Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008"

Transkript

1 Název práce: Personální řízení organizační struktura, pracovní profily, přijímání zaměstnanců, adaptace, kontrola a hodnocení, ukončení pracovního poměru Jméno a příjmení autora: Mgr. Jitka Buhrová Rok: 2008

2 OBSAH 1. ÚVOD PERSONALISTIKA CHARAKTERISTIKA PERSONALISTIKY HLAVNÍ ÚKOLY PERSONÁLNÍ PRÁCE AKTIVITY PERSONÁLNÍ PRÁCE PERSONÁLNÍ ÚTVARY V ORGANIZACI PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ V ORGANIZACI ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMPETENCE PRACOVNÍKŮ PRACOVNÍ PROFIL PRACOVNÍKA ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ PŘIJETÍ NOVÉHO PRACOVNÍKA ADAPTAČNÍ PROGRAM HODNOCENÍ PRACOVNÍKŮ DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU ZÁVĚR LITERATURA SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

3 1. ÚVOD Personální řízení v širším slova smyslu definujeme jako veškeré činnosti vedoucích pracovníků i specialistů orientované na člověka. Pracovník, který je pověřen personálním řízením v užším smyslu, tj. péčí o člověka od jeho pozice uchazeče o zaměstnání, přes zaměstnance a až k pozici odcházejícího zaměstnance, potřebuje zavedený systém personálních pokynů a formulářů. Ve své práci jsem se snažila vytvořit manuál, který by mě a pracovníka dovedl od výběrového řízení, přes přijetí, adaptaci, hodnocení, vzdělávání, odměňování a chválení či kárání, aktualizování pracovní náplně až k důstojnému odchodu (teď myslím ze zaměstnání ). 3

4 2. PERSONALISTIKA 2.1. CHARAKTERISTIKA PERSONALISTIKY Organizace může fungovat jen tehdy, má-li k dispozici následující zdroje: 1. materiální zdroje (budovy, stroje, zařízení, materiál, suroviny, energie atd.), 2. finanční zdroje (využitelné finanční zdroje), 3. informační zdroje (lidé musejí být včas informováni), 4. lidské zdroje (znalosti, schopnosti a dovednosti lidí v organizaci). Jak píše Koubek [2], organizaci si můžeme představit jako koně, jehož čtyři nohy tvoří výše uvedené zdroje. LIDSKÉ ZDROJE MATERIÁLNÍ ZDROJE Plánování Kontrolování CÍLE ORGANIZACE Organizování Vedení INFORMAČNÍ ZDROJE FINANČNÍ ZDROJE Obrázek 1 - Zdroje organizace a proces řízení 4

5 Tento imaginární kůň má některé zvláštnosti. Levá přední noha je silnější a důležitější něž zbývající nohy a kůň jí vždy vykračuje. Téměř současně vykračuje i levá zadní noha. Teprve poté následují obě pravé nohy. Lidské zdroje a informační zdroje tak rozhodují o směru a tempu pohybu a využívání materiálních a finančních zdrojů. Kůň má sedlo = cíle organizace, uzdu = plánování, třmeny s ostruhami = organizování a kontrolování, bičík = vedení. Schéma jasně zařazuje lidské zdroje do kontextu řídících činností a ukazuje jejich klíčový význam pro organizaci. Význam lidských zdrojů je zdůrazňován i v současném moderním trendu managementu. Určujícím zdrojem a rozhodujícím faktorem výroby dnes není kapitál, půda, ani práce. Jsou jím informace a především znalosti a vědomosti pracovníků. Je tedy zřejmé, že lidské zdroje a jejich úspěšné řízení v podstatné míře rozhodují o tom, jak organizace v boji s konkurencí uspěje nebo naopak neuspěje. Ta část organizace, která se zaměřuje na vše, co se týká člověka jako pracovní síly a jeho fungování v pracovním procesu (tj. plánování, získávání, rozmisťování, povyšování, odměňování, výchova a vzdělávání, uvolňování atd.), se nazývá personalistika. V odborné literatuře i v praxi se můžeme setkat s termíny: personální práce, personalistika, personální administrativa, personální řízení či řízení lidských zdrojů. Personální práce se považuje za nedílnou součást celkového procesu řízení, za kterou zodpovídají všichni vedoucí pracovníci. Odpovědnost tedy nesou společně: - vedení organizace (formuluje personální strategii v souladu se strategií organizace jako celku), - linioví vedoucí (řídí jednotlivé pracovníky, spolupracují s nimi, motivují, podílejí se na výběru, hodnocení, odměňování, vzdělávání pracovníků), - personální útvary (poskytují personální servis pro vedení organizace). 5

6 2.2. HLAVNÍ ÚKOLY PERSONÁLNÍ PRÁCE Mezi hlavní úkoly personální práce patří: - zařazování správného člověka na správné místo, - optimální využití pracovních sil, tj. optimální využívání pracovní doby, kvalifikace a schopností pracovníka, - formování pracovních týmů, tj. vytváření pracovních skupin nejen s ohledem na odbornost, ale i s ohledem na osobnost a charakterové vlastnosti pracovníka, - rozvoj pracovníků, tj. rozvoj pracovních schopností, znalostí, dovedností, všeobecný rozvoj osobnosti, plánování pracovní kariéry, vytváření příznivých pracovních a životních podmínek pro pracovníky, - dodržování všech zákonů. Zatímco první tři úkoly sledují především zájmy organizace, čtvrtý respektuje zájem pracovníka, pátý úkol sleduje zájmy organizace i pracovníka AKTIVITY PERSONÁLNÍ PRÁCE Personální činnosti představují dílčí a specializované aktivity v rámci personálního řízení. Lze je rozdělit následovně: - vytváření a analýza pracovních míst, tj. definování pracovních úkolů, vymezení kompetencí (pravomoci a odpovědnosti), pořizování popisu pracovních míst, - personální plánování, tj. plánování potřeby pracovníků v organizaci, pokrytí této potřeby, plánování kariéry a nástupnictví ve funkcích, - získávání, výběr a přijímání pracovníků, tj. zveřejňování informací o volných pracovních místech, příprava formulářů, shromažďování materiálů o uchazečích, předvýběr, výběr, zařazování vybraného pracovníka do personální evidence, 6

7 - rozmísťování pracovníků, tj. zařazování pracovníka na konkrétní pracovní místo, jeho povyšování přeřazování na jinou pozici, přeřazování na nižší funkci, - hodnocení pracovníků, tj. příprava formulářů, harmonogramu hodnocení, projednávání výsledků hodnocení, návrh opatření a jejich kontrola, - odměňování, - vzdělávání a rozvoj pracovníků, tj. plánování vzdělávání, popř. organizace vlastních vzdělávacích programů, - uvolňování pracovníků, tj. ukončování pracovního poměru, penzionování, - pracovní vztahy, tj. sledování agendy stížností, otázky komunikace v organizaci, vytváření zdravých mezilidských vztahů, - péče o pracovníky, tj. péče o pracovní prostředí, o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, záležitosti sociálních služeb (stravování, péče o rodinné příslušníky, aktivity volnočasové), - personální informační systém, tj. zjišťování, uchovávání, zpracování a analýza dat týkajících se pracovních míst, pracovníků a jejich práce, poskytování odpovídajících informací, - průzkum trhu práce, tj. odhalování potenciálních zdrojů pracovních sil, analýza konkurenční nabídky pracovních příležitostí, - zdravotní péče o pracovníky, tj. pravidelná kontrola zdravotního stavu pracovníků, první pomoc, popř. rehabilitace, - dodržování zákonů v oblasti práce a zaměstnávání pracovníků. 7

8 2.4. PERSONÁLNÍ ÚTVARY V ORGANIZACI V praxi bývá velikost a členění personálního útvaru závislá na velikosti a typu organizace, mnohdy také na postoji vedení k vlastnímu významu personálního řízení. V malých organizacích zpravidla personální útvar nemají, funkce personalisty bývá kumulována s jinou vedoucí funkcí, ve větších institucích jsou specialisté na řízení lidských zdrojů (personalisté), velké organizace vytvářejí personální útvary členěné na řadu oddělení.. Postavení personálního útvaru v organizační struktuře ovlivňuje efektivnost personálního řízení. Ubývá organizací, kde personální útvar má postavení pouhého oddělení. V moderně řízených organizacích bývá vedoucí pracovník personálního útvaru členem nejužšího vedení. 8

9 3. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ V ORGANIZACI Z hlediska řadového pracovníka v organizaci je důležité, aby znal podmínky, za kterých bude přijat do zaměstnání, jak bude probíhat jeho zapracování, kdo ho bude kontrolovat, hodnotit, jak může v organizaci dále růst a také podle jakých pravidel se řídí odchod ze zaměstnání. Personální řízení by mělo být hlavní součástí řídící práce. Jasný systém pracovních míst uspořádaný do organizační struktury, jasná pravidla komunikace mezi jednotlivými týmy, výměna informací formou pravidelných porad a evidence zadávaných a plněných úkolů jsou základními předpoklady kvalitní řídící práce. 9

10 3.1. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Důležité je vycházet z organizační struktury, která by měla jasně stanovit rozdělení organizace, hierarchii jednotlivých útvarů. ZAKLADATELÉ o.p.s. SPRÁVNÍ RADA DOZORČÍ RADA ŘEDITELKA ÚSEK SEKRETARIÁTU OBLAST STRATEGIE a ŘÍZ. PROJEKTŮ PR administrativa ZÁSTUPCE ŘEDITELKY ŠKOLNÍ PROGRAMY PORADENSKÉ, SOCIÁL.A ZDRAV. PROGRAMY ŠKOLA ZŠ ZŠ praktická ZŠ speciální Praktická dvouletá logopedie SPECIÁLNĚ PEDAG. CENTRUM NESTÁTNÍ ZDRAVOT. ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY fyzioterapie ergoterapie canisterapie ÚSEK PROVOZNÍ ÚSEK EKONOMICKÝ úklid údržba budov stravování doprava muzikoterapie psychorelaxace TP sociálně terapeut. dílny osobní asistence účetnictví mat. technické zabezpečení ŠKOLNÍ DRUŽINA asistence Obrázek 2 - Organizační struktura SVÍTÁNÍ 10

11 3.2. KOMPETENCE PRACOVNÍKŮ Na základě vytvořené organizační struktury si vydefinujeme kompetence a odpovědnosti v oblastech: - finance, - program, - kvalita programu a výkaznictví, - rozvoj organizace (implementace, strategie), - informace a komunikace, - personální řízení, - přímá práce s klienty. Příklad č. 1: Kompetence (pravomoci a odpovědnosti) učitele ZŠ, který pracuje se žáky, přímo řídí při práci ve třídě vychovatele, asistenta FINANCE PROGRAM VÝKAZNICTVÍ KOMUNIKACE PERSONÁLNÍ PŘÍMÁ PRÁCE S ŽÁKY podklady pro tvorbu finančního plánu programu, čerpání v rámci přiděleného rozpočtu v souladu s finančním plánem podklady pro tvorbu ročního plánu, měsíčního plánu, podíl na tvorbě koncepce programu (školní vzdělávací program), implementaci nových projektů, inovací podklady pro autoevaulaci, dotazníky, monitoring, tvorba ročního individuálního plánu, individuálního plánu osobní asistence, individuálního vzdělávacího plán, pedagogická dokumentace vnější komunikace, vnitřní komunikace hodnocení podřízených 22 hodin 11

12 3.3. PRACOVNÍ PROFIL PRACOVNÍKA Na základě určených kompetencí se vypracujeme pracovní profil, tj. popis pracovního místa, obsahující zařazení pracovníka ve struktuře organizace, komu je pracovník podřízený, komu nadřízený, jaké jsou jeho pracovní povinnosti, odpovědnosti a pravomoci. Pracovní profil specifikuje také požadavky kvalifikační (vzdělání, absolvované akreditované kurzy), požadavky na odborné znalosti a dovednosti, specifické požadavky. Příklad č. 2: Pracovní profil učitele ZŠ PRACOVNÍ PROFIL Název pracovního místa Nadřízené pracovní místo Podřízené pracovní místo UČITEL vedoucí školních programů vychovatel, asistent Zastupování dle přiděleného rozsahu činností Pracovník je zastupován vychovatel, učitel Charakteristika Učitel pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je kvalifikovaný pracovník, který provádí komplexní vzdělávací a výchovnou činnost v základní škole, v základní škole praktické, v základní škole speciální, v praktické škole dvouleté. Pracovní povinnosti - výchovně vzdělávací činnosti - vedení a aktualizace předepsané dokumentace - vnější, vnitřní komunikace - personální řízení - zastupování nepřítomných pracovníků - organizace soutěží, akcí, pobytů, táborů - vedení praxe studentů 12

13 Odpovědnosti Odpovídá za: - výchovně vzdělávací činnost podřízených pedagogických a nepedagogických pracovníků - dodržování rozvrhu výuky - dodržování platných právních předpisů (školské, BOZP,PO), vnitřních pokynů - dodržování učebních plánů vzdělávacích programů - svěřené pomůcky Pravomoci Má pravomoc: - jednat se zákonnými zástupci žáků - přizpůsobit časový harmonogram vyučování potřebám žáků - využívat formy a metody výuky, které se mu jeví pro danou situaci nejadekvátnější - přizpůsobit učební osnovy úrovni žáků - uvolňovat žáka z vyučovací hodiny na základě písemné žádosti rodičů (max. 1 den) - navrhovat přeřazení žáka do jiného vzdělávacích programu - navrhovat druh hodnocení na vysvědčení /známky, slovní, kombinované/ - vyjadřovat se k ročnímu plánu školy - podepisovat dokumenty v určeném rozsahu Kvalifikační požadavky: dle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících 7, 8, 9 a) VŠ magisterské speciální pedagogika b) VŠ magisterské 1. st., 2. st., SŠ + VŠ speciální pedagogika nebo celoživotní vzdělávání speciální pedagogika Další požadavky: - pasivní znalost alespoň jednoho světového jazyka - základní znalost práce s PC - orientace v učebních plánech, osnovách a dalších učebních dokumentech - organizace času podřízených, jednání s lidmi, pohotovost vystupování, schopnost hodnocení a sebehodnocení - schopnost přijmout odpovědnost, schopnost týmové spolupráce - odolnost vůči psychické zátěži 13

14 Příklad č. 3: PRACOVNÍ NÁPLŇ UČITELE Jméno:. Odpovědnost Je odpovědný vedoucí školních programů:.. Pracovní a organizační záležitosti Pracovní úvazek je 40 hodin týdně, z toho 22 hodin přímé práce s žáky Plní určenou míru vyučovací povinnosti a koná práce související s vyučováním. Plní příkazy nadřízených. Hlásí vedení školy plánované akce mimo budovu školy. Je přítomen ve škole v době stanovené jeho rozvrhem, rozvrhem dozorů, v době porad, v době stanovené pro případné přechodné zastupování vychovatele, v době stanovené pro konzultace s rodiči, v době mimotřídní práce se žáky, v této době opouští své pracoviště pouze se souhlasem svého přímého nadřízeného či jeho zástupce. Aktivně se účastní porad svolaných vedoucími pracovníky školy. Zastupuje přechodně nepřítomného vychovatele / do hodin/ nebo jiného pedagogického pracovníka v rámci sjednaného druhu práce. Vykonává dozor nad žáky podle pokynů ředitele a podle zvláštních pokynů. Stejně tak provádí dozor při akcích organizovaných školou. Účastní se s žáky obědů a přechodu na něj. Aktivně se účastní plavání. Přebírá žáky od svozů. Týmově spolupracuje s ostatními kolegy. Pravidelně sleduje informace ve své ové školní schránce. Dbá, aby jeho jednání a vystupování před žáky, rodiči i širší veřejností bylo v souladu s pravidly slušnosti a občanského soužití a s výchovným působením školy. Je seznámen s vnitřními pokyny školy a řídí se podle nich. Podílí se na firemní kultuře. Řídí se Etickým kodexem SVÍTÁNÍ. V době prázdnin, nečerpá-li dovolenou, podílí se na úpravě prostor školy, zahrady nebo připravuje pomůcky. Účastní se aktivně srpnového přípravného týdne. Zná telefon do školy a na přímého nadřízeného řízeného, pracovní neschopnost či jiné důvody bránící plnění pracovních povinností hlásí ihned zástupkyni školy či jejímu zástupci. Výchovně vzdělávací proces Zajišťuje komplexní výchovně vzdělávací činnost zaměřenou na rozšiřování vědomostí, dovedností a návyků žáků. Využívá specifických, diagnostických, vzdělávacích a kontrolních metod. Provádí osobní přípravu na vyučování, přípravu učebních pomůcek a přístrojů didaktické techniky, přípravu materiálu k vyučování. Vede předepsanou pedagogickou dokumentaci. Vytváří RIP nebo IVP, IPOA, vyhodnocuje jej, vede docházku žáka pro osobní asistenci. Řídí se učebními plány, učebními osnovami, tematickými plány, případně jinými schválenými učebními dokumenty. Provádí soustavné sledování výkonu žáka a jeho připravenost na vyučování. Provádí různé druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové) a didaktické testy, vyhodnocuje je a s výsledky seznamuje žáka a jeho zákonné zástupce. 14

15 Oznamuje žákovi výsledky klasifikace, poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů a výtvorů. Vede soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka. Během vyučování využívá pomoci vychovatele při individuální práci s dětmi. Vede svými pokyny asistenty při práci se svěřeným žákem. Zodpovídá za činnost vychovatele a asistenta během vyučování, hlásí jeho nepřítomnost, uvolňuje vychovatele a asistenta v době, kdy jsou žáci nemocní a poskytuje je kolegům pro činnosti, kde jsou patřičně využiti. Spolupracuje s rodiči žáků; svolává týmové schůzky, informuje o prospěchu a chování žáků. Písemně informuje rodiče v případech, kdy je to v zájmu výchovy a vyučování nutné. Podílí se na vypracování individuálního plánu osobní asistence, vyhodnocuje jej. Podává návrhy na psychologické vyšetření. Věnuje individuální péči všem žákům. Má neustálý dohled nad žáky. Oznamuje poznatky o konkrétním ohrožení žáků užívajících návykové látky včetně alkoholu. Oznamuje poznatky, které mohou nasvědčovat tomu, že žák je v rodině vystaven týrání, zneužívání, zanedbávání nebo jiným způsobem špatnému zacházení. Usiluje o to, aby na základě výchovně vzdělávacího procesu docházelo k soužití lidí různých národností, náboženství a kultur a k respektování odlišností jednotlivých etnických skupin. Vzdělávání Dále se vzdělává, a to v samostatném studiu nebo v organizovaných formách dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Samostatně studuje pedagogickou literaturu, právní předpisy a školní normy. Materiální oblast Odpovídá za pořádek ve třídě během jeho vyučovacích hodin. Po skončení vyučování zvláště kontroluje učebnu (čistota tabule, zvednutí židlí, uzavření oken ). Provádí nezbytnou péči o kabinety, knihovny a další zařízení sloužící potřebám výuky. Spolupracuje při inventarizaci. BOZP Vytváří, dodržuje a kontroluje podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při jejich účasti na výuce a výchově. Zajišťuje poučení žáků a BOZP a PO v příslušných předmětech. Vychovává žáky k dodržování hygienických zásad a zásad bezpečnosti práce. Sleduje zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče žáka. Při úrazu poskytne žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz žáka zapíše do knihy úrazů a oznámí ihned zástupkyni školy. O úrazu informuje rodiče. Hlásí závady zapsáním do knihy závad, popř. odpovědnému pracovníkovi... zaměstnanec.. ředitelka školy Uvádějící kolega:.. Odborný garant:. 15

16 3.4. ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ Pracovní místo vznikne jako - náhrada za odcházejícího zaměstnance (ukončení pracovního poměru) - náhrada za zaměstnance po dobu mateřské nebo rodičovské dovolené, dlouhodobé nemoci, apod. - zřízení nového pracovního místa Kandidáty lze vyhledávat: - z řad vlastních zaměstnanců - ústně na schůzi zaměstnanců je pozice nabídnuta všem zaměstnancům s udáním: a) název pozice b) nadřízený pracovník c) náplň práce d) požadavky e) termín pro dodání podkladů k výběrovému řízení - z databáze uchazečů o zaměstnání - databáze se vytváří z neúspěšných uchazečů předchozích výběrových řízení nebo z uchazečů, kteří se nakontaktovali osobně či em v průběhu roku a souhlasili se zpracováním osobních údajů - možní kandidáti odpovídající požadavkům pozice jsou telefonicky kontaktováni a je jim nabídnuto pracovní místo, o provedeném telefonním rozhovoru se provede záznam (příloha č. 2) - novinovou inzercí - inzerát obsahující: název organizace, pojmenování funkce, vymezení odpovědnosti, požadavky, termín podání přihlášek, adresa, kontaktní osoba (jméno, 16

17 telefon, ) vypracovává personalista a po odsouhlasení ředitelkou školy podává administrativní pracovnice - inzercí na webových stránkách školy - inzerát obsahující: název organizace, pojmenování funkce, vymezení odpovědnosti, požadavky, termín podání přihlášek, adresa, kontaktní osoba (jméno, telefon, ) vypracovává personalista a po odsouhlasení ředitelkou školy prostřednictvím pracovníka pro kontakt s veřejností vyvěsí správce webových stránek - inzercí na středních, vyšších odborných a vysokých školách, na úřadu práce - inzerát obsahující: název organizace, pojmenování funkce, vymezení odpovědnosti, požadavky, termín podání přihlášek, adresa, kontaktní osoba (jméno, telefon, ) vypracovává personalista a po odsouhlasení ředitelkou školy administrativní pracovnice rozešle em na adresy vybraných škol, úřad práce Výběr kandidátů: Došlé žádosti o volné pracovní místo vyřizuje personalista, který provede předvýběr, tj. vyřazení kandidátů, kteří nevyhovují dané pracovní pozici. Vyřazené zájemce informuje pomocí kontaktního u či telefonického rozhovoru, zarchivuje jejich životopisy, y, záznam telefonického rozhovoru. Po konzultaci s vedením školy o vhodném termínu pozve personalista vybrané uchazeče k výběrovému řízení. 17

18 Výběrové řízení Výběrového řízení se účastní minimálně tři pracovníci: personalista a nadřízený pracovník dané pracovní pozice, jeho nadřízený. Výběrové řízení je vedeno následujícími okruhy: - otázky na uchazeče ohledně jeho kompetencí a odpovědností na bývalém pracovišti (pracovní pozice, délka praxe, v případě vedoucí funkce za kolik podřízených nesl odpovědnost, ) - představení školy (cíle, organizační struktura, popis pracovního místa, důvod obsazení pracovního místa, pracovní náplň, pracovní doba) - otázky na uchazeče týkající se odborných kompetencí a sociálních dovedností (vzdělání, praxe, motivace k práci s osobami se zdravotním postižením, výtvarné, hudební, pohybové, jazykové dovednosti, práce s PC, řidičský průkaz,.) - otázka platu (nejnižší hranice) - možnosti nástupu (časové rozmezí, posouzení důvodů, které vedou uchazeče ke změně zaměstnání) - informace o termínu a formě vyrozumění o výsledku výběrového řízení ( , telefon, písemně) O výběrovém řízení se provede personalista záznam (příloha č. 1). Každý kandidát je informován o tom, kdy mu sdělen výsledek výběrového řízení. Kandidát, který zvítězí ve výběrovém řízení, je telefonicky informován a vyzván k návštěvě budoucího pracoviště. Pokud vybraný kandidát pozici nepřijme, je osloven další, popř. je vyhlášeno nové výběrové řízení. 18

19 Příloha č. 1 - ZÁZNAM O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ Jméno a příjmení uchazeče: Obsazovaná pozice: Datum výběrového řízení: Titul: Tel.: Přítomni: Vzdělání: Délka praxe: Předchozí zaměstnání: Motivace k práci s osobami s postižením: Specifické dovednosti (výtvarné, hudební, sportovní, ): Odborné znalosti (legislativa, vedení lidí,.): Jazykové znalosti: Řidičský průkaz: Zdravotní stav (plavání, ): Požadovaný plat/mzda: Možnost nástupu: Možnost praxe: Dojem: Sdělení - zamítavé - telefonicky - em - osobně dne: - pozitivní - telefonicky - em - osobně dne: - vedení v evidenci (souhlas se zpracováním osobních údajů) 19

20 Příloha č. 2 - ZÁZNAM TELEFONÍHO HOVORU S UCHAZEČEM nabídka volného pracovního místa Jméno a příjmení: Titul: Obsazovaná pracovní pozice: Tel.: Datum: Uchazeč nabídku - přijal - nepřijal - zúčastní se výběrového řízení dne v hod. - zašle aktualizovaný životopis 20

21 3.5. PŘIJETÍ NOVÉHO PRACOVNÍKA Před nástupem je pracovník povinen - absolvovat vstupní lékařskou prohlídku. Pracovník obdrží od personalisty (preventisty BOZP a PO) dotazník o zdravotní způsobilosti a termín, kdy je u smluvního lékaře školy objednán na lékařskou prohlídku. - dodat potřebné doklady. Pracovník obdrží od personalisty seznam dokladů, které je třeba předložit nejpozději v den uzavření pracovní smlouvy (příloha č. 3). Personalista domluví den, čas a místo nástupu nového pracovníka do zaměstnání a seznámí s termínem nástupu nového pracovníka, jeho budoucího přímého nadřízeného, preventistu BOZP a PO Personalista domluví se správcem počítačové sítě přístupová hesla a oprávnění. V den nástupu pracovník: - odevzdá personalistovi doklady uvedené v příloze č. 3, - podepíše pracovní smlouvu, mzdový výměr a náplň práce (ve sdílené složce NÁPLŇ PRÁCE na webmailu), - je proškolen preventistou BOZP a PO o bezpečnosti práce a podepíše záznam o proškolení, - je seznámen personalistou s etickým kodexem, pracovním a provozním řádem a ostatními vnitřními předpisy a toto potvrdí svým podpisem na předepsaném formuláři, - je personalistou seznámen s fungováním komunikace pomocí webmailu, - převezme od vedoucí školních programů (popř. zástupce) proti podpisu klíče od budovy a dalších prostor, pokud mu budou tyto přiděleny. 21

22 Personalista založí pracovníkovi osobní složku, která bude obsahovat - osobní dotazník - souhlas se zpracováním osobních údajů - doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, doklad o požadovaném vzdělání (např. absolvování kvalifikačních kurzů apod.) - výpis z rejstříku trestů - pracovní smlouvu - mzdový výměr - pracovní náplň - číslo účtu - zápočtový list, popř. potvrzení o evidenci na ÚP - podepsané Prohlášení poplatníka daně z příjmu Zaměstnavatel je povinen prostřednictvím mzdové účetní: - přihlásit zaměstnance ve lhůtě 8 dnů ke zdravotnímu pojištění, k sociálnímu pojištění - oznámit ve lhůtě 8 dnů zaměstnání poživatele plného nebo částečného invalidního důchodu příslušné správě sociálního zabezpečení - oznámit zaměstnávání cizince - založit evidenční list důchodového pojištění - oznámit úřadu práce, že avizované volné pracovní místo je obsazené 22

23 Příloha č. 3 - SEZNAM DOKLADŮ PŘI NÁSTUPU DO ZAMĚSTNÁNÍ - vyplněný osobní dotazník - souhlas se zpracováním osobních údajů - výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, doklad o požadovaném vzdělání (např. pracovník v sociálních službách) - číslo účtu - pokud bude pracovník uplatňovat daňové úlevy na děti: potvrzení zaměstnavatele manžela/manželky o tom, že neuplatňuje daňové úlevy na děti nebo rozhodnutí soudu o svěření dětí do péče - rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu - potvrzení o předchozím zaměstnání (zápočtový list, doklad o evidenci na úřadu práce, potvrzení z okresní správy sociálního zabezpečení) - doklad o vstupní prohlídce 23

24 3.6. ADAPTAČNÍ PROGRAM Během adaptačního programu, který trvá cca 3 měsíce, je pracovník seznámen s provozem školy, zaučen na pracovišti a je mu přiřazen uvádějící kolega, který mu je nápomocen. Adaptační program se týká - nových zaměstnanců - zaměstnanců, kteří se vrací po delší době (rodičovská dovolená, dlouhodobá nemoc) - zaměstnanců, kteří v rámci školy mění své pracovní zařazení V rámci adaptačního programu je zaměstnanec - seznámen vedoucími pracovníky - s komplexními úkoly školy - s posláním a cíli školy a organizace - se strukturou organizace - s firemní kulturou - s pracovními zásadami - seznámen přímým nadřízeným - s vnitřními předpisy - s pracovní náplní vlastní, nadřízených, podřízených - s odpovědností a pravomocemi jeho i nejbližších pracovníků - s dokumentací žáků, klientů - s pracovní dobou, přestávkami, přesčasy - se způsobem oznámení nemoci (jak a komu), dovolené - s informacemi o pracovnících (představení spolupracovníkům) - se jmény nadřízených, zástupců 24

25 - s časovým harmonogramem porad - s možností dalšího vzdělávání - seznámen uvádějícím kolegou - s dokumentací a způsobem jejího vyplňování - s pracovištěm Doba adaptace končí pohovorem s ředitelkou školy na konci tříměsíční zkušební doby, kde je přítomen také přímý nadřízený a uvádějící kolega. Z tohoto setkání je proveden záznam (příloha č. 4), který personalista založí do osobní složky zaměstnance a vedoucí programu si založí kopii do svých šanonů. I po této době má pracovník možnost kdykoliv přijít za svým uvádějícím kolegou, v předem daných časech k nadřízeným a vedoucím pracovníkům. 25

26 Příloha č. 4 OTÁZKY PRO HODNOTÍCÍ POHOVOR SE ZAMĚSTNANCI PO 3 MĚSÍCÍCH Jméno zaměstnance:.. V Pardubicích dne... 1) Co Vám není jasné ve Vaší pracovní náplni a v celkové organizaci fungování školy? 2) Co Vám dělalo největší problémy při Vašem zapracovávání se na pracovišti? 3) Na koho se obracíte, když si s něčím na pracovišti nevíte rady? Kdo Vám nejvíce pomohl? 4) Co Vás mile překvapilo na novém pracovišti? 5) Co Vás nemile překvapilo na novém pracovišti? 6) Jaké jsou Vaše představy o další práci? (třída, škola, kolektiv zaměstnanců) 7) V jaké oblasti máte potřebu se dále vzdělávat? Přítomni Jméno: Podpis: 26

27 3.7. HODNOCENÍ PRACOVNÍKŮ Nově příchozí zaměstnanec je hodnocen na konci tříměsíční zkušební doby ředitelkou školy, přímým nadřízeným a uvádějícím kolegou. Každý zaměstnanec absolvuje každoročně pohovor s ředitelkou školy a svým přímým nadřízeným, kdy společně zhodnotí - uplynulý školní rok, úspěšné aktivity, aktivity, které se nevydařily - problémy, které pracovníka tíží (osobní, pracovní, vztahy na pracovišti) - vzdělávání v uplynulém školním roce - vyhodnocení cílů a úkolů z minulého pohovoru a vytvoří si nové cíle a úkoly pro další školní rok. O pohovoru je pořízen záznam (příloha č. 5), který založí personalista do osobní složky zaměstnance, vedoucí programu si založí do svých šanonů kopii. Během školního roku je povinností vedoucích pracovníků, ale i učitelů navzájem, provádět hospitace. Hospitace je specifickou formou pozorování, která je definována jako cílevědomé, plánovité a soustavné vnímání jevů, procesů, objektů a jednání osob, které směřuje k odhalení podstatných souvislostí a vztahů sledované skutečnosti. Každá hospitace je zásahem, který více či méně ovlivní průběh pozorovaných jevů. Čím více je hospitace extrémní, mimořádnou událostí, tím je její vliv větší. Tento vliv však nemusí být výhradně negativní - účast pozorovatele může učitele i žáky přimět k cílevědomějšímu zaměření na dosahování kvality, ostatně negativní a pozitivní vlivy se mohou vzájemně stírat. Z hospitace je pořizován záznam (příloha č. 6), první část vyplní vyučující před hodinou, zbytek vyplňuje během hodiny hospitující. Následuje rozbor hodiny, jsou navrženy případné změny a opatření. 27

28 Příloha č. 5 OTÁZKY PRO HODNOTÍCÍ POHOVORY SE ZAMĚSTNANCI Jméno:. V Pardubicích dne. Přítomni:... 1) Uveďte své významné úspěšné aktivity uplynulého školního roku ( které považujete za důležité) a popište, jak se Vám práce dařila: 2) Uveďte úkoly, činnosti, aktivity, které se Vám v uplynulém školním roce podle vašeho názoru příliš nezdařily, ve kterých jste nebyli příliš úspěšní, čeho jste se neúčastnili, co se Vám nepodařilo realizovat: 3) Uveďte problém, který Vás nejvíce tíží v souvislosti se vztahy, organizací práce, komunikací,. na pracovišti (postěžujte si, posteskněte si) 4) Popište své vzdělávání v uplynulém školním roce: 5) Zhodnoťte, zda se Vám podařily splnit úkoly, které jste si stanovili na minulém hodnotícím pohovoru: 6) Stanovte si své konkrétní cíle a úkoly do příštího školního roku (včetně úkolu, který se vztahuje k celé škole): Podpisy přítomných:... Pohovor veden dne: 28

29 Příloha č. 6 HOSPITACE Datum/vyuč. hodina: Třída/ročník:. Vyučující: Asistent:... Předmět:... Téma:. Cíle hodiny:.. Žáci by měli umět: Motivace:.. Pomůcky: Čas Fáze Činnost učitele Činnost asistenta Činnost žáka Poznámky: 29

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Platnost od: 1. 1. 2015. Související předpisy a interní dokumenty:

Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Platnost od: 1. 1. 2015. Související předpisy a interní dokumenty: Název standardu 5. Přijímání a zaškolování 5a) Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálněprávní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 101/ 2012 Počet stran: 5 Počet příloh: 10 Verze: 1 Platnost od: 9.11.2012 Směrnice Personalistika

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

PERSONALISTIKA A VZDĚLÁVÁNÍ

PERSONALISTIKA A VZDĚLÁVÁNÍ Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 3. 1. 2014 4.0 9 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 2. 1. 2014 Zuzana Škochová personalista Datum:

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 tel. 326 394 031, 702 123 515 e-mail: zsskalsko@centrum.cz WWW: zs-msskalsko.cz IČO 710 02 693 1. Úvodní ustanovení

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, Organizační řád Základní škola, Brno, Kamínky 5 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz 1.1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ. Těmto dílčím tématům jsou věnovány kapitoly v základní literatuře.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ. Těmto dílčím tématům jsou věnovány kapitoly v základní literatuře. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Metodický list č. 1 Název tematického celku: Úvod do personální práce Tento tématický celek je úvod do problematiky řízení lidských zdrojů v organizaci, definuje

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice nabývá účinnosti dne: 3.9.2012 1. Působnost a zásady směrnice

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Metodický list č. 1 Personální práce a řízení lidských zdrojů v organizaci. Vytváření a analýza pracovních míst. Personální plánování.

Více

Řád školní družiny a školního klubu

Řád školní družiny a školního klubu Řád školní družiny a školního klubu Tato směrnice je vydána v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění. Je součástí Školního řádu školy, určuje pravidla provozu školní družiny

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 Platnost Organizačního řádu od 1.9.2009 do doby doplnění nebo přepracování. Všeobecná ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010 Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Organizační řád 1/2010 Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1:Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy Blučina (dále jen škola)

Více

Směrnice rektora č. 1/2005 o uzavírání, rozvazování a změnách pracovních poměrů na AMU

Směrnice rektora č. 1/2005 o uzavírání, rozvazování a změnách pracovních poměrů na AMU V Praze 20.12.2004 Sekr..../2004 Směrnice rektora č. 1/2005 o uzavírání, rozvazování a změnách pracovních poměrů na AMU S platností od 1.1.2005 vydávám tuto směrnici o uzavírání, rozvazování a změnách

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Adaptace nových zaměstnanců

Adaptace nových zaměstnanců Adaptace nových zaměstnanců OBECNÁ ČÁST Adaptace nových zaměstnanců Adaptací nového zaměstnance je myšleno jeho začlenění do firemní struktury a kolektivu, efektivní zapracování a zjednodušení orientace

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz Vydal: Základní škola a Mateřská škola,chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace Č.j.: Spisový / Skartační znak: Název: A.1-ŘŠ ŠV-ORG-03-09/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ S5 Vypracovala: Mgr. Romana Sobotková,

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem.

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem. Vzdělávací agentura JVN www.jvn.cz Ing. Renata Horníčková Mobil: 604 914621 686 01 Uh.Hradiště jvn@ jvn.cz si Vás dovoluje pozvat na čtyřdenní vzdělávací cyklus Personální a mzdové procesy jako strategie

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 Účinnost

Více

Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009)

Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009) Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009) Školskými zařízeními pro zájmové vzdělávání jsou střediska volného času, školní kluby a školní družiny.

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie Lekce I Přehled Získávání a výběr zaměstnanců Hledáme někoho? Koho hledáme? Firemní kultura

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY OBSAH: 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení a poslání školy 3. Útvary školy a funkční místa 4. Statutární orgán školy 5. Ostatní vedoucí pracovníci školy 6. Povinnosti, odpovědnost a

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

PŘEDMĚT: MANAGEMENT (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: MANAGEMENT (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: MANAGEMENT TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 LIDSKÉ ZDROJE VE FIRMĚ Manažeři uskutečňují cíle podniku prostřednictvím

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze Předpis byl vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul Platnost k 15. 10. 2012 ŽÁDOST O AKREDITACI rekvalifikačního programu směřujícího k čisté rekvalifikaci (druhá záložka tabulky hodinových dotací) Formulář pro zpracování žádosti o akreditaci podle vyhlášky

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Okresní soud v Chomutově Na Příkopech 663, Chomutov 430 14. v y h l a š u j e

Okresní soud v Chomutově Na Příkopech 663, Chomutov 430 14. v y h l a š u j e Spr 246/2013 Okresní soud v Chomutově Na Příkopech 663, Chomutov 430 14 Předseda Okresního soudu v Chomutově v y h l a š u j e v rámci projektu EU CZ.1.04/4.1.00/80.00004 Zefektivnění činnosti soudů prostřednictvím

Více

Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. SMĚRNICE č. 5/ 2013

Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. SMĚRNICE č. 5/ 2013 Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY SMĚRNICE č. 5/ 2013 PRAVIDLA PRO JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU Přílohy: 1. Informace o zájemci o poskytovanou

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PERSONÁLNÍ PLÁN PRO PODNIKATELSKÝ PLÁN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 2 /2014 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 1.9.2014 A.1. A5 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy, podle 30

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Budíškovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 102/14 Vypracoval: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy Schválil: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková Řízení lidských zdrojů a akreditace Ing. Lenka Nétková Základní PSJ a SOP Personální práce Vzdělávání a odborný rozvoj Popis pracovních míst Pracovní doba a dovolená na zotavenou Poskytování platu Posuzování

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: Pedagogická rada ZŘ projednala dne: Směrnice

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 20/2013 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 30. 9. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE005947/2013 Počet stran:

Více

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 4.9.2014 Střední škola želeniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

POSTUP PŘI REALIZACI INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ŠKOLY Platnost od: Schválil/a:

POSTUP PŘI REALIZACI INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ŠKOLY Platnost od: Schválil/a: 1. Legislativní východiska Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Platné metodické prováděcí předpisy.

Více

STATUT SEKCE BRĎO VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS IČ: 00 40 83 28. Sídlo: Hnutí Brontosaurus, Hvězdová 306/10, 602 00 Brno

STATUT SEKCE BRĎO VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS IČ: 00 40 83 28. Sídlo: Hnutí Brontosaurus, Hvězdová 306/10, 602 00 Brno VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS IČ: 00 40 83 28 Sídlo:, Hvězdová 306/10, 602 00 Brno STATUT SEKCE BRĎO Verze: 02/2005 Schváleno dne: Schválil: Valná hromada Vypracoval: Sekcse BRĎO Článek 1. Poslání

Více