Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008"

Transkript

1 Název práce: Personální řízení organizační struktura, pracovní profily, přijímání zaměstnanců, adaptace, kontrola a hodnocení, ukončení pracovního poměru Jméno a příjmení autora: Mgr. Jitka Buhrová Rok: 2008

2 OBSAH 1. ÚVOD PERSONALISTIKA CHARAKTERISTIKA PERSONALISTIKY HLAVNÍ ÚKOLY PERSONÁLNÍ PRÁCE AKTIVITY PERSONÁLNÍ PRÁCE PERSONÁLNÍ ÚTVARY V ORGANIZACI PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ V ORGANIZACI ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMPETENCE PRACOVNÍKŮ PRACOVNÍ PROFIL PRACOVNÍKA ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ PŘIJETÍ NOVÉHO PRACOVNÍKA ADAPTAČNÍ PROGRAM HODNOCENÍ PRACOVNÍKŮ DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU ZÁVĚR LITERATURA SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

3 1. ÚVOD Personální řízení v širším slova smyslu definujeme jako veškeré činnosti vedoucích pracovníků i specialistů orientované na člověka. Pracovník, který je pověřen personálním řízením v užším smyslu, tj. péčí o člověka od jeho pozice uchazeče o zaměstnání, přes zaměstnance a až k pozici odcházejícího zaměstnance, potřebuje zavedený systém personálních pokynů a formulářů. Ve své práci jsem se snažila vytvořit manuál, který by mě a pracovníka dovedl od výběrového řízení, přes přijetí, adaptaci, hodnocení, vzdělávání, odměňování a chválení či kárání, aktualizování pracovní náplně až k důstojnému odchodu (teď myslím ze zaměstnání ). 3

4 2. PERSONALISTIKA 2.1. CHARAKTERISTIKA PERSONALISTIKY Organizace může fungovat jen tehdy, má-li k dispozici následující zdroje: 1. materiální zdroje (budovy, stroje, zařízení, materiál, suroviny, energie atd.), 2. finanční zdroje (využitelné finanční zdroje), 3. informační zdroje (lidé musejí být včas informováni), 4. lidské zdroje (znalosti, schopnosti a dovednosti lidí v organizaci). Jak píše Koubek [2], organizaci si můžeme představit jako koně, jehož čtyři nohy tvoří výše uvedené zdroje. LIDSKÉ ZDROJE MATERIÁLNÍ ZDROJE Plánování Kontrolování CÍLE ORGANIZACE Organizování Vedení INFORMAČNÍ ZDROJE FINANČNÍ ZDROJE Obrázek 1 - Zdroje organizace a proces řízení 4

5 Tento imaginární kůň má některé zvláštnosti. Levá přední noha je silnější a důležitější něž zbývající nohy a kůň jí vždy vykračuje. Téměř současně vykračuje i levá zadní noha. Teprve poté následují obě pravé nohy. Lidské zdroje a informační zdroje tak rozhodují o směru a tempu pohybu a využívání materiálních a finančních zdrojů. Kůň má sedlo = cíle organizace, uzdu = plánování, třmeny s ostruhami = organizování a kontrolování, bičík = vedení. Schéma jasně zařazuje lidské zdroje do kontextu řídících činností a ukazuje jejich klíčový význam pro organizaci. Význam lidských zdrojů je zdůrazňován i v současném moderním trendu managementu. Určujícím zdrojem a rozhodujícím faktorem výroby dnes není kapitál, půda, ani práce. Jsou jím informace a především znalosti a vědomosti pracovníků. Je tedy zřejmé, že lidské zdroje a jejich úspěšné řízení v podstatné míře rozhodují o tom, jak organizace v boji s konkurencí uspěje nebo naopak neuspěje. Ta část organizace, která se zaměřuje na vše, co se týká člověka jako pracovní síly a jeho fungování v pracovním procesu (tj. plánování, získávání, rozmisťování, povyšování, odměňování, výchova a vzdělávání, uvolňování atd.), se nazývá personalistika. V odborné literatuře i v praxi se můžeme setkat s termíny: personální práce, personalistika, personální administrativa, personální řízení či řízení lidských zdrojů. Personální práce se považuje za nedílnou součást celkového procesu řízení, za kterou zodpovídají všichni vedoucí pracovníci. Odpovědnost tedy nesou společně: - vedení organizace (formuluje personální strategii v souladu se strategií organizace jako celku), - linioví vedoucí (řídí jednotlivé pracovníky, spolupracují s nimi, motivují, podílejí se na výběru, hodnocení, odměňování, vzdělávání pracovníků), - personální útvary (poskytují personální servis pro vedení organizace). 5

6 2.2. HLAVNÍ ÚKOLY PERSONÁLNÍ PRÁCE Mezi hlavní úkoly personální práce patří: - zařazování správného člověka na správné místo, - optimální využití pracovních sil, tj. optimální využívání pracovní doby, kvalifikace a schopností pracovníka, - formování pracovních týmů, tj. vytváření pracovních skupin nejen s ohledem na odbornost, ale i s ohledem na osobnost a charakterové vlastnosti pracovníka, - rozvoj pracovníků, tj. rozvoj pracovních schopností, znalostí, dovedností, všeobecný rozvoj osobnosti, plánování pracovní kariéry, vytváření příznivých pracovních a životních podmínek pro pracovníky, - dodržování všech zákonů. Zatímco první tři úkoly sledují především zájmy organizace, čtvrtý respektuje zájem pracovníka, pátý úkol sleduje zájmy organizace i pracovníka AKTIVITY PERSONÁLNÍ PRÁCE Personální činnosti představují dílčí a specializované aktivity v rámci personálního řízení. Lze je rozdělit následovně: - vytváření a analýza pracovních míst, tj. definování pracovních úkolů, vymezení kompetencí (pravomoci a odpovědnosti), pořizování popisu pracovních míst, - personální plánování, tj. plánování potřeby pracovníků v organizaci, pokrytí této potřeby, plánování kariéry a nástupnictví ve funkcích, - získávání, výběr a přijímání pracovníků, tj. zveřejňování informací o volných pracovních místech, příprava formulářů, shromažďování materiálů o uchazečích, předvýběr, výběr, zařazování vybraného pracovníka do personální evidence, 6

7 - rozmísťování pracovníků, tj. zařazování pracovníka na konkrétní pracovní místo, jeho povyšování přeřazování na jinou pozici, přeřazování na nižší funkci, - hodnocení pracovníků, tj. příprava formulářů, harmonogramu hodnocení, projednávání výsledků hodnocení, návrh opatření a jejich kontrola, - odměňování, - vzdělávání a rozvoj pracovníků, tj. plánování vzdělávání, popř. organizace vlastních vzdělávacích programů, - uvolňování pracovníků, tj. ukončování pracovního poměru, penzionování, - pracovní vztahy, tj. sledování agendy stížností, otázky komunikace v organizaci, vytváření zdravých mezilidských vztahů, - péče o pracovníky, tj. péče o pracovní prostředí, o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, záležitosti sociálních služeb (stravování, péče o rodinné příslušníky, aktivity volnočasové), - personální informační systém, tj. zjišťování, uchovávání, zpracování a analýza dat týkajících se pracovních míst, pracovníků a jejich práce, poskytování odpovídajících informací, - průzkum trhu práce, tj. odhalování potenciálních zdrojů pracovních sil, analýza konkurenční nabídky pracovních příležitostí, - zdravotní péče o pracovníky, tj. pravidelná kontrola zdravotního stavu pracovníků, první pomoc, popř. rehabilitace, - dodržování zákonů v oblasti práce a zaměstnávání pracovníků. 7

8 2.4. PERSONÁLNÍ ÚTVARY V ORGANIZACI V praxi bývá velikost a členění personálního útvaru závislá na velikosti a typu organizace, mnohdy také na postoji vedení k vlastnímu významu personálního řízení. V malých organizacích zpravidla personální útvar nemají, funkce personalisty bývá kumulována s jinou vedoucí funkcí, ve větších institucích jsou specialisté na řízení lidských zdrojů (personalisté), velké organizace vytvářejí personální útvary členěné na řadu oddělení.. Postavení personálního útvaru v organizační struktuře ovlivňuje efektivnost personálního řízení. Ubývá organizací, kde personální útvar má postavení pouhého oddělení. V moderně řízených organizacích bývá vedoucí pracovník personálního útvaru členem nejužšího vedení. 8

9 3. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ V ORGANIZACI Z hlediska řadového pracovníka v organizaci je důležité, aby znal podmínky, za kterých bude přijat do zaměstnání, jak bude probíhat jeho zapracování, kdo ho bude kontrolovat, hodnotit, jak může v organizaci dále růst a také podle jakých pravidel se řídí odchod ze zaměstnání. Personální řízení by mělo být hlavní součástí řídící práce. Jasný systém pracovních míst uspořádaný do organizační struktury, jasná pravidla komunikace mezi jednotlivými týmy, výměna informací formou pravidelných porad a evidence zadávaných a plněných úkolů jsou základními předpoklady kvalitní řídící práce. 9

10 3.1. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Důležité je vycházet z organizační struktury, která by měla jasně stanovit rozdělení organizace, hierarchii jednotlivých útvarů. ZAKLADATELÉ o.p.s. SPRÁVNÍ RADA DOZORČÍ RADA ŘEDITELKA ÚSEK SEKRETARIÁTU OBLAST STRATEGIE a ŘÍZ. PROJEKTŮ PR administrativa ZÁSTUPCE ŘEDITELKY ŠKOLNÍ PROGRAMY PORADENSKÉ, SOCIÁL.A ZDRAV. PROGRAMY ŠKOLA ZŠ ZŠ praktická ZŠ speciální Praktická dvouletá logopedie SPECIÁLNĚ PEDAG. CENTRUM NESTÁTNÍ ZDRAVOT. ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY fyzioterapie ergoterapie canisterapie ÚSEK PROVOZNÍ ÚSEK EKONOMICKÝ úklid údržba budov stravování doprava muzikoterapie psychorelaxace TP sociálně terapeut. dílny osobní asistence účetnictví mat. technické zabezpečení ŠKOLNÍ DRUŽINA asistence Obrázek 2 - Organizační struktura SVÍTÁNÍ 10

11 3.2. KOMPETENCE PRACOVNÍKŮ Na základě vytvořené organizační struktury si vydefinujeme kompetence a odpovědnosti v oblastech: - finance, - program, - kvalita programu a výkaznictví, - rozvoj organizace (implementace, strategie), - informace a komunikace, - personální řízení, - přímá práce s klienty. Příklad č. 1: Kompetence (pravomoci a odpovědnosti) učitele ZŠ, který pracuje se žáky, přímo řídí při práci ve třídě vychovatele, asistenta FINANCE PROGRAM VÝKAZNICTVÍ KOMUNIKACE PERSONÁLNÍ PŘÍMÁ PRÁCE S ŽÁKY podklady pro tvorbu finančního plánu programu, čerpání v rámci přiděleného rozpočtu v souladu s finančním plánem podklady pro tvorbu ročního plánu, měsíčního plánu, podíl na tvorbě koncepce programu (školní vzdělávací program), implementaci nových projektů, inovací podklady pro autoevaulaci, dotazníky, monitoring, tvorba ročního individuálního plánu, individuálního plánu osobní asistence, individuálního vzdělávacího plán, pedagogická dokumentace vnější komunikace, vnitřní komunikace hodnocení podřízených 22 hodin 11

12 3.3. PRACOVNÍ PROFIL PRACOVNÍKA Na základě určených kompetencí se vypracujeme pracovní profil, tj. popis pracovního místa, obsahující zařazení pracovníka ve struktuře organizace, komu je pracovník podřízený, komu nadřízený, jaké jsou jeho pracovní povinnosti, odpovědnosti a pravomoci. Pracovní profil specifikuje také požadavky kvalifikační (vzdělání, absolvované akreditované kurzy), požadavky na odborné znalosti a dovednosti, specifické požadavky. Příklad č. 2: Pracovní profil učitele ZŠ PRACOVNÍ PROFIL Název pracovního místa Nadřízené pracovní místo Podřízené pracovní místo UČITEL vedoucí školních programů vychovatel, asistent Zastupování dle přiděleného rozsahu činností Pracovník je zastupován vychovatel, učitel Charakteristika Učitel pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je kvalifikovaný pracovník, který provádí komplexní vzdělávací a výchovnou činnost v základní škole, v základní škole praktické, v základní škole speciální, v praktické škole dvouleté. Pracovní povinnosti - výchovně vzdělávací činnosti - vedení a aktualizace předepsané dokumentace - vnější, vnitřní komunikace - personální řízení - zastupování nepřítomných pracovníků - organizace soutěží, akcí, pobytů, táborů - vedení praxe studentů 12

13 Odpovědnosti Odpovídá za: - výchovně vzdělávací činnost podřízených pedagogických a nepedagogických pracovníků - dodržování rozvrhu výuky - dodržování platných právních předpisů (školské, BOZP,PO), vnitřních pokynů - dodržování učebních plánů vzdělávacích programů - svěřené pomůcky Pravomoci Má pravomoc: - jednat se zákonnými zástupci žáků - přizpůsobit časový harmonogram vyučování potřebám žáků - využívat formy a metody výuky, které se mu jeví pro danou situaci nejadekvátnější - přizpůsobit učební osnovy úrovni žáků - uvolňovat žáka z vyučovací hodiny na základě písemné žádosti rodičů (max. 1 den) - navrhovat přeřazení žáka do jiného vzdělávacích programu - navrhovat druh hodnocení na vysvědčení /známky, slovní, kombinované/ - vyjadřovat se k ročnímu plánu školy - podepisovat dokumenty v určeném rozsahu Kvalifikační požadavky: dle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících 7, 8, 9 a) VŠ magisterské speciální pedagogika b) VŠ magisterské 1. st., 2. st., SŠ + VŠ speciální pedagogika nebo celoživotní vzdělávání speciální pedagogika Další požadavky: - pasivní znalost alespoň jednoho světového jazyka - základní znalost práce s PC - orientace v učebních plánech, osnovách a dalších učebních dokumentech - organizace času podřízených, jednání s lidmi, pohotovost vystupování, schopnost hodnocení a sebehodnocení - schopnost přijmout odpovědnost, schopnost týmové spolupráce - odolnost vůči psychické zátěži 13

14 Příklad č. 3: PRACOVNÍ NÁPLŇ UČITELE Jméno:. Odpovědnost Je odpovědný vedoucí školních programů:.. Pracovní a organizační záležitosti Pracovní úvazek je 40 hodin týdně, z toho 22 hodin přímé práce s žáky Plní určenou míru vyučovací povinnosti a koná práce související s vyučováním. Plní příkazy nadřízených. Hlásí vedení školy plánované akce mimo budovu školy. Je přítomen ve škole v době stanovené jeho rozvrhem, rozvrhem dozorů, v době porad, v době stanovené pro případné přechodné zastupování vychovatele, v době stanovené pro konzultace s rodiči, v době mimotřídní práce se žáky, v této době opouští své pracoviště pouze se souhlasem svého přímého nadřízeného či jeho zástupce. Aktivně se účastní porad svolaných vedoucími pracovníky školy. Zastupuje přechodně nepřítomného vychovatele / do hodin/ nebo jiného pedagogického pracovníka v rámci sjednaného druhu práce. Vykonává dozor nad žáky podle pokynů ředitele a podle zvláštních pokynů. Stejně tak provádí dozor při akcích organizovaných školou. Účastní se s žáky obědů a přechodu na něj. Aktivně se účastní plavání. Přebírá žáky od svozů. Týmově spolupracuje s ostatními kolegy. Pravidelně sleduje informace ve své ové školní schránce. Dbá, aby jeho jednání a vystupování před žáky, rodiči i širší veřejností bylo v souladu s pravidly slušnosti a občanského soužití a s výchovným působením školy. Je seznámen s vnitřními pokyny školy a řídí se podle nich. Podílí se na firemní kultuře. Řídí se Etickým kodexem SVÍTÁNÍ. V době prázdnin, nečerpá-li dovolenou, podílí se na úpravě prostor školy, zahrady nebo připravuje pomůcky. Účastní se aktivně srpnového přípravného týdne. Zná telefon do školy a na přímého nadřízeného řízeného, pracovní neschopnost či jiné důvody bránící plnění pracovních povinností hlásí ihned zástupkyni školy či jejímu zástupci. Výchovně vzdělávací proces Zajišťuje komplexní výchovně vzdělávací činnost zaměřenou na rozšiřování vědomostí, dovedností a návyků žáků. Využívá specifických, diagnostických, vzdělávacích a kontrolních metod. Provádí osobní přípravu na vyučování, přípravu učebních pomůcek a přístrojů didaktické techniky, přípravu materiálu k vyučování. Vede předepsanou pedagogickou dokumentaci. Vytváří RIP nebo IVP, IPOA, vyhodnocuje jej, vede docházku žáka pro osobní asistenci. Řídí se učebními plány, učebními osnovami, tematickými plány, případně jinými schválenými učebními dokumenty. Provádí soustavné sledování výkonu žáka a jeho připravenost na vyučování. Provádí různé druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové) a didaktické testy, vyhodnocuje je a s výsledky seznamuje žáka a jeho zákonné zástupce. 14

15 Oznamuje žákovi výsledky klasifikace, poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů a výtvorů. Vede soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka. Během vyučování využívá pomoci vychovatele při individuální práci s dětmi. Vede svými pokyny asistenty při práci se svěřeným žákem. Zodpovídá za činnost vychovatele a asistenta během vyučování, hlásí jeho nepřítomnost, uvolňuje vychovatele a asistenta v době, kdy jsou žáci nemocní a poskytuje je kolegům pro činnosti, kde jsou patřičně využiti. Spolupracuje s rodiči žáků; svolává týmové schůzky, informuje o prospěchu a chování žáků. Písemně informuje rodiče v případech, kdy je to v zájmu výchovy a vyučování nutné. Podílí se na vypracování individuálního plánu osobní asistence, vyhodnocuje jej. Podává návrhy na psychologické vyšetření. Věnuje individuální péči všem žákům. Má neustálý dohled nad žáky. Oznamuje poznatky o konkrétním ohrožení žáků užívajících návykové látky včetně alkoholu. Oznamuje poznatky, které mohou nasvědčovat tomu, že žák je v rodině vystaven týrání, zneužívání, zanedbávání nebo jiným způsobem špatnému zacházení. Usiluje o to, aby na základě výchovně vzdělávacího procesu docházelo k soužití lidí různých národností, náboženství a kultur a k respektování odlišností jednotlivých etnických skupin. Vzdělávání Dále se vzdělává, a to v samostatném studiu nebo v organizovaných formách dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Samostatně studuje pedagogickou literaturu, právní předpisy a školní normy. Materiální oblast Odpovídá za pořádek ve třídě během jeho vyučovacích hodin. Po skončení vyučování zvláště kontroluje učebnu (čistota tabule, zvednutí židlí, uzavření oken ). Provádí nezbytnou péči o kabinety, knihovny a další zařízení sloužící potřebám výuky. Spolupracuje při inventarizaci. BOZP Vytváří, dodržuje a kontroluje podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při jejich účasti na výuce a výchově. Zajišťuje poučení žáků a BOZP a PO v příslušných předmětech. Vychovává žáky k dodržování hygienických zásad a zásad bezpečnosti práce. Sleduje zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče žáka. Při úrazu poskytne žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz žáka zapíše do knihy úrazů a oznámí ihned zástupkyni školy. O úrazu informuje rodiče. Hlásí závady zapsáním do knihy závad, popř. odpovědnému pracovníkovi... zaměstnanec.. ředitelka školy Uvádějící kolega:.. Odborný garant:. 15

16 3.4. ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ Pracovní místo vznikne jako - náhrada za odcházejícího zaměstnance (ukončení pracovního poměru) - náhrada za zaměstnance po dobu mateřské nebo rodičovské dovolené, dlouhodobé nemoci, apod. - zřízení nového pracovního místa Kandidáty lze vyhledávat: - z řad vlastních zaměstnanců - ústně na schůzi zaměstnanců je pozice nabídnuta všem zaměstnancům s udáním: a) název pozice b) nadřízený pracovník c) náplň práce d) požadavky e) termín pro dodání podkladů k výběrovému řízení - z databáze uchazečů o zaměstnání - databáze se vytváří z neúspěšných uchazečů předchozích výběrových řízení nebo z uchazečů, kteří se nakontaktovali osobně či em v průběhu roku a souhlasili se zpracováním osobních údajů - možní kandidáti odpovídající požadavkům pozice jsou telefonicky kontaktováni a je jim nabídnuto pracovní místo, o provedeném telefonním rozhovoru se provede záznam (příloha č. 2) - novinovou inzercí - inzerát obsahující: název organizace, pojmenování funkce, vymezení odpovědnosti, požadavky, termín podání přihlášek, adresa, kontaktní osoba (jméno, 16

17 telefon, ) vypracovává personalista a po odsouhlasení ředitelkou školy podává administrativní pracovnice - inzercí na webových stránkách školy - inzerát obsahující: název organizace, pojmenování funkce, vymezení odpovědnosti, požadavky, termín podání přihlášek, adresa, kontaktní osoba (jméno, telefon, ) vypracovává personalista a po odsouhlasení ředitelkou školy prostřednictvím pracovníka pro kontakt s veřejností vyvěsí správce webových stránek - inzercí na středních, vyšších odborných a vysokých školách, na úřadu práce - inzerát obsahující: název organizace, pojmenování funkce, vymezení odpovědnosti, požadavky, termín podání přihlášek, adresa, kontaktní osoba (jméno, telefon, ) vypracovává personalista a po odsouhlasení ředitelkou školy administrativní pracovnice rozešle em na adresy vybraných škol, úřad práce Výběr kandidátů: Došlé žádosti o volné pracovní místo vyřizuje personalista, který provede předvýběr, tj. vyřazení kandidátů, kteří nevyhovují dané pracovní pozici. Vyřazené zájemce informuje pomocí kontaktního u či telefonického rozhovoru, zarchivuje jejich životopisy, y, záznam telefonického rozhovoru. Po konzultaci s vedením školy o vhodném termínu pozve personalista vybrané uchazeče k výběrovému řízení. 17

18 Výběrové řízení Výběrového řízení se účastní minimálně tři pracovníci: personalista a nadřízený pracovník dané pracovní pozice, jeho nadřízený. Výběrové řízení je vedeno následujícími okruhy: - otázky na uchazeče ohledně jeho kompetencí a odpovědností na bývalém pracovišti (pracovní pozice, délka praxe, v případě vedoucí funkce za kolik podřízených nesl odpovědnost, ) - představení školy (cíle, organizační struktura, popis pracovního místa, důvod obsazení pracovního místa, pracovní náplň, pracovní doba) - otázky na uchazeče týkající se odborných kompetencí a sociálních dovedností (vzdělání, praxe, motivace k práci s osobami se zdravotním postižením, výtvarné, hudební, pohybové, jazykové dovednosti, práce s PC, řidičský průkaz,.) - otázka platu (nejnižší hranice) - možnosti nástupu (časové rozmezí, posouzení důvodů, které vedou uchazeče ke změně zaměstnání) - informace o termínu a formě vyrozumění o výsledku výběrového řízení ( , telefon, písemně) O výběrovém řízení se provede personalista záznam (příloha č. 1). Každý kandidát je informován o tom, kdy mu sdělen výsledek výběrového řízení. Kandidát, který zvítězí ve výběrovém řízení, je telefonicky informován a vyzván k návštěvě budoucího pracoviště. Pokud vybraný kandidát pozici nepřijme, je osloven další, popř. je vyhlášeno nové výběrové řízení. 18

19 Příloha č. 1 - ZÁZNAM O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ Jméno a příjmení uchazeče: Obsazovaná pozice: Datum výběrového řízení: Titul: Tel.: Přítomni: Vzdělání: Délka praxe: Předchozí zaměstnání: Motivace k práci s osobami s postižením: Specifické dovednosti (výtvarné, hudební, sportovní, ): Odborné znalosti (legislativa, vedení lidí,.): Jazykové znalosti: Řidičský průkaz: Zdravotní stav (plavání, ): Požadovaný plat/mzda: Možnost nástupu: Možnost praxe: Dojem: Sdělení - zamítavé - telefonicky - em - osobně dne: - pozitivní - telefonicky - em - osobně dne: - vedení v evidenci (souhlas se zpracováním osobních údajů) 19

20 Příloha č. 2 - ZÁZNAM TELEFONÍHO HOVORU S UCHAZEČEM nabídka volného pracovního místa Jméno a příjmení: Titul: Obsazovaná pracovní pozice: Tel.: Datum: Uchazeč nabídku - přijal - nepřijal - zúčastní se výběrového řízení dne v hod. - zašle aktualizovaný životopis 20

21 3.5. PŘIJETÍ NOVÉHO PRACOVNÍKA Před nástupem je pracovník povinen - absolvovat vstupní lékařskou prohlídku. Pracovník obdrží od personalisty (preventisty BOZP a PO) dotazník o zdravotní způsobilosti a termín, kdy je u smluvního lékaře školy objednán na lékařskou prohlídku. - dodat potřebné doklady. Pracovník obdrží od personalisty seznam dokladů, které je třeba předložit nejpozději v den uzavření pracovní smlouvy (příloha č. 3). Personalista domluví den, čas a místo nástupu nového pracovníka do zaměstnání a seznámí s termínem nástupu nového pracovníka, jeho budoucího přímého nadřízeného, preventistu BOZP a PO Personalista domluví se správcem počítačové sítě přístupová hesla a oprávnění. V den nástupu pracovník: - odevzdá personalistovi doklady uvedené v příloze č. 3, - podepíše pracovní smlouvu, mzdový výměr a náplň práce (ve sdílené složce NÁPLŇ PRÁCE na webmailu), - je proškolen preventistou BOZP a PO o bezpečnosti práce a podepíše záznam o proškolení, - je seznámen personalistou s etickým kodexem, pracovním a provozním řádem a ostatními vnitřními předpisy a toto potvrdí svým podpisem na předepsaném formuláři, - je personalistou seznámen s fungováním komunikace pomocí webmailu, - převezme od vedoucí školních programů (popř. zástupce) proti podpisu klíče od budovy a dalších prostor, pokud mu budou tyto přiděleny. 21

22 Personalista založí pracovníkovi osobní složku, která bude obsahovat - osobní dotazník - souhlas se zpracováním osobních údajů - doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, doklad o požadovaném vzdělání (např. absolvování kvalifikačních kurzů apod.) - výpis z rejstříku trestů - pracovní smlouvu - mzdový výměr - pracovní náplň - číslo účtu - zápočtový list, popř. potvrzení o evidenci na ÚP - podepsané Prohlášení poplatníka daně z příjmu Zaměstnavatel je povinen prostřednictvím mzdové účetní: - přihlásit zaměstnance ve lhůtě 8 dnů ke zdravotnímu pojištění, k sociálnímu pojištění - oznámit ve lhůtě 8 dnů zaměstnání poživatele plného nebo částečného invalidního důchodu příslušné správě sociálního zabezpečení - oznámit zaměstnávání cizince - založit evidenční list důchodového pojištění - oznámit úřadu práce, že avizované volné pracovní místo je obsazené 22

23 Příloha č. 3 - SEZNAM DOKLADŮ PŘI NÁSTUPU DO ZAMĚSTNÁNÍ - vyplněný osobní dotazník - souhlas se zpracováním osobních údajů - výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, doklad o požadovaném vzdělání (např. pracovník v sociálních službách) - číslo účtu - pokud bude pracovník uplatňovat daňové úlevy na děti: potvrzení zaměstnavatele manžela/manželky o tom, že neuplatňuje daňové úlevy na děti nebo rozhodnutí soudu o svěření dětí do péče - rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu - potvrzení o předchozím zaměstnání (zápočtový list, doklad o evidenci na úřadu práce, potvrzení z okresní správy sociálního zabezpečení) - doklad o vstupní prohlídce 23

24 3.6. ADAPTAČNÍ PROGRAM Během adaptačního programu, který trvá cca 3 měsíce, je pracovník seznámen s provozem školy, zaučen na pracovišti a je mu přiřazen uvádějící kolega, který mu je nápomocen. Adaptační program se týká - nových zaměstnanců - zaměstnanců, kteří se vrací po delší době (rodičovská dovolená, dlouhodobá nemoc) - zaměstnanců, kteří v rámci školy mění své pracovní zařazení V rámci adaptačního programu je zaměstnanec - seznámen vedoucími pracovníky - s komplexními úkoly školy - s posláním a cíli školy a organizace - se strukturou organizace - s firemní kulturou - s pracovními zásadami - seznámen přímým nadřízeným - s vnitřními předpisy - s pracovní náplní vlastní, nadřízených, podřízených - s odpovědností a pravomocemi jeho i nejbližších pracovníků - s dokumentací žáků, klientů - s pracovní dobou, přestávkami, přesčasy - se způsobem oznámení nemoci (jak a komu), dovolené - s informacemi o pracovnících (představení spolupracovníkům) - se jmény nadřízených, zástupců 24

25 - s časovým harmonogramem porad - s možností dalšího vzdělávání - seznámen uvádějícím kolegou - s dokumentací a způsobem jejího vyplňování - s pracovištěm Doba adaptace končí pohovorem s ředitelkou školy na konci tříměsíční zkušební doby, kde je přítomen také přímý nadřízený a uvádějící kolega. Z tohoto setkání je proveden záznam (příloha č. 4), který personalista založí do osobní složky zaměstnance a vedoucí programu si založí kopii do svých šanonů. I po této době má pracovník možnost kdykoliv přijít za svým uvádějícím kolegou, v předem daných časech k nadřízeným a vedoucím pracovníkům. 25

26 Příloha č. 4 OTÁZKY PRO HODNOTÍCÍ POHOVOR SE ZAMĚSTNANCI PO 3 MĚSÍCÍCH Jméno zaměstnance:.. V Pardubicích dne... 1) Co Vám není jasné ve Vaší pracovní náplni a v celkové organizaci fungování školy? 2) Co Vám dělalo největší problémy při Vašem zapracovávání se na pracovišti? 3) Na koho se obracíte, když si s něčím na pracovišti nevíte rady? Kdo Vám nejvíce pomohl? 4) Co Vás mile překvapilo na novém pracovišti? 5) Co Vás nemile překvapilo na novém pracovišti? 6) Jaké jsou Vaše představy o další práci? (třída, škola, kolektiv zaměstnanců) 7) V jaké oblasti máte potřebu se dále vzdělávat? Přítomni Jméno: Podpis: 26

27 3.7. HODNOCENÍ PRACOVNÍKŮ Nově příchozí zaměstnanec je hodnocen na konci tříměsíční zkušební doby ředitelkou školy, přímým nadřízeným a uvádějícím kolegou. Každý zaměstnanec absolvuje každoročně pohovor s ředitelkou školy a svým přímým nadřízeným, kdy společně zhodnotí - uplynulý školní rok, úspěšné aktivity, aktivity, které se nevydařily - problémy, které pracovníka tíží (osobní, pracovní, vztahy na pracovišti) - vzdělávání v uplynulém školním roce - vyhodnocení cílů a úkolů z minulého pohovoru a vytvoří si nové cíle a úkoly pro další školní rok. O pohovoru je pořízen záznam (příloha č. 5), který založí personalista do osobní složky zaměstnance, vedoucí programu si založí do svých šanonů kopii. Během školního roku je povinností vedoucích pracovníků, ale i učitelů navzájem, provádět hospitace. Hospitace je specifickou formou pozorování, která je definována jako cílevědomé, plánovité a soustavné vnímání jevů, procesů, objektů a jednání osob, které směřuje k odhalení podstatných souvislostí a vztahů sledované skutečnosti. Každá hospitace je zásahem, který více či méně ovlivní průběh pozorovaných jevů. Čím více je hospitace extrémní, mimořádnou událostí, tím je její vliv větší. Tento vliv však nemusí být výhradně negativní - účast pozorovatele může učitele i žáky přimět k cílevědomějšímu zaměření na dosahování kvality, ostatně negativní a pozitivní vlivy se mohou vzájemně stírat. Z hospitace je pořizován záznam (příloha č. 6), první část vyplní vyučující před hodinou, zbytek vyplňuje během hodiny hospitující. Následuje rozbor hodiny, jsou navrženy případné změny a opatření. 27

28 Příloha č. 5 OTÁZKY PRO HODNOTÍCÍ POHOVORY SE ZAMĚSTNANCI Jméno:. V Pardubicích dne. Přítomni:... 1) Uveďte své významné úspěšné aktivity uplynulého školního roku ( které považujete za důležité) a popište, jak se Vám práce dařila: 2) Uveďte úkoly, činnosti, aktivity, které se Vám v uplynulém školním roce podle vašeho názoru příliš nezdařily, ve kterých jste nebyli příliš úspěšní, čeho jste se neúčastnili, co se Vám nepodařilo realizovat: 3) Uveďte problém, který Vás nejvíce tíží v souvislosti se vztahy, organizací práce, komunikací,. na pracovišti (postěžujte si, posteskněte si) 4) Popište své vzdělávání v uplynulém školním roce: 5) Zhodnoťte, zda se Vám podařily splnit úkoly, které jste si stanovili na minulém hodnotícím pohovoru: 6) Stanovte si své konkrétní cíle a úkoly do příštího školního roku (včetně úkolu, který se vztahuje k celé škole): Podpisy přítomných:... Pohovor veden dne: 28

29 Příloha č. 6 HOSPITACE Datum/vyuč. hodina: Třída/ročník:. Vyučující: Asistent:... Předmět:... Téma:. Cíle hodiny:.. Žáci by měli umět: Motivace:.. Pomůcky: Čas Fáze Činnost učitele Činnost asistenta Činnost žáka Poznámky: 29

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303 Organizační řád VOŠZ a SZŠ Trutnov Č.j.: VOŠZ a SZŠ Trutnov 439/2012 ze dne 21.8.2012 Platnost a účinnost od 1. 9.2012

Více

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1 Program podpory samostatného bydlení Operační manuál 2011 Operační manuál (verze 2011) strana 1 Obsah: 1 Poslání organizace... 5 2 Způsob zpracování, aktualizace a kontroly dodržování operačního manuálu...

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací: ZŠ/03/3/11 Vypracoval: Mgr. Martin

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

Základ komunikace mezi námi: ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012

Základ komunikace mezi námi: ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012 ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012 I. Obecná ustanovení Ke studiu na Česko Britské Základní Škole se žák se svými rodiči rozhodl svobodně s vědomím práva si vybrat školu, kde chce získat základní vzdělání 1.stupně

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E P R E A M B U L E GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ ŘÁD PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) ČÁST 5-14 - 28 ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO SCHVÁLENÝCH ÚPRAVÁCH K

Více

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 A. ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy... str. 3 1.1.

Více

Popis pracovních míst ve

Popis pracovních míst ve Výchovný ústav, základní škola a střední škola, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 K Rakůvkám 1, Velké Meziříčí, 594 01, tel.,fax. 566523132, e-mail: velmez@vuvm.cz Popis pracovních míst ve VÚ, ZŠ a SŠ, Velké

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH ÚVOD 5 1 ZÁVAZNÝ POSTUP PŘI PRÁCI ŠKOLY S JEDNOTNÝM

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 4: Systémový rámec

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává podle 58 písm.

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více