c. 2 a jinem pravnim predpisu 1 ).

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "c. 2 a jinem pravnim predpisu 1 )."

Transkript

1 Castka 110 Sbfrka zakonu c. 341 / 2008 Strana VYHLASKA ze dne 26. srpna 2008 o podrobnostech nakladani s biologicky rozlozitelnymi odpady a 0 zrnene vyhlasky c Sb., o podminkach ukladanf odpadu na skladky a jejich vyuzivanf na povrchu terenu a zrnene vyhlasky c Sb., 0 podrobnostech nakladani s odpady (vyhlaska 0 podrobnostech nakladanf s biologicky rozlozitelnyrni odpady) Ministerstvo zivotniho prostredi v dohode s Ministerstvem zernedelstvi a Ministerstvem zdravotnictvi stanovi podle 33b odst. 3 zakona c. 185/2001 Sb., oodpadech a 0 zrnene nekterych dalsich zakonu, ve zneni zakona c. 314/2006 Sb., (dale jen "zakon"): CAST PRVNI 1 Predmet iipravy Tato vyhlaska upravuje podrobnosti nakladani s biologicky rozlozitelnyrni odpady (dale jen "bioodpady"). 2 Seznam bioodpadu a pozadavky na kvalitu odpadu vstupujfcich do technologie materialoveho vyuzivanf bioodpadu Seznam bioodpadu vyuzitelnych v zafizeni k vyuzfvani bioodpadu vcetne seznamu bioodpadu vyuzitelnych v malem zafizeni podle 33b odst. 1 pism. a) zakona a pozadavky na kvalitu odpadu vstupujfefch do technologie jejich materialoveho vyuzivani jsou uvedeny v prfloze c Technicke pozadavky na vybavenf a provoz zafizeni biologickeho zpracovani bioodpadu v zavislosti na mnozstvi a druhu v nern upravovanych bioodpadu a technologicke pozadavky na upravu bioodpadu (1) Technicke pozadavky na vybavenf a provoz zarizeni k vyuzivani bioodpadu jsou stanoveny v zavislosti na rnnozstvi a druhu v nern zpracovavanych bioodpadu pro a) mala zarizeni podle 33b odst. 1 pism. a) zakona, v priloze c. 2 a priloze c. 3, b) zafizeni s vyssf kapacitou, nez je stanoveno v 33b odst. 1 pism. a) zakona pro mala zafizeni, v zavislosti na technologii zpracovani bioodpadu, v pfiloze c. 2 a jinem pravnim predpisu 1 ). (2) Zarizeni k biologickernu zpracovani bioodpadu se podle pouzivane technologie deli na: a) kompostarny a dalsi zarizeni s aerobnfm procesem zpracovani bioodpadu, b) bioplynove stanice a dalsi zafizeni s anaerobnfm procesem zpracovani bioodpadu. (3) Technologicke pozadavky na jednotlive zpusoby biologickeho zpracovani bioodpadu podle odstavce 2 jsou uvedeny v priloze c Obsah provozniho radu zarfzeni Obsah provozniho radu zafizeni s vyssf kapacitou, nez je stanoveno v 33b odst. 1 pism. a) zakona pro mala zarizeni, je uveden v priloze c Zpusob a kriteria hodnoceni a zarazovani upravenych bioodpadu do skupin podle zpusobu jejich rnaterialoveho vyuzivani (1) Hodnoceni vystupu ze zarizeni k vyuzfvani bioodpadu se provadi podle kriterii stanovenych v pfiloze c. 5. (2) Na zaklade vysledku hodnoceni se vystupy ze zarizeni k vyuzivani bioodpadu zafazuji do skupin odpovfdajfefch jednotlivyrn zpusobum materialoveho vyuzitf upravenych bioodpadu, uvedenych v priloze c. 6. (3) Limitni hodnoty koncentraci cizorodych (rizikovych) latek a prvku ve vystupech ze zafizeni pro biologicke zpracovani bioodpadu jsou stanoveny v tabulce c prflohy c. 5. 1) Zakon c. 183/2006 Sb., 0 uzemnim pl.inovanf a stavebnirn radu (stavebni zakon), ve znenf pozdejsfch predpisu.

2 Strana 5252 Sbfrka zakonu c. 341 / 2008 Castka 110 (4) Kriteria pro kontrolu ucinnosti hygienizace jsou uvedena v tabulce c a cetnost kontrol v tabulce c prflohy c. 5. V prrpade zpracovani vedlejsich zivocisnych produktu se kriteria a cetnost kontrol pro vystupy posuzujf podle jineho pravniho predpisu"). (5) Znaky jakosti rekultivacniho kompostu a rekultivacniho digestatu jsou stanoveny v tabulkach c a c prflohy c Cetnost a metody vzorkovani Vzorkovani se uskutecriuje na zaklade planu vzorkovani, zpracovaneho podle zasad stanovenych v pfiloze c. 7 a v souladu s provoznim radem zaifzeni, o vzorkovani se zpracovava protokol 0 vzorkovani podle prflohy c. 8. CAST DRUHA Zrnena vyhlasky c Sb., o podminkach ukladanf odpadu na skladky a jejich vyuzfvani na povrchu terenu a zrnene vyhlasky c Sb., 0 podrobnostech nakladanf s odpady Vyhlaska c. 294/2005 Sb., 0 podminkach ukladani odpadu na skladky a jejich vyuzivani na povrchu terenu a zrnene vyhlasky c. 383/2001 Sb., 0 nakladani s odpady, se rneni takto: podrobnostech V 12 se za odstavec 2 vklada novy odstavec 3, ktery vcetne poznamky pod carou c. 10a zni:,,(3) Ustanoveni odstavce 2 se nevztahuje na vystupy ze zafizeni k vyuzivani biologicky rozlozitelnych odpadu, pro ktere jsou zpusob a kriteria hodnoceni a zarazovani do skupin podle zpusobu jejich vyuziti stanoveny jinym pravnim predpiseml'"). loa) Vyhlaska c. 341/2008 Sb., 0 podrobnostech nakladani s biologicky rozlozitelnymi odpady a 0 zmene vyhiasky c. 294/ /2005 Sb., 0 podminkach ukladani odpadu na skladky a jejich vyuzfvani na povrchu terenu a zmene vyhlasky c. 383/ /2001 Sb., 0 podrobnostech nakladani s odpady, (vyhlaska o podrobnostech nakladani s biologicky rozlozitelnymi odpady).". Dosavadnf odstavce 3 a 4 se oznacuji jako odstavce 4 a 5. CAST TRETI 7 Ucinnost Tato vyhlaska nabyva ucinnosti dnem jejiho vyhlasenf. Ministr: RNDr. Bursik v. r. 2) Narfzenf Fvropskeho parlamentu a Rady (ES) c. 1774/2002 ze dne , kteryrn se stanovi hygienicka pravidla tykajfc1 se vedlejsfch zivocisnych produktu, kterc nejsou urceny k lidske spotrebe, v platnern zneni.

3 Castka 110 Sbfrka zakonu c. 341 / 2008 Strana 5253 Pifloha C. 1 k vyhlasce c Sb. Seznam bioodpadu a pozadavky na kvalitu odpadu vstupujicich do technologie materialoveho vyuzivan! bioodpadu A. Seznam vyuzitelnych bioodpadu ZvhBtni zpusoby nakladani Druhy odpadf podle Katalogu odpadu" Odpady z prvovyroby v zemedelstvi, zahradnictvi, myslivosti, rybafstvl ~ 02 vyroby a zpracovani potravin 0201 Odpady ze zemedelstvi, zahradnictvi, lesnictvi, myslivosti, rybafstv! Kaly z prani a z cistem Odpad rostlinnych pletiv Zvirecl trus, moe a hnuj (vcetne znecistene slamy), kapalne odpady, soustred'ovane oddelene a zpracovavane mimo misto vzniku Odpady z lesnictvi Odpady z vyroby a zpracovant masa, ryb a [Inych potravin fivofi neho I 0202 puvodu I Kaly z prani a z cisteni Suroviny nevhodne ke spotrebe nebo zpracovani Kaly z cisteni odpadnich vod v miste jejich vzniku Odpady z vyroby a ze zpracovani ovoce, zeleniny, obilovin, jedlych oleju, kakaa, kavy a tabaku; odpady z konzervarenskeho a tabakoveho prumyslu z vyroby drozdl a kvasnieneho extraktu, z pfipravy a kvaseni 0203 melasy Kaly z prani, cisten], loupani, odstred'ovaru a separace Suroviny nevhodne ke spotrebe nebo zpracovarn Odpady jinak blize neurcene Kaly z cisteni odpadnich vod v miste jejich vzniku 0204 Odpady z vyroby cukru Zemina z cisteni a prani tepy Kaly z cisten! odpadnich vod v mlste jejich vzniku 0205 Odpady z mlekarenskeho prumyslu Suroviny nevhodne ke spotrebe nebo zpracovani Kaly z cisteni odpadnich vod v miste jejich vzniku 0206 Odpady z pekaren a vyroby cukrovinek Suroviny nevhodne ke spotrebe nebo zpracovani Kaly z cisten! odpadnich vod v mlste jejich vzniku 3) Vyhlaska c. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadu, Seznam nebezpecnych odpadu a seznamy odpadu a statu pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu a postup pri udelovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu (Katalog odpadu), ve znent pozdejsich predpisu,

4 Strana 5254 Sbfrka zakonu c. 341 / 2008 Castka 110 ZvhBtni zpusoby nakladanl Druhy odpadu podle Katalogu odpadu" Odpady z vyroby alkoholickych a nealkoholickych napoju (s vyjimkou 0207 kavy, ~aje a kakaa) Odpad z prani, cisteni a mechanickeho zpracovani surovin Odpad z destilace lihovin Suroviny nevhodne ke spotrebe nebo zpracovani Kaly z cisteni odpadnich vod v miste jejich vzniku Odpady ze zpracovani dfeva a vyroby desek, nabytku, celul6zy, papiru a 03 lepenky 0301 Odpady ze zpracovani dfeva a vyroby desek a nabytku Odpadni kura a korek Piliny, hobliny, odfezky, drevo, drevotrlskove desky a dyhy, neuvedene pod clslem 03 0] Odpad z vyroby a zpracovani celulozy, papiru a lepenky Odpadni kura a drevo Mechanicky oddeleny vymet z rozvlaknovani odpadniho papiru a lepenky Odpady ze trfdent paplru a lepenky urcene k recyklaci Odpadni kaustifikacni kal Vymetova vlakna, kaly z rnechanickeho oddelovanl obsahujici vlakna, vypln( povrchove vrstvy z mechanickeho trident Kaly z cistent odpadnich vod v miste jejich vzniku neuvedene pod cislem Odpady z kozedelneho, kozdnickeho a textilniho prumyslu 0401 Odpady z kozedelneho a kozesnickeho prumyslu Odpadni klihovka a stipenka Kaly neobsahujici chrom, zejmena kaly z cisten! odpadnich vod v miste jejicl vzniku 0402 Odpady z textilniho prumyslu s vyjimkou textilii ze syntetickych vlaken Organicke hmoty z pfirodnich produktu (napf. tuk, vosk) Ostatni kaly z cisten! odpadnich vod v rniste jejich vzniku neuvedene pod Odpady z nezpracovanych textilnich vlaken Odpady ze zpracovanych textilnich vlaken Odpadni obaly; absorpeni ~inidla, ~istici tkaniny, flltraeni materialy a 15 ochranne odevy jinak neureene 1501 Obaly (v~etne oddelene sbiraneho komunalniho obaloveho odpadu) Papirove a lepenkove obaly Drevene obaly 16 Odpady v tomto katalogu jinak neurcene 1603 Vadne sarze a nepouzite vyrobky

5 Castka 110 Sbfrka zakonu c. 341 / 2008 Strana 5255 ZvhHtni zpusoby nakladanl Druhy odpadu podie Katalogu odpadu" Organicke odpady neuvedene pod cislem Stavebni a demolicnl odpady (vcetn~ vyt~zenezeminy z kontaminovanyc 17 mist) 1702 Dfevo, sklo a plasty Drevo Odpady ze zafizeni na zpracovanl (vyuztvan! a odstranovanf) odpadu, z cistiren odpadnich vod pro ci t~ni techto vod mimo misto jejich vzniku a 19 vyroby vody pro spotrebu lidi a vody pro prumyslove ucely 1905 Odpady z aerobniho zpracovani pevnych odpadu Kornpost nevyhovujici jakosti 1906 Odpady z anaerobniho zpracovani odpadu Extrakty z anaerobniho zpracovani komunalniho odpadu Produkty vyhnlvani z anaerobniho zpracovani komunalniho odpadu Extrakty z anaerobniho zpracovani odpadu zivocisneho a rostlinneho puvodu Produkty vyhnivani z anaerobniho zpracovani zivocisneho a rostlinneho odpadu 1908 Odpady z cistiren odpadnich vod jinde neuvedene Kaly z cisteni kornunalnlch odpadnich vod I Smes tuku a oleju z odlucovacu tuku obsahujicich pouze jedle oleje a jedle tu Kaly z biologickeho Cisteni prumyslovych odpadnich vod neuvedene pod cislem Kaly z jinych zpusobu cisteni prumyslovych odpadnich vod neuvedene pod cislem Odpady z vyroby vody pro spotrebu lidi nebo vody pro prumyslove ucely Pevne odpady z primarniho cisteni (z cesli a filtru) Kaly z cifeni vody Kaly z dekarbonizace Odpady z upravy odpadu jinde neuvedene (napf, tfid~ni, drceni, lisovan peletizace) Papir a lepenka Drevo neuvedene pod cislem Komunalni odpady (odpady z domacnosti a podobne zivnostenske, 20 prumyslove odpady a odpady z uradu), vcetn~ slozek z oddeleneho sberu 2001 Slozky z oddeleneho sberu (krome odpadu uvedenych v podskupine Papir a lepenka, s vyj irnkou papiru s vysokyrn leskern a odpadu z tapet I Biologicky rozlozitelny odpad z kuchyni a stravoven Odevy 2001 II Textilni materialy Jedly olej a tuk

6 Strana 5256 Sbfrka zakonu c. 341 / 2008 Castka 110 ZvhHtni zpusoby Druhy odpadu podle Katalogu odpadu" nakladani Drevo neuvedene pod clslem Odpady ze zahrad a parku (v~etn~ hfbitovnlho odpadu) Biologicky rozlozitelny odpad 2003 Ostatni komunalni odpady Odpad z trzist' Kal ze septiku a zump Objemny odpad Pozndmky k A. Seznamu vyuzitelnyc!l odpadu: 1 - podlehaji souhlasu a kontrole Krajske veterinami spravy podle jineho pravniho predpisu" 2 - podlehaji kontrole podle tabulky c prilohy c. 5 k teto vyhlasce. 3 - urcite zmetkove potraviny - vyber zmetkovych potravin podle Naflzeni Komise (ES) ze dne 3. (mora 2006 c. 197/2006 Sb., nezivocisneho puvodu nebo neobsahujici produkty zivocisneho puvodu jako napriklad pecivo, testoviny, cukrarske vyrobky a podobne vyrobky, ktere z obchodnich duvodu, z duvodu zavady pri vyrobe, baleni nebo jine zavady neptedstavuji nebezpeci pro zdravi lidi nebo zvirat a nejsou jiz urceny k lidske spotrebe a zbavene obalu mohou byt zpracovany v zanzentch na vyrobu bioplynu nebo kornpostovani, ktera nepodlehaji schvaleni Krajske veterinarni spravy ani jeji kontrole. B. Seznam bioodpadu vyuzitelnych V malem zafizeni Druhy odpadu podle Katalogu odpadu" 0201 Odpady ze zemedelstvl, zahradnictvi, lesnictvi, myslivosti, rybafstvl Odpad z rostlinnych pletiv 2001 Komunalnl odpady - slozky z oddeleneho sberu Drevo neuvedene pod cislem Odpady ze zahrad a parku (v~etn~ hfbitovniho odpadu) Biologicky rozlozitelny odpad 2003 Ostatni komunalnl odpady Odpad z trzist' c. Pozadavky na kvalitu bioodpadu vstupujicich do zafizeni Vyuzitelne druhy bioodpadu uvedene v seznamech A a B rnusi spliiovat pozadavky: a) stanovene v podminkach ptejimky odpadu do konkretniho zafizeni, stanovene jeho provoznim radem, b) stanovene pro nektere druhy bioodpadu v seznamu A.

7 Castka 110 Sbfrka zakonu c. 341 / 2008 Strana 5257 Pifloha c. 2 k vyhlasce c Sb. Technologicke pozadavky na jednotlive zpusoby biologickebo zpracovani bioodpadu a technicke pozadavky na vybaveni a provoz zaffzeni biologickeho zpracovani bioodpadu A. Zpusoby blologickeho zpraeovani bioodpadu Zpusoby biologickeho zpracovani bioodpadu, ktere jsou povazovany za jejich vyuzivani ve smyslu teto vyhlasky, jsou tizene a kontrolovane procesy aerobni nebo anaerobni mikrobialni biochemicke premeny techto bioodpadu probihajici v zafizenich k jejich pracovani, pripadne dalsi zpusoby vyuzivani nebo i zcela nove biologicke postupy a technologie vyvinute na zaklade postupujiciho rozvoje vedy a techniky s vystupy, ktere odpovidaji pozadavkum teto vyhlasky. B. Zakladni pozadavky na zaffzeni (1) Mala zaffzeni - pozadavky na mala zarizeni jsou uvedeny v priloze c. 3 (2) Kompostarny a dalsi zaffzeni s procesem kompostovani a) v pripade, ze budou v zarizeni zpracovavany zemedelske odpady zivocisneho puvodu nebo vedlejsi zivocisne produkty, s vyjimkou vytfidenych kuchyiiskych odpadu z kuchyni, jide1en a stravoven a urcitych zmetkovych potravin, postupuje se v souladu s jinym pravnim predpisem 2), b) nezbytnym vybavenimje: 1. zarizeni ke sledovani teploty, 2. zarizeni pro zvlhcovani, 3. zahzeni pro provzdusiiovani, prekopavani. c) dalsi pozadavky jsou stanoveny jinym pravnim ptedpisem!'. (3) Bioplynove stanice a dalsi zafizeni s procesem anaerobni digesce Pozndmka: a) pozadavky na zafizeni, ve kterych jsou zpracovavany vedlejsi zivocisne produkty, s vyjimkou vytridenych kuchyiiskych odpadu z kuchyni, jidelen a stravoven+ a urcitych zmetkovych potravin, jsou stanoveny jinym pravnim pfedpiscrrr", b) dalsl pozadavky jsou stanoveny jinym pravnim predpisem!'. + Vytrtdenym kuchynskym odpadem z kuchyni,jidelen a stravoven se rozumi odpad pouze rostlinneho charakteru (napriklad zbytky zeleniny a ovoce), ktery neptisel do kontaktu se surovinami zivocisneho puvodu (napnklad se syrovym masem, syrovyrni produkty rybolovu, syrovyrni vejci nebo syrovyrn mlekern), C. Technoleglcke pozadavky na upravu bioodpadu (l) Kompostovani - proces, pri nemz se cinnosti mikro a makro organisrnu za pfistupu vzduchu ptemenuje vyuzitelny bioodpad na stabilizovany vystup - kompost. Technologicke pozadavky na tento proces jsou:

8 Strana 5258 Sbirka zakonu c. 341 / 2008 Castka 110 a) pro kompostovani bioodpadu s ocekavanyrn hygienizovanym vystupern podle technologie pouzivane v zarizeni musi byt dodrzeny teploty uvedene v tabulce c. 2.1., pricernz hygienizaci se rozumi zpusob upravy bioodpadu, kterym se snizuje pocet patogennich organismu, ktere mohou zpusobit onemocneni cloveka nebo zvirat, pod stanovenou hodnotu. Tabulka c Teplotni rezimy pfi hygienizaci kompostovanim Technologie Vstupy Teplota, doba Male zarizent Odpady ze zahrad a zelene ~45 C, 5 dni Odpady ze zahrad a zelene, zbytkova biomasa ze Kompostovani ~45 C, 10 dni zemedelstvi Biologicky rozlozitelne odpady (die prilohy c. 1 ~55 C, 21dni Kompostovani seznam A) ~65 C, 5 dnl Kompostovani v uzavrenych Biologicky rozlozitelne odpady (dle pttlohy c. l, prostorach seznam A) ~65 C, 5 dnl b) v malych zatizenich je v prubehu kompostovani nutne dosahnout teploty nejmene 45 C po dobu 5 dni a uskutecnit nejmene 2 prekopavky, c) teplota kornpostovych zakladek vyssich nez 2 m se mefi ve stredu zakladky v minimalni hloubce 1 m od povrchu zakladky, Teplota nizsich kompostovych zakladek se meri ve stredu zakladky v minimalni hloubce 0,5 m od povrchu zakladky, d) minirnalni doba procesu po provedene homogenizaci je 60 dnu, Pfi kompostovani v uzavrenych prostorach je mozna i doba kratsi v pripade zpracovani pouze rostlinnych tkani nebo je-li vyrobcem zatizeni stanovena minimalni doba zpracovani jinak. e) pfi kompostovani vstupu do zafizeni vyzadujicich zvlastni zpusoby nakladani podle prilohy c. 1, seznam A, je ucinnost hygienizace v zaffzeni v tomto pripade potvrzena ovefenim vnesenymi organismy podle bodu uvedeneho v casti D odst. 1 pismo c) a odst. 2 teto pnlohy, f) pfi procesu kompostovani je pro expedici kompostu pnpustna teplota nizsi nez 40 C, g) v prubehu celeho procesu kompostovani je nutne dusledne dodrzovat opatreni stanovena k dodrzeni pozadavku jinych pravnich predpisu", zejmena ve vztahu k ochrane podzemnich a povrchovych vod, ochrane zdravi a pro omezeni znecist'ovani okolniho prostredi zapachem (nesmi dojit k ptekroceni pfipustne miry obtezovani zapachem). (2) Anaerobni digesce a) Pfi anaerobni digesci bioodpadu, kterou se rozumi fizeny a kontrolovatelny mikrobialni mezofilni nebo termofilni rozklad organickych latek bez pfistupu 4) Napriklad zakon c. 86/2002 Sb., 0 ochrane ovzdusi a 0 zmene nekterych dalstch zakonu (zakon 0 ochrane ovzdusi). ve zneni pozdejslch pfedpisu, vyhlaska c. 362/2006 Sb., 0 zpusobu stanoveni koncentrace pachovych latek, pripustne miry obtezovani zapachern a zpusobu jejfho zjist'ovani, zakon c. 254/200\ Sb., 0 vodach a 0 zmene nekterych zakonu (vodni zakon), ve zneni pozdejsich predpisu, zakon c. 258/2000 Sb., 0 ochrane verejneho zdravi a 0 zmene nekterych souvisejicich zakonu, ve znenf pozdejsich predpisu, vyhlaska c. 450/2005 Sb., 0 nalezitostech nakladani se zavadnymi latkami a nalezitostech havarijnlho planu, zpusobu a rozsahu hlasenl havarii, jejich zneskodnovani a odstranovani jejich skodlivych nasledku.

9 Castka 110 Sbirka zakonu c. 341 / 2008 Strana 5259 vzduchu v zatizeni bioplynove stanice jako samostatne technologie za vzniku bioplynu, digestatu nebo rekultivacniho digestatu, je nutne dosahnout teploty zpracovavaneho bioodpadu nejmene 55 C a udrzet ji nejmene po dobu 24 hodin bez preruseni, pticemz nezbytna celkova doba procesu anaerobni digesce je vice nez 30 dnu. Celkova doba zdrzeni muze byt kratsi nez 30 dnu, nejmene vsak 20 dnu, pokud provozovatel zajisti, ze produkovany digestat trvale splnuje hodnoty stability die j ineho predpisu". Dosazeni a udrzeni rninimalni teploty se nevyzaduje, jsou-li zpracovavanym bioodpadem rostlinne tkane. b) Dosazeni nizsf provozni teploty v reaktoru nez 55 C nebo kratsi doby expozice naplne reaktoru touto teplotou je mozne v pripade, ze 1. bioodpad byl predupraven pfi teplote 70 C po dobu 1 hodiny, nebo 2. rekultivacni digestat byl nasledne udrzovan pfi teplote 70 C po dobu 1 hodiny, nebo 3. rekultivacni digestat byl kornpostovan. c) V prubehu celeho procesu zpracovani bioodpadu pri anaerobni digesci je nutne dusledne dodrzovat opatreni stanovena k dodrzeni pozadavku jinych pravnich predpisu" zejmena ve vztahu k ochrane podzemnich a povrchovych vod (napf, zkousky tesnosti u vsech nadrzi a jimek), pro ochranu zdravi a pro omezeni znecist'ovani okolniho prostredi zapachem (pripustna mira obtezovani zapachem). d) Podrobny popis opatfeni pro omezeni rizika zapachu je vzdy soucasti provozniho radu zarizeni a nalezitosti tohoto popisu jsou uvedeny v priloze c. 4. e) Pfi anaerobni digesci vstupu do zafizeni, vyzadujicich zvlastni zpusoby nakladani die pfilohy c. 1, seznam A, se ucinnost hygienizace v zafizeni overuje podle bodu uvedeneho v casti D odst. 1 pismo c) a odst. 2 teto prilohy. D. Kontrola zpusobu biologickeho zpracovani bioodpadu z hlediska ucinnosti hygienizace ( 1) Ke kontrole ucinnosti hygienizace technologii - zpusobu biologickeho zpracovani v zafizenich k vyuziti bioodpadu se pouziva: a) monitoring technologickych parametru pouzite technologie (napriklad teplota, vlhkost, doba zpracovani) podle tabulky C teto prilohy, b) kriteria pro hodnoceni vystupu ze zarizeni stanovena v tabulce C pfi cetnosti kontrol podle tabulky c prilohy c. 5, c) v pripadech zpracovani vedlejsich zivocisnych produktu podle 5 odst. 4 overeni procesu biologickeho zpracovani bioodpadu pomoci vnesenych organismu. (2) Overeni procesu biologickeho zpracovani bioodpadu pomoci vnesenych organismu se provadi v zafizenich pfi zpracovavani kalu z cistiren odpadnich vod nebo jinych bioodpadu, u kterych se predpokiada kontaminace patogennimi ciniteli a to a) kontrolou dodrzovani stanovenych technologickych pararnetru a kontrolou dodrzovani limitnich hodnot vybranych kriterii pro hodnoceni vystupu, 5) Postupuje se podle normy tsn ISO 11734

10 Strana 5260 Sbirka zakonu c. 341 / 2008 Castka 110 b) testem primeho hodnoceni procesu, pfi kterem se vyuzivaji vnesene indikatorove mikroorganismy; vnesenyrn indikatorovyrn organismem je Salmonella senftenberg W 775 (H2S negativni) nebo Escherichia coli. (3) Proces je mozno povazovat za overeny, jestlize: a) vystup ze zafizeni odpovida stanovenym kriteriim uvedenym v tabu1ce c prilohy e.s, b) byly dodrzeny vsechny technologicke parametry stanovene provoznim fadem, c) pocet kolonii tvoficich jednotku u vneseneho organismu se behem procesu snizi mini maine 0 6 radil. (4) V ptipade, ze jsou zpracovavany odpady vedlejsich zivocisnych produktu, jsou pozadavky na nakladani s nimi stanoveny jinym pravnim predpisem'", Pozndmka: lndikatorove mikroorganismy jsou stanovene mikroorganisrny, ktere signalizuji mikrobiologickou kontaminaci biologicky rozlozitelnych odpadu a vystupu ze zarizent k vyuzivani odpadu, 6) Prilohy c. II, III a VI narizeni Evropskeho parlamentu a Rady (ES) c ze dne , kteryrn se stanovi hygienicka pravidla tykajicl se vedlejsich zivocisnych produktu, ktere nejsou urceny k lidske spotrebe, ve zneni narlzenl Komise (ES) c. 2006/208 ze dne 7. (mora 2006, kterym se meni ptilohy VI a VIII nanzeni Evropskeho parlamentu a Rady (ES) c. 1774/2002, pokud jde 0 normy zpracovani pro zarizeni na vyrobu bioplynu a kompostovani a pozadavky na hnuj.

11 Castka 110 Sbfrka zakonu c. 341 / 2008 Strana 5261 Pifloha c. 3 k vyhlasce c Sb. Zakladni pofadavky na zflzeni maleho zaffzeni k vyuzivan! bioodpadu (kompostovanf) a jeho provoz (1) Male zarizeni musi byt zrizeno v souladu s jinym pravnim pfedpisem". (2) Dale se pozaduje: a) zvolit misto se sklonem svahu rnaximalne do 30; zakladku je mozno v pripade potreby pokryt vodonepropustnou textilii nebo kompostovat ve vacich nebo zakladku zasttesit, b) dodrzet minirnalni vzdalenost od povrchovych vod (vodni tok, rybnik, jezero apod.) 50 m (je nutne zohlednit mistni hydrologickou situaci), c) dodrzet minimalni vzdalenost od zdroju pitne vody, zdroju lecivych vod a pfirodnich mineralnich vod 100 m (je nutne zohlednit mistni hydrogeologickou situaci), d) zvolit misto mimo aktivni zonu zaplavoveho uzemi v souladu s jinym pravnim predpisern8), e) zabezpecit misto proti vstupu nepovolanych osob a oznacit (s uvedenim infonnaci o kontaktu na provozovatele a provozni dobe zafizeni), f) vest provozni denik. 1. Provozni denik maleho zafizeni obsahuje: i) nazev rnaleho zafizeni a adresu vcetne pozernkoveho parcelniho cisla a nazvu katastralniho uzemi a identifikacni udaje vlastnika pozemku, ii) identifikacni udaje provozovatele maleho zarizenl, iii) jmeno osoby odpovedne za provoz maleho zanzeni a udaje 0 jeji dosazitelnosti, iv) jmena osob odpovednych za vedeni jednotlivych zaznarnu a prehled udaju a informaci, ktere budou do provozniho deniku zaznamenavany. 2. Zaznamy do provozniho deniku rnaleho zarizeni musi by! vedeny (cislovany) v nepterusovane ciselne rade, datovany a podepsany osobou, ktera zaznam provedla, zapis musi by! proveden bezprostredne po vzniku situace, kterou popisuje (tentyz den), a to minimalne v nasledujicim rozsahu: i) vsechny skutecnosti charakteristicke pro provoz zanzeni - napriklad jmena obsluhy, vybrane udaje 0 sledovani provozu zarizeni - druhy a mnozstvi (hmotnost) pfijatych bioodpadu, datum zfizeni zakladky, druhy bioodpadu a surovin pouzitych k vytvoreni zakladky, datum prekopavek, expedice rekultivacniho kompostu a zpusob jeho vyuziti, ii) mereni teplot v ramci pouziteho technologickeho zpusobu, iii) zaznamy 0 skoleni pracovniku zarizeni, 0 kontrolach v zafizeni apod. iv) havarijni situace a zpusob jejich resent. 3. Udaje 0 hmotnosti bioodpadu uvadene v provoznim deniku je mozne stanovit na zaklade odborneho odhadu (hmotnost nakladu na automobilu, prepocet u objemu apod.). 7) Vyhlaska c. 137/1998 Sb., 0 obecnych technickych pozadavcich na vystavbu, ve zneni pozdejsich predpisu. 8) Zakon c. 254/200 I Sb., 0 vodach a 0 zmene nekterych zakonu (vodni zakon), ve znent pozdejslch predpisu.

12 Strana 5262 Sbfrka zakonu c. 341 / 2008 Castka 110 Ptilohou deniku jsou protokoly nebo jejich kopie 0 provadene kontrole vystupu 1x za rok a zaznamy 0 kontrolach provedenymi kontrolnimi organy.

13 Castka 110 Sbfrka zakonu c. 341 / 2008 Strana 5263 Pifloha C. 4 k vyhlasce c Sb. Obsah provozniho radu zaffzeni (1) Provozni rad zafizeni k vyuzivani bioodpadu obsahuje udaje stanovene pro provozni fad skupiny zarizeni B a C v pfiloze c. 1 k vyhlasce c. 383/2001 Sb., 0 podrobnostech nakladani s odpady, ve zneni pozdejsich predpisu, a tyto dalsi udaje: a) navrh provozniho deniku die bodu 10 pfilohy c. 1 vyhlasky c. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve zneni pozdejsich predpisu, b) ptedpokladany zpusob vyuziti vystupu ze zafizeni (kompost, hnojivo apod.), c) opatteni pro splneni pozadavku na ochranu zdravi a zivotni prostredi v souladu s jinyrni pravnimi predpisy", d) opatreni k provadeni kontroly emisi pachu, e) v pfipade bioplynovych stanic je nezbytne vzdy uvest nasledujici udaje: 1. jednoznacna specifikace vstupu do zarizeni a jejich predpokladane mnozstvi podle jednotlivych druhu vstupu (v tunach/rok), 2. zpusob skladovani vstupu, 3. popis prubehu procesu anaerobni digesce bioodpadu, vcetne klasifikace procesu anaerobni digesce podle susiny substratu a podle provozni teploty, dale doby zdrzeni vstupu v procesu anaerobni digesce, 4. popis mist mozneho vyvinu emisi pachovych latek a popis pfijatych technicko-organizacni opatreni k zamezeni vzniku a zachytu emisi pachovych latek pfi beznern provozu zafizeni i pfi mimofadnych stavech, 5. popis zpusobu nakladani s rekultivacnim digestatem, vcetne upresneni zpusobu nakladani s digestatem vzniklyrn pfi havarijnich nebo jinych mimoradnych situacich. f) opatfeni k minimalizaci obtezovani a rizik z provozu zarizeni (emise pachu, emise tuhych znecist'ujicich latek, materialy zanasene vetrem, hluk a dopravni provoz, ptaci, paraziti a hmyz, vznik aerosolu apod.), g) v pripade zpracovani odpadu vedlejsich zivocisnych produktu opatreni pro splneni pozadavku jinych pravnich predpisu". h) zasady planu vzorkovani vystupu ze zaftzeni, pfi jehoz zpracovani se postupuje podle pfilohy c. 7; vzor protokolu 0 vzorkovani je uveden v priloze c. 8, i) rozsah sledovanych ukazatelu stanovenych pro hodnoceni vystupu ze zafizeni a cetnost jejich kontrol podle prilohy c. 5 v souladu s podrobnostmi 0 vzorkovani stanovenymi v pfiloze c. 7 a 8, 9) Zakon t. 258/2000 Sb., 0 ochrane verejneho zdravi a 0 zmene nekterych souvisejicich zakonu, ve zneni pozdejsich predpisu, zakon t. 86/2002 Sb., 0 ochrane ovzdusi, narizeni vlady c. 361/2007 Sb., kteryrn se stanovi podminky ochrany zdravi pri praci, zakon c. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnepravnich vztazich a 0 zajisteni bezpecnosti a ochrany zdravi pri cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnepravni vztahy (zakon 0 zajisteni dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci).

14 Strana 5264 Sbfrka zakonu c. 341 / 2008 Castka 110 j) stanoveni postupu zmeny provozniho radu ve smyslu snizenl cetnosti zkousek v souladu s podrobnostmi 0 vzorkovani stanovenymi v pfiloze c. 7 a 8, k) pripadne dalsi podminky pro pfijem bioodpadu, navrzene provozovatelem podle typu provozovane technologie.

15 Castka 110 Sbfrka zakonu c. 341 / 2008 Strana 5265 Pifloha c. 5 k vyhlasce c Sb. Hodnoceni a kontrola vystupf A. Pozadavky a kriteria pro hodnoceni a kontrolu vystupu ze zaffzeni k vyuzivan! bioodpadu (1) Pozadavky a kriteria pro hodnoceni vystupu - limitni koncentrace vybranych rizikovych latek a prvku pro zarazeni vystupu do 2. a 3. skupiny podle pfilohy c. 6 jsou uvedeny v tabulce c (2) Znaky jakosti rekultivacniho kompostujsou uvedeny v tabulce c (3) Znaky jakosti rekultivacniho digestatu jsou uvedeny v tabulce c (4) Kriteria ucinnosti hygienizace na zaklade sledovanych indikatorovych mikroorganismu ve vystupech 2. skupiny Tfidy I a II podle pfilohy c. 6 jsou uvedeny v tabulce c (5) V tabulce c. 5.5.jsou uvedeny metody stanoveni. (6) Cetnost a druh kontrol pro jednotlive skupiny vystupu podle pfilohy c. 6 jsou uvedeny v tabulce c (7) V pfipade, ze jsou v zafizeni zpracovavany odpady vedlejsich zivocisnych produktu musi vystupy ze zafizeni odpovidat krome pozadavku uvedenych v teto priloze i pozadavkum na vystup uvedenym v j inem pravnim predpisu10). Tabulka c Limitni koncentrace vybranych rizikovych latek a prvku Sledovany ukazatel Jednotka Vystupy (skupina 2) Stabllizovany biologicky rozlozitelny odpad Tfida I Tfida II Tfida III (skupina 3) As mglkg susiny Cd mglkg susiny Crcdkovy mglkg susiny Cu mg/kg susiny Hg mglkg susiny I 1,5 2 5 Ni mg/kg susiny Pb mglkg susiny In mg/kg susiny PCB mg/kg susiny 0,02 0,2 - die zpusobu vyuziti PAU mglkg susiny die zpusobu vyuziti Nerozlozitelne %hm. max. 2% hm. max. 2% hm. - - primesi >2 mm AT ṫ mg O 2 / g susiny <10 Pouiitezkratky: PCB - polychlorovanebifenyly (suma kongeneru c. 28, 52, 10I, 118, 138, 153, 180) 10) Natizeni Komise (ES) c. 2006/208/ES ze dne 7. (mora 2006, kteryrn se mem pnlohy VI a VIII nafizeni Evropskeho parlamentu a Rady (ES) c. 1774/2002, pokud jde 0 normy zpracovani pro zattzent na vyrobu bioplynu a kompostovani a pozadavky na hnuj.

16 Strana 5266 Sbfrka zakonu c. 341 / 2008 Castka 110 PAU polycyklicke arornaticke uhlovodiky (suma antracenu, benzo(a)antracenu, benzo(a)pyrenu, benzo(b)fluoranthenu, benzo(ghi)perylenu, benzo(k)fluoranthenu, fluoranthenu, fenanthrenu, chrysenu, indeno( I,2,3-cd)pyrenu, naftalenu a pyrenu) AT 4 - test respiracni aktivity, testovaci metoda pro hodnoceni stability bioodpadu na zaklade mereni spotreby O2 za 4 dny podle rakouske normy ONORM S I ze dne Pokud je AT 4 testovaneho rnaterialu niz~i nez 10 mg 02/g susiny neni jiz tento material povazovan za biologicky rozlozitelny. Pozndmky k tabulce c. 5.1.: Jako technologicky material na skladky rnuze by! vystup pouzit, kdyz v ukazateli AT 4 splnuje pozadavky na stabilizovany bioodpad - skupina 3 podle prilohy c. 6. U rekultivacniho kompostu, rekultivacniho digestatu a stabilizovaneho biologickeho odpadu se vysledky stanoveni jednotlivych ukazatelu z duvodu moznosti snizeni cetnosti zkousek hodnoti samostatne. Moine snlzenl cetnosti stanoveni jednotlivych ukazatelu vybranych rizikovych latek a prvku je uvedeno v bode C odst. 2 teto ptilohy. v prtpade odstranovani vystupu skupiny 3 - Stabilizovany bioodpad jeho ulozenim na skladku odpadu, se postupuje podle jineho pravniho predpisu II). Tabulka c Znaky jakosti rekultivaeniho kompostu Vlhkost Znaky jakosti Jednotky Hodnota znaku jakosti %hm. Od zjistene hodnoty spalitelnych latek do jejlho dvojnasobku, min. 40 az 65 Spalitelne latky v susine vzorku %hm. min. 25 Celkovy duslk jako N prepocteny na vysuseny vzorek %hm. min. 0,6 Porner C:N* min. 20 (max. 30) ph - 6,0-8,5 Nerozlozitelne primesi %hm. max. 2,0 Pozntimka k tabulce c. 5.2.: Rekultivacnirn kompostem se rozuml stabilizovany vystup z aerobniho zpracovani bioodpadu, urceny pro udrzenl nebo zlepseni vlastnosti pudy, pouzitelny mimo zernedelskou a lesnl pudu. "pomer C:N se vypocitava ze stanoveni obsahu spalitelnych latek nasledovne: (spalitelne latky.z): N Tabulka c Znaky jakosti rekultivaeniho digestatu Znaky jakosti Jednotky Hodnota znaku jakosti Vlhkost %hm. max. 98,0 Celkovy dusik jako N ptepocteny na vysuseny vzorek %hm. min. 0,3 ph - 6,5-9,0 Pozndmka k tabulce c. 5.3.: Rekultivacni digestat, kterym se rozumi stabilizovany vystup z anaerobniho zpracovani bioodpadu, pouzitelny mimo zemedelskou a lesni pudu, nesrni vykazovat pachy svedcicl 0 nedostatecne stabilite vystupu nebo 0 pritomnosti nezadoucich latek v souladu s pozadavky zakona c. 86/2002 Sb., 0 ochrane ovzdusi a 0 zmene II) Vyhlaska c. 294/2005 Sb., 0 podminkach ukladani odpadu na skladky ajejich vyuzivani na povrchu terenu a zrnene vyhlasky c. 383/200 I Sb., 0 podrobnostech nakladani s odpady.

17 Castka 110 Sbirka zakonu c. 341 / 2008 Strana 5267 nekterych dalsich zakonu (zakon 0 ochrane ovzdusi), ve znenl pozdejsich predpisu a vyhlasky c. 362/2006 Sb., 0 zpusobu stanoveni koncentrace pachovych latek, ptipustne miry obtezovani zapachern a zpusobu jejlho zjist'ovani. Tabulka c Kriteria pro kontrolu ucinnosti hygienizace provadene na zaklade sledovani indikatorovych mikroorganismu lndikatorovy mikroorganismu Vystup Jednotky Poeet zkousenych vzorku pri kazde kontrole vystupu Limit (nalez/ KT J*) Salmonella spp. Rekultivacni nalez v 50g 5 negativni kornpost/rekultivacn digestat Termotolerantni Rekultivacni KTJ v 1 gramu 5 2 < 10 3 koliformni kompost/rekultivacn bakterie "" digestat 3 < 50 Enterokoky" Rekultivacni KTJ v 1 gramu 5 2 < 10 3 kornpost/rekultivacn digestat 3 < 50 Pozndmky k tabu lee c. 5.4.: "KTJ = kolonie tvorict jednotky eo Z odebranych 5 vzorku musi minirnalne stanoveny pocet vyhovet predepsanym limitum (8) Kontrola ucinnosti hygienizace overenim procesu vnesenymi organismy se provadi V zarizenich uvedenych V 3 odst. 1 pismeno a) a b) a) u novych pred uvedenim do provozu pfi provoznim overovaru technologie biologickeho zpracovani, pokud zarizeni budou zpracovavat kaly z cistiren odpadnich vod nebo jine bioodpady, u kterych se predpoklada kontaminace patogennimi ciniteli nebo vedlej si zivocisne produkty, ktere vsak musi byt zpracovavany podle jineho pravniho predpisu", b) u stavajicich pfi zmenach technologie, ktere mohou ovlivnit pfezivani patogennich nebo podminene patogennich cinitelu, pri zmene skiadby zpracovavanych bioodpadu nebo pfi zmene puvodce nebo opravnene osoby, pokud zarizeni zpracovava kaly z cistiren odpadnich vod nebo jine bioodpady, u kterych se predpoklada kontaminace patogennimi ciniteli. nebo vedlejsi zivocisne produkty, c) V pfipade dvakrat po sobe zjistene nevyhovujici kvalite vystupu na zaklade jejich kontroly die tabulky c prilohy c. 5. B. Technicke normy pro testy a analyticka stanoveni (1) Pro stanoveni ukazatelu ph, As, ca. Crcelkovy, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn (rozklad die CSN EN (838015)), PCB a PAD jsou technicke normy stanoveny jinymi pravnimi predpisy'<" 13). 12) Ptiloha c. 12 vyhlasky c. 294/2005 Sb., 0 podminkach ukladani odpadu na skladky a jejich vyuzivam na povrchu terenu a zmene vyhlasky c. 383/2001 Sb., 0 podrobnostech nakladani s odpady.

18 Strana 5268 Sbirka zakonu c. 341 / 2008 Castka 110 (2) Pro stanoveni ukazatelu znaku jakosti kompostu (vlhkost, spalitelne latky v susine vzorku, celkovy dusik jako N prepocteny na vysuseny vzorek, ph) jsou postupy chernickych rozboru stanoveny j inym pravnirn predpisem 13). (3) Analyticke rozbory a mikrobiologicke zkousky vystupu ze zafizeni k vyuzivani bioodpadu pro ucely jejich hodnoceni lze provadet pouze v laboratofich vlastnicich osvedceni 0 akreditaci nebo osvedceni 0 spravne cinnosti laboratofe podle technicke normy CSN EN ISO/lEe Posouzeni shody - Vseobecne pozadavky na zpusobilost zkusebnich a kalibracnich laboratori. Zpusobilost laboratori se vztahuje pouze na metody jmenovite uvedene v pfiloze osvedceni 0 odborne zpusobilosti laboratore. (4) Mikrobiologicke zkousky, Tabulka c Metody stanoveni mikrobiologickych ukazatelu Metoda pro stanoveni detekce bakterii rodu Salmonella sp. v kalech z COy, kompostech a upravenych bioodpadech AHEM O ) 7/2001 a AHEM O ) 1/2008 Metoda pro stanoveni poctu termotolerantnich koliformnlch bakterii v kalech z COY, kompostech a upravenych bioodpadech Metoda pro stanoveni poctu enterokoku v kalech z COY, kompostech a upravenych bioodpadech AHEM O ) 7/2001 a AHEM O ) 1/2008 AHEM O ) 7/2001 a AHEM O ) 1/2008 Pozndmka k tabu Ice c. 5.5.: 0) AHEM _ Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica. c. Cetnost kontrol vystupu ze zafizeni k vyuzivan! bioodpadu (1) Cetnost kontrol vystupu zarazenych podle prilohy c. 6 do skupiny 2 z hlediska ucinnosti hygienizace a stanoveni koncentrace vybranych rizikovych latek a prvku ve vystupech zarazenych podle pfilohy c. 6 do skupin 2 a 3 v zavislosti na rocni produkci vystupu je uvedena v tabu1ce c (2) Snizeni cetnosti zkousek stanovene v tabu1ce c.5.6. pro kterykoliv ze sledovanych ukazatelu je mozne, jestlize v prubehu dvouleteho obdobi byly hodnoty daneho ukazatele trvale pod 75 % stanoveneho limitu. Snizeni cetnosti zkousek je mozne pouze na cetnost uvedenou v predchazejkim radku tabulky. Snizena cetnost zkousek se uvadi v provoznim fadu prislusneho zarizeni. Neplati pro mikrobiologicke zkousky. (3) Zpusob vzorkovani je nutne zvolit tak, aby odebrane vzorky byly reprezentativni pro cele mnozstvi posuzovaneho vystupu, u rekultivacniho kompostu pro celou vyrobni sarzi, kterou se rozumi definovane mnozstvi kompostu z jedne zakladky majici po skonceni kompostovaciho procesu shodne jakostni znaky. U bioplynovych stanic a zarizeni s anaerobni digesci se vzorky odebiraji zanzenim pro odber vzorku - nejlepe ventilem umistenym bud' v uskladiiovaci nadrzi rekultivacniho digestatu nebo v pfitokove casti do uskladnovaci nadrze. (4) Pfi odberu vzorku se postupuje nasledovne: 13) Priloha c. 2 vyhlasky c. 273/1998 Sb., 0 odberech a chemickych rozborech vzorku hnojiv, ve zneni vyhlasky c. 475/2000 Sb.

19 Castka 110 Sbfrka zakonu c. 341 / 2008 Strana 5269 a) vzorek ke zkousce vybranych rizikovych latek a prvku (tabulka c. 5.1.) se vytvori smisenim dilcich vzorku odebranych rovnomerne z celeho objemu vzorkovaneho celku podle prilohy c. 8. Pro kontrolu hygienizace (tabulka c. 5.4.) se odebiraji proste vzorky v poctu uvedenem v tabu1ce c. 5.4.; b) velikost vzorku a zpusob upravy (napriklad drceni) vzorku se stanovi po dohode s laboratori: c) vzorek pro kontrolu hygienizace se pred predanim do laboratore uchovava pfi teplote do 6 e a predava do laboratote tak, aby vzorek byl zpracovan do 48 hodin po odberu; d) vzorek kompostu je mozno odebrat jen v ptipade, ze teplota kompostu je nizsl nez 40 C. Tabulka c. 5.6.: Cetnost kontrol vystupu ze zafizeni k vyuzivan! bioodpadu Rocni produkce vystupu Jednotky Cetnost kontrol vystupu Do male zatizeni t I x za rok t 2 x za rok* t 4 x za rok* 500 I a vice t 12 x za rok* Pozndmka k tabu Ice c. 5.6.: *v pripade celorocniho provozu se kontroly provadeji se stanovenou cetnosti v zirnnim a letnim obdobi

20 Strana 5270 Sbfrka zakonu c. 341 / 2008 Castka 110 Pifloha C. 6 k vyhlasce c Sb. Zafazovani vystupu ze zafizeni k vyuzivani bioodpadu do skupin podle zpusobu jejich vyuziti (1) Vystupern ze zarizeni k vyuzivani bioodpadu jsou vyrobky, ktere splnuji pozadavky jinych pravnich predpisu", vyrobky, ktere splriuji pozadavky teto vyhlasky a odpady, ktere jiz nejsou povazovany za bioodpady. (2) Vystupy ze zarizeni k vyuzivani bioodpadu, vyjma vystupu z malych zarizeni, ktere nejsou uvadeny na trh nebo do obehu podle jinych pravnich predpisu!" a ktere budou pouzivany mimo zemedelskou nebo lesni pudu k zakladani nebo pro udrzbu verejne zelene v obcich, z jejichz katastralniho uzerni bioodpady zpracovane v malem zarizeni pochazeji, se podle svych vlastnosti a zpusobu vyuziti zatazuji do nasledujicich skupin: a) 1. skupina - vystupy, ktere splriuji pozadavky na vyrobky podle jinych pravnich predpisu 14) (napriklad bioplyn, kornpost, digestat). Vystupy, ktere nejsou uvadeny do obehu podie jinych pravnich predpisu!" musi odpovidat minimalne pozadavkum na vystupy 2. skupiny. b) 2. skupina - vystupy, ktere splriuji pozadavky teto vyhlasky a vyuzivaji se mimo zernedelskou a lesni pudu. Na zaklade skutecnych vlastnosti, slozeni a zpusobu vyuziti se skupina deli na tyto tfidy: 1. Tfida I - urcena pro vyuziti na povrchu terenu uzivaneho nebo urceneho pro zeleri u sportovnich a rekreacnich zarizeni vcetne techto zanzeni v obytnych zonach s vyjimkou venkovnich hracich ploch. Kriteria pro vyuzivani na povrchu venkovnich hracich ploch se fidi jinyrn pravnim predpisern'{', 2. Tfida II - urcena pro vyuziti na povrchu terenu uzivaneho nebo urceneho pro mestskou zelen, zelefi parku a lesoparku, pro vyuziti pfi vytvafeni rekultivacnich vrstev nebo pro primichavani do zemin pfi tvorbe rekultivacnich vrstev, na uzemi prumyslovych zon, pfi upravach terenu v prumyslovych zonach (rekultivacni kompost v doporucenern mnozstvi nepfesahujicim v prumeru 200 t susiny na 1 ha v obdobi deseti let a rekultivacni digestat v doporucenem mnozstvi neptekracujici 20 t susiny na 1 ha v obdobi deseti let). Rekultivacni digestat musi by! aplikovan v delenych davkach tak, aby nedoslo k zamokreni pozemku na dobu delsi nez 12 hodin Ci k jeho zaplaveni. Pro uvedena mista a ucely je moine uzivat i Tridu I; 3. Trida III - urcena pro vyuziti na povrchu terenu vytvareneho rekultivacnimi vrstvami zabezpecenych skladek odpadu podle CSN Skladkovani odpadu - Uzavirani a rekultivace skladek, rekultivacnimi vrstvami odkalist' nebo pro filtracni naplne biofiltru (kompost). Pro uvedene ucely je rnozne uzivat i Tfidu I a Tfidu II. 14) Zakon c Sb., 0 hnojivech, pornocnych pudnich latkach, pornocnych rostlinnych ptipravclch a substratech a 0 agrochemickern zkouseni zernedelskych pud (zakon 0 hnojivech), ve znenl pozdejstch predpisu. Zakon c. 86/2002 Sb., 0 ochrane ovzdusi a 0 zmene nekterych dalsich zakonu (zakon 0 ochrane ovzdusi), ve zneni pozdejsich predpisu. 15) Zakon c Sb., 0 hnojivech, pomocnych pudnlch latkach, pornocnych rostlinnych prtpravcich a substratech a 0 agrochernickern zkouseni zemedelskych pud (zakon 0 hnojivech), ve zneni pozdejslch predpisu. Zakon c. 22/1997 Sb., 0 technickych pozadavcich na vyrobky a 0 zmene a doplneni nekterych zakonu, ve zneni pozdejsich predpisu. 16) Zakon c Sb., 0 hnojivech, pomocnych pudnich latkach, pomocnych rostlinnych pfipravcich a substratech a 0 agrochemickem zkouseni zemedelskych pud (zakon 0 hnojivech). 17) Vyhlaska c.135/2004 Sb., kterou se stanovi hygienicke pozadavky na koupaliste, sauny a hygienicke limity pisku v piskovistich venkovnich hracich ploch, ve zneni vyhlasky c. 292/2006 Sb.

Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů. Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů

Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů. Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů 1 Obsah 1 Předmět a účel Metodického pokynu...3 2 Skladba Metodického pokynu...3 3 Související právní předpisy a další podklady...4 4 Definice

Více

4 Nástroje administrativní, ekonomické a ostatní

4 Nástroje administrativní, ekonomické a ostatní 4 Nástroje administrativní, ekonomické a ostatní Nástroje v odpadovém hospodářství, stejně jako ostatní nástroje v ochraně životního prostředí je možné dělit podle různých hledisek. Následující dělení

Více

Zákon o hnojivech a navazující prováděcí předpisy zpracované v podobě úplného znění

Zákon o hnojivech a navazující prováděcí předpisy zpracované v podobě úplného znění Zákon o hnojivech a navazující prováděcí předpisy zpracované v podobě úplného znění 2009 Vydalo: Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 http: www.mze.cz, e-mail: info@mze.cz ISBN 978-80-7084-877-7

Více

ZÁKON. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb.

ZÁKON. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb. ZÁKON č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb. Změna: 326/2009 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 227/2009

Více

4.1.101 PŘÍPUSTNÉ STUPNĚ ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH VOD

4.1.101 PŘÍPUSTNÉ STUPNĚ ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH VOD Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.1.101 PŘÍPUSTNÉ

Více

ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Nakládání s odpady ze zdravotnických a jim podobných zařízení může být příčinou vzniku onemocnění nebo poranění. Riziko z tohoto odpadu je spojeno s nebezpečnými vlastnostmi

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Metodika byla vytvořena v podpůrném programu 9. F. g.

Více

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, O B S A H : 201. Zákon o ochraně ovzduší

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, O B S A H : 201. Zákon o ochraně ovzduší Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, 201. Zákon o ochraně ovzduší O B S A H : Strana 2786 Sbírka zákonů č. 201 / 2012 Částka 69 201 ZÁKON ze dne

Více

(2) Seznam nebezpečných odpadů podle 6 odst. 1 písm. a) zákona je uveden v příloze č. 2.

(2) Seznam nebezpečných odpadů podle 6 odst. 1 písm. a) zákona je uveden v příloze č. 2. 1 z 26 Aktualizované znění předpisu, jak vyplývá ze změn provedených předpisem 374/2008 Sb. s účinností od 1. listopadu 2008 (Poslední změny jsou podtrženy) 381 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí

Více

100/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 20. února 2001. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

100/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 20. února 2001. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: (zákon o posuzování vlivů

Více

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ 59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Strana 2938 Sbírka zákonů č. 238 / 2011 238 VYHLÁŠKA ze dne 10. srpna 2011 o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch Ministerstvo

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

13/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí

13/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí Systém ASPI - stav k 2.5.2007 do částky 38/2007 Sb. a 18/2007 Sb.m.s. Obsah a text 13/1994 Sb. - poslední stav textu 13/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí ze dne 29. prosince 1993, kterou

Více

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov Prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. O Z N Á M E N Í Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov (Oznámení ve smyslu přílohy č. 3 k zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozděj. předpisů) Prof. Ing.

Více

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu.

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 274/2001 SB., O VODOVODECH A KANALIZACÍCH PRO VEŘEJNOU POTŘEBU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ: zákona č. 320/2002 Sb.,

Více

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I (2) Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod 3) a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně,

Více

54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky

54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky 54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 352 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. července 2002, kterým se stanoví

Více

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy ZÁKON č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 83/1998 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 132/2000

Více

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2009 Obsah 1. Úvod...4 2. Významné směrnice EU týkající se ochrany vod...5 2.1. 2000/60/EHS

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 20/2004 Sb. (část) Změna: 413/2005

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Strana 1/28 KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Vypracoval VHOS,a.s. Moravská Třebová, listopad 2013 Strana 2/28 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního

Více

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou

Více

ZAKON. Cl. I. Strana 4886 Sbfrka zakonu c. 349 / 2009. Castka 109

ZAKON. Cl. I. Strana 4886 Sbfrka zakonu c. 349 / 2009. Castka 109 Strana 4886 Sbfrka zakonu c. 349 / 2009 Castka 109 349 ZAKON ze dne 11. zan 2009, kteryrn se rneni zakon c. 114/1992 Sb., ochrane pfirody a krajiny, ve zneni pozdejsich pfedpisu, a zakon c. 161/1999 Sb.,

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. O PRŮVODCI... 3 1.2. ZMĚNY V OBLASTI KONTROL PODMÍNĚNOSTI PRO ROK 2015... 5 1.3. ZDROJE

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. O Průvodci 1.2. Změny v oblasti kontrol podmíněnosti pro rok 2015 1.3. Zdroje informací 1.4.

Více

PROFIL VOD KE KOUPÁNÍ JEHO NÁPLŇ A POPIS

PROFIL VOD KE KOUPÁNÍ JEHO NÁPLŇ A POPIS VÝZKUM PRO PRAXI SEŠIT 58 PROFIL VOD KE KOUPÁNÍ JEHO NÁPLŇ A POPIS Ing. Marie Kalinová a kolektiv Vydal Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Praha 2009 Výzkumný ústav vodohospodářský T.

Více

(Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 1)

(Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 1) 2005R2073 CS 01.06.2014 005.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu

Více

Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním

Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním Jan Klír, Lada Kozlovská Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2012 Metodika vznikla za finanční podpory MZe

Více