Navrh ZADANI. Zmeny c. 7 lizemniho planu sidelniho iitvaru Chabarovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Navrh ZADANI. Zmeny c. 7 lizemniho planu sidelniho iitvaru Chabarovice"

Transkript

1 Navrh ZADANI Zmeny c. 7 lizemniho planu sidelniho iitvaru Chabarovice 02/2011 podle 47 zakona 183/2006 Sb. (Stavebnf zakon) a pfilohy c.6 vyhlasky o uzemne analytickych podkladech, uzemne planovaci dokumentaci a zpusobu evidence uzemne planovaci cinnosti.

2 1. Zakladni charakteristika Pofizovatel uzemniho planu: Ing. Jindfich Silhavy povsreny zajis'tenim uzemne planovaci cmnosti pro porizeni zmeny c. 7 UPnSU Chabarovice, v souladu s 24 stavebniho zakona Resene uzemi: Administrativni uzemi sidelniho utvaru Chabarovice - zmena se tyka k.u. Vyklice Pfedmetem zmeny c.7 jsou nasledujici parcely: lokalita 1 - parcely p.c. 222/1, 228/17, 228/2, 228/1, cast p.c. 174/11 (k.u. Vyklice) stavebni parcely 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321,323, 324,325,326, 328; 97/1,2,3,4, 5, 8, 9,10,11,12; (k.u. Vyklice) v graficke pfiloze problemoveho vykresu oznaceno VII/1 Vsechny vyse zminene pozemkove parcely, k.u. Vyklice, jsou vedeny v katastru nemovitosti jako ostatnf plochy. Navrh na zpracovani Zmeny uzemniho planu sidelniho utvaru Chabarovice byl schvalen zastupitelstvem dne Obsah navrhu Zadani uzemniho planu: v souladu s ustanovenim 47 zakona 183/2006 Sb. (Stavebni zakon) a pfilohy c.6 vyhlasky o uzemne analytickych podkladech, uzemne planovaci dokumentaci a zpusobu evidence uzemne planovaci cinnosti. a) Pozadavky vyplyvajicf z politiky uzemniho rozvoje, uzemne planovaci dokumentace vydane krajem, popfipade z dalsich sirsich uzemnich vztahu Pro navrzenou lokalitu Zmeny c. 7 UPnSU Chabarovice nevyplyvaji z Politiky uzemniho rozvoje (PUR 2008) zadne konkretni pozadavky. Pfedmetne uzemi nelezi v rozvojove ani specificke oblasti. Administrativni uzemi mesta Chabarovice lezi v rozvojove oblasti OB6 a v rozvojove ose OS7. Navrh Zmeny uzemniho planu bude v souladu s,,republikovymi prioritami Uzemniho planovani pro zajisteni udrzitelneho rozvoje uzemi" (kapitola 2.2. PUR): (14) Ve vefejnem zajmu chranit a rozvfjet pffrodnf, civilizacni a kulturni hodnoty uzemi, vcetne urbanistickeho, architektonickeho a archeologickeho dedictvf. Zachovat raz jedinecne urbanisticke struktury uzemi, struktury osidleni ajedinedne kulturni krajiny, ktere jsou vyrazem identity uzemi, jeho historie a tradice. Tato uzemi maji znacnou hodnotu, napr. i jako turisticke atraktivity. Jejich ochrana by msla byt provazana s potfebami ekonomickeho a socialniho rozvoje v souladu s principy udrzitelneho rozvoje. V nekterych pripadech je nutna cilena ochrana mist zvlastniho zajmu, v jinych pripadech je tfeba chranit, respektive obnovit cele krajinne celky. Krajina je zivym v Case promennym celkem, ktery vyzaduje tvurci, avsak citlivy pfistup k vyvazenemu vsestrannemu rozvoji tak, aby byly zachovany jeji stezejni kulturni, prirodni a uzitne hodnoty.

3 Branit upadani venkovske krajiny jako dusledku nedostatku lidskych zasahu. (Viz take UAEU, cast III. 6 cl 25 27; viz take cl. 19 PUR CR 2006) (16) Pfi stanovovani zpusobu vyuziti uzemi v uzemne planovaci dokumentaci davat pfednost komplexnim fesenim pfed uplatfiovanim jednostrannych hledisek a pozadavku, ktere ve svych dusledcich zhorsuji stav i hodnoty uzemi. Pfi feseni ochrany hodnot uzemi je nezbytne" zohlednovat take pozadavky na zvysovani kvality zivota obyvatel a hospodafskeho rozvoje uzemi. Vhodna feseni uzemniho rozvoje je zapotfebf hledat ve spolupraci s obyvateli uzemi i s jeho uzivateli (viz take cl. 20 PUR CR 2006) a v souladu s urcenfm a charakterem oblasti, os, ploch a koridoru vymezenych v PUR CR. (17) Vytvafet v uzemi podmfnky k odstrafiovani dusledku nahlych hospodafskych zmeri lokalizaci zastavitelnych ploch pro vytvafeni pracovnfch pfilezitostf, zejmena v regionech strukturalne postizenych a hospodafsky slabych a napomoci tak fesenf problemu v tfichto uzemich. (Viz take cl. 21 PUR CR 2006) (19) Vytvafet pfedpoklady pro polyfunkcnf vyuzivani opustenych arealu a ploch (tzv. brownfields prumysloveho, zemfidglskeho, vojenskeho a jineho puvodu). HospodarnS vyuzivat zastavgne uzemi (podpora pfestaveb revitalizaci a sanaci uzemi) a zajistit ochranu nezastavsneho uzemi (zejmena zemfidelske a lesnf pudy) a zachovani vefejne zeleng, vcetns minimalizace jeji fragmentace. (Viz take cl. 22 PUR CR 2006). Cilem je ucelne vyuzivani a uspofddani uzemi usporne v narocich na vefejne rozpofity na dopravu a energie, ktere koordinaci vefejnych a soukromych zajmu na rozvoji uzemi omezuje negativni dusledky suburbanizace pro udrzitelny rozvoj uzemi. (21) Vymezit a chranit ve spolupraci s dotcienymi obcemi pfed zastavgnim pozemky nezbytne pro vytvofeni souvislych ploch vefejng pfistupne zeleng (zelene pasy) v rozvojovych oblastech a v rozvojovych osach a ve specifickych oblastech, na jejichz uzemi je krajina negativne" poznamenana lidskou cinnosti, s vyuzitim jeji pfirozene obnovy; cilem je zachovani souvislych pasu nezastav6neho uzemi v bezprostfednim okoli velkych msst, zpusobilych pro nenarodne formy kratkodobe rekreace a dale pro vznik a rozvoj lesnich porostu a zachovani prostupnosti krajiny. (Viz take Lipska charta, cast II.; viz take cl. 23 PUR CR 2006) (22) Vytvafet podminky pro rozvoj a vyuziti pfedpokladu uzemi pro ruzne formy cestovniho ruchu (napf. cykloturistika, agroturistika, pozndvaci turistika), pfi zachovani a rozvoji hodnot uzemi. Podporovat propojeni mist, atraktivnich z hlediska cestovniho ruchu, turistickymi cestami, ktere umoznuji celorofini vyuziti pro ruzne formy turistiky (napf. pgsi, cyklo, lyzafska, hipo). (Viz take cl. 24 PUR CR 2006) (23) Podle mistnich podminek vytvafet pfedpoklady pro lepsi dostupnost uzemi a zkvalitneni dopravni a technicke infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Pfi umisfovani dopravni a technicke infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z techto hledisek ucelne, umisfovat tato zafizeni soubezng. (Viz take cl. 25 PUR CR 2006). (25) Vytvafet podminky pro preventivni ochranu uzemi a obyvatelstva pfed potencialnimi riziky a pfirodnimi katastrofami v uzemi (zaplavy, sesuvy pudy, eroze atd.) s cilem minimalizovat rozsah pfipadnych skod. Zejmena zajistit uzemni ochranu ploch potfebnych pro umisfovani staveb a opatfeni na ochranu pfed povodnfimi a pro vymezeni uzemi urcenych k fizenym rozlivum povodni. Vytvafet podminky pro zvyseni pfirozene retence srazkovych vod v uzemi s ohledem na strukturu osidleni a kulturni krajinu jako alternativy k umele akumulaci vod. (Viz take UAEU, cast HI. 5 cl. 23, 24; viz take cl. 27 PUR CR 2006). V zastavfinych uzemich a zastavitelnych plochach vytvafet podminky pro zadrzovani, vsakovani i vyuzivani dest'ovych vod jako zdroje vody a s cilem zmirftovani ucinku povodni. (28) Pro zajistsni kvality zivota obyvatel zohlednovat naroky dalsiho vyvoje uzemi, pozadovat jeho fegeni ve vsech potfebnych dlouhodobych souvislostech, vfietng naroku na vefejnou infrastrukturu. Navrh a ochranu kvalitnich mgstskych prostoru a vefejne infrastruktury je nutne fesit ve spolupraci vefejneho i soukromeho sektoru s vefejnosti. (Viz take Lipska charta, bod I. I) (30) Uroven technicke infrastruktury, zejmena dodavku vody a zpracovani odpadnich vod je nutno koncipovat tak, aby splnovala pozadavky na vysokou kvalitu zivota v soucasnosti i v budoucnosti. (Viz take Lipska charta, bod I. 2) Mesto Chabafovice lezi v uzemi, pro ktere je zpracovan,,navrh zasad uzemniho rozvoje (ZUR) Ustecky kraj". Z navrhu ZUR Usteckeho kraje nevyplyvaji pro fesene uzemi Zmeny c. 7 zadne pozadavky, z uzemne planovaci dokumentace vydane nebo schvalene krajem (VUC SHP, 1. Zmeny a doplfiky) rovnez pro fesene uzemi Zmeny c. 7 nevyplyvaji zadne pozadavky. Z hlediska sirsich vztahu vyplyvaji pro zmenu nasledujici pozadavky: nebudou dotceny dobyvaci prostory, CHLU ani vyhradni loziska hnedeho uhli. Lokalita se nachazi v tesne blizkosti chranenych loziskovych uzemi (CHLU) Chabafovice a Chabafovice I. (cislo

4 CHLU a , surovina - hnede uhli, organizace - Palivovy kombinat Usti, statni podnik), dale v blizkosti lomu Chabafovice (s vyhradnimi lozisky hnedeho uhli, cislo loziska , organizace - Palivovy kombinat Usti, statni podnik), dobyvaciho prostoru Chabafovice (cislo DP 30032, surovina - hnede uhli, organizace - Palivovy kombinat Usti, statni podnik). Lokalita lezi na poddolovanem uzemi Chabafovice. Pfedmetne lokality pfestavby a pozemky urcene pro vystavbu patfi do zastaveneho uzemi mesta a do prumyslove urbanizovane krajiny v zazemi mesta Chabafovice (Ocelarna Chabafovice - Severoceska armaturka, byvale teleso zeleznicni trate Usti nad Labem - Most, prostor byvaleho nadrazi). Zmena je zadouci s cilem podpory obcanske vybavenosti a sportovne rekreacnich ploch v miste revitalizovaneho uzemi Jezera Milada a soucasne i sirsiho regionu, spolecne s posilenim potencialu pro zamestnanost v miste a v regionu a vytvofeni novych pracovnich mist. Zmena bude take resit problematiku brownfields v oblasti,,ocelarny" navrhovanymi plochami pfestavby. b) Pozadavky na feseni vyplyvajici z uzemne analytickych podkladu Pro uzemi mesta j sou zpracovany uzemne analyticke podklady podle stavebniho zakona. Pro fesene uzemi Zmeny budou zpracovany doplnujici pruzkumy a rozbory. Pfedmetna lokalita se nachazi v zajmu ochrany nerostnych lozisek - hnede uhli (lokalita 1). V ramci stavajicich ploch je vyznamna vysoka zelefi na pozemcich, ktera zustane zachovana v maximalnim moznem rozsahu. c) Pozadavky na rozvoj uzemi obce Pro fesene uzemi byly stanoveny pozadavky na rozvoj - areal,,ocelarny" tvofi ochranny pilif pro postup lomu Chabafovice, die Usneseni vlady CR c. 331 z roku V teto zmene bude fesena nasledujici lokalita s pfislusnymi parcelami: lokalita 1 - parcely p.c. 222/1, 228/17, 228/2, 228/1, cast p.c. 174/11 (k.u. Vyklice), stavebni parcely 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321,323, 324,325,326, 328; 97/1,2,3,4, 5, 8, 9,10,11,12; (k.u. Vyklice). Pfedmetne parcely budou vyuzity pro funkce: Plochy pfestavby: parcely p.c. 222/1, 228/17 (k.u. Vyklice), stavebni parcely 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321,323, 324,325,326, 328; 97/1,2,3,4, 5, 8, 9,10,11,12 (k.u. Vyklice) na funkcni vyuziti,,obcanska vybavenost" Rozvojove plochy: parcely p.c. 228/1,2; cast p.c. 174/11 (k.u. Vyklice) na funkcni vyuziti,,obcanska vybavenost",,,sport a rekreace" a,,zahrady". Veskere plochy lokality budou zafazeny do zastavitelneho uzemi. Zmena c. 7 UPnSU Chabafovice je vyvolana nasledujicimi pozadavky na zmenu funkcniho vyuziti uzemi: z funkcniho vyuziti,,plochy vyroby, ostatni zelen" na nove funkcni vyuziti,,obcanska vybavenost",,,sport a rekreace" a,,zahrady", pro budouci rozvoj sportovnich a spolecenskych aktivit v lokalite kolem,,ocelarny".

5 d) Pozadavky na plosne a prostorove uspofadani uzemi (urbanistickou koncepci a koncepci usporadani krajiny) Urbanisticka koncepce sfdla mesta Chabafovice zustane beze zmeny, pfedmetna lokalita pouze zmeni svou funkci. Volna krajina se na pfedmetnych pozemcfch zmeni na zastavitelne pozemky. Koncepce bude doplnena o plochy,,obcanske vybavenosti",,,sportu a rekreace" a,,zahrady". Pozadavky na plosne a prostorove uspofadani lokality budou feseny v textove casti zmeny. e) Pozadavky na feseni vefejne infrastruktury Pozadavky na vefejnou infrastrukturu jsou v oblasti dopravy a technicke infrastruktury. 1. Dopravnf infrastruktura Dopravne bude fesena lokalita Zmeny napojena na mistni komunikaci. 2. Technicka infrastruktura Lokalita Zmeny bude technickou infrastrukturou napojena na stavajici splaskovou kanalizaci, vefejny pitny vodovod, elektrickou energii vedeni. Dest'ova voda bude zasakovana na vlastnim pozemku. Vystavbou v lokalite 1 nebude dotceno ochranne pasmo VN. 3. Odpadove hospodarstvf Koncepce nakladani s odpady zustava beze zmen a bude rozsifena i do lokality, ktera je pfedmetem teto zmeny. 4. Obcanska vybavenost Celkova koncepce obcanske vybavenosti obce ve schvalenem UPnSU Chabafovice bude Zmenou c. 7 ovlivnena. Koncepce obcanskeho vybaveni bude doplnena navrhovanymi plochami pfestavby a navrhovanymi rozvojovymi plochami urcenymi k funkcnimu vyuzitf,,obcanska vybavenost" v ramci lokality VII/1. 5. Verejna prostranstvi Zmena c. 7 ovlivni koncepci vefejnych prostranstvi v oblasti,,ocelarna", rozsah vefejnych prostranstvi bude pfedmetem navrhu. f) Pozadayky na ochranu a rozyoj hodnot uzemi Navrhem zmeny v lokalite 1 nebudou dotceny hodnoty uzemi, ktere jsou vyhodnoceny v UAP. Jedna se o industrialni architektonicky soubor a o dominantu v uzemi. 1. Pamatkova pece Navrh v ramci zmeny uzemniho planu bude stavajici hodnoty v uzemi zachovavat a zbohacovat. Soucasne historicke, kulturni a urbanisticke hodnoty nebudou navrhem Zmeny uzemniho planu negativne dotceny. Zmena umozni revitalizaci a nove vyuziti stavajicich ploch brownfields a navazujicich stavebnich fondu. 2. Ochrana prirody Pfi zpracovani Zmeny c. 7 budou respektovany zakladni zasady ochrany zivotniho prostfedi a povinnost fyzickych a pravnickych osob pfi ochrane a zlepsovani stavu zivotniho prostfedi, ktere vyplyvaji ze zakona c. 17/1992 Sb., o zivotnim prostfedi, ve zneni pozdejsich pfedpisu a zakona c. 114/1992 Sb., o ochrane prirody a krajiny, ve zneni pozdejsich pfedpisu.

6 Je nutne chranit vsechny vyznamne krajinne prvky ze zakona, respektovat krajinny raz i USES. Mistni SES, lokalni biokoridory a biocentra je tfeba zmenou uzemniho planu respektovat s kladenim durazu na regeneraci krajiny a vytvofenf podminek k budoucimu dosazeni harmonickeho souladu pfirodni krajiny a nestabilm'ch slozek vytvofenych clovekem. Lokalnf a regionalni USES musf byt povinnou soucasti UPD ve smyslu vyhlasky MMR c. 500/2006 Sb., o uzemne planovacfch podkladech a uzemne planovaci dokumentaci a zpusobu evidence uzemne planovaci cinnosti. 3. Zemedelsky pudni fond a pozemky urcene k plneni funkcf lesa Navrhem novych zastavitelnych ploch nedojde k zaboru zemedelske pudy. 4. Ochrana vod Vsakovani nebo odvadeni srazkovych vod ze zastavenych ploch, nebo zpevnenych ploch bude feseno die s ustanovenim 20 odst. 2 vyhlasky c. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi, v platnem zneni. g) Pozadavky na vefejne prospesne stavby, vefejne prospesna opatfeni a asanace V teto zmene uzemne planovaci dokumentace se nepfedpoklada navrh vefejne prospesnych staveb ani vefejne prospesnych opatfeni. Asanacni prace nejsou pfedpokladany. h) Dalsi pozadavky vyplyvajici ze zvlastnich pravnich pfedpisu (napffklad pozadavky na ochranu vefejneho zdravi, civilni ochrany, obrany a bezpecnosti statu, ochrany lozisek nerostnych surovin, geologicke stavby uzemi, ochrany pfed povodnemi a jinymi rizikovymi pfirodnimi jevy) V ramci teto zmeny nejsou pozadavky vyplyvajici ze zvlastnich pravnich pfedpisu. 1. Ochrana vefejneho zdravi Navrzenim novych zastavitelnych ploch nedojde k ohrozeni vefejneho zdravi. 2. Obrana statu Pro zpracovani Zmeny c. 3 nevyplyvaji zadne pozadavky z hlediska obrany statu. 3. Civilni a pozarni ochrana Pro uvazovanou zastavbu bude zajisteno zasobovani pozarni vodou die CSN Pozarni bezpecnost staveb - zasobovani pozarni vodou a CSN Zdroje pozarni vody a pfijezdove komunikace pro pozarni vozidla v souladu s vyhlaskou c. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, a dopravni napojeni umozfiujici pfistup pozarni techniky. 4. Ochrana lozisek nerostnych surovin Lokalita se nachazi v tesne blizkosti chranenych loziskovych uzemi (CHLU) Chabafovice a Chabafovice I. (cislo CHLU a , surovina - hnede uhli, organizace - Palivovy kombinat Usti, statnf podnik), dale v blizkosti lomu Chabafovice (s vyhradnimi lozisky hnedeho uhli, cislo loziska , organizace - Palivovy kombinat Usti, statni podnik), dobyvaciho prostoru Chabafovice (cislo DP 30032, surovina - hnede uhli,

7 organizace - Palivovy kombinat Usti, statni podnik). Lokalita lezi na poddolovanem uzemi Chabafovice. Pfipadne stfety budou feseny v ramci Zmeny c Ochrana pfed povodnemi V fesenem uzemi se nevyskytuji zaplavova uzemi ani aktivni zony. 6. Obecne Zmena c. 7 bude respektovat pozadavky stanovene platnou legislatives, zejmena na useku ochrany zivotniho prostfedi a jeho hlavnich slozek - pudy, vody a ovzdusi. Dale budou respektovany konkretni a jednoznacne pozadavky dotcenych organu, plynouci z jinych pravnich pfedpisu, uplatnene v ramci projednavani zadani Zmeny c. 7. Pozadavky dotcenych organu plynouci z dalsich pravnich pfedpisu, uplatnene v prubehu projednavani navrhu zadani Zmeny c. 7 jsou pofizovatelem spolu s urcenym zastupitelem vyhodnoceny a zapracovany do zadani Zmeny c. 7. i) Pozadavky a pokyny pro feseni hlavnich stretu zajniu a problemu v uzemi Pozadavky jsou kladeny na posouzeni aktualnich limitu v uzemi, pfedevsim OP nadzemnich i podzemnich vedeni technicke infrastruktury. j) Pozadavky na vymezeni zastavitelnych ploch a ploch pf estavby s ohledem na obnovu a rozvoj sidelni struktury a polohu obce v rozvojove oblasti nebo rozvojove ose Tato zmena vyvola pozadavek na vymezeni ploch pfestavby a to na techto pozemcich navrhovane lokality c. 1: parcelyp.c. 222/1, 228/17 (k.u. Vyklice), stavebni parcely 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321,323, 324,325,326, 328; 97/1,2,3,4, 5, 8, 9,10,11,12 (k.u. Vyklice). Jako plochy pfestavby jsou vymezeny plochy s funkcnim vyuzitim,,obcanska vybavenost". Zbyle pozemky lokality c. 1 (parcely p.c. 228/1,2; cast p.c. 174/11, k.u. Vyklice) budou vymezeny jako rozvojove plochy urcene pro funkcni vyuziti,,obcanska vybavenost",,,sport a rekreace" a,,zahrady", budou zahrnuty do zastavitelnych ploch. k) Pozadavky na vymezeni ploch a koridoru, ve kterych bude ulozeno provefeni zmen jejich vyuziti uzemni studii Cele fesene uzemi bude provefeno uzemni studii.

8 1) Pozadavky na vymezeni ploch a koridoru, pro ktere budou podminky pro rozhodovani o zmenach jejich vyuziti stanoveny regulacnim planem Pozadavky na vymezeni ploch a koridoru, pro nez budou podminky pro rozhodovani o zmenach jejich vyuziti stanoveny regulacnim planem, nejsou stanoveny. m) Pozadavky na vyhodnoceni vlivu uzemniho planu na udrzitelny rozvoj uzemi, pokud dotceny organ ve svem stanovisku k navrhu zadani uplatnil pozadavek na zpracovani vyhodnoceni z hlediska vlivu na zivotnf prostredi nebo pokud nevyloucil vyznamny vliv na evropsky vyznamnou lokalitu ci ptaci oblast Nepfedpoklada se zpracovavat v teto zmene uzemne planovaci dokumentace vyhodnoceni vlivu na zivomi prostfedi. n) Pf ipadny pozadavek na zpracovani konceptu, vcetne pozadavku na zpracovani variant Vzhledem k tomu, ze zadani nepfedpoklada variantni feseni, nebude tfeba zpracovavat koncept uzemniho planu (viz 47 odst. 5 zakona c. 183/2006 Sb. - stavebni zakon). Stavebni parcela bude vymezena v ramci etapy navrhu. o) Pozadavky na uspofadani obsahu konceptu a navrhu uzemniho planu a na uspofadani obsahu jejich oduvodneni s ohledem na charakter uzemi a problemy k feseni vcetne niefitek vykresu a poctu vyhotoveni Koncept feseni nebude zpracovavan. Die stavebniho zakona c. 183/2006 Sb. a vyhlasky c.500/2006 Sb.o uzemne analytickych podkladech, uzemne planovaci dokumentaci a zpusobu evidence uzemne planovaci cinnosti bude dokumentace obsahovat: - graficka pfiloha k zadani: problemovy vykres - schema NAVRH - textovou cast - (a) vymezeni zastaveneho uzemi, (b) koncepci rozvoj e uzemi obce, ochrany a rozvoj e hodnot, (c) urbanistickou koncepci,vceme vymezeni zastavitelnych ploch pfestavby a systemu sidelni zelene, (d) koncepci vefejne infrastruktury, vcetne podminek pro jeji umist'ovani, (e) koncepci uspofadani krajiny, vcetne vymezeni ploch a stanoveni podminek pro zmeny v jejich vyuziti, uzemni system ekologicke stability, prostupnost krajiny, protierozni opatfeni, ochranu pfed povodnemi, rekreaci, dobyvani nerostu, (f) stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti s urcenim pfevazujiciho ucelu vyuziti, pokud je mozne jej stanovit, pfipustneho, nepfipustneho,

9 podminene pfipustneho vyuzitf, stanoveni podmmek prostoroveho uspofadani, vcetne zakladnfch podminek ochrany krajinneho razu, (g) vymezeni vefejne prospesnych staveb, vefejne prospesnych opatfenf, staveb a opatfeni k zajist'ovani obrany a bezpecnosti statu a vymezeni pozemku pro asanaci, pro ktere Ize prava k pozemkum a stavbam vyvlastnit, s uvedenim katastralnich uzemi a parcelnich cisel, (h) vymezeni dalsich vefejne prospesnych staveb, vefejne prospesnych opatfeni, pro ktere Ize uplatnit pfedkupni pravo, (j) udaje o poctu listu uzemnfho planu a poctu vykresu. - grafickou cast - (a) vykres zakladniho clenenf (b) hlavni vykres ODUVODNENI Textova cast: - vyhodnocenf koordinace vyuzfvani uzemi z hlediska sirsfch vztahu - udaje o splneni zadani - oduvodneni pfijateho fesenf - informace o vysledcich vyhodnocenf vlivu na udrzitelny rozvoj - vyhodnoceni pfedpokladanych dusledku navrhovaneho feseni na zemedelsky pudnf fond - graficka cast - koordinacni vykres - vykres sirsfch vztahu - pfedpokladany zabor ZPF

10 Grafiqka pnlol^a k zadani Problemovy vykres - schema Lokalita c/vii/1 COZK2010

Návrh ZADÁNÍ. Změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Chabařovice

Návrh ZADÁNÍ. Změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Chabařovice Návrh ZADÁNÍ Změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Chabařovice 10/2011 podle 47 zákona 183/2006 Sb. (Stavební zákon) a přílohy č.6 vyhlášky o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH)

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH) ZADÁNÍ (NÁVRH) ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC Pořizovatel: Městský úřad Nový Bor stavební úřad a úřad územního plánování Nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor návrh ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE Zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, podle přílohy

Více

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám.

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Srpen 2011 1 Obsah zadání: a) Požadavky

Více

o o - - - - - - - Příloha č.3 Obsah OOP I. VÝROK 2 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMYŠL ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ODDĚLENÍ ÚŘADU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl, tel. +420 461 653333, fax+420 461 612 218 Návrhzadání změnyč.2územníhoplánuobce

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

NÁVRH ZADÁNÍ HORNÍ DUNAJOVICE ŘÍJEN 2011

NÁVRH ZADÁNÍ HORNÍ DUNAJOVICE ŘÍJEN 2011 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

změna č. 1 územního plánu Vráto

změna č. 1 územního plánu Vráto změna č. 1 územního plánu Vráto zpracovaný v souladu s 47 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů stupeň dokumentace NÁVRH

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 pořizovatel Městský úřad Kroměříž odbor rozvoje města Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž datum 05/2008 zakázkové číslo 2008-021-07 kopie strana 1/6 OBSAH 1. VYMEZENÍ

Více

STAŘÍČ NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

STAŘÍČ NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STAŘÍČ zpracovaný v souladu s 11 a s přílohou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starosta obce: Jaroslav Pavlíček Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Duben

Více

Zadání změny č.1 územního plánu Sušice ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPN SUŠICE NÁVRH

Zadání změny č.1 územního plánu Sušice ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPN SUŠICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPN SUŠICE NÁVRH Zadání změny č. 1 územního plánu Sušice určený k projednání v souladu s ust. 55 odst. 2, tj. přiměřeně podle ust. 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov 1 Na základě návrhu vlastníka pozemku (občana obce) schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov.

Více

Zmena c. 4 uzemniho planu mesta Chabarovice

Zmena c. 4 uzemniho planu mesta Chabarovice Zaznam o ucinnosti Spravni organ, ktery uzemni plan vydal: Zastupitelstvo mesta Chabafovice Cislo usneseni: 113/2009 Datum vydani: 8.12.2009 Datum nabyti ucinnosti: 23.12.2009 Pofizovatel: Mestsky ufad

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Svratouch

Zpráva o uplatňování Územního plánu Svratouch Zpráva o uplatňování Územního plánu Svratouch za období 9/2010-8/2014 návrh určený k projednání s dotčenými orgány, Krajským úřadem Pardubického kraje, sousedními obcemi a veřejností dle ustanovení 55

Více

A. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů

A. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů A. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů A.1. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje V Politice

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně

Více

ÚPO SYROVICE. ZMĚNA č. V NÁVRH ZADÁNÍ. Městský úřad Židlochovice

ÚPO SYROVICE. ZMĚNA č. V NÁVRH ZADÁNÍ. Městský úřad Židlochovice Městský úřad Židlochovice Odbor územního plánování a stavební úřad Masarykova100, 667 01 Židlochovice Vyřizuje: Ing. Michaela Hlaváčková, tel.: 547 428 771 č. jednací: OÚPSÚ 18 644 / 10 / Hl ZMĚNA č. V

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

BOROVNICE. Změna č. 2 územního plánu obce. stupeň: NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území: Borovnice

BOROVNICE. Změna č. 2 územního plánu obce. stupeň: NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území: Borovnice Změna č. 2 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území: Borovnice Pořizovatel: Magistrát města České Budějovice, odbor územního plánování a architektury Únor 2009 OBSAH a) Požadavky

Více

ZADÁNÍ 53. ZMĚNY. hromadná změna

ZADÁNÍ 53. ZMĚNY. hromadná změna STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC ZADÁNÍ 53. ZMĚNY ZÁVAZNÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBEREC hromadná změna POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC Stavební úřad. oddělení územního plánování nám. Dr. E. Beneše 1,

Více

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ srpen 2015 pro společné jednání Záznam o účinnosti Změny č. 5 ÚPNSÚ Kosoř vydávající správní orgán: datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: jméno oprávněné

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Žernovník, na katastrálním území Žernovník, označených Že1 a Že2

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Žernovník, na katastrálním území Žernovník, označených Že1 a Že2 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Žernovník, na katastrálním území Žernovník, označených Že1 a Že2 Že1: Změna funkčního využití plochy zahrnující pozemky parc.č. 109 (dle KN 109/1 a 109/2), 108 a 104

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLADEK

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLADEK ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLADEK Zadání změny č.1 územního plánu Kladek (dále jen zadání ) zpracované dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

Více

Pořizovatel: Obecní úřad Skály, zastoupený starostkou Pavlou Poláčkovou. Oprávněná osoba pořizovatele: Jiří Košan, pověřený výkonem pořizovatele

Pořizovatel: Obecní úřad Skály, zastoupený starostkou Pavlou Poláčkovou. Oprávněná osoba pořizovatele: Jiří Košan, pověřený výkonem pořizovatele Návrh zadání územního plánu Skály Pořizovatel: Obecní úřad Skály, zastoupený starostkou Pavlou Poláčkovou. Oprávněná osoba pořizovatele: Jiří Košan, pověřený výkonem pořizovatele září 2012 Obsah a. požadavky

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Dotčené orgány, KrÚ, obec Velký Karlov, sousední obce Dle rozdělovníku Váš dopis zn. naše značka vyřizuje tel.: 515

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu města BUŠTÌHRAD

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu města BUŠTÌHRAD Z A D Á N Í zmìny è. 2 územního plánu města BUŠTÌHRAD zpracované podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. III A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. III A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY ZMĚNA č. III A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST Zadavatel Pořizovatel Zpracovatel Obec DOLANY Obecní úřad DOLANY ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. Ing.arch.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE Zpracování změny č.1 ÚPO Rebešovice bylo zadáno firmě Urbanistické středisko Brno, spol.s.r.o., Ing.arch.Emilu Přikrylovi. Pořizovatelem

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PRACE NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PRACE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PRACE NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel : Obecní úřad Prace, který podle 24 odst.1, zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zajistil na základě smlouvy

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘÍČAN NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘÍČAN NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘÍČAN NÁVRH ZADÁNÍ 5/2015 Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech Odbor územního plánování a regionálního rozvoje Komenského náměstí 1619/2 251 01 Říčany ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE Katastrální území: Hartmanice u Žimutic Stupeň dokumentace: NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Týn nad Vltavou, odbor regionálního rozvoje Ing. Petra Sedláčková

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN BÍLÁ N Á V R H Z A D Á N Í určený k projednání Zpracován ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a zpracován v souladu s

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNA č. 2 - ÚPO G R U N A

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNA č. 2 - ÚPO G R U N A NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 2 - ÚPO G R U N A ZADÁNÍ OBSAHUJE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE, PRO ŘEŠENÍ STŘETŮ ZÁJMŮ A PROBLÉMŮ V ÚZEMÍ A PRO STANOVENÍ PODMÍNEK ROZVOJE ÚZEMÍ A OCHRANY

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje

Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MICHALOVICE V UPLYNULÉM OBDOBÍ výsledná verze upravená podle ustanovení 47 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ. návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona

ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ. návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV - ODŮVODNĚNÍ DUBEN 2015 2 OBSAH: a) postup při pořízení územního plánu... 4 b) soulad návrhu územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1

ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1 ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1 katastrální území : Pěčín u Rychnova nad Kněžnou A. TEXTOVÁ ČÁST B. GRAFICKÁ ČÁST ARCHTEAM, Weyrova 3, 547 01 Náchod Vedoucí projektant : Ing.arch. Milan Rak, Ph.D. Vypracoval

Více

ZMĚNA č. 4. územního plánu sídelního útvaru ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Městský úřad Roztoky Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky

ZMĚNA č. 4. územního plánu sídelního útvaru ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Městský úřad Roztoky Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky ZMĚNA č. 4 územního plánu sídelního útvaru ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Roztoky Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně

Více

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KŘTINY ZMĚNA č. K2 Identifikační číslo zhotovitele: 28-001-249 Objednatel: Pořizovatel: Městys Křtiny Městský úřad Blansko, stavební

Více

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území ÚZEMNÍ PLÁN TROUBKY- ZDISLAVICE - ZMĚNA Č. 1 - P3-1 - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI Dle přílohy č.7 k vyhlášce č.500/2006 Sb. Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje, kromě náležitostí

Více

N Á V R H SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

N Á V R H SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY N Á V R H ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a ČERVEN 2011-1 - OBJEDNATEL: Město Odolena Voda zastoupené

Více

územního plánu obce RUDICE k. ú. Rudice u Blanska Ing. arch. Naďa Rozmanová Bukovinka 140, PSČ 679 05 tel. 516 439 366, 728 152 871

územního plánu obce RUDICE k. ú. Rudice u Blanska Ing. arch. Naďa Rozmanová Bukovinka 140, PSČ 679 05 tel. 516 439 366, 728 152 871 T I T U L N Í L I S T Název akce: ZMĚNA Ru5 územního plánu obce RUDICE k. ú. Rudice u Blanska Objednatel: obec Rudice Projektant: Atelier Ja + Na Ing. arch. Naďa Rozmanová Bukovinka 140, PSČ 679 05 tel.

Více

OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU AKTE s.r.o. OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA Č. 27 - NÁVRH ÚPN SÚ OTROKOVICE A) TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : AKTE s.r.o. 1 Akce: ZMĚNA Č. 27 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÚ OTROKOVICE - návrh Pořizovatel:

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

Ú Z E M N Í P L Á N B Ř E Z I N A

Ú Z E M N Í P L Á N B Ř E Z I N A Ú Z E M N Í P L Á N B Ř E Z I N A Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Závazná část + Odůvodnění územního plánu ČERVEN 2011 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Dokumentaci vydalo: Zastupitelstvo obce Březina Číslo jednací: Datum

Více

Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Mankovice

Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Mankovice Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Mankovice Návrh zadání územního plánu Mankovice určený k projednání dle ust. 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a BŘEZEN

Více

návrh zadání ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ NĚMČICE

návrh zadání ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ NĚMČICE návrh zadání ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ NĚMČICE Vypracoval odbor stavební úřad MěÚ Dačice ve spolupráci s určeným zastupitelem obce v květnu 2011 1 Obsah : a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje,

Více

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY Odbor územního plání, MěÚ Černošice vedoucí: Ing. Helena Ušiaková referent: Ing. arch. Kristýna Jirsová ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN Etapa územně plánovací dokumentace ZADÁNÍ Pořizovatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD Odbor architektury, územního plánování a regionálního rozvoje Určený zastupitel obce: Ing. Robert Janota

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis Zastupitelstvo obce Velké Přílepy otisk úředního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ MORAVA Pořizovatel: Městský úřad Králíky Odbor územního plánování a stavební úřad Velké náměstí 5, 561 69 Králíky listopad 2011 Obsah zadání: a) Požadavky

Více

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice Změna č. 1 územního plánu Střítež Změna č. 1 ÚP Střítež Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Střítež ČJ: ze dne:. Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí)

NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí) NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí) ZADÁNÍ OBSAHUJE HLAVNÍ CÍLE A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č.1 ÚPO KOČÍ Zadání vypracoval: Městský úřad Chrudim odbor územního

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k N Á V R H Pořizovatel: Schvalující orgán: Městský úřad Milevsko Zastupitelstvo obce Osek Zadání územního plánu Osek bylo schváleno zastupitelstvem obce Osek dne.usnesením

Více

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015 NÁVRH ZADÁNÍ Změny č.1 územního plánu BOŘETICE okr. Břeclav Květen 2015 Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bořetice ze dne 16. 12. 2014 a 4. 2. 2015 o pořízení změny č. 1 územního plánu obce Bořetice

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M I K U L O V ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA. Zadání Změny č.1 Územního plánu obce S O V Ě T I C E. - n á v r h

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA. Zadání Změny č.1 Územního plánu obce S O V Ě T I C E. - n á v r h ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA Zadání Změny č.1 Územního plánu obce S O V Ě T I C E - n á v r h Pořizovatel : Vypracoval : Spolupráce : Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta Ing. arch. Jana

Více

I ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU

I ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU Územní plán sídelního útvaru Prostějov VIII. změna I ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU KNESL+KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Šumavská 416/ 15 602 00 Brno květen 2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI: Správní orgán, který změnu

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

změny č. 10 územního plánu obce MODLETICE

změny č. 10 územního plánu obce MODLETICE ZADÁNÍ změny č. 10 územního plánu obce MODLETICE zpracované přiměřeně podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LOČENICE

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LOČENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LOČENICE Podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací

Více

Městský úřad Česká Lípa, úřad územního plánování. náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa, úřad územního plánování. náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Úřad územního plánování náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: - Ze dne: - Naše zn.: MUCL/116871./2011 EČ: 130630/2011 Vyřizuje: Ing. Jaromír Smělý Telefon:

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y

N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Horka u Staré Paky 512 34 Horka u Staré Paky Obecní úřad Horka u Staré Paky

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE Akce T Ě Š E T I C E ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Pořizovatel: Objednavatel : Městský úřad Znojmo odbor výstavby, oddělení územního plánování Obec Těšetice Zpracovatel

Více