Navrh ZADANI. Zmeny c. 7 lizemniho planu sidelniho iitvaru Chabarovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Navrh ZADANI. Zmeny c. 7 lizemniho planu sidelniho iitvaru Chabarovice"

Transkript

1 Navrh ZADANI Zmeny c. 7 lizemniho planu sidelniho iitvaru Chabarovice 02/2011 podle 47 zakona 183/2006 Sb. (Stavebnf zakon) a pfilohy c.6 vyhlasky o uzemne analytickych podkladech, uzemne planovaci dokumentaci a zpusobu evidence uzemne planovaci cinnosti.

2 1. Zakladni charakteristika Pofizovatel uzemniho planu: Ing. Jindfich Silhavy povsreny zajis'tenim uzemne planovaci cmnosti pro porizeni zmeny c. 7 UPnSU Chabarovice, v souladu s 24 stavebniho zakona Resene uzemi: Administrativni uzemi sidelniho utvaru Chabarovice - zmena se tyka k.u. Vyklice Pfedmetem zmeny c.7 jsou nasledujici parcely: lokalita 1 - parcely p.c. 222/1, 228/17, 228/2, 228/1, cast p.c. 174/11 (k.u. Vyklice) stavebni parcely 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321,323, 324,325,326, 328; 97/1,2,3,4, 5, 8, 9,10,11,12; (k.u. Vyklice) v graficke pfiloze problemoveho vykresu oznaceno VII/1 Vsechny vyse zminene pozemkove parcely, k.u. Vyklice, jsou vedeny v katastru nemovitosti jako ostatnf plochy. Navrh na zpracovani Zmeny uzemniho planu sidelniho utvaru Chabarovice byl schvalen zastupitelstvem dne Obsah navrhu Zadani uzemniho planu: v souladu s ustanovenim 47 zakona 183/2006 Sb. (Stavebni zakon) a pfilohy c.6 vyhlasky o uzemne analytickych podkladech, uzemne planovaci dokumentaci a zpusobu evidence uzemne planovaci cinnosti. a) Pozadavky vyplyvajicf z politiky uzemniho rozvoje, uzemne planovaci dokumentace vydane krajem, popfipade z dalsich sirsich uzemnich vztahu Pro navrzenou lokalitu Zmeny c. 7 UPnSU Chabarovice nevyplyvaji z Politiky uzemniho rozvoje (PUR 2008) zadne konkretni pozadavky. Pfedmetne uzemi nelezi v rozvojove ani specificke oblasti. Administrativni uzemi mesta Chabarovice lezi v rozvojove oblasti OB6 a v rozvojove ose OS7. Navrh Zmeny uzemniho planu bude v souladu s,,republikovymi prioritami Uzemniho planovani pro zajisteni udrzitelneho rozvoje uzemi" (kapitola 2.2. PUR): (14) Ve vefejnem zajmu chranit a rozvfjet pffrodnf, civilizacni a kulturni hodnoty uzemi, vcetne urbanistickeho, architektonickeho a archeologickeho dedictvf. Zachovat raz jedinecne urbanisticke struktury uzemi, struktury osidleni ajedinedne kulturni krajiny, ktere jsou vyrazem identity uzemi, jeho historie a tradice. Tato uzemi maji znacnou hodnotu, napr. i jako turisticke atraktivity. Jejich ochrana by msla byt provazana s potfebami ekonomickeho a socialniho rozvoje v souladu s principy udrzitelneho rozvoje. V nekterych pripadech je nutna cilena ochrana mist zvlastniho zajmu, v jinych pripadech je tfeba chranit, respektive obnovit cele krajinne celky. Krajina je zivym v Case promennym celkem, ktery vyzaduje tvurci, avsak citlivy pfistup k vyvazenemu vsestrannemu rozvoji tak, aby byly zachovany jeji stezejni kulturni, prirodni a uzitne hodnoty.

3 Branit upadani venkovske krajiny jako dusledku nedostatku lidskych zasahu. (Viz take UAEU, cast III. 6 cl 25 27; viz take cl. 19 PUR CR 2006) (16) Pfi stanovovani zpusobu vyuziti uzemi v uzemne planovaci dokumentaci davat pfednost komplexnim fesenim pfed uplatfiovanim jednostrannych hledisek a pozadavku, ktere ve svych dusledcich zhorsuji stav i hodnoty uzemi. Pfi feseni ochrany hodnot uzemi je nezbytne" zohlednovat take pozadavky na zvysovani kvality zivota obyvatel a hospodafskeho rozvoje uzemi. Vhodna feseni uzemniho rozvoje je zapotfebf hledat ve spolupraci s obyvateli uzemi i s jeho uzivateli (viz take cl. 20 PUR CR 2006) a v souladu s urcenfm a charakterem oblasti, os, ploch a koridoru vymezenych v PUR CR. (17) Vytvafet v uzemi podmfnky k odstrafiovani dusledku nahlych hospodafskych zmeri lokalizaci zastavitelnych ploch pro vytvafeni pracovnfch pfilezitostf, zejmena v regionech strukturalne postizenych a hospodafsky slabych a napomoci tak fesenf problemu v tfichto uzemich. (Viz take cl. 21 PUR CR 2006) (19) Vytvafet pfedpoklady pro polyfunkcnf vyuzivani opustenych arealu a ploch (tzv. brownfields prumysloveho, zemfidglskeho, vojenskeho a jineho puvodu). HospodarnS vyuzivat zastavgne uzemi (podpora pfestaveb revitalizaci a sanaci uzemi) a zajistit ochranu nezastavsneho uzemi (zejmena zemfidelske a lesnf pudy) a zachovani vefejne zeleng, vcetns minimalizace jeji fragmentace. (Viz take cl. 22 PUR CR 2006). Cilem je ucelne vyuzivani a uspofddani uzemi usporne v narocich na vefejne rozpofity na dopravu a energie, ktere koordinaci vefejnych a soukromych zajmu na rozvoji uzemi omezuje negativni dusledky suburbanizace pro udrzitelny rozvoj uzemi. (21) Vymezit a chranit ve spolupraci s dotcienymi obcemi pfed zastavgnim pozemky nezbytne pro vytvofeni souvislych ploch vefejng pfistupne zeleng (zelene pasy) v rozvojovych oblastech a v rozvojovych osach a ve specifickych oblastech, na jejichz uzemi je krajina negativne" poznamenana lidskou cinnosti, s vyuzitim jeji pfirozene obnovy; cilem je zachovani souvislych pasu nezastav6neho uzemi v bezprostfednim okoli velkych msst, zpusobilych pro nenarodne formy kratkodobe rekreace a dale pro vznik a rozvoj lesnich porostu a zachovani prostupnosti krajiny. (Viz take Lipska charta, cast II.; viz take cl. 23 PUR CR 2006) (22) Vytvafet podminky pro rozvoj a vyuziti pfedpokladu uzemi pro ruzne formy cestovniho ruchu (napf. cykloturistika, agroturistika, pozndvaci turistika), pfi zachovani a rozvoji hodnot uzemi. Podporovat propojeni mist, atraktivnich z hlediska cestovniho ruchu, turistickymi cestami, ktere umoznuji celorofini vyuziti pro ruzne formy turistiky (napf. pgsi, cyklo, lyzafska, hipo). (Viz take cl. 24 PUR CR 2006) (23) Podle mistnich podminek vytvafet pfedpoklady pro lepsi dostupnost uzemi a zkvalitneni dopravni a technicke infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Pfi umisfovani dopravni a technicke infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z techto hledisek ucelne, umisfovat tato zafizeni soubezng. (Viz take cl. 25 PUR CR 2006). (25) Vytvafet podminky pro preventivni ochranu uzemi a obyvatelstva pfed potencialnimi riziky a pfirodnimi katastrofami v uzemi (zaplavy, sesuvy pudy, eroze atd.) s cilem minimalizovat rozsah pfipadnych skod. Zejmena zajistit uzemni ochranu ploch potfebnych pro umisfovani staveb a opatfeni na ochranu pfed povodnfimi a pro vymezeni uzemi urcenych k fizenym rozlivum povodni. Vytvafet podminky pro zvyseni pfirozene retence srazkovych vod v uzemi s ohledem na strukturu osidleni a kulturni krajinu jako alternativy k umele akumulaci vod. (Viz take UAEU, cast HI. 5 cl. 23, 24; viz take cl. 27 PUR CR 2006). V zastavfinych uzemich a zastavitelnych plochach vytvafet podminky pro zadrzovani, vsakovani i vyuzivani dest'ovych vod jako zdroje vody a s cilem zmirftovani ucinku povodni. (28) Pro zajistsni kvality zivota obyvatel zohlednovat naroky dalsiho vyvoje uzemi, pozadovat jeho fegeni ve vsech potfebnych dlouhodobych souvislostech, vfietng naroku na vefejnou infrastrukturu. Navrh a ochranu kvalitnich mgstskych prostoru a vefejne infrastruktury je nutne fesit ve spolupraci vefejneho i soukromeho sektoru s vefejnosti. (Viz take Lipska charta, bod I. I) (30) Uroven technicke infrastruktury, zejmena dodavku vody a zpracovani odpadnich vod je nutno koncipovat tak, aby splnovala pozadavky na vysokou kvalitu zivota v soucasnosti i v budoucnosti. (Viz take Lipska charta, bod I. 2) Mesto Chabafovice lezi v uzemi, pro ktere je zpracovan,,navrh zasad uzemniho rozvoje (ZUR) Ustecky kraj". Z navrhu ZUR Usteckeho kraje nevyplyvaji pro fesene uzemi Zmeny c. 7 zadne pozadavky, z uzemne planovaci dokumentace vydane nebo schvalene krajem (VUC SHP, 1. Zmeny a doplfiky) rovnez pro fesene uzemi Zmeny c. 7 nevyplyvaji zadne pozadavky. Z hlediska sirsich vztahu vyplyvaji pro zmenu nasledujici pozadavky: nebudou dotceny dobyvaci prostory, CHLU ani vyhradni loziska hnedeho uhli. Lokalita se nachazi v tesne blizkosti chranenych loziskovych uzemi (CHLU) Chabafovice a Chabafovice I. (cislo

4 CHLU a , surovina - hnede uhli, organizace - Palivovy kombinat Usti, statni podnik), dale v blizkosti lomu Chabafovice (s vyhradnimi lozisky hnedeho uhli, cislo loziska , organizace - Palivovy kombinat Usti, statni podnik), dobyvaciho prostoru Chabafovice (cislo DP 30032, surovina - hnede uhli, organizace - Palivovy kombinat Usti, statni podnik). Lokalita lezi na poddolovanem uzemi Chabafovice. Pfedmetne lokality pfestavby a pozemky urcene pro vystavbu patfi do zastaveneho uzemi mesta a do prumyslove urbanizovane krajiny v zazemi mesta Chabafovice (Ocelarna Chabafovice - Severoceska armaturka, byvale teleso zeleznicni trate Usti nad Labem - Most, prostor byvaleho nadrazi). Zmena je zadouci s cilem podpory obcanske vybavenosti a sportovne rekreacnich ploch v miste revitalizovaneho uzemi Jezera Milada a soucasne i sirsiho regionu, spolecne s posilenim potencialu pro zamestnanost v miste a v regionu a vytvofeni novych pracovnich mist. Zmena bude take resit problematiku brownfields v oblasti,,ocelarny" navrhovanymi plochami pfestavby. b) Pozadavky na feseni vyplyvajici z uzemne analytickych podkladu Pro uzemi mesta j sou zpracovany uzemne analyticke podklady podle stavebniho zakona. Pro fesene uzemi Zmeny budou zpracovany doplnujici pruzkumy a rozbory. Pfedmetna lokalita se nachazi v zajmu ochrany nerostnych lozisek - hnede uhli (lokalita 1). V ramci stavajicich ploch je vyznamna vysoka zelefi na pozemcich, ktera zustane zachovana v maximalnim moznem rozsahu. c) Pozadavky na rozvoj uzemi obce Pro fesene uzemi byly stanoveny pozadavky na rozvoj - areal,,ocelarny" tvofi ochranny pilif pro postup lomu Chabafovice, die Usneseni vlady CR c. 331 z roku V teto zmene bude fesena nasledujici lokalita s pfislusnymi parcelami: lokalita 1 - parcely p.c. 222/1, 228/17, 228/2, 228/1, cast p.c. 174/11 (k.u. Vyklice), stavebni parcely 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321,323, 324,325,326, 328; 97/1,2,3,4, 5, 8, 9,10,11,12; (k.u. Vyklice). Pfedmetne parcely budou vyuzity pro funkce: Plochy pfestavby: parcely p.c. 222/1, 228/17 (k.u. Vyklice), stavebni parcely 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321,323, 324,325,326, 328; 97/1,2,3,4, 5, 8, 9,10,11,12 (k.u. Vyklice) na funkcni vyuziti,,obcanska vybavenost" Rozvojove plochy: parcely p.c. 228/1,2; cast p.c. 174/11 (k.u. Vyklice) na funkcni vyuziti,,obcanska vybavenost",,,sport a rekreace" a,,zahrady". Veskere plochy lokality budou zafazeny do zastavitelneho uzemi. Zmena c. 7 UPnSU Chabafovice je vyvolana nasledujicimi pozadavky na zmenu funkcniho vyuziti uzemi: z funkcniho vyuziti,,plochy vyroby, ostatni zelen" na nove funkcni vyuziti,,obcanska vybavenost",,,sport a rekreace" a,,zahrady", pro budouci rozvoj sportovnich a spolecenskych aktivit v lokalite kolem,,ocelarny".

5 d) Pozadavky na plosne a prostorove uspofadani uzemi (urbanistickou koncepci a koncepci usporadani krajiny) Urbanisticka koncepce sfdla mesta Chabafovice zustane beze zmeny, pfedmetna lokalita pouze zmeni svou funkci. Volna krajina se na pfedmetnych pozemcfch zmeni na zastavitelne pozemky. Koncepce bude doplnena o plochy,,obcanske vybavenosti",,,sportu a rekreace" a,,zahrady". Pozadavky na plosne a prostorove uspofadani lokality budou feseny v textove casti zmeny. e) Pozadavky na feseni vefejne infrastruktury Pozadavky na vefejnou infrastrukturu jsou v oblasti dopravy a technicke infrastruktury. 1. Dopravnf infrastruktura Dopravne bude fesena lokalita Zmeny napojena na mistni komunikaci. 2. Technicka infrastruktura Lokalita Zmeny bude technickou infrastrukturou napojena na stavajici splaskovou kanalizaci, vefejny pitny vodovod, elektrickou energii vedeni. Dest'ova voda bude zasakovana na vlastnim pozemku. Vystavbou v lokalite 1 nebude dotceno ochranne pasmo VN. 3. Odpadove hospodarstvf Koncepce nakladani s odpady zustava beze zmen a bude rozsifena i do lokality, ktera je pfedmetem teto zmeny. 4. Obcanska vybavenost Celkova koncepce obcanske vybavenosti obce ve schvalenem UPnSU Chabafovice bude Zmenou c. 7 ovlivnena. Koncepce obcanskeho vybaveni bude doplnena navrhovanymi plochami pfestavby a navrhovanymi rozvojovymi plochami urcenymi k funkcnimu vyuzitf,,obcanska vybavenost" v ramci lokality VII/1. 5. Verejna prostranstvi Zmena c. 7 ovlivni koncepci vefejnych prostranstvi v oblasti,,ocelarna", rozsah vefejnych prostranstvi bude pfedmetem navrhu. f) Pozadayky na ochranu a rozyoj hodnot uzemi Navrhem zmeny v lokalite 1 nebudou dotceny hodnoty uzemi, ktere jsou vyhodnoceny v UAP. Jedna se o industrialni architektonicky soubor a o dominantu v uzemi. 1. Pamatkova pece Navrh v ramci zmeny uzemniho planu bude stavajici hodnoty v uzemi zachovavat a zbohacovat. Soucasne historicke, kulturni a urbanisticke hodnoty nebudou navrhem Zmeny uzemniho planu negativne dotceny. Zmena umozni revitalizaci a nove vyuziti stavajicich ploch brownfields a navazujicich stavebnich fondu. 2. Ochrana prirody Pfi zpracovani Zmeny c. 7 budou respektovany zakladni zasady ochrany zivotniho prostfedi a povinnost fyzickych a pravnickych osob pfi ochrane a zlepsovani stavu zivotniho prostfedi, ktere vyplyvaji ze zakona c. 17/1992 Sb., o zivotnim prostfedi, ve zneni pozdejsich pfedpisu a zakona c. 114/1992 Sb., o ochrane prirody a krajiny, ve zneni pozdejsich pfedpisu.

6 Je nutne chranit vsechny vyznamne krajinne prvky ze zakona, respektovat krajinny raz i USES. Mistni SES, lokalni biokoridory a biocentra je tfeba zmenou uzemniho planu respektovat s kladenim durazu na regeneraci krajiny a vytvofenf podminek k budoucimu dosazeni harmonickeho souladu pfirodni krajiny a nestabilm'ch slozek vytvofenych clovekem. Lokalnf a regionalni USES musf byt povinnou soucasti UPD ve smyslu vyhlasky MMR c. 500/2006 Sb., o uzemne planovacfch podkladech a uzemne planovaci dokumentaci a zpusobu evidence uzemne planovaci cinnosti. 3. Zemedelsky pudni fond a pozemky urcene k plneni funkcf lesa Navrhem novych zastavitelnych ploch nedojde k zaboru zemedelske pudy. 4. Ochrana vod Vsakovani nebo odvadeni srazkovych vod ze zastavenych ploch, nebo zpevnenych ploch bude feseno die s ustanovenim 20 odst. 2 vyhlasky c. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi, v platnem zneni. g) Pozadavky na vefejne prospesne stavby, vefejne prospesna opatfeni a asanace V teto zmene uzemne planovaci dokumentace se nepfedpoklada navrh vefejne prospesnych staveb ani vefejne prospesnych opatfeni. Asanacni prace nejsou pfedpokladany. h) Dalsi pozadavky vyplyvajici ze zvlastnich pravnich pfedpisu (napffklad pozadavky na ochranu vefejneho zdravi, civilni ochrany, obrany a bezpecnosti statu, ochrany lozisek nerostnych surovin, geologicke stavby uzemi, ochrany pfed povodnemi a jinymi rizikovymi pfirodnimi jevy) V ramci teto zmeny nejsou pozadavky vyplyvajici ze zvlastnich pravnich pfedpisu. 1. Ochrana vefejneho zdravi Navrzenim novych zastavitelnych ploch nedojde k ohrozeni vefejneho zdravi. 2. Obrana statu Pro zpracovani Zmeny c. 3 nevyplyvaji zadne pozadavky z hlediska obrany statu. 3. Civilni a pozarni ochrana Pro uvazovanou zastavbu bude zajisteno zasobovani pozarni vodou die CSN Pozarni bezpecnost staveb - zasobovani pozarni vodou a CSN Zdroje pozarni vody a pfijezdove komunikace pro pozarni vozidla v souladu s vyhlaskou c. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, a dopravni napojeni umozfiujici pfistup pozarni techniky. 4. Ochrana lozisek nerostnych surovin Lokalita se nachazi v tesne blizkosti chranenych loziskovych uzemi (CHLU) Chabafovice a Chabafovice I. (cislo CHLU a , surovina - hnede uhli, organizace - Palivovy kombinat Usti, statnf podnik), dale v blizkosti lomu Chabafovice (s vyhradnimi lozisky hnedeho uhli, cislo loziska , organizace - Palivovy kombinat Usti, statni podnik), dobyvaciho prostoru Chabafovice (cislo DP 30032, surovina - hnede uhli,

7 organizace - Palivovy kombinat Usti, statni podnik). Lokalita lezi na poddolovanem uzemi Chabafovice. Pfipadne stfety budou feseny v ramci Zmeny c Ochrana pfed povodnemi V fesenem uzemi se nevyskytuji zaplavova uzemi ani aktivni zony. 6. Obecne Zmena c. 7 bude respektovat pozadavky stanovene platnou legislatives, zejmena na useku ochrany zivotniho prostfedi a jeho hlavnich slozek - pudy, vody a ovzdusi. Dale budou respektovany konkretni a jednoznacne pozadavky dotcenych organu, plynouci z jinych pravnich pfedpisu, uplatnene v ramci projednavani zadani Zmeny c. 7. Pozadavky dotcenych organu plynouci z dalsich pravnich pfedpisu, uplatnene v prubehu projednavani navrhu zadani Zmeny c. 7 jsou pofizovatelem spolu s urcenym zastupitelem vyhodnoceny a zapracovany do zadani Zmeny c. 7. i) Pozadavky a pokyny pro feseni hlavnich stretu zajniu a problemu v uzemi Pozadavky jsou kladeny na posouzeni aktualnich limitu v uzemi, pfedevsim OP nadzemnich i podzemnich vedeni technicke infrastruktury. j) Pozadavky na vymezeni zastavitelnych ploch a ploch pf estavby s ohledem na obnovu a rozvoj sidelni struktury a polohu obce v rozvojove oblasti nebo rozvojove ose Tato zmena vyvola pozadavek na vymezeni ploch pfestavby a to na techto pozemcich navrhovane lokality c. 1: parcelyp.c. 222/1, 228/17 (k.u. Vyklice), stavebni parcely 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321,323, 324,325,326, 328; 97/1,2,3,4, 5, 8, 9,10,11,12 (k.u. Vyklice). Jako plochy pfestavby jsou vymezeny plochy s funkcnim vyuzitim,,obcanska vybavenost". Zbyle pozemky lokality c. 1 (parcely p.c. 228/1,2; cast p.c. 174/11, k.u. Vyklice) budou vymezeny jako rozvojove plochy urcene pro funkcni vyuziti,,obcanska vybavenost",,,sport a rekreace" a,,zahrady", budou zahrnuty do zastavitelnych ploch. k) Pozadavky na vymezeni ploch a koridoru, ve kterych bude ulozeno provefeni zmen jejich vyuziti uzemni studii Cele fesene uzemi bude provefeno uzemni studii.

8 1) Pozadavky na vymezeni ploch a koridoru, pro ktere budou podminky pro rozhodovani o zmenach jejich vyuziti stanoveny regulacnim planem Pozadavky na vymezeni ploch a koridoru, pro nez budou podminky pro rozhodovani o zmenach jejich vyuziti stanoveny regulacnim planem, nejsou stanoveny. m) Pozadavky na vyhodnoceni vlivu uzemniho planu na udrzitelny rozvoj uzemi, pokud dotceny organ ve svem stanovisku k navrhu zadani uplatnil pozadavek na zpracovani vyhodnoceni z hlediska vlivu na zivotnf prostredi nebo pokud nevyloucil vyznamny vliv na evropsky vyznamnou lokalitu ci ptaci oblast Nepfedpoklada se zpracovavat v teto zmene uzemne planovaci dokumentace vyhodnoceni vlivu na zivomi prostfedi. n) Pf ipadny pozadavek na zpracovani konceptu, vcetne pozadavku na zpracovani variant Vzhledem k tomu, ze zadani nepfedpoklada variantni feseni, nebude tfeba zpracovavat koncept uzemniho planu (viz 47 odst. 5 zakona c. 183/2006 Sb. - stavebni zakon). Stavebni parcela bude vymezena v ramci etapy navrhu. o) Pozadavky na uspofadani obsahu konceptu a navrhu uzemniho planu a na uspofadani obsahu jejich oduvodneni s ohledem na charakter uzemi a problemy k feseni vcetne niefitek vykresu a poctu vyhotoveni Koncept feseni nebude zpracovavan. Die stavebniho zakona c. 183/2006 Sb. a vyhlasky c.500/2006 Sb.o uzemne analytickych podkladech, uzemne planovaci dokumentaci a zpusobu evidence uzemne planovaci cinnosti bude dokumentace obsahovat: - graficka pfiloha k zadani: problemovy vykres - schema NAVRH - textovou cast - (a) vymezeni zastaveneho uzemi, (b) koncepci rozvoj e uzemi obce, ochrany a rozvoj e hodnot, (c) urbanistickou koncepci,vceme vymezeni zastavitelnych ploch pfestavby a systemu sidelni zelene, (d) koncepci vefejne infrastruktury, vcetne podminek pro jeji umist'ovani, (e) koncepci uspofadani krajiny, vcetne vymezeni ploch a stanoveni podminek pro zmeny v jejich vyuziti, uzemni system ekologicke stability, prostupnost krajiny, protierozni opatfeni, ochranu pfed povodnemi, rekreaci, dobyvani nerostu, (f) stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti s urcenim pfevazujiciho ucelu vyuziti, pokud je mozne jej stanovit, pfipustneho, nepfipustneho,

9 podminene pfipustneho vyuzitf, stanoveni podmmek prostoroveho uspofadani, vcetne zakladnfch podminek ochrany krajinneho razu, (g) vymezeni vefejne prospesnych staveb, vefejne prospesnych opatfenf, staveb a opatfeni k zajist'ovani obrany a bezpecnosti statu a vymezeni pozemku pro asanaci, pro ktere Ize prava k pozemkum a stavbam vyvlastnit, s uvedenim katastralnich uzemi a parcelnich cisel, (h) vymezeni dalsich vefejne prospesnych staveb, vefejne prospesnych opatfeni, pro ktere Ize uplatnit pfedkupni pravo, (j) udaje o poctu listu uzemnfho planu a poctu vykresu. - grafickou cast - (a) vykres zakladniho clenenf (b) hlavni vykres ODUVODNENI Textova cast: - vyhodnocenf koordinace vyuzfvani uzemi z hlediska sirsfch vztahu - udaje o splneni zadani - oduvodneni pfijateho fesenf - informace o vysledcich vyhodnocenf vlivu na udrzitelny rozvoj - vyhodnoceni pfedpokladanych dusledku navrhovaneho feseni na zemedelsky pudnf fond - graficka cast - koordinacni vykres - vykres sirsfch vztahu - pfedpokladany zabor ZPF

10 Grafiqka pnlol^a k zadani Problemovy vykres - schema Lokalita c/vii/1 COZK2010

Návrh ZADÁNÍ. Změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Chabařovice

Návrh ZADÁNÍ. Změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Chabařovice Návrh ZADÁNÍ Změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Chabařovice 10/2011 podle 47 zákona 183/2006 Sb. (Stavební zákon) a přílohy č.6 vyhlášky o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HŘEBEČ. pro projednání podle 47 stavebního zákona

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HŘEBEČ. pro projednání podle 47 stavebního zákona NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HŘEBEČ pro projednání podle 47 stavebního zákona POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD HŘEBEČ SRPEN 2012 O pořízení změny č. 3 ÚPO Hřebeč rozhodlo zastupitelstvo obce dne 28.6.2012

Více

Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice

Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice pořizovatel: Obec Skály září 2011 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starostka obce: Antonín Müller Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Červen2012

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Jan Jelínek pověřený

Více

ZADÁNÍ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHYŠKY

ZADÁNÍ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHYŠKY ZADÁNÍ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHYŠKY Obsah: a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších územních vztahů b) požadavky na

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla.

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla. Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Kunžak duben 2009 a) úvod O pořízení změny č. 1 územního plánu Kunžak rozhodlo zastupitelstvo obce Kunžak svým usnesením ze dne 29. 1. 2009. Jedná se o lokalitu (dále

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV ZADÁNÍ ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV Obsah : a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších územních vztahů b)

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou

N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou Vypracoval: Městský úřad Stráž nad Nežárkou a) úvod prosinec 2008 O pořízení změny č. 3 územního plánu sídelního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení změny Z 3016/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a stanovení hlavních cílů rozvoje území Pořízení

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH)

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH) ZADÁNÍ (NÁVRH) ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC Pořizovatel: Městský úřad Nový Bor stavební úřad a úřad územního plánování Nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor návrh ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ říjen 2011 Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování),

Více

Návrh Zadání Změny č. 5 UPO Chlum u Třeboně

Návrh Zadání Změny č. 5 UPO Chlum u Třeboně Návrh Zadání Změny č. 5 UPO Chlum u Třeboně Vypracoval: MěÚ Třeboň Pořizovatel: Ing. Lenka Samcova, referent odboru územního plánování a stavebního řádu Ing. arch. Aleš Valder, vedoucí oddělení územního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

ZADÁNÍ 65. ZMĚNY. POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC Stavební úřad. oddělení územního plánování nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1

ZADÁNÍ 65. ZMĚNY. POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC Stavební úřad. oddělení územního plánování nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC ZADÁNÍ 65. ZMĚNY ZÁVAZNÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBEREC Strategická změna Zoologická zahrada Liberec POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC Stavební úřad. oddělení územního plánování

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁŠŤANY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁŠŤANY ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁŠŤANY katastrální území Chrášťany u Týna nad Vltavou a Pašovice NÁVRH ZADÁNÍ BŘEZEN 2012 Návrh na pořízení: Obec Chrášťany Pořizovatel: Městský úřad Týn nad Vltavou, nám.

Více

Zadání Změna č. 3 Územního plánu obce Smržov - návrh

Zadání Změna č. 3 Územního plánu obce Smržov - návrh ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA Zadání Změna č. 3 Územního plánu obce Smržov - návrh Zadání je zpracováno v souladu s 55 odst. 2 a 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE Zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, podle přílohy

Více

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám.

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Srpen 2011 1 Obsah zadání: a) Požadavky

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů zpracovaný

Více

Změna č. 2 územního plánu obce Čachovice návrh zadání květen 2012 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2

Změna č. 2 územního plánu obce Čachovice návrh zadání květen 2012 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁN OBCE ČACHOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 Pořizovatel dle 6 odst. 2 Obecní úřad Čachovice s plněním ustanovení 24 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění Ing. Renata Perglerová s

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NAHOŘANY

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NAHOŘANY Městský úřad Nové Město nad Metují odbor výstavby a regionálního rozvoje ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NAHOŘANY k.ú. Lhota u Nahořan Pořizovatel: Městský úřad Nové Město nad Metují Zpracoval: Mgr.

Více

o o - - - - - - - Příloha č.3 Obsah OOP I. VÝROK 2 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOSTOUŇ K projednání dle 47 POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD HOSTOUŇ PROSINEC 2010

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOSTOUŇ K projednání dle 47 POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD HOSTOUŇ PROSINEC 2010 ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOSTOUŇ K projednání dle 47 POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD HOSTOUŇ PROSINEC 2010 O pořízení změny č.3 ÚPO Hostouň rozhodlo zastupitelstvo obce dne 19.7.2010 usnesením č. 4/7/2010.

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMYŠL ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ODDĚLENÍ ÚŘADU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl, tel. +420 461 653333, fax+420 461 612 218 Návrhzadání změnyč.2územníhoplánuobce

Více

Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, Hodonín. Návrh. ZADÁNÍ změny č. 3. územního plánu obce.

Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, Hodonín. Návrh. ZADÁNÍ změny č. 3. územního plánu obce. Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Návrh ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu obce Prušánky únor 2010 Zadání změny č. 3 územního plánu obce Prušánky Zastupitelstvo

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice Pořizovatel: Městský úřad Sokolov odbor stavební a územního plánování Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Určený zastupitel: Ing. Radek Hošek Duben 2016 Úvod:

Více

KOROZLUKY s OSADOU SEDLEC

KOROZLUKY s OSADOU SEDLEC KOROZLUKY s OSADOU SEDLEC II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZMĚNA Č.2 1. TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL: OBEC KOROZLUKY POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU PROJEKTANT: ING. ARCH. JAN HASÍK MOST 01/2014 1 Širší vztahy

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÁ VES

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÁ VES NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÁ VES Květen 2011 Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, ing.

Více

změny č. 4 územního plánu obce

změny č. 4 územního plánu obce ZADÁNÍ změny č. 4 územního plánu obce KAMENICE zpracované přiměřeně podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í Obec Vítanov, Vítanov 126, 539 01 Hlinsko VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2008 Územní plán Vítanov Zastupitelstvo obce Vítanov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

Změna č.5 Územního plánu Mšené-Lázně, Martiněves, Charvatce pro obce Martiněves a Charvatce

Změna č.5 Územního plánu Mšené-Lázně, Martiněves, Charvatce pro obce Martiněves a Charvatce Změna č.5 Územního plánu Mšené-Lázně, Martiněves, Charvatce pro obce Martiněves a Charvatce NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, Úřad územního plánování srpen 2008 a) požadavky vyplývající

Více

NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VLAČICE

NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VLAČICE 1 NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VLAČICE Pořizovatel Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje DATUM: květen 2013 1 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Územně plánovací dokumentace Změna č.1 územního

Více

stabilní katastr 1825 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE

stabilní katastr 1825 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE Pořizovatel Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování ve smyslu 6 odst.1), písm.c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších

Více

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

NÁVRH ZADÁNÍ HORNÍ DUNAJOVICE ŘÍJEN 2011

NÁVRH ZADÁNÍ HORNÍ DUNAJOVICE ŘÍJEN 2011 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost obce Nové Bránice pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOVÁLOVICE - OSÍČANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOVÁLOVICE - OSÍČANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOVÁLOVICE - OSÍČANY Předložený k projednání Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších

Více

Zadání změny č.1 územního plánu Sušice ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPN SUŠICE NÁVRH

Zadání změny č.1 územního plánu Sušice ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPN SUŠICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPN SUŠICE NÁVRH Zadání změny č. 1 územního plánu Sušice určený k projednání v souladu s ust. 55 odst. 2, tj. přiměřeně podle ust. 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARVINÁ

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARVINÁ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARVINÁ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 12 určené k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

změna č. 1 územního plánu Vráto

změna č. 1 územního plánu Vráto změna č. 1 územního plánu Vráto zpracovaný v souladu s 47 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů stupeň dokumentace NÁVRH

Více

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna Obec Krouna, Krouna 218, 539 43 Krouna Územní plán Krouna Zastupitelstvo obce Krouna, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 pořizovatel Městský úřad Kroměříž odbor rozvoje města Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž datum 05/2008 zakázkové číslo 2008-021-07 kopie strana 1/6 OBSAH 1. VYMEZENÍ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

Návrh zadání Změny č. 4 ÚP Hluboká nad Vltavou

Návrh zadání Změny č. 4 ÚP Hluboká nad Vltavou Návrh zadání Změny č. 4 ÚP Hluboká nad Vltavou Pořizovatel: Městský úřad Hluboká nad Vltavou, odbor stavební a stavební úřad Prosinec 2015 Příloha ke Zprávě o uplatňování územního plánu Hluboká nad Vltavou.

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starosta obce: Jaroslav Pavlíček Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Duben

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÉ MÉSTO

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÉ MÉSTO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÉ MÉSTO Předložený k projednání Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších

Více

A. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů

A. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů A. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů A.1. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje V Politice

Více

Zmena c. 4 uzemniho planu mesta Chabarovice

Zmena c. 4 uzemniho planu mesta Chabarovice Zaznam o ucinnosti Spravni organ, ktery uzemni plan vydal: Zastupitelstvo mesta Chabafovice Cislo usneseni: 113/2009 Datum vydani: 8.12.2009 Datum nabyti ucinnosti: 23.12.2009 Pofizovatel: Mestsky ufad

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Zadání Změny č. 15 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou - Návrh

Zadání Změny č. 15 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou - Návrh Zadání Změny č. 15 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou - Návrh Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠABINA

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠABINA ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠABINA v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických

Více

Územní plán obce města Litvínov

Územní plán obce města Litvínov Územní plán obce města Litvínov Zadání změny č. 5 územního plánu Litvínova prosinec 2006-1 - OBSAH Identifikační údaje... 3 a) Důvody pro pořízení změny č.5 územního plánu obce a stanovení hlavních cílů

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ ZPRACOVANÉ DLE 47 ZÁKONA Č. 183/2006 SB., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU, V PLATNÉM ZNĚNÍ, DLE 11 VYHLÁŠKY Č. 500/2006 SB., O ÚZEMNĚ

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov 1 Na základě návrhu vlastníka pozemku (občana obce) schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov.

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

STAŘÍČ NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

STAŘÍČ NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STAŘÍČ zpracovaný v souladu s 11 a s přílohou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

Obec Ondřejov. Zadání změny územního plánu obce

Obec Ondřejov. Zadání změny územního plánu obce Obec Ondřejov Třemblat, Turkovice Zadání změny územního plánu obce Zpracovatel návrhu zadání: RNDr. Radim Perlín, autorizace ČKA 01 139 Datum: září 2008 1 Zadání změny územního plánu obce Ondřejov návrh

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Svratouch

Zpráva o uplatňování Územního plánu Svratouch Zpráva o uplatňování Územního plánu Svratouch za období 9/2010-8/2014 návrh určený k projednání s dotčenými orgány, Krajským úřadem Pardubického kraje, sousedními obcemi a veřejností dle ustanovení 55

Více

ZMĚNY č. 18 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU CHRUDIMI

ZMĚNY č. 18 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU CHRUDIMI N Á V R H Z A D Á N Í pro pořízení ZMĚNY č. 18 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU CHRUDIMI Ř E Š E N É L O K A L I T Y Pořizovatel MĚSTO CHRUDIM odbor územního plánu a regionálního rozvoje oddělení územního

Více

ÚPO SYROVICE. ZMĚNA č. V NÁVRH ZADÁNÍ. Městský úřad Židlochovice

ÚPO SYROVICE. ZMĚNA č. V NÁVRH ZADÁNÍ. Městský úřad Židlochovice Městský úřad Židlochovice Odbor územního plánování a stavební úřad Masarykova100, 667 01 Židlochovice Vyřizuje: Ing. Michaela Hlaváčková, tel.: 547 428 771 č. jednací: OÚPSÚ 18 644 / 10 / Hl ZMĚNA č. V

Více

Zadání Změny č. 1 Územního plánu Chlumec nad Cidlinou - návrh

Zadání Změny č. 1 Územního plánu Chlumec nad Cidlinou - návrh ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA Zadání Změny č. 1 Územního plánu Chlumec nad Cidlinou - návrh Zadání je zpracováno v souladu s 55 odst. 2 a 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE VODNÍ PLOCHY

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE VODNÍ PLOCHY NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE VODNÍ PLOCHY Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci rozvoje

Více

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Pořizovatel: Městský úřad Konice, odbor výstavby Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště: Na Příhonech 405, 798 52 Konice Oprávněná osoba: Ing. Tomáš

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 2 Územního plánu Habartov

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 2 Územního plánu Habartov NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 2 Územního plánu Habartov Pořizovatel: Městský úřad Sokolov odbor stavební a územního plánování Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Určený zastupitel: Ivo Zemek starosta města Habartov

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLADEK

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLADEK ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLADEK Zadání změny č.1 územního plánu Kladek (dále jen zadání ) zpracované dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 7 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠEBETOV

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 7 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠEBETOV Pořizovatel Městský úřad Boskovice, odbor výstavby a územního plánování, ve smyslu 6 odst. 1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů zpracoval

Více

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE MĚSTYS DŘEVOHOSTICE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE Zastupitelstvo městyse Dřevohostice, příslušné podle ust. 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PASKOV

NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PASKOV NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PASKOV sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný

Více

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ srpen 2015 pro společné jednání Záznam o účinnosti Změny č. 5 ÚPNSÚ Kosoř vydávající správní orgán: datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: jméno oprávněné

Více

Návrh zadání Územního plánu Jablonné nad Orlicí

Návrh zadání Územního plánu Jablonné nad Orlicí Návrh zadání Územního plánu Jablonné nad Orlicí Zadání vypracovala: Melanie Holubová, Městský úřad Žamberk, Odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk ve spolupráci

Více

Územní plán Hybrálec

Územní plán Hybrálec 0dPořizovatel: Zpracovatel návrhu OOP Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování Ing. Jana Vališová Č. j. xxxxxxx Hybrálec, xx. xx xx. Zastupitelstvo obce Hybrálec souladu s ustanovením 6 odst. 5

Více

Článek 1. Článek 2. Článek 3

Článek 1. Článek 2. Článek 3 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA VIMPERK o závazné části Změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Vimperk kterou se mění závazná část územního plánu sídelního útvaru Vimperk Zastupitelstvo města Vimperk

Více

HLAVATCE. Změna č. 1 územního plánu obce. stupeň dokumentace: NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území: Hlavatce u Českých Budějovic

HLAVATCE. Změna č. 1 územního plánu obce. stupeň dokumentace: NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území: Hlavatce u Českých Budějovic Změna č. 1 územního plánu obce HLAVATCE stupeň dokumentace: NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území: Hlavatce u Českých Budějovic pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ZADÁNÍ 53. ZMĚNY. hromadná změna

ZADÁNÍ 53. ZMĚNY. hromadná změna STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC ZADÁNÍ 53. ZMĚNY ZÁVAZNÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBEREC hromadná změna POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC Stavební úřad. oddělení územního plánování nám. Dr. E. Beneše 1,

Více

Změny č. 2 Územního plánu Litoměřice

Změny č. 2 Územního plánu Litoměřice N Á V R H Z A D Á N Í Změny č. 2 Územního plánu Litoměřice Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice - odbor územního rozvoje - úřad územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem Města Litoměřice

Více

DOLNÍ PĚNA ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Oprávněná úřední osoba pořizovatele: jméno a příjmení: Ing. Petra Vozábalová

DOLNÍ PĚNA ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Oprávněná úřední osoba pořizovatele: jméno a příjmení: Ing. Petra Vozábalová změna č. 4 územního plánu obce DOLNÍ PĚNA projektant: Ing. arch. Zuzana Hudcová Na Hradbách 52/I 377 01 Jindřichův Hradec pořizovatel: Městský úřad Jindřichův Hradec odbor výstavby a územního plánování

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více