ZPRACOVÁNÍ DAT V EKOLOGII SPOLEČENSTEV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRACOVÁNÍ DAT V EKOLOGII SPOLEČENSTEV"

Transkript

1 ZPRACOVÁNÍ DAT V EKOLOGII SPOLEČENSTEV

2 OSNOVA PŘEDNÁŠKY Příprava dat pro numerické analýzy typy sbíraných dat, čištění dat, odlehlé body, transformace, standardizace, EDA Ekologická podobnost indexy podobnosti a vzdálenosti mezi vzorky Ordinace lineární vs. unimodální, přímá vs. nepřímá, artefakty, ordinační diagramy, permutační testy, rozklad variance, parciální analýza, příkladové studie Klasifikace hierarchická vs. nehierarchická, aglomerativní vs. divisivní, řízená vs. neřízená Použití druhových atributů v analýzách funkční vlastnosti druhů (traits) vs. Ellenbergovy indikační hodnoty, vážený průměr, čtvrtý roh Indexy druhové bohatosti alfa, beta a gama diverzita, akumulační druhová křivka, rarefaction Design ekologických experimentů manipulativní experimenty vs. přírodní experimenty (pozorování) Případové studie na použití jednotlivých metod 2

3 LITERATURA Doporučená (najdete na bit.ly/zpradat v sekci Studijní materiály) Lepš J. & Šmilauer P. (2001) Mnohorozměrná analýza ekologických dat v anglické verzi vyšlo v nakladatelství Cambridge v roce 2003 jako Multivariate Analysis of Ecological Data using CANOCO (v roce 2014 vyšlo druhé vydání pro CANOCO 5) Herben T. & Münzbergová Z. (2003) Zpracování geobotanických dat v příkladech. Část 1. Data o druhovém složení Pro fajnšmekry Gotelli N.J. & Ellison A.M. (2004) A Primer of Ecological Statistics. Sinauer Associates. Oksanen J. (2004) Multivariate Analysis in Ecology, Lecture Notes. Palmer M. Ordination methods for ecologists, website Legendre P. & Legendre L. (2012) Numerical Ecology (Third English Edition). Elsevier. 3

4 SOFTWARE CANOCO 5 ordinační analýzy, kreslení ordinačních diagramů a odpovědních křivek druhů PC-ORD 5 numerické klasifikace, ordinační analýzy, analýza odlehlých bodů STATISTICA 12 korelace, ANOVA, regresní analýzy, klasifikace, ordinace Kde co sehnat: CANOCO 5 a PC-ORD 5 instalace z webových stránek předmětu (http://bit.ly/zpradat, záložka Software) STATISTICA licenci je třeba získat po přihlášení na v sekci Nabídka software 4

5 DALŠÍ INFORMACE Webové stránky předmětu: přednášky, software, příklady ke cvičení, studijní materiály některé sekce vyžadují přihlášení Cvičení probíhat bude v počítačové učebně blokově v dohodnutých termínech a zaměřené bude na analýzu dat a jejich vizualizaci v programu CANOCO 5 tři čtyřhodinové bloky v případě zájmu o program R je možné (v liché roky) zapsat si souběžně předmět Analýza dat v ekologii společenstev v programu R (Bi7550) Domácí úkol zadání bude sděleno v průběhu semestru Zkouška vypracování závěrečné práce (pokyny viz webové stránky předmětu, sekce Závěrečná práce) půlhodinová diskuze nad závěrečnou prací, doplněná o rozšiřující otázky týkající se probírané látky možné dělat zároveň se zkouškou z předmětu Bi7550 5

6 TYPY SBÍRANÝCH DAT PŘÍPRAVA DAT PRO ANALÝZY

7 DATA V EKOLOGII SPOLEČENSTEV popisují společenstvo, případně i jeho prostředí Společenstvo je skupina druhů, které se vyskytují společně v prostoru a v čase. (Begon 2007) ekologická data obsahují více proměnných (multivariate data) a dají se vyjádřit maticí dat (data matrix) společenstvo je typicky sledováno na určité ploše (v případě rostlin a některých málo mobilních živočichů) nebo např. inventarizací jedinců (např. ulovených v pastech v případě mobilních živočichů) složení živého společenstva je popsáno přítomností jednotlivých druhů daného typu organismů, na jedné ploše (v jedné pasti) se většinou vyskytuje více než jeden druh prostředí je popisováno jednou nebo více proměnnými, o kterých se předpokládá, že ovlivňují studovaný typ organismů 7

8 TYPY PROMĚNNÝCH Kategoriální (kvalitativní, nominální, prezenčně-absenční) např. geologický substrát, půdní typy, binární proměnné (přítomnost-absence druhu) kategorie jsou unikátní (každý jedinec/pozorování spadá právě do jedné z nich) a nelze je smysluplně seřadit Ordinální (semikvantitativní) např. Ellenbergovy indikační hodnoty pro druhy, Braun-Blanquetova stupnice pro odhad pokryvnosti druhů jednotlivé stupně (kategorie) lze seřadit, rozdíly mezi stupni jsou různě velké Kvantitativní diskrétní (počty jedinců, měření s malou přesností) x kontinuální (přesná měření) relativní stupnice (relative-scale) x intervalová stupnice (interval-scale) 0 30 relativní stupnice (relative scale) nula znamená, že charakteristika chybí 0 intervalová stupnice (interval scale) nula je stanovena arbitrárně 8

9 TYPY PROMĚNNÝCH ALTERNATIVNÍ TŘÍDĚNÍ Typ proměnné binární (dvoustavový, presence-absence) mnohostavový neseřazený seřazený semikvantitativní (ordinální) kvantitativní (měření) diskontinuální (počty, diskrétní) kontinuální Příklady přítomnost nebo absence druhu geologický substrát stupnice pokryvností druhy počet jedinců teplota, hloubka půdy Legendre & Legendre

10 PRIMÁRNÍ DATA 10

11 PRIMÁRNÍ DATA 11

12 mgs/5152_tapes-small.jpg PRIMÁRNÍ DATA Zadávání primárních dat spreadsheet, metadata Uchování a zpřístupnění primárních dat problematika dlouhodobé archivace a nosičů dat (nejlepší je stále papír bez volných kyselin + laserová tiskárna) zpřístupnění primárních dat (některé časopisy, např. Ecological Monographs, Journal of Ecology aj., to mají jako podmínku zveřejnění článku) uložení dat ve veřejně dostupných elektronických repositoriích (např. Dryad Digital Repository, nebo databázích (např. Česká Národní Fytocenologická Databáze) 12 Programátorka Madeleine Carey s děrnými štítky, na kterých byl uložen program využívaný americkou leteckou obranou. Zdroj: Science 2013

13 PRIMÁRNÍ DATA Kontrola a čištění dat chyby (errors) někdy se chovají jako odlehlé body, je třeba zkontrolovat původní záznam a případně data z analýzy odstranit chybějící data (missing data, NA) možnosti jejich nahrazení (interpolace, model) vyloučení proměnné nebo vzorku který má hodně chybějících hodnot odlehlé body (outliers) jejich detekce (outlier analysis) EDA exploratory data analysis další úpravy: sloučení taxonomické nomenklatury někdy i vyloučení vzácných druhů (odstranění šumu v datech) 13

14 KONFIRMAČNÍ VS. EXPLORAČNÍ ANALÝZA DAT (hypothesis-driven vs data-driven science) Konfirmační analýza dat (confirmatory data analysis, CDA) testuje hypotézy a generuje odhady parametrů např. regrese, ANOVA, testy signifikance Explorační analýza dat (exploratory data analysis, EDA) průzkum dat a hledání hypotéz, které stojí za to testovat slouží také k tzv. vytěžování dat (data mining, data dredging) grafická EDA slouží k odhalení odlehlých bodů (outlier analysis) distribuce dat (normalita) a nutnost transformace John Tukey ( ) 14

15 EDA EXPLORATORY DATA ANALYSIS ANALÝZA ODLEHLÝCH BODŮ BOX-PLOT & HISTOGRAM XERSSW potenciálně chybná hodnota Frequency Median 25%-75% Range Outliers XERSSW (head index) 15

16 DETAILY KE KRABICOVÝM GRAFŮM (BOXPLOT) Klasický boxplot (střední hodnota = medián) maximální hodnota Q3 horní kvartil Q2 - medián Q1 spodní kvartil minimální hodnota Definice odlehlých bodů a extrémů (STATISTICA) 16 outlier (hodnota nižší než spodní kvartil x interkvartilový rozsah)

17 EDA EXPLORATORY DATA ANALYSIS ANALÝZA ODLEHLÝCH BODŮ - SCATTERPLOT příliš vlivný vzorek XERSSW XERSW XERSSW XERSW 17

18 PŘÍPRAVA DAT PRO NUMERICKÉ ANALÝZY TRANSFORMACE Transformace dat mění relativní vzdálenosti mezi jednotlivými hodnotami a tím i tvar jejich distribuce Proč data transformovat? protože škála měření je arbitrární a nemusí odpovídat ekologickému významu proměnné deset prstů => používání desítkové soustavy protože (některé) statistické testy vyžadují, aby residuály měly přibližně normální rozložení (normal distribution) homogenní varianci (homoskedasticita, mezi průměrem a směrodatnou odchylkou není žádný vztah) protože lineární vztahy se interpretují lépe než vztahy nelineární 18

19 PŘÍPRAVA DAT PRO NUMERICKÉ ANALÝZY TRANSFORMACE Na co si dát při transformaci pozor? aby transformace rozložení dat ještě nezhoršila a nevytvořila nové odlehlé body abychom při komentování výsledků používali netransformované hodnoty proměnných Typy transformace lineární přičtení konstanty nebo vynásobení konstantou nemění výsledky statistického testování nulových hypotéz např. převod teploty měřené ve stupních Celsia na stupně Fahrenheita nelineární log transformace, odmocninová transformace atd. může změnit výsledky statistického testování 19

20 ROZDĚLENÍ DAT (DATA DISTRIBUTION) symetrické (symetrical) pozitivně (doprava) zešikmené* (right skewed) negativně (doleva) zešikmené (left skewed) * ekologická data jsou často zešikmená pozitivně (doprava), protože jsou omezená nulou na začátku 20

21 PŘÍPRAVA DAT PRO NUMERICKÉ ANALÝZY TRANSFORMACE zdroj: wikipedia.org Logaritmická transformace (log transformation) pro data s výrazně pozitivně (doprava) šikmou distribucí (right skewed), u kterých existuje vztah mezi směrodatnou odchylkou a průměrem (lognormální rozložení) Y* = log (Y), případně Y* = log (a*y + c) na základě logaritmu nezáleží (10, 2, e) konstanta a = 1; pokud je Y z intervalu <0;1>, potom a > 1 konstanta c se přidává, pokud proměnná Y obsahuje nuly c může být např. 1, nebo arbitrárně zvolené malé číslo (0,001) na konstantě c může záležet výsledek analýz (ANOVA), a proto je dobré vybírat takové číslo, aby transformovaná proměnná byla co nejvíce symetrická 21

22 PŘÍPRAVA DAT PRO NUMERICKÉ ANALÝZY TRANSFORMACE Odmocninová transformace (square-root transformation) vhodná pro mírně doprava zešikmená data (right skewed), např. počty druhů (Poisson distribution) Y* = Y, případně Y* = (Y + c) konstanta c se přičítá, pokud soubor obsahuje nuly c může být např. 0,5, nebo 3/8 (0,325) třetí a vyšší odmocnina je účinnější na více zešikmená data (čtvrtá odmocnina se používá pro abundance druhů s mnoha nulami a několika vysokými hodnotami) Mocninná transformace (power transformation) vhodná pro data negativně (doleva) sešikmená (left skewed) Y* = Y p pokud p < 1 - odmocninová transformace (p = 0,5 druhá odmocnina, p = 0,25 čtvrtá odmocnina atd.) 22

23 PŘÍPRAVA DAT PRO NUMERICKÉ ANALÝZY TRANSFORMACE logaritmická odmocninová Legendre & Legendre (1998) 23

24 PŘÍPRAVA DAT PRO NUMERICKÉ ANALÝZY TRANSFORMACE 24 Münch. Med. Wschr. 124, 1982

25 PŘÍPRAVA DAT PRO NUMERICKÉ ANALÝZY TRANSFORMACE Transformace pomocí arcsin (angular transformation) vhodná pro procentické hodnoty (a obecně podíly) Y* = arcsin Y nebo Y* = arcsin Y použitelná pro hodnoty v intervalu <-1; 1> transformované hodnoty jsou v radiánech Reciproká transformace (reciprocal transformation) vhodná pro poměry (například výška/hmotnost, počet dětí v populaci na počet žen atd.) Y* = 1/Y 25

26 PŘÍPRAVA DAT PRO NUMERICKÉ ANALÝZY TRANSFORMACE Box-Cox transformace (zobecněná mocniná transformace) zobecněná parametrická transformace iterativní hledání parametru λ (lambda), pro které je rozdělení transformované proměnné nejblíže normálnímu rozdělení používá se v případě, že nemáme a priori představu, jakou transformaci použít Neparametrické metody transformace např. metoda Omnibus pro ordinální data Legendre & Legendre

27 MAJÍ DATA NORMÁLNÍ ROZDĚLENÍ? GRAFICKÁ ANALÝZA Histogram s křivkou normálního rozdělení Počet pozorování Soil depth vizuální zhodnocení normality dat Kolmogorovův-Smirnovův test Q-Q diagram (Quantile-Quantile plot) Oček. normál. hodnoty Pozorovaný kvantil porovnání rozdělení dvou proměnných, vynáší proti sobě kvantily jednotlivých proměnných jedna proměnná může být teoretická distribuce (v tomto případě normální rozdělení rankitový diagram) na stejném principu pracuje Shapiro-Wilk test 27

28 Theoretical quantiles Theoretical quantiles Theoretical quantiles Frequency Frequency Frequency MAJÍ DATA NORMÁLNÍ ROZDĚLENÍ? GRAFICKÁ ANALÝZA normální rozdělení pozitivně zešikmené negativně zešikmené variable variable variable Sample quantiles Sample quantiles Sample quantiles 28

29 Soil ph Soil ph Frequency Frequency BIMODÁLNÍ DATA transformace nepomůže, možnost rozdělit na dva podsoubory Soil ph Soil ph Annual precipitation [mm] Annual precipitation [mm]

30 PŘÍPRAVA DAT PRO NUMERICKÉ ANALÝZY STANDARDIZACE JEDNOTLIVÝCH PROMĚNNÝCH Centrování (centring) výsledná proměnná má průměr roven nule Y i * = Y i průměr (Y) Standardizace v úzkém slova smyslu výsledná proměnná má průměr roven nule a směrodatnou odchylku rovnu jedné synchronizuje proměnné měřené v různých jednotkách a na různých stupnicích Y i * = (Y i průměr (Y)) / směrodatná odchylka (Y) Změna rozsahu hodnot (ranging) výsledná proměnná je v rozsahu [0, 1] (a) Y i * = Y i / Y max nebo (b) Y i * = (Y i Y min ) / (Y max Y min ) a - proměnná na relativní škále (začíná nulou), b - obecná proměnná 30

31 PŘÍPRAVA DAT PRO NUMERICKÉ ANALÝZY STANDARDIZACE MATICE SPOLEČENSTVA Standardizace v případě matice společenstva (vzorky x druhy) standardizace po druzích (standardization by species) dává velkou váhu vzácným druhům ne vždy smysluplná (pokud se druh vyskytuje vzácně v jednom snímku, standardizace po druzích dá tomuto snímku velkou váhu bude velmi odlišný od ostatních) standardizace po vzorcích (standardization by samples) pokud je analýza zaměřená na relativní proporce mezi druhy, ne jejich absolutní abundance vhodné v případě, že výsledné abundance závisí na důkladnosti, s jakou sbíráme data (např. při odchytu živočichů doba strávená na ploše, počet pastí nebo vliv špatného počasí na mobilitu živočichů) 31

32 PŘÍPRAVA DAT PRO NUMERICKÉ ANALÝZY STANDARDIZACE MATICE SPOLEČENSTVA původní matice Druhy Vzorky druh 1 druh 2 druh 3 vzorek vzorek vzorek standardizace po druzích standardizace po vzorcích Druhy Druhy Vzorky druh 1 druh 2 druh 3 Vzorky druh 1 druh 2 druh 3 vzorek vzorek vzorek vzorek vzorek vzorek

33 PŘÍPRAVA DAT PRO NUMERICKÉ ANALÝZY TRANSFORMACE matematická funkce, jejíž argumenty nejsou odvozené z dat, na která je transformace aplikovaná (data independent) nejčastější důvod je změnit tvar rozložení proměnné, případně zajistit homoskedasticitu STANDARDIZACE mění data pomocí statistiky, která je spočtená na datech samotných, např. průměr, součet, rozsah aj. (data dependent) nejčastější důvod použití je vyrovnat rozdíly v relativním významu (váze) jednotlivých ekologických proměnných, druhů nebo vzorků ve své podstatě je to další typ transformace 33

34 PŘÍPRAVA DAT PRO NUMERICKÉ ANALÝZY KÓDOVÁNÍ DAT (DATA CODING) Dummy variables metoda, jak převést kvalitativní (kategoriální) proměnnou na kvantitativní (binární) proměnné použitelné v analýzách pokud má kategoriální proměnná n stavů (hodnot), pro její vyjádření stačí n-1 dummy proměnných (jedna z proměnných je vždy lineárně závislá na ostatních) hodnoty dummy proměnné KAMB LITO RANK FLUVI kambizem litozem ranker fluvizem

35 PŘÍPRAVA DAT PRO NUMERICKÉ ANALÝZY KÓDOVÁNÍ DAT (DATA CODING) např. nahrazení kódů u alfa-numerických stupnic, např. Braun- Blanquetovy stupnice dominance-abundance Braun-Blanquetova stupnice: r ordinální hodnoty*: střední hodnoty procent**: *) van der Maarel (2007), Table 1 **) Turboveg for Windows 2 35

36 SOUBORY S VELKÝM POČTEM NUL (ANEB VÝZNAM NULY V EKOLOGII) dva možné významy nuly: 1. hodnota může být ve skutečnosti nenulová, ale díky našim možnostem měření jsme ji naměřili jako nulovou (například koncentrace látky v roztoku) 2. hodnota je skutečná nula například absence druhu data obsahující pravé nuly obsahují dva typy informace: 1. druh chybí nebo je přítomen? 2. pokud je druh přítomen, jaká je jeho abundance? v datech obsahujících velké množství pravých nul je většina informace prvního typu problém pravých nul při logaritmické transformaci soubor s velkým počtem pravých nul není vhodné logaritmicky transformovat (přičítat k nim konstantu c), ale lépe ji nahradit binární proměnnou (prezence-absence) 36

37 vzorky Zastoupení nul v matici [%] MATICE VZORKY DRUHY V EKOLOGII SPOLEČENSTEV (SPARSE MATRIX, ŘÍDKÁ MATICE) více než 90% hodnot tvoří nuly, u velkých souborů až 99% Počet vegetačních snímků v matici 37 druhy

38 EKOLOGICKÁ PODOBNOST (ECOLOGICAL RESEMBLANCE)

39 EKOLOGICKÁ PODOBNOST jedinec společenstvo jedinci stejného druhu 39

40 EKOLOGICKÁ PODOBNOST 40

41 EKOLOGICKÁ PODOBNOST Q VS R ANALÝZA Druhy Vzorky druh 1 druh 2 druh 3 vzorek vzorek vzorek vztahy mezi vzorky Q analýza vztahy mezi druhy (nebo obecně mezi deskriptory) R analýza 41

42 PODOBNOSTI X VZDÁLENOSTI (Q ANALÝZA) Indexy podobnosti (similarity coefficients) slouží k vyjádření podobnosti mezi vzorky, ne k jejich umístění do mnohorozměrného prostoru (například ordinace) nejnižší hodnota 0 vzorky nesdílejí žádný druh nejvyšší hodnota (1 nebo jiná) vzorky jsou identické Vzdálenosti mezi vzorky (distance coefficients) slouží k umístění vzorků v mnohorozměrném prostoru nejnižší hodnota 0 vzorky jsou identické (ve stejné lokaci) hodnota se zvyšuje se zvyšující se nepodobností mezi vzorky 42

43 INDEXY PODOBNOSTI (SIMILARITY COEFFICIENTS) kvalitativní vs kvantitativní kvalitativní pro presenčně-absenční data kvantitativní pro data vyjadřující abundance, počty aj. symetrické vs asymetrické dvojité nepřítomnosti ( double-zero ) počet druhů, které chybí zároveň v obou vzorcích, v kontrastu s počtem druhů které se vyskytují zároveň v obou vzorcích symetrické dvojité nepřítomnosti hodnotí stejně jako dvojité přítomnosti (totiž že vyjadřují podobnost mezi vzorky); v ekologii se prakticky nepoužívají asymetrické dvojité nepřítomnosti ignorují; nejčastější typ indexů podobnosti v ekologii 43

44 PROBLÉM DVOJITÝCH NEPŘÍTOMNOSTÍ (DOUBLE-ZEROS) Skutečnost, že druh chybí zároveň v obou snímcích, může znamenat, že: vzorky leží mimo ekologickou niku druhu nemůžeme ale říci, zda oba vzorky leží na stejné straně ekologického gradientu mimo niku druhu (a jsou si tedy docela podobné) nebo na stranách opačných (a jsou pak úplně odlišné) vzorky leží uvnitř ekologické niky druhy, ale druh se ve vzorku nevyskytuje, protože se tam nedostal (dispersal limitation) jsme ho přehlédli a nezaznamenali (sampling bias) nachází se právě v dormantním stadiu a není proto vidět (jednoletky, geofyty) 44

45 vlhkomilný druh 1 vlhkomilný druh 2 mezický druh 1 mezický druh 2 suchomilný druh 1 suchomilný druh 2 PROBLÉM DVOJITÝCH NEPŘÍTOMNOSTÍ (DOUBLE-ZEROS PROBLEM) vzorek vzorek vzorek vzorky 1 až 3 jsou seřazeny podle vlhkosti stanoviště vzorek 1 je nejvlhčí, vzorek 3 nejsušší vzorek 1 a 3 neobsahují ani jeden mezický druh vzorek 1 je pro tyto druhy příliš vlhký, vzorek 3 příliš suchý symetrické indexy podobnosti: dvojitá nepřítomnost mezických druhů bude zvyšovat podobnost vzorků 1 a 3 asymetrické indexy: dvojité nepřítomnosti budou ignorovány 45

46 INDEXY PODOBNOSTI PRO KVALITATIVNÍ DATA druh je ve vzorku č. 1 a počet druhů přítomných v obou vzorcích b, c počet druhů přítomných jen v jednom vzorku přítomen d počet druhů, které chybí v obou vzorcích ( double zeros ) nepřítomen ve vzorku č. 2 přítomen a b Pokud nebereme v úvahu druhy nepřítomné v obou vzorcích (d), lze zobrazit i pomocí Vennova diagramu nepřítomen c d c a b 46 vzorek č. 1 vzorek č. 2

47 INDEXY PODOBNOSTI PRO KVALITATIVNÍ DATA Jaccardův koeficient J = a / (a + b + c) Sørensenův koeficient S = 2a / (2a + b + c) přítomnosti druhu v obou vzorcích (frakce [a]) přisuzuje dvojnásobnou váhu na rozdíl od Jaccarda je semimetrický Simpsonův koeficient Si = a / [a + min (b,c)] vhodný pro vzorky velmi odlišné počtem druhů c a b 47 vzorek č. 1 vzorek č. 2

48 INDEXY PODOBNOSTI PRO KVANTITATIVNÍ DATA zobecněný Sørensenův koeficient (procentická podobnost, percentage similarity) PS = [2 Σ min (x i, y i )] / Σ (x i + y i ) x i, y i... kvantita i-tého druhu ve srovnávaných vzorcích má rozsah od 0 do 1 pro presenčně absenční data přechází v 2a / (2a + b + c) velmi vhodný pro ekologická data percentage dissimilarity (PD, Bray-Curtis index) = 1 PS 48

49 VZDÁLENOSTI MEZI VZORKY (DISTANCE COEFFICIENTS) všechny indexy podobnosti (kvalitativní i kvantitativní) lze převést na distance D = 1 S, nebo D = (1 S) kde D je vzdálenost (distance) a S je podobnost (similarity) odmocninový převod se používá například pro Sørensenův koeficient neplatí obráceně - ne všechny vzdálenosti se dají převést na podobnosti (např. Euklidovská vzdálenost) 49

50 VZDÁLENOSTI MEZI VZORKY (DISTANCE MEASURES) Euklidovská vzdálenost (Euclidean distance) ED = Σ (x i y i ) 2 rozsah: od 0 (identické vzorky), horní mez není dána rozsah hodnot výrazně záleží na použitých jednotkách míra citlivá na odlehlé body - nevhodná pro ekologická data symetrická míra vzdálenosti trpí problémem dvojitých nul tětivová vzdálenost (chord distance, relativized Euclidean distance) Euklidovská vzdálenost použitá na datech standardizovaných přes vzorky (by sample norm) rozsah: od 0 (identické vzorky) do 2 (vzorky nesdílí žádný druh) Hellingerova vzdálenost (Hellinger distance) možno vypočíst jako Euklidovská vzdálenost aplikovaná na data po aplikaci Hellingerovy standardizace netrpí problémem dvojitých nul Chi-kvadrát vzdálenost (chi-square distance) málokdy se používá přímo na výpočet vzdálenosti mezi vzorky vyjadřuje vzdálenost mezi vzorky v unimodálních ordinačních metodách (např. v korespondenční analýze, CA) 50

51 EUKLIDOVSKÁ VZDÁLENOST PARADOX PŘI POUŽITÍ ABUNDANČNÍCH DAT při použití abundančních dat se může stát, že dva vzorky, které sdílí některé druhy (vzorky 1 a 3), budou mít větší vzdálenost než dva vzorky, které nesdílí ani jeden druh (vzorky 1 a 2) Vzorky Druhy druh 1 druh 2 druh 3 vzorek vzorek vzorek ,732 4,243 Eucl (vzorek 1, vzorek 2) = (0-1) 2 + (1-0) 2 + (1-0) 2 = 1,732 Eucl (vzorek 1, vzorek 3) = (0-0) 2 + (1-4) 2 + (1-4) 2 = 4,243 51

52 INDEXY PODOBNOSTI MEZI DRUHY (R ANALÝZA) V kolika vzorcích je... druh č. 1 přítomen nepřítomen druh č. 2 přítomen a b nepřítomen c d Diceův index Dice = 2a / (2a + b + c) stejný jako Sørensenův index pro podobnost mezi vzorky uveden dříve než Sørensen (Dice 1945 vs Sørensen 1948) Pearsonův korelační koeficient r není vhodný pro data s velkým počtem nul, ani po transformaci 52

53 MATICE PODOBNOSTÍ (VZDÁLENOSTÍ) MEZI VZORKY (NEBO DRUHY) je symetrická (podobnost mezi 2. a 3. snímkem = podobnost mezi 3. a 2. snímkem) diagonála obsahuje pouze nuly (matice vzdáleností) nebo pouze jedničky (matice podobností) matice Euklidovských vzdáleností mezi 10 vzorky 53

54 ORDINAČNÍ ANALÝZA

55 KONCEPCE MNOHOROZMĚRNÉHO PROSTORU Prostor může být definován: druhy (species space) vzorky (sample space) 55 Zuur et al. (2007)

56 ORDINACE RŮZNÉ FORMULACE PROBLÉMU 1) najdi skryté gradienty v druhovém složení (ordinační osy) 2) rozmísti vzorky v zobrazitelném prostoru (ordinační prostor) 56

57 vzorky vzorky vzorky NEPŘÍMÁ VS PŘÍMÁ ORDINACE UNCONSTRAINED VS CONSTRAINED ORD. Nepřímá ordinace pouze druhová matice druhy ordinační osy směry největší variability dat popisu dat a generování hypotéz Přímá ordinace druhová matice a matice proměnných prostředí ordinační osy variabilita dat vztažená k daným proměnným druhová matice druhy druhová matice + proměnné prostředí matice proměnných prostředí testování hypotéz 57

58 abundance abundance MODELY ODPOVĚDI DRUHŮ NA GRADIENT PROSTŘEDÍ lineární unimodální gradient gradient 58

59 abundance druhu abundance druhu LINEÁRNÍ MODEL ODPOVĚDI DRUHU JEN PŘI KRÁTKÉM EKOLOGICKÉM GRADIENTU krátký ekologický gradient dlouhý ekologický gradient gradient prostředí (ph, nadm. výška) gradient prostředí (ph, nadm. výška) 59 Lepš & Šmilauer (2003) Multivariate analysis of...

60 PŘEHLED METOD ORDINAČNÍ ANALÝZY raw-data-based (založené na primárních datech) linear (lineární) unimodal (unimodální) transformationbased (založené na transformovaných primárních datech) distancebased (založené na distanční matici) unconstrained (nepřímé) PCA (analýza hlavních komponent) CA, DCA (korespondenční a detrendovaná korespondenční analýza) tb-pca (analýza hlavních komponent na transformovaných primárních datech) PCoA (analýza hlavních koordinát) NMDS (nemetrické mnohorozměrné škálování) constrained (přímé) RDA (redundanční analýza) CCA (kanonická korespondenční analýza) tb-rda (redundanční analýza na transformovaných primárních datech) db-rda (redundanční analýza založená na distanční matici) 62

61 NEPŘÍMÁ ORDINAČNÍ ANALÝZA

62 PŘEHLED METOD ORDINAČNÍ ANALÝZY raw-data-based (založené na primárních datech) linear (lineární) unimodal (unimodální) transformationbased (založené na transformovaných primárních datech) distancebased (založené na distanční matici) unconstrained (nepřímé) PCA (analýza hlavních komponent) CA, DCA (korespondenční a detrendovaná korespondenční analýza) tb-pca (analýza hlavních komponent na transformovaných primárních datech) PCoA (analýza hlavních koordinát) NMDS (nemetrické mnohorozměrné škálování) constrained (přímé) RDA (redundanční analýza) CCA (kanonická korespondenční analýza) tb-rda (redundanční analýza na transformovaných primárních datech) db-rda (redundanční analýza založená na distanční matici) 64

63 NEPŘÍMÁ ORDINACE PRINCIP hledání skryté proměnné (gradientu), který nejlépe reprezentuje chování všech druhů podél tohoto gradientu první ordinační osa (ordination axis) a skóre vzorků na této ordinační ose (sample scores) odhad optima (odpovědi) jednotlivých druhů na této ose (species scores) druhá a vyšší ordinační osy musejí být lineárně nezávislé na všech nižších ordinačních osách 65

64 sp2 PCA PRINCIP VÝPOČTU (Principal Component Analysis, analýza hlavních komponent) sp1 sp2 samp1 2 1 samp4 samp2 3 4 samp3 5 0 samp4 7 6 samp5 9 2 a) rozmístění vzorků v prostoru definovaném druhy b) výpočet těžiště shluku c) centrování os d) rotace os samp2 samp1 samp3 sp1 samp5 66 Legendre & Legendre (1998)

65 PCA PRINCIP VÝPOČTU (Principal Component Analysis, analýza hlavních komponent) 3D 2D 67

66 Příklad: rozeznávání písmen v analýze obrazu pomocí PCA a11 a12 a13 a14 a15 a21 a22 a23 a24 a25 a31 a32 a33 a34 a35 a41 a42 a43 a44 a45 a51 a52 a53 a54 a55 A B C D E F X Y Z Inspired by work of François Labelle (http://www.cs.mcgill.ca/~sqrt/dimr/dimreduction.html)

67 PCA1 (O-X) PCA2 (H-I) vztah proměnných A11 a A12 výsledek PCA (1. a 2. PCA osa) 69

68 PCA1 (O-X) PCA2 (H-I) vztah proměnných A11 a A12 výsledek PCA (1. a 2. PCA osa) 70

69 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9 PC10 PC11 PC12 PC13 PC14 PC15 PC16 PC17 PC18 PC19 PC20 PC21 PC22 PC23 PC24 % variation KTERÉ OSY PCA JSOU DŮLEŽITÉ? Summary Table: Statistic Axis 1 Axis 2 Axis 3 Axis 4 Axis 5 Axis 6 Axis 7 Axis 8... Axis 23 Axis 24 Eigenvalues Explained variation (cumulative) % eigenvalue Broken stick model 0 71

70 PODSTATA MODELU ZLOMENÉ HOLE (BROKEN-STICK MODEL) hůl hůl se po pádu na zem rozpadne na 6 různě dlouhých částí 72

71 vektory = deskriptory body = vzorky PCA: circle of equilibrium contribution (kruh rovnovážného příspěvku proměnné) poloměr = d/p kde d = počet os v zobrazení, p = počet všech os v PCA (rovno počtu deskriptorů) Interpretace: deskriptory (druhy n. jiné proměnné) s vektory delšími než poloměr kruhu výrazně přispívají k interpretaci daných ordinačních os (v tomto případě první a druhé) Legendre P. & Legendre L. (2012) Numerical Ecology, p

72 CA - PRINCIP VÝPOČTU (Correspondence Analysis, korespondenční analýza) 5 výpočetních kroků 1. začni s arbitrárním (náhodným) skóre vzorků (x i ) 2. vypočti nové skóre pro jednotlivé druhy (species score, y i ) jako průměr skóre vzorků x i vážený abundancí druhu ve vzorcích 3. vypočti nové skóre pro jednotlivé vzorky (sample score, x i ) jako průměr skóre druhů y i vážený abundancí druhů ve vzorku 4. standardizuj skóre jednotlivých vzorků (natáhni osu) 5. pokud se skóre nemění, zastav, pokud ano, pokračuj krokem 2 74

73 CA - PRINCIP VÝPOČTU (Correspondence Analysis, korespondenční analýza) 75 Lepš & Šmilauer (2003) Multivariate analysis of...

74 CA - PRINCIP VÝPOČTU (Correspondence Analysis, korespondenční analýza) 76 Lepš & Šmilauer (2003) Multivariate analysis of...

75 CA - PRINCIP VÝPOČTU (Correspondence Analysis, korespondenční analýza) 77 Lepš & Šmilauer (2003) Multivariate analysis of...

76 CA - PRINCIP VÝPOČTU (Correspondence Analysis, korespondenční analýza) 78 Lepš & Šmilauer (2003) Multivariate analysis of...

77 CA - PRINCIP VÝPOČTU (Correspondence Analysis, korespondenční analýza) 79 Lepš & Šmilauer (2003) Multivariate analysis of...

78 CA2 CA2 CA2 CA2 CA1 CA1 náhodné rozložení bodů na začátku iterativního procesu pravidelné rozložení bodů na konci procesu CA1 CA1 80

79 SIMULOVANÁ DATA JEDEN EKOLOGICKÝ GRADIENT simulovaný gradient dlouhý 5000 jednotek 300 druhů s unimodální odpovědí, různými šířkami nik 500 vzorků náhodně rozmístěných podél gradientu 81

80 SIMULOVANÁ DATA ARTEFAKTY PCA - podkova CA - oblouk o vzorky + druhy 82

81 ARTEFAKTY V ORDINACÍCH PŘÍČINY důsledek algoritmu (lineární nezávislost všech os) důsledek projekce (nelineární vztahy mezi druhy -> lineární prostor) 83

82 ORDINAČNÍ DIAGRAMY lineární metoda unimodální metoda 84

83 DCA PRINCIP VÝPOČTU, ODSTRANĚNÍ TRENDU (Detrended Correspondence Analysis, detrendovaná korespondenční analýza) Krok 1 rozdělení první osy na několik segmentů Krok 2 vycentrování druhé osy každého segmentu kolem nuly 86

84 DCA PRINCIP VÝPOČTU, ODSTRANĚNÍ TRENDU (Detrended Correspondence Analysis, detrendovaná korespondenční analýza) Krok 3 nelineární přeškálování první osy Výsledek škálování: osy naškálované v jednotkách směrodatné odchylky (SD) celé druhové složení se obmění na 4 SD 87

85 CA DCA ROZDÍL MEZI CA A DCA NA STEJNÝCH DATECH CA DCA CA1 DCA1 Animace: 88

86 DCA DCA DCA DCA DCA ROZDÍLNÉ VÝSLEDKY PŘI POUŽITÍ RŮZNÉHO POČTU DETRENDOVACÍCH SEGMENTŮ 5 segmentů 16 segmentů DCA, # segments = 5 DCA, # segments = DCA1 DCA1 26 segmentů 40 segmentů DCA, # segments = 26 DCA, # segments = DCA DCA1

87 DCA NA SIMULOVANÝCH DATECH (JEDEN GRADIENT) o vzorky + druhy 90

88 VÝBĚR ORDINAČNÍ METODY NA ZÁKLADĚ DCA LINEÁRNÍ NEBO UNIMODÁLNÍ? Pokud je délka 1. osy DCA menší než 3 SD homogenní data - lineární metoda větší než 4 SD heterogenní data - unimodální metoda v rozmezí 3-4 SD obě techniky pracují rozumně Platí jen pro detrendování po segmentech a délku první osy! 91

89 92

90 TŘI ALTERNATIVNÍ PŘÍSTUPY K NEPŘÍMÉ ORDINAČNÍ ANALÝZE (a) Klasický přístup (b) Transformace dat (např. Hellingerova) (tb-pca) (c) Přes matici nepodobností (PCoA, NMDS) 93 Legendre & Legendre (2012)

91 PŘEHLED METOD ORDINAČNÍ ANALÝZY raw-data-based (založené na primárních datech) linear (lineární) unimodal (unimodální) transformationbased (založené na transformovaných primárních datech) distancebased (založené na distanční matici) unconstrained (nepřímé) PCA (analýza hlavních komponent) CA, DCA (korespondenční a detrendovaná korespondenční analýza) tb-pca (analýza hlavních komponent na transformovaných primárních datech) PCoA (analýza hlavních koordinát) NMDS (nemetrické mnohorozměrné škálování) constrained (přímé) RDA (redundanční analýza) CCA (kanonická korespondenční analýza) tb-rda (redundanční analýza na transformovaných primárních datech) db-rda (redundanční analýza založená na distanční matici) 94

92 PCOA PRINCIPAL COORDINATE ANALYSIS (analýza hlavních koordinát) metoda založená na distancích mezi vzorky vstupní data matice nepodobností mezi vzorky pokud zvolím Euklidovskou vzdálenost -> identické s PCA pokud zvolím Chi-kvadrát vzdálenost -> obdoba CA umístí objekty na základě jejich vzdáleností (distancí) do Euklidovského prostoru (tvořeného souřadnicemi skóre vzorků na osách) použití nemetrických distancí může způsobit výskyt os ze zápornou hodnotou eigenvalue synonymum MDS Metric Dimensional Scaling 95

93 PCoA PCOA PŘÍKLAD NA VZDÁLENOSTECH MEZI MĚSTY Vzdálenosti mezi městy (km) Stockholm Athens Barcelona Brussels... Athens 0 Barcelona Brussels Calais Cherbourg Cologne Copenhagen Geneva Gibraltar Hamburg Lisbon Gibraltar Madrid Copenhagen Hamburg Hook of Holland Calais Brussels Cologne Cherbourg Paris Munich Lyons Geneva Vienna Marseilles Milan Barcelona Rome Athens PCoA1 96

94 PCoA PCOA PŘÍKLAD NA VZDÁLENOSTECH MEZI MĚSTY Stockholm Lisbon Gibraltar Madrid Copenhagen Hamburg Hook of Holland Calais Brussels Cologne Cherbourg Paris Munich Lyons Geneva Vienna Marseilles Milan Barcelona Rome Athens PCoA1 97

95 NMDS - NON-METRIC MULTIDIMENSIONAL SCALING) ORDINACE ZALOŽENÁ NA DISTANCÍCH nemetrická varianta PCoA (nepracuje přímo s distancemi mezi vzorky, ale s jejich pořadím) vstupní data matice nepodobností mezi vzorky výpočet matice nepodobností jakýkoliv index nepodobnosti iterativní algoritmus, který nemusí pokaždé dojít ke stejnému výsledku (lokální optima) nutno určit počet dimenzí, se kterými bude metoda pracovat při větším množství dat VELMI časově náročná na rozdíl od PCoA optimalizuje výsledné vzdálenosti mezi vzorky do několika málo (dvě tři) dimenzí 98

96 NMDS NON-METRIC MULTIDIMENSIONAL SCALING náhodné rozmístění vzorků v prostoru rozmístění vzorků v prostoru respektuje jejich nepodobnost 99

97 NMDS Rothkopfův experiment s morseovkou 598 účastníkům byly přehrány všechny dvojice kódů a pokaždé měli rozhodnout, jestli jsou shodné nebo jiné matice nepodobností = počet odpovědí různé Ukázka datového souboru (kódy A,B,C,D,E): NMDS1 100

98 vzdálenost mezi vzorky v ordinačním diagramu NMDS SHEPARDŮV DIAGRAM stress-value = 0.18 Pro stress-value přibližně platí: < 0.05 vynikající < 0.1 výborný < 0.2 dobrý > 0.3 špatný (Clarke & Warwick 2001) nepodobnost mezi vzorky 101

99 POROVNÁNÍ METOD DCA A NMDS DCA NMDS 102 data z údolí Vltavy, klasifikace metodou TWINSPAN (Zelený & Chytrý 2007)

100 POROVNÁNÍ METOD DCA A NMDS DCA NMDS při větším počtu vzorků tvoří trojúhelník nebo pěticípou hvězdu (artefakt) má tendenci jakákoliv data zobrazit jako kouli 103

101 POROVNÁNÍ METOD DCA A NMDS SIMULOVANÁ DATA (JEDEN GRADIENT) DCA NMDS o vzorky + druhy 104

102 Gradient 2 (kratší) SIMULOVANÁ DATA DVA RŮZNĚ DLOUHÉ GRADIENTY Gradient 1 (delší) 105

103 SIMULOVANÁ DATA DVA RŮZNĚ DLOUHÉ GRADIENTY DCA NMDS PCA CA 106

104 SIMULOVANÁ DATA DVA STEJNĚ DLOUHÉ GRADIENTY DCA NMDS PCA CA 107

105 SIMULOVANÁ DATA DVA RŮZNĚ DLOUHÉ GRADIENTY krátké gradienty dlouhé gradienty 108

106 vzorky POUŽITÍ PROMĚNNÝCH PROSTŘEDÍ V ORDINACI ordinační osy vzorky DVA ALTERNATIVNÍ POSTUPY vzorky vzorky druhy druhy nepřímé srovnání korelace, regrese přímé srovnání přímá ordinace proměnné prostředí proměnné prostředí matice: Y druhové složení X proměnné prostředí oba přístupy jsou relevantní a navzájem se doplňují! 109 Legendre & Legendre (1998)

107 PASIVNĚ PROMÍTNUTÉ PROMĚNNÉ PROSTŘEDÍ V NEPŘÍMÉ ORDINACI KORELACE (REGRESE) S ORDINAČNÍMI OSAMI 110

108 PCA2 PH SOILDPT spe1 spe2 spe3 spe4... PCA 1 PCA 2 PH SOILDPT Korelace proměnných prostředí s ordinačními osami v nepřímé ordinaci (PCA) matice druhových dat skóre vzorků na první a druhé ose PCA proměnné prostředí sam1... PCA sam1 korelace sam1 sam2... sam2 sam2 sam3... sam3 sam3 sam4... sam4 sam PCA1 r 2 PCA 1 r 1 r 3 r 1 PCA 2 r 2 r 4 ordinační diagram PCA vztah proměnných prostředí (vektory) a ordinačních os korelace proměnných prostředí a ordinačních os 111

109 Náhodně generované proměnné (rand 1 až rand 9) pasivně promítnuté do ordinačního diagramu: náhodné proměnné reálné proměnné Data o druhovém složení: vegetace údolí Vltavy Analýza: NMDS s Bray-Curtis distancí rand 1 rand 9: náhodně generované proměnné ELEVATION, SOILDPT, - reálně měřené proměnné prostředí 112

110 PASIVNĚ PROMÍTNUTÉ PROMĚNNÉ PROSTŘEDÍ V NEPŘÍMÉ ORDINACI KORELACE (REGRESE) S ORDINAČNÍMI OSAMI Korelace mezi proměnnou prostředí a skóre vzorků na ordinačních osách pouze v ordinacích kde jsou skóre vzorků standardizované na jednotkovou varianci (PCA) v ostatních ordinacích, kde se variance os od sebe liší, je třeba použít (váženou) mnohonásobnou regresi: env ~ b0 + b1 * score1 + b2 * score2 b0 = 0 (všechny proměnné jsou centrované) b1, b2 regresní koeficienty 113

111 Možnost otestovat signifikanci vztahu proměnných prostředí k ordinačním osám náhodné proměnné reálné proměnné NMDS1 NMDS2 r2 Pr(>r) rand rand rand rand rand rand rand rand rand NMDS1 NMDS2 r2 Pr(>r) ELEVATION *** SLOPE *** ASPSSW *** HEAT.LOAD ** SURFSL *** SURFIS FLUVISOL *** SOILDPT *** ph *** (výstup z funkce envfit v knihovně vegan, testující regresi ordinačních os na proměnné prostředí) 114

112 PASIVNĚ PROMÍTNUTÉ PROMĚNNÉ PROSTŘEDÍ V NEPŘÍMÉ ORDINACI NELINEÁRNÍ VZTAH ZOBRAZENÝ JAKO VRSTEVNICE Data o druhovém složení: vegetace údolí Vltavy Analýza: DCA na log transformovaných datech ph měřené půdní ph vrstevnice jsou výsledkem GAM modelu 115

113 PŘÍMÁ ORDINAČNÍ ANALÝZA

114 PŘEHLED METOD ORDINAČNÍ ANALÝZY raw-data-based (založené na primárních datech) linear (lineární) unimodal (unimodální) transformationbased (založené na transformovaných primárních datech) distancebased (založené na distanční matici) unconstrained (nepřímé) PCA (analýza hlavních komponent) CA, DCA (korespondenční a detrendovaná korespondenční analýza) tb-pca (analýza hlavních komponent na transformovaných primárních datech) PCoA (analýza hlavních koordinát) NMDS (nemetrické mnohorozměrné škálování) constrained (přímé) RDA (redundanční analýza) CCA (kanonická korespondenční analýza) tb-rda (redundanční analýza na transformovaných primárních datech) db-rda (redundanční analýza založená na distanční matici) 117

115 species 1 (residual) env 1 env spe 1 spe 2 spe 3 species species 1 (predicted) spe 1 spe 2 spe spe 1 spe 2 spe 3 PRINCIP PŘÍMÉ ORDINAČNÍ ANALÝZY (RDA) matice vzorky druhy sam 1 sam 2 sam 3 sam 4 sam 5 sam 6 regrese abundance druhu na proměnné prostředí predikované hodnoty gradient sam 1 sam 2 sam 3 sam 4 sam 5 sam 6 sam 7 sam 7 sam 1 sam 2 sam gradient residuály sam 1 sam 2 sam 3 sam 4 sam 5 sam 4 sam 6 sam 5 sam 6 sam 7 matice s vysvětlujícími proměnnými gradient sam 7

116 spe 1 spe 2 spe 3 PCA2 RDA2 spe 1 spe 2 spe 3 Princip přímé ordinační analýzy - pokračování matice predikovaných hodnot ordinační osy s omezením (constrained axes) sam 1 sam 2 sam 3 sam 4 sam 5 sam 6 sam 7 PCA ordinace RDA1 počet ordinačních os s omezením = počet vysvětlujících proměnných (pokud je vysvětlující proměnná kategoriální, počet os je roven počtu kategorií minus 1) sam 1 sam 2 sam 3 PCA ordinace sam 4 sam 5 sam 6 sam 7 matice residuálů PCA1 ordinační osy bez omezení (unconstrained axes) 119

117 Nepřímá a přímá ordinační analýza PCA a RDA na datech z Vltavy (log + Hellinger) Method: PCA with supplementary variables Total variation is , supplementary variables account for 7.8% (adjusted explained variation is 5.8%) Summary Table: Statistic Axis 1 Axis 2 Axis 3 Axis 4 Eigenvalues Explained variation (cumulative) Pseudo-canonical correlation (suppl.) (modře označená pole v PCA se objeví jen pokud jsou do analýzy přidány pasivní proměnné prostředí a ukazují, kolik by tyto proměnné vysvětlily v přímé ordinační analýze) Method: RDA Total variation is , explanatory variables account for 7.8% (adjusted explained variation is 5.8%) Summary Table: Statistic Axis 1 Axis 2 Axis 3 Axis 4 Eigenvalues Explained variation (cumulative) Pseudo-canonical correlation Explained fitted variation (cumulative) Permutation Test Results: On All Axes pseudo-f=4.0, P=

118 KOEFICIENT DETERMINACE V REGRESI celková suma čtverců residuální suma čtverců 122

119 vysvětlená variabilita VYSVĚTLENÁ VARIABILITA (R 2 ) R 2 R 2 Adj počet vysvětlujících proměnných počet vzorků v datovém souboru vysvětlená variabilita stoupá s počtem vysvětlujících proměnných (i když jsou náhodné) a klesá s počtem vzorků v datovém souboru platí pro přímou (kanonickou) ordinační analýzu i mnohonásobnou regresi Peres-Neto et al. (2006) Ecology 123

120 vysvětlená variabilita VYSVĚTLENÁ VARIABILITA (R 2 ) A ADJUSTOVANÝ R 2 R 2 R 2 Adj počet vysvětlujících proměnných počet vzorků v datovém souboru adjustovaný R2 se nemění s počtem vysvětlujících proměnných a počtem vzorků v souboru 124 Peres-Neto et al. (2006) Ecology

121 Výpočet adjustovaného R 2 pomocí Ezekielovy formule (RDA) n... počet vzorků p... počet vysvětlujících proměnných R 2 Y X... vysvětlená variabilita bez adjustace Výpočet adjustovaného R 2 permutačním modelem (RDA, CCA) 2 R perm variabilita vysvětlená proměnnými prostředí po jejich znáhodnění R 2 variabilita vysvětlená proměnnými prostředí R 2 R 2 adj o kolik variability vysvětlí proměnné prostředí víc než by vysvětlily náhodné proměnné? 2 R adj 1 = R 2 1 R perm 125

122 VYSVĚTLENÁ VARIABILITA A ADJUSTOVANÝ R 2 nelze srovnávat vysvětlenou variabilitu v analýzách založených na různém počtu vzorků a druhů i náhodná proměnná vysvětlí nenulové množství variability (při následném testování signifikance ale bude neprůkazná) množství vysvětlené variability stoupá s počtem vysvětlujících proměnných (i když tyto jsou třeba úplně náhodné) nelze srovnávat variabilitu vysvětlenou modelem s různým počtem vysvětlujících proměnných (čím víc proměnných, tím víc vysvětlené variability) možné řešení použití tzv. adjustovaného R 2, tzn. vysvětlené variability ošetřené o variabilitu, kterou by vysvětlil stejný počet náhodných proměnných adjustovaný R 2 je možné spočítat pro lineární ordinační metody, pro unimodální je třeba použít metody založené na permutacích CANOCO umí adjr2 pro lineární i unimodální metody (CCA i RDA), erko (vegan) jen pro lineární (RDA) 126

123 PŘÍMÁ ORDINAČNÍ ANALÝZA MONTE-CARLO PERMUTAČNÍ TEST testuje nulovou hypotézu, že druhové složení je nezávislé na jedné nebo více vysvětlujících proměnných test první kanonické osy vliv jen jedné kvantitativní proměnné test všech kanonických os vliv všech proměnných, nebo vliv jedné kategoriální proměnné s více kategoriemi (počet os = počet kategorií 1) testová statistika F data (pseudo-f) P hladina signifikance n x počet permutací, kde F perm >= F data N celkový počet permutací 127

124 PŘÍMÁ ORDINAČNÍ ANALÝZA MONTE-CARLO PERMUTAČNÍ TEST 128 Herben & Münzbergová (2001)

125 PŘÍMÁ ORDINAČNÍ ANALÝZA MONTE-CARLO PERMUTAČNÍ TEST randomizace ploch bez omezení (unrestricted randomization) randomizace ploch v blocích (randomization within blocks defined by covariables) 129 Herben & Münzbergová 2001

126 POSTUPNÝ VÝBĚR VYSVĚTLUJÍCÍCH PROMĚNNÝCH FORWARD SELECTION ze souboru vysvětlujících proměnných umožňuje vybrat jen ty, které mají průkazný vliv v každém kroku testuje zvlášť vliv jednotlivých proměnných (Monte- Carlo permutační test) vybere tu proměnnou, která vysvětlí nejvíce variability a zároveň je signifikantní; tuto proměnnou pak do modelu zahrne jako kovariátu v dalším kroku znovu testuje vliv jednotlivých proměnných na druhová data (s odstraněním vlivu kovariát) a opakuje předchozí kroky testy signifikance jsou zatíženy mnohonásobným porovnáním, a jsou proto poměrně liberální (počet signifikantních proměnných je často nerealisticky vysoký a vyžaduje např. Bonferroniho korekci) 130

127 PROBLÉM MNOHONÁSOBNÉHO POROVNÁNÍ Simulace: 25 náhodně vygenerovaných proměnných otestování průkaznosti korelace každé proměnné s každou (čtvercová matice) průkazné korelace (p < 0.05) jsou označeny červeně dohromady 300 analýz, z nich je 16 průkazných 131

128 PARCIÁLNÍ ORDINACE PARTIAL ORDINATION odstraňuje část variability vysvětlené proměnnými, které jsou pro nás nezajímavé (například vliv umístění ploch do bloků) následně se přímou nebo nepřímou ordinací analyzuje zbytková variabilita nezajímavé proměnné se definují jako kovariáty pokud následuje přímá ordinace ordinační osy představují čistý vliv ostatních vysvětlujících proměnných bez vlivu kovariát pokud následuje nepřímá ordinace ordinační osy zachycují zbytkovou variabilitu v druhových datech po odstranění vlivu kovariát 132

129 ROZKLAD VARIANCE VARIANCE PARTITIONING zbytková variabilita variabilita vysvětlená proměnnou 1 variabilita vysvětlená proměnnou 2 vysvětlená variabilita sdílená proměnnou 1 a proměnnou 2 Borcard et al. 1992, Ecology 73:

130 ROZKLAD VARIANCE VARIANCE PARTITIONING vysvětlující proměnná kovariáta vysvětlená variabilita 1 a 2 není [a]+[b]+[c] 1 2 [a] 2 1 [c] sdílená variabilita [b] = ([a]+[b]+[c]) [a] [c] nevysvětlená variabilita [d] = Total inertia ([a]+[b]+[c]) [d] [a] [b] [c] proměnná 1 proměnná 2 [a]+[b] celkový (marginal) vliv proměnné 1 [a] čistý (partial, conditional) vliv proměnné 1 (bez vlivu prom. 2) 134 Borcard et al. 1992, Ecology 73:

131 NEVYSVĚTLENÁ VARIABILITA [d] ordinační metody jsou založené na modelu (lineární nebo unimodální) odpovědi druhu na gradient prostředí, který je velkým zjednodušením skutečnosti variance nevysvětlená modelem (složka D) ve skutečnosti obsahuje variabilitu, která by mohla být vysvětlena některou z proměnných, pokud by se data chovala podle teoretického modelu varianci nevysvětlenou modelem tedy nelze interpretovat jen jako zbytkovou variabilitu, která je dána šumem v datech a tím, že ne všechny proměnné prostředí byly měřeny Total inertia proto není měřítkem celkové variability v druhových datech, ale variability, kterou je možné zachytit pomocí zvoleného modelu (lineárního nebo unimodálního) variabilita vysvětlená danou proměnnou prostředí a vypočtená jako eigenvalue / total inertia je proto podhodnocená Økland (1999) J. Veg.Sci. 10: vedle procenta vysvětlené variability (eigenvalue / total inertia) uvádějte také relativní množství variability, kterou daná proměnná vysvětlí z celkové variability vysvětlené všemi proměnnými prostředí 135

132 PŘÍKLAD NA ROZKLAD VARIANCE SPOLEČENSTVA MĚKKÝŠŮ NA PRAMENIŠTÍCH druhové složení společenstev měkkýšů ph Ca cond Mg Na druhové složení slatiništní vegetace měřené proměnné prostředí (ve vodě) Otázka: Je druhové složení společenstev měkkýšů na slatiništích ovlivněno více druhovým složením vegetace, nebo stanovištními podmínkami? Horsák M. & Hájek M. (2003) 137

133 PŘÍKLAD NA ROZKLAD VARIANCE SPOLEČENSTVA MĚKKÝŠŮ NA PRAMENIŠTÍCH druhové složení měkkýšů (Hellingerova transformace) -> RDA druhové složení vegetace > DCA (krátký gradient) -> PCA postupný výběr proměnných (RDA) na měkkýších mezi PCA osami reprezentujícími vegetaci mezi proměnnými prostředí reprezentujícími stanovištní podmínky výsledek z vegetačních dat nejlépe vysvětlí měkkýše první dvě osy PCA z proměnných prostředí je nejlepší obsah vápníku a konduktivita slatiništní vody rozklad variance mezi vegetaci a proměnné prostředí test marginálních a parciálních frakcí vysvětlené variability 138

134 PŘÍKLAD NA ROZKLAD VARIANCE SPOLEČENSTVA MĚKKÝŠŮ NA PRAMENIŠTÍCH vegetace [PC1 + PC2] 6% p < 0.01 proměnné prostředí [Ca + conduct] 20% 2% p = [d] = 72% 139

135 ROZKLAD VARIANCE MEZI PROMĚNNÉ PROSTŘEDÍ A PROMĚNNÉ POPISUJÍCÍ PROSTOROVÉ VZTAHY 140

136 ROZKLAD VARIANCE MEZI PROMĚNNÉ PROSTŘEDÍ A PROMĚNNÉ POPISUJÍCÍ PROSTOROVÉ VZTAHY 141

137 PCNM (PRINCIPAL COORDINATES OF NEIGHBOUR MATRICES)

138 ROZKLAD VARIANCE MEZI PROMĚNNÉ PROSTŘEDÍ A PROMĚNNÉ POPISUJÍCÍ PROSTOROVÉ VZTAHY 143

139 ROZKLAD VARIANCE MEZI PROMĚNNÉ PROSTŘEDÍ A PROMĚNNÉ POPISUJÍCÍ PROSTOROVÉ VZTAHY 144

140 JAK ČÍST VÝSLEDKY ORDINAČNÍCH METOD? procento variability vysvětlené hlavními osami CANOCO: cummulative percentage variance of species data vypočte se také jako eigenvalue / total variance ukazuje, jak úspěšný byl celý proces ordinace čím více jsou jednotlivé druhy korelované, tím více variability bude vysvětleno několika málo hlavními osami má smysl srovnávat vysvětlenou variabilitu hlavních os různými ordinačními technikami na stejných datech nemá smysl srovnávat vysvětlenou variabilitu hlavních os stejnými ordinačními technikami na různých datech (eigenvalues jsou závislé na počtu hráčů ve hře druhů, vzorků) skóre (souřadnice) závisle proměnných (druhů) na osách u lineárních technik skóre = regresní koeficient, v ordinačních diagramech zobrazeny jako šipky u unimodálních technik skóre = optimum druhu, v ordinačních diagramech zobrazeny jako body 145

141 JAK ČÍST VÝSLEDKY ORDINAČNÍCH METOD? skóry vzorků (snímků) na osách v ordinačních diagramech vzorky zobrazeny jako body (lineární i unimodální techniky) vzdálenost mezi body v ordinačním prostoru odpovídá nepodobnosti mezi vzorky (ne ale nepodobnosti celého floristického složení, ale jenom té části, která je vyjádřena zobrazenými ordinačními osami) skóry nezávislých (vysvětlujících proměnných) * regresní koeficienty, důležitá jsou jejich znaménka test signifikance (Monte-Carlo permutační test) * ukazuje na statistickou významnost použitých vysvětlujících proměnných 146 * jen přímé ordinační techniky

142 JEDNOTLIVÉ PROMĚNNÉ TERMINOLOGIE vysvětlované / závislé proměnné CANOCO: druhy (species) vysvětlující / nezávislé proměnné, prediktory * CANOCO: proměnné prostředí (environmental variables) měřené nebo odhadované proměnné vzorky, objekty, případy (cases) CANOCO: snímky (samples) kovariáty, nezajímavé vysvětlující / nezávislé proměnné * CANOCO: kovariáty (covariables) proměnné, jejichž vliv nás nezajímá a chceme ho z analýzy odstranit 147 * jen přímé ordinační techniky

143 Nepřímá a přímá ordinační analýza PCA a RDA na datech z Vltavy (log + Hellinger) PCA s pasivně promítnutými proměnnými prostředí RDA s vysvětlujícími proměnnými prostředí 149

144 ORDINAČNÍ DIAGRAMY KONVENCE zobrazení vzorků -> body zobrazení druhů -> šipky (lineární metody) -> body, centroidy (unimodální metody) zobrazení ordinačních os vodorovná bývá osa vyššího řádu (např. první) orientace os je arbitrární zobrazení proměnných prostředí šipky (kvantitativní proměnné) centroidy (kategoriální proměnné) typ ordinačního diagramu: Lepš & Šmilauer (2003) Multivariate analysis of... scatterplot - 1 typ dat (vzorky nebo druhy) biplot - 2 typy dat (např. vzorky a druhy) triplot - 3 typy dat (např. vzorky, druhy a proměnné prostředí) 150

145 ORDINAČNÍ DIAGRAMY nepřímá ordinace přímá ordinace lineární metoda unimodální metoda Lepš & Šmilauer (2003) Multivariate analysis of

146 HISTORICKÉ ORDINAČNÍ DIAGRAMY BRAY & CURTIS NEPŘÍMÁ GRADIENTOVÁ ANALÝZA 152 Bray & Curtis (1957): An ordination of the upland forest communities of Southern Wisconsin. Ecological Monographs 27:

147 MODERNÍ ANALOGIE (DCA V KNIHOVNĚ VEGAN) 153

148 TŘI ALTERNATIVNÍ PŘÍSTUPY K PŘÍMÉ ORDINAČNÍ ANALÝZE (a) Klasický přístup: RDA zachovává euklidovské distance, CCA chi-kvadrát distance (b) Transformace dat (tb-rda): používá distance vzniklé transformací dat (např. Hellingerova distance) (c) Přes matici nepodobností (db-rda): zachovává distance použité ve vstupní distanční matici 154 Legendre & Legendre (2012) podle Legendre & Gallagher (2001)

149 PŘEHLED METOD ORDINAČNÍ ANALÝZY raw-data-based (založené na primárních datech) linear (lineární) unimodal (unimodální) transformationbased (založené na transformovaných primárních datech) distancebased (založené na distanční matici) unconstrained (nepřímé) PCA (analýza hlavních komponent) CA, DCA (korespondenční a detrendovaná korespondenční analýza) tb-pca (analýza hlavních komponent na transformovaných primárních datech) PCoA (analýza hlavních koordinát) NMDS (nemetrické mnohorozměrné škálování) constrained (přímé) RDA (redundanční analýza) CCA (kanonická korespondenční analýza) tb-rda (redundanční analýza na transformovaných primárních datech) db-rda (redundanční analýza založená na distanční matici) 155

150 MANTEL TEST KORELACE MEZI MATICEMI NEPODOBNOSTÍ 156 Legendre & Legendre 1998

151 MANTEL TEST proměnná prostředí ph D e druhová data sp1 sp (eucl.) D sp D e D sp r = p =

152 SHRNUTÍ 158 Legendre & Legendre 1998

153 POUŽÍVÁNÍ ORDINAČNÍCH METOD A SOFTWARE (VEGETAČNÍ STUDIE) 159 von Wehrden et al. (2009) JVS

154 PCA PŘÍKLAD TRENDY V NÁZVECH ČLÁNKŮ V EKOLOGICKÝCH ČASOPISECH 160 Nobis & Wohlgemuth (2004) Oikos

155 161 Nobis & Wohlgemuth (2004) Oikos

156 DCA PŘÍKLAD FLORISTICKÁ DATA Z NP PODYJÍ skóre pro jednotlivé kvadráty z 1. a 2. osy DCA (na základě jejich floristického složení) byly promítnuty do síťové mapy Chytrý et al. (1999) Preslia 162

157 PCA PŘÍKLAD ZMĚNY V DRUHOVÉM SLOŽENÍ PÁLAVSKÝCH DUBOHABŘIN (R. HEDL 2005, DISERTAČNÍ PRÁCE) Výrazný úbytek druhové bohatosti bylinného (E1) a keřového (E2) patra v posledních 50ti letech. Data jsou založená na zopakování fytocenologických snímků na plochách snímkovaných Jaroslavem Horákem v šedesátých letech. Změna v druhovém složení vegetace v průběhu 50ti let samovolné sukcese (PCA diagram). 163

158 NMDS PŘÍKLAD VLIV SUCHA NA SLOŽENÍ SPOLEČENSTEV V EXPERIMENTÁLNÍ STUDII 164 Chase (2007) PNAS

159 NMDS PŘÍKLAD ZOBRAZENÍ ZMĚN V DRUHOVÉM SLOŽENÍ V PROSTORU NA PŘÍKLADU TRVALÝCH PLOCH V TROPICKÉM LESE Baldeck et al. (2013) Skóre ploch v 3D NMDS ordinačním diagramu vyjádřené pomocí RGB barev 166

160 CCA PŘÍKLAD ROZDÍL MEZI PRADÁVNÝMI A DRUHOTNÝMI LESY Vojta (2007) Preslia 169

Mnohorozměrná analýza ekologických dat

Mnohorozměrná analýza ekologických dat Mnohorozměrná analýza ekologických dat Jan Lepš & Petr Šmilauer Překlad: Dana Vašková, s následnými korekcemi autorů Biologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích České Budějovice, 2000

Více

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie)

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ 211 Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ (okres Opava, červen 21) Rozsah 77 Průměr 11,5 Minimum 5,5 Dolní kvartil 8,4 5 1 15 2 Medián 9,9 Horní

Více

SPECIMEN. Základy zpracování dat. Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007. tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε

SPECIMEN. Základy zpracování dat. Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007. tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε Základy zpracování dat Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007 tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε ii Skripta vznikla pro potřeby kurzu Základy zpracování dat určeného studentům

Více

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Bohumír Procházka, SZÚ Praha 1 Co můžeme sledovat Pro charakteristiku nebo vlastnost, kterou chceme sledovat zvolíme termín jev.

Více

ajejichaplikace Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

ajejichaplikace Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Řešení krizových situací metody ajejichaplikace Katarína Jelšovská Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením

Více

Metody řešení problematiky neúplných dat

Metody řešení problematiky neúplných dat Metody řešení problematiky neúplných dat Ing. David Pejčoch, DiS. Katedra informačního a znalostního inženýrství Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická Nám. W. Churchilla 4 130 00 Praha

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Tvorba modelu pro přípravu a zpracování experimentálních dat Creation of Model

Více

AKTUÁLNÍ TÉMATA SOUČASNÉ BIOSTATISTIKY

AKTUÁLNÍ TÉMATA SOUČASNÉ BIOSTATISTIKY ROBUST 2002, 16 49 c JČMF 2002 AKTUÁLNÍ TÉMATA SOUČASNÉ BIOSTATISTIKY M.BRABEC,M.MALÝ,B.PROCHÁZKA,Z.ROTH,L.TOMÁŠEK Abstract. Biostatistics is a branch of applied statistics whose main scope lies in the

Více

Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce

Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM: EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce Adéla Šenková VEDOUCÍ PRÁCE: RND

Více

Cronbachův koeficient α nová adaptovaná metoda uvedení vlastností položkové analýzy deskriptivní induktivní parametrické

Cronbachův koeficient α nová adaptovaná metoda uvedení vlastností položkové analýzy deskriptivní induktivní parametrické Československá psychologie 0009-062X Metodologické požadavky na výzkumné studie METODOLOGICKÉ POŽADAVKY NA VÝZKUMNÉ STUDIE Výzkumné studie mají přinášet nová konkrétní zjištění získaná specifickými výzkumnými

Více

Statistické zpracování dat garant: Prof. Ing. Milan Palát, CSc.

Statistické zpracování dat garant: Prof. Ing. Milan Palát, CSc. Statistické zpracování dat garant: Prof. Ing. Milan Palát, CSc. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Aktivita 02 Vícerozměrné statistické metody (podklady pro modul, další aplikace v systému UNISTAT a

Více

Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta. Statistika II

Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta. Statistika II Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Statistika II distanční studijní opora Marie Budíková Brno 2006 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie v rámci programu SOCRATES

Více

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Příloha k závěrečné zprávě za rok 2013 Číslo projektu: TA01021283 Název projektu: Vývoj a kalibrace modulární autonomní stanice pro měření

Více

Poznámky k pou ívání prùmìrných Ellenbergových indikaèních hodnot pøi analýze vegetaèních dat

Poznámky k pou ívání prùmìrných Ellenbergových indikaèních hodnot pøi analýze vegetaèních dat Zprávy Èes. Bot. Spoleè., Praha, 47: 159 178, 2012 159 Poznámky k pou ívání prùmìrných Ellenbergových indikaèních hodnot pøi analýze vegetaèních dat Notes to the use of mean Ellenberg indicator values

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Introduction to programing in Octave for subject denoted as Computer Aires Automation Control Jaroslav Popelka Bakalářská práce 2008 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR

AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR Martin Hanel, Stanislav Horáček, Jan Daňhelka, Martin Tomek, Kateřina Hánová, Adam Vizina, Ondřej Ledvinka, Pavel Treml, Eva Melišová

Více

Nesprávná užívání statistické významnosti a jejich možná řešení*

Nesprávná užívání statistické významnosti a jejich možná řešení* Nesprávná užívání statistické významnosti a jejich možná řešení* Petr Soukup** Institut sociologických studií Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze Improper Use of Statistical Significance

Více

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři Zbyněk Plzák Obsah NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři... 1 Správnost měření... 3 Přesnost měření... 3 Nejistoty analytických

Více

SBORNÍKY TECHNICKÉ HARMONIZACE 2005

SBORNÍKY TECHNICKÉ HARMONIZACE 2005 SBORNÍKY TECHNICKÉ HARMONIZACE 2005 NEJISTOTY MĚŘENÍ, PŘESNOST MĚŘENÍ, SPRÁVNOST MĚŘENÍ A OTÁZKY SPOJENÉ SE VZÁJEMNOU POROVNATELNOSTÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ A S PROHLÁŠENÍM O SHODĚ S TECHNICKÝMI SPECIFIKACEMI

Více

Kapitola VIII. CHYBĚJÍCÍ A ODLEHLÉ HODNOTY. Luděk Dohnal. Chybějící a odlehlé hodnoty 43

Kapitola VIII. CHYBĚJÍCÍ A ODLEHLÉ HODNOTY. Luděk Dohnal. Chybějící a odlehlé hodnoty 43 Chybějící a odlehlé hodnoty 43 Kapitola VIII. CHYBĚJÍCÍ A ODLEHLÉ HODNOTY. Luděk Dohnal Většinou se předpokládá, že data jsou pěkná, např. normálně rozdělená, neobsahují anomální hodnoty a žádný výsledek

Více

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci pracovní postupy v GIS zpracování statistických dat atributové a prostorové výběry dat interpolační metody geostatistické

Více

Open Access Repository eprint

Open Access Repository eprint Open Access Repository eprint Terms and Conditions: Users may access, download, store, search and print a hard copy of the article. Copying must be limited to making a single printed copy or electronic

Více

Shluková analýza vícerozměrných dat v programu R

Shluková analýza vícerozměrných dat v programu R Shluková analýza vícerozměrných dat v programu R - příklad použití metod PAM, CLARA a fuzzy shlukové analýzy http://data.tulipany.cz Úvodní poznámky a popis dat Pro analýzu vícerozměrných dat existují

Více

Hrubých chyb se musíme vyvarovat. Systematické chyby můžeme rozpoznat a opravit. U cvičeného pozorovatele je reakční doba pro

Hrubých chyb se musíme vyvarovat. Systematické chyby můžeme rozpoznat a opravit. U cvičeného pozorovatele je reakční doba pro III. Chyby měření a zpracování naměřených výsledků 1. Obecné úvahy Při měření nějaké fyzikální veličiny můžeme zásadně rozlišit dva případy: 1.) několikrát po sobě měříme veličinu, která je konstantní

Více

Sekundární analýza socio ekonomických dat a zdroje dat

Sekundární analýza socio ekonomických dat a zdroje dat Studijní podklady Sekundární analýza socio ekonomických dat a zdroje dat Martin Vávra, Tomáš Čížek Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Kontakty na autory Martin Vávra, Tomáš Čížek Český sociálněvědní datový

Více

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MATICOVÉ ROZKLADY PRO KALMANŮV FILTR Vedoucí práce: doc. RNDr. Milada Kočandrlová, CSc. Katedra

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Měření zpoždění mezi signály EEG Ondřej Drbal Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Roman katedra Teorie obvodů rok obhajoby 24 Čmejla, CSc. Zadání diplomové

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika

Pravděpodobnost a matematická statistika Pravděpodobnost a matematická statistika Mirko Navara Centrum strojového vnímání katedra kybernetiky FEL ČVUT Karlovo náměstí, budova G, místnost 104a http://cmp.felk.cvut.cz/ navara/mvt http://cmp.felk.cvut.cz/

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Rozpoznání slov diskrétního diktátu Bc. Miloslav Kočí

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Rozpoznání slov diskrétního diktátu Bc. Miloslav Kočí UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Rozpoznání slov diskrétního diktátu Bc. Miloslav Kočí Diplomová práce 2010 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně.

Více