Navrh ZADANI. Zmeny c. 7 lizemniho planu sidelniho iitvaru Chabarovice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Navrh ZADANI. Zmeny c. 7 lizemniho planu sidelniho iitvaru Chabarovice"

Transkript

1 Navrh ZADANI Zmeny c. 7 lizemniho planu sidelniho iitvaru Chabarovice 02/2011 podle 47 zakona 183/2006 Sb. (Stavebnf zakon) a pfilohy c.6 vyhlasky o uzemne analytickych podkladech, uzemne planovaci dokumentaci a zpusobu evidence uzemne planovaci cinnosti.

2 1. Zakladni charakteristika Pofizovatel uzemniho planu: Ing. Jindfich Silhavy povsreny zajis'tenim uzemne planovaci cmnosti pro porizeni zmeny c. 7 UPnSU Chabarovice, v souladu s 24 stavebniho zakona Resene uzemi: Administrativni uzemi sidelniho utvaru Chabarovice - zmena se tyka k.u. Vyklice Pfedmetem zmeny c.7 jsou nasledujici parcely: lokalita 1 - parcely p.c. 222/1, 228/17, 228/2, 228/1, cast p.c. 174/11 (k.u. Vyklice) stavebni parcely 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321,323, 324,325,326, 328; 97/1,2,3,4, 5, 8, 9,10,11,12; (k.u. Vyklice) v graficke pfiloze problemoveho vykresu oznaceno VII/1 Vsechny vyse zminene pozemkove parcely, k.u. Vyklice, jsou vedeny v katastru nemovitosti jako ostatnf plochy. Navrh na zpracovani Zmeny uzemniho planu sidelniho utvaru Chabarovice byl schvalen zastupitelstvem dne Obsah navrhu Zadani uzemniho planu: v souladu s ustanovenim 47 zakona 183/2006 Sb. (Stavebni zakon) a pfilohy c.6 vyhlasky o uzemne analytickych podkladech, uzemne planovaci dokumentaci a zpusobu evidence uzemne planovaci cinnosti. a) Pozadavky vyplyvajicf z politiky uzemniho rozvoje, uzemne planovaci dokumentace vydane krajem, popfipade z dalsich sirsich uzemnich vztahu Pro navrzenou lokalitu Zmeny c. 7 UPnSU Chabarovice nevyplyvaji z Politiky uzemniho rozvoje (PUR 2008) zadne konkretni pozadavky. Pfedmetne uzemi nelezi v rozvojove ani specificke oblasti. Administrativni uzemi mesta Chabarovice lezi v rozvojove oblasti OB6 a v rozvojove ose OS7. Navrh Zmeny uzemniho planu bude v souladu s,,republikovymi prioritami Uzemniho planovani pro zajisteni udrzitelneho rozvoje uzemi" (kapitola 2.2. PUR): (14) Ve vefejnem zajmu chranit a rozvfjet pffrodnf, civilizacni a kulturni hodnoty uzemi, vcetne urbanistickeho, architektonickeho a archeologickeho dedictvf. Zachovat raz jedinecne urbanisticke struktury uzemi, struktury osidleni ajedinedne kulturni krajiny, ktere jsou vyrazem identity uzemi, jeho historie a tradice. Tato uzemi maji znacnou hodnotu, napr. i jako turisticke atraktivity. Jejich ochrana by msla byt provazana s potfebami ekonomickeho a socialniho rozvoje v souladu s principy udrzitelneho rozvoje. V nekterych pripadech je nutna cilena ochrana mist zvlastniho zajmu, v jinych pripadech je tfeba chranit, respektive obnovit cele krajinne celky. Krajina je zivym v Case promennym celkem, ktery vyzaduje tvurci, avsak citlivy pfistup k vyvazenemu vsestrannemu rozvoji tak, aby byly zachovany jeji stezejni kulturni, prirodni a uzitne hodnoty.

3 Branit upadani venkovske krajiny jako dusledku nedostatku lidskych zasahu. (Viz take UAEU, cast III. 6 cl 25 27; viz take cl. 19 PUR CR 2006) (16) Pfi stanovovani zpusobu vyuziti uzemi v uzemne planovaci dokumentaci davat pfednost komplexnim fesenim pfed uplatfiovanim jednostrannych hledisek a pozadavku, ktere ve svych dusledcich zhorsuji stav i hodnoty uzemi. Pfi feseni ochrany hodnot uzemi je nezbytne" zohlednovat take pozadavky na zvysovani kvality zivota obyvatel a hospodafskeho rozvoje uzemi. Vhodna feseni uzemniho rozvoje je zapotfebf hledat ve spolupraci s obyvateli uzemi i s jeho uzivateli (viz take cl. 20 PUR CR 2006) a v souladu s urcenfm a charakterem oblasti, os, ploch a koridoru vymezenych v PUR CR. (17) Vytvafet v uzemi podmfnky k odstrafiovani dusledku nahlych hospodafskych zmeri lokalizaci zastavitelnych ploch pro vytvafeni pracovnfch pfilezitostf, zejmena v regionech strukturalne postizenych a hospodafsky slabych a napomoci tak fesenf problemu v tfichto uzemich. (Viz take cl. 21 PUR CR 2006) (19) Vytvafet pfedpoklady pro polyfunkcnf vyuzivani opustenych arealu a ploch (tzv. brownfields prumysloveho, zemfidglskeho, vojenskeho a jineho puvodu). HospodarnS vyuzivat zastavgne uzemi (podpora pfestaveb revitalizaci a sanaci uzemi) a zajistit ochranu nezastavsneho uzemi (zejmena zemfidelske a lesnf pudy) a zachovani vefejne zeleng, vcetns minimalizace jeji fragmentace. (Viz take cl. 22 PUR CR 2006). Cilem je ucelne vyuzivani a uspofddani uzemi usporne v narocich na vefejne rozpofity na dopravu a energie, ktere koordinaci vefejnych a soukromych zajmu na rozvoji uzemi omezuje negativni dusledky suburbanizace pro udrzitelny rozvoj uzemi. (21) Vymezit a chranit ve spolupraci s dotcienymi obcemi pfed zastavgnim pozemky nezbytne pro vytvofeni souvislych ploch vefejng pfistupne zeleng (zelene pasy) v rozvojovych oblastech a v rozvojovych osach a ve specifickych oblastech, na jejichz uzemi je krajina negativne" poznamenana lidskou cinnosti, s vyuzitim jeji pfirozene obnovy; cilem je zachovani souvislych pasu nezastav6neho uzemi v bezprostfednim okoli velkych msst, zpusobilych pro nenarodne formy kratkodobe rekreace a dale pro vznik a rozvoj lesnich porostu a zachovani prostupnosti krajiny. (Viz take Lipska charta, cast II.; viz take cl. 23 PUR CR 2006) (22) Vytvafet podminky pro rozvoj a vyuziti pfedpokladu uzemi pro ruzne formy cestovniho ruchu (napf. cykloturistika, agroturistika, pozndvaci turistika), pfi zachovani a rozvoji hodnot uzemi. Podporovat propojeni mist, atraktivnich z hlediska cestovniho ruchu, turistickymi cestami, ktere umoznuji celorofini vyuziti pro ruzne formy turistiky (napf. pgsi, cyklo, lyzafska, hipo). (Viz take cl. 24 PUR CR 2006) (23) Podle mistnich podminek vytvafet pfedpoklady pro lepsi dostupnost uzemi a zkvalitneni dopravni a technicke infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Pfi umisfovani dopravni a technicke infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z techto hledisek ucelne, umisfovat tato zafizeni soubezng. (Viz take cl. 25 PUR CR 2006). (25) Vytvafet podminky pro preventivni ochranu uzemi a obyvatelstva pfed potencialnimi riziky a pfirodnimi katastrofami v uzemi (zaplavy, sesuvy pudy, eroze atd.) s cilem minimalizovat rozsah pfipadnych skod. Zejmena zajistit uzemni ochranu ploch potfebnych pro umisfovani staveb a opatfeni na ochranu pfed povodnfimi a pro vymezeni uzemi urcenych k fizenym rozlivum povodni. Vytvafet podminky pro zvyseni pfirozene retence srazkovych vod v uzemi s ohledem na strukturu osidleni a kulturni krajinu jako alternativy k umele akumulaci vod. (Viz take UAEU, cast HI. 5 cl. 23, 24; viz take cl. 27 PUR CR 2006). V zastavfinych uzemich a zastavitelnych plochach vytvafet podminky pro zadrzovani, vsakovani i vyuzivani dest'ovych vod jako zdroje vody a s cilem zmirftovani ucinku povodni. (28) Pro zajistsni kvality zivota obyvatel zohlednovat naroky dalsiho vyvoje uzemi, pozadovat jeho fegeni ve vsech potfebnych dlouhodobych souvislostech, vfietng naroku na vefejnou infrastrukturu. Navrh a ochranu kvalitnich mgstskych prostoru a vefejne infrastruktury je nutne fesit ve spolupraci vefejneho i soukromeho sektoru s vefejnosti. (Viz take Lipska charta, bod I. I) (30) Uroven technicke infrastruktury, zejmena dodavku vody a zpracovani odpadnich vod je nutno koncipovat tak, aby splnovala pozadavky na vysokou kvalitu zivota v soucasnosti i v budoucnosti. (Viz take Lipska charta, bod I. 2) Mesto Chabafovice lezi v uzemi, pro ktere je zpracovan,,navrh zasad uzemniho rozvoje (ZUR) Ustecky kraj". Z navrhu ZUR Usteckeho kraje nevyplyvaji pro fesene uzemi Zmeny c. 7 zadne pozadavky, z uzemne planovaci dokumentace vydane nebo schvalene krajem (VUC SHP, 1. Zmeny a doplfiky) rovnez pro fesene uzemi Zmeny c. 7 nevyplyvaji zadne pozadavky. Z hlediska sirsich vztahu vyplyvaji pro zmenu nasledujici pozadavky: nebudou dotceny dobyvaci prostory, CHLU ani vyhradni loziska hnedeho uhli. Lokalita se nachazi v tesne blizkosti chranenych loziskovych uzemi (CHLU) Chabafovice a Chabafovice I. (cislo

4 CHLU a , surovina - hnede uhli, organizace - Palivovy kombinat Usti, statni podnik), dale v blizkosti lomu Chabafovice (s vyhradnimi lozisky hnedeho uhli, cislo loziska , organizace - Palivovy kombinat Usti, statni podnik), dobyvaciho prostoru Chabafovice (cislo DP 30032, surovina - hnede uhli, organizace - Palivovy kombinat Usti, statni podnik). Lokalita lezi na poddolovanem uzemi Chabafovice. Pfedmetne lokality pfestavby a pozemky urcene pro vystavbu patfi do zastaveneho uzemi mesta a do prumyslove urbanizovane krajiny v zazemi mesta Chabafovice (Ocelarna Chabafovice - Severoceska armaturka, byvale teleso zeleznicni trate Usti nad Labem - Most, prostor byvaleho nadrazi). Zmena je zadouci s cilem podpory obcanske vybavenosti a sportovne rekreacnich ploch v miste revitalizovaneho uzemi Jezera Milada a soucasne i sirsiho regionu, spolecne s posilenim potencialu pro zamestnanost v miste a v regionu a vytvofeni novych pracovnich mist. Zmena bude take resit problematiku brownfields v oblasti,,ocelarny" navrhovanymi plochami pfestavby. b) Pozadavky na feseni vyplyvajici z uzemne analytickych podkladu Pro uzemi mesta j sou zpracovany uzemne analyticke podklady podle stavebniho zakona. Pro fesene uzemi Zmeny budou zpracovany doplnujici pruzkumy a rozbory. Pfedmetna lokalita se nachazi v zajmu ochrany nerostnych lozisek - hnede uhli (lokalita 1). V ramci stavajicich ploch je vyznamna vysoka zelefi na pozemcich, ktera zustane zachovana v maximalnim moznem rozsahu. c) Pozadavky na rozvoj uzemi obce Pro fesene uzemi byly stanoveny pozadavky na rozvoj - areal,,ocelarny" tvofi ochranny pilif pro postup lomu Chabafovice, die Usneseni vlady CR c. 331 z roku V teto zmene bude fesena nasledujici lokalita s pfislusnymi parcelami: lokalita 1 - parcely p.c. 222/1, 228/17, 228/2, 228/1, cast p.c. 174/11 (k.u. Vyklice), stavebni parcely 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321,323, 324,325,326, 328; 97/1,2,3,4, 5, 8, 9,10,11,12; (k.u. Vyklice). Pfedmetne parcely budou vyuzity pro funkce: Plochy pfestavby: parcely p.c. 222/1, 228/17 (k.u. Vyklice), stavebni parcely 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321,323, 324,325,326, 328; 97/1,2,3,4, 5, 8, 9,10,11,12 (k.u. Vyklice) na funkcni vyuziti,,obcanska vybavenost" Rozvojove plochy: parcely p.c. 228/1,2; cast p.c. 174/11 (k.u. Vyklice) na funkcni vyuziti,,obcanska vybavenost",,,sport a rekreace" a,,zahrady". Veskere plochy lokality budou zafazeny do zastavitelneho uzemi. Zmena c. 7 UPnSU Chabafovice je vyvolana nasledujicimi pozadavky na zmenu funkcniho vyuziti uzemi: z funkcniho vyuziti,,plochy vyroby, ostatni zelen" na nove funkcni vyuziti,,obcanska vybavenost",,,sport a rekreace" a,,zahrady", pro budouci rozvoj sportovnich a spolecenskych aktivit v lokalite kolem,,ocelarny".

5 d) Pozadavky na plosne a prostorove uspofadani uzemi (urbanistickou koncepci a koncepci usporadani krajiny) Urbanisticka koncepce sfdla mesta Chabafovice zustane beze zmeny, pfedmetna lokalita pouze zmeni svou funkci. Volna krajina se na pfedmetnych pozemcfch zmeni na zastavitelne pozemky. Koncepce bude doplnena o plochy,,obcanske vybavenosti",,,sportu a rekreace" a,,zahrady". Pozadavky na plosne a prostorove uspofadani lokality budou feseny v textove casti zmeny. e) Pozadavky na feseni vefejne infrastruktury Pozadavky na vefejnou infrastrukturu jsou v oblasti dopravy a technicke infrastruktury. 1. Dopravnf infrastruktura Dopravne bude fesena lokalita Zmeny napojena na mistni komunikaci. 2. Technicka infrastruktura Lokalita Zmeny bude technickou infrastrukturou napojena na stavajici splaskovou kanalizaci, vefejny pitny vodovod, elektrickou energii vedeni. Dest'ova voda bude zasakovana na vlastnim pozemku. Vystavbou v lokalite 1 nebude dotceno ochranne pasmo VN. 3. Odpadove hospodarstvf Koncepce nakladani s odpady zustava beze zmen a bude rozsifena i do lokality, ktera je pfedmetem teto zmeny. 4. Obcanska vybavenost Celkova koncepce obcanske vybavenosti obce ve schvalenem UPnSU Chabafovice bude Zmenou c. 7 ovlivnena. Koncepce obcanskeho vybaveni bude doplnena navrhovanymi plochami pfestavby a navrhovanymi rozvojovymi plochami urcenymi k funkcnimu vyuzitf,,obcanska vybavenost" v ramci lokality VII/1. 5. Verejna prostranstvi Zmena c. 7 ovlivni koncepci vefejnych prostranstvi v oblasti,,ocelarna", rozsah vefejnych prostranstvi bude pfedmetem navrhu. f) Pozadayky na ochranu a rozyoj hodnot uzemi Navrhem zmeny v lokalite 1 nebudou dotceny hodnoty uzemi, ktere jsou vyhodnoceny v UAP. Jedna se o industrialni architektonicky soubor a o dominantu v uzemi. 1. Pamatkova pece Navrh v ramci zmeny uzemniho planu bude stavajici hodnoty v uzemi zachovavat a zbohacovat. Soucasne historicke, kulturni a urbanisticke hodnoty nebudou navrhem Zmeny uzemniho planu negativne dotceny. Zmena umozni revitalizaci a nove vyuziti stavajicich ploch brownfields a navazujicich stavebnich fondu. 2. Ochrana prirody Pfi zpracovani Zmeny c. 7 budou respektovany zakladni zasady ochrany zivotniho prostfedi a povinnost fyzickych a pravnickych osob pfi ochrane a zlepsovani stavu zivotniho prostfedi, ktere vyplyvaji ze zakona c. 17/1992 Sb., o zivotnim prostfedi, ve zneni pozdejsich pfedpisu a zakona c. 114/1992 Sb., o ochrane prirody a krajiny, ve zneni pozdejsich pfedpisu.

6 Je nutne chranit vsechny vyznamne krajinne prvky ze zakona, respektovat krajinny raz i USES. Mistni SES, lokalni biokoridory a biocentra je tfeba zmenou uzemniho planu respektovat s kladenim durazu na regeneraci krajiny a vytvofenf podminek k budoucimu dosazeni harmonickeho souladu pfirodni krajiny a nestabilm'ch slozek vytvofenych clovekem. Lokalnf a regionalni USES musf byt povinnou soucasti UPD ve smyslu vyhlasky MMR c. 500/2006 Sb., o uzemne planovacfch podkladech a uzemne planovaci dokumentaci a zpusobu evidence uzemne planovaci cinnosti. 3. Zemedelsky pudni fond a pozemky urcene k plneni funkcf lesa Navrhem novych zastavitelnych ploch nedojde k zaboru zemedelske pudy. 4. Ochrana vod Vsakovani nebo odvadeni srazkovych vod ze zastavenych ploch, nebo zpevnenych ploch bude feseno die s ustanovenim 20 odst. 2 vyhlasky c. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi, v platnem zneni. g) Pozadavky na vefejne prospesne stavby, vefejne prospesna opatfeni a asanace V teto zmene uzemne planovaci dokumentace se nepfedpoklada navrh vefejne prospesnych staveb ani vefejne prospesnych opatfeni. Asanacni prace nejsou pfedpokladany. h) Dalsi pozadavky vyplyvajici ze zvlastnich pravnich pfedpisu (napffklad pozadavky na ochranu vefejneho zdravi, civilni ochrany, obrany a bezpecnosti statu, ochrany lozisek nerostnych surovin, geologicke stavby uzemi, ochrany pfed povodnemi a jinymi rizikovymi pfirodnimi jevy) V ramci teto zmeny nejsou pozadavky vyplyvajici ze zvlastnich pravnich pfedpisu. 1. Ochrana vefejneho zdravi Navrzenim novych zastavitelnych ploch nedojde k ohrozeni vefejneho zdravi. 2. Obrana statu Pro zpracovani Zmeny c. 3 nevyplyvaji zadne pozadavky z hlediska obrany statu. 3. Civilni a pozarni ochrana Pro uvazovanou zastavbu bude zajisteno zasobovani pozarni vodou die CSN Pozarni bezpecnost staveb - zasobovani pozarni vodou a CSN Zdroje pozarni vody a pfijezdove komunikace pro pozarni vozidla v souladu s vyhlaskou c. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, a dopravni napojeni umozfiujici pfistup pozarni techniky. 4. Ochrana lozisek nerostnych surovin Lokalita se nachazi v tesne blizkosti chranenych loziskovych uzemi (CHLU) Chabafovice a Chabafovice I. (cislo CHLU a , surovina - hnede uhli, organizace - Palivovy kombinat Usti, statnf podnik), dale v blizkosti lomu Chabafovice (s vyhradnimi lozisky hnedeho uhli, cislo loziska , organizace - Palivovy kombinat Usti, statni podnik), dobyvaciho prostoru Chabafovice (cislo DP 30032, surovina - hnede uhli,

7 organizace - Palivovy kombinat Usti, statni podnik). Lokalita lezi na poddolovanem uzemi Chabafovice. Pfipadne stfety budou feseny v ramci Zmeny c Ochrana pfed povodnemi V fesenem uzemi se nevyskytuji zaplavova uzemi ani aktivni zony. 6. Obecne Zmena c. 7 bude respektovat pozadavky stanovene platnou legislatives, zejmena na useku ochrany zivotniho prostfedi a jeho hlavnich slozek - pudy, vody a ovzdusi. Dale budou respektovany konkretni a jednoznacne pozadavky dotcenych organu, plynouci z jinych pravnich pfedpisu, uplatnene v ramci projednavani zadani Zmeny c. 7. Pozadavky dotcenych organu plynouci z dalsich pravnich pfedpisu, uplatnene v prubehu projednavani navrhu zadani Zmeny c. 7 jsou pofizovatelem spolu s urcenym zastupitelem vyhodnoceny a zapracovany do zadani Zmeny c. 7. i) Pozadavky a pokyny pro feseni hlavnich stretu zajniu a problemu v uzemi Pozadavky jsou kladeny na posouzeni aktualnich limitu v uzemi, pfedevsim OP nadzemnich i podzemnich vedeni technicke infrastruktury. j) Pozadavky na vymezeni zastavitelnych ploch a ploch pf estavby s ohledem na obnovu a rozvoj sidelni struktury a polohu obce v rozvojove oblasti nebo rozvojove ose Tato zmena vyvola pozadavek na vymezeni ploch pfestavby a to na techto pozemcich navrhovane lokality c. 1: parcelyp.c. 222/1, 228/17 (k.u. Vyklice), stavebni parcely 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321,323, 324,325,326, 328; 97/1,2,3,4, 5, 8, 9,10,11,12 (k.u. Vyklice). Jako plochy pfestavby jsou vymezeny plochy s funkcnim vyuzitim,,obcanska vybavenost". Zbyle pozemky lokality c. 1 (parcely p.c. 228/1,2; cast p.c. 174/11, k.u. Vyklice) budou vymezeny jako rozvojove plochy urcene pro funkcni vyuziti,,obcanska vybavenost",,,sport a rekreace" a,,zahrady", budou zahrnuty do zastavitelnych ploch. k) Pozadavky na vymezeni ploch a koridoru, ve kterych bude ulozeno provefeni zmen jejich vyuziti uzemni studii Cele fesene uzemi bude provefeno uzemni studii.

8 1) Pozadavky na vymezeni ploch a koridoru, pro ktere budou podminky pro rozhodovani o zmenach jejich vyuziti stanoveny regulacnim planem Pozadavky na vymezeni ploch a koridoru, pro nez budou podminky pro rozhodovani o zmenach jejich vyuziti stanoveny regulacnim planem, nejsou stanoveny. m) Pozadavky na vyhodnoceni vlivu uzemniho planu na udrzitelny rozvoj uzemi, pokud dotceny organ ve svem stanovisku k navrhu zadani uplatnil pozadavek na zpracovani vyhodnoceni z hlediska vlivu na zivotnf prostredi nebo pokud nevyloucil vyznamny vliv na evropsky vyznamnou lokalitu ci ptaci oblast Nepfedpoklada se zpracovavat v teto zmene uzemne planovaci dokumentace vyhodnoceni vlivu na zivomi prostfedi. n) Pf ipadny pozadavek na zpracovani konceptu, vcetne pozadavku na zpracovani variant Vzhledem k tomu, ze zadani nepfedpoklada variantni feseni, nebude tfeba zpracovavat koncept uzemniho planu (viz 47 odst. 5 zakona c. 183/2006 Sb. - stavebni zakon). Stavebni parcela bude vymezena v ramci etapy navrhu. o) Pozadavky na uspofadani obsahu konceptu a navrhu uzemniho planu a na uspofadani obsahu jejich oduvodneni s ohledem na charakter uzemi a problemy k feseni vcetne niefitek vykresu a poctu vyhotoveni Koncept feseni nebude zpracovavan. Die stavebniho zakona c. 183/2006 Sb. a vyhlasky c.500/2006 Sb.o uzemne analytickych podkladech, uzemne planovaci dokumentaci a zpusobu evidence uzemne planovaci cinnosti bude dokumentace obsahovat: - graficka pfiloha k zadani: problemovy vykres - schema NAVRH - textovou cast - (a) vymezeni zastaveneho uzemi, (b) koncepci rozvoj e uzemi obce, ochrany a rozvoj e hodnot, (c) urbanistickou koncepci,vceme vymezeni zastavitelnych ploch pfestavby a systemu sidelni zelene, (d) koncepci vefejne infrastruktury, vcetne podminek pro jeji umist'ovani, (e) koncepci uspofadani krajiny, vcetne vymezeni ploch a stanoveni podminek pro zmeny v jejich vyuziti, uzemni system ekologicke stability, prostupnost krajiny, protierozni opatfeni, ochranu pfed povodnemi, rekreaci, dobyvani nerostu, (f) stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti s urcenim pfevazujiciho ucelu vyuziti, pokud je mozne jej stanovit, pfipustneho, nepfipustneho,

9 podminene pfipustneho vyuzitf, stanoveni podmmek prostoroveho uspofadani, vcetne zakladnfch podminek ochrany krajinneho razu, (g) vymezeni vefejne prospesnych staveb, vefejne prospesnych opatfenf, staveb a opatfeni k zajist'ovani obrany a bezpecnosti statu a vymezeni pozemku pro asanaci, pro ktere Ize prava k pozemkum a stavbam vyvlastnit, s uvedenim katastralnich uzemi a parcelnich cisel, (h) vymezeni dalsich vefejne prospesnych staveb, vefejne prospesnych opatfeni, pro ktere Ize uplatnit pfedkupni pravo, (j) udaje o poctu listu uzemnfho planu a poctu vykresu. - grafickou cast - (a) vykres zakladniho clenenf (b) hlavni vykres ODUVODNENI Textova cast: - vyhodnocenf koordinace vyuzfvani uzemi z hlediska sirsfch vztahu - udaje o splneni zadani - oduvodneni pfijateho fesenf - informace o vysledcich vyhodnocenf vlivu na udrzitelny rozvoj - vyhodnoceni pfedpokladanych dusledku navrhovaneho feseni na zemedelsky pudnf fond - graficka cast - koordinacni vykres - vykres sirsfch vztahu - pfedpokladany zabor ZPF

10 Grafiqka pnlol^a k zadani Problemovy vykres - schema Lokalita c/vii/1 COZK2010

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015 NÁVRH ZADÁNÍ Změny č.1 územního plánu BOŘETICE okr. Břeclav Květen 2015 Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bořetice ze dne 16. 12. 2014 a 4. 2. 2015 o pořízení změny č. 1 územního plánu obce Bořetice

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 územního plánu sídelního útvaru VARNSDORF zpracovaný podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE OBEC HNÁTNICE Hnátnice 87, 561 01 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Územního plánu Vrutice

Územního plánu Vrutice N Á V R H Z A D Á N Í Územního plánu Vrutice Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice - odbor územního rozvoje - úřad územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem Obce Vrutice Leden 2013 Úřad územního

Více

Územní plán ŘÍKOV --------------------------------------------------------------------- NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán ŘÍKOV --------------------------------------------------------------------- NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán ŘÍKOV --------------------------------------------------------------------- NÁVRH ZADÁNÍ Návrh zadání je zpracován v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY Obec: Orličky, č. p. 176, 561 55 Orličky Pořizovatel: Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Masarykovo nám. 166, 564

Více

STRANNÝ. Návrh zmeny c.4 územního plánu obce STRANNÝ. Zpracovala : Ing.arch. Ivana Tichá Sokolská 66 273 64 mail iti@mbox.vol.cz tel.

STRANNÝ. Návrh zmeny c.4 územního plánu obce STRANNÝ. Zpracovala : Ing.arch. Ivana Tichá Sokolská 66 273 64 mail iti@mbox.vol.cz tel. Návrh zmeny c.4 územního plánu obce Zpracovala : Ing.arch. Ivana Tichá Sokolská 66 273 64 mail iti@mbox.vol.cz tel. 605 419 899 Výkonný porizovatel: ing.arch. Ivana Tichá Spolupracující zastupitel: starosta

Více

O z n á m e n í. o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves OZNAMUJE. vystavení návrhu zadání k veřejnému nahlédnutí

O z n á m e n í. o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves OZNAMUJE. vystavení návrhu zadání k veřejnému nahlédnutí MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel.416850111, Fax.416850171, E-mail mesto@roudnicenl.cz O z n á m e n í o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves Městský

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

Doubek NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. Pořizovatel: Městský úřad Říčany Komenského náměstí 1619/2 251 01 Říčany

Doubek NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. Pořizovatel: Městský úřad Říčany Komenského náměstí 1619/2 251 01 Říčany Doubek NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Pořizovatel: Městský úřad Říčany Komenského náměstí 1619/2 251 01 Říčany Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Doubek Určený zastupitel: JUDr. Zdeněk Pospíšil Datum

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

Obecni urad Dolni Trebonin Dolni Trebonin 6,38201 Dolni Trebonin. OZNAMENi. o projednavani navrhu zadani zmeny c. 1 uzemniho planu Dolni Tfebonin

Obecni urad Dolni Trebonin Dolni Trebonin 6,38201 Dolni Trebonin. OZNAMENi. o projednavani navrhu zadani zmeny c. 1 uzemniho planu Dolni Tfebonin Obecni urad Dolni Trebonin Dolni Trebonin 6,38201 Dolni Trebonin Cj. : OUDT 660/2011 Telefon: 380743 837 V Dolnim Trebonine, dne: 22. 11. 2011 DIe rozdelovniku OZNAMENi o projednavani navrhu zadani zmeny

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA Z A D Á N Í Návrh k veřejnému projednání Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ ZADÁNÍ ÚZEMÍHO PLÁNU SMOLNÉ PECE

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ ZADÁNÍ ÚZEMÍHO PLÁNU SMOLNÉ PECE Magistrát města Karlovy Vary Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary Telefon: 353 118 111 Úřad územního plánování a stavební úřad, U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary Spis.zn.: SÚ/U673/11/Bo-326.1 Karlovy Vary,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E. okr. Břeclav LISTOPAD 2007

NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E. okr. Břeclav LISTOPAD 2007 NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E okr. Břeclav LISTOPAD 2007 Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Objednavatel: obec Kostice

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

Návrh zadání Územního plánu Chomutice k.ú. Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic

Návrh zadání Územního plánu Chomutice k.ú. Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic Městský úřad Hořice odbor stavební, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Návrh zadání Územního plánu Chomutice k.ú. Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic Pořizovatel: Městský úřad Hořice

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE

ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE Z A D Á N Í Návrh Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský úřad Prachatice,

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZMĚNA ÚP č. 5

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZMĚNA ÚP č. 5 VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZMĚNA ÚP č. 5 postupem podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcího předpisu MĚSTYS Zpracovatel

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Milan Hamala pověřený zastupitel

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ),

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE změna č.2 ÚPO Vyšehořovice 1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území změny č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE- lokalita změny Z2-1 je malého rozsahu a leží v

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Mests y ura řeštice."..: At~/Y/I{ l7i,g~/lj1

Mests y ura řeštice...: At~/Y/I{ l7i,g~/lj1 o" d ::.:.l v k" v d Pv v p. 1-9. 05. 2012 I I Mests y ura řeštice."..: At~/Y/I{ l7i,g~/lj1 odbor výstavby a územního plánování _ db~_ 33401 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332555, fax: 377

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ P o ř i z o v a t e l ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu obce DOLNÍ BOJANOVICE únor 2012 OBSAH I.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVATÝ JAN POD SKALOU

ÚZEMNÍ PLÁN SVATÝ JAN POD SKALOU ÚZEMNÍ PLÁN SVATÝ JAN POD SKALOU NÁVRH ZADÁNÍ Zpracováno v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a dle přílohy č.6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel: Městský úřad

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nymburk Datum: Červen 2008 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

Zadání územního plánu Týnec Návrh

Zadání územního plánu Týnec Návrh Zadání územního plánu Týnec Návrh Objednatel : Obec Týnec, Týnec čp. 69, 340 21 Janovice nad Úhlavou Pořizovatel : Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, nám. Míru 62, 339 20 Klatovy

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

příloha č. 1 opatření obecné povahy

příloha č. 1 opatření obecné povahy příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh změny č. 1 územního plánu obce Stojčín textová část vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Stojčín datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ TURNÁ

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ TURNÁ NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ TURNÁ Podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti č. 500/2006

Více

Tento návrh zadání je zpracován v rozsahu stanoveném přílohou č. 6 projednán v souladu s ust. 47 odst. 2 stavebního zákona.

Tento návrh zadání je zpracován v rozsahu stanoveném přílohou č. 6 projednán v souladu s ust. 47 odst. 2 stavebního zákona. Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Těšetice pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S U C H O V R Š I C E A. T E X T O V Á Č Á S T Ú Z E M N Í H O P L Á N U T E N E T, SPOL. S R. O., ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, HORSKÁ 64, T R U T N O V Obsah textové části územního plánu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE STONAVA

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE STONAVA ÚZEMNÍ PLÁN OBCE STONAVA (k. ú. Stonava) N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 3 určený k projednání Zpracován ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

Ú Z E M N Í P L Á N L A Z I N O V Z A D Á N Í

Ú Z E M N Í P L Á N L A Z I N O V Z A D Á N Í Ú Z E M N Í P L Á N L A Z I N O V Okres BLANSKO Z A D Á N Í Zpracované na základě zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění a vyhlášky č. 500/2006 Sb. o ÚAP, ÚPD a způsobu

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ÚP KOSTĚNICE. Vyhodnocení vlivů. na udržitelný rozvoj. území

ÚP KOSTĚNICE. Vyhodnocení vlivů. na udržitelný rozvoj. území ÚP KOSTĚNICE Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Zpracoval : Mgr. David Šebesta Pardubice, březen 2013 Vyhodnocení vlivů Územního plánu Kostěnice na udržitelný rozvoj území zpracované podle 19

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

Územní plán Kyselka. Návrh zadání. Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad,

Územní plán Kyselka. Návrh zadání. Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad, Územní plán Kyselka Návrh zadání Obec: Obec Kyselka, část Radošov 118, 362 72 Kyselka IČ: 00254762 zastoupené starostkou Ing. Petrou Hoffmannovou Pořizovatel: Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SUDOMĚŘICE U TÁBORA

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SUDOMĚŘICE U TÁBORA NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SUDOMĚŘICE U TÁBORA Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

Zadání územního plánu Hvozdnice - návrh k.ú. Hvozdnice u Hradce Králové

Zadání územního plánu Hvozdnice - návrh k.ú. Hvozdnice u Hradce Králové ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA Zadání územního plánu Hvozdnice - návrh k.ú. Hvozdnice u Hradce Králové Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území 1 Objednatel: Obec Staré Smrkovice 508 01 Hořice určený zastupitel: Lenka Svobodová, starostka obce Pořizovatel: Obecní úřad

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ JIČÍN ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ JIČÍN ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ JIČÍN ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST (NÁVRH URČENÝ PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ) I. ZMĚNA Č. 2 ÚP NOVÝ JIČÍN II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚP NOVÝ JIČÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o. ŘÍJEN 2012

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Červenec 2013 1 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘÍNOV

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘÍNOV Návrh zadání Územního plánu Dřínov 1 Příloha č. 1: NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘÍNOV Pořizovatel: Městský úřad Kroměříž Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Dřínov Člen zastupitelstva: Miroslav Štěpánek,

Více

ZADÁNÍ. Územního plánu Štěchov

ZADÁNÍ. Územního plánu Štěchov NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Štěchov V Boskovicích dne 30. 6. 2015 Zpracoval: Odbor výstavby a územního plánování MěÚ Boskovice, Ing. Vlastimil Kolář ve spolupráci s určeným zastupitelem, ve smyslu 6 odst.1)

Více

I. NÁVRH ZMĚNY č.4 TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 TEXTOVÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY :

I. NÁVRH ZMĚNY č.4 TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 TEXTOVÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY : POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD ZELENEČ KASALOVA 467, 250 91, ZELENEČ V ČECHÁCH STAROSTA OBCE: ING. MICHAEL HUSINEC TEL. 281 925 192 e-mail: obec.zelenec@volny.cz ZHOTOVITEL A VÝKONNÝ POŘIZOVATEL PRISVICH, s.r.o.

Více

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín Návrh zadání Pořizovatel: Městský úřad Hořice... Zastupitel určený ke spolupráci při pořízení Změn II.:... Technická spolupráce : Městský

Více

Návrh. Zadání územního plánu Výsluní

Návrh. Zadání územního plánu Výsluní Návrh Zadání územního plánu Výsluní podle 47 zákona 183/2006 Sb. (Stavební zákon) a přílohy č.6 vyhlášky o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více