DALSI LOKALITY S DOKLADY NEOLITICKE TEZBY A ZPRACOVANI KAMENE V JIZERSKYCH HORACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DALSI LOKALITY S DOKLADY NEOLITICKE TEZBY A ZPRACOVANI KAMENE V JIZERSKYCH HORACE"

Transkript

1 ARCHEOLOGIE VE STREDNICH CECHACH 9, 25, str DALSI LOKALITY S DOKLADY NEOLITICKE TEZBY A ZPRACOVANI KAMENE V JIZERSKYCH HORACE Petr Sfda.UVOD Od roku 22, kdy probiha dlouhodoby systematicky vyzkum lokality Jistebsko, se nalezovy fond oproti stavu v tomto roce vyrazne rozrostl. Cilem tohoto clanku je shrnout soucasny stav poznani pfedevsfm nove nalezenych lokalit, lokalite Jistebsko se budeme venovat podrobneji na jinem miste. Nasledujici vycet lokalit s doklady neoliticke vyroby vychazi ze znalosti, ktere jsme meli na konci cervna roku 25. Zcela jiste se nejedna o uplny a uzavfeny soubor lokalit, vzhledem k malemu stupni prozkoumanosti regionu muzeme ocekavat dalsi vyrazny posun v poznani (Prostfednik et al v tisku) (obr. 'tab.l). 2. LOKALITY S DOKLADY NEOLITICKE TEZBY A ZPRACOVANI SUROVIN V JIZERSKYCH HORACH Jistebsko Cinnost manzelu Sreinovych vyvrcholila v prubehu roku 2 objevem neporusenych pozustatku tezby v miste vyskytu pfihodne suroviny. Na jafe nasledujiciho roku pak byl pfedpoklad neolitickeho stafi dochovanych reliktu potvrzen pomoci sberu materialu, provedeni mikrovrypu a archeologicke sondaze. V roce 22 a 23 bylo ze sondy ziskano na 7 neolitickych artefaktu, ktere dokladaji krome tezby i zpracovani suroviny na miste. Obdobne mnozstvi pak pfinesla i sezona 24 v sondach 2 az 5. Tato kolekce spolu se sbery citajici jiz na 4 neolitickych artefaktu je zatim nejvetsi z nami studovanych lokalit. V roce 24 pokracoval i systematicky pruzkum okoli lokality. V kvetnu bylo objeveno tezebni pole II a v cervenci pak i tezebni pole III. Plocha mezi jednotlivymi tezebnimi poli je poskozena pfemenou na stredoveka pole, artefakty vsak muzeme nalezt i zde. Na katastru Jistebska tak dochovane relikty tezby spolu s rozptylem artefaktu na plose poskozene ve stfedoveku tvofi protahly pas, ktery logicky pokracuje na sousedni katastr Marsovic. Tezebnf pole Jistebsko I Tezebni pole cislo I je pas dlouhy cca 8 m, v nejsirsim miste siroky 35 m, ktery se zuzuje smerem k JV na pfiblizne m. Plocha cele lokality je 5,4 ha a jedna se o nejvetsi dochovany relikt neoliticke tezby. Odhadovany pocet dochovanych tezebnich jam je 5 az 65. Sonda je lokalizovana k severnimu okraji pfiblizne do stfedu dochovane plochy. Tezebni' pole Jistebsko II Tezebni pole cislo 2 je situovano na samem vrcholu Marsovickeho vrchu. Jeho soucasny tvar pfipomina nepravidelny oval o delce os 25 a 3 m. Plocha tezebniho pole je 4,8 ha. Pocet dochovanych jam Tato prace byla vypracovana na zaklade casti disertacni prace autora obhajene v roce 25 (Sida 25). V roce 25 byla disertacni prace podporena Stipendiem Gerharda Bersu nadace Pro Archaeologia Saxoniae a grantovym projektem Grantove agentury Ceske republiky,,doktorandska skola archeologie" cislo 44/3/H46.

2 78 Petr SIDA /A Jistebsko _ ZasadaX Obr.. Jizerske hory, lokality s doklady neoliticke tezby a zpracovani' kamenne suroviny. lokalita Marsovice I Marsovice II plocha/ha,4,46 %,3,3 Tab.. Jizerske hory, Prehled neolitickych tezebni'ch a vyrobni'ch lokalit a jejich plochy. Zvyraznene s doklady tezby. Marsovice III,57,4 Velke Hamry I,,6 Jistebsko III,3,8 Paseky nad Jizerou, Bila skala 2,9,8 Jistebsko II 4, 2,6 okoli Kokonin 7, 4,5 Zadni Zbytky 8,9 5,6 Jistebsko I 5,4 9,7 okoli Jistebsko 36, 22,8 Velke Hamry II 38 24, okoli Marsovice 42, 26,6 58,34

3 Dalsf lokality s doklady neoliticke tezby a zpracovanf kamene v Jizerskych horach 79 muzeme odhadnout mezi 5 az 5. Vzhledem k situovani na samy vrchol, kde jsou svahove sedimenty malo mocne, je i velikost tezebnich jam vyrazne mensi. Tezebni pole Jistebsko III Tezebni pole III nalezneme mezi obema jiz vyse uvedenymi. Tvarem pfipomina dva spojene trojuhelniky. Delsi osa ma na delku 22 m, sirka pak nepfesahuje m. Plocha celeho pole je,29 ha. Pocet dochovanych jam muzeme odhadnout mezi 5 az 5. Nejzajimavejsi je pfikopovity utvar ve stfedni casti lokality. Plocha mezi tezebnimi poli byla v minulosti take zasazena tezbou a vyrobou artefaktu. V soucasnem lese po ni nezustaly patrne zadne stopy, ale jeste na leteckych snimcich z tricatych let jsou v tomto prostoru porostove pfiznaky velkych jam (vetsina Marsovickeho vrchu krome tezebnich poli tehdy byla zarostla travou). V cele plose take muzeme sbirat neoliticke artefakty. Zatim zjistena plocha ve stfedoveku zplanyrovaneho prostoru na katastru Jistebska je 36, ha. Plocha plynule navazuje na sousednich katastrech Marsovic a Kokonina. Vzhledem k vysoke hustote zpracovatelskeho odpadu dosahuje mnozstvi industrie na lokalite astronomickych hodnot stovek milionu az miliard. Takoveto obrovske nakupeni dilenskeho odpadu je na zpracovatelskych lokalitach bezne a nemelo by nas pfekvapit. Obdobna situace byla studovana napfiklad na Stranske Skale (Svoboda - Smid 994). Marsovice Na katastr Marsovic plynule pfechazi pas s nalezy neoliticke industrie ze sousedniho katastru Jistebska. Z tohoto pohledu se jedna o jednu velkou lokalitu. Protoze je lokalita blize stfedovekemu jadru vsi Marsovice, je vyrazne vice poskozena zemedelskymi upravami, nez plocha lokality na sousednim katastru. Rozloha poskozene plochy s nalezy artefaktu je 42, ha. Tezebnf pole Marsovice I Tezebni pole Marsovice I je nejmensi z dosud objevenych na Marsovickem vrchu (ma rozlohu,4 ha). Nachazi se v jihovychodni casti vrcholove partie hfebene Marsovickeho vrchu. Dolozeny jsou pouze male tezebni jamy, ktere snad ukazuji na pokusne sondovani terenu. Tezebnf pole Marsovice II Tezebni pole Marsovice II se nachazi pobliz fotbaloveho hfiste. Vzhledem k centralni poloze uvnitf pluziny blizko jadra vsi je pomerne znacne poskozeno. Jeho terenni relief je viditelne mene zvlneny, coz svedci o zasahu, ktery se toto misto pokusil planyrovat. Plocha lokality je,46 ha. Tezebni' pole Marsovice III Tezebni pole Marsovice III se nachazi pobliz pole II blize k vrcholu Marsovickeho vrchu. Tezebni plocha se dochovala v naznacich pfimo v pluzine, tezebni jamy jsou viditelne silne srovnany orbou, presto jsou ale stale patrne. To svedci o jejich puvodnich impozantnich rozmerech. Plocha lokality je,57 ha. Kokonfn Pas s vyskytem artefaktu na Masovickem vrchu pokracuje i na sousedni katastr Kokonina, kde vyzniva. Zadne relikty po tezbe nebyly zaznamenany, opet vsak byly nejspise zniceny pluzinou vsi. Plocha teto casti lokality je 7, ha. Touto lokalitou konci vycet nalezu na Marsovickem vrchu. Plocha, na ktere se zde nalezaji neoliticke artefakty dosahla lictyhodnych 7,53 ha. Velke Hamry I Lokalitu Velke Hamry I objevil a uvedl ve znamost A. Pfichystal (22). Od podzimu 24 zde provadi v ramci sve diplomove prace vyzkum I. Vondrousova ve spolupraci s Muzeem Ceskeho raje v Turnove a Severoceskym muzeem v Liberci. Lokalita ma rozlohu, ha a zatim zde nebyly objeveny pozustatky tezby spolehlive datovatelne do neolitu (obr. 2).

4 8 Petr SfDA Obr. 2. Poloha lokalit na mape ZM Veike Hamry II, 2 - Veike Hamry I.

5 82 Petr SIDA Tab. 2. Velke Hamry I. Pfehled Industrie pochazeji'cize sberu. skupina odpad polotovary nastroje typ amorfni zlomek ustep jadro jadro - polotovar polotovar otloukac tezebni nastroj 3. KAMENNA INDUSTRIE ARVHI Velke Hamry I Z lokality Velke Hamry I hodnotim pouze omezene mnozstvi Industrie pochazejici ze sberu, protoze hodnoceni probehnuvsiho vyzkumu je pfedmetem diplomove prace I. Vondrousove. Pfehled Industrie podava tab. 22 a obr % 4,3 2,7 8,7 34,8 8,7 47,8 56,5 4,3 4,3 Tab. 3. Velke Hamry I. Pfehled typu patek u ustepu a nastroju vyrobenych na ustepech. patka A B C D E F G polotovar 2 ustep 4 tezebni nastroj 8,7 7 8 Soupis nalezu Pfevladajici skupinou jsou polotovary, zastoupene 3 kusy (56,5 %). To je dano sberovym charakterem souboru. Soubor z vyzkumu se bude projevovat vice odpadem, ktery je zde zastoupen az na druhem miste (8 kusu, 34,8 %). Pfitomno je pet ustepu, jeden amorfni zlomek a dve jadra. Nejmene jsou zastoupeny nastroje (2 kusy, 8,7 %). Dolozen je jeden otloukac a jeden artefakt zafazeny mezi tzv. tezebni nastroje. Ty s nejvetsi pravdepodobnosti slouzily k rozrusovani svahovych hlin a nepfimo tak indikuji tezbu. Maji analogic jak na Jistebsku, tak na Velkych Hamrech II. Tento artefakt tak muze nepfimo podporovat hypotezu tezebnich aktivitach i na teto lokalite, kdyz zatim zadne jeji pozustatky nalezeny nebyly. Typy patek ustepu je mozne studovat na 8 artefaktech (tab. 3). Nejcasteji je dolozen typ B (rovna lomova plocha - 7 pfipadu), pouze jednou pak slozitejsi typ D (uprava nekolika negativy ustepu). Krome samotnych ustepu bylo mozno studovat typ patky i na dvou polotovarech a na tezebnim nastroji. Proti Jistebsku i Velkym Hamrum II se lokalita lisi pfedevsim kvalitou suroviny. Ta vykazuje mnohem vetsi pfitomnost bfidlicnatosti, ktera podminuje technologicke vlastnosti. Prave proto je nazev hominy pouzivany A. Pfichystalem (22 - bfidlice) opravneny.. cislo: VH ; lokalizace: -; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: amfibolovy rohovec; stav: fragment; delka: 2,2 cm; sifka:,6 cm; vyska: 6,6 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: (obr. 7:2). 2. cislo: VH I 2; lokalizace: -; vrstva: -; typ: ustep; surovina: amfibolovy rohovec; stav: fragment; delka: 9,6 cm; sifka: 5, cm; vyska: 2,53 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; 3. cislo: VH 3; lokalizace: -; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: amfibolovy rohovec; stav: fragment; delka: 6,39 cm; sifka: 8,5 cm; vyska: 3,7 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: (obr. 6:). % 87,5 2,5 z Autor dekuje prof. RNDr. A. Pfichystalovi, CSc. za pfedvedeni lokality. Informace zde obsazene jsou pouze informativniho razu, celkove zpracovani pfipravuje I. Vondrousova.

6 Dalsi lokality s doklady neoliticke tezby a zpracovani kamene v Jizerskych horach cislo: VH I 4; lokalizace: -; vrstva: -; typ: tezebni nastroj; surovina: amflbolovy rohovec; stav: fragment; delka: 2,45 cm; sifka: 6,2 cm; vyska: 3,35 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; poznamka: na ustepu, (obr. 6:3). 5. cislo: VH I 5; lokalizace: -; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: amfibolovy rohovec; stav: fragment; delka: 2,52 cm; sifka: 7,52 cm; vyska:,84 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: (obr. 4:3). 6. cislo: VH I 6; lokalizace: -; vrstva: -; typ: jadro - polotovar; surovina: amfibolovy rohovec; stav: fragment; delka: 2,35 cm; sifka: 2,68 cm; vyska: 4,53 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: (obr. 7:). I. cislo: VH I 7; lokalizace: -; vrstva: -; typ: ustep; surovina: amfibolovy rohovec; stav: fragment; delka: 8,9 cm; sifka: 2,58 cm; vyska: 2,8 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; 8. cislo: VH I 8; lokalizace: -; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: amfibolovy rohovec; stav: fragment; delka: 5,78 cm; sifka:,48 cm; vyska: 2,47 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: ; poznamka: na ustepu, (obr. 4:2). 9. cislo: VH I 9; lokalizace: -; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: amfibolovy rohovec; stav: fragment; delka: 9,2 cm; sifka:,35 cm; vyska: 6,53 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: (obr. 8:3).. cislo: VH I ; lokalizace: -; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: amfibolovy rohovec; stav: fragment; delka: 4,97 cm; sifka: 7,57 cm; vyska: 5 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: (obr. 6:2). II. cislo: VH ; lokalizace: -; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: amflbolovy rohovec; stav: fragment; delka: 2,77 cm; sifka: 8,7 cm; vyska: 3,66 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 2. cislo: VH I 2; lokalizace: -; vrstva: -; typ: ustep; surovina: amfibolovy rohovec; stav: fragment; delka: 5,38 cm; sifka: 6,27 cm; vyska:,33 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B;

7 84 Petr SlDA O Obr. 5. Velke Hamry I. Kamenna Industrie ze sberu polotovary, -VH 2, 2-VH 4.

8 Dalsf lokality s doklady neoliticke tezby a zpracovani kamene v Jizerskych horach 85 Obr. 6. Velke Hamry I. Kamenna Industrie ze sberu polotovary, 3 - tezebni nastroj, -VH3, 2-VH, 3-VHI4.

9 86 Petr Sl'DA I I o a i N v: 3. cislo: VH I 3; lokalizace: -; vrstva: -; typ: otloukac; surovina: amfibolovy rohovec; stav: fragment; delka:,86 cm; sifka: 9,65 cm; vyska: 3 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 4. cislo: VH I 4; lokalizace: -; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: amfibolovy rohovec; stav: fragment; delka: 6,4 cm; sifka: 9, cm; vyska: 3,57 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; poznamka: na ustepu, (obr.5:2). 5. cislo: VH I 5; lokalizace: -; vrstva: -; typ: jadro - polotovar; surovina: amfibolovy rohovec; stav: fragment; delka: 2,53 cm; sifka:,8 cm; vyska:,7 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -;

10 Dalsf lokality s doklady neoliticke tezby a zpracovani kamene v Jizerskych horach 87 OO i CO 5 I <M CO CNJ a Y a I 6. cislo: VH I 6; lokalizace: -; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: amfibolovy rohovec; stav: fragment; delka: 5,7 cm; sifka: 8,2 cm; vyska: 3,63 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: (obr. 8:). 7. cislo: VH I 7; lokalizace: -; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: amfibolovy rohovec; stav: fragment; delka: 6,5 cm; sifka: 7,6 cm; vyska: 2,8 cm; eolisace: ; sstipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: (obr. 4:). 8. cislo: VH 8; lokalizace: -; vrstva: -; typ: jadro; surovina: amfibolovy rohovec; stav: fragment; delka: 6,7 cm; sifka:,25 cm; vyska: 2,2 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -;

11 88 Petr SIDA 9. cislo: VH 9; lokalizace: -; vrstva: -; typ: ustep; surovina: amflbolovy rohovec; stav: fragment; delka: 6,9 cm; sifka: 5,6 cm; vyska: 2,78 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: D; poznamka: (obr. 8:2). 2. cislo: VH I 2; lokalizace: -; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: amflbolovy rohovec; stav: fragment; delka: 4,72 cm; sifka:,32 cm; vyska: 3,62 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; poznamka: na listepu, (obr. 5:). 2. cislo: VH I 2; lokalizace: -; vrstva: -; typ: ustep; surovina: amfibolovy rohovec; stav: fragment; delka:,78 cm; sifka: 34,4 cm; vyska: 5,2 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; 22. cislo: VH 22; lokalizace: -; vrstva: -; typ: jadro; surovina: amfibolovy rohovec; stav: fragment; delka: 28 cm; sifka: 23,75 cm; vyska: 7 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 23. cislo: VH I 23; lokalizace: -; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: amfibolovy rohovec; stav: fragment; delka: 24,45 cm; sifka: 4,3 cm; vyska: 5,85 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; Velke Hamry II Pro lokalitu Velke Hamry II plati to, co jiz bylo vyse napsano o industrii z lokality Velke Hamry I. Pfehled typologickeho cleneni artefaktu pochazejicich ze sberu prinasi tab. 4. Na teto lokalite muzeme rozlisit dve variety kontaktniho amfiboloveho rohovce. Ta prvni (jemnozrnna) je k nerozeznani od suroviny na Jistebsku. Ta druha se vyznacuje pfitomnosti vetsich domen zivcu, ktere po zvetrani povrchu dodavaji,,kropenaty" raz. Typologicka struktura opet odpovida pfedchozim lokalitam. Ve Velkych Hamrech II zatim nebyly objeveny pozustatky praveke tezby, a ani jejich dochovani nepfedpokladam. Cela plocha s vyskytem artefaktu byla totiz ve stfedoveku vyuzita pro pluzinu lanove vsi, takze cely povrch byl srovnan a promenen na pole. Dnes tak muzeme zcela bez problemu sbirat neoliticke artefakty v meznich pasech a hromadach kamene vysbiranych z poll. Zajimava je pfitomnost jednoho tezebniho Tab. 4. Velke Hamry II. Pfehled Industrie pochazejicf ze sberu. typ surovina AR VH II AR VH II AR 2, s domenami AR, jemnozrnny zivcu % odpad polotovary nastroje amorfni zlomek ustep jadro polotovar otloukac tezebni nastroj % , , ,6 48,7,7 78,9 8,4 8,4 2,7 2,6 patka A B C D E F G polotovar tezebni nastroj listep % 42, 26,3,5 2, Tab. 5. Velke Hamry II. Pfehled typu patek u ustepu a nastroju vyrobenych na ustepech.

12 Dalsi lokality s doklady neoliticke tezby a zpracovani kamene v Jizerskych horach 89 nastroje, ktery nepfimo indikuje pfitomnost tezby na teto lokalite. O torn, zda a jak zde tezba probihala, se pfesvedcime pfi dalsim vyzkumu. Pfevazujici skupinou je odpad dolozeny 2 kusy (78,9 %). Nejcasteji jsou dolozeny ustepy (74 kusu), pak nasleduji amorfni zlomky (45 kusu) a jednim kusem je dolozeno jadro. Skupina polotovaru je dolozena pouze polotovary, a sice 28 kusy (8,4 %). Jedna se o vyrobni zmetky, ktere nebyly vhodne pro dalsi zpracovani. Z tohoto hlediska je muzeme pfifadit take mezi odpad. Nejmene je zastoupena skupina nastroju, pouhymi 4 kusy (2,6 %). Tfemi kusy je dolozen otloukac a jednim tezebni nastroj. Nizke zastoupeni nastroju a relativne vysoke zastoupeni skupiny polotovaru je dano sberovym charakterem souboru. Soubor pochazejici z vyzkumu bude vypadat mirne jinak (mene polotovaru, vice odpadu a mirne vetsi mnozstvi nastroju. Typy patek bylo mozne sledovat na 76 artefaktech (tab. 5). Nejcasteji je zastoupen typ B (rovna lomova plocha suroviny, 32 artefaktu, 42, %). Nasleduje typ C (uprava jednim negativem ustepu, 2 artefaktu, 26,3 %) a typ D (uprava nekolika negativy ustepu, 8 kusu,,5 %). U 6 artefaktu nemohl byt typ patky zjisten (bodova, nebo nedochovana patka, 2, %). Vedle ustepu mohl byt typ patky zjisten inajednom polotovaru a tezebnim nastroji. Celkove pfevladaji jednodussi lipravy (A, B a C) patek nad temi slozitejsimi (D, E a F). Vyber Industrie pfinaseji obr. 9 Soupis nalezu. cislo: VHII; lokalizace: sber stfedoveka mez, 243:24; vrstva: -; typ: otloukac; surovina: AR; stav: fragment; delka: 5,5 cm; sifka:,8 cm; vyska: 7,4 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 2. cislo: VH II 2; lokalizace: sber stfedoveka mez, 243:24; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka:,64 cm; sifka: 6,967 cm; vyska: 2,265 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 3. cislo: VH II 3; lokalizace: sber stfedoveka mez, 243:24; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 6,46 cm; sifka: 4,552 cm; vyska:,82 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 4. cislo: VH II 4; lokalizace: sber stfedoveka mez, 245:27; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 8,84 cm; sifka: 6,59 cm; vyska: 2,76 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 5. cislo: VH II 5; lokalizace: sber stfedoveka mez, 245:27; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: AR; stav: fragment; delka: 2,37 cm; sifka: 6,4 cm; vyska: 3,88 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 6. cislo: VH II6; lokalizace: sber stfedoveka mez, 245:27; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,579 cm; sifka: 6,394 cm; vyska: 4,76 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: (obr. 9:7). I. cislo: VH II7; lokalizace: sber stfedoveka mez, 245:27; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 6,296 cm; sifka:,8 cm; vyska:,972 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; 8. cislo: VH II8; lokalizace: sber stfedoveka mez, 245:27; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,548 cm; sifka: 7,952 cm; vyska: 3,62 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: (obr. 9:). 9. cislo: VH II9; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 8, cm; sifka: 5,7 cm; vyska:,34 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: C;. cislo: VH II ; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 9,97 cm; sifka: 4,546 cm; vyska:,245 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: II. cislo: VH nil; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 6,97 cm; sifka: 7,449 cm; vyska:,42 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: C; 2. cislo: VH II2; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 7,57 cm; sifka: 6,3 cm; vyska: 2,865 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: G; 3. cislo: VH n 3; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 6,645 cm; sifka:,938 cm; vyska:,87 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; 4. cislo: VH II 4; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 7,4 cm; sifka:,226 cm; vyska: 3,64 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka:

13 9 Petr SfDA 5. cislo: VHII5; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 6,572 cm; sifka: 3,65 cm; vyska:,78 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: G; 6. cislo: VH n 6; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustsp; surovina: AR; stav: fragment; delka: 5,538 cm; sifka:,636 cm; vyska: 2,59 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: C; 7. cislo: VH II7; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 6,93 cm; sifka: 8,68 cm; vyska: 2,56 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; 8. cislo: VH II8; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: jadro; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,9 cm; sifka: 5,397 cm; vyska: 6,796 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 9. cislo: VH II 9; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 4,438 cm; sifka: 8,732 cm; vyska: 4, cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: (obr. 9:8). 2. cislo: VH II 2; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: AR; stav: fragment; delka:,97 cm; sifka: 4,55 cm; vyska:,653 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: C; poznamka: na ustepu, (obr. 9:3). 2. cislo: VH II 2; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 5,3 cm; sifka: 2,867 cm; vyska:,856 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 22. cislo: VH II 22; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,58 cm; sifka: 4,8 cm; vyska:,3 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: C; 23. cislo: VH II 23; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,296 cm; sifka: 2,78 cm; vyska:,39 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: 24. cislo: VH II 24; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,758 cm; sifka: 2,82 cm; vyska:,94 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 25. cislo: VH II25; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustsp; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,289 cm; sifka: 6,29 cm; vyska:,4 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: G; 26. cislo: VH II 26; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka:,737 cm; sifka: 4,42 cm; vyska: 2,6 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 27. cislo: VH II 27; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 6,468 cm; sifka: 2,57 cm; vyska:,79 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 28. cislo: VH II28; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: listep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,57 cm; sifka: 4,225 cm; vyska:,796 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; 29. cislo: VH II29; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 7,595 cm; sifka: 4,578 cm; vyska:,39 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 3. cislo: VH II3; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 4,645 cm; sifka: 6,894 cm; vyska:,223 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; 3. cislo: VH II3; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 5,723 cm; sifka: 6,242 cm; vyska:,98 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; 32. cislo: VH II32; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 2,42 cm; sifka: 4,695 cm; vyska:,856 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; 33. cislo: VH II33; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,573 cm; sifka: 5,787 cm; vyska:,726 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: G; 34. cislo: VH II34; lokalizace: sberu stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,343 cm; sifka: 5,3 cm; vyska:,88 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: C; 35. cislo: VH II 35; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 5,79 cm; sifka: 3,742 cm; vyska:,42 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 36. cislo: VH n 36; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 2,745 cm; sifka: 2,96 cm; vyska:,47 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -;

14 Dalsi lokality s doklady neoliticke tezby a zpracovani kamene v Jizerskych horach 9 > CO t o 5 o O T-

15 92 Petr SfDA 37. cislo: VH II 37; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav fragment; delka: 3,242 cm; sifta:,33 cm; vyska:,536 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: - poznamta: 38. cislo: VH II 38; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR2; stav fragment; delka: 5,887 cm; sifka: 2,544 cm; vyska:,869 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: cislo: VH II 39; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: listep; surovina: AR; stav: fragment delka: 4,289 cm; sifka: 6,95 cm; vyska:,937 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: D; poznamka (obr. 9:). 4. cislo: VH II4; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: listep; surovina: AR; stav: fragment; delka:,833 cm; sifka: 2,255 cm; vyska:,893 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; 4. cislo: VH II4; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: listep; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 2,499 cm; sifka: 5,2 cm; vyska:,62 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: C; 42. cislo: VH II 42; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 4,398 cm; sifka: 3,69 cm; vyska:,638 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 43. cislo: VH II43; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: ; typ: amorfni zlomek; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 6,224 cm; sifka: 3,9 cm; vyska:,84 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 44. cislo: VH II44; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 2,39 cm; sifka: 7,874 cm; vyska:,88 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; 45. cislo: VH II 45; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: otloukac; surovina: AR; stav: fragment; delka: 2,588 cm; sifka: 2,22 cm; vyska:,28 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: 46. cislo: VH II 46; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 5,73 cm; sifka: 3,773 cm; vyska:,92 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 47. cislo: VH II47; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 4,6 cm; sifka: 6,995 cm; vyska:,398 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: G; 48. cislo: VH II 48; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delta: 9,6 cm; sifka: 4,936 cm; vyska:,322 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 49. cislo: VH II 49; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: listep; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 4, cm; sifka: 8,888 cm; vyska:,26 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: C; 5. cislo: VH II 5; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 4,882 cm; sifka: 2,45 cm; vyska:,575 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka:. 5. cislo: VH II5; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 4,59 cm; sifka: 5,77 cm; vyska:,22 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; 52. cislo: VH II 52; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 9,475 cm; sifta: 4,556 cm; vyska:,94 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patta: -; 53. cislo: VH II 53; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,468 cm; sifta: 2,23 cm; vyska:,76 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 54. cislo: VH II 54; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 4,733 cm; sifka: 9,532 cm; vyska:,68 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: D; poznamka: (obr. 9:4). 55. cislo: VH II 55; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 8,749 cm; sifta: 4,543 cm; vyska: 2,942 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 56. cislo: VH II56; lokalizace: sberu stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,87 cm; sifka: 7,82 cm; vyska:,38 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patta: C;

16 Dalsf lokality s doklady neoliticke tezby a zpracovanf kamene v Jizerskych horach cislo: VH II 57; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 4,643 cm; sifka: 5,336 cm; vyska:,5 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: C; 58. cislo: VH II 58; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: AR; stav: fragment; delka: 7,34 cm; sifka: 6,253 cm; vyska:,352 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: (obr. 9:9). 59. cislo: VH II59; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 5,584 cm; sifka: 7,793 cm; vyska: 2,25 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; 6. cislo: VH II6; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,837 cm; sifka: 3,75 cm; vyska:,277 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: D; 6. cislo: VH II 6; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 5,695 cm; sifka: 3,64 cm; vyska:,387 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: 62. cislo: VH II62; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: listep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 5,477 cm; sifka: 9,72 cm; vyska:,64 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: G; 63. cislo: VH II63; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,79 cm; sifka: 4,453 cm; vyska:,784 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: G; 64. cislo: VH II 64; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,76 cm; sifka: 9,23 cm; vyska:,389 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; poznamka: (obr. :). 65. cislo: VH II65; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 2,93 cm; sifka: 3,824 cm; vyska:,52 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; 66. cislo: VH II 66; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 9,72 cm; sifka: 6,3 cm; vyska:,87 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 67. cislo: VH II 67; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: listep; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 6,738 cm; sifka:,2 cm; vyska:,862 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: C; poznamka: 68. cislo: VH II 68; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 4,538 cm; sifka: 6,3 cm; vyska: 2,36 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; poznamka: (obr. 9:3). 69. cislo: VH II69; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,896 cm; sifka: 6,74 cm; vyska:,384 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: C; 7. cislo: VH II7; lokalizace: sberu stavby domu, 225:224; vrstva:-; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 2,53 cm; sifka: 3,76 cm; vyska:,522 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: C; 7. cislo: VH II 7; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: tezebni nastroj; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 3,7 cm; sifka: 8,888 cm; vyska: 2,644 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; poznamka: na ustepu, (obr. :2). 72. cislo: VH II 72; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 4,69 cm; sifka:,727 cm; vyska:,993 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 73. cislo: VH II73; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,599 cm; sifka: 6,554 cm; vyska:,87 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; 74. cislo: VH II 74; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 4,94 cm; sifka: 2,979 cm; vyska:,46 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 75. cislo: VH II75; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 7,43 cm; sifka: 5,865 cm; vyska:,38 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: G; 76. cislo: VH II 76; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 4,849 cm; sifka: 3,25 cm; vyska:,32 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 77. cislo: VH II 77; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 6,688 cm; sifka: 3,7 cm; vyska:,977 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka:

17 94 Petr SIDA 78. cislo: VH II 78; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 4,23 cm; sifka: 3,332 cm; vyska:,988 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 79. cislo: VH II79; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 4,986 cm; sifka: 8,835 cm; vyska:,68 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; 8. cislo: VH II 8; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,65 cm; sifka:,672 cm; vyska:,377 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 8. cislo: VH II8; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 2,548 cm; sifka: 3,843 cm; vyska:,629 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: G; 82. cislo: VH II 82; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 3,97 cm; sifka: 2,73 cm; vyska:,972 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 83. cislo: VH II 83; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 2,27 cm; sifka:,838 cm; vyska:,425 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 84. cislo: VH II84; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,226 cm; sifka: 5,644 cm; vyska:,598 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: G; 85. cislo: VH II85; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 2,72 cm; sifka: 3,86 cm; vyska:,883 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; 86. cislo: VH II86; lokalizace: sberu stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,423 cm; sifka: 6,42 cm; vyska:,589 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: G; 87. cislo: VH II 87; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,37 cm; sifka: 2,26 cm; vyska:,79 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 88. Cislo: VH II 88; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,4 cm; sifka: 5,869 cm; vyska:,832 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; 89. cislo: VH II 89; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,46 cm; sifka: 2,444 cm; vyska:,978 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 9. cislo: VH II 9; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 9,959 cm; sifka: 4,836 cm; vyska:,82 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 9. cislo: VH II9; lokalizace: sberu stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 2,984 cm; sifka: 7,555 cm; vyska:,252 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: D; 92. cislo: VH II92; lokalizace: sberu stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 2,68 cm; sifka: 4,69 cm; vyska:,733 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: D; 93. cislo: VH II 93; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 4,632 cm; sifka: 5,8 cm; vyska: 3,834 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 94. cislo: VH II94; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 2,57 cm; sifka: 2,959 cm; vyska:,539 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; 95. cislo: VH II95; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 2,224 cm; sifka: 3,937 cm; vyska:,78 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: G; 96. cislo: VH II96; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 4,83 cm; sifka: 5,963 cm; vyska:,945 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: C; 97. cislo: VH II 97; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka:,77 cm; sifka: 2,52 cm; vyska:,359 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; 98. cislo: VH II 98; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: otloukac; surovina: AR; stav: fragment; delka: 7,78 cm; sifka: 5,79 cm; vyska: 2,725 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: 99. cislo: VH II 99; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 5,66 cm; sifka:,27 cm; vyska:,788 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; poznamka: (obr. 9:72).

18 Dalsf lokality s doklady neoliticke tezby a zpracovanf kamene v Jizerskych horach 95 i CO I CO I C\ 5 a X I i I! Is II c> I v- CO

19 96 Petr SIDA. cislo: VHII; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: AR; stav: fragment; delka: 8,342 cm; sifka: 6,42 cm; vyska:,739 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: (obr. 9:5).. cislo: VH II; lokalizace: sberu stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 2,957 cm; sifka: 2,954 cm; vyska:,422 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; 2. cislo: VH II2; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 5,5 cm; sifka: 9,6 cm; vyska:,22 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: D; poznamka: cislo 3 S, poruseny. 3. cislo: VH II3; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 7,447 cm; sifka: 3,264 cm; vyska:,48 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: cislo 2 S. 4. cislo: VH II4; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 4,47 cm; sifka: 2,72 cm; vyska:,56 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; poznamka: cislo 2 S. 5. cislo: VH II5; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR2; stav: fragment; delka:,78 cm; sifka: 3,84 cm; vyska:,7 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; 6. cislo: VH II6; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: listep; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 2,7 cm; sifka: 3,5 cm; vyska:,76 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; 7. cislo: VH II7; lokalizace: sberu stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 4, cm; sifka:,97 cm; vyska:,65 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment depele: -; patka: -; poznamka: 8. cislo: VH II8; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 9,39 cm; sifka: 4,43 cm; vyska:,793 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: cislo 23 S. 9. cislo: VH II9; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,2 cm; sifka: 4,994 cm; vyska:,76 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: cislo 24 S.. cislo: VH II; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 7,52 cm; sifka: 4,68 cm; vyska: 2,7 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: cislo 6 S, fragment, (obr. :5).. cislo: VH II; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: listep; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 4,26 cm; sifka: 4,69 cm; vyska:,76 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: G; poznamka: cislo 5 S. 2. cislo: VH n 2; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 4,6 cm; sifka: 9,9 cm; vyska:,77 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: C; poznamka: cislo 26 S. 3. cislo: VH II3; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: AR; stav: fragment; delka: 3,4 cm; sifka: 9,2 cm; vyska: 2,7 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: cislo 7 S, (obr. 9:2). 4. cislo: VH II4; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 9,3 cm; sifka: cm; vyska:,77 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: D; poznamka: cislo 25 S, (obr. :6). 5. cislo: VH II5; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 4,558 cm; sifka: 6,883 cm; vyska:,28 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: B; poznamka: cislo 9 S. 6. cislo: VH II6; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 6,343 cm; sifka: 3,7 cm; vyska:,3 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: cislo 22 S. 7. cislo: VH n 7; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: amorfni zlomek; surovina: AR; stav: fragment; delka:,2 cm; sifka: 4,28 cm; vyska: 2,3 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: cislo 8 S. 8. cislo: VH II8; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 5,5 cm; sifka: 7,4 cm; vyska:,5 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: C; poznamka: cislo 2 S, chemicka analyza.

20 Dalsi lokality s doklady neoliticke tezby a zpracovam kamene v Jizerskych horach 97 r\. Ve 4-VHII47,5-VHII5. 9. cislo: VH II9; lokalizace: sber u stavby domu, 225:224; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR2; stav: fragment; delka: 6 cm; sifka: cm; vyska: 2, cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: C; poznamka: cislo US, chemicka analyza. 2. cislo: VH II2; lokalizace: VH3, ,; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 8,45 cm; sifka: 2,6 cm; vyska:,93 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: D; 2. cislo: VH II2; lokalizace: VH3, ,; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: AR; stav: fragment; delka: 4.5 cm; sifka: 9,7 cm; vyska: 3,2 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: na ustepu. 22. cislo: VH II22; lokalizace: VH3, ,; vrstva: -; typ: ustep; surovina: AR; stav: fragment; delka: 8,66 cm; sifka:,9 cm; vyska: 2,7 cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: G; 23. cislo: VH II23; lokalizace: VH3, ,; vrstva: -; typ: polotovar; surovina: AR; stav: fragment; delka:.6 cm; sifka: 8,3 cm; vyska: 3, cm; eolisace: ; stipani: ; fragment cepele: -; patka: -; poznamka: (obr. :).

ŠTÍPANÁ A BROUŠENÁ KAMENNÁ INDUSTRIE ZE SÍDLIŠTĚ KULTURY

ŠTÍPANÁ A BROUŠENÁ KAMENNÁ INDUSTRIE ZE SÍDLIŠTĚ KULTURY Přehled výzkumů 54-1, Brno 2013 ŠTÍPANÁ A BROUŠENÁ KAMENNÁ INDUSTRIE ZE SÍDLIŠTĚ KULTURY S MORAVSKOU MALOVANOU KERAMIKOU V KUŘIMI, OKR. BRNO-VENKOV KNAPPED AND POLISHED STONE INDUSTRY FROM THE SITE OF

Více

Vzestupy a pády regionálního mocenského centra Přehled současného stavu poznání pravěkého opevněného areálu na Vladaři v západních Čechách

Vzestupy a pády regionálního mocenského centra Přehled současného stavu poznání pravěkého opevněného areálu na Vladaři v západních Čechách Vzestupy a pády regionálního mocenského centra Přehled současného stavu poznání pravěkého opevněného areálu na Vladaři v západních Čechách Rises and Falls of a Regional Power Center An Overview of the

Více

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU U JEDNOHO NOVOVĚKÉHO DOMU NA MALÉ STRANĚ V PRAZE

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU U JEDNOHO NOVOVĚKÉHO DOMU NA MALÉ STRANĚ V PRAZE ZÁSOBOVÁNÍ VODOU U JEDNOHO NOVOVĚKÉHO DOMU NA MALÉ STRANĚ V PRAZE TOMASZ CYMBALAK JOSEF ŘEHÁK ML. Příspěvek podrobně přibližuje jednu z několika nálezových situací, objevených při záchranném archeologickém

Více

Hrnčířská výroba ve východní části střední Evropy 6. 13. století v archeologických pramenech

Hrnčířská výroba ve východní části střední Evropy 6. 13. století v archeologických pramenech 17 71 Archeologické rozhledy LXII 2010 17 Hrnčířská výroba ve východní části střední Evropy 6. 13. století v archeologických pramenech Pottery production in the eastern part of Central Europe in the 6

Více

Univerzita Hradec Králové. Filozofická fakulta. Bakalářská práce. 2014 Zuzana Flachová

Univerzita Hradec Králové. Filozofická fakulta. Bakalářská práce. 2014 Zuzana Flachová Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Bakalářská práce 2014 Zuzana Flachová Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Katedra archeologie Pohřbívání pod mohylami v kultuře lužických popelnicových

Více

VOLEBNÍ PODPORA POLITICKÝCH STRAN:

VOLEBNÍ PODPORA POLITICKÝCH STRAN: Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Jan Škorpil VOLEBNÍ PODPORA POLITICKÝCH STRAN: stav a vývoj ve vnitřní prostorové struktuře Pražského

Více

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4.1 CHARAKTERISTIKA PRAHY Z HLEDISKA HISTORICKÝCH A KULTURNÍCH HODNOT Historie města Prahy sahá do hloubi paleolitu. Doloženy jsou archeologické nálezy

Více

ULICE A NÁMĚSTÍ BRNA VE 13. STOLETÍ

ULICE A NÁMĚSTÍ BRNA VE 13. STOLETÍ ULICE A NÁMĚSTÍ BRNA VE 13. STOLETÍ V tomto příspěvku bude věnována pozornost především proměnám povrchů veřejných prostranství a komunikací, jakož i jejich využívání na území historického vnitřního města,

Více

MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ

MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Barbora Vostracká MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ Diplomová práce Praha, srpen 2008 Vedoucí diplomové

Více

ETNOLOGICKÝ ETNOLOGICKÝ ÈASOPIS 101/2014 ROČNÍK 101/2014 STATI / ARTICLES

ETNOLOGICKÝ ETNOLOGICKÝ ÈASOPIS 101/2014 ROČNÍK 101/2014 STATI / ARTICLES OBSAH STATI / ARTICLES Petr Kaleta, Karaimové jako součást ruské emigrace v meziválečném Československu...257 Markéta Šantrůčková Václav Fanta, Příspěvek k lokalizaci zaniklé české vesnice Elizabeta v

Více

PŮDY A DLOUHODOBÉ ZMĚNY VYUŽITÍ PLOCH ČESKA

PŮDY A DLOUHODOBÉ ZMĚNY VYUŽITÍ PLOCH ČESKA 279 Jan Kabrda, Ivan Bičík, Luděk Šefrna* PŮDY A DLOUHODOBÉ ZMĚNY VYUŽITÍ PLOCH ČESKA J. Kobrda, I. Bičík, L. Šefrna: Soils and long-term changes of land use in the Czechia. Geografický časopis, 58, 2006,

Více

ARCHEOLOGICKÉ ROZHLEDY LXII 2010 2 209 392

ARCHEOLOGICKÉ ROZHLEDY LXII 2010 2 209 392 209 392 Archeologické rozhledy LXII 2010 se it 2 Keramický depot mohylové kultury střední doby bronzové zprahy 9 Běchovic Slavomil Vencl Jan Zadák Archeologie krajiny a sídel na Podřipsku Výzkum středověkého

Více

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE Analýza současného stavu Zpracoval Ing. Jakub Pechlát spolupráce Ing. Jiří Mejstřík Prosinec 2006 Tato

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I. VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I. STAV LESNÍCH PŮD JAKO URČUJÍCÍ FAKTOR VÝVOJE ZDRAVOTNÍHO STAVU, BIODIVERZITY A NAPLŇOVÁNÍ PRODUKČNÍCH I MIMOPRODUKČNÍCH FUNKCÍ LESŮ Zpráva o průběhu

Více

Lokální rozvoj na Šumavě

Lokální rozvoj na Šumavě Lokální rozvoj na Šumavě Závěrečná publikace shrnující výsledky projektu Analýza vývoje Národního parku Šumava za období uplynulých 15 let RNDr. Radim Perlín Doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc. Vydala Správa NP

Více

č íslo 1 roč ník 5 únor 2007

č íslo 1 roč ník 5 únor 2007 č íslo 1 roč ník 5 únor 2007 h l a v n í t é m a : G E O D I V E R Z I T A Nechme planetu pět minut odpočívat! Sítě geoparků Posthornická krajina plná překvapení Půl tisíce let říčních úprav Dětský domov

Více

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Tato kniha byla vydána díky laskavé podpoře

Více

REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ

REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 0 1/2015 C I V I T A S P E R P O P U L I /VY S O K Á Š K O L A R E G I O N Á L N Í H O R O Z V O J E ÚVOD EDITORIAL Vážení čtenáři, přicházíme za Vámi s dalším ročníkem

Více

Vznik a uchování kulturního kapitálu na příkladu kulturní krajiny Mikulovska

Vznik a uchování kulturního kapitálu na příkladu kulturní krajiny Mikulovska Vznik a uchování kulturního kapitálu na příkladu kulturní krajiny Mikulovska doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.» Katedra veřejné ekonomie, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita 1 * Chceme-li

Více

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav aplikované a krajinné ekologie

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav aplikované a krajinné ekologie Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav aplikované a krajinné ekologie Udržitelný rozvoj venkova v Jihomoravském kraji Doktorská disertační práce Vedoucí práce: doc. RNDr. Antonín Vaishar,

Více

ANALÝZA ZMĚN KRAJINNÉ STRUKTURY S VYUŽITÍM MAP STABILNÍHO KATASTRU

ANALÝZA ZMĚN KRAJINNÉ STRUKTURY S VYUŽITÍM MAP STABILNÍHO KATASTRU HISTORICKÉ MAPY. Zborník referátov z vedeckej konferencie, Bratislava 2005 (Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky) Vladimír Brůna 1, Kateřina Křováková 2 ANALÝZA ZMĚN KRAJINNÉ STRUKTURY S VYUŽITÍM

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Kartografie Doc. Ing. Miroslav Tyrner, CSc. Ing. Hana Štěpánková Učební texty pro posluchače 1 a 2 ročníku oboru

Více

ZŘÍCENINY HRADŮ A MĚSTSKÉ HRADBY V SOUČASNÉ PRAXI PAMÁTKOVÉ PÉČE. Vladislav Razím. Metodika NPÚ [s. 6 11, 12 13] (obr. 1 6) Aktuální praxe (obr.

ZŘÍCENINY HRADŮ A MĚSTSKÉ HRADBY V SOUČASNÉ PRAXI PAMÁTKOVÉ PÉČE. Vladislav Razím. Metodika NPÚ [s. 6 11, 12 13] (obr. 1 6) Aktuální praxe (obr. ZŘÍCENINY HRADŮ A MĚSTSKÉ HRADBY V SOUČASNÉ PRAXI PAMÁTKOVÉ PÉČE Vladislav Razím Významnou součástí památkového fondu jsou torzálně dochované stavby zříceniny či ruiny, zastoupené zejména hrady a městskými

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie. Bc. Terezie JIŘÍČKOVÁ FAKTICKÉ OBYVATELSTVO MĚSTA OLOMOUCE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie. Bc. Terezie JIŘÍČKOVÁ FAKTICKÉ OBYVATELSTVO MĚSTA OLOMOUCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Bc. Terezie JIŘÍČKOVÁ FAKTICKÉ OBYVATELSTVO MĚSTA OLOMOUCE Factual population of city of Olomouc Diplomová práce Vedoucí práce:

Více

IEEP. Autoři: Mgr. Viktor Květoň. Ing. Lenka Slavíková

IEEP. Autoři: Mgr. Viktor Květoň. Ing. Lenka Slavíková Socioekonomická analýza územního hájení výhledových lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod IEEP při Národohospodářské fakultě VŠE v Praze 2007 Studie Socioekonomická analýza územního hájení výhledových

Více

KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2

KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENVIRONMENTÁLNÍ MODELOVÁNÍ KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2 Diplomová práce Autor: Zbyněk Klose Vedoucí:

Více

Říčky (Alma) a Čertův Důl (Srázný) dvě opomíjené lokality historické těžby v Orlických horách

Říčky (Alma) a Čertův Důl (Srázný) dvě opomíjené lokality historické těžby v Orlických horách ACTA MUS. RICHNOV., SECT. NATUR. 17(1): 1 9, (2010) 2010 MGOH RYCHNOV N. KN., ISSN 1213 4260 Říčky (Alma) a Čertův Důl (Srázný) dvě opomíjené lokality historické těžby v Orlických horách Říčky (Alma) and

Více

Discovering the Archaeologists 2012-14 Zpráva za Českou republiku

Discovering the Archaeologists 2012-14 Zpráva za Českou republiku Discovering the Archaeologists 2012-14 Zpráva za Českou republiku Jan Frolík a Michaela Mácalová Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. Publikace Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. 2014 Copyright

Více