c. 2 a jinem pravnim predpisu 1 ).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "c. 2 a jinem pravnim predpisu 1 )."

Transkript

1 Castka 110 Sbfrka zakonu c. 341 / 2008 Strana VYHLASKA ze dne 26. srpna 2008 o podrobnostech nakladani s biologicky rozlozitelnymi odpady a 0 zrnene vyhlasky c Sb., o podminkach ukladanf odpadu na skladky a jejich vyuzivanf na povrchu terenu a zrnene vyhlasky c Sb., 0 podrobnostech nakladani s odpady (vyhlaska 0 podrobnostech nakladanf s biologicky rozlozitelnyrni odpady) Ministerstvo zivotniho prostredi v dohode s Ministerstvem zernedelstvi a Ministerstvem zdravotnictvi stanovi podle 33b odst. 3 zakona c. 185/2001 Sb., oodpadech a 0 zrnene nekterych dalsich zakonu, ve zneni zakona c. 314/2006 Sb., (dale jen "zakon"): CAST PRVNI 1 Predmet iipravy Tato vyhlaska upravuje podrobnosti nakladani s biologicky rozlozitelnyrni odpady (dale jen "bioodpady"). 2 Seznam bioodpadu a pozadavky na kvalitu odpadu vstupujfcich do technologie materialoveho vyuzivanf bioodpadu Seznam bioodpadu vyuzitelnych v zafizeni k vyuzfvani bioodpadu vcetne seznamu bioodpadu vyuzitelnych v malem zafizeni podle 33b odst. 1 pism. a) zakona a pozadavky na kvalitu odpadu vstupujfefch do technologie jejich materialoveho vyuzivani jsou uvedeny v prfloze c Technicke pozadavky na vybavenf a provoz zafizeni biologickeho zpracovani bioodpadu v zavislosti na mnozstvi a druhu v nern upravovanych bioodpadu a technologicke pozadavky na upravu bioodpadu (1) Technicke pozadavky na vybavenf a provoz zarizeni k vyuzivani bioodpadu jsou stanoveny v zavislosti na rnnozstvi a druhu v nern zpracovavanych bioodpadu pro a) mala zarizeni podle 33b odst. 1 pism. a) zakona, v priloze c. 2 a priloze c. 3, b) zafizeni s vyssf kapacitou, nez je stanoveno v 33b odst. 1 pism. a) zakona pro mala zafizeni, v zavislosti na technologii zpracovani bioodpadu, v pfiloze c. 2 a jinem pravnim predpisu 1 ). (2) Zarizeni k biologickernu zpracovani bioodpadu se podle pouzivane technologie deli na: a) kompostarny a dalsi zarizeni s aerobnfm procesem zpracovani bioodpadu, b) bioplynove stanice a dalsi zafizeni s anaerobnfm procesem zpracovani bioodpadu. (3) Technologicke pozadavky na jednotlive zpusoby biologickeho zpracovani bioodpadu podle odstavce 2 jsou uvedeny v priloze c Obsah provozniho radu zarfzeni Obsah provozniho radu zafizeni s vyssf kapacitou, nez je stanoveno v 33b odst. 1 pism. a) zakona pro mala zarizeni, je uveden v priloze c Zpusob a kriteria hodnoceni a zarazovani upravenych bioodpadu do skupin podle zpusobu jejich rnaterialoveho vyuzivani (1) Hodnoceni vystupu ze zarizeni k vyuzfvani bioodpadu se provadi podle kriterii stanovenych v pfiloze c. 5. (2) Na zaklade vysledku hodnoceni se vystupy ze zarizeni k vyuzivani bioodpadu zafazuji do skupin odpovfdajfefch jednotlivyrn zpusobum materialoveho vyuzitf upravenych bioodpadu, uvedenych v priloze c. 6. (3) Limitni hodnoty koncentraci cizorodych (rizikovych) latek a prvku ve vystupech ze zafizeni pro biologicke zpracovani bioodpadu jsou stanoveny v tabulce c prflohy c. 5. 1) Zakon c. 183/2006 Sb., 0 uzemnim pl.inovanf a stavebnirn radu (stavebni zakon), ve znenf pozdejsfch predpisu.

2 Strana 5252 Sbfrka zakonu c. 341 / 2008 Castka 110 (4) Kriteria pro kontrolu ucinnosti hygienizace jsou uvedena v tabulce c a cetnost kontrol v tabulce c prflohy c. 5. V prrpade zpracovani vedlejsich zivocisnych produktu se kriteria a cetnost kontrol pro vystupy posuzujf podle jineho pravniho predpisu"). (5) Znaky jakosti rekultivacniho kompostu a rekultivacniho digestatu jsou stanoveny v tabulkach c a c prflohy c Cetnost a metody vzorkovani Vzorkovani se uskutecriuje na zaklade planu vzorkovani, zpracovaneho podle zasad stanovenych v pfiloze c. 7 a v souladu s provoznim radem zaifzeni, o vzorkovani se zpracovava protokol 0 vzorkovani podle prflohy c. 8. CAST DRUHA Zrnena vyhlasky c Sb., o podminkach ukladanf odpadu na skladky a jejich vyuzfvani na povrchu terenu a zrnene vyhlasky c Sb., 0 podrobnostech nakladanf s odpady Vyhlaska c. 294/2005 Sb., 0 podminkach ukladani odpadu na skladky a jejich vyuzivani na povrchu terenu a zrnene vyhlasky c. 383/2001 Sb., 0 nakladani s odpady, se rneni takto: podrobnostech V 12 se za odstavec 2 vklada novy odstavec 3, ktery vcetne poznamky pod carou c. 10a zni:,,(3) Ustanoveni odstavce 2 se nevztahuje na vystupy ze zafizeni k vyuzivani biologicky rozlozitelnych odpadu, pro ktere jsou zpusob a kriteria hodnoceni a zarazovani do skupin podle zpusobu jejich vyuziti stanoveny jinym pravnim predpiseml'"). loa) Vyhlaska c. 341/2008 Sb., 0 podrobnostech nakladani s biologicky rozlozitelnymi odpady a 0 zmene vyhiasky c. 294/ /2005 Sb., 0 podminkach ukladani odpadu na skladky a jejich vyuzfvani na povrchu terenu a zmene vyhlasky c. 383/ /2001 Sb., 0 podrobnostech nakladani s odpady, (vyhlaska o podrobnostech nakladani s biologicky rozlozitelnymi odpady).". Dosavadnf odstavce 3 a 4 se oznacuji jako odstavce 4 a 5. CAST TRETI 7 Ucinnost Tato vyhlaska nabyva ucinnosti dnem jejiho vyhlasenf. Ministr: RNDr. Bursik v. r. 2) Narfzenf Fvropskeho parlamentu a Rady (ES) c. 1774/2002 ze dne , kteryrn se stanovi hygienicka pravidla tykajfc1 se vedlejsfch zivocisnych produktu, kterc nejsou urceny k lidske spotrebe, v platnern zneni.

3 Castka 110 Sbfrka zakonu c. 341 / 2008 Strana 5253 Pifloha C. 1 k vyhlasce c Sb. Seznam bioodpadu a pozadavky na kvalitu odpadu vstupujicich do technologie materialoveho vyuzivan! bioodpadu A. Seznam vyuzitelnych bioodpadu ZvhBtni zpusoby nakladani Druhy odpadf podle Katalogu odpadu" Odpady z prvovyroby v zemedelstvi, zahradnictvi, myslivosti, rybafstvl ~ 02 vyroby a zpracovani potravin 0201 Odpady ze zemedelstvi, zahradnictvi, lesnictvi, myslivosti, rybafstv! Kaly z prani a z cistem Odpad rostlinnych pletiv Zvirecl trus, moe a hnuj (vcetne znecistene slamy), kapalne odpady, soustred'ovane oddelene a zpracovavane mimo misto vzniku Odpady z lesnictvi Odpady z vyroby a zpracovant masa, ryb a [Inych potravin fivofi neho I 0202 puvodu I Kaly z prani a z cisteni Suroviny nevhodne ke spotrebe nebo zpracovani Kaly z cisteni odpadnich vod v miste jejich vzniku Odpady z vyroby a ze zpracovani ovoce, zeleniny, obilovin, jedlych oleju, kakaa, kavy a tabaku; odpady z konzervarenskeho a tabakoveho prumyslu z vyroby drozdl a kvasnieneho extraktu, z pfipravy a kvaseni 0203 melasy Kaly z prani, cisten], loupani, odstred'ovaru a separace Suroviny nevhodne ke spotrebe nebo zpracovarn Odpady jinak blize neurcene Kaly z cisteni odpadnich vod v miste jejich vzniku 0204 Odpady z vyroby cukru Zemina z cisteni a prani tepy Kaly z cisten! odpadnich vod v mlste jejich vzniku 0205 Odpady z mlekarenskeho prumyslu Suroviny nevhodne ke spotrebe nebo zpracovani Kaly z cisteni odpadnich vod v miste jejich vzniku 0206 Odpady z pekaren a vyroby cukrovinek Suroviny nevhodne ke spotrebe nebo zpracovani Kaly z cisten! odpadnich vod v mlste jejich vzniku 3) Vyhlaska c. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadu, Seznam nebezpecnych odpadu a seznamy odpadu a statu pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu a postup pri udelovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu (Katalog odpadu), ve znent pozdejsich predpisu,

4 Strana 5254 Sbfrka zakonu c. 341 / 2008 Castka 110 ZvhBtni zpusoby nakladanl Druhy odpadu podle Katalogu odpadu" Odpady z vyroby alkoholickych a nealkoholickych napoju (s vyjimkou 0207 kavy, ~aje a kakaa) Odpad z prani, cisteni a mechanickeho zpracovani surovin Odpad z destilace lihovin Suroviny nevhodne ke spotrebe nebo zpracovani Kaly z cisteni odpadnich vod v miste jejich vzniku Odpady ze zpracovani dfeva a vyroby desek, nabytku, celul6zy, papiru a 03 lepenky 0301 Odpady ze zpracovani dfeva a vyroby desek a nabytku Odpadni kura a korek Piliny, hobliny, odfezky, drevo, drevotrlskove desky a dyhy, neuvedene pod clslem 03 0] Odpad z vyroby a zpracovani celulozy, papiru a lepenky Odpadni kura a drevo Mechanicky oddeleny vymet z rozvlaknovani odpadniho papiru a lepenky Odpady ze trfdent paplru a lepenky urcene k recyklaci Odpadni kaustifikacni kal Vymetova vlakna, kaly z rnechanickeho oddelovanl obsahujici vlakna, vypln( povrchove vrstvy z mechanickeho trident Kaly z cistent odpadnich vod v miste jejich vzniku neuvedene pod cislem Odpady z kozedelneho, kozdnickeho a textilniho prumyslu 0401 Odpady z kozedelneho a kozesnickeho prumyslu Odpadni klihovka a stipenka Kaly neobsahujici chrom, zejmena kaly z cisten! odpadnich vod v miste jejicl vzniku 0402 Odpady z textilniho prumyslu s vyjimkou textilii ze syntetickych vlaken Organicke hmoty z pfirodnich produktu (napf. tuk, vosk) Ostatni kaly z cisten! odpadnich vod v rniste jejich vzniku neuvedene pod Odpady z nezpracovanych textilnich vlaken Odpady ze zpracovanych textilnich vlaken Odpadni obaly; absorpeni ~inidla, ~istici tkaniny, flltraeni materialy a 15 ochranne odevy jinak neureene 1501 Obaly (v~etne oddelene sbiraneho komunalniho obaloveho odpadu) Papirove a lepenkove obaly Drevene obaly 16 Odpady v tomto katalogu jinak neurcene 1603 Vadne sarze a nepouzite vyrobky

5 Castka 110 Sbfrka zakonu c. 341 / 2008 Strana 5255 ZvhHtni zpusoby nakladanl Druhy odpadu podie Katalogu odpadu" Organicke odpady neuvedene pod cislem Stavebni a demolicnl odpady (vcetn~ vyt~zenezeminy z kontaminovanyc 17 mist) 1702 Dfevo, sklo a plasty Drevo Odpady ze zafizeni na zpracovanl (vyuztvan! a odstranovanf) odpadu, z cistiren odpadnich vod pro ci t~ni techto vod mimo misto jejich vzniku a 19 vyroby vody pro spotrebu lidi a vody pro prumyslove ucely 1905 Odpady z aerobniho zpracovani pevnych odpadu Kornpost nevyhovujici jakosti 1906 Odpady z anaerobniho zpracovani odpadu Extrakty z anaerobniho zpracovani komunalniho odpadu Produkty vyhnlvani z anaerobniho zpracovani komunalniho odpadu Extrakty z anaerobniho zpracovani odpadu zivocisneho a rostlinneho puvodu Produkty vyhnivani z anaerobniho zpracovani zivocisneho a rostlinneho odpadu 1908 Odpady z cistiren odpadnich vod jinde neuvedene Kaly z cisteni kornunalnlch odpadnich vod I Smes tuku a oleju z odlucovacu tuku obsahujicich pouze jedle oleje a jedle tu Kaly z biologickeho Cisteni prumyslovych odpadnich vod neuvedene pod cislem Kaly z jinych zpusobu cisteni prumyslovych odpadnich vod neuvedene pod cislem Odpady z vyroby vody pro spotrebu lidi nebo vody pro prumyslove ucely Pevne odpady z primarniho cisteni (z cesli a filtru) Kaly z cifeni vody Kaly z dekarbonizace Odpady z upravy odpadu jinde neuvedene (napf, tfid~ni, drceni, lisovan peletizace) Papir a lepenka Drevo neuvedene pod cislem Komunalni odpady (odpady z domacnosti a podobne zivnostenske, 20 prumyslove odpady a odpady z uradu), vcetn~ slozek z oddeleneho sberu 2001 Slozky z oddeleneho sberu (krome odpadu uvedenych v podskupine Papir a lepenka, s vyj irnkou papiru s vysokyrn leskern a odpadu z tapet I Biologicky rozlozitelny odpad z kuchyni a stravoven Odevy 2001 II Textilni materialy Jedly olej a tuk

6 Strana 5256 Sbfrka zakonu c. 341 / 2008 Castka 110 ZvhHtni zpusoby Druhy odpadu podle Katalogu odpadu" nakladani Drevo neuvedene pod clslem Odpady ze zahrad a parku (v~etn~ hfbitovnlho odpadu) Biologicky rozlozitelny odpad 2003 Ostatni komunalni odpady Odpad z trzist' Kal ze septiku a zump Objemny odpad Pozndmky k A. Seznamu vyuzitelnyc!l odpadu: 1 - podlehaji souhlasu a kontrole Krajske veterinami spravy podle jineho pravniho predpisu" 2 - podlehaji kontrole podle tabulky c prilohy c. 5 k teto vyhlasce. 3 - urcite zmetkove potraviny - vyber zmetkovych potravin podle Naflzeni Komise (ES) ze dne 3. (mora 2006 c. 197/2006 Sb., nezivocisneho puvodu nebo neobsahujici produkty zivocisneho puvodu jako napriklad pecivo, testoviny, cukrarske vyrobky a podobne vyrobky, ktere z obchodnich duvodu, z duvodu zavady pri vyrobe, baleni nebo jine zavady neptedstavuji nebezpeci pro zdravi lidi nebo zvirat a nejsou jiz urceny k lidske spotrebe a zbavene obalu mohou byt zpracovany v zanzentch na vyrobu bioplynu nebo kornpostovani, ktera nepodlehaji schvaleni Krajske veterinarni spravy ani jeji kontrole. B. Seznam bioodpadu vyuzitelnych V malem zafizeni Druhy odpadu podle Katalogu odpadu" 0201 Odpady ze zemedelstvl, zahradnictvi, lesnictvi, myslivosti, rybafstvl Odpad z rostlinnych pletiv 2001 Komunalnl odpady - slozky z oddeleneho sberu Drevo neuvedene pod cislem Odpady ze zahrad a parku (v~etn~ hfbitovniho odpadu) Biologicky rozlozitelny odpad 2003 Ostatni komunalnl odpady Odpad z trzist' c. Pozadavky na kvalitu bioodpadu vstupujicich do zafizeni Vyuzitelne druhy bioodpadu uvedene v seznamech A a B rnusi spliiovat pozadavky: a) stanovene v podminkach ptejimky odpadu do konkretniho zafizeni, stanovene jeho provoznim radem, b) stanovene pro nektere druhy bioodpadu v seznamu A.

7 Castka 110 Sbfrka zakonu c. 341 / 2008 Strana 5257 Pifloha c. 2 k vyhlasce c Sb. Technologicke pozadavky na jednotlive zpusoby biologickebo zpracovani bioodpadu a technicke pozadavky na vybaveni a provoz zaffzeni biologickeho zpracovani bioodpadu A. Zpusoby blologickeho zpraeovani bioodpadu Zpusoby biologickeho zpracovani bioodpadu, ktere jsou povazovany za jejich vyuzivani ve smyslu teto vyhlasky, jsou tizene a kontrolovane procesy aerobni nebo anaerobni mikrobialni biochemicke premeny techto bioodpadu probihajici v zafizenich k jejich pracovani, pripadne dalsi zpusoby vyuzivani nebo i zcela nove biologicke postupy a technologie vyvinute na zaklade postupujiciho rozvoje vedy a techniky s vystupy, ktere odpovidaji pozadavkum teto vyhlasky. B. Zakladni pozadavky na zaffzeni (1) Mala zaffzeni - pozadavky na mala zarizeni jsou uvedeny v priloze c. 3 (2) Kompostarny a dalsi zaffzeni s procesem kompostovani a) v pripade, ze budou v zarizeni zpracovavany zemedelske odpady zivocisneho puvodu nebo vedlejsi zivocisne produkty, s vyjimkou vytfidenych kuchyiiskych odpadu z kuchyni, jide1en a stravoven a urcitych zmetkovych potravin, postupuje se v souladu s jinym pravnim predpisem 2), b) nezbytnym vybavenimje: 1. zarizeni ke sledovani teploty, 2. zarizeni pro zvlhcovani, 3. zahzeni pro provzdusiiovani, prekopavani. c) dalsi pozadavky jsou stanoveny jinym pravnim ptedpisem!'. (3) Bioplynove stanice a dalsi zafizeni s procesem anaerobni digesce Pozndmka: a) pozadavky na zafizeni, ve kterych jsou zpracovavany vedlejsi zivocisne produkty, s vyjimkou vytridenych kuchyiiskych odpadu z kuchyni, jidelen a stravoven+ a urcitych zmetkovych potravin, jsou stanoveny jinym pravnim pfedpiscrrr", b) dalsl pozadavky jsou stanoveny jinym pravnim predpisem!'. + Vytrtdenym kuchynskym odpadem z kuchyni,jidelen a stravoven se rozumi odpad pouze rostlinneho charakteru (napriklad zbytky zeleniny a ovoce), ktery neptisel do kontaktu se surovinami zivocisneho puvodu (napnklad se syrovym masem, syrovyrni produkty rybolovu, syrovyrni vejci nebo syrovyrn mlekern), C. Technoleglcke pozadavky na upravu bioodpadu (l) Kompostovani - proces, pri nemz se cinnosti mikro a makro organisrnu za pfistupu vzduchu ptemenuje vyuzitelny bioodpad na stabilizovany vystup - kompost. Technologicke pozadavky na tento proces jsou:

8 Strana 5258 Sbirka zakonu c. 341 / 2008 Castka 110 a) pro kompostovani bioodpadu s ocekavanyrn hygienizovanym vystupern podle technologie pouzivane v zarizeni musi byt dodrzeny teploty uvedene v tabulce c. 2.1., pricernz hygienizaci se rozumi zpusob upravy bioodpadu, kterym se snizuje pocet patogennich organismu, ktere mohou zpusobit onemocneni cloveka nebo zvirat, pod stanovenou hodnotu. Tabulka c Teplotni rezimy pfi hygienizaci kompostovanim Technologie Vstupy Teplota, doba Male zarizent Odpady ze zahrad a zelene ~45 C, 5 dni Odpady ze zahrad a zelene, zbytkova biomasa ze Kompostovani ~45 C, 10 dni zemedelstvi Biologicky rozlozitelne odpady (die prilohy c. 1 ~55 C, 21dni Kompostovani seznam A) ~65 C, 5 dnl Kompostovani v uzavrenych Biologicky rozlozitelne odpady (dle pttlohy c. l, prostorach seznam A) ~65 C, 5 dnl b) v malych zatizenich je v prubehu kompostovani nutne dosahnout teploty nejmene 45 C po dobu 5 dni a uskutecnit nejmene 2 prekopavky, c) teplota kornpostovych zakladek vyssich nez 2 m se mefi ve stredu zakladky v minimalni hloubce 1 m od povrchu zakladky, Teplota nizsich kompostovych zakladek se meri ve stredu zakladky v minimalni hloubce 0,5 m od povrchu zakladky, d) minirnalni doba procesu po provedene homogenizaci je 60 dnu, Pfi kompostovani v uzavrenych prostorach je mozna i doba kratsi v pripade zpracovani pouze rostlinnych tkani nebo je-li vyrobcem zatizeni stanovena minimalni doba zpracovani jinak. e) pfi kompostovani vstupu do zafizeni vyzadujicich zvlastni zpusoby nakladani podle prilohy c. 1, seznam A, je ucinnost hygienizace v zaffzeni v tomto pripade potvrzena ovefenim vnesenymi organismy podle bodu uvedeneho v casti D odst. 1 pismo c) a odst. 2 teto pnlohy, f) pfi procesu kompostovani je pro expedici kompostu pnpustna teplota nizsi nez 40 C, g) v prubehu celeho procesu kompostovani je nutne dusledne dodrzovat opatreni stanovena k dodrzeni pozadavku jinych pravnich predpisu", zejmena ve vztahu k ochrane podzemnich a povrchovych vod, ochrane zdravi a pro omezeni znecist'ovani okolniho prostredi zapachem (nesmi dojit k ptekroceni pfipustne miry obtezovani zapachem). (2) Anaerobni digesce a) Pfi anaerobni digesci bioodpadu, kterou se rozumi fizeny a kontrolovatelny mikrobialni mezofilni nebo termofilni rozklad organickych latek bez pfistupu 4) Napriklad zakon c. 86/2002 Sb., 0 ochrane ovzdusi a 0 zmene nekterych dalstch zakonu (zakon 0 ochrane ovzdusi). ve zneni pozdejslch pfedpisu, vyhlaska c. 362/2006 Sb., 0 zpusobu stanoveni koncentrace pachovych latek, pripustne miry obtezovani zapachern a zpusobu jejfho zjist'ovani, zakon c. 254/200\ Sb., 0 vodach a 0 zmene nekterych zakonu (vodni zakon), ve zneni pozdejsich predpisu, zakon c. 258/2000 Sb., 0 ochrane verejneho zdravi a 0 zmene nekterych souvisejicich zakonu, ve znenf pozdejsich predpisu, vyhlaska c. 450/2005 Sb., 0 nalezitostech nakladani se zavadnymi latkami a nalezitostech havarijnlho planu, zpusobu a rozsahu hlasenl havarii, jejich zneskodnovani a odstranovani jejich skodlivych nasledku.

9 Castka 110 Sbirka zakonu c. 341 / 2008 Strana 5259 vzduchu v zatizeni bioplynove stanice jako samostatne technologie za vzniku bioplynu, digestatu nebo rekultivacniho digestatu, je nutne dosahnout teploty zpracovavaneho bioodpadu nejmene 55 C a udrzet ji nejmene po dobu 24 hodin bez preruseni, pticemz nezbytna celkova doba procesu anaerobni digesce je vice nez 30 dnu. Celkova doba zdrzeni muze byt kratsi nez 30 dnu, nejmene vsak 20 dnu, pokud provozovatel zajisti, ze produkovany digestat trvale splnuje hodnoty stability die j ineho predpisu". Dosazeni a udrzeni rninimalni teploty se nevyzaduje, jsou-li zpracovavanym bioodpadem rostlinne tkane. b) Dosazeni nizsf provozni teploty v reaktoru nez 55 C nebo kratsi doby expozice naplne reaktoru touto teplotou je mozne v pripade, ze 1. bioodpad byl predupraven pfi teplote 70 C po dobu 1 hodiny, nebo 2. rekultivacni digestat byl nasledne udrzovan pfi teplote 70 C po dobu 1 hodiny, nebo 3. rekultivacni digestat byl kornpostovan. c) V prubehu celeho procesu zpracovani bioodpadu pri anaerobni digesci je nutne dusledne dodrzovat opatreni stanovena k dodrzeni pozadavku jinych pravnich predpisu" zejmena ve vztahu k ochrane podzemnich a povrchovych vod (napf, zkousky tesnosti u vsech nadrzi a jimek), pro ochranu zdravi a pro omezeni znecist'ovani okolniho prostredi zapachem (pripustna mira obtezovani zapachem). d) Podrobny popis opatfeni pro omezeni rizika zapachu je vzdy soucasti provozniho radu zarizeni a nalezitosti tohoto popisu jsou uvedeny v priloze c. 4. e) Pfi anaerobni digesci vstupu do zafizeni, vyzadujicich zvlastni zpusoby nakladani die pfilohy c. 1, seznam A, se ucinnost hygienizace v zafizeni overuje podle bodu uvedeneho v casti D odst. 1 pismo c) a odst. 2 teto prilohy. D. Kontrola zpusobu biologickeho zpracovani bioodpadu z hlediska ucinnosti hygienizace ( 1) Ke kontrole ucinnosti hygienizace technologii - zpusobu biologickeho zpracovani v zafizenich k vyuziti bioodpadu se pouziva: a) monitoring technologickych parametru pouzite technologie (napriklad teplota, vlhkost, doba zpracovani) podle tabulky C teto prilohy, b) kriteria pro hodnoceni vystupu ze zarizeni stanovena v tabulce C pfi cetnosti kontrol podle tabulky c prilohy c. 5, c) v pripadech zpracovani vedlejsich zivocisnych produktu podle 5 odst. 4 overeni procesu biologickeho zpracovani bioodpadu pomoci vnesenych organismu. (2) Overeni procesu biologickeho zpracovani bioodpadu pomoci vnesenych organismu se provadi v zafizenich pfi zpracovavani kalu z cistiren odpadnich vod nebo jinych bioodpadu, u kterych se predpokiada kontaminace patogennimi ciniteli a to a) kontrolou dodrzovani stanovenych technologickych pararnetru a kontrolou dodrzovani limitnich hodnot vybranych kriterii pro hodnoceni vystupu, 5) Postupuje se podle normy tsn ISO 11734

10 Strana 5260 Sbirka zakonu c. 341 / 2008 Castka 110 b) testem primeho hodnoceni procesu, pfi kterem se vyuzivaji vnesene indikatorove mikroorganismy; vnesenyrn indikatorovyrn organismem je Salmonella senftenberg W 775 (H2S negativni) nebo Escherichia coli. (3) Proces je mozno povazovat za overeny, jestlize: a) vystup ze zafizeni odpovida stanovenym kriteriim uvedenym v tabu1ce c prilohy e.s, b) byly dodrzeny vsechny technologicke parametry stanovene provoznim fadem, c) pocet kolonii tvoficich jednotku u vneseneho organismu se behem procesu snizi mini maine 0 6 radil. (4) V ptipade, ze jsou zpracovavany odpady vedlejsich zivocisnych produktu, jsou pozadavky na nakladani s nimi stanoveny jinym pravnim predpisem'", Pozndmka: lndikatorove mikroorganismy jsou stanovene mikroorganisrny, ktere signalizuji mikrobiologickou kontaminaci biologicky rozlozitelnych odpadu a vystupu ze zarizent k vyuzivani odpadu, 6) Prilohy c. II, III a VI narizeni Evropskeho parlamentu a Rady (ES) c ze dne , kteryrn se stanovi hygienicka pravidla tykajicl se vedlejsich zivocisnych produktu, ktere nejsou urceny k lidske spotrebe, ve zneni narlzenl Komise (ES) c. 2006/208 ze dne 7. (mora 2006, kterym se meni ptilohy VI a VIII nanzeni Evropskeho parlamentu a Rady (ES) c. 1774/2002, pokud jde 0 normy zpracovani pro zarizeni na vyrobu bioplynu a kompostovani a pozadavky na hnuj.

11 Castka 110 Sbfrka zakonu c. 341 / 2008 Strana 5261 Pifloha c. 3 k vyhlasce c Sb. Zakladni pofadavky na zflzeni maleho zaffzeni k vyuzivan! bioodpadu (kompostovanf) a jeho provoz (1) Male zarizeni musi byt zrizeno v souladu s jinym pravnim pfedpisem". (2) Dale se pozaduje: a) zvolit misto se sklonem svahu rnaximalne do 30; zakladku je mozno v pripade potreby pokryt vodonepropustnou textilii nebo kompostovat ve vacich nebo zakladku zasttesit, b) dodrzet minirnalni vzdalenost od povrchovych vod (vodni tok, rybnik, jezero apod.) 50 m (je nutne zohlednit mistni hydrologickou situaci), c) dodrzet minimalni vzdalenost od zdroju pitne vody, zdroju lecivych vod a pfirodnich mineralnich vod 100 m (je nutne zohlednit mistni hydrogeologickou situaci), d) zvolit misto mimo aktivni zonu zaplavoveho uzemi v souladu s jinym pravnim predpisern8), e) zabezpecit misto proti vstupu nepovolanych osob a oznacit (s uvedenim infonnaci o kontaktu na provozovatele a provozni dobe zafizeni), f) vest provozni denik. 1. Provozni denik maleho zafizeni obsahuje: i) nazev rnaleho zafizeni a adresu vcetne pozernkoveho parcelniho cisla a nazvu katastralniho uzemi a identifikacni udaje vlastnika pozemku, ii) identifikacni udaje provozovatele maleho zarizenl, iii) jmeno osoby odpovedne za provoz maleho zanzeni a udaje 0 jeji dosazitelnosti, iv) jmena osob odpovednych za vedeni jednotlivych zaznarnu a prehled udaju a informaci, ktere budou do provozniho deniku zaznamenavany. 2. Zaznamy do provozniho deniku rnaleho zarizeni musi by! vedeny (cislovany) v nepterusovane ciselne rade, datovany a podepsany osobou, ktera zaznam provedla, zapis musi by! proveden bezprostredne po vzniku situace, kterou popisuje (tentyz den), a to minimalne v nasledujicim rozsahu: i) vsechny skutecnosti charakteristicke pro provoz zanzeni - napriklad jmena obsluhy, vybrane udaje 0 sledovani provozu zarizeni - druhy a mnozstvi (hmotnost) pfijatych bioodpadu, datum zfizeni zakladky, druhy bioodpadu a surovin pouzitych k vytvoreni zakladky, datum prekopavek, expedice rekultivacniho kompostu a zpusob jeho vyuziti, ii) mereni teplot v ramci pouziteho technologickeho zpusobu, iii) zaznamy 0 skoleni pracovniku zarizeni, 0 kontrolach v zafizeni apod. iv) havarijni situace a zpusob jejich resent. 3. Udaje 0 hmotnosti bioodpadu uvadene v provoznim deniku je mozne stanovit na zaklade odborneho odhadu (hmotnost nakladu na automobilu, prepocet u objemu apod.). 7) Vyhlaska c. 137/1998 Sb., 0 obecnych technickych pozadavcich na vystavbu, ve zneni pozdejsich predpisu. 8) Zakon c. 254/200 I Sb., 0 vodach a 0 zmene nekterych zakonu (vodni zakon), ve znent pozdejslch predpisu.

12 Strana 5262 Sbfrka zakonu c. 341 / 2008 Castka 110 Ptilohou deniku jsou protokoly nebo jejich kopie 0 provadene kontrole vystupu 1x za rok a zaznamy 0 kontrolach provedenymi kontrolnimi organy.

13 Castka 110 Sbfrka zakonu c. 341 / 2008 Strana 5263 Pifloha C. 4 k vyhlasce c Sb. Obsah provozniho radu zaffzeni (1) Provozni rad zafizeni k vyuzivani bioodpadu obsahuje udaje stanovene pro provozni fad skupiny zarizeni B a C v pfiloze c. 1 k vyhlasce c. 383/2001 Sb., 0 podrobnostech nakladani s odpady, ve zneni pozdejsich predpisu, a tyto dalsi udaje: a) navrh provozniho deniku die bodu 10 pfilohy c. 1 vyhlasky c. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve zneni pozdejsich predpisu, b) ptedpokladany zpusob vyuziti vystupu ze zafizeni (kompost, hnojivo apod.), c) opatteni pro splneni pozadavku na ochranu zdravi a zivotni prostredi v souladu s jinyrni pravnimi predpisy", d) opatreni k provadeni kontroly emisi pachu, e) v pfipade bioplynovych stanic je nezbytne vzdy uvest nasledujici udaje: 1. jednoznacna specifikace vstupu do zarizeni a jejich predpokladane mnozstvi podle jednotlivych druhu vstupu (v tunach/rok), 2. zpusob skladovani vstupu, 3. popis prubehu procesu anaerobni digesce bioodpadu, vcetne klasifikace procesu anaerobni digesce podle susiny substratu a podle provozni teploty, dale doby zdrzeni vstupu v procesu anaerobni digesce, 4. popis mist mozneho vyvinu emisi pachovych latek a popis pfijatych technicko-organizacni opatreni k zamezeni vzniku a zachytu emisi pachovych latek pfi beznern provozu zafizeni i pfi mimofadnych stavech, 5. popis zpusobu nakladani s rekultivacnim digestatem, vcetne upresneni zpusobu nakladani s digestatem vzniklyrn pfi havarijnich nebo jinych mimoradnych situacich. f) opatfeni k minimalizaci obtezovani a rizik z provozu zarizeni (emise pachu, emise tuhych znecist'ujicich latek, materialy zanasene vetrem, hluk a dopravni provoz, ptaci, paraziti a hmyz, vznik aerosolu apod.), g) v pripade zpracovani odpadu vedlejsich zivocisnych produktu opatreni pro splneni pozadavku jinych pravnich predpisu". h) zasady planu vzorkovani vystupu ze zaftzeni, pfi jehoz zpracovani se postupuje podle pfilohy c. 7; vzor protokolu 0 vzorkovani je uveden v priloze c. 8, i) rozsah sledovanych ukazatelu stanovenych pro hodnoceni vystupu ze zafizeni a cetnost jejich kontrol podle prilohy c. 5 v souladu s podrobnostmi 0 vzorkovani stanovenymi v pfiloze c. 7 a 8, 9) Zakon t. 258/2000 Sb., 0 ochrane verejneho zdravi a 0 zmene nekterych souvisejicich zakonu, ve zneni pozdejsich predpisu, zakon t. 86/2002 Sb., 0 ochrane ovzdusi, narizeni vlady c. 361/2007 Sb., kteryrn se stanovi podminky ochrany zdravi pri praci, zakon c. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnepravnich vztazich a 0 zajisteni bezpecnosti a ochrany zdravi pri cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnepravni vztahy (zakon 0 zajisteni dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci).

14 Strana 5264 Sbfrka zakonu c. 341 / 2008 Castka 110 j) stanoveni postupu zmeny provozniho radu ve smyslu snizenl cetnosti zkousek v souladu s podrobnostmi 0 vzorkovani stanovenymi v pfiloze c. 7 a 8, k) pripadne dalsi podminky pro pfijem bioodpadu, navrzene provozovatelem podle typu provozovane technologie.

15 Castka 110 Sbfrka zakonu c. 341 / 2008 Strana 5265 Pifloha c. 5 k vyhlasce c Sb. Hodnoceni a kontrola vystupf A. Pozadavky a kriteria pro hodnoceni a kontrolu vystupu ze zaffzeni k vyuzivan! bioodpadu (1) Pozadavky a kriteria pro hodnoceni vystupu - limitni koncentrace vybranych rizikovych latek a prvku pro zarazeni vystupu do 2. a 3. skupiny podle pfilohy c. 6 jsou uvedeny v tabulce c (2) Znaky jakosti rekultivacniho kompostujsou uvedeny v tabulce c (3) Znaky jakosti rekultivacniho digestatu jsou uvedeny v tabulce c (4) Kriteria ucinnosti hygienizace na zaklade sledovanych indikatorovych mikroorganismu ve vystupech 2. skupiny Tfidy I a II podle pfilohy c. 6 jsou uvedeny v tabulce c (5) V tabulce c. 5.5.jsou uvedeny metody stanoveni. (6) Cetnost a druh kontrol pro jednotlive skupiny vystupu podle pfilohy c. 6 jsou uvedeny v tabulce c (7) V pfipade, ze jsou v zafizeni zpracovavany odpady vedlejsich zivocisnych produktu musi vystupy ze zafizeni odpovidat krome pozadavku uvedenych v teto priloze i pozadavkum na vystup uvedenym v j inem pravnim predpisu10). Tabulka c Limitni koncentrace vybranych rizikovych latek a prvku Sledovany ukazatel Jednotka Vystupy (skupina 2) Stabllizovany biologicky rozlozitelny odpad Tfida I Tfida II Tfida III (skupina 3) As mglkg susiny Cd mglkg susiny Crcdkovy mglkg susiny Cu mg/kg susiny Hg mglkg susiny I 1,5 2 5 Ni mg/kg susiny Pb mglkg susiny In mg/kg susiny PCB mg/kg susiny 0,02 0,2 - die zpusobu vyuziti PAU mglkg susiny die zpusobu vyuziti Nerozlozitelne %hm. max. 2% hm. max. 2% hm. - - primesi >2 mm AT ṫ mg O 2 / g susiny <10 Pouiitezkratky: PCB - polychlorovanebifenyly (suma kongeneru c. 28, 52, 10I, 118, 138, 153, 180) 10) Natizeni Komise (ES) c. 2006/208/ES ze dne 7. (mora 2006, kteryrn se mem pnlohy VI a VIII nafizeni Evropskeho parlamentu a Rady (ES) c. 1774/2002, pokud jde 0 normy zpracovani pro zattzent na vyrobu bioplynu a kompostovani a pozadavky na hnuj.

16 Strana 5266 Sbfrka zakonu c. 341 / 2008 Castka 110 PAU polycyklicke arornaticke uhlovodiky (suma antracenu, benzo(a)antracenu, benzo(a)pyrenu, benzo(b)fluoranthenu, benzo(ghi)perylenu, benzo(k)fluoranthenu, fluoranthenu, fenanthrenu, chrysenu, indeno( I,2,3-cd)pyrenu, naftalenu a pyrenu) AT 4 - test respiracni aktivity, testovaci metoda pro hodnoceni stability bioodpadu na zaklade mereni spotreby O2 za 4 dny podle rakouske normy ONORM S I ze dne Pokud je AT 4 testovaneho rnaterialu niz~i nez 10 mg 02/g susiny neni jiz tento material povazovan za biologicky rozlozitelny. Pozndmky k tabulce c. 5.1.: Jako technologicky material na skladky rnuze by! vystup pouzit, kdyz v ukazateli AT 4 splnuje pozadavky na stabilizovany bioodpad - skupina 3 podle prilohy c. 6. U rekultivacniho kompostu, rekultivacniho digestatu a stabilizovaneho biologickeho odpadu se vysledky stanoveni jednotlivych ukazatelu z duvodu moznosti snizeni cetnosti zkousek hodnoti samostatne. Moine snlzenl cetnosti stanoveni jednotlivych ukazatelu vybranych rizikovych latek a prvku je uvedeno v bode C odst. 2 teto ptilohy. v prtpade odstranovani vystupu skupiny 3 - Stabilizovany bioodpad jeho ulozenim na skladku odpadu, se postupuje podle jineho pravniho predpisu II). Tabulka c Znaky jakosti rekultivaeniho kompostu Vlhkost Znaky jakosti Jednotky Hodnota znaku jakosti %hm. Od zjistene hodnoty spalitelnych latek do jejlho dvojnasobku, min. 40 az 65 Spalitelne latky v susine vzorku %hm. min. 25 Celkovy duslk jako N prepocteny na vysuseny vzorek %hm. min. 0,6 Porner C:N* min. 20 (max. 30) ph - 6,0-8,5 Nerozlozitelne primesi %hm. max. 2,0 Pozntimka k tabulce c. 5.2.: Rekultivacnirn kompostem se rozuml stabilizovany vystup z aerobniho zpracovani bioodpadu, urceny pro udrzenl nebo zlepseni vlastnosti pudy, pouzitelny mimo zernedelskou a lesnl pudu. "pomer C:N se vypocitava ze stanoveni obsahu spalitelnych latek nasledovne: (spalitelne latky.z): N Tabulka c Znaky jakosti rekultivaeniho digestatu Znaky jakosti Jednotky Hodnota znaku jakosti Vlhkost %hm. max. 98,0 Celkovy dusik jako N ptepocteny na vysuseny vzorek %hm. min. 0,3 ph - 6,5-9,0 Pozndmka k tabulce c. 5.3.: Rekultivacni digestat, kterym se rozumi stabilizovany vystup z anaerobniho zpracovani bioodpadu, pouzitelny mimo zemedelskou a lesni pudu, nesrni vykazovat pachy svedcicl 0 nedostatecne stabilite vystupu nebo 0 pritomnosti nezadoucich latek v souladu s pozadavky zakona c. 86/2002 Sb., 0 ochrane ovzdusi a 0 zmene II) Vyhlaska c. 294/2005 Sb., 0 podminkach ukladani odpadu na skladky ajejich vyuzivani na povrchu terenu a zrnene vyhlasky c. 383/200 I Sb., 0 podrobnostech nakladani s odpady.

17 Castka 110 Sbirka zakonu c. 341 / 2008 Strana 5267 nekterych dalsich zakonu (zakon 0 ochrane ovzdusi), ve znenl pozdejsich predpisu a vyhlasky c. 362/2006 Sb., 0 zpusobu stanoveni koncentrace pachovych latek, ptipustne miry obtezovani zapachern a zpusobu jejlho zjist'ovani. Tabulka c Kriteria pro kontrolu ucinnosti hygienizace provadene na zaklade sledovani indikatorovych mikroorganismu lndikatorovy mikroorganismu Vystup Jednotky Poeet zkousenych vzorku pri kazde kontrole vystupu Limit (nalez/ KT J*) Salmonella spp. Rekultivacni nalez v 50g 5 negativni kornpost/rekultivacn digestat Termotolerantni Rekultivacni KTJ v 1 gramu 5 2 < 10 3 koliformni kompost/rekultivacn bakterie "" digestat 3 < 50 Enterokoky" Rekultivacni KTJ v 1 gramu 5 2 < 10 3 kornpost/rekultivacn digestat 3 < 50 Pozndmky k tabu lee c. 5.4.: "KTJ = kolonie tvorict jednotky eo Z odebranych 5 vzorku musi minirnalne stanoveny pocet vyhovet predepsanym limitum (8) Kontrola ucinnosti hygienizace overenim procesu vnesenymi organismy se provadi V zarizenich uvedenych V 3 odst. 1 pismeno a) a b) a) u novych pred uvedenim do provozu pfi provoznim overovaru technologie biologickeho zpracovani, pokud zarizeni budou zpracovavat kaly z cistiren odpadnich vod nebo jine bioodpady, u kterych se predpoklada kontaminace patogennimi ciniteli nebo vedlej si zivocisne produkty, ktere vsak musi byt zpracovavany podle jineho pravniho predpisu", b) u stavajicich pfi zmenach technologie, ktere mohou ovlivnit pfezivani patogennich nebo podminene patogennich cinitelu, pri zmene skiadby zpracovavanych bioodpadu nebo pfi zmene puvodce nebo opravnene osoby, pokud zarizeni zpracovava kaly z cistiren odpadnich vod nebo jine bioodpady, u kterych se predpoklada kontaminace patogennimi ciniteli. nebo vedlejsi zivocisne produkty, c) V pfipade dvakrat po sobe zjistene nevyhovujici kvalite vystupu na zaklade jejich kontroly die tabulky c prilohy c. 5. B. Technicke normy pro testy a analyticka stanoveni (1) Pro stanoveni ukazatelu ph, As, ca. Crcelkovy, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn (rozklad die CSN EN (838015)), PCB a PAD jsou technicke normy stanoveny jinymi pravnimi predpisy'<" 13). 12) Ptiloha c. 12 vyhlasky c. 294/2005 Sb., 0 podminkach ukladani odpadu na skladky a jejich vyuzivam na povrchu terenu a zmene vyhlasky c. 383/2001 Sb., 0 podrobnostech nakladani s odpady.

18 Strana 5268 Sbirka zakonu c. 341 / 2008 Castka 110 (2) Pro stanoveni ukazatelu znaku jakosti kompostu (vlhkost, spalitelne latky v susine vzorku, celkovy dusik jako N prepocteny na vysuseny vzorek, ph) jsou postupy chernickych rozboru stanoveny j inym pravnirn predpisem 13). (3) Analyticke rozbory a mikrobiologicke zkousky vystupu ze zafizeni k vyuzivani bioodpadu pro ucely jejich hodnoceni lze provadet pouze v laboratofich vlastnicich osvedceni 0 akreditaci nebo osvedceni 0 spravne cinnosti laboratofe podle technicke normy CSN EN ISO/lEe Posouzeni shody - Vseobecne pozadavky na zpusobilost zkusebnich a kalibracnich laboratori. Zpusobilost laboratori se vztahuje pouze na metody jmenovite uvedene v pfiloze osvedceni 0 odborne zpusobilosti laboratore. (4) Mikrobiologicke zkousky, Tabulka c Metody stanoveni mikrobiologickych ukazatelu Metoda pro stanoveni detekce bakterii rodu Salmonella sp. v kalech z COy, kompostech a upravenych bioodpadech AHEM O ) 7/2001 a AHEM O ) 1/2008 Metoda pro stanoveni poctu termotolerantnich koliformnlch bakterii v kalech z COY, kompostech a upravenych bioodpadech Metoda pro stanoveni poctu enterokoku v kalech z COY, kompostech a upravenych bioodpadech AHEM O ) 7/2001 a AHEM O ) 1/2008 AHEM O ) 7/2001 a AHEM O ) 1/2008 Pozndmka k tabu Ice c. 5.5.: 0) AHEM _ Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica. c. Cetnost kontrol vystupu ze zafizeni k vyuzivan! bioodpadu (1) Cetnost kontrol vystupu zarazenych podle prilohy c. 6 do skupiny 2 z hlediska ucinnosti hygienizace a stanoveni koncentrace vybranych rizikovych latek a prvku ve vystupech zarazenych podle pfilohy c. 6 do skupin 2 a 3 v zavislosti na rocni produkci vystupu je uvedena v tabu1ce c (2) Snizeni cetnosti zkousek stanovene v tabu1ce c.5.6. pro kterykoliv ze sledovanych ukazatelu je mozne, jestlize v prubehu dvouleteho obdobi byly hodnoty daneho ukazatele trvale pod 75 % stanoveneho limitu. Snizeni cetnosti zkousek je mozne pouze na cetnost uvedenou v predchazejkim radku tabulky. Snizena cetnost zkousek se uvadi v provoznim fadu prislusneho zarizeni. Neplati pro mikrobiologicke zkousky. (3) Zpusob vzorkovani je nutne zvolit tak, aby odebrane vzorky byly reprezentativni pro cele mnozstvi posuzovaneho vystupu, u rekultivacniho kompostu pro celou vyrobni sarzi, kterou se rozumi definovane mnozstvi kompostu z jedne zakladky majici po skonceni kompostovaciho procesu shodne jakostni znaky. U bioplynovych stanic a zarizeni s anaerobni digesci se vzorky odebiraji zanzenim pro odber vzorku - nejlepe ventilem umistenym bud' v uskladiiovaci nadrzi rekultivacniho digestatu nebo v pfitokove casti do uskladnovaci nadrze. (4) Pfi odberu vzorku se postupuje nasledovne: 13) Priloha c. 2 vyhlasky c. 273/1998 Sb., 0 odberech a chemickych rozborech vzorku hnojiv, ve zneni vyhlasky c. 475/2000 Sb.

19 Castka 110 Sbfrka zakonu c. 341 / 2008 Strana 5269 a) vzorek ke zkousce vybranych rizikovych latek a prvku (tabulka c. 5.1.) se vytvori smisenim dilcich vzorku odebranych rovnomerne z celeho objemu vzorkovaneho celku podle prilohy c. 8. Pro kontrolu hygienizace (tabulka c. 5.4.) se odebiraji proste vzorky v poctu uvedenem v tabu1ce c. 5.4.; b) velikost vzorku a zpusob upravy (napriklad drceni) vzorku se stanovi po dohode s laboratori: c) vzorek pro kontrolu hygienizace se pred predanim do laboratore uchovava pfi teplote do 6 e a predava do laboratote tak, aby vzorek byl zpracovan do 48 hodin po odberu; d) vzorek kompostu je mozno odebrat jen v ptipade, ze teplota kompostu je nizsl nez 40 C. Tabulka c. 5.6.: Cetnost kontrol vystupu ze zafizeni k vyuzivan! bioodpadu Rocni produkce vystupu Jednotky Cetnost kontrol vystupu Do male zatizeni t I x za rok t 2 x za rok* t 4 x za rok* 500 I a vice t 12 x za rok* Pozndmka k tabu Ice c. 5.6.: *v pripade celorocniho provozu se kontroly provadeji se stanovenou cetnosti v zirnnim a letnim obdobi

20 Strana 5270 Sbfrka zakonu c. 341 / 2008 Castka 110 Pifloha C. 6 k vyhlasce c Sb. Zafazovani vystupu ze zafizeni k vyuzivani bioodpadu do skupin podle zpusobu jejich vyuziti (1) Vystupern ze zarizeni k vyuzivani bioodpadu jsou vyrobky, ktere splnuji pozadavky jinych pravnich predpisu", vyrobky, ktere splriuji pozadavky teto vyhlasky a odpady, ktere jiz nejsou povazovany za bioodpady. (2) Vystupy ze zarizeni k vyuzivani bioodpadu, vyjma vystupu z malych zarizeni, ktere nejsou uvadeny na trh nebo do obehu podle jinych pravnich predpisu!" a ktere budou pouzivany mimo zemedelskou nebo lesni pudu k zakladani nebo pro udrzbu verejne zelene v obcich, z jejichz katastralniho uzerni bioodpady zpracovane v malem zarizeni pochazeji, se podle svych vlastnosti a zpusobu vyuziti zatazuji do nasledujicich skupin: a) 1. skupina - vystupy, ktere splriuji pozadavky na vyrobky podle jinych pravnich predpisu 14) (napriklad bioplyn, kornpost, digestat). Vystupy, ktere nejsou uvadeny do obehu podie jinych pravnich predpisu!" musi odpovidat minimalne pozadavkum na vystupy 2. skupiny. b) 2. skupina - vystupy, ktere splriuji pozadavky teto vyhlasky a vyuzivaji se mimo zernedelskou a lesni pudu. Na zaklade skutecnych vlastnosti, slozeni a zpusobu vyuziti se skupina deli na tyto tfidy: 1. Tfida I - urcena pro vyuziti na povrchu terenu uzivaneho nebo urceneho pro zeleri u sportovnich a rekreacnich zarizeni vcetne techto zanzeni v obytnych zonach s vyjimkou venkovnich hracich ploch. Kriteria pro vyuzivani na povrchu venkovnich hracich ploch se fidi jinyrn pravnim predpisern'{', 2. Tfida II - urcena pro vyuziti na povrchu terenu uzivaneho nebo urceneho pro mestskou zelen, zelefi parku a lesoparku, pro vyuziti pfi vytvafeni rekultivacnich vrstev nebo pro primichavani do zemin pfi tvorbe rekultivacnich vrstev, na uzemi prumyslovych zon, pfi upravach terenu v prumyslovych zonach (rekultivacni kompost v doporucenern mnozstvi nepfesahujicim v prumeru 200 t susiny na 1 ha v obdobi deseti let a rekultivacni digestat v doporucenem mnozstvi neptekracujici 20 t susiny na 1 ha v obdobi deseti let). Rekultivacni digestat musi by! aplikovan v delenych davkach tak, aby nedoslo k zamokreni pozemku na dobu delsi nez 12 hodin Ci k jeho zaplaveni. Pro uvedena mista a ucely je moine uzivat i Tridu I; 3. Trida III - urcena pro vyuziti na povrchu terenu vytvareneho rekultivacnimi vrstvami zabezpecenych skladek odpadu podle CSN Skladkovani odpadu - Uzavirani a rekultivace skladek, rekultivacnimi vrstvami odkalist' nebo pro filtracni naplne biofiltru (kompost). Pro uvedene ucely je rnozne uzivat i Tfidu I a Tfidu II. 14) Zakon c Sb., 0 hnojivech, pornocnych pudnich latkach, pornocnych rostlinnych ptipravclch a substratech a 0 agrochemickern zkouseni zernedelskych pud (zakon 0 hnojivech), ve znenl pozdejstch predpisu. Zakon c. 86/2002 Sb., 0 ochrane ovzdusi a 0 zmene nekterych dalsich zakonu (zakon 0 ochrane ovzdusi), ve zneni pozdejsich predpisu. 15) Zakon c Sb., 0 hnojivech, pomocnych pudnlch latkach, pornocnych rostlinnych prtpravcich a substratech a 0 agrochernickern zkouseni zemedelskych pud (zakon 0 hnojivech), ve zneni pozdejslch predpisu. Zakon c. 22/1997 Sb., 0 technickych pozadavcich na vyrobky a 0 zmene a doplneni nekterych zakonu, ve zneni pozdejsich predpisu. 16) Zakon c Sb., 0 hnojivech, pomocnych pudnich latkach, pomocnych rostlinnych pfipravcich a substratech a 0 agrochemickem zkouseni zemedelskych pud (zakon 0 hnojivech). 17) Vyhlaska c.135/2004 Sb., kterou se stanovi hygienicke pozadavky na koupaliste, sauny a hygienicke limity pisku v piskovistich venkovnich hracich ploch, ve zneni vyhlasky c. 292/2006 Sb.

4 Obsah provozního řádu zařízení

4 Obsah provozního řádu zařízení VYHLÁŠKA 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně

Více

Využití biologicky rozložitelných odpadů

Využití biologicky rozložitelných odpadů Využití biologicky rozložitelných odpadů Ing. Dagmar Sirotková, Ing. Dagmar Vološinová Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i. Definice Odpad movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má

Více

PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO OBLAST BRO V ČR. Ing. Dagmar Sirotková

PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO OBLAST BRO V ČR. Ing. Dagmar Sirotková PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO OBLAST BRO V ČR Ing. Dagmar Sirotková Pojem BRO biologicky rozložitelný odpad (314/2006 Sb.) jakýkoli odpad, který podléhá aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu biologicky rozložitelný

Více

ČÁST PRVNÍ. 1 Předmět úpravy. Tato vyhláška upravuje podrobnosti nakládání s biologicky rozložitelnými odpady (dále jen bioodpady ).

ČÁST PRVNÍ. 1 Předmět úpravy. Tato vyhláška upravuje podrobnosti nakládání s biologicky rozložitelnými odpady (dále jen bioodpady ). 341 VYHLÁŠKA ze dne 26. srpna 2008 o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu

Více

341/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. srpna 2008 ČÁST PRVNÍ

341/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. srpna 2008 ČÁST PRVNÍ 341/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. srpna 2008 o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na

Více

Energetická centra recyklace bioodpadů ECR RAPOTÍN je projektem společnosti IS ENVIRONMENT SE 2014

Energetická centra recyklace bioodpadů ECR RAPOTÍN je projektem společnosti IS ENVIRONMENT SE 2014 Pomáháme planetě lépe dýchat Energetická centra recyklace bioodpadů ECR RAPOTÍN je projektem společnosti IS ENVIRONMENT SE 2014 Základní informace o projektu Naše společnost Fainstav, s.r.o., se investorsky

Více

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů 0201 odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 02 01 03 odpad rostlinných pletiv 02 01 04 odpadní plasty (kromě obalů) 02 01 07 odpady

Více

29. 9. 2015. výstupydlepříl.č.6vyhl.č.341/2008 Sb. zákonč.156/1998sb.,ohnojivech. 4 skupiny, 3 třídy pouze mimo zemědělskou půdu

29. 9. 2015. výstupydlepříl.č.6vyhl.č.341/2008 Sb. zákonč.156/1998sb.,ohnojivech. 4 skupiny, 3 třídy pouze mimo zemědělskou půdu Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský výstupydlepříl.č.6vyhl.č.341/2008 Sb. 4 skupiny, 3 třídy pouze mimo zemědělskou půdu zákonč.156/1998sb.,ohnojivech 2 a) hnojivo látka způsobilá poskytnout

Více

341/2008 Sb. VYHLÁKA

341/2008 Sb. VYHLÁKA 341/2008 Sb. VYHLÁKA ze dne 26. srpna 2008 o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhláky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na

Více

Obsah prezentace: a) Typy kompostáren b) Základní informace k jednotlivým typům kompostáren c) Vztah k vyhlášce č. 341/2008 Sb.

Obsah prezentace: a) Typy kompostáren b) Základní informace k jednotlivým typům kompostáren c) Vztah k vyhlášce č. 341/2008 Sb. KOMPOSTOVÁNÍ Obsah prezentace: a) Typy kompostáren b) Základní informace k jednotlivým typům kompostáren c) Vztah k vyhlášce č. 341/2008 Sb. (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými

Více

12 Postupy vedoucí ke snižování environmentálních a zdravotních rizik při nakládání s biologicky rozložitelnými odpady

12 Postupy vedoucí ke snižování environmentálních a zdravotních rizik při nakládání s biologicky rozložitelnými odpady 12 Postupy vedoucí ke snižování environmentálních a zdravotních rizik při nakládání s biologicky rozložitelnými odpady 12.1 Analýza stávajících rizik při nakládání s biodegradabilním odpadem Nakládání

Více

Návrh. Čl. I. 3. Příloha č. 1 zní:

Návrh. Čl. I. 3. Příloha č. 1 zní: Návrh Vyhláška ze dne 008, kterou se mění vyhláška č. 48/005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy, ve znění vyhlášky č. 5/007 Sb. Ministerstvo

Více

Státní zdravotní ústav Šrobárova 48, Praha 10

Státní zdravotní ústav Šrobárova 48, Praha 10 MIKROBIOLOGICKÁ KONTAMINACE KALŮ A POŽADAVKY NA OVĚŘENÍ ÚČINNOSTI HYGIENIZACEMIKROBIOLOGICKÁ KONTAMINACE KALŮ A POŽADAVKY NA OVĚŘENÍ ÚČINNOSTI HYGIENIZACE lmateju@szu.cz Státní zdravotní ústav Šrobárova

Více

1) Biologicky rozložitelné komunální odpady, pro které je obec povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování

1) Biologicky rozložitelné komunální odpady, pro které je obec povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování ZPŮSOB SBĚRU BRKO V OBCÍCH DLE KONCOVÉHO ZPŮSOBU VYUŽITÍ Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování minimálně biologicky rozložitelných komunálních odpadů rostlinného původu, a to vždy s

Více

Metodický návod o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady podle stávajících právních předpisů. OBSAH 1 Úvod...

Metodický návod o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady podle stávajících právních předpisů. OBSAH 1 Úvod... Metodický návod o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady podle stávajících právních předpisů OBSAH 1 Úvod... 2 1.1 Oblast použití... 2 2 Pojmy a definice... 2 3 Vybrané povinnosti zákona

Více

Ing. Dagmar Sirotková. VŽP odpad?

Ing. Dagmar Sirotková. VŽP odpad? Ing. Dagmar Sirotková VŽP odpad? je VŢP odpad? Základní předpis nařízení EP a Rady (ES) č.1069/2009 Požadavky na nakládání, využití, zneškodnění Odpad- zejména odpady z kuchyní a stravoven Nakládání podle

Více

b) obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření

b) obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření Strana 1832 Sbírka zákonů č. 94 / 2016 Částka 38 94 VYHLÁŠKA ze dne 23. března 2016 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle

Více

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV VÍT MATĚJŮ, ENVISAN-GEM, a.s., Biotechnologická divize, Budova VÚPP, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@grbox.cz ZEMĚDĚLSKÉ ODPADY Pod pojmem zemědělské

Více

Nakládání s kaly z ČOV a jejich budoucí vývoj. Kristýna HUSÁKOVÁ odbor odpadů

Nakládání s kaly z ČOV a jejich budoucí vývoj. Kristýna HUSÁKOVÁ odbor odpadů Nakládání s kaly z ČOV a jejich budoucí vývoj Kristýna HUSÁKOVÁ odbor odpadů OBSAH Přehled legislativních předpisů EU a ČR Produkce kalů z ČOV Možnosti nakládání s kaly z ČOV v ČR - materiálové využití

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

Metodický návod o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady podle stávajících právních předpisů

Metodický návod o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady podle stávajících právních předpisů Metodický návod o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady podle stávajících právních předpisů OBSAH 1 Úvod... 1 1.1 Oblast použití... 2 2 Pojmy a definice... 2 3 Vybrané povinnosti zákona

Více

Registrace a ohlašov kompostu a digestátu tu využitelných

Registrace a ohlašov kompostu a digestátu tu využitelných Registrace a ohlašov ování kompostu a digestátu tu využitelných na zemědělsk lské půdě Jaroslav Houček Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení registrace hnojiv Náměšť n Oslavou, 20.9.2012

Více

257/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. srpna 2009

257/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. srpna 2009 Systém ASPI - stav k 10.1.2010 do částky 1/2010 Sb. a 1/2010 Sb.m.s. Obsah a text 257/2009 Sb. - poslední stav textu 257/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. srpna 2009 o používání sedimentů na zemědělské půdě

Více

č.. 156/1998 o hnojivech ové principy

č.. 156/1998 o hnojivech ové principy Zákon č.. 156/1998 o hnojivech Klíčov ové principy Jaroslav Houček Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení registrace hnojiv Zákon a prováděcí vyhláš ášky Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech,

Více

Jaromír MANHART odbor odpadů

Jaromír MANHART odbor odpadů VIII. Mezinárodní konference - Biologicky rozložitelné odpady Aktuální stav a dlouhodobá koncepce MŽP nakládání s bioodpady v ČR Jaromír MANHART odbor odpadů Náměšť nad Oslavou 20. září 2012 Obsah přednášky

Více

Decentralizované kompostování

Decentralizované kompostování OKRUH III Správná kompostářská praxe Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Decentralizované kompostování Principem je : - zpracovat bioodpad v místě vzniku,

Více

Příloha č.1 - Seznam "O" odpadů povolených k přijetí na skládku

Příloha č.1 - Seznam O odpadů povolených k přijetí na skládku Příloha č.1 - Seznam "O" odpadů povolených k přijetí na skládku odkaz na kapitolu B.3.1 SEZNAM ODPADŮ POVOLENÝCH K PŘIJETÍ K ODSTRANĚNÍ ULOŽENÍM Kat.číslo Název Pozn. Kat. 01 00 00 ODPADY Z GEOLOGICKÉHO

Více

Digestát jako hnojivo

Digestát jako hnojivo Digestát jako hnojivo Ing. Veronika Večeřová Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský říjen 2008 Jak můžeme digestáty rozdělovat? podle toho z jakých vstupních surovin vzniká podle způsobu použití

Více

KOMBINOVANÝ PROVOZNÍ ŘÁD PRO VÝROBU BIOPLYNU V BIOPLYNOVÝCH STANICÍCH 1

KOMBINOVANÝ PROVOZNÍ ŘÁD PRO VÝROBU BIOPLYNU V BIOPLYNOVÝCH STANICÍCH 1 Příloha č. 4: KOMBINOVANÝ PROVOZNÍ ŘÁD PRO VÝROBU BIOPLYNU V BIOPLYNOVÝCH STANICÍCH 1 Datum schválení provozního řádu a platnost : KAPITOLA I. SPOLEČNÉ INFORMACE I.1 IDENTIFIKACE ZDROJE A PROVOZOVNY, ve

Více

Metodický materiál odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra

Metodický materiál odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra Metodický materiál odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra Další nástroje právní regulace související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanoví

Více

PROVOZNÍ ŘÁD KOMPOSTÁRNA PAKK (Zařízení pro nakládání s biologicky rozložitelnými odpady do 150 tun/rok )

PROVOZNÍ ŘÁD KOMPOSTÁRNA PAKK (Zařízení pro nakládání s biologicky rozložitelnými odpady do 150 tun/rok ) PROVOZNÍ ŘÁD KOMPOSTÁRNA PAKK (Zařízení pro nakládání s biologicky rozložitelnými odpady do 150 tun/rok ) Obsah 1. Základní údaje o zařízení 2 1.1. Název zařízení 2 1.2. Identifikační údaje vlastníka a

Více

LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ

LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ lmateju@szu.cz Analytika odpadů 2013 Státní zdravotní ústav Šrobárova 47, Praha 10 proč je mikrobiologie opomíjenou částí nakládání s bioodpady

Více

Pomáháme planetě lépe dýchat Energetické centrum recyklace bioodpadů Rapotín

Pomáháme planetě lépe dýchat Energetické centrum recyklace bioodpadů Rapotín Pomáháme planetě lépe dýchat Energetické centrum recyklace bioodpadů Rapotín scrool down ECR RAPOTÍN je projektem společnosti IS ENVIRONMENT SE 2014 Pomáháme planetě lépe dýchat Energetické centrum recyklace

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o odpadech. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o odpadech. Čl. I ZÁKON ze dne..2006, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

Více

c. 371/2006 Sb., se rneni takto:

c. 371/2006 Sb., se rneni takto: Castka 44 Sbfrka zakonu c. 146 / 2009 Strana 1879 146 VYHLASKA ze dne 18. kvetna 2009, kterou se rneni vyhlaska c. 32912004 Sb., 0 pffpravcich a dalsfch prostfedcich na ochranu rostlin, ve zneni vyhlasky

Více

P r a c o v n í n á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2013, o nákladech dodatečné kontroly. Předmět úpravy

P r a c o v n í n á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2013, o nákladech dodatečné kontroly. Předmět úpravy y p r o v á děcí c h p r á v n í c h před p i sů ze dne 2013, o nákladech dodatečné kontroly Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o

Více

UPRAVENÉ KALY A JEJICH VYUŽITÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ. Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Odbor kontroly zemědělských vstupů ÚKZÚZ

UPRAVENÉ KALY A JEJICH VYUŽITÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ. Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Odbor kontroly zemědělských vstupů ÚKZÚZ UPRAVENÉ KALY A JEJICH VYUŽITÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Odbor kontroly zemědělských vstupů ÚKZÚZ Charakteristika kalu 2 VZNIK UPRAVENÉHO KALU Čistírenské kaly vznikají při různých procesech

Více

Právní předpisy v ochraně životního prostředí

Právní předpisy v ochraně životního prostředí Právní předpisy v ochraně životního prostředí zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Vyhláška č. 257/2009 Sb. ze dne 5. srpna 2009 o používání sedimentů na zemědělské půdě

Vyhláška č. 257/2009 Sb. ze dne 5. srpna 2009 o používání sedimentů na zemědělské půdě Vyhláška č. 257/2009 Sb. ze dne 5. srpna 2009 o používání sedimentů na zemědělské půdě Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 9 odst. 10 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech,

Více

VYHLÁŠKA č. 257/2009 Sb. ze dne 5. srpna o používání sedimentů na zemědělské půdě

VYHLÁŠKA č. 257/2009 Sb. ze dne 5. srpna o používání sedimentů na zemědělské půdě VYHLÁŠKA č. 257/2009 Sb. ze dne 5. srpna 2009 o používání sedimentů na zemědělské půdě Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 9 odst. 10 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech,

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2006 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a

Více

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Katalogové číslo odpadu Název odpadu 040219 Kaly z čištění odpadních

Více

Platné znění části vyhlášky č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění části vyhlášky č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn IV. Platné znění části vyhlášky č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Příloha č. 1 k vyhlášce č. 474/2000 Sb. Limitní hodnoty rizikových

Více

VYHLASKA ze dne 5. srpna 2009 o pouzfvani sedimentu na zernedelske pude

VYHLASKA ze dne 5. srpna 2009 o pouzfvani sedimentu na zernedelske pude Castka 77 Sbfrka zakonu c. 257 / 2009 Strana 3551 257 VYHLASKA ze dne 5. srpna 2009 o pouzfvani sedimentu na zernedelske pude Ministerstvo zernedelstvi a Ministerstvo zivotniho prostredi stanovi podle

Více

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 669 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19.

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 669 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19. 36 11. funkční období 36 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských

Více

ROZDĚLENÍ A POŽADAVKY NA KATEGORIE FUNKCE VÝROBKU, KATEGORIE SLOŽKOVÝCH MATERIÁLŮ. Jana Meitská Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno

ROZDĚLENÍ A POŽADAVKY NA KATEGORIE FUNKCE VÝROBKU, KATEGORIE SLOŽKOVÝCH MATERIÁLŮ. Jana Meitská Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno ROZDĚLENÍ A POŽADAVKY NA KATEGORIE FUNKCE VÝROBKU, KATEGORIE SLOŽKOVÝCH MATERIÁLŮ Jana Meitská Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno KATEGORIE HNOJIVÝCH VÝROBKŮ (DLE FUNKCE) 1. Hnojivo 2. Materiál k vápnění

Více

Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO

Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO Odpadové dny 2010 Mendlova univerzita, Brno 23.9.2010 Bc.

Více

3. 2. 2015. Bioodpad v obci. Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe, Okompostu. Zpracování a využití BRKO

3. 2. 2015. Bioodpad v obci. Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe, Okompostu. Zpracování a využití BRKO Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe, Okompostu Květuše Hejátková ZERA Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Bioodpad v obci Zpracování a využití BRKO

Více

Rozbor sedimentu z koupaliště Lhotka a návrh na další nakládání s vytěženou hmotou

Rozbor sedimentu z koupaliště Lhotka a návrh na další nakládání s vytěženou hmotou Strana 1 (celkem 6) Rozbor sedimentu z koupaliště Lhotka a návrh na další nakládání s vytěženou hmotou Objednavatel: SUNCAD s.r.o. Nám. Na Lužinách 3 Praha 13 155 00 Podkladové materiály Pitter, P. : Hydrochemie,

Více

Komunitní kompostárna. Náměšť n.o. 28.5.2015

Komunitní kompostárna. Náměšť n.o. 28.5.2015 Komunitní kompostárna Náměšť n.o. 28.5.2015 Biologicky rozložitelný odpad Bioodpad je odpad podléhající aerobnímu či anaerobnímu rozkladu, jejich seznam je přílohou Vyhláška 341/2008 Sb. V rámci obce kat.č.

Více

ZÁKON O ODPADECH ZÁKON O ODPADECH NEBEZPEČNÝ ODPAD PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ. č.. 185/2001 Sb.

ZÁKON O ODPADECH ZÁKON O ODPADECH NEBEZPEČNÝ ODPAD PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ. č.. 185/2001 Sb. ZÁKON O ODPADECH NEBEZPEČNÝ ODPAD PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Odpady potravinářské výroby Mgr. Kateřina Járová, Ph.D. Zákon č. 185/2001 Sb., o a o změně některých dalších zákonů Vyhláška č. 93/2016 Sb.,

Více

Zpracování bioodpadu metodou suché anaerobní fermentace

Zpracování bioodpadu metodou suché anaerobní fermentace Zpracování bioodpadu metodou suché anaerobní fermentace Anaerobní fermentace Výroba bioplynu v anaerobních podmínkách s jeho energetickým využitím Metoda známá v ČR již desítky let Možnosti zpracování

Více

Monitoring vod. Monitoring podzemní voda:

Monitoring vod. Monitoring podzemní voda: Monitoring vod Monitoring podzemní voda:...1 Předprovozní monitoring:...1 Monitoring v rámci provozu...2 Vyhodnocení monitoringu podzemních vod...3 Monitoring povrchová voda:...5 Profil Dubenecký potok

Více

Vyhláška k Zákonu 185/2001 Sb., v platném znění

Vyhláška k Zákonu 185/2001 Sb., v platném znění Vyhláška k Zákonu 185/2001 Sb., v platném znění týkající se požadavků na kvalitu kompostů část vyhlášky o biodegradabilních odpadech 1. Rozsah a účel použití 1.1 Vyhláška upravuje požadavky na kvalitu

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

Více

Legislativní vymezení: Bioodpady a jejich třídění v obcích. Využití biomasy z údržby veřejné zeleně

Legislativní vymezení: Bioodpady a jejich třídění v obcích. Využití biomasy z údržby veřejné zeleně Legislativní vymezení: Bioodpady a jejich třídění v obcích. Využití biomasy z údržby veřejné zeleně Ing. Adam Moravec (CZ Biom) research and innovation programme under grant agreement No 646443. Obsah

Více

Hodnocení vstupů a výstupů zařízení pro zpracování biologicky rozložitelnými odpady z kuchyní a stravoven

Hodnocení vstupů a výstupů zařízení pro zpracování biologicky rozložitelnými odpady z kuchyní a stravoven Hodnocení vstupů a výstupů zařízení pro zpracování biologicky rozložitelnými odpady z kuchyní a stravoven Státní zdravotní ústav, Šrobárova 47, Praha 10 lmateju@szu.cz 420 267082456 SZU 2014 Odpady z kuchyní

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

BRO Předpisy EU. RNDr. Dragica Matulová, CSc. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., v.v.i. Centrum pro hospodaření s odpady

BRO Předpisy EU. RNDr. Dragica Matulová, CSc. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., v.v.i. Centrum pro hospodaření s odpady BRO Předpisy EU RNDr. Dragica Matulová, CSc. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., v.v.i. Centrum pro hospodaření s odpady Evropská Směrnice o bioodpadech první návrh směrnice o bioodpadu-2000 druhý

Více

Bioodpad v obci. Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe. Zpracování a využití BRKO

Bioodpad v obci. Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe. Zpracování a využití BRKO Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe Ing. Květuše Hejátková ZERA Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Bioodpad v obci Zpracování a využití BRKO Cílem

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007):

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007): V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. Píšťovy Chrudim III. Ing. Markéta Dvořáčková

BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. Píšťovy Chrudim III. Ing. Markéta Dvořáčková BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. Píšťovy 820 537 01 Chrudim III Ing. Markéta Dvořáčková 725 730 646 marketa.dvorackova@bioanalytika.cz BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. Chrudim Provozuje zkušební laboratoř č. 1012 akreditovanou

Více

VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny

VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny Ministerstvo zemědělství stanoví podle 18 odst. 1 písm. a), g), h) a m) zákona č. 110/1997 Sb.,

Více

VYHLÁŠKA. ze dne o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě

VYHLÁŠKA. ze dne o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě II. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle 33

Více

Ceník odpadů povolených k odstranění na skládce EKODEPON s.r.o. Kladruby pro rok 2015

Ceník odpadů povolených k odstranění na skládce EKODEPON s.r.o. Kladruby pro rok 2015 Ceník odpadů povolených k odstranění na skládce EKODEPON s.r.o. Kladruby pro rok 2015 Seznam odpadů je shodný s odpady povolenými k odstranění na skládce Kladruby dle provozního řádu schváleného Integrovaným

Více

Legislativa a normy týkající se ČOV v České republice

Legislativa a normy týkající se ČOV v České republice Legislativa a normy týkající se ČOV v České republice Jedná se o právní předpisy a normy pro navrhování a provoz čistíren odpadních vod na našem území. Zákony a vyhlášky: Zákon č. 17/1992 Sb., o životním

Více

(2) Klasifikace výrobku označovaného CE, který je podstatnou součástí vodních děl ohlášených podle 15a zákona, je uvedena v příloze č.

(2) Klasifikace výrobku označovaného CE, který je podstatnou součástí vodních děl ohlášených podle 15a zákona, je uvedena v příloze č. Strana 562 Sbírka zákonů č. 57 / 2016 57 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. února 2016 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

Evidenční list využití kalů v zemědělství za rok...

Evidenční list využití kalů v zemědělství za rok... Příloha č. 1 k vyhlášce č. 382/2001 Sb. Evidenční list využití kalů v zemědělství za rok.... Evidenční číslo (Vyplní okresní úřad) List č. 1 Počet listů Původce IČ: Oprávněná osoba (název): Samostatná

Více

381/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí

381/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí 381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů

Více

"Praktické zkušenosti s nakládáním s kuchyňskými odpady z pohledu provozovatele kompostárny"

Praktické zkušenosti s nakládáním s kuchyňskými odpady z pohledu provozovatele kompostárny "Praktické zkušenosti s nakládáním s kuchyňskými odpady z pohledu provozovatele kompostárny" Daniel Borski Průmyslová kompostárna společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., v Třinci na Tyrské v areálu RECELOPRON

Více

Vzorkování organických hnojiv vyrobených z BRO

Vzorkování organických hnojiv vyrobených z BRO Vzorkování organických hnojiv vyrobených z BRO Jaroslav Houček Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení registrace hnojiv Hustopeče, 13.11.2013 Organická hnojiva & BRO co ÚKZÚZ vzorkuje?

Více

Využití a registrace popela ze spalování biomasy jako hnojiva Tomáš Rosenberg

Využití a registrace popela ze spalování biomasy jako hnojiva Tomáš Rosenberg Klastr bioplyn, z.s.p.o. Hájecká 215 273 51 Červený Újezd tel : +420 732711998 e-mail: info@klastrbioplyn.cz Využití a registrace popela ze spalování biomasy jako hnojiva Tomáš Rosenberg Popel ze spalování

Více

Krajsky ufad Stredoceskeho kraje

Krajsky ufad Stredoceskeho kraje Krajsky ufad Stredoceskeho kraje 0080R? I V 0 1 N 1 H 0 P R O S T R t D I A ^tmfcdtlstvi Praha: 24.04.2014 Die ro/dclovniku Cislojednaci: 047711/2014/KUSK Spisova znacka: SZ_ 047711/2014/KUSK Vyfizuje:

Více

www.ukzuz.cz Mgr. Šárka Poláková, Ph.D.

www.ukzuz.cz Mgr. Šárka Poláková, Ph.D. Mgr. Šárka Poláková, Ph.D. je specializovaný úřad státní správy zřízený zákonem č. 147/2002 Sb. je organizační složkou státu je správním úřadem, podřízeným Ministerstvu zemědělství je držitelem certifikátu

Více

Kompost technologie a kvalita

Kompost technologie a kvalita Kompost technologie a kvalita Zpracování a využití bioodpadu nebo - efektivní systém snížení BRKO na skládce a udržitelné zpracování prevence, zpracování odpadu - propojení komunální sféry s podnikateli

Více

8 Dovoz a vývoz odpadů

8 Dovoz a vývoz odpadů 8 Dovoz a vývoz odpadů V posledních letech dochází ke zvýšeným dovozům dřevního odpadu většinou nadlimitně kontaminovaného cizorodými látkami, ale deklarovaného jako výrobek biopalivo. Absence českých

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001,

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001, č. 381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

Více

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x CELIO a.s. Název odpadu S OO 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů x 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů x 010306 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 x 010308 O Rudný prach neuvedený

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

Nakládání s odpady ze stravovacích zařízení. Radomír Belza, prosinec 2011

Nakládání s odpady ze stravovacích zařízení. Radomír Belza, prosinec 2011 Nakládání s odpady ze stravovacích zařízení Radomír Belza, prosinec 2011 Definice Odpad ze stravovacích zařízení = veškerý potravinářský odpad včetně použitého stolního oleje s původem v restauracích,

Více

Aktualizované znění. 382/2001 Sb.

Aktualizované znění. 382/2001 Sb. Aktualizované znění 382/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě částka 145 Sbírky zákonů ročník 2001 rozeslána 9.

Více

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně

Více

Vyhláška stanovující rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování BRKO. Kristýna HUSÁKOVÁ odbor odpadů

Vyhláška stanovující rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování BRKO. Kristýna HUSÁKOVÁ odbor odpadů Vyhláška stanovující rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování BRKO Kristýna HUSÁKOVÁ odbor odpadů Obsah prezentace Přehled právních předpisů v oblasti nakládání s BRKO Novela zákona o odpadech

Více

Nakládání s odpady charakteru vedlejších živočišných produktů

Nakládání s odpady charakteru vedlejších živočišných produktů Nakládání s odpady charakteru vedlejších živočišných produktů Ing. Petr Havelka náměstek pro sekci technické ochrany ŽP ředitel odboru odpadového hospodářství ČIŽP - ředitelství Obsah prezentace Legislativa

Více

Půda a organická hmota. Praktické zkušenosti s používáním kompostů

Půda a organická hmota. Praktické zkušenosti s používáním kompostů Půda a organická hmota Praktické zkušenosti s používáním kompostů 26.1.2016 KOMPOST KOMPOST je organické hnojivo obsahující stabilizované organické látky a rostlinné živiny získaný řízeným biologickým

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

Environmentální legislativa. Legislativa ČR. Právní řád princip hierarchie právní síly

Environmentální legislativa. Legislativa ČR. Právní řád princip hierarchie právní síly Environmentální legislativa Legislativa ČR Právní řád princip hierarchie právní síly 1. Ústavní zákony 2. Zákony 3. Podzákonné předpisy: nařízení vlády vyhlášky ministerstev Environmentální legislativa

Více

Přehled základní potravinářské legislativy ČR

Přehled základní potravinářské legislativy ČR Tab. č.: 118 Přehled základní potravinářské legislativy ČR A. Zákony 1 Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích ve znění pozdějších předpisů - zákonů č. 166/1999 Sb., č. 119/2000 Sb.,

Více

Hlášení o produkci a nakládání s odpady

Hlášení o produkci a nakládání s odpady Příloha č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok.... Evidenční číslo (Vyplní obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo SOP) List č. 1 Strana č. Celkový počet

Více

SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO:

SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO: SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO: VÝSLEDKY PROJEKTU NA LOKALITĚ TIŠNOV SITA CZ a.s. ECO - Management s.r.o. 21/09/2009 ÚKOL VAV č. SLII2f1-30-70 Projekt součástí úkolu VaV č. SLII2f1-30-70: Výzkum integrovaného

Více

Management erozně ohrožených půd s využitím kompostu

Management erozně ohrožených půd s využitím kompostu Management erozně ohrožených půd s využitím kompostu Ing. Alžběta Škodová Struktura příspěvku Úvod do problematiky Vliv kompostu na kvalitu půdy a další složky životního prostředí Decentralizované kompostování

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

III. BLOK PLENÁRNÍ DISKUZE

III. BLOK PLENÁRNÍ DISKUZE III. BLOK PLENÁRNÍ DISKUZE Management zařízení na zpracování bioodpadu Informace a vzdělávání Technika a technologie Kvalita kompostu Informace a vzdělávání Vzdělávacíkurzy, semináře a workshopy (kurz

Více

Výhled pro nakládání s BRO v ČR

Výhled pro nakládání s BRO v ČR Výhled pro nakládání s BRO v ČR Kamila Součková MŽP Odbor odpadů Nový zákon o odpadech Platná legislativa OH ČR Rozšířené teze rozvoje OH v ČR (schváleny vládou 25. srpna 2010) Věcné záměry zákon o odpadech

Více

Metodický návod komunitní/obecní kompostárna

Metodický návod komunitní/obecní kompostárna Metodický návod komunitní/obecní kompostárna Úvod 10a ZOO jedná se o prevenci vzniku odpadů nejasnosti ohledně odpadového režimu Tento způsob kompostování není nakládáním s odpady, což ho zbavuje celé

Více

Ochrana vod závadné látky

Ochrana vod závadné látky 19.02.2015 Ochrana vod závadné látky Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Závadné látky Nakládání se závadnými látkami

Více

[ 8 odst. 1 písm. c) a 15 vodního zákona]

[ 8 odst. 1 písm. c) a 15 vodního zákona] MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALUPY NAD VLTAVOU ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, Palackého nám. 1, Kralupy nad Vltavou 278 01 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ

Více

Monitoring cizorodých látek

Monitoring cizorodých látek Monitoring cizorodých látek Ministerstvo zemědělství ČR Ing. Jitka Götzová ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstvo zemědělství ČR SAS Roadshow 2014 Veřejný sektor 15. 10. 2014 Praha Znepokojující

Více

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů

Více