VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY"

Transkript

1 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M2 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

2 Ing. Dalibor Bartonk, CSc., 25

3 Obsah OBSAH Úvod...7. Cíle Požadované znalosti Doba potebná ke studiu Klíová slova Metodický návod na práci s textem...8 I. TECHNICKÉ PROSTEDKY PRO POÍTAOVOU GRAFIKU Obrazový podsystém poítae Monitor Elektrooptické mnie Obrazovka Pamová obrazovka Plazmový panel Mnie s kapalnými krystaly Mnie na bázi OLED Rychlé feroelektrické LCD Obrazová pam ídicí jednotka displeje (adaptér) Textový a grafický režim Vývoj grafických adaptér Grafické procesory Vytvoení obrazu na displeji Technologie AGP Sbrnice PCI Express Sbrnice Araphone Shrnutí Autotest Tiskárny Klasifikace tiskáren Technologie tiskacích mechanizm Konturové tiskárny Úderové bodové tiskárny Teplotní tiskárny Xerografické tiskárny Inkoustové tiskárny Tiskárny se spojitým proudem inkoustu Tiskárny s perušovaným proudem inkoustu Sublimaní tiskárny Rozhraní poíta - tiskárna Metodika tvorby tisku na bodovou tiskárnu Konverze souboru ve formátu HPGL do bitmapového souboru (22) -

4 3.4.2 Penos bitmapového souboru do tiskárny (realizace tisku) Tiskárny velkého formátu Shrnutí Autotest Vstupní zaízení pro poítaovou grafiku Dotykové obrazovky Odporová dotyková obrazovka Kapacitní dotyková obrazovka Svtelná dotyková obrazovka Dotyková obrazovka s povrchovou akustickou vlnou Digitizéry a tablety Snímae Snímae obraz pedloh Snímae digitálních fotoaparát Družicové snímae Televizní kamery Shrnutí Autotest... 7 II. METODY ZPRACOVÁNÍ OBRAZU Pedzpracování obrazu Bodové jasové transformace Korekce jasu Transformace jasové stupnice Vyrovnání histogramu Geometrické korekce Lokální pedzpracování Konvoluce Filtrace obrazu Shrnutí Autotest Úpravy digitálního obrazu Pevzorkování a zmna rozlišení obrazu Geometrické transformace v rovin Nelineární transformace - Warping Oezávání 2D objekt Test polohy bodu vi polygonu Oezání úseky Oezání polygonu Shrnutí Autotest III. ZÁKLADY PROSTOROVÉ GRAFIKY Modelování v prostoru Model a jeho reprezentace Geometrické modelování... 98

5 7.2. Množinový model Konstruktivní geometrie tles Hraniní model Oktantové stromy Šablonování Modely kivek a ploch Kivky Plochy Analytické vyjádení ploch Polygonální vyjádení ploch Zobrazování 3D objekt Zobrazování a 3D transformace Zdroje svtla Osvtlovací model Stínování Globální zobrazovací metody ešení viditelnosti Shrnutí Autotest Studijní prameny Seznam použité literatury Seznam doplkové studijní literatury Odkazy na další studijní zdroje a prameny Obecné odkazy Odkazy pro grafický design Programové produkty D grafika Klí...22

6

7 Úvod Úvod. Cíle Cílem pedmtu Poítaová grafika I je porozumt nejpoužívanjším metodám uložení obrazové informace do souboru, seznámit se se základními funkními principy moderních technických prostedk pro poítaovou grafiku a pochopit základní algoritmy používané pro zpracování grafických informací. Kurz je zamen pedevším na rovinnou (2D) grafiku, z prostorové (3D) grafiky jsou uvedeny jen základy ve 2. modulu. Podklady pro studium jsou rozdleny do 2 modul:. Teorie grafických formát, 2. Technické prostedky, zpracování obrazu a základy 3D grafiky. Cílem tohoto 2. modulu je porozumt principm innosti technických zaízení, která se používají v poítaové grafice, osvojit si vybrané (vzhledem k oboru geodézie) algoritmy zpracování obrazové informace a seznámit se základními metodami práce v prostorové (3D) grafice..2 Požadované znalosti Struktura zobrazovacího podsystému poítae, základní parametry monitor, princip innosti obrazovky, LCD displeje a plazmového panelu. Podstata ídicí jednotky monitoru (grafického adaptéru), varianty realizace obrazové pamti, úel a použití grafických procesor, používaná rozhraní pro grafiku (PCI, AGP, PCI Express). Klasifikace tiskáren, principy tisku mechanického, inkoustového, laserového a sublimaního. Rozhraní poíta tiskárna, tvorba bitmapové datové struktury pro bodové tiskárny. Souadnicové zapisovae (plotry). Používané snímae, metody snímání obrazové informace. Polohovací zaízení (myš), dotykové obrazovky, digitizéry a tablety. Pedzpracování obrazu, korekce, vyrovnání histogramu, geometrické korekce, filtrace, konvoluce, obnova obrazu. Pevzorkování, lineární a nelineární transformace obrazu, oezávání 2D objekt. Základy reprezentace 3D objekt (množinový, CSG, hraniní, oktantový, šablonování), kivky a plochy. Principy zobrazování 3D objekt (zdroje svtla, osvtlovací model, stínování, ešení viditelnosti). - 7 (22) -

8 .3 Doba potebná ke studiu Pro zvládnutí tohoto pedmtu v denním studiu je plánovaná hodinová dotace v jednom semestru 2 2 hod. týdn, tj. 2 hod. pednášek, 2 hod. cviení. Pi délce trvání semestru 3 týdn to odpovídá 3 x 2, tj. 26 hodin studia pro 2 moduly, pro jeden modul pak polovina, tj. 3 hodin..4 Klíová slova Zobrazovací podsystém, monitor, obrazovky, LCD displej, plazmový panelu, grafický adaptér, obrazová pam, grafický procesor, PCI, AGP, PCI Express, tisk mechanický, inkoustový, laserový a sublimaní. Rozhraní poíta tiskárna, bitmapa, sníma, dotyková obrazovka, digitizér, tablet, vyrovnání histogramu, geometrické korekce, filtrace, konvoluce, obnova obrazu, pevzorkování, lineární transformace, nelineární transformace obrazu, oezávání 2D objekt, množinový model, CSG model, hraniní model, oktanový strom, šablonování, kivky, plochy, zdroje svtla, osvtlovací model, stínování, ešení viditelnosti..5 Metodický návod na práci s textem Každá kapitola zaíná výkladem, který je podle poteby doplnn ilustrativními píklady. Nejdležitjší poznatky jsou strun uvedeny v podkapitole Shrnutí, kterou by po prostudování dané problematiky ml každý umt pokud možno sám svými slovy rekonstruovat. V samém závru jsou kontrolní otázky nebo autotest, který slouží k samostatné kontrole v jaké kvalit byla daná kapitola zvládnuta. Správné odpovdi nalezne tená v kapitole Klí. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují, proto je doporuujeme studovat postupn tak jak jsou uspoádány v textu. Vzhledem k omezenému rozsahu stran je tento modul koncipován tak, že slouží jen jako doplnk ke skriptm [6] a [2]. Vtšina kapitol na tato skripta pouze odkazuje; v plném rozsahu jsou uvedeny jen ty kapitoly, které ve skriptech chybí nebo jsou zpracovány nedostaten, pop. mají stžejní význam. Pro úplné zvládnutí celé problematiky vetn správných odpovdí na otázky v autotestu je nezbytné prostudovat nejen tento modul, ale i uvedená skripta.

9 Technické prostedky - Obrazový podsystém poítae I. TECHNICKÉ PROSTEDKY PRO POÍ- TAOVOU GRAFIKU 2 Obrazový podsystém poítae Jde o kolekci technických a programových prostedk, umožujících výstup znakových i grafických dat. Každý systém a tedy i subsystém je podle obecné teorie definován souborem parametr dvou typ:. Strukturou, která popisuje ze kterých ástí se systém skládá a jak jsou mezi sebou propojeny. 2. Chováním, které je dáno množinou funkcí, jenž má daný systém zajišovat. ad ) Struktura obrazového podsystému je na obr. 2., kde jsou tyto ásti: a) Technické vybavení obrazového podsystému, které je tvoeno: - zobrazovací jednotkou (displejem), která se skládá z - monitoru, jehož komponentami jsou: - elektrooptický mni, - vychylovací podsystém, - obvody pro modulaci jasu; - ídicí jednotkou (adiem) displeje (používá se také název obrazový adaptér), jehož hlavními komponentami jsou: - grafický procesor pop. s koprocesorem, - obvody rozhraní mezi monitorem a adiem na jedné stran a adiem a nadazeným poítaem na druhé stran, - /A (íslicov - analogový) pevodník, který pevádí íslicové signály z poítae na analogové signály pro monitor; Obr. 2.. Blokové schéma obrazového podsystému poítae - 9 (22) -

10 Technické prostedky, zpracování obrazu a základy 3D grafiky - obrazovou pamtí; (tato pam obsahuje data, která se mají zobrazit na monitoru. V mnoha pípadech bývá souástí ídicí jednotky displeje - adaptéru viz kap. 2.3.). b) Programové vybavení, zprostedkující vazbu mezi technickými prostedky obrazového podsystému a aplikaními programy. Tmto programm se také íká ovladae (angl. driver) obrazových adaptér. Mezi aplikací a obrazovým subsystémem existuje nkolik standard programového rozhraní (interface). ad 2) Obrazový podsystém poítae realizuje celou adu funkcí, které lze podle oblasti psobnosti rozlenit do tchto hlavních skupin: a) funkce pro práci s obrazem (angl. picture management), b) funkce grafického procesoru pro práci s obrazovou pamtí, c) funkce grafického procesoru pro rovinnou grafiku, d) funkce grafického procesoru pro prostorovou grafiku. 2. Monitor Je nejbžnjším zaízením pro výstup obrazových dat. Obraz se vytváí na základ 2 princip:. rastrovém, 2. vektorovém, dnes již mén používaném. Charakteristické vlastnosti monitor:. Velikost monitoru udávaná v palcích délky úhlopíky stínítka. 2. Rozlišovací schopnost je maximální poet obrazových bod. 3. Frekvence snímkového rozkladu - tzv. vertikální frekvence (V-Sync). 4. Horizontální frekvence H-Sync. 5. Šíka pásma - je úmrná potu údaj, které musí být peneseny na monitor pro každý bod.. Podle šíky pásma rozlišujeme monitory: a) s pevnou frekvencí, b) multi-scan, které mohou pracovat s neomezeným potem kombinací kmitot. Tento režim je nejpoužívanjší. 6. Tvarová zkreslení: a) soudkovitost (pincushion) je zaoblení v rozích obrazu, b) trapezoid je nestejná velikost horní a dolní základny, c) paralelogram je narušení kolmosti levé a pravé strany obrazu, d) poduškovitost se projevuje horizontálním zúžením obrazu, - (22) -

11 e) pootoení. 7. Barevné zkreslení. 8. Nekonvergence. 9. Odmagnetování (DEGAUSS).. Šetení energie (Power management). Jde o tyto režimy: a) standby tj. pohotovostní režim se zotavovací dobou cca 2 sekundy, b) suspend, kde zotavovací doba iní asi 4 sekundy, c) vypnuto (Off).. Ovládání monitoru a) Analogové, b) Digitální - standard OSD (On Screen Display). Bližší vysvtlivky k uvedeným pojmm jsou ve skriptech [2]. 2.2 Elektrooptické mnie 2.2. Obrazovka Obrazovka patí mezi nejrozšíenjší elektrooptické mnie. Je to v podstat velká vakuová elektronka na jejíž pímo nebo nepímo žhavené katod dochází k tepelné emisi elektron. Zaostený paprsek emitujících elektron dopadá na stínítko obrazovky, tvoené z bod luminiscenní látky (záivý fosfor). Zde nastává pemna energie dopadajících elektron na viditelné záení (fotony). Vzhledem k úspoe místa by mla být obrazovka co nejkratší. Nejastji se toho dociluje tzv. tripotenciální tryskou viz obr Mížka Anoda Anoda 3 maska Katoda B Katoda G Katoda R B G R ostení Anoda 2 Mížka (konvergence) stínítko Obr Schematický ez tripotenciální tryskou obrazovky Obraz na stínítku je vytvoen aditivn složením ze 3 bod (R- red, G - greene, B - blue) na které dopadají paprsky emitujících elektron ze tí elektronových trysek (používá se i název elektronová dla) -viz obr Trysky jsou prostorov uspoádány podle obr. 2.4.: a) do trojúhelníku (delta),

12 Technické prostedky, zpracování obrazu a základy 3D grafiky b) v jedné pímce - uspoádání in line a trinitron. Vychylovací soustava Svítící bod Stínítko obrazovky Elektronová dla R, G, B Elektronové paprsky Invarová maska Obr Princip obrazovky Stínítko obrazovky je pokryto množstvím malých bod kruhového nebo proužkového tvaru, které tvoí uritý vzor. Jednotlivé body jsou realizovány nanesením vrstvy luminofor ve 3 základních barvách: ervené-r, zelené-g a modré-b. Obrazový bod - pixel je složen ze tí sousedních bod, které jsou uspoádány - viz obr. 2.5.: a) jako vrcholy rovnostranného trojúhelníka (standard delta), b) do svislých proužk (obrazovky in-line a trinitron). Aby výsledný obraz byl korektní, musí na ervený bod luminoforu dopadat ervený paprsek (z ervené trysky/dla), na zelený bod zelený paprsek a na modrý bod paprsek z modrého dla. To zajišuje stínicí maska z kovové fólie tloušky asi.5 mm s nízkou tepelnou roztažností, aby nedocházelo za provozu k deformacím. Do masky jsou chemicky vyleptány otvory pro paprsky (bžn 4-6 tis. otvor). Otvory jsou - viz obr. 2.6.: Trysky v katod standard Pesné uspoádání trysek v katod in line a trinitron Obr Uspoádání trysek v katod a) kruhové (obrazovky delta) b) tvaru zploštlých ovál (obrazovka in-line nebo CromaClear fy NEC), c) obdélníkové; mížka je drátná a používá se u obrazovek trinitron. - 2 (22) -

13 Maska slouží i jako šablona pi fotochemickém nanášení luminoforu na stínítko obrazovky. Používá se projekce paprsku ultrafialového svtla pes korekní oku a masku na suspenzi, která je citlivá na svtlo. R G B R B R G.2 R G B R. R B.2 G R G B a) delta b) in-line c) trinitron Obr Tvar a uspoádání svíticích stop na stínítku obrazovky Kvalita obrazovky a tím i celého monitoru se posuzuje podle tchto kritérií:. velikost stopy (rozmr) paprsku (ovlivuje ostrost obrazu), 2. sbíhavost (konvergence), - rozlišovací schopnost udávaná jako vertikální rozte bod, (typicky je to.28 mm -viz obr resp. 2.6.). Svazek paprsk RGB mm.9 mm maska Válcové stínítko Proužek luminoforu a) otvory v masce b) otvory v masce c) otvory v masce trinitron standard delta in line Obr Uspoádání otvor v maskách Obrazovka je rastrové zaízení. Elektronový paprsek kreslí ádky na stínítku obrazovky z levého horního rohu (poátek souadnic, ) a smrem zleva doprava po ádcích shora dol. Body luminoforu mají uritou dobu dosvitu, proto se kreslení musí opakovat cca (4 - ) x za sekundu. Zpsob jakým se vytváí obraz na obrazovce je dán principem innosti displeje. Z tohoto hlediska rozeznáváme displeje dvojího typu: ) rastrov orientované, 2) vektorov orientované.

14 Technické prostedky, zpracování obrazu a základy 3D grafiky Obrazovka v displeji rastrového typu V tomto zaízení kreslí elektronový paprsek obraz na stínítku obrazovky z levého horního rohu (poátek souadnic, ) smrem zleva doprava po ádcích shora dol. Pohyb paprsku ídí magnetické vychylovací cívky napájené z obvod rozkladu. Souasn je jas paprsku modulován datovým signálem z obrazového adie - viz obr Luminofor se rozzáí úmrn intenzit dopadajícího paprsku. Všechny body luminoforu na obrazovce se musí postupn osvítit paprskem tak rychle, aby vlivem setrvanosti zrakového vjemu vnímalo lidské oko obraz jako jeden stabilní (neblikající) celek. Pitom je zapotebí vzít v úvahu i to, že paprsek se po dosažení pravého krajního okraje obrazovky musí pemístit na levý okraj obrazovky na zaátek následujícího ádku. Tomuto pohybu se íká zptný bh, kdy paprsek nekreslí na obrazovku žádné body (zatemnní) - viz obr.2.8. Doba potebná k pemístní paprsk z pravého dolního rohu obrazovky zpt na poátek. ádku tj. do levého horního rohu obrazovky je na obr oznaena jako zptný bh snímku.tato skutenost klade vysoké nároky na rychlost elektronických obvod ídicí jednotky displeje zejména na dobu pístupu do obrazové pamti - viz 2.3. ím vyšší je rozlišení obrazovky tím více bod musí paprsek nakreslit a tím rychleji musí obvody pracovat. Není-li vzhledem k rozlišení obrazovky ídicí elektronika dostaten rychlá, používá se tzv. prokládaný (interlaced) Horizontální vychylovací cívky HSYN VSYN RGB Obvody snímkového rozkladu Zesilovae modulace jasu Obvody ádkového rozkladu Generátor synchronizace Rozhraní monitoru obrazovka Vertikální vychylovací cívky Obr Vnitní struktura displeje rastrového typu režim zobrazení. Ten spoívá v tom, že obraz se skládá ze dvou plsnímk, z nichž jeden tvoí všechny liché ádky obrazu a druhý všechny sudé ádky obrazu, což je bžné nap. v televizní technice. Nevýhodou je, že obraz se kreslí 2 x déle (nejdíve lichý plsnímek, pak sudý), a na obrazovce se to nkdy mže projevit kmitáním ádk. Proto se u monitor snažíme vytváet obraz pokud možno neprokládan (non interlaced). zobrazování zatemnní - 4 (22) -

15 TDISP Jeden ádek Jeden snímek HSYN VSYN zobrazování Zatemnní paprsku Vysvtlivky: Zptný bh snímku TDISP - TDISP doba zobrazení celého snímku vetn zptného bhu paprsk (ádk i snímku) - HSYNC signál horizontální synchronizace (ádkové) - VSYNC signál vertikální (snímkové) synchronizace Obr asové prbhy signál v displeji rastrového typu Obrazovka v displeji vektorového typu Základní rozdíl mezi rastrovým a vektorovým displejem spoívá v tom, že paprsek elektron nekreslí obraz postupn po ádcích, ale všechny prvky obrazu pímo vykresluje na stínítko obrazovky jako vektory. Protože tyto displeje jsou v praxi málo používané, nebudeme se jimi dále zabývat. Výhody a nevýhody vektorových displej proti rastrovým: a) výhody: - vtší rozlišení - až 496 bod v jednom smru, - rychlost kreslení vektor až 3 m/s. b) nevýhody: - celková délka vektor v jednom obrázku max. 5 - m (omezeno rychlostí kreslení vektor a periodou obnovy informace na stínítku - cca 3 x za sec.), jinak je obraz nestabilní, - nelze dosáhnout barevného obrazu - jen monochromatického, - obtížné vyplování uzavených entit (šrafování a vyplování), - kolísání intenzity jasu áry.

16 Technické prostedky, zpracování obrazu a základy 3D grafiky Pro pevažující nevýhody proti rastrovým jsou v souasné dob vektorové displeje všeobecn na ústupu Pamová obrazovka Jde o elektrooptický mni s pamtí, vyznaující se tím, obraz na stínítku vydrží bez obnovy více než hodinu. Princip innosti pamové obrazovky je zejmý z obr V systému jsou 2 elektronové trysky, z nichž jedna emituje tzv. zapisovací a druhá tecí elektrony. Stínítko je pokryto vrstvou na bázi fosforu a ped ním jsou umístnny 2 mížky. První z nich blíže ke stínítku je pamová mížka z dielektrického materiálu, která se ješt ped vytvoením obrazu nabije záporným nábojem. Paprsek zapisovacích elektron ze zapisovací trysky dopadá velkou rychlostí na pamovou mížku, která má koeficient sekundární emise vtší než. To znamená, že kinetická energie dopadajícího zapisovacího elektronu vyrazí z mížky více než elektron a dané místo se nabije kladným nábojem. Po ukonení zápisu tak vznikne na pamové mížce latentní obraz ve form kladného elektrického náboje. Tento obraz je relativn stálý (cca hod.) a zbývá jej penést na stínítko obrazovky. Tento úkol provádí svazek tecích (záplavových) elektron ze tecí trysky, které procházejí otvory pamové mížky a dopadají na luminofor. Zbylé tecí elektrony pitahuje kladn nabitá mížka a na stínítko se nedostanou. Protože koeficient sekundární emise pomalých tecích elektron je menší než, zstávají místa se záporným nábojem beze zmny. Pi tení však nkteré záplavové elektrony rekombinují na místech s kladným nábojem mížky a tak se asem latentní obraz z mížky ztrácí. Druhá mížka tzv. kolektor udržuje pole záplavových elektron v homogenním stavu. Jas obrazu se ídí potenciálem stínítka. Vyšší naptí znamená vyšší kinetickou energii elektron a tím i silnjší emisi foton a vtší kontrast obrazu. tryska tecích elektron kolektor tryska zapisovacího paprsku pamová mížka stínítko Obr Vnitní struktura pamové obrazovky Nevýhody pamové obrazovky: - 6 (22) -

17 - mazání obrazu. Provádí se pivedením kladného naptí na mížku a trvá nkolik sekund. Pitom se celé stínítko rozsvítí. Smazat se dá jen veškerá obrazová informace souasn, - podobn jako u vektorového displeje nelze dosáhnout barevného obrazu - jen monochromatického. Uvedené nevýhody brání širšímu využití pamové obrazovky v praxi Plazmový panel S rozvojem digitální techniky se zaala masov prosazovat i prezentaní technika. Práv plazmové zobrazovae (PDP Plasma Display Panel) pináší do této oblasti mnohé výhody. Již od 6. let se intenzivn vyvíjejí panely, které by umožovaly velkoplošné projekce s ohledem na nedostatek místa. První použitelné exempláe opustily výrobní linky v 9. letech a koncem minulého tisíciletí se zaaly úspšn prodávat. Vzhledem k unikátním technickým parametrm plazmových displej je každá firma dodávajícími na trh spotební elektroniku adí mezi špiku svého sortimentu, proto jsou v souasnosti k dostání již desítky model nejrznjších typ. Plazmový displej je zobrazovací jednotka pracující na principu elektrického výboje v plynu za sníženého tlaku (cca 6 7 kpa) viz obr. 2.. Mezi pední sklennou deskou a zadní stnou pístroje jsou umístny jednotlivé obrazové buky. Ped každou bukou je vrstvika oxidu hoenatého oddlující buku od dvou elektrod (obrazové a podprné elektrody). Ty jsou od pední sklenné desky oddleny dielektrikem. Trojice bunk opatených luminofory RGB (ervené, zelené a modré barvy) tvoí jeden pixel. Buky jsou od zadní desky oddleny opt sklennou vrstvou. Pro každou obrazovou buku je zapotebí jedna datová elektroda. Ty jsou uloženy kolmo na obrazové elektrody. Obr. 2.. Schéma plazmového panelu Pracovní cyklus PDP

18 Technické prostedky, zpracování obrazu a základy 3D grafiky Jednotlivé buky jsou ízeny stídavým elektrickým naptím. Mezi obrazovou a podprnou elektrodu je pivedeno naptí ve form tzv. zapalovacího impulsu (asi 2 V). Tím dojde k poátení ionizaci. V dané buce se po pivedení elektrického naptí mezi datovou a obrazovou elektrodu rozsvítí výboj. Ustálený výboj vzniká po pivedení stídavého tzv. udržovacího naptí (asi 5 V). Plyn v buce je excitován a pi deexcitaci vzniká UV záení, které pi dopadu na luminofor emituje svtlo s danou vlnovou délkou. Pro další cyklus je zapotebí pivést mezi obrazovou a podprnou elektrodu nízké naptí (mazací impuls), které neutralizuje náboj v buce a cyklus mže zaít znovu. Prbh zápisového a mazacího impulsu je na obr. 2.. zápisový impuls mazací impuls as udržovací impuls nesvítí svítí nesvítí as Obr. 2. Prbh zápisového a mazacího impulsu v PDP Výhody PDP: - veliká úhlopíka (až 3 cm), - displej je pomrn tenký (asi 8 mm), - dobrá istota barev, - vysoká rychlost odezvy pixel, - velký pozorovací úhel (> 6 ), - velmi malá citlivost na okolní teplo. Nevýhody PDP: - horší jas a kontrast, - problémy s miniaturizací, - vysoký píkon (4 W) zahívání, - nízká životnost (cca 5% oproti klasickým CRT), - vysoká cena (zpsobena velikým odpadem pi výrob). - 8 (22) -

19 2.2.4 Mnie s kapalnými krystaly Kapalné krystaly jsou látky, jejichž molekuly mají jiný než kulový tvar, vtšinou protáhlý. Podle zpsobu uspoádání rozeznáváme 3 základní fáze kapalných krystal - viz obr. 2.2.: - nematická, - cholesterická, - smektická. Vlivem uspoádanosti mají kapalné krystaly anizotropní (smrov závislé) vlastnosti. V technické praxi se nejvíce využívají nematické kapalné a) nematická b) cholesterická c) smektická Obr Fáze kapalných krystal krystaly, u nichž je možné smr uspoádání mnit vnjším elektrickým polem. Na tomto jevu jsou založeny displeje LCD (Liquid Crystal Display). Smr uspoádání molekul uruje optickou osu v jejímž smru krystal propouští dopadající polarizované svtlo. Displej s kapalnými krystaly potebuje pro svou funkci vnjší zdroj polarizovaného svtla (podsvícení). Bez piloženého naptí nematický krystal toto svtlo propouští. Psobením elektrického pole však dochází k natoení optické osy tak, že krystal polarizované svtlo nepropustí a píslušný bod se jeví vi okolí tmavý. Princip innosti kapalného krystalu je zejmý z obr Výhodou je, že k funkci staí relativn malá intenzita elektrického pole což se projevuje v nízké spoteb displeje. Podle typu vnjšího zdroje osvtlení rozlišujeme 3 typy displej: - transparentní, používané v penosných poítaích (notebook) (jsou monochromatické nebo barevné), - reflexní, osazované do kalkulaek nebo hodinek (bývají nejastji monochromatické), - projekní v datových projektorech (používají se pevážn barevné).

20 Technické prostedky, zpracování obrazu a základy 3D grafiky Klidový stav (prchozí) - svtlo prochází Stav pi naptí (neprchozí) - svtlo neprochází svtelný zdroj, 2, 5 polarizátor, 3 orientaní filtry, 4 vrstva tekutého krystalu Obr Princip innosti kapalného krystalu v LCD Barevné LCD Barvy se v LCD displejích vytváejí 2 zpsoby:. Pidáním speciální dichroické barvy do krystalu. Nevýhodou tohoto ešení je, že místa s obarvenou kapalinou musí být navzájem oddlena. 2. Na sklenný substrát se umístí 3 barevné filtry (R, G, B) ve tvaru proužk, které vytváejí jeden pixel obrazu. Tento zpsob je v souasné dob nejpoužívanjší - viz obr Polarizaní filtr propouští jen svtlo kmitající v jedné rovin. Svtlo dál prochází barevnými filtry a ty z nj vyberou píslušnou barvu. Obrazové body se aktivují prsvitnými segmentovými elektrodami, které jsou orientovány kolmo k sob. Dalším problémem je ízení jasu jednotlivých obrazových bod. Ovládat každý bod obrazu (pixel) samostatným signálem by bylo píliš složité, proto se používá maticové ízení jasu. Matice je vytvoena z prhledných páskových elektrod uspoádaných do ádk a sloupc. Nevýhodou však zde je, že pi výbru konkrétního bodu musíme vybrat celý ádek i sloupec matice. V praxi rozeznáváme dva základní zpsoby maticového ízení jasu:. pasivní matice. Chceme-li zmnit jas nkterého bodu (prvku matice), pak to provedeme zmnou naptí na dvou elektrodách, z nichž jedna je v píslušném ádku a druhá v píslušném sloupci daného prvku matice. - 2 (22) -

21 Kapalné krystaly se v míst aktivního bodu natoí podle hodnoty soutu naptí z obou elektrod a podle velikosti natoení se bod více nebo mén rozsvítí. Protože se vybírají celé ady bod (ádek i sloupec), musíme na elektrodu v každé ose vložit jen takové naptí, aby výrazn neovlivnilo natoení krystal ostatních (nevybraných) bunk v tchto adách. Tato technologie se nazývá: - TN (Twisted Nematic) je-li velikost natoení krystal menší než 9, kontrast je asi 3:, - STN (Super Twisted Nematic) je-li velikost natoení krystal vtší než 9, dosahuje se kontrastu až :, - DSTN (Double Super Twisted Nematic). Tento zpsob ízení eliminuje barevné zkreslení bodu, které roste s úhlem natoení svtelné roviny. Princip spoívá v tom, že obrazový bod je tvoen dvma bukami: o aktivní, která pracuje stejn jako v pedchozích pípadech (je ízená soutem naptí z elektrod X a Y), o pasivní, jenž je umístna nad aktivní bukou tak, aby procházející rovinu polarizovaného svtla stáela o stejný úhel jako aktivní buka, ale v opaném smru. Tím se eliminuje barevné zkreslení bodu. 2. aktivní matice. Chceme-li dosáhnout široké škály barev nebo odstín šedi, pak musíme modulaní naptí na elektrodách mnit ve velkém intervalu. Píliš velká hodnota tohoto naptí však negativn ovlivuje barevný tón okolních prvk ve vybraných adách matice. Aby k tomuto rušivému efektu nedocházelo, použijeme k buzení zvoleného prvku matice aktivní prvek. Podle technologie výroby rozeznáváme aktivní prvky: a) TFT (Thin Film Transistor), b) MIM (Metal Insulator Metal). Obr Struktura LCD s barevnými filtry

22 Technické prostedky, zpracování obrazu a základy 3D grafiky ídicí naptí na obou elektrodách mže být podstatn nižší než u pasivní matice, protože aktivní prvek toto naptí zesílí na požadovanou úrove. Okolní body ve vybraných adách již nejsou rušeny, avšak tento jev je zaplacen složitostí výroby LCD. Do systému se musí zalenit tolik aktivních prvk, kolik je obrazových bod (pi rozlišení 64x48 je to 372 tranzistor. Displeje s pasivními maticemi jsou pomrn levné. Mají však šedivjší barvy a o ád vyšší setrvanost bodu (8-35 ms). Displeje s aktivními maticemi mají jasnjší barvy, nižší setrvanost bodu (menší než 3 ms), ale jsou v prmru 3 x dražší. Pro výbr vhodného displeje na bázi LCD jsou rozhodující tyto parametry:. hodnota rozlišení (24x768 92x2), 2. rozmry, hmotnost, vliv na zrak obsluhy, 3. otoení obrazu o 9 (pivot), 4. svítivost (2 4) cd/m 2 a kontrast (4: :), 5. výstup DVI (digitální video) pak odpadá pevod na analogový signál a zpt, 6. úhel pohledu (2 7 ), 7. rychlost odezvy min. 2 ms a mén (nap. 6, 8 ms), 8. poet vadných pixel/subpixel, 9. dotykový displej,. odolnost proti nárazu Mnie na bázi OLED OLED - Organic Light-Emitting Devices pracují na principu konverze elektrické energie na svtlo tzv. elektroluminescence. Využívá se tak vlastností nkterých organických materiál, které emitují svtlo v okamžiku, kdy jimi prochází elektrický proud. ez strukturou OLED je znázornn na obr Podstatou je vrstva luminescenního materiálu organických editor (v podstat diod, které velikostn odpovídají jednotlivým tekutým krystalm v LCD) obložená dvma elektrodami. Zatímco dolní injekní vrstva dr s elektrodami svtlo propouští, horní transportní vrstva elektron jej naopak musí odrážet. Obraz se vytváí tak, že elektrický proud proudí od anody ke katod pes výše popsané vrstvy a organické emitory, které emitují svtlo a barvu v závislosti na materiálu, který je k výrob použit. Výhody OLED oproti souasným LCD displejm:. každý krystal v LCD potebuje být podsvícen, aby byl vbec vidt, u OLED tento problém odpadá, 2. menší váha a rozmry, protože není nutná vrstva se svtlem, - 22 (22) -

23 3. mnohem menší spoteba elektrické energie. Elektrická energie se samozejm šetí i tím, že je napájena pouze ta ást obrazovky, která je v dané chvíli aktivní, 4. vtší úhel pohledu, 5. rychlejší doba odezvy jednotlivých bod, což dává tmto zaízením šanci spojit výhody klasických monitor s CRT obrazovkou a souasných LCD diplej. V souasné dob se poítá s využitím této technologie u menších zaízení, jako jsou mobilní telefony, PDA, náhlavní soupravy, automobilový prmysl, apod. Pokud by se do té doby nenašla lepší technologie, lze oekávat, že kolem roku 2 by mly OLED displeje nahradit LCD technologii. Nevýhody OLED: V souasnosti je nejvážnjším problém kratší životnost zaízení s OLED,která se odvíjí od délky výdrže organické hmoty, než se rozpadne. Obr Struktura OLED Rychlé feroelektrické LCD Základním materiálem jsou bistabilní kapalné krystaly ve smektické fázi (feroelektrické buky). Jednotlivé molekuly látky pedstavují elektrické dipóly, které se po pivedení vnjšího elektrického pole prostorov uspoádají v závislosti na charakteristice tohoto pole. Prmyslov se zaalo feroelektrických LCD displej využívat od poloviny 8. let. Výhody: - Zachovávají obraz až do nového impulsu bez pekreslování. Proto mají jasný obraz bez blikání, srovnatelný s TFT LCD, - rychlejší odezva na zmny elektrického pole než u klasických LCD, Nevýhody: - nároná výroba,

G R A F I C K É K A R T Y

G R A F I C K É K A R T Y G R A F I C K É K A R T Y Grafická karta nebo také videoadaptér je součást počítače, která se stará o grafický výstup na monitor, TV obrazovku či jinou zobrazovací jednotku. Režimy grafických karet TEXTOVÝ

Více

Monitory a grafické adaptéry

Monitory a grafické adaptéry Monitory a grafické adaptéry Monitor je důležitá součást rozhraní mezi uživatelem a počítačem Podle technologie výroby monitorů rozlišujeme: CRT monitory (Cathode Ray Tube) stejný princip jako u TV obrazovek

Více

DUM č. 18 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 18 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 18 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 24.02.2014 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: monitory CRT a LCD - princip funkce, srovnání (výhody

Více

monitor a grafická karta

monitor a grafická karta monitor a grafická karta monitor a grafická karta monitor slouží ke sdělování výsledků či průběhu řešených úloh a komunikaci operačního systému nebo programu s uživatelem. vše co má být zobrazeno na obrazovce,

Více

Grafická karta nebo také videoadaptér je součást počítače, která se stará o grafický výstup na monitor, TV obrazovku či jinou zobrazovací jednotku.

Grafická karta nebo také videoadaptér je součást počítače, která se stará o grafický výstup na monitor, TV obrazovku či jinou zobrazovací jednotku. Grafická karta nebo také videoadaptér je součást počítače, která se stará o grafický výstup na monitor, TV obrazovku či jinou zobrazovací jednotku. Grafická karta je zařízení, které převádí signál z počítače,nuly

Více

Grafické adaptéry a monitory

Grafické adaptéry a monitory Grafické adaptéry a monitory 1 Obsah přednášky Generace grafických adaptérů. Principy AGP. Rozhraní monitorů. Principy tvorby barev. Organizace video paměti. Nově technologie výroby monitorů. 2 Vývojové

Více

LCD displeje rozdělujeme na pasivní DSTN (Double Super Twisted Nematic) a aktivní TFT (Thin Film Transistors).

LCD displeje rozdělujeme na pasivní DSTN (Double Super Twisted Nematic) a aktivní TFT (Thin Film Transistors). OBRAZOVKA TYPU CRT Princip obrazovky katodovou paprskovou trubici (Cathode Ray Tube) CRT, objevil 1897 dr. Brown. Roku 1936 byla patentována první televizní obrazovka. Obrazovka je vzduchoprázdná skleněná

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu monitory, jejich rozdělení a vlastnosti

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu monitory, jejich rozdělení a vlastnosti Název školy Číslo projektu Autor Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing. Martin Baričák Název šablony III/2 Název DUMu 2.13 Výstupní zařízení I. Tematická oblast Předmět

Více

AGP - Accelerated Graphics Port

AGP - Accelerated Graphics Port AGP - Accelerated Graphics Port Grafiku 3D a video bylo možné v jisté vývojové etapě techniky pracovních stanic provozovat pouze na kvalitních pracovních stanicích (cena 20 000 USD a více) - AGP představuje

Více

Zobrazovací jednotky a monitory

Zobrazovací jednotky a monitory Zobrazovací jednotky a monitory Zobrazovací jednotka - karta, která se zasunuje do jednoho z konektorů na sběrnici uvnitř počítače. Dva režimy činnosti: Textový režim - zobrazuje znaky uvedené v tabulce

Více

Zarovnávací vrstvy jsou z vnitřní strany zvrásněny

Zarovnávací vrstvy jsou z vnitřní strany zvrásněny - LCD- LCD zobrazovací jednotka, která při své činnosti využívá technologii kapalných (tekutých) krystalů Používá se zejména jako zobrazovací jednotka pro: o Přenosné počítače (notebook, laptop) o nepočítačová

Více

Obrazovkový monitor. Antonín Daněk. semestrální práce předmětu Elektrotechnika pro informatiky. Téma č. 7: princip, blokově základní obvody

Obrazovkový monitor. Antonín Daněk. semestrální práce předmětu Elektrotechnika pro informatiky. Téma č. 7: princip, blokově základní obvody Obrazovkový monitor semestrální práce předmětu Elektrotechnika pro informatiky Antonín Daněk Téma č. 7: princip, blokově základní obvody Základní princip proud elektronů Jedná se o vakuovou elektronku.

Více

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti 4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti Z koncepního hlediska je mikropoíta takové uspoádání logických obvod umožující provádní logických i aritmetických operací podle posloupnosti povel

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Úkoly pro úpravu textu

Úkoly pro úpravu textu Úkoly pro úpravu textu 1) Na nadpisech je použit styl Nadpis 1, zarovnaný na střed, mezery před a za auto, řádkování 1,5. 2) První část textu je rozdělena do třech sloupců (první sloupec je široký 5 cm,

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

Zobrazovací technologie

Zobrazovací technologie Zobrazovací technologie Podle: http://extrahardware.cnews.cz/jak-funguji-monitory-crt-lcd-plazma CRT Cathode Ray Tube Všechny tyto monitory i jejich nástupci s úhlopříčkou až 24 a rozlišením 2048 1536

Více

David Buchtela. Monitory 20.10.2009. Monitory. David Buchtela. enýrství lská univerzita v Praze

David Buchtela. Monitory 20.10.2009. Monitory. David Buchtela. enýrství lská univerzita v Praze 1 20.10.2009 Monitory Monitory David Buchtela Katedra informačního inženýrstv enýrství Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělsk lská univerzita v Praze Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol 2 Monitory Monitor

Více

MONITOR. Helena Kunertová

MONITOR. Helena Kunertová MONITOR Helena Kunertová Úvod O monitorech Historie a princip fungování CRT LCD PDP Nabídka na trhu Nabídka LCD na trhu Monitor Výstupní elektronické zařízení sloužící k zobrazování textových a grafických

Více

VLASTNOSTI KOMPONENT MICÍHO ETZCE -ÍSLICOVÁÁST

VLASTNOSTI KOMPONENT MICÍHO ETZCE -ÍSLICOVÁÁST VLASTNOSTI KOMPONENT MICÍHO ETZCE -ÍSLICOVÁÁST 6.1. Analogovíslicový pevodník 6.2. Zobrazovací a záznamové zaízení 6.1. ANALOGOVÍSLICOVÝ PEVODNÍK Experimentální metody pednáška 6 Napájecí zdroj Sníma pevod

Více

Počítačová grafika Grafické karty a monitory (metodické materiály) dr. Josef Šedivý Centrum talentů UHK, 2010

Počítačová grafika Grafické karty a monitory (metodické materiály) dr. Josef Šedivý Centrum talentů UHK, 2010 Počítačová grafika Grafické karty a monitory (metodické materiály) dr. Josef Šedivý Centrum talentů UHK, 2010 Grafické karty zajišťuje o zobrazení obrazu na monitoru Původně grafické čipy (TV modulátory)

Více

Grafické adaptéry a monitory

Grafické adaptéry a monitory Grafické adaptéry a monitory 1 Základní pojmy Rozlišení: počet zobrazovaných bodů na celou obrazovku Příklad: monitor VGA s rozlišením 640 x 480 bodů (pixelů) na každém řádku je 640 bodů, řádků je 480

Více

Ladící pípravek DisplayKit

Ladící pípravek DisplayKit IMFsoft, s.r.o. 26.7.2005 Úvod Ladící pípravek V praxi ped samotným projektováním vlastního výrobku je vhodné ovit samostatnou innost jednotlivých komponent. Pro rychlé ovení správnosti programového vybavení

Více

Zobrazovací jednotky. 1 z :53. LED technologie.

Zobrazovací jednotky.  1 z :53. LED technologie. 1 z 11 14. 11. 2016 23:53 Zobrazovací jednotky slouží k zobrazení informací většinou malého rozsahu. Základní dělení dle technologie. Základní dělení dle možností zobrazování. Základní dělení dle technologie:

Více

Grafické adaptéry a monitory

Grafické adaptéry a monitory Grafické adaptéry a monitory 1 Obsah přednášky Generace grafických adaptérů. Principy AGP. Rozhraní monitorů. Principy tvorby barev. Video paměť základní principy. Monitor CRT základní informace. 2 Vývojové

Více

Michal Bílek Karel Johanovský. Zobrazovací jednotky

Michal Bílek Karel Johanovský. Zobrazovací jednotky Michal Bílek Karel Johanovský SPŠ - JIA Zobrazovací jednotky CRT, LCD, Plazma, OLED E-papír papír, dataprojektory 1 OBSAH Úvodem Aditivní model Gamut Pozorovací úhel CRT LCD Plazma OLED E-Paper Dataprojektory

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_I.14.9 Autor Petr Škapa Datum vytvoření 02. 12. 2012 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021.

Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021. Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021. Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí Název a číslo projektu CZ.1.07/1.1.38/01.0021

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více

5. Zobrazovací jednotky

5. Zobrazovací jednotky 5. Zobrazovací jednotky CRT, LCD, Plazma, OLED E-papír, diaprojektory Zobrazovací jednotky Pro připojení zobrazovacích jednotek se používá grafická karta nebo také video adaptér. Úkolem grafické karty

Více

Grafické adaptéry a monitory

Grafické adaptéry a monitory Grafické adaptéry a monitory 1 Základní pojmy Rozlišení: počet zobrazovaných bodů na celou obrazovku Příklad: monitor VGA s rozlišením 640 x 480 bodů (pixelů) na každém řádku je 640 bodů, řádků je 480

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7.

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; Internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_IN7DV_05_01_10

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Monitor EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Monitor EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Monitor EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.12 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky, konfigurace

Více

Paměti Josef Horálek

Paměti Josef Horálek Paměti Josef Horálek Paměť = Paměť je pro počítač životní nutností = mikroprocesor z ní čte programy, kterými je řízen a také do ní ukládá výsledky své práce = Paměti v zásadě můžeme rozdělit na: = Primární

Více

Obr. 1: Elektromagnetická vlna

Obr. 1: Elektromagnetická vlna svtla Svtlo Z teorie elektromagnetického pole již víte, že svtlo patí mezi elektromagnetická vlnní, a jako takové tedy má dv složky: elektrickou složku, kterou pedstavuje vektor intenzity elektrického

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 5 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_13 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY. 7. Zobrazovací zařízení

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY. 7. Zobrazovací zařízení MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 7. Zobrazovací zařízení Petr Lobaz, 11. 4. 2017 CRT CATHODE RAY TUBE historicky první zvládnutá technologie elektronického displeje dnes už se nevyrábí, ale principy

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek

17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek 17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek Polovodie se od kov liší pedevším tím, že mají vtší rezistivitu (10-2.m až 10 9.m) (kovy 10-8.m až 10-6.m). Tato rezistivita u polovodi

Více

Vývoj počítačové grafiky. Tomáš Pastuch Pavel Skrbek 15.3. 2010

Vývoj počítačové grafiky. Tomáš Pastuch Pavel Skrbek 15.3. 2010 Vývoj počítačové grafiky Tomáš Pastuch Pavel Skrbek 15.3. 2010 Počítačová grafika obor informatiky, který používá počítače k tvorbě umělých grafických objektů nebo pro úpravu již nasnímaných grafických

Více

Moderní multimediální elektronika (U3V)

Moderní multimediální elektronika (U3V) Moderní multimediální elektronika (U3V) Prezentace č. 11 Domácí kino a moderní zobrazovací jednotky Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D. Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně Program prezentace Zobrazovací jednotky

Více

METRA BLANSKO a.s. 03/2005. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory

METRA BLANSKO a.s.  03/2005. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory METRA BLANSKO a.s. KLEŠ!OVÉ P"ÍSTROJE www.metra.cz KLEŠ!OVÉ AMPÉRVOLTMETRY S ANALOGOVÝM ZOBRAZENÍM Proud AC Nap!tí AC 1,5 A, 3 A, 6 A, 15 A, 30 A, 60 A 150 A, 300 A 150 V, 300 V, 600 V T"ída p"esnosti

Více

Videosignál. A3M38VBM ČVUT- FEL, katedra měření, přednášející Jan Fischer. Před. A3M38VBM, 2015 J. Fischer, kat. měření, ČVUT FEL, Praha

Videosignál. A3M38VBM ČVUT- FEL, katedra měření, přednášející Jan Fischer. Před. A3M38VBM, 2015 J. Fischer, kat. měření, ČVUT FEL, Praha Videosignál A3M38VBM ČVUT- FEL, katedra měření, přednášející Jan Fischer 1 Základ CCTV Základ - CCTV (uzavřený televizní okruh) Řetězec - snímač obrazu (kamera) zobrazovací jednotka (CRT monitor) postupné

Více

Grafické adaptéry a monitory

Grafické adaptéry a monitory Grafické adaptéry a monitory 1 Obsah přednášky Generace grafických adaptérů. Základní principy AGP. Rozhraní monitorů. Principy tvorby barev. Video paměť základní principy. Monitor CRT základní informace.

Více

Technologie LCD panelů. Jan Vrzal, verze 0.8

Technologie LCD panelů. Jan Vrzal, verze 0.8 Technologie LCD panelů Jan Vrzal, verze 0.8 Princip LCD panelů tekuté krystaly jsou látka, která má stále krystalickou mřížku a zároveň se chová podobně jako kapalina tyto krystaly byly objeveny na nervových

Více

TELEVIZNÍ ZÁZNAM A REPRODUKCE OBRAZU

TELEVIZNÍ ZÁZNAM A REPRODUKCE OBRAZU TELEVIZNÍ ZÁZNAM A REPRODUKCE OBRAZU Hystorie Alexander Bain (Skot) 1843 vynalezl fax (na principu vodivé desky s napsaným textem nevodivým, který se snímal kyvadlem opatřeným jehlou s posunem po malých

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

Základy MIDI komunikace

Základy MIDI komunikace Propojení nástroje a poítae Základy MIDI komunikace MIDI IN, OUT, THRU Možností, jak pipojit klávesy k poítai je hned nkolik. Stále nejrozšíenjší porty pro MIDI komunikaci u kláves jsou klasické MIDI IN

Více

DIPLOMOVÝ PROJEKT ELEKTRONICKÁ ZA ÍZENÍ PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY

DIPLOMOVÝ PROJEKT ELEKTRONICKÁ ZA ÍZENÍ PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ, KATEDRA MIKROELEKTRONIKY DIPLOMOVÝ PROJEKT ELEKTRONICKÁ ZA ÍZENÍ PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY VEDOUCÍ PRÁCE: Doc. Ing. Miroslav Husák,CSc. DIPLOMANTI:

Více

Program. Zobrazovací jednotky

Program. Zobrazovací jednotky Program Zobrazovací jednotky CRT, LCD, plazmové, monitory dataprojektory, parametry současných zoobrazovacích jednotek rozlišení barevná hloubka obnovovací frekvence šířka pásma rozkladové frekvence Zobrazovací

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Jak taková poítaová sí vypadá

Jak taková poítaová sí vypadá Jak taková poítaová sí vypadá Po té, co jsme si vysvtlili dležitost poítaových sítí, mžeme konen zaít poznávat principy skryté komunikace okolo nás. Z hlediska rozsahu lze vytváet rzn rozsáhlé poítaové

Více

MEG jako dvoj inný blokující m ni

MEG jako dvoj inný blokující m ni 1 MEG jako dvojinný blokující mni (c) Ing. Ladislav Kopecký, leden 2015 K napsání tohoto lánku m inspiroval web (http://inkomp-delta.com/page3.html ) bulharského vynálezce Dmitri Ivanova, který pišel se

Více

Počet bodů, které je tiskárna schopna vytisknout na jeden palec (bpi - bits per inch)

Počet bodů, které je tiskárna schopna vytisknout na jeden palec (bpi - bits per inch) Tiskárny. Typy, charakteristika, tiskové jazyky Tiskárna Tiskárny jsou výstupní zařízení sloužící pro výstup údajů z počítače. Prostřednictvím tiskárny je možné data uchovaná doposud v elektronické formě

Více

Monitory LCD. Obsah přednášky: Princip činnosti monitorů LCD. Struktura základní buňky. Aktivní v. pasivní matice. Přímé v. multiplexované řízení.

Monitory LCD. Obsah přednášky: Princip činnosti monitorů LCD. Struktura základní buňky. Aktivní v. pasivní matice. Přímé v. multiplexované řízení. Monitory LCD Obsah přednášky: Princip činnosti monitorů LCD. Struktura základní buňky. Aktivní v. pasivní matice. Přímé v. multiplexované řízení. 1 Základní informace Kapalné krystaly byly objeveny v r.

Více

www.zlinskedumy.cz Střední průmyslová škola Zlín

www.zlinskedumy.cz Střední průmyslová škola Zlín VY_32_INOVACE_31_12 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Paměti Rambus DRAM (RDRAM) Paměti Flash Paměti SGRAM

Paměti Rambus DRAM (RDRAM) Paměti Flash Paměti SGRAM Paměti Rambus DRAM (RDRAM) Paměti Flash Paměti SGRAM 1 Požadavky na RDRAM - začátky Nové DRAM musí zajistit desetinásobné zvýšení šířky pásma srovnání výkonu procesoru a paměti. Náklady na výrobu a prodej

Více

Pracovní stanice. Minimální požadované parametry

Pracovní stanice. Minimální požadované parametry íloha Specifikace pedmtu plnní íloha. 1 RS Katalogový list HW-PC Pracovní stanice TYP KL: HW-PC provedení Minimální požadované parametry mini provedení - desktop jednoduchá modulární konstrukce s možností

Více

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 12) Zobrazovací za ízení Petr Lobaz, 13. 5. 2014 CRT CATHODE RAY TUBE historicky první zvládnutá technologie elektronického displeje dnes už se nevyrábí, ale principy

Více

Efektivní hodnota proudu a nap tí

Efektivní hodnota proudu a nap tí Peter Žilavý: Efektivní hodnota proudu a naptí Efektivní hodnota proudu a naptí Peter Žilavý Katedra didaktiky fyziky MFF K Praha Abstrakt Píspvek experimentáln objasuje pojem efektivní hodnota stídavého

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Vizualizační technika Ing. Jakab Barnabáš

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Vizualizační technika Ing. Jakab Barnabáš Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Vizualizační technika

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Zdeněk Dostál Ročník: 2. Hardware.

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Zdeněk Dostál Ročník: 2. Hardware. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Číslo projektu:

Více

Z čeho se sběrnice skládá?

Z čeho se sběrnice skládá? Sběrnice Co je to sběrnice? Definovat sběrnici je jednoduché i složité zároveň. Jedná se o předávací místo mezi (typicky) více součástkami počítače. Sběrnicí však může být i předávací místo jen mezi dvěma

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_09 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Televizní obrazovky a zobrazovače

Televizní obrazovky a zobrazovače Televizní obrazovky a zobrazovače Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení Obrazovky a monolitické zobrazovače pro BTV dělení. CRT vakuové

Více

Televizní obrazovky a zobrazovače

Televizní obrazovky a zobrazovače Televizní obrazovky a zobrazovače Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení Obrazovky a monolitické zobrazovače pro BTV dělení. CRT vakuové

Více

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Stední prmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Píjmení: Hladna íslo úlohy: 9 Jméno: Jan Datum mení: 23.

Více

Optoelektronika. elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD. Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

Optoelektronika. elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD. Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA) Optoelektronika elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD Elektro-optické převodníky žárovka - nejzákladnější EO převodník nevhodné pro optiku široké spektrum vlnových délek vhodnost pro EO

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

Základní funkce obrazového senzoru a displeje

Základní funkce obrazového senzoru a displeje Obrazové displeje Základní funkce obrazového senzoru a displeje zobrazovací systém konverze 3D na 2D senzor opto_elektrická konverze, časový multiplex displej elektro_optická konverze, časový demultiplex

Více

Variátor. Doutnavka. Zářivka. Digitron. Sensistor. Kompaktní Zářivka. Ing. Ladislav Fišer, Ph.D.: Druha prednaska. VA charakteristika

Variátor. Doutnavka. Zářivka. Digitron. Sensistor. Kompaktní Zářivka. Ing. Ladislav Fišer, Ph.D.: Druha prednaska. VA charakteristika VA charakteristika Variátor R S a R D. = f(u) VA charakteristika Doutnavka Sériové řazení 0-A náběhová oblast A-B pracovní oblast B-C oblast přetížení U R = I 27.2.2008 12:46 Základy elektroniky - 2. přednáška

Více

Úvod do problematiky. Význam počítačové grafiky. Trochu z historie. Využití počítačové grafiky

Úvod do problematiky. Význam počítačové grafiky. Trochu z historie. Využití počítačové grafiky Přednáška 1 Úvod do problematiky Význam počítačové grafiky Obrovský přínos masovému rozšíření počítačů ovládání počítače vizualizace výsledků rozšíření možnosti využívání počítačů Bouřlivý rozvoj v oblasti

Více

ORACLE ÍZENÍ VÝROBY ORACLE WORK IN PROCESS KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS

ORACLE ÍZENÍ VÝROBY ORACLE WORK IN PROCESS KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS ORACLE WORK IN PROCESS ORACLE ÍZENÍ VÝROBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS Definice standardních výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh pro libovolný zvolený interval Definice výrobních píkaz koncové

Více

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 12) Zobrazovací za ízení Petr Lobaz, 10. 5. 2016 CRT CATHODE RAY TUBE historicky první zvládnutá technologie elektronického displeje dnes už se nevyrábí, ale principy

Více

ÚSTAV AUTOMATIZACE A MICÍ TECHNIKY Fakulta elektrotechniky a komunikaních technologií Vysoké uení technické v Brn

ÚSTAV AUTOMATIZACE A MICÍ TECHNIKY Fakulta elektrotechniky a komunikaních technologií Vysoké uení technické v Brn 1 Obsah: 1. ÚVOD...4 1.1 Obecné použití...4 1.2 Konkrétní použití...5 2. ZPRACOVÁNÍ OBRAZU...7 2.1 Snímání obrazu...8 2.2 Další zpracování...9 2.3 Omezující vlivy...11 2.3.1 Odlesk zdroje svtla na lesklých

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Petr

Více

ipové karty, standardy PKCS#11, PKCS#15

ipové karty, standardy PKCS#11, PKCS#15 ipové karty, standardy PKCS#11, PKCS#15 Pod pojmem ipová karta (smart card) dnes rozumíme integrovaný obvod, zalisovaný v njakém nosii a obsahující procesor s dostaten velkou pamtí a software (operaní

Více

Lekce 8 IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Lekce 8 IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Zobrazovací jednotky

Zobrazovací jednotky 1 Základní dělení Podle principu zobrazování: S katodovou obrazovkou, LCD, Plazmové, Elektroluminiscenční, Elektrochemické,... Podle způsobu činnosti: Rastrové, Vektorové. 2 Katodová obrazovka CRT Cathode

Více

Komponenty a periferie počítačů

Komponenty a periferie počítačů Komponenty a periferie počítačů Monitory: v současné době výhradně ploché LCD monitory s úhlopříčkou 19 30 (palců, 1 palec = 2,54 cm) LCD (Liquid Crystal Display): skládá se z tzv. pixelů, každý pixel

Více

ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVA. Režimy práce: Monitory CRT. Provedení

ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVA. Režimy práce: Monitory CRT. Provedení ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVA Počítač vytvoří obraz pomocí dvou hlavních prvků: - zobrazovacího adapteru (grafická karta) - displeje (CRT,LCD,OLED) Obraz vytváří grafická karta, monitor jej pouze zobrazí. Režimy

Více

Technický popis. Obsah balení. Popis kamery a jejího píslušenství

Technický popis. Obsah balení. Popis kamery a jejího píslušenství Technický popis Kamera Pijíma -napájecí naptí 9V DC 12V DC -napájecí proud 300 ma 200 ma -penosová frevence 2.4-2.4835GHz 2.4-2.4835GHz -typ modulace FM FM -poet kanál 2 2 -min.intenzita osvtlení 0 Lux(vzdálenost

Více

12. Periferní zařízení počítačů.

12. Periferní zařízení počítačů. 12. Periferní zařízení počítačů. Obsah 12. Periferní zařízení počítačů.... 1 12.1 Monitory... 1 12.1.1 Klasické monitory... 2 12.1.2 LCD obrazovky... 4 12.1.3 Velikost obrazovky... 5 12.2 Klávesnice...

Více

LCD displeje. - MONOCHROMATICKÉ LCD DISPLEJE 1. s odrazem světla (pasivní)

LCD displeje. - MONOCHROMATICKÉ LCD DISPLEJE 1. s odrazem světla (pasivní) LCD displeje LCD = Liquid Crystal Display (displej z tekutých krystalů) Tekutými krystaly se označují takové chemické látky, které pod vlivem elektrického pole (resp. elektrického napětí) mění svoji molekulární

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

Píkazy pro kreslení.

Píkazy pro kreslení. Píkazy pro kreslení. Tento text je psán pro AUTOCAD 2006, eskou modifikaci. V jiných verzích se proto vyskytnou odchylky. Jsou to píkazy, které umožují nakreslit jednotlivé entity v AUTOCADu. Z menu je

Více

Úvod do architektur personálních počítačů

Úvod do architektur personálních počítačů Úvod do architektur personálních počítačů 1 Cíl přednášky Popsat principy proudového zpracování informace. Popsat principy zřetězeného zpracování instrukcí. Zabývat se způsoby uplatnění tohoto principu

Více

Hardware. Z čeho se skládá počítač

Hardware. Z čeho se skládá počítač Hardware Z čeho se skládá počítač Základní jednotka (někdy také stanice) obsahuje: výstupní zobrazovací zařízení CRT nebo LCD monitor počítačová myš vlastní počítač obsahující všechny základní i přídavné

Více

SEZNAM A VYSVĚTLENÍ VYBRANÝCH POJMŮ TÝKAJÍCÍCH SE PARAMETRŮ ZOBRAZOVACÍCH JEDNOTEK ELEKTRONICKÝCH SYSTÉMŮ

SEZNAM A VYSVĚTLENÍ VYBRANÝCH POJMŮ TÝKAJÍCÍCH SE PARAMETRŮ ZOBRAZOVACÍCH JEDNOTEK ELEKTRONICKÝCH SYSTÉMŮ SEZNAM A VYSVĚTLENÍ VYBRANÝCH POJMŮ TÝKAJÍCÍCH SE PARAMETRŮ ZOBRAZOVACÍCH JEDNOTEK ELEKTRONICKÝCH SYSTÉMŮ Grafický čip (GPU Graphic Procesor Unit) představuje hlavní část grafické karty. Zpracovává instrukce

Více

Obrazové snímače a televizní kamery

Obrazové snímače a televizní kamery Obrazové snímače a televizní kamery Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení Snímače obrazových signálů akumulační a neakumulační. Monolitické

Více

Obrazové snímače a televizní kamery

Obrazové snímače a televizní kamery Obrazové snímače a televizní kamery Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení Snímače obrazových signálů akumulační a neakumulační. Monolitické

Více

Zobrazovací soustava. Přednáška 9 Prof. RNDr. Peter Mikulecký, PhD.

Zobrazovací soustava. Přednáška 9 Prof. RNDr. Peter Mikulecký, PhD. Zobrazovací soustava Přednáška 9 Prof. RNDr. Peter Mikulecký, PhD. Zobrazování Monitory CRT (Cathode Ray Tube) o princip katodové trubice Displeje LCD (Liquid Crystal Display) o dvě desky pokryté elektrodami,

Více

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o.

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o. O spolenosti OSAM TRADE s.r.o. Kontakty OSAM TRADE s.r.o. U Jeslí 619 370 01 eské Budjovice +420 602 428 817 Velkoobchod: +420 728 815 256 Technická podpora: +420 774 774 209 www.osamtrade.cz info@osamtrade.cz

Více

Záznam z MIDI zařízení (1)

Záznam z MIDI zařízení (1) Záznam z MIDI zařízení (1) MIDI (Musical Instrument Digital Interface), je rozhraní, pomocí něhož lze k počítači připojit další zařízení (které rovněž splňuje standard MIDI) Typickým příkladem MIDI zařízení

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Paměti Rambus DRAM (RDRAM) Paměti Flash Paměti SGRAM

Paměti Rambus DRAM (RDRAM) Paměti Flash Paměti SGRAM Paměti Rambus DRAM (RDRAM) Paměti Flash Paměti SGRAM 1 Požadavky na RDRAM - začátky Nové DRAM musí zajistit desetinásobné (?) zvýšení šířky pásma srovnání výkonu procesoru a paměti. Náklady na výrobu a

Více