Zadavaci podminky nabidkoveho fizeni zadanf verejne zakazky na zaklade 12 odst. 3 a die 27 zakona c. 137/2006 Sb. o vefejnych zakazkach

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadavaci podminky nabidkoveho fizeni zadanf verejne zakazky na zaklade 12 odst. 3 a die 27 zakona c. 137/2006 Sb. o vefejnych zakazkach"

Transkript

1 \C HORKA NAD M Namesti Osvobozeni 16/46, Horka nad Moravou g , Zadavaci podminky nabidkoveho fizeni zadanf verejne zakazky na zaklade 12 odst. 3 a die 27 zakona c. 137/2006 Sb. o vefejnych zakazkach Predmet nabidky: Projektova dokumentace pro uzemni, stavebni a vodopravni fizeni "ill/ Zvyseni dopravni bezpecnosti v obci Horka nad Moravou" Zadavatel nabidkoveho fizeni: Obec Horka nad Moravou, Namesti Osvobozeni 16/46, Horka nad Moravou zastoupene Mgr. Sylvou Stavarcikovou - starostkou obce 1/1: [12: Informace o zadavateli: Zakiadni udaje: Nazev Sidio ICO DIG it Bankovni spojeni Kontaktni osoby: Statutarni zastupce Kontaktni osoby pro toto nabidkove Fizeni: Obec Horka nad Moravou Namesti Osvobozeni 16/46, Horka nad Moravou CZ Ceska spofitelna Olomouc, a.s. c. uctu: /0800 Mgr. Sylva Stavarcikova, starostka obce Mgr. Syiva Stavarcikova, starostka Namesti Osvobozeni 16/46, Horka nad Moravou Ing. Ivo Machar PhD, pfedseda kontrolniho vyboru Namesti Osvobozeni 16/46, Horka nad Moravou if

2 II. Predmet vefe ne zakazky: H/1: Vymezeni Predmetem plneni vefejne zakazky je kompletni dodavka projektove dokumentace pfedmetu pln ni (vcetne pruzkumu tj. geodetickeho zamefeni, HGP. verifikace, kompletace a vefejne doplnenf podkladu, zpracovani textove a vykresove casti PD, rozpoctu a projednani) zakazky: akce,,lll/4466 Zvyseni dopravnf bezpecnosti v obci Horka nad Moravou". Stavba bude clenena na ctyfi samostatne ucelene casti stavby: UCS I UCS II UCS 111 Ulice Olomoucka, Chodnik Ulice Skrbenska, Stavebni uprava chodniku Ulice Skrbenska, Chodnik UCS IV Ulice Skrbenska, Kanalizace Pro UCS I, 111 a IV je vydano platne uzemni rozhodnuti. Pro UCS II je nutno uzemni rozhodnuti zajistit. Plneni vefejne zakazky tedy spociva v provedeni stavebnfi - technickeho pruzkumu budouciho stavenistfe provedeni geodetickeho zamefeni zajmoveho uzemi provedeni odpovidajiciho hydrogeologickeho a inzenyrsko geologickeho nruzkumu doplneni podkladu, jejich verifikaci a kompletaci verifikaci puvodniho technickeho feseni v DUR (UCS I, HI a IV) a doplneni zmen, plynoucich z pfipominek ucastniku vystavby a plynoucich ze zmen v zajmovem uzemi a nove legislativy zpracovani PD ve stupni dokumentace pro uzemni fizeni (dale jen DUR) pro UCS III. Dokumentace bude zpracovana die zakona 183/2006 Sb a vyhl. 503/2006 Sb. Obsah a rozsah DUR musi vyhovet naslednemu uzemnimu fizeni. zpracovani PD ve stupni dokumentace pro stavebni povoleni (dale jen DSP). DSP bude zpracovana vrozsahu die zakona c. 309/2006 vplatnem zneni a zakona 183/2006 Sb, vyhlasky 503/2006 Sb., vyhlasky c. 146/2008 o dokumentaci dopravnich staveb, v souladu s platnymi CSN a v obsahu die pfilohy 8 vyhlasky c. 146/2008 o dokumentaci dopravnich staveb. Podkladem pro vypracovani DSP bude dokumentace DUR, zpracovana v 11/2008 firmou IDOP Olomouc a.s. pod z.c a a v 06/2009 pod z.c projednani PD a pfiprava uzemniho fizeni projednani PD a pfiprava stavebniho a vodopravniho fizeni Predmetem plneni vefejne zakazky bude: Pruzkumy zamefeni, HGP, verifikace, doplneni a kompletace podkladu Dokumentace DUR A. Uvodni udaje B. Pruvodni zprava C. Souhrnna technicka zprava P. Vykresova dokumentace v objektove soustave: STAVEBNJ OBJEKTY: UCS!l - uiice Skrbenska, stavebni uprava chodniku E. Dokladova cast F. Propocet nakladu SO SO 01.4 SO Chodnik Skrbenska - usekl Pfechod pro chodce Vefejne osvetieni

3 Dokumentace DSP A. Pruvodni zprava B. Souhrnna technicka zprava C. Situace stavby (koordinacni a vytycovaci) D. Dokladova cast E. Zasady organizace vystavby F. Dokumentace stavebnich objektii a provoznich souboru y objektove soustave^ STAVEBNI OBJEKTY: UCS 1 - ulice Oiomoucka, chodnik UCS II - ulice Skrbenska, stavebni uprava chodniku UCS III - ulice Skrbenska, chodnik UCS IV - ulice Skrbenska, kanalizace G. Rozpocet SO 01.1 SO 01,2 SO 01.3 SO 01.4 SO 01.5 SO SO 02 Chodnik Qlomoucka - usekt Chodnik Oiomoucka - usek2 Chodnik Skrbenska - usekl Pfechod pro chodce Verejne osvetleni Chodnik Skrbenska - usek 2 Desfov kanalizace Kvantifikace: DUR 6ks 1 ks kompletni pare v listinne podobe kompletni pare na CD, vystupy.pdf,.xls,.doc Sjedrsany pocet vyhotoveni DSP pfilohyaaif 6ks 1 ks komptetni pare v listinne podobe kompletni pare na CD, vystupy.pdf,.xls,.doc DSP pfiioha G 1ks 1 ks komptetni rozpofet v fetirwe podobe kompletni rozpocet na CD, vystupy.xls,.doc II/2: Podklady pro nabidku: Projednani projednani dokumentace se zadavatelem projednani dokumentace s v uvahu pfipadajicimi spravci inzenyrskych siti projednani dokumentace s organy a organizacemi statni spravy projednani dokumentace s vybranymi licastniky budouciho UR pfiprava uzemniho fizeni projednani dokumentace s vybranymi ucastniky budouciho SR priprava stavebniho a vodopravniho f izeni spolupusobeni se zadavatelem v prubehu stavebniho a vodopravniho fizeni Podkladem pro zpracovani nabidky budou tyto podminky, zakladni infonnace poskytnuta zadavatelem. Misto stavby je vefejne pristupne - prohlidka zajraoveho uzemi nebude zadavatelem organizovana. ii'i. lii/1; Term in, misto a daisi podminky plneni vefejne zakazky: Termin plneni Dobu plneni zadavatel pozaduje v techto terminech: vefejrse zakazky termin zahajeni plneni (podpis SOD) HI/2: Misto plneni termin ukonceni plneni nabidne uchazec die svych moznosti Mistem plneni verejne zakazky je intravilan obce Horka n.m. a sidlo zhotovitele

4 IV. IV/1: IV/2: IV/3: Kvalifikacni predpoklady k plneni verejne zakazky: Kvalifikacni predpoklady pro plneni zakazky splnuje pouze uchazec: Obecne ktery^ ma pfismne opravneni k podnikani, zahrnujici cely pfedmet verejne zakazky na jehoz majetek nebyl prohlasen konkurs nebo proti kter^mu nebylo zahajeno konkursni nebo vyrovnavaci fizeni, nebo nebyl navrh na prohlaseni konkursu zamitnut pro nedostatek majetku upadee nebo neni v likvidaci ktery nema v majetku dani zachyceny danove nedoplatky ktery nebyl pravoinocne odsouzen pro trestny cin, jehoz skutkova podstata souvisi s pfedmetem podnikani uchazece, nebo pro trestny cin hospodafsky nebo trestny cin proti majetku ** ktery nebyl v poslednich trech letech disciplinarne potrestan podle zvlastm'eh pfedpisu upravujici vykon odborne cinnosti, pokud tato cinnost souvisi s pfedmetem teto zakazky ktery nema splatny nedoplatek na pojistnem na vefejnem zdravotnim pojisteni, na pojistnem na socialni zabezpeceni nebo na pfispevku na statni politiku zamestnanosti. Kazdy uchazec prokaze pfi podani nabidky sphieni kvalifikacnich pfedpokladu Kvalifikacni pfedpoklady pfedlozenim cestneho prohlaseni, ze: a) na majetek uchazece nebyl prohlasen konkurs, nebylo proti nemu zahajeno konkursni nebo vyrovnavaci fizeni, nebo nebyl navrh na prohlaseni konkursu zamimut pro nedostatek majetku upadce, nebo neni v likvidaci b) uchazec nema v evidenci dani zachyceny danove nedoplatky c) uchazec nema splatny nedoplatek na pojistnem na verejne zdravotni pojisteni, na pojistnem na socialni zabezpeceni nebo na pfispevku na statni politiku zamestnanosti d) nikdo z clenu statutarniho organu uchazece nebyl pravomocne odsouzen pro trestny Cin, jehoz skutkova podstata souvisi s pfedmetem podnikani uchazece, nebo pro trestny cin proti majetku nebo hospodafsky Prokazani kvalifikacnich pfedpoklado Uchazec o vefejnou zakazku musi prokazat sve kvalifikacni pfedpokiady dolozenim kopii techto dokumentu: Zakladni kvalifikacni pfedpokiady die 53 odst.2, zakona 137/2006 Sb. vplatnem zneni tj.: o Cestne prohiasenf die 53 odst.2, pism. d.) o Seznam spoiecniku nebo clenu die 53 odst.1, pism. k.) Profesni kvalifikacni pfedpokiady die 54 zakona 137/2006 Sb. v platnem zneni tj.: o Vypis z obchodniho rejstfiku o Zivnostensky list - projektova cinnost ve yystavbe o Zivnostensky list - inzenyrska cinnost ve vystavbe o Osvedceni o autorizaci - Dopravni stavby o Osvedceni o autorizaci - Vodohospodafske stavby o Osvedceni o autorizaci - Statika a dynamika staveb o Osvedceni o autorizaci - Technika prostfedi, etektrotechnickci zaffzeni Ekonomicke a financni kvalifikacni pfedpokiady die 55 zakona 137/2006 Sb. tj.: o Pojistna smlouva die 55 odst.1, pism. a.) Technicke kvalifikacni pfedpokiady die 56 odst.2, 137/2006 Sb. vplatnem zneni ti-: o Cestne prohlaseni o vyctu praci obdobneho charakteru - 56 odst.2, pism. a.) o Seznam techniku

5 IV/4: Prokazovani splneni kyauftkacnich pfedpoktadu Uchazec, prokaze splneni kvalifikacnich pfedpokladu nasledovne Zakladni kvalifikacni pf edpoklady: o Dolozenim cestneho prohfaseni die 53 odst.2, pism. d.) o Dolozenim seznamu spolecniku nebo clenu die 53 odst.1, pism. k.) (prosta kopie) Frofesni kvalifikacni pf edpoklady: o Dolozenim vypisu z obchodniho rejstfiku (prosta kopie) o Dolozenim zivnostenskeho listu - projektova cinnost ve vystavbe (prosta kopie) o Dotozenim zivnostenskeho listu - inzenyrska cinnost ve vystavbe (prosta kopie) o Dolozenim osvedceni 0 autorizaci - Dopravni stavby (prosta kopie) o Dolozenim osvedceni O autorizaci - Vodohospodafske stavby (prosta kopie) o Dolozenim osvedceni O autorizaci - Stalika a dynamika staveb (prosta kopie) o Dolozenim osvedceni o autorizaci - Technika prostfedi, eiektrotechnicka zafizeni (prosta kopie) Technicke kvalifikacni pfedpoklady: o Dolozenim seznamu vyznamnych sluzeb, poskytnutych uchazecem vposlednich tfech letech (2009,2010,2011), pficemz za vyznamnou sluzbu se povazuje bezvadne provedenf projektovych a inzenyrskych praci ve stupni DSP, fesicich vystavbu dopravni infrastruktury (komunikace, chodniky) a fesicich vystavbu kanalizace pro vefejnou potfebu. Pozadovane parametry: - min 3 projekty ve stupni DSP n. DPS pro stavby dopravni (vefejna komunikace, chodnik) s investicnim nakladem min. 10 mil. Kc. - min. 3 projekty ve stupni DSP n. DPS pro stavby vodohospodafske (vefejna kanaiizace) s investicnim nakladem min. 10 mil. Kc Pfilohou tohoto seznamu must byt osvedceni, vydane vefejnym zadavatelem nebo jinou osobou (pokud sluzby nebyly poskytovany vefejnemu zadavateli) o fadnem splneni sluzby. Soucasti osvedceni musi byt potvrzeni, ze sluzby byly v celem rozsahu provedeny uchazecem, resp. uveden podil subdodavek pfi poskytovani sluzby. o Dolozenim seznamu techniku a technickych utvaru, ktefi se budou na plneni zakazky podilet. Zadavatel pozaduje, aby uchazec v seznamu u vsech klicovych pracovniku tj. pracovniku, ktefi zajist'uji odbomou zpusobilost jako je hlavni inzenyr projektu, vedouci projektant a pfislusni autorizovani inzenyfi a technici uvedl: - druh odborne zpusobilosti (vzdelani, autorizace) - delku praxe - pomer k uchazeci (zamestnanec, smlm?ni partner) Pfilohou tohoto seznamu musi byt: kopie pracovnich smluv u tech pracovniku, ktefi jsou vzhledem k uchazeci v zamestnaneckem pomeru, nebo * kopie platne smlouvy o spolupraci (smlouva o dilo) u pracovniku, ktefi nejsou k uchazeci v zamestnaneckem pomeru Ekonomicke a financni kvalifikacni pfedpoklady: o Dolozenim pojistne smtouvy pojisteni odpovednosti za skodu zpusobenou tfeti osobe pn vykonu podnikatelske cinnosti ve vysi min. 10 mil. Kc (prosta kopie) nhem IV/5: Nesptnsni kvalifikacnfch pfedpokladu Neprokaze-li uchazee nektery z kvalifikacnich pfedpokladu, bude zadavatelem vyloucen z ucasti v dalsim jednani o vefejne zakazce. Rozhodnuti o vylouceni zadavatel bezodkladne sdeli vyloucenemu uchazeci.

6 V. Dalsi podmmky plneni vefejne zakazky: V/1: Obecne: Uchazecem uvedene skutecnosti jsou povazovany za duverne a zadavatel je muze pouzit pouze pro ucely vyhodnoceni vysledku zadani vefejne zakazky, pro kterou byly dolozeny. Komise pro posouzeni a hodnoceni nabidek je opravnena ve zprave o posouzeni a hodnoceni nabidek uvadet uchazecem uvedene skutecnosti v neomezenem rozsahu. V pfipade, ze podava nabidku vice osob spolecne (napf, formou sdrazeni) prokazuje V/2: Ohlaseni zmen: Uchazec je ^^^ povinen nejpozdeji do 14 dnu ohldsit zadavateli zmeny, ktere nastaly po podani jeho nabidky a ktere se dotykaji udaju pozadovanych zadavatelem pfi prokazovani kvalifikace. VI. Zpusob zpracovani cenove nabidky: Vi/1 Obecne VI/2 Cieneni nabidkove ceny Uchazeci stanovi nabidkovou cenu v ceskych korunach v souladu se zakonem o cenach a souvisejicimi pfedpisy a ceny v souladu se vsemi vyhlasenymi podminkami VVZ, informacemi a podklady. Nabidkova cena bude stanovena jako nejvyse pfipustna a pfekrocitelna pouze die smluvnich podminek stanovenych zadavatelem. pfipadne podminek ktere uchazec jednoznacne vymezi v nabidce i v navrhu smlouvy, Nabidkova cena bude tedy obsahovat veskere naklady spojene s uplnym a kvalitnim dokoncenim dila. Nabidkova cena bade obsahovat DPH, ktera bude zvlasf vycislena s uvedemm sazby, pokud je uchazec registrovanym platcem DPH. Uchazec je povinen ocenit a zahrnout do cenove nabidky liplny rozsah pfedmetu plneni vefejne" zakazky a vegkere dalsi polozky vychazejici z vyhlagenych podminek. Uchazec oceni v ranici nabidkove ceny pruzkumu: > geodeticke zamefeni budouciho staveniste v rozsahu 1,4 ha (povrchove znaky) a v obsahu a podrobnostech dostatecnych pro ucsly plnsni pfedmetu dila > vytyceni a zamefeni podzemnich si'ti ve stavenisti v souhrnne delce m > zfizeni jedne vrtane sondy HGP hloubky 3 m Ostatni prace, tj.: > vyhodnoceni HGP a zpracovani zaverecne zpravy HGP > rekognoskace a stavebne - technicky pruzkum budouciho staveniste > zpracovani PD DUft r projednani a priprava UR > zpracovani PO DSP > projednani a priprava SR oceni uchazec hodinovou sazbou pro uchazecem zvoleny pocet hodin. o Nabidkova cena za zpracovani pruzkumu o Nabidkova cena za zpracovani PD DUR o Nabidkova cena za projednani a pfipravu UR a soucinnost zhotovitele pfi UR o Nabidkova cena za zpracovani PD DSP o Nabidkova cena za projednani a pripravu SR a soucinnost zhotovitele pfi SR VII. Smluvni zajisteni: VII/1 Obecne Uchazec pfedlozi jako soucast nabidky navrfi smlouvy o dilo, ktere bude bezvyhradne odpovidat veskerym ustanovenim a podminkam stanovenym zadavatelem ve vyzve.» Uchazecem pfedlozeny navrh smlouvy bude potvrzen statuttrnim organem uchazece die zpflsobu podepisovani za spolecnost zapsanem v obchodnim rejstfiku ci osobou povefenou zastupovanfm statutarniho organu uchazece. Uchazecem pfedloieny navrh smlouvy bude zachovavat veskere podminky zakona o vefejnych zakazkach platnem zneni, obchodniho zakona a dalsich pravnich jjfedpisu, ktere se vztahuji na provadeni zakazky zhotovitelem pro objednatele. VIII. Platebnf podmmky: IX/1 Obecne Uchazeci nabidnou platebni podminky die pf edepsaneho harmonogramu.

7 IX. IX/1: IX/2: IX/3: IX/4: Pozadavky na jednotne zpracovani nabidky: Zpusob zpracovani nabidky NedodrSeni zpusobu zpracovani nabidky Pr^vo dflvernosti Pozadavky na jednotny zpiisob pfedlozeni nabtdky - clen ni nabidky Nabidku poda uchazec v jednom vyhotoveni. Nabidka vcetne veskerych pozadovanych dokladu bude potvrzena statutamim organem uchazece, nebo osobou povefenou zastupovanim statutarniho organu. Vpripade potvrzeni nabidky povefenou osobou dolozi uchazec v pfiloze nabidky original pine moci ci jiny platny povefovaci dokument. Nabidka vcetne veskerych dokumentu bude zpracovana v ceskem jazyce. Nabidka bude kvalitnim zpusobem vytistena na bilem papire a bude svazana ci jinak zabezpecena proti manipulaci sjednotlivymi listy vcetne pfiloh. Nabidka nebude obsahovat opravy a pfepisy, ktere by zadavateie mohly uvest vomyl. Vsechny listy nabidky budou ocislovany. Uchazece, ktery ve sve nabidce nebude splnovat a zachovavat podminky stanovene zadavatelem vzadavaci dokumentaci ci porusovat zamery vyjadfene temito podminkami, je zadavatel opravnen z ucasti ye vyberovem fizeni vyloucit. Uchazec je opravnea k vyhrade prava duveraosti a nepf enositelnosti udajii a skutecnosti pfedkladanych v nabidce bez omezeni prava zadavateie na vyhodnoceni vyhodnosti nabidek prostfednictvim vlastnich ci povefenych osob. Toto ustanoveni se nevztahuje na informace_a_skutgcnostt vseobecne zname, nebo poskytaute uehazeei zadavatelem. Nabidka bude v cleneni die pfilohy c.l. teto vyzvy a uchazec pouze doplni v teto pfiloze urcene Maje a kopie dokumentu. Pokud uchazec nedoklada nektery z pfedepsanych dokumentu, uvede v obsahu poznamku NEDOKLADA SE". TITULNf STRANA bude obsahovat nazev. obchodni jmeao a adresu uchazece, nazev verejne zakazky, dobu platoosti nabidky a celkovy pocet listu nabidky - dopinena str. 1 priiohy c.1 teto vyzvy OBSAH IDENTtFIKACNI UDAJE Kr>'ci list nabidky, obsahujiei kontaktni Maje uchazece - dopinena str. 4 pfltohy c.1 teto vyzvy NAVRH SMLOUVY O DILO - doplnend str. 6,11 a t4 pfilohy.1 teto vyzvy KVALIFIKACNI PREDPOKLADY Zakladnt kvaiifikacni pfedpoklady o Cestne prohlaseni die 53 odst.2, pism. d.) o Seznara spolecniku nebo clenu die 53 odst.l, pism. k.) (prosta kopie) Profesni kvaiifikacni pfedpokiady o Vypis z obchodniho rejstfiku (prosta kopie) o Zivnostensky list - projektova cinnost ve vystavbe (prosta kopie) o Zivnostensky list - inzenyrska cinnost ve vystavbe (prosta kopie) o Osvedceni o autorizaci - Dopravni stavby (prosta kopie) o Osvedceni o autorizaci - Vodohospodafske stavby (prosta kopie) o Osvedceni o autorizaci - Statika a dynamika staveb (prosta kopie) o Osvedceni o autorizaci - Technika prostfedielektrotechnicka zafizeni (prosta kopie) Technicke kvaiifikacni predpoklady o Seznam vyznamnych sluzeb, poskytnutych uchazecem vposlednich tfech letech (2009, 2010, 2011) - ttopsnena strana 29 pfilohy 6.1 teto vyzvy o osvedceni o bezvadnem provedeni projektovych a inzenyrskych praci (3 Osvedceni v proste kopii pro stavby dopravni a 3 osvedceni v proste kopii pro stavby vodohospodafske - komodita kanalizace) o Seznam techniku a technickych utvaru, ktefi se budou na plneni zakazky podilet - dopfngna strana 36 priiohy c.1 teto vyzvy o kopie pracovnich smluv ci smluv o spolupraci na zakazce Ekonomicke a financni kvaiifikacni predpoklady o Pojistna smlouva o odpovednosti za skodu zpusobenou ffeti osobe pfi vykonu podnikatelske cuinosti ve vysi min. 10 mil. Kc (prosta kopie)

8 .. f X, Z X/1 X/2 3usob hodnoceni nabidek: Obecne Kriteria Vsechny pfijate nabidky budou hodnoceny bodovym systemem. Takto bude stanovena celkova vyhodnost jednotlivych nabidek. Hodnoceni nabidek bude vypracovano eleny odborn komise. Jednotliva kriteria jsou uvedena podle stupne vyznamu, ktere jim zadavatel pfisuzuje: Celkova cena 100% XI. Soutezni Ihuta, zpusob a mis to podavani nabidek: XI/1 Obecne Soutezni Ihutou se rozumi termin, ve kterem muze zajemce zpracovavat a podavat svou nabidku. Vsechny nabidky je nutno dorucit zadavateli do terminu a hodiny konce teto Ihuty. Nabidky, ktere budou zadavateli doruceny po skonceni teto Ihuty, budou odmitltoty a vylouceny z dalsiho posuzovani a hodnoceni, vcetne opozdenych postovnich zasilek - zpozdeni postovniho lifadu ci jineho vefejneho dopravce je riziketn uchazece. Pozde dorucene nabidky nebudou uchazecum vraceny. XI/2 Soutezni Ihuta Lhuta pro podavani nabidek zacina bezet v 9M hod. XI/3 XII/2 XII/3 Zpusob a mfsto pro podavani nabidek Soutezni Ihuta pro podani nabidek konci 10.07,2012 v 13fl hod. Uchazeci mohou podat nabidku osobne v podatelne na adresu zadavatele. Uchazeci mohou tez podat nabidku postou na adresu zadavatele. Uchazeci podaji nabidku v uzavfene neporusene obalce ci jinem obalu oznacene,,nabidka - Obec Horka nad Moravou - lii/ Zvyseni dopravni bezpecnost! v obci Horka nad Moravou - NEOTVIRAT" Obalka ci obal, bude odpovidajicim zpusobem zajisten proti manipulacj. XII. Dalsi podminky nabidkoveho ri'zeni: XII/1 Prava zadavatele Nahrada nakiadu Smluvni vztah Zadavatel si vyhrazuje pravo odmitnout vsechny pfedlozene nabidky, popf. vyzvu vice zajemcum zrusit bez udani duvodu. Tuto skutecnost oznami pisemne vsem uchazecum, ktefi podali nabidky. Zadavatel si tez vyhrazuje pravo zmenit ci upfesnit rozsah a pfedmet zakazky. «Zadavatel si vyhrazuje pravo pfed vyhlasenim vy-sledku souteze ovefovat a upf esnovat informace uvadene v nabidkach a iednat s uchazeci za ucelein ziskani dalsich doplnujicich informaci potfebnych k urceni pofadi vyhodnosti nabidek. Uchazec nema pravo na nahradu nakiadu spojenych s ucasti v nabidkovem fizeni. Nabidky, prospekty Ci kvalifikacni pfedpoklady se uchazeci tez nevraci. Dorucenim oznameni o vyberu nejvhodnejsi nabidky nevznika mezi zadavatelem a uchazecem pravni vztah. Seznam pfiioh: 1 Pfedpis nabidky 42 x A4 V Horce nad Moravou, dne Za zadavatele nabidkoveho fizeni: OBEC HORKA nad Moravou okres Oloiaouc PS Mgr. Sylva Stavarcikova starostka obce

SOCiaInf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H M I N I S T E R S T V O S K O L S T V I, OPViddlSvinf

SOCiaInf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H M I N I S T E R S T V O S K O L S T V I, OPViddlSvinf SOCiaInf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H M I N I S T E R S T V O S K O L S T V I, OPViddlSvinf fondvcr EVROPSKA UNIE M L A D E 2 E A TfLOVYCHOVY Vyzva k podani nabidek (pro licely uvefejneni na www.msmt.cz nebo www strankach

Více

vyhlašuje poptávkové řízení

vyhlašuje poptávkové řízení MĚSTO SPÁLENÉ POŘÍČÍ Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí, IČO: 00257249; DIČ: CZ00257249 tel./fax 371 594 654 tel. 371 594 636, 371 594 640 vyhlašuje poptávkové řízení na ZADAVATEL název: Město

Více

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 Městská část Praha 20 B1 Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Více

VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen zakázka ) na služby :

VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen zakázka ) na služby : MĚSTO KRNOV ODBOR VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 1 794 01 KRNOV VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ve smyslu 12 odst. 3 a ve vztahu k 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VODOVOD V OBCÍCH SPÁLENÉ POŘÍČÍ, TĚNOVICE, ČÍČOV, DOLNÍ LIPNICE A HOŘEHLEDY, DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE Preambule Tato výzva k podání nabídky a textová

Více

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 Městská část Praha 20 B1 Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Pardubický kraj jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu *: SPŠE a VOŠ Pardubice oprava

Více

Vypracování projektové dokumentace - Oprava střechy polikliniky č. p. 2060 Varnsdorf "

Vypracování projektové dokumentace - Oprava střechy polikliniky č. p. 2060 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Vypracování projektové dokumentace - Oprava střechy polikliniky č. p. 2060 Varnsdorf " 1. Veřejný zadavatel

Více

vyhlašuje výzvu k podání nabídek

vyhlašuje výzvu k podání nabídek MĚSTO SPÁLENÉ POŘÍČÍ Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí, IČO: 00257249; DIČ: CZ00257249 tel./fax 371 594 654 tel. 371 594 636, 371 594 640 č.j. 42/2011 /MěÚSP ZADAVATEL vyhlašuje výzvu k podání

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

Realizace sportovního povrchu podlahy tělocvičny v objektu. Gymnázia Na Vítězné pláni 1160 v Praze 4. Gymnázium Na Vítězné pláni 1160 140 00 Praha 4

Realizace sportovního povrchu podlahy tělocvičny v objektu. Gymnázia Na Vítězné pláni 1160 v Praze 4. Gymnázium Na Vítězné pláni 1160 140 00 Praha 4 Gymnázium Na Vítězné pláni 1160 140 00 Praha 4 Č.j.: 365/08 Věc: Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na stavební zakázku malého rozsahu podle 12 odstavec 6 zákona č. 137/2006

Více

podrobné informace pro zadávací řízení na projektové práce na lávku pro pěší

podrobné informace pro zadávací řízení na projektové práce na lávku pro pěší podrobné informace pro zadávací řízení na projektové práce na lávku pro pěší podkladové materiály: - situace 1:1000 (vrátnice,, čp.65, vodoteč, ulice, mostek, trafostanice) - průzkumy (stávající od Ing.Zobačové)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace 1/6 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce Stavební úpravy sálu a jeviště sokolovny Truhlářské práce Toto výběrové řízení je mimo režim zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

V YZ V A k podani nabidky na vef ejnou zakazku maleho rozsahu c. 001/2014 na opravu rozvodu vody

V YZ V A k podani nabidky na vef ejnou zakazku maleho rozsahu c. 001/2014 na opravu rozvodu vody Matefska skola, Praha 2, Na Smetance 1 V YZ V A k podani nabidky na vef ejnou zakazku maleho rozsahu c. 001/2014 na opravu rozvodu vody 1. Zadavatel Nazev: Matefska skola, Praha 2, Na Smetance 1 Adresa:

Více

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu z operačního programu CZ.1.07/1.4.00/21.0707 financovaného EU, ESF a MŠMT ČR Zadávací dokumentace 1. Název zakázky: Dodávka

Více

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 2/OHS/2015

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 2/OHS/2015 Městská část Praha 20 B1 Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

Zadavaci dokumentace verejnou zakazku zadavanou v rezimu otevreneho podlimitniho fizeni. Vodovod Ostromef - III. etapa, pnvodni fad do Domoslavic"

Zadavaci dokumentace verejnou zakazku zadavanou v rezimu otevreneho podlimitniho fizeni. Vodovod Ostromef - III. etapa, pnvodni fad do Domoslavic Zadavaci dokumentace verejnou zakazku zadavanou v rezimu otevreneho podlimitniho fizeni Zadavatel: Druh zadavatele: Vefejny zadavatel Nazev zadavatele: Obec Ostromef Sidlo zadavatele: T. G. Masaryka 103,

Více

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6 a 12 odst.6 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon): Oprava

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Obec Světlík Sídlo: Světlík 27, 381 01 Český Krumlov Zastoupena: Michalem Zahorákem starostou obce Světlík IČ: 00246166 Zadavatel podle 26 odst. 3 písm. b) a 38 zákona

Více

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 Městská část Praha 20 B1 Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Více

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6 a 12 odst.6 zák.č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon): Vybavení

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Oplocení sportovního areálu u č. p. 2984, na p.p.č. 2832/1,2 ve Varnsdorfu" 1. Veřejný zadavatel Úřední

Více

Obec Dřetovice VÝZVA. k podání nabídky pro výběr zpracovatele nového územního plánu obce Dřetovice

Obec Dřetovice VÝZVA. k podání nabídky pro výběr zpracovatele nového územního plánu obce Dřetovice Obec Dřetovice VÝZVA k podání nabídky pro výběr zpracovatele nového územního plánu obce Dřetovice katastrální území Dřetovice 1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Název zadavatele: Obec Dřetovice IČ zadavatele:

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Obecné zadání: Střední škola technická, Most Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace vypisuje výběrové

Více

Vyzva a zadavaci dokumentace k vefejne zakazce

Vyzva a zadavaci dokumentace k vefejne zakazce Vyzva a zadavaci dokumentace k vefejne zakazce Zadavatel Svazek obcf mikroregionu Taborsko (dale tez zadavatel") vyhlasuje v souladu s ustanovenim 38 zakona c. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, vplatnem

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Výzva k podání nabídek. veřejné zakázky malého rozsahu. (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) s názvem

Výzva k podání nabídek. veřejné zakázky malého rozsahu. (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) s názvem 1 Výzva k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) s názvem Zajištění technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Zařízení pro Výzkumné centrum JAMU ve vztahu k zákonu se jedná

Více

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel Výzva více zájemcům k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Název zakázky: Kostel sv. Floriána v Nemochovicích

Více

Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA. k podání cenové nabídky na

Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA. k podání cenové nabídky na Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA k podání cenové nabídky na dodávku stavebních prací (tesařské, klempířské a pokrývačské) včetně stavebního materiálu na akci "Oprava krovů a střech hospodářských

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky malého rozsahu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE KOMUNIKACE

Více

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 Městská část Praha 20 B1 Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu. Nová ČOV Horní Vltavice

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu. Nová ČOV Horní Vltavice Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu Nová ČOV Horní Vltavice formou výzvy více zájemcům ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a v souladu s 6 zákona

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Obec Bítovčice, splašková kanalizace + ČOV

Obec Bítovčice, splašková kanalizace + ČOV VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6, 12 a 18 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., zadávanou v souladu Operačního programu Životní prostředí fondu soudržnosti EU. Obec

Více

REVITALIZACE INTERIÉRŮ KOLEJE JAROV II - Nábytek

REVITALIZACE INTERIÉRŮ KOLEJE JAROV II - Nábytek \SE REKTORÁT Vysoká škola ekonomická v Praze nám. Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3 V Praze dne 8. června 2015 Zn.: 2043-1/2015/9202 Vysoká škola ekonomická v Praze, se sídlem nám. Winstona Churchilla

Více

MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM

MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM V Kouřimi dne 2.1.2015 Vyřizuje: Ing. Josef Klouda Tel.: 321 783 230 VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

Výzva. k podání nabídky na verejnou zakázku malého rozsahu podle 12 odst. 3 zákona o verejných zakázkách, dále jen "zákon"

Výzva. k podání nabídky na verejnou zakázku malého rozsahu podle 12 odst. 3 zákona o verejných zakázkách, dále jen zákon VEZENSKÁ SLUŽBA CESKÉ REPUBLIKY Veznice Hermanice Orlovská 670/35, poštovní pnhrádka 2, 713 02 Ostrava 13 Tel.: 595220 III, Fax: 595220289, ISDS: ysud4wq YÁŠ DOPIS c.j.: ZE DNE: NAŠE c.j.: VYRIZUJE: TELEFON:

Více

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6. MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.2014 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: VÝMĚNA OKEN V Č. P. 1838 VE VARNSDORFU 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Město Varnsdorf Poštovní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Výzva k podání nabídek na zakázku

Výzva k podání nabídek na zakázku Výzva k podání nabídek na zakázku k zakázce na stavební práce zadávané jako zakázka malého rozsahu 3. kategorie podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP mimo režim zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka elektrického paletového vozíku ručně vedeného.

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka elektrického paletového vozíku ručně vedeného. Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle 18 odst. 5 dle zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky malého rozsahu: Dodávka

Více

Oprava osvětlení chodeb a vnitřního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích.

Oprava osvětlení chodeb a vnitřního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích. Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 25.11.2014 Věc: Výzva k podání nabídky Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Vás vyzývá k podání nabídky

Více

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI KOSTELEC

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI KOSTELEC VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK KE ZJEDNODUŠENÉMU PODLIMITNÍMU ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI KOSTELEC ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Č. 137/2006 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: Zastoupený: IČO: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing. Jaroslava Martanová, starostka 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky.

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích 50º6'14.083"N, 14º23'26.365"E Národní technická knihovna National Technical Library Č.j.: NTK/451/09-8 Vyřizuje: Ing. Maštera V Praze dne: 10. 12. 2009 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Rekonstrukce 2. NP budovy radnice

Rekonstrukce 2. NP budovy radnice VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: e-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: e-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor školství, kultury a sportu Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911 e-podatelna: posta@mukolin.cz, web: http://www.mukolin.cz pracoviště:

Více

Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice Hlavní 114, 362 63 DALOVICE

Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice Hlavní 114, 362 63 DALOVICE Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice Hlavní 114, 362 63 DALOVICE ve smyslu 6 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona) 1)

Více

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka gastro zařízení bufetu.

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka gastro zařízení bufetu. Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle 18 odst. 5 dle zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky malého rozsahu: Dodávka

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v souladu s 38 a 12 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Zadavatel: Obec České Meziříčí zastoupený panem Josefem Panenkou Boženy Němcové 61 517

Více

IČ: 00020478 dle 21 odst. 1 písm. f) zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

IČ: 00020478 dle 21 odst. 1 písm. f) zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Sídlem: Blanická 1 ČR Ministerstvo zemědělství, 772 00 Olomouc Zastoupený: Ing. Jaromírem Součkem Název veřejné zakázky: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Želechovice u Uničova Spisová značka

Více

1) Název zakázky. Město Rousínov, odkanalizování m.č. Vítovice realizační projektová dokumentace

1) Název zakázky. Město Rousínov, odkanalizování m.č. Vítovice realizační projektová dokumentace Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz oznamuje zahájení zadávacího řízení na služby Ve smyslu 6 zákona

Více

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k podlimitní veřejné zakázce na služby zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení.

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení. Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475/29 158 00 PRAHA 5 V Praze dne 06.05.2015 CJ 670/2015 GJH Věc: Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky dle 25 bod a) zákona č. 137/2006

Více

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění

Více

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH MĚSTO KOŠŤANY Teplická 297, 417 23 ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v

Více

Město Šluknov Nám. Míru č.p.1, 407 77 Šluknov, IČ: 00261688 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Město Šluknov Nám. Míru č.p.1, 407 77 Šluknov, IČ: 00261688 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Město Šluknov Nám. Míru č.p.1, 407 77 Šluknov, IČ: 00261688 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx UCHAZEČ (dle požadavku města) Naše zn. Vyřizuje: tel/fax: Šluknov:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH - BÍTOUCHOVĚ A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : MĚSTO SEMILY 1/7 A ÚVOD ZJEDNODUŠENÝ POPIS ZÁMĚRU Předmětem

Více

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava VÝZVA k podání nabídek I. NÁZEV ZAKÁZKY Certifikace počítačové gramotnosti ECDL II. ZADAVATEL ZAKÁZKY Soukromá vyšší odborná škola sociální,

Více

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení projektu: Tři, dva, jedna, jedeme OP RLZ CZ.04.1.03/1.1.03.4/0023

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení projektu: Tři, dva, jedna, jedeme OP RLZ CZ.04.1.03/1.1.03.4/0023 Zadávací dokumentace pro výběrové řízení projektu: Tři, dva, jedna, jedeme OP RLZ CZ.04.1.03/1.1.03.4/0023 1 Obsah: Název zakázky... 3 Zadavatel... 3 Kontaktní osoby:... 3 Předmět veřejné zakázky:... 3

Více

PALACKÉHO SADY, SEMILY ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY :

PALACKÉHO SADY, SEMILY ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : Vypracoval: Městský úřad Semily Odbor investic A) OBECNÝ ÚVOD POPIS

Více

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. Název: LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. Název: LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50 V Brně dne 9.7.2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Název akce: VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Zadavatel: Název: LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50 se sídlem: Lidická

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

Rekonstrukce střechy Javornická 1228

Rekonstrukce střechy Javornická 1228 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU v souladu se zněním ust. 6, 12 odst. 3 a ust. 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění Rekonstrukce střechy Javornická 1228

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Č. j.: S-35113/Ř/11 Výzva k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Název zakázky Nájem a podnájem nebytových

Více

Zakázka malého rozsahu

Zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY zadávaná podle metodiky OPŽP Zakázka malého rozsahu k veřejné zakázce na dodávky k projektu Nakládání s tříděnými odpady v obcích MAS Moravská brána - technika Obsah a). Identifikační

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL13255/2015/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 Vyřizuje: Petr Klinecký Tel.:

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. výzvu k podání nabídky. Dvořákova 7, 701 03 Ostrava vyhlašuje

Ostravská univerzita v Ostravě. výzvu k podání nabídky. Dvořákova 7, 701 03 Ostrava vyhlašuje Dvořákova 7, 701 03 Ostrava vyhlašuje výzvu k podání nabídky na realizaci zakázky Dodávka služeb souvisejících s konzultační, poradenskou a školící činností při řešení projektu č. Modulární systém studijních

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL16263/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Petr Klinecký

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY pro vyhlášenou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce a dodávku mobiliáře V Rýmařově 11.9.2013 ÚPRAVA ZASTÁVEK A PLOCH RÝMAŘOVSKO Zadavatel

Více

O B E C R A T M Ě Ř I C E www.ratmerice.cz

O B E C R A T M Ě Ř I C E www.ratmerice.cz O B E C R A T M Ě Ř I C E www.ratmerice.cz OBECNÍ ÚŘAD RATMĚŘICE ČP. 72, 257 03 JANKOV TELEFON: 317 833 321, FAX: 317 833 289, E-MAIL: starosta@ratmerice.cz V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou podlimitní

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í Zadávací dokumentace Název zakázky: Nákup devítimístného vozidla ISŠ Sokolnice Zadavatel: Zadavatelem

Více

Obec Načeradec Načeradec 152, 257 08 Načeradec

Obec Načeradec Načeradec 152, 257 08 Načeradec VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU INFORMACE O DRUHU A PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadavatel Obec Načeradec vyhlašuje výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

Více

Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň

Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOAP/002-2233/2011 TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 E-MAIL: podatelna@soaplzen.cz www.soaplzen.cz DATUM: 2011-09-29

Více

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka traktorové sekačky.

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka traktorové sekačky. Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle 18 odst. 5 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky malého rozsahu: Dodávka

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Název akce: Zpracování projektové dokumentace " Rekonstrukce objektu, dvorní přístavba a půdní vestavba Identifikační údaje zadavatele:

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519, okres Chomutov Vyřizuje: Ing. Monika Bártová Tel.: 774 360 736 E-mail: reditelka@skolaklasterec.cz Klášterec nad Ohří dne 3. 6. 2015 Výzva k podání nabídky

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

ZADÁ VACÍ PODMÍNKY. Veřejná zakázka malého rozsahu na dodání sanitárního zařízení a doplňků.

ZADÁ VACÍ PODMÍNKY. Veřejná zakázka malého rozsahu na dodání sanitárního zařízení a doplňků. ZADÁ VACÍ PODMÍNKY Veřejná zakázka malého rozsahu na dodání sanitárního zařízení a doplňků. Výstaviště Flora Olomouc, a.s. vypisuje v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona číslo 137/2006 Sb. o veřejných

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Chodník v obci Zašová Luhy Jedná se o zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona). Zadavatel

Více

Zakázka malého rozsahu

Zakázka malého rozsahu POPTÁVKA Zakázka malého rozsahu Oprava hygienického zařízení MŠ Zeměchy Investor: Obec Jimlín Adresa: Jimlín 7, 440 01 Louny IČ: 00 556 327 Kontaktní osoba: Ing. Jana Mikovcová, Starostka Obce Jimlín,

Více

Město Nalžovské Hory Nalžovské Hory 104 341 01 Nalžovské Hory IČ:00255866

Město Nalžovské Hory Nalžovské Hory 104 341 01 Nalžovské Hory IČ:00255866 Město Nalžovské Hory Nalžovské Hory 104 341 01 Nalžovské Hory IČ:00255866 v souladu s ustanovením 18 odst.5, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách vypisuje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku

Více

IČO: 25589881 DIČ: CZ 25589881 Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3226 V Y P I S U J E

IČO: 25589881 DIČ: CZ 25589881 Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3226 V Y P I S U J E Zadavatel: Název společnosti: CC Systems a. s. Sídlo společnosti: Národní tř.101, 695 01 Hodonín Kontaktní osoba:ing. Růžena Vlachová Telefon: + 420 724 952 526 Fax: + 420 518 342 243 E-mail: vlachova@ccsystem.cz

Více

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu INTERAKTIVNÍ TABULE S PŘÍSLUŠENSTVÍM, SOUBOR INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu INTERAKTIVNÍ TABULE S PŘÍSLUŠENSTVÍM, SOUBOR INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zakázka ) INTERAKTIVNÍ TABULE S PŘÍSLUŠENSTVÍM, SOUBOR INFORMAČNĚ

Více

Podpora rozvoje podniku v oboru elektroinstalace - nákup pracovní plošiny

Podpora rozvoje podniku v oboru elektroinstalace - nákup pracovní plošiny V Troubelicích dne: 13. 6. 2013 Výzva k podání nabídky (včetně zadávací dokumentace) Zadavatel: Zastupuje: ELEKTROINSTALACE VRZAL s.r.o. Troubelice 59, PSČ 783 83 IČ: 285 82 161 Vojtěch Vrzal, jednatel

Více

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích.

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích. Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 14.8.2014 Věc: Výzva k podání nabídky Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Vás vyzývá k podání nabídky

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta 128 43 PRAHA 2 - Albertov 6 +42 2 2491 9868 fax: +42 2 21952174 JMÉNO FIRMY ADRESA adresa Naše Č.j.: PID: UK 13- V Praze dne Vyřizuje: ing.bečvář Telefon:

Více

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ č. 11/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK v otevřeném řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce dle 26 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více