SOCiaInf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H M I N I S T E R S T V O S K O L S T V I, OPViddlSvinf

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOCiaInf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H M I N I S T E R S T V O S K O L S T V I, OPViddlSvinf"

Transkript

1 SOCiaInf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H M I N I S T E R S T V O S K O L S T V I, OPViddlSvinf fondvcr EVROPSKA UNIE M L A D E 2 E A TfLOVYCHOVY Vyzva k podani nabidek (pro licely uvefejneni na nebo www strankach kraju pro zadavani zakazek z prostfedku financni podpory OP VK, ktere se vztahuji na pfipady, pokud zadavatel neni povinen postupovat podle zakona c. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve zneni pozdejsich predpisu) Cislo vefejne zakazky (bude C doplneno poskytovatelem dotace)' Nazev programu: Operacni program Vzdelavani Registracni cislo projektu CZ. 1.07/1.3.00/ Nazev projektu: Didaktika pro kyberprostor Nazev verejne zakazky: Dodavka mobilnich (dotykovych) zafizeni Predmet vefejne zakazky Dodavka tabletu (si uzba/dodavka/stavebni prace): Datum vyhlaseni vefejne zakazky: Nazev/ obchodni firma Zakladni skola Neratovice, 28. fijna 1157, okres Melnik zadavatele, pravni forma: Sidio zadavatele: 28. fijna 1157, Neratovice, okres Melnik Osoba opravnena jednat jmenem zadavatele, vc. kontaktnich udaju (telefon a ova adresa) Mgr. Miloslava Lamacova, feditelka skoly tel: info(a),3zsneratovice.cz IC zadavatele: Die zadavatele: - Kontaktni osoba zadavatele, Mgr. Radka Millerova vc. kontaktnich udaju (telefon tel: a ova adresa): info(a),3zsneratovice.cz Lhuta pro podavani nabidek (data zahajeni a ukonceni pi'ijmu, vc. casu) Zadavatel stanovil Ihutu pro podani nabidek vefejne zakazky na v 12:00 Mistem pro doruceni obalek s nabidkami je adrese zadavatele. Otevirani obalek s nabidkami vefejne zakazky se uskutecni dne v 12:01 na adrese zadavatele. Otevirani obalek se mohou zucastnit uchazeci, jejichz nabidky byly doruceny ve Ihute pro podani nabidek, a to za kazdeho uchazece maximalne jedna osoba k tomu opravnena nebo povefena na zaklade pine moci. Opravneni zastupci uchazecu se musi prokazat pisemnou plnou moci Cislo zakazky bude doplneno MSMT/ZS (krajem) pfed zvefejnenim. Stranka 1 z 6

2 socialni fond V CR EVROPSKA UNIE M I N I S T E R S T V O S K O L S T V I MLADEZE A TELOVYCHOVY m OP Vzdelaviinf podepsanou statutamim zastupcem uchazece, pokud jim sami nejsou. Dale bude u sebe mit vypis z obchodniho rejstfiku pro prokazani opravnene osoby, ktera plnou moc podepsala. Popis predmetu vefejne zakazky: Pfedpokladana hodnota vefejne zakazky v Kc: Zadavatel uvadi, ze na nabidky podane po Ihute pro podani nabidek se pohlizi, jako by nebyly podany a jako takove budou nabizejicimu vraceny. Pfedmetem vefejne zakazky je dodavka 20 ks mobilnich (dotykovych) zafizeni, blize je pfedmet plneni popsan v Pfiloze c. 1 Technicka specifikace teto vyzvy. Celkova pfedpokladana hodnota vefejne zakazky cini ,00 Kc s DPH. Zadavatel uvadi, ze pfedpokladana hodnota vefejne zakazky je hodnotou maximalni a nepfekrocitelnou, V pfipade, ze uchazec nabidne nabidkovou cenu vyssi nez je maximalni hodnota, bude takovato nabidka uchazece zadavatelem shledana jako nesplneni zadavacich podminek a tato nabidka bude vyloucena z vyberoveho fizeni. Zadavatel dale uvadi, ze v ramci Pfilohy c. 1 Technicka specifikace teto vyzvy jsou uvedeny maximalni hodnoty (ceny) pro kazdou jednotlivou polozku, v pfipade, ze uchazec nabidne nabidkovou cenu pro kazdou jednotlivou polozku die Pfilohy c. 1 Technicka specifikace teto vyzvy vyssi nez je maximalni hodnota takoveto polozky, bude takovato nabidka uchazece zadavatelem shledana jako nesplneni zadavacich podminek a tato nabidka bude vyloucena z vyberoveho fizeni. Typ vefejne zakazky Lhuta pro dodani (zpracovani vefejne zakazky)/ casovy harmonogram plneni/ doba trvani vefejne zakazky Mista dodani/pfevzeti plneni: Hodnotici kriteria: Pozadavky na prokazani splneni zakladni a profesni kvalifikace dodavatele: Nejedna se o zadavaci fizeni podle zakona c. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach. Lhuta pro dodani je 30 kalendafnich dni ode dne podpisu kupni smlouvy, ktera je pfilohou c. 5 teto vyzvy. Sidlo zadavatele. Jedinym hodnoticim kriteriem je nejnizsi nabidkova cena s DPH. Tedy nejlepe bude hodnocena takova nabidka uchazece, ktery nabidne nejnizsi nabidkovou cenu s DPH. Zadavatel pozaduje splneni nize uvedenych kvalifikacnich pfedpokladu: Uchazec ve sve nabidce pfedlozi cestne prohlaseni, Stranka 2 z 6

3 sociainf ^^^^^^^m M I N I S T E R S T V O S K O L S T V I, fond V CR EVROPSKA UNIE M L A D E Z E A TetovYCHOVY OP VzdeldvAnf podepsane osobou opravnenou jednat za uchazece, o splneni zakladnich kvalifikacnich pfedpokladu analogicky die 53 odst. 1 zakona. Vzor tohoto cestneho prohlaseni je uveden jako Pfiloha c. 6 teto vyzvy. Uchazec ve sve nabidce pfedlozi prostou kopii vypisu z obchodniho rejstfiku analogicky die 54 pism. a) zakona. Tento vypis nesmi byt starsi vice nez 90 kalendafnich dnu ke dni Ihuty pro podani nabidek. Uchazec ve sve nabidce pfedlozi prostou kopii vypisu opravneni k podnikani analogicky die 54 pism. b) zakona. Pozadavek na uvedeni kontaktni osoby uchazece: Pozadavek na pisemnou formu nabidky (vcetne pozadavku na pisemne zpracovani smlouvy dodavatelem): Pozadavek na zpracovani nabidky a zpusob zpracovani nabidkove ceny Povinnost uchovavat doklady a umoznit kontrolu: V pfipade, ze uchazec nesplni vyse uvedene pozadavky na splneni kvalifikacnich pfedpokladu, bude nabidka uchazece vyloucena ze zadavaciho fizeni. Uchazec ve sve nabidce uvede kontaktni osobu ve veci vefejne zakazky, jeji telefon a ovou adresu. Nabidka musi byt zadavateli podana v pisemne forme. Pozadavek na pisemnou formu je povazovan za splneny tehdy, pokud je nabidka podepsana osobou opravnenou jednat jmenem uchazece a zaroveii je soucasti nabidky kupni smlouva (Pfiloha c. 3 Navrh kupni smlouvy), ktera bude podepsana osobou opravnenou jednat za uchazece nebo jeho jmenem. Absence teto kupni smlouvy v nabidce je duvodem pro vylouceni uchazece z vyberoveho fizeni. Zadavatel nepfipousti elektronicke podani nabidky. Varianty nabidek se nepfipousti. Dodavatel stanovi nabidkovou cenu verejne zakazky celou castkou za cele plneni vefejne zakazky. Daisi pozadavky: Nabidkova cena bude uvedena v CZK. Nabidkova cena bude uvedena v cleneni: nabidkova cena bez dane z pfidane hodnoty (DPH), samostatne DPH a nabidkova cena vcetne DPH. Nabidkova cena v teto skladbe bude uvedena na krycim listu nabidky (viz pfiloha c. 5 Kryci list nabidky. Nabidkova cena bude zpracovana v souladu se zadavacimi podminkami. Nabidkova cena bude stanovena jako cena nejvyse pfipustna. Smlouva s vybranym dodavatelem zavazuje dodavatele, aby umoznil vsem subjektum opravnenym k vykonu Stranka 3 z 6

4 socialni fond V CR EVROPSKA UNIE M I N I S T E R S T V O S K O L S T V I MLADEZE A TELOVYCHOVY OP Vzdeldvinf DaIsi podminky pro plneni vefejne zakazky: kontroly projektu, z jehoz prostfedku je dodavka hrazena, provest kontrolu dokladu souvisejicich s plnenim vefejne zakazky, a to po dobu danou pravnimi pfedpisy CR k jejich archivaci (zakon c. 563/1991 Sb., o licetnictvi, a zakon c. 235/2004 Sb., o dani z pfidane hodnoty). V souvislosti s vyberovym fizenim zadavatel stanovuje Ihutu 90 dnu, po kterou jsou dodavatele vazani svymi nabidkami. Tato lhuta zacina bezet okamzikem skonceni Ihuty pro podani nabidek. Nabidku poda uchazec v listinne podobe v jednom vyhotoveni die formalnich a technickych podminek zadavatele uvedenych v teto vyzve. Nabidka vcetne veskerych pozadovanych dokladu bude u fyzickych osob podepsana uchazecem a u pravnickych osob statutamim organem uchazece, nebo osobou povefenou statutamiho organu. V pfipade potvrzeni nabidky povefenou osobou dolozi uchazec v nabidce plnou moc, pfipadne platny povefovaci dokument. Uvedene doklady uchazec pfedlozi v originalnim vyhotoveni nebo V jejich ufedne ovefene kopii. Nabidka vcetne veskerych dokumentu a pfiloh bude zpracovana v ceskem jazyce. Nabidka nebude obsahovat opravy a pfepisy, ktere by zadavatele mohly uvest v omyl. Nabidka bude vcetne veskerych pozadovanych dokladu a pfiloh fadne svazana do jednoho svazku a bude dostatecnym zpusobem zajistena proti manipulaci sjednotlivymi listy (pomoci provazku a pecete nebo nalepkami opatfenymi podpisem, pfipadne nezamenitelnym razitkem). Vsechny listy nabidky i pfiloh budou v pravem dolnim rohu fadne ocislovany nepferusovanou fadou pocinaje cislem 1. Poslednim listem nabidky bude prohlaseni uchazece potvrzene u fyzickych osob uchazecem a u pravnickych osob bude potvrzene statutamim organem uchazece die zpusobu podepisovani za spolecnost zapsanou v obchodnim rejstfiku ci osobou povefenou k zastupovani statutamiho organu uchazece, ktere stanovi celkovy pocet listu v nabidce. Nabidka uchazece se stane soucasti smlouvy uzavfene s vybranym uchazecem jako jeji pfiloha. Zadavatel si vyhrazuje pravo vyloucit uchazece, jehoz nabidka nesplnila pozadavky zadavatele uvedene v teto vyzve. Zadavatel si vyhrazuje pravo pfed rozhodnutim o vybem nejvhodnejsi nabidky ovefit informace uvadene uchazecem Stranka 4 z 6

5 OP VzdeMv&nf V nabidce. Zadavatel vylouci uchazece z dalsi ucasti ve vyberovem fizeni v pfipade, ze uvede ve sve nabidce nepravdive lidaje. Zadavatel si vyhrazuje pravo vyberove fizeni do doby uzavfeni smlouvy zrusit. Zadavatel nehradi naklady za licast ve vyberovem fizeni. Podanim nabidky pfijima uchazec pine a bez vyhrad zadavaci podminky, vcetne vsech pfiloh a pfipadnych dodatku k temto podminkam. Pfedpoklada se, ze uchazec pfed podanim nabidky peclive a dukladne prostuduje vsechny pokyny, formulafe, terminy a specifikace obsazene V teto zadavaci dokumentaci a bude se jimi fidit. Pokud uchazec neposkytne vcas vsechny pozadovane informace a doklady, nebo pokud jeho nabidka nebude v kazdem ohledu odpovidat zadavacim podminkam, muze to mit za dusledek vyfazeni takove nabidky a nasledne vylouceni uchazece z dalsi ucasti ve vyberovem fizeni. Formalni chyby v nabidce uchazece nebudou mit vliv na jeho vylouceni ze zadavaciho fizeni. Zadavatel nad ramec vyse uvedeneho v nabidce uchazece pozaduje cestne prohlaseni, ze se nepodilel na pfiprave tohoto vyberoveho fizeni, vzor Cestne prohlaseni o nepodileni se na pfiprave vyberoveho fizeni je pfilohou c. 6 teto Vyzvy. Zadavatel uchazece upozornuje, ze absenci tohoto cestneho prohlaseni nebude hodnotit jako pouhy formalni nedostatek. Zadavatel nad ramec vyse uvedeneho v nabidce uchazece pozaduje cestne prohlaseni analogicky die 68 odst. 3 zakona, vzor Cestne prohlaseni analogicky die 68 odst. 3 zakona je pfilohou c. 7 teto Vyzvy. Zadavatel uchazece upozornuje, ze absenci tohoto cestneho prohlaseni nebude hodnotit jako pouhy formalni nedostatek. Dale zadavatel uvadi, ze obalky s nabidkami uchazecu, budou mit nasledujici formu: Nabidka na plneni vefejne zakazky bude dorucena na adresu sidla zadavatele, a to pomoci Ceske posty s.p., kurymi sluzbou nebo osobne do kancelafe skoly ve dnech pondeli - patek v dobe od 7:00 do 15:00. Obalka s nabidkou musi byt uzavfena a dostatecne zajistena Stranka 5 z 6

6 sociainf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H M I N I S T E R S T V O S K O L S T V I fondvcr EVROPSKA UNIE M L A D E Z E A T E L O V Y C H O V Y 17^ OP Vzdeldvinf Podminky poskytnuti zadavaci dokumentace proti neopravnene manipulaci. Na obalce bude uveden nazev a adresa uchazece a text: Dodavka mobilnich (dotykovych) zafizeni - NEOTEVIRAT" Na obalce musi byt uvedena i adresa uchazece, a to pro pfipad, ze by byla nabidka dorucena po Ihute urcene k podani nabidek - v takovem pfipade bude nabidka uchazeci vracena v dorucenem stavu. Zadavaci dokumentaci tvofi tato vyzva s pfilohami. Zadavaci dokumentace jako samostatny dokument neexistuje. Vyzva je zvefejnena na strankach Zadavatel si vyhrazuje pravo zadavaci rizeni pfed jeho ukoncenim zrusit. Pfilohy: Pfiloha c. 1 Technicka specifikace Pfiloha c. 2 Polozkovy rozpocet (vzor) ^ Pfiloha c. 3 Navrh kupni smlouvy Pfiloha c. 4 Cestne prohlaseni (vzor) Pfiloha c. 5 Kryci list nabidky (vzor) Pfiloha c. 6 Cestne prohlaseni o nepodileni se na pfiprave vyberoveho fizeni (vzor) Pfiloha c. 7 Cestne prohlaseni analogicky die 68 odst. 3 zakona (vzor) zakladni Skole Neratovice, 28. ffjna 1157, 28. fijna 1157r2r7m~Neratovice r /i HSO: yy, t9l.e., , Mgr. Miloslava Lamacova feditelka skoly Stranka 6 z 6

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9 DV90P00060C9 C.j.: VPSA-1565/EU-2014/OVZI Pocet stran: g KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY zadávané dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen zákon ), a v souladu s

Více

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona Kontaktní osoba: Jan Brychta Tel.: 267 994 407 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky

Více

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ, číslo vydání 2 Zadavatel: Pars nova a.s. Žerotínova

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Plaveč 8. 10. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 456 71 702 bankovní spojení: Komerční banka Znojmo číslo účtu: 29 537-741 / 0100

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1020 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1020 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací);

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací); Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle Pravidel OPPK, verze 1.7 s názvem Chromatograf. Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

Udaje o vymerach jsou informativni. Pozemkovy fond CR neposkytuje mapy katastm nemovitosti.

Udaje o vymerach jsou informativni. Pozemkovy fond CR neposkytuje mapy katastm nemovitosti. VEREJNA NABIDKA POZEMKTJ URCENYCH K PRODEJI PODLE 7 ZAKONA c\9 Sb., O PODMTNKACH PREVODU ZEMEDELSKYCH A LESNICH POZEMKTJ Z VLASTNICTVI STATU NA JfNE OSOBY, VE ZNENI POZDE JSICH PREDPIStJ (DALE JEN ZAKON

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Rada města Brna ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 (včetně Dodatku č. 7 schváleného R6/126.

Více

Č.j. KRPU-234941-3/ČJ-2014-0400VZ Ústí nad Labem 21. října 2014 Počet listů: 4 Přílohy: 2/8. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

Č.j. KRPU-234941-3/ČJ-2014-0400VZ Ústí nad Labem 21. října 2014 Počet listů: 4 Přílohy: 2/8. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPU-234941-3/ČJ-2014-0400VZ Ústí nad Labem 21. října 2014 Počet listů: 4 Přílohy: 2/8 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadání na služby dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Název veřejné zakázky: Hodnocení implementačního systému

Více

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu Dokumentace výběrového řízení veřejnou zakázku malého rozsahu dle 18 odst. 5 ve spojení s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších pisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem Přeprogramování informačního systému České unie sportu vydaná v souladu s usnesením Výkonného výboru ČUS ze dne 8.9.2014 1. Zadavatel Název:

Více