MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ"

Transkript

1 MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2 Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, Praha 7, Tel.: , IČ: , č. účtu: /0100

2 Manuál pro poskytovatele stáží byl vytvořen v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2, registrační číslo CZ.1.04/2.1.00/C , který je spolufinancován z fondů EU z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Autor: Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí Verze: 2.0 Účinnost od: Schválila: Mgr. Martina Vlasáková, koordinátor projektu Datum vydání:

3 Obsah 1 Úvod Přehled základních pojmů Základní informace pro poskytovatele stáže Vymezení poskytovatele stáže Podpora malého rozsahu de minimis Osoby poskytovatele Stážista Stručný popis průběhu realizace stáží Stáže základní informace Zapojení do projektu Zahájení a průběh stáže základní informace Finanční podpora (hraditelné náklady) Registrace poskytovatele stáže v IS SEP Registrační formulář v IS SEP Vypsání karty stáže Postup vypsání karty stáže Spárování poskytovatele stáže a stážisty Přihlášení zájemců Výběr stážistů Uzavření smluvního vztahu mezi stážistou, poskytovatelem stáže a FDV Harmonogram stáže Dohoda o provedení práce Smlouva o stáži Zahájení stáže E-learningový kurz Vstupní evaluační dotazník Dotazník o poskytovateli Průběh realizace stáže Docházka na stáž (pracovní výkaz) Změny v průběhu realizace stáže

4 Změny ze strany poskytovatele stáže Změny v docházce na stáž Změny v docházce ze strany mentora Závěrečná fáze a ukončení stáže Poradenství Závěrečný evaluační dotazník Závěrečný report (závěrečná zpráva o průběhu stáže) Certifikát Ukončení stáže Fakturace Kontroly Typy kontrol Administrativní kontrola Kontrola na místě Výsledky kontroly

5 Změnový list Manuál pro poskytovatele stáží verze 2.0 obsahuje níže uvedené významné změny oproti Manuálu pro poskytovatele stáží verze 1.0 s odkazem na konkrétní kapitolu, která danou změnu upravuje. Pro komplexní přehled doporučujeme prostudovat celou verzi 2.0 Manuálu pro poskytovatele stáží. Předmět revize Formální úpravy Kapitola (strana) Celý dokument Pojem oprávněná osoba poskytovatele stáže 3.3 (s. 13) Dotazník o poskytovateli 10.3 (s. 40) Specifikace mentora stáže (Zapracován Metodický pokyn č. 1 k Manuálu pro poskytovatele stáží.) Specifikace kontaktní osoby: Kontaktní osoba je povinna zajistit členům realizačního týmu projektu součinnost potřebnou k řádnému vypsání karty stáže. (Zapracován Metodický pokyn č. 1 k Manuálu pro poskytovatele stáží) Změna v pravidlech plánování docházky v harmonogramu: Docházka na stáž nesmí být naplánována na více než 8 hodin denně (výjimkou jsou směnné provozy, ty mohou být naplánovány až na 12 hodin). Hlášení změn prostřednictvím změnového listu (který je součástí dokumentu harmonogram stáže ), další upřesnění hlášení změn v docházce. V případě náhlých neočekávaných změn (např. v případě náhlé nemoci stážisty), které nebylo možné z objektivních důvodů nahlásit předcházející pracovní den do 14:00, má mentor povinnost změnu nahlásit konzultantovi (případně kontaktuje příslušného vedoucího pracovníka FDV, jehož kontakt je uveden ve Smlouvě o stáži) jakoukoliv formou ihned po jejím zjištění. Doplnění pravidla schvalování služebních cest: Služební cesty jsou ze strany FDV schvalovány s ohledem na příslušnou NPP a průběh a fázi stáže. Po spárování stáže komunikuje FDV výhradně přímo s poskytovatelem stáže (mentorem, případně oprávněnou osobou) a stážistou. Komunikace prostřednictvím jiných osob poté již není možná (upřesnění v poznámce pod čarou). FDV si vyhrazuje právo pořizovat zvukový záznam z telefonických hovorů mezi pracovníky FDV a účastníky projektu za účelem zjištění zpětné vazby na realizaci jednotlivých stáží a projektu. 3.3 (s ) 2 (s. 8) 9.1 (s. 34) (s ) 9.1 (s ) 1 (s. 7) 1 (s. 7) Upřesnění informací k e-learningu 10.1 (s. 40) Upřesnění informací k poradenství 12.1 (s. 47) Doplnění, kdy si FDV si vyhrazuje právo neuzavřít Smlouvu o stáži: V případě nesoučinnosti mentora. 9 (s. 33) Karta stáže již není přílohou Smlouvy o stáži. 9.3 (s. 37) Upřesnění podmínek k poskytnutí podpory de minimis, pojem propojený podnik 3.2 (s. 12) Je-li mentor OSVČ, dokládá sken dokladů prokazujících, že rámec činností stanovených danou nabídkou pracovní pozice je primární činností poskytovatele stáže. (Zapracován Metodický pokyn č. 1 k Manuálu pro poskytovatele stáží.) 7.1 (s. 29) Upřesnění podmínek pro zájemce o stáž/stážisty - studenti jednoletého denního studia jazykové školy 4 (s. 16) V případě nejasností si FDV vyhrazuje právo vyžádat si další dokumenty prokazující, že zájemce spadá do cílové skupiny. 4 (s. 16) Kdo nesmí být stážistou - doplnění a upřesnění informací 4 (s. 17) , pod kterým se mentor do IS SEP zaregistruje, je v případě realizace stáže em, prostřednictvím kterého (a žádného jiného) mentor komunikuje s FDV. 6.1 (s. 25) Veškeré doložené dokumenty a informace musí být v českém jazyce (v opačném případě bude KS vrácena k opravě a schválena bude moct být až po dodání daného dokumentu v češtině). 7.1 (s. 29) Poskytovatel při vypsání karty stáže vkládá do IS SEP sken čestného prohlášení poskytovatele stáže k podpoře malého rozsahu (de minimis). (Zapracován Metodický pokyn č. 1 k Manuálu pro poskytovatele stáží.) 7.1 (s. 29) 4

6 Po úspěšném absolvování e-learningu má stážista možnost vygenerovat si v IS SEP certifikát (s. 40) Specialista může zastoupit mentora v krátkodobé nepřítomnosti, je-li mentor nepřítomen déle, je nutné stáž přerušit, příp. změnit mentora (s ) Doplnění pravidel v případě plánování harmonogramu stážisty mladšího 18 let 9.1 (s. 35) Upřesnění informací týkajících se evaluačních dotazníků Informaci o schválení daného pracovního výkazu najde stážista v systému SEP v poli Poznámka od konzultanta u dané stáže (s. 40) 12.2 (s. 47) 11.1 (s. 43) Závěrečný report není nutné zasílat přidělenému konzultantovi elektronicky ke schválení (s. 48) Doplnění informací k předčasnému ukončení stáže 12.5 (s ) FDV uhradí fakturu na ten účet poskytovatele stáže, který je uveden ve Smlouvě o stáži. 13 (s. 53) Do textu na faktuře již není nutné uvádět termín konání stáže. 13 (s ) Doplnění informací do kapitoly Kontroly 14 (s. 53) 5

7 1 Úvod Cílem tohoto manuálu je seznámit poskytovatele stáží s realizací a pravidly projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2, reg. č. CZ.1.04/2.1.00/C , krok za krokem: od základních pojmů a ustanovení, přes registraci do informačního systému SEP (Systém efektivního párování, dále také jen IS SEP ) a průběh stáže až po její ukončení. Projekt Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2 (dále také jako projekt nebo Stáže pro mladé 2 ) je spolufinancován z fondů EU z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt je realizován na základě právního aktu ze dne od 1. února 2014 do 31. srpna 2015 a jeho hlavním cílem je podpora individuálního profesního rozvoje mladých zájemců o zaměstnání a zvýšení možnosti jejich uplatnění na trhu práce. V rámci projektu nastoupí budoucí absolventi jako stážisté k zaměstnavatelům, kde si osvojí pracovní návyky a získají praktické znalosti v oboru, který studují. Realizátorem projektu je Fond dalšího vzdělávání (dále jen FDV ), příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Veškeré dokumenty, které s realizací projektu souvisí (metodiky, manuály, formuláře, pravidla související se zapojením do projektu apod.), jsou průběžně aktualizovány. FDV má právo v průběhu projektu vydat metodický pokyn, upravující podmínky uvedené v tomto manuálu, který je pro všechny účastníky projektu závazný s okamžitou účinností. O všech změnách jsou účastníci projektu v případě zájmu 1 informováni em. Účastníci projektu jsou povinni se s aktuálními dokumenty seznámit a řídit se jimi. Aktuální dokumenty a metodické pokyny jsou k dispozici v IS SEP a na webových stránkách projektu FDV si vyhrazuje právo provádět změny v realizaci projektu vzhledem k průběhu čerpání finančních prostředků projektu. Úplné a závazné informace o projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2 jsou k dispozici výhradně na oficiálních webových stránkách nebo u pracovníků FDV. Informace na webových stránkách jsou průběžně aktualizovány, je proto nutné tyto webové stránky pravidelně sledovat a řídit se jimi. Pracovníci FDV informují veřejnost o projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2 prostřednictvím ové adresy či z ových adres jednotlivých pracovníků FDV, které jsou vždy ve formátu Pouze sdělení obdržená z uvedených oficiálních ových adres jsou relevantní a závazná. Informace poskytnuté mimo výše uvedené kontakty nejsou důvěryhodné. Informace o projektu podávané pracovníky FDV jsou zdarma. FDV se distancuje od všech forem úplatného poskytování informací o projektu. Po výběru stážisty je vždy poskytovateli stáže přidělen konzultant FDV, který zajišťuje administrativní vedení konkrétní stáže. Konzultant FDV připravuje Smlouvu o stáži a je poskytovateli stáže i stážistovi k dispozici v průběhu realizace stáže od zahájení administrativních příprav stáže až po její ukončení. Není proto nutné, aby poskytovatel stáže v jakékoli fázi projektu využíval služeb externího subjektu. Po spárování stáže komunikuje 1 V případě, že má uživatel v IS SEP zaškrtnuto, že má zájem o zasílání novinek na . 6

8 FDV výhradně přímo s poskytovatelem stáže (mentorem, případně oprávněnou osobou) a se stážistou. Komunikace prostřednictvím jiných osob poté již není možná. 2 Bližší informace o projektu je možné obdržet také na telefonní infolince , která je v provozu v pracovní dny od 9 do 16 hodin. FDV si vyhrazuje právo pořizovat zvukový záznam z telefonických hovorů mezi pracovníky FDV a účastníky projektu za účelem zjištění zpětné vazby na realizaci jednotlivých stáží a projektu. Projekt Stáže pro mladé 2 napomáhá efektivně řešit problém nedostatečné praxe, s nímž se potýká řada absolventů a mladých zájemců o zaměstnání při hledání pracovního uplatnění na trhu práce. Projekt přináší účastníkům řadu výhod: propojení teorie s praxí nové znalosti, zkušenosti z oboru, který studují; možnost pracovat, získání pracovních návyků, seznámení se s firemní kulturou, adaptace v pracovní skupině, trénink týmové práce; zvýšení konkurenceschopnosti na pracovním trhu; odborný dohled mentora; navázání pracovních kontaktů; možnost nástupu do zaměstnání po skončení stáže u daného poskytovatele (stážista však nástup do zaměstnání u poskytovatele stáže nemůže nárokovat); individuálně upravený časový harmonogram stáže; získání certifikátu dokladu o absolvování stáže; získání certifikátu o absolvování kurzu měkkých dovedností prostřednictvím e-learningového kurzu; absolvování individuálního poradenství zaměřeného na získání znalostí a dovedností důležitých při vstupu na trh práce. 2 Přehled základních pojmů SEP (Systém Efektivního Párování) IS SEP (dostupný na slouží k propojení zájemců o stáž/stážistů, poskytovatelů stáží a FDV. Jedná se o informační systém, který slouží k registraci zájemců o 2 FDV plně akceptuje zastupování dle občanského zákoníku, a to jak smluvní, tak zákonné zastoupení. Avšak pro potřeby komunikace FDV se stážistou, mentorem či oprávněnou osobou poskytovatele nemá smluvní zastoupení místo, neboť v takovém případě by byl eliminován osobnostní prvek, nezbytně nutný k realistickému vyjádření zkušenosti konkrétní osoby. Ve chvíli, kdy je stáž zahájena, FDV potřebuje komunikovat napřímo s mentorem a stážistou, protože v dané době se nejčastěji řeší konkrétní záležitosti stáže (jaké činnosti stážista na stáži vykonává, zda je mentor i stážista na stáži přítomen v garantovaném intervalu, změny v docházce, atp.). Jedná se tedy o informace, které externí subjekt nemá k dispozici. 3 Infolinka projektu je zpoplatněna podle běžného tarifu telefonního operátora volajícího. 7

9 stáž a poskytovatelů stáží, výběru vhodných stážistů, realizaci stáží, monitorování průběhu a samotného ukončení stáží. Systém zajišťuje maximální informovanost zapojených subjektů prostřednictvím vyplňovaných informací a prostřednictvím zveřejněných dokumentů. Stážista Stážista je žák/student prezenčního (denního) studia (student do 26 let včetně, případně až do 28 let včetně, jde-li o prezenční formu studia v doktorském programu) s trvalým pobytem na území ČR, který je zároveň žákem posledního ročníku střední školy (SŠ) nebo studentem posledních 2 semestrů vyšší odborné školy (VOŠ) či vysoké školy (VŠ), případně studentem jednoletého denního studia na jazykové škole. Poskytovatel stáže Poskytovatel stáže může být subjekt soukromého nebo soukromého neziskového sektoru, zřízený a právoplatně zapsaný jako ekonomický subjekt déle než jeden rok před vypsáním karty stáže a nesmí mít ke dni podpisu Smlouvy o stáži žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu k orgánům veřejné správy. Mentor stáže Mentor stáže (dále také jen mentor ) je poskytovatelem stáže určená fyzická osoba zodpovědná za průběh a kvalitu stáže i za dodání všech výstupů požadovaných v rámci projektu od poskytovatele stáže. Odborně vede stážistu v průběhu stáže, vystupuje v roli rádce a přímého nadřízeného. Mentor poskytuje součinnost členům realizačního týmu projektu, a to především s ohledem na kontrolu kvality stáže, dodání požadovaných podkladů (harmonogram stáže, evaluační dotazníky, hodnocení stážisty apod.) a řešení případných otázek v průběhu stáže. V průběhu stáže komunikuje s konzultantem FDV. Poskytovatel stáže má povinnost zajistit mentorovi přístupové údaje do IS SEP. FDV komunikuje s mentorem pouze prostřednictvím u, kterým se mentor registroval do IS SEP. Kontaktní osoba Kontaktní osobou se rozumí zaměstnanec poskytovatele stáže, případně osoba, která je pověřená poskytovatelem stáže zastávat tuto roli (v souladu s Všeobecnými podmínkami využívání služeb na serveru a informačního systému SEP). Kontaktní osoba je povinna zajistit členům realizačního týmu projektu součinnost potřebnou k řádnému vypsání karty stáže. Harmonogram stáže Harmonogram stáže je rozpis hodin, kdy bude stážista docházet na stáž. Určuje, v jakých měsících bude stáž probíhat a které dny v týdnu bude stážista docházet na stáž k poskytovateli stáže, včetně hodinové dotace a uvedení garantovaného intervalu (časového intervalu tří hodin). Harmonogram je klíčovou přílohou Smlouvy o stáži. 8

10 Harmonogram stáže je závazný a jak stážista, tak poskytovatel stáže jsou povinni ho dodržovat. Změny harmonogramu zasahující do garantovaného intervalu má mentor dané stáže povinnost předem hlásit FDV a lze je provést až po schválení ze strany FDV. Garantovaný interval Garantovaným intervalem jsou 3 hodiny souvislé docházky v každém dni stáže, které jsou součástí harmonogramu. V tomto intervalu garantuje poskytovatel stáže přítomnost stážisty na místě výkonu stáže ve dnech docházky na stáž. Konkrétní termíny garantovaného intervalu (od do) uvede mentor přímo v harmonogramu v souladu s domluvou se stážistou. Jakákoliv změna v garantovaném intervalu musí být mentorem hlášena přidělenému konzultantovi FDV. Konzultant FDV Konzultant FDV je členem realizačního týmu projektu, jménem FDV komunikuje se zájemci o stáž/stážisty a s osobami poskytovatele stáže. Na základě údajů poskytnutých stážistou a poskytovatelem stáže připravuje Smlouvu o stáži, schvaluje změny v docházce na stáž apod. V průběhu realizace stáže je poskytovateli stáže i stážistovi k dispozici pro případ řešení jakýchkoliv situací souvisejících s projektem. Nabídka pracovní pozice (NPP) Nabídka pracovní pozice (dále také jen NPP) představuje základní rámec stáže. Obsahuje výchozí informace o stáži (rámec pracovních činností, požadavky na mentora apod.), dále procentuální zapojení mentora a vyčíslení hraditelných hodinových nákladů spojených s poskytnutou stáží. Nabídky pracovních pozic jsou předdefinované v IS SEP. K těmto zveřejněným nabídkám může poskytovatel stáže vypisovat jednotlivé karty stáže (tj. konkrétní nabídky stáží). Karta stáže Kartu stáže (dále také jen KS ) vytváří poskytovatel stáže na základě nabídky pracovní pozice. Plní roli konkrétního inzerátu a obsahuje tyto části: název pracovní pozice a její popis; místo výkonu stáže; kontaktní osoba; specifické činnosti vykonávané na pracovní stáži; další požadavky na stážistu; údaje o mentorovi; termín zahájení stáže; počet hodin; délka stáže v měsících. 9

11 Smlouva o stáži Smlouva o stáži (dále také jen Smlouva ) společně s přílohami stanovuje práva a povinnosti stážisty, poskytovatele stáže a FDV při realizaci stáže. Ve Smlouvě je mimo jiné uvedena informace o výši nákladů spojených s realizací stáže (tj. finanční částce, která bude po skončení stáže fakturována stážistovi ze strany poskytovatele stáže a kterou FDV v případě splnění všech podmínek ze strany poskytovatele stáže i stážisty poskytovateli stáže na základě Smlouvy uhradí). Tato částka je uvedena včetně DPH. Smlouva musí být stvrzena podpisem všech tří stran (tj. poskytovatelem stáže, stážistou, resp. jeho zákonným zástupcem a FDV). Každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk Smlouvy. Základní pojmy jsou dále rozpracovány v příslušných kapitolách tohoto manuálu. 3 Základní informace pro poskytovatele stáže 3.1 Vymezení poskytovatele stáže Poskytovateli stáží mohou být subjekty soukromého sektoru obchodní korporace (firmy), které podnikají na území České republiky a jsou zde právoplatně registrovány jako 4 : osoba zapsaná v obchodním rejstříku; osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění; osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů; osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. Poskytovatelem stáže může být také subjekt spadající do soukromého neziskového sektoru. Subjekty veřejného sektoru (státní a veřejná správa a jimi zřízené organizace) nemohou 5 být poskytovatelem stáže. Subjekty (potenciální poskytovatelé), které se rozhodnou zapojit do projektu, musí být zřízeny a právoplatně zapsány jako ekonomické subjekty déle než jeden rok před vypsáním karty stáže a nesmí mít ke dni podpisu Smlouvy žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu k orgánům veřejné správy (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně atd., či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU vůči orgánům, které prostředky těchto fondů poskytují) s tím, že poskytovatel stáže podepisuje takové čestné prohlášení o bezdlužnosti. 4 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). 5 Podmínka je daná výzvou č. C8 OP LZZ, v rámci které je projekt realizován. 10

12 3.2 Podpora malého rozsahu de minimis Za poskytnutí stáže vystaví poskytovatel stáže stážistovi fakturu, jejíž náležitosti jsou podrobně uvedeny v kapitole 13 Fakturace, která je následně za stážistu poskytovateli stáže proplacena ze strany FDV (z rozpočtu projektu). Částka za poskytnutou stáž je poskytovateli stáže vyplacena ve formě veřejné podpory malého rozsahu ( de minimis ). Poskytovatel stáže musí splňovat podmínky nařízení Evropské komise týkající se podpory malého rozsahu (de minimis). De minimis představuje takovou podporu, která nesmí spolu s ostatními podporami de minimis poskytnutými jednomu podniku 6 během předchozích tří účetních období (včetně aktuálního), tzv. rozhodného období, přesáhnout výši odpovídající limitní částce dle příslušného nařízení Evropské komise (viz níže). Uvedený finanční limit platí bez ohledu na formu či účel podpory de minimis poskytnuté v rozhodném období. Výše podpory de minimis se řídí následujícími pravidly: Podpora poskytnutá dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, publikovaného v Úředním věstníku Evropské unie pod číslem L 352/1 dne 24. prosince 2013 nesmí přesáhnout částku EUR za rozhodné období ( EUR v případě podniků provozujících silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu). Podpora poskytnutá dle Nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství, publikovaného v Úředním věstníku Evropské unie pod číslem L 352/9 dne 24. prosince 2013 nesmí přesáhnout částku EUR za rozhodné období. Podpora poskytnutá dle Nařízení Komise (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury, publikovaného v Úředním věstníku Evropské unie pod číslem L 190/45 dne 28. června 2014 nesmí přesáhnout částku EUR za rozhodné období. Podpora poskytnutá dle Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu, publikovaného v Úředním věstníku Evropské unie pod číslem L 114/8 dne 26. dubna 2012 nesmí přesáhnout částku EUR za rozhodné období. 7 6 Definice jednoho podniku je uvedena v Metodické příručce k aplikaci pojmu jeden podnik dle pravidel podpory de minimis, dostupné zde:

13 Za jeden podnik 8 ( propojený podnik ) jsou pro účely těchto nařízení považovány veškeré subjekty, které mezi sebou mají alespoň jeden z následujících vztahů: a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v jiném subjektu; b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného subjektu; c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu; d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu. Subjekty, které mají jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím jednoho nebo více dalších subjektů, jsou také považovány za jeden podnik. Podniky, které mají přímou vazbu na tentýž orgán veřejné moci (obec, kraj apod.) a nemají žádný vzájemný vztah, se za propojené podniky nepovažují. Podporu de minimis dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 nelze poskytnout: na činnosti spojené s vývozem do třetích zemí nebo do členských států, zejména podpory přímo spojené s vyváženým množstvím, na vytvoření a provoz distribuční sítě nebo jiné běžné výdaje související s vývozní činností; v případě podpory podmiňující použití domácího zboží na úkor dováženého zboží. Z toho plyne, že subjekty, zabývající se výše uvedenými činnostmi, nemohou být poskytovateli stáží. Poskytovatel stáže musí splňovat podmínky příslušného nařízení Evropské komise týkající se přiznání podpory malého rozsahu (de minimis), a to ke dni podpisu Smlouvy o stáži. Již v průběhu registrace do projektu (v IS SEP) se poskytovatel stáže odsouhlasením Všeobecných podmínek využívání služeb na serveru a informačního systému SEP (dále také jen Všeobecné podmínky SEP ) zavazuje, že v případě realizace stáže nedojde ke dni podpisu Smlouvy k překročení maximální výše finanční podpory de minimis. Tuto skutečnost poté dokládá v okamžiku vypisování karty čestným prohlášením poskytovatele stáže k podpoře malého rozsahu (de minimis) (dále jen čestné prohlášení k de minimis ) (ke stažení v IS SEP v sekci Společné dokumenty). V případě, že poskytovatel stáže by již překročil výši stanoveného limitu podpory malého rozsahu, je povinen o tom neprodleně informovat FDV. 8 Propojenost podniků se sleduje pouze u podniků sídlících na území stejného členského státu, tj. pouze na území ČR. 12

14 Více informací o centrálním registru podpor malého rozsahu (de minimis) je uveřejněno na webových stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v sekci Registr de minimis 9. V registru lze vyhledat příjemce 10 a zjistit, zda splňuje výše uvedené podmínky. 3.3 Osoby poskytovatele Poskytovatel stáže musí být schopen vytvořit odpovídající podmínky pro úspěšnou realizaci stáže na základě nabídky pracovní pozice, karty stáže a Smlouvy o stáži, která je uzavírána mezi poskytovatelem stáže, stážistou a FDV. Na realizaci stáže se ze strany poskytovatele stáže podílejí zejména následující osoby, mající různé kompetence: Osoba/y, která/é uzavřela/y Smlouvu o stáži (dále jen oprávněná osoba poskytovatele stáže ): osoba odpovědná za realizaci stáže na straně poskytovatele stáže; touto osobou může být u subjektu, zapsaného ve veřejném rejstříku, osoba zapsaná jako statutární orgán, prokurista, osoba, pověřená k tomuto úkolu plnou mocí apod. s tím, že v případě fyzické osoby jde především o tuto osobu, která však může být zastoupena obdobně 11 ; podepisuje Smlouvu o stáži (případně dodatky ke Smlouvě), čestné prohlášení k de minimis, certifikát o absolvování stáže pro stážistu, čestné prohlášení o bezdlužnosti. Mentor stáže Mentor stáže je zaměstnanec poskytovatele stáže, který splňuje podmínky stanovené NPP a tímto manuálem (viz níže). Pouze v případě, že poskytovatelem stáže je osoba samostatně výdělečně činná (dále také jen OSVČ ), která nemá takového zaměstnance, může být mentorem sama OSVČ. Mentor může mít přiděleného jednoho stážistu. zaměstnanec poskytovatele stáže může být mentorem, pokud jeho pracovněprávní vztah je sjednán ve výši 40 hodin/týden (v odůvodněných případech 37,5 hodin/týden), je platný nejméně po dobu 6 měsíců před tím, než poskytovatel odeslal danou kartu stáže ke schválení, a činnosti stanovené danou nabídkou pracovní pozice tvoří převážnou část jeho aktuální pracovní náplně. Toto opatření bylo přijato z toho důvodu, aby poskytovatel stáže nabízel stáže pouze na takových pozicích, se kterými má již praxi, a může tedy zajistit efektivní přenos znalostí; osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) může být mentorem pouze v případě, že je sama poskytovatelem stáže a nemá zaměstnance splňující podmínky dané nabídkou pracovní pozice konkrétní typové pozice a tímto manuálem. V případě, že OSVČ takového zaměstnance má, musí být mentorem tento zaměstnanec. To znamená, že v takovém případě nemůže být mentorem sama OSVČ. Zároveň musí být splněna podmínka, že má OSVČ po dobu nejméně 6 měsíců před odesláním karty ke 9 Informace o Centrálním registru podpor malého rozsahu jsou zveřejněny na 10 Vyhledat příjemce podpory lze na 11 Např. u společnosti s ručením omezeným je touto osobou primárně jednatel, který však může podpis Smlouvy delegovat na jinou osobu (plnou mocí apod.). 13

15 schválení v živnostenském rejstříku uvedenou činnost v oboru, ve kterém chce poskytnout stáž, a tuto činnost vykonává jako svoji primární činnost, tj. že se jí zabývá převážně, soustavně a kontinuálně minimálně 6 měsíců před vypsáním karty. Mentorem nesmí být spolupracující osoba; hlavní osoba, která odborně garantuje průběh a kvalitu stáže; odborně a metodicky vede stážistu, aby absolvoval všechny činnosti uvedené v nabídce pracovní pozice a kartě stáže; musí splňovat podmínky stanovené v nabídce pracovní pozice; hlavní kontaktní osoba při komunikaci s FDV v průběhu realizace stáže poskytuje součinnost členům realizačního týmu projektu, a to především s ohledem na hlášení změn docházky, kontrolu řádné realizace stáže, dodávání požadovaných dokumentů (harmonogram stáže, evaluační dotazníky, pracovní výkazy stážisty apod.) a řešení případných problémů v průběhu stáže; podepisuje čestné prohlášení mentora, že splňuje základní požadavky na mentora stáže a vyjadřuje souhlas s metodickým vedením stáže a s poskytnutím a zpracováním osobních údajů. Splnění kvalifikačních požadavků dokládá mentor (při vypsání karty stáže, viz kapitola 7 Vypsání karty stáže) následujícími dokumenty: - skenem originálu dokladu o dosaženém vzdělání, které je relevantní pro danou nabídku pracovní pozice; - kompletním životopisem mentora s aktuálními a úplnými údaji (doklad souladu kvalifikace mentora s kvalifikačními požadavky uvedenými v příslušné nabídce pracovní pozice); - skenem originálu pracovní smlouvy dokládajícím požadovaný pracovněprávní poměr (doklad prokazující pracovní zařazení mentora a existenci požadovaného pracovněprávního vztahu k datu odeslání karty stáže ke schválení) (je-li mentor zaměstnancem); - skenem dokladů prokazujících, že rámec činností stanovených danou nabídkou pracovní pozice je primární činností poskytovatele stáže (je-li mentor OSVČ). Činnosti mentora: seznámení stážisty s fungováním organizace, její organizační strukturou a firemní kulturou, pozicí na trhu apod.; příprava materiálů (mentor zajistí veškeré pracovní potřeby a materiál pro stážistu, v případě potřeby další školící a podpůrné pomůcky a potřeby); školení v potřebných činnostech pro výkon pracovní stáže nebo zajištění takového školení; seznámení stážisty s průběhem pracovní stáže; 14

16 praktické vedení stážisty v praxi, zadávání a následná kontrola úkolů, poskytování zpětné vazby stážistovi; kontrola a podepisování pracovních výkazů stážisty; hlášení změn v průběhu realizace stáže; vyplňování evaluačních dotazníků; spolupráce s konzultanty FDV, účast při kontrole na místě; sestavení závěrečného reportu, jehož součástí je i závěrečné zhodnocení stáže; další činnosti spojené s odborným vedením stáže. Specialisté osoby, které se vedle mentora spolupodílejí na zajištění odborné kvality stáže a realizaci činností uvedených v nabídce pracovní pozice, resp. karty stáže (dílčím způsobem přispívají k odborné kvalitě stáže); zaměstnanci poskytovatele stáže, kteří jsou zkušení v relevantních oblastech v rámci vykonávané stáže. I v případě zapojení specialistů zůstává hlavní odpovědnou osobou mentor. Souběžně s vedením pracovní stáže v projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2 (reg. č. CZ.1.04/2.1.00/C ) mentor nesmí vést též v pozici mentora jinou pracovní stáž v tomto projektu ani odbornou stáž v projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí 2 (reg. č. CZ.1.07/3.1.00/ ). U jednoho mentora tedy nesmí nastat souběh vedení pracovní stáže v projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2 a odborné stáže v projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí 2. Mentor, který je mentorem v projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí 2, se může stát mentorem pracovní stáže v projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2 až poté, co ukončí mentorování stáže ve výše uvedených projektech a naopak. Mentor zapojený do projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2 bere tuto skutečnost na vědomí podepsáním Čestného prohlášení souhlas mentora s metodickým vedením stáže a s poskytnutím a zpracováním osobních údajů, které je součástí Smlouvy o stáži. Mentorem nemůže být osoba, která je ve vztahu k osobě stážisty osobou blízkou ve smyslu 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (tj. existuje mezi nimi např. manželský, příbuzenský vztah v přímé linii nebo obdobný vztah). Mentor nesmí být v pracovněprávním vztahu k Fondu dalšího vzdělávání v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2 (reg. č. CZ.1.04/2.1.00/C ) (platí pro hlavní pracovní poměr a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr). 15

17 4 Stážista Stážistou může být: Žák/student prezenčního (denního) studia (student do 26 let včetně, případně až do 28 let včetně, jde-li o prezenční formu studia v doktorském programu), který je zároveň: 1. Žákem posledního ročníku střední školy (SŠ) s trvalým pobytem na území ČR. Na stáž může žák SŠ nastoupit: během letních prázdnin před nástupem do posledního ročníku, během školního roku průběh stáže nesmí narušovat studijní povinnosti. 2. Studentem posledních 2 semestrů vyšší odborné školy (VOŠ) a vysoké školy (VŠ) s trvalým pobytem na území ČR. Na stáž může student VOŠ a VŠ nastoupit: během letních prázdnin před nástupem do předposledního semestru, s předpokládaným ukončením studia nejpozději do 12 měsíců od nástupu na stáž; během semestru průběh stáže nesmí narušovat studijní povinnosti. 3. Studentem jednoletého denního studia jazykové školy s trvalým pobytem na území ČR. Jedná se o jednoleté denní studium jazykové školy, na které musí zájemce nastoupit v kalendářním roce, ve kterém ukončil vzdělání. Toto studium musí být poskytováno pouze subjekty zapsanými v aktuálním seznamu vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou od školního roku 2014/ Datum předpokládaného ukončení studia zájemce o stáž/stážisty musí být nejpozději do 12 měsíců od nástupu na danou stáž. Pro určení statusu žáka, respektive studenta je rozhodný školský zákon, respektive zákon o vysokých školách (nikoliv zákon o sociální podpoře). Dle výše zmíněných zákonů, přestává být žákem/studentem v okamžiku, kdy složí závěrečné zkoušky (případně také přeruší studium apod.). Potvrzení o studiu, které žák/student dokládá, musí zahrnovat předpokládané ukončení studia (datum předpokládaného složení závěrečné zkoušky). V případě nejasností si FDV vyhrazuje právo vyžádat si další dokumenty prokazující, že zájemce o stáž spadá do cílové skupiny. 12 MŠMT v souladu s 15 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje seznam vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou od školního roku 2014/

18 Stážistou nesmí být: 1. osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ); 2. žák/student, který se přihlásí na danou stáž ke konkrétnímu poskytovateli stáže, se kterým již v minulosti byl či aktuálně je v pracovněprávním vztahu (hlavní pracovní poměr, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr) 13 nebo v obdobném vztahu, který zakládá propojení mezi poskytovatelem stáže a stážistou, např. majetkové (jednatel, společník, majitel, statutární orgán, člen představenstva nebo dozorčí rady atd.); případně další obdobné případy, ve kterých by nebyl zachován základní princip projektu, tj. poskytnout praxi externímu zájemci o stáž 14 (např. odborná praxe v rámci školy); 3. osoba, která je ve vztahu k osobě mentora osobou blízkou dle 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (tj. existuje mezi nimi např. manželský, příbuzenský vztah v přímé linii nebo obdobný vztah); 4. osoba, která má s FDV uzavřenou pracovní smlouvu či dohodu o práci konané mimo pracovní poměr dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; 5. osoba, která absolvovala stáž v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání (CZ.1.04/2.1.00/ ) nebo již absolvovala stáž v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2 (CZ.1.04/2.1.00/C ) 15 ; 6. osoba, která porušila podmínky projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání či projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2 či jiného projektu realizovaného FDV. Zájemci o stáž mohou nastoupit pouze na takové stáže, které odpovídají oboru/programu, který momentálně studují. Pokud studují v době, kdy žádají o stáž, více studijních oborů/programů, je možné je uvést a rozšířit si možnost stáží v rozdílných odborných směrech 16. V IS SEP je k dispozici veřejná databáze, která obsahuje doporučené obory studia pro dané pozice. Tato databáze je průběžně aktualizována. Na aktualizaci jsou zájemci o stáž v případě zájmu upozorněni em 17, popř. aktualitou či prostřednictvím Facebooku. Studenti gymnázií a jazykových škol mohou z důvodu všeobecného zaměření jejich studií absolvovat pouze stáže, které nejsou odborně zaměřené (viz databáze). Zájemci o stáž musí být v době zahájení stáže žáky/studenty školy. Zahájením stáže se rozumí první den realizace stáže dle Smlouvy o stáži. 13 Neplatí o dohodě o provedení práce uzavírané v rámci Smlouvy o stáži. 14 Sporné případy mohou být posuzovány individuálně. 15 Výjimkou je případ, kdy první stáž byla ukončena z důvodu pochybení na straně poskytovatele stáže. V takovém případě se stážista může přihlásit na novou stáž. 16 V tomto případě je žádoucí, aby zájemce o stáž doložil potvrzení o studiu vztahující se svým oborem k relevantní stáži. 17 V případě, že má uživatel v IS SEP zaškrtnuto, že má zájem o zasílání novinek na . 17

19 Oprávnění patřit do cílové skupiny doloží zájemce o stáž zejména potvrzením o studiu. Potvrzení o studiu musí být vydáno pro daný školní/akademický rok, kdy zájemce žádá o stáž, a musí být platné ke dni zahájení stáže 18. Stážistou se může stát také nezletilá osoba. V tomto případě je nutné, aby byla Smlouva o stáži podepsána také zákonným zástupcem stážisty. V případě, že by zajištění podpisů od zákonného zástupce mělo vliv na dodržení lhůt, je stážista o této skutečnosti povinen informovat příslušného konzultanta FDV a dojednat s ním individuální plán termínů. Zákonný zástupce podepisuje vedle Smlouvy o stáži také žádost o úhradu nákladů spojených s realizací stáže, ostatní dokumenty (DPP, čestné prohlášení stážisty, pracovní výkazy atd.) podepisuje sám stážista. Nedílnou součástí Smlouvy o stáži je čestné prohlášení stážisty, že je zájemcem o zaměstnání s cílem získat pracovní zkušenosti pro své budoucí uplatnění. Stážista po skončení stáže nemůže u poskytovatele nárokovat nástup do zaměstnání. Poskytovatel může stážistu zaměstnat, záleží však pouze na něm, zda tak učiní. 5 Stručný popis průběhu realizace stáží 5.1 Stáže základní informace Stáže probíhají u soukromých subjektů, které zapojením do projektu získají možnost zaměstnat mladé zájemce o zaměstnání, navázat kontakty se studenty, budoucími absolventy a příležitost zaučit potencionálního budoucího pracovníka, případně se s ním domluvit na další spolupráci. Délka stáže je určena počtem hodin (volí poskytovatel stáže, dle svých možností a potřeb). Stáž lze realizovat v rozmezí 1 až 4 měsíců, s maximální časovou dotací 300 hodin. Počty hodin jsou rozděleny podle cílových skupin: žáci středních škol min. 50, max. 300 hodin; studenti vysokých a vyšších odborných škol min. 100, max. 300 hodin. Stážista má nárok na odměnu ve výši 60 Kč/hodinu za každý kalendářní měsíc, ve kterém odpracoval odpovídající počet hodin dle harmonogramu stáže, na základě dohody o provedení práce, kterou uzavře s poskytovatelem stáže. Celková výše náhrady mzdy stážisty se vypočítá podle skutečné délky stáže (podle skutečně odpracovaných hodin u poskytovatele stáže za celou dobu stáže). Poskytovatel stáže může stážistovi nabídnout vyšší odměnu, ovšem případné navýšení hodinové odměny stážisty ze strany poskytovatele stáže nad 60 Kč (výše stanovená ze strany FDV) není hraditelné v rámci realizace projektu a tyto náklady nese konkrétní poskytovatel stáže. Stáže mohou začínat pouze 1. nebo 15. den v kalendářním měsíci, dle data stanoveného v kartě stáže a následně ve Smlouvě o stáži, na kterém se všechny tři 18 Pro stáže začínající od a později musí být potvrzení o studiu platné pro aktuální školní/akademický rok. 18

20 strany dohodly. Začátek realizace stáže volí poskytovatel stáže dle možných termínů, které jsou nabízeny v IS SEP. Termín zahájení stáže uvedený v kartě při jejím vypsání je však pouze orientační. Jedná se o termín nejdříve možného začátku stáže, který může být z kapacitních důvodů ze strany FDV posunut. O případném posunu je poskytovatel stáže vždy informován. FDV si z organizačních důvodů vyhrazuje po dohodě s poskytovatelem a stážistou upravit a posunout termín zahájení stáže ve vztahu na aktuální vývoj projektu. Stáž musí být realizována nad rámec školního kurikula. To znamená, že nesmí plnit funkci odborné praxe, která je součástí studijního programu (respektive studijního oboru) stážisty. V opačném případě zaniká poskytovateli nárok na úhradu nákladů spojených s realizací stáže v souladu se Smlouvou o stáži. Stážista nemůže vykonávat stáž v době, kdy se má dle studijního řádu či jiného pokynu účastnit školní docházky či praktické výuky. Stáže probíhají podle předem stanoveného harmonogramu stáže (rozpisu docházky) ten je závazný a stanovuje, které dny bude stážista na stáž docházet a kolik hodin stáže v dané dny absolvuje. Harmonogram stanoví poskytovatel stáže ve spolupráci se stážistou. Jakékoli změny v harmonogramu musí být vždy v souladu s pravidly v kapitole 11.2 tohoto manuálu. Při změnách v docházce musí být dodržena celková hodinová dotace stáže, která je uvedena ve Smlouvě o stáži. Stáž je zahájena prvním dnem realizace stáže, který je uveden ve Smlouvě o stáži, příloze č. 2 Harmonogram stáže. Aby byly naplněny podmínky stáže, musí stážista v průběhu stáže absolvovat všechny činnosti (aktivity), které jsou stanoveny rámcem činností v nabídce pracovní pozice, resp. kartě stáže. Jen v takovém případě může být stážistovi vydán certifikát o absolvování stáže. Pokud stážista nevykoná všechny činnosti uvedené v nabídce pracovní pozice, resp. kartě stáže prakticky a není se zbývajícími seznámen alespoň teoreticky, 19 dochází k závažnému porušení podmínek projektu. Stážistu v průběhu stáže odborně vede poskytovatelem stáže určený mentor, který je hlavní osobou zodpovědnou za průběh a kvalitu stáže. Na průběhu stáže se mohou podílet také další osoby poskytovatele specialisté, kteří dílčím způsobem přispívají k odborné kvalitě stáže. Specialisté jsou pověřeni mentorem, který zůstává i v případě jejich zapojení hlavní osobou odpovědnou za zajištění kvality stáže. Poskytovatel stáže má přiděleného svého konzultanta FDV, kterému průběžně zasílá relevantní dokumenty a na kterého se obrací v případě jakýchkoliv dotazů či oznámení. V případě, že se subjekt (potenciální poskytovatel) rozhodne zapojit do projektu, registruje se do IS SEP (na adrese který slouží k propojení poskytovatelů 19 Pokud není z objektivních důvodů možné, aby stážista vykonal všechny činnosti uvedené v nabídce pracovní pozice prakticky (např. z důvodu sezónnosti činnosti, životního cyklu realizovaného projektu atp.), musí být s jejich výkonem stážista alespoň teoreticky seznámen mentorem, případně jím pověřenými specialisty. 19

21 stáže, zájemců o stáž/stážistů a FDV. V tomto systému pak probíhá podstatná část komunikace mezi zúčastněnými stranami. Pokud není poskytovatel registrovaným uživatelem, je možné na portálu prohlížet veřejně přístupné dokumenty. Pro získání podrobnějších informací o již nabízených stážích nebo pro vypsání vlastní karty stáže je nutné se na uvedeném portálu registrovat do IS SEP (viz kapitola 6 Registrace poskytovatele stáže v IS SEP). Registrace je nezávazná a bezplatná. Klíčovými dokumenty, podle kterých stáže probíhají, jsou především tyto materiály, se kterými je poskytovatel stáže povinen se seznámit: Smlouva o stáži včetně příloh; Manuál pro poskytovatele stáží a Manuál pro stážistu; Metodické pokyny k Manuálu pro poskytovatele stáží a Manuálu pro stážistu (byly-li k aktuální verzi manuálu vydány). Tyto dokumenty jsou k dispozici v IS SEP ve složce pro poskytovatele stáže a v sekci Společné dokumenty (pro registrované do IS SEP). 5.2 Zapojení do projektu Pro zapojení do projektu je nutná registrace do IS SEP na portálu Dokončením registrace souhlasí poskytovatel stáže se Všeobecnými podmínkami využívání služeb na serveru a informačního systému SEP. Registrovaný poskytovatel stáže si v IS SEP pomocí přednastavených filtrů zvolí v jakém odborném směru a k jaké konkrétní nabídce pracovní pozice má zájem stáž poskytovat. Pro vybranou nabídku pracovní pozice pak v IS SEP vytvoří kartu stáže, kterou schvaluje konzultant FDV (viz kapitola 7 Vypsání karty stáže). Nabízené pracovní pozice vychází z nabídky šablon, která vznikla v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí realizovaného FDV. Více o projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí naleznete na Využití konkrétních nabídek pracovních pozic (a jejich zveřejňování) se odvíjí od průběhu projektu a od aktuální situace na trhu práce. S ohledem na aktuální situaci si FDV vyhrazuje právo NPP deaktivovat a jejich využívání omezit. Ke schválené kartě stáže se mohou přihlašovat zájemci o stáž, a to až do termínu, který je na kartě uveden. Zájemci, kteří nestudují obor, který je v souladu s vypsanou kartou stáže, případně nesplňují podmínky příslušnosti k cílové skupině projektu, jsou z výběru u dané karty stáže vyřazeni. Do 5 pracovních dnů od ukončení termínu, do kterého se mohou zájemci o stáž ke kartě stáže hlásit, zpřístupní FDV poskytovateli seznam zájemců, kteří na 20

22 základě doložených dokumentů splňují podmínky dané Manuálem pro stážistu. Z těchto zájemců o stáž si může poskytovatel vybírat ty, které pozve na osobní pohovor 20. Poskytovatel na základě osobních pohovorů vybere vhodného zájemce o stáž, který se stane stážistou (viz kapitola 8 Spárování poskytovatele stáže a stážisty). Vybraného stážistu označí v IS SEP jako vybrán na stáž. Přidělený konzultant FDV přibližně 14 dní před začátkem stáže poskytovatele i stážistu telefonicky kontaktuje a zadaný výběr ověří. Stáž je spárována a je jí přiděleno vlastní specifické číslo. 5.3 Zahájení a průběh stáže základní informace V této fázi se stává klíčovým dokumentem harmonogram stáže, který je poskytovatel stáže povinen dodat konzultantovi FDV pro přípravu Smlouvy o stáži (viz kapitola 9 Uzavření smluvního vztahu mezi stážistou, poskytovatelem stáže a FDV). Formulář je k dispozici v IS SEP v sekci Společné dokumenty. Konzultant FDV sepíše Smlouvu o stáži, kterou zašle poskytovateli stáže. Ten iniciuje schůzku k podpisu Smlouvy se stážistou. Na schůzce je také potvrzeno konkrétní datum nástupu stážisty na stáž a podepsána dohoda o provedení práce (DPP), jejíž závazný vzor je k dispozici v IS SEP. Dohoda o provedení práce je podepsána ve 3 vyhotoveních (1x pro stážistu, 1x pro poskytovatele stáže a 1x pro FDV). Dohodu uzavírá poskytovatel stáže se stážistou na dobu realizace stáže, přesně podle termínu zahájení a ukončení stáže, jak je uvedeno v harmonogramu stáže. Podepsaná DPP je přílohou č. 7 Smlouvy o stáži. Na schůzce k podpisu Smlouvy předá stážista poskytovateli stáže vyplněný originál potvrzení o studiu a informovanosti školy, které poskytovatel odešle konzultantovi FDV společně s podepsanou Smlouvou (a podepsanou dohodou o provedení práce a dalšími povinnými přílohami) a originálem čestného prohlášení k de minimis (sken tohoto čestného prohlášení vkládal poskytovatel stáže do IS SEP při vypsání dané karty stáže). Bez podepsané Smlouvy, platného originálu potvrzení o studiu a informovanosti školy a čestného prohlášení k de minimis nemůže být zahájena realizace stáže. V případě, že před zvoleným termínem zahájení stáže neobdrží FDV výše zmíněné dokumenty, bude začátek stáže posunut na další možný termín. Pokud FDV neobdrží dané dokumenty ani před zahájením dalšího termínu, vyhrazuje si FDV právo stáž nerealizovat. Po zahájení stáže je stážistovi umožněn přístup do e-learningového kurzu, který je povinnou součástí stáže. Přístupová data ke kurzu stážista obdrží em. Stážista musí tento kurz absolvovat nejpozději do 14 kalendářních dnů od obdržení zmíněného u. Po úspěšném absolvování kurzu má stážista možnost vygenerovat si certifikát o jeho absolvování (viz kapitola 10.1 E-learningový kurz). Po zahájení stáže má povinnost poskytovatel stáže vyplnit dotazník o poskytovateli, který obsahuje informace týkající se poskytovatele samého. Zpřístupněn je současně se vstupním evaluačním dotazníkem. 20 FDV nezaručuje potenciálním poskytovatelům určitý počet přihlášených zájemců. Z toho plyne, že může nastat situace, kdy se k vypsané kartě stáže nepřihlásí žádný zájemce, případně kdy přihlášení zájemci nebudou splňovat stanovené podmínky. 21

23 Mentor vyplňuje v průběhu realizace stáže celkem dva evaluační dotazníky vstupní a závěrečný. Dotazníky jsou dostupné v IS SEP. Jsou zpřístupňovány postupně v termínech, kdy je požadováno jejich vyplnění. O zpřístupnění dotazníku je mentorovi zaslána informace na , který je uveden ve Smlouvě o stáži v kontaktních údajích. Po kliknutí na uvedený odkaz v u (nebo přímo v IS SEP) je mentor přesměrován do přihlašovacího formuláře, ve kterém zadá stejné přístupové údaje jako při přihlašování do IS SEP. Po vyplnění příslušného dotazníku je nutné dotazník odeslat kliknutím na odkaz odeslat formulář. Po úspěšném vyplnění a uložení dotazníku je v aplikaci k dispozici jeho náhled. Smyslem evaluačních dotazníků je získat informace o skutečném průběhu stáže. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby evaluační dotazníky vyplňoval přímo mentor stáže. V souvislosti s evaluací projektu může být mentor stáže požádán o součinnost i po skončení realizace stáže. Každý den, kdy stážista dochází na stáž, je stážista povinen vyplňovat pracovní výkaz 21 (viz kapitola 11.1 Docházka na stáž (pracovní výkaz)). V průběhu stáže může být iniciována kontrola realizace stáže ze strany FDV (viz kapitola 14 Kontroly). Pro stážistu je povinnou součástí stáže také poradenství, které musí absolvovat v závěru stáže. Cílem poradenství je zlepšit postavení stážisty při vstupu na trh práce. Stážista je během stáže kontaktován realizačním týmem FDV obdrží informační o postupu přihlášení na poradenství (viz kapitola 12.1 Poradenství). Je-li stáž ukončena řádně a jsou-li veškeré dokumenty v pořádku doloženy, vystaví poskytovatel stáže po jejím ukončení stážistovi fakturu na částku ve výši stanovené finanční podpory, která je sjednána ve Smlouvě o stáži (příloha č. 5 Smlouvy o stáži). Faktura je za předpokladu dodržení veškerých podmínek stanovených Smlouvou o stáži a příslušnými manuály uhrazena ze strany FDV do data splatnosti (viz kapitola 13 Fakturace). V případě vzniku pochybení dle ustanovení Smlouvy nebo dle Všeobecných podmínek SEP ze strany stážisty nemusí být ze strany FDV proplaceny poskytovateli stáže náklady spojené s realizací stáže ve výši stanovené Smlouvou. V případě vzniku pochybení dle ustanovení Smlouvy nebo Všeobecných podmínek SEP ze strany poskytovatele stáže může být poskytovatel stáže vyloučen z účasti v projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2, z projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí 2, i z dalších projektů, jejichž realizátorem je FDV. 5.4 Finanční podpora (hraditelné náklady) Finanční podpora je vypočítána ke každé stáži individuálně v závislosti na její délce (počtu hodin) a podle toho, o jaký typ stáže se jedná. Po ukončení stáže vystaví poskytovatel stáže fakturu stážistovi. Faktura bude obsahovat vyčíslení nákladů na stáž vycházející ze Smlouvy o stáži a ze skutečného počtu odpracovaných hodin. Stážista, jakožto žadatel a příjemce těchto nákladů, pověří FDV 21 Po dobu stáže je poskytovatel povinen umožnit stážistovi 1x měsíčně přístup k počítači, tiskárně, skeneru a kopírce, a to za účelem vyřízení administrativních úkonů spojených s projektem. 22

MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ

MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2 Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7, Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČ: 00405698, č. účtu:

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2 MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2 Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7, Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČ: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ

MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7, Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČ: 00405698, č. účtu:

Více

Všeobecné podmínky využívání služeb na serveru www.stazepromlade.cz a informačního systému SEP (dále jen Všeobecné podmínky SEP )

Všeobecné podmínky využívání služeb na serveru www.stazepromlade.cz a informačního systému SEP (dále jen Všeobecné podmínky SEP ) Všeobecné podmínky využívání služeb na serveru www.stazepromlade.cz a informačního systému SEP (dále jen Všeobecné podmínky SEP ) 1 Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné podmínky SEP vymezují podmínky využívání

Více

Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání

Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Představení projektu Fond dalšího vzdělávání Příspěvková organizace MPSV Hlavní poslání FDV realizace a koordinace aktivit v oblasti dalšího vzdělávání FDV napomáhá

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7, Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČ: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

METODICKÝ POKYN Č. 2 K MANUÁLU PRO STÁŽISTU A K MANUÁLU PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ verze 1.0

METODICKÝ POKYN Č. 2 K MANUÁLU PRO STÁŽISTU A K MANUÁLU PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ verze 1.0 METODICKÝ POKYN Č. 2 K MANUÁLU PRO STÁŽISTU A K MANUÁLU PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ verze 1.0 v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí 2 Fond dalšího vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.:

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTY v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání

MANUÁL PRO STÁŽISTY v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání MANUÁL PRO STÁŽISTY v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7, Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČ: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ

MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fond dalšího vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ

MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fond dalšího vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je výchozím

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je výchozím

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je výchozím

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP )

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) Tento dokument je určen zaměstnancům ÚP, jsou zde uvedeny základní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců agentury Motiv P s.r.o. kurzy soft

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.. OBSAH 1 Základní informace o projektu... 3

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je výchozím

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Žádost o dotaci na podporu celoroční činnosti v roce 2015 Název žadatele :

Žádost o dotaci na podporu celoroční činnosti v roce 2015 Název žadatele : Město Česká Lípa Žádost o dotaci na podporu celoroční činnosti v roce 2015 Název žadatele : Sídlo: IČ, DIČ, ev.č. registrace, uvedení zřizovatele apod.: Je-li žadatelem právnická osoba (při nedostatku

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Žádost o dotaci z programu na činnost v oblasti prevence kriminality v roce 2015 Název žadatele :

Žádost o dotaci z programu na činnost v oblasti prevence kriminality v roce 2015 Název žadatele : Město Česká Lípa Žádost o dotaci z programu na činnost v oblasti prevence kriminality v roce 2015 Název žadatele : Sídlo: IČ, DIČ, ev.č. registrace, uvedení zřizovatele apod.: Je-li žadatelem právnická

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Registrační čísla projektů: Název projektů: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Přihláška na veletrh v rámci projektu SVV 2013 2014 THAI WATER (Bangkog, Thajsko) 03. 06. června 2015

Přihláška na veletrh v rámci projektu SVV 2013 2014 THAI WATER (Bangkog, Thajsko) 03. 06. června 2015 Příloha č. 3 Přihláška na veletrh v rámci projektu SVV 2013 2014 THAI WATER (Bangkog, Thajsko) 03. 06. června 2015 Základní informace o společnosti: Název podnikatelského subjektu / profesní organizace:

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu 1) : Komplexní organizace veřejných zakázek a doplňkové právní poradenství Název veřejné zakázky: Druh veřejné zakázky: Komplexní organizace veřejných

Více

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek )

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem C 151541

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem C 151541 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.1493

CZ.1.07/1.1.00/56.1493 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: Dodávka vzdělávacích služeb a tvorba a realizace e-kurzu (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Stáže ve firmách vzdělávání praxí

Stáže ve firmách vzdělávání praxí Stáže ve firmách vzdělávání praxí Představení projektu Základní informace o projektu Realizátor projektu: Fond dalšího vzdělávání Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) prioritní osa

Více

S M L O U V A - VZOR

S M L O U V A - VZOR Příloha 11.8. Obecných pravidel S M L O U V A - VZOR o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu podpořeného v rámci Dotačního programu města České Budějovice na podporu

Více

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty.

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty. Zadávací dokumentace k zakázce Rozvoj obecných dovedností zaměstnanců společnosti SATUM CZECH s.r.o. Podmínky výběrového řízení jsou stanoveny v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajůpro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Finanční příspěvky pro zaměstnavatele

Finanční příspěvky pro zaměstnavatele Finanční příspěvky pro zaměstnavatele Bc. Eva Konečná Administrátor, koordinátor ÚP ČR krajská pobočka v Ostravě Osnova 1. Mzdové příspěvky 2. Příspěvek na zapracování 3. Jak postupovat při zájmu o příspěvek

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky Datum vyhlášení veřejné zakázky:

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT FINANČNÍ DOHODA č. 1 uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. Erasmus ID kód: CZ

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice 2/2015 PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC SELETICE Vypracoval: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice

Více

Obec Lužec nad Vltavou

Obec Lužec nad Vltavou Obec Lužec nad Vltavou Směrnice č. 2/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnici zpracoval: Patrik Rollo Datum zpracování: 13.11.2012 Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

FNUSA-ICRC - překladatelské a korektorské služby

FNUSA-ICRC - překladatelské a korektorské služby Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 656 91 Brno, Pekařská 53, Česká republika tel.: 00420 543 181 111, fax: 00420 543 182 002 Podlimitní veřejná zakázka na služby FNUSA-ICRC - překladatelské a korektorské

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Registrační číslo projektu: Název projektu: Zajištění doplňkových služeb (ubytování) projektu ADAM CZ.1.04/1.1.06/52.00053 ADAptabilita zaměstnanců - ADAM Identifikační

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

Výběrové řízení na zakázku Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců společnosti EUROTEC. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/60.

Výběrové řízení na zakázku Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců společnosti EUROTEC. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/60. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Výběrové řízení na zakázku Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců společnosti EUROTEC. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/60.00443 Preambule Tato Zadávací dokumentace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833 Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výzva k podání nabídek Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání zaměstnanců společnosti Ostrapack s.r.o. Pokročilé funkce

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Školení zaměstnanců OKD, HBZS, a.s v oblasti likvidace ekologických havárií a nakládání a manipulace s ostatními

Více

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL Smluvní strany: Člověk v tísni, o.p.s. IČ 25755277 se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 zastoupený Karlem Strachotou, ředitelem programu Jeden

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín VNITŘNí SMĚRNICE č.4/2013 Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst.6 zák.č.

Více

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Podmínky: Obec může poskytnout ze svých rozpočtových prostředků vlastníku nemovitosti na území Městské památkové rezervace Kadaň

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Hrušky Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro podlimitní výběrové řízení na nákup služeb. Název zakázky: Rekvalifikační kurzy v rámci projektu S Krakonošem proti krizi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/44.00086 Podmínky

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Inovační vouchery ÚK 2015 1. Cíle a přínosy programu Program Inovační vouchery Ústeckého kraje (dále také program ) podporuje spolupráci podnikatelských subjektů

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu:

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Metodické školení lektorů anglického jazyka

Metodické školení lektorů anglického jazyka Metodické školení lektorů anglického jazyka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace 17. května Střední průmyslová škola, Jedovnice, Na Větřáku 463 Zadávací dokumentace Podpora dalšího vzdělávání pedagogů v SPŠ Jedovnice realizováno v rámci projektu Další vzdělávání pracovníků škol a školských

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Výzva k podání nabídek Regionální operační program CZ.1.10/2.1.00/08.00762 SÍŤ SPECIALIZOVANÝCH UČEBEN A LABORATOŘÍ SPŠ BRUNTÁL

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Kurzy angličtiny 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele CCFT Services, s.r.o. Sídlo IBC, Pobřežní 3, 186 00 Praha

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0969

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rozšiř si odbornost! Zajištění lektorských služeb. Střední odborná škola Otrokovice

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rozšiř si odbornost! Zajištění lektorských služeb. Střední odborná škola Otrokovice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH 1. Účel příručky... 2 2. Definice jednoho podniku... 2 3. Je subjekt propojeným podnikem?... 3 3.1. Podniky

Více