Pedloha CAD I TVORBA 2D DOKUMENTACE MODELU VÝKRES. CreoElements/Pro 5.0

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pedloha CAD I TVORBA 2D DOKUMENTACE MODELU VÝKRES. CreoElements/Pro 5.0"

Transkript

1 Pedloha CAD I TVORBA 2D DOKUMENTACE MODELU VÝKRES CreoElements/Pro 5.0 Úvod Tato pedloha popisuje postup vytváení 2D výkresové dokumentace k modelu. Ped zapoetím tvorby výkresu je velmi vhodné doplnit 3D model o tolerance kót, geometrické tolerance a drsnosti povrchu a pi tvorb výkresu již pouze zobrazit na výkrese jejich symboly. Pro vyzkoušení tchto postup byl vytvoen cviný model, který tyto prvky obsahuje a je uložen na síovém serveru. Poznámka: je to model, který je výsledkem pedlohy pro tvorbu tolerancí, geom. tolerancí a drsností. Pokud máte uložen model, který vznikl podle této pedlohy, mžete ho nyní použít a nemusíte kopírovat model ze serveru. - otevete tento poíta - v sekci síové jednotky otevete kstfs:apl (G) - otevete záložku cviceni a v ní pak creo_elements - zkopírujte soubor model_vykres na svj poíta do složky Dokumenty 1. DEFINICE EZ Pokud se pi tvorb 2D výkresu neobejdeme bez použití ez, je velmi vhodné definovat ezy na 3D modelu souásti a ve výkresu je pak pouze zobrazit. Tento postup je pehlednjší než definovat ezy až ve 2D výkresu. To je pochopiteln také možné, ale hlavn u složitjších ez (nap. lomených) je jednodušší pracovat s celým 3D modelem, než pouze s jeho 2D zobrazením ve výkresu. Tato pedloha popisuje práv tento postup, tedy definici ez na 3D tlese. Proto nejprve oteveme 3D model souásti. Pro optimální zobrazení tohoto modelu ve výkresu je poteba definovat dva ezy. Jeden rovinný svislou rovinou uprosted tlesa (ez A) a druhý lomený, procházející stedy boních otvor (ez B). - spuste CreoElements a otevete soubor s 3D modelem (Open) 1.1. Rovinný ez - roleta View View Manager Oteve se panel View Manager - pejdeme na záložku Xsec - klikneme na New V poli Names pibude ádek se jménem ezu, systém nabízí Xsec pejmenujeme ez na A

2 -!!! potvrdíme klávesou Enter!!! Zobrazí se panel Menu Manager XSEC OPTS, v nm je pednastaveno Model, Planar, Single, což odpovídá práv rovinnému ezu Poznámka: Model = ez na 3D modelu Planar = ez rovinný Single = jeden ez - potvrdíme nastavení kliknutím na Done - následn vybereme rovinu ezu, tomto cviení je to rovina FRONT (tedy v modelu nebo ve strom klikneme na rovinu Front) V modelu se symbolicky zobrazí ez. Tím je definice ezu hotová, panel View Manager bychom mohli uzavít. Protože však potebujeme ješt druhý ez, mžeme hned pokraovat jeho definicí, panel tedy nebudeme zavírat Lomený ez - v panelu View Manager klikneme na New V poli Names pibude ádek se jménem ezu, systém nabízí Xsec pejmenujeme ez na B a potvrdíme klávesou Ester Opt se oteve panel Menu Manager XSEC OPTS - nyní volíme Offset, což je práv lomený ez - ponecháme Both Sides a Single - potvrdíme volbu kliknutím na Done Protože lomený ez mže mít mnoho podob, definujeme jeho prbh nakreslením áry ezu, tedy nakreslíme, kudy má ez procházet. Vyrábíme vlastn skicu, stejn jako když kreslíme skicu pro vznik tlesa. Každá skica musí ležet v njaké rovin, systém tedy nyní eká na definici roviny, do které budeme kreslit prbh ezu. Nevybíráme tedy rovinu ezu, ale rovinu do které budeme kreslit jeho prbh!!!! Vtšinou to tedy bude nco kolmého k zamýšlenému ezu. - v tomto cviení vybereme rovinu Front Systém dále požaduje nastavení smru pohledu na rovinu (Direction). V modelu je šipka, tu lze otoit volbou Flip, ale vzhledem k tomu, že smr nijak neovlivní další akce, je tato volba skoro zbytená. - potvrdíme nastavení smru Okay Dále bychom mli zorientovat skicu. Je to vlastn opt totéž jako orientace skici pi tvorb tlesa, pouze zde ve starším vydání, tedy tak jak to bylo v historických verzích ProE. Ani tímto se však není teba píliš zdržovat, vtšinou vyhoví volba Default - v panelu Sket View klikneme na Default Jsme ve skicái. Z úseek nakreslíme prbh ezu. Prbh mžeme kotvit pomocí vazeb, kótovat, atd. Konce áry ezu musí vždy pesahovat okraje tlesa. - skicu tvoí ti úseky, prochází stedem levého otvoru, v ose prostedního otvoru se pak lomí 135º nahoru a opt se lomí tak, aby procházela osou pravého otvoru - nejprve namalujeme 3 úseky probíhající pibližn požadovanými místy - vazbou Coincident ukotvíme úseky k osám otvor - zakótujeme rozmry (kóty 60 a 38 jsou libovolné, konce musí jen pesahovat okraj tlesa)

3 - ukoníme skicá Definice ezu je skonena, prbh ezu je vidt na modelu. - Ukoníme panel View Manager kliknutím na Close Poznámka 1: špatn vytvoené ezy lze odstranit v panelu View Manager kliknutím pravým tlaítkem na ádek z ezem a volbou Remove Poznámka 2: volba Visibility v téže nabídce zajistí, že zobrazení ezu nezmizí pi uzavení panelu. Tímto je píprava 3D modelu pro výkres ukonena. Uložíme model a okno mžeme uzavít. 2. VÝKRES Postup pi tvorb výkresu je následující: založení výkresového souboru, piazení 3D modelu, definice šablony vložení rámeku definice pohled úprava pohled ezy, viditelnost hran,... zobrazení a úprava kót, znaek drsnosti, geometrických tolerancí 2.1. Založení výkresu - roleta File New - zvolíme typ Drawing - vyplníme jméno výkresu - potvrdíme OK Zobrazí se panel New Drawing Zde musíme nejprve urit, ke kterému 3D modelu bude výkres patit a pak definovat šablonu. - tlaítkem Browse oteveme panel pro volbu soubor a zvolíme soubor s 3D modelem, ke kterému chceme dlat výkres, v tomto cviení tedy ten model, kde jsme definovali ezy (model_vykres.prt) - zvolíme Use template - vybereme template_kst - potvrdíme OK Tímto je výkresový sobor založen. Poznámka: jako šablonu pochopiteln lze použít i nkterou z šablon, která je souástí instalace softwaru Creo. Šablony kst jsou ale nastaveny tak, že lépe odpovídají naším zvyklostem kreslení výkresu Definice rámeku, razítka Ped vkládáním pohled je vhodné ohraniit prostor rámekem njakého standardního formátu - lépe pak následn rozložíme pohledy po jeho ploše. Pokud bychom dodaten zjistili, že nám zvolený formát nevyhovuje, mžeme ho kdykoliv vymnit za jiný. Postup je shodný jako pi vkládání prvního rámeku (navíc pouze volbou Remove All potvrdíme odstranní pvodního rámeku).

4 v záložce Layout volíme Sheet Setup - v panelu Sheet setup klikneme na jméno souasného formátu a následným optovným kliknutím rozvineme roletku - volíme poslední volbu Browse - v panelu Open zvolíme formát, v tomto cviení A4, tedy a4_kst.frm - uzaveme panel Open tlaítkem Open - uzaveme panel Sheet setup tlaítkem OK V okn výkresu by ml být rámeek s rohovým razítkem. Poznámka 1: ve složce formát kst jsou formáty, které mají v názvu asm, ureny pro výkres sestavy. Pro výkres dílu tedy používáme formáty bez asm ve jménu. Poznámka 2: pochopiteln lze použít i nkterý z formát, které jsou souástí instalace softwaru Creo. Formáty kst jsou ale nastaveny tak, že lépe odpovídají naším zvyklostem kreslení výkresu Vložení základního pohledu První pohled, který se vkládá do výkresu je vždy General - v záložce Layout klikneme na General -!!!klikneme na výkrese do místa, kde chceme pohled pibližn mít!!!, v tomto cviení nkam do horní poloviny formátu Ve zvoleném míst se zobrazí 3D pohled na tleso a panel Draving View, který slouží k nastavení smru pohledu, tedy natoení pohledu na tleso tak, aby vzniklo njaké 2D zobrazení. Možností je více, nejznámjší je volba Geometry references je to stejný princip jako pi orientování skici. - volíme Geometry ref - v tomto cviení reference Front je rovina FRONT Top je rovina TOP - tlaítkem Apply se pohled nastaví dle zvolených referencí

5 Pohled by ml být zorientován takto: Poznámka 1: nenatoil-li se pohled podle našich pedstav, kliknutím na Default orientation ho vrátíme zpt do 3D. Pak mžeme zkusit pohled znovu zorientovat. Poznámka 2: Chceme-li v pohledu použít nkterý z pedem definovaných ez, musí být pohled orientován tak, aby rovina ezu byla rovnobžná s rovinou papíru (u lomených ez alespo jedna z ploch ezu). pokud je pohled v poádku, ukoníme panel CLOSE Poznámka: v nkterých pohledech mohou být automaticky zobrazeny nkteré Annotations, tedy drsnosti, geom. tolerance apod. To niemu nevadí, zatím je necháme, jak jsou a doladíme je pozdji. Pokud nám vyložen pekáží, pejdeme na záložku Annotate. Pak klikneme na znaku zervená, podržíme pravé tlaítko a z nabídky volíme Delete. Znaka pestane být zobrazována. Pak ji lze kdykoliv znovu zobrazit (viz dále) Práce s pohledem Pokud potebujeme na vloženém pohledu udlat jakoukoliv úpravu, je zaátek postupu vždy shodný. Najedeme-li myší do pohledu, vytvoí se okolo nj obdélníková erchovaná hranice. Klikneme levým, hranice zervená, pohled je zvolen pro další akci. Stiskneme- li nyní pravé tlaítko (nestaí jen kliknout, musíme chvilku podržet), dostaneme nabídku a z ní volíme potebnou akci. Napíklad: Pohled je implicitn uzamen na míst nejde s ním posouvat. To mže být poteba, protože se velmi asto nepodaí umístit pohled napoprvé správn. Odemení pohledu pro posun: - najedeme myší na pohled, klikneme levým a pak chvíli stiskneme pravé tlaítko, zobrazí se nabídkový panel - v nabídce klikneme na Lock View Movement, zatržítko zmizí a nabídka zhasne - znovu klikneme do pohledu levým objeví se kurzor ve tvaru šipek - trvale stiskneme levé a pohybem myši pohybujeme pohledem Poznámka 1: pohled již zstane odemen, dále s ním mžeme posouvat již pímo. Pokud bychom ho chtli zamknout, postupujeme shodn jako pi odemení. Poznámka 2: pokud potebujeme pohled smazat je v nabídce píkaz Delete Poznámka 3: i ve výkresu lze ídit zobrazení rovin, os, pepínat mezi stínovaným a drátovým zobrazením apod. Aby se však zmny projevily, je poteba použít píkaz Repaint

6 2.5. Vložení dalších odvozených pohled Všechny další pohledy se dají již odvodit od prvního výchozího vloženého pohledu. Slouží k tomu volba Projection. - najedeme myší na pohled, od kterého chceme další pohled odvodit a klikneme levým tlaítkem, hranice okolo pohledu zervená pohled je vybrán pro další akci - v záložce Layout zvolíme Projection - klikneme myší na tu stranu od pvodního pohledu, kde chceme nový pohled odvodit, v tomto cviení dol pod pohled Nový odvozený pohled se okamžit automaticky vytvoí. Výsledek by ml být jako na obrázku vpravo. Poznámka 1: systém v nkterých pohledech mže automaticky zobrazit nkteré Annotations (znaky drsností, tolerance, apod.) Zatím se jimi nemusíme zabývat, doladíme je pozdji. Poznámka 2: odvozený pohled je závislý na pvodním pohledu. Smažete-li výchozí pohled, smažou se i všechny odvozené pohledy Zobrazení ez Rovinný ez Máme-li peddefinovány ezy ve 3D modelu, mžeme je nyní v pohledu použít. - najedeme myší na pohled v tomto cviení nejprve na horní pohled a klikneme levým tlaítkem, hranice zervená, podržíme pravé, zobrazí se nabídka - v nabídce klikneme na Properties - v panelu Draving view volíme Sections (ezy) - zvolíme 2D cross-section - zeleným + se zobrazí všechny peddefinované ezy - vybereme ez, v tomto cviení A Poznámka: v pohledu jdou použít pouze zelen zatržené ezy - nastavímefull (plný ez) - tlaítkem Apply dojde ke zobrazení ezu - je-li ez v poádku, zakoníme panel OK

7 Lomený ez Lomený ez použijeme v dolním pohledu. ez máme opt peddefinován, postup jeho zobrazení je naprosto totožný s pedchozím pípadem: - najedeme myší na dolní pohled a klikneme levým tlaítkem, hranice zervená, podržíme pravé, zobrazí se nabídka - v nabídce klikneme na Properties - v panelu Draving view volíme Sections (ezy) - zvolíme 2D cross-section - zeleným + se zobrazí všechny peddefinované ezy - vybereme ez, v tomto pohledu B - nastavímefull (plný ez) - tlaítkem Apply dojde ke zobrazení ezu V tomto pípad je ez lomený, bylo by proto vhodné zobrazit jeho prbh. - vodorovným posuvníkem v poli ez dojedeme doprava, abychom zobrazili zbytek ádku, jde o sloupeek Arrow Display - v ádku ezu klikneme do tohoto sloupeku, políko zezelená - nyní vybereme kliknutím pohled, kde má být prbh ezu zobrazen, v tomto cviení horní pohled - tlaítkem Apply dojde ke zobrazení prbhu ezu v horním pohledu Výsledek je následující: - uzaveme panel tlaítkem Close Poznámka: Panel Drawing View má dv varianty uzavení. Pokud jsme tlaítkem Apply aktualizovali pohled, je vlastn vše hotovo a panel k ukonení nabízí tlaítko Close. Pokud nepoužijeme tlaítko Apply, panel pro aktualizaci pohledu a souasné uzavení nabízí tlaítko OK ástený ez Z hlediska definice ezných rovin je úpln jedno, zda výsledkem má být ez plný nebo ástený, definice bude vždy stejná. Teprve ve výkresu se rozhodneme, jaký typ ezu zvolíme. Kdykoliv mžeme typ ezu i zmnit. Na procviení tohoto postupu zmníme v horním pohledu plný ez na ástený okolo otvoru. - najedeme myší do horního pohledu, až se zobrazí jeho hranice a klikneme levým tlaítkem, aby hranice zervenala - podržíme pravé a z nabídky vybereme Properties

8 - v panelu Draving View volíme Section - ve sloupci Section Area zmníme ez Full na Local Zvolíme-li typ ezu Local, systém automaticky aktivuje pole Reference. Zde je poteba vybrat ukotvení ezu. Je to njaká hrana, která bude ležet uvnit ezu. - v tomto cviení klikneme na njakou hranu svislé díry Dalším krokem je definice hranice ezu, systém opt automaticky aktivoval pole Boundary. Hranice ezu je urena árou, která vznikne automaticky spojením bod, kterými postupným klikáním obkroužíme místo ezu. - levým tlaítkem postupn klikáme body okolo svislé díry, body jsou automaticky spojovány árou, která bude tvoit hranici ezu - obkroužíme-li celou hranici zakoníme tvorbu hranice kliknutím prostedním tlaítkem - tlaítkem Apply v panelu Drawing View uvidíme výsledek Poznámka: pokud s hranicí nejsme spokojeni, klikneme znovu do pole Boundary a mžeme hranici definovat znovu. - je-li hranice v poádku, panel Drawing View uzaveme Close Úprava šrafování Pokud u vytvoeného šrafování nejsme spokojeni s hustotou nebo sklonem ar, mžeme šrafování upravit.v tomto cviení vyzkoušejte postup na libovolných šrafách. - najedeme myší na šrafy, až se zvýrazní (mode), pak klikneme levým tlaítkem, šrafy jsou vybrány pro úpravu, zvýrazní se erven - stiskneme pravé, až se objeví nabídka a volíme Properties - v panelu Menu Manager volíme Spacing - v dolní ásti panelu volbou Half šrafy houstnou, volbou Double ídnou - obdobn mžeme zvolit Angle, v dolní ásti panelu pak dostaneme nabídku úhl, vybereme nkterý z nich - ukoníme panel Menu Manager volbou Done

9 2.6. Kóty, znaky drsnosti, geometrické tolerance, osy Zobrazení prvk Všechny tyto prvky by ml již obsahovat 3D model. Na výkresu je nyní jen zobrazíme. Zobrazení probíhá postupn po jednotlivých pohledech. Nejprve tedy vybereme pohled kde chceme prvky zobrazovat. - najedeme myší do horního pohledu, až se zobrazí jeho hranice a klikneme levým tlaítkem, aby hranice zervenala - pepneme se na záložku Annotate a zvolíme Show Model Annotations Pohled se obklopí zmtí kót. V panelu Show model Annotations pomocí záložek v horní ásti mžeme zvolit s ím chceme pracovat. - v tomto kroku ponechme nyní záložku kóty V okn je seznam všech kót pítomných ve zvoleném pohledu (jsou to kóty, které jsme použili pi kótování skic). Pohybujeme-li myší po seznamu kót, v pohledu se vždy zvýrazní kóta, na kterou ukazuje myš. Pomocí zatržítek vybereme kóty, které chceme v pohledu zobrazit. V dolní ásti máme ikonky pro hromadné zatržení nebo naopak nezatržení všech položek. - v tomto cviení nejprve hromadn zrušíme všechna zatržítka a pak zatrhneme první ti - ukoníme panel OK Poznámka 1: I když je v panelu tlaítko Apply, jeho použitím se zobrazení kót v pohledu nezmní. Výsledek se projeví až po uzavení panelu tlaítkem OK. Poznámka 2: Panel Show model Annotations lze otvírat opakovan. Pi dalším otevení nabízí již jen kóty, které ješt v pohledu zobrazeny nejsou. Je tedy pehlednjší dávat do pohledu kóty postupn na nkolik opakování, než v jednom kroku nechat zobrazit všechny kóty najednou a ešit pak následn rozmístní velkého množství vzájemn se pekrývajících kót. Naprosto shodným zpsobem se pracuje s ostatními prvky drsnostmi, znakami geometrických tolerancí a osami otvor. V tomto cviení zkusíme v dolním pohledu zobrazit drsnost a osy otvor. - najedeme myší do dolního pohledu, až se zobrazí jeho hranice a klikneme levým tlaítkem, aby hranice zervenala - na záložce Annotate a volíme Show Model Annotations

10 Pohled se opt obklopí kótami, protože v panelu Show Model Annotations zstala od minula aktivní záložka kóty. My ale nyní chceme zobrazovat drsnosti, potebovali bychom pejít na záložku s drsnostmi. To pochopiteln jde, ale program je zde trochu nelogický. V záložce kóty jsou všechny kóty zatrženy. Jakmile pejdeme na jinou záložku, program zahrne všechny tyto zatržené kóty do zobrazení. Po ukonení panelu by se tedy do pohledu zobrazily i všechny tyto kóty. Procházíme-li tedy více záložek, musíme na všech záložkách, do kterých vlezeme zatrhnout co se má zobrazit. - hromadn zrušíme zatržení všech kót - pejdeme na záložku drsnosti a necháme zatrženo - pejdeme na záložku základny a osy Zde zjistíme, že díra se závitem (tedy ta, okolo které je v horním pohledu ástený ez) má osová kíž zobrazen dvakrát. Je to proto, že byla v tlese vytvoena nadvakrát) - zrušíme tedy jedno ze zatržítek, aby tam osový kíž byl jen jeden - ukoníme panel OK Výsledkem pedchozích operací by mlo být nco podobného, jako na následujícím obrázku. Vzhledem k tomu, že Creo zobrazuje nkteré Annotations automaticky, mže tam být i nco navíc. Z výsledku je zejmé, že systém vybrané prvky pouze zobrazí, ale nijak neeší jejich umístní, tedy aby se nepekrývaly apod. O umístní zobrazených prvk se musíme postarat sami Úprava zobrazených prvk Pokud njaký prvek potebujeme upravit, je poátek operace vždy stejný. Ukážeme na nj myší, zvýrazní se mode (kótu je poteba vybírat ukázáním na íslo). Následn klikneme, vybraný prvek zervená a tím je pipraven pro úpravy. Posunutí prvku Na vybraném prvku jsou zvýraznny významné body (konce vynášecích ar, text,..) pomocí tverek. Každý tento bod lze pímo posunout myší najedeme na nj a posouváme pi stisknutém levém tlaítku. Odstranní prvku Vybraný prvek lze odstranit (myslí se tím vypnout jeho zobrazování v pohledu): - klávesou Delete - nebo podržet pravé tlaítko až se objeví nabídka, vybrat položku Delete - nebo kliknutím na Delete v nástrojové lišt Poznámka: prvek lze opt kdykoliv znovu zobrazit pomocí Show Model

11 Annotations Pesunutí prvku do jiného pohledu Na prvku podržíme pravé tlaítko, po zobrazení nabídky volíme Move Item to view. Pak klikneme do pohledu, kam se má prvek pesunout. Otoení šipek Na prvku podržíme pravé tlaítko, po zobrazení nabídky volíme Flip Arrows. V tomto cviení zkuste pomocí výše popsaných postup upravit zobrazené prvky: - posunout kóty aby se nepekrývaly - smazat oznaení SECTION A-A v horním pohledu - otoit šipky u kóty 5 na zkosení rohu - pemístit geom. toleranci rovnobžnosti z horního do dolního pohledu Úprava textu u kóty Nkdy je poteba zasáhnout do textu zobrazovaného u kóty. Píkladem mže být v horním pohledu kóta 5 na zkosení rohu. Tam by bylo vhodné doplnit text na 5x45º. - vybereme kótu, podržíme pravé - z nabídky zvolíme Properties - pejdeme na záložku Display pedstavuje íselnou hodnotu a nejde smazat (i když ji smažeme, systém ji tam zas vrátí), u kóty tedy vždy zstane pvodní íselná hodnota. Tu ale mžeme doplnit dalším textem. - zapíšeme x45 - symbol stup získáme z panelu symbol, který se oteve tlaítkem Text Symbol - uzaveme panel OK 2.7. Vytvoení nové kóty, vytvoení poznámky Panel Show Model Annotations umožuje zobrazovat pouze prvky (kóty, osy, drsnosti,..), které byly vytvoeny již ve 3D modelu. To je správný postup, protože veškeré tyto informace by mly být již souástí 3D modelu. Ve vyjímených pípadech mže být poteba vytvoit ve výkrese prvek, který v modelu není. Píkladem mže být teba to, že njaký rozmr potebujeme na výkrese zakótovat jinak, než je ve 3D modelu Vytvoení kóty V tomto cviení zkusme v dolním pohledu zakótovat šíku tlesa. - v záložce Annotate vybereme ikonku s kótou - v panelu Menu Manager ponecháme On entity - klikneme na hranu tlesa, kde bude poátek kóty - klikneme na hranu tlesa, kde bude konec kóty - kliknutím prostedního tlaítka umístíme kótu

12 - panel Menu Manager uzaveme Return Poznámka: V panelu Menu Manager mžeme vybrat i jiné možnosti pro zachycení kóty. Volba On Entity, která umožuje vybrat hrany je ale nejastjší Vytvoení poznámky V tomto cviení zkusme v dolním pohledu na pravou hranu tlesa pipojit poznámku natít na zeleno - v záložce Annotate vybereme ikonku s poznámkou - v panelu Menu Manager zvolíme With Leader (protože poznámku chceme na odkazovou áru) - klikneme na Make Note Oteve se další panel. Zde v horní ásti mžeme vybrat, kde bude odkazová ára zaínat (On Entity = na hran, On Surface = na ploše). V dolní ásti pak typ znaky (Arrow head = šipka, Dot = teka, Filled dot vyplnná teka). Nejastjší kombinace je tedy hrana + šipka nebo plocha + vyplnná teka. V tomto cviení pipojíme poznámku na hranu. - ponecháme On Entity a Arrow Head - klikneme levým na hranu, kde má odkazová ára zaínat - kliknutím prostedním umístíme poznámku (tedy uríme místo kde má zaínat text poznámky) Objeví se panel, kam napíšeme text poznámky. - napíšeme text poznámky, ukoníme zeleným zatržítkem (nebo klávesou Enter) Panel nezmizí, protože poznámka mže mít více ádk, tj. nyní mžeme napsat další ádek poznámky, atd. Nechceme-li již další ádek, klikneme na zatržítko (nebo Enter) pi prázdném ádku. - klikneme znovu na zelené zatržítko (nebo stiskneme Enter) - ukoníme panel Done/Return Tímto samozejm není výkres hotový, zbývá ješt zpracovat (tedy zobrazit a následn umístit) spoustu dalších kót. To již nevyžaduje žádný nový postup, ale jen spoustu trplivosti pi opakování výše popsaných úkon.

13 3. VÝKRES HÍDELE - STRUNÝ PRVODCE Velmi asto je na výkresu hídele poteba zobrazit ez drážkou pro pero. Tato kapitola jen strun popisuje základní postup, který mžete využít pro vlastní práci. Na výkrese má být pibližn toto: 1) V modelu musíme pipravit dv ezné roviny jednu v podélné ose hídele procházející drážkou, druhou napí drážkou. V podélné ose vtšinou njaká rovina je, pro prez drážkou si vtšinou budeme muset nejprve njakou novou rovinu DTM definovat. V rovinách nadefinujeme dva ezy. 2) Ve výkresu jako základní pohled General volíme podélný pohled na hídel, tak aby drážka byla nahoru (nebo dolu). Okolo drážky nadefinujeme ástený ez. Poznámka: Pohled mže být orientován pochopiteln i tak, že drážka bude dopedu. Pak se v tomto pohledu obejdeme bez ezu. V drážce jsou zobrazeny tené hrany na zaátku válcových ástí drážky. Tch se lze zbavit: v Properties volíme View display a Tangemt edges display style pepneme na None. 3) Pro zobrazení prezu drážkou nejprve odvodíme pohled Projection DO BOKU!!!! (i když je pak obrázek prezu pod drážkou).

14 4) Bokorys nyní upravíme na prez drážkou. Vyvoláme panel Properties tohoto pohledu a nadefinujeme ez. Ten bude plný Full, a v Model edge visibility pepneme na Area tím se z ezu stane prez nebudou zobrazovány žádné další hrany za rovinou ezu. 5) V posledním kroku musíme vytvoený prez posunout dol pod drážku. To ale nejde hned, protože jde o odvozený pohled Projection a ten drží v ose hídele. Proto ped posunutím musíme zmnit typ pohledu z Projection na General (pohled General je nezávislý a dá se s ním libovoln posouvat). V Properties pohledu v položce View Type pepneme typ na General Nyní mžeme prez libovoln posunout pod drážku. Zbývá zobrazit kóty, znaky drsnosti,. To je ale už stejné jako v kapitole 2 této pedlohy.

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Obrázek 1: Náčrt čepu Doporučuji založit si vlastní kótovací styl pomocí tlačítka Nový. Nový styl vznikne na základě předchozího aktivního stylu.

Více

Autocad ( zdroj www.designtech.cz )

Autocad ( zdroj www.designtech.cz ) Autocad ( zdroj www.designtech.cz ) AutoCAD patí k tradiním CAD aplikacím, které využívá celá ada technických i netechnických obor. V dnešním lánku se podíváme na bleskovku, jak lze zaít velmi tychle v

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012

Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012 Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks Ing. Richard Němec, 2012 Zadání úlohy Součást Rohatka_100 byla namodelována v SolidWorks podle skicy (rukou kresleného náčrtku).

Více

Instalace multiimportu

Instalace multiimportu Instalace multiimportu 1. Rozbalit archiv multiimportu (nap. pomocí programu Winrar) na disk C:\ Cesta ve výsledném tvaru bude: C:\MultiImport 2. Pejdte do složky Install a spuste soubor Install.bat Poznámka:

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

Cílem cvičení je procvičení předchozích zkušeností tvorby 3D modelu rotační součásti a zhotovení jejího výrobního výkresu..

Cílem cvičení je procvičení předchozích zkušeností tvorby 3D modelu rotační součásti a zhotovení jejího výrobního výkresu.. ROTAČNÍ SOUČÁST - 3D MODEL Pro/ENGINEER - Wildfire Cílem cvičení je procvičení předchozích zkušeností tvorby 3D modelu rotační součásti a zhotovení jejího výrobního výkresu.. Sestrojte model a výrobní

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Píkazy pro kreslení.

Píkazy pro kreslení. Píkazy pro kreslení. Tento text je psán pro AUTOCAD 2006, eskou modifikaci. V jiných verzích se proto vyskytnou odchylky. Jsou to píkazy, které umožují nakreslit jednotlivé entity v AUTOCADu. Z menu je

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

P ehled nep ítomnosti

P ehled nep ítomnosti Pehled nepítomnosti Modul poskytuje pehled nepítomností zamstnanc na pracovišti. Poskytuje informace o plánované, schválené nebo aktuáln erpané pracovní nepítomnosti zamstnanc v rámci pracovišt VUT a možnost

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií Postup pi importu Zoner InShop Multiimport je aplikace, která Vám umožní snadno a rychle pevzít katalogy, ceníky a zboží od vašeho dodavatele. Minimalizuje tak práci, kterou musíte vynaložit pi runím vkládání

Více

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace Tento návod popisuje jak v prostředí WinQbase vytvoříme novou tiskovou sestavu, kterou bude možno použít pro tisk kalibračních protokolů. 1. Vytvoření nového typu sestavy. V prvním kroku vytvoříme nový

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH SESTAV YAMACO SOFTWARE 2003-2004 1. ÚVODEM Standardní souástí všech produkt Yamaco Software jsou prostedky

Více

Stední prmyslová škola na Proseku. Výpoetní technika. AutoCad. Obsah šablony pro AutoCad. šablona-sps na Proseku.dwt.

Stední prmyslová škola na Proseku. Výpoetní technika. AutoCad. Obsah šablony pro AutoCad. šablona-sps na Proseku.dwt. Výpoetní technika AutoCad Obsah šablony pro AutoCad šablona-sps na Proseku.dwt Lukáš Procházka Obsah Stední prmyslová škola na Proseku Obsah: Obsah.. 1 Úvod.... 2 Hladiny.... 2 Kótovací styl... 2 Styl

Více

Příprava 3D tisku tvorba modelu v SolidWors 3D tisk model SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012

Příprava 3D tisku tvorba modelu v SolidWors 3D tisk model SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012 Příprava 3D tisku tvorba modelu v SolidWors 3D tisk model SolidWorks Ing. Richard Němec, 2012 Zadání úlohy Vymodelujte součást Rohatka_100 v SolidWorks, model uložte jako soubor součásti SolidWorks (Rohatka_100.SLDPRT)

Více

Gymnázium. Kromíž. Zpracování textu. Word 1 SIPVZ-modul-P0

Gymnázium. Kromíž. Zpracování textu. Word 1 SIPVZ-modul-P0 Zpracování textu Word 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 ZÁKLADY EDITACE TEXTU...4 FORMÁT ODSTAVCE...5 ODRÁŽKY A ÍSLOVÁNÍ...6 TABULÁTORY...7 OHRANIENÍ A STÍNOVÁNÍ...8 STYL ODSTAVCE...9

Více

POTRUBNÍ SYSTÉMY PROGRAMU INVENTOR PROFESSIONAL V REALIZACI ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

POTRUBNÍ SYSTÉMY PROGRAMU INVENTOR PROFESSIONAL V REALIZACI ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD Projekt: POTRUBNÍ SYSTÉMY PROGRAMU INVENTOR PROFESSIONAL V REALIZACI ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD Objednatel: Computer Agency o.p.s Zhotovitel: Jií Trnka Spoluešitel: Michal Klimeš - 1 - - 2 - OBSAH 1. ÚVOD..4

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0029 VY_32_INOVACE_28-10 Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice

Více

TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE

TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE Učební text předmětu Výrobní dokumentace v systému CAD Dr. Ing. Jaroslav Melecký Ostrava 2011 Tyto studijní materiály

Více

Vytvoření tabulky: V následujícím okně si editujete okno tabulky. Vyzkoušejte si viz podklad Cv_09_Podklad_tabulka.xls a Cv_09_Tabulka.dwg.

Vytvoření tabulky: V následujícím okně si editujete okno tabulky. Vyzkoušejte si viz podklad Cv_09_Podklad_tabulka.xls a Cv_09_Tabulka.dwg. 1. Tabulky, styly tabulek Obecné texty k vytváření tabulek najdete na této adrese: http://www.fce.vutbr.cz/studium/materialy/autocad/acad_i_cz/defaultce.html Nabídka Kreslení Tabulky. Lze se k nim dostat

Více

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresové dokumentace Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Páka generování výkresové dokumentace v Inventoru Otevření nového souboru pro výkres Spusťte INVENTOR Nastavte projekt Páka

Více

II. Elektronická pošta

II. Elektronická pošta II. Chceme-li si přečíst poštu, klikneme v levém sloupci na nápis Doručená pošta. Máme před sebou seznam e-mailů seřazených podle data a času přijetí. Pokud máme zapnuto zobrazení náhledu, ve spodní nebo

Více

Cvičení 5. VÝKRES mechanical desktop bez Power packu Prostor - Model - Modelový prostor Výkresový prostor Výkres nebo rozvržení

Cvičení 5. VÝKRES mechanical desktop bez Power packu Prostor - Model - Modelový prostor Výkresový prostor Výkres nebo rozvržení Cvičení 5. VÝKRES Cílem pátého cvičení je na jednoduchém modelu hřídele si osvojit základní postupy při tvorbě výkresu rotační součástky. Otevřete soubor g:\cviceni\hřídel.dwg, nedbejte hlášek a uložte

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Výkresová dokumentace

Více

Nápověda ke cvičení 5

Nápověda ke cvičení 5 Nápověda ke cvičení 5 Formát datum: vyznačíme buňky pravé tlačítko myši Formát buněk Číslo Druh Datum Typ: vybereme typ *14. březen 2001 Do tabulky pak zapíšeme datum bez mezer takto: 1.9.2014 Enter OK

Více

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA...

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA... Uživatelská píruka Obsah 1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ PEHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 4.1 REGULÁTOREM NEOVLÁDANÝ KOTEL:... 4 4.2 REGULÁTOREM OVLÁDANÝ

Více

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování (nejen pro editaci STI v systému SINPRO, aktualizováno: 25. 6. 2015) v 2.0 Obsah TABULKY Úprava tabulek...

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ..07/..00/4.009 VY INOVACE_8-6 Střední průmyslová škola stavební, Resslova, České Budějovice Dalibor

Více

TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE CV

TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE CV Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE CV Návody do cvičení předmětu Výrobní dokumentace v systému CAD Dr. Ing. Jaroslav Melecký Ostrava 2011 Tyto studijní

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Cvičení 6 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ VÝKRES

Cvičení 6 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ VÝKRES Cvičení 6 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ VÝKRES Cílem cvičení je osvojit si na jednoduchém modelu odlitého obrobku základní postupy při tvorbě výkresu.obrobek je vytvořen z předem vytvořeného

Více

Tvorba prezentaci v Autodesk Inventoru 10

Tvorba prezentaci v Autodesk Inventoru 10 Tvorba prezentaci v Autodesk Inventoru 10 Příprava montážní dokumentace vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost postupu sestavování jednotlivých strojních uzlů a detailům jednotlivých komponentů. Inventoru

Více

6. Formátování: Formátování odstavce

6. Formátování: Formátování odstavce 6. Formátování: Formátování odstavce Obrázek 1: Formát / Odstavec Odstavec je text mezi dvěma znaky konce odstavce. Konec odstavce je skrytý znak a vkládáme jej během psaní při každém stisknutí klávesy

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více

VŠB- Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti. Úvod do MKP Deformační analýza stojanu na kuželky

VŠB- Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti. Úvod do MKP Deformační analýza stojanu na kuželky VŠB- Technická univerzita Ostrava akulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti Úvod do KP Autor: ichal Šofer Verze Ostrava Úvod do KP Zadání: Určete horizontální a vertikální posun volného konce stojanu

Více

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Nejčastějším úkolem bývá ukončení stránky a pokračování textu na další stránce nebo vložení stránky před napsaný text. Podobným úkolem je jiné svislé zarovnání

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD. Přednáška č.5

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD. Přednáška č.5 TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD Přednáška č.5 Řezy a průřezy těles Mnoho součástek - tvarové podrobnosti uvnitř součástky díry, vyfrézované otvory. Lze zobrazit skrytými čarami v mnoha případech na úkor názornosti,

Více

Autodesk Inventor 8 vysunutí

Autodesk Inventor 8 vysunutí Nyní je náčrt posazen rohem do počátku souřadného systému. Autodesk Inventor 8 vysunutí Následující text popisuje vznik 3D modelu pomocí příkazu Vysunout. Vyjdeme z náčrtu na obrázku 1. Obrázek 1: Náčrt

Více

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat.

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Po pihlášení se do sít (viz login name + password v okn Login) budete mít pistupný síový disk F:\, na kterém jsou uložena data

Více

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu :

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu : Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Vkládání dalších objektů

Vkládání dalších objektů Vkládání dalších objektů Do textu v aplikaci Word, můžeme vkládat další objekty. Jedním z takových objektů je tabulka, o které jsme si už něco ukázali. Dalšími jsou obrázky, kliparty, grafy a kreslené

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve

Více

Dokumentaní píruka k aplikaci. Visor: Focení vzork. VisorCam. Verze 1.0

Dokumentaní píruka k aplikaci. Visor: Focení vzork. VisorCam. Verze 1.0 Dokumentaní píruka k aplikaci Visor: Focení vzork VisorCam Verze 1.0 ervenec 2009 Modul Focení vzork slouží k nafocení vzork 1. Prostednictvím této aplikace je provádna veškerá práce s fotoaparátem pístroje

Více

Volba již definovaných nástrojů:

Volba již definovaných nástrojů: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: AlphaCAM - soustružení Definice a volba nástrojů

Více

Mezi přednastavenými vizualizačními styly se přepínáme některou z těchto možností:

Mezi přednastavenými vizualizačními styly se přepínáme některou z těchto možností: 11 Styly zobrazení Vizualizační styly umožňují zobrazit model v programu AutoCAD mnoha různými způsoby, jako technickou kresbu, čárovou kresbu, stínovanou kresbu nebo fotorealistický obrázek. Pomocí vizualizačních

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 30 KUSOVNÍK]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 30 KUSOVNÍK] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Radek Havlík [ÚLOHA 30 KUSOVNÍK] 1 CÍL KAPITOLY Cílem této kapitoly je naučit se tvořit seznamy položek, tak zvané kusovníky. Kusovníky lze vytvářet automaticky,

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

Nastavení synchronizace asu s internetovými servery. MS Windows XP

Nastavení synchronizace asu s internetovými servery. MS Windows XP Nastavení synchronizace asu s internetovými servery Tento návod Vám pomže nastavit na Vašem poítai synchronizaci asu s internetovými servery pro operaní systémy MS Windows (XP, Vista), Linux (Ubuntu) a

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113 Rotační součástka Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

SCHÉMA aplikace ObčanServer

SCHÉMA aplikace ObčanServer SCHÉMA aplikace ObčanServer záložka prohlížeče pro Občanserver erb a název obce odkaz na stránky fy DIGIS PŘEHLEDKA zobrazení místa na mapě v rámci celého území, tlačítka pro práci s mapou informace, měření,

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

manuál CADKON-KROVY CADKON-KROVY kreslení dřevěných konstrukcí pro Autodesk Architectural Desktop

manuál CADKON-KROVY CADKON-KROVY kreslení dřevěných konstrukcí pro Autodesk Architectural Desktop kreslení dřevěných konstrukcí pro Autodesk Architectural Desktop Stav k 1.2.2007 Vzhledem k tomu, že se náš software průběžně vyvíjí, nemůžeme zaručit, že všechny uvedené údaje v příručce odpovídají aktuálnímu

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 37 - SESTAVENÍ ROZEBÍRATELNÉ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 37 - SESTAVENÍ ROZEBÍRATELNÉ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 37 - SESTAVENÍ ROZEBÍRATELNÉ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole se zaměříme na sestavení/složení sestavy rozebíratelným způsobem. Tedy

Více

Po íta ová prezentace U EBNICE

Po íta ová prezentace U EBNICE Poítaová prezentace UEBNICE - Strana 2 - Obsah Úvod... 3 Zásady tvorby prezentace... 4 Microsoft PowerPoint (verze XP a 2003)... 5 Tvorba prezentace... 6 První krok Výbr pozadí... 7 Druhý krok Výbr rozložení

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP SKETCHUP SketchUp je program pro tvorbu trojrozměrných modelů. Je to jednoduchý, intuitivní a silný nástroj pro modelování. Není žádný problém

Více

Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod. ABB Group April 27, 2012 Slide 1

Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod. ABB Group April 27, 2012 Slide 1 Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod April 27, 2012 Slide 1 Orientace v e-shopu Základní menu pro pohyb v aplikaci Pihlášení smluvního partnera/podregistrovaného

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ Kopírování jednoho prvku je častá činnost v mnoha editorech. Vícenásobné kopírování znamená opakování jednoho prvku v

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jana Kalinová [ÚLOHA 26 ÚVOD DO MODULU VÝKRES]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jana Kalinová [ÚLOHA 26 ÚVOD DO MODULU VÝKRES] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jana Kalinová [ÚLOHA 26 ÚVOD DO MODULU VÝKRES] 1 CÍL KAPITOLY Seznámit uživatele s prostředím modulu Výkres, s možnostmi roletových a ikonových menu,

Více

"DLK 642-Lite Konfigurator" Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11.

DLK 642-Lite Konfigurator Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11. "DLK 642-Lite Konfigurator" Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11.03 V souvislostí s neustálým rozvojem systém, hardwarového a programového

Více

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz PŘÍRUČKA KE KURZU: ZÁKLADY PRÁCE NA PC MS WORD 2003 Gabriela Janská Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz Obsah: 1. Písmo, velikost písma, tučně, kurzíva, podtrhnout

Více

Vkládání prvků do dokumentu MS Word

Vkládání prvků do dokumentu MS Word Vkládání prvků do dokumentu MS Word 1. Vkládání Do dokumentu můžeme vložit celou řadu prvků, počínaje čísly stránek a obrázky konče. 1.1. Konec stránky Pokud chceme, aby odstavec byl vždy posledním na

Více

Software Xcalibur 1.3

Software Xcalibur 1.3 Software Xcalibur 1.3 LC-MS systém LCQ Classic Thermo Finnigan Obsah pednášky Uvedení pístroje do provozu Mení pímým nástikem do proudu mobilní fáze vedené pímo do iontového zdroje Ukonení práce s pístrojem

Více

GIS Mikroregionu Telčsko

GIS Mikroregionu Telčsko GIS Mikroregionu Telčsko Spuštění aplikace v internetu http.//www.bnhelp.cz Tato adresa je pouze dočasná nově se bude do mapy přistupovat ze stránek www.telcsko.cz nebo www.telc-etc.cz. Skrze odkaz Přihlášení

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

ICS Identifikaní systémy a.s.!"#$%&

ICS Identifikaní systémy a.s.!#$%& !"#$%&!" '(')" *+,%-./*01/2% #$%&$%'"() 1 1 ÚVOD...5 1.1 TECHNOLOGIE PROBAZE MAJETEK VERZE SQL...5 1.1.1 FUNKCE SW...6 1.1.2 TISKOVÉ VÝSTUPY...6 1.1.3 NASTAVENÍ...7 1.2 METODIKA INVENTARIZACE MAJETKU ÁROVÝMI

Více

EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP

EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP 2 Práce s editorem v redakčním systému stránek PF UJEP Obsah 1 Editor - obecně... 3 2 Ikony pro jednoduché formátování:... 4 3 Roletky pro přednastavené formátování...

Více

NAUKA O POZEMNÍCH STAVBÁCH

NAUKA O POZEMNÍCH STAVBÁCH VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. JARMILA KLIMEŠOVÁ NAUKA O POZEMNÍCH STAVBÁCH MODUL M01 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Ing. Jarmila Klimešová, Brno 2005

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Voltampérová charakteristika diody

Voltampérová charakteristika diody Voltampérová charakteristika diody Pozn.: Voltampérovou charakteristiku diod, resp. i rezistorů, žárovek aj. lze proměřovat se soupravou ISES-PCI a též i s ISES-USB. Souprava ISES-PCI, resp. ISES-PCI Professional

Více

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA NÁVOD K OBSLUZE Výhradní dovozce pro R (kontakt): Bohumil Veselý - VES Tšínská 204 Albrechtice, 735 43 I: 44750498 DI: CZ-6812261016

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

KUSOVNÍK Zásady vyplování

KUSOVNÍK Zásady vyplování KUSOVNÍK Zásady vyplování Kusovník je základním dokumentem ve výrob nábytku a je souástí výkresové dokumentace. Každý výrobek má svj kusovník. Je prvotním dokladem ke zpracování THN, objednávek, ceny,

Více

Roenka absolvent. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Roenka absolvent. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Roenka absolvent Modul zobrazuje seznam student a jejich závrených prací. Dále informaci o tom, zda studenti chtjí být uvedeni v tiskové roence a zda zaplatili poplatek nutný k jejich zveejnní v roence.

Více

Excel 2007 pro začátečníky

Excel 2007 pro začátečníky Excel 2007 pro začátečníky 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

Webové stránky. 4. Tvorba základní HTML webové stránky. Datum vytvoření: 25. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.

Webové stránky. 4. Tvorba základní HTML webové stránky. Datum vytvoření: 25. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr. Webové stránky 4. Tvorba základní HTML Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 25. 9. 2012 Webové Strana: 1/9 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru

Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru Na tabulkovém programu je asi nejzajímavější práce se vzorci a funkcemi. Když jednou nastavíte, jak se mají dané údaje zpracovávat (některé buňky sečíst,

Více

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme?

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? Veletrh nápad uitel fyziky 10 Proudní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? PAVEL KONENÝ Katedra obecné fyziky pírodovdecké fakulty Masarykovy

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje Nástroje v InDesignu Panel nástrojů 1. část Nástroje otevřeme Okna Nástroje Poklepem levé myši změníme panel nástrojů Nástroje v panelu nástrojů se používají k vybírání, úpravám a vytváření prvků stránek.

Více

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Proč Excel? Práce s Excelem obnáší množství operací s tabulkami a jejich obsahem. Jejich jednotlivé buňky jsou uspořádány do sloupců

Více