a manipulační práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů Zadavatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 53, 656 91 Brno, Česká

Více

Zateplení plášťů budov G a H

Zateplení plášťů budov G a H Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 tel. 974828343 e-mail: trapp@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zateplení plášťů budov G a H Zadávací dokumentace strana 1 (celkem 14) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Název

Více

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3 Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI (dále jen PPVD) a analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Identifikační údaje zadavatele. Otín 37, 594 01 Velké Meziříčí. Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností. Nová 326, 675 03 Budišov

Identifikační údaje zadavatele. Otín 37, 594 01 Velké Meziříčí. Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností. Nová 326, 675 03 Budišov PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) Zadavatel: MĚSTO ROUSÍNOV SUŠILOVO NÁMĚSTÍ 84/56, 683 01 ROUSÍNOV IČ:00292281 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) Ke zjednodušenému

Více

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I.

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu vyhlášené formou otevřeného řízení s názvem Interaktivní technika I. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem,,zateplení ZŠ Zeměchy podle 6 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích 50º6'14.083"N, 14º23'26.365"E Národní technická knihovna National Technical Library Č.j.: NTK/451/09-8 Vyřizuje: Ing. Maštera V Praze dne: 10. 12. 2009 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 386 E-mail: Martin.cech@sfzp.cz Datum: 14. 4. 2009 Název veřejné zakázky: Analýza budovy Kaplanova 1931/1 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Otevřené řízení: Nákup 1 kusu mobilní laboratoře Čl. I. Identifikace zadavatele Název zadavatele: Česká republika - Generální ředitelství cel IČO zadavatele: 71214011 DIČO zadavatele

Více

OBEC PIČÍN Pičín 154, 262 25 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

OBEC PIČÍN Pičín 154, 262 25 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU OBEC PIČÍN Pičín 154, 262 25 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Svoz komunálního a tříděného odpadu v roce 2016 2.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka multimediálního vybavení pro projekt Moderní škola Zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách V Praze dne 2. 10. 2012 č.j.: FZU/THS 615/2012 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Zasíláme Vám výzvu k podání nabídky

Více

- VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. "Oprava kanalizace - Chvalšiny"

- VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Oprava kanalizace - Chvalšiny tel.: 380 739 114; podatelna@chvalsiny.cz ZADÁVACÍDOKUMENTACE - VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou v souladu se zákonem Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK Název projektu OP VK: Nový systém dalšího vzdělávání pedagogů SZŠ a VOŠ v kraji Vysočina Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.02/03.0013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Odborné učiliště a Praktická škola,

Odborné učiliště a Praktická škola, Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, tel. 499524139 Vyřizuje : J. Pilousová Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, dále jen zadavatel, vyhlašuje

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu zákona: veřejný zadavatel Právní forma: obec Název a sídlo zadavatele: Městys

Více

Zajištění úklidových služeb Vítkov. Národní muzeum, příspěvková organizace zřízená MK. GORDION, s.r.o.

Zajištění úklidových služeb Vítkov. Národní muzeum, příspěvková organizace zřízená MK. GORDION, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zajištění úklidových služeb Vítkov 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava. Ing. Ivana Růžičková. iruzickova@ostrava.cz

Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava. Ing. Ivana Růžičková. iruzickova@ostrava.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.2091

CZ.1.07/1.1.00/56.2091 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ 140 21

Korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ 140 21 Kontaktní osoba: Lucie Barešová Tel.: 267 994 392 Fax: 272 936 597 E-mail: Č.j.: Č. VZ: lucie.baresova@sfzp.cz SFZP 105518/2013 11/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením. MVR-1080033 Zlepšení energetické náročnosti objektů ZŠ, ZS v obci

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením. MVR-1080033 Zlepšení energetické náročnosti objektů ZŠ, ZS v obci Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: Kavřík / 544 528 640 Brno, 10.7.2008 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením MVR-1080033 Zlepšení energetické

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. "Revitalizace centra obce Střítež"

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. Revitalizace centra obce Střítež VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK pro ostatní zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu CZ.1.10/4.1.00/03.00600 "Revitalizace centra obce Střítež" Výzva k podání cenových nabídek byla zpracována

Více

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 1. Název veřejné zakázky 2. Druh zadávacího řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 3. Údaje o zadavateli Dodávka kancelářských potřeb Zadavatel: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace dostavby ZŠ Spořická 400, Dolní Chabry zadávané ve zjednodušeném

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 26, odst. 3, písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku na stavební práce Střední škola informatiky,

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Pavel Komárek, Kateřina Vargová Telefon: 267 994 301 Fax: 272 936 383 E-mail: Pavel.komarek@sfzp.cz Katerina.vargova@sfzp.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL16263/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Petr Klinecký

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem: POJIŠTĚNÍ MAJETKU, ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU A POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL. vyhlášená v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení V Ý Z V A k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění pro veřejnou zakázku s názvem Dodávka pracovní

Více

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů MĚSTO DUBÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na službu s názvem: Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů zadávané dle 18 odst. 3 a 6 zákona č. 137/2006

Více

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Vybavení nového objektu školy k akci DDŠ a ZŠ Kostelec nad Orlicí Přístavba školy dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění

Více

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Veřejná zakázka: Dodávka technologie mycího a servisního boxu v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE. k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE. k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. K PROJEKTU ROZŠÍŘENÍ VIRTUALIZACE ČT 1/9 Název veřejné zakázky:

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Výměna 2 ks vchodových dveří v objektu Státního okresního archivu Rokycany.

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Výměna 2 ks vchodových dveří v objektu Státního okresního archivu Rokycany. Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň ČÍSLO JEDNACÍ: SOAP/002-2341/2010 TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 E-MAIL: podatelna@soaplzen.cz, www.soaplzen.cz DATUM: 14.10.2010 Dle rozdělovníku

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

spočívající v dodávce svozového vozidla s nosičem kontejnerů a 2 ks velkoobjemových kontejnerů

spočívající v dodávce svozového vozidla s nosičem kontejnerů a 2 ks velkoobjemových kontejnerů Zakázka malého rozsahu - Oznámení o zahájení výběrového řízení - Výzva k podání nabídek k realizaci projektu TSMPr - systém odděleného sběru odpadů s nákupem svozové techniky spočívající v dodávce svozového

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK OBEC ŘÍČANY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon ), dle Závazných

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben projektu: a dílen SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení vybavení

Více

Oznámení o zahájení zadávacího řízení. Dodávka rozmetadla hnoje

Oznámení o zahájení zadávacího řízení. Dodávka rozmetadla hnoje Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zadavatel: se sídlem, 788 13 DIČ: 699002721 Zastupuje: Ing. Ondřej Kopp, jednatel společnosti Kontakt: Ing. Sylva Suchá, tel. 583 392 122, 733 324 915, mail sylva.sucha@vuchs.cz

Více

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.)

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) podle zákona č.40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Č.j. 1187/08-130100-13 Zadávací dokumentace Zajištění záručního a pozáručního servisu kopírovacích strojů CŘ Olomouc (1) Celní ředitelství Olomouc se sídlem Blanická 19, 772 71 Olomouc, IČ 71214011 Čl.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Šumperk zastoupené MěÚ Šumperk odborem strategického rozvoje, územního plánování a investic Jesenická 31, Šumperk Naše čj.: MUSP 61003/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ OTEVŘENÁ VÝZVA

DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ OTEVŘENÁ VÝZVA DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Zadávání zakázek mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název zakázky veřejné Outsourcing odborných služeb

Více

MĚSTYS BRANKOVICE. PSČ 683 33, Náměstí 101, okres Vyškov

MĚSTYS BRANKOVICE. PSČ 683 33, Náměstí 101, okres Vyškov MĚSTYS BRANKOVICE PSČ 683 33, Náměstí 101, okres Vyškov Věc: Výzva k podání nabídky Vážená paní, Vážený pane, dovoluji si Vás v souladu s ustanovením 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby mimo rámec zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen,,zákon,,). Zákon bude používán pouze metodicky Svoz

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 Identifikační údaje zadavatele: Výzva k podání nabídek a k prokázání kvalifikace Mateřská škola, Trutnov, Komenského 485 Komenského

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Servis a opravy automobilů zn. FORD 2015-2018 Identifikace zadavatele: Zadavatel: Řízení letového provozu České

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL13255/2015/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 Vyřizuje: Petr Klinecký Tel.:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky SD11/2013 Název zakázky: Stavební práce Předmět zakázky: Výměna střešní krytiny a klempířských prvků na budově ŠD Typ zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu (dále

Více

Obec Úholičky Obecní úřad Úholičky Náves 10, 252 64 Úholičky tel. 220930641, fax: 220930088. Obnova asfaltového souvrství ul.

Obec Úholičky Obecní úřad Úholičky Náves 10, 252 64 Úholičky tel. 220930641, fax: 220930088. Obnova asfaltového souvrství ul. Obecní úřad Úholičky Náves 10, 252 64 Úholičky tel. 220930641, fax: 220930088 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje v Úholičkách dne VZ 6/2014 Ing. Kořínková Věc: Výzva k podání nabídky na realizaci

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky Pronájem objektů k provozování restauračních služeb ve Sportovním areálu Ještěd

Výzva k podání nabídky Pronájem objektů k provozování restauračních služeb ve Sportovním areálu Ještěd Výzva k podání nabídky Pronájem objektů k provozování restauračních služeb ve Sportovním areálu Ještěd Výzva k podání nabídky a Základní dokumentace pro uchazeče Sportovní areál Ještěd a.s. Obsah 1. Identifikace

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY podlimitní veřejná zakázka na služby ICT INFRASTRUKTURA, DODÁVKA SW VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ DATOVÉ KONEKTIVITY PRO MĚSTO NEJDEK zadávané ve zjednodušeném podlimitním

Více