ic;--;:i«"--;; - "=---"V-=-;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ic;--;:i«"--;; - "=---"V-=-;"

Transkript

1 soc&jnf, ; MINISTERSTVO gkolstvf, OPVzdSISviinl TOnd V CR EVROPSKA UNIE MLADE2E A TeLOV^CHOVY pro konkurencenchopnoat INVESTICE DO ROZVOJE VZDElAVANf 1. Vefejne zakazky Zapis1 o posouzeni a hodnoceni nabidek Nazev zakazky: ZAJISTENI DOPRAVY PRO EXKURZE A STAZE SRS VODNANY Registracni cislo projektu: CZ.1.07/1.1.14/ Nazev prqjektu: Zvysovani kvality vyuky na Stfedni rybafske skole Vodfiany a zvysovani motivace zaku zakladnich skol ke vzdelavani v technickych a pfirodovednych oborech Pfedpokladana cena s DPH: projekt ,- Kc skola ,-Kc Lhuta pro podavani nabidek: od od 8:00 hod do do 12:00 hod. 2. Identifikacni iidaje o zadavateli Nazcv/obchodni firma zadavatele Sidlo/misto podnikani ic;--;:i«"--;; - "=---"V-=-; Jmcno a prijmeni osoby opravnene jednat jmenem zadavatele Stfedni rybafska skola a Vyssi odborna skoia vodniho hospodafstvi a ekologie, Vodfiany, Zatisi 480 Zatisi 480, Vodfiany Ing. Karel Dubsky Misto konani hodnotici komise: Stfedni rybafska skola a Vyssi odborna skola vodniho hospodafstvi a ekologie Vodfiany, feditelna skoly Slozeni hodnotici komise: Helena Sediva, Ing. Jin Macar. Marie Zizkova, Jana Aiznerova, Ing. Karel Dubsky, RNDr. Jana Krejsova Datum konani jednani hodnotici komise: Zahajeni zasedani: 11,50 Ukonceni zasedani: 12,20 3. Prubeh jednani hodnotici komise (zadavatel popise prubeh jednani hodnotitelske komise) 1 V pfipads vefejnych zakazek zadavanych podle zakona C. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, se msni nazev tohoto dokumentu na,,zprava o posouzeni a hodnoceni nabidek! Stranka 1 z 8

2 socialnf **. 1 MINISTERSTVO SKOLSTVf, OPVid«4vSnI fond V CR EVROPSKA UNIE MLADE2E A TELOVYCHOVY pro konkurenceachopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANf Jednani hodnotici komise bylo zahajeno dne v hod. Hodnotitelske komise uvodem zvolila pfedsedkyni teto komise Ing. Helenu Sedivou koordinatorku projektu. Komise pfevzala dodane nabidky die seznamu doslych nabidek. Z peti oslovenych firem v pozadovane Ihute dosly tfi nabidky, ktera byly zkontrolovany po formalni strance - vyhovely a bylyotevfeny (dosly v pozadovane Ihute do do 12,00 hodin). Autodoprava Houska s.r.o., oznamila em dne , ze se vyberoveho fizeni nebude ucastnit z duvodu stafi vozoveho parku. 4. Seznam oslovenych dodavatelu: N4zev/obchodni firma Veolia Transport Kubik- osobni doprava CSAD AUTOBUSY ^ Ceske Budejovice, a.s. Autodoprava Houska s.r.o. CSAD STTRANS a.s. Sidlo K Podlesl Pfibram Holeckova Vodnany Jeronymova 1485/19 V Ceske Budejovice Nerudova Hluboka nad Vltavou K Nadrazi Strakonice :.::-. - rt": ' "^ Uvefejneni vyzvy Vyzva k podavani nabidek byla uvefejnena na: I dne [X] webovych stankach ZS kraje Jihoceskeho dne ^ dale byla zvefejnena na https://v\wv\'.egordion.cz/datagordion3jck dne Seznam predlozenych nabidek Nabidku dorucili tito uchazeci: tislo nabidky Nazev/Obchodni firma ie Sidlo uchazece Datum, cas podini nabidky 2 Pouze pokud byla vyzva uvefejnfina na (v pfipade individualni projektu) nebo na webovych strankach kraje (v pfipads grantovych projektu), pfip. jinym zpusobem napf. na webovych strankach zadavatele atd. Stranka 2 z 8

3 socialni ** - MINISTERSTVO SKOLSTVf, OPVzd8l v*nr fond V CR EVROPSKA UNIE MLADE^E A TELOVYCHOVY pro konkumncebchopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZD U\VAN[ CSAD STTRANS a.s. Kubik-osobni doprava CSAD AUTOBUSY V Ceske Budejovice, a.s KNadrazI Strakonice Holeckova Vodnany Jeronymova 1485/ Ceske Budejovice osobne 11: osobne 8: osobne 12:00 7. Hodnoceni nabidek - hod not id komise Hodnoceni nabidek provedla hodnotici komise ve slozeni: J meno a pnjmcniclena hodnotici komise Jif i Macar Marie Zizkova V Helena Sediva Jana Aiznerova Ing. Karel Dubsky RNDr. Jana Krejsova Pracovni zafazenf - Odborny ucitel skoly / Vecny manazer - exkurze a praxe zaku/staz ucitelu Ekonomka skoly / Financni manazer projektu Koordinator / Manazer projektu Ucetni projektu Reditel skoly Clenka zastupitelstva -KU Pfed zahajenim hodnoceni podepsal/i hodnotitel/e cestne prohlaseni o nestrannosti a prezencni listinu. 8. Posouzeni uplnosti nabidky Nejprve byla posouzena uplnost dorucene nabidky. Posouzeni uplnosti nabidky spocivalo v provedenl kontroly udaju a dokladu, ktere byly povinnou soucasti nabidky. Temito udaji a doklady jsou: > Kryci list nabidky (viz. pfiloha c. 1) > Oceneni die specifikace - rozpis dopravy (viz. pfiloha c. 2) > Doklady prokazujici splneni zakladnich kvaliflkacnich pfedpokladu (viz. pfiloha c. 3 - uchazece, ze nema nedoplatky danove, na pojistnem zdravotnim pojisteni) Stranka 3 z 8

4 + * evropsky socicilnf ; MINISTERSTVO SKOLSTVI, OPVzdfilfivinf fond V CR EVROPSKA UNIE MLADEZE A TELOVYCHOVY pro konkurencwcitopncwt INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANf > Doklady prokazujici splneni profesnich kvalifikacnich pfedpokladu - vypis z obchodniho ci zivnostenskeho rejstfiku. ci vypis z jine obdobne evidence, pokud je v ni zapsan ktery nesmi byt starsi 90 kalendafnich dnu > Doklady prokazujici splneni technickych kvalifikacnich pfedpokladu - Stafi autoparku (viz. pfiloha c. 4) > Podepsany navrh smlouvy splnujici pozadavky zadani vyzvy vcetne oceneni die specifikace (viz. pfiloha c. 2) Po posouzenf nabidky dne z hlediska jeji upmost! hodnotici komise konstatuje, ze nabidka: Uchazec c. 1 Obchodni firm a nebo na/ev: Sidlo: Pravni forma: 1C: Nalezitosti obalky: Nabidka je zpracovana v ceskem jazyce: Kryci list, navrh smlouvy a cestne prohlaseni uchazece die zadavacich podminekj sou podepsany osobou opravnenou za uchazece jednat jmenem ci za uchazece: Nabidka je pfedlozena v jednom pare Dolozeny kvalifikacni pfedpoklady: Pozadovane phieni Dodrzen zpusob zpracovani nabidkove ceny Nabidka obsahuje vsechny souc'asti pozadovane zadavatelem v zadavacich podminkach: Z^vgr: Hodnotici komise posoudila nabidku jako uplnou a hodnoceni. CSAD STTRANS a.s. K Nadrazi Strakonice akciova spolecnost Ano ^/Ne D Ano ^/Ne D Ano ^/Ne Q Ano Kl/Ne Q Ano Kl/Ne G Ano [Xj/Ne EH Ano ^/Ne Q Ano ^ Ne G (Nabidka neobsahuje: Nabidka: IXI splnuje 1 nesplnuje pozadavky die 71 odst. 8 zakona. postoupila pfijatou nabidku do faze Uchazec c. 2 Obchodm firma nebo aazev; Sidlo: Kubik - osobni doprava Holeckova Vodnany Stranka 4 z 8

5 socialni fond v * * * * * * MINISTERSTVO SKOLSTVf. OPVzdSlfivinl EVROPSKA UNIE MLADE2E A TELOV?CHOVY pro konfcurenceachopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANf Pr vni forma; 1C: Nalezitosti obalky: Nabidka je zpracovana v Ceskem jazyce: Krycf list, navrh smlouvy a cestne prohlaseni uchazece die zadavacich podminekjsou podepsany osobou opravnsnou za uchazec'e jednat jmenem i za uchazece: Nabidka je predlozena v jednom pare" Dolozeny kvalifikacni predpoklady: Pozadovane pln&ii Dodrzen zpusob zpracovani nabidkove ceny Nabidka obsahuje vsechny souc"asti pozadovane zadavatelem v zadavacich podminkach: Zilven " : :" ; ;' ;- Fyzicka osoba Ano KI/Ne Q Ano K/Ne Q Ano D/Ne ^ nedolozen podepsany navrh smlouvy Ano E/Ne Q Ano D/Ne Kl nedolozen original ci ufedne ovefenou kopii vypisu z obchodnfho ci zivnostenskeho rejstfiku Ano Kl/Ne D Ano S/Ne D AnoD Ne ^ (Nabidka neobsahuje: podepsany navrh smlouvy, original ci ufedne ovefenou kopii vypisu z obchodnihoci zivnostenskeho rejstfiku) Nabidka: 1 1 splnuje IX] nesplnuje pozadavky die 71 odst. 8 zakona. Hodnotici komise posoudila nabidku jako neiiplnou a pfijatou nabidku vyloucila z faze hodnoceni. Uchazec c. 3 Obchodni firma nebo nazev; Sidlo: Pravni forma: 1C: Nalezitosti obalky: Nabidka je zpracovana v Cesk^m jazyce: Kryd list, navrh smlouvy a fiestne prohlasenf uchazece die zadavacich podminekjsou podepsany osobou opravnenou za uchazede jednat jmenem 5i za uchazefie: CSAD AUTOBUSY Ceske Budejovice, a.s. Jeronymova 1485/ Ceske Budejovice akciova spolecnost Ano Kl/Ne D Ano Kl/Ne Q Ano Kl/Ne Q Stranka 5 z 8

6 socialni MINISTERSTVO gkolstvf, OP VzdSISvfinr fond V CR EVROPSKA UNIE MLADEZE A TeLOVYCHOVY pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDEUWANI Nabidka je predlozena v jednom pare Dolozeny kvalifikafcnipfedpokjady: Pozadovane plneni Dodrzen zpusob zpracovani nabidkov ceny Nabidka obsahuje vsechny sou56sti pozadovane zadavatelem v ^davacichpodminkach: Zsiver: Ano [x]/ne Q Ano S/Ne D Ano ^/Ne Q Ano gj/ne Q Ano [XI Ne i 1 (Nabidka neobsahuje: podepsany navrh smlouvy, original ci ufedne ovefenou kopii vypisu z obchodniho ci zivnostenskeho rejstfiku) Nabidka: IA! splnuje 1 1 nesplnuje pozadavky die 71 oil st. 8 zakona. Hodnotici komise posoudila nabidku jako uplnou a postoupila pfijatou nabidku do faze hodnoceni. 9. Seznam vyloucenych nabidek Na zaklade posouzeni nabidek hodnotici komisi nize uvedene nabidky nesplnuji pozadavky stanovene zadavatelem. Nabidky bvly vylouceny z licasti ve vyberovem fizeni. islo nabidky Nazev/Obchodni firma ie Sidlo uchazece Datum, cas ; podani nabidky 2. Kubik-osobni doprava Holeckova Vodnany :15 hodin osobne 10. Hodnoceni nabidek Na zaklade posouzeni nabidek hodnotici komisi postoupilo do faze hodnoceni nabidek 2 nabidky (nabidku c.l a nabidku c.3) Nabidky byly hodnoceny die jednoho hodnoticiho kriteria: nabidkova cena 100 % feh> nabidky Nabidkova cena bezbph ;=:; Nabidkova cena sdph Fofadifirem ,- ztohoprojekt382900, ,- ztohoprojekt ,- 2 Str&ika 6 z 8

7 socialnf MINISTERSTVO SKOLSTVI, fond V CR EVROPSKA UNIE MLADE2E A T^LOVVCHOVY pro konkurenceachopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANl ,- ztoho projekt , ,- ztoho projekt ,- 1 Viz vyplnene tabulky clenu komise - kriterii hodnoceni. 11. Vy sledek hodnoceni Komise doporucuje vedeni skoly vybrat firmu c. 3. (CSAD AUTOBUSY Ceske Budejovice, a.s.), protoze nabidka podana vybranym uchazecem splnuje pozadavky na plneni pfedmetu zakazky, v nabidce je odpovidajicim zpusobem uveden popis nabizenych sluzeb. Cenova nabidka uchazece je vyhovujici pod limitem pfedpokladane hodnoty zakazky. Nabidkova cena vcetne DPH: projekt ,- K6 skola ,- Kc Firma c.3 : CSAD AUTOBUSY Ceske Budejovice, a.s. ICO Jeronymova 1485/19, Ceske Budejovice splnila vsechny podminkv zadani vyberoveho Hzeni. 12. Prilohy Jmenovaci listina Prezencni listina Cestne prohlaseni o nepodjatosti a nestrannosti Seznam podanych nabidek 13. Dalsi informace Nerelevantni 14. Slozeni hodnotici komise a podpisy clenu hodnotici komise Svym podpisem stvrzuji, ze tento protokol odpovida prubehu zasedani komise pro hodnoceni nabidek na zakazku Projekt,,Zvysovani kvality vyuky na Stfedni rybafske skole Vodnany a zvysovani motivace zaku zakladnich skol ke vzdelavani v technickych a pn'rodovednych oborech" Registracni cislo projektu: CZ. 1.07/1.1.14/ Nazev zakazky: ZAJISTEM DOPRAVY PRO EXKURZE A STAZE SRS VODNANY Stranka 7 z 8

8 socialni ** MINISTERSTVO SKOLSTVf. OP VzdSlfivinr EVROPSKA UNIE MLADE2E A TELOVVCHOVY pro konkurenceschopnost NVESTICE DO ROZVOJE VZD U\VANf Jmeno a pf ijmeni lena hodnotici komise Jifi Macar Marie Zizkova Helena Sediva Jana Aiznerova Ing. Karel Dubsky RNDr. JanaKrejsova Zapsala: Helena Sediva // 1 ^ 1 ^f/^/ ^^ / 2V^ / ^ Sc Podpis % Ve Vodnanech dne Pfedani zpravy o posouzeni a hodnoceni nabidek zadavateli Zprava byla predana zadavateli dne Jmeno a pf ijmeni osoby opravnene jednat jmenem zadavatele Podpis opravnene osoby zadavatele Razitko zadavatel Karel Dubsky v3u^ ) ST#<=r>wf "VB^^SKA $KOLA A VYSSl ODBORNA SKOLA VODNiHO HOPPODAftSTVi A EKOLOGiE, VOD^IANY ZStisi 480 Vodhany bb 01 Stranka 8 z 8

9 evrpsky * * soc&lnf * MIN1STERSTVO SKOLSTVf, OPVzdelivfinI fond V OR EVROPSKA UNIE MLADE^E A TgLOvVCHOVY ' pro konkurancescliopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANl Jmenovaci listina V souladu se Zasadami pro zadavani vefejnych a jinych zakazek Jihoceskym krajem a jim zrizemmi pfispevkovymi organizacemi, zrizenymi prispevkovymi organizacemi a die 6 zakona c. 137/2006 Sb. o vefejnych zakazkach, Vas jmenuji clenem vyberove komise pro poptavkove fizeni na nejvyhodnejsiho zhotovitele k zajisteni akce:,,zajisteni DOPRAVY PRO EXKURZE A STAZE SRS VODNANY" ve vyb^rovem fizeni bylo osloveno celkem 5 firem, ktere pfedlozi sve konkurendni nabfdky v zalepenych obalkach nejpozdeji do do 12,00 hodin na adresu zadavatele. S I o z en i vyberove komise: Ing. Helena Sediva - manazer projektu OP VK SRS Vodnany Ing. Jifi Macar - odborny u itel - V5cny manazer - exkurze a praxe zaku/staz ucitelu Marie Zizkova - flnan^ni manaler projektu OP VK SRS Jana Aiznerova - ucetni projektu Ing, Karel Dubsky - feditel skoly RNDr. Jana Krejsova - zastupitelka KU Nahradnici Ing. Jifi Hronek - odborny ucitel - Vecny manazer - zlepseni podminek pro vyuku Ing. Karel Vlasak - zastupitel KU OtvlfAniobalekse uskutechi dm 2A.^2Ql$y 12,01 hodin vreditelne skolv ( prosime o ucast jii v 11,50 hodin z organizacnich duvodu ). Ukolem komise bude posoudit tyto nabidky a vybrat pro skolu tu nejvyhodnejsi jak z hlediska organizace chodu skoly, tak z hlediska ekonomickeho. Vefim, ze vyuzijete svych bohatych zkusenosti a pomuzete vedeni skoly vybrat tu nejvyhodnejsi ftrmu. Pfitom je nutne se driet vgech platnych zakonnych jpfedpisu pro T/vK&mAfQ ri-7pni *"^M< TveAftSKA vyberova nzem. A vyssi ODBORNA SKOLA K teto cinnosti Vam pfeji mnoho uspechu. vo^of0g? Zat&i 480 Vodnany 'J Ing. Karel Dubsky feditel skoly Projekt,,Zvy ovani kvality vyuky na Stfednt rybarske 5kole Vodnany a zvysovani motivace ^akfi zakladnlch gkol ke vzdglavani v technickych a pfirodovgdnych oborech", reg.e. CZ. 1.07/ /

10 soci^lni **,, MiNISTERSTVO SKOLSTVf, OPVattMvtaf fond V CR EVROPSKA UNIE MLADE2E A T LOWCHOVY pro koi*uwnca*chopikn«investice DO ROZVQJE VZDElAVANf Prezencnf listma Jednani hodnotici komise Nazev zakazky:,,zajisteni tiskarskych a souvisejicich sluzeb" Misto a datum jednani hodnotici komise: SRS Vodnany, Jmeno apfijmeni clena hodnotici komise Podpis Ing. Helena Sediva Ing. Jifi Macar V Marie Zizkova Jana Aiznerova Ing. Karel Dubsky \j RNDr. Jana Krejsova Projekt,,ZvySovani kvality vyuky na Stfedni rybafske Skole Vodnany a zvysovani motivace zaku zakladnfch Skol ke vzdelavani v technickych a pfirodov dnych oborech", reg.c. CZ. 1.07/1.1.14/

11 soci&lni fondvcr MINISTERSTVO SKOLSTVf. EVROPSKAUN1E INVESTICE DO ROZVOJEVZD LAvANf Nazev zakazky:,,zajisteni DOPRAVY PRO EXKURZE A STAZE SRS VODNANY" v Nazev/ obchodni firma zadavatele: Stredni rybafska skola a VOS VHE Vodnany se sidlem: Vodnany , Zatisi 480 1C: CESTNE PROHLASENI O NESTRANNOSTI A NEPODJATOSTI Jd, nize podepsand Ing, Helena Sedivd, narozena 22,8.1982, timto prohlasuji, ze jsem se nepodilela na zpracovani nabidky uchazece, s zadnym z uchazecu mne nespojuje osobni, pracovni ci jiny obdobny pomer, nemam z jinych duvodu osobni zajem na zadani zakazky. Zaroven prohlasuji, ze zachovam mlcenlivost o vsech skutecnostech, se kterymi se jako clen hodnotici komise pfi hodnoceni pfedlozenych nabidek seznamlm. V Vodnanech, dne podpis Projekt,,Zvy ovani kvality vyuky na Stfedni rybafske Skole Vodnany a zvygovani motivace zakq zakladnich skol ke vzdelavani v technickych a pfirodovednych oborech", reg.a. CZ. 1.07/1.1.14/

12 socialni MINISTERSTVO SKOLSTVl, OPVaMUrinf fond V CR EVROPSKA UNIE WLADE2E A T LOVYCHOVY pro tonkurenewehopnoal investice DO ROZVOJE VZD UAVAlMl Nazev zakazky:,,zajisteni DOPRAVY PRO EXKURZE A STAZE SRS VODNANY" Nazev/ obchodni flrma zadavatele: Stredni rybarska skola a VOS VHE Vodnany se sidlem: Vodnany , Zatisi 480 1C: CESTNE PROHLASENI O NESTRANNOSTI A NEPODJATOSTI Jd, nizepodepsand Jana Aiznerovd, narozena , timto prohlasuji, ze jsem se nepodilela na zpracovani nabidky uchazece, s zadnym z uchazecu mne nespojuje osobni, pracovni ci jiny obdobny pomer, nemam z jinych duvodu osobni zajem na zadani zakazky. Zaroven prohlasuji, ze zachovam mlcenlivost o vsech skutecnostech, se kterymi se jako clen hodnotici komise pfi hodnoceni pfedlozenych nabidek seznamim. V Vodnanech, dne v podpis Projekt,,Zvy ovani kvality vyuky na Stfedni rybafsk Skole VodAany a zvysovani motivace zaku zakladnfch skol ke vzdglavani v technickych a pfirodovgdnych oborech", reg.6. CZ.1.07/1.1.14/

13 socialni fond v CR ** ' MINISTERSTVO SKOLSTVl, OPVWWrfnl EVROPSKA UNIE WLADE2E A T LOVYCHOUY pro tonkuiwic»»chopno«i investice DO ROZVOJE VZDELAVANf Nazev zakazky:,,zajisteni DOPRAVY PRO EXKURZE A STAZE SRS VODNANY" V Nazev/ obchodni firma zadavatele: Stfedni rybafska skola a VOS VHE Vodnany se sidlem: Vodnany , Zatisi 480 iti CESTNE PROHLASENI O NESTRANNOSTI A NEPODJATOSTI Jd, nizepodepsany KarelDubsky, narozen , timtoprohlasuji,ie jsem se nepodilel na zpracovani nabidky uchazece, s zadnym z uchazecu mne nespojuje osobni, pracovni ci jiny obdobny pomer, nemam z jinych duvodu osobni zajem na zadani zakazky. Z^roven prohlasuji, ze zachovam mlcenlivost o vsech skutecnostech, se kterymi se jako clen hodnotici komise pfi hodnoceni pfedlozenych nabidek seznamim. V Vodnanech, dne podpis Projekt,,Zvy ovani kvality v>'uky na Stfedni rybafske Skole Vodnany a zvygovani motivace Xaku zakladnich skol ke vzdelavani v technickych a pfirodove'dnych oborech", reg.6. CZ. 1.07/1.1.14/

14 evropsky soc&lni A~"J~x«; MINISTEHSTVO SKOLSTVI, «^»v«i fond V CR EVROPSKA UNIE WtADE^E A T LOVYCHOVY pro konkurancmchapmttt INVESTICE DO ROZVOJE VZD LAvAfMl Na/ev zakazky:,,zajisteni DOPRAVY PRO EXKURZE A STAZE SRS VODNANY" V Nazev/ obchodni ilrma zadavatele: Stredni rybarska skola a VOS VHE Vodnany se sidlem: Vodnany , Zatisi 480 1C: CESTNE PROHLASENI O NESTRANNOSTI A NEPODJATOSTI Jd, nize podepsany Ing. Jih'Macar, narozen , timto prohlasitji, ze jsem se nepodilel na zpracovani nabidky uchazece, s zadnym z uchazecu mne nespojuje osobni, pracovni ci jiny obdobny pomer, nemam z jinych duvodu osobni zajem na zadani zakazky. Zaroven prohlasuji, ze zachovam mlcenlivost o vsech skutecnostech, se kterymi se jako clen hodnotici komise pfi hodnoceni pfedlozenych nabidek seznamim. V Vodnanech, dne Projekt,,ZvySovani kvality vyuky na Stfedni rybafske skole Vodfiany a zvysovani motivace zaku zakladnich gkol ke vzdslavani v technickych a pfirodove'dnych oborech4', reg.d. CZ. 1.07/1.1.14/

15 socialnim i MINISTERSTVO ivitf^njit,iiwiv\-/wr\' '^ui1! SKOLSTVl, fond V CR EVROPSKA UN!E MLADE2E A TELOVYCHOVY INVESTICE DO R02VOJE VZD l_avanf Nazev zakazkv:,,zajisteni DOPRAVY PRO EXKURZE A STAZE SRS VODNANY" Nazev/ obchodni firma zadavatele: Stfedni rybarska skola a VOS VHE Vodnany se sidlem: Vodnany , Zatisi 480 1C: CESTNE PROHLASENI O NESTRANNOSTI A NEPODJATOSTI Jd, nize podepsand Marie Zilkovd, narozend 9.1,1965, timto prohlasuji, ze jsem se nepodilela na zpracovani nabidky uchazece, s zadnym z uchazecu mne nespojuje osobni, pracovni ci jiny obdobny pomer, nemam z jinych duvodu osobni zajem na zadani zakazky. Zaroven prohlasuji, ze zachovam mlcenlivost o vsech skutecnostech, se kterymi se jako clen hodnotici komise pfi hodnoceni pfedlozenych nabidek seznamim. V Vodnanech. dne podpis Projekt,,Zvysovanf kvality v>ruky na Stfedni rybafske Skole Vodflany a zvysovani motivace zaku zakladnich skol ke vzdelavani v technickych a pfirodovsdnych oborech", reg.c. CZ. 1.07/1.1.14/

16 evropsky social nf.. MINISTEPSTVO gkolstvf, «r.«--,«. fond V CR EVROPSKA UNfE WLADE2E A T LOVYCHOVY pn konkurmcaschopnost 1NVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANf Nazev zakazky:,,zajisteni DOPRAVY PRO EXKURZE A STAZE SRS VODNANY" Nazev/ obchodni firma zadavatele: Stfedni rybarska skola a VOS VHE Vodnany se sidlem: Vodnany , Zatisi 480 1C: CESTNE PROHLASENI O NESTRANNOSTI A NEPODJATOSTI Jd, nizepodepsand RNDr. Jana Krejsovd, narozend , titntoprohlasujl ze jsem se nepodilela na zpracovani nabidky uchazece, s zadnym z uchazecu mne nespojuje osobni, pracovni ci jiny obdobny pomer, nemam z jinych duvodu osobni zajem na zadani zakazky. Zaroven prohlasuji, ze zachovam mlcenlivost o vsech skutecnostech, se kterymi se jako clen hodnotici komise pfi hodnoceni pfedlozenych nabidek seznamim. V Vodnanech. dne ipis Projekt,,ZvySovani kvality v>ruky na Stfedni rybarske Skole Vodftany a zvygovani motivace zaku zakladnich skol ke vzdglavam v technickych a pfirodov&dnych oborech", reg.c. CZ, 1,07/1.1.14/

17 social n i fond V OR * + * MINISTERSTVO SKOLSTVf, OP VzdelfivSnr A i &LOVYCHOVY pro konkuronceschopnost EVROPSKA UN IE INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAvANf Seznam podanych nabidek Projekt: Zvysovdni kvality vyuky na Stredni rybdrske skole Vodnany a zvysovdni motivace zdku zdkladnich skol ke vzdeldvdni v technickych a pfirodovednych oborech, CZ.1.07/1.1.14/ ,,ZAJTSTENI DOPRAVY PRO EXKURZE A STAZE SRS VODNANY" Nazev/ obchodni fir in a zadavatele: Stredni rybdfska skola a VOS VHE Vodnany se silem : Vodnany , Zdtisi 480 1C: Pofad. cislo Uchazec, adresa Zpusob podani Doruceni Datum Hodina Jf-S V Cislo jednaci Zapsaladne: ^

r7^ Zapis o posouzeni a iiodnoceni nabidek evropsky INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI 3. Seznam oslovenych dodavatelu

r7^ Zapis o posouzeni a iiodnoceni nabidek evropsky INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI 3. Seznam oslovenych dodavatelu MINISTERSTVO SKOLSTVI, fond V CR EVROPSKA UNIE MI ADHZE A TF) OVVCHOVY r7^ OP VzOilivini pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI Zapis o posouzeni a iiodnoceni nabidek 1. Verejna zakazka

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Registrační číslo projektu: ZŠ Mládežnická dodávka vybavení vč. příslušenství CZ.1.07/1.3.43/01.0011 Název projektu: Profesní rozvoj

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Název zakázky: Dodávka ICT vybavení, GPS navigací, fotoaparátů, SW a interaktivní tabule včetně příslušenství Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/02.0065

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na nákup ICT komponenty, montáže ICT a nákup el. výukových materiálů pro projekt Rozvoj interaktivních způsobů

Více

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek Protokol o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Registrační číslo projektu: 4_VPP-principy automatizace CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Název projektu: Podpora přírodovědného a technického

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Nákup softwaru pro výrobu elektronických kurzů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.02/05.0037 Název projektu: Rozšíření kvalifikace

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Zakázka na služby pronájem salónků/školicích místností a zajištění stravování (VŘ č. 001) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.07/03.0028

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná cena bez DPH: Lhůta pro podávání nabídek: Nákup ICT techniky CZ.1.07/1.2.15/01.0012

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná cena bez DPH: Lhůta pro podávání nabídek: Ubytování a stravování na kurzech

Více

ZÁPIS O POSOUZENí A HODNOCENí NABíDEK. 9.11.2010 do 14 hodin. Mesto Sedlcany

ZÁPIS O POSOUZENí A HODNOCENí NABíDEK. 9.11.2010 do 14 hodin. Mesto Sedlcany OPERACNI IIINTEGR_O~ANÝ PROGRAM.*. * * *** '". EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNí ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ ZÁPIS O POSOUZENí A HODNOCENí NABíDEK Název zakázky: Zpracování nového územního plánu

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Dodávka komponentů pro výuku zabezpečovací techniky Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná hodnota bez

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Výběrové řízení na dodavatele výpočetní techniky (SW + HW) Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná cena bez DPH:

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Dodávka technického vybavení pro Wichterlovo gymnázium Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0042, CZ.1.07/1.5.00/34.1016

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Název zakázky: Zajištění ubytování a stravování pro realizaci 5. výjezdu - Bílé Karpaty Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/02.0065 Název

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Dodávka komponentů pro optiku a počítačové vybavení Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná hodnota bez

Více

SOCiaInf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H M I N I S T E R S T V O S K O L S T V I, OPViddlSvinf

SOCiaInf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H M I N I S T E R S T V O S K O L S T V I, OPViddlSvinf SOCiaInf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H M I N I S T E R S T V O S K O L S T V I, OPViddlSvinf fondvcr EVROPSKA UNIE M L A D E 2 E A TfLOVYCHOVY Vyzva k podani nabidek (pro licely uvefejneni na www.msmt.cz nebo www strankach

Více

Zápiso posouzení a hodnocení nabídek

Zápiso posouzení a hodnocení nabídek Zápiso posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Registrační číslo projektu: ZŠ Mládežnická vzdělávací kurzy CZ.1.07/1.3.43/01.0011 Název projektu: Profesní rozvoj pedagogických pracovníků

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZOELAVANf. Protokol o posouzeni a hodnoceni nabidek 2/2011

INVESTICE DO ROZVOJE VZOELAVANf. Protokol o posouzeni a hodnoceni nabidek 2/2011 evropsky sociaini fond V CR MINISTERSTVO SKOLSTVi. OP Vzdetevani EVROPSKA UNIE ML ADFJP A reiovvchovy pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZOELAVANf Protokol o posouzeni a hodnoceni nabidek 2/2011

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Název veřejné zakázky: Realizace zahraničních vzdělávacích pobytů část A Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1981 Název projektu: Šablony

Více

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek Název zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná cena bez DPH: Lhůta pro podávání nabídek: Dodávka ICT vybavení a audiovizuální

Více

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek Příloha č. 5 Protokol o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Nákup hardwarového a softwarového vybavení Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0722 Název projektu: Vlastními

Více

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zajištění výuky v zahraničí dle výzvy č. 56 MŠMT Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky T.G.

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Veřejná zakázka - část A

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Veřejná zakázka - část A 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Veřejná zakázka - část A Zahraniční pobyty pro ZŠ Katusice Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56. 2275 Název projektu:

Více

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Nákup notebooků pro školu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0020 Název projektu: Rozvoj počítačové

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Výběrové řízení na dodavatele služeb pro zajištění konferenčních prostor Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0039

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zajištění zahraničních jazykových kurzů pro učitele a zahraničního jazykově vzdělávacího

Více

Základní škola a materská škola Ostrava - Zábreh, Horymírova 100, príspevková organizace. ZáDis ODosouzení a hodnocení

Základní škola a materská škola Ostrava - Zábreh, Horymírova 100, príspevková organizace. ZáDis ODosouzení a hodnocení ZáDis ODosouzení a hodnocení naj:>ídek 1. Verejná zakázka Název zakázky: Dodávka výpocetní, kopírovací, prezentacní a záznamové techniky vcetne software. Registracní císlo projektu: Název projektu: Predpokládaná

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná hodnota zakázky: Lhůta pro podávání nabídek: Zahraniční stáže žáků

Více

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zajištění výuky v zahraničí dle výzvy č. 56 MŠMT Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky a zahraniční

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zajištění zahraničního jazykového kurzu pro učitele (1) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1191 Název projektu:

Více

Protokol o otevirani obalek

Protokol o otevirani obalek Protokol o otevirani obalek c. j. KRPL-22072-3/CJ-205-800VZ Vefejna zakazka zadavana ve zjednodusenem podlimitnim fizeni:,,dodavky nahradnich dilu na SDP znacky SKODA" Zadavatel: Ceska republika - Krajske

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná hodnota zakázky: Lhůta pro podávání nabídek: Zahraniční stáže žáků

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka: Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Název veřejné zakázky: Zajištění jazykových kurzů pro Gymnázium Hlinsko Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0614 Název projektu: Zdokonalení

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zahraniční studijní pobyty pro žáky a učitele Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1800 Název projektu: Podpora

Více

Vyssi policejni skola a Stredni policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5, 190 24 Praha 9

Vyssi policejni skola a Stredni policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5, 190 24 Praha 9 Vyssi policejni skola a Stredni policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5, 190 24 Praha 9 ID datove schranky 4zrkgbn C.j. : VPSA-802/EU-2015/OVZI Praha 10. srpna 2015 Pocet listu: 3

Více

Střední průmyslová škola Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Protokol o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Předpokládaná cena bez DPH: Nákup školního nábytku 285.000,- Kč bez DPH Lhůta pro podávání nabídek: 23. 5. 2014 6. 6. 2014 Identifikační

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Oblast 3: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro 40 žáků do Velké Británie

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Oblast 3: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro 40 žáků do Velké Británie Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Oblast 3: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro 40 žáků do Velké Británie 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Šablona č.2, č.3., č.4 výzvy 56 II Registrační

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Dodávka SW vybavení pro projekt Učíme digitálně Registrační číslo projektu: C15861 Název projektu: Učíme digitálně Předpokládaná

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční vzdělávací pobyty pro žáky dle výzvy č. 56 OP VK Registrační číslo projektu:

Více

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Nákup notebooků pro školu, číslo VZ: C15965 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0020 Název

Více

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zajištění výuky v zahraničí dle výzvy č. 56 MŠMT Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky a zahraniční

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Nářadí pro dovybavení dílen školních minipodniků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0020 Název projektu: Školní

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Dodávka netbooků a software Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Předpokládaná

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek část B Krátkodobý jazykově-vzdělávací kurz v zahraničí pro žáky

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek část B Krátkodobý jazykově-vzdělávací kurz v zahraničí pro žáky Zápis o posouzení a hodnocení nabídek část B Krátkodobý jazykově-vzdělávací kurz v zahraničí pro žáky 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Čtu, mluvím, rozumím. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Realizace zahraničního vzdělávacího pobytu ve Velké Británii Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1358 Název projektu:

Více

Č.j. KRPS-232176-17/ČJ-2014-0100MN-VZ Praha 14. října 2014 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

Č.j. KRPS-232176-17/ČJ-2014-0100MN-VZ Praha 14. října 2014 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPS-232176-17/ČJ-2014-0100MN-VZ Praha 14. října 2014 Počet listů: 5 Přílohy: 1/1 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ

Více

Vnitřní Směrnice č.1/2012 Směrnice o zadávání veřejných zakázek především malého rozsahu. Zakázky tzv. malého rozsahu (tedy

Vnitřní Směrnice č.1/2012 Směrnice o zadávání veřejných zakázek především malého rozsahu. Zakázky tzv. malého rozsahu (tedy Obec Přílepy, Přílepy čp.46, PSČ 270 01 Kněževes okres Rakovník, IČ 00639958 Vnitřní Směrnice č.1/2012 Směrnice o zadávání veřejných zakázek především malého rozsahu. Zakázky tzv. malého rozsahu (tedy

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky Datum vyhlášení veřejné zakázky:

Více

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná hodnota bez DPH: Lhůta pro podávání nabídek: ZŠ Staré Město

Více

Zápis z otevírání obálek a hodnocení nabídek

Zápis z otevírání obálek a hodnocení nabídek Název projektu: Jihočeské Univerzitní a Akademické CTT Registrační číslo projektu: CZ.1.05/3.1.00/10.0214 z otevírání obálek a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Dodávka materiálu pro

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná hodnota bez DPH: Lhůta pro podávání nabídek: ZŠ Rozmarýnová

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.1493

CZ.1.07/1.1.00/56.1493 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.20/02.0037 Název projektu: Nebojme se cizích řečí Název

Více

Protokol o otvírání obálek a hodnocení nabídek

Protokol o otvírání obálek a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: Protokol o otvírání obálek a hodnocení nabídek - Dodávka IT vybavení Ev. číslo: 001/2012 Protokol o otvírání obálek a hodnocení nabídek Dodávka IT vybavení Druh VŘ podle

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

A. Otevírání obálek s nabídkami:

A. Otevírání obálek s nabídkami: Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5 190 24 Praha 9 Č.j. : VPŠA-445/EU-2014/OVZI Praha 7. května 2014 Počet listů :6 Přílohy: 4/6 PROTOKOL o otevírání obálky s nabídkou a

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0969

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU 4.6.2012 14,30 hod. 1. jednání výběrové komise Název zadavatele: Institut pro veřejnou správu Praha, státní příspěvková organizace

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Č.j. KRPP-49128-17/ČJ-2015-0300VZ-VZ Plzeň 6. května 2015 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

Č.j. KRPP-49128-17/ČJ-2015-0300VZ-VZ Plzeň 6. května 2015 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPP-49128-17/ČJ-2015-0300VZ-VZ Plzeň 6. května 2015 Počet listů: 5 Přílohy: 1/5 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace 17. května Střední průmyslová škola, Jedovnice, Na Větřáku 463 Zadávací dokumentace Podpora dalšího vzdělávání pedagogů v SPŠ Jedovnice realizováno v rámci projektu Další vzdělávání pracovníků škol a školských

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu:

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: dodavatele školících aktivit pro projekt Prostor pro potenciál zaměstnanců Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. Registrační

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1675

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1675 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU 25.5.2012 10,00 hod. 1. jednání výběrové komise Název zadavatele: Institut pro veřejnou správu Praha, státní příspěvková organizace

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců agentury Motiv P s.r.o. kurzy soft

Více

ZPRÁVA Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. Územní plán obce Javorník

ZPRÁVA Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. Územní plán obce Javorník ZPRÁVA Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na zakázku malého rozsahu na služby zadávané v souladu se zákonem č. 7/006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tedy mimo režim zákona o veřejných zakázkách, s názvem

Více

Zverejneno prostfednictvim site internet na www.ukhuvelkovu.en a www. kontos-kadan. cz VYZVA K PODANI NABIDKY A K PROKAZANI SPLNENI KVALIFIKACE

Zverejneno prostfednictvim site internet na www.ukhuvelkovu.en a www. kontos-kadan. cz VYZVA K PODANI NABIDKY A K PROKAZANI SPLNENI KVALIFIKACE tvropska UNIb Zverejneno prostfednictvim site internet na www.ukhuvelkovu.en a www. kontos-kadan. cz V Praze dne 2. unora 2011 VYZVA K PODANI NABIDKY A K PROKAZANI SPLNENI KVALIFIKACE Vazeni, obracime

Více

Č.j.: SOŠSOU-TU/ Vyřizuje: V Trutnově

Č.j.: SOŠSOU-TU/ Vyřizuje: V Trutnově Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 tel.: 499 315 111, e-mail: sekretariat@sou-trutnov.cz, www.sou-trutnov.cz Č.j.: SOŠSOU-TU/ Vyřizuje: V Trutnově Věc: Veřejná zakázka

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.2091

CZ.1.07/1.1.00/56.2091 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Cyklisticka trasa Ostrava - Beskydy, usek Baska - Ostravice s odbockou do Celadne

Cyklisticka trasa Ostrava - Beskydy, usek Baska - Ostravice s odbockou do Celadne y CT T iu ^ l IA We k ve"rejnjym zakazkam WZVA K PODANI NABIDKY A PROKAZANI KVALIFIKACE k verejne zakazce Cyklisticka trasa Ostrava - Beskydy, usek Baska - Ostravice s odbockou do Celadne zjednodusene

Více

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky:

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Pořízení techniky na snížení prašnosti

Pořízení techniky na snížení prašnosti PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust.

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem C 151541

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem C 151541 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

llei'j OPERACNr PROGRAM

llei'j OPERACNr PROGRAM socialnl fond v CR EVROPSKA UNIE lm llei'j OPERACNr PROGRAM A ZAMf:STNANOST Vyzva k podani nabidek Cislo zakazky (bude doplneno MPSV pri uverejnenf): Nazev zakazky: Predmet zakazky (sluzba, dodavka nebo

Více

PROTOKOL O JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE A PROTOKOL O POSOUZENÍ KVALIFIKACE

PROTOKOL O JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE A PROTOKOL O POSOUZENÍ KVALIFIKACE PROTOKOL O JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE A PROTOKOL O POSOUZENÍ KVALIFIKACE v souladu s 59 odst. 5 a 75 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ) Veřejná zakázka: Obnova

Více

(30 žáků x 15 000,-Kč) Celková nabídková cena-angličtina: 900 000,-Kč s DPH

(30 žáků x 15 000,-Kč) Celková nabídková cena-angličtina: 900 000,-Kč s DPH Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplěno MŠMT v případě IP, v případě 63/2010 GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Webová inzerce Pro projekt: Název projektu: Vzdělávání všem Reg. číslo projektu: CZ. 1.07/3.1.00/37.0098 Místo plnění zakázky: Code Creator, s.r.o. Nové Sady

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 2, Londýnská 34, 120 00 www.londynska.cz, internet@londynska.cz tel: 224 254 784

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 2, Londýnská 34, 120 00 www.londynska.cz, internet@londynska.cz tel: 224 254 784 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 2, V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 002/2013 1. Zadavatel Název: Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 Adresa: Londýnská 782/34, 120 00 Praha 2 IČ:

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.2680 Název projektu: 21. 8. 2015

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.2680 Název projektu: 21. 8. 2015 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

Vyzva k podani nabidky

Vyzva k podani nabidky Vyzva k podani nabidky k verejne zakazce maleho rozsahu na sluzby s nazvem Zajisteni prohlidektel zemrelych na uzemi Kralovehradeckeho kraje mimo zdravotnicke zanzeni zadavanou podle 18 odst. 5 a 12 odst.

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833 Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výzva k podání nabídek Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání zaměstnanců společnosti Ostrapack s.r.o. Pokročilé funkce

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I.

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu vyhlášené formou otevřeného řízení s názvem Interaktivní technika I. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbor financí VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: SPIS. ZN.: OF-27/204 VYŘIZUJE / ÚTVAR: Ing. Martina Černochová / OF TELEFON: 556 879 730, 733 6 654 E-MAIL: martina.cernochova@koprivnice.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

KOMPOSTÁRNA ČASTOHOSTICE akceptační číslo:14213104

KOMPOSTÁRNA ČASTOHOSTICE akceptační číslo:14213104 Dokumentace k zadávání zakázek spolufinancovaných ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí Zadavatel obec Častohostice, vyhlašuje zadávací řízení na dodavatele: KOMPOSTÁRNA ČASTOHOSTICE

Více