Zadavaci podminky nabidkoveho fizeni zadanf verejne zakazky na zaklade 12 odst. 3 a die 27 zakona c. 137/2006 Sb. o vefejnych zakazkach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadavaci podminky nabidkoveho fizeni zadanf verejne zakazky na zaklade 12 odst. 3 a die 27 zakona c. 137/2006 Sb. o vefejnych zakazkach"

Transkript

1 \C HORKA NAD M Namesti Osvobozeni 16/46, Horka nad Moravou g , Zadavaci podminky nabidkoveho fizeni zadanf verejne zakazky na zaklade 12 odst. 3 a die 27 zakona c. 137/2006 Sb. o vefejnych zakazkach Predmet nabidky: Projektova dokumentace pro uzemni, stavebni a vodopravni fizeni "ill/ Zvyseni dopravni bezpecnosti v obci Horka nad Moravou" Zadavatel nabidkoveho fizeni: Obec Horka nad Moravou, Namesti Osvobozeni 16/46, Horka nad Moravou zastoupene Mgr. Sylvou Stavarcikovou - starostkou obce 1/1: [12: Informace o zadavateli: Zakiadni udaje: Nazev Sidio ICO DIG it Bankovni spojeni Kontaktni osoby: Statutarni zastupce Kontaktni osoby pro toto nabidkove Fizeni: Obec Horka nad Moravou Namesti Osvobozeni 16/46, Horka nad Moravou CZ Ceska spofitelna Olomouc, a.s. c. uctu: /0800 Mgr. Sylva Stavarcikova, starostka obce Mgr. Syiva Stavarcikova, starostka Namesti Osvobozeni 16/46, Horka nad Moravou Ing. Ivo Machar PhD, pfedseda kontrolniho vyboru Namesti Osvobozeni 16/46, Horka nad Moravou if

2 II. Predmet vefe ne zakazky: H/1: Vymezeni Predmetem plneni vefejne zakazky je kompletni dodavka projektove dokumentace pfedmetu pln ni (vcetne pruzkumu tj. geodetickeho zamefeni, HGP. verifikace, kompletace a vefejne doplnenf podkladu, zpracovani textove a vykresove casti PD, rozpoctu a projednani) zakazky: akce,,lll/4466 Zvyseni dopravnf bezpecnosti v obci Horka nad Moravou". Stavba bude clenena na ctyfi samostatne ucelene casti stavby: UCS I UCS II UCS 111 Ulice Olomoucka, Chodnik Ulice Skrbenska, Stavebni uprava chodniku Ulice Skrbenska, Chodnik UCS IV Ulice Skrbenska, Kanalizace Pro UCS I, 111 a IV je vydano platne uzemni rozhodnuti. Pro UCS II je nutno uzemni rozhodnuti zajistit. Plneni vefejne zakazky tedy spociva v provedeni stavebnfi - technickeho pruzkumu budouciho stavenistfe provedeni geodetickeho zamefeni zajmoveho uzemi provedeni odpovidajiciho hydrogeologickeho a inzenyrsko geologickeho nruzkumu doplneni podkladu, jejich verifikaci a kompletaci verifikaci puvodniho technickeho feseni v DUR (UCS I, HI a IV) a doplneni zmen, plynoucich z pfipominek ucastniku vystavby a plynoucich ze zmen v zajmovem uzemi a nove legislativy zpracovani PD ve stupni dokumentace pro uzemni fizeni (dale jen DUR) pro UCS III. Dokumentace bude zpracovana die zakona 183/2006 Sb a vyhl. 503/2006 Sb. Obsah a rozsah DUR musi vyhovet naslednemu uzemnimu fizeni. zpracovani PD ve stupni dokumentace pro stavebni povoleni (dale jen DSP). DSP bude zpracovana vrozsahu die zakona c. 309/2006 vplatnem zneni a zakona 183/2006 Sb, vyhlasky 503/2006 Sb., vyhlasky c. 146/2008 o dokumentaci dopravnich staveb, v souladu s platnymi CSN a v obsahu die pfilohy 8 vyhlasky c. 146/2008 o dokumentaci dopravnich staveb. Podkladem pro vypracovani DSP bude dokumentace DUR, zpracovana v 11/2008 firmou IDOP Olomouc a.s. pod z.c a a v 06/2009 pod z.c projednani PD a pfiprava uzemniho fizeni projednani PD a pfiprava stavebniho a vodopravniho fizeni Predmetem plneni vefejne zakazky bude: Pruzkumy zamefeni, HGP, verifikace, doplneni a kompletace podkladu Dokumentace DUR A. Uvodni udaje B. Pruvodni zprava C. Souhrnna technicka zprava P. Vykresova dokumentace v objektove soustave: STAVEBNJ OBJEKTY: UCS!l - uiice Skrbenska, stavebni uprava chodniku E. Dokladova cast F. Propocet nakladu SO SO 01.4 SO Chodnik Skrbenska - usekl Pfechod pro chodce Vefejne osvetieni

3 Dokumentace DSP A. Pruvodni zprava B. Souhrnna technicka zprava C. Situace stavby (koordinacni a vytycovaci) D. Dokladova cast E. Zasady organizace vystavby F. Dokumentace stavebnich objektii a provoznich souboru y objektove soustave^ STAVEBNI OBJEKTY: UCS 1 - ulice Oiomoucka, chodnik UCS II - ulice Skrbenska, stavebni uprava chodniku UCS III - ulice Skrbenska, chodnik UCS IV - ulice Skrbenska, kanalizace G. Rozpocet SO 01.1 SO 01,2 SO 01.3 SO 01.4 SO 01.5 SO SO 02 Chodnik Qlomoucka - usekt Chodnik Oiomoucka - usek2 Chodnik Skrbenska - usekl Pfechod pro chodce Verejne osvetleni Chodnik Skrbenska - usek 2 Desfov kanalizace Kvantifikace: DUR 6ks 1 ks kompletni pare v listinne podobe kompletni pare na CD, vystupy.pdf,.xls,.doc Sjedrsany pocet vyhotoveni DSP pfilohyaaif 6ks 1 ks komptetni pare v listinne podobe kompletni pare na CD, vystupy.pdf,.xls,.doc DSP pfiioha G 1ks 1 ks komptetni rozpofet v fetirwe podobe kompletni rozpocet na CD, vystupy.xls,.doc II/2: Podklady pro nabidku: Projednani projednani dokumentace se zadavatelem projednani dokumentace s v uvahu pfipadajicimi spravci inzenyrskych siti projednani dokumentace s organy a organizacemi statni spravy projednani dokumentace s vybranymi licastniky budouciho UR pfiprava uzemniho fizeni projednani dokumentace s vybranymi ucastniky budouciho SR priprava stavebniho a vodopravniho f izeni spolupusobeni se zadavatelem v prubehu stavebniho a vodopravniho fizeni Podkladem pro zpracovani nabidky budou tyto podminky, zakladni infonnace poskytnuta zadavatelem. Misto stavby je vefejne pristupne - prohlidka zajraoveho uzemi nebude zadavatelem organizovana. ii'i. lii/1; Term in, misto a daisi podminky plneni vefejne zakazky: Termin plneni Dobu plneni zadavatel pozaduje v techto terminech: vefejrse zakazky termin zahajeni plneni (podpis SOD) HI/2: Misto plneni termin ukonceni plneni nabidne uchazec die svych moznosti Mistem plneni verejne zakazky je intravilan obce Horka n.m. a sidlo zhotovitele

4 IV. IV/1: IV/2: IV/3: Kvalifikacni predpoklady k plneni verejne zakazky: Kvalifikacni predpoklady pro plneni zakazky splnuje pouze uchazec: Obecne ktery^ ma pfismne opravneni k podnikani, zahrnujici cely pfedmet verejne zakazky na jehoz majetek nebyl prohlasen konkurs nebo proti kter^mu nebylo zahajeno konkursni nebo vyrovnavaci fizeni, nebo nebyl navrh na prohlaseni konkursu zamitnut pro nedostatek majetku upadee nebo neni v likvidaci ktery nema v majetku dani zachyceny danove nedoplatky ktery nebyl pravoinocne odsouzen pro trestny cin, jehoz skutkova podstata souvisi s pfedmetem podnikani uchazece, nebo pro trestny cin hospodafsky nebo trestny cin proti majetku ** ktery nebyl v poslednich trech letech disciplinarne potrestan podle zvlastm'eh pfedpisu upravujici vykon odborne cinnosti, pokud tato cinnost souvisi s pfedmetem teto zakazky ktery nema splatny nedoplatek na pojistnem na vefejnem zdravotnim pojisteni, na pojistnem na socialni zabezpeceni nebo na pfispevku na statni politiku zamestnanosti. Kazdy uchazec prokaze pfi podani nabidky sphieni kvalifikacnich pfedpokladu Kvalifikacni pfedpoklady pfedlozenim cestneho prohlaseni, ze: a) na majetek uchazece nebyl prohlasen konkurs, nebylo proti nemu zahajeno konkursni nebo vyrovnavaci fizeni, nebo nebyl navrh na prohlaseni konkursu zamimut pro nedostatek majetku upadce, nebo neni v likvidaci b) uchazec nema v evidenci dani zachyceny danove nedoplatky c) uchazec nema splatny nedoplatek na pojistnem na verejne zdravotni pojisteni, na pojistnem na socialni zabezpeceni nebo na pfispevku na statni politiku zamestnanosti d) nikdo z clenu statutarniho organu uchazece nebyl pravomocne odsouzen pro trestny Cin, jehoz skutkova podstata souvisi s pfedmetem podnikani uchazece, nebo pro trestny cin proti majetku nebo hospodafsky Prokazani kvalifikacnich pfedpoklado Uchazec o vefejnou zakazku musi prokazat sve kvalifikacni pfedpokiady dolozenim kopii techto dokumentu: Zakladni kvalifikacni pfedpokiady die 53 odst.2, zakona 137/2006 Sb. vplatnem zneni tj.: o Cestne prohiasenf die 53 odst.2, pism. d.) o Seznam spoiecniku nebo clenu die 53 odst.1, pism. k.) Profesni kvalifikacni pfedpokiady die 54 zakona 137/2006 Sb. v platnem zneni tj.: o Vypis z obchodniho rejstfiku o Zivnostensky list - projektova cinnost ve yystavbe o Zivnostensky list - inzenyrska cinnost ve vystavbe o Osvedceni o autorizaci - Dopravni stavby o Osvedceni o autorizaci - Vodohospodafske stavby o Osvedceni o autorizaci - Statika a dynamika staveb o Osvedceni o autorizaci - Technika prostfedi, etektrotechnickci zaffzeni Ekonomicke a financni kvalifikacni pfedpokiady die 55 zakona 137/2006 Sb. tj.: o Pojistna smlouva die 55 odst.1, pism. a.) Technicke kvalifikacni pfedpokiady die 56 odst.2, 137/2006 Sb. vplatnem zneni ti-: o Cestne prohlaseni o vyctu praci obdobneho charakteru - 56 odst.2, pism. a.) o Seznam techniku

5 IV/4: Prokazovani splneni kyauftkacnich pfedpoktadu Uchazec, prokaze splneni kvalifikacnich pfedpokladu nasledovne Zakladni kvalifikacni pf edpoklady: o Dolozenim cestneho prohfaseni die 53 odst.2, pism. d.) o Dolozenim seznamu spolecniku nebo clenu die 53 odst.1, pism. k.) (prosta kopie) Frofesni kvalifikacni pf edpoklady: o Dolozenim vypisu z obchodniho rejstfiku (prosta kopie) o Dolozenim zivnostenskeho listu - projektova cinnost ve vystavbe (prosta kopie) o Dotozenim zivnostenskeho listu - inzenyrska cinnost ve vystavbe (prosta kopie) o Dolozenim osvedceni 0 autorizaci - Dopravni stavby (prosta kopie) o Dolozenim osvedceni O autorizaci - Vodohospodafske stavby (prosta kopie) o Dolozenim osvedceni O autorizaci - Stalika a dynamika staveb (prosta kopie) o Dolozenim osvedceni o autorizaci - Technika prostfedi, eiektrotechnicka zafizeni (prosta kopie) Technicke kvalifikacni pfedpoklady: o Dolozenim seznamu vyznamnych sluzeb, poskytnutych uchazecem vposlednich tfech letech (2009,2010,2011), pficemz za vyznamnou sluzbu se povazuje bezvadne provedenf projektovych a inzenyrskych praci ve stupni DSP, fesicich vystavbu dopravni infrastruktury (komunikace, chodniky) a fesicich vystavbu kanalizace pro vefejnou potfebu. Pozadovane parametry: - min 3 projekty ve stupni DSP n. DPS pro stavby dopravni (vefejna komunikace, chodnik) s investicnim nakladem min. 10 mil. Kc. - min. 3 projekty ve stupni DSP n. DPS pro stavby vodohospodafske (vefejna kanaiizace) s investicnim nakladem min. 10 mil. Kc Pfilohou tohoto seznamu must byt osvedceni, vydane vefejnym zadavatelem nebo jinou osobou (pokud sluzby nebyly poskytovany vefejnemu zadavateli) o fadnem splneni sluzby. Soucasti osvedceni musi byt potvrzeni, ze sluzby byly v celem rozsahu provedeny uchazecem, resp. uveden podil subdodavek pfi poskytovani sluzby. o Dolozenim seznamu techniku a technickych utvaru, ktefi se budou na plneni zakazky podilet. Zadavatel pozaduje, aby uchazec v seznamu u vsech klicovych pracovniku tj. pracovniku, ktefi zajist'uji odbomou zpusobilost jako je hlavni inzenyr projektu, vedouci projektant a pfislusni autorizovani inzenyfi a technici uvedl: - druh odborne zpusobilosti (vzdelani, autorizace) - delku praxe - pomer k uchazeci (zamestnanec, smlm?ni partner) Pfilohou tohoto seznamu musi byt: kopie pracovnich smluv u tech pracovniku, ktefi jsou vzhledem k uchazeci v zamestnaneckem pomeru, nebo * kopie platne smlouvy o spolupraci (smlouva o dilo) u pracovniku, ktefi nejsou k uchazeci v zamestnaneckem pomeru Ekonomicke a financni kvalifikacni pfedpoklady: o Dolozenim pojistne smtouvy pojisteni odpovednosti za skodu zpusobenou tfeti osobe pn vykonu podnikatelske cinnosti ve vysi min. 10 mil. Kc (prosta kopie) nhem IV/5: Nesptnsni kvalifikacnfch pfedpokladu Neprokaze-li uchazee nektery z kvalifikacnich pfedpokladu, bude zadavatelem vyloucen z ucasti v dalsim jednani o vefejne zakazce. Rozhodnuti o vylouceni zadavatel bezodkladne sdeli vyloucenemu uchazeci.

6 V. Dalsi podmmky plneni vefejne zakazky: V/1: Obecne: Uchazecem uvedene skutecnosti jsou povazovany za duverne a zadavatel je muze pouzit pouze pro ucely vyhodnoceni vysledku zadani vefejne zakazky, pro kterou byly dolozeny. Komise pro posouzeni a hodnoceni nabidek je opravnena ve zprave o posouzeni a hodnoceni nabidek uvadet uchazecem uvedene skutecnosti v neomezenem rozsahu. V pfipade, ze podava nabidku vice osob spolecne (napf, formou sdrazeni) prokazuje V/2: Ohlaseni zmen: Uchazec je ^^^ povinen nejpozdeji do 14 dnu ohldsit zadavateli zmeny, ktere nastaly po podani jeho nabidky a ktere se dotykaji udaju pozadovanych zadavatelem pfi prokazovani kvalifikace. VI. Zpusob zpracovani cenove nabidky: Vi/1 Obecne VI/2 Cieneni nabidkove ceny Uchazeci stanovi nabidkovou cenu v ceskych korunach v souladu se zakonem o cenach a souvisejicimi pfedpisy a ceny v souladu se vsemi vyhlasenymi podminkami VVZ, informacemi a podklady. Nabidkova cena bude stanovena jako nejvyse pfipustna a pfekrocitelna pouze die smluvnich podminek stanovenych zadavatelem. pfipadne podminek ktere uchazec jednoznacne vymezi v nabidce i v navrhu smlouvy, Nabidkova cena bude tedy obsahovat veskere naklady spojene s uplnym a kvalitnim dokoncenim dila. Nabidkova cena bade obsahovat DPH, ktera bude zvlasf vycislena s uvedemm sazby, pokud je uchazec registrovanym platcem DPH. Uchazec je povinen ocenit a zahrnout do cenove nabidky liplny rozsah pfedmetu plneni vefejne" zakazky a vegkere dalsi polozky vychazejici z vyhlagenych podminek. Uchazec oceni v ranici nabidkove ceny pruzkumu: > geodeticke zamefeni budouciho staveniste v rozsahu 1,4 ha (povrchove znaky) a v obsahu a podrobnostech dostatecnych pro ucsly plnsni pfedmetu dila > vytyceni a zamefeni podzemnich si'ti ve stavenisti v souhrnne delce m > zfizeni jedne vrtane sondy HGP hloubky 3 m Ostatni prace, tj.: > vyhodnoceni HGP a zpracovani zaverecne zpravy HGP > rekognoskace a stavebne - technicky pruzkum budouciho staveniste > zpracovani PD DUft r projednani a priprava UR > zpracovani PO DSP > projednani a priprava SR oceni uchazec hodinovou sazbou pro uchazecem zvoleny pocet hodin. o Nabidkova cena za zpracovani pruzkumu o Nabidkova cena za zpracovani PD DUR o Nabidkova cena za projednani a pfipravu UR a soucinnost zhotovitele pfi UR o Nabidkova cena za zpracovani PD DSP o Nabidkova cena za projednani a pripravu SR a soucinnost zhotovitele pfi SR VII. Smluvni zajisteni: VII/1 Obecne Uchazec pfedlozi jako soucast nabidky navrfi smlouvy o dilo, ktere bude bezvyhradne odpovidat veskerym ustanovenim a podminkam stanovenym zadavatelem ve vyzve.» Uchazecem pfedlozeny navrh smlouvy bude potvrzen statuttrnim organem uchazece die zpflsobu podepisovani za spolecnost zapsanem v obchodnim rejstfiku ci osobou povefenou zastupovanfm statutarniho organu uchazece. Uchazecem pfedloieny navrh smlouvy bude zachovavat veskere podminky zakona o vefejnych zakazkach platnem zneni, obchodniho zakona a dalsich pravnich jjfedpisu, ktere se vztahuji na provadeni zakazky zhotovitelem pro objednatele. VIII. Platebnf podmmky: IX/1 Obecne Uchazeci nabidnou platebni podminky die pf edepsaneho harmonogramu.

7 IX. IX/1: IX/2: IX/3: IX/4: Pozadavky na jednotne zpracovani nabidky: Zpusob zpracovani nabidky NedodrSeni zpusobu zpracovani nabidky Pr^vo dflvernosti Pozadavky na jednotny zpiisob pfedlozeni nabtdky - clen ni nabidky Nabidku poda uchazec v jednom vyhotoveni. Nabidka vcetne veskerych pozadovanych dokladu bude potvrzena statutamim organem uchazece, nebo osobou povefenou zastupovanim statutarniho organu. Vpripade potvrzeni nabidky povefenou osobou dolozi uchazec v pfiloze nabidky original pine moci ci jiny platny povefovaci dokument. Nabidka vcetne veskerych dokumentu bude zpracovana v ceskem jazyce. Nabidka bude kvalitnim zpusobem vytistena na bilem papire a bude svazana ci jinak zabezpecena proti manipulaci sjednotlivymi listy vcetne pfiloh. Nabidka nebude obsahovat opravy a pfepisy, ktere by zadavateie mohly uvest vomyl. Vsechny listy nabidky budou ocislovany. Uchazece, ktery ve sve nabidce nebude splnovat a zachovavat podminky stanovene zadavatelem vzadavaci dokumentaci ci porusovat zamery vyjadfene temito podminkami, je zadavatel opravnen z ucasti ye vyberovem fizeni vyloucit. Uchazec je opravnea k vyhrade prava duveraosti a nepf enositelnosti udajii a skutecnosti pfedkladanych v nabidce bez omezeni prava zadavateie na vyhodnoceni vyhodnosti nabidek prostfednictvim vlastnich ci povefenych osob. Toto ustanoveni se nevztahuje na informace_a_skutgcnostt vseobecne zname, nebo poskytaute uehazeei zadavatelem. Nabidka bude v cleneni die pfilohy c.l. teto vyzvy a uchazec pouze doplni v teto pfiloze urcene Maje a kopie dokumentu. Pokud uchazec nedoklada nektery z pfedepsanych dokumentu, uvede v obsahu poznamku NEDOKLADA SE". TITULNf STRANA bude obsahovat nazev. obchodni jmeao a adresu uchazece, nazev verejne zakazky, dobu platoosti nabidky a celkovy pocet listu nabidky - dopinena str. 1 priiohy c.1 teto vyzvy OBSAH IDENTtFIKACNI UDAJE Kr>'ci list nabidky, obsahujiei kontaktni Maje uchazece - dopinena str. 4 pfltohy c.1 teto vyzvy NAVRH SMLOUVY O DILO - doplnend str. 6,11 a t4 pfilohy.1 teto vyzvy KVALIFIKACNI PREDPOKLADY Zakladnt kvaiifikacni pfedpoklady o Cestne prohlaseni die 53 odst.2, pism. d.) o Seznara spolecniku nebo clenu die 53 odst.l, pism. k.) (prosta kopie) Profesni kvaiifikacni pfedpokiady o Vypis z obchodniho rejstfiku (prosta kopie) o Zivnostensky list - projektova cinnost ve vystavbe (prosta kopie) o Zivnostensky list - inzenyrska cinnost ve vystavbe (prosta kopie) o Osvedceni o autorizaci - Dopravni stavby (prosta kopie) o Osvedceni o autorizaci - Vodohospodafske stavby (prosta kopie) o Osvedceni o autorizaci - Statika a dynamika staveb (prosta kopie) o Osvedceni o autorizaci - Technika prostfedielektrotechnicka zafizeni (prosta kopie) Technicke kvaiifikacni predpoklady o Seznam vyznamnych sluzeb, poskytnutych uchazecem vposlednich tfech letech (2009, 2010, 2011) - ttopsnena strana 29 pfilohy 6.1 teto vyzvy o osvedceni o bezvadnem provedeni projektovych a inzenyrskych praci (3 Osvedceni v proste kopii pro stavby dopravni a 3 osvedceni v proste kopii pro stavby vodohospodafske - komodita kanalizace) o Seznam techniku a technickych utvaru, ktefi se budou na plneni zakazky podilet - dopfngna strana 36 priiohy c.1 teto vyzvy o kopie pracovnich smluv ci smluv o spolupraci na zakazce Ekonomicke a financni kvaiifikacni predpoklady o Pojistna smlouva o odpovednosti za skodu zpusobenou ffeti osobe pfi vykonu podnikatelske cuinosti ve vysi min. 10 mil. Kc (prosta kopie)

8 .. f X, Z X/1 X/2 3usob hodnoceni nabidek: Obecne Kriteria Vsechny pfijate nabidky budou hodnoceny bodovym systemem. Takto bude stanovena celkova vyhodnost jednotlivych nabidek. Hodnoceni nabidek bude vypracovano eleny odborn komise. Jednotliva kriteria jsou uvedena podle stupne vyznamu, ktere jim zadavatel pfisuzuje: Celkova cena 100% XI. Soutezni Ihuta, zpusob a mis to podavani nabidek: XI/1 Obecne Soutezni Ihutou se rozumi termin, ve kterem muze zajemce zpracovavat a podavat svou nabidku. Vsechny nabidky je nutno dorucit zadavateli do terminu a hodiny konce teto Ihuty. Nabidky, ktere budou zadavateli doruceny po skonceni teto Ihuty, budou odmitltoty a vylouceny z dalsiho posuzovani a hodnoceni, vcetne opozdenych postovnich zasilek - zpozdeni postovniho lifadu ci jineho vefejneho dopravce je riziketn uchazece. Pozde dorucene nabidky nebudou uchazecum vraceny. XI/2 Soutezni Ihuta Lhuta pro podavani nabidek zacina bezet v 9M hod. XI/3 XII/2 XII/3 Zpusob a mfsto pro podavani nabidek Soutezni Ihuta pro podani nabidek konci 10.07,2012 v 13fl hod. Uchazeci mohou podat nabidku osobne v podatelne na adresu zadavatele. Uchazeci mohou tez podat nabidku postou na adresu zadavatele. Uchazeci podaji nabidku v uzavfene neporusene obalce ci jinem obalu oznacene,,nabidka - Obec Horka nad Moravou - lii/ Zvyseni dopravni bezpecnost! v obci Horka nad Moravou - NEOTVIRAT" Obalka ci obal, bude odpovidajicim zpusobem zajisten proti manipulacj. XII. Dalsi podminky nabidkoveho ri'zeni: XII/1 Prava zadavatele Nahrada nakiadu Smluvni vztah Zadavatel si vyhrazuje pravo odmitnout vsechny pfedlozene nabidky, popf. vyzvu vice zajemcum zrusit bez udani duvodu. Tuto skutecnost oznami pisemne vsem uchazecum, ktefi podali nabidky. Zadavatel si tez vyhrazuje pravo zmenit ci upfesnit rozsah a pfedmet zakazky. «Zadavatel si vyhrazuje pravo pfed vyhlasenim vy-sledku souteze ovefovat a upf esnovat informace uvadene v nabidkach a iednat s uchazeci za ucelein ziskani dalsich doplnujicich informaci potfebnych k urceni pofadi vyhodnosti nabidek. Uchazec nema pravo na nahradu nakiadu spojenych s ucasti v nabidkovem fizeni. Nabidky, prospekty Ci kvalifikacni pfedpoklady se uchazeci tez nevraci. Dorucenim oznameni o vyberu nejvhodnejsi nabidky nevznika mezi zadavatelem a uchazecem pravni vztah. Seznam pfiioh: 1 Pfedpis nabidky 42 x A4 V Horce nad Moravou, dne Za zadavatele nabidkoveho fizeni: OBEC HORKA nad Moravou okres Oloiaouc PS Mgr. Sylva Stavarcikova starostka obce

SOCiaInf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H M I N I S T E R S T V O S K O L S T V I, OPViddlSvinf

SOCiaInf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H M I N I S T E R S T V O S K O L S T V I, OPViddlSvinf SOCiaInf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H M I N I S T E R S T V O S K O L S T V I, OPViddlSvinf fondvcr EVROPSKA UNIE M L A D E 2 E A TfLOVYCHOVY Vyzva k podani nabidek (pro licely uvefejneni na www.msmt.cz nebo www strankach

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 Městská část Praha 20 B1 Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Více

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení.

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení. Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475/29 158 00 PRAHA 5 V Praze dne 06.05.2015 CJ 670/2015 GJH Věc: Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky dle 25 bod a) zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k podlimitní veřejné zakázce na služby zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ č. 11/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK v otevřeném řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce dle 26 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

s implementaci Digitální dividendy"

s implementaci Digitální dividendy Název a sídlo zadavatele: Ceská republika - Ceský telekomunikacní úrad se sídlem Praha 9, Sokolovská 219, PSC 225 02 IC: 70 1069 75 DIC: CZ70106975 (není plátcem DPH) Zastoupený: PhDr. Pavel Dvorák, predseda

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Obecné zadání: Střední škola technická, Most Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace vypisuje výběrové

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

vyhlašuje výzvu k podání nabídek

vyhlašuje výzvu k podání nabídek MĚSTO SPÁLENÉ POŘÍČÍ Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí, IČO: 00257249; DIČ: CZ00257249 tel./fax 371 594 654 tel. 371 594 636, 371 594 640 č.j. 42/2011 /MěÚSP ZADAVATEL vyhlašuje výzvu k podání

Více

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní

Více

O B E C H O V O R Č O V I C E

O B E C H O V O R Č O V I C E O B E C H O V O R Č O V I C E Obec Hovorčovice, se sídlem Revoluční 33, 250 64 p. Měšice, okr. Praha - východ vyhlašuje poptávkové řízení na dodavatele technologie bezdrátového veřejného rozhlasu v obci

Více

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích 50º6'14.083"N, 14º23'26.365"E Národní technická knihovna National Technical Library Č.j.: NTK/451/09-8 Vyřizuje: Ing. Maštera V Praze dne: 10. 12. 2009 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Vyhlášení poptávkového řízení k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Vyhlášení poptávkového řízení k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Vyhlášení poptávkového řízení k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Název zakázky: Stavební úpravy v objektu Vysokomýtská 1206, Choceň Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního

Více

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ tel: +420 384 342 194, fax: +420 384 723 505 e-mail: jan.benisek@mesto-trebon.cz MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY pro vyhlášenou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce a dodávku mobiliáře V Rýmařově 11.9.2013 ÚPRAVA ZASTÁVEK A PLOCH RÝMAŘOVSKO Zadavatel

Více

TRW Automotive Czech s.r.o. Braking Operations. Na Roli 26 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel +420 483 354 111. Věc: Zadávací dokumentace

TRW Automotive Czech s.r.o. Braking Operations. Na Roli 26 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel +420 483 354 111. Věc: Zadávací dokumentace Věc: Zadávací dokumentace Společnost TRW Automotive Czech s.r.o. předkládá následující údaje jako zadávací dokumentaci pro vypracování nabídky na vyhotovení Analýzy rizik a doprůzkumu staré ekologické

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519, okres Chomutov Vyřizuje: Ing. Monika Bártová Tel.: 774 360 736 E-mail: reditelka@skolaklasterec.cz Klášterec nad Ohří dne 3. 6. 2015 Výzva k podání nabídky

Více

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH MĚSTO KOŠŤANY Teplická 297, 417 23 ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Zakázka malého rozsahu

Zakázka malého rozsahu POPTÁVKA Zakázka malého rozsahu Oprava hygienického zařízení MŠ Zeměchy Investor: Obec Jimlín Adresa: Jimlín 7, 440 01 Louny IČ: 00 556 327 Kontaktní osoba: Ing. Jana Mikovcová, Starostka Obce Jimlín,

Více

MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK

MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, za účelem zjištění cen obvyklých v místě plnění

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Městský optický kabel I. Etapa 1. Identifikační údaje

Více

tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku

tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku ve smyslu 6 zák. č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku V tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí zákonem, vyjma ustanovení v zadávací dokumentaci,

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Č. j.: S-35113/Ř/11 Výzva k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Název zakázky Nájem a podnájem nebytových

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH - BÍTOUCHOVĚ A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : MĚSTO SEMILY 1/7 A ÚVOD ZJEDNODUŠENÝ POPIS ZÁMĚRU Předmětem

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Místní akční skupina Pomalší o.p.s. PO CESTÁCH A HRADECH DOBY KARLA IV. Registrační číslo projektu: 13/019/4210a/120/000032 Program rozvoje venkova, opatření IV.2.1 Realizace projektu spolupráce Výzva

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce Č.j.: DM-030/1015/2015 Sp.č.: 030/80/005-1/2015 Pardubice 02.06.2015 Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. a) a 18

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení Výzva k podání nabídek v rámci zakázky malého rozsahu Nejedná se o výběrové řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ). Název veřejné zakázky:

Více

Obnova zeleně na ulici 24. dubna

Obnova zeleně na ulici 24. dubna Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na služby dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název zakázky Obnova zeleně na ulici 24. dubna Zadavatel Obec Želešice

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉ MŠ - BYTY A UPRAVITELNÉ BYTY"

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉ MŠ - BYTY A UPRAVITELNÉ BYTY Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Trojská 96, Praha 7 Troja TEL/FAX.284691121 e-mail: info@mctroja.cz Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný Výzva k podání nabídky na

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava VÝZVA k podání nabídek I. NÁZEV ZAKÁZKY Certifikace počítačové gramotnosti ECDL II. ZADAVATEL ZAKÁZKY Soukromá vyšší odborná škola sociální,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem Přeprogramování informačního systému České unie sportu vydaná v souladu s usnesením Výkonného výboru ČUS ze dne 8.9.2014 1. Zadavatel Název:

Více

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk Zadávací dokumentace Okresní hospodářská komora Šumperk K výběrovému řízení s názvem zakázky Vzdělávání zaměstnanců OHK Šumperk Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/33.00007 Okresní hospodářská komora

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k jednání ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Licence databáze - Merck Index Online zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA SVĚTELNÉHO MIKROSKOPU Název veřejné zakázky: S MIKROTVRDOMĚREM Identifikační údaje

Více

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích.

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích. Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 14.8.2014 Věc: Výzva k podání nabídky Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Vás vyzývá k podání nabídky

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

MESTO PRESTICE MASARYKOVO NAMESTI107 33401 PRESTICE VYZVA

MESTO PRESTICE MASARYKOVO NAMESTI107 33401 PRESTICE VYZVA MESTO PRESTICE MASARYKOVO NAMESTI107 33401 PRESTICE VYZVA k podani nabidky v zadavacim fizeni pro vyber zhotovitele vefejne zakazky maleho rozsahu (ve smyslu ustanoveni 12 odst. 3 zakona c. 137/2006 Sb.,

Více

Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice

Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice Oznámení o vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice Identifikace zadavatele: Zadavatel: Obec Nedomice Sídlo: Nedomice 78 277 14 Dřísy IČ: 00662259

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL13255/2015/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 Vyřizuje: Petr Klinecký Tel.:

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL16263/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Petr Klinecký

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: Zastoupený: IČO: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing. Jaroslava Martanová, starostka 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Název zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravovaní Předmět zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravování dvou skupin pedagogických pracovníků

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ- č. 13/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta 128 43 PRAHA 2 - Albertov 6 +42 2 2491 9868 fax: +42 2 21952174 JMÉNO FIRMY ADRESA adresa Naše Č.j.: PID: UK 13- V Praze dne Vyřizuje: ing.bečvář Telefon:

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kancelář hejtmana Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno PŘÍLOHA Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku Název zakázky: Dodávka vstřikovacích lisů Averium Plastics, provozovna Horní Město Zadavatel: Averium Plastics s.r.o. se sídlem

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb pro realizaci projektu: Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r. o. ke zvýšení jejich adaptability Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016 MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, 488 880 921 Datum: 1. července 2015 Vyřizuje: J. Dvořák Tel.: 739 336 567 Zadávací dokumentace a výzva

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky Dodávka vzdělávacích služeb pro projekt Komplexní vzdělávání a zvyšování odborné kvalifikace zaměstnanců DAS spol s r.o. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/23.00093

Více

výzv A K PODÁNÍ NABÍDKY VEREJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

výzv A K PODÁNÍ NABÍDKY VEREJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU V Praze dne 15. 11. 2012 c.j.: FZU/THS -774/2012 výzv A K PODÁNÍ NABÍDKY VEREJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zasíláme Vám výzvu k podání nabídky na verejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Poskytování podpory

Více

oznámení zadání zakázek

oznámení zadání zakázek Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz oznamuje zahájení zadávacího řízení na služby ve smyslu 18,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k projektu Vzdělávání zaměstnanců firmy KOVONA a.s. pro zvýšení jejich adaptability a konkurenceschopnosti Obchodní firma: Sídlo: IČ / DIČ: Statutární zástupce: Registrační č. projektu:

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích VSE K VEREJNÝM ZAKAZKAM KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích 1. Úvodní informace 1. Tato kvalifikační

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Realizace bezbariérového přístupu - Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA DODÁVKU SLUŽEB

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA DODÁVKU SLUŽEB VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA DODÁVKU SLUŽEB ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA DODÁVKU SLUŽEB OPERATIVNÍ LEASING I. Název a stručný popis zakázky: Dodávka služeb operativní leasing na devíti

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Olomouc 21. 9. 2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ROZVOJ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA A KOORDINÁTORA BOZP vyhlášenou v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek 050/2012 Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0014

Více

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Čj. 404-79/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.10.2013 Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce, veřejná

Více

Zpevněné plochy cyklotrasa Písty

Zpevněné plochy cyklotrasa Písty Výzva k podání nabídky a pokyny pro zpracování nabídky veřejné zakázky zadávané jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

VÝZVA. k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona

VÝZVA. k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona EVROPSKÁ UNIE INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI VÝZVA k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších změn a doplňků

Více

Odborné učiliště a Praktická škola,

Odborné učiliště a Praktická škola, Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, tel. 499524139 Vyřizuje : J. Pilousová Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, dále jen zadavatel, vyhlašuje

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem,,zateplení ZŠ Zeměchy podle 6 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Dodávka souboru stavebních prací pro úpravu prostor za účelem vzniku centra volnočasových aktivit, jejíž součástí je vznik prostoru

Více