Zadavaci podminky nabidkoveho fizeni zadanf verejne zakazky na zaklade 12 odst. 3 a die 27 zakona c. 137/2006 Sb. o vefejnych zakazkach

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadavaci podminky nabidkoveho fizeni zadanf verejne zakazky na zaklade 12 odst. 3 a die 27 zakona c. 137/2006 Sb. o vefejnych zakazkach"

Transkript

1 \C HORKA NAD M Namesti Osvobozeni 16/46, Horka nad Moravou g , Zadavaci podminky nabidkoveho fizeni zadanf verejne zakazky na zaklade 12 odst. 3 a die 27 zakona c. 137/2006 Sb. o vefejnych zakazkach Predmet nabidky: Projektova dokumentace pro uzemni, stavebni a vodopravni fizeni "ill/ Zvyseni dopravni bezpecnosti v obci Horka nad Moravou" Zadavatel nabidkoveho fizeni: Obec Horka nad Moravou, Namesti Osvobozeni 16/46, Horka nad Moravou zastoupene Mgr. Sylvou Stavarcikovou - starostkou obce 1/1: [12: Informace o zadavateli: Zakiadni udaje: Nazev Sidio ICO DIG it Bankovni spojeni Kontaktni osoby: Statutarni zastupce Kontaktni osoby pro toto nabidkove Fizeni: Obec Horka nad Moravou Namesti Osvobozeni 16/46, Horka nad Moravou CZ Ceska spofitelna Olomouc, a.s. c. uctu: /0800 Mgr. Sylva Stavarcikova, starostka obce Mgr. Syiva Stavarcikova, starostka Namesti Osvobozeni 16/46, Horka nad Moravou Ing. Ivo Machar PhD, pfedseda kontrolniho vyboru Namesti Osvobozeni 16/46, Horka nad Moravou if

2 II. Predmet vefe ne zakazky: H/1: Vymezeni Predmetem plneni vefejne zakazky je kompletni dodavka projektove dokumentace pfedmetu pln ni (vcetne pruzkumu tj. geodetickeho zamefeni, HGP. verifikace, kompletace a vefejne doplnenf podkladu, zpracovani textove a vykresove casti PD, rozpoctu a projednani) zakazky: akce,,lll/4466 Zvyseni dopravnf bezpecnosti v obci Horka nad Moravou". Stavba bude clenena na ctyfi samostatne ucelene casti stavby: UCS I UCS II UCS 111 Ulice Olomoucka, Chodnik Ulice Skrbenska, Stavebni uprava chodniku Ulice Skrbenska, Chodnik UCS IV Ulice Skrbenska, Kanalizace Pro UCS I, 111 a IV je vydano platne uzemni rozhodnuti. Pro UCS II je nutno uzemni rozhodnuti zajistit. Plneni vefejne zakazky tedy spociva v provedeni stavebnfi - technickeho pruzkumu budouciho stavenistfe provedeni geodetickeho zamefeni zajmoveho uzemi provedeni odpovidajiciho hydrogeologickeho a inzenyrsko geologickeho nruzkumu doplneni podkladu, jejich verifikaci a kompletaci verifikaci puvodniho technickeho feseni v DUR (UCS I, HI a IV) a doplneni zmen, plynoucich z pfipominek ucastniku vystavby a plynoucich ze zmen v zajmovem uzemi a nove legislativy zpracovani PD ve stupni dokumentace pro uzemni fizeni (dale jen DUR) pro UCS III. Dokumentace bude zpracovana die zakona 183/2006 Sb a vyhl. 503/2006 Sb. Obsah a rozsah DUR musi vyhovet naslednemu uzemnimu fizeni. zpracovani PD ve stupni dokumentace pro stavebni povoleni (dale jen DSP). DSP bude zpracovana vrozsahu die zakona c. 309/2006 vplatnem zneni a zakona 183/2006 Sb, vyhlasky 503/2006 Sb., vyhlasky c. 146/2008 o dokumentaci dopravnich staveb, v souladu s platnymi CSN a v obsahu die pfilohy 8 vyhlasky c. 146/2008 o dokumentaci dopravnich staveb. Podkladem pro vypracovani DSP bude dokumentace DUR, zpracovana v 11/2008 firmou IDOP Olomouc a.s. pod z.c a a v 06/2009 pod z.c projednani PD a pfiprava uzemniho fizeni projednani PD a pfiprava stavebniho a vodopravniho fizeni Predmetem plneni vefejne zakazky bude: Pruzkumy zamefeni, HGP, verifikace, doplneni a kompletace podkladu Dokumentace DUR A. Uvodni udaje B. Pruvodni zprava C. Souhrnna technicka zprava P. Vykresova dokumentace v objektove soustave: STAVEBNJ OBJEKTY: UCS!l - uiice Skrbenska, stavebni uprava chodniku E. Dokladova cast F. Propocet nakladu SO SO 01.4 SO Chodnik Skrbenska - usekl Pfechod pro chodce Vefejne osvetieni

3 Dokumentace DSP A. Pruvodni zprava B. Souhrnna technicka zprava C. Situace stavby (koordinacni a vytycovaci) D. Dokladova cast E. Zasady organizace vystavby F. Dokumentace stavebnich objektii a provoznich souboru y objektove soustave^ STAVEBNI OBJEKTY: UCS 1 - ulice Oiomoucka, chodnik UCS II - ulice Skrbenska, stavebni uprava chodniku UCS III - ulice Skrbenska, chodnik UCS IV - ulice Skrbenska, kanalizace G. Rozpocet SO 01.1 SO 01,2 SO 01.3 SO 01.4 SO 01.5 SO SO 02 Chodnik Qlomoucka - usekt Chodnik Oiomoucka - usek2 Chodnik Skrbenska - usekl Pfechod pro chodce Verejne osvetleni Chodnik Skrbenska - usek 2 Desfov kanalizace Kvantifikace: DUR 6ks 1 ks kompletni pare v listinne podobe kompletni pare na CD, vystupy.pdf,.xls,.doc Sjedrsany pocet vyhotoveni DSP pfilohyaaif 6ks 1 ks komptetni pare v listinne podobe kompletni pare na CD, vystupy.pdf,.xls,.doc DSP pfiioha G 1ks 1 ks komptetni rozpofet v fetirwe podobe kompletni rozpocet na CD, vystupy.xls,.doc II/2: Podklady pro nabidku: Projednani projednani dokumentace se zadavatelem projednani dokumentace s v uvahu pfipadajicimi spravci inzenyrskych siti projednani dokumentace s organy a organizacemi statni spravy projednani dokumentace s vybranymi licastniky budouciho UR pfiprava uzemniho fizeni projednani dokumentace s vybranymi ucastniky budouciho SR priprava stavebniho a vodopravniho f izeni spolupusobeni se zadavatelem v prubehu stavebniho a vodopravniho fizeni Podkladem pro zpracovani nabidky budou tyto podminky, zakladni infonnace poskytnuta zadavatelem. Misto stavby je vefejne pristupne - prohlidka zajraoveho uzemi nebude zadavatelem organizovana. ii'i. lii/1; Term in, misto a daisi podminky plneni vefejne zakazky: Termin plneni Dobu plneni zadavatel pozaduje v techto terminech: vefejrse zakazky termin zahajeni plneni (podpis SOD) HI/2: Misto plneni termin ukonceni plneni nabidne uchazec die svych moznosti Mistem plneni verejne zakazky je intravilan obce Horka n.m. a sidlo zhotovitele

4 IV. IV/1: IV/2: IV/3: Kvalifikacni predpoklady k plneni verejne zakazky: Kvalifikacni predpoklady pro plneni zakazky splnuje pouze uchazec: Obecne ktery^ ma pfismne opravneni k podnikani, zahrnujici cely pfedmet verejne zakazky na jehoz majetek nebyl prohlasen konkurs nebo proti kter^mu nebylo zahajeno konkursni nebo vyrovnavaci fizeni, nebo nebyl navrh na prohlaseni konkursu zamitnut pro nedostatek majetku upadee nebo neni v likvidaci ktery nema v majetku dani zachyceny danove nedoplatky ktery nebyl pravoinocne odsouzen pro trestny cin, jehoz skutkova podstata souvisi s pfedmetem podnikani uchazece, nebo pro trestny cin hospodafsky nebo trestny cin proti majetku ** ktery nebyl v poslednich trech letech disciplinarne potrestan podle zvlastm'eh pfedpisu upravujici vykon odborne cinnosti, pokud tato cinnost souvisi s pfedmetem teto zakazky ktery nema splatny nedoplatek na pojistnem na vefejnem zdravotnim pojisteni, na pojistnem na socialni zabezpeceni nebo na pfispevku na statni politiku zamestnanosti. Kazdy uchazec prokaze pfi podani nabidky sphieni kvalifikacnich pfedpokladu Kvalifikacni pfedpoklady pfedlozenim cestneho prohlaseni, ze: a) na majetek uchazece nebyl prohlasen konkurs, nebylo proti nemu zahajeno konkursni nebo vyrovnavaci fizeni, nebo nebyl navrh na prohlaseni konkursu zamimut pro nedostatek majetku upadce, nebo neni v likvidaci b) uchazec nema v evidenci dani zachyceny danove nedoplatky c) uchazec nema splatny nedoplatek na pojistnem na verejne zdravotni pojisteni, na pojistnem na socialni zabezpeceni nebo na pfispevku na statni politiku zamestnanosti d) nikdo z clenu statutarniho organu uchazece nebyl pravomocne odsouzen pro trestny Cin, jehoz skutkova podstata souvisi s pfedmetem podnikani uchazece, nebo pro trestny cin proti majetku nebo hospodafsky Prokazani kvalifikacnich pfedpoklado Uchazec o vefejnou zakazku musi prokazat sve kvalifikacni pfedpokiady dolozenim kopii techto dokumentu: Zakladni kvalifikacni pfedpokiady die 53 odst.2, zakona 137/2006 Sb. vplatnem zneni tj.: o Cestne prohiasenf die 53 odst.2, pism. d.) o Seznam spoiecniku nebo clenu die 53 odst.1, pism. k.) Profesni kvalifikacni pfedpokiady die 54 zakona 137/2006 Sb. v platnem zneni tj.: o Vypis z obchodniho rejstfiku o Zivnostensky list - projektova cinnost ve yystavbe o Zivnostensky list - inzenyrska cinnost ve vystavbe o Osvedceni o autorizaci - Dopravni stavby o Osvedceni o autorizaci - Vodohospodafske stavby o Osvedceni o autorizaci - Statika a dynamika staveb o Osvedceni o autorizaci - Technika prostfedi, etektrotechnickci zaffzeni Ekonomicke a financni kvalifikacni pfedpokiady die 55 zakona 137/2006 Sb. tj.: o Pojistna smlouva die 55 odst.1, pism. a.) Technicke kvalifikacni pfedpokiady die 56 odst.2, 137/2006 Sb. vplatnem zneni ti-: o Cestne prohlaseni o vyctu praci obdobneho charakteru - 56 odst.2, pism. a.) o Seznam techniku

5 IV/4: Prokazovani splneni kyauftkacnich pfedpoktadu Uchazec, prokaze splneni kvalifikacnich pfedpokladu nasledovne Zakladni kvalifikacni pf edpoklady: o Dolozenim cestneho prohfaseni die 53 odst.2, pism. d.) o Dolozenim seznamu spolecniku nebo clenu die 53 odst.1, pism. k.) (prosta kopie) Frofesni kvalifikacni pf edpoklady: o Dolozenim vypisu z obchodniho rejstfiku (prosta kopie) o Dolozenim zivnostenskeho listu - projektova cinnost ve vystavbe (prosta kopie) o Dotozenim zivnostenskeho listu - inzenyrska cinnost ve vystavbe (prosta kopie) o Dolozenim osvedceni 0 autorizaci - Dopravni stavby (prosta kopie) o Dolozenim osvedceni O autorizaci - Vodohospodafske stavby (prosta kopie) o Dolozenim osvedceni O autorizaci - Stalika a dynamika staveb (prosta kopie) o Dolozenim osvedceni o autorizaci - Technika prostfedi, eiektrotechnicka zafizeni (prosta kopie) Technicke kvalifikacni pfedpoklady: o Dolozenim seznamu vyznamnych sluzeb, poskytnutych uchazecem vposlednich tfech letech (2009,2010,2011), pficemz za vyznamnou sluzbu se povazuje bezvadne provedenf projektovych a inzenyrskych praci ve stupni DSP, fesicich vystavbu dopravni infrastruktury (komunikace, chodniky) a fesicich vystavbu kanalizace pro vefejnou potfebu. Pozadovane parametry: - min 3 projekty ve stupni DSP n. DPS pro stavby dopravni (vefejna komunikace, chodnik) s investicnim nakladem min. 10 mil. Kc. - min. 3 projekty ve stupni DSP n. DPS pro stavby vodohospodafske (vefejna kanaiizace) s investicnim nakladem min. 10 mil. Kc Pfilohou tohoto seznamu must byt osvedceni, vydane vefejnym zadavatelem nebo jinou osobou (pokud sluzby nebyly poskytovany vefejnemu zadavateli) o fadnem splneni sluzby. Soucasti osvedceni musi byt potvrzeni, ze sluzby byly v celem rozsahu provedeny uchazecem, resp. uveden podil subdodavek pfi poskytovani sluzby. o Dolozenim seznamu techniku a technickych utvaru, ktefi se budou na plneni zakazky podilet. Zadavatel pozaduje, aby uchazec v seznamu u vsech klicovych pracovniku tj. pracovniku, ktefi zajist'uji odbomou zpusobilost jako je hlavni inzenyr projektu, vedouci projektant a pfislusni autorizovani inzenyfi a technici uvedl: - druh odborne zpusobilosti (vzdelani, autorizace) - delku praxe - pomer k uchazeci (zamestnanec, smlm?ni partner) Pfilohou tohoto seznamu musi byt: kopie pracovnich smluv u tech pracovniku, ktefi jsou vzhledem k uchazeci v zamestnaneckem pomeru, nebo * kopie platne smlouvy o spolupraci (smlouva o dilo) u pracovniku, ktefi nejsou k uchazeci v zamestnaneckem pomeru Ekonomicke a financni kvalifikacni pfedpoklady: o Dolozenim pojistne smtouvy pojisteni odpovednosti za skodu zpusobenou tfeti osobe pn vykonu podnikatelske cinnosti ve vysi min. 10 mil. Kc (prosta kopie) nhem IV/5: Nesptnsni kvalifikacnfch pfedpokladu Neprokaze-li uchazee nektery z kvalifikacnich pfedpokladu, bude zadavatelem vyloucen z ucasti v dalsim jednani o vefejne zakazce. Rozhodnuti o vylouceni zadavatel bezodkladne sdeli vyloucenemu uchazeci.

6 V. Dalsi podmmky plneni vefejne zakazky: V/1: Obecne: Uchazecem uvedene skutecnosti jsou povazovany za duverne a zadavatel je muze pouzit pouze pro ucely vyhodnoceni vysledku zadani vefejne zakazky, pro kterou byly dolozeny. Komise pro posouzeni a hodnoceni nabidek je opravnena ve zprave o posouzeni a hodnoceni nabidek uvadet uchazecem uvedene skutecnosti v neomezenem rozsahu. V pfipade, ze podava nabidku vice osob spolecne (napf, formou sdrazeni) prokazuje V/2: Ohlaseni zmen: Uchazec je ^^^ povinen nejpozdeji do 14 dnu ohldsit zadavateli zmeny, ktere nastaly po podani jeho nabidky a ktere se dotykaji udaju pozadovanych zadavatelem pfi prokazovani kvalifikace. VI. Zpusob zpracovani cenove nabidky: Vi/1 Obecne VI/2 Cieneni nabidkove ceny Uchazeci stanovi nabidkovou cenu v ceskych korunach v souladu se zakonem o cenach a souvisejicimi pfedpisy a ceny v souladu se vsemi vyhlasenymi podminkami VVZ, informacemi a podklady. Nabidkova cena bude stanovena jako nejvyse pfipustna a pfekrocitelna pouze die smluvnich podminek stanovenych zadavatelem. pfipadne podminek ktere uchazec jednoznacne vymezi v nabidce i v navrhu smlouvy, Nabidkova cena bude tedy obsahovat veskere naklady spojene s uplnym a kvalitnim dokoncenim dila. Nabidkova cena bade obsahovat DPH, ktera bude zvlasf vycislena s uvedemm sazby, pokud je uchazec registrovanym platcem DPH. Uchazec je povinen ocenit a zahrnout do cenove nabidky liplny rozsah pfedmetu plneni vefejne" zakazky a vegkere dalsi polozky vychazejici z vyhlagenych podminek. Uchazec oceni v ranici nabidkove ceny pruzkumu: > geodeticke zamefeni budouciho staveniste v rozsahu 1,4 ha (povrchove znaky) a v obsahu a podrobnostech dostatecnych pro ucsly plnsni pfedmetu dila > vytyceni a zamefeni podzemnich si'ti ve stavenisti v souhrnne delce m > zfizeni jedne vrtane sondy HGP hloubky 3 m Ostatni prace, tj.: > vyhodnoceni HGP a zpracovani zaverecne zpravy HGP > rekognoskace a stavebne - technicky pruzkum budouciho staveniste > zpracovani PD DUft r projednani a priprava UR > zpracovani PO DSP > projednani a priprava SR oceni uchazec hodinovou sazbou pro uchazecem zvoleny pocet hodin. o Nabidkova cena za zpracovani pruzkumu o Nabidkova cena za zpracovani PD DUR o Nabidkova cena za projednani a pfipravu UR a soucinnost zhotovitele pfi UR o Nabidkova cena za zpracovani PD DSP o Nabidkova cena za projednani a pripravu SR a soucinnost zhotovitele pfi SR VII. Smluvni zajisteni: VII/1 Obecne Uchazec pfedlozi jako soucast nabidky navrfi smlouvy o dilo, ktere bude bezvyhradne odpovidat veskerym ustanovenim a podminkam stanovenym zadavatelem ve vyzve.» Uchazecem pfedlozeny navrh smlouvy bude potvrzen statuttrnim organem uchazece die zpflsobu podepisovani za spolecnost zapsanem v obchodnim rejstfiku ci osobou povefenou zastupovanfm statutarniho organu uchazece. Uchazecem pfedloieny navrh smlouvy bude zachovavat veskere podminky zakona o vefejnych zakazkach platnem zneni, obchodniho zakona a dalsich pravnich jjfedpisu, ktere se vztahuji na provadeni zakazky zhotovitelem pro objednatele. VIII. Platebnf podmmky: IX/1 Obecne Uchazeci nabidnou platebni podminky die pf edepsaneho harmonogramu.

7 IX. IX/1: IX/2: IX/3: IX/4: Pozadavky na jednotne zpracovani nabidky: Zpusob zpracovani nabidky NedodrSeni zpusobu zpracovani nabidky Pr^vo dflvernosti Pozadavky na jednotny zpiisob pfedlozeni nabtdky - clen ni nabidky Nabidku poda uchazec v jednom vyhotoveni. Nabidka vcetne veskerych pozadovanych dokladu bude potvrzena statutamim organem uchazece, nebo osobou povefenou zastupovanim statutarniho organu. Vpripade potvrzeni nabidky povefenou osobou dolozi uchazec v pfiloze nabidky original pine moci ci jiny platny povefovaci dokument. Nabidka vcetne veskerych dokumentu bude zpracovana v ceskem jazyce. Nabidka bude kvalitnim zpusobem vytistena na bilem papire a bude svazana ci jinak zabezpecena proti manipulaci sjednotlivymi listy vcetne pfiloh. Nabidka nebude obsahovat opravy a pfepisy, ktere by zadavateie mohly uvest vomyl. Vsechny listy nabidky budou ocislovany. Uchazece, ktery ve sve nabidce nebude splnovat a zachovavat podminky stanovene zadavatelem vzadavaci dokumentaci ci porusovat zamery vyjadfene temito podminkami, je zadavatel opravnen z ucasti ye vyberovem fizeni vyloucit. Uchazec je opravnea k vyhrade prava duveraosti a nepf enositelnosti udajii a skutecnosti pfedkladanych v nabidce bez omezeni prava zadavateie na vyhodnoceni vyhodnosti nabidek prostfednictvim vlastnich ci povefenych osob. Toto ustanoveni se nevztahuje na informace_a_skutgcnostt vseobecne zname, nebo poskytaute uehazeei zadavatelem. Nabidka bude v cleneni die pfilohy c.l. teto vyzvy a uchazec pouze doplni v teto pfiloze urcene Maje a kopie dokumentu. Pokud uchazec nedoklada nektery z pfedepsanych dokumentu, uvede v obsahu poznamku NEDOKLADA SE". TITULNf STRANA bude obsahovat nazev. obchodni jmeao a adresu uchazece, nazev verejne zakazky, dobu platoosti nabidky a celkovy pocet listu nabidky - dopinena str. 1 priiohy c.1 teto vyzvy OBSAH IDENTtFIKACNI UDAJE Kr>'ci list nabidky, obsahujiei kontaktni Maje uchazece - dopinena str. 4 pfltohy c.1 teto vyzvy NAVRH SMLOUVY O DILO - doplnend str. 6,11 a t4 pfilohy.1 teto vyzvy KVALIFIKACNI PREDPOKLADY Zakladnt kvaiifikacni pfedpoklady o Cestne prohlaseni die 53 odst.2, pism. d.) o Seznara spolecniku nebo clenu die 53 odst.l, pism. k.) (prosta kopie) Profesni kvaiifikacni pfedpokiady o Vypis z obchodniho rejstfiku (prosta kopie) o Zivnostensky list - projektova cinnost ve vystavbe (prosta kopie) o Zivnostensky list - inzenyrska cinnost ve vystavbe (prosta kopie) o Osvedceni o autorizaci - Dopravni stavby (prosta kopie) o Osvedceni o autorizaci - Vodohospodafske stavby (prosta kopie) o Osvedceni o autorizaci - Statika a dynamika staveb (prosta kopie) o Osvedceni o autorizaci - Technika prostfedielektrotechnicka zafizeni (prosta kopie) Technicke kvaiifikacni predpoklady o Seznam vyznamnych sluzeb, poskytnutych uchazecem vposlednich tfech letech (2009, 2010, 2011) - ttopsnena strana 29 pfilohy 6.1 teto vyzvy o osvedceni o bezvadnem provedeni projektovych a inzenyrskych praci (3 Osvedceni v proste kopii pro stavby dopravni a 3 osvedceni v proste kopii pro stavby vodohospodafske - komodita kanalizace) o Seznam techniku a technickych utvaru, ktefi se budou na plneni zakazky podilet - dopfngna strana 36 priiohy c.1 teto vyzvy o kopie pracovnich smluv ci smluv o spolupraci na zakazce Ekonomicke a financni kvaiifikacni predpoklady o Pojistna smlouva o odpovednosti za skodu zpusobenou ffeti osobe pfi vykonu podnikatelske cuinosti ve vysi min. 10 mil. Kc (prosta kopie)

8 .. f X, Z X/1 X/2 3usob hodnoceni nabidek: Obecne Kriteria Vsechny pfijate nabidky budou hodnoceny bodovym systemem. Takto bude stanovena celkova vyhodnost jednotlivych nabidek. Hodnoceni nabidek bude vypracovano eleny odborn komise. Jednotliva kriteria jsou uvedena podle stupne vyznamu, ktere jim zadavatel pfisuzuje: Celkova cena 100% XI. Soutezni Ihuta, zpusob a mis to podavani nabidek: XI/1 Obecne Soutezni Ihutou se rozumi termin, ve kterem muze zajemce zpracovavat a podavat svou nabidku. Vsechny nabidky je nutno dorucit zadavateli do terminu a hodiny konce teto Ihuty. Nabidky, ktere budou zadavateli doruceny po skonceni teto Ihuty, budou odmitltoty a vylouceny z dalsiho posuzovani a hodnoceni, vcetne opozdenych postovnich zasilek - zpozdeni postovniho lifadu ci jineho vefejneho dopravce je riziketn uchazece. Pozde dorucene nabidky nebudou uchazecum vraceny. XI/2 Soutezni Ihuta Lhuta pro podavani nabidek zacina bezet v 9M hod. XI/3 XII/2 XII/3 Zpusob a mfsto pro podavani nabidek Soutezni Ihuta pro podani nabidek konci 10.07,2012 v 13fl hod. Uchazeci mohou podat nabidku osobne v podatelne na adresu zadavatele. Uchazeci mohou tez podat nabidku postou na adresu zadavatele. Uchazeci podaji nabidku v uzavfene neporusene obalce ci jinem obalu oznacene,,nabidka - Obec Horka nad Moravou - lii/ Zvyseni dopravni bezpecnost! v obci Horka nad Moravou - NEOTVIRAT" Obalka ci obal, bude odpovidajicim zpusobem zajisten proti manipulacj. XII. Dalsi podminky nabidkoveho ri'zeni: XII/1 Prava zadavatele Nahrada nakiadu Smluvni vztah Zadavatel si vyhrazuje pravo odmitnout vsechny pfedlozene nabidky, popf. vyzvu vice zajemcum zrusit bez udani duvodu. Tuto skutecnost oznami pisemne vsem uchazecum, ktefi podali nabidky. Zadavatel si tez vyhrazuje pravo zmenit ci upfesnit rozsah a pfedmet zakazky. «Zadavatel si vyhrazuje pravo pfed vyhlasenim vy-sledku souteze ovefovat a upf esnovat informace uvadene v nabidkach a iednat s uchazeci za ucelein ziskani dalsich doplnujicich informaci potfebnych k urceni pofadi vyhodnosti nabidek. Uchazec nema pravo na nahradu nakiadu spojenych s ucasti v nabidkovem fizeni. Nabidky, prospekty Ci kvalifikacni pfedpoklady se uchazeci tez nevraci. Dorucenim oznameni o vyberu nejvhodnejsi nabidky nevznika mezi zadavatelem a uchazecem pravni vztah. Seznam pfiioh: 1 Pfedpis nabidky 42 x A4 V Horce nad Moravou, dne Za zadavatele nabidkoveho fizeni: OBEC HORKA nad Moravou okres Oloiaouc PS Mgr. Sylva Stavarcikova starostka obce

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Plaveč 8. 10. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 456 71 702 bankovní spojení: Komerční banka Znojmo číslo účtu: 29 537-741 / 0100

Více

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9 DV90P00060C9 C.j.: VPSA-1565/EU-2014/OVZI Pocet stran: g KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem Přeprogramování informačního systému České unie sportu vydaná v souladu s usnesením Výkonného výboru ČUS ze dne 8.9.2014 1. Zadavatel Název:

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu Dokumentace výběrového řízení veřejnou zakázku malého rozsahu dle 18 odst. 5 ve spojení s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších pisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

V Komárově dne 13. června 2012 V Ý Z V A

V Komárově dne 13. června 2012 V Ý Z V A M Ě S T Y S K O M Á R O V Sídlem: nám. Míru 204, 267 62 Komárov, okres Beroun Zastoupený: Antonínem Merhautem, starostou městyse Fax / Tel: 311 572 330 E-mail: komarov@c-box.cz IČ: 002 33 382 V Ý Z V A

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Městys Liteň (dále jen zadavatel ) Vás vyzývá k podání nabídky

Více

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MV PRO KRIMINÁLNÍ POLICII ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MV PRO KRIMINÁLNÍ POLICII ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. j.: VPŠKP51-29/ČJ-2013/9609K3 Čeperka 22. 7. 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra pro kriminální policii IČO: 64244300, vyhlašuje veřejnou zakázku malého

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Ve znění: 41/2004 Sb., 215/2004 Sb., 342/2005 Sb., 413/2005 Sb., 227/2006 Sb., 81/2006 Sb., 171/2007 Sb.

Ve znění: 41/2004 Sb., 215/2004 Sb., 342/2005 Sb., 413/2005 Sb., 227/2006 Sb., 81/2006 Sb., 171/2007 Sb. Aktualizované znění ZÁKON č. 130/2002 Sb. ze dne 14. března 2002 o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) Ve znění:

Více

Cislo uctu: 2300138000/2010 Cislo ui:tu: 852332734/0600

Cislo uctu: 2300138000/2010 Cislo ui:tu: 852332734/0600 -r Cislo smlouvy objednatele: 412012 Smlouva 0 dilo a Smlouva mandatnl uzavfena podle 536 a nasl. a 566 a nasl. zakona c. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich pfedpisu.' Cast A Smluvni strany

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY Číslo zhotovitele: " " ------------------------------------------------------------------------- uzavřená podle ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT INSTITUT TRHU PRÁCE PODPŮRNÝ SYSTÉM SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI Registrační číslo projektu : CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle Pravidel OPPK, verze 1.7 s názvem Chromatograf. Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadání na služby dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Název veřejné zakázky: Hodnocení implementačního systému

Více