Zpracování lesních hospodářských osnov Jilemnicko Krkonoše

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpracování lesních hospodářských osnov Jilemnicko Krkonoše"

Transkript

1 Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace Ve smyslu 7 odst.3) a dle 18 odst.3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) - mimo režim zákona - Název veřejné zakázky malého rozsahu Zpracování lesních hospodářských osnov Jilemnicko Krkonoše Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Jilemnice Adresa zadavatele: Masarykovo nám. čp. 82 PSČ pošta Jilemnice Statutární zástupce: Mgr. Vladimír Richter, starosta IČ: Čl. 1) Informace o předmětu zadávané zakázky Zpracování lesních hospodářských osnov Jilemnicko Krkonoše (dále jen LHO) na území zařizovacího obvodu města Jilemnice, jako obce s rozšířenou působností, s platností pro období (dále jen LHO). Zařizovací obvod tvoří katastrální území: Benecko, Bratrouchov, Buřany, Dolní Rokytnice, Dolní Štěpanice, Františkov v Krkonoších, Horní Branná, Horní Dušnice, Horní Rokytnice nad Jizerou, Horní Sytová Horní Štěpanice, Hrabačov, Jablonec nad Jizerou, Jestřabí v Krkonoších, Křížlice, Mrklov, Paseky nad Jizerou, Poniklá, Rokytno v Krkonoších, Roudnice v Krkonoších, Stromkovice, Valteřice v Krkonoších, Víchová nad Jizerou, Víchovská Lhota, Vítkovice v Krkonoších (dosavadní název LHO Harrachovsko) Přibližná výměra lesních pozemků určených ke zpracování LHO je 1725 ha. Konečná výměra bude upřesněna po zpracování zadávacích podkladů, které pro zadavatele zhotovuje Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, pobočka Jablonec nad Nisou. Čl. 2) Zadávací podmínky Zpracování lesních hospodářských osnov bude provedeno dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen lesní zákon), dle vyhlášky Ministerstva zemědělství České republiky č. 84/1996 Sb., ze dne 18. března 1996, o lesním hospodářském plánování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška), podle schválené metodiky Ministerstva zemědělství, včetně podmínek zadavatele. Digitální forma bude předána ve formátu podle Informačního standardu hospodářské úpravy lesů platné v době odevzdání zakázky. Zpracované LHO budou mít zejména tyto náležitosti: všeobecnou část, podrobné údaje pro porosty, porostní skupiny či etáže a dřeviny, plochovou tabulku, lesnické mapy, vlastnické separáty. Nadstandardní výstupy v ceně v min. rozsahu: lesnické mapy porostní pro odborné lesní hospodáře, lesnické mapy těžební pro odborné lesní hospodáře, hospodářské knihy s evidencí pro odborné lesní hospodáře. Čl. 3) Doba plnění: Podle ust. 14 odst. 7 vyhlášky MZe č. 84/1996 Sb. zpracovatel předá LHO zadavateli nejpozději do prvního roku její platnosti. Čl. 4) Požadavky na zpracování, obsah a členění nabídky: Uchazeč uvede - krycí list nabídky (dle přiloženého vzoru), kde bude uvedena cena práce na 1 ha (bez DPH, DPH, s DPH), která je nejvýše přípustná a platná po celou dobu činnosti; celková cena za zpracování LHO (bez DPH, DPH, s DPH) v konečném znění smlouvy bude upravena dle čl. 1, - návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče zahrnující mj. záruku na kvalitu díla po celou dobu platnosti LHO (tj. 10 let), rozhodné termíny stanovené pro jednotlivé etapy, včetně platebních podmínek (doba splatnosti faktur min. 30 dnů); zájemce uvede výši sankce 2000,- Kč za každý den prodlení s dokončením a předáním předmětu zakázky; zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o přesném znění smlouvy. - možnosti nadstandardních výstupů nad rámec vyhlášky MZe č. 84/1996 Sb.

2 - vlastní technické, personální a materiální vybavení k plnění zakázky (seznam vlastních odborných pracovníků, kteří se budou zakázkou zabývat, techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky; popis technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti) čestné prohlášení: - přehled realizovaných zakázek obdobného charakteru a rozsahu včetně kontaktních adres objednatelů - splnění kvalifikačních předpokladů (viz. čl. 7) Čl. 5) Podklady: Náležitosti dle ust. 13 odst. 5 vyhlášky MZe č. 84/1996 Sb. Čl. 6) Lhůta a místo pro podání nabídek Počátek běhu lhůty pro podání nabídek: Lhůta pro podání nabídky počíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídek Konec běhu lhůty pro podání nabídek: Datum: 22. října 2010, hodina: 10,00 hod. Ustanovená výběrová komise provede následně otevírání obálek a kontrolu úplnosti nabídek. Otevírání obálek, posuzování a hodnocení nabídek bude neveřejné. Nabídky budou doručeny v uzavřených obálkách označených NABÍDKA, LHO JILEMNICKO KRKONOŠE, nadpisem NEOTVÍRAT, názvem a adresou uchazeče. Nabídky lze podávat prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně na podatelnu městského úřadu. Nabídky budou podány do sídla zadavatele: Město Jilemnice, Masarykovo nám. 82, PSČ Jilemnice. Čl.7) Požadavky na prokázání splnění kvalifikace Zadavatel požaduje v nabídkách prokázat kvalifikaci v tomto rozsahu: a) Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč čestným prohlášením, z jehož obsahu musí být zřejmé, že uchazeč splňuje základní kvalifikační předpoklady ve smyslu 53 odst. 1 písm. a) až i) zákona. Prohlášení doloží na přiloženém závazném formuláři. b) K prokázání profesních kvalifikačních předpokladů uchazeč doloží v kopiích: - platný výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, je-li v nich uchazeč zapsán - doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci - licenci vydanou MZe ČR dle ust lesního zákona. Uchazeč, který neprokáže ve lhůtě pro podání nabídek splnění kvalifikace, bude vyloučen z další účasti v zadávacím řízení. Pokud uchazeč nepředloží výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, ač by měl být v obchodním rejstříku či v jiné obdobné evidence zapsán, bude z tohoto důvodu vyloučen z další účasti v zadávacím řízení z důvodu nesplnění kvalifikace. Čl. 8) Údaje o hodnotících kritériích Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Dílčí kritéria hodnocení a způsob výpočtu: - Výše nabídkové ceny váha 60% Zájemce ve své nabídce uvede nabídnutou cenu za celý rozsah plnění v Kč bez DPH, DPH a celkovou cenu vč. DPH. - Termín dokončení a předání plnění váha 35% Zájemce ve své nabídce uvede konečný termín dokončení a předání plnění, nejdéle k Počet odborných pracovníků váha 5 % Zájemce ve své nabídce uvede počet vlastních odborných pracovníků, kteří se budou zakázkou zabývat.

3 Způsob hodnocení: Bodová hodnota hodnota nejvýhodnější nabídky hodnota Vaší nabídky = (resp.) x váha hodnota Vaší nabídky hodnota nejvýhodnější nabídky Čl. 9) Různé Zadavatel nepřipouští variantní nabídky. Zadavatel si vymezuje právo zrušit zadávací řízení do uzavření smlouvy o dílo bez uvedení důvodu. Uchazeč podává nabídku dobrovolně a na vlastní náklady. V Jilemnici dne Mgr. Vladimír Richter starosta Města Jilemnice

4 Čestné prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů Název zakázky: Zpracování lesních hospodářských osnov Jilemnicko Krkonoše Identifikační údaje zadavatele Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: IČ: Adresa sídla / místa podnikání/ trvalého pobytu: Osoba oprávněná za uchazeče jednat: Kontaktní osoba: Telefon, fax: Název: Město Jilemnice., IČ Adresa zadavatele: Masarykovo nám Jilemnice Identifikační údaje uchazeče Ke dni prohlašujeme, že dodavatel resp. statutární orgán dodavatele či každý člen statutárního orgánu dodavatele, či statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu právnické osoby, která je statutárním orgánem či členem statutárního orgánu dodavatele, či vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu resp. statutární orgán dodavatele či každý člen statutárního orgánu dodavatele, či statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu právnické osoby, která je statutárním orgánem či členem statutárního orgánu dodavatele, či vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu na jeho majetek neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních předpisů není v likvidaci V dne Jméno, příjmení statutárního orgánu: Razítko a podpis

5 K R Y C Í L I S T N A B Í D K Y 1. Veřejná zakázka Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: Město Jilemnice Osoba oprávněná za zadavatele jednat : Mgr. Vladimír Richter, starosta /v technických věcech: Ing. Václav Myslivec, vedoucí odboru životního prostředí/ Název: Zpracování lesních hospodářských osnov Jilemnicko Krkonoše dosavadní ozn. LHO Harrachovsko, LHC Základní identifikační údaje uchazeče Název: Sídlo / místo podnikání: Telefon / fax: IČ: DIČ: Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Kontaktní osoba: Telefon: 3. Nabídková cena (CZK) Cena Samostatně DPH Cena celkem bez DPH: (sazba 20%) (včetně DPH) Za 1 ha Za 1725 ha 4. Osoba oprávněná jednat za uchazeče Podpis oprávněné osoby: Titul, jméno, příjmení: Funkce: Otisk razítka:

6

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Plaveč 8. 10. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 456 71 702 bankovní spojení: Komerční banka Znojmo číslo účtu: 29 537-741 / 0100

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle Pravidel OPPK, verze 1.7 s názvem Chromatograf. Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Městys Liteň (dále jen zadavatel ) Vás vyzývá k podání nabídky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem Přeprogramování informačního systému České unie sportu vydaná v souladu s usnesením Výkonného výboru ČUS ze dne 8.9.2014 1. Zadavatel Název:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

V Komárově dne 13. června 2012 V Ý Z V A

V Komárově dne 13. června 2012 V Ý Z V A M Ě S T Y S K O M Á R O V Sídlem: nám. Míru 204, 267 62 Komárov, okres Beroun Zastoupený: Antonínem Merhautem, starostou městyse Fax / Tel: 311 572 330 E-mail: komarov@c-box.cz IČ: 002 33 382 V Ý Z V A

Více

Č.j. KRPU-234941-3/ČJ-2014-0400VZ Ústí nad Labem 21. října 2014 Počet listů: 4 Přílohy: 2/8. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

Č.j. KRPU-234941-3/ČJ-2014-0400VZ Ústí nad Labem 21. října 2014 Počet listů: 4 Přílohy: 2/8. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPU-234941-3/ČJ-2014-0400VZ Ústí nad Labem 21. října 2014 Počet listů: 4 Přílohy: 2/8 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého

Více

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona Kontaktní osoba: Jan Brychta Tel.: 267 994 407 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky

Více

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT INSTITUT TRHU PRÁCE PODPŮRNÝ SYSTÉM SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI Registrační číslo projektu : CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008

Více

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu Dokumentace výběrového řízení veřejnou zakázku malého rozsahu dle 18 odst. 5 ve spojení s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších pisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Dodávání léků pro klienty Domova pro seniory Zastávka. Zadávací dokumentace výběrového řízení

Dodávání léků pro klienty Domova pro seniory Zastávka. Zadávací dokumentace výběrového řízení Dodávání léků pro klienty Domova pro seniory Zastávka Zadávací dokumentace výběrového řízení Zadavatel Domov pro seniory Zastávka se sídlem Sportovní 432, Zastávka, PSČ 664 84 právní forma zadavatele příspěvková

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C Odbor školství, kultury a sportu náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 Zájemci o veřejnou zakázku Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadání na služby dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Název veřejné zakázky: Hodnocení implementačního systému

Více