Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008"

Transkript

1 Název práce: Personální řízení organizační struktura, pracovní profily, přijímání zaměstnanců, adaptace, kontrola a hodnocení, ukončení pracovního poměru Jméno a příjmení autora: Mgr. Jitka Buhrová Rok: 2008

2 OBSAH 1. ÚVOD PERSONALISTIKA CHARAKTERISTIKA PERSONALISTIKY HLAVNÍ ÚKOLY PERSONÁLNÍ PRÁCE AKTIVITY PERSONÁLNÍ PRÁCE PERSONÁLNÍ ÚTVARY V ORGANIZACI PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ V ORGANIZACI ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMPETENCE PRACOVNÍKŮ PRACOVNÍ PROFIL PRACOVNÍKA ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ PŘIJETÍ NOVÉHO PRACOVNÍKA ADAPTAČNÍ PROGRAM HODNOCENÍ PRACOVNÍKŮ DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU ZÁVĚR LITERATURA SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

3 1. ÚVOD Personální řízení v širším slova smyslu definujeme jako veškeré činnosti vedoucích pracovníků i specialistů orientované na člověka. Pracovník, který je pověřen personálním řízením v užším smyslu, tj. péčí o člověka od jeho pozice uchazeče o zaměstnání, přes zaměstnance a až k pozici odcházejícího zaměstnance, potřebuje zavedený systém personálních pokynů a formulářů. Ve své práci jsem se snažila vytvořit manuál, který by mě a pracovníka dovedl od výběrového řízení, přes přijetí, adaptaci, hodnocení, vzdělávání, odměňování a chválení či kárání, aktualizování pracovní náplně až k důstojnému odchodu (teď myslím ze zaměstnání ). 3

4 2. PERSONALISTIKA 2.1. CHARAKTERISTIKA PERSONALISTIKY Organizace může fungovat jen tehdy, má-li k dispozici následující zdroje: 1. materiální zdroje (budovy, stroje, zařízení, materiál, suroviny, energie atd.), 2. finanční zdroje (využitelné finanční zdroje), 3. informační zdroje (lidé musejí být včas informováni), 4. lidské zdroje (znalosti, schopnosti a dovednosti lidí v organizaci). Jak píše Koubek [2], organizaci si můžeme představit jako koně, jehož čtyři nohy tvoří výše uvedené zdroje. LIDSKÉ ZDROJE MATERIÁLNÍ ZDROJE Plánování Kontrolování CÍLE ORGANIZACE Organizování Vedení INFORMAČNÍ ZDROJE FINANČNÍ ZDROJE Obrázek 1 - Zdroje organizace a proces řízení 4

5 Tento imaginární kůň má některé zvláštnosti. Levá přední noha je silnější a důležitější něž zbývající nohy a kůň jí vždy vykračuje. Téměř současně vykračuje i levá zadní noha. Teprve poté následují obě pravé nohy. Lidské zdroje a informační zdroje tak rozhodují o směru a tempu pohybu a využívání materiálních a finančních zdrojů. Kůň má sedlo = cíle organizace, uzdu = plánování, třmeny s ostruhami = organizování a kontrolování, bičík = vedení. Schéma jasně zařazuje lidské zdroje do kontextu řídících činností a ukazuje jejich klíčový význam pro organizaci. Význam lidských zdrojů je zdůrazňován i v současném moderním trendu managementu. Určujícím zdrojem a rozhodujícím faktorem výroby dnes není kapitál, půda, ani práce. Jsou jím informace a především znalosti a vědomosti pracovníků. Je tedy zřejmé, že lidské zdroje a jejich úspěšné řízení v podstatné míře rozhodují o tom, jak organizace v boji s konkurencí uspěje nebo naopak neuspěje. Ta část organizace, která se zaměřuje na vše, co se týká člověka jako pracovní síly a jeho fungování v pracovním procesu (tj. plánování, získávání, rozmisťování, povyšování, odměňování, výchova a vzdělávání, uvolňování atd.), se nazývá personalistika. V odborné literatuře i v praxi se můžeme setkat s termíny: personální práce, personalistika, personální administrativa, personální řízení či řízení lidských zdrojů. Personální práce se považuje za nedílnou součást celkového procesu řízení, za kterou zodpovídají všichni vedoucí pracovníci. Odpovědnost tedy nesou společně: - vedení organizace (formuluje personální strategii v souladu se strategií organizace jako celku), - linioví vedoucí (řídí jednotlivé pracovníky, spolupracují s nimi, motivují, podílejí se na výběru, hodnocení, odměňování, vzdělávání pracovníků), - personální útvary (poskytují personální servis pro vedení organizace). 5

6 2.2. HLAVNÍ ÚKOLY PERSONÁLNÍ PRÁCE Mezi hlavní úkoly personální práce patří: - zařazování správného člověka na správné místo, - optimální využití pracovních sil, tj. optimální využívání pracovní doby, kvalifikace a schopností pracovníka, - formování pracovních týmů, tj. vytváření pracovních skupin nejen s ohledem na odbornost, ale i s ohledem na osobnost a charakterové vlastnosti pracovníka, - rozvoj pracovníků, tj. rozvoj pracovních schopností, znalostí, dovedností, všeobecný rozvoj osobnosti, plánování pracovní kariéry, vytváření příznivých pracovních a životních podmínek pro pracovníky, - dodržování všech zákonů. Zatímco první tři úkoly sledují především zájmy organizace, čtvrtý respektuje zájem pracovníka, pátý úkol sleduje zájmy organizace i pracovníka AKTIVITY PERSONÁLNÍ PRÁCE Personální činnosti představují dílčí a specializované aktivity v rámci personálního řízení. Lze je rozdělit následovně: - vytváření a analýza pracovních míst, tj. definování pracovních úkolů, vymezení kompetencí (pravomoci a odpovědnosti), pořizování popisu pracovních míst, - personální plánování, tj. plánování potřeby pracovníků v organizaci, pokrytí této potřeby, plánování kariéry a nástupnictví ve funkcích, - získávání, výběr a přijímání pracovníků, tj. zveřejňování informací o volných pracovních místech, příprava formulářů, shromažďování materiálů o uchazečích, předvýběr, výběr, zařazování vybraného pracovníka do personální evidence, 6

7 - rozmísťování pracovníků, tj. zařazování pracovníka na konkrétní pracovní místo, jeho povyšování přeřazování na jinou pozici, přeřazování na nižší funkci, - hodnocení pracovníků, tj. příprava formulářů, harmonogramu hodnocení, projednávání výsledků hodnocení, návrh opatření a jejich kontrola, - odměňování, - vzdělávání a rozvoj pracovníků, tj. plánování vzdělávání, popř. organizace vlastních vzdělávacích programů, - uvolňování pracovníků, tj. ukončování pracovního poměru, penzionování, - pracovní vztahy, tj. sledování agendy stížností, otázky komunikace v organizaci, vytváření zdravých mezilidských vztahů, - péče o pracovníky, tj. péče o pracovní prostředí, o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, záležitosti sociálních služeb (stravování, péče o rodinné příslušníky, aktivity volnočasové), - personální informační systém, tj. zjišťování, uchovávání, zpracování a analýza dat týkajících se pracovních míst, pracovníků a jejich práce, poskytování odpovídajících informací, - průzkum trhu práce, tj. odhalování potenciálních zdrojů pracovních sil, analýza konkurenční nabídky pracovních příležitostí, - zdravotní péče o pracovníky, tj. pravidelná kontrola zdravotního stavu pracovníků, první pomoc, popř. rehabilitace, - dodržování zákonů v oblasti práce a zaměstnávání pracovníků. 7

8 2.4. PERSONÁLNÍ ÚTVARY V ORGANIZACI V praxi bývá velikost a členění personálního útvaru závislá na velikosti a typu organizace, mnohdy také na postoji vedení k vlastnímu významu personálního řízení. V malých organizacích zpravidla personální útvar nemají, funkce personalisty bývá kumulována s jinou vedoucí funkcí, ve větších institucích jsou specialisté na řízení lidských zdrojů (personalisté), velké organizace vytvářejí personální útvary členěné na řadu oddělení.. Postavení personálního útvaru v organizační struktuře ovlivňuje efektivnost personálního řízení. Ubývá organizací, kde personální útvar má postavení pouhého oddělení. V moderně řízených organizacích bývá vedoucí pracovník personálního útvaru členem nejužšího vedení. 8

9 3. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ V ORGANIZACI Z hlediska řadového pracovníka v organizaci je důležité, aby znal podmínky, za kterých bude přijat do zaměstnání, jak bude probíhat jeho zapracování, kdo ho bude kontrolovat, hodnotit, jak může v organizaci dále růst a také podle jakých pravidel se řídí odchod ze zaměstnání. Personální řízení by mělo být hlavní součástí řídící práce. Jasný systém pracovních míst uspořádaný do organizační struktury, jasná pravidla komunikace mezi jednotlivými týmy, výměna informací formou pravidelných porad a evidence zadávaných a plněných úkolů jsou základními předpoklady kvalitní řídící práce. 9

10 3.1. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Důležité je vycházet z organizační struktury, která by měla jasně stanovit rozdělení organizace, hierarchii jednotlivých útvarů. ZAKLADATELÉ o.p.s. SPRÁVNÍ RADA DOZORČÍ RADA ŘEDITELKA ÚSEK SEKRETARIÁTU OBLAST STRATEGIE a ŘÍZ. PROJEKTŮ PR administrativa ZÁSTUPCE ŘEDITELKY ŠKOLNÍ PROGRAMY PORADENSKÉ, SOCIÁL.A ZDRAV. PROGRAMY ŠKOLA ZŠ ZŠ praktická ZŠ speciální Praktická dvouletá logopedie SPECIÁLNĚ PEDAG. CENTRUM NESTÁTNÍ ZDRAVOT. ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY fyzioterapie ergoterapie canisterapie ÚSEK PROVOZNÍ ÚSEK EKONOMICKÝ úklid údržba budov stravování doprava muzikoterapie psychorelaxace TP sociálně terapeut. dílny osobní asistence účetnictví mat. technické zabezpečení ŠKOLNÍ DRUŽINA asistence Obrázek 2 - Organizační struktura SVÍTÁNÍ 10

11 3.2. KOMPETENCE PRACOVNÍKŮ Na základě vytvořené organizační struktury si vydefinujeme kompetence a odpovědnosti v oblastech: - finance, - program, - kvalita programu a výkaznictví, - rozvoj organizace (implementace, strategie), - informace a komunikace, - personální řízení, - přímá práce s klienty. Příklad č. 1: Kompetence (pravomoci a odpovědnosti) učitele ZŠ, který pracuje se žáky, přímo řídí při práci ve třídě vychovatele, asistenta FINANCE PROGRAM VÝKAZNICTVÍ KOMUNIKACE PERSONÁLNÍ PŘÍMÁ PRÁCE S ŽÁKY podklady pro tvorbu finančního plánu programu, čerpání v rámci přiděleného rozpočtu v souladu s finančním plánem podklady pro tvorbu ročního plánu, měsíčního plánu, podíl na tvorbě koncepce programu (školní vzdělávací program), implementaci nových projektů, inovací podklady pro autoevaulaci, dotazníky, monitoring, tvorba ročního individuálního plánu, individuálního plánu osobní asistence, individuálního vzdělávacího plán, pedagogická dokumentace vnější komunikace, vnitřní komunikace hodnocení podřízených 22 hodin 11

12 3.3. PRACOVNÍ PROFIL PRACOVNÍKA Na základě určených kompetencí se vypracujeme pracovní profil, tj. popis pracovního místa, obsahující zařazení pracovníka ve struktuře organizace, komu je pracovník podřízený, komu nadřízený, jaké jsou jeho pracovní povinnosti, odpovědnosti a pravomoci. Pracovní profil specifikuje také požadavky kvalifikační (vzdělání, absolvované akreditované kurzy), požadavky na odborné znalosti a dovednosti, specifické požadavky. Příklad č. 2: Pracovní profil učitele ZŠ PRACOVNÍ PROFIL Název pracovního místa Nadřízené pracovní místo Podřízené pracovní místo UČITEL vedoucí školních programů vychovatel, asistent Zastupování dle přiděleného rozsahu činností Pracovník je zastupován vychovatel, učitel Charakteristika Učitel pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je kvalifikovaný pracovník, který provádí komplexní vzdělávací a výchovnou činnost v základní škole, v základní škole praktické, v základní škole speciální, v praktické škole dvouleté. Pracovní povinnosti - výchovně vzdělávací činnosti - vedení a aktualizace předepsané dokumentace - vnější, vnitřní komunikace - personální řízení - zastupování nepřítomných pracovníků - organizace soutěží, akcí, pobytů, táborů - vedení praxe studentů 12

13 Odpovědnosti Odpovídá za: - výchovně vzdělávací činnost podřízených pedagogických a nepedagogických pracovníků - dodržování rozvrhu výuky - dodržování platných právních předpisů (školské, BOZP,PO), vnitřních pokynů - dodržování učebních plánů vzdělávacích programů - svěřené pomůcky Pravomoci Má pravomoc: - jednat se zákonnými zástupci žáků - přizpůsobit časový harmonogram vyučování potřebám žáků - využívat formy a metody výuky, které se mu jeví pro danou situaci nejadekvátnější - přizpůsobit učební osnovy úrovni žáků - uvolňovat žáka z vyučovací hodiny na základě písemné žádosti rodičů (max. 1 den) - navrhovat přeřazení žáka do jiného vzdělávacích programu - navrhovat druh hodnocení na vysvědčení /známky, slovní, kombinované/ - vyjadřovat se k ročnímu plánu školy - podepisovat dokumenty v určeném rozsahu Kvalifikační požadavky: dle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících 7, 8, 9 a) VŠ magisterské speciální pedagogika b) VŠ magisterské 1. st., 2. st., SŠ + VŠ speciální pedagogika nebo celoživotní vzdělávání speciální pedagogika Další požadavky: - pasivní znalost alespoň jednoho světového jazyka - základní znalost práce s PC - orientace v učebních plánech, osnovách a dalších učebních dokumentech - organizace času podřízených, jednání s lidmi, pohotovost vystupování, schopnost hodnocení a sebehodnocení - schopnost přijmout odpovědnost, schopnost týmové spolupráce - odolnost vůči psychické zátěži 13

14 Příklad č. 3: PRACOVNÍ NÁPLŇ UČITELE Jméno:. Odpovědnost Je odpovědný vedoucí školních programů:.. Pracovní a organizační záležitosti Pracovní úvazek je 40 hodin týdně, z toho 22 hodin přímé práce s žáky Plní určenou míru vyučovací povinnosti a koná práce související s vyučováním. Plní příkazy nadřízených. Hlásí vedení školy plánované akce mimo budovu školy. Je přítomen ve škole v době stanovené jeho rozvrhem, rozvrhem dozorů, v době porad, v době stanovené pro případné přechodné zastupování vychovatele, v době stanovené pro konzultace s rodiči, v době mimotřídní práce se žáky, v této době opouští své pracoviště pouze se souhlasem svého přímého nadřízeného či jeho zástupce. Aktivně se účastní porad svolaných vedoucími pracovníky školy. Zastupuje přechodně nepřítomného vychovatele / do hodin/ nebo jiného pedagogického pracovníka v rámci sjednaného druhu práce. Vykonává dozor nad žáky podle pokynů ředitele a podle zvláštních pokynů. Stejně tak provádí dozor při akcích organizovaných školou. Účastní se s žáky obědů a přechodu na něj. Aktivně se účastní plavání. Přebírá žáky od svozů. Týmově spolupracuje s ostatními kolegy. Pravidelně sleduje informace ve své ové školní schránce. Dbá, aby jeho jednání a vystupování před žáky, rodiči i širší veřejností bylo v souladu s pravidly slušnosti a občanského soužití a s výchovným působením školy. Je seznámen s vnitřními pokyny školy a řídí se podle nich. Podílí se na firemní kultuře. Řídí se Etickým kodexem SVÍTÁNÍ. V době prázdnin, nečerpá-li dovolenou, podílí se na úpravě prostor školy, zahrady nebo připravuje pomůcky. Účastní se aktivně srpnového přípravného týdne. Zná telefon do školy a na přímého nadřízeného řízeného, pracovní neschopnost či jiné důvody bránící plnění pracovních povinností hlásí ihned zástupkyni školy či jejímu zástupci. Výchovně vzdělávací proces Zajišťuje komplexní výchovně vzdělávací činnost zaměřenou na rozšiřování vědomostí, dovedností a návyků žáků. Využívá specifických, diagnostických, vzdělávacích a kontrolních metod. Provádí osobní přípravu na vyučování, přípravu učebních pomůcek a přístrojů didaktické techniky, přípravu materiálu k vyučování. Vede předepsanou pedagogickou dokumentaci. Vytváří RIP nebo IVP, IPOA, vyhodnocuje jej, vede docházku žáka pro osobní asistenci. Řídí se učebními plány, učebními osnovami, tematickými plány, případně jinými schválenými učebními dokumenty. Provádí soustavné sledování výkonu žáka a jeho připravenost na vyučování. Provádí různé druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové) a didaktické testy, vyhodnocuje je a s výsledky seznamuje žáka a jeho zákonné zástupce. 14

15 Oznamuje žákovi výsledky klasifikace, poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů a výtvorů. Vede soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka. Během vyučování využívá pomoci vychovatele při individuální práci s dětmi. Vede svými pokyny asistenty při práci se svěřeným žákem. Zodpovídá za činnost vychovatele a asistenta během vyučování, hlásí jeho nepřítomnost, uvolňuje vychovatele a asistenta v době, kdy jsou žáci nemocní a poskytuje je kolegům pro činnosti, kde jsou patřičně využiti. Spolupracuje s rodiči žáků; svolává týmové schůzky, informuje o prospěchu a chování žáků. Písemně informuje rodiče v případech, kdy je to v zájmu výchovy a vyučování nutné. Podílí se na vypracování individuálního plánu osobní asistence, vyhodnocuje jej. Podává návrhy na psychologické vyšetření. Věnuje individuální péči všem žákům. Má neustálý dohled nad žáky. Oznamuje poznatky o konkrétním ohrožení žáků užívajících návykové látky včetně alkoholu. Oznamuje poznatky, které mohou nasvědčovat tomu, že žák je v rodině vystaven týrání, zneužívání, zanedbávání nebo jiným způsobem špatnému zacházení. Usiluje o to, aby na základě výchovně vzdělávacího procesu docházelo k soužití lidí různých národností, náboženství a kultur a k respektování odlišností jednotlivých etnických skupin. Vzdělávání Dále se vzdělává, a to v samostatném studiu nebo v organizovaných formách dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Samostatně studuje pedagogickou literaturu, právní předpisy a školní normy. Materiální oblast Odpovídá za pořádek ve třídě během jeho vyučovacích hodin. Po skončení vyučování zvláště kontroluje učebnu (čistota tabule, zvednutí židlí, uzavření oken ). Provádí nezbytnou péči o kabinety, knihovny a další zařízení sloužící potřebám výuky. Spolupracuje při inventarizaci. BOZP Vytváří, dodržuje a kontroluje podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při jejich účasti na výuce a výchově. Zajišťuje poučení žáků a BOZP a PO v příslušných předmětech. Vychovává žáky k dodržování hygienických zásad a zásad bezpečnosti práce. Sleduje zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče žáka. Při úrazu poskytne žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz žáka zapíše do knihy úrazů a oznámí ihned zástupkyni školy. O úrazu informuje rodiče. Hlásí závady zapsáním do knihy závad, popř. odpovědnému pracovníkovi... zaměstnanec.. ředitelka školy Uvádějící kolega:.. Odborný garant:. 15

16 3.4. ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ Pracovní místo vznikne jako - náhrada za odcházejícího zaměstnance (ukončení pracovního poměru) - náhrada za zaměstnance po dobu mateřské nebo rodičovské dovolené, dlouhodobé nemoci, apod. - zřízení nového pracovního místa Kandidáty lze vyhledávat: - z řad vlastních zaměstnanců - ústně na schůzi zaměstnanců je pozice nabídnuta všem zaměstnancům s udáním: a) název pozice b) nadřízený pracovník c) náplň práce d) požadavky e) termín pro dodání podkladů k výběrovému řízení - z databáze uchazečů o zaměstnání - databáze se vytváří z neúspěšných uchazečů předchozích výběrových řízení nebo z uchazečů, kteří se nakontaktovali osobně či em v průběhu roku a souhlasili se zpracováním osobních údajů - možní kandidáti odpovídající požadavkům pozice jsou telefonicky kontaktováni a je jim nabídnuto pracovní místo, o provedeném telefonním rozhovoru se provede záznam (příloha č. 2) - novinovou inzercí - inzerát obsahující: název organizace, pojmenování funkce, vymezení odpovědnosti, požadavky, termín podání přihlášek, adresa, kontaktní osoba (jméno, 16

17 telefon, ) vypracovává personalista a po odsouhlasení ředitelkou školy podává administrativní pracovnice - inzercí na webových stránkách školy - inzerát obsahující: název organizace, pojmenování funkce, vymezení odpovědnosti, požadavky, termín podání přihlášek, adresa, kontaktní osoba (jméno, telefon, ) vypracovává personalista a po odsouhlasení ředitelkou školy prostřednictvím pracovníka pro kontakt s veřejností vyvěsí správce webových stránek - inzercí na středních, vyšších odborných a vysokých školách, na úřadu práce - inzerát obsahující: název organizace, pojmenování funkce, vymezení odpovědnosti, požadavky, termín podání přihlášek, adresa, kontaktní osoba (jméno, telefon, ) vypracovává personalista a po odsouhlasení ředitelkou školy administrativní pracovnice rozešle em na adresy vybraných škol, úřad práce Výběr kandidátů: Došlé žádosti o volné pracovní místo vyřizuje personalista, který provede předvýběr, tj. vyřazení kandidátů, kteří nevyhovují dané pracovní pozici. Vyřazené zájemce informuje pomocí kontaktního u či telefonického rozhovoru, zarchivuje jejich životopisy, y, záznam telefonického rozhovoru. Po konzultaci s vedením školy o vhodném termínu pozve personalista vybrané uchazeče k výběrovému řízení. 17

18 Výběrové řízení Výběrového řízení se účastní minimálně tři pracovníci: personalista a nadřízený pracovník dané pracovní pozice, jeho nadřízený. Výběrové řízení je vedeno následujícími okruhy: - otázky na uchazeče ohledně jeho kompetencí a odpovědností na bývalém pracovišti (pracovní pozice, délka praxe, v případě vedoucí funkce za kolik podřízených nesl odpovědnost, ) - představení školy (cíle, organizační struktura, popis pracovního místa, důvod obsazení pracovního místa, pracovní náplň, pracovní doba) - otázky na uchazeče týkající se odborných kompetencí a sociálních dovedností (vzdělání, praxe, motivace k práci s osobami se zdravotním postižením, výtvarné, hudební, pohybové, jazykové dovednosti, práce s PC, řidičský průkaz,.) - otázka platu (nejnižší hranice) - možnosti nástupu (časové rozmezí, posouzení důvodů, které vedou uchazeče ke změně zaměstnání) - informace o termínu a formě vyrozumění o výsledku výběrového řízení ( , telefon, písemně) O výběrovém řízení se provede personalista záznam (příloha č. 1). Každý kandidát je informován o tom, kdy mu sdělen výsledek výběrového řízení. Kandidát, který zvítězí ve výběrovém řízení, je telefonicky informován a vyzván k návštěvě budoucího pracoviště. Pokud vybraný kandidát pozici nepřijme, je osloven další, popř. je vyhlášeno nové výběrové řízení. 18

19 Příloha č. 1 - ZÁZNAM O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ Jméno a příjmení uchazeče: Obsazovaná pozice: Datum výběrového řízení: Titul: Tel.: Přítomni: Vzdělání: Délka praxe: Předchozí zaměstnání: Motivace k práci s osobami s postižením: Specifické dovednosti (výtvarné, hudební, sportovní, ): Odborné znalosti (legislativa, vedení lidí,.): Jazykové znalosti: Řidičský průkaz: Zdravotní stav (plavání, ): Požadovaný plat/mzda: Možnost nástupu: Možnost praxe: Dojem: Sdělení - zamítavé - telefonicky - em - osobně dne: - pozitivní - telefonicky - em - osobně dne: - vedení v evidenci (souhlas se zpracováním osobních údajů) 19

20 Příloha č. 2 - ZÁZNAM TELEFONÍHO HOVORU S UCHAZEČEM nabídka volného pracovního místa Jméno a příjmení: Titul: Obsazovaná pracovní pozice: Tel.: Datum: Uchazeč nabídku - přijal - nepřijal - zúčastní se výběrového řízení dne v hod. - zašle aktualizovaný životopis 20

21 3.5. PŘIJETÍ NOVÉHO PRACOVNÍKA Před nástupem je pracovník povinen - absolvovat vstupní lékařskou prohlídku. Pracovník obdrží od personalisty (preventisty BOZP a PO) dotazník o zdravotní způsobilosti a termín, kdy je u smluvního lékaře školy objednán na lékařskou prohlídku. - dodat potřebné doklady. Pracovník obdrží od personalisty seznam dokladů, které je třeba předložit nejpozději v den uzavření pracovní smlouvy (příloha č. 3). Personalista domluví den, čas a místo nástupu nového pracovníka do zaměstnání a seznámí s termínem nástupu nového pracovníka, jeho budoucího přímého nadřízeného, preventistu BOZP a PO Personalista domluví se správcem počítačové sítě přístupová hesla a oprávnění. V den nástupu pracovník: - odevzdá personalistovi doklady uvedené v příloze č. 3, - podepíše pracovní smlouvu, mzdový výměr a náplň práce (ve sdílené složce NÁPLŇ PRÁCE na webmailu), - je proškolen preventistou BOZP a PO o bezpečnosti práce a podepíše záznam o proškolení, - je seznámen personalistou s etickým kodexem, pracovním a provozním řádem a ostatními vnitřními předpisy a toto potvrdí svým podpisem na předepsaném formuláři, - je personalistou seznámen s fungováním komunikace pomocí webmailu, - převezme od vedoucí školních programů (popř. zástupce) proti podpisu klíče od budovy a dalších prostor, pokud mu budou tyto přiděleny. 21

22 Personalista založí pracovníkovi osobní složku, která bude obsahovat - osobní dotazník - souhlas se zpracováním osobních údajů - doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, doklad o požadovaném vzdělání (např. absolvování kvalifikačních kurzů apod.) - výpis z rejstříku trestů - pracovní smlouvu - mzdový výměr - pracovní náplň - číslo účtu - zápočtový list, popř. potvrzení o evidenci na ÚP - podepsané Prohlášení poplatníka daně z příjmu Zaměstnavatel je povinen prostřednictvím mzdové účetní: - přihlásit zaměstnance ve lhůtě 8 dnů ke zdravotnímu pojištění, k sociálnímu pojištění - oznámit ve lhůtě 8 dnů zaměstnání poživatele plného nebo částečného invalidního důchodu příslušné správě sociálního zabezpečení - oznámit zaměstnávání cizince - založit evidenční list důchodového pojištění - oznámit úřadu práce, že avizované volné pracovní místo je obsazené 22

23 Příloha č. 3 - SEZNAM DOKLADŮ PŘI NÁSTUPU DO ZAMĚSTNÁNÍ - vyplněný osobní dotazník - souhlas se zpracováním osobních údajů - výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, doklad o požadovaném vzdělání (např. pracovník v sociálních službách) - číslo účtu - pokud bude pracovník uplatňovat daňové úlevy na děti: potvrzení zaměstnavatele manžela/manželky o tom, že neuplatňuje daňové úlevy na děti nebo rozhodnutí soudu o svěření dětí do péče - rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu - potvrzení o předchozím zaměstnání (zápočtový list, doklad o evidenci na úřadu práce, potvrzení z okresní správy sociálního zabezpečení) - doklad o vstupní prohlídce 23

24 3.6. ADAPTAČNÍ PROGRAM Během adaptačního programu, který trvá cca 3 měsíce, je pracovník seznámen s provozem školy, zaučen na pracovišti a je mu přiřazen uvádějící kolega, který mu je nápomocen. Adaptační program se týká - nových zaměstnanců - zaměstnanců, kteří se vrací po delší době (rodičovská dovolená, dlouhodobá nemoc) - zaměstnanců, kteří v rámci školy mění své pracovní zařazení V rámci adaptačního programu je zaměstnanec - seznámen vedoucími pracovníky - s komplexními úkoly školy - s posláním a cíli školy a organizace - se strukturou organizace - s firemní kulturou - s pracovními zásadami - seznámen přímým nadřízeným - s vnitřními předpisy - s pracovní náplní vlastní, nadřízených, podřízených - s odpovědností a pravomocemi jeho i nejbližších pracovníků - s dokumentací žáků, klientů - s pracovní dobou, přestávkami, přesčasy - se způsobem oznámení nemoci (jak a komu), dovolené - s informacemi o pracovnících (představení spolupracovníkům) - se jmény nadřízených, zástupců 24

25 - s časovým harmonogramem porad - s možností dalšího vzdělávání - seznámen uvádějícím kolegou - s dokumentací a způsobem jejího vyplňování - s pracovištěm Doba adaptace končí pohovorem s ředitelkou školy na konci tříměsíční zkušební doby, kde je přítomen také přímý nadřízený a uvádějící kolega. Z tohoto setkání je proveden záznam (příloha č. 4), který personalista založí do osobní složky zaměstnance a vedoucí programu si založí kopii do svých šanonů. I po této době má pracovník možnost kdykoliv přijít za svým uvádějícím kolegou, v předem daných časech k nadřízeným a vedoucím pracovníkům. 25

26 Příloha č. 4 OTÁZKY PRO HODNOTÍCÍ POHOVOR SE ZAMĚSTNANCI PO 3 MĚSÍCÍCH Jméno zaměstnance:.. V Pardubicích dne... 1) Co Vám není jasné ve Vaší pracovní náplni a v celkové organizaci fungování školy? 2) Co Vám dělalo největší problémy při Vašem zapracovávání se na pracovišti? 3) Na koho se obracíte, když si s něčím na pracovišti nevíte rady? Kdo Vám nejvíce pomohl? 4) Co Vás mile překvapilo na novém pracovišti? 5) Co Vás nemile překvapilo na novém pracovišti? 6) Jaké jsou Vaše představy o další práci? (třída, škola, kolektiv zaměstnanců) 7) V jaké oblasti máte potřebu se dále vzdělávat? Přítomni Jméno: Podpis: 26

27 3.7. HODNOCENÍ PRACOVNÍKŮ Nově příchozí zaměstnanec je hodnocen na konci tříměsíční zkušební doby ředitelkou školy, přímým nadřízeným a uvádějícím kolegou. Každý zaměstnanec absolvuje každoročně pohovor s ředitelkou školy a svým přímým nadřízeným, kdy společně zhodnotí - uplynulý školní rok, úspěšné aktivity, aktivity, které se nevydařily - problémy, které pracovníka tíží (osobní, pracovní, vztahy na pracovišti) - vzdělávání v uplynulém školním roce - vyhodnocení cílů a úkolů z minulého pohovoru a vytvoří si nové cíle a úkoly pro další školní rok. O pohovoru je pořízen záznam (příloha č. 5), který založí personalista do osobní složky zaměstnance, vedoucí programu si založí do svých šanonů kopii. Během školního roku je povinností vedoucích pracovníků, ale i učitelů navzájem, provádět hospitace. Hospitace je specifickou formou pozorování, která je definována jako cílevědomé, plánovité a soustavné vnímání jevů, procesů, objektů a jednání osob, které směřuje k odhalení podstatných souvislostí a vztahů sledované skutečnosti. Každá hospitace je zásahem, který více či méně ovlivní průběh pozorovaných jevů. Čím více je hospitace extrémní, mimořádnou událostí, tím je její vliv větší. Tento vliv však nemusí být výhradně negativní - účast pozorovatele může učitele i žáky přimět k cílevědomějšímu zaměření na dosahování kvality, ostatně negativní a pozitivní vlivy se mohou vzájemně stírat. Z hospitace je pořizován záznam (příloha č. 6), první část vyplní vyučující před hodinou, zbytek vyplňuje během hodiny hospitující. Následuje rozbor hodiny, jsou navrženy případné změny a opatření. 27

28 Příloha č. 5 OTÁZKY PRO HODNOTÍCÍ POHOVORY SE ZAMĚSTNANCI Jméno:. V Pardubicích dne. Přítomni:... 1) Uveďte své významné úspěšné aktivity uplynulého školního roku ( které považujete za důležité) a popište, jak se Vám práce dařila: 2) Uveďte úkoly, činnosti, aktivity, které se Vám v uplynulém školním roce podle vašeho názoru příliš nezdařily, ve kterých jste nebyli příliš úspěšní, čeho jste se neúčastnili, co se Vám nepodařilo realizovat: 3) Uveďte problém, který Vás nejvíce tíží v souvislosti se vztahy, organizací práce, komunikací,. na pracovišti (postěžujte si, posteskněte si) 4) Popište své vzdělávání v uplynulém školním roce: 5) Zhodnoťte, zda se Vám podařily splnit úkoly, které jste si stanovili na minulém hodnotícím pohovoru: 6) Stanovte si své konkrétní cíle a úkoly do příštího školního roku (včetně úkolu, který se vztahuje k celé škole): Podpisy přítomných:... Pohovor veden dne: 28

29 Příloha č. 6 HOSPITACE Datum/vyuč. hodina: Třída/ročník:. Vyučující: Asistent:... Předmět:... Téma:. Cíle hodiny:.. Žáci by měli umět: Motivace:.. Pomůcky: Čas Fáze Činnost učitele Činnost asistenta Činnost žáka Poznámky: 29

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 101/ 2012 Počet stran: 5 Počet příloh: 10 Verze: 1 Platnost od: 9.11.2012 Směrnice Personalistika

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 197/12 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Petra Přikrylová Schválil: PeadDr. Václav Hanč, Ph.D. Pedagogická

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 122/12 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola, Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace se sídlem Brumovice 140, 691 11 Brumovice 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 264/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Marie

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem 739 59 Střítež 108 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ/0164/2012 2012/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Pedagogická

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 03/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Dagmar Křivánková vedoucí vychovatelka Schválil: PaedDr. Marcela Vaňková ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Pecka, příspěvková organizace Pecka, okres Jičín ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 22. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 89 /2012 Spisový znak A.1. Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 160 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 15.1.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

Organizační řád Č.j.: 142/12

Organizační řád Č.j.: 142/12 Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, E-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Organizační řád Č.j.: 142/12 Vypracoval: Mgr. Karla

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Šakvice, příspěvková organizace se sídlem Hlavní 41. 691 67 Šakvice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 23 /12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2012 Směrnice nabývá

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Hostěradice, okres Znojmo příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZSHost/ 35 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 26.8.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracovala: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova se sídlem 798 14 Olšany u Prostějova 3 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OLS-370/2015 Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Mgr.

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola Huzová, okres Olomouc, příspěvková organizace Směrnice č. 3 Vnitřní řád školní družiny 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Metodický list č. 1 Personální práce a řízení lidských zdrojů v organizaci. Vytváření a analýza pracovních míst. Personální plánování.

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola, Chrast, okres Chrudim příspěvková organizace se sídlem U Pošty 5, 538 51 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j.: ZŠ/CH-370/12b) Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: zstr 39/2011 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 25..2011 Směrnice nabývá platnosti

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola Zlín, Mostní Mostní 2397, 761 67 Zlín Organizační řád školy Č.j.: ZŠ Mo/206 /2015 Spisový znak 1.3 Skartační znak Vypracoval: Schválil: A10 Mgr. Věra Kundratová Mgr. Věra Kundratová Směrnice

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10 1. Všeobecné ustanovení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 9. Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí příspěvková organizace se sídlem v Cotkytli ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 83/2012 Vypracoval: Schválil:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY IČ:70999384 e-mail: zs.bratcice@skolniweb.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Pavla Fialová Schválil: Mgr. Kristýna Dvořáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2014 Směrnice

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. ZŠ/0103/2014/04 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost od 1. 9. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Organizační řád Základní školy Všeruby

Organizační řád Základní školy Všeruby Organizační řád Základní školy Všeruby školy. Organizační řád patří mezi základní dokumenty, které upravují organizaci, řízení a činnost Při zpracování organizačního řádu řed. školy respektuje: platné

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Chráněné bydlení Personální zajištění služby

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Chráněné bydlení Personální zajištění služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Standard č. 9 Chráněné bydlení Personální zajištění služby Účinnost od: 1. 1. 2012 Platnost do: revize Schválil:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace 2. ledna 2013 - 1 - A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Ustanovení o organizačním řádu Organizační řád je organizační normou komplexní povahy,

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.211.1484, please register! Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace se sídlem ve Vápenné 262,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Sloup 679 13 Sloup 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: Mgr.Pavel

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

Přijímání pracovníků

Přijímání pracovníků Přijímání pracovníků Postup Zahrnuje řadu procedur pro vybrání uchazeče (pokud ZC přijetí akceptuje) Hlavní je sepsání pracovní smlouvy (případně jiného dokumentu upravujícího PP vztah) + dodatek k pracovní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let.

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let. Organizace provozu mateřské školy Š k o l n í ř á d I. Přijímací řízení Zřizovatelem je Obec Dolní Chvatliny, která poskytuje finanční prostředky na provoz školy, část nákladů na provoz je hrazena formou

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz 1.1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy

Více

Směrnice rektora č. 1/2005 o uzavírání, rozvazování a změnách pracovních poměrů na AMU

Směrnice rektora č. 1/2005 o uzavírání, rozvazování a změnách pracovních poměrů na AMU V Praze 20.12.2004 Sekr..../2004 Směrnice rektora č. 1/2005 o uzavírání, rozvazování a změnách pracovních poměrů na AMU S platností od 1.1.2005 vydávám tuto směrnici o uzavírání, rozvazování a změnách

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 7. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 279 /12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. 08. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 08. 2012 Mgr. Ivana Málková,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

IX. Organizační schéma

IX. Organizační schéma IX. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Samotnou službu zajišťuje 1 pečovatelka na plný pracovní úvazek. Zástup pečovatelky je zajištěn pracovníkem, který splňuje kvalifikační požadavky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. A10 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 23.1.2014

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace řízení,

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01 Č.j.:190/2012 Vypracoval: Mgr. Zdeněk Špaček, ředitel školy Schválil: Mgr. Zdeněk Špaček, ředitel školy Pedagogická

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

Směrnice na ochranu osobních údajů

Směrnice na ochranu osobních údajů Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma:. Název: Pokyn ředitele školy o užívání počítačových programů a ostatních prostředků ICT Č.j.:

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo tel.: 352 669 339, www.zs-mestonovesedlo.cz Č.j.: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov se sídlem Masarykova 425, 357 34 Nové

Více

IX / Personální a organizační zajištění registrovaných sociálních služeb X / Profesní rozvoj zaměstnanců

IX / Personální a organizační zajištění registrovaných sociálních služeb X / Profesní rozvoj zaměstnanců STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Domov se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70869812 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009)

Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009) Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009) Školskými zařízeními pro zájmové vzdělávání jsou střediska volného času, školní kluby a školní družiny.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: R05/2013 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 117/2013 Vypracoval: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2013 Mgr. Jaroslav Přeučil, ředitel školy Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE SPECIÁLNÍ, ŠAFAŘÍKOVA 991, 436 01 LITVÍNOV 476 755 509 Vnitřní řád je součástí organizačního řádu ZŠ speciální Litvínov, kterému zaměstnanci

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu č.j. datum vydání zpracoval 5/2012 2012-08-31 Svoboda Vnitřní řád školní družiny a školního klubu (součást organizačního řádu školy) Mgr. Luděk Svoboda ředitel školy 1. Školní družina Školní družina při

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace IČO 44555202 3/2014 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace IČO 44555202 3/2014 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace IČO 44555202 3/2014 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obsah: ČL. 1 Poslání školní družiny ČL. 2 Práva a povinností dětí a jejich zákonných

Více

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád vydává ředitel DDM. Zveřejňuje jej na přístupném místě (úřední deska) prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance DDM, účastníky

Více

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Úkolem manažera nebo personálního oddělení, které nové zaměstnance vybírá, je rozpoznat, který z uchazečů o práci v podniku bude pravděpodobně nejlépe vyhovovat nejen požadavkům příslušného

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: Pedagogická rada ZŘ projednala dne: Směrnice

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž se sídlem F. Vančury 3695, Kroměříž 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 2013 Vypracoval: Schválil: Hana Kolářová, vedoucí vychovatelka Mgr. Miroslava

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA 1. Základní údaje 1.1Právní postavení organizace Obchodní akademie a Jazyková

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901 Organizační řád Organizační řád nabývá platnosti dne 29. srpna 2013 Článek 1 - Základní ustanovení 1. Základní umělecká škola Nová Paka (dále

Více