ic;--;:i«"--;; - "=---"V-=-;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ic;--;:i«"--;; - "=---"V-=-;"

Transkript

1 soc&jnf, ; MINISTERSTVO gkolstvf, OPVzdSISviinl TOnd V CR EVROPSKA UNIE MLADE2E A TeLOV^CHOVY pro konkurencenchopnoat INVESTICE DO ROZVOJE VZDElAVANf 1. Vefejne zakazky Zapis1 o posouzeni a hodnoceni nabidek Nazev zakazky: ZAJISTENI DOPRAVY PRO EXKURZE A STAZE SRS VODNANY Registracni cislo projektu: CZ.1.07/1.1.14/ Nazev prqjektu: Zvysovani kvality vyuky na Stfedni rybafske skole Vodfiany a zvysovani motivace zaku zakladnich skol ke vzdelavani v technickych a pfirodovednych oborech Pfedpokladana cena s DPH: projekt ,- Kc skola ,-Kc Lhuta pro podavani nabidek: od od 8:00 hod do do 12:00 hod. 2. Identifikacni iidaje o zadavateli Nazcv/obchodni firma zadavatele Sidlo/misto podnikani ic;--;:i«"--;; - "=---"V-=-; Jmcno a prijmeni osoby opravnene jednat jmenem zadavatele Stfedni rybafska skola a Vyssi odborna skoia vodniho hospodafstvi a ekologie, Vodfiany, Zatisi 480 Zatisi 480, Vodfiany Ing. Karel Dubsky Misto konani hodnotici komise: Stfedni rybafska skola a Vyssi odborna skola vodniho hospodafstvi a ekologie Vodfiany, feditelna skoly Slozeni hodnotici komise: Helena Sediva, Ing. Jin Macar. Marie Zizkova, Jana Aiznerova, Ing. Karel Dubsky, RNDr. Jana Krejsova Datum konani jednani hodnotici komise: Zahajeni zasedani: 11,50 Ukonceni zasedani: 12,20 3. Prubeh jednani hodnotici komise (zadavatel popise prubeh jednani hodnotitelske komise) 1 V pfipads vefejnych zakazek zadavanych podle zakona C. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, se msni nazev tohoto dokumentu na,,zprava o posouzeni a hodnoceni nabidek! Stranka 1 z 8

2 socialnf **. 1 MINISTERSTVO SKOLSTVf, OPVid«4vSnI fond V CR EVROPSKA UNIE MLADE2E A TELOVYCHOVY pro konkurenceachopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANf Jednani hodnotici komise bylo zahajeno dne v hod. Hodnotitelske komise uvodem zvolila pfedsedkyni teto komise Ing. Helenu Sedivou koordinatorku projektu. Komise pfevzala dodane nabidky die seznamu doslych nabidek. Z peti oslovenych firem v pozadovane Ihute dosly tfi nabidky, ktera byly zkontrolovany po formalni strance - vyhovely a bylyotevfeny (dosly v pozadovane Ihute do do 12,00 hodin). Autodoprava Houska s.r.o., oznamila em dne , ze se vyberoveho fizeni nebude ucastnit z duvodu stafi vozoveho parku. 4. Seznam oslovenych dodavatelu: N4zev/obchodni firma Veolia Transport Kubik- osobni doprava CSAD AUTOBUSY ^ Ceske Budejovice, a.s. Autodoprava Houska s.r.o. CSAD STTRANS a.s. Sidlo K Podlesl Pfibram Holeckova Vodnany Jeronymova 1485/19 V Ceske Budejovice Nerudova Hluboka nad Vltavou K Nadrazi Strakonice :.::-. - rt": ' "^ Uvefejneni vyzvy Vyzva k podavani nabidek byla uvefejnena na: I dne [X] webovych stankach ZS kraje Jihoceskeho dne ^ dale byla zvefejnena na https://v\wv\'.egordion.cz/datagordion3jck dne Seznam predlozenych nabidek Nabidku dorucili tito uchazeci: tislo nabidky Nazev/Obchodni firma ie Sidlo uchazece Datum, cas podini nabidky 2 Pouze pokud byla vyzva uvefejnfina na (v pfipade individualni projektu) nebo na webovych strankach kraje (v pfipads grantovych projektu), pfip. jinym zpusobem napf. na webovych strankach zadavatele atd. Stranka 2 z 8

3 socialni ** - MINISTERSTVO SKOLSTVf, OPVzd8l v*nr fond V CR EVROPSKA UNIE MLADE^E A TELOVYCHOVY pro konkumncebchopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZD U\VAN[ CSAD STTRANS a.s. Kubik-osobni doprava CSAD AUTOBUSY V Ceske Budejovice, a.s KNadrazI Strakonice Holeckova Vodnany Jeronymova 1485/ Ceske Budejovice osobne 11: osobne 8: osobne 12:00 7. Hodnoceni nabidek - hod not id komise Hodnoceni nabidek provedla hodnotici komise ve slozeni: J meno a pnjmcniclena hodnotici komise Jif i Macar Marie Zizkova V Helena Sediva Jana Aiznerova Ing. Karel Dubsky RNDr. Jana Krejsova Pracovni zafazenf - Odborny ucitel skoly / Vecny manazer - exkurze a praxe zaku/staz ucitelu Ekonomka skoly / Financni manazer projektu Koordinator / Manazer projektu Ucetni projektu Reditel skoly Clenka zastupitelstva -KU Pfed zahajenim hodnoceni podepsal/i hodnotitel/e cestne prohlaseni o nestrannosti a prezencni listinu. 8. Posouzeni uplnosti nabidky Nejprve byla posouzena uplnost dorucene nabidky. Posouzeni uplnosti nabidky spocivalo v provedenl kontroly udaju a dokladu, ktere byly povinnou soucasti nabidky. Temito udaji a doklady jsou: > Kryci list nabidky (viz. pfiloha c. 1) > Oceneni die specifikace - rozpis dopravy (viz. pfiloha c. 2) > Doklady prokazujici splneni zakladnich kvaliflkacnich pfedpokladu (viz. pfiloha c. 3 - uchazece, ze nema nedoplatky danove, na pojistnem zdravotnim pojisteni) Stranka 3 z 8

4 + * evropsky socicilnf ; MINISTERSTVO SKOLSTVI, OPVzdfilfivinf fond V CR EVROPSKA UNIE MLADEZE A TELOVYCHOVY pro konkurencwcitopncwt INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANf > Doklady prokazujici splneni profesnich kvalifikacnich pfedpokladu - vypis z obchodniho ci zivnostenskeho rejstfiku. ci vypis z jine obdobne evidence, pokud je v ni zapsan ktery nesmi byt starsi 90 kalendafnich dnu > Doklady prokazujici splneni technickych kvalifikacnich pfedpokladu - Stafi autoparku (viz. pfiloha c. 4) > Podepsany navrh smlouvy splnujici pozadavky zadani vyzvy vcetne oceneni die specifikace (viz. pfiloha c. 2) Po posouzenf nabidky dne z hlediska jeji upmost! hodnotici komise konstatuje, ze nabidka: Uchazec c. 1 Obchodni firm a nebo na/ev: Sidlo: Pravni forma: 1C: Nalezitosti obalky: Nabidka je zpracovana v ceskem jazyce: Kryci list, navrh smlouvy a cestne prohlaseni uchazece die zadavacich podminekj sou podepsany osobou opravnenou za uchazece jednat jmenem ci za uchazece: Nabidka je pfedlozena v jednom pare Dolozeny kvalifikacni pfedpoklady: Pozadovane phieni Dodrzen zpusob zpracovani nabidkove ceny Nabidka obsahuje vsechny souc'asti pozadovane zadavatelem v zadavacich podminkach: Z^vgr: Hodnotici komise posoudila nabidku jako uplnou a hodnoceni. CSAD STTRANS a.s. K Nadrazi Strakonice akciova spolecnost Ano ^/Ne D Ano ^/Ne D Ano ^/Ne Q Ano Kl/Ne Q Ano Kl/Ne G Ano [Xj/Ne EH Ano ^/Ne Q Ano ^ Ne G (Nabidka neobsahuje: Nabidka: IXI splnuje 1 nesplnuje pozadavky die 71 odst. 8 zakona. postoupila pfijatou nabidku do faze Uchazec c. 2 Obchodm firma nebo aazev; Sidlo: Kubik - osobni doprava Holeckova Vodnany Stranka 4 z 8

5 socialni fond v * * * * * * MINISTERSTVO SKOLSTVf. OPVzdSlfivinl EVROPSKA UNIE MLADE2E A TELOV?CHOVY pro konfcurenceachopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANf Pr vni forma; 1C: Nalezitosti obalky: Nabidka je zpracovana v Ceskem jazyce: Krycf list, navrh smlouvy a cestne prohlaseni uchazece die zadavacich podminekjsou podepsany osobou opravnsnou za uchazec'e jednat jmenem i za uchazece: Nabidka je predlozena v jednom pare" Dolozeny kvalifikacni predpoklady: Pozadovane pln&ii Dodrzen zpusob zpracovani nabidkove ceny Nabidka obsahuje vsechny souc"asti pozadovane zadavatelem v zadavacich podminkach: Zilven " : :" ; ;' ;- Fyzicka osoba Ano KI/Ne Q Ano K/Ne Q Ano D/Ne ^ nedolozen podepsany navrh smlouvy Ano E/Ne Q Ano D/Ne Kl nedolozen original ci ufedne ovefenou kopii vypisu z obchodnfho ci zivnostenskeho rejstfiku Ano Kl/Ne D Ano S/Ne D AnoD Ne ^ (Nabidka neobsahuje: podepsany navrh smlouvy, original ci ufedne ovefenou kopii vypisu z obchodnihoci zivnostenskeho rejstfiku) Nabidka: 1 1 splnuje IX] nesplnuje pozadavky die 71 odst. 8 zakona. Hodnotici komise posoudila nabidku jako neiiplnou a pfijatou nabidku vyloucila z faze hodnoceni. Uchazec c. 3 Obchodni firma nebo nazev; Sidlo: Pravni forma: 1C: Nalezitosti obalky: Nabidka je zpracovana v Cesk^m jazyce: Kryd list, navrh smlouvy a fiestne prohlasenf uchazece die zadavacich podminekjsou podepsany osobou opravnenou za uchazede jednat jmenem 5i za uchazefie: CSAD AUTOBUSY Ceske Budejovice, a.s. Jeronymova 1485/ Ceske Budejovice akciova spolecnost Ano Kl/Ne D Ano Kl/Ne Q Ano Kl/Ne Q Stranka 5 z 8

6 socialni MINISTERSTVO gkolstvf, OP VzdSISvfinr fond V CR EVROPSKA UNIE MLADEZE A TeLOVYCHOVY pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDEUWANI Nabidka je predlozena v jednom pare Dolozeny kvalifikafcnipfedpokjady: Pozadovane plneni Dodrzen zpusob zpracovani nabidkov ceny Nabidka obsahuje vsechny sou56sti pozadovane zadavatelem v ^davacichpodminkach: Zsiver: Ano [x]/ne Q Ano S/Ne D Ano ^/Ne Q Ano gj/ne Q Ano [XI Ne i 1 (Nabidka neobsahuje: podepsany navrh smlouvy, original ci ufedne ovefenou kopii vypisu z obchodniho ci zivnostenskeho rejstfiku) Nabidka: IA! splnuje 1 1 nesplnuje pozadavky die 71 oil st. 8 zakona. Hodnotici komise posoudila nabidku jako uplnou a postoupila pfijatou nabidku do faze hodnoceni. 9. Seznam vyloucenych nabidek Na zaklade posouzeni nabidek hodnotici komisi nize uvedene nabidky nesplnuji pozadavky stanovene zadavatelem. Nabidky bvly vylouceny z licasti ve vyberovem fizeni. islo nabidky Nazev/Obchodni firma ie Sidlo uchazece Datum, cas ; podani nabidky 2. Kubik-osobni doprava Holeckova Vodnany :15 hodin osobne 10. Hodnoceni nabidek Na zaklade posouzeni nabidek hodnotici komisi postoupilo do faze hodnoceni nabidek 2 nabidky (nabidku c.l a nabidku c.3) Nabidky byly hodnoceny die jednoho hodnoticiho kriteria: nabidkova cena 100 % feh> nabidky Nabidkova cena bezbph ;=:; Nabidkova cena sdph Fofadifirem ,- ztohoprojekt382900, ,- ztohoprojekt ,- 2 Str&ika 6 z 8

7 socialnf MINISTERSTVO SKOLSTVI, fond V CR EVROPSKA UNIE MLADE2E A T^LOVVCHOVY pro konkurenceachopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANl ,- ztoho projekt , ,- ztoho projekt ,- 1 Viz vyplnene tabulky clenu komise - kriterii hodnoceni. 11. Vy sledek hodnoceni Komise doporucuje vedeni skoly vybrat firmu c. 3. (CSAD AUTOBUSY Ceske Budejovice, a.s.), protoze nabidka podana vybranym uchazecem splnuje pozadavky na plneni pfedmetu zakazky, v nabidce je odpovidajicim zpusobem uveden popis nabizenych sluzeb. Cenova nabidka uchazece je vyhovujici pod limitem pfedpokladane hodnoty zakazky. Nabidkova cena vcetne DPH: projekt ,- K6 skola ,- Kc Firma c.3 : CSAD AUTOBUSY Ceske Budejovice, a.s. ICO Jeronymova 1485/19, Ceske Budejovice splnila vsechny podminkv zadani vyberoveho Hzeni. 12. Prilohy Jmenovaci listina Prezencni listina Cestne prohlaseni o nepodjatosti a nestrannosti Seznam podanych nabidek 13. Dalsi informace Nerelevantni 14. Slozeni hodnotici komise a podpisy clenu hodnotici komise Svym podpisem stvrzuji, ze tento protokol odpovida prubehu zasedani komise pro hodnoceni nabidek na zakazku Projekt,,Zvysovani kvality vyuky na Stfedni rybafske skole Vodnany a zvysovani motivace zaku zakladnich skol ke vzdelavani v technickych a pn'rodovednych oborech" Registracni cislo projektu: CZ. 1.07/1.1.14/ Nazev zakazky: ZAJISTEM DOPRAVY PRO EXKURZE A STAZE SRS VODNANY Stranka 7 z 8

8 socialni ** MINISTERSTVO SKOLSTVf. OP VzdSlfivinr EVROPSKA UNIE MLADE2E A TELOVVCHOVY pro konkurenceschopnost NVESTICE DO ROZVOJE VZD U\VANf Jmeno a pf ijmeni lena hodnotici komise Jifi Macar Marie Zizkova Helena Sediva Jana Aiznerova Ing. Karel Dubsky RNDr. JanaKrejsova Zapsala: Helena Sediva // 1 ^ 1 ^f/^/ ^^ / 2V^ / ^ Sc Podpis % Ve Vodnanech dne Pfedani zpravy o posouzeni a hodnoceni nabidek zadavateli Zprava byla predana zadavateli dne Jmeno a pf ijmeni osoby opravnene jednat jmenem zadavatele Podpis opravnene osoby zadavatele Razitko zadavatel Karel Dubsky v3u^ ) ST#<=r>wf "VB^^SKA $KOLA A VYSSl ODBORNA SKOLA VODNiHO HOPPODAftSTVi A EKOLOGiE, VOD^IANY ZStisi 480 Vodhany bb 01 Stranka 8 z 8

9 evrpsky * * soc&lnf * MIN1STERSTVO SKOLSTVf, OPVzdelivfinI fond V OR EVROPSKA UNIE MLADE^E A TgLOvVCHOVY ' pro konkurancescliopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANl Jmenovaci listina V souladu se Zasadami pro zadavani vefejnych a jinych zakazek Jihoceskym krajem a jim zrizemmi pfispevkovymi organizacemi, zrizenymi prispevkovymi organizacemi a die 6 zakona c. 137/2006 Sb. o vefejnych zakazkach, Vas jmenuji clenem vyberove komise pro poptavkove fizeni na nejvyhodnejsiho zhotovitele k zajisteni akce:,,zajisteni DOPRAVY PRO EXKURZE A STAZE SRS VODNANY" ve vyb^rovem fizeni bylo osloveno celkem 5 firem, ktere pfedlozi sve konkurendni nabfdky v zalepenych obalkach nejpozdeji do do 12,00 hodin na adresu zadavatele. S I o z en i vyberove komise: Ing. Helena Sediva - manazer projektu OP VK SRS Vodnany Ing. Jifi Macar - odborny u itel - V5cny manazer - exkurze a praxe zaku/staz ucitelu Marie Zizkova - flnan^ni manaler projektu OP VK SRS Jana Aiznerova - ucetni projektu Ing, Karel Dubsky - feditel skoly RNDr. Jana Krejsova - zastupitelka KU Nahradnici Ing. Jifi Hronek - odborny ucitel - Vecny manazer - zlepseni podminek pro vyuku Ing. Karel Vlasak - zastupitel KU OtvlfAniobalekse uskutechi dm 2A.^2Ql$y 12,01 hodin vreditelne skolv ( prosime o ucast jii v 11,50 hodin z organizacnich duvodu ). Ukolem komise bude posoudit tyto nabidky a vybrat pro skolu tu nejvyhodnejsi jak z hlediska organizace chodu skoly, tak z hlediska ekonomickeho. Vefim, ze vyuzijete svych bohatych zkusenosti a pomuzete vedeni skoly vybrat tu nejvyhodnejsi ftrmu. Pfitom je nutne se driet vgech platnych zakonnych jpfedpisu pro T/vK&mAfQ ri-7pni *"^M< TveAftSKA vyberova nzem. A vyssi ODBORNA SKOLA K teto cinnosti Vam pfeji mnoho uspechu. vo^of0g? Zat&i 480 Vodnany 'J Ing. Karel Dubsky feditel skoly Projekt,,Zvy ovani kvality vyuky na Stfednt rybarske 5kole Vodnany a zvysovani motivace ^akfi zakladnlch gkol ke vzdglavani v technickych a pfirodovgdnych oborech", reg.e. CZ. 1.07/ /

10 soci^lni **,, MiNISTERSTVO SKOLSTVf, OPVattMvtaf fond V CR EVROPSKA UNIE MLADE2E A T LOWCHOVY pro koi*uwnca*chopikn«investice DO ROZVQJE VZDElAVANf Prezencnf listma Jednani hodnotici komise Nazev zakazky:,,zajisteni tiskarskych a souvisejicich sluzeb" Misto a datum jednani hodnotici komise: SRS Vodnany, Jmeno apfijmeni clena hodnotici komise Podpis Ing. Helena Sediva Ing. Jifi Macar V Marie Zizkova Jana Aiznerova Ing. Karel Dubsky \j RNDr. Jana Krejsova Projekt,,ZvySovani kvality vyuky na Stfedni rybafske Skole Vodnany a zvysovani motivace zaku zakladnfch Skol ke vzdelavani v technickych a pfirodov dnych oborech", reg.c. CZ. 1.07/1.1.14/

11 soci&lni fondvcr MINISTERSTVO SKOLSTVf. EVROPSKAUN1E INVESTICE DO ROZVOJEVZD LAvANf Nazev zakazky:,,zajisteni DOPRAVY PRO EXKURZE A STAZE SRS VODNANY" v Nazev/ obchodni firma zadavatele: Stredni rybafska skola a VOS VHE Vodnany se sidlem: Vodnany , Zatisi 480 1C: CESTNE PROHLASENI O NESTRANNOSTI A NEPODJATOSTI Jd, nize podepsand Ing, Helena Sedivd, narozena 22,8.1982, timto prohlasuji, ze jsem se nepodilela na zpracovani nabidky uchazece, s zadnym z uchazecu mne nespojuje osobni, pracovni ci jiny obdobny pomer, nemam z jinych duvodu osobni zajem na zadani zakazky. Zaroven prohlasuji, ze zachovam mlcenlivost o vsech skutecnostech, se kterymi se jako clen hodnotici komise pfi hodnoceni pfedlozenych nabidek seznamlm. V Vodnanech, dne podpis Projekt,,Zvy ovani kvality vyuky na Stfedni rybafske Skole Vodnany a zvygovani motivace zakq zakladnich skol ke vzdelavani v technickych a pfirodovednych oborech", reg.a. CZ. 1.07/1.1.14/

12 socialni MINISTERSTVO SKOLSTVl, OPVaMUrinf fond V CR EVROPSKA UNIE WLADE2E A T LOVYCHOVY pro tonkurenewehopnoal investice DO ROZVOJE VZD UAVAlMl Nazev zakazky:,,zajisteni DOPRAVY PRO EXKURZE A STAZE SRS VODNANY" Nazev/ obchodni flrma zadavatele: Stredni rybarska skola a VOS VHE Vodnany se sidlem: Vodnany , Zatisi 480 1C: CESTNE PROHLASENI O NESTRANNOSTI A NEPODJATOSTI Jd, nizepodepsand Jana Aiznerovd, narozena , timto prohlasuji, ze jsem se nepodilela na zpracovani nabidky uchazece, s zadnym z uchazecu mne nespojuje osobni, pracovni ci jiny obdobny pomer, nemam z jinych duvodu osobni zajem na zadani zakazky. Zaroven prohlasuji, ze zachovam mlcenlivost o vsech skutecnostech, se kterymi se jako clen hodnotici komise pfi hodnoceni pfedlozenych nabidek seznamim. V Vodnanech, dne v podpis Projekt,,Zvy ovani kvality vyuky na Stfedni rybafsk Skole VodAany a zvysovani motivace zaku zakladnfch skol ke vzdglavani v technickych a pfirodovgdnych oborech", reg.6. CZ.1.07/1.1.14/

13 socialni fond v CR ** ' MINISTERSTVO SKOLSTVl, OPVWWrfnl EVROPSKA UNIE WLADE2E A T LOVYCHOUY pro tonkuiwic»»chopno«i investice DO ROZVOJE VZDELAVANf Nazev zakazky:,,zajisteni DOPRAVY PRO EXKURZE A STAZE SRS VODNANY" V Nazev/ obchodni firma zadavatele: Stfedni rybafska skola a VOS VHE Vodnany se sidlem: Vodnany , Zatisi 480 iti CESTNE PROHLASENI O NESTRANNOSTI A NEPODJATOSTI Jd, nizepodepsany KarelDubsky, narozen , timtoprohlasuji,ie jsem se nepodilel na zpracovani nabidky uchazece, s zadnym z uchazecu mne nespojuje osobni, pracovni ci jiny obdobny pomer, nemam z jinych duvodu osobni zajem na zadani zakazky. Z^roven prohlasuji, ze zachovam mlcenlivost o vsech skutecnostech, se kterymi se jako clen hodnotici komise pfi hodnoceni pfedlozenych nabidek seznamim. V Vodnanech, dne podpis Projekt,,Zvy ovani kvality v>'uky na Stfedni rybafske Skole Vodnany a zvygovani motivace Xaku zakladnich skol ke vzdelavani v technickych a pfirodove'dnych oborech", reg.6. CZ. 1.07/1.1.14/

14 evropsky soc&lni A~"J~x«; MINISTEHSTVO SKOLSTVI, «^»v«i fond V CR EVROPSKA UNIE WtADE^E A T LOVYCHOVY pro konkurancmchapmttt INVESTICE DO ROZVOJE VZD LAvAfMl Na/ev zakazky:,,zajisteni DOPRAVY PRO EXKURZE A STAZE SRS VODNANY" V Nazev/ obchodni ilrma zadavatele: Stredni rybarska skola a VOS VHE Vodnany se sidlem: Vodnany , Zatisi 480 1C: CESTNE PROHLASENI O NESTRANNOSTI A NEPODJATOSTI Jd, nize podepsany Ing. Jih'Macar, narozen , timto prohlasitji, ze jsem se nepodilel na zpracovani nabidky uchazece, s zadnym z uchazecu mne nespojuje osobni, pracovni ci jiny obdobny pomer, nemam z jinych duvodu osobni zajem na zadani zakazky. Zaroven prohlasuji, ze zachovam mlcenlivost o vsech skutecnostech, se kterymi se jako clen hodnotici komise pfi hodnoceni pfedlozenych nabidek seznamim. V Vodnanech, dne Projekt,,ZvySovani kvality vyuky na Stfedni rybafske skole Vodfiany a zvysovani motivace zaku zakladnich gkol ke vzdslavani v technickych a pfirodove'dnych oborech4', reg.d. CZ. 1.07/1.1.14/

15 socialnim i MINISTERSTVO ivitf^njit,iiwiv\-/wr\' '^ui1! SKOLSTVl, fond V CR EVROPSKA UN!E MLADE2E A TELOVYCHOVY INVESTICE DO R02VOJE VZD l_avanf Nazev zakazkv:,,zajisteni DOPRAVY PRO EXKURZE A STAZE SRS VODNANY" Nazev/ obchodni firma zadavatele: Stfedni rybarska skola a VOS VHE Vodnany se sidlem: Vodnany , Zatisi 480 1C: CESTNE PROHLASENI O NESTRANNOSTI A NEPODJATOSTI Jd, nize podepsand Marie Zilkovd, narozend 9.1,1965, timto prohlasuji, ze jsem se nepodilela na zpracovani nabidky uchazece, s zadnym z uchazecu mne nespojuje osobni, pracovni ci jiny obdobny pomer, nemam z jinych duvodu osobni zajem na zadani zakazky. Zaroven prohlasuji, ze zachovam mlcenlivost o vsech skutecnostech, se kterymi se jako clen hodnotici komise pfi hodnoceni pfedlozenych nabidek seznamim. V Vodnanech. dne podpis Projekt,,Zvysovanf kvality v>ruky na Stfedni rybafske Skole Vodflany a zvysovani motivace zaku zakladnich skol ke vzdelavani v technickych a pfirodovsdnych oborech", reg.c. CZ. 1.07/1.1.14/

16 evropsky social nf.. MINISTEPSTVO gkolstvf, «r.«--,«. fond V CR EVROPSKA UNfE WLADE2E A T LOVYCHOVY pn konkurmcaschopnost 1NVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANf Nazev zakazky:,,zajisteni DOPRAVY PRO EXKURZE A STAZE SRS VODNANY" Nazev/ obchodni firma zadavatele: Stfedni rybarska skola a VOS VHE Vodnany se sidlem: Vodnany , Zatisi 480 1C: CESTNE PROHLASENI O NESTRANNOSTI A NEPODJATOSTI Jd, nizepodepsand RNDr. Jana Krejsovd, narozend , titntoprohlasujl ze jsem se nepodilela na zpracovani nabidky uchazece, s zadnym z uchazecu mne nespojuje osobni, pracovni ci jiny obdobny pomer, nemam z jinych duvodu osobni zajem na zadani zakazky. Zaroven prohlasuji, ze zachovam mlcenlivost o vsech skutecnostech, se kterymi se jako clen hodnotici komise pfi hodnoceni pfedlozenych nabidek seznamim. V Vodnanech. dne ipis Projekt,,ZvySovani kvality v>ruky na Stfedni rybarske Skole Vodftany a zvygovani motivace zaku zakladnich skol ke vzdglavam v technickych a pfirodov&dnych oborech", reg.c. CZ, 1,07/1.1.14/

17 social n i fond V OR * + * MINISTERSTVO SKOLSTVf, OP VzdelfivSnr A i &LOVYCHOVY pro konkuronceschopnost EVROPSKA UN IE INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAvANf Seznam podanych nabidek Projekt: Zvysovdni kvality vyuky na Stredni rybdrske skole Vodnany a zvysovdni motivace zdku zdkladnich skol ke vzdeldvdni v technickych a pfirodovednych oborech, CZ.1.07/1.1.14/ ,,ZAJTSTENI DOPRAVY PRO EXKURZE A STAZE SRS VODNANY" Nazev/ obchodni fir in a zadavatele: Stredni rybdfska skola a VOS VHE Vodnany se silem : Vodnany , Zdtisi 480 1C: Pofad. cislo Uchazec, adresa Zpusob podani Doruceni Datum Hodina Jf-S V Cislo jednaci Zapsaladne: ^

r7^ Zapis o posouzeni a iiodnoceni nabidek evropsky INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI 3. Seznam oslovenych dodavatelu

r7^ Zapis o posouzeni a iiodnoceni nabidek evropsky INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI 3. Seznam oslovenych dodavatelu MINISTERSTVO SKOLSTVI, fond V CR EVROPSKA UNIE MI ADHZE A TF) OVVCHOVY r7^ OP VzOilivini pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI Zapis o posouzeni a iiodnoceni nabidek 1. Verejna zakazka

Více

t- ~ OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

t- ~ OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost * * MINISTERSTVO ŠKOLSTVí, EVROPSKÁ UNIE MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY o-,/ '!r t- ~ OP Vzdělávání INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNí Zápis l O posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: DODÁVKA

Více

Protokol o posouzeni a hodnocenf nabidek 3/2011

Protokol o posouzeni a hodnocenf nabidek 3/2011 evropsky sociaini fond V CR MINISTERSTVO SKOLSTVI, OPVzdelSvdni EVROPSKA UNIE MLADF.2E A TELOVVCHOVY pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZOeiAvANI Protokol o posouzeni a hodnocenf nabidek 3/2011

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Registrační číslo projektu: ZŠ Mládežnická dodávka vybavení vč. příslušenství CZ.1.07/1.3.43/01.0011 Název projektu: Profesní rozvoj

Více

Zapis1 o posouzeni a hodnoceni nabidek

Zapis1 o posouzeni a hodnoceni nabidek MINISTERSTVO gkolstvi, EVROPSKA UNIE MLADEZE A T LOV?CHOVY pro konkurenceachopnost INVESTiCE DO ROZVOJE VZD UVANf 1. Verejnc zakazky Zapis1 o posouzeni a hodnoceni nabidek Nazev zakazky: STAVEBNI UPRAVY

Více

Zapis 0 posouzeni a hodnoceni nabidek

Zapis 0 posouzeni a hodnoceni nabidek Zapis 0 posouzeni a hodnoceni nabidek 1. Vefejna zakazka Nazev zakazky: Modul3rni diagnosticky system pro mereni emisi benzin - diesel - LPG eng Pfedpokhidana cena s DPH: 320 000 Kc Lhuta pro podavani

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Příprava mládeže na vstup do života mimo dětský domov II Registrační číslo

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Název zakázky: Dodávka ICT vybavení, GPS navigací, fotoaparátů, SW a interaktivní tabule včetně příslušenství Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/02.0065

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Nákup softwaru pro výrobu elektronických kurzů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.02/05.0037 Název projektu: Rozšíření kvalifikace

Více

DO ROZVOJE VZDĚLÁvANf

DO ROZVOJE VZDĚLÁvANf «««~ evropský fond v ČR EVROPSKÁ UNIE MLÁDEŽE A T~LOVÝCHOVY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁvANf I..' t- ~ Zápis l O posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Dodávka výpočetní techniky

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: Doprava žáků SOŠ Trhové Sviny Registrační čísla projektů: CZ.1.07/1.1.14/01.0039 a CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Budoucnost

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Zakázka na služby pronájem salónků/školicích místností a zajištění stravování (VŘ č. 001) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.07/03.0028

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na nákup ICT komponenty, montáže ICT a nákup el. výukových materiálů pro projekt Rozvoj interaktivních způsobů

Více

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek Protokol o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Registrační číslo projektu: 4_VPP-principy automatizace CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Název projektu: Podpora přírodovědného a technického

Více

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek Protokol o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná cena bez DPH: Lhůta pro podávání nabídek: 4_Zajištění služeb spojených

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná cena bez DPH: Lhůta pro podávání nabídek: Nákup ICT techniky CZ.1.07/1.2.15/01.0012

Více

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek Příloha č. 5 Protokol o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Motivace žáků dodávka ICT vybavení II Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0189 Název projektu: EU peníze

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Dodávka komponentů pro výuku zabezpečovací techniky Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná hodnota bez

Více

Zápiso posouzení a hodnocení nabídek

Zápiso posouzení a hodnocení nabídek Zápiso posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Registrační číslo projektu: ZŠ Mládežnická vzdělávací kurzy CZ.1.07/1.3.43/01.0011 Název projektu: Profesní rozvoj pedagogických pracovníků

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná cena bez DPH: Lhůta pro podávání nabídek: Ubytování a stravování na kurzech

Více

ZÁPIS O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

ZÁPIS O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK evropský sociální MINISTERSTVO ŠKOLSTví, fond v CR EVROPSKÁUNIE MLÁDEŽE A TELOVÝCHOVY INVESTICEDO ROZVOJE VZDELAVÁNf OP VzdelAvAnl ZÁPIS O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK 1. Verejnézakázky Název zakázky:

Více

ZÁPIS O POSOUZENí A HODNOCENí NABíDEK. 9.11.2010 do 14 hodin. Mesto Sedlcany

ZÁPIS O POSOUZENí A HODNOCENí NABíDEK. 9.11.2010 do 14 hodin. Mesto Sedlcany OPERACNI IIINTEGR_O~ANÝ PROGRAM.*. * * *** '". EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNí ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ ZÁPIS O POSOUZENí A HODNOCENí NABíDEK Název zakázky: Zpracování nového územního plánu

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zprostředkování zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2673 Název projektu:

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná cena bez DPH: Lhůta pro podávání nabídek: Zajištění ICT vybavení a software

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Výběrové řízení na dodavatele výpočetní techniky (SW + HW) Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná cena bez DPH:

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Název zakázky: Zajištění ubytování a stravování pro realizaci 5. výjezdu - Bílé Karpaty Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/02.0065 Název

Více

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek Protokol o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Audiovizuální technika II Předpokládaná cena bez DPH: 413 200 Kč Lhůta pro podávání nabídek: 13. říjen 2014 ve 12:00 hod. 2. Identifikační

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Dodávka komponentů pro optiku a počítačové vybavení Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná hodnota bez

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Registrační číslo projektu: Názvy projektů: Dodávka výpočetní techniky II CZ.01.07/1.1.26/02.0094 Podpora vzdělávání fyziky a astronomie

Více

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek Protokol o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: ICT vybavení Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0908 Název projektu: EU peníze pro zkvalitnění výuky ve SŠ Horní Bříza

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Ubytování, strava a výukové prostory pro projekt Loutka jako nástroj vzdělávání. CZ.1.07/1.3.44/02.0052

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Název veřejné zakázky: Realizace zahraničních vzdělávacích pobytů část A Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1981 Název projektu: Šablony

Více

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky:.dodávka zařízení PASCO Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.1.10/02.0060 Název projektu: Popularizace technických oborů v ISŠ

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Dodávka technického vybavení pro Wichterlovo gymnázium Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0042, CZ.1.07/1.5.00/34.1016

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Výběrové řízení na dodavatele hardwaru a softwaru Název/ obchodní firma zadavatele: Základní škola Eduarda Štorcha, Ostroměř, okres

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZOELAVANf. Protokol o posouzeni a hodnoceni nabidek 2/2011

INVESTICE DO ROZVOJE VZOELAVANf. Protokol o posouzeni a hodnoceni nabidek 2/2011 evropsky sociaini fond V CR MINISTERSTVO SKOLSTVi. OP Vzdetevani EVROPSKA UNIE ML ADFJP A reiovvchovy pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZOELAVANf Protokol o posouzeni a hodnoceni nabidek 2/2011

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Výběrové řízení na dodavatele služeb pro zajištění konferenčních prostor Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0039

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANf. Protokol o posouzeni a hodnocenf nabidek 1/2012

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANf. Protokol o posouzeni a hodnocenf nabidek 1/2012 evropsky sociainf fond V CR EVROPSKA UNIE MLADEIE A TeLOVYCHOVY ^^^^^^^m MINISTERSTVO SKOLSTVI', INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANf T7^ 1 1 OP VzOmnint pro konkurenceschopnost Protokol o posouzeni a hodnocenf

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Název veřejné zakázky: Dodávka výpočetní techniky pro pedagogy. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0028 Název projektu: Informační centra

Více

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zajištění výuky v zahraničí dle výzvy č. 56 MŠMT Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky T.G.

Více

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek Název zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná cena bez DPH: Lhůta pro podávání nabídek: Dodávka ICT vybavení a audiovizuální

Více

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek Příloha č. 5 Protokol o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Nákup hardwarového a softwarového vybavení Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0722 Název projektu: Vlastními

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zajištění zahraničních jazykových kurzů pro učitele a zahraničního jazykově vzdělávacího

Více

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek Protokol o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Projekt: Dotkněme se budoucnosti, CZ.1.07/1.3.00/51.0018 Název veřejné zakázky: Dodávka mobilních (dotykových) zařízení Předpokládaná cena: 200

Více

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek od 1. evropský IV[f socialni MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ. OP Vzděláváni fond v ČR EVROPSKÁ UNIE MLÁDEŽE A TĚLOVYCHOVY pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 1. Veřejné zakázky Protokol o posouzení

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Veřejná zakázka - část A

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Veřejná zakázka - část A 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Veřejná zakázka - část A Zahraniční pobyty pro ZŠ Katusice Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56. 2275 Název projektu:

Více

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek Protokol o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Výpočetní technika Předpokládaná cena bez DPH: 413 200,- Lhůta pro podávání nabídek: 30. března 2015 2. Identifikační údaje zadavatele

Více

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Nákup notebooků pro školu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0020 Název projektu: Rozvoj počítačové

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na dodavatele systému pro e- learning Název/ obchodní firma zadavatele: Základní škola Eduarda Štorcha, Ostroměř,

Více

Základní škola a materská škola Ostrava - Zábreh, Horymírova 100, príspevková organizace. ZáDis ODosouzení a hodnocení

Základní škola a materská škola Ostrava - Zábreh, Horymírova 100, príspevková organizace. ZáDis ODosouzení a hodnocení ZáDis ODosouzení a hodnocení naj:>ídek 1. Verejná zakázka Název zakázky: Dodávka výpocetní, kopírovací, prezentacní a záznamové techniky vcetne software. Registracní císlo projektu: Název projektu: Predpokládaná

Více

..._-, OP Vzděláváni pro konkurenceschopnost

..._-, OP Vzděláváni pro konkurenceschopnost fond v ČR L- ----,._----' MINISTERSTVO ŠKOLSTVí, EVROPSKÁ UNIE MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ~ A' ~ T..._-, OP Vzděláváni Zápis Z otevírání obálek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Zajištění ubytovacích a stravovacích

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek (vzor zápisu - musí být upraven dle skutečného průběhu a okolností prováděného hodnocení)

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek (vzor zápisu - musí být upraven dle skutečného průběhu a okolností prováděného hodnocení) 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná hodnota bez DPH: Lhůta pro podávání nabídek: Zápis o posouzení a hodnocení nabídek (vzor zápisu - musí

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Dodávka tabletů a softwarů pro Základní školu Javorník, okres Jeseník - 2 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0039

Více

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná hodnota vč. DPH: Lhůta pro podávání nabídek:

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zajištění zahraničního jazykového kurzu pro učitele (1) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1191 Název projektu:

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Název veřejné zakázky: Realizace zahraničních vzdělávacích pobytů- Gymnázium Židlochovice Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1134 Název

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Nákup hardwarového a softwarového vybavení II Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1328, CZ.1.07/1.1.30/02.0049 Název

Více

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek Protokol o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná cena bez DPH: Lhůta pro podávání nabídek: Dodávka notebooků pro potřeby

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná hodnota zakázky: Lhůta pro podávání nabídek: Zahraniční stáže žáků

Více

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek evropský ~ t- 1. Veřejné zakázky Protokol o posouzení a hodnocení nabídek Projekt: Dotkněme se budoucnosti, CZ..1.07/1.3.00/51.0018 Název veřejné zakázky: Dodávka mobilních (dotykových) zařízení Číslo

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka: Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Název veřejné zakázky: Zajištění jazykových kurzů pro Gymnázium Hlinsko Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0614 Název projektu: Zdokonalení

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zahraniční studijní pobyty pro žáky a učitele Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1800 Název projektu: Podpora

Více

SOCiaInf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H M I N I S T E R S T V O S K O L S T V I, OPViddlSvinf

SOCiaInf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H M I N I S T E R S T V O S K O L S T V I, OPViddlSvinf SOCiaInf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H M I N I S T E R S T V O S K O L S T V I, OPViddlSvinf fondvcr EVROPSKA UNIE M L A D E 2 E A TfLOVYCHOVY Vyzva k podani nabidek (pro licely uvefejneni na www.msmt.cz nebo www strankach

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Oblast 3: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro 40 žáků do Velké Británie

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Oblast 3: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro 40 žáků do Velké Británie Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Oblast 3: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro 40 žáků do Velké Británie 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Šablona č.2, č.3., č.4 výzvy 56 II Registrační

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Dodávka SW vybavení pro projekt Učíme digitálně Registrační číslo projektu: C15861 Název projektu: Učíme digitálně Předpokládaná

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek (vzor zápisu - musí být upraven dle skutečného průběhu a okolností prováděného hodnocení)

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek (vzor zápisu - musí být upraven dle skutečného průběhu a okolností prováděného hodnocení) Zápis o posouzení a hodnocení nabídek (vzor zápisu - musí být upraven dle skutečného průběhu a okolností prováděného hodnocení) 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Registrační číslo projektu: Název

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Oblast 1B: Zahraniční jazykový kurz pro učitele do francouzsky mluvících zemí

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Oblast 1B: Zahraniční jazykový kurz pro učitele do francouzsky mluvících zemí Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Oblast 1B: Zahraniční jazykový kurz pro učitele do francouzsky mluvících zemí 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Šablona č.2, č.3., č.4 výzvy 56 II Registrační

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Oblast 1A: Zahraniční jazykový kurz pro učitele de německy mluvících zemí

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Oblast 1A: Zahraniční jazykový kurz pro učitele de německy mluvících zemí ZRUŠENO VŘ Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Oblast 1A: Zahraniční jazykový kurz pro učitele de německy mluvících zemí 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Šablona č.2, č.3., č.4 výzvy 56 II Registrační

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční vzdělávací pobyty pro žáky dle výzvy č. 56 OP VK Registrační číslo projektu:

Více

Zápis z jednání komise pro otevírání obálek

Zápis z jednání komise pro otevírání obálek Zápis z jednání komise pro otevírání obálek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Nákup ICT techniky Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 Název projektu: ICT nás baví Vlastní provozní prostředky

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: DODÁVKA ÚČEBNÍCH POMŮCEK PRO NOVOU UČEBNU VODNÍCH STAVEB Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/01.0003 Název projektu: Zvyšování

Více

Zápis O posouzení a hodnocení

Zápis O posouzení a hodnocení evropský sociální fond v CR IS r ~ls OP Vzdělávání Zápis O posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky v Německu Registrační číslo

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce Název veřejné zakázky: Výměna oken budovy SOŠ a SOU Kladno Předpokládaná hodnota: 454.545 Kč bez DPH (550.000,-

Více

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zajištění výuky v zahraničí dle výzvy č. 56 MŠMT Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky a zahraniční

Více

Střední průmyslová škola Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Protokol o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Předpokládaná cena bez DPH: Nákup školního nábytku 285.000,- Kč bez DPH Lhůta pro podávání nabídek: 23. 5. 2014 6. 6. 2014 Identifikační

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná hodnota bez DPH: Lhůta pro podávání nabídek: Realizace zahraničních

Více

Zprava o posouzeni a hodnoceni nabidek

Zprava o posouzeni a hodnoceni nabidek Zprava o posouzeni a hodnoceni nabidek c. j. KRPL-22072-7/CJ-205-800Z efejna zakazka na dodavky:,,dodavky nahradnich dilu na SDP znacky SKODA" Druh fizeni: zjednodusene podlimitni fizeni die zakona c.

Více

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Nákup notebooků pro školu, číslo VZ: C15965 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0020 Název

Více

Protokol o otevirani obalek

Protokol o otevirani obalek Protokol o otevirani obalek c. j. KRPL-22072-3/CJ-205-800VZ Vefejna zakazka zadavana ve zjednodusenem podlimitnim fizeni:,,dodavky nahradnich dilu na SDP znacky SKODA" Zadavatel: Ceska republika - Krajske

Více

Střední průmyslová škola Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Protokol o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Výměna oken na SPŠ Hranice Předpokládaná cena bez DPH: 214.876,- Lhůta pro podávání nabídek: od 09. 10. 2014 do 22. 10. 2014 do

Více

Č.j. KRPS-232176-17/ČJ-2014-0100MN-VZ Praha 14. října 2014 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

Č.j. KRPS-232176-17/ČJ-2014-0100MN-VZ Praha 14. října 2014 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPS-232176-17/ČJ-2014-0100MN-VZ Praha 14. října 2014 Počet listů: 5 Přílohy: 1/1 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná cena vč. DPH: Lhůta pro podávání nabídek: Provedení školení lektorů zabývajících

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Dodávka netbooků a software Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Předpokládaná

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Realizace zahraničního vzdělávacího pobytu ve Velké Británii Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1358 Název projektu:

Více

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek Příloha č. 4 Protokol o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Předpokládaná cena včetně DPH: Lhůta pro podávání nabídek: Výroba nábytku do MŠ 180 000,- Kč do 26. 10. 2015, do

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU. Krajské ředitelství policie Středočeského kraje IČ zadavatele: 75151481

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU. Krajské ředitelství policie Středočeského kraje IČ zadavatele: 75151481 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPS-46272-24/ČJ-2014-0100VZ-VZ-KS Počet listů: 5 Přílohy: 1/1 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Nářadí pro dovybavení dílen školních minipodniků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0020 Název projektu: Školní

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Pedagog a tablety ve výuce. 02.12. 2014 v 13:00 hodin

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Pedagog a tablety ve výuce. 02.12. 2014 v 13:00 hodin ivn sociální WIUJIIHIUIHIIM MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, fond V CR EVROPSKÁ UNIE M L Á D E Ž E A TĚ LO V Ý C H O V Y Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: ZŠ Zelená

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná hodnota zakázky: Lhůta pro podávání nabídek: Zahraniční stáže žáků

Více

Č.j. KRPS-337436-22/ČJ-2014-0100MN-VZ Praha 20. ledna 2015 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

Č.j. KRPS-337436-22/ČJ-2014-0100MN-VZ Praha 20. ledna 2015 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPS-337436-22/ČJ-2014-0100MN-VZ Praha 20. ledna 2015 Počet listů: 5 Přílohy: 1/1 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ

Více

Č.j. KRPS-87862-16/ČJ-2014-0100VZ-VZ-KE Praha 29. dubna 2014 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

Č.j. KRPS-87862-16/ČJ-2014-0100VZ-VZ-KE Praha 29. dubna 2014 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPS-87862-16/ČJ-2014-0100VZ-VZ-KE Praha 29. dubna 2014 Počet listů: 6 Přílohy: 1/1 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ

Více

Vyssi policejni skola a Stredni policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5, 190 24 Praha 9

Vyssi policejni skola a Stredni policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5, 190 24 Praha 9 Vyssi policejni skola a Stredni policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5, 190 24 Praha 9 ID datove schranky 4zrkgbn C.j. : VPSA-802/EU-2015/OVZI Praha 10. srpna 2015 Pocet listu: 3

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek část B Krátkodobý jazykově-vzdělávací kurz v zahraničí pro žáky

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek část B Krátkodobý jazykově-vzdělávací kurz v zahraničí pro žáky Zápis o posouzení a hodnocení nabídek část B Krátkodobý jazykově-vzdělávací kurz v zahraničí pro žáky 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Čtu, mluvím, rozumím. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00

Více

č.j.: KRPS /ČJ VZ Přílohy:1/1 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

č.j.: KRPS /ČJ VZ Přílohy:1/1 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE odbor veřejných zakázek č.j.: KRPS-352265-18/ČJ-2013-0100VZ Počet listů:5 Přílohy:1/1 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

Více

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek Protokol o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná cena bez DPH: Lhůta pro podávání nabídek: 4_Zajištění služeb autodopravce

Více

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zajištění výuky v zahraničí dle výzvy č. 56 MŠMT Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky a zahraniční

Více

*** * * INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNí. Základní škola Brno, Horácké náměstí 13. Horácké náměstí 13,621. Mgr. Ivana Melichárková

*** * * INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNí. Základní škola Brno, Horácké náměstí 13. Horácké náměstí 13,621. Mgr. Ivana Melichárková fond v CR EVROPSKÁ UNIE Zápis O posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Číslo veřejné zakázky: Zahraniční pobyty a stáže - žáci CZ. 1.07/1.

Více

*** INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNí. Základní škola Brno, Horácké náměstí 13. Horácké náměstí 13, Brno. Mgr. Ivana Melichárková

*** INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNí. Základní škola Brno, Horácké náměstí 13. Horácké náměstí 13, Brno. Mgr. Ivana Melichárková \Ii i,vf-j"""".."...lc OP Vzděláváni Zápis O posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Číslo veřejné zakázky: Zahraniční pobyty a stáže

Více

ZPRAVA O POSOUZENI A HODNOCENI NABIDEK VEREJNE ZAKAZKY

ZPRAVA O POSOUZENI A HODNOCENI NABIDEK VEREJNE ZAKAZKY Vyssi polfcejni skola a Stredni policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5,190 24 Praha 9 ID datove schranky 4zrkgbn C.j. VPSA-1120/EU-2015/OVZI Praha, 15. rijna 2015 Pocet listu: 5

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název zadavatele: IČO zadavatele: 00007064 Sídlo zadavatele: Nad Štolou 936/3, Praha 7 Osoba oprávněná jednat: RNDr. Milada Vaněčková,

Více