Společnost s ručením omezeným

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Společnost s ručením omezeným"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Společnost s ručením omezeným Bakalářská práce Autor: Gabriela Vukanovičová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing. Hana Baštová Praha 15. Duben, 2009

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s použitím uvedené literatury. V Čejeticích, dne 5. dubna 2009 Gabriela Vukanovičová

3 Anotace práce: Práce pojednává a popisuje společnost s ručením omezeným, uvádí potřebné náležitosti k založení a vzniku. Popisuje vnitřní a vnější vztahy s.r.o.. Objasňuje pojmy valná hromada, jednatel či jednatelé, dozorčí rada. Dále se zabývá obchodním podílem, právním postavením a odpovědností společníků. Nastiňuje podnikání zahraničních osob v České republice. Určitá část práce se věnuje zániku a zrušení společnosti dle novelizace v roce Další část práce seznamuje se společností SWAC, je popsán její historický vývoj, zakladatelská listina, práce a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatele. Práce srovnává podnikání v zahraničí a ČR. Annotation: This thesis describes and needed essentials for its floatation and beginning. It describes inner and outer relations. It makes notions like general meeting, agent or agents, supervisory board clear. It deals with a business share, a legal capacity and a liability of patners. It is about foreign persons business in the Czech republic. The part of the thesis attends to company birth and cancellation according to updating in The second part describes the company SWAC, its historical development, deed of foundation, employeesˇand employersˇduties and discretions. This thesis describes compares business in foreing countries with business in the Czech republic.

4 Obsah: Úvod Základní charakteristika Objasnění pojmů Založení s.r.o. a vznik s.r.o Vnitřní a vnější vztahy s.r.o Valná hromada Jednatel, jednatelé Dozorčí rada Právní postavení, odpovědnost společníků s.r.o. a obchodní podíl Obchodní podíl Povinnosti společníků s.r.o Práva společníků s.r.o Podnikání zahraničních osob v České republice Zánik a zrušení s.r.o Zrušení společnosti podle právní úpravy Uplynutí doby Dosažení účelu Rozhodnutí společníků nebo valné hromady Zrušení společnosti soudem Rozhodnutí o fúzi, převodu obchodního jmění na společníka a o rozdělení Zrušení konkursu Likvidace společnosti Přeměny společnosti s ručením omezeným Neplatnost společnosti Zánik společnosti s ručením omezeným Základní charakteristika konkrétní s.r.o Dějinný vývoj konkrétní společnosti s ručením omezeným Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným Práva a povinnosti zaměstnavatele Práva a povinnosti zaměstnanců Práce zaměstnanců Podnikání v ČR a v Německu Porovnání právní úpravy ČR a Německa Zhodnocení podnikání v České republice a Německu Závěr

5 Úvod Po dlouhém váhání a rozmýšlení nad přesným tématem mé bakalářské práce jsem se rozhodla pro práci na téma Společnost s ručením omezeným. Je pro mne velice zajímavé zpracovávat bakalářskou práci na toto téma, jelikož po skončení studia uvažuji o zahájení podnikání. Je tedy důležité podrobně vědět, jaké výhody a nevýhody mají různé formy podnikání, co je třeba k založení obchodní společnosti, jaké podmínky musí splnit podnikatel - fyzická osoba. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla využít zpracování bakalářské práce ke zjištění informací a získání většího přehledu. Při rozhodování musí člověk přemýšlet i do budoucnosti a zvažovat všechny možnosti, které mohou nastat. Je samozřejmé, že nelze předpokládat vše, co může během doby podnikání nastat, ale je možné očekávat, že nějaké komplikace s podnikáním nastanou. V tomto případě si myslím, že je vhodnější řešení podnikání v podobě společnosti s ručením omezeným. Domnívám se, že založení společnosti s ručením omezeným je snadnější než zřízení akciové společnosti. Celou práci jsem tedy soustředila na společnost s ručením omezeným. Práce obsahuje teoretické skutečnosti týkající se společnosti s ručením omezeným a dále je věnována konkrétní společnosti. Snažím se vysvětlit základní vlastnosti společností; náležitosti, které musí být splněny, aby mohla společnost jako taková vzniknout. Objasnění, kdo může společnost založit a jaké finanční prostředky musí být k dispozici. Dalším důležitým bodem mé práce jsou orgány společnosti; který orgán je nutný k fungování a založení organizace a které orgány jsou pouze na zvážení zakladatelů, zda orgán založí či nikoli. Snažila jsem se také vysvětlit, že zákon musí být prioritní při založení a fungování společnosti. Do své práce jsem vložila i tabulku pro srovnání společností - jako je společnost s ručením omezeným, akciová společnost a družstvo. Také jsem vytvořila základní schéma, které by mělo platit, aby společnost s ručením omezeným mohla vzniknout. Je to schéma velice zjednodušené, ale myslím, že praktické pro běžný život. Schéma také naznačuje problematiku u založení společnosti. Pro společnost jsou důležité vztahy, které spadají do vnitřní i vnější sféry společnosti. Nastínila jsem stručný náhled vztahů, které ve společnosti vznikají. Do mé práce jsem se snažila zařadit a objasnit v ní problematiku týkající se právního postavení a odpovědnosti společníků firmy, a to i v případě, kdy má společnost jen jednoho společníka. Obchodní podíl je další zajímavá skutečnost, která se společností s ručením omezeným úzce souvisí a je pro společnost nepostradatelná. Každý, kdo zakládá společnost s ručením omezeným, by měl znát základní rozdělení obchodního podílu a při jakých skutečnostech se podíl rozděluje, 5

6 zaniká či přechází buď na společnost nebo právního nástupce. Z nejobtížnějších úkonů je zrušení nebo zánik společnosti. Jedincům právem nedotčeným by se mohlo zdát, že zrušení a zánik je jedna a ta samá věc. Ale co se týče společnosti s ručením omezeným je to velice složitá a náročná situace, kterou není jednoduché vyřešit. Je mnoho možností, jak společnost zrušit. V mé práci jsem se tomuto tématu věnovala jen opravdu letmo a snažila jsem se pochopitelným způsobem vysvětlit, jak dochází ke skutečnostem například při zrušení společnosti podle právní úpravy, zrušení společnosti z důvodu uplynutí doby, na kterou byla společnost založena, zrušení na základě dosaženého účelu, pro který byla společnost založena, zrušení z rozhodnutí společníků nebo valné hromady, při rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, rozhodnutí o fúzi společnosti - v loňském roce došlo ke změně v této oblasti právní úpravy. Otázky týkající se přeměny obchodních společností byly vypuštěny z obchodního zákoníku a tuto problematiku řeší speciální zákon, a to zákon č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností. Snažila jsem se také vysvětlit, v jakých situacích může nastat zrušení konkursu, do kterého byla společnost odkázána, nebo zrušení návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku. Jsou to velice složitá jednání. Snahu jsem vynaložila i na ujasnění pojmů likvidace společnosti; co je při likvidaci důležité a nezbytné. Možným zrušení společnosti jsou i způsoby přeměny a vyhlášení neplatnosti společnosti. Do své práce jsem zahrnula i konkrétní společnost, do které se mi povedlo nahlédnout. Bylo velice zajímavé zjišťovat, jak funguje společnost v praktickém obchodním světě. Společnost, kterou jsem měla možnost poznat, byla založena německých občanem. Tato společnost v České republice funguje již od roku 1994 a podle mého názoru funguje dobře a s dobrými obchodními výsledky. Nyní ve společnosti pracuje osm zaměstnanců, kde každý z nich má určité postavení a odpovídá v určitém odvětví výroby za zpracování, zajištění tržeb společnosti, účetní odvětví a jednání jménem společnosti. Její zaměstnanci jsou spokojeni se vstřícností majitele firmy a s majitelovou vlastností, že dokáže své zaměstnance pochválit a odpovídajícím způsobem ohodnotit jejich práci. Nastínila jsem v své práci základní charakteristiku společnosti a vložila do ni i graf, který naznačuje vývoj společnosti v průběhu její existence v České republice. V závěru práce jsem vyhodnotila podnikání podle českého obchodního zákoníku a zhodnotila chování institucí, které jsou spjaty s podnikáním v naší zemi. Také jsem stručně popsala vztah mezi obchodním a občanským zákoníkem. Zahrnula i právní úpravu německého obchodního práva a popsala chování německých institucí k podnikatelským subjektům v Německu. Při podnikání formou společnosti s ručením omezeným je velice pravděpodobné, že podnikatel se setká se vztahy, které se řídí podle občanského zákoníku. Obchodní zákoník 6

7 je speciální právní úprava a má z hlediska aplikace přednost před úpravou, která je obecná, a to úpravou obsaženou v občanském zákoníku. Vztah automatické přednosti je vztah obchodně-právní. Nastane-li situace, kterou obchodní zákoník neupravuje, řeší se takovéto otázky dle občanského zákoníku. Nastává zde možnost, kdy se v některých případech aplikují oba zákony. Například: případy u některých institucí upravuje výlučně občanský zákoník. Některé instituce mají obecnou úpravu v občanském zákoníku, ale obchodní zákoník řeší některé speciální dílčí aspekty, jako je například smluvní pokuta, započtení pohledávek. Občanský zákoník se použije jen pokud chybí speciální úprava. Výlučně se aplikuje občanský zákoník tehdy, pokud se otázkami obchodní zákoník nezabývá. Například plná moc či náležitosti právních úkonů. Při zpracování své bakalářské práce jsem použila metodu analýzy, což je myšlenkové rozčlenění skutečnosti na její části, elementy, vlastnosti, relace a procesy, poznání jednotlivých stránek zkoumaného jevu. Také jsem využívala metodu komparace, tedy srovnávání, a především pak základní vědeckou metodu popis. 7

8 1. Základní charakteristika Společnost s ručením omezeným je společnost, která je stejně jako všechny obchodní společnosti právnickou osobou, a to dle českého práva, tedy samostatný subjekt práva. Společnost s ručením omezeným má všechny základní rysy jako kapitálová společnost a tedy se mezi kapitálové společnosti řadí. Vykazuje však některé znaky, které spíše připomínají společnost osobní. Společnost s ručením omezeným je společnost, která má kapitál, který je tvořen z vkladů společníků, kteří ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu do té doby, dokud není zapsáno splacení do obchodního rejstříku. Společnost může být založena i za jiným účelem než podnikání, ale stále vystupuje jako podnikatelský subjekt. Je zapsána do obchodního rejstříku a vázána obchodním zákoníkem. Obchodní společnosti jsou známy už od samého vzniku Československé republiky, která převzala právní předpisy, které upravovaly obchodní společnosti na území České republiky z rakouského práva. Pro společnost s ručením omezeným šlo konkrétně o zákon č. 58/1906 ř. z. o společnostech s ručením omezeným. Tento zákon byl mnohokrát novelizován a doplněn o různé změny. Platil až do roku V tento rok byl zákon zrušen a nahrazen novým zákonem č. 141/1950 Sb., občanským zákoníkem. Společnost s ručním omezeným je jedna z nejmladších forem obchodních společností a je to forma nejpoužívanější. V roce 1990 zákonem č. 103/1990 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník, došlo k začlenění nové právní úpravy do českého (respektive československého) právního řádu. Nový obchodní zákoník (č. 513/1991 Sb.), jehož účinnost nastala dne , přinesl komplexní úpravu společnosti s ručením omezeným. Společnost může být založena jednou i více osobami. Fyzická osoba může být společníkem nejvýše však tří společností s ručením omezeným. Společnost založená jedním zakladatelem nemůže být zakladatelem jiných společností s jedním zakladatelem. Společnost odpovídá za veškeré provedené úkony a za porušení svých závazků celým svým majetkem. Na rozdíl od společníků, kteří ručí za závazky společnosti pouze do výše svého nesplaceného vkladu dle zápisu do obchodního rejstříku. K úpravě došlo novelou zákona č. 370/2000 Sb., která nahradila dosavadní ručení s ohledem na solidaritu společníků. V praxi dochází někdy k zaměňování pojmů odpovědnost a ručení. Je proto nutno zdůraznit, že o odpovědnosti za závazky lze mluvit pouze u společnosti. Ta odpovídá celým svým majetkem za porušení svých závazků, a každá osoba, které z takového porušení vznikne nárok na plnění, může takový nárok vůči 8

9 společnosti uplatnit. Za své vlastní závazky však společnost ručit nemůže (stejně jako nemohou společníci odpovídat za její tedy cizí závazky), neboť z obsahu institutu ručení vyplývá, že ručit lze při splnění zákonem stanovených podmínek pouze za závazky cizí. Naproti tomu společníci ručí ve stanoveném rozsahu za závazky společnosti. 1 Pro společnost s ručením omezeným je běžně používáno několik zkratek a několik různých způsobů označení. Např. Spol. s r.o., s.r.o., avšak musí to být jen takové zkratky, které povoluje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v části druhé, obchodní společnosti a družstva, hlava I: Obchodní společnosti, díl IV: Společnost s ručením omezeným, oddíl 1: Základní ustanovení, Objasnění pojmů Pojmy, které budu používat v souvislosti se společností s ručením omezeným: Podnikání: 2 obchodního zákoníku soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Jedná se o kumulativní znaky. Soustavná činnost spočívá v samostatném rozhodování fyzické nebo právnické osoby o tom: jaké služby nebo statky bude poskytovat na trhu; kde bude své produkty vytvářet a jakým způsobem; výběr spolupracovníků; jaké financování zvolí pro provoz; rozhodnutí o druhu právní formy podnikání; tvorbu cen služeb nebo statků; jakého se má dosáhnout zisku. Podnikatel: subjekt podnikatelské činnosti, může označovat právnické osoby i fyzické osoby, vymezeno obchodním zákoníkem: -obchodní zákoník ( 2/2) podnikatelem je osoba: zapsaná do obchodního rejstříku, podnikající na základě živnostenského oprávnění, podnikající na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, provozující zemědělskou výrobu a zapsaná do evidence podle zvláštních předpisů. Podnikatelem se stává každá osoba, která je zapsána do obchodního rejstříku bez ohledu na to, zda předmětem její činnosti je podnikání či nikoliv. Do obchodního rejstříku se obligatorně zapisují právnické osoby: obchodní společnosti, družstva, právnické osoby, u nichž tak stanoví zákon, zahraniční právnické osoby (tj. se sídlem mimo území ČR). Do obchodního rejstříku se obligatorně zapisují fyzické osoby, které jsou podnikatelem ve smyslu zákona: jestliže výše jejich výnosů nebo příjmů snížených o DPH dosáhla nebo přesáhla za dvě bezprostředně po sobě 1 Bartošíková, M., Štenglová, I. Společnost s ručením omezeným. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2006, 677s., ISBN , str.8. 9

10 následující účetní období v průměru částku 120 mil. Kč. Fakultativně se do obchodního rejstříku zapisují pouze fyzické osoby, které mají trvalý pobyt nebo bydliště v ČR nebo v některém ze států EU; zahraniční osoba - osoba, která má bydliště mimo území ČR; podnikání zahraniční osoby - podnikání na území ČR, zahraniční osoba zde má podnik nebo jeho organizační složku, zahraniční právnické osoby zde mohou podnikat pouze tehdy, pokud se zapíší do obchodního rejstříku a pokud tak neučiní, mohou se na podnikání účastnit pouze nepřímo. Nezapsaná zahraniční osoba nemůže zřídit na území ČR svoji provozovnu. Tato úprava se nevztahuje na fyzické osoby, které jsou státními příslušníky členských států EU nebo jiných států tvořících Evropský hospodářský prostor. Podnik: soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání; náleží k němu věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit ( 5 ObchZ). hmotné složky především věci používané k podnikání; osobní složky lidská činnost, jíž se realizuje podnikatelská činnost; musí být vždy zastoupena; zaměstnanci, orgány společnosti; nehmotné složky pohledávky, práva duševního a průmyslového vlastnictví, know-how. Podnik je věc hromadná není ani věcí movitou, ani nemovitou; jedná se o objekt právního vztahu. Na jeho právní poměry se použijí ustanovení o věcech v právním smyslu vlastník je podle ustanovení ObchZ oprávněn podnik držet, užívat, používat jeho plody a užitky a nakládat s ním. Podnik nebo jeho část může být také předmětem veřejné dražby, výkonu rozhodnutí, lze ho zastavit atd. Organizační složka podniku: není ObchZ přesně definována, je ponecháno na podnikateli, jakou organizační složku podniku vytvoří a jak ji označí. Vymezuje pouze 3 organizační složky, které považuje za významné: -odštěpný závod nebo jinou organizační složku podniku zapsaného v obchodním rejstříku; -provozovnu; -samostatnou organizační složku. Odštěpný závod ta organizační složka podniku, která je jako odštěpný závod zapsána v obchodním rejstříku ( 7/1 ObchZ); zápis do obchodního rejstříku má konstitutivní charakter, ale jen vedoucí odštěpného závodu se stává zákonným zástupcem podnikatele a je oprávněn jednat ve věcech týkajících se obchodního zastoupení za podnikatele. Odštěpný závod nemůže mít podnikatel nezapsaný do obchodního rejstříku. Jiná organizační složka podniku obdobné postavení jako odštěpný závod. 10

11 Provozovna prostor, ve kterém je uskutečňována určitá podnikatelská činnost. Upravena 7/3 ObchZ. Význam zejména z hlediska jednání podnikatele. Samostatná organizační složka podniku vymezena ObchZ v souvislosti s prodejem podniku ( 487 ObchZ); předmětem prodeje podniku může být i jeho část, avšak pouze taková, která je organizačně samostatná, je oddělitelná od podniku jako celku. Systém obchodního zákoníku zahrnuje čtyři části. První část ( 1-55) upravuje osobní a věcnou působnost zákoníku a základní instituty obchodního práva. Druhá část ustanovení o obchodních společnostech a družstvech. Třetí část obchodní závazkové vztahy = obchodně-právní obligace. Čtvrtá část ustanovení společná, přechodná a závěrečná. 1.2 Založení s.r.o. a vznik s.r.o. Společnost typu společnosti s ručením omezeným může založit jeden nebo maximálně padesát zakladatelů (společníků). Každá společnost, aby se stala obchodní firmou, musí splňovat náležitosti dané zákonem. Aby se obchodní firma stala firmou v pravém slova smyslu, musí být obsaženy ve společenské smlouvě, případně zakladatelské listině (při založení společnosti jedním zakladatelem) obligatorní náležitosti. Jedním z kritérií je označení společnosti. Pokud by tato náležitost chyběla, byla by společenská smlouva neplatná. Z toho tedy vyplývá, že důležitá pro založení společnosti je zakladatelská listina, která je sepsána u notáře. Firma je také vázána na zápis do obchodního rejstříku, do kterého podává návrh na zapsání. Je podáván k místně příslušnému rejstříkovému soudu. Seznam rejstříkových soudů je uveden v příloze 1. Před podáním návrhu o zapsání do obchodního rejstříku je ale potřeba faktického založení společnosti. Toto faktické založení je spjato se sepsáním a podpisem společenské smlouvy a jejím podepsáním všemi společníky společnosti. Dále je potřebný základní kapitál společnosti, který je dán zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Ke každé společnosti patří název. Názvy jsou tvořeny z několika kmenů a dodatků. Název společnosti s ručením omezeným lze složit z několika kmenů a to věcně, osobně, fantazijně a smíšeně. Vysvětlení těchto pojmů lze stručně charakterizovat takto: Věcně se odvozují od předmětu podnikání (např. HODINÁŘSTVÍ s.r.o.) Osobně tvořená jsou z jména a příjmení, nebo jen příjmení společníků či společníka (např. KOLODĚJ A DOBRODĚJ s.r.o.) 11

12 Fantazijní, zpravidla nepodávají žádné informace nebo je to abstraktní název (např. MOGAHA s.r.o.) Smíšená jsou tvořena kombinací osobní a věcné firmy (např. KOVÁŘOVA LÉKÁRNA s.r.o.). Názvy a označení společnosti jsou vázány obchodním zákoníkem, který definuje nezaměnitelnost. Zásada, která musí být při vzniku společnosti dodržována, je zásada pravdivosti, jasnosti a jednotnosti. K těmto zásadám se zákoník přímo nevyjadřuje, ale lze k nim dospět pomocí speciálních výkladů. Povinné dodatky k firmám jsou také uvádění formy podnikání; nesplnění těchto dodatků může vést až k prohlášení právního úkonu za neplatný. Dalším kritériem pro založení společnosti je základní kapitál. Dle 108, zákona č. 513/1991 Sb. Výše základního kapitálu společnosti s ručením omezeným musí činit alespoň Kč. Dále dle 109 zákona č. 513/1991 Sb. Výše vkladu společníka musí činit alespoň Kč. Na základním kapitálu společnosti se může každý společník účastnit pouze jedním vkladem. Výše vkladu může být pro jednotlivé společníky stanovena rozdílně, musí však být dělitelná na celé tisíce. Celková výše vkladů musí souhlasit s výší základního kapitálu společnosti. Mají-li být poskytnuty nepeněžité vklady na splacení vkladu, musí být ve společenské smlouvě nebo v písemném prohlášení o zvýšení vkladu nebo v prohlášení o převzetí vkladu uveden předmět nepeněžitého vkladu a částka, kterou se započítává na vklad společníka. Nárok společnosti na splacení nesplacené části vkladu společníka a jakýkoli nárok společníka vůči společnosti s výjimkou nároku podle 106 jsou vzájemně nezapočitatelné, ledaže s takovým započtením vysloví souhlas valná hromada při zvyšování základního kapitálu. 2 Nepeněžitým vkladem je možno chápat nemovitosti, akcie, auto; tedy veškeré movité věci atd., tyto vklady jsou ohodnoceny soudním znalcem a podle toho se určí jejich hodnota. Nepeněžitým vkladem může být pouze takový majetek, který splňuje tyto znaky: o Musí jít o majetek, jehož hospodářská hodnota je zjistitelná o Musí jít o majetek, jehož hospodářská hodnota je využitelná z hlediska předmětu podnikání společnosti o Musí jít o majetek, který je samostatně převoditelný. 3 Nyní se dostáváme k samotné společenské smlouvě, jako základu k založení společnosti s ručením omezeným. Bez této smlouvy není možné společnost založit a tudíž není možné, aby společnost vznikla. Náležitosti společenské smlouvy stanovuje zákon a tyto náležitosti 2 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

13 musí obsahovat každá společenská smlouva bez rozdílu. Společnost je tedy založena v tom okamžiku, kdy se všichni společníci dohodnou a odsouhlasí společenskou smlouvu a také ji podepíší u notáře. Tím, ale společnost s ručením omezeným není ve stádiu, kdy by se mohlo říci, že i vznikla. Vzniká až zápisem do obchodního rejstříku a to tehdy, je-li návrh na zápis podán - viz příloha 2. Tento návrh musí být podepsán všemi jednateli a musí k němu být přiloženy doklady, které stanovuje zákon (společenská smlouva nebo zakladatelská listina, doklad o splnění povinností podle zákona, posudek znalce nebo znalců o ocenění nepeněžitých vkladů). Během doby mezi založením a zápisem nemá společnost právní subjektivitu. Orgány společnosti jsou: o Valná hromada o Statutární orgán o Dozorčí rada Tabulka porovnání obchodních společností obecně. Společnost s ručením omezeným Akciová společnost Možné zkratky s.r.o., spol. s r.o. a.s. Zakladatelé 1-50 osob min 1 PO 2 a více FO Družstvo min 5 osob 2 PO Statutární orgán jednatel představenstvo představenstvo Základní kapitál Kč Kč Kč První společnost Vznik zápisem do 1892 v Německu 18. st Pražská akciová společnost paroplavební Obchodní rejstřík Obchodní rejstřík Obchodní rejstřík Pro tabulku bylo čerpáno ze zákona č. 513/191 Sb. a 13

14 Obecné schéma pro postupové kroky při vzniku společnosti s ručením omezeným Uzavření společenské smlouvy (popř. vydání zakladatelské listiny) Získání podnikatelského oprávnění (pokud je účelem založení společnosti podnikání) Splacení příslušné části základního kapitálu Zápis společnosti do obchodního rejstříku 1.3 Vnitřní a vnější vztahy s.r.o. Existence jakýchkoliv vnitřních vztahů ve společnosti, je dána existencí orgánů společnosti. Právní úprava totiž nepředpokládá, že by společníci řídili a kontrolovali společnost sami. Proto sestavují orgány, které budou mít za úkol kontrolování a řízení společnosti. A dále se pomocí nich uskuteční vnější vztahy s třetími osobami. Společníci jako fyzické i právnické osoby nemívají svěřenou funkci řídící a kontrolní. Místo nich tuto funkci realizuje shromáždění pojmenované jako valná hromada. Je to hlavní orgán společnosti s ručením omezeným, který je nevyšším orgánem společnosti. Působnost tohoto orgánu je dána obchodním zákoníkem v 125. Jedná se zejména o jmenování jednatelů, jejich odvolání, schvalování účetní uzávěrky, veškerých změn ve společenské smlouvě a ve stanovách firmy. Vnitřní orgány společnosti zastávají funkci řídící a kontrolní. Tyto orgány nemusí být složeny pouze ze společníků. Jeden nebo více jednatelů společnosti se stávají výkonným a statutárním orgánem společnosti, kde kontrolní funkce může být oddělena od výkonu samotného a je přidělena příslušné dozorčí radě. Dozorčí rada není však obligatorním orgánem ve společnosti s ručením omezeným Valná hromada Jak již bylo řečeno, je to nejvyšší orgán společnosti. Podle 122 odst. 1 obchodního zákoníku na ní vykonávají společníci svá práva, která se týkají kontroly a řízení společnosti. Valná hromada je organizační shromáždění, kde společníci řeší svou 14

15 společnou vůlí základní otázky existence, činnosti společnosti a uplatňují svá vlastní společenská práva. Hlasování je forma rozhodovacího procesu, ve kterém každý ze společníků hlasuje individuálně. Výsledek hlasování je představován většinovou vůlí všech. Výsledek je závazný pro všechny společníky nerozdílně i v tom případě, že se společník hlasování nezúčastnil, nebo hlasoval jinak. Ve vztahu ke třetím osobám jsou rozhodnutím valné hromady vázány i ostatní orgány společnosti. Valná hromada je svolávána jednatelem společnosti podmínkou je minimální jednoroční shromáždění. Do působnosti valné hromady patří: I. Schválení jednání učiněných jménem společnosti před vznikem společnosti II. Schvalování roční účetní uzávěrky, rozdělení zisku a úhrady ztrát III. Schvalování stanov a jejich změn IV. Rozhodování o změně společenské smlouvy ( 141) V. Rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžní pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení vkladu VI. Jmenování, odvolání a odměňování jednatelů VII. Jmenování, odvolání a odměňování členů dozorčí rady VIII. Vyloučení společníka podle 113 a 121 IX. Jmenování, odvolání a odměňování likvidátora a rozhodování o zrušení společnosti likvidací, jestliže to společenská smlouva připouští X. Schvalování smluv uvedených v 67a XI. Rozhodování o fůzi, převodu jmění společníků, rozdělení a změně právní formy XII. Schválení ovládací smlouvy 109b, smlouvy o převodu zisku 190a a smlouvy o tichém společníkovi XIII. Schválení smlouvy o výkonu funkce podle 66, odst. 2 XIV. Další otázky, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon, společenská smlouva nebo stanovy společnosti 4 V případě, že společnost má jediného společníka, se valná hromada nekoná a působnosti valné hromady přebírá tento společník. Usnášení schopná je valná hromada je tehdy, pokud jsou při hlasování přítomni společníci, kteří vlastní alespoň polovinu všech hlasů. Toto platí tehdy, pokud společenská smlouva nestanoví jinak. Každý společník má jeden hlas na každých Kč svého vkladu, pokud neurčuje společenská smlouva počet hlasů 4 15

16 jiný. Jednání valné hromady řídí její předseda, který také hlasy sčítá. Zápis z valné hromady provádí zapisovatel, kterého si valná hromada zvolila. Zápis z valné hromady má povinnost jednatel společnosti zaslat všem společníkům společnosti. Co se týče notářského zápisu k rozhodnutí valné hromady, není u společnosti s ručením omezeným určeno zákonem, že je notářský zápis třeba. Je ale možno notářský zápis pořídit, a to na základě rozhodnutí společnosti. Notářský zápis upravuje Notářský řád Jednatel, jednatelé Společnost s ručením omezeným musí mít minimálně jednoho jednatele společnosti. Není však podmínka, že musí být jednatel pouze jedna osoba, ale je možné si určit jako jednatele i více osob. Podle zákona je jednatel společnosti statutárním orgánem společnosti, je výkonným orgánem a jeho působnost směřuje do vnitřních i vnějších vztahů společnosti. Vnitřní působnost se rozděluje na dva směry. V prvním je jednateli svěřeno vedení firmy ve směru obchodování, rozhodování v běžných záležitostech provozu. V druhém směru jednatel zastává funkci v postavení společnosti jako právnické osoby. Jako příklad působnosti jednatele je: I. Svolávání valné hromady II. Řízení valné hromady před tím, než je zvolen předseda valné hromady III. Zapisování a rozeslání zápisu z valné hromady IV. Zajištění a poskytování společníkům informací o společnosti V. A mnoho dalších povinností a působností. Pokud jde o běžný provoz společnosti, jednatel fakticky ovládá společnost. Má k dispozici veškeré informace a záležitosti týkající se společnosti. Valná hromada si ustanovuje jednatele či více jednatelů. Podle obchodního zákoníku musí osoba jako jednatel splňovat objektivní kritéria. Jednatelem může být osoba, která je osobou fyzickou, a to buď společník nebo osoba třetí, která stojí mimo společnost. Pokud je jednatel společnosti i společník, nesmí se směšovat vztah společenský ke společnosti, se vztahem jednatele. Tyto vztahy jsou dva nezávislé právní vztahy, které stojí vedle sebe a jsou založeny na odlišných právních skutečnostech. Vztah jednatele by měl být upraven smlouvou, která je sepsána pro vykonávání funkce, a to dle 66 odst. 2. Smlouva by měla upravovat práva a povinnosti smluvních stran. Tato smlouva není smlouvou pracovní, ale smlouvou o hmotně-právním vztahu. Obsah smlouvy by měl být určen usnesením valné hromady. Další podmínky pro vykonávání funkce jednatele musí být splněny tím, že to musí být 16

17 osoba ve věku minimálně 18 let, která je způsobilá k právním úkonům a bezúhonná ve smyslu živnostenského podnikání, a u níž není překážka provozování živnosti. Jednatelem se může stát osoba s českým občanstvím nebo i cizinec. Je-li více jednatelů, je oprávněn jednat jménem společnosti každý zvlášť, to znamená samostatně, není-li ve společenské smlouvě uvedeno jinak. Jednatelé mají veškerou právní odpovědnost za chod společnosti, vedení účetnictví, povinnosti k úřadům atd. Jsou také povinni řídit se pokyny valné hromady, které byly schváleny pokud jsou v souladu s právními normami a společenskou smlouvou. Funkce jednatele a jejich působnost mají vykonávat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o věcech, které by mohly být zneužity třetí osobou ke způsobení škody společnosti Dozorčí rada Založení dozorčí rady není povinností dle obchodního zákoníku. Zřízení dozorčí rady je plně v kompetenci společníků společnosti. Jestliže se společnost rozhodne zřídit dozorčí radu, je to zahrnuto ve společenské smlouvě, popřípadě je následně společenská smlouva upravena. Jestliže je dozorčí rada zřízena, je její úprava obsažena v obchodním zákoníku. Členové rady jsou zapsáni do obchodního rejstříku. Na členy se též vztahuje zákaz konkurence dle obchodního zákoníku. Dozorčí rada je zřizována převážně u větších společností, malé organizace dozorčí radu nezřizují. Rada je vnitřním kontrolním orgánem společnosti, její činnosti by měly hlavně směřovat k prověřování činnosti jednatelů, aby při jejich výkonu nedocházelo k poškození společnosti a společníků. Působnost dozorčí rady a její hlavní úkoly jsou: o Dohlížení na činnosti jednatelů o Kontrola údajů zapsaných v obchodních, účetních a jiných dokladech společnosti o Přezkoumávání účetní závěrky, návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztrát a předkládání svých vyjádření valné hromadě o Podávání zprávy o svých činnostech valné hromadě ve lhůtě, která je stanovena ve společenské smlouvě, nebo alespoň jednou ročně. Tyto úkoly nelze dozorčí radě nijak omezit, ale je možné na základě společenské smlouvy úkoly rozšířit o další. Možnost rozšíření nesmí být ale na úkor jiných orgánů společnosti. Dalším kritériem pro dozorčí radu je, že musí mít minimálně tři členy, kteří jsou jmenováni do funkce valnou hromadou společnosti. Jestliže je dozorčí rada zřízena od vzniku společnosti, nejsou členové jmenováni valnou hromadou. Jména a adresy členů dozorčí 17

18 rady jsou uvedeny již ve společenské smlouvě nebo v zakladatelské listině. Členem dozorčí rady nemůže být jednatel společnosti, a to dle obchodního zákoníku 139 odst. 2. Při smrti nebo vzdání se funkce člena dozorčí rady, je povinnost na jmenování nového člena dána valné hromadě. Pokud není valná hromada schopna jmenovat nového člena, nastupuje tato povinnost na příslušný krajský soud. Ten v tomto případě určí osobu (člena), kterým může být jak osoba fyzická, tak osoba právnická, která si za sebe určí osobu fyzickou, která bude jejím jménem vykonávat funkci člena dozorčí rady. Tento člen je opět zapsán do obchodního rejstříku. Odměnu za vykonávanou funkci určí valná hromada, v případě jmenování soudem odměnu určí soud. Funkce člena zaniká po jmenování nového člena dozorčí rady, nejpozději však do tří měsíců od skončení funkčního období. Funkční období člena je možno upravit společenskou smlouvou. Hlavními předpoklady pro vykonávání funkce člena dozorčí rady: 1) Může jím být jen fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let. 2) Osoba musí být plně způsobilá k právním úkonům. 3) Ve smyslu zákona o živnostenském podnikání osoba by měla být bezúhonná a u níž nenastala skutečnost týkající se překážky provozování živnosti dle živnostenského zákona. Pokud osoba vykonávající funkci člena dozorčí rady přestane v průběhu výkonu funkce splňovat tyto požadavky, její funkce zaniká. Členům dozorčí rady obchodní zákoník přiznává právo se účastnit valné hromady a pokud o to požádají, má jim být uděleno na valné hromadě slovo. Neznamená to ale, že mají právo hlasovat o otázkách projednávajících se na valné hromadě. Mohou se k nim pouze vyjadřovat, upozorňovat společníky na problémy. Dozorčí rada může valnou hromadu také svolat, ale je to spíše při řešení výjimečných situací. Vztah mezi společností a členy dozorčí rady je speciální obchodně-právní vztah. Tento vztah by měl být založen smlouvou o výkonu funkce. Pokud takováto smlouva neexistuje, měl by se tento vztah řídit přiměřeně mandátní smlouvou. Obsah takovéto smlouvy by měl vyplynout z usnesení valné hromady, kterým byli členové do funkce jmenováni. 18

19 2. Právní postavení, odpovědnost společníků s.r.o. a obchodní podíl V kapitálových společnostech jako je společnost s ručením omezeným není existence společníků podmíněna přítomností společníků, na jejichž vlastnostech, znalostech a umu závisí cíle, které chce společnost realizovat. V této formě společnosti nejsou společníci povinni osobně naplňovat vlastní činností účel, pro který byla společnost založena. Rozsah práv a povinností společníků je nerovný a zásadně se řídí jejich majetkovou účastí na společnosti. Jestliže je účast společníka malá, je podporována zákonem o úpravě menšinových oprávnění. Řízením společnosti je pověřen příslušný výkonný orgán, do kterého mohou být valnou hromadou jmenováni i osoby třetí, které stojí mimo společnost. 2.1 Obchodní podíl Obchodní podíl představuje společníkovu účast na společnosti. Z této účasti vyplývají práva a povinnosti, které společník společnosti s ručením omezeným má. Výše podílu určuje vklad společníka k základnímu kapitálu společnosti, je zde ale možnost, že výše je určena společenskou smlouvou. Každý společník může vlastnit pouze jeden podíl, ale různé váhy. Pokud společník navýší svůj vklad, zvyšuje se mu tím i jeho obchodní podíl. Naproti tomu je ale možné, že jeden podíl vlastní více osob, ale svá práva musejí vykonávat prostřednictvím zástupce a ke splacení vkladu jsou vázáni nerozdílně a společně. Se souhlasem valné hromady je možné převod podílu na jiného společníka, ale to jen v případě, že společenská smlouva nestanoví něco jiného. Jestliže má společnost pouze jednoho společníka, je možné obchodní podíl převést na třetí osobu. Podmíněno je to tím, že převod musí mít písemnou formu a nabyvatel v ní musí prohlásit, že přistupuje ke stanovám i ke společenské smlouvě. Podpisy majitele podílu i nabyvatele musí být úředně ověřeny. Na základě smlouvy o převodu převodce ručí za závazky, které přešly převodem obchodního podílu. Obchodní podíl, jeho zastavení, podílení se na něm, převody, nabývání, rozdělení a další okolnosti týkajících se obchodního podílu upravuje obchodní zákoník, a to v Povinnosti společníků s.r.o. 19

20 Mezi základní povinnosti společníků, které upravuje zákon, náleží povinnost vkladová. Z poskytovaných vkladů je tvořen obligatorní základní kapitál společnosti. Dobu splacení vkladu určuje společenská smlouva či zakladatelská listina a dále obchodní zákoník. Se splacením vkladů souvisí nárok společnosti na nesplacený vklad. Je také stanovena zásada, že každý společník může do základního kapitálu společnosti poskytnout pouze jeden vklad, který může být u každého společníka rozdílný, ale jeho ciferné vyjádření musí být dělitelné beze zbytku tisícem, a upravuje nepeněžité vklady. Vždy po splacení části vkladu musejí jednatelé společnosti podat návrh na změnu do obchodního rejstříku. Tato změna je důležitá vzhledem k tomu, že společníci ručí za závazky do výše svého nesplaceného vkladu. Pokud by tato povinnost nebyla splněna a společníkům by vznikla škoda tím, že museli poskytnout plnění přesto, že jejich vklady či jejich části vkladů byly splaceny a nebyly zapsány do obchodního rejstříku, mohli by nárokovat náhradu škody dle obchodního zákoníku. Pokud společník nesplatí svůj peněžitý vklad ve lhůtě stanovené obchodním zákoníkem nebo smlouvou, je povinen platit úroky z prodlení, které činí 20% z nesplaceného vkladu. Společenská smlouva může určit jinou sazbu nebo určit, že společníci za prodlení či nesplacení neplatí nic. Za nesplacení peněžitého i nepeněžitého vkladu je možno udělit sankce i v podobě vyloučení společníka ze společnosti. Je to postup zcela výjimečný. Další povinností společníka upravené zákonem je povinnost příplatková. Touto povinností může být posílena vybavenost společnosti. Tato povinnost je buď zakotvena ve společenské smlouvě nebo ji upravuje zákon. Pokud tedy společenská smlouva tuto povinnost zahrnuje, je valná hromada oprávněna uložit tuto povinnost svým společníkům pro přispění na vytvoření vlastního kapitálu společnosti. Povinnost může být ukládána libovolně, ale má svá pravidla. Těmi pravidly jsou: o Příplatek na vytvoření vlastního kapitálu může být pouze peněžitý o Nemá vkladový režim a nestává se součástí vkladu společníka do základního kapitálu o Výše příplatku nesmí překročit polovinu výše základního kapitálu. Prodlení splacení příspěvku je možno sankcionovat stejně jako v případě nesplacení vkladu. Pokud sám společník dal návrh na příspěvek, musí s tímto souhlasit valná hromada. Příspěvky se neřídí pravidly pro vklady, může tedy být pohledávka za příplatek započtena proti pohledávce společnosti ke společníkovi. Příplatek je možno vrátit, ale pouze za předpokladu, že není použit k vyrovnání ztrát společnosti. Další zákonem stanovenou povinností společníka je povinnost převzít uvolněný vklad. Tato povinnost vyplývá z obchodního zákoníku z 113 odst. 6. resp. všech společníků společnosti 20

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty.

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty. Založení obchodní společnosti Společnost se zakládá společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli. Pravost podpisů zakladatelů musí být úředně ověřena. Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Obchodní společnosti I.

Obchodní společnosti I. Obchodní společnosti I. Charakteristika OS dělení OS Zákaz zneužití hlasů majetkové poměry OS založení a vznik zákaz konkurence práva a povinnosti orgánů a jejích členů zrušení a zánik os Charakteristika

Více

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151 Za první : Společnost s ručením omezeným byla založena dne 5.4. 2007 na dobu neurčitou. ------------------------------- Za druhé : Obchodní firma : -------------------------------- Obchodní firma společnosti

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná úprava obchodních společností a družstev JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná charakteristika 1. Právní subjektivita, jsou právnické osoby 2. Založení na účelem podnikání (a.s. a s.r.o. mohou být

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Právní charakteristika Právní úprava - 105 a následující Právnická osoba, obchodní společnost, má plnou právní

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com LITERATURA Povinná literatura: SRPOVÁ, J. -- ŘEHOŘ, V. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů.

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

ZAKLADATELSKÁ LISTINA ( úplné znění ze dne..2014)

ZAKLADATELSKÁ LISTINA ( úplné znění ze dne..2014) ZAKLADATELSKÁ LISTINA ( úplné znění ze dne..2014) Městské služby Písek s.r.o. upravená dle ustanovení 132 a násl. zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen ZOK ) Společník: I.část Město Písek,

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (dále jen

Více

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. -----------------------------------------------

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. ----------------------------------------------- Společenská smlouva obchodní společnosti BEDENIKA s.r.o. v úplném znění ke dni 23. 6. 2010 se mění takto: --------------------------------------------------------------------------------- Dosavadní znění

Více

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu)

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) ----------------------------------- I. - Doba trvání společnosti ---------------------------------------------

Více

Zakladatelská listina. o založení společnosti s ručením omezeným. Lesy města Písku s.r.o.

Zakladatelská listina. o založení společnosti s ručením omezeným. Lesy města Písku s.r.o. Zakladatelská listina o založení společnosti s ručením omezeným Lesy města Písku s.r.o. upravená dle ustanovení 146 a následujících zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o

Více

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI, SE SÍDLEM V., IČ:.., ZAPSANÉ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU SOUDU V, V ODDÍLU A VE VLOŽCE.SE MĚNÍ TAK, ŽE SE ZCELA NAHRAZUJE TÍMTO NOVÝM ÚPLNÝM ZNĚNÍM: SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O ZALOŽENÍ

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

Základní charakteristika společnosti

Základní charakteristika společnosti Základní charakteristika společnosti - Společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně a nerozdílně do výše, v níž nesplnili vkladové povinnosti podle stavu v OR v době, kdy byli věřitelem vyzváni

Více

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Obchodný zákonník do 31.12.2013 upravoval tzv. německý model hlavní akcionáři jsou zastoupení v dozorčí radě a ne v představenstvu dozorčí rada řídí představenstvo, které je

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným

Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným I. Úvodní ustanovení Společníci:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. pan xxxxxx

Více

S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A

S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A o založení společnosti s ručením omezeným, uzavřená dle 105 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Uvedeného dne, měsíce a roku níže podepsaní

Více

Uzavření a podepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny

Uzavření a podepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny Otázka: Založení a vznik společnosti s ručením omezeným Předmět: Ekonomie Přidal(a): Majký Základní charakteristika společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) nejnižší počet zakladatelů 1 fyzická nebo 1 právnická

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo )

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo ) Stanovy družstva TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo identifikační číslo 004 83 389, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr, vložka 73 1. FIRMA A SÍDLO

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY. akciové společnosti. ČSAD Benešov a.s. na společnost s ručením omezeným

PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY. akciové společnosti. ČSAD Benešov a.s. na společnost s ručením omezeným PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY akciové společnosti na společnost s ručením omezeným Strana 1 PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM vyhotovený ve smyslu ustanovení

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným N 1504/2014 NZ 1384/2014 Strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, dne 7.10.2014 (slovy: sedmého října dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notáře

Více

Společenská smlouva o založení s.r.o.

Společenská smlouva o založení s.r.o. Společenská smlouva o založení s.r.o. Úplné znění, obsahující změny schválené valnou hromadou společnosti, konané dne... Níže uvedené smluvní strany dospěly v zájmu realizace společných hospodářských zájmů

Více

Veřejná obchodní společnost

Veřejná obchodní společnost Veřejná obchodní společnost (verze 2012) (2005 ) 2012 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.net Právní a majetková charakteristika Právní úprava - 76 a násl. ObZ Právnická osoba, plná právní subjektivita

Více

veřejná obchodní společnost

veřejná obchodní společnost veřejná obchodní společnost Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání - vyhotovuje tento : ---- PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI

Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání - vyhotovuje tento : ---- PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI STEJNOPIS Strana první ------------------------------------------------------------------------------- NZ 254/2014 N 279/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S sepsaný dne dvacátého čtvrtého listopadu roku dva

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Strana 4378 Sbírka zákonů č. 351 / 2011 351 ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

ZAKLADATELSKÁ LISTINA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NORDIC MOBILE s.r.o. aktuální znění ke dni

ZAKLADATELSKÁ LISTINA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NORDIC MOBILE s.r.o. aktuální znění ke dni ZAKLADATELSKÁ LISTINA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NORDIC MOBILE s.r.o. aktuální znění ke dni 24.4.2015 Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: NORDIC MOBILE s.r.o.

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Metodické listy pro studium předmětu

Metodické listy pro studium předmětu Metodické listy pro studium předmětu Obchodní právo I Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je seznámit studenty s problematikou obchodního práva a jeho postavením v rámci českého právního systému, jeho

Více

Mgr. Michal Novotný, katedra práva

Mgr. Michal Novotný, katedra práva Mgr. Michal Novotný, katedra práva Email: novotny@fakulta.cz Úprava přeměn právnických osob je obecně upravena v NOZ. 174 a násl. NOZ připouští možnost všech PO přeměňovat se. Obecná úprava vystihuje pouze

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U

M A N A G E M E N T P O D N I K U M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 1 Podnikání Právo podnikat je ústavně zaručeným subjektivním právem a omezení podnikatelské činnosti může být stanoveno jedině zákonem. Základní vymezení právní úpravy

Více

ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP

ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP Projekt BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje č. CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_024/0002768 je spolufinancován z Evropské unie.

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e7_obchodní společnosti Ekonomika P4 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a

Více

Založení společnosti s ručením omezeným:

Založení společnosti s ručením omezeným: Založení společnosti s ručením omezeným: Obchodní firma: (nesmí se krýt s již zapsanou firmou v obch. Rejstříku - lze ověřit na serveru www.justice.cz) Sídlo: (ve společenské smlouvě lze uvést jak přesnou

Více

S p o l e č e n s k á s m l o u v a

S p o l e č e n s k á s m l o u v a strana první S p o l e č e n s k á s m l o u v a Z a p r v é : Společníky společnosti s ručením omezeným jsou, za podmínek dále touto společenskou smlouvou stanovených, Ing. Zdeněk K o u b a r.č. 68 09

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Metodický list 1 Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Cíl: Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního práva a uvádí k o problematiky právního oboru. Tematický celek

Více

Informace o omezení převoditelnosti cenných papírů:

Informace o omezení převoditelnosti cenných papírů: A) SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI PHILIP MORRIS ČR A.S. ZA ROK 2009 DLE 118 ODST. 8 ZÁKONA Č. 256/2004 SB., O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

Zakládací listina ústavu

Zakládací listina ústavu Zakládací listina ústavu Čl. I Zakladatel Jméno fyzické osoby: Mgr. Martin Šťastný Trvalé bydliště: Nad Plovárnou 3737/9 r. č.: 660530/1923 (dále jen zakladatel ) Čl. II Název a sídlo ústavu 1. Název ústavu

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

Strana první. NZ 338/2016 N OTÁŘSKÝ ZÁPIS

Strana první. NZ 338/2016 N OTÁŘSKÝ ZÁPIS Strana první. NZ 338/2016 S TEJNOPIS N OTÁŘSKÝ ZÁPIS sepsaný dne 8.3.2016 (slovy: osmého března roku dva tisíce šestnáct) mnou, JUDr. Jarmilou Valigurovou, notářem se sídlem v Ostravě, v mé notářské kanceláři

Více

Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s.

Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s. Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s. (úplné znění) 1. Obchodní firma, sídlo společnosti a identifikační číslo 1. Obchodní firma společnosti zní PROPERTY.BPH a.s. (dále jen společnost ), pod touto

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

Společenstevní a družstevní právo

Společenstevní a družstevní právo Společenstevní a družstevní právo 2006 2008 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Obchodní společnosti a družstvo Obchodní společnosti Společníci uzavřený počet společníků, vázaný na

Více

Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným

Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvoření minipodniků na SŠ v rámci podpory rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků ve spolupráci

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s strana první: ----------------------------------------------------------------------------------- N 119/2016 NZ 116/2016 S t e j n o p i s N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný jménem Mgr. Zuzany Geroldové,

Více

Pojem a předmět obch. práva

Pojem a předmět obch. práva Úvod Podnikání (EK!) organizování kapitálu a práce za účelem produkce výrobků a služeb => nezbytná regulace! Právní úpravy podnikání v různých státech odlišné (politické, geografické, sociální, historické

Více

STEJNOP/S. zápis. Notářský. zakladatelské listiny o založení společnosti s ručením omezeným

STEJNOP/S. zápis. Notářský. zakladatelské listiny o založení společnosti s ručením omezeným Nz 72/2014 N 74/2014 STEJNOP/S Notářský zápis sepsaný v notářské kanceláři ve Vsetíně, ul. Smetanova čp. 1137, PSČ 755 01, dne pátého února roku dvou tisícího čtrnáctého (5.2.2014), JUDr. Danou Menclerovou,

Více

Obsah. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: ÚVODNÍ A OBECNÉ VÝKLADY... 1

Obsah. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: ÚVODNÍ A OBECNÉ VÝKLADY... 1 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: ÚVODNÍ A OBECNÉ VÝKLADY... 1 I.1 kapitola: Společnost s ručením omezeným jako pojem pozitivního práva... 1 1. oddíl: Společnost

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

Jednatelé a dozorčí rada

Jednatelé a dozorčí rada Jednatelé a dozorčí rada Jednatelé 194 (1) Statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů. 195 (1) Jednateli přísluší obchodní vedení společnosti. Má-li společnost více jednatelů, kteří netvoří

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Kapitálové obchodní společnosti nejsou úzce vázány na své konkrétní zakladatele, majetkové podíly v nich lze snadno prodat. Jsou snadno

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti GPD a.s., se sídlem v Děčíně V, Předmostí 1860/6, PSČ 405 02, IČO: 25031881 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů, přikládají se a) notářský

Více

BÉBR & SEIDLOVÁ. Advokátní kancelář. Ostrovského 3, Praha 5 - Smíchov, tel.: , fax: ,

BÉBR & SEIDLOVÁ. Advokátní kancelář. Ostrovského 3, Praha 5 - Smíchov, tel.: , fax: , BÉBR & SEIDLOVÁ Advokátní kancelář Ostrovského 3, 150 00 Praha 5 - Smíchov, tel.: 257 003 451, fax: 257 003 455, e-mail: info@akabas.cz Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany ATAR s.r.o.,

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

Pojem a předmět obchodního práva

Pojem a předmět obchodního práva Úvod Podnikání (EK!) organizování kapitálu a práce za účelem produkce výrobků a služeb => nezbytná regulace! Právní úpravy podnikání v různých státech odlišné (politické, geografické, sociální, historické

Více

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI V E Ř E J N Á O B C H O D N Í S P O L E Č N O S T K O M A N D I T N Í S P O L E Č N O S T VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST Osobní společnost Charakteristiky: Založena za účelem podnikání

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015)

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) Nadační fond CANI PREAMBULE Nadační fond CANI si klade za cíl vybudovat, provozovat a podporovat výcvik canisterapeutických psů, terapii za pomoci canisterapie,

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Druh učebního mateirálu: Textový materiál a pracovní list pro žáky

Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Druh učebního mateirálu: Textový materiál a pracovní list pro žáky Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:vy_32_inovace_18_eko_18 Autor: Bc. Jitka

Více

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Obchodní právo Je souhrn právních norem upravujících postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy a další vztahy související s podnikáním. Patří do soukromého práva vzniklo vyčleněním z odvětví občanského

Více

Druhy postupu podle ekonomického významu změny. Efektivní. Nominální. Rozšíření vlastních zdrojů financování, vyrovnání dluhů korporace

Druhy postupu podle ekonomického významu změny. Efektivní. Nominální. Rozšíření vlastních zdrojů financování, vyrovnání dluhů korporace Změny výše základního kapitálu Východiska Soubor pravidel, která závazně upravují postup, jehož cílem je změna údaje o výši základního kapitálu ve společenské smlouvě nebo stanovách. Jde současně o změnu

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 9196

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

\%\\\\\N\\\\ N PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM. Pražská strojírna as. PS - renovace s.ro. červenec 14

\%\\\\\N\\\\ N PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM. Pražská strojírna as. PS - renovace s.ro. červenec 14 . \%\\\\\N\\\\ N N / PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Pražská strojírna as. PS - renovace s.ro. červenec 14 OBSAH: 1. PREAMBULE 2 2. Důvod realizace Fúze sloučením 2 3. Identifikace Zúčastněných společností 2 4.

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE 1) Společnost: AGRO BYSTŘICE a.s. se sídlem: č.p. 10, 507 23 Bystřice IČO: 25282409 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1740

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků

Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků Podnikání Soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku Podnikání upravuje Obchodní

Více

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s.

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti : 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VLT Brno, a.s. (dále jen společnost ) 1. 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Brno 2. Internetová

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

ČÁST TŘETÍ Valná hromada

ČÁST TŘETÍ Valná hromada ČÁST TŘETÍ Valná hromada I. Rozhodování společníků na valné hromadě Společníci vykonávají své právo podílet na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo valnou hromadu ( 167 z. o. k.). Právo podílet

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Orgány obchodní korporace (1) Nejvyšší orgán obchodní korporace Kontrolní orgán

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti.

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti. 2 2. O b č a n s k é p r á v o I I P r á v n i c k á o s o b a P r á v n í o s o b n o s t a u s t a v e n í Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost

Více

Pojem likvidace, její zahájení

Pojem likvidace, její zahájení Pojem likvidace, její zahájení Likvidace je proces, jehož cílem je vypořádání majetkových poměrů společnosti. Společnost vstupuje do likvidace ke dni, k němuž je zrušena. Vstup do likvidace se zapisuje

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi:

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: PROJEKT FÚZE tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: 1) GANSA FINANCIAL s.r.o., se sídlem Ostrava Hrabůvka, Hasičská

Více