DALSI LOKALITY S DOKLADY NEOLITICKE TEZBY A ZPRACOVANI KAMENE V JIZERSKYCH HORACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DALSI LOKALITY S DOKLADY NEOLITICKE TEZBY A ZPRACOVANI KAMENE V JIZERSKYCH HORACE"

Transkript

1 ARCHEOLOGIE VE STREDNICH CECHACH 9, 25, str DALSI LOKALITY S DOKLADY NEOLITICKE TEZBY A ZPRACOVANI KAMENE V JIZERSKYCH HORACE Petr Sfda.UVOD Od roku 22, kdy probiha dlouhodoby systematicky vyzkum lokality Jistebsko, se nalezovy fond oproti stavu v tomto roce vyrazne rozrostl. Cilem tohoto clanku je shrnout soucasny stav poznani pfedevsfm nove nalezenych lokalit, lokalite Jistebsko se budeme venovat podrobneji na jinem miste. Nasledujici vycet lokalit s doklady neoliticke vyroby vychazi ze znalosti, ktere jsme meli na konci cervna roku 25. Zcela jiste se nejedna o uplny a uzavfeny soubor lokalit, vzhledem k malemu stupni prozkoumanosti regionu muzeme ocekavat dalsi vyrazny posun v poznani (Prostfednik et al v tisku) (obr. 'tab.l). 2. LOKALITY S DOKLADY NEOLITICKE TEZBY A ZPRACOVANI SUROVIN V JIZERSKYCH HORACH Jistebsko Cinnost manzelu Sreinovych vyvrcholila v prubehu roku 2 objevem neporusenych pozustatku tezby v miste vyskytu pfihodne suroviny. Na jafe nasledujiciho roku pak byl pfedpoklad neolitickeho stafi dochovanych reliktu potvrzen pomoci sberu materialu, provedeni mikrovrypu a archeologicke sondaze. V roce 22 a 23 bylo ze sondy ziskano na 7 neolitickych artefaktu, ktere dokladaji krome tezby i zpracovani suroviny na miste. Obdobne mnozstvi pak pfinesla i sezona 24 v sondach 2 az 5. Tato kolekce spolu se sbery citajici jiz na 4 neolitickych artefaktu je zatim nejvetsi z nami studovanych lokalit. V roce 24 pokracoval i systematicky pruzkum okoli lokality. V kvetnu bylo objeveno tezebni pole II a v cervenci pak i tezebni pole III. Plocha mezi jednotlivymi tezebnimi poli je poskozena pfemenou na stredoveka pole, artefakty vsak muzeme nalezt i zde. Na katastru Jistebska tak dochovane relikty tezby spolu s rozptylem artefaktu na plose poskozene ve stfedoveku tvofi protahly pas, ktery logicky pokracuje na sousedni katastr Marsovic. Tezebnf pole Jistebsko I Tezebni pole cislo I je pas dlouhy cca 8 m, v nejsirsim miste siroky 35 m, ktery se zuzuje smerem k JV na pfiblizne m. Plocha cele lokality je 5,4 ha a jedna se o nejvetsi dochovany relikt neoliticke tezby. Odhadovany pocet dochovanych tezebnich jam je 5 az 65. Sonda je lokalizovana k severnimu okraji pfiblizne do stfedu dochovane plochy. Tezebni' pole Jistebsko II Tezebni pole cislo 2 je situovano na samem vrcholu Marsovickeho vrchu. Jeho soucasny tvar pfipomina nepravidelny oval o delce os 25 a 3 m. Plocha tezebniho pole je 4,8 ha. Pocet dochovanych jam Tato prace byla vypracovana na zaklade casti disertacni prace autora obhajene v roce 25 (Sida 25). V roce 25 byla disertacni prace podporena Stipendiem Gerharda Bersu nadace Pro Archaeologia Saxoniae a grantovym projektem Grantove agentury Ceske republiky,,doktorandska skola archeologie" cislo 44/3/H46.

2 78 Petr SIDA /A Jistebsko _ ZasadaX Obr.. Jizerske hory, lokality s doklady neoliticke tezby a zpracovani' kamenne suroviny. lokalita Marsovice I Marsovice II plocha/ha,4,46 %,3,3 Tab.. Jizerske hory, Prehled neolitickych tezebni'ch a vyrobni'ch lokalit a jejich plochy. Zvyraznene s doklady tezby. Marsovice III,57,4 Velke Hamry I,,6 Jistebsko III,3,8 Paseky nad Jizerou, Bila skala 2,9,8 Jistebsko II 4, 2,6 okoli Kokonin 7, 4,5 Zadni Zbytky 8,9 5,6 Jistebsko I 5,4 9,7 okoli Jistebsko 36, 22,8 Velke Hamry II 38 24, okoli Marsovice 42, 26,6 58,34

3 Dalsf lokality s doklady neoliticke tezby a zpracovanf kamene v Jizerskych horach 79 muzeme odhadnout mezi 5 az 5. Vzhledem k situovani na samy vrchol, kde jsou svahove sedimenty malo mocne, je i velikost tezebnich jam vyrazne mensi. Tezebni pole Jistebsko III Tezebni pole III nalezneme mezi obema jiz vyse uvedenymi. Tvarem pfipomina dva spojene trojuhelniky. Delsi osa ma na delku 22 m, sirka pak nepfesahuje m. Plocha celeho pole je,29 ha. Pocet dochovanych jam muzeme odhadnout mezi 5 az 5. Nejzajimavejsi je pfikopovity utvar ve stfedni casti lokality. Plocha mezi tezebnimi poli byla v minulosti take zasazena tezbou a vyrobou artefaktu. V soucasnem lese po ni nezustaly patrne zadne stopy, ale jeste na leteckych snimcich z tricatych let jsou v tomto prostoru porostove pfiznaky velkych jam (vetsina Marsovickeho vrchu krome tezebnich poli tehdy byla zarostla travou). V cele plose take muzeme sbirat neoliticke artefakty. Zatim zjistena plocha ve stfedoveku zplanyrovaneho prostoru na katastru Jistebska je 36, ha. Plocha plynule navazuje na sousednich katastrech Marsovic a Kokonina. Vzhledem k vysoke hustote zpracovatelskeho odpadu dosahuje mnozstvi industrie na lokalite astronomickych hodnot stovek milionu az miliard. Takoveto obrovske nakupeni dilenskeho odpadu je na zpracovatelskych lokalitach bezne a nemelo by nas pfekvapit. Obdobna situace byla studovana napfiklad na Stranske Skale (Svoboda - Smid 994). Marsovice Na katastr Marsovic plynule pfechazi pas s nalezy neoliticke industrie ze sousedniho katastru Jistebska. Z tohoto pohledu se jedna o jednu velkou lokalitu. Protoze je lokalita blize stfedovekemu jadru vsi Marsovice, je vyrazne vice poskozena zemedelskymi upravami, nez plocha lokality na sousednim katastru. Rozloha poskozene plochy s nalezy artefaktu je 42, ha. Tezebnf pole Marsovice I Tezebni pole Marsovice I je nejmensi z dosud objevenych na Marsovickem vrchu (ma rozlohu,4 ha). Nachazi se v jihovychodni casti vrcholove partie hfebene Marsovickeho vrchu. Dolozeny jsou pouze male tezebni jamy, ktere snad ukazuji na pokusne sondovani terenu. Tezebnf pole Marsovice II Tezebni pole Marsovice II se nachazi pobliz fotbaloveho hfiste. Vzhledem k centralni poloze uvnitf pluziny blizko jadra vsi je pomerne znacne poskozeno. Jeho terenni relief je viditelne mene zvlneny, coz svedci o zasahu, ktery se toto misto pokusil planyrovat. Plocha lokality je,46 ha. Tezebni' pole Marsovice III Tezebni pole Marsovice III se nachazi pobliz pole II blize k vrcholu Marsovickeho vrchu. Tezebni plocha se dochovala v naznacich pfimo v pluzine, tezebni jamy jsou viditelne silne srovnany orbou, presto jsou ale stale patrne. To svedci o jejich puvodnich impozantnich rozmerech. Plocha lokality je,57 ha. Kokonfn Pas s vyskytem artefaktu na Masovickem vrchu pokracuje i na sousedni katastr Kokonina, kde vyzniva. Zadne relikty po tezbe nebyly zaznamenany, opet vsak byly nejspise zniceny pluzinou vsi. Plocha teto casti lokality je 7, ha. Touto lokalitou konci vycet nalezu na Marsovickem vrchu. Plocha, na ktere se zde nalezaji neoliticke artefakty dosahla lictyhodnych 7,53 ha. Velke Hamry I Lokalitu Velke Hamry I objevil a uvedl ve znamost A. Pfichystal (22). Od podzimu 24 zde provadi v ramci sve diplomove prace vyzkum I. Vondrousova ve spolupraci s Muzeem Ceskeho raje v Turnove a Severoceskym muzeem v Liberci. Lokalita ma rozlohu, ha a zatim zde nebyly objeveny pozustatky tezby spolehlive datovatelne do neolitu (obr. 2).

4 8 Petr SfDA Obr. 2. Poloha lokalit na mape ZM Veike Hamry II, 2 - Veike Hamry I.

5 82 Petr SIDA Tab. 2. Velke Hamry I. Pfehled Industrie pochazeji'cize sberu. skupina odpad polotovary nastroje typ amorfni zlomek ustep jadro jadro - polotovar polotovar otloukac tezebni nastroj 3. KAMENNA INDUSTRIE ARVHI Velke Hamry I Z lokality Velke Hamry I hodnotim pouze omezene mnozstvi Industrie pochazejici ze sberu, protoze hodnoceni probehnuvsiho vyzkumu je pfedmetem diplomove prace I. Vondrousove. Pfehled Industrie podava tab. 22 a obr % 4,3 2,7 8,7 34,8 8,7 47,8 56,5 4,3 4,3 Tab. 3. Velke Hamry I. Pfehled typu patek u ustepu a nastroju vyrobenych na ustepech. patka A B C D E F G polotovar 2 ustep 4 tezebni nastroj 8,7 7 8 Soupis nalezu Pfevladajici skupinou jsou polotovary, zastoupene 3 kusy (56,5 %). To je dano sberovym charakterem souboru. Soubor z vyzkumu se bude projevovat vice odpadem, ktery je zde zastoupen az na druhem miste (8 kusu, 34,8 %). Pfitomno je pet ustepu, jeden amorfni zlomek a dve jadra. Nejmene jsou zastoupeny nastroje (2 kusy, 8,7 %). Dolozen je jeden otloukac a jeden artefakt zafazeny mezi tzv. tezebni nastroje. Ty s nejvetsi pravdepodobnosti slouzily k rozrusovani svahovych hlin a nepfimo tak indikuji tezbu. Maji analogic jak na Jistebsku, tak na Velkych Hamrech II. Tento artefakt tak muze nepfimo podporovat hypotezu tezebnich aktivitach i na teto lokalite, kdyz zatim zadne jeji pozustatky nalezeny nebyly. Typy patek ustepu je mozne studovat na 8 artefaktech (tab. 3). Nejcasteji je dolozen typ B (rovna lomova plocha - 7 pfipadu), pouze jednou pak slozitejsi typ D (uprava nekolika negativy ustepu). Krome samotnych ustepu bylo mozno studovat typ patky i na dvou polotovarech a na tezebnim nastroji. Proti Jistebsku i Velkym Hamrum II se lokalita lisi pfedevsim kvalitou suroviny. Ta vykazuje mnohem vetsi pfitomnost bfidlicnatosti, ktera podminuje technologicke vlastnosti. Prave proto je nazev hominy pouzivany A. Pfichystalem (22 - bfidlice) opravneny.. cislo: VH ; lokalizace: -; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: amfibolovy rohovec; stav: fragment; delka: 2,2 cm; sifka:,6 cm; vyska: 6,6 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: (obr. 7:2). 2. cislo: VH I 2; lokalizace: -; vrstva: -; typ: ustep; surovina: amfibolovy rohovec; stav: fragment; delka: 9,6 cm; sifka: 5, cm; vyska: 2,53 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; 3. cislo: VH 3; lokalizace: -; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: amfibolovy rohovec; stav: fragment; delka: 6,39 cm; sifka: 8,5 cm; vyska: 3,7 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: (obr. 6:). % 87,5 2,5 z Autor dekuje prof. RNDr. A. Pfichystalovi, CSc. za pfedvedeni lokality. Informace zde obsazene jsou pouze informativniho razu, celkove zpracovani pfipravuje I. Vondrousova.

6 Dalsi lokality s doklady neoliticke tezby a zpracovani kamene v Jizerskych horach cislo: VH I 4; lokalizace: -; vrstva: -; typ: tezebni nastroj; surovina: amflbolovy rohovec; stav: fragment; delka: 2,45 cm; sifka: 6,2 cm; vyska: 3,35 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; poznamka: na ustepu, (obr. 6:3). 5. cislo: VH I 5; lokalizace: -; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: amfibolovy rohovec; stav: fragment; delka: 2,52 cm; sifka: 7,52 cm; vyska:,84 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: (obr. 4:3). 6. cislo: VH I 6; lokalizace: -; vrstva: -; typ: jadro - polotovar; surovina: amfibolovy rohovec; stav: fragment; delka: 2,35 cm; sifka: 2,68 cm; vyska: 4,53 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: (obr. 7:). I. cislo: VH I 7; lokalizace: -; vrstva: -; typ: ustep; surovina: amfibolovy rohovec; stav: fragment; delka: 8,9 cm; sifka: 2,58 cm; vyska: 2,8 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; 8. cislo: VH I 8; lokalizace: -; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: amfibolovy rohovec; stav: fragment; delka: 5,78 cm; sifka:,48 cm; vyska: 2,47 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: ; poznamka: na ustepu, (obr. 4:2). 9. cislo: VH I 9; lokalizace: -; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: amfibolovy rohovec; stav: fragment; delka: 9,2 cm; sifka:,35 cm; vyska: 6,53 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: (obr. 8:3).. cislo: VH I ; lokalizace: -; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: amfibolovy rohovec; stav: fragment; delka: 4,97 cm; sifka: 7,57 cm; vyska: 5 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: (obr. 6:2). II. cislo: VH ; lokalizace: -; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: amflbolovy rohovec; stav: fragment; delka: 2,77 cm; sifka: 8,7 cm; vyska: 3,66 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 2. cislo: VH I 2; lokalizace: -; vrstva: -; typ: ustep; surovina: amfibolovy rohovec; stav: fragment; delka: 5,38 cm; sifka: 6,27 cm; vyska:,33 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B;

7 84 Petr SlDA O Obr. 5. Velke Hamry I. Kamenna Industrie ze sberu polotovary, -VH 2, 2-VH 4.

8 Dalsf lokality s doklady neoliticke tezby a zpracovani kamene v Jizerskych horach 85 Obr. 6. Velke Hamry I. Kamenna Industrie ze sberu polotovary, 3 - tezebni nastroj, -VH3, 2-VH, 3-VHI4.

9 86 Petr Sl'DA I I o a i N v: 3. cislo: VH I 3; lokalizace: -; vrstva: -; typ: otloukac; surovina: amfibolovy rohovec; stav: fragment; delka:,86 cm; sifka: 9,65 cm; vyska: 3 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 4. cislo: VH I 4; lokalizace: -; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: amfibolovy rohovec; stav: fragment; delka: 6,4 cm; sifka: 9, cm; vyska: 3,57 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; poznamka: na ustepu, (obr.5:2). 5. cislo: VH I 5; lokalizace: -; vrstva: -; typ: jadro - polotovar; surovina: amfibolovy rohovec; stav: fragment; delka: 2,53 cm; sifka:,8 cm; vyska:,7 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -;

10 Dalsf lokality s doklady neoliticke tezby a zpracovani kamene v Jizerskych horach 87 OO i CO 5 I <M CO CNJ a Y a I 6. cislo: VH I 6; lokalizace: -; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: amfibolovy rohovec; stav: fragment; delka: 5,7 cm; sifka: 8,2 cm; vyska: 3,63 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: (obr. 8:). 7. cislo: VH I 7; lokalizace: -; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: amfibolovy rohovec; stav: fragment; delka: 6,5 cm; sifka: 7,6 cm; vyska: 2,8 cm; eolisace: ; sstipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: (obr. 4:). 8. cislo: VH 8; lokalizace: -; vrstva: -; typ: jadro; surovina: amfibolovy rohovec; stav: fragment; delka: 6,7 cm; sifka:,25 cm; vyska: 2,2 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -;

11 88 Petr SIDA 9. cislo: VH 9; lokalizace: -; vrstva: -; typ: ustep; surovina: amflbolovy rohovec; stav: fragment; delka: 6,9 cm; sifka: 5,6 cm; vyska: 2,78 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: D; poznamka: (obr. 8:2). 2. cislo: VH I 2; lokalizace: -; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: amflbolovy rohovec; stav: fragment; delka: 4,72 cm; sifka:,32 cm; vyska: 3,62 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; poznamka: na listepu, (obr. 5:). 2. cislo: VH I 2; lokalizace: -; vrstva: -; typ: ustep; surovina: amfibolovy rohovec; stav: fragment; delka:,78 cm; sifka: 34,4 cm; vyska: 5,2 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; 22. cislo: VH 22; lokalizace: -; vrstva: -; typ: jadro; surovina: amfibolovy rohovec; stav: fragment; delka: 28 cm; sifka: 23,75 cm; vyska: 7 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 23. cislo: VH I 23; lokalizace: -; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: amfibolovy rohovec; stav: fragment; delka: 24,45 cm; sifka: 4,3 cm; vyska: 5,85 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; Velke Hamry II Pro lokalitu Velke Hamry II plati to, co jiz bylo vyse napsano o industrii z lokality Velke Hamry I. Pfehled typologickeho cleneni artefaktu pochazejicich ze sberu prinasi tab. 4. Na teto lokalite muzeme rozlisit dve variety kontaktniho amfiboloveho rohovce. Ta prvni (jemnozrnna) je k nerozeznani od suroviny na Jistebsku. Ta druha se vyznacuje pfitomnosti vetsich domen zivcu, ktere po zvetrani povrchu dodavaji,,kropenaty" raz. Typologicka struktura opet odpovida pfedchozim lokalitam. Ve Velkych Hamrech II zatim nebyly objeveny pozustatky praveke tezby, a ani jejich dochovani nepfedpokladam. Cela plocha s vyskytem artefaktu byla totiz ve stfedoveku vyuzita pro pluzinu lanove vsi, takze cely povrch byl srovnan a promenen na pole. Dnes tak muzeme zcela bez problemu sbirat neoliticke artefakty v meznich pasech a hromadach kamene vysbiranych z poll. Zajimava je pfitomnost jednoho tezebniho Tab. 4. Velke Hamry II. Pfehled Industrie pochazejicf ze sberu. typ surovina AR VH II AR VH II AR 2, s domenami AR, jemnozrnny zivcu % odpad polotovary nastroje amorfni zlomek ustep jadro polotovar otloukac tezebni nastroj % , , ,6 48,7,7 78,9 8,4 8,4 2,7 2,6 patka A B C D E F G polotovar tezebni nastroj listep % 42, 26,3,5 2, Tab. 5. Velke Hamry II. Pfehled typu patek u ustepu a nastroju vyrobenych na ustepech.

12 Dalsi lokality s doklady neoliticke tezby a zpracovani kamene v Jizerskych horach 89 nastroje, ktery nepfimo indikuje pfitomnost tezby na teto lokalite. O torn, zda a jak zde tezba probihala, se pfesvedcime pfi dalsim vyzkumu. Pfevazujici skupinou je odpad dolozeny 2 kusy (78,9 %). Nejcasteji jsou dolozeny ustepy (74 kusu), pak nasleduji amorfni zlomky (45 kusu) a jednim kusem je dolozeno jadro. Skupina polotovaru je dolozena pouze polotovary, a sice 28 kusy (8,4 %). Jedna se o vyrobni zmetky, ktere nebyly vhodne pro dalsi zpracovani. Z tohoto hlediska je muzeme pfifadit take mezi odpad. Nejmene je zastoupena skupina nastroju, pouhymi 4 kusy (2,6 %). Tfemi kusy je dolozen otloukac a jednim tezebni nastroj. Nizke zastoupeni nastroju a relativne vysoke zastoupeni skupiny polotovaru je dano sberovym charakterem souboru. Soubor pochazejici z vyzkumu bude vypadat mirne jinak (mene polotovaru, vice odpadu a mirne vetsi mnozstvi nastroju. Typy patek bylo mozne sledovat na 76 artefaktech (tab. 5). Nejcasteji je zastoupen typ B (rovna lomova plocha suroviny, 32 artefaktu, 42, %). Nasleduje typ C (uprava jednim negativem ustepu, 2 artefaktu, 26,3 %) a typ D (uprava nekolika negativy ustepu, 8 kusu,,5 %). U 6 artefaktu nemohl byt typ patky zjisten (bodova, nebo nedochovana patka, 2, %). Vedle ustepu mohl byt typ patky zjisten inajednom polotovaru a tezebnim nastroji. Celkove pfevladaji jednodussi lipravy (A, B a C) patek nad temi slozitejsimi (D, E a F). Vyber Industrie pfinaseji obr. 9 Soupis nalezu. cislo: VHII; lokalizace: sber stfedoveka mez, 243:24; vrstva: -; typ: otloukac; surovina: AR; stav: fragment; delka: 5,5 cm; sifka:,8 cm; vyska: 7,4 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 2. cislo: VH II 2; lokalizace: sber stfedoveka mez, 243:24; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka:,64 cm; sifka: 6,967 cm; vyska: 2,265 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 3. cislo: VH II 3; lokalizace: sber stfedoveka mez, 243:24; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 6,46 cm; sifka: 4,552 cm; vyska:,82 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 4. cislo: VH II 4; lokalizace: sber stfedoveka mez, 245:27; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 8,84 cm; sifka: 6,59 cm; vyska: 2,76 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 5. cislo: VH II 5; lokalizace: sber stfedoveka mez, 245:27; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: AR; stav: fragment; delka: 2,37 cm; sifka: 6,4 cm; vyska: 3,88 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 6. cislo: VH II6; lokalizace: sber stfedoveka mez, 245:27; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,579 cm; sifka: 6,394 cm; vyska: 4,76 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: (obr. 9:7). I. cislo: VH II7; lokalizace: sber stfedoveka mez, 245:27; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 6,296 cm; sifka:,8 cm; vyska:,972 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; 8. cislo: VH II8; lokalizace: sber stfedoveka mez, 245:27; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,548 cm; sifka: 7,952 cm; vyska: 3,62 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: (obr. 9:). 9. cislo: VH II9; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 8, cm; sifka: 5,7 cm; vyska:,34 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: C;. cislo: VH II ; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 9,97 cm; sifka: 4,546 cm; vyska:,245 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: II. cislo: VH nil; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 6,97 cm; sifka: 7,449 cm; vyska:,42 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: C; 2. cislo: VH II2; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 7,57 cm; sifka: 6,3 cm; vyska: 2,865 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: G; 3. cislo: VH n 3; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 6,645 cm; sifka:,938 cm; vyska:,87 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; 4. cislo: VH II 4; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 7,4 cm; sifka:,226 cm; vyska: 3,64 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka:

13 9 Petr SfDA 5. cislo: VHII5; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 6,572 cm; sifka: 3,65 cm; vyska:,78 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: G; 6. cislo: VH n 6; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustsp; surovina: AR; stav: fragment; delka: 5,538 cm; sifka:,636 cm; vyska: 2,59 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: C; 7. cislo: VH II7; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 6,93 cm; sifka: 8,68 cm; vyska: 2,56 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; 8. cislo: VH II8; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: jadro; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,9 cm; sifka: 5,397 cm; vyska: 6,796 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 9. cislo: VH II 9; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 4,438 cm; sifka: 8,732 cm; vyska: 4, cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: (obr. 9:8). 2. cislo: VH II 2; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: AR; stav: fragment; delka:,97 cm; sifka: 4,55 cm; vyska:,653 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: C; poznamka: na ustepu, (obr. 9:3). 2. cislo: VH II 2; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 5,3 cm; sifka: 2,867 cm; vyska:,856 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 22. cislo: VH II 22; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,58 cm; sifka: 4,8 cm; vyska:,3 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: C; 23. cislo: VH II 23; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,296 cm; sifka: 2,78 cm; vyska:,39 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: 24. cislo: VH II 24; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,758 cm; sifka: 2,82 cm; vyska:,94 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 25. cislo: VH II25; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustsp; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,289 cm; sifka: 6,29 cm; vyska:,4 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: G; 26. cislo: VH II 26; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka:,737 cm; sifka: 4,42 cm; vyska: 2,6 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 27. cislo: VH II 27; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 6,468 cm; sifka: 2,57 cm; vyska:,79 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 28. cislo: VH II28; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: listep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,57 cm; sifka: 4,225 cm; vyska:,796 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; 29. cislo: VH II29; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 7,595 cm; sifka: 4,578 cm; vyska:,39 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 3. cislo: VH II3; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 4,645 cm; sifka: 6,894 cm; vyska:,223 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; 3. cislo: VH II3; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 5,723 cm; sifka: 6,242 cm; vyska:,98 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; 32. cislo: VH II32; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 2,42 cm; sifka: 4,695 cm; vyska:,856 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; 33. cislo: VH II33; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,573 cm; sifka: 5,787 cm; vyska:,726 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: G; 34. cislo: VH II34; lokalizace: sberu stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,343 cm; sifka: 5,3 cm; vyska:,88 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: C; 35. cislo: VH II 35; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 5,79 cm; sifka: 3,742 cm; vyska:,42 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 36. cislo: VH n 36; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 2,745 cm; sifka: 2,96 cm; vyska:,47 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -;

14 Dalsi lokality s doklady neoliticke tezby a zpracovani kamene v Jizerskych horach 9 > CO t o 5 o O T-

15 92 Petr SfDA 37. cislo: VH II 37; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav fragment; delka: 3,242 cm; sifta:,33 cm; vyska:,536 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: - poznamta: 38. cislo: VH II 38; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR2; stav fragment; delka: 5,887 cm; sifka: 2,544 cm; vyska:,869 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: cislo: VH II 39; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: listep; surovina: AR; stav: fragment delka: 4,289 cm; sifka: 6,95 cm; vyska:,937 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: D; poznamka (obr. 9:). 4. cislo: VH II4; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: listep; surovina: AR; stav: fragment; delka:,833 cm; sifka: 2,255 cm; vyska:,893 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; 4. cislo: VH II4; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: listep; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 2,499 cm; sifka: 5,2 cm; vyska:,62 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: C; 42. cislo: VH II 42; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 4,398 cm; sifka: 3,69 cm; vyska:,638 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 43. cislo: VH II43; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: ; typ: amorfni zlomek; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 6,224 cm; sifka: 3,9 cm; vyska:,84 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 44. cislo: VH II44; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 2,39 cm; sifka: 7,874 cm; vyska:,88 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; 45. cislo: VH II 45; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: otloukac; surovina: AR; stav: fragment; delka: 2,588 cm; sifka: 2,22 cm; vyska:,28 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: 46. cislo: VH II 46; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 5,73 cm; sifka: 3,773 cm; vyska:,92 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 47. cislo: VH II47; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 4,6 cm; sifka: 6,995 cm; vyska:,398 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: G; 48. cislo: VH II 48; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delta: 9,6 cm; sifka: 4,936 cm; vyska:,322 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 49. cislo: VH II 49; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: listep; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 4, cm; sifka: 8,888 cm; vyska:,26 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: C; 5. cislo: VH II 5; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 4,882 cm; sifka: 2,45 cm; vyska:,575 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka:. 5. cislo: VH II5; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 4,59 cm; sifka: 5,77 cm; vyska:,22 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; 52. cislo: VH II 52; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 9,475 cm; sifta: 4,556 cm; vyska:,94 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patta: -; 53. cislo: VH II 53; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,468 cm; sifta: 2,23 cm; vyska:,76 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 54. cislo: VH II 54; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 4,733 cm; sifka: 9,532 cm; vyska:,68 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: D; poznamka: (obr. 9:4). 55. cislo: VH II 55; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 8,749 cm; sifta: 4,543 cm; vyska: 2,942 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 56. cislo: VH II56; lokalizace: sberu stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,87 cm; sifka: 7,82 cm; vyska:,38 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patta: C;

16 Dalsf lokality s doklady neoliticke tezby a zpracovanf kamene v Jizerskych horach cislo: VH II 57; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 4,643 cm; sifka: 5,336 cm; vyska:,5 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: C; 58. cislo: VH II 58; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: AR; stav: fragment; delka: 7,34 cm; sifka: 6,253 cm; vyska:,352 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: (obr. 9:9). 59. cislo: VH II59; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 5,584 cm; sifka: 7,793 cm; vyska: 2,25 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; 6. cislo: VH II6; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,837 cm; sifka: 3,75 cm; vyska:,277 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: D; 6. cislo: VH II 6; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 5,695 cm; sifka: 3,64 cm; vyska:,387 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: 62. cislo: VH II62; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: listep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 5,477 cm; sifka: 9,72 cm; vyska:,64 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: G; 63. cislo: VH II63; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,79 cm; sifka: 4,453 cm; vyska:,784 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: G; 64. cislo: VH II 64; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,76 cm; sifka: 9,23 cm; vyska:,389 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; poznamka: (obr. :). 65. cislo: VH II65; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 2,93 cm; sifka: 3,824 cm; vyska:,52 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; 66. cislo: VH II 66; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 9,72 cm; sifka: 6,3 cm; vyska:,87 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 67. cislo: VH II 67; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: listep; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 6,738 cm; sifka:,2 cm; vyska:,862 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: C; poznamka: 68. cislo: VH II 68; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 4,538 cm; sifka: 6,3 cm; vyska: 2,36 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; poznamka: (obr. 9:3). 69. cislo: VH II69; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,896 cm; sifka: 6,74 cm; vyska:,384 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: C; 7. cislo: VH II7; lokalizace: sberu stavby domu, 225:224; vrstva:-; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 2,53 cm; sifka: 3,76 cm; vyska:,522 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: C; 7. cislo: VH II 7; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: tezebni nastroj; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 3,7 cm; sifka: 8,888 cm; vyska: 2,644 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; poznamka: na ustepu, (obr. :2). 72. cislo: VH II 72; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 4,69 cm; sifka:,727 cm; vyska:,993 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 73. cislo: VH II73; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,599 cm; sifka: 6,554 cm; vyska:,87 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; 74. cislo: VH II 74; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 4,94 cm; sifka: 2,979 cm; vyska:,46 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 75. cislo: VH II75; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 7,43 cm; sifka: 5,865 cm; vyska:,38 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: G; 76. cislo: VH II 76; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 4,849 cm; sifka: 3,25 cm; vyska:,32 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 77. cislo: VH II 77; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 6,688 cm; sifka: 3,7 cm; vyska:,977 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka:

17 94 Petr SIDA 78. cislo: VH II 78; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 4,23 cm; sifka: 3,332 cm; vyska:,988 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 79. cislo: VH II79; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 4,986 cm; sifka: 8,835 cm; vyska:,68 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; 8. cislo: VH II 8; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,65 cm; sifka:,672 cm; vyska:,377 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 8. cislo: VH II8; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 2,548 cm; sifka: 3,843 cm; vyska:,629 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: G; 82. cislo: VH II 82; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 3,97 cm; sifka: 2,73 cm; vyska:,972 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 83. cislo: VH II 83; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 2,27 cm; sifka:,838 cm; vyska:,425 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 84. cislo: VH II84; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,226 cm; sifka: 5,644 cm; vyska:,598 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: G; 85. cislo: VH II85; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 2,72 cm; sifka: 3,86 cm; vyska:,883 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; 86. cislo: VH II86; lokalizace: sberu stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,423 cm; sifka: 6,42 cm; vyska:,589 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: G; 87. cislo: VH II 87; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,37 cm; sifka: 2,26 cm; vyska:,79 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 88. Cislo: VH II 88; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,4 cm; sifka: 5,869 cm; vyska:,832 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; 89. cislo: VH II 89; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,46 cm; sifka: 2,444 cm; vyska:,978 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 9. cislo: VH II 9; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 9,959 cm; sifka: 4,836 cm; vyska:,82 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 9. cislo: VH II9; lokalizace: sberu stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 2,984 cm; sifka: 7,555 cm; vyska:,252 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: D; 92. cislo: VH II92; lokalizace: sberu stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 2,68 cm; sifka: 4,69 cm; vyska:,733 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: D; 93. cislo: VH II 93; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 4,632 cm; sifka: 5,8 cm; vyska: 3,834 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 94. cislo: VH II94; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 2,57 cm; sifka: 2,959 cm; vyska:,539 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; 95. cislo: VH II95; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 2,224 cm; sifka: 3,937 cm; vyska:,78 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: G; 96. cislo: VH II96; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 4,83 cm; sifka: 5,963 cm; vyska:,945 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: C; 97. cislo: VH II 97; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka:,77 cm; sifka: 2,52 cm; vyska:,359 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; 98. cislo: VH II 98; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: otloukac; surovina: AR; stav: fragment; delka: 7,78 cm; sifka: 5,79 cm; vyska: 2,725 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: 99. cislo: VH II 99; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 5,66 cm; sifka:,27 cm; vyska:,788 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; poznamka: (obr. 9:72).

18 Dalsf lokality s doklady neoliticke tezby a zpracovanf kamene v Jizerskych horach 95 i CO I CO I C\ 5 a X I i I! Is II c> I v- CO

19 96 Petr SIDA. cislo: VHII; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: AR; stav: fragment; delka: 8,342 cm; sifka: 6,42 cm; vyska:,739 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: (obr. 9:5).. cislo: VH II; lokalizace: sberu stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 2,957 cm; sifka: 2,954 cm; vyska:,422 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 2. cislo: VH II2; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 5,5 cm; sifka: 9,6 cm; vyska:,22 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: D; poznamka: cislo 3 S, poruseny. 3. cislo: VH II3; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 7,447 cm; sifka: 3,264 cm; vyska:,48 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: cislo 2 S. 4. cislo: VH II4; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 4,47 cm; sifka: 2,72 cm; vyska:,56 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; poznamka: cislo 2 S. 5. cislo: VH II5; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR2; stav: fragment; delka:,78 cm; sifka: 3,84 cm; vyska:,7 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; 6. cislo: VH II6; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: listep; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 2,7 cm; sifka: 3,5 cm; vyska:,76 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; 7. cislo: VH II7; lokalizace: sberu stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 4, cm; sifka:,97 cm; vyska:,65 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment depele: -; patka: -; poznamka: 8. cislo: VH II8; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 9,39 cm; sifka: 4,43 cm; vyska:,793 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: cislo 23 S. 9. cislo: VH II9; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,2 cm; sifka: 4,994 cm; vyska:,76 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: cislo 24 S.. cislo: VH II; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 7,52 cm; sifka: 4,68 cm; vyska: 2,7 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: cislo 6 S, fragment, (obr. :5).. cislo: VH II; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: listep; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 4,26 cm; sifka: 4,69 cm; vyska:,76 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: G; poznamka: cislo 5 S. 2. cislo: VH n 2; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 4,6 cm; sifka: 9,9 cm; vyska:,77 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: C; poznamka: cislo 26 S. 3. cislo: VH II3; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,4 cm; sifka: 9,2 cm; vyska: 2,7 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: cislo 7 S, (obr. 9:2). 4. cislo: VH II4; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 9,3 cm; sifka: cm; vyska:,77 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: D; poznamka: cislo 25 S, (obr. :6). 5. cislo: VH II5; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 4,558 cm; sifka: 6,883 cm; vyska:,28 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; poznamka: cislo 9 S. 6. cislo: VH II6; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 6,343 cm; sifka: 3,7 cm; vyska:,3 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: cislo 22 S. 7. cislo: VH n 7; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka:,2 cm; sifka: 4,28 cm; vyska: 2,3 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: cislo 8 S. 8. cislo: VH II8; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 5,5 cm; sifka: 7,4 cm; vyska:,5 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: C; poznamka: cislo 2 S, chemicka analyza.

20 Dalsi lokality s doklady neoliticke tezby a zpracovam kamene v Jizerskych horach 97 r\. Ve 4-VHII47,5-VHII5. 9. cislo: VH II9; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 6 cm; sifka: cm; vyska: 2, cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: C; poznamka: cislo US, chemicka analyza. 2. cislo: VH II2; lokalizace: VH3, ,; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 8,45 cm; sifka: 2,6 cm; vyska:,93 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: D; 2. cislo: VH II2; lokalizace: VH3, ,; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: AR; stav: fragment; delka: 4.5 cm; sifka: 9,7 cm; vyska: 3,2 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: na ustepu. 22. cislo: VH II22; lokalizace: VH3, ,; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 8,66 cm; sifka:,9 cm; vyska: 2,7 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: G; 23. cislo: VH II23; lokalizace: VH3, ,; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: AR; stav: fragment; delka:.6 cm; sifka: 8,3 cm; vyska: 3, cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: (obr. :).

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008)

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Příloha k diplomové práci Tomáš Jurčí, UP Olomouc 2008 Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Benátky Foto 1 Stará cesta vedoucí z Benátek do

Více

MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad

MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad Obsah: 1) Úvod výběr lokality a) Seznámení s geologickou mapou okolí Lázní Bělohradu b) Exkurze do Fričova muzea c) Příprava

Více

Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V.

Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V. Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V. Soubor map: Mapa lesních vegetačních stupňů v Chráněné

Více

Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR

Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR Radek Bače, Vojtěch Čada, Miroslav Svoboda Znalosti o struktuře lesů představují potřebný zdroj informací pro správné a efektivní rozhodování

Více

Hvězdičkou (*) jsou označena sídla hodnotnější, třemi (***) nejhodnotnější. KADAŇSKO

Hvězdičkou (*) jsou označena sídla hodnotnější, třemi (***) nejhodnotnější. KADAŇSKO Urbanistické hodnoty ÚAP Kadaň popis jevů zpracoval Bc. Jan Hanzlík, NPÚ ú. o. p. Ústí nad Labem Hvězdičkou (*) jsou označena sídla hodnotnější, třemi (***) nejhodnotnější. KADAŇSKO Blov Dochované urbanistické

Více

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 20. 12. 2011 Mgr. Jan Havrda PhDr. Jaroslav Podliska, Pd.D. 1 1) Základní situace Celý areál Klementina

Více

ŠTÍPANÁ A BROUŠENÁ KAMENNÁ INDUSTRIE ZE SÍDLIŠTĚ KULTURY

ŠTÍPANÁ A BROUŠENÁ KAMENNÁ INDUSTRIE ZE SÍDLIŠTĚ KULTURY Přehled výzkumů 54-1, Brno 2013 ŠTÍPANÁ A BROUŠENÁ KAMENNÁ INDUSTRIE ZE SÍDLIŠTĚ KULTURY S MORAVSKOU MALOVANOU KERAMIKOU V KUŘIMI, OKR. BRNO-VENKOV KNAPPED AND POLISHED STONE INDUSTRY FROM THE SITE OF

Více

10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy

10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy 10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy Regresní úloha (analýza) je označení pro statistickou metodu, pomocí nichž odhadujeme hodnotu náhodné veličiny (tzv. závislé proměnné, cílové proměnné, regresandu

Více

Naleziště po činnosti mlýna na kobaltovou rudu a přilehlé sklárny u Horní Blatné

Naleziště po činnosti mlýna na kobaltovou rudu a přilehlé sklárny u Horní Blatné Naleziště po činnosti mlýna na kobaltovou rudu a přilehlé sklárny u Horní Blatné Michal Gelnar V muzeu v Nejdku byly v roce 2005 v regionální expozici vystaveny reprodukce dvou map. První je nedatovaná

Více

Rizikové úseky silnic z pohledu dopravních nehod

Rizikové úseky silnic z pohledu dopravních nehod Rizikové úseky silnic z pohledu dopravních nehod Ing. Jan TESLA, Ing. Igor IVAN, Ph.D. INSTITUT GEOINFORMATIKY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Cíle projektu Zpracování dat o dopravních

Více

Soubor map: Mapa souborů lesních typů ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS Správa KRNAP Vrchlabí)

Soubor map: Mapa souborů lesních typů ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) Soubor map: Mapa souborů lesních typů ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) Mapa souborů lesních typů v Krkonošském národním parku (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) Mapa souborů lesních

Více

Praktické zkušenosti s využitím digitálního modelu reliéfu aplikace dat LLS v krajinné archeologii

Praktické zkušenosti s využitím digitálního modelu reliéfu aplikace dat LLS v krajinné archeologii Praktické zkušenosti s využitím digitálního modelu reliéfu aplikace dat LLS v krajinné archeologii Ondřej Malina Praha, 21. 11. 2013 obsah jak to funguje několik typů objektů a situací co vidíme a nevidíme

Více

ZAPIS. z jednani radne value hromady Moravel a.s. Sladkovskeho 42, 783 71 Olomouc - Holice, 1C: 45192511. Pondeli 22.6.2015 sidlo spolecnosti

ZAPIS. z jednani radne value hromady Moravel a.s. Sladkovskeho 42, 783 71 Olomouc - Holice, 1C: 45192511. Pondeli 22.6.2015 sidlo spolecnosti ZAPIS z jednani radne value hromady Moravel a.s. Sladkovskeho 42, 783 71 Olomouc - Holice, 1C: 45192511 Pondeli 22.6.2015 sidlo spolecnosti 1. Jednani fadne valne hromady zahajil Ing. Jifi Hone - pfedseda

Více

Nabídka přednášek odborných pracovníků Vlastivědného muzea v Šumperku veřejnosti a školám

Nabídka přednášek odborných pracovníků Vlastivědného muzea v Šumperku veřejnosti a školám Nabídka přednášek odborných pracovníků Vlastivědného muzea v Šumperku veřejnosti a školám Jarní obyčeje na Šumpersku. Přednáška je zaměřená na lidovou obyčejovou kulturu a prezentaci zvyků praktikovaných

Více

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 1 ČHMÚ, OPZV, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany sosna@chmi.cz, tel. 377 256 617 Abstrakt: Referát

Více

future ouch t ZARIZENI NA ODMASTOVANI KOVU EVT Eiberger Verfahrenstechnik GmbH www.evt-gmbh.eu "',. "'"',. " 0

future ouch t ZARIZENI NA ODMASTOVANI KOVU EVT Eiberger Verfahrenstechnik GmbH www.evt-gmbh.eu ',. '',.  0 ouch t future "',. "'"',. " 0 ZARIZENI NA ODMASTOVANI KOVU EVT Eiberger Verfahrenstechnik GmbH www.evt-gmbh.eu ----------------------------------------~------ -~ TVPV ZARiZENi NANO Male dily, mala kapacita,

Více

VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ

VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ Horninové prostředí jako jedna ze základních složek životního prostředí ovlivňuje svojí stavbou a vlastnostmi využití řešeného území prostřednictvím těchto faktorů: zdroje

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

Geopedagogika a rodná hrouda vztah k místu

Geopedagogika a rodná hrouda vztah k místu 22. května 2015 Aleš Bajer Geopedagogika a rodná hrouda vztah k místu Strana 2 mimoškolní vzdělávání v oblasti neživé přírody důraz na komplexní (holistický) přístup (hornina půda rostlina krajina) interaktivita,

Více

Základy struktury odborného textu

Základy struktury odborného textu Základy struktury odborného textu (schéma pro potřeby SPESEM, KEPA UHK) proč je její dodržování a znalost pro čtenáře důležitá? -v odborném textu jde o informace -čteme rychleji a "lépe" (tzv. racionální

Více

STARÝ A STŘEDNÍ PALEOLIT

STARÝ A STŘEDNÍ PALEOLIT STARÝ A STŘEDNÍ PALEOLIT 1 HROT S BILATERÁLNÍ RETUŠÍ 129X48X29 SLUŇÁK SVĚTLEŠEDÁ 1 LHOTA 1 PŘ LOK. LHOTA 1 2 PLOCHÝ ČEPELOVÝ HROT S BILATERÁLNÍ RETUŠÍ 91X61X11 SLUŇÁK ŠEDOZELENÁ 2 KUDLOV-DÍLNICE PŘ 3 HROT

Více

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny Dolnobrannský zpravodaj Strana 2 Číslo 11 Kronika současnosti Rekonstrukce mostu u papírny V minulém vydání Zpravodaje jsme vás informovali o demoličních akcích starého mostu - v registru označovaný jako

Více

KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomicky - oddeleni kontroly obci a analyz

KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomicky - oddeleni kontroly obci a analyz KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomicky - oddeleni kontroly obci a analyz SpZn: CJ: Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni Obec Podhorni Ujezd a Vojice, 1C: 00271942 za rok 2011 Pfezkoumani

Více

Smlouva o dilo die 536 a nasi. obch. zakoniku

Smlouva o dilo die 536 a nasi. obch. zakoniku Smlouva o dilo die 536 a nasi. obch. zakoniku Uzavfena nize uvedeneho dne, mesice a roku mezi: 1. Pavel Dvorak se sidlem: Ulice l.maje, 411 45 Ustek IC: 69 41 28 21 DIG: 196-6805101853 bankovni spojeni:

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v CHKO Beskydy Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1196 / 2 / 2011

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1196 / 2 / 2011 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1196 / 2 / 2011 Typ nemovitosti Pozemek PK 262 v současném stavu Účel ocenění exekuční řízení Předmět ocenění pozemek PK 262, LV č. 2890 Adresa Kraj Jihočeský

Více

Soubor map edafických kategorií ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS FLD CZU v Praze)

Soubor map edafických kategorií ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS FLD CZU v Praze) Soubor map edafických kategorií ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS FLD CZU v Praze) Mapa edafických kategorií v CHKO Jizerské hory (GIS FLD CZU v Praze) Edafické kategorie v Krkonošském národním parku

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY V BRNĚ PŘEHLED VÝZKUMŮ. Brno 2009

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY V BRNĚ PŘEHLED VÝZKUMŮ. Brno 2009 ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY V BRNĚ PŘEHLED VÝZKUMŮ 50 Brno 2009 PŘEHLED VÝZKUMŮ Recenzovaný časopis Peer-reviewed journal Ročník 50 Volume 50 Číslo 1 2 Issue 1 2 Předseda redakční

Více

Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy

Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy Shrnutí Článek se zabývá vyhodnocením provozních měření traktorových dopravních souprav s cílem stanovit vliv svahu na energetické a

Více

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 Tab. 8: ZM 10 - legenda - obsah mapy ATRIBUT polohopis výškopis popis PŘÍSLUŠNÉ OBJEKTY budova, blok budov, budova s popisem, zničená

Více

MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB nákladově orientované modely poptávka pořizovací lhůta dodávky předstih objednávky deterministické stochastické

MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB nákladově orientované modely poptávka pořizovací lhůta dodávky předstih objednávky deterministické stochastické MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB Význam zásob spočívá především v tom, že - vyrovnávají časový nebo prostorový nesoulad mezi výrobou a spotřebou - zajišťují plynulou výrobu nebo plynulé dodávky zboží i při nepředvídaných

Více

Tělesa sluneční soustavy

Tělesa sluneční soustavy Tělesa sluneční soustavy Měsíc dráha vzdálenost 356 407 tis. km (průměr 384400km); určena pomocí laseru/radaru e=0,0549, elipsa mění tvar gravitačním působením Slunce i=5,145 deg. měsíce siderický 27,321661

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 6. 2. 2013 Pořadové číslo 12 1 Země, Mars Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

Josef Flégl Archeologické nálezy na Mělčanském kopci u Dobrušky

Josef Flégl Archeologické nálezy na Mělčanském kopci u Dobrušky Josef Flégl Archeologické nálezy na Mělčanském kopci u Dobrušky Úvod Když projíždíme po silničním obchvatu Dobrušky od Opočna k Rychnovu nad Kněžnou jedeme okolo nenápadného, ale pro archeologa velmi zajímavého

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM VEŘEJNÁ DOBROVOLNÁ DRAŽBA souboru pozemků v k. ú. Libeň, obec Praha KONÁNÍ DRAŽBY 25. září 2012 se zahájením v 11:00 hodin v prostorách salonku č. 11 Národního domu na Vinohradech,

Více

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina Přírodopis 9 2. hodina Naše Země ve vesmíru Mgr. Jan Souček VESMÍR je soubor všech fyzikálně na sebe působících objektů, který je současná astronomie a kosmologie schopna obsáhnout experimentálně observační

Více

Protokol o otevirani obalek

Protokol o otevirani obalek Protokol o otevirani obalek c. j. KRPL-22072-3/CJ-205-800VZ Vefejna zakazka zadavana ve zjednodusenem podlimitnim fizeni:,,dodavky nahradnich dilu na SDP znacky SKODA" Zadavatel: Ceska republika - Krajske

Více

ŘÍ ó Ý Ň É Ť Í ň ó Ř Í Í Ň ď ď ď Ě Í Á Ý ó Á ó ď ó Í ó Ř Č ó Ř Ř Á Š Ď ď ď Č Ý Ý Í ň Ý ň Ý Ý ň Í Ý Ó Í Ý ň Ň ď ň ó ó ó ď ň Á Á Á Ě Ě ň ň ň Á Á ó ď Í Ě ď Ď ň Ý ď ó ň Š Í Á ÁŠ Ě Š Í Á ď ď ď ď Ý ň ň Í Ž

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.1.2010 Mgr. Petra Siřínková OCHRANA PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY Ochrana přírody je multidisciplinární,

Více

CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY

CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY THAYENSIA (ZNOJMO) 2014, 11: 135 138. ISSN 1212-3560 CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY ERIOCHLOA VILLOSA NEW SPECIES OF FLORA OF THE CZECH REPUBLIC Radim P a u l i

Více

Ř š ý Ť Ť Ť ř š ř š ů ž ó ů ó ó óř ý ý Š Š ř Ú ř ó ů ž ář Ú ů ž ú ý ý ž ů š ó ý ó á Ž ó š ú ý ž ó ú š ó š ú ý ř ú ň ó ú ý ů ú ů ý Ý š úř ř ó ý ř ó ř á š á Žá ř ř řá á ý Žá ž á ř ř š ž ň á ý á ý ž ž ř á

Více

Možnosti podpory plošné inventarizace kontaminovaných míst interpretací multi- a hyperspektrálního snímkování Jana Petruchová Lenka Jirásková

Možnosti podpory plošné inventarizace kontaminovaných míst interpretací multi- a hyperspektrálního snímkování Jana Petruchová Lenka Jirásková Možnosti podpory plošné inventarizace kontaminovaných míst interpretací multi- a hyperspektrálního snímkování Jana Petruchová Lenka Jirásková Praha 13.6.2012 Multispektrální data cíl ověření vhodnosti

Více

Úloha geoinformatiky při archeologickém výzkumu v Abúsíru

Úloha geoinformatiky při archeologickém výzkumu v Abúsíru Úloha geoinformatiky při archeologickém výzkumu v Abúsíru Vladimír Brůna Laboratoř geoinformatiky UJEP Pracoviště UJEP v Mostě, Dělnická 21, areál ISŠT COP, 434 01 Most e-mail: bruna@geolab.cz; http://www.geolab.cz

Více

Horecky zpravodaj. Parcely pro vystavbu rodinnych domu v Horce nad Moravou

Horecky zpravodaj. Parcely pro vystavbu rodinnych domu v Horce nad Moravou Horecky zpravodaj Kveten 2011 obcasnik CJ0& :>stfe!di. : :;' 1 Parcely pro vystavbu rodinnych domu v Horce nad Moravou Obec pfipravuje k prodeji stavebni parcely na Olomoucke ulici. V prvni etape se uvazuje

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v Krkonošském NP Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek

Více

TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS. Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b

TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS. Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b a) TRINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., Prumyslová 1000, 739 70 Trinec Staré Mesto,

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

R. Adolt Národní inventarizace lesů v České republice, druhý cyklus (2011-

R. Adolt Národní inventarizace lesů v České republice, druhý cyklus (2011- Národní inventarizace lesů v České republice, druhý cyklus (2011-2015) Ing. Radim Adolt, Ph.D. ÚHÚL Brandýs nad Labem pobočka Kroměříž Analyticko-metodické Centrum Národní Inventarizace Lesů (ACNIL) 4.

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny Brno www.vumop.cz Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách Brno 2014 Ing. Michal Pochop Vyhláška č. 13/2014

Více

Problematika vsakování odpadních vod v CHKO

Problematika vsakování odpadních vod v CHKO 1 Problematika vsakování odpadních vod v CHKO 2 CHKO jsou území určená k ochraně rozsáhlejších území s převahou přirozených nebo polopřirozených ekosystémů. V rámci ČR máme v současné době 24 těchto území.

Více

Zverejneno prostfednictvim site internet na www.ukhuvelkovu.en a www. kontos-kadan. cz VYZVA K PODANI NABIDKY A K PROKAZANI SPLNENI KVALIFIKACE

Zverejneno prostfednictvim site internet na www.ukhuvelkovu.en a www. kontos-kadan. cz VYZVA K PODANI NABIDKY A K PROKAZANI SPLNENI KVALIFIKACE tvropska UNIb Zverejneno prostfednictvim site internet na www.ukhuvelkovu.en a www. kontos-kadan. cz V Praze dne 2. unora 2011 VYZVA K PODANI NABIDKY A K PROKAZANI SPLNENI KVALIFIKACE Vazeni, obracime

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

ě ě á ř í í ří í š í í á áš í í ěř á í ř í í ÍÍ í Ů ě á í í š ž í á ě á á ý ý Ů Č č ř í š á í ř í í ří í ř á á í ž ř áš á í ě ř í Š á í ř úš ř í ř í š ář ř áš ůž ř í Š ř á í Š ě á Š ář í š žá á í í ř Š

Více

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu Zeměpis (Člověk a příroda) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1+1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Průřezová témata Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA

Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA Zpracovali: žáci Základní školy Vsetín, Luh 1544 13.11.2013 Obsah 1. Úvod... 2 2. Cíl miniprojektu... 2 2.1. Orientace v terénu... 2 2.2. Dokumentační

Více

Soubor map současného rozšíření lesních dřevin v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí)

Soubor map současného rozšíření lesních dřevin v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí) Soubor map současného rozšíření lesních dřevin v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí) Mapa současného rozšíření borovice kleče v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí) Mapa současného

Více

Korelační a regresní analýza

Korelační a regresní analýza Korelační a regresní analýza Analýza závislosti v normálním rozdělení Pearsonův (výběrový) korelační koeficient: r = s XY s X s Y, kde s XY = 1 n (x n 1 i=0 i x )(y i y ), s X (s Y ) je výběrová směrodatná

Více

Nezvaní hosté naší flóry vážné nebezpečí nebo. Petr Bauer, AOPK ČR, SCHKO Labské pískovce a KS Ústí nad Labem

Nezvaní hosté naší flóry vážné nebezpečí nebo. Petr Bauer, AOPK ČR, SCHKO Labské pískovce a KS Ústí nad Labem Nezvaní hosté naší flóry vážné nebezpečí nebo. Petr Bauer, AOPK ČR, SCHKO Labské pískovce a KS Ústí nad Labem .jen strašák??? aneb zkušenosti z Labských pískovců Invaze a expanze rostlinných druhů Invaze

Více

EMPLA AG spol. s r. o

EMPLA AG spol. s r. o Problematika odběru a úpravy vzorků zemin, sedimentů a sutí pro analýzu parametrů v sušině, vyhodnocení výsledků vůči stanoveným limitům EMPLA AG spol. s r. o Ing. Vladimír Bláha Vážení posluchači, pro

Více

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011 VŠB-TU Ostrava, faculty of economics,finance department 6 th 7 th September 11 Abstract Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years

Více

Format: Datum: bfezen 2010 Cast: Cislo kopie: Nazev: Zachrana c.p. 1 pred demolici

Format: Datum: bfezen 2010 Cast: Cislo kopie: Nazev: Zachrana c.p. 1 pred demolici Projektant: Adresa pro dorucenf: Ing.arch. Martin Krise Pat'anka 15 a, Pod Bastami 3, 160 00 Praha 6 16000 Praha 6 T: 222362 158, 724542697 ICO: 693 13 890 martin.krise voln.cz Obec: Strancice Obvod Investor:

Více

VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008

VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008 REVIZE OCHRANNÝCH PÁSEM VODNÍHO ZDROJE RUDOLEC Petra Oppeltová Jiří Novák Luboš Mazel MZLU v Brně, Ústav aplikované a krajinné ekologie VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., GŘ Brno VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,

Více

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny http://www.dotace.nature.cz/ Péče o dřeviny Opatření je zaměřeno především na péči o památné a jinak významné stromy. Udržení jejich životaschopnosti je významné

Více

MESTO PRESTICE MASARYKOVO NAMESTI107 33401 PRESTICE VYZVA

MESTO PRESTICE MASARYKOVO NAMESTI107 33401 PRESTICE VYZVA MESTO PRESTICE MASARYKOVO NAMESTI107 33401 PRESTICE VYZVA k podani nabidky v zadavacim fizeni pro vyber zhotovitele vefejne zakazky maleho rozsahu (ve smyslu ustanoveni 12 odst. 3 zakona c. 137/2006 Sb.,

Více

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro

Více

VYUŽITÍ MATLAB WEB SERVERU PRO INTERNETOVOU VÝUKU ANALÝZY DAT A ŘÍZENÍ JAKOSTI

VYUŽITÍ MATLAB WEB SERVERU PRO INTERNETOVOU VÝUKU ANALÝZY DAT A ŘÍZENÍ JAKOSTI VYUŽITÍ MATLAB WEB SERVERU PRO INTERNETOVOU VÝUKU ANALÝZY DAT A ŘÍZENÍ JAKOSTI Aleš Linka 1, Petr Volf 2 1 Katedra textilních materiálů, FT TUL, 2 Katedra aplikované matematiky, FP TUL ABSTRAKT. Internetové

Více

Zatmění Slunce v roce 2012. Jan Sládeček. Abstrakt:

Zatmění Slunce v roce 2012. Jan Sládeček. Abstrakt: Zatmění Slunce v roce 2012 Jan Sládeček Abstrakt: V roce 2012 došlo k prstencovému i úplnému zatmění Slunce a také k přechodu planety Venuše přes sluneční disk. Tento úkaz lze rovněž považovat za miniaturní

Více

Nerostné bohatství regionu Moravskotřebovska a Jevíčska

Nerostné bohatství regionu Moravskotřebovska a Jevíčska Metodicko-didaktický komentář Nerostné bohatství regionu Moravskotřebovska a Jevíčska pro II. stupeň ZŠ Mgr. Filip Kolbábek Nerostné bohatství Moravskotřebovska a Jevíčska ZÁPIS CITACÍ POUŽITÉ ZDROJE INFORMACÍ

Více

PRAVĚKÝ RADOTÍN (OD LOVCŮ MAMUTŮ PO SLOVANY) Radotínská Letopisecká komise 24. 10. 2007

PRAVĚKÝ RADOTÍN (OD LOVCŮ MAMUTŮ PO SLOVANY) Radotínská Letopisecká komise 24. 10. 2007 PRAVĚKÝ RADOTÍN (OD LOVCŮ MAMUTŮ PO SLOVANY) Radotínská Letopisecká komise 24. 10. 2007 DOBA KAMENNÁ (cca 2 500 000 8 000 let př. n. l.) - Starší doba kamenná Paleolit - Střední doba kamenná Mezolit (8

Více

Mapa zdroj informací

Mapa zdroj informací Nejpřesnějším modelem Země je glóbus. Všechny tvary na glóbu odpovídají tvarům na Zemi a jsou zmenšeny v poměru, který udává měřítko glóbu. Mapa je zmenšený a zjednodušený rovinný obraz zemského povrchu.

Více

PROJEKT ŽIVOT A ŘEMESLA V PRAVĚKU A RANÉM STŘEDOVĚKU V ZOO PLZEŇ

PROJEKT ŽIVOT A ŘEMESLA V PRAVĚKU A RANÉM STŘEDOVĚKU V ZOO PLZEŇ PROJEKT ŽIVOT A ŘEMESLA V PRAVĚKU A RANÉM STŘEDOVĚKU V ZOO PLZEŇ Zoologická a botanická zahrada města Plzně je ideálním místem k uskutečnění záměru přiblížení života našich předků formou ukázek a experimentů

Více

Pokyny pro autory abstraktu pro konferenci ČAS:

Pokyny pro autory abstraktu pro konferenci ČAS: Pokyny pro autory abstraktu pro konferenci ČAS: Formátování stránky: horní a dolní okraj 2,5 cm (resp. 0.98 palce), vnitřní okraj 3 cm (resp. 1.18 palce), vnější okraj 2 cm (resp. 0.79 palce), nastavení

Více

Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvesticni dotace z rozpoctu obce Jasenna cislo: SVPDOT05/2015

Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvesticni dotace z rozpoctu obce Jasenna cislo: SVPDOT05/2015 Vefejnopravni smlouva Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvesticni dotace z rozpoctu obce Jasenna cislo: SVPDOT05/2015 (uzavfena die 159 a nasl. zakona c. 500/2004 Sb., spravni fad, ve zneni pozdejsich

Více

SOCiaInf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H M I N I S T E R S T V O S K O L S T V I, OPViddlSvinf

SOCiaInf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H M I N I S T E R S T V O S K O L S T V I, OPViddlSvinf SOCiaInf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H M I N I S T E R S T V O S K O L S T V I, OPViddlSvinf fondvcr EVROPSKA UNIE M L A D E 2 E A TfLOVYCHOVY Vyzva k podani nabidek (pro licely uvefejneni na www.msmt.cz nebo www strankach

Více

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9 DV90P00060C9 C.j.: VPSA-1565/EU-2014/OVZI Pocet stran: g KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Výnos děkana č. 8/2010

Výnos děkana č. 8/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

Možnosti modelování lesní vegetační stupňovitosti pomocí geoinformačních analýz

Možnosti modelování lesní vegetační stupňovitosti pomocí geoinformačních analýz 25. 10. 2012, Praha Ing. Petr Vahalík Ústav geoinformačních technologií Možnosti modelování lesní vegetační stupňovitosti pomocí geoinformačních analýz 21. konference GIS Esri v ČR Lesní vegetační stupně

Více

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 Ivana Staňková, Tomáš Volek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Anton Petter, 1844. II. etapa. Zavraždění svatého Václava AUTOR: Anton Petter DATACE: 1844 TECHNIKA. olejomalba na plátně ROZMĚRY

Anton Petter, 1844. II. etapa. Zavraždění svatého Václava AUTOR: Anton Petter DATACE: 1844 TECHNIKA. olejomalba na plátně ROZMĚRY ZAVRAŽDĚNÍ SV. VÁCLAVA Anton Petter, 1844 II. etapa NÁZEV: Zavraždění svatého Václava AUTOR: Anton Petter DATACE: 1844 TECHNIKA olejomalba na plátně ROZMĚRY 825 x 490 cm MAJITEL: Arcibiskupství Olomoucké

Více

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 5 ze dne 12. září 2006,

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 5 ze dne 12. září 2006, NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 5 ze dne 12. září 2006, o zřízení přírodní památky Borecké skály a jejího ochranného pásma. Rada Libereckého kraje v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zák. č. 129/2000Sb.,

Více

Zlatd stezka. Sbornik Prachatickeho muzea. rocnik 1

Zlatd stezka. Sbornik Prachatickeho muzea. rocnik 1 Zlatd stezka Sbornik Prachatickeho muzea rocnik 1 1994 REGIONALNIARCHEOLOGICKY VYZKUM PRACHATICKEHO MUZEA V LETECH 1993 A 1994: EVIDENCE, DOKUMENTACE A ZACHRANA fflstorickeho DEDICTVI Jaromir Benes V popfedi

Více

Objektiv Merz 160/1790 refraktoru Hvězdárny v Úpici

Objektiv Merz 160/1790 refraktoru Hvězdárny v Úpici Objektiv Merz 160/1790 refraktoru Hvězdárny v Úpici Zdeněk Rail 1, Bohdan Šrajer 2, Vít Lédl 1, Daniel Jareš 1, Pavel Oupický 1, Radek Melich 1, Zbyněk Melich 1 1 Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., oddělení

Více

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Sekce X: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Rostislav Šulc, Pavel Svoboda 1 Úvod V rámci společného programu Katedry technologie staveb FSv ČVUT a Ústavu skla

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Zadavatel: KRONEN LABE spol. s r. o. Tylova 410/24, 400 04 Trmice

Zadavatel: KRONEN LABE spol. s r. o. Tylova 410/24, 400 04 Trmice ÚSTAV TECHNIK Y A ŘÍZENÍ V ÝROBY Ústav techniky a řízení výroby Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Na Okraji 11 Tel.: +42 475 285 511 96 Ústí nad Labem Fax: +42 475 285 566 Internet: www.utrv.ujep.cz

Více

KONCEPCE OCHRANY MIGRAČNÍCH KORIDORŮ VELKÝCH SAVCŮ A ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

KONCEPCE OCHRANY MIGRAČNÍCH KORIDORŮ VELKÝCH SAVCŮ A ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY KONCEPCE OCHRANY MIGRAČNÍCH KORIDORŮ VELKÝCH SAVCŮ A ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY Petr ANDĚL 2, Michal ANDREAS 1, Ivana GORČICOVÁ 2, Václav HLAVÁČ 3, Tereza MINÁRIKOVÁ 3, Dušan ROMPORTL 1, Martin

Více

ELEKTRONICKÉ DOKUMENTY A KATASTR NEMOVITOSTÍ, DOKUMENT MANAGEMENT SYSTEM

ELEKTRONICKÉ DOKUMENTY A KATASTR NEMOVITOSTÍ, DOKUMENT MANAGEMENT SYSTEM ELEKTRONICKÉ DOKUMENTY A KATASTR NEMOVITOSTÍ, DOKUMENT MANAGEMENT SYSTEM Ing. Bc. Vladimíra Žufanová, Ph.D., ČÚZK Ing. Vít Suchánek, ČÚZK Konference e government 20:10 Mikulov, 4. září 2012 Projekt DMS

Více

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace:Článek se věnuje železniční přepravě mezi kraji v České republice, se zaměřením na

Více

Desatero na mapových serverech

Desatero na mapových serverech G y m n á z i u m F. X. Š a l d y v L i b e r c i Desatero na mapových serverech Pavel TAIBR Obsah Slovo úvodem...3 I. Lokalizace...3 I.1 GPS souřadnice místa...3 I.2 Vyhledání lokality ze souřadnic GPS...3

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

Václav Fiala. prkno pro františka. modřín / výška 280 cm. bývalá vojenská betonová cesta ke sv. Bartoloměji u Běšin

Václav Fiala. prkno pro františka. modřín / výška 280 cm. bývalá vojenská betonová cesta ke sv. Bartoloměji u Běšin Václav Fiala prkno pro františka modřín / výška 280 cm bývalá vojenská betonová cesta ke sv. Bartoloměji u Běšin 2013 Umrlčí prkna Historickou zvlastnosti Sumavy, byla zvlastni omsela prkna s vyrezavanymi

Více

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací.

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Šárka a Petr Bergerovi akad. mal. a restaurátoři 2007 Na přání zástupců

Více

Červené bahno. kolontár, maďarsko. PŘípadová studie

Červené bahno. kolontár, maďarsko. PŘípadová studie Červené bahno kolontár, maďarsko PŘípadová studie 1 BLOM spolu s Karoly Robert College dokončil analýzu průběhu ekologické katastrofy v Kolontáru v Maďarsku. Dr. Tomor Tamás, Karoly Robert College, tomor@karolyrobert.hu

Více