Společnost s ručením omezeným

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Společnost s ručením omezeným"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Společnost s ručením omezeným Bakalářská práce Autor: Gabriela Vukanovičová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing. Hana Baštová Praha 15. Duben, 2009

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s použitím uvedené literatury. V Čejeticích, dne 5. dubna 2009 Gabriela Vukanovičová

3 Anotace práce: Práce pojednává a popisuje společnost s ručením omezeným, uvádí potřebné náležitosti k založení a vzniku. Popisuje vnitřní a vnější vztahy s.r.o.. Objasňuje pojmy valná hromada, jednatel či jednatelé, dozorčí rada. Dále se zabývá obchodním podílem, právním postavením a odpovědností společníků. Nastiňuje podnikání zahraničních osob v České republice. Určitá část práce se věnuje zániku a zrušení společnosti dle novelizace v roce Další část práce seznamuje se společností SWAC, je popsán její historický vývoj, zakladatelská listina, práce a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatele. Práce srovnává podnikání v zahraničí a ČR. Annotation: This thesis describes and needed essentials for its floatation and beginning. It describes inner and outer relations. It makes notions like general meeting, agent or agents, supervisory board clear. It deals with a business share, a legal capacity and a liability of patners. It is about foreign persons business in the Czech republic. The part of the thesis attends to company birth and cancellation according to updating in The second part describes the company SWAC, its historical development, deed of foundation, employeesˇand employersˇduties and discretions. This thesis describes compares business in foreing countries with business in the Czech republic.

4 Obsah: Úvod Základní charakteristika Objasnění pojmů Založení s.r.o. a vznik s.r.o Vnitřní a vnější vztahy s.r.o Valná hromada Jednatel, jednatelé Dozorčí rada Právní postavení, odpovědnost společníků s.r.o. a obchodní podíl Obchodní podíl Povinnosti společníků s.r.o Práva společníků s.r.o Podnikání zahraničních osob v České republice Zánik a zrušení s.r.o Zrušení společnosti podle právní úpravy Uplynutí doby Dosažení účelu Rozhodnutí společníků nebo valné hromady Zrušení společnosti soudem Rozhodnutí o fúzi, převodu obchodního jmění na společníka a o rozdělení Zrušení konkursu Likvidace společnosti Přeměny společnosti s ručením omezeným Neplatnost společnosti Zánik společnosti s ručením omezeným Základní charakteristika konkrétní s.r.o Dějinný vývoj konkrétní společnosti s ručením omezeným Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným Práva a povinnosti zaměstnavatele Práva a povinnosti zaměstnanců Práce zaměstnanců Podnikání v ČR a v Německu Porovnání právní úpravy ČR a Německa Zhodnocení podnikání v České republice a Německu Závěr

5 Úvod Po dlouhém váhání a rozmýšlení nad přesným tématem mé bakalářské práce jsem se rozhodla pro práci na téma Společnost s ručením omezeným. Je pro mne velice zajímavé zpracovávat bakalářskou práci na toto téma, jelikož po skončení studia uvažuji o zahájení podnikání. Je tedy důležité podrobně vědět, jaké výhody a nevýhody mají různé formy podnikání, co je třeba k založení obchodní společnosti, jaké podmínky musí splnit podnikatel - fyzická osoba. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla využít zpracování bakalářské práce ke zjištění informací a získání většího přehledu. Při rozhodování musí člověk přemýšlet i do budoucnosti a zvažovat všechny možnosti, které mohou nastat. Je samozřejmé, že nelze předpokládat vše, co může během doby podnikání nastat, ale je možné očekávat, že nějaké komplikace s podnikáním nastanou. V tomto případě si myslím, že je vhodnější řešení podnikání v podobě společnosti s ručením omezeným. Domnívám se, že založení společnosti s ručením omezeným je snadnější než zřízení akciové společnosti. Celou práci jsem tedy soustředila na společnost s ručením omezeným. Práce obsahuje teoretické skutečnosti týkající se společnosti s ručením omezeným a dále je věnována konkrétní společnosti. Snažím se vysvětlit základní vlastnosti společností; náležitosti, které musí být splněny, aby mohla společnost jako taková vzniknout. Objasnění, kdo může společnost založit a jaké finanční prostředky musí být k dispozici. Dalším důležitým bodem mé práce jsou orgány společnosti; který orgán je nutný k fungování a založení organizace a které orgány jsou pouze na zvážení zakladatelů, zda orgán založí či nikoli. Snažila jsem se také vysvětlit, že zákon musí být prioritní při založení a fungování společnosti. Do své práce jsem vložila i tabulku pro srovnání společností - jako je společnost s ručením omezeným, akciová společnost a družstvo. Také jsem vytvořila základní schéma, které by mělo platit, aby společnost s ručením omezeným mohla vzniknout. Je to schéma velice zjednodušené, ale myslím, že praktické pro běžný život. Schéma také naznačuje problematiku u založení společnosti. Pro společnost jsou důležité vztahy, které spadají do vnitřní i vnější sféry společnosti. Nastínila jsem stručný náhled vztahů, které ve společnosti vznikají. Do mé práce jsem se snažila zařadit a objasnit v ní problematiku týkající se právního postavení a odpovědnosti společníků firmy, a to i v případě, kdy má společnost jen jednoho společníka. Obchodní podíl je další zajímavá skutečnost, která se společností s ručením omezeným úzce souvisí a je pro společnost nepostradatelná. Každý, kdo zakládá společnost s ručením omezeným, by měl znát základní rozdělení obchodního podílu a při jakých skutečnostech se podíl rozděluje, 5

6 zaniká či přechází buď na společnost nebo právního nástupce. Z nejobtížnějších úkonů je zrušení nebo zánik společnosti. Jedincům právem nedotčeným by se mohlo zdát, že zrušení a zánik je jedna a ta samá věc. Ale co se týče společnosti s ručením omezeným je to velice složitá a náročná situace, kterou není jednoduché vyřešit. Je mnoho možností, jak společnost zrušit. V mé práci jsem se tomuto tématu věnovala jen opravdu letmo a snažila jsem se pochopitelným způsobem vysvětlit, jak dochází ke skutečnostem například při zrušení společnosti podle právní úpravy, zrušení společnosti z důvodu uplynutí doby, na kterou byla společnost založena, zrušení na základě dosaženého účelu, pro který byla společnost založena, zrušení z rozhodnutí společníků nebo valné hromady, při rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, rozhodnutí o fúzi společnosti - v loňském roce došlo ke změně v této oblasti právní úpravy. Otázky týkající se přeměny obchodních společností byly vypuštěny z obchodního zákoníku a tuto problematiku řeší speciální zákon, a to zákon č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností. Snažila jsem se také vysvětlit, v jakých situacích může nastat zrušení konkursu, do kterého byla společnost odkázána, nebo zrušení návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku. Jsou to velice složitá jednání. Snahu jsem vynaložila i na ujasnění pojmů likvidace společnosti; co je při likvidaci důležité a nezbytné. Možným zrušení společnosti jsou i způsoby přeměny a vyhlášení neplatnosti společnosti. Do své práce jsem zahrnula i konkrétní společnost, do které se mi povedlo nahlédnout. Bylo velice zajímavé zjišťovat, jak funguje společnost v praktickém obchodním světě. Společnost, kterou jsem měla možnost poznat, byla založena německých občanem. Tato společnost v České republice funguje již od roku 1994 a podle mého názoru funguje dobře a s dobrými obchodními výsledky. Nyní ve společnosti pracuje osm zaměstnanců, kde každý z nich má určité postavení a odpovídá v určitém odvětví výroby za zpracování, zajištění tržeb společnosti, účetní odvětví a jednání jménem společnosti. Její zaměstnanci jsou spokojeni se vstřícností majitele firmy a s majitelovou vlastností, že dokáže své zaměstnance pochválit a odpovídajícím způsobem ohodnotit jejich práci. Nastínila jsem v své práci základní charakteristiku společnosti a vložila do ni i graf, který naznačuje vývoj společnosti v průběhu její existence v České republice. V závěru práce jsem vyhodnotila podnikání podle českého obchodního zákoníku a zhodnotila chování institucí, které jsou spjaty s podnikáním v naší zemi. Také jsem stručně popsala vztah mezi obchodním a občanským zákoníkem. Zahrnula i právní úpravu německého obchodního práva a popsala chování německých institucí k podnikatelským subjektům v Německu. Při podnikání formou společnosti s ručením omezeným je velice pravděpodobné, že podnikatel se setká se vztahy, které se řídí podle občanského zákoníku. Obchodní zákoník 6

7 je speciální právní úprava a má z hlediska aplikace přednost před úpravou, která je obecná, a to úpravou obsaženou v občanském zákoníku. Vztah automatické přednosti je vztah obchodně-právní. Nastane-li situace, kterou obchodní zákoník neupravuje, řeší se takovéto otázky dle občanského zákoníku. Nastává zde možnost, kdy se v některých případech aplikují oba zákony. Například: případy u některých institucí upravuje výlučně občanský zákoník. Některé instituce mají obecnou úpravu v občanském zákoníku, ale obchodní zákoník řeší některé speciální dílčí aspekty, jako je například smluvní pokuta, započtení pohledávek. Občanský zákoník se použije jen pokud chybí speciální úprava. Výlučně se aplikuje občanský zákoník tehdy, pokud se otázkami obchodní zákoník nezabývá. Například plná moc či náležitosti právních úkonů. Při zpracování své bakalářské práce jsem použila metodu analýzy, což je myšlenkové rozčlenění skutečnosti na její části, elementy, vlastnosti, relace a procesy, poznání jednotlivých stránek zkoumaného jevu. Také jsem využívala metodu komparace, tedy srovnávání, a především pak základní vědeckou metodu popis. 7

8 1. Základní charakteristika Společnost s ručením omezeným je společnost, která je stejně jako všechny obchodní společnosti právnickou osobou, a to dle českého práva, tedy samostatný subjekt práva. Společnost s ručením omezeným má všechny základní rysy jako kapitálová společnost a tedy se mezi kapitálové společnosti řadí. Vykazuje však některé znaky, které spíše připomínají společnost osobní. Společnost s ručením omezeným je společnost, která má kapitál, který je tvořen z vkladů společníků, kteří ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu do té doby, dokud není zapsáno splacení do obchodního rejstříku. Společnost může být založena i za jiným účelem než podnikání, ale stále vystupuje jako podnikatelský subjekt. Je zapsána do obchodního rejstříku a vázána obchodním zákoníkem. Obchodní společnosti jsou známy už od samého vzniku Československé republiky, která převzala právní předpisy, které upravovaly obchodní společnosti na území České republiky z rakouského práva. Pro společnost s ručením omezeným šlo konkrétně o zákon č. 58/1906 ř. z. o společnostech s ručením omezeným. Tento zákon byl mnohokrát novelizován a doplněn o různé změny. Platil až do roku V tento rok byl zákon zrušen a nahrazen novým zákonem č. 141/1950 Sb., občanským zákoníkem. Společnost s ručním omezeným je jedna z nejmladších forem obchodních společností a je to forma nejpoužívanější. V roce 1990 zákonem č. 103/1990 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník, došlo k začlenění nové právní úpravy do českého (respektive československého) právního řádu. Nový obchodní zákoník (č. 513/1991 Sb.), jehož účinnost nastala dne , přinesl komplexní úpravu společnosti s ručením omezeným. Společnost může být založena jednou i více osobami. Fyzická osoba může být společníkem nejvýše však tří společností s ručením omezeným. Společnost založená jedním zakladatelem nemůže být zakladatelem jiných společností s jedním zakladatelem. Společnost odpovídá za veškeré provedené úkony a za porušení svých závazků celým svým majetkem. Na rozdíl od společníků, kteří ručí za závazky společnosti pouze do výše svého nesplaceného vkladu dle zápisu do obchodního rejstříku. K úpravě došlo novelou zákona č. 370/2000 Sb., která nahradila dosavadní ručení s ohledem na solidaritu společníků. V praxi dochází někdy k zaměňování pojmů odpovědnost a ručení. Je proto nutno zdůraznit, že o odpovědnosti za závazky lze mluvit pouze u společnosti. Ta odpovídá celým svým majetkem za porušení svých závazků, a každá osoba, které z takového porušení vznikne nárok na plnění, může takový nárok vůči 8

9 společnosti uplatnit. Za své vlastní závazky však společnost ručit nemůže (stejně jako nemohou společníci odpovídat za její tedy cizí závazky), neboť z obsahu institutu ručení vyplývá, že ručit lze při splnění zákonem stanovených podmínek pouze za závazky cizí. Naproti tomu společníci ručí ve stanoveném rozsahu za závazky společnosti. 1 Pro společnost s ručením omezeným je běžně používáno několik zkratek a několik různých způsobů označení. Např. Spol. s r.o., s.r.o., avšak musí to být jen takové zkratky, které povoluje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v části druhé, obchodní společnosti a družstva, hlava I: Obchodní společnosti, díl IV: Společnost s ručením omezeným, oddíl 1: Základní ustanovení, Objasnění pojmů Pojmy, které budu používat v souvislosti se společností s ručením omezeným: Podnikání: 2 obchodního zákoníku soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Jedná se o kumulativní znaky. Soustavná činnost spočívá v samostatném rozhodování fyzické nebo právnické osoby o tom: jaké služby nebo statky bude poskytovat na trhu; kde bude své produkty vytvářet a jakým způsobem; výběr spolupracovníků; jaké financování zvolí pro provoz; rozhodnutí o druhu právní formy podnikání; tvorbu cen služeb nebo statků; jakého se má dosáhnout zisku. Podnikatel: subjekt podnikatelské činnosti, může označovat právnické osoby i fyzické osoby, vymezeno obchodním zákoníkem: -obchodní zákoník ( 2/2) podnikatelem je osoba: zapsaná do obchodního rejstříku, podnikající na základě živnostenského oprávnění, podnikající na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, provozující zemědělskou výrobu a zapsaná do evidence podle zvláštních předpisů. Podnikatelem se stává každá osoba, která je zapsána do obchodního rejstříku bez ohledu na to, zda předmětem její činnosti je podnikání či nikoliv. Do obchodního rejstříku se obligatorně zapisují právnické osoby: obchodní společnosti, družstva, právnické osoby, u nichž tak stanoví zákon, zahraniční právnické osoby (tj. se sídlem mimo území ČR). Do obchodního rejstříku se obligatorně zapisují fyzické osoby, které jsou podnikatelem ve smyslu zákona: jestliže výše jejich výnosů nebo příjmů snížených o DPH dosáhla nebo přesáhla za dvě bezprostředně po sobě 1 Bartošíková, M., Štenglová, I. Společnost s ručením omezeným. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2006, 677s., ISBN , str.8. 9

10 následující účetní období v průměru částku 120 mil. Kč. Fakultativně se do obchodního rejstříku zapisují pouze fyzické osoby, které mají trvalý pobyt nebo bydliště v ČR nebo v některém ze států EU; zahraniční osoba - osoba, která má bydliště mimo území ČR; podnikání zahraniční osoby - podnikání na území ČR, zahraniční osoba zde má podnik nebo jeho organizační složku, zahraniční právnické osoby zde mohou podnikat pouze tehdy, pokud se zapíší do obchodního rejstříku a pokud tak neučiní, mohou se na podnikání účastnit pouze nepřímo. Nezapsaná zahraniční osoba nemůže zřídit na území ČR svoji provozovnu. Tato úprava se nevztahuje na fyzické osoby, které jsou státními příslušníky členských států EU nebo jiných států tvořících Evropský hospodářský prostor. Podnik: soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání; náleží k němu věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit ( 5 ObchZ). hmotné složky především věci používané k podnikání; osobní složky lidská činnost, jíž se realizuje podnikatelská činnost; musí být vždy zastoupena; zaměstnanci, orgány společnosti; nehmotné složky pohledávky, práva duševního a průmyslového vlastnictví, know-how. Podnik je věc hromadná není ani věcí movitou, ani nemovitou; jedná se o objekt právního vztahu. Na jeho právní poměry se použijí ustanovení o věcech v právním smyslu vlastník je podle ustanovení ObchZ oprávněn podnik držet, užívat, používat jeho plody a užitky a nakládat s ním. Podnik nebo jeho část může být také předmětem veřejné dražby, výkonu rozhodnutí, lze ho zastavit atd. Organizační složka podniku: není ObchZ přesně definována, je ponecháno na podnikateli, jakou organizační složku podniku vytvoří a jak ji označí. Vymezuje pouze 3 organizační složky, které považuje za významné: -odštěpný závod nebo jinou organizační složku podniku zapsaného v obchodním rejstříku; -provozovnu; -samostatnou organizační složku. Odštěpný závod ta organizační složka podniku, která je jako odštěpný závod zapsána v obchodním rejstříku ( 7/1 ObchZ); zápis do obchodního rejstříku má konstitutivní charakter, ale jen vedoucí odštěpného závodu se stává zákonným zástupcem podnikatele a je oprávněn jednat ve věcech týkajících se obchodního zastoupení za podnikatele. Odštěpný závod nemůže mít podnikatel nezapsaný do obchodního rejstříku. Jiná organizační složka podniku obdobné postavení jako odštěpný závod. 10

11 Provozovna prostor, ve kterém je uskutečňována určitá podnikatelská činnost. Upravena 7/3 ObchZ. Význam zejména z hlediska jednání podnikatele. Samostatná organizační složka podniku vymezena ObchZ v souvislosti s prodejem podniku ( 487 ObchZ); předmětem prodeje podniku může být i jeho část, avšak pouze taková, která je organizačně samostatná, je oddělitelná od podniku jako celku. Systém obchodního zákoníku zahrnuje čtyři části. První část ( 1-55) upravuje osobní a věcnou působnost zákoníku a základní instituty obchodního práva. Druhá část ustanovení o obchodních společnostech a družstvech. Třetí část obchodní závazkové vztahy = obchodně-právní obligace. Čtvrtá část ustanovení společná, přechodná a závěrečná. 1.2 Založení s.r.o. a vznik s.r.o. Společnost typu společnosti s ručením omezeným může založit jeden nebo maximálně padesát zakladatelů (společníků). Každá společnost, aby se stala obchodní firmou, musí splňovat náležitosti dané zákonem. Aby se obchodní firma stala firmou v pravém slova smyslu, musí být obsaženy ve společenské smlouvě, případně zakladatelské listině (při založení společnosti jedním zakladatelem) obligatorní náležitosti. Jedním z kritérií je označení společnosti. Pokud by tato náležitost chyběla, byla by společenská smlouva neplatná. Z toho tedy vyplývá, že důležitá pro založení společnosti je zakladatelská listina, která je sepsána u notáře. Firma je také vázána na zápis do obchodního rejstříku, do kterého podává návrh na zapsání. Je podáván k místně příslušnému rejstříkovému soudu. Seznam rejstříkových soudů je uveden v příloze 1. Před podáním návrhu o zapsání do obchodního rejstříku je ale potřeba faktického založení společnosti. Toto faktické založení je spjato se sepsáním a podpisem společenské smlouvy a jejím podepsáním všemi společníky společnosti. Dále je potřebný základní kapitál společnosti, který je dán zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Ke každé společnosti patří název. Názvy jsou tvořeny z několika kmenů a dodatků. Název společnosti s ručením omezeným lze složit z několika kmenů a to věcně, osobně, fantazijně a smíšeně. Vysvětlení těchto pojmů lze stručně charakterizovat takto: Věcně se odvozují od předmětu podnikání (např. HODINÁŘSTVÍ s.r.o.) Osobně tvořená jsou z jména a příjmení, nebo jen příjmení společníků či společníka (např. KOLODĚJ A DOBRODĚJ s.r.o.) 11

12 Fantazijní, zpravidla nepodávají žádné informace nebo je to abstraktní název (např. MOGAHA s.r.o.) Smíšená jsou tvořena kombinací osobní a věcné firmy (např. KOVÁŘOVA LÉKÁRNA s.r.o.). Názvy a označení společnosti jsou vázány obchodním zákoníkem, který definuje nezaměnitelnost. Zásada, která musí být při vzniku společnosti dodržována, je zásada pravdivosti, jasnosti a jednotnosti. K těmto zásadám se zákoník přímo nevyjadřuje, ale lze k nim dospět pomocí speciálních výkladů. Povinné dodatky k firmám jsou také uvádění formy podnikání; nesplnění těchto dodatků může vést až k prohlášení právního úkonu za neplatný. Dalším kritériem pro založení společnosti je základní kapitál. Dle 108, zákona č. 513/1991 Sb. Výše základního kapitálu společnosti s ručením omezeným musí činit alespoň Kč. Dále dle 109 zákona č. 513/1991 Sb. Výše vkladu společníka musí činit alespoň Kč. Na základním kapitálu společnosti se může každý společník účastnit pouze jedním vkladem. Výše vkladu může být pro jednotlivé společníky stanovena rozdílně, musí však být dělitelná na celé tisíce. Celková výše vkladů musí souhlasit s výší základního kapitálu společnosti. Mají-li být poskytnuty nepeněžité vklady na splacení vkladu, musí být ve společenské smlouvě nebo v písemném prohlášení o zvýšení vkladu nebo v prohlášení o převzetí vkladu uveden předmět nepeněžitého vkladu a částka, kterou se započítává na vklad společníka. Nárok společnosti na splacení nesplacené části vkladu společníka a jakýkoli nárok společníka vůči společnosti s výjimkou nároku podle 106 jsou vzájemně nezapočitatelné, ledaže s takovým započtením vysloví souhlas valná hromada při zvyšování základního kapitálu. 2 Nepeněžitým vkladem je možno chápat nemovitosti, akcie, auto; tedy veškeré movité věci atd., tyto vklady jsou ohodnoceny soudním znalcem a podle toho se určí jejich hodnota. Nepeněžitým vkladem může být pouze takový majetek, který splňuje tyto znaky: o Musí jít o majetek, jehož hospodářská hodnota je zjistitelná o Musí jít o majetek, jehož hospodářská hodnota je využitelná z hlediska předmětu podnikání společnosti o Musí jít o majetek, který je samostatně převoditelný. 3 Nyní se dostáváme k samotné společenské smlouvě, jako základu k založení společnosti s ručením omezeným. Bez této smlouvy není možné společnost založit a tudíž není možné, aby společnost vznikla. Náležitosti společenské smlouvy stanovuje zákon a tyto náležitosti 2 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

13 musí obsahovat každá společenská smlouva bez rozdílu. Společnost je tedy založena v tom okamžiku, kdy se všichni společníci dohodnou a odsouhlasí společenskou smlouvu a také ji podepíší u notáře. Tím, ale společnost s ručením omezeným není ve stádiu, kdy by se mohlo říci, že i vznikla. Vzniká až zápisem do obchodního rejstříku a to tehdy, je-li návrh na zápis podán - viz příloha 2. Tento návrh musí být podepsán všemi jednateli a musí k němu být přiloženy doklady, které stanovuje zákon (společenská smlouva nebo zakladatelská listina, doklad o splnění povinností podle zákona, posudek znalce nebo znalců o ocenění nepeněžitých vkladů). Během doby mezi založením a zápisem nemá společnost právní subjektivitu. Orgány společnosti jsou: o Valná hromada o Statutární orgán o Dozorčí rada Tabulka porovnání obchodních společností obecně. Společnost s ručením omezeným Akciová společnost Možné zkratky s.r.o., spol. s r.o. a.s. Zakladatelé 1-50 osob min 1 PO 2 a více FO Družstvo min 5 osob 2 PO Statutární orgán jednatel představenstvo představenstvo Základní kapitál Kč Kč Kč První společnost Vznik zápisem do 1892 v Německu 18. st Pražská akciová společnost paroplavební Obchodní rejstřík Obchodní rejstřík Obchodní rejstřík Pro tabulku bylo čerpáno ze zákona č. 513/191 Sb. a 13

14 Obecné schéma pro postupové kroky při vzniku společnosti s ručením omezeným Uzavření společenské smlouvy (popř. vydání zakladatelské listiny) Získání podnikatelského oprávnění (pokud je účelem založení společnosti podnikání) Splacení příslušné části základního kapitálu Zápis společnosti do obchodního rejstříku 1.3 Vnitřní a vnější vztahy s.r.o. Existence jakýchkoliv vnitřních vztahů ve společnosti, je dána existencí orgánů společnosti. Právní úprava totiž nepředpokládá, že by společníci řídili a kontrolovali společnost sami. Proto sestavují orgány, které budou mít za úkol kontrolování a řízení společnosti. A dále se pomocí nich uskuteční vnější vztahy s třetími osobami. Společníci jako fyzické i právnické osoby nemívají svěřenou funkci řídící a kontrolní. Místo nich tuto funkci realizuje shromáždění pojmenované jako valná hromada. Je to hlavní orgán společnosti s ručením omezeným, který je nevyšším orgánem společnosti. Působnost tohoto orgánu je dána obchodním zákoníkem v 125. Jedná se zejména o jmenování jednatelů, jejich odvolání, schvalování účetní uzávěrky, veškerých změn ve společenské smlouvě a ve stanovách firmy. Vnitřní orgány společnosti zastávají funkci řídící a kontrolní. Tyto orgány nemusí být složeny pouze ze společníků. Jeden nebo více jednatelů společnosti se stávají výkonným a statutárním orgánem společnosti, kde kontrolní funkce může být oddělena od výkonu samotného a je přidělena příslušné dozorčí radě. Dozorčí rada není však obligatorním orgánem ve společnosti s ručením omezeným Valná hromada Jak již bylo řečeno, je to nejvyšší orgán společnosti. Podle 122 odst. 1 obchodního zákoníku na ní vykonávají společníci svá práva, která se týkají kontroly a řízení společnosti. Valná hromada je organizační shromáždění, kde společníci řeší svou 14

15 společnou vůlí základní otázky existence, činnosti společnosti a uplatňují svá vlastní společenská práva. Hlasování je forma rozhodovacího procesu, ve kterém každý ze společníků hlasuje individuálně. Výsledek hlasování je představován většinovou vůlí všech. Výsledek je závazný pro všechny společníky nerozdílně i v tom případě, že se společník hlasování nezúčastnil, nebo hlasoval jinak. Ve vztahu ke třetím osobám jsou rozhodnutím valné hromady vázány i ostatní orgány společnosti. Valná hromada je svolávána jednatelem společnosti podmínkou je minimální jednoroční shromáždění. Do působnosti valné hromady patří: I. Schválení jednání učiněných jménem společnosti před vznikem společnosti II. Schvalování roční účetní uzávěrky, rozdělení zisku a úhrady ztrát III. Schvalování stanov a jejich změn IV. Rozhodování o změně společenské smlouvy ( 141) V. Rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžní pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení vkladu VI. Jmenování, odvolání a odměňování jednatelů VII. Jmenování, odvolání a odměňování členů dozorčí rady VIII. Vyloučení společníka podle 113 a 121 IX. Jmenování, odvolání a odměňování likvidátora a rozhodování o zrušení společnosti likvidací, jestliže to společenská smlouva připouští X. Schvalování smluv uvedených v 67a XI. Rozhodování o fůzi, převodu jmění společníků, rozdělení a změně právní formy XII. Schválení ovládací smlouvy 109b, smlouvy o převodu zisku 190a a smlouvy o tichém společníkovi XIII. Schválení smlouvy o výkonu funkce podle 66, odst. 2 XIV. Další otázky, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon, společenská smlouva nebo stanovy společnosti 4 V případě, že společnost má jediného společníka, se valná hromada nekoná a působnosti valné hromady přebírá tento společník. Usnášení schopná je valná hromada je tehdy, pokud jsou při hlasování přítomni společníci, kteří vlastní alespoň polovinu všech hlasů. Toto platí tehdy, pokud společenská smlouva nestanoví jinak. Každý společník má jeden hlas na každých Kč svého vkladu, pokud neurčuje společenská smlouva počet hlasů 4 15

16 jiný. Jednání valné hromady řídí její předseda, který také hlasy sčítá. Zápis z valné hromady provádí zapisovatel, kterého si valná hromada zvolila. Zápis z valné hromady má povinnost jednatel společnosti zaslat všem společníkům společnosti. Co se týče notářského zápisu k rozhodnutí valné hromady, není u společnosti s ručením omezeným určeno zákonem, že je notářský zápis třeba. Je ale možno notářský zápis pořídit, a to na základě rozhodnutí společnosti. Notářský zápis upravuje Notářský řád Jednatel, jednatelé Společnost s ručením omezeným musí mít minimálně jednoho jednatele společnosti. Není však podmínka, že musí být jednatel pouze jedna osoba, ale je možné si určit jako jednatele i více osob. Podle zákona je jednatel společnosti statutárním orgánem společnosti, je výkonným orgánem a jeho působnost směřuje do vnitřních i vnějších vztahů společnosti. Vnitřní působnost se rozděluje na dva směry. V prvním je jednateli svěřeno vedení firmy ve směru obchodování, rozhodování v běžných záležitostech provozu. V druhém směru jednatel zastává funkci v postavení společnosti jako právnické osoby. Jako příklad působnosti jednatele je: I. Svolávání valné hromady II. Řízení valné hromady před tím, než je zvolen předseda valné hromady III. Zapisování a rozeslání zápisu z valné hromady IV. Zajištění a poskytování společníkům informací o společnosti V. A mnoho dalších povinností a působností. Pokud jde o běžný provoz společnosti, jednatel fakticky ovládá společnost. Má k dispozici veškeré informace a záležitosti týkající se společnosti. Valná hromada si ustanovuje jednatele či více jednatelů. Podle obchodního zákoníku musí osoba jako jednatel splňovat objektivní kritéria. Jednatelem může být osoba, která je osobou fyzickou, a to buď společník nebo osoba třetí, která stojí mimo společnost. Pokud je jednatel společnosti i společník, nesmí se směšovat vztah společenský ke společnosti, se vztahem jednatele. Tyto vztahy jsou dva nezávislé právní vztahy, které stojí vedle sebe a jsou založeny na odlišných právních skutečnostech. Vztah jednatele by měl být upraven smlouvou, která je sepsána pro vykonávání funkce, a to dle 66 odst. 2. Smlouva by měla upravovat práva a povinnosti smluvních stran. Tato smlouva není smlouvou pracovní, ale smlouvou o hmotně-právním vztahu. Obsah smlouvy by měl být určen usnesením valné hromady. Další podmínky pro vykonávání funkce jednatele musí být splněny tím, že to musí být 16

17 osoba ve věku minimálně 18 let, která je způsobilá k právním úkonům a bezúhonná ve smyslu živnostenského podnikání, a u níž není překážka provozování živnosti. Jednatelem se může stát osoba s českým občanstvím nebo i cizinec. Je-li více jednatelů, je oprávněn jednat jménem společnosti každý zvlášť, to znamená samostatně, není-li ve společenské smlouvě uvedeno jinak. Jednatelé mají veškerou právní odpovědnost za chod společnosti, vedení účetnictví, povinnosti k úřadům atd. Jsou také povinni řídit se pokyny valné hromady, které byly schváleny pokud jsou v souladu s právními normami a společenskou smlouvou. Funkce jednatele a jejich působnost mají vykonávat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o věcech, které by mohly být zneužity třetí osobou ke způsobení škody společnosti Dozorčí rada Založení dozorčí rady není povinností dle obchodního zákoníku. Zřízení dozorčí rady je plně v kompetenci společníků společnosti. Jestliže se společnost rozhodne zřídit dozorčí radu, je to zahrnuto ve společenské smlouvě, popřípadě je následně společenská smlouva upravena. Jestliže je dozorčí rada zřízena, je její úprava obsažena v obchodním zákoníku. Členové rady jsou zapsáni do obchodního rejstříku. Na členy se též vztahuje zákaz konkurence dle obchodního zákoníku. Dozorčí rada je zřizována převážně u větších společností, malé organizace dozorčí radu nezřizují. Rada je vnitřním kontrolním orgánem společnosti, její činnosti by měly hlavně směřovat k prověřování činnosti jednatelů, aby při jejich výkonu nedocházelo k poškození společnosti a společníků. Působnost dozorčí rady a její hlavní úkoly jsou: o Dohlížení na činnosti jednatelů o Kontrola údajů zapsaných v obchodních, účetních a jiných dokladech společnosti o Přezkoumávání účetní závěrky, návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztrát a předkládání svých vyjádření valné hromadě o Podávání zprávy o svých činnostech valné hromadě ve lhůtě, která je stanovena ve společenské smlouvě, nebo alespoň jednou ročně. Tyto úkoly nelze dozorčí radě nijak omezit, ale je možné na základě společenské smlouvy úkoly rozšířit o další. Možnost rozšíření nesmí být ale na úkor jiných orgánů společnosti. Dalším kritériem pro dozorčí radu je, že musí mít minimálně tři členy, kteří jsou jmenováni do funkce valnou hromadou společnosti. Jestliže je dozorčí rada zřízena od vzniku společnosti, nejsou členové jmenováni valnou hromadou. Jména a adresy členů dozorčí 17

18 rady jsou uvedeny již ve společenské smlouvě nebo v zakladatelské listině. Členem dozorčí rady nemůže být jednatel společnosti, a to dle obchodního zákoníku 139 odst. 2. Při smrti nebo vzdání se funkce člena dozorčí rady, je povinnost na jmenování nového člena dána valné hromadě. Pokud není valná hromada schopna jmenovat nového člena, nastupuje tato povinnost na příslušný krajský soud. Ten v tomto případě určí osobu (člena), kterým může být jak osoba fyzická, tak osoba právnická, která si za sebe určí osobu fyzickou, která bude jejím jménem vykonávat funkci člena dozorčí rady. Tento člen je opět zapsán do obchodního rejstříku. Odměnu za vykonávanou funkci určí valná hromada, v případě jmenování soudem odměnu určí soud. Funkce člena zaniká po jmenování nového člena dozorčí rady, nejpozději však do tří měsíců od skončení funkčního období. Funkční období člena je možno upravit společenskou smlouvou. Hlavními předpoklady pro vykonávání funkce člena dozorčí rady: 1) Může jím být jen fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let. 2) Osoba musí být plně způsobilá k právním úkonům. 3) Ve smyslu zákona o živnostenském podnikání osoba by měla být bezúhonná a u níž nenastala skutečnost týkající se překážky provozování živnosti dle živnostenského zákona. Pokud osoba vykonávající funkci člena dozorčí rady přestane v průběhu výkonu funkce splňovat tyto požadavky, její funkce zaniká. Členům dozorčí rady obchodní zákoník přiznává právo se účastnit valné hromady a pokud o to požádají, má jim být uděleno na valné hromadě slovo. Neznamená to ale, že mají právo hlasovat o otázkách projednávajících se na valné hromadě. Mohou se k nim pouze vyjadřovat, upozorňovat společníky na problémy. Dozorčí rada může valnou hromadu také svolat, ale je to spíše při řešení výjimečných situací. Vztah mezi společností a členy dozorčí rady je speciální obchodně-právní vztah. Tento vztah by měl být založen smlouvou o výkonu funkce. Pokud takováto smlouva neexistuje, měl by se tento vztah řídit přiměřeně mandátní smlouvou. Obsah takovéto smlouvy by měl vyplynout z usnesení valné hromady, kterým byli členové do funkce jmenováni. 18

19 2. Právní postavení, odpovědnost společníků s.r.o. a obchodní podíl V kapitálových společnostech jako je společnost s ručením omezeným není existence společníků podmíněna přítomností společníků, na jejichž vlastnostech, znalostech a umu závisí cíle, které chce společnost realizovat. V této formě společnosti nejsou společníci povinni osobně naplňovat vlastní činností účel, pro který byla společnost založena. Rozsah práv a povinností společníků je nerovný a zásadně se řídí jejich majetkovou účastí na společnosti. Jestliže je účast společníka malá, je podporována zákonem o úpravě menšinových oprávnění. Řízením společnosti je pověřen příslušný výkonný orgán, do kterého mohou být valnou hromadou jmenováni i osoby třetí, které stojí mimo společnost. 2.1 Obchodní podíl Obchodní podíl představuje společníkovu účast na společnosti. Z této účasti vyplývají práva a povinnosti, které společník společnosti s ručením omezeným má. Výše podílu určuje vklad společníka k základnímu kapitálu společnosti, je zde ale možnost, že výše je určena společenskou smlouvou. Každý společník může vlastnit pouze jeden podíl, ale různé váhy. Pokud společník navýší svůj vklad, zvyšuje se mu tím i jeho obchodní podíl. Naproti tomu je ale možné, že jeden podíl vlastní více osob, ale svá práva musejí vykonávat prostřednictvím zástupce a ke splacení vkladu jsou vázáni nerozdílně a společně. Se souhlasem valné hromady je možné převod podílu na jiného společníka, ale to jen v případě, že společenská smlouva nestanoví něco jiného. Jestliže má společnost pouze jednoho společníka, je možné obchodní podíl převést na třetí osobu. Podmíněno je to tím, že převod musí mít písemnou formu a nabyvatel v ní musí prohlásit, že přistupuje ke stanovám i ke společenské smlouvě. Podpisy majitele podílu i nabyvatele musí být úředně ověřeny. Na základě smlouvy o převodu převodce ručí za závazky, které přešly převodem obchodního podílu. Obchodní podíl, jeho zastavení, podílení se na něm, převody, nabývání, rozdělení a další okolnosti týkajících se obchodního podílu upravuje obchodní zákoník, a to v Povinnosti společníků s.r.o. 19

20 Mezi základní povinnosti společníků, které upravuje zákon, náleží povinnost vkladová. Z poskytovaných vkladů je tvořen obligatorní základní kapitál společnosti. Dobu splacení vkladu určuje společenská smlouva či zakladatelská listina a dále obchodní zákoník. Se splacením vkladů souvisí nárok společnosti na nesplacený vklad. Je také stanovena zásada, že každý společník může do základního kapitálu společnosti poskytnout pouze jeden vklad, který může být u každého společníka rozdílný, ale jeho ciferné vyjádření musí být dělitelné beze zbytku tisícem, a upravuje nepeněžité vklady. Vždy po splacení části vkladu musejí jednatelé společnosti podat návrh na změnu do obchodního rejstříku. Tato změna je důležitá vzhledem k tomu, že společníci ručí za závazky do výše svého nesplaceného vkladu. Pokud by tato povinnost nebyla splněna a společníkům by vznikla škoda tím, že museli poskytnout plnění přesto, že jejich vklady či jejich části vkladů byly splaceny a nebyly zapsány do obchodního rejstříku, mohli by nárokovat náhradu škody dle obchodního zákoníku. Pokud společník nesplatí svůj peněžitý vklad ve lhůtě stanovené obchodním zákoníkem nebo smlouvou, je povinen platit úroky z prodlení, které činí 20% z nesplaceného vkladu. Společenská smlouva může určit jinou sazbu nebo určit, že společníci za prodlení či nesplacení neplatí nic. Za nesplacení peněžitého i nepeněžitého vkladu je možno udělit sankce i v podobě vyloučení společníka ze společnosti. Je to postup zcela výjimečný. Další povinností společníka upravené zákonem je povinnost příplatková. Touto povinností může být posílena vybavenost společnosti. Tato povinnost je buď zakotvena ve společenské smlouvě nebo ji upravuje zákon. Pokud tedy společenská smlouva tuto povinnost zahrnuje, je valná hromada oprávněna uložit tuto povinnost svým společníkům pro přispění na vytvoření vlastního kapitálu společnosti. Povinnost může být ukládána libovolně, ale má svá pravidla. Těmi pravidly jsou: o Příplatek na vytvoření vlastního kapitálu může být pouze peněžitý o Nemá vkladový režim a nestává se součástí vkladu společníka do základního kapitálu o Výše příplatku nesmí překročit polovinu výše základního kapitálu. Prodlení splacení příspěvku je možno sankcionovat stejně jako v případě nesplacení vkladu. Pokud sám společník dal návrh na příspěvek, musí s tímto souhlasit valná hromada. Příspěvky se neřídí pravidly pro vklady, může tedy být pohledávka za příplatek započtena proti pohledávce společnosti ke společníkovi. Příplatek je možno vrátit, ale pouze za předpokladu, že není použit k vyrovnání ztrát společnosti. Další zákonem stanovenou povinností společníka je povinnost převzít uvolněný vklad. Tato povinnost vyplývá z obchodního zákoníku z 113 odst. 6. resp. všech společníků společnosti 20

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 19, se správným zněním 38k odst.

ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 19, se správným zněním 38k odst. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5 HLAVA II PODNIKÁNÍ ZAHRANIČNÍCH OSOB Díl I Základní ustanovení 21 (1) Zahraniční osoby mohou podnikat na území České republiky za stejných

Více

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy")

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy") Článek 1 Založení evropské společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry evropské společnosti s obchodní firmou XY,

Více

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH)

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) ZÁKON O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) 2012 1 OBSAH: ČÁST PRVNÍ... 14 OBCHODNÍ KORPORACE... 14 HLAVA I... 14 Díl 1... 14 Společná ustanovení... 14 Díl 2... 16 Založení

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s.

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Část prvá 1. Založení akciové společnosti Akciová společnost AGROSPOL, Malý Bor a. s. (dále jen "společnost"), byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.

Více

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Contacc SE Společnost se dle ustanovení 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích podřizuje tomuto zákonu jako celku (1) OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s..

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Obsah Stanov: Článek 1: Založení akciové Společnosti... 4 Článek 2: Firma a sídlo Společnosti... 4 Článek 3: Trvání Společnosti... 4 Článek 4:

Více

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s.

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. I. Základní ustanovení 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: PETKA CZ, a. s. 2. Sídlo

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s.

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik společnosti, obchodní firma a sídlo, internetové stránky 1.1 Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního

Více

ZÁKON č. 229/1992 Sb. ze dne 23. dubna 1992 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ZÁKON č. 229/1992 Sb. ze dne 23. dubna 1992 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ZÁKON č. 229/1992 Sb. ze dne 23. dubna 1992 o komoditních burzách Změna: 216/1994 Sb., 105/1995 Sb., 70/2000 Sb., 285/2005 Sb., 444/2005 Sb., 296/2007 Sb., 230/2008 Sb., 227/2009 Sb. Federální shromáždění

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 152/2010 Sb. Změna: 409/2010 Sb. Federální shromáţdění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: Část první

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y S P R Á V N Í H O B Y T O V É H O D R U Ž S T V A R O Z V O J Stanovy schválené shromážděním delegátům konaným dne 4.12.2013

Více

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s.

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. (dále jen "společnost") Strana třetí: Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost je akciovou společností, která vznikla přeměnou společnosti ESO9

Více

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 340/2004

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

Nad zákonem o přeměnách aneb druhá podařená dekodifikace obchodního zákoníku

Nad zákonem o přeměnách aneb druhá podařená dekodifikace obchodního zákoníku PRÁVNÍ ZPRAVODAJ, č. 7/2008 Nad zákonem o přeměnách aneb druhá podařená dekodifikace obchodního zákoníku Prof. JUDr. Jan Dědič S účinností k 1. 7. 2008 zrušuje zákon č. 126/2008 Sb. dosavadní ustanovení

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

4. Neziskové organizace typologie

4. Neziskové organizace typologie 38 4. Neziskové organizace typologie Představím si svobodně myslící lidi, kteří se sdružují, aniž je nějaký úřad musel zmobilizovat. Kteří dávají dohromady své nápady, znalosti a síly, protože se jim protiví

Více

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku Právní formy podnikání - Osobní vlastnictví - Partnerství - Kapitálová společnost - Formy vlastnictví - Druh závazků - Výše zakladatelských nákladů - Doba trvání podnikání - Možnost přenosu práv - Kapitálová

Více

Spolky a jejich postavení dle nového Občanského zákoníku Obsah

Spolky a jejich postavení dle nového Občanského zákoníku Obsah Spolky a jejich postavení dle nového Občanského zákoníku Obsah Změny oproti úpravě dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů... 2 Systematika nového občanského zákoníku a spolky... 2 Obsah obecné

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ Změna obchodního zákoníku Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb.,

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

Průvodce novým občanským zákoníkem pro NNO

Průvodce novým občanským zákoníkem pro NNO Průvodce novým občanským zákoníkem pro NNO NOZ nabyl účinnosti! CO TEĎ? Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.............. 4 Veřejné rejstříky právnických osob.................. 6 Jaké další změny čekají

Více

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I Změna: 145/2001 Sb. Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. (část) Změna: 311/2002 Sb., 312/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 22/2004 Sb. Změna: 216/2004 Sb. Změna:

Více