MESTO PRESTICE MASARYKOVO NAMESTI PRESTICE VYZVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MESTO PRESTICE MASARYKOVO NAMESTI107 33401 PRESTICE VYZVA"

Transkript

1 MESTO PRESTICE MASARYKOVO NAMESTI PRESTICE VYZVA k podani nabidky v zadavacim fizeni pro vyber zhotovitele vefejne zakazky maleho rozsahu (ve smyslu ustanoveni 12 odst. 3 zakona c. 137/2006 Sb., zakon o vefejnych zakazkach, ve zneni pozdejsfch pfedpisu) Pfedmet zakazky: Zpracovani lesnich hospodafskych osnov (LHO) LHO Prestice platnych od do pro zafizovaci obvod (ZO) ve spravnim obvodu obce s rozsifenou pusobnosti Prestice, odvozeny z puvodniho ZO LHO Prestice - sever, kod V Pfesticfch dne Mgr. Antonin Kmoch starosta mesta Prestice

2 Udaje o zadavateli: Mesto Prestice adresa: Masarykovo namesti 107, Prestice ICO: zastoupene Mgr. Antoninem Kmochem, starostou nicsta Prestice k technickemu jednani opravnen: Be. Lubos Triska - referent odboru zivotniho prostredi MeU Prestice - referent zajist'ujici agendu statnispravy lesu tel.: fax: Zadavaci podminky: Bod 1): Vymczcni prcdmetu verejne zakazky (dila): Predmetem zakazky je zpracovani lesnich hospodafskych osnov zafizovaciho obvodu LHO Presticesever (dale jen,,lho Prestice - sever") v uzemni pusobnosti obecniho ufadu obce s rozsirenou pusobnosti Prestice odvozeny z puvodnfch ZO LHO Prestice - sever, kod , ve smyslu ustanoveni 25 odst. 1 zakona c. 289/1995 Sb., o lesich a o zmene a doplneni nekterych zakonu, ve zneni pozdejsich pfedpisu, (dale tez,,lesni zakon"), pro zafizovaci obvod,,lho Prestice - sever", tj. v katastralnich uzemich Cizice, Horni Lukavice, Lisice u Dolni Lukavice, Chlumcany u Pfestic, Nebilovy, Predenice, Stenovice a Robcice u Stenovic, na obdobi od do , a to pro vsechny pravnicke a fyzicke osoby, ktere jsou vlastniky lesa o vymefe do 50 ha, s vyjimkou tech, ktefi si podle ustanoveni 24 odst. 3 lesniho zakona zadaji zpracovani lesniho hospodafskeho planu. Celkova vymera pozemku urcenych k plneni funkci lesa (PUPFL) v zafizovacim obvodu bude zadavatelem upresnena nejpozdeji do doby pocatku plneni zakazky. Die predbeznych udaju cini tato vymera 154 ha. Podklady pro LHO Prestice - sever vyhotovuje Ustav pro hospodafskou upravu lesu Brandys nad Labem, pobocka PIzen, namesti Generala Piky 21 10/ Plzen. Dilo bude zpracovano na obdobi od do podle techto pfedpisu, pokynu a podminck: zakon c. 289/1995 Sb., o lesich a o zmene a doplneni nekterych zakonu (lesnf zakon), ve zneni pozdejsich pfedpisu, vyhlaska MZe c. 84/1996 Sb., o lesnim hospodafskem planovani, vlastnimu zpracovani dila bude pfedchazet zakladni setfeni /akceptovani opravnenych zameru a pozadavku vlastniku lesa a dalsfch subjektu, pokud se jich zpracovani osnov a navrzene hospodafenf v lese dotyka - napf. organ ochrany pfirody/, pfedanf dat dila v souladu s platnym intbrmacnim standardem lesniho hospodafstvf vydanym UHUL, odsouhlaseni hranic LHO - LHP mezi jednotlivymi zpracovateli,

3 zpracovani vystupu LHO nad ramec vyhlasky c.84/1996 Sb., (za uplatu) - lesnickych map vcetne pfipadnych vyfezu v potfebnem zvetseni a prehledove porostni mapy v mefitku 1: vse v soutisku s ostatnimi vlastnfky lesu s rozlisenim druhu majetku, a zabezpeceni vystupu osnov pro odborne lesnf hospodafe a zabezpeceni vlastnickych separatu u nichz bude tez pfehledny seznam die pozadavku zadavatele. Prostorove rozdeleni lesa bude provedeno v zavislosti na vlastnictvi jednotlivych pozemku die evidence katastru nemovitosti. Bod 2): Vystupy zakazkv: a) Vseobecna cast b) Podrobne udaje pro porosty, porostni skupiny a dfeviny (hospodafska kniha) c) Plochova tabulka d) Lesnicke mapy porostni a tezebni v mefitku 1:10 000, dale vyfezy techto map v mefitku 1:5 000 v mistech mene citelnych (die dohody se zadavatelem) e) Pfehledova mapa porostni v soutisku s ostatnimi lesnimi majetky a jiz dfi've zpracovanymi LHP a LHO pro celou oblast v pusobnosti ORP Prestice v mefitku 1: f) Mapa porostni v soutisku s ostatnimi lesnimi majetky a jiz drive zpracovanymi LHP a LHO pro danou oblast v danem zafizovacim obvodu pusobnosti ORP Prestice v mefitku 1: (popf. vyfezy 1:5 000 die dohody se zadavatelem pfedjejim tiskem), pfehledova mapa kladu listu g) Mapa vlastnicka (soutisk mapy porostni s vyznacenim parcel KN - DKM, KN, PK - die upfesneni zadavatele) h) Numericka a graficka digitalni data LHO i) Vlastnicke separaty v analogove a digitalni podobe j) Digitalni parcelni mapa k) Tistene seznamy vlastniku, parcel a jednotek zakladniho rozdeleni lesa, die vlastnika, prostoroveho rozdeleni lesa a jednotlivych pozemku v zavislosti na katastralnim uzemi 1) Seznamy die vlastniku pozemku, die katastralnich uzemi, die parcel a die jednotek zakladniho rozdeleni lesa ve formatu Excel Pro potfeby odborneho lesniho hospodafe pfeda dodavatel objednavateli: Kompletne zpracovane 1 pare LHO v digitalni podobe Podrobne udaje pro porosty, porostni skupiny a dfeviny (hospodafska kniha) s lesni hospodafskou evidenci - Ix tistena podoba Lesnicke mapy tezebni v mefitku 1: x tistena podoba Lesnicke mapy porostni se soutiskem ostatnich majetku s vyznacenim vlastnictvi parcel die KN v mefitku 1: I x tistena podoba Bod 3): Misto a termin plneni vefejne zakazkv (dila): Misto plneni: vyse uvedeny zafizovaci obvod LHO Prestice - sever Zahajeni: od Ukonceni: 1. etapa - do (predani dila k posouzeni a uplatneni pfipominek a provedeni kontroly)

4 II. etapa-do (pfedani kompletne zpracovaneho dfla vcetne zapracovanych pfipomfnek) V pfipade nedostupnosti podkladu pro provedeni soutisku lesnickych map - mapova cast do dvou mesi'cu po jejich ziskani maximalne do Bod 4): Kvalifikace zajemcu (dodavatelu) a jeji prokazani: A. Zakladni kvalifikacni pfedpoklady podle ust. 53 zakona c. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve zneni pozdejsich pfedpisu: Zajemce (dodavatel) prokaze: 1. Splnenf zakladnich kvalifikacnich pfedpokladu podle ust. 53 odst. 1, pism. a) a b) zakona c. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve zneni pozdejsich pfedpisu, vypisem z evidence Rejstfiku trestu kazdeho clena statutarniho organu; 2. Splneni ostatnich zakladnich kvalifikacnich pfedpokladu podle ust. 53 odst. 1, zakona c. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve zneni pozdejsich pfedpisu, cestnym prohlasenim, pficemz pouzije vzor cestneho prohlaseni, ktery tvofi pfilohu c. 1 teto vyzvy. B. Profesni kvalifikacni pfedpoklady podle ust. 54 zakona c. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve zneni pozdejsich pfedpisu: Zajemce (dodavatel) prokaze v rozsahu stanovenem zakonem v ust. 54 zakona c. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve zneni pozdejsich pfedpisu, tim, ze pfedlozi; 1. Vvpis / obchodniho rejstfiku: 2. Zivnostensky list ke zpracovani lesnich hospodafskych planu a lesnfch hospodafskvch osnov: 3. Platnou licenci ke zpracovani lesnich hospodafskvch planu a lesnich hospodafskvch osnov. jejiz plainest nekonci v dobe zpracovani LHO. Zajemci (dodavatele) prokazuji prostou kopii pfislusneho opravneni. C. Prokazani ekonomickych a financnich kvalifikacnich pfedpokladu podle ust. 55 zakona c. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve zneni pozdejsich pfedpisu: Zajemce (dodavatel) prokaze v rozsahu ustanoveni die 55 odst. 1 pism. a) zakona c, 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve zneni pozdejsich pfedpisu kopii pojistne smlouvy, jejimz pfedmetem je pojisteni odpovednosti za skodu zpusobenou dodavatelem tfeti osobe. D. Technicke kvalifikacni pfedpoklady podle ust 56 zakona c. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve zneni pozdejsich pfedpisu: Zajemci (dodavatele) pfedlozi: 1. Pfehled technologickych zafizeni, ktere ma zajemce (dodavatel) pro plneni zakazky. 2. Pfehled prumerneho rocniho poctu zamestnancu s odbornym lesnickym vzdelanim za posledni 3 roky.

5 Bod 5): Zadavatel pozaduie, abv zaiemce (dodavatel) zajistil plneni zakazky bez subdodavek, coz ve sve nabidce ztvrdi zajemce (dodavatel) formou cestneho prohlaseni die pfflohy c. 2 teto vyzvy. Bod 6): Postup zadavatele pri hodnoceni kvalifikace zajemcu (dodavatclu): Kvalifikaci nesplni zajemce, ktery neposkytl udaje, informace a dokiady o kvalifikaci v rozsahu stanovenem v bodu 4), v bodu 5) teto vyzvy nebo poskytl informace nepravdive. Bod 7): Zpusob hodnoceni nabidek podle: Nabidky budou hodnoceny podle vyse nabidkove ceny v cleneni cena bez DPH, DPH a celkova cena vcetne DPH za zpracovani 1 ha LHO Bod 8): Po/iuhivkv na jednotny zpusob zpracovani nabidky: Nabidkova cena bude zajemcem (dodavatelem) uvedena jako nejvyse pfipustna, platna po celou dobu plneni, a to sazbou na technickou jednotku 1 ha vymeiy lesa (ust. 2 pism. a) lesniho zakona) v korunach ceskych bez DPH, DPH a vcetne DPH. Nabidkova cena muze byt menena pouze v zavislosti na zmenach sazeb DPH, nabidkova cena bude zpracovana tak, aby obsahovala veskere prace nutne k provedeni pfedmetu zakazky a veskere naklady spojene se zpracovanim dila, vc. materialoveho zabezpeceni a provoznfch nakladu uchazece. Soucasti cenove nabidky budou provedene kalkulace a rozpocty, najejichz zaklade byl proveden vypocet nabidkove ceny. Uchazeci jsou vazani obsahem svych nabidek po dobu 90 kalendafnich dnu pocinaje okamzikem uplynuti Ihuty pro podani nabidek. Bod 9): Platebni a obchodni podminky: Platebni podminky budou obsazeny v navrhu smlouvy o dilo na pfedmetnou verejnou zakazku,,lho Pfestice - sever" v souladu s ust. 26, odst. 2 lesniho zakona. Splatnost vystavene faktury bude min. 30 dni. Bod 10): Zpracovani nabidky: Nabidka musi obsahovat: 1. Nalezitosti die bodu 4) teto vyzvy 2. Nalezitost die bodu 5) teto vyzvy 3. Kryci list nabidky - zajemce (dodavatel) pouzije formula? kryciho listu die pfflohy c. 3 teto vyzvy 4. Nabidkovou cenu die bodu 8) teto vyzvy 5. Navrh smlouvy o dilo

6 Bod 11): Termin pro podani nabidek: Nabfdky je nutno dorucit nejpozdeji dne I do I 1:00 hod. Bod 12): Misto pro podani nabidek: Obalky s nabidkami se podavaji doporucene postou na adresu: Mesto Pfestice, Masarykovo nam. 107, Pfestice nebo osobne na podatelne MeU Pfestice, v budove MeU Pfestice v ulici Husova 465, Pfestice. Nabfdky museji byt v uzavrenych obalkach opatrenych v miste uzavfeni otiskem razitka uchazece a oznacenych heslem " Vefejna zakazka - LHO Pfestice - sever - NEOTVIRAT". Na obalce bude zfetelne uvedeno oznaceni uchazece. Bod 13): Zadavaci dokumentace: Udaje a informace nezbytne pro zpracovani nabidky budou zajemcum na pozadanf poskytnuty na adrese: Mestsky ufad Pfestice odbor zivotniho prostfedi Husova Pfestice nebo telefonicky: Be. Lubos Tffska - referent odboru zivotniho prostfedi MeU Pfestice - referent zajist'ujici agendu statni spravy lesu Bod 14): Dalsi podminky a sdeleni: Jedna se o vefejnou zakazku ve smyslu list. 12, odst. 3 zakona c. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach ve zneni pozdejsich pfedpisu, tedy vefejnou zakazku maleho rozsahu, jejiz pfedpokladana hodnota nepfesahne castku Kc bez dane z pfidane hodnoty. Tato vefejna zakazka, jejiz pfedpokladana cena bez dane z pfidane hodnoty nepfesahuje Kc, je zadavana die Pravidel Rady Mesta c. 3/2008, kterymi se stanovi pravidla pro zadavani zakazek maleho rozsahu. Kazdy osloveny zajemce muze podat pouze jednu nabidku. Zadavatel si vyhrazuje pravo: 1. neuzavrit smlouvu s zadnym uchazecem, 2. zadani zakazky kdykoliv zrusit, 3. zmenit nebo doplnit podminky zjednoduseneho zadani, 4. odmitnout veskere pfedlozene nabidky, Zadavatel si vyhrazuje pravo upfesnit nebo doplnit navrh smlouvy o dilo uvedeny v nejvhodnejsi nabidce pfi soucasnem zachovani pfedmetu a ceny nabidky. Zadavatel si vyhrazuje pravo ovefit si deklarovane skutecnosti v nabidkach pfed dokoncenim hodnoceni nabidek.

7 V nabi'dce zajemce uvede, ze se v plnem rozsahu seznamil se zadavaci dokumentacf a zadavacfmi podmfnkami, ze si vyjasnil veskera sporna ustanovenf nebo technicke nejasnosti a ze se zadavacfmi podmfnkami a zadavaci dokumentacf souhlasi a respektuje je. Konecnym vystupem teto verejne souteze bude uzavrenf smlouvy o dflo na provedeni vyse zmfnene akce. Tato soutez nema zavazne vystupy az do usnesenf Rady mesta Prestice a navazujfcfch pravnich kroku. Vyhodnoceni nabidek bude provedeno Radou mesta Prestice na jejfm nejblizsfm zasedani. Ucastnfci budou o vysledku souteze pfsemne vyrozumeni. V Presticich due Mgr. Antonin Kmoch starosta mesta Prestice

8 Pn'loha c. V Cestne prohlaseni o splneni zakladnich kvalifikacnich kriterii Timto cestne prohlasuji/prohlasujeme, ze dodavatel: Obchodni firnia (nazev) Sidlo: Pravni forma: 1C: DIG: Statutarni zastupce: Telefon: splnuje zakladni kvalifikacni pfedpoklady podle ustanoveni 53 odst. 1 pism. c) az e) a g) az j) zakona c. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve zneni pozdejsich pfedpisu, a to. ze: - dodavatel nebyl pravomocne odsouzen pro trestny cin spachany ve prospech organizovane zlocinecke skupiny, trestny cin ucasti na organizovane zlocinecke skupine, legalizace vynosu z trestne cinnosti. podilnictvi, pffjimanf uplatku, podplaceni, nepfimeho uplatkafstvi, podvodu, uveroveho podvodu, vcetne pfipadu, kdy jde o pfipravu nebo pokusneho ucastenstvf na takovem trestnem cinu, nebo doslo k zahlazeni odsouzenf za spachani takoveho trestneho - dodavatel nebyl pravomocne odsouzen pro trestny cin, jehoz skutkova podstata souvisi s pfedmetem podnikani dodavatele podle zvlastnich pravnfch pfedpisu nebo doslo k zahlazeni odsouzenf za spachani takoveho trestneho cinu - dodavatel nenaplnil skutkovou podstatu jednani nekale souteze formou podplaceni podle zvlastm'ho pravniho pfedpisu - dodavatel neni v likvidaci - dodavatel nema v evidenci dam' zachyceny danovc nedoplatky - dodavatel nema nedoplatek na pojistnem a na penale na nevefejne zdravotni pojisteni - dodavatel nema nedoplatek na pojistnem a na penale na socialni zabezpeceni a pfi'spevku na statni politiku zamestnanosti - dodavatel nebyl v poslednich 3 letech pravomocne disciplinarne potrestan ci mu nebylo pravomocne ulozeno karne opatfeni podle zvlastnich pravnich pfedpisu, v souvislosti s pozadavkem na prokazani odborne zpusobilosti platnou licenci ke zpracovani lesnich hospodafskych planu a lesnich hospodafskych osnov, pokud dodavatel vykonava tuto cinnost prostfednictvi'm odpovedneho zastupce nebo jine osoby odpovidajici za cinnost dodavatele, vztahuje se ten to pfedpoklad na tyto osoby - dodavatel neni veden v rejstfiku osob se zakazem plneni vefejnych zakazek V dne razitko a podpis statutarniho organu uchazece

9 Pffloha c. 2 V Cestne prohlaserti o splneni zakazky,,zpracovani lesnich hospodarskych osnov zarizovaciho obvodu LHO Prestice - sever naobdobi let " bez subdodavatelu Ti'mto cestne prohlasuji/prohlasujeme. ze dodavatel: Obchodni firnia (nazev) Sidlo: Pravni forma: 1C: DIG: Statutarni zastupce: Telefon:... vzhledem k personalnfmu obsazeni a technickemu vybaveni zajisti'm/zajistime plneni zakazky bez subdodavek. V....dne. razitko a podpis statutarniho organu uchazece

10 Pfiloha c. Identifikacni udaje uchazece: Kryci list nabidky,,zpracovani lesnich hospodarskych osnov zarizovaciho obvodu LHO Prestice - sever naobdobi let " Obchodni firma (nazev) Sidlo Pravni forma Statutarni zastupce 1C DIG Telefon Nabidkova cena: Cena bez DPH na 1 ha lesa v Kc DPH (v %) Cena vc. DPH na 1 ha lesa v Kc Nabidka nadstandardnich vystupu; 2 3 _4 5 6 V..dne. razitko a podpis statutarniho organu uchazece

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Plaveč 8. 10. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 456 71 702 bankovní spojení: Komerční banka Znojmo číslo účtu: 29 537-741 / 0100

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Městys Liteň (dále jen zadavatel ) Vás vyzývá k podání nabídky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle Pravidel OPPK, verze 1.7 s názvem Chromatograf. Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

V Komárově dne 13. června 2012 V Ý Z V A

V Komárově dne 13. června 2012 V Ý Z V A M Ě S T Y S K O M Á R O V Sídlem: nám. Míru 204, 267 62 Komárov, okres Beroun Zastoupený: Antonínem Merhautem, starostou městyse Fax / Tel: 311 572 330 E-mail: komarov@c-box.cz IČ: 002 33 382 V Ý Z V A

Více

Udaje o vymerach jsou informativni. Pozemkovy fond CR neposkytuje mapy katastm nemovitosti.

Udaje o vymerach jsou informativni. Pozemkovy fond CR neposkytuje mapy katastm nemovitosti. VEREJNA NABIDKA POZEMKTJ URCENYCH K PRODEJI PODLE 7 ZAKONA c\9 Sb., O PODMTNKACH PREVODU ZEMEDELSKYCH A LESNICH POZEMKTJ Z VLASTNICTVI STATU NA JfNE OSOBY, VE ZNENI POZDE JSICH PREDPIStJ (DALE JEN ZAKON

Více

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9 DV90P00060C9 C.j.: VPSA-1565/EU-2014/OVZI Pocet stran: g KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem Přeprogramování informačního systému České unie sportu vydaná v souladu s usnesením Výkonného výboru ČUS ze dne 8.9.2014 1. Zadavatel Název:

Více

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu Dokumentace výběrového řízení veřejnou zakázku malého rozsahu dle 18 odst. 5 ve spojení s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších pisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MV PRO KRIMINÁLNÍ POLICII ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MV PRO KRIMINÁLNÍ POLICII ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. j.: VPŠKP51-29/ČJ-2013/9609K3 Čeperka 22. 7. 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra pro kriminální policii IČO: 64244300, vyhlašuje veřejnou zakázku malého

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem č.j. 35464/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon dodávka zdravotnických

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C Odbor školství, kultury a sportu náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 Zájemci o veřejnou zakázku Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Rada města Brna ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 (včetně Dodatku č. 7 schváleného R6/126.

Více