VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY"

Transkript

1 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M2 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

2 Ing. Dalibor Bartonk, CSc., 25

3 Obsah OBSAH Úvod...7. Cíle Požadované znalosti Doba potebná ke studiu Klíová slova Metodický návod na práci s textem...8 I. TECHNICKÉ PROSTEDKY PRO POÍTAOVOU GRAFIKU Obrazový podsystém poítae Monitor Elektrooptické mnie Obrazovka Pamová obrazovka Plazmový panel Mnie s kapalnými krystaly Mnie na bázi OLED Rychlé feroelektrické LCD Obrazová pam ídicí jednotka displeje (adaptér) Textový a grafický režim Vývoj grafických adaptér Grafické procesory Vytvoení obrazu na displeji Technologie AGP Sbrnice PCI Express Sbrnice Araphone Shrnutí Autotest Tiskárny Klasifikace tiskáren Technologie tiskacích mechanizm Konturové tiskárny Úderové bodové tiskárny Teplotní tiskárny Xerografické tiskárny Inkoustové tiskárny Tiskárny se spojitým proudem inkoustu Tiskárny s perušovaným proudem inkoustu Sublimaní tiskárny Rozhraní poíta - tiskárna Metodika tvorby tisku na bodovou tiskárnu Konverze souboru ve formátu HPGL do bitmapového souboru (22) -

4 3.4.2 Penos bitmapového souboru do tiskárny (realizace tisku) Tiskárny velkého formátu Shrnutí Autotest Vstupní zaízení pro poítaovou grafiku Dotykové obrazovky Odporová dotyková obrazovka Kapacitní dotyková obrazovka Svtelná dotyková obrazovka Dotyková obrazovka s povrchovou akustickou vlnou Digitizéry a tablety Snímae Snímae obraz pedloh Snímae digitálních fotoaparát Družicové snímae Televizní kamery Shrnutí Autotest... 7 II. METODY ZPRACOVÁNÍ OBRAZU Pedzpracování obrazu Bodové jasové transformace Korekce jasu Transformace jasové stupnice Vyrovnání histogramu Geometrické korekce Lokální pedzpracování Konvoluce Filtrace obrazu Shrnutí Autotest Úpravy digitálního obrazu Pevzorkování a zmna rozlišení obrazu Geometrické transformace v rovin Nelineární transformace - Warping Oezávání 2D objekt Test polohy bodu vi polygonu Oezání úseky Oezání polygonu Shrnutí Autotest III. ZÁKLADY PROSTOROVÉ GRAFIKY Modelování v prostoru Model a jeho reprezentace Geometrické modelování... 98

5 7.2. Množinový model Konstruktivní geometrie tles Hraniní model Oktantové stromy Šablonování Modely kivek a ploch Kivky Plochy Analytické vyjádení ploch Polygonální vyjádení ploch Zobrazování 3D objekt Zobrazování a 3D transformace Zdroje svtla Osvtlovací model Stínování Globální zobrazovací metody ešení viditelnosti Shrnutí Autotest Studijní prameny Seznam použité literatury Seznam doplkové studijní literatury Odkazy na další studijní zdroje a prameny Obecné odkazy Odkazy pro grafický design Programové produkty D grafika Klí...22

6

7 Úvod Úvod. Cíle Cílem pedmtu Poítaová grafika I je porozumt nejpoužívanjším metodám uložení obrazové informace do souboru, seznámit se se základními funkními principy moderních technických prostedk pro poítaovou grafiku a pochopit základní algoritmy používané pro zpracování grafických informací. Kurz je zamen pedevším na rovinnou (2D) grafiku, z prostorové (3D) grafiky jsou uvedeny jen základy ve 2. modulu. Podklady pro studium jsou rozdleny do 2 modul:. Teorie grafických formát, 2. Technické prostedky, zpracování obrazu a základy 3D grafiky. Cílem tohoto 2. modulu je porozumt principm innosti technických zaízení, která se používají v poítaové grafice, osvojit si vybrané (vzhledem k oboru geodézie) algoritmy zpracování obrazové informace a seznámit se základními metodami práce v prostorové (3D) grafice..2 Požadované znalosti Struktura zobrazovacího podsystému poítae, základní parametry monitor, princip innosti obrazovky, LCD displeje a plazmového panelu. Podstata ídicí jednotky monitoru (grafického adaptéru), varianty realizace obrazové pamti, úel a použití grafických procesor, používaná rozhraní pro grafiku (PCI, AGP, PCI Express). Klasifikace tiskáren, principy tisku mechanického, inkoustového, laserového a sublimaního. Rozhraní poíta tiskárna, tvorba bitmapové datové struktury pro bodové tiskárny. Souadnicové zapisovae (plotry). Používané snímae, metody snímání obrazové informace. Polohovací zaízení (myš), dotykové obrazovky, digitizéry a tablety. Pedzpracování obrazu, korekce, vyrovnání histogramu, geometrické korekce, filtrace, konvoluce, obnova obrazu. Pevzorkování, lineární a nelineární transformace obrazu, oezávání 2D objekt. Základy reprezentace 3D objekt (množinový, CSG, hraniní, oktantový, šablonování), kivky a plochy. Principy zobrazování 3D objekt (zdroje svtla, osvtlovací model, stínování, ešení viditelnosti). - 7 (22) -

8 .3 Doba potebná ke studiu Pro zvládnutí tohoto pedmtu v denním studiu je plánovaná hodinová dotace v jednom semestru 2 2 hod. týdn, tj. 2 hod. pednášek, 2 hod. cviení. Pi délce trvání semestru 3 týdn to odpovídá 3 x 2, tj. 26 hodin studia pro 2 moduly, pro jeden modul pak polovina, tj. 3 hodin..4 Klíová slova Zobrazovací podsystém, monitor, obrazovky, LCD displej, plazmový panelu, grafický adaptér, obrazová pam, grafický procesor, PCI, AGP, PCI Express, tisk mechanický, inkoustový, laserový a sublimaní. Rozhraní poíta tiskárna, bitmapa, sníma, dotyková obrazovka, digitizér, tablet, vyrovnání histogramu, geometrické korekce, filtrace, konvoluce, obnova obrazu, pevzorkování, lineární transformace, nelineární transformace obrazu, oezávání 2D objekt, množinový model, CSG model, hraniní model, oktanový strom, šablonování, kivky, plochy, zdroje svtla, osvtlovací model, stínování, ešení viditelnosti..5 Metodický návod na práci s textem Každá kapitola zaíná výkladem, který je podle poteby doplnn ilustrativními píklady. Nejdležitjší poznatky jsou strun uvedeny v podkapitole Shrnutí, kterou by po prostudování dané problematiky ml každý umt pokud možno sám svými slovy rekonstruovat. V samém závru jsou kontrolní otázky nebo autotest, který slouží k samostatné kontrole v jaké kvalit byla daná kapitola zvládnuta. Správné odpovdi nalezne tená v kapitole Klí. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují, proto je doporuujeme studovat postupn tak jak jsou uspoádány v textu. Vzhledem k omezenému rozsahu stran je tento modul koncipován tak, že slouží jen jako doplnk ke skriptm [6] a [2]. Vtšina kapitol na tato skripta pouze odkazuje; v plném rozsahu jsou uvedeny jen ty kapitoly, které ve skriptech chybí nebo jsou zpracovány nedostaten, pop. mají stžejní význam. Pro úplné zvládnutí celé problematiky vetn správných odpovdí na otázky v autotestu je nezbytné prostudovat nejen tento modul, ale i uvedená skripta.

9 Technické prostedky - Obrazový podsystém poítae I. TECHNICKÉ PROSTEDKY PRO POÍ- TAOVOU GRAFIKU 2 Obrazový podsystém poítae Jde o kolekci technických a programových prostedk, umožujících výstup znakových i grafických dat. Každý systém a tedy i subsystém je podle obecné teorie definován souborem parametr dvou typ:. Strukturou, která popisuje ze kterých ástí se systém skládá a jak jsou mezi sebou propojeny. 2. Chováním, které je dáno množinou funkcí, jenž má daný systém zajišovat. ad ) Struktura obrazového podsystému je na obr. 2., kde jsou tyto ásti: a) Technické vybavení obrazového podsystému, které je tvoeno: - zobrazovací jednotkou (displejem), která se skládá z - monitoru, jehož komponentami jsou: - elektrooptický mni, - vychylovací podsystém, - obvody pro modulaci jasu; - ídicí jednotkou (adiem) displeje (používá se také název obrazový adaptér), jehož hlavními komponentami jsou: - grafický procesor pop. s koprocesorem, - obvody rozhraní mezi monitorem a adiem na jedné stran a adiem a nadazeným poítaem na druhé stran, - /A (íslicov - analogový) pevodník, který pevádí íslicové signály z poítae na analogové signály pro monitor; Obr. 2.. Blokové schéma obrazového podsystému poítae - 9 (22) -

10 Technické prostedky, zpracování obrazu a základy 3D grafiky - obrazovou pamtí; (tato pam obsahuje data, která se mají zobrazit na monitoru. V mnoha pípadech bývá souástí ídicí jednotky displeje - adaptéru viz kap. 2.3.). b) Programové vybavení, zprostedkující vazbu mezi technickými prostedky obrazového podsystému a aplikaními programy. Tmto programm se také íká ovladae (angl. driver) obrazových adaptér. Mezi aplikací a obrazovým subsystémem existuje nkolik standard programového rozhraní (interface). ad 2) Obrazový podsystém poítae realizuje celou adu funkcí, které lze podle oblasti psobnosti rozlenit do tchto hlavních skupin: a) funkce pro práci s obrazem (angl. picture management), b) funkce grafického procesoru pro práci s obrazovou pamtí, c) funkce grafického procesoru pro rovinnou grafiku, d) funkce grafického procesoru pro prostorovou grafiku. 2. Monitor Je nejbžnjším zaízením pro výstup obrazových dat. Obraz se vytváí na základ 2 princip:. rastrovém, 2. vektorovém, dnes již mén používaném. Charakteristické vlastnosti monitor:. Velikost monitoru udávaná v palcích délky úhlopíky stínítka. 2. Rozlišovací schopnost je maximální poet obrazových bod. 3. Frekvence snímkového rozkladu - tzv. vertikální frekvence (V-Sync). 4. Horizontální frekvence H-Sync. 5. Šíka pásma - je úmrná potu údaj, které musí být peneseny na monitor pro každý bod.. Podle šíky pásma rozlišujeme monitory: a) s pevnou frekvencí, b) multi-scan, které mohou pracovat s neomezeným potem kombinací kmitot. Tento režim je nejpoužívanjší. 6. Tvarová zkreslení: a) soudkovitost (pincushion) je zaoblení v rozích obrazu, b) trapezoid je nestejná velikost horní a dolní základny, c) paralelogram je narušení kolmosti levé a pravé strany obrazu, d) poduškovitost se projevuje horizontálním zúžením obrazu, - (22) -

11 e) pootoení. 7. Barevné zkreslení. 8. Nekonvergence. 9. Odmagnetování (DEGAUSS).. Šetení energie (Power management). Jde o tyto režimy: a) standby tj. pohotovostní režim se zotavovací dobou cca 2 sekundy, b) suspend, kde zotavovací doba iní asi 4 sekundy, c) vypnuto (Off).. Ovládání monitoru a) Analogové, b) Digitální - standard OSD (On Screen Display). Bližší vysvtlivky k uvedeným pojmm jsou ve skriptech [2]. 2.2 Elektrooptické mnie 2.2. Obrazovka Obrazovka patí mezi nejrozšíenjší elektrooptické mnie. Je to v podstat velká vakuová elektronka na jejíž pímo nebo nepímo žhavené katod dochází k tepelné emisi elektron. Zaostený paprsek emitujících elektron dopadá na stínítko obrazovky, tvoené z bod luminiscenní látky (záivý fosfor). Zde nastává pemna energie dopadajících elektron na viditelné záení (fotony). Vzhledem k úspoe místa by mla být obrazovka co nejkratší. Nejastji se toho dociluje tzv. tripotenciální tryskou viz obr Mížka Anoda Anoda 3 maska Katoda B Katoda G Katoda R B G R ostení Anoda 2 Mížka (konvergence) stínítko Obr Schematický ez tripotenciální tryskou obrazovky Obraz na stínítku je vytvoen aditivn složením ze 3 bod (R- red, G - greene, B - blue) na které dopadají paprsky emitujících elektron ze tí elektronových trysek (používá se i název elektronová dla) -viz obr Trysky jsou prostorov uspoádány podle obr. 2.4.: a) do trojúhelníku (delta),

12 Technické prostedky, zpracování obrazu a základy 3D grafiky b) v jedné pímce - uspoádání in line a trinitron. Vychylovací soustava Svítící bod Stínítko obrazovky Elektronová dla R, G, B Elektronové paprsky Invarová maska Obr Princip obrazovky Stínítko obrazovky je pokryto množstvím malých bod kruhového nebo proužkového tvaru, které tvoí uritý vzor. Jednotlivé body jsou realizovány nanesením vrstvy luminofor ve 3 základních barvách: ervené-r, zelené-g a modré-b. Obrazový bod - pixel je složen ze tí sousedních bod, které jsou uspoádány - viz obr. 2.5.: a) jako vrcholy rovnostranného trojúhelníka (standard delta), b) do svislých proužk (obrazovky in-line a trinitron). Aby výsledný obraz byl korektní, musí na ervený bod luminoforu dopadat ervený paprsek (z ervené trysky/dla), na zelený bod zelený paprsek a na modrý bod paprsek z modrého dla. To zajišuje stínicí maska z kovové fólie tloušky asi.5 mm s nízkou tepelnou roztažností, aby nedocházelo za provozu k deformacím. Do masky jsou chemicky vyleptány otvory pro paprsky (bžn 4-6 tis. otvor). Otvory jsou - viz obr. 2.6.: Trysky v katod standard Pesné uspoádání trysek v katod in line a trinitron Obr Uspoádání trysek v katod a) kruhové (obrazovky delta) b) tvaru zploštlých ovál (obrazovka in-line nebo CromaClear fy NEC), c) obdélníkové; mížka je drátná a používá se u obrazovek trinitron. - 2 (22) -

13 Maska slouží i jako šablona pi fotochemickém nanášení luminoforu na stínítko obrazovky. Používá se projekce paprsku ultrafialového svtla pes korekní oku a masku na suspenzi, která je citlivá na svtlo. R G B R B R G.2 R G B R. R B.2 G R G B a) delta b) in-line c) trinitron Obr Tvar a uspoádání svíticích stop na stínítku obrazovky Kvalita obrazovky a tím i celého monitoru se posuzuje podle tchto kritérií:. velikost stopy (rozmr) paprsku (ovlivuje ostrost obrazu), 2. sbíhavost (konvergence), - rozlišovací schopnost udávaná jako vertikální rozte bod, (typicky je to.28 mm -viz obr resp. 2.6.). Svazek paprsk RGB mm.9 mm maska Válcové stínítko Proužek luminoforu a) otvory v masce b) otvory v masce c) otvory v masce trinitron standard delta in line Obr Uspoádání otvor v maskách Obrazovka je rastrové zaízení. Elektronový paprsek kreslí ádky na stínítku obrazovky z levého horního rohu (poátek souadnic, ) a smrem zleva doprava po ádcích shora dol. Body luminoforu mají uritou dobu dosvitu, proto se kreslení musí opakovat cca (4 - ) x za sekundu. Zpsob jakým se vytváí obraz na obrazovce je dán principem innosti displeje. Z tohoto hlediska rozeznáváme displeje dvojího typu: ) rastrov orientované, 2) vektorov orientované.

14 Technické prostedky, zpracování obrazu a základy 3D grafiky Obrazovka v displeji rastrového typu V tomto zaízení kreslí elektronový paprsek obraz na stínítku obrazovky z levého horního rohu (poátek souadnic, ) smrem zleva doprava po ádcích shora dol. Pohyb paprsku ídí magnetické vychylovací cívky napájené z obvod rozkladu. Souasn je jas paprsku modulován datovým signálem z obrazového adie - viz obr Luminofor se rozzáí úmrn intenzit dopadajícího paprsku. Všechny body luminoforu na obrazovce se musí postupn osvítit paprskem tak rychle, aby vlivem setrvanosti zrakového vjemu vnímalo lidské oko obraz jako jeden stabilní (neblikající) celek. Pitom je zapotebí vzít v úvahu i to, že paprsek se po dosažení pravého krajního okraje obrazovky musí pemístit na levý okraj obrazovky na zaátek následujícího ádku. Tomuto pohybu se íká zptný bh, kdy paprsek nekreslí na obrazovku žádné body (zatemnní) - viz obr.2.8. Doba potebná k pemístní paprsk z pravého dolního rohu obrazovky zpt na poátek. ádku tj. do levého horního rohu obrazovky je na obr oznaena jako zptný bh snímku.tato skutenost klade vysoké nároky na rychlost elektronických obvod ídicí jednotky displeje zejména na dobu pístupu do obrazové pamti - viz 2.3. ím vyšší je rozlišení obrazovky tím více bod musí paprsek nakreslit a tím rychleji musí obvody pracovat. Není-li vzhledem k rozlišení obrazovky ídicí elektronika dostaten rychlá, používá se tzv. prokládaný (interlaced) Horizontální vychylovací cívky HSYN VSYN RGB Obvody snímkového rozkladu Zesilovae modulace jasu Obvody ádkového rozkladu Generátor synchronizace Rozhraní monitoru obrazovka Vertikální vychylovací cívky Obr Vnitní struktura displeje rastrového typu režim zobrazení. Ten spoívá v tom, že obraz se skládá ze dvou plsnímk, z nichž jeden tvoí všechny liché ádky obrazu a druhý všechny sudé ádky obrazu, což je bžné nap. v televizní technice. Nevýhodou je, že obraz se kreslí 2 x déle (nejdíve lichý plsnímek, pak sudý), a na obrazovce se to nkdy mže projevit kmitáním ádk. Proto se u monitor snažíme vytváet obraz pokud možno neprokládan (non interlaced). zobrazování zatemnní - 4 (22) -

15 TDISP Jeden ádek Jeden snímek HSYN VSYN zobrazování Zatemnní paprsku Vysvtlivky: Zptný bh snímku TDISP - TDISP doba zobrazení celého snímku vetn zptného bhu paprsk (ádk i snímku) - HSYNC signál horizontální synchronizace (ádkové) - VSYNC signál vertikální (snímkové) synchronizace Obr asové prbhy signál v displeji rastrového typu Obrazovka v displeji vektorového typu Základní rozdíl mezi rastrovým a vektorovým displejem spoívá v tom, že paprsek elektron nekreslí obraz postupn po ádcích, ale všechny prvky obrazu pímo vykresluje na stínítko obrazovky jako vektory. Protože tyto displeje jsou v praxi málo používané, nebudeme se jimi dále zabývat. Výhody a nevýhody vektorových displej proti rastrovým: a) výhody: - vtší rozlišení - až 496 bod v jednom smru, - rychlost kreslení vektor až 3 m/s. b) nevýhody: - celková délka vektor v jednom obrázku max. 5 - m (omezeno rychlostí kreslení vektor a periodou obnovy informace na stínítku - cca 3 x za sec.), jinak je obraz nestabilní, - nelze dosáhnout barevného obrazu - jen monochromatického, - obtížné vyplování uzavených entit (šrafování a vyplování), - kolísání intenzity jasu áry.

16 Technické prostedky, zpracování obrazu a základy 3D grafiky Pro pevažující nevýhody proti rastrovým jsou v souasné dob vektorové displeje všeobecn na ústupu Pamová obrazovka Jde o elektrooptický mni s pamtí, vyznaující se tím, obraz na stínítku vydrží bez obnovy více než hodinu. Princip innosti pamové obrazovky je zejmý z obr V systému jsou 2 elektronové trysky, z nichž jedna emituje tzv. zapisovací a druhá tecí elektrony. Stínítko je pokryto vrstvou na bázi fosforu a ped ním jsou umístnny 2 mížky. První z nich blíže ke stínítku je pamová mížka z dielektrického materiálu, která se ješt ped vytvoením obrazu nabije záporným nábojem. Paprsek zapisovacích elektron ze zapisovací trysky dopadá velkou rychlostí na pamovou mížku, která má koeficient sekundární emise vtší než. To znamená, že kinetická energie dopadajícího zapisovacího elektronu vyrazí z mížky více než elektron a dané místo se nabije kladným nábojem. Po ukonení zápisu tak vznikne na pamové mížce latentní obraz ve form kladného elektrického náboje. Tento obraz je relativn stálý (cca hod.) a zbývá jej penést na stínítko obrazovky. Tento úkol provádí svazek tecích (záplavových) elektron ze tecí trysky, které procházejí otvory pamové mížky a dopadají na luminofor. Zbylé tecí elektrony pitahuje kladn nabitá mížka a na stínítko se nedostanou. Protože koeficient sekundární emise pomalých tecích elektron je menší než, zstávají místa se záporným nábojem beze zmny. Pi tení však nkteré záplavové elektrony rekombinují na místech s kladným nábojem mížky a tak se asem latentní obraz z mížky ztrácí. Druhá mížka tzv. kolektor udržuje pole záplavových elektron v homogenním stavu. Jas obrazu se ídí potenciálem stínítka. Vyšší naptí znamená vyšší kinetickou energii elektron a tím i silnjší emisi foton a vtší kontrast obrazu. tryska tecích elektron kolektor tryska zapisovacího paprsku pamová mížka stínítko Obr Vnitní struktura pamové obrazovky Nevýhody pamové obrazovky: - 6 (22) -

17 - mazání obrazu. Provádí se pivedením kladného naptí na mížku a trvá nkolik sekund. Pitom se celé stínítko rozsvítí. Smazat se dá jen veškerá obrazová informace souasn, - podobn jako u vektorového displeje nelze dosáhnout barevného obrazu - jen monochromatického. Uvedené nevýhody brání širšímu využití pamové obrazovky v praxi Plazmový panel S rozvojem digitální techniky se zaala masov prosazovat i prezentaní technika. Práv plazmové zobrazovae (PDP Plasma Display Panel) pináší do této oblasti mnohé výhody. Již od 6. let se intenzivn vyvíjejí panely, které by umožovaly velkoplošné projekce s ohledem na nedostatek místa. První použitelné exempláe opustily výrobní linky v 9. letech a koncem minulého tisíciletí se zaaly úspšn prodávat. Vzhledem k unikátním technickým parametrm plazmových displej je každá firma dodávajícími na trh spotební elektroniku adí mezi špiku svého sortimentu, proto jsou v souasnosti k dostání již desítky model nejrznjších typ. Plazmový displej je zobrazovací jednotka pracující na principu elektrického výboje v plynu za sníženého tlaku (cca 6 7 kpa) viz obr. 2.. Mezi pední sklennou deskou a zadní stnou pístroje jsou umístny jednotlivé obrazové buky. Ped každou bukou je vrstvika oxidu hoenatého oddlující buku od dvou elektrod (obrazové a podprné elektrody). Ty jsou od pední sklenné desky oddleny dielektrikem. Trojice bunk opatených luminofory RGB (ervené, zelené a modré barvy) tvoí jeden pixel. Buky jsou od zadní desky oddleny opt sklennou vrstvou. Pro každou obrazovou buku je zapotebí jedna datová elektroda. Ty jsou uloženy kolmo na obrazové elektrody. Obr. 2.. Schéma plazmového panelu Pracovní cyklus PDP

18 Technické prostedky, zpracování obrazu a základy 3D grafiky Jednotlivé buky jsou ízeny stídavým elektrickým naptím. Mezi obrazovou a podprnou elektrodu je pivedeno naptí ve form tzv. zapalovacího impulsu (asi 2 V). Tím dojde k poátení ionizaci. V dané buce se po pivedení elektrického naptí mezi datovou a obrazovou elektrodu rozsvítí výboj. Ustálený výboj vzniká po pivedení stídavého tzv. udržovacího naptí (asi 5 V). Plyn v buce je excitován a pi deexcitaci vzniká UV záení, které pi dopadu na luminofor emituje svtlo s danou vlnovou délkou. Pro další cyklus je zapotebí pivést mezi obrazovou a podprnou elektrodu nízké naptí (mazací impuls), které neutralizuje náboj v buce a cyklus mže zaít znovu. Prbh zápisového a mazacího impulsu je na obr. 2.. zápisový impuls mazací impuls as udržovací impuls nesvítí svítí nesvítí as Obr. 2. Prbh zápisového a mazacího impulsu v PDP Výhody PDP: - veliká úhlopíka (až 3 cm), - displej je pomrn tenký (asi 8 mm), - dobrá istota barev, - vysoká rychlost odezvy pixel, - velký pozorovací úhel (> 6 ), - velmi malá citlivost na okolní teplo. Nevýhody PDP: - horší jas a kontrast, - problémy s miniaturizací, - vysoký píkon (4 W) zahívání, - nízká životnost (cca 5% oproti klasickým CRT), - vysoká cena (zpsobena velikým odpadem pi výrob). - 8 (22) -

19 2.2.4 Mnie s kapalnými krystaly Kapalné krystaly jsou látky, jejichž molekuly mají jiný než kulový tvar, vtšinou protáhlý. Podle zpsobu uspoádání rozeznáváme 3 základní fáze kapalných krystal - viz obr. 2.2.: - nematická, - cholesterická, - smektická. Vlivem uspoádanosti mají kapalné krystaly anizotropní (smrov závislé) vlastnosti. V technické praxi se nejvíce využívají nematické kapalné a) nematická b) cholesterická c) smektická Obr Fáze kapalných krystal krystaly, u nichž je možné smr uspoádání mnit vnjším elektrickým polem. Na tomto jevu jsou založeny displeje LCD (Liquid Crystal Display). Smr uspoádání molekul uruje optickou osu v jejímž smru krystal propouští dopadající polarizované svtlo. Displej s kapalnými krystaly potebuje pro svou funkci vnjší zdroj polarizovaného svtla (podsvícení). Bez piloženého naptí nematický krystal toto svtlo propouští. Psobením elektrického pole však dochází k natoení optické osy tak, že krystal polarizované svtlo nepropustí a píslušný bod se jeví vi okolí tmavý. Princip innosti kapalného krystalu je zejmý z obr Výhodou je, že k funkci staí relativn malá intenzita elektrického pole což se projevuje v nízké spoteb displeje. Podle typu vnjšího zdroje osvtlení rozlišujeme 3 typy displej: - transparentní, používané v penosných poítaích (notebook) (jsou monochromatické nebo barevné), - reflexní, osazované do kalkulaek nebo hodinek (bývají nejastji monochromatické), - projekní v datových projektorech (používají se pevážn barevné).

20 Technické prostedky, zpracování obrazu a základy 3D grafiky Klidový stav (prchozí) - svtlo prochází Stav pi naptí (neprchozí) - svtlo neprochází svtelný zdroj, 2, 5 polarizátor, 3 orientaní filtry, 4 vrstva tekutého krystalu Obr Princip innosti kapalného krystalu v LCD Barevné LCD Barvy se v LCD displejích vytváejí 2 zpsoby:. Pidáním speciální dichroické barvy do krystalu. Nevýhodou tohoto ešení je, že místa s obarvenou kapalinou musí být navzájem oddlena. 2. Na sklenný substrát se umístí 3 barevné filtry (R, G, B) ve tvaru proužk, které vytváejí jeden pixel obrazu. Tento zpsob je v souasné dob nejpoužívanjší - viz obr Polarizaní filtr propouští jen svtlo kmitající v jedné rovin. Svtlo dál prochází barevnými filtry a ty z nj vyberou píslušnou barvu. Obrazové body se aktivují prsvitnými segmentovými elektrodami, které jsou orientovány kolmo k sob. Dalším problémem je ízení jasu jednotlivých obrazových bod. Ovládat každý bod obrazu (pixel) samostatným signálem by bylo píliš složité, proto se používá maticové ízení jasu. Matice je vytvoena z prhledných páskových elektrod uspoádaných do ádk a sloupc. Nevýhodou však zde je, že pi výbru konkrétního bodu musíme vybrat celý ádek i sloupec matice. V praxi rozeznáváme dva základní zpsoby maticového ízení jasu:. pasivní matice. Chceme-li zmnit jas nkterého bodu (prvku matice), pak to provedeme zmnou naptí na dvou elektrodách, z nichž jedna je v píslušném ádku a druhá v píslušném sloupci daného prvku matice. - 2 (22) -

21 Kapalné krystaly se v míst aktivního bodu natoí podle hodnoty soutu naptí z obou elektrod a podle velikosti natoení se bod více nebo mén rozsvítí. Protože se vybírají celé ady bod (ádek i sloupec), musíme na elektrodu v každé ose vložit jen takové naptí, aby výrazn neovlivnilo natoení krystal ostatních (nevybraných) bunk v tchto adách. Tato technologie se nazývá: - TN (Twisted Nematic) je-li velikost natoení krystal menší než 9, kontrast je asi 3:, - STN (Super Twisted Nematic) je-li velikost natoení krystal vtší než 9, dosahuje se kontrastu až :, - DSTN (Double Super Twisted Nematic). Tento zpsob ízení eliminuje barevné zkreslení bodu, které roste s úhlem natoení svtelné roviny. Princip spoívá v tom, že obrazový bod je tvoen dvma bukami: o aktivní, která pracuje stejn jako v pedchozích pípadech (je ízená soutem naptí z elektrod X a Y), o pasivní, jenž je umístna nad aktivní bukou tak, aby procházející rovinu polarizovaného svtla stáela o stejný úhel jako aktivní buka, ale v opaném smru. Tím se eliminuje barevné zkreslení bodu. 2. aktivní matice. Chceme-li dosáhnout široké škály barev nebo odstín šedi, pak musíme modulaní naptí na elektrodách mnit ve velkém intervalu. Píliš velká hodnota tohoto naptí však negativn ovlivuje barevný tón okolních prvk ve vybraných adách matice. Aby k tomuto rušivému efektu nedocházelo, použijeme k buzení zvoleného prvku matice aktivní prvek. Podle technologie výroby rozeznáváme aktivní prvky: a) TFT (Thin Film Transistor), b) MIM (Metal Insulator Metal). Obr Struktura LCD s barevnými filtry

22 Technické prostedky, zpracování obrazu a základy 3D grafiky ídicí naptí na obou elektrodách mže být podstatn nižší než u pasivní matice, protože aktivní prvek toto naptí zesílí na požadovanou úrove. Okolní body ve vybraných adách již nejsou rušeny, avšak tento jev je zaplacen složitostí výroby LCD. Do systému se musí zalenit tolik aktivních prvk, kolik je obrazových bod (pi rozlišení 64x48 je to 372 tranzistor. Displeje s pasivními maticemi jsou pomrn levné. Mají však šedivjší barvy a o ád vyšší setrvanost bodu (8-35 ms). Displeje s aktivními maticemi mají jasnjší barvy, nižší setrvanost bodu (menší než 3 ms), ale jsou v prmru 3 x dražší. Pro výbr vhodného displeje na bázi LCD jsou rozhodující tyto parametry:. hodnota rozlišení (24x768 92x2), 2. rozmry, hmotnost, vliv na zrak obsluhy, 3. otoení obrazu o 9 (pivot), 4. svítivost (2 4) cd/m 2 a kontrast (4: :), 5. výstup DVI (digitální video) pak odpadá pevod na analogový signál a zpt, 6. úhel pohledu (2 7 ), 7. rychlost odezvy min. 2 ms a mén (nap. 6, 8 ms), 8. poet vadných pixel/subpixel, 9. dotykový displej,. odolnost proti nárazu Mnie na bázi OLED OLED - Organic Light-Emitting Devices pracují na principu konverze elektrické energie na svtlo tzv. elektroluminescence. Využívá se tak vlastností nkterých organických materiál, které emitují svtlo v okamžiku, kdy jimi prochází elektrický proud. ez strukturou OLED je znázornn na obr Podstatou je vrstva luminescenního materiálu organických editor (v podstat diod, které velikostn odpovídají jednotlivým tekutým krystalm v LCD) obložená dvma elektrodami. Zatímco dolní injekní vrstva dr s elektrodami svtlo propouští, horní transportní vrstva elektron jej naopak musí odrážet. Obraz se vytváí tak, že elektrický proud proudí od anody ke katod pes výše popsané vrstvy a organické emitory, které emitují svtlo a barvu v závislosti na materiálu, který je k výrob použit. Výhody OLED oproti souasným LCD displejm:. každý krystal v LCD potebuje být podsvícen, aby byl vbec vidt, u OLED tento problém odpadá, 2. menší váha a rozmry, protože není nutná vrstva se svtlem, - 22 (22) -

23 3. mnohem menší spoteba elektrické energie. Elektrická energie se samozejm šetí i tím, že je napájena pouze ta ást obrazovky, která je v dané chvíli aktivní, 4. vtší úhel pohledu, 5. rychlejší doba odezvy jednotlivých bod, což dává tmto zaízením šanci spojit výhody klasických monitor s CRT obrazovkou a souasných LCD diplej. V souasné dob se poítá s využitím této technologie u menších zaízení, jako jsou mobilní telefony, PDA, náhlavní soupravy, automobilový prmysl, apod. Pokud by se do té doby nenašla lepší technologie, lze oekávat, že kolem roku 2 by mly OLED displeje nahradit LCD technologii. Nevýhody OLED: V souasnosti je nejvážnjším problém kratší životnost zaízení s OLED,která se odvíjí od délky výdrže organické hmoty, než se rozpadne. Obr Struktura OLED Rychlé feroelektrické LCD Základním materiálem jsou bistabilní kapalné krystaly ve smektické fázi (feroelektrické buky). Jednotlivé molekuly látky pedstavují elektrické dipóly, které se po pivedení vnjšího elektrického pole prostorov uspoádají v závislosti na charakteristice tohoto pole. Prmyslov se zaalo feroelektrických LCD displej využívat od poloviny 8. let. Výhody: - Zachovávají obraz až do nového impulsu bez pekreslování. Proto mají jasný obraz bez blikání, srovnatelný s TFT LCD, - rychlejší odezva na zmny elektrického pole než u klasických LCD, Nevýhody: - nároná výroba,

DUM č. 18 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 18 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 18 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 24.02.2014 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: monitory CRT a LCD - princip funkce, srovnání (výhody

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu monitory, jejich rozdělení a vlastnosti

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu monitory, jejich rozdělení a vlastnosti Název školy Číslo projektu Autor Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing. Martin Baričák Název šablony III/2 Název DUMu 2.13 Výstupní zařízení I. Tematická oblast Předmět

Více

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti 4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti Z koncepního hlediska je mikropoíta takové uspoádání logických obvod umožující provádní logických i aritmetických operací podle posloupnosti povel

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více

Grafické adaptéry a monitory

Grafické adaptéry a monitory Grafické adaptéry a monitory 1 Základní pojmy Rozlišení: počet zobrazovaných bodů na celou obrazovku Příklad: monitor VGA s rozlišením 640 x 480 bodů (pixelů) na každém řádku je 640 bodů, řádků je 480

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek

17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek 17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek Polovodie se od kov liší pedevším tím, že mají vtší rezistivitu (10-2.m až 10 9.m) (kovy 10-8.m až 10-6.m). Tato rezistivita u polovodi

Více

Paměti Josef Horálek

Paměti Josef Horálek Paměti Josef Horálek Paměť = Paměť je pro počítač životní nutností = mikroprocesor z ní čte programy, kterými je řízen a také do ní ukládá výsledky své práce = Paměti v zásadě můžeme rozdělit na: = Primární

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Zdeněk Dostál Ročník: 2. Hardware.

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Zdeněk Dostál Ročník: 2. Hardware. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Číslo projektu:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 5 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

25 - Základy sdlovací techniky

25 - Základy sdlovací techniky 25 - Základy sdlovací techniky a) Zvuk - je mechanické (postupné podélné) vlnní látkového prostedí, které je lidské ucho schopno vnímat. Jeho frekvence je pibližn mezi 16 Hz a 20 khz. Zdroje zvuku - jsou

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVA. Režimy práce: Monitory CRT. Provedení

ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVA. Režimy práce: Monitory CRT. Provedení ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVA Počítač vytvoří obraz pomocí dvou hlavních prvků: - zobrazovacího adapteru (grafická karta) - displeje (CRT,LCD,OLED) Obraz vytváří grafická karta, monitor jej pouze zobrazí. Režimy

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Počet bodů, které je tiskárna schopna vytisknout na jeden palec (bpi - bits per inch)

Počet bodů, které je tiskárna schopna vytisknout na jeden palec (bpi - bits per inch) Tiskárny. Typy, charakteristika, tiskové jazyky Tiskárna Tiskárny jsou výstupní zařízení sloužící pro výstup údajů z počítače. Prostřednictvím tiskárny je možné data uchovaná doposud v elektronické formě

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Stední prmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Píjmení: Hladna íslo úlohy: 9 Jméno: Jan Datum mení: 23.

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Obsah. Historický vývoj Jednotlivé technologie 3D technologie Zobracovací zařízení Budoucnost

Obsah. Historický vývoj Jednotlivé technologie 3D technologie Zobracovací zařízení Budoucnost Radek Lacina Obsah Historický vývoj Jednotlivé technologie 3D technologie Zobracovací zařízení Budoucnost Historie Bratři Lumiérové 1895 patentován kinematograf 35 mm film, 16 fps (převzato od Edisona)

Více

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o.

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o. O spolenosti OSAM TRADE s.r.o. Kontakty OSAM TRADE s.r.o. U Jeslí 619 370 01 eské Budjovice +420 602 428 817 Velkoobchod: +420 728 815 256 Technická podpora: +420 774 774 209 www.osamtrade.cz info@osamtrade.cz

Více

Úvod do problematiky. Význam počítačové grafiky. Trochu z historie. Využití počítačové grafiky

Úvod do problematiky. Význam počítačové grafiky. Trochu z historie. Využití počítačové grafiky Přednáška 1 Úvod do problematiky Význam počítačové grafiky Obrovský přínos masovému rozšíření počítačů ovládání počítače vizualizace výsledků rozšíření možnosti využívání počítačů Bouřlivý rozvoj v oblasti

Více

Komponenty a periferie počítačů

Komponenty a periferie počítačů Komponenty a periferie počítačů Monitory: v současné době výhradně ploché LCD monitory s úhlopříčkou 19 30 (palců, 1 palec = 2,54 cm) LCD (Liquid Crystal Display): skládá se z tzv. pixelů, každý pixel

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze 4OFD Rev. A / SCC906M00 Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze Úvod Monitor stavu pojistek, oznaený OFD, signalizuje pepálení pojistky zapojené ve

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

2. Diody a usmrovae. 2.1. P N pechod

2. Diody a usmrovae. 2.1. P N pechod 2. Diody a usmrovae schématická znaka A K Dioda = pasivní souástka k P N je charakteristická ventilovým úinkem pro jednu polaritu piloženého naptí propouští, pro druhou polaritu nepropouští lze ho dosáhnout

Více

Tiskárny. Tiskárna je výstupní počítačové zařízení, které slouží k přenosu textových a grafických informací na bězný materiál.

Tiskárny. Tiskárna je výstupní počítačové zařízení, které slouží k přenosu textových a grafických informací na bězný materiál. Tiskárny Tiskárna je výstupní počítačové zařízení, které slouží k přenosu textových a grafických informací na bězný materiál. Parametry a pojmy Formát: - Velikost tisknutého dokumentu Rozlišení: - hlavní

Více

Nabídka systému rozpoznávání SPZ pro parkovací a vjezdové systémy 060425

Nabídka systému rozpoznávání SPZ pro parkovací a vjezdové systémy 060425 Nabídka systému rozpoznávání SPZ pro parkovací a vjezdové systémy 060425 Vážený pa, na základ našeho jednání Vám posílám cenovou kalkulaci na dodávky systému rozpoznávání SPZ LOOK. Návrh vychází z následujících

Více

Program. Zobrazovací jednotky

Program. Zobrazovací jednotky Program Zobrazovací jednotky CRT, LCD, plazmové, monitory dataprojektory, parametry současných zoobrazovacích jednotek rozlišení barevná hloubka obnovovací frekvence šířka pásma rozkladové frekvence Zobrazovací

Více

SPEKTRUM ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁENÍ

SPEKTRUM ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁENÍ SPEKTRUM ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁENÍ Elektromagnetická vlna Z elektiny a magnetismu již víte, že v elektrickém obvodu, do kterého je zapojen kondenzátor a cívka, vzniká elektromagnetické kmitání, které lze

Více

Zobrazovací jednotky počítačů- monitory

Zobrazovací jednotky počítačů- monitory Zobrazovací jednotky počítačů- monitory Studijní materiál pro předmět Architektury počítačů Ing. Petr Olivka Tomáš Kotula katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava email: petr.olivka@vsb.cz Ostrava, 20 1

Více

ATEUS - APS MINI HELIOS SET

ATEUS - APS MINI HELIOS SET ATEUS - APS MINI HELIOS SET Obj.. 91341611W Uživatelský a servisní manuál Verze 2.1 Pehled sortimentu systému ATEUS - APS mini 91341611W Helios set 9134162W Samostatný tecí modul 9134167W tecí modul s

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Z Á K L A D N Í S E S T A V A

Z Á K L A D N Í S E S T A V A (interní objednací kód) Funkcionalita / program. Sestava PC-A-01 Sestava PC-A-01 Z Á K L A D N Í S E S T A V A Systémová platforma Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné

Více

Maturitní otázka č.19: Zpobrazovací prvky a monitory

Maturitní otázka č.19: Zpobrazovací prvky a monitory Střední průmyslová škola elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Žatci Maturitní otázka č.19: Zpobrazovací prvky a monitory Datum vypracování: 28.9. 2011 Vypracoval:

Více

DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE P I NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII

DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE P I NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE PI NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII Luboš PAZDERA *, Jaroslav SMUTNÝ **, Marta KOENSKÁ *, Libor TOPOLÁ *, Jan MARTÍNEK *, Miroslav LUÁK *, Ivo KUSÁK * Vysoké uení

Více

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 28.11.2013 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: přehled interních sběrnic a vstup-výstupních interface

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

Tabulkový procesor Excel

Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor Excel Excel 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...4 K EMU JE EXCEL... 4 UKÁZKA TABULKOVÉHO DOKUMENTU... 5 PRACOVNÍ PLOCHA... 6 OPERACE SE SOUBOREM...7 OTEVENÍ EXISTUJÍCÍHO

Více

Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS

Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS 1 Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS Kód: CKMA107 Produkt: WELL LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port,sip,qos Part No.: 310A528 Výrobce: Well VoIP telefon WELL LP-388 má elegantní business vzhled

Více

DRUHY SESTAV. Rozlišujeme 4 základní druhy sestav. PC v provedení desktop. PC v provedení tower. Server. Notebook neboli laptop

DRUHY SESTAV. Rozlišujeme 4 základní druhy sestav. PC v provedení desktop. PC v provedení tower. Server. Notebook neboli laptop POČÍTAČOVÁ SESTAVA MARTIN ČEŽÍK 8.A DRUHY SESTAV Rozlišujeme 4 základní druhy sestav PC v provedení desktop PC v provedení tower Notebook neboli laptop Server CO NAJDEME VE VŠECH ČTYŘECH? Základní deska

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav P.č. 1 Stolní PC sestava + SW 17ks Procesor čtyř jádrový procesor, benchmark min. 3,350 Paměti min 4GB Grafická

Více

Úvod do počítačové grafiky

Úvod do počítačové grafiky Úvod do počítačové grafiky elmag. záření s určitou vlnovou délkou dopadající na sítnici našeho oka vnímáme jako barvu v rámci viditelné části spektra je člověk schopen rozlišit přibližně 10 milionů barev

Více

V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání. METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC. Základní dovednosti

V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání. METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC. Základní dovednosti V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Tento projekt byl podpoen v rámci

Více

2.12 Vstupní zařízení II.

2.12 Vstupní zařízení II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Základní části počítače. Skříň počítače ( desktop, minitower, tower) Monitor Klávesnice Myš

Základní části počítače. Skříň počítače ( desktop, minitower, tower) Monitor Klávesnice Myš Základní části počítače Skříň počítače ( desktop, minitower, tower) Monitor Klávesnice Myš 1. OBSAH SKŘÍNĚ POČÍTAČE 1.1 Základní deska anglicky mainboard či motherboard Hlavním účelem základní desky je

Více

Philips 234E5QSB - LED monitor 23

Philips 234E5QSB - LED monitor 23 ČERVEN 2014 Platnost cen do 01. 07. 2014 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny v Kč a s DPH. Za tiskové chyby neručíme. Fotografie jsou ilustrační. akční NABÍDKA PRODUKTů AKČNí NABÍDKA PRODUKTů 326072

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska 3. Maturitní otázka Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení (principy fungování, digitální záznam informací, propojení počítače s dalšími (digitálními) zařízeními) Počítač je elektronické zařízení,

Více

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu Sudoku hlavolam (puzzle) obsahuje celkem 81 bunk (cells), devt vodorovných ádk (rows), devt svislých sloupc (columns) a devt skupin po 3 3 bukách nazývaných bloky

Více

Periferie Klávesnice: Abecední pole Funk ní klávesy Kurzorové klávesy Kurzorové a numerické klávesy Myš Scanner ernobílý scanner barevný scanner

Periferie Klávesnice: Abecední pole Funk ní klávesy Kurzorové klávesy Kurzorové a numerické klávesy Myš Scanner ernobílý scanner barevný scanner Periferie Klávesnice: Klávesnice (keyboard) slouží jako základní vstupní zařízení pro zadávání textových a alfanumerických údajů. Obsahuje 101 až 104 kláves. Tyto klávesy lze rozdělit do 4 bloků: Abecední

Více

Demonstraní jednotka laserové pinzety s prostorovým modulátorem svtla

Demonstraní jednotka laserové pinzety s prostorovým modulátorem svtla Projekt MPO v programu TANDEM ev.. FT-TA2/059 Název projektu: Nositel projektu: Systémy pro generaci nedifrakních svazk a penos mechanických úink svtla Meopta optika, s.r.o. Dokumentace dílího úkolu I

Více

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve

Více

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor Datový typ POLE Vodítkem pro tento kurz Delphi zabývající se pedevším konzolovými aplikacemi a základy programování pro mne byl semestr na vysoké škole. Studenti nyní pipravují semestrální práce pedevším

Více

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006 rbh funkce Jaroslav Reichl, 6 Vyšetování prbhu funkce V tomto tetu je vzorov vyešeno nkolik úloh na vyšetení prbhu funkce. i ešení úlohy jsou využity základní vlastnosti diferenciálního potu.. ešený píklad

Více

27. Vlnové vlastnosti svtla

27. Vlnové vlastnosti svtla 7. Vlnové vlastnosti svtla Základní vlastnosti svtla Viditelné svtlo = elektromagnetické vlnní s vlnovými délkami 400 760 nm Pozn.: ultrafialové záení (neviditelné) 400nm (fialové) 760nm (ervené) infraervené

Více

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin Problem areas of using barcode in food traceability Miroslav Hrubý, Ivo Šašek, Václav Kybic Klíová slova: Vysledovatelnost, bezpenost potravin,

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakult životního prostedí Univerzity J.E.Purkyn v Ústí n.l. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít pímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP nebo DP

Více

Sběrnice. Parametry sběrnic: a. Přenosová rychlost - určuje max. počet bitů přenesených za 1 sekundu [b/s]

Sběrnice. Parametry sběrnic: a. Přenosová rychlost - určuje max. počet bitů přenesených za 1 sekundu [b/s] Sběrnice Sběrnice je soustava vodičů, které zajišťují propojení jednotlivých obvodů počítače. Používají se k přenosu dat, adres, řídicích a stavových signálů. Sběrnice v PC jsou uspořádaný hierarchicky

Více

Externí zařízení - procvičování

Externí zařízení - procvičování Externí zařízení - procvičování EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.19 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia

Více

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ UMT Tomáš Zajíc, David Svoboda Typy počítačové grafiky Rastrová Vektorová Rastrová grafika Pixely Rozlišení Barevná hloubka Monitor 72 PPI Tiskárna

Více

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat.

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Po pihlášení se do sít (viz login name + password v okn Login) budete mít pistupný síový disk F:\, na kterém jsou uložena data

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Dokumentace k projektu Czech POINT Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 3.3.2010 Verze: 1.4 2009 MVČR Obsah 1. Technická specifikace hardwarového

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Počítačová grafika 2 Praktická výuka počítačové grafiky a práce s počítačovou grafikou pomocí open source a freeware Ing. Josef Šedivý Ph.D.

Počítačová grafika 2 Praktická výuka počítačové grafiky a práce s počítačovou grafikou pomocí open source a freeware Ing. Josef Šedivý Ph.D. Počítačová grafika 2 Praktická výuka počítačové grafiky a práce s počítačovou grafikou pomocí open source a freeware Ing. Josef Šedivý Ph.D. Centrum talentů M&F&I, Univerzita Hradec Králové, 2010 METODICKÝ

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize 3.00.0072 1995-2004 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné

Více

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií 153 Zkušenosti s využitím informaních systém pi provozu a optimalizaci rafinérií Ing. Milan Vitvar eská rafinérská a.s., 436 70 Litvínov milan.vitvar@crc.cz, tel. 476 164 477 http://www.crc.cz Souhrn Je

Více

Technické prostředky počítačové techniky - 4

Technické prostředky počítačové techniky - 4 Informatika 2 Technické prostředky počítačové techniky - 4 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Vnější zařízení počítačů. Trendy v oblasti technických prostředků Přehled V/V zařízení Dělení tiskáren

Více

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely Počítačová grafika OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely Vektorová grafika Vektorová grafika Příklad vektorové grafiky Zpět na Obsah Vektorová grafika Vektorový

Více

SW - OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS CZ (PRO PODNIKATELE)

SW - OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS CZ (PRO PODNIKATELE) Příloha smlouvy č. 1 Popis zboží Kancelářský SW - OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS CZ (PRO PODNIKATELE) Kancelářský balík, který je plně kompatibilní s operačním systémem a je v hodný pro výuky. Balík obsahuje

Více

Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie. Herní konzole. Gamepady. Joysticky. Ostatní. Poškozené.

Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie. Herní konzole. Gamepady. Joysticky. Ostatní. Poškozené. Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie Herní konzole Herní zařízení Historické počítače Herní konzole Gamepady Joysticky Taneční podložky Volanty Amiga Atari Commodore Československé

Více

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky CM-IWS.1 CM-IWS.2 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také

Více

Metodický materiál Ma

Metodický materiál Ma Metodický materiál Ma Metodický materiál Ma... 1 Úvod... 2 Možnosti použití v hodin... 2 Podmínky... 2 Vhodná témata... 3 Nevhodná témata... 3 Vybrané téma: Funkce... 3 Úvod... 3 Použití v tématu funkce...

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup ELEKTONIKA I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 1. Usměrňování a vyhlazování střídavého a. jednocestné usměrnění Do obvodu střídavého proudu sériově připojíme diodu. Prochází jí proud

Více

Postup efektování jednotlivých part

Postup efektování jednotlivých part Postup efektování jednotlivých part Níže uvedený postup platí pro nástroje ady Yamaha PSR (konkrétn PSR-1000, 2000, 1100, 2100, 1500, 3000), pro Yamahu TYROS a také TYROS 2. Uvedené obrázky ovládacího

Více

KOTVA M., DÍTĚ J.: LCD VS. CRT

KOTVA M., DÍTĚ J.: LCD VS. CRT LCD VS. CRT Martin Kotva, Jakub Dítě 4. A, Gymnázium Na Vítězné pláni, šk. rok 2005/2006 Abstrakt: V našem článku představíme základní principy fungování technologií LCD a CRT. Na závěr obě technologie

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie

Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 Periferie Je zařízení které umožňuje ovládání počítače nebo rozšíření jeho možností. Vstupní - k ovládání stroje

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

JAK VYBÍRAT TISKÁRNU?

JAK VYBÍRAT TISKÁRNU? TISKÁRNY POUŽITÍ TISKÁREN Nevýhody jednotlivých druhů tiskáren : Inkoustové - pomalejší rychlost tisku, obzvláště na průhledné fólie, problémy způsobené polotónováním, pro získání fotorealistického tisku

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_19_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

STEDNÍ PRMYSLOVÁ ŠKOLA, OSTRAVA - MORAVSKÁ OSTRAVA, KRATOCHVÍLOVA 7. (studijní text)

STEDNÍ PRMYSLOVÁ ŠKOLA, OSTRAVA - MORAVSKÁ OSTRAVA, KRATOCHVÍLOVA 7. (studijní text) STEDNÍ PRMYSLOVÁ ŠKOLA, OSTRAVA - MORAVSKÁ OSTRAVA, KRATOCHVÍLOVA 7 (studijní text) µ-procesorová TECHNIKA Studijní text smí být používán pouze k výuce µ-procesorové techniky v SPŠ, Ostrava Moravská Ostrava,

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22 Návod k obsluze a montáži Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech

Více

HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média

HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média Variace 1 HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. HW složení

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Základní deska (mainboard)

Základní deska (mainboard) Základní deska (mainboard) Základní deska je nejdůležitější části sestavy počítače. Zajišťuje přenos dat mezi všemi díly a jejich vzájemnou komunikaci. Pomocí konektorů umožňuje pevné přichycení (grafická

Více