Roèník X - èíslo 3: bøezen 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roèník X - èíslo 3: bøezen 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18"

Transkript

1 Roèník X - èíslo 3: bøezen 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, nìkolik slov k záležitostem Letòan. O Národní pøírodní památce (NPP) Letòanské letištì. Podporujeme ochranu území letištì a okolí, kde se vyskytuje sysel obecný. K námitkám PVA, a.s., a ÈKD Refin, a.s., pøijala rada MÈ usnesení doporuèující øešit je pøechodným ustanovením na dobu 3 až 5 let s podmínkou, že nebude dále narušován biotop sysla, jakož i životní prostøedí obecnì. K námitce Ing. Petra Dostála, správce konkurzní podstaty ÈKD Dopravní systémy, a.s., že vyhlášením NPP dojde ke snížení hodnoty pozemku, je tøeba jen dodat: Ten pozemek nikdy žádnou hodnotu nemìl, ale je na nìj pùjèeno cca tøi ètvrtì miliardy korun. Je možné, že náš zámìr bude nìkomu dost pøekážet. Z celospoleèenského hlediska však zájmy ochrany pøírody a pøežití kriticky ohroženého druhu musí být nadøazeny zájmùm ekonomickým. SKATEPARK v Letòanech pro skateboarding, in line bruslení a sportovní kola. Na jednání rady MÈ jsme projednávali petici obèanù Letòan požadující výstavbu tohoto sportovního areálu. Naše MÈ podobné investièní zámìry již v minulosti podporovala a podporovat bude, ale nemùže být investorem. Mužstvo HC Letci Letòany II. tøída ve své kategorii za 18 mìsícù ještì neprohrálo (15 vítìzných turnajù) V Letòanech však máme velmi nadìjné i malé hokejisty. Proto jsem rád, že naše MÈ bude spolupoøadatelem Turnaje žákù v ledním hokeji o pohár starosty Letòan, který probìhne v hale bratrù Kuèerových SC Letòany. MÈ pøispìje èástkou ,- Kè na nákup pohárù, vìcných cen a na podíl na nákladech za pronájem ledové plochy. Francouzská delegace z Beautoru v Praze Letòanech. Návštìva se uskuteèní ve dnech Bìhem návštìvy dojde k podpisu nové dohody o pøátelství dne v Kulturním domì Letòanka (Avion) na slavnostním zasedání Zastupitelstva MÈ Praha 18. Mistrovství svìta v ledním hokeji tìlesnì postižených se uskuteèní v Letòanech ve dnech a další roèník Mezinárodní letecké výstavy Vzduch je opìt naše moøe aneb Startujeme do EU a Letecký den na letòanském letišti ve dnech Den uèitelù letos pøipadá na nedìli 28. bøezna. V tento den si nejen uèitelská veøejnost pøipomíná výroèí narození uèitele národù Jana Ámose Komenského ( ), z jehož odkazu vycházejí moderní evropské školské systémy. Dnes to ani uèitelé nemají lehké. Pedagogùm pøeji dobré zdraví, pevné nervy a hodnì trpìlivosti. Uzávìrka dubnového èísla našich listù je až po Velikonocích. Proto využívám této pøíležitosti, abych v pøedstihu všem popøál pøíjemné velikonoèní svátky. Jsou vždy poèátkem jara, symbolem nového života. Mìly by znamenat i více slunce v našich duších. Na závìr dvì informace. První je k èlánku nedávno uveøejnìném v Blesku, podle kterého jsem si mìl nadìlit dáreèek. Noviny nemohou hodnotit vykonanou práci, její potøebnost a prospìšnost pro obec. Mou práci posuzují obèané, rada a zastupitelstvo MÈ. Pracovník, který vykonával funkci vedoucího odboru kanceláøe starosty, odešel za lepším koncem minulého roku. Po projednání v radì MÈ jsem tuto práci do pøijetí vhodného pracovníka doèasnì pøevzal. Bylo vypsáno již devìt výbìrových øízení, ale zatím se nám vhodného pracovníka nepodaøilo vybrat (pokud uchazeè splòoval požadavky, nebyli jsme schopni ho zaplatit). Zájemce se mùže pøihlásit u paní tajemnice na radnici. Požadujeme vysokoškolské vzdìlání technického smìru, manažerské schopnosti, smysl pro zodpovìdnost a poctivost. Vìk nerozhoduje. Druhou informací pro obèany chci pøedejít rùzným dohadùm, že stavíme dùm a byt budeme pronajímat a podobnì. Dne 12. listopadu 1995 jsem se pøihlásil, jako mnozí jiní obèané, do seznamu uchazeèù o stavbu bytu do soukromého vlastnictví v nástavbách na obecních domech. Realizaci jsem stále odkládal a teprve v posledních stavìných bytech bude i náš byt. Byt bude v ulici Tvrdého spolu s dalšími šesti vlastníky. Byt, ve kterém dosud bydlíme (velikost 50 m 2 ), jsme stavìli svépomocí v letech , máme jej ve vlastnictví a budeme jej prodávat. Není na tom nic zvláštního a myslím, že se shodneme na tom, že mám stejná práva jako kterýkoliv jiný obèan. Všem pøeji jen dobré. Ing. Josef Dobrý Maškarní rej pøed letòanskou radnicí schùze dne Schválila: q pøedložená Pravidla pro pøijímací øízení do mateøských škol zøízených MÈ Praha 18 na školní rok 2004/2005. Souhlasila: q s poskytnutím finanèního pøíspìvku ,- Kè na podporu akcí Svazu tìlesnì postižených v ÈR, místní organizace v Letòanech,

2 q s maximálním poètem dìtí v MŠ Pøíborská (5 tøíd 145 dìtí), MŠ pøi ZŠ Gen. F. Fajtla, Rychnovská (2 tøídy 50 dìtí) a MŠ pøi ZŠ Tupolevova (2 tøídy 48 dìtí) pro školní rok 2004/2005. Nesouhlasila: q s finanèním pøíspìvkem pro obèanské sdružení Arnika na soutìž a výstavu v rámci projektu Sovy do škol. Žádost nebyla s MÈ Praha 18 pøedem projednána. Vzala na vìdomí: q informaci o lokalizaci a struktuøe území pro vybudování Pražského vìdeckého parku v Letòanech, q informaci o parkovacích stáních pro osoby tìlesné postižené. 4. schùze dne Schválila: q pøíspìvek na jednoho žáka ZŠ a MŠ ve výši 3 500,- Kè (z toho 1 221,- Kè ze státního rozpoètu), q finanèní pøíspìvek Sportovnímu klubu Tøeboradice ,- Kè na sportovní èinnost. Souhlasila: q s poskytnutím pøíspìvku ,- Kè obèanskému sdružení HC Letci Letòany na èinnost hokejového oddílu a zároveò uložila zástupci starosty Miffkovi projednat se zástupci starostù MÈ Praha 8 a Praha 9 možnou spoluúèast tìchto MÈ na poskytování pøíspìvkù pro jejich žáky a tím pomoci dalšímu rozvoji ledního hokeje v oblasti, q s uzavøením smlouvy s MÈ Praha 9 na zajištìní lékaøské služby první pomoci pro obèany MÈ Praha 18 na rok 2004 a s úhradou pomìrných nákladù ve výši ,- Kè, q se sídlem Soukromého reálného gymnázia Pøírodní škola, o.p.s., v budovì ZŠ Fryèovická 462, q s poøádáním Turnaje žákù v ledním hokeji o pohár starosty Letòan dne a s uzavøením smlouvy o spolupoøadatelství s HC Letci Letòany, dále rada MÈ souhlasila s pøíspìvkem ,- Kè na nákup pohárù, vìcných cen a podílu na nákladech za pronájem ledové plochy, q s podáním dvou žalob o pøivolení k výpovìdi z nájmu bytu v ul. Rýmaøovská a Havíøovská z dùvodu neplacení nájemného a záloh za služby za dobu delší než 3 mìsíce, q s uzavøením tøí nájemních smluv na pozemky pod garážemi. Doporuèila zastupitelstvu MÈ: q schválit finanèní vypoøádání úèelových dotací se školami zøízenými MÈ Praha 18 (MŠ a ZŠ), q souhlasit s prodejem pìti zastavìných pozemkù pod garážemi. Vzala na vìdomí: q informaci zástupcù firmy PIAS o souèasném stavu pøíprav na vybudování Pražského vìdeckého parku, q informaci o zájmových kroužcích a dalších aktivitách v letòanských ZŠ, q informaci o výsledku zápisu dìtí do 1. tøíd ZŠ a s ohledem na možnosti financování škol souhlasila s otevøením jedné první tøídy v ZŠ Fryèovická, dvou prvních tøíd v ZŠ Gen. Fajtla, Rychnovská, a dvou prvních tøíd v ZŠ Tupolevova ve školním roce 2004/ zasedání dne Schválilo: q rozpoèet MÈ Praha 18 na rok 2004 takto: pøíjmy tis. Kè zapojení fondu rozvoje a rezerv a sociálního fondu tis. Kè výdaje tis. Kè q rozpoèet vedlejší hospodáøské èinnosti MÈ Praha 18 na rok 2004 takto: výnosy celkem tis. Kè náklady celkem tis. Kè hospodáøský výsledek tis. Kè Zvolilo: q èlenem Rady MÈ Praha 18 Jana Ladýøe, q pøedsedou kontrolního výboru Zastupitelstva MÈ Praha 18 Ing. Karla Poukara, q èlenem kontrolního výboru Zastupitelstva MÈ Praha 18 Emila Kassla. Projednalo ceny bytù a vyjádøilo s nimi souhlas: q v ul. Vamberská 298, 299 a 300. Podrobnìjší informace najdete na Poznámka starosty k zamyšlení Stále ještì žijeme v nemocné spoleènosti. Lidé již opìt nadávají a zaèínají se vracet staré nectnosti jako je závist, pomluva a obecná nervozita. Bohužel je k tomu dostatek dùvodù. Èasto oprávnìnì kritizují chování nìkterých politikù i podnikatelù. Zakázky, jsou èasto pøidìlovány bez výbìrových øízení, jsou uzavírány smlouvy, za které nenese nikdo zodpovìdnost. Staèí uvést pøíklad leteckého podniku AERO. Za vlády premiéra Tošovského stát uzavøel tak špatnou smlouvu s Boeingem, že nepomohla ani dotace AERU 40 mld. (3,5 mil./jedno pracovní místo) a stejnì se propouští. Kdo nese zodpovìdnost? Kdo to zaplatí? Samozøejmì, že my. Obèané již nevìøí politickým stranám, je bìžná neúèast ve volbách. Ta strana, která by dokázala trestat adresnì každého, kdo zavinil škodu, zaène získávat pøízeò. Horší je, že tyto zpùsoby se stále více pøenáší i na komunální úroveò. Na radnicích se také rozhoduje o penìzích, a to bývá dùvod k dobytí radnice ve volbách. Mohu obèany ujistit, že na naší radnici rozhodujeme pøi správì majetku s maximální zodpovìdností. Jsme si vìdomi, že se jedná o majetek všech obèanù. Nemáme nic, co bychom chtìli skrývat. Kdo má zájem, mùže se pøesvìdèit. Nejde však vyhovìt požadavkùm jednotlivých obèanù, anebo firem, pokud by to bylo na úkor spoleèných zájmù. Tím lze v nìkterých pøípadech vysvìtlit snahu poškodit naši povìst. V souèasné dobì vyvíjíme úsilí uchránit pozemky o rozloze 74,5 hektarù (letištì a okolí), které mìly vždy v minulosti a mají i dnes nulovou cenu. Pøesto na nì pùjèila IPB podniku ÈKD tøi ètvrtì miliardy, které jsou pryè. Na tìchto pozemcích se vyskytuje sysel, kriticky ohrožený druh a je chránìn zákonem. Již byl vymyšlen zpùsob, jak tyto pozemky zhodnotit. S podporou Zastupitelstva hl. m. Prahy zmìnit zpùsob využití a místo zelené plochy sportovního letištì zde postavit obytné domy. Pozemky by rázem mìly cenu cca 1,5 miliardy. Krásný tunel, což? Nelze vylouèit, že se o nás (o mnì) dozvíte, vážení ètenáøi, vìci, které ani my nevíme, této transakci v každém pøípadì musíme zabránit. V minulosti jsme museli odmítat rùzné návrhy smìøující k osobním prospìchùm a nehodláme na tom nic mìnit. Dnes to máme již lehèí, chodí k nám povìtšinou jen investoøi a firmy, které již korupèní jednání nepraktikují. Jsou však pøipraveni prospìt lokalitì i v pøípadì, že ji svou èinností zatìžují (plavecký areál, logistické centrum a další). To je v zahranièí obvyklé. Ing. Josef Dobrý Nejbližší akce v Letòanech Sobota bøezna 2004 Turnaj žákù v ledním hokeji o pohár starosty v hokejové hale SC Letòany dubna 2004 Návštìva Francouzù z Beautoru v Praze Letòanech dubna 2004 Mistrovství svìta v ledním hokeji tìlesnì postižených v SC Letòany kvìtna 2004 Mezinárodní letecká výstava Vzduch je opìt naše moøe aneb Startujeme do Evropské unie a Letecký den Pokraèuje prodej pohlednic a knihy o Letòanech Všem zájemcùm sdìlujeme, že pohlednice Letòan a reprezentativní knihu o historii a souèasnosti Letòan si mohou zakoupit v podatelnì Úøadu MÈ Praha 18, Bechyòská 639. Cena jedné pohlednice je 2,- Kè, cena knihy 152,- Kè. Katalog služeb pro letòanské Mnozí obèané dnes nevìdí o øadì služeb, které jsou nabízeny podnikatelskými subjekty v Letòanech. Na druhou stranu i podnikatelé urèitì uvítají, když o jejich nabídce budou letòanští vìdìt. Proto pøipravujeme prùzkum, zda o vydání katalogu poskytovaných služeb a obchodù, ale také tøeba zájmových sdružení nebo spolkù bude zájem. Proto považujte toto sdìlení za zahájení prùzkumu. Kontaktní adresa: zástupce starosty Oldøich Miffek, MÈ Praha 18, Bechyòská 639, Praha Letòany, tel ,

3 Normativní metoda financování škol a naplnìnost tøíd V návaznosti na platné školské právní pøedpisy je v základních škol optimální stav žákù na tøídu. Pokud øeditel školy pøipustí pokles poètu žákù ve tøídì pod 24 a nesníží poèet uèitelù, budou mu chybìt finanèní prostøedky ze státního rozpoètu na platy, uèebnice, uèební pomùcky a školní potøeby vè. odvodù (tzv. pøímé vzdìlávací náklady). Výsledky zápisu do 1. tøíd ZŠ v Letòanech ( ) Poèet zapsaných dìtí Žádosti o odklad Poèet tøíd (1.roè.) ZŠ Fryèovická ZŠ Rychnovská * ZŠ Tupolevova Celkem Zápis dìtí do mateøských škol zøízených MÈ Praha 18 Po dohodì øeditelù škol zápis probìhne jednotnì ve støedu 6. dubna 2004 od 9.00 do hod. v MŠ Pøíborská (5 tøíd), MŠ pøi ZŠ Gen. F. Fajtla, Rychnovská (2 tøídy) a MŠ pøi ZŠ Tupolevova (2 tøídy). Podmínkou pøijetí dítìte do MŠ je dosažení vìku 3 let a trvalý pobyt v Letòanech. Do tøíd MŠ pøi ZŠ budou pøijímány pøihlášky dìtí s odkladem povinné školní docházky a dìtí pøedškolního vìku ve všech zaøízeních pouze do poètu volných míst. Pražská mateøinka 2004 Je to tradièní celopražská pøehlídka mateøských škol poøádaná ve dnech v KD Mlejn, Kováøova 4, Praha 5 Stodùlky. Pøedškoláèek 2004 Pøipravuje se již 8. roèník nesoutìžní pøehlídky mateøských škol Prahy 9. Letos se pøihlásilo 23 MŠ. Pøehlídka se uskuteèní v KD GONG, Sokolovská 181, Praha 9 ve dnech Za naši MÈ se zúèastní obou akcí dìti z MŠ Pøíborská a MŠ pøi ZŠ Tupolevova. PaedDr. Vìra Ježková Zmìny místních poplatkù Vzhledem k novele zákona è. 565/90 Sb. o místních poplatcích a následnému vydání nové vyhlášky hl. m. Prahy è. 23/2003 Sb. chceme obèany Letòan postupnì informovat o nejdùležitìjších zmìnách u jednotlivých druhù místních poplatkù. Nejvìtší množství zmìn, které se dotýká velkého množství obèanù, je u místního poplatku ze psa. Sazba poplatku od : 1 500,- Kè roènì za jednoho psa chovaného v bytì 2 250,- Kè roènì za každého dalšího psa chovaného v bytì téhož držitele 200,- Kè roènì za jednoho psa, jestliže držitel je poživatelem invalidního, starobního nebo vdovského dùchodu a tento dùchod je jeho jediným zdrojem pøíjmù 300,- Kè roènì za každého dalšího psa téhož držitele, který je poživatelem invalidního, starobního nebo vdovského dùchodu a tento dùchod je jeho jediným zdrojem pøíjmù 300,- Kè roènì za jednoho psa, jestliže držitel chová psa v rodinném domku 600,- Kè roènì za každého dalšího psa téhož držitele, který chová psa v rodinném domku 600,- Kè roènì za jednoho psa urèeného k hlídání objektù, jehož držitelem je právnická osoba, která je zároveò vlastníkem hlídaného objektu 900,- Kè roènì za každého dalšího psa urèeného k hlídání objektù, jehož držitelem je právnická osoba, která je zároveò vlastní- kem hlídaného objektu. Poplatek se platí ze psù starších 3 mìsícù. Pøi pøihlášení psa vydá správce poplatku poplatníkovi evidenèní známku. Splatnost poplatku: Neèiní-li více než 600,- Kè roènì, nejpozdìji do 31. bøezna každého roku. Èiní-li více než 600,- Kè roènì, ve dvou splátkách, vždy nejpozdìji do 31. bøezna a 31. srpna každého roku. Nebude-li poplatek zaplacen vèas nebo ve správné výši, obdrží poplatník platební výmìr, kterým mùže být poplatek zvýšen až na trojnásobek. Podrobnìjší informace jsou k dispozici na internetových stránkách MÈ, nebo vám budou v pøípadì zájmu poskytnuty pøímo na oddìlení místních poplatkù našeho úøadu. Ing. Miroslav Kárník ekonomický odbor Návštìva Beautoru ve Francii VI Pátek 26. záøí 2003 Po snídani odjíždíme do sousedního mìsta La Fére. Po hodinové prohlídce mìsta se vracíme zpìt do Beautoru. Program pokraèuje v budovì školy, kde nás již oèekávají všichni uèitelé. Paní Mgr. Ryèlová pøedstavuje videozáznam o ZŠ Gen. F. Fajtla, Rychnovská. Po obìdì se naše delegace rozdìlila na dvì èásti. První ve složení starosta s paní, zástupce starosty O. Miffek a tlumoèník pan Šálený jde navštívit paní Maitrepierrovou, vdovu po bývalém starostovi. Doprovázela nás generální tajemnice úøadu paní Patricie Carpentierová a paní Lucienna Floquetová. Vzpomínali jsme na dobu, kdy bylo navázáno partnerství mezi Beautorem a Letòany, o které se zasloužil bývalý starosta pan Leon Maitrepierr. Na dotaz starosty paní Maitrepierrová nevylouèila, že by opìt navštívila Letòany. Druhá èást delegace zástupce starosty J. Procházka, pan Poukar, paní Ryèlová a paní Miffková si mezitím prohlédli okresní mìsto St. Quentin. Veèer se uskuteènilo oficiální pøijetí naší delegace na radnici, které se konalo od hod. Zúèastnili se jej všichni èlenové rady mìsta, místní živnostníci, podnikatelé a další obèané. Pøijetí byli pøítomni i poslanci departmentu a regionu (okresu a kraje). Slavnostní projev pøednesl starosta Jacky Vasseur. Pøeèetl i návrh nové dohody o pøátelství, který jsme pøivezli z Prahy. Následovalo pøedání dárkù naší delegaci. Ve svém vystoupení jsem pøedevším podìkoval za pozvání a jmenovitì panu Marcelu Sauvageovi, námìstkovi starosty, a Jacky Vasseurovi za to, že iniciovali oživení partnerství. Na závìr jsem pøedal do rukou pana starosty sklenìnou sošku lva symbol èeské státnosti, zástupce starosty O. Miffek pøedal znak a prapor naší mìstské èásti. Po skonèení oficiální èásti jsme dále jednali, vznikaly debatní kroužky. I pøes urèitou jazykovou bariéru jsme se snažili zodpovìdìt všechny dotazy. Využili jsme nejen tlumoèníka, mluvilo se též anglicky, nìmecky a polsky Poté byla v místì našeho pobytu hotelovém sálu uspoøádána slavnostní veèeøe za úèasti pøedstavitelù beautorské radnice. Ing. Josef Dobrý starosta Na radnici naší mìstské èásti uzavøeli dne 26. února 2004 manželství snoubenci Markéta Radová a Pavel Voøech. Novomanželùm upøímnì blahopøejeme. Hezké Velikonoce pøeje všem lidem dobré vùle redakèní rada. Moudré myšlenky Každému, co jeho jest.

4 Volièské prùkazy pro volby do Evropského parlamentu ( ) Ve volbách do Evropského parlamentu (EP) je možno volit také na volièský prùkaz. Vydá jej buï obecní úøad volièi, který nebude moci, nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, nebo zastupitelský úøad volièi, který je státním obèanem ÈR, má bydlištì v územním obvodu tohoto zastupitelského úøadu a je zapsán ve zvláštním seznamu volièù vedeném zastupitelským úøadem. Volièský prùkaz opravòuje volièe ve dnech voleb do EP k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku pouze na území ÈR. K tomu, aby voliè mohl volit na volièský prùkaz, musí podle ustanovení 30, odst. 2 zákona è. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o zmìnì nìkterých zákonù, požádat o jeho vydání. Žádost o vydání volièského prùkazu musí být vždy písemná. Pokud voliè zasílá žádost o vydání volièského prùkazu poštou, musí být jeho podpis úøednì ovìøen. Úøednì ovìøený podpis volièe se vyžaduje i v pøípadì, že jeho žádost o vydání volièského prùkazu doruèí na obecní nebo zastupitelský úøad jiná osoba. Voliè mùže požádat u obecního nebo zastupitelského úøadu o vydání volièského prùkazu osobnì. Žádost o vydání volièského prùkazu mùže voliè (pokud ji již nemá sepsánu) vyhotovit na tomto úøadu. V tomto pøípadì není tøeba, aby byl jeho podpis na písemné žádosti úøednì ovìøen, nebo pøíslušný pracovník na obecním nebo zastupitelském úøadu, kterému voliè žádost pøedává, mùže nahlédnutím napø. do platného obèanského prùkazu nebo platného cestovního pasu, pøedloženého volièem, sám ovìøit jeho totožnost a uèinit o tom záznam. Žádost o vydání volièského prùkazu lze podat již v souèasné dobì, nejpozdìji však musí být doruèena pøíslušnému úøadu 15 dnù pøede dnem voleb, tj. 27. kvìtna 2004 do hodin. Skuteènost, že nelze podávat žádost o vydání volièského prùkazu až do okamžiku uzavøení seznamu volièù pro volby do EP, vyplývá z povahy a rozsahu voleb do EP. V tìchto volbách mohou státní obèané ÈR hlasovat navíc na území jiného èlenského státu Evropské unie. Údaje o zápisech státních obèanù ÈR do volební evidence v jiném èlenském státu pøejímá Ministerstvo vnitra ÈR jako komunikaèní centrála a dále je sdìluje obecním úøadùm, kde byl takový voliè naposledy veden ve stálém seznamu volièù. Stejnì tak zastupitelský úøad volièský prùkaz nevydá, obdrží-li od Ministerstva vnitra ÈR sdìlení, že o takový zápis požádal voliè zapsaný v jeho zvláštním seznamu volièù. Omezením lhùty pro podávání žádostí o vydání volièského prùkazu na dobu od vyhlášení voleb, tj. od 10. února 2004 do 15 dnù pøede dnem voleb, tj. do 27. kvìtna 2004, má být zabránìno možnosti dvojího hlasování ve volbách do EP. Obecní úøad nebo zastupitelský úøad nejdøíve 15 dnù pøede dnem voleb, tj. 27. kvìtna 2004, pøedá volièský prùkaz osobnì volièi nebo osobì, která se prokáže plnou mocí s ovìøeným podpisem volièe žádajícího o vydání volièského prùkazu, anebo jej volièi zašle. Dana Vilingerová odbor obèanskosprávní Vítání jara Lenka a Jaroslav Pospíšilovi ve spolupráci s KD Letòanka si Vás dovolují pozvat na Vítání jara, které se koná v sobotu 3. dubna V 15 hod. zaèínáme v kulturním domì tvùrèí muzikantskou a výtvarnou dílnou s velikonoèní tématikou pro rodièe s dìtmi, kde nás naše dìti pøekvapí svou šikovností a dovedností. V 17 hod. zakonèíme prùvodem s vynesením ZIMY. Veèer se bude nejen pro rodièe, ale i prarodièe, tety a strýce konat v kulturním domì taneèní zábava. Tìšíme se na Vaši úèast. Vybíráme z programu Kulturního domu Letòanka (AVION) Mezi stálé akce patøí: Veèery se Staropražskými heligonkami každou sobotu Zaèátek v hod., vstupné 50,- Kè. Taneèní odpolední èaje každou nedìli K poslechu a tanci hraje DUO JARKA A MIREK. Zaèátek od hod., vstupné 50,- Kè Informace na tel Pøejeme do dalších let dny plné pohody a dobré zdraví. V únoru 2004 oslavili 75 let Stanislava Benešová 80 let Ema Kuthanová Bohumíra Šrámková Historický kvíz Karel IV. ovládal aktivnì a) 5 jazykù b) 7 jazykù c) 2 jazyky Karel IV. nechal vychytat v celém kraji slavíky a nasadit je do houštin pod Køivoklátem, aby zpívali jeho manželce a) Alžbìtì Pomoøanské b) Annì Falcké c) Blance z Valois Univerzita Karlova, první univerzita na východ od Rýna a severnì od Alp, byla zøízena v roce a) 1348 b) 1398 c) 1347 Sochu sedícího Karla IV. se zakládací listinou Univerzity Karlovy je možné vidìt a) v Pražském panoptiku voskových figur b) v Rudolfinu c) na Karlovì mostì Hrad Karlštejn, postavený za vlády Karla IV., byl vybudován za necelých a) 9 let b) 6 let c) 11 let (a,c,a,a,a) Z vítání obèánkù Zlatá svatba manželù Výtvarových

5 Dopravní opatøení v dobì výstav Vážení obèané, dovolujeme si Vás seznámit s opatøeními ve Váš prospìch. Radnice je si vìdoma problémù s parkováním v dobì výstav a usiluje o øešení. Z tìchto dùvodù budou opìt zavedeny policejní kontroly pøi vjezdech do Letòan v dobì výstav. Všechny vjezdy budou opatøeny svislým dopravním znaèením zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhy. Upozornìní pro zájemce o pronájem obecních bytù MÈ Praha 18 Odbor vedlejší hospodáøské èinnosti (VHÈ) Úøadu MÈ Praha 18 upozoròuje žadatele o pronájem obecních bytù, že je nutné do odevzdat do podatelny úøadu, Bechyòská 639, vyplnìný formuláø Potvrzení žádosti o pronájem bytu MÈ Praha 18, v nìmž žadatel doloží pøíjmy všech èlenù jeho budoucí rodiny (i když spoleènì nebydlí) za rok Dále je zapotøebí uvést další osoby trvalé hlášené na uvedené adrese bez jejich pøíjmù. Pøíslušný formuláø je možné si vyzvednout na odboru VHÈ, v podatelnì úøadu na výše uvedené adrese nebo na /odbor vedlejší hospodáøské èinnosti informuje/. Podrobné informace získáte u paní H. Nedvìdové, tel , nebo osobnì na úøadu, Be chyòská 639, II. patro, è. dveøí Výstava pro koèku V nedìli 4. dubna 2004 se bude konat jarní umís ovací výstava opuštìných koèek v domì U Zelené žáby u Staromìstského námìstí (prostory Muzea dìtské kresby) v dobì od do hod. Domov na ní budou hledat koèky a ko ata z celé republiky. Vstupenkou na výstavu je konzerva krmení pro koèky. Bližší informace na Nový modeláøský kroužek ve Staré Aerovce Dne 1. øíjna 2003 zahájil ve Staré Aerovce èinnost modeláøský kroužek pro dìti a mládež od 10 let organizovaný Vysokoškolským støediskem pro letecké sporty v Praze. Cílem èinnosti modeláøského kroužku je získat nejen manuální zruènost pøi stavbì leteckých modelù, ale i poskytnout jeho úèastníkùm ucelený pøehled o leteckém modeláøství, letectví v technických, provozních, legislativních, spoleèenských a kulturních oblastech. Vedoucí kroužku jsou zkušení modeláøští instruktoøi a letci. Zájemci se mohou hlásit na uvedené adrese na telefonním a faxovém èísle , lépe na , nebo e- mailové adrese: Využívání velkoobjemových kontejnerù Odbor technické správy obce oznamuje obèanùm stanovištì a termíny pøistavení velkoobjemových kontejnerù od ledna do èervna Stanovištì termíny pøistavení kontejnerù III. IV. V. VI. 1 Velhartická x Prachatická Vratimovská x Chlebovická Kolonie u AVIE Kolonie u Proseka Místecká x Jablùnkovská Bukovecká x Tupolevova Ostravská Letovská Žádáme obèany, aby kontejnery zbyteènì nepøeplòovali a neskládali odpad mimo nì, což vede ke zbyteènému rùstu nákladù na likvidaci. Upozoròujeme na ZÁKAZ odkládání nebezpeèných složek odpadù jako jsou napø. barvy, øedidla, léky, baterie, oleje, brzdové kapaliny apod. Kurz bruslení pro chlapce a dívky Hokejový klub Letci Letòany pøipravuje kurz bruslení pro chlapce a dívky ve vìku od 4 do 8 let, který bude probíhat každé úterý a støedu od 13 do 14 hod. v hokejové hale SC Letòany (za OC TESCO) pod vedením kvalifikovaných trenérù. Spoleènì s tímto kurzem zároveò novì vzniká oddíl krasobruslení. Po absolvování kurzu je možné pøestoupit do krasobruslaøského nebo hokejového oddílu HC Letci Letòany. Cena kurzu je 700,- Kè vè. DPH mìsíènì, týdnì 2 lekce. Pøedpokládaný zaèátek kurzu je v úterý Zájemci se mohou hlásit na tel , , , O letòanském futsalu podzimní èást sezóny 2003/2004 A tým FUTSALU Rohožník Letòany Praha zahájil èinnost s omlazeným kádrem, který postupnì získal ostruhy a dosáhl až na velmi solidní støed tabulky (z 12 týmù - 7. místo). Stabilizoval se post gólmana, Sapík podává velmi dobré výkony. V týmu zabodovali mladí Vladyka, Dvoøák, Charvát i zkušený Fròka, daøí se tradièním oporám Kmentovi, Stupkovi i Sochorovi. B tým zaèal jako nováèek o soutìž výše a krajský pøebor je pro nìj zatím tìžkým chlebíèkem. Pomáhají i hráèi z áèka. Oporou týmu je gólman Dráb, stabilnì se drží noví mladíci Moudøík a Slavík. Kladem je, že si zahráli i dva 15 letí junioøi a rozhodnì nebyli jen do poètu. Pøesto se bohužel B tým umístil na konci tabulky. Juniorská soutìž (krajský pøebor) nebyla rozehrána pro malý poèet úèastníkù, proto letòanští zatím nesehráli žádný mistrovský zápas. Tøi hráèi jsou v kádru béèka, Engelmann a Kováø již nastoupili, Novák ještì èeká na pøíležitost. Engelmann bude nyní hostovat v 1. celostátní juniorské lize futsalu ve Viktorii Žižkov. Podìkování patøí radì MÈ za dosavadní podporu a pomoc. Pøedsedou oddílu je MUDr. Vojtìch Engelmann. Tabulku s výsledky najdete na Mámo, táto, cviète se mnou! Pravidelné cvièení rodièù a dìtí se koná každý ètvrtek od do hod. v ZŠ Fryèovická.. Od do hod. pokraèuje cvièení žákyò. Zájemci, pøijïte mezi nás. Footbagová exhibice Zájemci o tento druh sportu s hakisackovým míèkem v týmu žákù ZŠ Gen. F. Fajtla, D.F.C., Rychnovská, mohou volat na tel , nebo psát na Na Staré Návsi se dokonèuje výstavba malometrážních bytù.

6 Zborovský závod Poøádá jej Klub vojenské historie a skautský chlapecký oddíl Vpøed pro malé, velké i starší úèastníky v sobotu v Praze 9 v Satalické oboøe. Spojení - autobusem MHD è. 146 z Proseka nebo ze stanice metra B Rajská zahrada. PROGRAM: Sraz všech úèastníkù v Satalické oboøe (na palouku) Slavnostní zahájení Zahájení závodu Vyhodnocení závodu Slavnostní obìd (vojenský guláš) každý úèastník závodu zdarma ZÁVOD: pøechod pøes moèály, hod granátem, šifry, skok na lanì, støelba, šplh, minové pole, maskování v terénu, stavba provizorního pøístøešku, první pomoc, historie. Po celý den bude možné prohlédnout si vojenský tábor. Vstupné dobrovolné. Jak si vedou šipkové týmy V šipkovém oddílu D.C. YARINS TEAM Letòany patøí mezi nejlepší hráèe silná trojka Havlín, Zsiga a Plachý. Všichni hráèi se pravidelnì zúèastòují turnajù v elektronických šipkách dvojic. Turnaje se poøádají v Miškovicích v restauraci Hostinec pod vrbou. Zde se daøí dvojicím Zsiga Koneèná a Havlín Bukovský. Oddíl poøádá jednou za 14 dnù v mìsíci od hod. turnaj dvojic také v restauraci U Jeníka v Malkovského ul. Všichni hráèi oddílu se zúèastòují pravidelných tréninkù každý týden v úterý a ve ètvrtek. Další informace je možné získat na Chceme pozvat i další zájemce, kteøí by se chtìli zúèastnit turnajù v šipkách. Šipkový klub D.C. BIG UNS Letòany se v prosinci 2003 zúèastnil vánoèního turnaje. Vybojoval pìkné 5. místo z 32 týmù. Ve Støedoèeské oblastní divizi G jsou ze 14 družstev D.C. YARINS TEAM Letòany na 7. místì s 13 body a D.C. BIG UNS Letòany na 12. místì se 4 body. Podìkování patøí sportovní a kulturní komisi Zápis dìtí na letòanských školách Úspìšné akce na ZŠ Fryèovická V polovinì prosince 2003 se na ZŠ Fryèovická konala 1. vánoèní prodejní výstava výrobkù žákù školy. Velký zájem veøejnosti a úèast pana starosty a jeho paní nás velmi potìšily. Výsledek této akce pøedèil naše oèekávání. Celkový výtìžek ,- Kè putoval na konto SOS dìtské vesnièky. Všechny nás mùže tìšit zjištìní, že dnešní mládež chce udìlat také nìco pro své ménì š astné vrstevníky. Dùkazem toho je i další akce sbírání deseti a dvacetihaléøù poøádaná v naší škole v listopadu 2003 tøídou 7.A. Výtìžek 3 000,- Kè byl odeslán nadaci Kapka nadìje. Mgr. Zdeòka Paseková Øemeslná škola je v Letòanech od školního roku 2003/2004. Èinnost soukromé Øemeslné školy odìvní Odborném uèilišti Uèilišti, o.p.s., je nezisková. V síti škol MŠMT ÈR je od školního roku 1993/1994. Žáci neplatí školné, dostávají uèebnice, odborná skripta a pomùcky pro hodiny odborného výcviku. Škola je zamìøena na žáky a mládež od 16 do 23 let ze zvláštních a základních škol bez rozdílu národnosti s doporuèením od lékaøe a pedagogicko psychologické poradny. Ve škole se mohou uèit žáci s výraznými specifickými poruchami uèení a chování nebo s dlouhodobým nepøíznivým zdravotním stavem. Pøijetí do školy je bez pøijímacích zkoušek. V tøíletém uèebním oboru, který konèí závìreènou zkouškou a získáním výuèního listu, škola poskytuje podle schopností žáka celou øemeslnou pøípravu. Možný je individuální plán uèiva. Uplatnìní absolventù školy: - malosériové šití jednoduchých odìvních a prádlových výrobkù - prodej a úprava odìvù v obchodních domech a v buticích - prodej, støihání a šití záclon, závìsù v oddìlení dekoraèní textil v obchodních domech - šití technické konfekce, napø. rolety, šití na loutky, šití suvenýrù apod. Možné jsou další aktivity školy podle zájmu žákù. Návštìvní dny: kdykoli po telefonické domluvì, každý den do hod. Adresa školy: Havíøovská 476, Praha Letòany tel./fax , Na návštìvu se tìší zakladatelka a øeditelka školy Zdeòka Koutková. Pøírodní škola se stìhuje do Letòan Soukromé reálné gymnázium Pøírodní škola, o.p.s., opustilo z dùvodu omezené kapacity ZŠ Dolní Chabry ve Spoøické ul. a pøestìhovalo se do volných prostor ZŠ Fryèovická. Rada MÈ Praha 18 vzala na vìdomí žádost gymnázia v øíjnu Na základì smlouvy o pronájmu nebytových prostor, uzavøené mezi obìma školami 10. února 2004, bude gymnázium užívat ètyøi uèebny, dva kabinety a dvì šatny ve vstupní hale školy. Celkový poèet studentù gymnázia je 60 a vzhledem k zamìøení a programu školy se nepoèítá s jeho zvyšováním. Pøírodní škola má velký zájem o spolupráci s mìstskou èástí a v rámci svých aktivit chce pøispìt k vzájemnému obohacení. Bližší informace na Kdo si hraje, nezlobí, kdo je zamìstnán, nedroguje Tyto dvì vìty vyjadøují skuteènost, která všeobecnì platí. Snaha rodièù, uèitelù i vychovatelù je nejen dìti vzdìlávat, ale také v maximální míøe je chránit pøed drogami a jinými negativními vlivy. Proto vznikl pøi ZŠ Gen. F. Fajtla, Rychnovská, školní klub s velkou podporou MÈ Praha 18. Byl založen pøed ètyømi lety skromnì se 14 zájmovými kroužky. Postupnì se hlásilo do kroužkù stále více a více dìtí. Nyní dosahuje klub rekordního poètu 56 kroužkù, tj. 33 zájmových a 23 naukových, do kterých dochází kolem 500 dìtí. Jde o kroužky informatiky, výtvarné výchovy, kroužek zabývající se ekologií a pìstitelstvím, zdravotníci, aerobik, pohybové hry, divadelní kroužek, kroužky ruèních prací, mladí kuchtíci a mnoho dalších. Zajímavá je i možnost pro žáky jiných národností, kteøí mohou navštìvovat kroužek èeština pro cizince. Velký dík patøí tìm, kteøí se na tomto potøebném projektu podílejí a tìm, kteøí tento projekt podporují. Mgr. Ivana Hymplová Ulièník aneb Jak vznikaly názvy ulic v Letòanech AŠSKÁ Aš, mìsto v západních Èechách ležící v hranièním výbìžku severozápadnì od Františkových Lázní. Døíve ÈAPKOVA.

7 Letos slavíme Velikonoce 11. a 12. dubna Už je to tady. Naše byty procházejí generálním úklidem, naše nitra také, jídelníèky jsou dané tradicí. Velikonoce (ze staroèes. slov veliká noc oslavoval se zaèátek jara, na rozdíl od Vánoc z nìm. Weihnachten svatá noc ) patøí k nejstarším svátkùm vùbec. Jejich podstatou z dob pøedkøes anských bylo vítání pøicházejícího jara, nového vegetaèního období. Svátky jara slavili rùznou formou už staøí Slované a Germáni. Poprvé se objevují u Židù. Byly to svátky tzv. pøesnic pascha. Slavily se na památku vysvobození Izraelitù z Egypta. Svátek pascha je oslavou toho, že Hospodin, když hubil prvorozence v Egyptì, ušetøil domy Židù, které byly oznaèeny krví beránka. Symbol beránka pøešel i do køes anského pojetí Velikonoc. Køes anské Velikonoce jako svátky umuèení a vzkøíšení Ježíše Krista patøí k základním pohyblivým svátkùm. Zpùsob urèení data svátkù byl stanoven na ekumenickém koncilu v maloasijské Niceji roku 325. Velikonoèní nedìle se slaví vždy první nedìli po prvním jarním úplòku. Pøedznamenávají je postní nedìle, které vystøídaly masopustní veselí. Pùst znamená èas pokání, je vìnován výzvám ke kajícnosti a promìnì zpùsobu života. Trvá 40 dní a zaèíná popeleèní støedou, kdy se pøipomíná pøíbìh o Ježíšovì pøekonání pokušení na poušti a konèí kvìtnou nedìlí, která zahajuje svatý velikonoèní týden. Øíká se mu také Pašijový nebo Velký. Právì v nìm si køes ané ještì intenzivnìji než kdykoli jindy pøipomínají poslední chvíle Ježíšova pozemského života, jeho lidské utrpení i jeho potupnou a bolestivou smrt na køíži. V katolických kostelech i mimo nì, napø. na poutních èi jinak památných místech, se konají pobožnosti køížové cesty. Má ètrnáct zastavení, obvykle znázoròovaných obrazy nebo jednoduše køíži s èíslicemi. Dala se zrekonstruovat z líèení ètyø evangelistù Matouše, Marka, Lukáše a Jana. Její dnešní podoba se v katolické církvi ustálila a rozšíøila v 17. století. Šest set metrù musel Ježíš s køížem na rameni urazit z jeruzalémského soudního paláce na golgotské popravištì, které už bylo za mìstskými hradbami Svatý týden tvoøí Modré pondìlí (modré podle látky, která se v kostele na oltáøi v ten den vyvìšuje), Šedé úterý a Škaredá støeda (den, kdy Jidáš zradil Ježíše). Poslední tøi dny tohoto týdne se nazývají velikonoèní triduum. Jde o Zelený ètvrtek (den poslední veèeøe Pánì, pøi níž se Ježíš louèil s apoštoly), kdy se mìly jíst pokrmy zelené barvy špenát, zelené bylinky, zelní polévka, aby se obnovila síla lidského tìla. Mládež chodila po vsi s øehtaèkami ty nahrazovaly hlas zvonù, které odletìly do Øíma. Vìøící si pøipomínají poslední veèeøi Pánì s jeho uèedníky, kdy Ježíš symbolicky promìnil chléb ve své tìlo a víno ve svou krev. Na Velký pátek (den ukøižování Ježíše Krista) mìla symbolický význam voda, která znamenala nejen oèistu, ale i zdraví pro jednotlivce. Je velkým proto, že je dnem našeho vykoupení. Vìøící jdou do kostela uctít svatý køíž, na kterém zemøel Kristus, který na sebe vzal høíchy celého svìta. Bílá sobota pøipomíná, jak Ježíš ležel v hrobì. Pøed kostely se zakládá tzv. nový oheò (pálení Jidáše). Bílá se nazývá podle odìvu tìch, kteøí byli tento den køtìni. Vìøící se chystají oslavit vzkøíšení. Slavnost Zmrtvýchvstání Pánì zaèíná veèer svìcením ohnì, zapálením velikonoèní svíce a svìcením køestní vody. Hod boží velikonoèní (nedìle) nejvìtší svátek v roce. Ježíš vstal z mrtvých za svítání prvního dne po sobotì, která byla podle židovského kalendáøe posledním dnem týdne. Proto køes ané nazvali nedìli dnem Pánì. Každá nedìle v roce je tedy vlastnì oslavou Velikonoc a Ježíšova vzkøíšení. Byl to den, který se prožíval v rodinném kruhu.celá rodina se sešla u sváteènì prostøeného stolu, otec oloupal vaøené vejce a rozdìlil na tolik dílkù, kolik bylo pøítomných osob. Podle tohoto zvyku platilo, že každý èlen rodiny se v prùbìhu roku zase š astnì vrátí domù. Kristus vstal z mrtvých a zjevil se svým pøátelùm. Kostely jsou slavnostnì vyzdobeny. Název Velikonoèní pondìlí Èervené pondìlí byl odvozen od barvy vajec (kraslic), která se vìtšinou barvila na èerveno. Je to ryze lidový, nikoli církevní svátek. Øíká se mu také pomlázka èi pomlazení, kterou se lidé na celý další rok omladí. Nìkde tento den nazývají také koleda. Síla mladého prutu má pùsobením dotyku pøenést na èlovìka sílu, svìžest a zdraví. Proto také mládenec, který pøišel první na koledu, byl nejštìdøeji obdarován. Hospodynì si od nìj vzala pomlázku a pošlehala s ní dobytek. Chlapci vycházeli s ozdobenou pomlázkou brzy za svítání šlehat dìvèata a vyhánìt z nich lenost. Lidové prostøedí spojilo jednotlivé dny Svatého týdne s prastarými èasto až do pohanských dob sahajícími obyèeji. Mnohé z nich dávno zapadly do zapomenutí, nìkteré se udržují dodnes a jiné se opìt køísí k životu. Pro vìtšinu lidí v èeských zemích zùstávají Velikonoce svátky jara.

8 Letòanské listy vydává: Mìstská èást Praha 18 v nákladu 6500 ks mìsíènì. Distribuce zdarma do každé domácnosti mìstské èásti Praha 18, volná èísla jsou k dispozici v podatelnì ÚMÈ. Z povìøení mìstské èásti Praha 18 vydává: Ing. Miloš Chlup MCH-TECH. Roènì vychází 10 èísel s výjimkou mìsícù èervenec - srpen. Uzávìrka je vždy 15. den v mìsíci. Redakèní rada: Ing. Josef Dobrý, Oldøich Miffek, PaedDr. Josef Kuneš, Pavel Štìdrý. Foto: Milena Baborovská. Pøíjem inzerce: MCH-TECH, Vítkovická 378, Praha 18, tel.: , , fax: ,

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, po tøech mìsících dostáváte do rukou opìt Letòanské listy. Èervenec a srpen byly pro dìti mìsíce prázdnin a pro nás,

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Roèník XI - èíslo 2: únor 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník XI - èíslo 2: únor 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník XI - èíslo 2: únor 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, mám nìkolik poznámek. První: Ministr pro místní rozvoj ÈR Ing. Jiøí Paroubek navštíví 25. února v 11. hod. Letòany. Návštìvu

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Roèník X - èíslo 8: øíjen 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník X - èíslo 8: øíjen 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník X - èíslo 8: øíjen 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, dovolte mi, abych se s vámi podìlil o nìkolik zajímavých poznámek a postøehù z dìní v Letòanech. Oslava 5. výroèí položení

Více

mimoøádná 7. schùze dne 12.4. 2001 Vzala na vìdomí:

mimoøádná 7. schùze dne 12.4. 2001 Vzala na vìdomí: Roèník VII - èíslo 5: kvìten 2001 Noviny mìstské èásti Praha - Letòany Poslední dobou se stále více zamýšlím nad morální úrovní èeské politické scény na všech stupních. Pamatuji èasy krátce po prvních

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Roèník IX - èíslo 1: leden 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník IX - èíslo 1: leden 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník IX - èíslo 1: leden 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení letòanští, na Nový rok 1. ledna jsme si pøipomnìli 10. výroèí rozdìlení èeskoslovenské federace a vznik Èeské republiky. Tento den je

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Roèník VIII - èíslo 9: listopad 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 9: listopad 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 9: listopad 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení letòanští, dovolte mi nìkolik poznámek k výsledkùm voleb. Nejprve chci upøímnì vyjádøit radost, že letòanští obèané ocenili práci

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Roèník VIII - èíslo 7: srpen - záøí 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 7: srpen - záøí 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 7: srpen - záøí 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, píši tento sloupek v pùli srpna, kdy èeská republika je tìžce zkoušena povodnìmi. Vltavská kaskáda sice postupnì

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU 120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00284378 Název: Obecni urad Provodov 57 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Roèník VIII - èíslo 10: prosinec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 10: prosinec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 10: prosinec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Úvaha pøedvánoèní i novoroèní Vážení letòanští, píši tento sloupek v sobotu 14. prosince a již zaèalo pøedvánoèní období, hlavnì v obchodech.

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie PREPARAÈNÍ KURZ ORL

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Drastikova Marie Datum zpracování: 29.04.2011 Èas zpracování: 7h54m46s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, tento rok probíhaly volby klidnì. Pøesto jsme nebyli ušetøeni nìkterých neobvyklých postupù od nìkterých

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice KOORDINAÈNÍ SMÌRNICE PRO UŽÍVÁNÍ VLNOVÝCH PROSTORÙ "DLOUHÁ VLNA 2007" Schválil: ing. Vít Reich, VLP Aeroklubu Jeseník Dne: 01.10.2007 Strana 1. ze 6 stran Koordinaèní

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK ze dne 14. dubna 1891, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. èervna 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925,

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Ruèková Datum zpracování: 08.06.2012 Èas zpracování: 9h46m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Èástka 4 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 2000 Strana 267 00/16 Investièní dotace poskytované Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa na program Výstavba a technická obnova zdravotnických

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

2005 - ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI

2005 - ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI 2005 - ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI VIII. ROČNÍK www.chrudim-city.cz DUBEN 2005 Prodej budovy bývalého Katastrálního úøadu Zastupitelstvo mìsta na svém posledním zasedání v únoru

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

Koncept nové jednotné vizuální identity ÈKA s dùrazem na digitální média.

Koncept nové jednotné vizuální identity ÈKA s dùrazem na digitální média. Èeská komora architektù vyhlašuje veøejnou neanonymní soutìž: Koncept nové jednotné vizuální identity ÈKA s dùrazem na digitální média. Pøedmìt Termín Cena Cílem soutìže je návrh a realizace nové jednotné

Více