DALSI LOKALITY S DOKLADY NEOLITICKE TEZBY A ZPRACOVANI KAMENE V JIZERSKYCH HORACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DALSI LOKALITY S DOKLADY NEOLITICKE TEZBY A ZPRACOVANI KAMENE V JIZERSKYCH HORACE"

Transkript

1 ARCHEOLOGIE VE STREDNICH CECHACH 9, 25, str DALSI LOKALITY S DOKLADY NEOLITICKE TEZBY A ZPRACOVANI KAMENE V JIZERSKYCH HORACE Petr Sfda.UVOD Od roku 22, kdy probiha dlouhodoby systematicky vyzkum lokality Jistebsko, se nalezovy fond oproti stavu v tomto roce vyrazne rozrostl. Cilem tohoto clanku je shrnout soucasny stav poznani pfedevsfm nove nalezenych lokalit, lokalite Jistebsko se budeme venovat podrobneji na jinem miste. Nasledujici vycet lokalit s doklady neoliticke vyroby vychazi ze znalosti, ktere jsme meli na konci cervna roku 25. Zcela jiste se nejedna o uplny a uzavfeny soubor lokalit, vzhledem k malemu stupni prozkoumanosti regionu muzeme ocekavat dalsi vyrazny posun v poznani (Prostfednik et al v tisku) (obr. 'tab.l). 2. LOKALITY S DOKLADY NEOLITICKE TEZBY A ZPRACOVANI SUROVIN V JIZERSKYCH HORACH Jistebsko Cinnost manzelu Sreinovych vyvrcholila v prubehu roku 2 objevem neporusenych pozustatku tezby v miste vyskytu pfihodne suroviny. Na jafe nasledujiciho roku pak byl pfedpoklad neolitickeho stafi dochovanych reliktu potvrzen pomoci sberu materialu, provedeni mikrovrypu a archeologicke sondaze. V roce 22 a 23 bylo ze sondy ziskano na 7 neolitickych artefaktu, ktere dokladaji krome tezby i zpracovani suroviny na miste. Obdobne mnozstvi pak pfinesla i sezona 24 v sondach 2 az 5. Tato kolekce spolu se sbery citajici jiz na 4 neolitickych artefaktu je zatim nejvetsi z nami studovanych lokalit. V roce 24 pokracoval i systematicky pruzkum okoli lokality. V kvetnu bylo objeveno tezebni pole II a v cervenci pak i tezebni pole III. Plocha mezi jednotlivymi tezebnimi poli je poskozena pfemenou na stredoveka pole, artefakty vsak muzeme nalezt i zde. Na katastru Jistebska tak dochovane relikty tezby spolu s rozptylem artefaktu na plose poskozene ve stfedoveku tvofi protahly pas, ktery logicky pokracuje na sousedni katastr Marsovic. Tezebnf pole Jistebsko I Tezebni pole cislo I je pas dlouhy cca 8 m, v nejsirsim miste siroky 35 m, ktery se zuzuje smerem k JV na pfiblizne m. Plocha cele lokality je 5,4 ha a jedna se o nejvetsi dochovany relikt neoliticke tezby. Odhadovany pocet dochovanych tezebnich jam je 5 az 65. Sonda je lokalizovana k severnimu okraji pfiblizne do stfedu dochovane plochy. Tezebni' pole Jistebsko II Tezebni pole cislo 2 je situovano na samem vrcholu Marsovickeho vrchu. Jeho soucasny tvar pfipomina nepravidelny oval o delce os 25 a 3 m. Plocha tezebniho pole je 4,8 ha. Pocet dochovanych jam Tato prace byla vypracovana na zaklade casti disertacni prace autora obhajene v roce 25 (Sida 25). V roce 25 byla disertacni prace podporena Stipendiem Gerharda Bersu nadace Pro Archaeologia Saxoniae a grantovym projektem Grantove agentury Ceske republiky,,doktorandska skola archeologie" cislo 44/3/H46.

2 78 Petr SIDA /A Jistebsko _ ZasadaX Obr.. Jizerske hory, lokality s doklady neoliticke tezby a zpracovani' kamenne suroviny. lokalita Marsovice I Marsovice II plocha/ha,4,46 %,3,3 Tab.. Jizerske hory, Prehled neolitickych tezebni'ch a vyrobni'ch lokalit a jejich plochy. Zvyraznene s doklady tezby. Marsovice III,57,4 Velke Hamry I,,6 Jistebsko III,3,8 Paseky nad Jizerou, Bila skala 2,9,8 Jistebsko II 4, 2,6 okoli Kokonin 7, 4,5 Zadni Zbytky 8,9 5,6 Jistebsko I 5,4 9,7 okoli Jistebsko 36, 22,8 Velke Hamry II 38 24, okoli Marsovice 42, 26,6 58,34

3 Dalsf lokality s doklady neoliticke tezby a zpracovanf kamene v Jizerskych horach 79 muzeme odhadnout mezi 5 az 5. Vzhledem k situovani na samy vrchol, kde jsou svahove sedimenty malo mocne, je i velikost tezebnich jam vyrazne mensi. Tezebni pole Jistebsko III Tezebni pole III nalezneme mezi obema jiz vyse uvedenymi. Tvarem pfipomina dva spojene trojuhelniky. Delsi osa ma na delku 22 m, sirka pak nepfesahuje m. Plocha celeho pole je,29 ha. Pocet dochovanych jam muzeme odhadnout mezi 5 az 5. Nejzajimavejsi je pfikopovity utvar ve stfedni casti lokality. Plocha mezi tezebnimi poli byla v minulosti take zasazena tezbou a vyrobou artefaktu. V soucasnem lese po ni nezustaly patrne zadne stopy, ale jeste na leteckych snimcich z tricatych let jsou v tomto prostoru porostove pfiznaky velkych jam (vetsina Marsovickeho vrchu krome tezebnich poli tehdy byla zarostla travou). V cele plose take muzeme sbirat neoliticke artefakty. Zatim zjistena plocha ve stfedoveku zplanyrovaneho prostoru na katastru Jistebska je 36, ha. Plocha plynule navazuje na sousednich katastrech Marsovic a Kokonina. Vzhledem k vysoke hustote zpracovatelskeho odpadu dosahuje mnozstvi industrie na lokalite astronomickych hodnot stovek milionu az miliard. Takoveto obrovske nakupeni dilenskeho odpadu je na zpracovatelskych lokalitach bezne a nemelo by nas pfekvapit. Obdobna situace byla studovana napfiklad na Stranske Skale (Svoboda - Smid 994). Marsovice Na katastr Marsovic plynule pfechazi pas s nalezy neoliticke industrie ze sousedniho katastru Jistebska. Z tohoto pohledu se jedna o jednu velkou lokalitu. Protoze je lokalita blize stfedovekemu jadru vsi Marsovice, je vyrazne vice poskozena zemedelskymi upravami, nez plocha lokality na sousednim katastru. Rozloha poskozene plochy s nalezy artefaktu je 42, ha. Tezebnf pole Marsovice I Tezebni pole Marsovice I je nejmensi z dosud objevenych na Marsovickem vrchu (ma rozlohu,4 ha). Nachazi se v jihovychodni casti vrcholove partie hfebene Marsovickeho vrchu. Dolozeny jsou pouze male tezebni jamy, ktere snad ukazuji na pokusne sondovani terenu. Tezebnf pole Marsovice II Tezebni pole Marsovice II se nachazi pobliz fotbaloveho hfiste. Vzhledem k centralni poloze uvnitf pluziny blizko jadra vsi je pomerne znacne poskozeno. Jeho terenni relief je viditelne mene zvlneny, coz svedci o zasahu, ktery se toto misto pokusil planyrovat. Plocha lokality je,46 ha. Tezebni' pole Marsovice III Tezebni pole Marsovice III se nachazi pobliz pole II blize k vrcholu Marsovickeho vrchu. Tezebni plocha se dochovala v naznacich pfimo v pluzine, tezebni jamy jsou viditelne silne srovnany orbou, presto jsou ale stale patrne. To svedci o jejich puvodnich impozantnich rozmerech. Plocha lokality je,57 ha. Kokonfn Pas s vyskytem artefaktu na Masovickem vrchu pokracuje i na sousedni katastr Kokonina, kde vyzniva. Zadne relikty po tezbe nebyly zaznamenany, opet vsak byly nejspise zniceny pluzinou vsi. Plocha teto casti lokality je 7, ha. Touto lokalitou konci vycet nalezu na Marsovickem vrchu. Plocha, na ktere se zde nalezaji neoliticke artefakty dosahla lictyhodnych 7,53 ha. Velke Hamry I Lokalitu Velke Hamry I objevil a uvedl ve znamost A. Pfichystal (22). Od podzimu 24 zde provadi v ramci sve diplomove prace vyzkum I. Vondrousova ve spolupraci s Muzeem Ceskeho raje v Turnove a Severoceskym muzeem v Liberci. Lokalita ma rozlohu, ha a zatim zde nebyly objeveny pozustatky tezby spolehlive datovatelne do neolitu (obr. 2).

4 8 Petr SfDA Obr. 2. Poloha lokalit na mape ZM Veike Hamry II, 2 - Veike Hamry I.

5 82 Petr SIDA Tab. 2. Velke Hamry I. Pfehled Industrie pochazeji'cize sberu. skupina odpad polotovary nastroje typ amorfni zlomek ustep jadro jadro - polotovar polotovar otloukac tezebni nastroj 3. KAMENNA INDUSTRIE ARVHI Velke Hamry I Z lokality Velke Hamry I hodnotim pouze omezene mnozstvi Industrie pochazejici ze sberu, protoze hodnoceni probehnuvsiho vyzkumu je pfedmetem diplomove prace I. Vondrousove. Pfehled Industrie podava tab. 22 a obr % 4,3 2,7 8,7 34,8 8,7 47,8 56,5 4,3 4,3 Tab. 3. Velke Hamry I. Pfehled typu patek u ustepu a nastroju vyrobenych na ustepech. patka A B C D E F G polotovar 2 ustep 4 tezebni nastroj 8,7 7 8 Soupis nalezu Pfevladajici skupinou jsou polotovary, zastoupene 3 kusy (56,5 %). To je dano sberovym charakterem souboru. Soubor z vyzkumu se bude projevovat vice odpadem, ktery je zde zastoupen az na druhem miste (8 kusu, 34,8 %). Pfitomno je pet ustepu, jeden amorfni zlomek a dve jadra. Nejmene jsou zastoupeny nastroje (2 kusy, 8,7 %). Dolozen je jeden otloukac a jeden artefakt zafazeny mezi tzv. tezebni nastroje. Ty s nejvetsi pravdepodobnosti slouzily k rozrusovani svahovych hlin a nepfimo tak indikuji tezbu. Maji analogic jak na Jistebsku, tak na Velkych Hamrech II. Tento artefakt tak muze nepfimo podporovat hypotezu tezebnich aktivitach i na teto lokalite, kdyz zatim zadne jeji pozustatky nalezeny nebyly. Typy patek ustepu je mozne studovat na 8 artefaktech (tab. 3). Nejcasteji je dolozen typ B (rovna lomova plocha - 7 pfipadu), pouze jednou pak slozitejsi typ D (uprava nekolika negativy ustepu). Krome samotnych ustepu bylo mozno studovat typ patky i na dvou polotovarech a na tezebnim nastroji. Proti Jistebsku i Velkym Hamrum II se lokalita lisi pfedevsim kvalitou suroviny. Ta vykazuje mnohem vetsi pfitomnost bfidlicnatosti, ktera podminuje technologicke vlastnosti. Prave proto je nazev hominy pouzivany A. Pfichystalem (22 - bfidlice) opravneny.. cislo: VH ; lokalizace: -; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: amfibolovy rohovec; stav: fragment; delka: 2,2 cm; sifka:,6 cm; vyska: 6,6 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: (obr. 7:2). 2. cislo: VH I 2; lokalizace: -; vrstva: -; typ: ustep; surovina: amfibolovy rohovec; stav: fragment; delka: 9,6 cm; sifka: 5, cm; vyska: 2,53 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; 3. cislo: VH 3; lokalizace: -; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: amfibolovy rohovec; stav: fragment; delka: 6,39 cm; sifka: 8,5 cm; vyska: 3,7 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: (obr. 6:). % 87,5 2,5 z Autor dekuje prof. RNDr. A. Pfichystalovi, CSc. za pfedvedeni lokality. Informace zde obsazene jsou pouze informativniho razu, celkove zpracovani pfipravuje I. Vondrousova.

6 Dalsi lokality s doklady neoliticke tezby a zpracovani kamene v Jizerskych horach cislo: VH I 4; lokalizace: -; vrstva: -; typ: tezebni nastroj; surovina: amflbolovy rohovec; stav: fragment; delka: 2,45 cm; sifka: 6,2 cm; vyska: 3,35 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; poznamka: na ustepu, (obr. 6:3). 5. cislo: VH I 5; lokalizace: -; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: amfibolovy rohovec; stav: fragment; delka: 2,52 cm; sifka: 7,52 cm; vyska:,84 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: (obr. 4:3). 6. cislo: VH I 6; lokalizace: -; vrstva: -; typ: jadro - polotovar; surovina: amfibolovy rohovec; stav: fragment; delka: 2,35 cm; sifka: 2,68 cm; vyska: 4,53 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: (obr. 7:). I. cislo: VH I 7; lokalizace: -; vrstva: -; typ: ustep; surovina: amfibolovy rohovec; stav: fragment; delka: 8,9 cm; sifka: 2,58 cm; vyska: 2,8 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; 8. cislo: VH I 8; lokalizace: -; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: amfibolovy rohovec; stav: fragment; delka: 5,78 cm; sifka:,48 cm; vyska: 2,47 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: ; poznamka: na ustepu, (obr. 4:2). 9. cislo: VH I 9; lokalizace: -; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: amfibolovy rohovec; stav: fragment; delka: 9,2 cm; sifka:,35 cm; vyska: 6,53 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: (obr. 8:3).. cislo: VH I ; lokalizace: -; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: amfibolovy rohovec; stav: fragment; delka: 4,97 cm; sifka: 7,57 cm; vyska: 5 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: (obr. 6:2). II. cislo: VH ; lokalizace: -; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: amflbolovy rohovec; stav: fragment; delka: 2,77 cm; sifka: 8,7 cm; vyska: 3,66 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 2. cislo: VH I 2; lokalizace: -; vrstva: -; typ: ustep; surovina: amfibolovy rohovec; stav: fragment; delka: 5,38 cm; sifka: 6,27 cm; vyska:,33 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B;

7 84 Petr SlDA O Obr. 5. Velke Hamry I. Kamenna Industrie ze sberu polotovary, -VH 2, 2-VH 4.

8 Dalsf lokality s doklady neoliticke tezby a zpracovani kamene v Jizerskych horach 85 Obr. 6. Velke Hamry I. Kamenna Industrie ze sberu polotovary, 3 - tezebni nastroj, -VH3, 2-VH, 3-VHI4.

9 86 Petr Sl'DA I I o a i N v: 3. cislo: VH I 3; lokalizace: -; vrstva: -; typ: otloukac; surovina: amfibolovy rohovec; stav: fragment; delka:,86 cm; sifka: 9,65 cm; vyska: 3 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 4. cislo: VH I 4; lokalizace: -; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: amfibolovy rohovec; stav: fragment; delka: 6,4 cm; sifka: 9, cm; vyska: 3,57 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; poznamka: na ustepu, (obr.5:2). 5. cislo: VH I 5; lokalizace: -; vrstva: -; typ: jadro - polotovar; surovina: amfibolovy rohovec; stav: fragment; delka: 2,53 cm; sifka:,8 cm; vyska:,7 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -;

10 Dalsf lokality s doklady neoliticke tezby a zpracovani kamene v Jizerskych horach 87 OO i CO 5 I <M CO CNJ a Y a I 6. cislo: VH I 6; lokalizace: -; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: amfibolovy rohovec; stav: fragment; delka: 5,7 cm; sifka: 8,2 cm; vyska: 3,63 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: (obr. 8:). 7. cislo: VH I 7; lokalizace: -; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: amfibolovy rohovec; stav: fragment; delka: 6,5 cm; sifka: 7,6 cm; vyska: 2,8 cm; eolisace: ; sstipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: (obr. 4:). 8. cislo: VH 8; lokalizace: -; vrstva: -; typ: jadro; surovina: amfibolovy rohovec; stav: fragment; delka: 6,7 cm; sifka:,25 cm; vyska: 2,2 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -;

11 88 Petr SIDA 9. cislo: VH 9; lokalizace: -; vrstva: -; typ: ustep; surovina: amflbolovy rohovec; stav: fragment; delka: 6,9 cm; sifka: 5,6 cm; vyska: 2,78 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: D; poznamka: (obr. 8:2). 2. cislo: VH I 2; lokalizace: -; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: amflbolovy rohovec; stav: fragment; delka: 4,72 cm; sifka:,32 cm; vyska: 3,62 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; poznamka: na listepu, (obr. 5:). 2. cislo: VH I 2; lokalizace: -; vrstva: -; typ: ustep; surovina: amfibolovy rohovec; stav: fragment; delka:,78 cm; sifka: 34,4 cm; vyska: 5,2 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; 22. cislo: VH 22; lokalizace: -; vrstva: -; typ: jadro; surovina: amfibolovy rohovec; stav: fragment; delka: 28 cm; sifka: 23,75 cm; vyska: 7 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 23. cislo: VH I 23; lokalizace: -; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: amfibolovy rohovec; stav: fragment; delka: 24,45 cm; sifka: 4,3 cm; vyska: 5,85 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; Velke Hamry II Pro lokalitu Velke Hamry II plati to, co jiz bylo vyse napsano o industrii z lokality Velke Hamry I. Pfehled typologickeho cleneni artefaktu pochazejicich ze sberu prinasi tab. 4. Na teto lokalite muzeme rozlisit dve variety kontaktniho amfiboloveho rohovce. Ta prvni (jemnozrnna) je k nerozeznani od suroviny na Jistebsku. Ta druha se vyznacuje pfitomnosti vetsich domen zivcu, ktere po zvetrani povrchu dodavaji,,kropenaty" raz. Typologicka struktura opet odpovida pfedchozim lokalitam. Ve Velkych Hamrech II zatim nebyly objeveny pozustatky praveke tezby, a ani jejich dochovani nepfedpokladam. Cela plocha s vyskytem artefaktu byla totiz ve stfedoveku vyuzita pro pluzinu lanove vsi, takze cely povrch byl srovnan a promenen na pole. Dnes tak muzeme zcela bez problemu sbirat neoliticke artefakty v meznich pasech a hromadach kamene vysbiranych z poll. Zajimava je pfitomnost jednoho tezebniho Tab. 4. Velke Hamry II. Pfehled Industrie pochazejicf ze sberu. typ surovina AR VH II AR VH II AR 2, s domenami AR, jemnozrnny zivcu % odpad polotovary nastroje amorfni zlomek ustep jadro polotovar otloukac tezebni nastroj % , , ,6 48,7,7 78,9 8,4 8,4 2,7 2,6 patka A B C D E F G polotovar tezebni nastroj listep % 42, 26,3,5 2, Tab. 5. Velke Hamry II. Pfehled typu patek u ustepu a nastroju vyrobenych na ustepech.

12 Dalsi lokality s doklady neoliticke tezby a zpracovani kamene v Jizerskych horach 89 nastroje, ktery nepfimo indikuje pfitomnost tezby na teto lokalite. O torn, zda a jak zde tezba probihala, se pfesvedcime pfi dalsim vyzkumu. Pfevazujici skupinou je odpad dolozeny 2 kusy (78,9 %). Nejcasteji jsou dolozeny ustepy (74 kusu), pak nasleduji amorfni zlomky (45 kusu) a jednim kusem je dolozeno jadro. Skupina polotovaru je dolozena pouze polotovary, a sice 28 kusy (8,4 %). Jedna se o vyrobni zmetky, ktere nebyly vhodne pro dalsi zpracovani. Z tohoto hlediska je muzeme pfifadit take mezi odpad. Nejmene je zastoupena skupina nastroju, pouhymi 4 kusy (2,6 %). Tfemi kusy je dolozen otloukac a jednim tezebni nastroj. Nizke zastoupeni nastroju a relativne vysoke zastoupeni skupiny polotovaru je dano sberovym charakterem souboru. Soubor pochazejici z vyzkumu bude vypadat mirne jinak (mene polotovaru, vice odpadu a mirne vetsi mnozstvi nastroju. Typy patek bylo mozne sledovat na 76 artefaktech (tab. 5). Nejcasteji je zastoupen typ B (rovna lomova plocha suroviny, 32 artefaktu, 42, %). Nasleduje typ C (uprava jednim negativem ustepu, 2 artefaktu, 26,3 %) a typ D (uprava nekolika negativy ustepu, 8 kusu,,5 %). U 6 artefaktu nemohl byt typ patky zjisten (bodova, nebo nedochovana patka, 2, %). Vedle ustepu mohl byt typ patky zjisten inajednom polotovaru a tezebnim nastroji. Celkove pfevladaji jednodussi lipravy (A, B a C) patek nad temi slozitejsimi (D, E a F). Vyber Industrie pfinaseji obr. 9 Soupis nalezu. cislo: VHII; lokalizace: sber stfedoveka mez, 243:24; vrstva: -; typ: otloukac; surovina: AR; stav: fragment; delka: 5,5 cm; sifka:,8 cm; vyska: 7,4 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 2. cislo: VH II 2; lokalizace: sber stfedoveka mez, 243:24; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka:,64 cm; sifka: 6,967 cm; vyska: 2,265 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 3. cislo: VH II 3; lokalizace: sber stfedoveka mez, 243:24; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 6,46 cm; sifka: 4,552 cm; vyska:,82 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 4. cislo: VH II 4; lokalizace: sber stfedoveka mez, 245:27; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 8,84 cm; sifka: 6,59 cm; vyska: 2,76 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 5. cislo: VH II 5; lokalizace: sber stfedoveka mez, 245:27; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: AR; stav: fragment; delka: 2,37 cm; sifka: 6,4 cm; vyska: 3,88 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 6. cislo: VH II6; lokalizace: sber stfedoveka mez, 245:27; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,579 cm; sifka: 6,394 cm; vyska: 4,76 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: (obr. 9:7). I. cislo: VH II7; lokalizace: sber stfedoveka mez, 245:27; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 6,296 cm; sifka:,8 cm; vyska:,972 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; 8. cislo: VH II8; lokalizace: sber stfedoveka mez, 245:27; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,548 cm; sifka: 7,952 cm; vyska: 3,62 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: (obr. 9:). 9. cislo: VH II9; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 8, cm; sifka: 5,7 cm; vyska:,34 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: C;. cislo: VH II ; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 9,97 cm; sifka: 4,546 cm; vyska:,245 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: II. cislo: VH nil; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 6,97 cm; sifka: 7,449 cm; vyska:,42 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: C; 2. cislo: VH II2; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 7,57 cm; sifka: 6,3 cm; vyska: 2,865 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: G; 3. cislo: VH n 3; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 6,645 cm; sifka:,938 cm; vyska:,87 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; 4. cislo: VH II 4; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 7,4 cm; sifka:,226 cm; vyska: 3,64 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka:

13 9 Petr SfDA 5. cislo: VHII5; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 6,572 cm; sifka: 3,65 cm; vyska:,78 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: G; 6. cislo: VH n 6; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustsp; surovina: AR; stav: fragment; delka: 5,538 cm; sifka:,636 cm; vyska: 2,59 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: C; 7. cislo: VH II7; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 6,93 cm; sifka: 8,68 cm; vyska: 2,56 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; 8. cislo: VH II8; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: jadro; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,9 cm; sifka: 5,397 cm; vyska: 6,796 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 9. cislo: VH II 9; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 4,438 cm; sifka: 8,732 cm; vyska: 4, cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: (obr. 9:8). 2. cislo: VH II 2; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: AR; stav: fragment; delka:,97 cm; sifka: 4,55 cm; vyska:,653 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: C; poznamka: na ustepu, (obr. 9:3). 2. cislo: VH II 2; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 5,3 cm; sifka: 2,867 cm; vyska:,856 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 22. cislo: VH II 22; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,58 cm; sifka: 4,8 cm; vyska:,3 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: C; 23. cislo: VH II 23; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,296 cm; sifka: 2,78 cm; vyska:,39 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: 24. cislo: VH II 24; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,758 cm; sifka: 2,82 cm; vyska:,94 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 25. cislo: VH II25; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustsp; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,289 cm; sifka: 6,29 cm; vyska:,4 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: G; 26. cislo: VH II 26; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka:,737 cm; sifka: 4,42 cm; vyska: 2,6 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 27. cislo: VH II 27; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 6,468 cm; sifka: 2,57 cm; vyska:,79 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 28. cislo: VH II28; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: listep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,57 cm; sifka: 4,225 cm; vyska:,796 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; 29. cislo: VH II29; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 7,595 cm; sifka: 4,578 cm; vyska:,39 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 3. cislo: VH II3; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 4,645 cm; sifka: 6,894 cm; vyska:,223 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; 3. cislo: VH II3; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 5,723 cm; sifka: 6,242 cm; vyska:,98 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; 32. cislo: VH II32; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 2,42 cm; sifka: 4,695 cm; vyska:,856 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; 33. cislo: VH II33; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,573 cm; sifka: 5,787 cm; vyska:,726 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: G; 34. cislo: VH II34; lokalizace: sberu stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,343 cm; sifka: 5,3 cm; vyska:,88 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: C; 35. cislo: VH II 35; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 5,79 cm; sifka: 3,742 cm; vyska:,42 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 36. cislo: VH n 36; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 2,745 cm; sifka: 2,96 cm; vyska:,47 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -;

14 Dalsi lokality s doklady neoliticke tezby a zpracovani kamene v Jizerskych horach 9 > CO t o 5 o O T-

15 92 Petr SfDA 37. cislo: VH II 37; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav fragment; delka: 3,242 cm; sifta:,33 cm; vyska:,536 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: - poznamta: 38. cislo: VH II 38; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR2; stav fragment; delka: 5,887 cm; sifka: 2,544 cm; vyska:,869 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: cislo: VH II 39; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: listep; surovina: AR; stav: fragment delka: 4,289 cm; sifka: 6,95 cm; vyska:,937 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: D; poznamka (obr. 9:). 4. cislo: VH II4; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: listep; surovina: AR; stav: fragment; delka:,833 cm; sifka: 2,255 cm; vyska:,893 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; 4. cislo: VH II4; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: listep; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 2,499 cm; sifka: 5,2 cm; vyska:,62 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: C; 42. cislo: VH II 42; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 4,398 cm; sifka: 3,69 cm; vyska:,638 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 43. cislo: VH II43; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: ; typ: amorfni zlomek; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 6,224 cm; sifka: 3,9 cm; vyska:,84 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 44. cislo: VH II44; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 2,39 cm; sifka: 7,874 cm; vyska:,88 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; 45. cislo: VH II 45; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: otloukac; surovina: AR; stav: fragment; delka: 2,588 cm; sifka: 2,22 cm; vyska:,28 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: 46. cislo: VH II 46; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 5,73 cm; sifka: 3,773 cm; vyska:,92 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 47. cislo: VH II47; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 4,6 cm; sifka: 6,995 cm; vyska:,398 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: G; 48. cislo: VH II 48; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delta: 9,6 cm; sifka: 4,936 cm; vyska:,322 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 49. cislo: VH II 49; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: listep; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 4, cm; sifka: 8,888 cm; vyska:,26 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: C; 5. cislo: VH II 5; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 4,882 cm; sifka: 2,45 cm; vyska:,575 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka:. 5. cislo: VH II5; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 4,59 cm; sifka: 5,77 cm; vyska:,22 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; 52. cislo: VH II 52; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 9,475 cm; sifta: 4,556 cm; vyska:,94 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patta: -; 53. cislo: VH II 53; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,468 cm; sifta: 2,23 cm; vyska:,76 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 54. cislo: VH II 54; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 4,733 cm; sifka: 9,532 cm; vyska:,68 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: D; poznamka: (obr. 9:4). 55. cislo: VH II 55; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 8,749 cm; sifta: 4,543 cm; vyska: 2,942 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 56. cislo: VH II56; lokalizace: sberu stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,87 cm; sifka: 7,82 cm; vyska:,38 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patta: C;

16 Dalsf lokality s doklady neoliticke tezby a zpracovanf kamene v Jizerskych horach cislo: VH II 57; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 4,643 cm; sifka: 5,336 cm; vyska:,5 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: C; 58. cislo: VH II 58; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: AR; stav: fragment; delka: 7,34 cm; sifka: 6,253 cm; vyska:,352 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: (obr. 9:9). 59. cislo: VH II59; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 5,584 cm; sifka: 7,793 cm; vyska: 2,25 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; 6. cislo: VH II6; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,837 cm; sifka: 3,75 cm; vyska:,277 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: D; 6. cislo: VH II 6; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 5,695 cm; sifka: 3,64 cm; vyska:,387 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: 62. cislo: VH II62; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: listep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 5,477 cm; sifka: 9,72 cm; vyska:,64 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: G; 63. cislo: VH II63; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,79 cm; sifka: 4,453 cm; vyska:,784 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: G; 64. cislo: VH II 64; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,76 cm; sifka: 9,23 cm; vyska:,389 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; poznamka: (obr. :). 65. cislo: VH II65; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 2,93 cm; sifka: 3,824 cm; vyska:,52 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; 66. cislo: VH II 66; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 9,72 cm; sifka: 6,3 cm; vyska:,87 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 67. cislo: VH II 67; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: listep; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 6,738 cm; sifka:,2 cm; vyska:,862 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: C; poznamka: 68. cislo: VH II 68; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 4,538 cm; sifka: 6,3 cm; vyska: 2,36 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; poznamka: (obr. 9:3). 69. cislo: VH II69; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,896 cm; sifka: 6,74 cm; vyska:,384 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: C; 7. cislo: VH II7; lokalizace: sberu stavby domu, 225:224; vrstva:-; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 2,53 cm; sifka: 3,76 cm; vyska:,522 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: C; 7. cislo: VH II 7; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: tezebni nastroj; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 3,7 cm; sifka: 8,888 cm; vyska: 2,644 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; poznamka: na ustepu, (obr. :2). 72. cislo: VH II 72; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 4,69 cm; sifka:,727 cm; vyska:,993 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 73. cislo: VH II73; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,599 cm; sifka: 6,554 cm; vyska:,87 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; 74. cislo: VH II 74; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 4,94 cm; sifka: 2,979 cm; vyska:,46 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 75. cislo: VH II75; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 7,43 cm; sifka: 5,865 cm; vyska:,38 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: G; 76. cislo: VH II 76; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 4,849 cm; sifka: 3,25 cm; vyska:,32 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 77. cislo: VH II 77; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 6,688 cm; sifka: 3,7 cm; vyska:,977 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka:

17 94 Petr SIDA 78. cislo: VH II 78; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 4,23 cm; sifka: 3,332 cm; vyska:,988 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 79. cislo: VH II79; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 4,986 cm; sifka: 8,835 cm; vyska:,68 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; 8. cislo: VH II 8; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,65 cm; sifka:,672 cm; vyska:,377 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 8. cislo: VH II8; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 2,548 cm; sifka: 3,843 cm; vyska:,629 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: G; 82. cislo: VH II 82; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 3,97 cm; sifka: 2,73 cm; vyska:,972 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 83. cislo: VH II 83; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 2,27 cm; sifka:,838 cm; vyska:,425 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 84. cislo: VH II84; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,226 cm; sifka: 5,644 cm; vyska:,598 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: G; 85. cislo: VH II85; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 2,72 cm; sifka: 3,86 cm; vyska:,883 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; 86. cislo: VH II86; lokalizace: sberu stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,423 cm; sifka: 6,42 cm; vyska:,589 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: G; 87. cislo: VH II 87; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,37 cm; sifka: 2,26 cm; vyska:,79 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 88. Cislo: VH II 88; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,4 cm; sifka: 5,869 cm; vyska:,832 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; 89. cislo: VH II 89; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,46 cm; sifka: 2,444 cm; vyska:,978 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 9. cislo: VH II 9; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 9,959 cm; sifka: 4,836 cm; vyska:,82 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 9. cislo: VH II9; lokalizace: sberu stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 2,984 cm; sifka: 7,555 cm; vyska:,252 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: D; 92. cislo: VH II92; lokalizace: sberu stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 2,68 cm; sifka: 4,69 cm; vyska:,733 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: D; 93. cislo: VH II 93; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 4,632 cm; sifka: 5,8 cm; vyska: 3,834 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 94. cislo: VH II94; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 2,57 cm; sifka: 2,959 cm; vyska:,539 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; 95. cislo: VH II95; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 2,224 cm; sifka: 3,937 cm; vyska:,78 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: G; 96. cislo: VH II96; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 4,83 cm; sifka: 5,963 cm; vyska:,945 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: C; 97. cislo: VH II 97; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka:,77 cm; sifka: 2,52 cm; vyska:,359 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; 98. cislo: VH II 98; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: otloukac; surovina: AR; stav: fragment; delka: 7,78 cm; sifka: 5,79 cm; vyska: 2,725 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: 99. cislo: VH II 99; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 5,66 cm; sifka:,27 cm; vyska:,788 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; poznamka: (obr. 9:72).

18 Dalsf lokality s doklady neoliticke tezby a zpracovanf kamene v Jizerskych horach 95 i CO I CO I C\ 5 a X I i I! Is II c> I v- CO

19 96 Petr SIDA. cislo: VHII; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: AR; stav: fragment; delka: 8,342 cm; sifka: 6,42 cm; vyska:,739 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: (obr. 9:5).. cislo: VH II; lokalizace: sberu stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 2,957 cm; sifka: 2,954 cm; vyska:,422 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 2. cislo: VH II2; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 5,5 cm; sifka: 9,6 cm; vyska:,22 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: D; poznamka: cislo 3 S, poruseny. 3. cislo: VH II3; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 7,447 cm; sifka: 3,264 cm; vyska:,48 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: cislo 2 S. 4. cislo: VH II4; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 4,47 cm; sifka: 2,72 cm; vyska:,56 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; poznamka: cislo 2 S. 5. cislo: VH II5; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR2; stav: fragment; delka:,78 cm; sifka: 3,84 cm; vyska:,7 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; 6. cislo: VH II6; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: listep; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 2,7 cm; sifka: 3,5 cm; vyska:,76 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; 7. cislo: VH II7; lokalizace: sberu stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 4, cm; sifka:,97 cm; vyska:,65 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment depele: -; patka: -; poznamka: 8. cislo: VH II8; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 9,39 cm; sifka: 4,43 cm; vyska:,793 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: cislo 23 S. 9. cislo: VH II9; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,2 cm; sifka: 4,994 cm; vyska:,76 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: cislo 24 S.. cislo: VH II; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 7,52 cm; sifka: 4,68 cm; vyska: 2,7 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: cislo 6 S, fragment, (obr. :5).. cislo: VH II; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: listep; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 4,26 cm; sifka: 4,69 cm; vyska:,76 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: G; poznamka: cislo 5 S. 2. cislo: VH n 2; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 4,6 cm; sifka: 9,9 cm; vyska:,77 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: C; poznamka: cislo 26 S. 3. cislo: VH II3; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,4 cm; sifka: 9,2 cm; vyska: 2,7 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: cislo 7 S, (obr. 9:2). 4. cislo: VH II4; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 9,3 cm; sifka: cm; vyska:,77 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: D; poznamka: cislo 25 S, (obr. :6). 5. cislo: VH II5; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 4,558 cm; sifka: 6,883 cm; vyska:,28 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; poznamka: cislo 9 S. 6. cislo: VH II6; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 6,343 cm; sifka: 3,7 cm; vyska:,3 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: cislo 22 S. 7. cislo: VH n 7; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka:,2 cm; sifka: 4,28 cm; vyska: 2,3 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: cislo 8 S. 8. cislo: VH II8; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 5,5 cm; sifka: 7,4 cm; vyska:,5 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: C; poznamka: cislo 2 S, chemicka analyza.

20 Dalsi lokality s doklady neoliticke tezby a zpracovam kamene v Jizerskych horach 97 r\. Ve 4-VHII47,5-VHII5. 9. cislo: VH II9; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 6 cm; sifka: cm; vyska: 2, cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: C; poznamka: cislo US, chemicka analyza. 2. cislo: VH II2; lokalizace: VH3, ,; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 8,45 cm; sifka: 2,6 cm; vyska:,93 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: D; 2. cislo: VH II2; lokalizace: VH3, ,; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: AR; stav: fragment; delka: 4.5 cm; sifka: 9,7 cm; vyska: 3,2 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: na ustepu. 22. cislo: VH II22; lokalizace: VH3, ,; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 8,66 cm; sifka:,9 cm; vyska: 2,7 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: G; 23. cislo: VH II23; lokalizace: VH3, ,; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: AR; stav: fragment; delka:.6 cm; sifka: 8,3 cm; vyska: 3, cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: (obr. :).

MATERIÁLY NOVÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY Z KATASTRU POPŮVEK, OKRES TŘEBÍČ

MATERIÁLY NOVÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY Z KATASTRU POPŮVEK, OKRES TŘEBÍČ MATERIÁLY NOVÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY Z KATASTRU POPŮVEK, OKRES TŘEBÍČ Jitka Knotková, Muzeum Vysočiny Třebíč Martin Kuča, Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno Úvod

Více

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního Příloha č. 1: Nálezy budou předány podle 23 zákona č. 20/1987 Sb. příslušnému krajskému Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích (dohoda s kurátorkou sbírek Mgr. Zuzanou Thomovou) Příloha č. 2 Základní

Více

Foto č. 1. Pohled na lokalitu Stachovice 1. Obora od severu.

Foto č. 1. Pohled na lokalitu Stachovice 1. Obora od severu. Významné objevy pravěkých archeologických lokalit v okolí povodí Husího potoka na Fulnecku. Daniel Fryč V průběhu let 1996 2007 autor článku a předseda Archeologického klubu v Příboře Jan Diviš při povrchovém

Více

Grantový projekt Struktura osídlení povodí říčky Smutné v době bronzové na Bechyňsku. Terénní archeologické prospekce a výzkumy v roce 2010.

Grantový projekt Struktura osídlení povodí říčky Smutné v době bronzové na Bechyňsku. Terénní archeologické prospekce a výzkumy v roce 2010. Grantový projekt Struktura osídlení povodí říčky Smutné v době bronzové na Bechyňsku. Terénní archeologické prospekce a výzkumy v roce 2010. Ondřej Chvojka Od roku 2009 probíhá v povodí říčky Smutné na

Více

Josef Flégl Archeologické nálezy v Dolcích

Josef Flégl Archeologické nálezy v Dolcích Josef Flégl Archeologické nálezy v Dolcích Úvod Za dobrušským gymnáziem a zemědělským družstvem směrem k lesu Halín se nachází lokalita zvaná Dolce. Jde o pomístní název pozemků, které dnes většinou patří

Více

Skupina Typ varianta Typ varianta

Skupina Typ varianta Typ varianta Přílohy 89 Hrnce Procházka Brno Ronovec Skupina Typ varianta Typ varianta 02 01.01 04 89 05 02.01 07 08.01 08 81 09 02.01 04.01 05.01 22 33 06.01 10 01.01 02.01 05.01 2 5 9 06.01 07.01 11 01.01 02.01 04.01

Více

Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú.

Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú. Ar chaia č.j. NZ 01/07 Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú. Opava-Předměstí Předběžná zpráva o výsledcích archeologického

Více

Archeologické poklady Morašic

Archeologické poklady Morašic Archeologické poklady Morašic Mgr. Alena Hrbáčková, Jihomoravské muzeum ve Znojmě Z katastru obce Morašic pochází řada významných archeologických nálezů. Z neolitu publikoval V. Podborský náhodný nález

Více

USNESENI. c.402 ze dne 20. 12. 2005

USNESENI. c.402 ze dne 20. 12. 2005 . c.j.: 700/2005 MESTSKA CAST PRAHA 3 Zastupitelstvo mestske casti USNESENI c.402 ze dne 20. 12. 2005 k revokaci usneseni Zastupitelstva mestske casti c. 318 ze dne 24. 3. 2005 k Zasadam postupu pfi prodeji

Více

FOCENO OD JV, DOLE - POHLED NA CENTRUM ARCHEOLOGICKÉ LOKALITY. obr. 1

FOCENO OD JV, DOLE - POHLED NA CENTRUM ARCHEOLOGICKÉ LOKALITY. obr. 1 Příbor - Prchalov Označ. na artefaktech Pr Lokalita publikována: Diviš, J. : Neuvěřitelnou starobylost Příbora prokazují nové archeologické nálezy, Měsíčník města Příbora, leden 1998 Diviš, J. : Legendární

Více

Báňská díla pod Krudumem

Báňská díla pod Krudumem Báňská díla pod Krudumem Nálezová zpráva z archeologického a terénního výzkumu Karlovy Vary Krajské muzeum Karlovy Vary 14. listopadu 2004 Mgr. Jiří Klsák Sdružení dětí a mládeže Horní Slavkov Vladislav

Více

Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu. Jarmila Čiháková Jan Havrda

Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu. Jarmila Čiháková Jan Havrda Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu Jarmila Čiháková Jan Havrda HRADČANY Pražský hrad MALÁ STRANA 1257 STARÉ MĚSTO 1360 barokní opevnění NOVÉ MĚSTO Mapa Prahy s vyznačením jednotlivých historických

Více

Kostel sv. Jakuba u Bochova

Kostel sv. Jakuba u Bochova Kostel sv. Jakuba u Bochova Nálezová zpráva z archeologického výzkumu Karlovy Vary KMKK, Muzeum Karlovy Vary 15. března 2008 Mgr. Jiří Klsák, Bc. Jan Tajer Lokalizace a historie kostela Kostel sv. Jakuba

Více

OLOMOUC V PRAVĚKU Autor: Tereza Bundilová Brno 2010

OLOMOUC V PRAVĚKU Autor: Tereza Bundilová Brno 2010 OLOMOUC V PRAVĚKU Autor: Tereza Bundilová Brno 2010 Anotace Semestrová práce je zaměřena na pravěké archeologické prameny v Olomouci a jejím okolí. Vybrala jsem si příměstské části Nemilany a Slavonín,

Více

Neolitický těžební areál na katastru obce Jistebsko (Jizerské hory)

Neolitický těžební areál na katastru obce Jistebsko (Jizerské hory) Neolitický těžební areál na katastru obce Jistebsko (Jizerské hory) Neolithic mining area at the cadastral area of the village Jistebsko (the Jizera Mountains) Blanka Šreinová 1) a Vladimír Šrein 2) 1)

Více

Vysvětlivky ke katalogu keramiky

Vysvětlivky ke katalogu keramiky Vysvětlivky ke katalogu keramiky VČ: vlastní číslo (číslo, pod kterým se jednotlivé keramické fragmenty nacházejí v tabulce) OBEC: název obce, na jejímţ katastru se lokalita nachází (např. Hartvíkovice)

Více

Archeologická památkov. Mgr.Martin Nechvíle Oddělení památkové péče KÚ LK

Archeologická památkov. Mgr.Martin Nechvíle Oddělení památkové péče KÚ LK Archeologická památkov tková péče Mgr.Martin Nechvíle Oddělení památkové péče KÚ LK martin.nechvile@kraj-lbc.cz www.pamatky.kraj-lbc.cz Základní otázky archeologické památkové péče 1) Proč vlastně chránit

Více

Archeologický ústav AV ČR Praha, pracoviště Kutná Hora Stav a perspektivy archeologického výzkumu malínského hradiště Mgr.

Archeologický ústav AV ČR Praha, pracoviště Kutná Hora Stav a perspektivy archeologického výzkumu malínského hradiště Mgr. Archeologický ústav AV ČR Praha, pracoviště Kutná Hora Stav a perspektivy archeologického výzkumu malínského hradiště Mgr. Filip Velímský Lokalita Malín na výřezu leteckého snímku Kutné Hory Lokalita Malín

Více

PŘÍBOR PŘEHLED A LOKALITA STATEK, Č. 1

PŘÍBOR PŘEHLED A LOKALITA STATEK, Č. 1 PŘÍBOR PŘEHLED A LOKALITA STATEK, Č. 1 Příbor - Statek CENTRUM LOKALITY ( ZELENÉ POLE MEZI POROSTEM STROMŮ) Lokalita publikována: Diviš, J. : Mezolitická lokalita Příbor - Statek, okr. Nový Jičín, IZ -

Více

Rabštejn nad Střelou statické zajištění opěrné zdi na ppč. 9

Rabštejn nad Střelou statické zajištění opěrné zdi na ppč. 9 Nálezová zpráva o archeologickém dohledu Rabštejn nad Střelou statické zajištění opěrné zdi na ppč. 9 Archeologický dohled při statickém zajištění opěrné zdi na ppč. 9 Muzeum a galerie severního Plzeňska

Více

AREÁL SKLÁŘSKÁ HUŤ BEDŘICHOV ARCHEOLOGICKÁ LOKALITA

AREÁL SKLÁŘSKÁ HUŤ BEDŘICHOV ARCHEOLOGICKÁ LOKALITA Areál zaniklé sklářské hutě a panského domu v Bedřichově Popis archeologického nálezu, jeho současný stav a užívání Základní lokaci sklárny na vyvýšenině uprostřed louky pod Lesní chatou prokázal již zjišťovací

Více

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008)

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Příloha k diplomové práci Tomáš Jurčí, UP Olomouc 2008 Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Benátky Foto 1 Stará cesta vedoucí z Benátek do

Více

Život v neolitu. doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK ZS 2008/2009

Život v neolitu. doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK ZS 2008/2009 Život v neolitu doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK ZS 2008/2009 Neolit mladší doba kamenná neo lithos = nový kámen Počátky neolitu (zemědělství) jsou spojovány

Více

Raný středověk, středověk a novověk

Raný středověk, středověk a novověk Raný středověk, středověk a novověk 1. HRUTOVSKÁ STRÁŇ Foto č. 31. Zlomky keramických nádob s bočními foty zlomků Foto č. 32. Zlomky keramických nádob Foto č. 33. Zlomky keramických nádob Foto č. 34. Zdobené

Více

Zuzana Bláhová-Sklenářová

Zuzana Bláhová-Sklenářová CVIČEN ENÍ S ARCHEOLOGICKÝM MATERIÁLEM Morfologie a klasifikace artefaktů 3. Kamenná industrie štípaná a broušen ená Zuzana Bláhov hová-sklenářová Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav pro

Více

MEZOLITICKÉ OSÍDLENÍ PŘÍBORA

MEZOLITICKÉ OSÍDLENÍ PŘÍBORA MEZOLITICKÉ OSÍDLENÍ PŘÍBORA MESOLITHIC OCCUPATION AT PŘÍBOR JAN DIVIŠ Abstract The author has conducted surface surveys within the Příbor cadastral territory over the last 35 years. This has resulted

Více

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze rok: 2003-2004, číslo výzkumu: 1/03 a 1/04 PRAHA 1 NOVÉ MĚSTO NÁMĚSTÍ REPUBLIKY - čp. 1078/II a 1079/II - areál bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad Archeologické oddělení NPÚ se na výzkumu podílelo částí

Více

SOUPIS ARCHEOLOGICKÝCH LOKALIT V CHLUMCI NAD CIDLINOU. Katastr: Chlumec nad Cidlinou Kód katastru: 651541

SOUPIS ARCHEOLOGICKÝCH LOKALIT V CHLUMCI NAD CIDLINOU. Katastr: Chlumec nad Cidlinou Kód katastru: 651541 PŘÍLOHA Č. 3 SOUPIS ARCHEOLOGICKÝCH LOKALIT V CHLUMCI NAD CIDLINOU Katastr: Chlumec nad Cidlinou Kód katastru: 651541 1. prostor mezi hřbitovním kostelem Nejsvětější Trojice a východní část náměstí, areál

Více

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu gotického klenebního žebra s. 1

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu gotického klenebního žebra s. 1 Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu gotického klenebního žebra s. 1 VĚC Lokalita / Okres Plasy Areál / Část areálu Klášter Adresa Objekt / Část objektu Fragment gotického klenebního žebra

Více

NEOLIT A ENEOLIT (OSTATNÍ ŠTÍPANÁ KAMENNÁ INDUSTRIE)

NEOLIT A ENEOLIT (OSTATNÍ ŠTÍPANÁ KAMENNÁ INDUSTRIE) NEOLIT A ENEOLIT (OSTATNÍ ŠTÍPANÁ KAMENNÁ INDUSTRIE) ARTEFAKT TYP nebo bližší určení ROZMĚRY SUROVINA BARVA - PAT. Č.U OBR. NALEZIŠTĚ ZN.OKR. POZNÁMKA 1 ŠKRABADLO ÚŠTĚPOVÉ 58X46X11 ROHOVEC SVĚTLEŠEDÁ 4

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA Fakulta filozofická. KATEDRA ARCHEOLOGIE Doc. PhDr. Martin Gojda, CSc.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA Fakulta filozofická. KATEDRA ARCHEOLOGIE Doc. PhDr. Martin Gojda, CSc. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA Fakulta filozofická KATEDRA ARCHEOLOGIE Doc. PhDr. Martin Gojda, CSc. 15. 16. KRAJINA STŘEDOVĚKU a NOVOVĚKU Pole a obecní pastviny Rybník u zaniklé středověké vesnice Změna hustoty

Více

PŘÍLOHA 1 Znalecký traseologický posudek ( autor: RNDr. Andrea Dušková Šajnerová)

PŘÍLOHA 1 Znalecký traseologický posudek ( autor: RNDr. Andrea Dušková Šajnerová) PŘÍLOHA 1 Znalecký traseologický posudek ( autor: RNDr. Andrea Dušková Šajnerová) 433 Protokol o analýze Zadavatel: Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková FF MU, Ústav archeologie a muzeologie Počet artefaktů

Více

Soubor map V ková struktura vybraných horských smrkových porost na Šumav

Soubor map V ková struktura vybraných horských smrkových porost na Šumav Soubor map V ková struktura vybraných horských smrkových porost na Šumav Auto i: Ing. Pavel Janda, Ph.D., Ing. Vojt ch ada, Doc., Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D. Tento soubor map je rozd len na ásti: 1. Soubor

Více

Raně středověké nože ze Staré Boleslavi příspěvek mezioborového studia k poznání hmotné kultury středověku

Raně středověké nože ze Staré Boleslavi příspěvek mezioborového studia k poznání hmotné kultury středověku Raně středověké nože ze Staré Boleslavi příspěvek mezioborového studia k poznání hmotné kultury středověku Ivana Boháčová Jiří Hošek, ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i. Martina Bílková, KA ZČU Plzeň 1 témata a cíle

Více

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu přímého prutu gotické okenní kružby s. 1

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu přímého prutu gotické okenní kružby s. 1 Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu přímého prutu gotické okenní kružby s. 1 VĚC Lokalita / Okres Plasy Areál / Část areálu Klášter Adresa Objekt / Část objektu Fragment dílu přímého prutu

Více

VRCHOLNĚ STŘEDOVĚKÁ VÁPENKA Z PANENSKÉ ULICE V BRNĚ

VRCHOLNĚ STŘEDOVĚKÁ VÁPENKA Z PANENSKÉ ULICE V BRNĚ VRCHOLNĚ STŘEDOVĚKÁ VÁPENKA Z PANENSKÉ ULICE V BRNĚ PETR HOLUB V měsících květnu až prosinci 2009 probíhala první etapa archeologického výzkumu na stavbě parkovacího domu v ulici Panenská v Brně. Lokalita

Více

PC V ARCHEOLOGII Mgr. Richard Thér, Ph.D.

PC V ARCHEOLOGII Mgr. Richard Thér, Ph.D. PC V ARCHEOLOGII Mgr. Richard Thér, Ph.D. Podpora přednášky kurzu Mezioborové dimenze vědy Počítačová podpora v archeologii 205 642683.040 1068617.732 256.634 106a 206 642682.416 1068617.018 256.609 106b

Více

Pravěká těžba v Jizerských horách Příběh kamenných seker

Pravěká těžba v Jizerských horách Příběh kamenných seker Pravěká těžba v Jizerských horách Příběh kamenných seker Pravěká těžba v Jizerských horách Příběh kamenných seker Fotografie na obálce: Ještě v roce 2002 bylo možné na povrchu těžebního pole na Jistebsku

Více

Nálezy hornických želízek z let 2004 2006

Nálezy hornických želízek z let 2004 2006 Nálezy hornických želízek z let 2004 2006 Ivan Rous První rozhodnutí o prohledání dolů v oblasti Nového Města pod Smrkem a v oblasti Ještědského hřbetu padlo na začátku roku 2005 po delší diskuzi s archeology

Více

VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE

VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE INFLUENCE OF GRINDING OF FLY-ASH ON ALKALI ACTIVATION PROCESS Rostislav Šulc 1 Abstract This paper describes influence of grinding of fly - ash

Více

Základy struktury odborného textu

Základy struktury odborného textu Základy struktury odborného textu (schéma pro potřeby SPESEM, KEPA UHK) proč je její dodržování a znalost pro čtenáře důležitá? -v odborném textu jde o informace -čteme rychleji a "lépe" (tzv. racionální

Více

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2013 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Územní plán Dušníky

Více

Hlavní pracovní náplní roku byly plošné výzkumy v jádrech měst. Největší akcí byl bezesporu výzkum na městské parcele v České Třebové, vedený jako

Hlavní pracovní náplní roku byly plošné výzkumy v jádrech měst. Největší akcí byl bezesporu výzkum na městské parcele v České Třebové, vedený jako 2011 Hlavní pracovní náplní roku byly plošné výzkumy v jádrech měst. Největší akcí byl bezesporu výzkum na městské parcele v České Třebové, vedený jako předstihový na novostavbě muzea, drobnější akce následovaly

Více

Věc: ochrana archeologických lokalit před nelegálními výkopci (prosíme o vyvěšení na veřejném místě v obci)

Věc: ochrana archeologických lokalit před nelegálními výkopci (prosíme o vyvěšení na veřejném místě v obci) Přílohy: V Mladé Boleslavi dne. Adresát: Obecní úřad Dalovice Dalovice 94 Věc: ochrana archeologických lokalit před nelegálními výkopci (prosíme o vyvěšení na veřejném místě v obci) Vážený pane starosto

Více

Příloha 2-Cíle a navrhované metody. Dosavadní aktivity

Příloha 2-Cíle a navrhované metody. Dosavadní aktivity Příloha 2-Cíle a navrhované metody Dosavadní aktivity Výšinná lokalita Sovice na katastru obce Vetlá, okr. Litoměřice, nacházející se zhruba 6 km severovýchodně od Roudnice nad Labem, představuje jednu

Více

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 Plán péče o přírodní památku Zadní Hutisko (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 947 kategorie ochrany:

Více

Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě

Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě Nálezová zpráva OPD č. 07/2013 Ladislav Bartoš Praha 1 Staré Město, čp. 269, Betlémské náměstí 1. Zpracoval Ing. arch.

Více

Universita Karlova v Praze. Filosofická fakulta. Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou DISERTAČNÍ PRÁCE. Mgr. Petr Šída

Universita Karlova v Praze. Filosofická fakulta. Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou DISERTAČNÍ PRÁCE. Mgr. Petr Šída Universita Karlova v Praze Filosofická fakulta Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou DISERTAČNÍ PRÁCE Mgr. Petr Šída Využívání kamenné suroviny v mladší a pozdní době kamenné. Dílenské areály v oblasti

Více

Cíle a navrhované metody

Cíle a navrhované metody Příloha č. 2 Cíle a navrhované metody Šlo by o pokračování badatelského archeologického výzkumu Katedry archeologie FF Univerzity Hradec Králové, a to podle bodu VIII doporučení odborné komise z 19. 9.

Více

Geologický klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť. Hlavní geologické procesy v okolí Zlína

Geologický klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť. Hlavní geologické procesy v okolí Zlína 0 Geologický klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť Hlavní geologické procesy v okolí Zlína 0 Obsah Úvod:... 1 Cíl:... 1 Zápis o činnosti:... 2 Přírodní památka Skály... 2 Přírodní památka Králky... 2 Zápisky

Více

ODBORNÉ STANOVISKO k doplněnému materiálu viditelnosti větrných elektráren ze silnice II/223 v blízkosti Výsluní

ODBORNÉ STANOVISKO k doplněnému materiálu viditelnosti větrných elektráren ze silnice II/223 v blízkosti Výsluní A T E L I E R V Doc. Ing. arch. Ivan VOREL, CSc autorizovaný architekt ČKA, člen IFLA A T E L I E R V projektová a expertní kancelář v oboru urbanismu, krajinného plánování a ochrany krajiny Nevanova 1066/52,

Více

BROUŠENÁ INDUSTRIE Z PLEŠIVCE

BROUŠENÁ INDUSTRIE Z PLEŠIVCE ARCHEOLOGIE VE STŘEDNÍCH ČECHÁCH 13, 2009, STR. 557 563 BROUŠENÁ INDUSTRIE Z PLEŠIVCE Daniel Stolz Rastislav Korený Vladimír Šrein Blanka Šreinová Četné nálezy kamenných broušených nástrojů z mladší a

Více

Malostranské opevnění

Malostranské opevnění 1996-2005 Malostranské opevnění Jarmila Čiháková, Jan Havrda V létě roku 1994 došlo k objevu, který byl převratem v poznání vývoje pražského podhradí. Výzkum při zřizování nových suterénů v nárožním domě

Více

MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad

MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad Obsah: 1) Úvod výběr lokality a) Seznámení s geologickou mapou okolí Lázní Bělohradu b) Exkurze do Fričova muzea c) Příprava

Více

VD ŠANCE - DRENÁŽNÍ ŠTOLA

VD ŠANCE - DRENÁŽNÍ ŠTOLA VD ŠANCE - DRENÁŽNÍ ŠTOLA HYDROELECTRIC DAM ŠANCE - DRAINAGE TUNNEL Ing. Jan Staš, Ing. Tomáš Skokan Abstrakt: Příspěvek se zabývá již realizovanou stavbou s názvem VD Šance drenážní štola, která probíhala

Více

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OKRES MLADÁ BOLESLAV OBEC KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU zpracovaný dle 47 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Předběžná zpráva o 1. etapě záchranného archeologického výzkumu v prostoru býv. židovského hřbitova ve Vladislavově ul. na Novém Městě pražském

Předběžná zpráva o 1. etapě záchranného archeologického výzkumu v prostoru býv. židovského hřbitova ve Vladislavově ul. na Novém Městě pražském Archeologica Pragensia 14, 1998 141-148 Předběžná zpráva o 1. etapě záchranného archeologického výzkumu v prostoru býv. židovského hřbitova ve Vladislavově ul. na Novém Městě pražském Mgr. Michaela Wallisová

Více

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 20. 12. 2011 Mgr. Jan Havrda PhDr. Jaroslav Podliska, Pd.D. 1 1) Základní situace Celý areál Klementina

Více

Národní Inventarizace Lesů. Radim Adolt, Analyticko-metodické Centrum NIL (ACNIL), Kroměříž

Národní Inventarizace Lesů. Radim Adolt, Analyticko-metodické Centrum NIL (ACNIL), Kroměříž Národní Inventarizace Lesů Radim Adolt, Analyticko-metodické Centrum NIL (ACNIL), Kroměříž Principy NIL V souladu s mezinárodně doporučeným postupem je nezbytné nejprve analyzovat krajinný pokryv jako

Více

BOLŠEVNÍK VELKOLEPÝ (HERACLEUM MAN- TEGAZZIANUM SOMM. ET LEV.) V CHKO ŽE- LEZNÉ HORY A REDUKCE JEHO POČETNOSTI

BOLŠEVNÍK VELKOLEPÝ (HERACLEUM MAN- TEGAZZIANUM SOMM. ET LEV.) V CHKO ŽE- LEZNÉ HORY A REDUKCE JEHO POČETNOSTI Vč. sb. přír. - Práce a studie, 6 (1998): 93-98 ISBN: 80-86046-33-4 BOLŠEVNÍK VELKOLEPÝ (HERACLEUM MAN- TEGAZZIANUM SOMM. ET LEV.) V CHKO ŽE- LEZNÉ HORY A REDUKCE JEHO POČETNOSTI Heracleum mantegazianum

Více

Železná houba ze zaniklé středověké osady Polom (okr. Blansko)

Železná houba ze zaniklé středověké osady Polom (okr. Blansko) Železná houba ze zaniklé středověké osady Polom (okr. Blansko) Jiří Merta, Jiří Hošek ZSO Polom Zaniklá středověká osada Polom leží na okraji okrsku staré železářské oblasti střední části Moravského krasu.

Více

ZO ČSS 7-09 Estavela Katedra geografie PřF UP Olomouc, Třída Svobody 26, 771 46 Olomouc

ZO ČSS 7-09 Estavela Katedra geografie PřF UP Olomouc, Třída Svobody 26, 771 46 Olomouc ZO ČSS 7-09 Estavela Katedra geografie PřF UP Olomouc, Třída Svobody 26, 771 46 Olomouc ZPRÁVA O VÝZKUMU EXOKRASOVÝCH FOREM JIŽNÍ A JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI VRCHU ŠPRANĚK Lokalita výzkumu: Jižní a jihozápadní

Více

Obyvatelstvo území Šumavy - proč zde uchovat národní park?

Obyvatelstvo území Šumavy - proč zde uchovat národní park? Obyvatelstvo území Šumavy - proč zde uchovat národní park? Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4 matejka@infodatasys.cz V souvislosti s diskusí nad ochranou přírody na Šumavě (KINDLMANN

Více

2 OKRES DĚČÍN. Autor: Peter Budinský

2 OKRES DĚČÍN. Autor: Peter Budinský 2 OKRES DĚČÍN Autor: Peter Budinský OBSAH 2.1 Soupis sbírkových předmětů podle lokalit a data nálezu 2.2 Rejstřík sbírkových nálezů podle období a kultur 2.3 Literatura 2.1 Soupis sbírkových předmětů podle

Více

VY_32_INOVACE_DVK1101

VY_32_INOVACE_DVK1101 PRAVĚKÉ UMĚNÍ VY_32_INOVACE_DVK1101 Autor: Vznik: Téma: Předmět: Anotace: Mgr. Jan Souček 09 / 2012 Pravěké umění DVK / 1. ročník Charakteristika a periodizace pravěkého umění PRAVĚK JAKO HISTORICKÉ OBDOBÍ

Více

3. PŘ ÍRODNÍ PODMÍNKY 3.1. KRAJINNÝ POTENCIÁL

3. PŘ ÍRODNÍ PODMÍNKY 3.1. KRAJINNÝ POTENCIÁL 3. PŘ ÍRODNÍ PODMÍNKY 3.1. KRAJINNÝ POTENCIÁL Významným specifickým prvkem města je jeho sepětí s krajinou. Dramatická konfigurace terénu s množstvím drobných vodních toků a lesnatých strání, údolní poloha

Více

Činnost Ústavu geodézie VUT Brno v katastru nemovitostí

Činnost Ústavu geodézie VUT Brno v katastru nemovitostí Acta Montanistica Slovaca Ročník 12 (2007), mimoriadne číslo 3, 653-658 Činnost Ústavu geodézie VUT Brno v katastru nemovitostí Šváb Tomáš 1 a Kutálek Stanislav 2 Activities of the Institute of Geodesy

Více

I, 2002; Uloženiny: 2315; Metody výzkumu: odebrána polovina

I, 2002; Uloženiny: 2315; Metody výzkumu: odebrána polovina 9. PRANí rud Pozůstatky po praní rud jsou hojným druhem podpovrchových archeologických nálezů a situací. Zásadní problém na úrovni vnější kritiky pramene ale spočívá v tom, že velké části těchto zařízení

Více

ZAJIŠTĚNÍ HARMONIZACE KRAJINOTVORNÉ, HYDROLOGICKÉ A PRODUKČNÍ FUNKCE AGRÁRNÍCH VALŮ A TERAS PRO DIVERZIFIKACI AKTIVIT NA VENKOVĚ

ZAJIŠTĚNÍ HARMONIZACE KRAJINOTVORNÉ, HYDROLOGICKÉ A PRODUKČNÍ FUNKCE AGRÁRNÍCH VALŮ A TERAS PRO DIVERZIFIKACI AKTIVIT NA VENKOVĚ Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny ZAJIŠTĚNÍ HARMONIZACE KRAJINOTVORNÉ, HYDROLOGICKÉ A PRODUKČNÍ FUNKCE AGRÁRNÍCH VALŮ A TERAS PRO DIVERZIFIKACI

Více

Plán péče o přírodní památku Smrčina

Plán péče o přírodní památku Smrčina Plán péče o přírodní památku Smrčina (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 946 kategorie ochrany: přírodní

Více

PROBLEMATIKA ODPADNÍCH PET LÁHVÍ PROBLEMS OF WASTE PET BOTTLES

PROBLEMATIKA ODPADNÍCH PET LÁHVÍ PROBLEMS OF WASTE PET BOTTLES PROBLEMATIKA ODPADNÍCH PET LÁHVÍ PROBLEMS OF WASTE PET BOTTLES MARTIN FIŠER, ČZU Waste PET bottles problems are gaining on its importance. Since 1995 its consumption has been increased four times resulting

Více

4a OKRES TEPLICE 1 (B CH) Autor: Peter Budinský

4a OKRES TEPLICE 1 (B CH) Autor: Peter Budinský 4a OKRES TEPLICE 1 (B CH) Autor: Peter Budinský OBSAH 4a. 1 Soupis sbírkových předmětů podle lokalit a data nálezu 4a. 2 Rejstřík sbírkových předmětů podle období a kultur 4a. 3 Literatura 4a. 1 Soupis

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slovance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Technická specifikace Řešené území: Řešené pozemky jsou v katastru obce Dolní Břežany ve vlastnictví zadavatele

Více

NEZNÁMÉ HROBKY NA PYRAMIDOVÝCH POLÍCH aneb

NEZNÁMÉ HROBKY NA PYRAMIDOVÝCH POLÍCH aneb NEZNÁMÉ HROBKY NA PYRAMIDOVÝCH POLÍCH aneb výsledky nových geofyzikálních průzkumů v Jižním Abusíru RNDr. Roman Křivánek Archeologický ústav AV ČR Praha, Letenská 4, 118 00 Praha 1 Vybraná území geofyzikálního

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Stavební kámen v historické zástavbě městské památkové zóny Opava Brno 2007 Lucie Havlíková 2007 Lucie Havlíková Všechna práva vyhrazena 2 Bibliografické

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

Abúsírské pyramidové pole. Zpráva o archeologické expedici 2005-2006* Miroslav Bárta

Abúsírské pyramidové pole. Zpráva o archeologické expedici 2005-2006* Miroslav Bárta Abúsírské pyramidové pole. Zpráva o archeologické expedici 2005-2006* Miroslav Bárta Mastaba z doby 3. dynastie Hlavním úkolem pro tuto sezónu bylo ověření několika teorií o vývoji nekrálovských hrobek

Více

V.1. Turnov Maškovy zahrady. V.1.1. Lokalizace naleziště a historie výzkumu

V.1. Turnov Maškovy zahrady. V.1.1. Lokalizace naleziště a historie výzkumu V. Základní výzkumy Většina souborů kamenné industrie pochází z regionu horního Pojizeří (Obr. 3 4). Pouze pokud nebylo možné v tomto regionu nalézt vhodný soubor hledaného stáří, uchýlil jsem se mimo

Více

NABÍDKA KAOLINOVÉHO LOŽISKA

NABÍDKA KAOLINOVÉHO LOŽISKA 1 NABÍDKA KAOLINOVÉHO LOŽISKA VIDNAVA Leden 2011 1 2 Základní údaje k nabídce Kraj: Olomoucký Město /obec/: Vidnava Lokalita: KAOLINOVÉ LOŽISKO VIDNAVA Rozloha pozemků celkem: 179 760 m 2 PRODEJ CCA 18

Více

Obec Kořenov. číslo usnesení 54/15 V Kořenově dne 27.05.2015

Obec Kořenov. číslo usnesení 54/15 V Kořenově dne 27.05.2015 Obec Kořenov číslo usnesení 54/15 V Kořenově dne 27.05.2015 Zastupitelstvo obce Kořenov, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Operační program Životní prostředí. Příklad využití dotace

Operační program Životní prostředí. Příklad využití dotace Operační program Životní prostředí Příklad využití dotace OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Programové období 2007 až 2013-7 prioritních os + technická podpora Pro oblast brownfields nejdůležitější PRIORITNÍ

Více

Obr. 1. Klatovsko. Výběr nálezů.

Obr. 1. Klatovsko. Výběr nálezů. Obr. 1. Klatovsko. Výběr nálezů. Obr. 2. Klatovsko. Výběr nálezů. Obr. 3. Klatovsko. Výběr nálezů. Obr. 4. Klatovsko. Výběr nálezů. Obr. 5. Klatovsko. Výběr nálezů. Obr. 6. Klatovsko. Výběr nálezů. Obr.

Více

Prácheň Panská skála Zdeněk Táborský

Prácheň Panská skála Zdeněk Táborský Čas: 1 den Zdeněk Táborský Liberecký kraj GPS: 50 46 10 N, 14 29 5 E Kamenický Šenov Panská skála 1 3. 2. 1. 1. Panská skála 2. Horní Prysk, Klučky 3. lom Zlatý vrch 2 Úvod Unikátní příklad sloupcové odlučnosti

Více

Zbraslavský vrch. Trachyandezitová kupovitá vyvýšenina Zbraslavského vrchu.

Zbraslavský vrch. Trachyandezitová kupovitá vyvýšenina Zbraslavského vrchu. Zbraslavský vrch nadmořská výška: 675 m geologie: trachyandezitový suk, přívodní dráha vulkánu (?) geomorfologické jednotky: Jesenická pahorkatina (Manětínská vrchovina) lokalizace: Karlovarský kraj, okres

Více

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze rok: 1978-1979, číslo výzkumu: XCI PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO OPATOVICKÁ ULICE - (Pražský sborník historický XIII, 1981, s. 160-190 ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V ROCE 1978) V říjnu 1978 provedli pracovníci

Více

Příprava a vymezování rozsahu geodetických prací pro zahájení pozemkových úprav. Dobrý den

Příprava a vymezování rozsahu geodetických prací pro zahájení pozemkových úprav. Dobrý den Dobrý den Řádné stanovení obvodu PÚ je nutné ke stanovení měrných jednotek v rámci výběrového řízení na zpracovatele. Čím podrobnější a kvalifikovanější popis dané lokality bude zpracován, tím je větší

Více

Změny ve využití krajiny (land use) na území Mostecka Soubor map se specializovaným obsahem

Změny ve využití krajiny (land use) na území Mostecka Soubor map se specializovaným obsahem Změny ve využití krajiny (land use) na území Mostecka 1842 2010 Soubor map se specializovaným obsahem doc. Ing. Jan Skaloš, Ph.D. doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc. RNDr. Ivana Kašparová, Ph.D. Radka Vávrová

Více

Žádající organizace prohlašuje, že vyjednala s majitelem pozemku náležitosti dle 22 odst.1 a zejm. 24 zákona č. 20/1987Sb.

Žádající organizace prohlašuje, že vyjednala s majitelem pozemku náležitosti dle 22 odst.1 a zejm. 24 zákona č. 20/1987Sb. Žádost o stanovisko ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i. dále jen (ARÚ) k realizaci archeologického výzkumu, který nebyl vyvolán stavební či jinou činností na území s archeologickými nálezy dle 22., odst.2 1. Oprávněná

Více

17. POZEMKY URČ ENÉ K PLNĚ NÍ FUNKCE LESA 17.1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

17. POZEMKY URČ ENÉ K PLNĚ NÍ FUNKCE LESA 17.1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA 17. POZEMKY URČ ENÉ K PLNĚ NÍ FUNKCE LESA 17.1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA Pozemky určené k plnění funkce lesa (PUFL) zaujímají 4 195 ha celkové rozlohy řešeného území. Ve skladbě porostů převládá vysoký podíl

Více

Terénní kurz Diváky 3. - 22. 8. 2014, program terénních akcí a odpoledních odborných přednášek.

Terénní kurz Diváky 3. - 22. 8. 2014, program terénních akcí a odpoledních odborných přednášek. Terénní kurz Diváky 3. - 22. 8. 2014, program terénních akcí a odpoledních odborných přednášek. Terénní kurz proběhne ve třech týdenních turnusech. 1. Turnus 3. až 9. 8. 2014 2. Turnus 10. až 16. 8. 2014

Více

Historie vědy a techniky Vývoj techniky v pravěku. Marcela Efmertová efmertov@fel.cvut.cz

Historie vědy a techniky Vývoj techniky v pravěku. Marcela Efmertová efmertov@fel.cvut.cz Historie vědy a techniky Vývoj techniky v pravěku Marcela Efmertová efmertov@fel.cvut.cz Historická kritéria posuzování vývoje techniky v pravěku 1. Kritéria technologická z jakého materiálu a jakým způsobem

Více

RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti

RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti Autor RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti Blok BK14 - Sekundární prašnost Datum Prosinec 2001 Poznámka Text neprošel

Více

K zásobování města Brna vodou z Kartouz

K zásobování města Brna vodou z Kartouz K zásobování města Brna vodou z Kartouz David Merta, Marek Peška, Antonín Zůbek K zásobování Brna vodou v období středověku a raného novověku se naposledy před více než desítkou let souhrnně vyjádřily

Více

Projekt Loděnice (PhDr.Natálie Venclová, DrSc.) Aneta Freslová PVS pro hospodářské dějiny pravěku AP LS 2014/2015 FFUK

Projekt Loděnice (PhDr.Natálie Venclová, DrSc.) Aneta Freslová PVS pro hospodářské dějiny pravěku AP LS 2014/2015 FFUK Projekt Loděnice (PhDr.Natálie Venclová, DrSc.) Aneta Freslová PVS pro hospodářské dějiny pravěku AP LS 2014/2015 FFUK Model E. Neústupného Pravěká krajina chápána jako prostor jednotlivých sídelních

Více

9.1. Koněspřežná dráha v jižních Čechách

9.1. Koněspřežná dráha v jižních Čechách 9. ARCHEOLOGICKÝ A HISTORICKÝ VÝZKUM KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V JIŽNÍCH ČECHÁCH Ondřej Chvojka Petr Menšík 9.1. Koněspřežná dráha v jižních Čechách Stavba koněspřežné železnice z Českých Budějovic do Lince byla

Více

5.1. Předmět výzkumu. Michal Bureš

5.1. Předmět výzkumu. Michal Bureš 5. PROBLEMATIKA TRANSFORMACÍ V ARCHEOLOGII SOUČASNOSTI NA PŘÍKLADU VSÍ ZPUSTLÝCH PO ROCE 1945 V NOVOHRADSKÝCH HORÁCH Michal Bureš 5.1. Předmět výzkumu Otázky archeologických transformací jsou v tomto příspěvku

Více

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 1 ČHMÚ, OPZV, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany sosna@chmi.cz, tel. 377 256 617 Abstrakt: Referát

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník VIII, řada stavební článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník VIII, řada stavební článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník VIII, řada stavební článek č. 26 Martina PEŘINKOVÁ 1 SANACE FARNÍHO KOSTELA TŘÍ KRÁLŮ V BŘIDLIČNÉ Abstrakt

Více