Navrh ZADANI. Zmeny c. 7 lizemniho planu sidelniho iitvaru Chabarovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Navrh ZADANI. Zmeny c. 7 lizemniho planu sidelniho iitvaru Chabarovice"

Transkript

1 Navrh ZADANI Zmeny c. 7 lizemniho planu sidelniho iitvaru Chabarovice 02/2011 podle 47 zakona 183/2006 Sb. (Stavebnf zakon) a pfilohy c.6 vyhlasky o uzemne analytickych podkladech, uzemne planovaci dokumentaci a zpusobu evidence uzemne planovaci cinnosti.

2 1. Zakladni charakteristika Pofizovatel uzemniho planu: Ing. Jindfich Silhavy povsreny zajis'tenim uzemne planovaci cmnosti pro porizeni zmeny c. 7 UPnSU Chabarovice, v souladu s 24 stavebniho zakona Resene uzemi: Administrativni uzemi sidelniho utvaru Chabarovice - zmena se tyka k.u. Vyklice Pfedmetem zmeny c.7 jsou nasledujici parcely: lokalita 1 - parcely p.c. 222/1, 228/17, 228/2, 228/1, cast p.c. 174/11 (k.u. Vyklice) stavebni parcely 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321,323, 324,325,326, 328; 97/1,2,3,4, 5, 8, 9,10,11,12; (k.u. Vyklice) v graficke pfiloze problemoveho vykresu oznaceno VII/1 Vsechny vyse zminene pozemkove parcely, k.u. Vyklice, jsou vedeny v katastru nemovitosti jako ostatnf plochy. Navrh na zpracovani Zmeny uzemniho planu sidelniho utvaru Chabarovice byl schvalen zastupitelstvem dne Obsah navrhu Zadani uzemniho planu: v souladu s ustanovenim 47 zakona 183/2006 Sb. (Stavebni zakon) a pfilohy c.6 vyhlasky o uzemne analytickych podkladech, uzemne planovaci dokumentaci a zpusobu evidence uzemne planovaci cinnosti. a) Pozadavky vyplyvajicf z politiky uzemniho rozvoje, uzemne planovaci dokumentace vydane krajem, popfipade z dalsich sirsich uzemnich vztahu Pro navrzenou lokalitu Zmeny c. 7 UPnSU Chabarovice nevyplyvaji z Politiky uzemniho rozvoje (PUR 2008) zadne konkretni pozadavky. Pfedmetne uzemi nelezi v rozvojove ani specificke oblasti. Administrativni uzemi mesta Chabarovice lezi v rozvojove oblasti OB6 a v rozvojove ose OS7. Navrh Zmeny uzemniho planu bude v souladu s,,republikovymi prioritami Uzemniho planovani pro zajisteni udrzitelneho rozvoje uzemi" (kapitola 2.2. PUR): (14) Ve vefejnem zajmu chranit a rozvfjet pffrodnf, civilizacni a kulturni hodnoty uzemi, vcetne urbanistickeho, architektonickeho a archeologickeho dedictvf. Zachovat raz jedinecne urbanisticke struktury uzemi, struktury osidleni ajedinedne kulturni krajiny, ktere jsou vyrazem identity uzemi, jeho historie a tradice. Tato uzemi maji znacnou hodnotu, napr. i jako turisticke atraktivity. Jejich ochrana by msla byt provazana s potfebami ekonomickeho a socialniho rozvoje v souladu s principy udrzitelneho rozvoje. V nekterych pripadech je nutna cilena ochrana mist zvlastniho zajmu, v jinych pripadech je tfeba chranit, respektive obnovit cele krajinne celky. Krajina je zivym v Case promennym celkem, ktery vyzaduje tvurci, avsak citlivy pfistup k vyvazenemu vsestrannemu rozvoji tak, aby byly zachovany jeji stezejni kulturni, prirodni a uzitne hodnoty.

3 Branit upadani venkovske krajiny jako dusledku nedostatku lidskych zasahu. (Viz take UAEU, cast III. 6 cl 25 27; viz take cl. 19 PUR CR 2006) (16) Pfi stanovovani zpusobu vyuziti uzemi v uzemne planovaci dokumentaci davat pfednost komplexnim fesenim pfed uplatfiovanim jednostrannych hledisek a pozadavku, ktere ve svych dusledcich zhorsuji stav i hodnoty uzemi. Pfi feseni ochrany hodnot uzemi je nezbytne" zohlednovat take pozadavky na zvysovani kvality zivota obyvatel a hospodafskeho rozvoje uzemi. Vhodna feseni uzemniho rozvoje je zapotfebf hledat ve spolupraci s obyvateli uzemi i s jeho uzivateli (viz take cl. 20 PUR CR 2006) a v souladu s urcenfm a charakterem oblasti, os, ploch a koridoru vymezenych v PUR CR. (17) Vytvafet v uzemi podmfnky k odstrafiovani dusledku nahlych hospodafskych zmeri lokalizaci zastavitelnych ploch pro vytvafeni pracovnfch pfilezitostf, zejmena v regionech strukturalne postizenych a hospodafsky slabych a napomoci tak fesenf problemu v tfichto uzemich. (Viz take cl. 21 PUR CR 2006) (19) Vytvafet pfedpoklady pro polyfunkcnf vyuzivani opustenych arealu a ploch (tzv. brownfields prumysloveho, zemfidglskeho, vojenskeho a jineho puvodu). HospodarnS vyuzivat zastavgne uzemi (podpora pfestaveb revitalizaci a sanaci uzemi) a zajistit ochranu nezastavsneho uzemi (zejmena zemfidelske a lesnf pudy) a zachovani vefejne zeleng, vcetns minimalizace jeji fragmentace. (Viz take cl. 22 PUR CR 2006). Cilem je ucelne vyuzivani a uspofddani uzemi usporne v narocich na vefejne rozpofity na dopravu a energie, ktere koordinaci vefejnych a soukromych zajmu na rozvoji uzemi omezuje negativni dusledky suburbanizace pro udrzitelny rozvoj uzemi. (21) Vymezit a chranit ve spolupraci s dotcienymi obcemi pfed zastavgnim pozemky nezbytne pro vytvofeni souvislych ploch vefejng pfistupne zeleng (zelene pasy) v rozvojovych oblastech a v rozvojovych osach a ve specifickych oblastech, na jejichz uzemi je krajina negativne" poznamenana lidskou cinnosti, s vyuzitim jeji pfirozene obnovy; cilem je zachovani souvislych pasu nezastav6neho uzemi v bezprostfednim okoli velkych msst, zpusobilych pro nenarodne formy kratkodobe rekreace a dale pro vznik a rozvoj lesnich porostu a zachovani prostupnosti krajiny. (Viz take Lipska charta, cast II.; viz take cl. 23 PUR CR 2006) (22) Vytvafet podminky pro rozvoj a vyuziti pfedpokladu uzemi pro ruzne formy cestovniho ruchu (napf. cykloturistika, agroturistika, pozndvaci turistika), pfi zachovani a rozvoji hodnot uzemi. Podporovat propojeni mist, atraktivnich z hlediska cestovniho ruchu, turistickymi cestami, ktere umoznuji celorofini vyuziti pro ruzne formy turistiky (napf. pgsi, cyklo, lyzafska, hipo). (Viz take cl. 24 PUR CR 2006) (23) Podle mistnich podminek vytvafet pfedpoklady pro lepsi dostupnost uzemi a zkvalitneni dopravni a technicke infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Pfi umisfovani dopravni a technicke infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z techto hledisek ucelne, umisfovat tato zafizeni soubezng. (Viz take cl. 25 PUR CR 2006). (25) Vytvafet podminky pro preventivni ochranu uzemi a obyvatelstva pfed potencialnimi riziky a pfirodnimi katastrofami v uzemi (zaplavy, sesuvy pudy, eroze atd.) s cilem minimalizovat rozsah pfipadnych skod. Zejmena zajistit uzemni ochranu ploch potfebnych pro umisfovani staveb a opatfeni na ochranu pfed povodnfimi a pro vymezeni uzemi urcenych k fizenym rozlivum povodni. Vytvafet podminky pro zvyseni pfirozene retence srazkovych vod v uzemi s ohledem na strukturu osidleni a kulturni krajinu jako alternativy k umele akumulaci vod. (Viz take UAEU, cast HI. 5 cl. 23, 24; viz take cl. 27 PUR CR 2006). V zastavfinych uzemich a zastavitelnych plochach vytvafet podminky pro zadrzovani, vsakovani i vyuzivani dest'ovych vod jako zdroje vody a s cilem zmirftovani ucinku povodni. (28) Pro zajistsni kvality zivota obyvatel zohlednovat naroky dalsiho vyvoje uzemi, pozadovat jeho fegeni ve vsech potfebnych dlouhodobych souvislostech, vfietng naroku na vefejnou infrastrukturu. Navrh a ochranu kvalitnich mgstskych prostoru a vefejne infrastruktury je nutne fesit ve spolupraci vefejneho i soukromeho sektoru s vefejnosti. (Viz take Lipska charta, bod I. I) (30) Uroven technicke infrastruktury, zejmena dodavku vody a zpracovani odpadnich vod je nutno koncipovat tak, aby splnovala pozadavky na vysokou kvalitu zivota v soucasnosti i v budoucnosti. (Viz take Lipska charta, bod I. 2) Mesto Chabafovice lezi v uzemi, pro ktere je zpracovan,,navrh zasad uzemniho rozvoje (ZUR) Ustecky kraj". Z navrhu ZUR Usteckeho kraje nevyplyvaji pro fesene uzemi Zmeny c. 7 zadne pozadavky, z uzemne planovaci dokumentace vydane nebo schvalene krajem (VUC SHP, 1. Zmeny a doplfiky) rovnez pro fesene uzemi Zmeny c. 7 nevyplyvaji zadne pozadavky. Z hlediska sirsich vztahu vyplyvaji pro zmenu nasledujici pozadavky: nebudou dotceny dobyvaci prostory, CHLU ani vyhradni loziska hnedeho uhli. Lokalita se nachazi v tesne blizkosti chranenych loziskovych uzemi (CHLU) Chabafovice a Chabafovice I. (cislo

4 CHLU a , surovina - hnede uhli, organizace - Palivovy kombinat Usti, statni podnik), dale v blizkosti lomu Chabafovice (s vyhradnimi lozisky hnedeho uhli, cislo loziska , organizace - Palivovy kombinat Usti, statni podnik), dobyvaciho prostoru Chabafovice (cislo DP 30032, surovina - hnede uhli, organizace - Palivovy kombinat Usti, statni podnik). Lokalita lezi na poddolovanem uzemi Chabafovice. Pfedmetne lokality pfestavby a pozemky urcene pro vystavbu patfi do zastaveneho uzemi mesta a do prumyslove urbanizovane krajiny v zazemi mesta Chabafovice (Ocelarna Chabafovice - Severoceska armaturka, byvale teleso zeleznicni trate Usti nad Labem - Most, prostor byvaleho nadrazi). Zmena je zadouci s cilem podpory obcanske vybavenosti a sportovne rekreacnich ploch v miste revitalizovaneho uzemi Jezera Milada a soucasne i sirsiho regionu, spolecne s posilenim potencialu pro zamestnanost v miste a v regionu a vytvofeni novych pracovnich mist. Zmena bude take resit problematiku brownfields v oblasti,,ocelarny" navrhovanymi plochami pfestavby. b) Pozadavky na feseni vyplyvajici z uzemne analytickych podkladu Pro uzemi mesta j sou zpracovany uzemne analyticke podklady podle stavebniho zakona. Pro fesene uzemi Zmeny budou zpracovany doplnujici pruzkumy a rozbory. Pfedmetna lokalita se nachazi v zajmu ochrany nerostnych lozisek - hnede uhli (lokalita 1). V ramci stavajicich ploch je vyznamna vysoka zelefi na pozemcich, ktera zustane zachovana v maximalnim moznem rozsahu. c) Pozadavky na rozvoj uzemi obce Pro fesene uzemi byly stanoveny pozadavky na rozvoj - areal,,ocelarny" tvofi ochranny pilif pro postup lomu Chabafovice, die Usneseni vlady CR c. 331 z roku V teto zmene bude fesena nasledujici lokalita s pfislusnymi parcelami: lokalita 1 - parcely p.c. 222/1, 228/17, 228/2, 228/1, cast p.c. 174/11 (k.u. Vyklice), stavebni parcely 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321,323, 324,325,326, 328; 97/1,2,3,4, 5, 8, 9,10,11,12; (k.u. Vyklice). Pfedmetne parcely budou vyuzity pro funkce: Plochy pfestavby: parcely p.c. 222/1, 228/17 (k.u. Vyklice), stavebni parcely 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321,323, 324,325,326, 328; 97/1,2,3,4, 5, 8, 9,10,11,12 (k.u. Vyklice) na funkcni vyuziti,,obcanska vybavenost" Rozvojove plochy: parcely p.c. 228/1,2; cast p.c. 174/11 (k.u. Vyklice) na funkcni vyuziti,,obcanska vybavenost",,,sport a rekreace" a,,zahrady". Veskere plochy lokality budou zafazeny do zastavitelneho uzemi. Zmena c. 7 UPnSU Chabafovice je vyvolana nasledujicimi pozadavky na zmenu funkcniho vyuziti uzemi: z funkcniho vyuziti,,plochy vyroby, ostatni zelen" na nove funkcni vyuziti,,obcanska vybavenost",,,sport a rekreace" a,,zahrady", pro budouci rozvoj sportovnich a spolecenskych aktivit v lokalite kolem,,ocelarny".

5 d) Pozadavky na plosne a prostorove uspofadani uzemi (urbanistickou koncepci a koncepci usporadani krajiny) Urbanisticka koncepce sfdla mesta Chabafovice zustane beze zmeny, pfedmetna lokalita pouze zmeni svou funkci. Volna krajina se na pfedmetnych pozemcfch zmeni na zastavitelne pozemky. Koncepce bude doplnena o plochy,,obcanske vybavenosti",,,sportu a rekreace" a,,zahrady". Pozadavky na plosne a prostorove uspofadani lokality budou feseny v textove casti zmeny. e) Pozadavky na feseni vefejne infrastruktury Pozadavky na vefejnou infrastrukturu jsou v oblasti dopravy a technicke infrastruktury. 1. Dopravnf infrastruktura Dopravne bude fesena lokalita Zmeny napojena na mistni komunikaci. 2. Technicka infrastruktura Lokalita Zmeny bude technickou infrastrukturou napojena na stavajici splaskovou kanalizaci, vefejny pitny vodovod, elektrickou energii vedeni. Dest'ova voda bude zasakovana na vlastnim pozemku. Vystavbou v lokalite 1 nebude dotceno ochranne pasmo VN. 3. Odpadove hospodarstvf Koncepce nakladani s odpady zustava beze zmen a bude rozsifena i do lokality, ktera je pfedmetem teto zmeny. 4. Obcanska vybavenost Celkova koncepce obcanske vybavenosti obce ve schvalenem UPnSU Chabafovice bude Zmenou c. 7 ovlivnena. Koncepce obcanskeho vybaveni bude doplnena navrhovanymi plochami pfestavby a navrhovanymi rozvojovymi plochami urcenymi k funkcnimu vyuzitf,,obcanska vybavenost" v ramci lokality VII/1. 5. Verejna prostranstvi Zmena c. 7 ovlivni koncepci vefejnych prostranstvi v oblasti,,ocelarna", rozsah vefejnych prostranstvi bude pfedmetem navrhu. f) Pozadayky na ochranu a rozyoj hodnot uzemi Navrhem zmeny v lokalite 1 nebudou dotceny hodnoty uzemi, ktere jsou vyhodnoceny v UAP. Jedna se o industrialni architektonicky soubor a o dominantu v uzemi. 1. Pamatkova pece Navrh v ramci zmeny uzemniho planu bude stavajici hodnoty v uzemi zachovavat a zbohacovat. Soucasne historicke, kulturni a urbanisticke hodnoty nebudou navrhem Zmeny uzemniho planu negativne dotceny. Zmena umozni revitalizaci a nove vyuziti stavajicich ploch brownfields a navazujicich stavebnich fondu. 2. Ochrana prirody Pfi zpracovani Zmeny c. 7 budou respektovany zakladni zasady ochrany zivotniho prostfedi a povinnost fyzickych a pravnickych osob pfi ochrane a zlepsovani stavu zivotniho prostfedi, ktere vyplyvaji ze zakona c. 17/1992 Sb., o zivotnim prostfedi, ve zneni pozdejsich pfedpisu a zakona c. 114/1992 Sb., o ochrane prirody a krajiny, ve zneni pozdejsich pfedpisu.

6 Je nutne chranit vsechny vyznamne krajinne prvky ze zakona, respektovat krajinny raz i USES. Mistni SES, lokalni biokoridory a biocentra je tfeba zmenou uzemniho planu respektovat s kladenim durazu na regeneraci krajiny a vytvofenf podminek k budoucimu dosazeni harmonickeho souladu pfirodni krajiny a nestabilm'ch slozek vytvofenych clovekem. Lokalnf a regionalni USES musf byt povinnou soucasti UPD ve smyslu vyhlasky MMR c. 500/2006 Sb., o uzemne planovacfch podkladech a uzemne planovaci dokumentaci a zpusobu evidence uzemne planovaci cinnosti. 3. Zemedelsky pudni fond a pozemky urcene k plneni funkcf lesa Navrhem novych zastavitelnych ploch nedojde k zaboru zemedelske pudy. 4. Ochrana vod Vsakovani nebo odvadeni srazkovych vod ze zastavenych ploch, nebo zpevnenych ploch bude feseno die s ustanovenim 20 odst. 2 vyhlasky c. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi, v platnem zneni. g) Pozadavky na vefejne prospesne stavby, vefejne prospesna opatfeni a asanace V teto zmene uzemne planovaci dokumentace se nepfedpoklada navrh vefejne prospesnych staveb ani vefejne prospesnych opatfeni. Asanacni prace nejsou pfedpokladany. h) Dalsi pozadavky vyplyvajici ze zvlastnich pravnich pfedpisu (napffklad pozadavky na ochranu vefejneho zdravi, civilni ochrany, obrany a bezpecnosti statu, ochrany lozisek nerostnych surovin, geologicke stavby uzemi, ochrany pfed povodnemi a jinymi rizikovymi pfirodnimi jevy) V ramci teto zmeny nejsou pozadavky vyplyvajici ze zvlastnich pravnich pfedpisu. 1. Ochrana vefejneho zdravi Navrzenim novych zastavitelnych ploch nedojde k ohrozeni vefejneho zdravi. 2. Obrana statu Pro zpracovani Zmeny c. 3 nevyplyvaji zadne pozadavky z hlediska obrany statu. 3. Civilni a pozarni ochrana Pro uvazovanou zastavbu bude zajisteno zasobovani pozarni vodou die CSN Pozarni bezpecnost staveb - zasobovani pozarni vodou a CSN Zdroje pozarni vody a pfijezdove komunikace pro pozarni vozidla v souladu s vyhlaskou c. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, a dopravni napojeni umozfiujici pfistup pozarni techniky. 4. Ochrana lozisek nerostnych surovin Lokalita se nachazi v tesne blizkosti chranenych loziskovych uzemi (CHLU) Chabafovice a Chabafovice I. (cislo CHLU a , surovina - hnede uhli, organizace - Palivovy kombinat Usti, statnf podnik), dale v blizkosti lomu Chabafovice (s vyhradnimi lozisky hnedeho uhli, cislo loziska , organizace - Palivovy kombinat Usti, statni podnik), dobyvaciho prostoru Chabafovice (cislo DP 30032, surovina - hnede uhli,

7 organizace - Palivovy kombinat Usti, statni podnik). Lokalita lezi na poddolovanem uzemi Chabafovice. Pfipadne stfety budou feseny v ramci Zmeny c Ochrana pfed povodnemi V fesenem uzemi se nevyskytuji zaplavova uzemi ani aktivni zony. 6. Obecne Zmena c. 7 bude respektovat pozadavky stanovene platnou legislatives, zejmena na useku ochrany zivotniho prostfedi a jeho hlavnich slozek - pudy, vody a ovzdusi. Dale budou respektovany konkretni a jednoznacne pozadavky dotcenych organu, plynouci z jinych pravnich pfedpisu, uplatnene v ramci projednavani zadani Zmeny c. 7. Pozadavky dotcenych organu plynouci z dalsich pravnich pfedpisu, uplatnene v prubehu projednavani navrhu zadani Zmeny c. 7 jsou pofizovatelem spolu s urcenym zastupitelem vyhodnoceny a zapracovany do zadani Zmeny c. 7. i) Pozadavky a pokyny pro feseni hlavnich stretu zajniu a problemu v uzemi Pozadavky jsou kladeny na posouzeni aktualnich limitu v uzemi, pfedevsim OP nadzemnich i podzemnich vedeni technicke infrastruktury. j) Pozadavky na vymezeni zastavitelnych ploch a ploch pf estavby s ohledem na obnovu a rozvoj sidelni struktury a polohu obce v rozvojove oblasti nebo rozvojove ose Tato zmena vyvola pozadavek na vymezeni ploch pfestavby a to na techto pozemcich navrhovane lokality c. 1: parcelyp.c. 222/1, 228/17 (k.u. Vyklice), stavebni parcely 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321,323, 324,325,326, 328; 97/1,2,3,4, 5, 8, 9,10,11,12 (k.u. Vyklice). Jako plochy pfestavby jsou vymezeny plochy s funkcnim vyuzitim,,obcanska vybavenost". Zbyle pozemky lokality c. 1 (parcely p.c. 228/1,2; cast p.c. 174/11, k.u. Vyklice) budou vymezeny jako rozvojove plochy urcene pro funkcni vyuziti,,obcanska vybavenost",,,sport a rekreace" a,,zahrady", budou zahrnuty do zastavitelnych ploch. k) Pozadavky na vymezeni ploch a koridoru, ve kterych bude ulozeno provefeni zmen jejich vyuziti uzemni studii Cele fesene uzemi bude provefeno uzemni studii.

8 1) Pozadavky na vymezeni ploch a koridoru, pro ktere budou podminky pro rozhodovani o zmenach jejich vyuziti stanoveny regulacnim planem Pozadavky na vymezeni ploch a koridoru, pro nez budou podminky pro rozhodovani o zmenach jejich vyuziti stanoveny regulacnim planem, nejsou stanoveny. m) Pozadavky na vyhodnoceni vlivu uzemniho planu na udrzitelny rozvoj uzemi, pokud dotceny organ ve svem stanovisku k navrhu zadani uplatnil pozadavek na zpracovani vyhodnoceni z hlediska vlivu na zivotnf prostredi nebo pokud nevyloucil vyznamny vliv na evropsky vyznamnou lokalitu ci ptaci oblast Nepfedpoklada se zpracovavat v teto zmene uzemne planovaci dokumentace vyhodnoceni vlivu na zivomi prostfedi. n) Pf ipadny pozadavek na zpracovani konceptu, vcetne pozadavku na zpracovani variant Vzhledem k tomu, ze zadani nepfedpoklada variantni feseni, nebude tfeba zpracovavat koncept uzemniho planu (viz 47 odst. 5 zakona c. 183/2006 Sb. - stavebni zakon). Stavebni parcela bude vymezena v ramci etapy navrhu. o) Pozadavky na uspofadani obsahu konceptu a navrhu uzemniho planu a na uspofadani obsahu jejich oduvodneni s ohledem na charakter uzemi a problemy k feseni vcetne niefitek vykresu a poctu vyhotoveni Koncept feseni nebude zpracovavan. Die stavebniho zakona c. 183/2006 Sb. a vyhlasky c.500/2006 Sb.o uzemne analytickych podkladech, uzemne planovaci dokumentaci a zpusobu evidence uzemne planovaci cinnosti bude dokumentace obsahovat: - graficka pfiloha k zadani: problemovy vykres - schema NAVRH - textovou cast - (a) vymezeni zastaveneho uzemi, (b) koncepci rozvoj e uzemi obce, ochrany a rozvoj e hodnot, (c) urbanistickou koncepci,vceme vymezeni zastavitelnych ploch pfestavby a systemu sidelni zelene, (d) koncepci vefejne infrastruktury, vcetne podminek pro jeji umist'ovani, (e) koncepci uspofadani krajiny, vcetne vymezeni ploch a stanoveni podminek pro zmeny v jejich vyuziti, uzemni system ekologicke stability, prostupnost krajiny, protierozni opatfeni, ochranu pfed povodnemi, rekreaci, dobyvani nerostu, (f) stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti s urcenim pfevazujiciho ucelu vyuziti, pokud je mozne jej stanovit, pfipustneho, nepfipustneho,

9 podminene pfipustneho vyuzitf, stanoveni podmmek prostoroveho uspofadani, vcetne zakladnfch podminek ochrany krajinneho razu, (g) vymezeni vefejne prospesnych staveb, vefejne prospesnych opatfenf, staveb a opatfeni k zajist'ovani obrany a bezpecnosti statu a vymezeni pozemku pro asanaci, pro ktere Ize prava k pozemkum a stavbam vyvlastnit, s uvedenim katastralnich uzemi a parcelnich cisel, (h) vymezeni dalsich vefejne prospesnych staveb, vefejne prospesnych opatfeni, pro ktere Ize uplatnit pfedkupni pravo, (j) udaje o poctu listu uzemnfho planu a poctu vykresu. - grafickou cast - (a) vykres zakladniho clenenf (b) hlavni vykres ODUVODNENI Textova cast: - vyhodnocenf koordinace vyuzfvani uzemi z hlediska sirsfch vztahu - udaje o splneni zadani - oduvodneni pfijateho fesenf - informace o vysledcich vyhodnocenf vlivu na udrzitelny rozvoj - vyhodnoceni pfedpokladanych dusledku navrhovaneho feseni na zemedelsky pudnf fond - graficka cast - koordinacni vykres - vykres sirsfch vztahu - pfedpokladany zabor ZPF

10 Grafiqka pnlol^a k zadani Problemovy vykres - schema Lokalita c/vii/1 COZK2010

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování Č. j.: VÚP/3937-2014/ 5915-2013/Ru Spis. a skart. znak: 326.1 Počet příloh:

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ÚP KOSTĚNICE. Vyhodnocení vlivů. na udržitelný rozvoj. území

ÚP KOSTĚNICE. Vyhodnocení vlivů. na udržitelný rozvoj. území ÚP KOSTĚNICE Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Zpracoval : Mgr. David Šebesta Pardubice, březen 2013 Vyhodnocení vlivů Územního plánu Kostěnice na udržitelný rozvoj území zpracované podle 19

Více

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území p p projektant: Ing. arch. Karel Novotný pořizovatel: Městský úřad Kostelec nad Orlicí in objednatel: Město

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘ EŠŤ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 OBJEDNATEL: POŘIZOVATEL: SCHVALUJÍCÍ

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MISKOVICE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MISKOVICE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MISKOVICE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ZPRACOVATEL, ODPOVĚDNÝ ŘEŠITEL: Ing.arch. Jitka Mejsnarová - autorizace ČKA DATUM: březen 2013 PARÉ 1 ÚVOD... 3 VYMEZENÍ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU Příloha č.6 VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KURDĚJOV NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Část C,D,E,F) Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Objednatel: Obec Kurdějov, Kurdějov

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 územního plánu sídelního útvaru VARNSDORF zpracovaný podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín Návrh zadání Pořizovatel: Městský úřad Hořice... Zastupitel určený ke spolupráci při pořízení Změn II.:... Technická spolupráce : Městský

Více

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008 POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008 Brno, Ústav územního rozvoje 2009 ISBN 978-80-87318-04-1

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ

Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ dle 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný v souladu

Více

Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kozomín

Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kozomín Stupeň dokumentace: Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kozomín Pořizovatel: Obec Kozomín, Středočeský kraj Zpracovatel: Ladislav Komrska, Mladenovova 3234, 143 00 Praha 4 Změna č. 3 územního plánu

Více

Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň

Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který Změnu č.1 ÚP Vídeň vydal: Zastupitelstvo obce Vídeň Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

CHVATĚRUBY. Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou. verse 10/2014 k projednání

CHVATĚRUBY. Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou. verse 10/2014 k projednání Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou ZADÁNÍ ZMĚN 03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVATĚRUBY verse 10/2014 k projednání Starosta obce a pověřený zastupitel starosta obce : František Derfl Návrh

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a) - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b) - Hlavní výkres - urbanistická koncepce a doprava 1:5 000

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

BLOK II ODŮVODNĚNÍ Změny č. 1 ÚP Popice Macintosh HD:OKR_BRNO_VENKOV:POPICE:STANOV_ZM1:STAN_ZM1_ODU_N1.doc * 2 kvûtna 2012 * 15:57

BLOK II ODŮVODNĚNÍ Změny č. 1 ÚP Popice Macintosh HD:OKR_BRNO_VENKOV:POPICE:STANOV_ZM1:STAN_ZM1_ODU_N1.doc * 2 kvûtna 2012 * 15:57 BLOK II ODŮVODNĚNÍ Změny č. 1 ÚP Popice Macintosh HD:OKR_BRNO_VENKOV:POPICE:STANOV_ZM1:STAN_ZM1_ODU_N1.doc * 2 kvûtna 2012 * 15:57 II/1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a) Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b) Hlavní výkres - urbanistická koncepce a doprava 1:5 000 I.2.c)

Více

Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007

Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007 Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona Modelový příklad zadavatel MMR ČR 01/2007 Ing. arch. Vlasta Poláčková konzultace Ing.Tomáš Sklenář Úvod Tento modelový příklad je zpracován pro malé město

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 Ko1: Bydlení v severozápadní části obce Ko2: Bydlení na východním okraji Ko3: Bydlení v lokalitě Dvorce Ko4: Bydlení v západní části

Více

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU V UPLYNULÉM OBDOBÍ (07/2008 10/2014) návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Ústeckého kraje dle ustanovení 55 odst. 1 zákona

Více