Pedloha CAD I TVORBA 2D DOKUMENTACE MODELU VÝKRES. CreoElements/Pro 5.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pedloha CAD I TVORBA 2D DOKUMENTACE MODELU VÝKRES. CreoElements/Pro 5.0"

Transkript

1 Pedloha CAD I TVORBA 2D DOKUMENTACE MODELU VÝKRES CreoElements/Pro 5.0 Úvod Tato pedloha popisuje postup vytváení 2D výkresové dokumentace k modelu. Ped zapoetím tvorby výkresu je velmi vhodné doplnit 3D model o tolerance kót, geometrické tolerance a drsnosti povrchu a pi tvorb výkresu již pouze zobrazit na výkrese jejich symboly. Pro vyzkoušení tchto postup byl vytvoen cviný model, který tyto prvky obsahuje a je uložen na síovém serveru. Poznámka: je to model, který je výsledkem pedlohy pro tvorbu tolerancí, geom. tolerancí a drsností. Pokud máte uložen model, který vznikl podle této pedlohy, mžete ho nyní použít a nemusíte kopírovat model ze serveru. - otevete tento poíta - v sekci síové jednotky otevete kstfs:apl (G) - otevete záložku cviceni a v ní pak creo_elements - zkopírujte soubor model_vykres na svj poíta do složky Dokumenty 1. DEFINICE EZ Pokud se pi tvorb 2D výkresu neobejdeme bez použití ez, je velmi vhodné definovat ezy na 3D modelu souásti a ve výkresu je pak pouze zobrazit. Tento postup je pehlednjší než definovat ezy až ve 2D výkresu. To je pochopiteln také možné, ale hlavn u složitjších ez (nap. lomených) je jednodušší pracovat s celým 3D modelem, než pouze s jeho 2D zobrazením ve výkresu. Tato pedloha popisuje práv tento postup, tedy definici ez na 3D tlese. Proto nejprve oteveme 3D model souásti. Pro optimální zobrazení tohoto modelu ve výkresu je poteba definovat dva ezy. Jeden rovinný svislou rovinou uprosted tlesa (ez A) a druhý lomený, procházející stedy boních otvor (ez B). - spuste CreoElements a otevete soubor s 3D modelem (Open) 1.1. Rovinný ez - roleta View View Manager Oteve se panel View Manager - pejdeme na záložku Xsec - klikneme na New V poli Names pibude ádek se jménem ezu, systém nabízí Xsec pejmenujeme ez na A

2 -!!! potvrdíme klávesou Enter!!! Zobrazí se panel Menu Manager XSEC OPTS, v nm je pednastaveno Model, Planar, Single, což odpovídá práv rovinnému ezu Poznámka: Model = ez na 3D modelu Planar = ez rovinný Single = jeden ez - potvrdíme nastavení kliknutím na Done - následn vybereme rovinu ezu, tomto cviení je to rovina FRONT (tedy v modelu nebo ve strom klikneme na rovinu Front) V modelu se symbolicky zobrazí ez. Tím je definice ezu hotová, panel View Manager bychom mohli uzavít. Protože však potebujeme ješt druhý ez, mžeme hned pokraovat jeho definicí, panel tedy nebudeme zavírat Lomený ez - v panelu View Manager klikneme na New V poli Names pibude ádek se jménem ezu, systém nabízí Xsec pejmenujeme ez na B a potvrdíme klávesou Ester Opt se oteve panel Menu Manager XSEC OPTS - nyní volíme Offset, což je práv lomený ez - ponecháme Both Sides a Single - potvrdíme volbu kliknutím na Done Protože lomený ez mže mít mnoho podob, definujeme jeho prbh nakreslením áry ezu, tedy nakreslíme, kudy má ez procházet. Vyrábíme vlastn skicu, stejn jako když kreslíme skicu pro vznik tlesa. Každá skica musí ležet v njaké rovin, systém tedy nyní eká na definici roviny, do které budeme kreslit prbh ezu. Nevybíráme tedy rovinu ezu, ale rovinu do které budeme kreslit jeho prbh!!!! Vtšinou to tedy bude nco kolmého k zamýšlenému ezu. - v tomto cviení vybereme rovinu Front Systém dále požaduje nastavení smru pohledu na rovinu (Direction). V modelu je šipka, tu lze otoit volbou Flip, ale vzhledem k tomu, že smr nijak neovlivní další akce, je tato volba skoro zbytená. - potvrdíme nastavení smru Okay Dále bychom mli zorientovat skicu. Je to vlastn opt totéž jako orientace skici pi tvorb tlesa, pouze zde ve starším vydání, tedy tak jak to bylo v historických verzích ProE. Ani tímto se však není teba píliš zdržovat, vtšinou vyhoví volba Default - v panelu Sket View klikneme na Default Jsme ve skicái. Z úseek nakreslíme prbh ezu. Prbh mžeme kotvit pomocí vazeb, kótovat, atd. Konce áry ezu musí vždy pesahovat okraje tlesa. - skicu tvoí ti úseky, prochází stedem levého otvoru, v ose prostedního otvoru se pak lomí 135º nahoru a opt se lomí tak, aby procházela osou pravého otvoru - nejprve namalujeme 3 úseky probíhající pibližn požadovanými místy - vazbou Coincident ukotvíme úseky k osám otvor - zakótujeme rozmry (kóty 60 a 38 jsou libovolné, konce musí jen pesahovat okraj tlesa)

3 - ukoníme skicá Definice ezu je skonena, prbh ezu je vidt na modelu. - Ukoníme panel View Manager kliknutím na Close Poznámka 1: špatn vytvoené ezy lze odstranit v panelu View Manager kliknutím pravým tlaítkem na ádek z ezem a volbou Remove Poznámka 2: volba Visibility v téže nabídce zajistí, že zobrazení ezu nezmizí pi uzavení panelu. Tímto je píprava 3D modelu pro výkres ukonena. Uložíme model a okno mžeme uzavít. 2. VÝKRES Postup pi tvorb výkresu je následující: založení výkresového souboru, piazení 3D modelu, definice šablony vložení rámeku definice pohled úprava pohled ezy, viditelnost hran,... zobrazení a úprava kót, znaek drsnosti, geometrických tolerancí 2.1. Založení výkresu - roleta File New - zvolíme typ Drawing - vyplníme jméno výkresu - potvrdíme OK Zobrazí se panel New Drawing Zde musíme nejprve urit, ke kterému 3D modelu bude výkres patit a pak definovat šablonu. - tlaítkem Browse oteveme panel pro volbu soubor a zvolíme soubor s 3D modelem, ke kterému chceme dlat výkres, v tomto cviení tedy ten model, kde jsme definovali ezy (model_vykres.prt) - zvolíme Use template - vybereme template_kst - potvrdíme OK Tímto je výkresový sobor založen. Poznámka: jako šablonu pochopiteln lze použít i nkterou z šablon, která je souástí instalace softwaru Creo. Šablony kst jsou ale nastaveny tak, že lépe odpovídají naším zvyklostem kreslení výkresu Definice rámeku, razítka Ped vkládáním pohled je vhodné ohraniit prostor rámekem njakého standardního formátu - lépe pak následn rozložíme pohledy po jeho ploše. Pokud bychom dodaten zjistili, že nám zvolený formát nevyhovuje, mžeme ho kdykoliv vymnit za jiný. Postup je shodný jako pi vkládání prvního rámeku (navíc pouze volbou Remove All potvrdíme odstranní pvodního rámeku).

4 v záložce Layout volíme Sheet Setup - v panelu Sheet setup klikneme na jméno souasného formátu a následným optovným kliknutím rozvineme roletku - volíme poslední volbu Browse - v panelu Open zvolíme formát, v tomto cviení A4, tedy a4_kst.frm - uzaveme panel Open tlaítkem Open - uzaveme panel Sheet setup tlaítkem OK V okn výkresu by ml být rámeek s rohovým razítkem. Poznámka 1: ve složce formát kst jsou formáty, které mají v názvu asm, ureny pro výkres sestavy. Pro výkres dílu tedy používáme formáty bez asm ve jménu. Poznámka 2: pochopiteln lze použít i nkterý z formát, které jsou souástí instalace softwaru Creo. Formáty kst jsou ale nastaveny tak, že lépe odpovídají naším zvyklostem kreslení výkresu Vložení základního pohledu První pohled, který se vkládá do výkresu je vždy General - v záložce Layout klikneme na General -!!!klikneme na výkrese do místa, kde chceme pohled pibližn mít!!!, v tomto cviení nkam do horní poloviny formátu Ve zvoleném míst se zobrazí 3D pohled na tleso a panel Draving View, který slouží k nastavení smru pohledu, tedy natoení pohledu na tleso tak, aby vzniklo njaké 2D zobrazení. Možností je více, nejznámjší je volba Geometry references je to stejný princip jako pi orientování skici. - volíme Geometry ref - v tomto cviení reference Front je rovina FRONT Top je rovina TOP - tlaítkem Apply se pohled nastaví dle zvolených referencí

5 Pohled by ml být zorientován takto: Poznámka 1: nenatoil-li se pohled podle našich pedstav, kliknutím na Default orientation ho vrátíme zpt do 3D. Pak mžeme zkusit pohled znovu zorientovat. Poznámka 2: Chceme-li v pohledu použít nkterý z pedem definovaných ez, musí být pohled orientován tak, aby rovina ezu byla rovnobžná s rovinou papíru (u lomených ez alespo jedna z ploch ezu). pokud je pohled v poádku, ukoníme panel CLOSE Poznámka: v nkterých pohledech mohou být automaticky zobrazeny nkteré Annotations, tedy drsnosti, geom. tolerance apod. To niemu nevadí, zatím je necháme, jak jsou a doladíme je pozdji. Pokud nám vyložen pekáží, pejdeme na záložku Annotate. Pak klikneme na znaku zervená, podržíme pravé tlaítko a z nabídky volíme Delete. Znaka pestane být zobrazována. Pak ji lze kdykoliv znovu zobrazit (viz dále) Práce s pohledem Pokud potebujeme na vloženém pohledu udlat jakoukoliv úpravu, je zaátek postupu vždy shodný. Najedeme-li myší do pohledu, vytvoí se okolo nj obdélníková erchovaná hranice. Klikneme levým, hranice zervená, pohled je zvolen pro další akci. Stiskneme- li nyní pravé tlaítko (nestaí jen kliknout, musíme chvilku podržet), dostaneme nabídku a z ní volíme potebnou akci. Napíklad: Pohled je implicitn uzamen na míst nejde s ním posouvat. To mže být poteba, protože se velmi asto nepodaí umístit pohled napoprvé správn. Odemení pohledu pro posun: - najedeme myší na pohled, klikneme levým a pak chvíli stiskneme pravé tlaítko, zobrazí se nabídkový panel - v nabídce klikneme na Lock View Movement, zatržítko zmizí a nabídka zhasne - znovu klikneme do pohledu levým objeví se kurzor ve tvaru šipek - trvale stiskneme levé a pohybem myši pohybujeme pohledem Poznámka 1: pohled již zstane odemen, dále s ním mžeme posouvat již pímo. Pokud bychom ho chtli zamknout, postupujeme shodn jako pi odemení. Poznámka 2: pokud potebujeme pohled smazat je v nabídce píkaz Delete Poznámka 3: i ve výkresu lze ídit zobrazení rovin, os, pepínat mezi stínovaným a drátovým zobrazením apod. Aby se však zmny projevily, je poteba použít píkaz Repaint

6 2.5. Vložení dalších odvozených pohled Všechny další pohledy se dají již odvodit od prvního výchozího vloženého pohledu. Slouží k tomu volba Projection. - najedeme myší na pohled, od kterého chceme další pohled odvodit a klikneme levým tlaítkem, hranice okolo pohledu zervená pohled je vybrán pro další akci - v záložce Layout zvolíme Projection - klikneme myší na tu stranu od pvodního pohledu, kde chceme nový pohled odvodit, v tomto cviení dol pod pohled Nový odvozený pohled se okamžit automaticky vytvoí. Výsledek by ml být jako na obrázku vpravo. Poznámka 1: systém v nkterých pohledech mže automaticky zobrazit nkteré Annotations (znaky drsností, tolerance, apod.) Zatím se jimi nemusíme zabývat, doladíme je pozdji. Poznámka 2: odvozený pohled je závislý na pvodním pohledu. Smažete-li výchozí pohled, smažou se i všechny odvozené pohledy Zobrazení ez Rovinný ez Máme-li peddefinovány ezy ve 3D modelu, mžeme je nyní v pohledu použít. - najedeme myší na pohled v tomto cviení nejprve na horní pohled a klikneme levým tlaítkem, hranice zervená, podržíme pravé, zobrazí se nabídka - v nabídce klikneme na Properties - v panelu Draving view volíme Sections (ezy) - zvolíme 2D cross-section - zeleným + se zobrazí všechny peddefinované ezy - vybereme ez, v tomto cviení A Poznámka: v pohledu jdou použít pouze zelen zatržené ezy - nastavímefull (plný ez) - tlaítkem Apply dojde ke zobrazení ezu - je-li ez v poádku, zakoníme panel OK

7 Lomený ez Lomený ez použijeme v dolním pohledu. ez máme opt peddefinován, postup jeho zobrazení je naprosto totožný s pedchozím pípadem: - najedeme myší na dolní pohled a klikneme levým tlaítkem, hranice zervená, podržíme pravé, zobrazí se nabídka - v nabídce klikneme na Properties - v panelu Draving view volíme Sections (ezy) - zvolíme 2D cross-section - zeleným + se zobrazí všechny peddefinované ezy - vybereme ez, v tomto pohledu B - nastavímefull (plný ez) - tlaítkem Apply dojde ke zobrazení ezu V tomto pípad je ez lomený, bylo by proto vhodné zobrazit jeho prbh. - vodorovným posuvníkem v poli ez dojedeme doprava, abychom zobrazili zbytek ádku, jde o sloupeek Arrow Display - v ádku ezu klikneme do tohoto sloupeku, políko zezelená - nyní vybereme kliknutím pohled, kde má být prbh ezu zobrazen, v tomto cviení horní pohled - tlaítkem Apply dojde ke zobrazení prbhu ezu v horním pohledu Výsledek je následující: - uzaveme panel tlaítkem Close Poznámka: Panel Drawing View má dv varianty uzavení. Pokud jsme tlaítkem Apply aktualizovali pohled, je vlastn vše hotovo a panel k ukonení nabízí tlaítko Close. Pokud nepoužijeme tlaítko Apply, panel pro aktualizaci pohledu a souasné uzavení nabízí tlaítko OK ástený ez Z hlediska definice ezných rovin je úpln jedno, zda výsledkem má být ez plný nebo ástený, definice bude vždy stejná. Teprve ve výkresu se rozhodneme, jaký typ ezu zvolíme. Kdykoliv mžeme typ ezu i zmnit. Na procviení tohoto postupu zmníme v horním pohledu plný ez na ástený okolo otvoru. - najedeme myší do horního pohledu, až se zobrazí jeho hranice a klikneme levým tlaítkem, aby hranice zervenala - podržíme pravé a z nabídky vybereme Properties

8 - v panelu Draving View volíme Section - ve sloupci Section Area zmníme ez Full na Local Zvolíme-li typ ezu Local, systém automaticky aktivuje pole Reference. Zde je poteba vybrat ukotvení ezu. Je to njaká hrana, která bude ležet uvnit ezu. - v tomto cviení klikneme na njakou hranu svislé díry Dalším krokem je definice hranice ezu, systém opt automaticky aktivoval pole Boundary. Hranice ezu je urena árou, která vznikne automaticky spojením bod, kterými postupným klikáním obkroužíme místo ezu. - levým tlaítkem postupn klikáme body okolo svislé díry, body jsou automaticky spojovány árou, která bude tvoit hranici ezu - obkroužíme-li celou hranici zakoníme tvorbu hranice kliknutím prostedním tlaítkem - tlaítkem Apply v panelu Drawing View uvidíme výsledek Poznámka: pokud s hranicí nejsme spokojeni, klikneme znovu do pole Boundary a mžeme hranici definovat znovu. - je-li hranice v poádku, panel Drawing View uzaveme Close Úprava šrafování Pokud u vytvoeného šrafování nejsme spokojeni s hustotou nebo sklonem ar, mžeme šrafování upravit.v tomto cviení vyzkoušejte postup na libovolných šrafách. - najedeme myší na šrafy, až se zvýrazní (mode), pak klikneme levým tlaítkem, šrafy jsou vybrány pro úpravu, zvýrazní se erven - stiskneme pravé, až se objeví nabídka a volíme Properties - v panelu Menu Manager volíme Spacing - v dolní ásti panelu volbou Half šrafy houstnou, volbou Double ídnou - obdobn mžeme zvolit Angle, v dolní ásti panelu pak dostaneme nabídku úhl, vybereme nkterý z nich - ukoníme panel Menu Manager volbou Done

9 2.6. Kóty, znaky drsnosti, geometrické tolerance, osy Zobrazení prvk Všechny tyto prvky by ml již obsahovat 3D model. Na výkresu je nyní jen zobrazíme. Zobrazení probíhá postupn po jednotlivých pohledech. Nejprve tedy vybereme pohled kde chceme prvky zobrazovat. - najedeme myší do horního pohledu, až se zobrazí jeho hranice a klikneme levým tlaítkem, aby hranice zervenala - pepneme se na záložku Annotate a zvolíme Show Model Annotations Pohled se obklopí zmtí kót. V panelu Show model Annotations pomocí záložek v horní ásti mžeme zvolit s ím chceme pracovat. - v tomto kroku ponechme nyní záložku kóty V okn je seznam všech kót pítomných ve zvoleném pohledu (jsou to kóty, které jsme použili pi kótování skic). Pohybujeme-li myší po seznamu kót, v pohledu se vždy zvýrazní kóta, na kterou ukazuje myš. Pomocí zatržítek vybereme kóty, které chceme v pohledu zobrazit. V dolní ásti máme ikonky pro hromadné zatržení nebo naopak nezatržení všech položek. - v tomto cviení nejprve hromadn zrušíme všechna zatržítka a pak zatrhneme první ti - ukoníme panel OK Poznámka 1: I když je v panelu tlaítko Apply, jeho použitím se zobrazení kót v pohledu nezmní. Výsledek se projeví až po uzavení panelu tlaítkem OK. Poznámka 2: Panel Show model Annotations lze otvírat opakovan. Pi dalším otevení nabízí již jen kóty, které ješt v pohledu zobrazeny nejsou. Je tedy pehlednjší dávat do pohledu kóty postupn na nkolik opakování, než v jednom kroku nechat zobrazit všechny kóty najednou a ešit pak následn rozmístní velkého množství vzájemn se pekrývajících kót. Naprosto shodným zpsobem se pracuje s ostatními prvky drsnostmi, znakami geometrických tolerancí a osami otvor. V tomto cviení zkusíme v dolním pohledu zobrazit drsnost a osy otvor. - najedeme myší do dolního pohledu, až se zobrazí jeho hranice a klikneme levým tlaítkem, aby hranice zervenala - na záložce Annotate a volíme Show Model Annotations

10 Pohled se opt obklopí kótami, protože v panelu Show Model Annotations zstala od minula aktivní záložka kóty. My ale nyní chceme zobrazovat drsnosti, potebovali bychom pejít na záložku s drsnostmi. To pochopiteln jde, ale program je zde trochu nelogický. V záložce kóty jsou všechny kóty zatrženy. Jakmile pejdeme na jinou záložku, program zahrne všechny tyto zatržené kóty do zobrazení. Po ukonení panelu by se tedy do pohledu zobrazily i všechny tyto kóty. Procházíme-li tedy více záložek, musíme na všech záložkách, do kterých vlezeme zatrhnout co se má zobrazit. - hromadn zrušíme zatržení všech kót - pejdeme na záložku drsnosti a necháme zatrženo - pejdeme na záložku základny a osy Zde zjistíme, že díra se závitem (tedy ta, okolo které je v horním pohledu ástený ez) má osová kíž zobrazen dvakrát. Je to proto, že byla v tlese vytvoena nadvakrát) - zrušíme tedy jedno ze zatržítek, aby tam osový kíž byl jen jeden - ukoníme panel OK Výsledkem pedchozích operací by mlo být nco podobného, jako na následujícím obrázku. Vzhledem k tomu, že Creo zobrazuje nkteré Annotations automaticky, mže tam být i nco navíc. Z výsledku je zejmé, že systém vybrané prvky pouze zobrazí, ale nijak neeší jejich umístní, tedy aby se nepekrývaly apod. O umístní zobrazených prvk se musíme postarat sami Úprava zobrazených prvk Pokud njaký prvek potebujeme upravit, je poátek operace vždy stejný. Ukážeme na nj myší, zvýrazní se mode (kótu je poteba vybírat ukázáním na íslo). Následn klikneme, vybraný prvek zervená a tím je pipraven pro úpravy. Posunutí prvku Na vybraném prvku jsou zvýraznny významné body (konce vynášecích ar, text,..) pomocí tverek. Každý tento bod lze pímo posunout myší najedeme na nj a posouváme pi stisknutém levém tlaítku. Odstranní prvku Vybraný prvek lze odstranit (myslí se tím vypnout jeho zobrazování v pohledu): - klávesou Delete - nebo podržet pravé tlaítko až se objeví nabídka, vybrat položku Delete - nebo kliknutím na Delete v nástrojové lišt Poznámka: prvek lze opt kdykoliv znovu zobrazit pomocí Show Model

11 Annotations Pesunutí prvku do jiného pohledu Na prvku podržíme pravé tlaítko, po zobrazení nabídky volíme Move Item to view. Pak klikneme do pohledu, kam se má prvek pesunout. Otoení šipek Na prvku podržíme pravé tlaítko, po zobrazení nabídky volíme Flip Arrows. V tomto cviení zkuste pomocí výše popsaných postup upravit zobrazené prvky: - posunout kóty aby se nepekrývaly - smazat oznaení SECTION A-A v horním pohledu - otoit šipky u kóty 5 na zkosení rohu - pemístit geom. toleranci rovnobžnosti z horního do dolního pohledu Úprava textu u kóty Nkdy je poteba zasáhnout do textu zobrazovaného u kóty. Píkladem mže být v horním pohledu kóta 5 na zkosení rohu. Tam by bylo vhodné doplnit text na 5x45º. - vybereme kótu, podržíme pravé - z nabídky zvolíme Properties - pejdeme na záložku Display pedstavuje íselnou hodnotu a nejde smazat (i když ji smažeme, systém ji tam zas vrátí), u kóty tedy vždy zstane pvodní íselná hodnota. Tu ale mžeme doplnit dalším textem. - zapíšeme x45 - symbol stup získáme z panelu symbol, který se oteve tlaítkem Text Symbol - uzaveme panel OK 2.7. Vytvoení nové kóty, vytvoení poznámky Panel Show Model Annotations umožuje zobrazovat pouze prvky (kóty, osy, drsnosti,..), které byly vytvoeny již ve 3D modelu. To je správný postup, protože veškeré tyto informace by mly být již souástí 3D modelu. Ve vyjímených pípadech mže být poteba vytvoit ve výkrese prvek, který v modelu není. Píkladem mže být teba to, že njaký rozmr potebujeme na výkrese zakótovat jinak, než je ve 3D modelu Vytvoení kóty V tomto cviení zkusme v dolním pohledu zakótovat šíku tlesa. - v záložce Annotate vybereme ikonku s kótou - v panelu Menu Manager ponecháme On entity - klikneme na hranu tlesa, kde bude poátek kóty - klikneme na hranu tlesa, kde bude konec kóty - kliknutím prostedního tlaítka umístíme kótu

12 - panel Menu Manager uzaveme Return Poznámka: V panelu Menu Manager mžeme vybrat i jiné možnosti pro zachycení kóty. Volba On Entity, která umožuje vybrat hrany je ale nejastjší Vytvoení poznámky V tomto cviení zkusme v dolním pohledu na pravou hranu tlesa pipojit poznámku natít na zeleno - v záložce Annotate vybereme ikonku s poznámkou - v panelu Menu Manager zvolíme With Leader (protože poznámku chceme na odkazovou áru) - klikneme na Make Note Oteve se další panel. Zde v horní ásti mžeme vybrat, kde bude odkazová ára zaínat (On Entity = na hran, On Surface = na ploše). V dolní ásti pak typ znaky (Arrow head = šipka, Dot = teka, Filled dot vyplnná teka). Nejastjší kombinace je tedy hrana + šipka nebo plocha + vyplnná teka. V tomto cviení pipojíme poznámku na hranu. - ponecháme On Entity a Arrow Head - klikneme levým na hranu, kde má odkazová ára zaínat - kliknutím prostedním umístíme poznámku (tedy uríme místo kde má zaínat text poznámky) Objeví se panel, kam napíšeme text poznámky. - napíšeme text poznámky, ukoníme zeleným zatržítkem (nebo klávesou Enter) Panel nezmizí, protože poznámka mže mít více ádk, tj. nyní mžeme napsat další ádek poznámky, atd. Nechceme-li již další ádek, klikneme na zatržítko (nebo Enter) pi prázdném ádku. - klikneme znovu na zelené zatržítko (nebo stiskneme Enter) - ukoníme panel Done/Return Tímto samozejm není výkres hotový, zbývá ješt zpracovat (tedy zobrazit a následn umístit) spoustu dalších kót. To již nevyžaduje žádný nový postup, ale jen spoustu trplivosti pi opakování výše popsaných úkon.

13 3. VÝKRES HÍDELE - STRUNÝ PRVODCE Velmi asto je na výkresu hídele poteba zobrazit ez drážkou pro pero. Tato kapitola jen strun popisuje základní postup, který mžete využít pro vlastní práci. Na výkrese má být pibližn toto: 1) V modelu musíme pipravit dv ezné roviny jednu v podélné ose hídele procházející drážkou, druhou napí drážkou. V podélné ose vtšinou njaká rovina je, pro prez drážkou si vtšinou budeme muset nejprve njakou novou rovinu DTM definovat. V rovinách nadefinujeme dva ezy. 2) Ve výkresu jako základní pohled General volíme podélný pohled na hídel, tak aby drážka byla nahoru (nebo dolu). Okolo drážky nadefinujeme ástený ez. Poznámka: Pohled mže být orientován pochopiteln i tak, že drážka bude dopedu. Pak se v tomto pohledu obejdeme bez ezu. V drážce jsou zobrazeny tené hrany na zaátku válcových ástí drážky. Tch se lze zbavit: v Properties volíme View display a Tangemt edges display style pepneme na None. 3) Pro zobrazení prezu drážkou nejprve odvodíme pohled Projection DO BOKU!!!! (i když je pak obrázek prezu pod drážkou).

14 4) Bokorys nyní upravíme na prez drážkou. Vyvoláme panel Properties tohoto pohledu a nadefinujeme ez. Ten bude plný Full, a v Model edge visibility pepneme na Area tím se z ezu stane prez nebudou zobrazovány žádné další hrany za rovinou ezu. 5) V posledním kroku musíme vytvoený prez posunout dol pod drážku. To ale nejde hned, protože jde o odvozený pohled Projection a ten drží v ose hídele. Proto ped posunutím musíme zmnit typ pohledu z Projection na General (pohled General je nezávislý a dá se s ním libovoln posouvat). V Properties pohledu v položce View Type pepneme typ na General Nyní mžeme prez libovoln posunout pod drážku. Zbývá zobrazit kóty, znaky drsnosti,. To je ale už stejné jako v kapitole 2 této pedlohy.

Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012

Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012 Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks Ing. Richard Němec, 2012 Zadání úlohy Součást Rohatka_100 byla namodelována v SolidWorks podle skicy (rukou kresleného náčrtku).

Více

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Obrázek 1: Náčrt čepu Doporučuji založit si vlastní kótovací styl pomocí tlačítka Nový. Nový styl vznikne na základě předchozího aktivního stylu.

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií Postup pi importu Zoner InShop Multiimport je aplikace, která Vám umožní snadno a rychle pevzít katalogy, ceníky a zboží od vašeho dodavatele. Minimalizuje tak práci, kterou musíte vynaložit pi runím vkládání

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0029 VY_32_INOVACE_28-10 Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat.

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Po pihlášení se do sít (viz login name + password v okn Login) budete mít pistupný síový disk F:\, na kterém jsou uložena data

Více

Nápověda ke cvičení 5

Nápověda ke cvičení 5 Nápověda ke cvičení 5 Formát datum: vyznačíme buňky pravé tlačítko myši Formát buněk Číslo Druh Datum Typ: vybereme typ *14. březen 2001 Do tabulky pak zapíšeme datum bez mezer takto: 1.9.2014 Enter OK

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Výkresová dokumentace

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování (nejen pro editaci STI v systému SINPRO, aktualizováno: 25. 6. 2015) v 2.0 Obsah TABULKY Úprava tabulek...

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

SCHÉMA aplikace ObčanServer

SCHÉMA aplikace ObčanServer SCHÉMA aplikace ObčanServer záložka prohlížeče pro Občanserver erb a název obce odkaz na stránky fy DIGIS PŘEHLEDKA zobrazení místa na mapě v rámci celého území, tlačítka pro práci s mapou informace, měření,

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113 Rotační součástka Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod. ABB Group April 27, 2012 Slide 1

Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod. ABB Group April 27, 2012 Slide 1 Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod April 27, 2012 Slide 1 Orientace v e-shopu Základní menu pro pohyb v aplikaci Pihlášení smluvního partnera/podregistrovaného

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Excel 2007 pro začátečníky

Excel 2007 pro začátečníky Excel 2007 pro začátečníky 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP SKETCHUP SketchUp je program pro tvorbu trojrozměrných modelů. Je to jednoduchý, intuitivní a silný nástroj pro modelování. Není žádný problém

Více

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu Sudoku hlavolam (puzzle) obsahuje celkem 81 bunk (cells), devt vodorovných ádk (rows), devt svislých sloupc (columns) a devt skupin po 3 3 bukách nazývaných bloky

Více

EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP

EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP 2 Práce s editorem v redakčním systému stránek PF UJEP Obsah 1 Editor - obecně... 3 2 Ikony pro jednoduché formátování:... 4 3 Roletky pro přednastavené formátování...

Více

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY Ing. Ivana Linkeová, Ph.D. 3 Úvod Obsah skript odpovídá rozsahu látky probírané ve volitelném pedmtu Technická dokumentace II MS Excel 1, který zajišuje Katedra mechaniky

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém OlomouckéWeby.cz REDAKNÍ SYSTÉM OLOMOUCKÉWEBY.CZ... 2 POPIS SYSTÉMU... 3 OBLAST VYUŽITÍ REDAKNÍHO SYSTÉMU... 3 POPIS SYSTÉMU... 3 PIZPSOBENÍ CMS DLE

Více

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor Datový typ POLE Vodítkem pro tento kurz Delphi zabývající se pedevším konzolovými aplikacemi a základy programování pro mne byl semestr na vysoké škole. Studenti nyní pipravují semestrální práce pedevším

Více

Po P w o e w r e Po P i o nt n pr p e r z e en e t n a t c a e da d t a www.kajtar.com

Po P w o e w r e Po P i o nt n pr p e r z e en e t n a t c a e da d t a www.kajtar.com PowerPoint prezentace dat www.kajtar.com Návrh nové prezentace 1. vymezit, komu je přednáška určena věková skupina, pozice, apod. 2. určit cíl přednášky seznámení s problémem, zaškolení 3. stanovit způsob

Více

Tabulkový editor MS Excel II

Tabulkový editor MS Excel II Tabulkový editor MS Excel II Informatika Graf Graf se vkládá se pomocí nabídky Vložení a poté volbou příslušného typu grafu. Označíme celou základní tabulku, a to i s názvy sloupců a řádků, ale bez součtů

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica SolidWorks Skica je základ pro vytvoření 3D modelu její složitost má umožňovat tvorbu dílu bez problémů díl vytvoříte jen z uzavřené skici s přesně napojenými entitami bez zdvojení Otevření skici vyberte

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

Webové stránky. 4. Tvorba základní HTML webové stránky. Datum vytvoření: 25. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.

Webové stránky. 4. Tvorba základní HTML webové stránky. Datum vytvoření: 25. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr. Webové stránky 4. Tvorba základní HTML Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 25. 9. 2012 Webové Strana: 1/9 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Proč Excel? Práce s Excelem obnáší množství operací s tabulkami a jejich obsahem. Jejich jednotlivé buňky jsou uspořádány do sloupců

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

Elektronická příručka uživatele Selection CAD

Elektronická příručka uživatele Selection CAD Elektronická příručka uživatele Selection CAD Verze: 1.0 Název: CZ_AutoCAD_V1.PDF Témata: 1 Základy Selection CAD (AutoCAD)...2 2 Uživatelské rozhraní AutoCAD...2 2.1 Funkce menu...2 2.2 Funkce ikon AutoCAD...4

Více

SketchUp. Obsah 1. Nastavení prostředí 3. Menu: Pohled -> Panely nástrojů 3 Menu: Dialogová okna 3. Nastavení šablony 3

SketchUp. Obsah 1. Nastavení prostředí 3. Menu: Pohled -> Panely nástrojů 3 Menu: Dialogová okna 3. Nastavení šablony 3 SketchUp Obsah 1 Nastavení prostředí 3 Menu: Pohled -> Panely nástrojů 3 Menu: Dialogová okna 3 Nastavení šablony 3 Menu: Dialogová okna -> Informace o modelu: 3 Animace 3 Jedn 3 Komponenty 4 Kótování

Více

zpracováním dat, o kterém jsme hovořili v předchozí kapitole, úzce souvisí grafy.

zpracováním dat, o kterém jsme hovořili v předchozí kapitole, úzce souvisí grafy. . S problematikou posloupností, vektorů a matic, které byla věnována kapitola 8, i se zpracováním dat, o kterém jsme hovořili v předchozí kapitole, úzce souvisí grafy. Grafické zobrazení je vhodným doplňkem

Více

Vkládání prvků do dokumentu MS Word

Vkládání prvků do dokumentu MS Word Vkládání prvků do dokumentu MS Word 1. Vkládání Do dokumentu můžeme vložit celou řadu prvků, počínaje čísly stránek a obrázky konče. 1.1. Konec stránky Pokud chceme, aby odstavec byl vždy posledním na

Více

Objekty v GEONExTu, jejich vytváření, zobrazení, vlastnosti a manipulace s nimi, vztahy mezi objekty

Objekty v GEONExTu, jejich vytváření, zobrazení, vlastnosti a manipulace s nimi, vztahy mezi objekty Objekty v GEONExTu, jejich vytváření, zobrazení, vlastnosti a manipulace s nimi, vztahy mezi objekty Typy objektů Objekty, se kterými v programu GEONExT pracujeme, mají převážně grafické znázornění. Jednak

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

Tabulkový procesor Excel

Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor Excel Excel 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...4 K EMU JE EXCEL... 4 UKÁZKA TABULKOVÉHO DOKUMENTU... 5 PRACOVNÍ PLOCHA... 6 OPERACE SE SOUBOREM...7 OTEVENÍ EXISTUJÍCÍHO

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

OBTÉKÁNÍ AUTA S PŘÍTLAČNÝM KŘÍDLEM VE 2D

OBTÉKÁNÍ AUTA S PŘÍTLAČNÝM KŘÍDLEM VE 2D INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 OBTÉKÁNÍ AUTA S PŘÍTLAČNÝM KŘÍDLEM

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253.

AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253. AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253 DS Strojař 1 Uživatelský manuál obsah Kapitola Stránka 1 Instalace 2 2 Nastavení 3

Více

Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420

Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420 Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420 11.11.2013 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 19.11.2013 2 Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Modul zásoby

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

Postup efektování jednotlivých part

Postup efektování jednotlivých part Postup efektování jednotlivých part Níže uvedený postup platí pro nástroje ady Yamaha PSR (konkrétn PSR-1000, 2000, 1100, 2100, 1500, 3000), pro Yamahu TYROS a také TYROS 2. Uvedené obrázky ovládacího

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

2. Kreslení ve 2D. 2.1. Vytvoření pracovního projektu. 2.1.1. Spuštění Archicadu. 1. Otevře nový projekt

2. Kreslení ve 2D. 2.1. Vytvoření pracovního projektu. 2.1.1. Spuštění Archicadu. 1. Otevře nový projekt 2. Kreslení ve 2D 2.1. Vytvoření pracovního projektu 2.1.1. Spuštění Archicadu 1. Otevře nový projekt 2. Otevře již rozpracovaný projekt 3. Vyhledání rozpracovaného projektu, který ještě nebyl otevřen

Více

Základní orientace v MS Excel

Základní orientace v MS Excel Základní orientace v MS Excel Umíte-li ovládat textový editor MS Word, nebude Vám činit žádné potíže ovládání programu MS Excel. Panel nabídek, panel nástrojů, posuvníky, to všechno již znáte. Jen pracovní

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Záhlaví a zápatí Záhlaví a zápatí jsou oblasti umístěné na horním a dolním okraji každé stránky v dokumentu. Do záhlaví a zápatí můžete vložit text nebo grafiku (obrázek,

Více

Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0)

Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0) SSOŠ A SOU BEAN, ČESKOBRODSKÁ 32a, 190 01 PRAHA 9 Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0) Ing. Cyril Kotulič 2003-2004 Excel učební text Tento učební text jenom

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

ID-Ware II Editace docházky

ID-Ware II Editace docházky ID-Ware II Editace docházky Obsah 1.Vložení průchodu...3 1.1.1.1.Příchod do práce nebo odchod z práce...3 1.2.1.2.Začátek přerušení...3 1.3.1.3.Ukončení přerušení...5 1.3.1Ukončení přerušení na něž bezprostředně

Více

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. smarda@vema.cz Abstrakt Ze zkušenosti víme, že nasazení speciálního manažerského informaního systému

Více

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006 rbh funkce Jaroslav Reichl, 6 Vyšetování prbhu funkce V tomto tetu je vzorov vyešeno nkolik úloh na vyšetení prbhu funkce. i ešení úlohy jsou využity základní vlastnosti diferenciálního potu.. ešený píklad

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

AutoCAD nastavení výkresu

AutoCAD nastavení výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD nastavení výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 Otevření nového souboru - Začít od začátku Pro zobrazení panelu viz obrázek je nutno přepnout proměnnou STARTUP na

Více

Výuka hrou jako souást vyuování vektorové grafiky na základní škole

Výuka hrou jako souást vyuování vektorové grafiky na základní škole Výuka hrou jako souást vyuování vektorové grafiky na základní škole Ing. Zdeka Javorková Rozšiující studium informatiky, 3. roník Ostrava 2006 OBSAH 1. ÚVOD 5 1.1. Spuštní 5 1.2. Zobrazení panel nástroj

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

Flexi uživatelská příručka verze 2.1

Flexi uživatelská příručka verze 2.1 Flexi uživatelská příručka verze 2.1 6. listopadu 2009 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 ZÁKLADNÍ POPIS A FUNKCIONALITA... 3 1.2 PŘEHLED ČINNOSTÍ... 4 1.3 UŽIVATELÉ... 4 1.4 SPRÁVCE AGENDY... 4 1.5 PRACOVNÍ POSTUPY...

Více

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce Styly odstavců V textu, který přesahuje několik stránek a je nějakým způsobem strukturovaný (což znamená, že se dá rozdělit na části (v knize jim říkáme kapitoly) a jejich podřízené části (podkapitoly),

Více

Inspekce tvaru součásti

Inspekce tvaru součásti Inspekce tvaru součásti. Cílem cvičení je inspekce tvaru součásti spočívající načtení referenčního CAD modelu, v ustavení naskenovaného tvaru vzhledem k tomuto referenčnímu modelu, kontrole průměru spodního

Více

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD CÍL KAPITOLY: CO POTŘEBUJETE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT Vysvětlení základních pojmů: Okno programu AutoCAD Roletová

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC textový editor MS WORD Zpracoval: mgr. Ježek Vl. Str. 0 MS Word - úvod Po spuštění programu MS WORD (ať z ikony nebo pomocí pracovní lišty a tlačítka

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Lineární pole Rotační pole

Lineární pole Rotační pole Lineární pole Rotační pole Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Vytvoření základu těla Vytvoření skici (přímka) Zakótování skici Zaoblení skici Vytvoření

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Novinky v Solid Edge ST7

Novinky v Solid Edge ST7 Novinky v Solid Edge ST7 Primitiva Nově lze vytvořit základní geometrii pomocí jednoho příkazu Funkce primitiv je dostupná pouze v synchronním prostředí Těleso vytvoříme ve dvou navazujících krocích, kde

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

Uživatelský manuál služby

Uživatelský manuál služby Uživatelský manuál služby Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je moderní forma fakturace, která Vám umožní vystavovat, odesílat a pijímat faktury v elektronické podob. Služba @FAKTURA 24 Vám ušetí

Více

Úvodní studie (pokraov

Úvodní studie (pokraov Úvodní studie (pokraov ování) Model jednání a kontext Model jednání (use case model) slouží pro evidenci aktér a služeb systému. Kontextový diagram slouží pro evidenci aktér a datových tok. Oba modely

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakult životního prostedí Univerzity J.E.Purkyn v Ústí n.l. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít pímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP nebo DP

Více

6. Textové editory konečná úprava dokumentu

6. Textové editory konečná úprava dokumentu 6. Textové editory konečná úprava dokumentu Formát stránky Ještě než začneme tvořit nový dokument, je namístě nastavit rozměry stránky. Pokud nechceme použít výchozí rozměr A4, nastavíme rozměry papíru

Více

Zásady tvorby databáze, seznamy, organizace dat, tídní, funkce, výpoty a souhrny v Excelu

Zásady tvorby databáze, seznamy, organizace dat, tídní, funkce, výpoty a souhrny v Excelu Zásady tvorby databáze, seznamy, organizace dat, tídní, funkce, výpoty a souhrny v Excelu Po pihlášení se do sít (viz login name + password v okn Login) budete mít pístupný síový disk F:\, na kterém jsou

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více