Pedloha CAD I TVORBA 2D DOKUMENTACE MODELU VÝKRES. CreoElements/Pro 5.0

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pedloha CAD I TVORBA 2D DOKUMENTACE MODELU VÝKRES. CreoElements/Pro 5.0"

Transkript

1 Pedloha CAD I TVORBA 2D DOKUMENTACE MODELU VÝKRES CreoElements/Pro 5.0 Úvod Tato pedloha popisuje postup vytváení 2D výkresové dokumentace k modelu. Ped zapoetím tvorby výkresu je velmi vhodné doplnit 3D model o tolerance kót, geometrické tolerance a drsnosti povrchu a pi tvorb výkresu již pouze zobrazit na výkrese jejich symboly. Pro vyzkoušení tchto postup byl vytvoen cviný model, který tyto prvky obsahuje a je uložen na síovém serveru. Poznámka: je to model, který je výsledkem pedlohy pro tvorbu tolerancí, geom. tolerancí a drsností. Pokud máte uložen model, který vznikl podle této pedlohy, mžete ho nyní použít a nemusíte kopírovat model ze serveru. - otevete tento poíta - v sekci síové jednotky otevete kstfs:apl (G) - otevete záložku cviceni a v ní pak creo_elements - zkopírujte soubor model_vykres na svj poíta do složky Dokumenty 1. DEFINICE EZ Pokud se pi tvorb 2D výkresu neobejdeme bez použití ez, je velmi vhodné definovat ezy na 3D modelu souásti a ve výkresu je pak pouze zobrazit. Tento postup je pehlednjší než definovat ezy až ve 2D výkresu. To je pochopiteln také možné, ale hlavn u složitjších ez (nap. lomených) je jednodušší pracovat s celým 3D modelem, než pouze s jeho 2D zobrazením ve výkresu. Tato pedloha popisuje práv tento postup, tedy definici ez na 3D tlese. Proto nejprve oteveme 3D model souásti. Pro optimální zobrazení tohoto modelu ve výkresu je poteba definovat dva ezy. Jeden rovinný svislou rovinou uprosted tlesa (ez A) a druhý lomený, procházející stedy boních otvor (ez B). - spuste CreoElements a otevete soubor s 3D modelem (Open) 1.1. Rovinný ez - roleta View View Manager Oteve se panel View Manager - pejdeme na záložku Xsec - klikneme na New V poli Names pibude ádek se jménem ezu, systém nabízí Xsec pejmenujeme ez na A

2 -!!! potvrdíme klávesou Enter!!! Zobrazí se panel Menu Manager XSEC OPTS, v nm je pednastaveno Model, Planar, Single, což odpovídá práv rovinnému ezu Poznámka: Model = ez na 3D modelu Planar = ez rovinný Single = jeden ez - potvrdíme nastavení kliknutím na Done - následn vybereme rovinu ezu, tomto cviení je to rovina FRONT (tedy v modelu nebo ve strom klikneme na rovinu Front) V modelu se symbolicky zobrazí ez. Tím je definice ezu hotová, panel View Manager bychom mohli uzavít. Protože však potebujeme ješt druhý ez, mžeme hned pokraovat jeho definicí, panel tedy nebudeme zavírat Lomený ez - v panelu View Manager klikneme na New V poli Names pibude ádek se jménem ezu, systém nabízí Xsec pejmenujeme ez na B a potvrdíme klávesou Ester Opt se oteve panel Menu Manager XSEC OPTS - nyní volíme Offset, což je práv lomený ez - ponecháme Both Sides a Single - potvrdíme volbu kliknutím na Done Protože lomený ez mže mít mnoho podob, definujeme jeho prbh nakreslením áry ezu, tedy nakreslíme, kudy má ez procházet. Vyrábíme vlastn skicu, stejn jako když kreslíme skicu pro vznik tlesa. Každá skica musí ležet v njaké rovin, systém tedy nyní eká na definici roviny, do které budeme kreslit prbh ezu. Nevybíráme tedy rovinu ezu, ale rovinu do které budeme kreslit jeho prbh!!!! Vtšinou to tedy bude nco kolmého k zamýšlenému ezu. - v tomto cviení vybereme rovinu Front Systém dále požaduje nastavení smru pohledu na rovinu (Direction). V modelu je šipka, tu lze otoit volbou Flip, ale vzhledem k tomu, že smr nijak neovlivní další akce, je tato volba skoro zbytená. - potvrdíme nastavení smru Okay Dále bychom mli zorientovat skicu. Je to vlastn opt totéž jako orientace skici pi tvorb tlesa, pouze zde ve starším vydání, tedy tak jak to bylo v historických verzích ProE. Ani tímto se však není teba píliš zdržovat, vtšinou vyhoví volba Default - v panelu Sket View klikneme na Default Jsme ve skicái. Z úseek nakreslíme prbh ezu. Prbh mžeme kotvit pomocí vazeb, kótovat, atd. Konce áry ezu musí vždy pesahovat okraje tlesa. - skicu tvoí ti úseky, prochází stedem levého otvoru, v ose prostedního otvoru se pak lomí 135º nahoru a opt se lomí tak, aby procházela osou pravého otvoru - nejprve namalujeme 3 úseky probíhající pibližn požadovanými místy - vazbou Coincident ukotvíme úseky k osám otvor - zakótujeme rozmry (kóty 60 a 38 jsou libovolné, konce musí jen pesahovat okraj tlesa)

3 - ukoníme skicá Definice ezu je skonena, prbh ezu je vidt na modelu. - Ukoníme panel View Manager kliknutím na Close Poznámka 1: špatn vytvoené ezy lze odstranit v panelu View Manager kliknutím pravým tlaítkem na ádek z ezem a volbou Remove Poznámka 2: volba Visibility v téže nabídce zajistí, že zobrazení ezu nezmizí pi uzavení panelu. Tímto je píprava 3D modelu pro výkres ukonena. Uložíme model a okno mžeme uzavít. 2. VÝKRES Postup pi tvorb výkresu je následující: založení výkresového souboru, piazení 3D modelu, definice šablony vložení rámeku definice pohled úprava pohled ezy, viditelnost hran,... zobrazení a úprava kót, znaek drsnosti, geometrických tolerancí 2.1. Založení výkresu - roleta File New - zvolíme typ Drawing - vyplníme jméno výkresu - potvrdíme OK Zobrazí se panel New Drawing Zde musíme nejprve urit, ke kterému 3D modelu bude výkres patit a pak definovat šablonu. - tlaítkem Browse oteveme panel pro volbu soubor a zvolíme soubor s 3D modelem, ke kterému chceme dlat výkres, v tomto cviení tedy ten model, kde jsme definovali ezy (model_vykres.prt) - zvolíme Use template - vybereme template_kst - potvrdíme OK Tímto je výkresový sobor založen. Poznámka: jako šablonu pochopiteln lze použít i nkterou z šablon, která je souástí instalace softwaru Creo. Šablony kst jsou ale nastaveny tak, že lépe odpovídají naším zvyklostem kreslení výkresu Definice rámeku, razítka Ped vkládáním pohled je vhodné ohraniit prostor rámekem njakého standardního formátu - lépe pak následn rozložíme pohledy po jeho ploše. Pokud bychom dodaten zjistili, že nám zvolený formát nevyhovuje, mžeme ho kdykoliv vymnit za jiný. Postup je shodný jako pi vkládání prvního rámeku (navíc pouze volbou Remove All potvrdíme odstranní pvodního rámeku).

4 v záložce Layout volíme Sheet Setup - v panelu Sheet setup klikneme na jméno souasného formátu a následným optovným kliknutím rozvineme roletku - volíme poslední volbu Browse - v panelu Open zvolíme formát, v tomto cviení A4, tedy a4_kst.frm - uzaveme panel Open tlaítkem Open - uzaveme panel Sheet setup tlaítkem OK V okn výkresu by ml být rámeek s rohovým razítkem. Poznámka 1: ve složce formát kst jsou formáty, které mají v názvu asm, ureny pro výkres sestavy. Pro výkres dílu tedy používáme formáty bez asm ve jménu. Poznámka 2: pochopiteln lze použít i nkterý z formát, které jsou souástí instalace softwaru Creo. Formáty kst jsou ale nastaveny tak, že lépe odpovídají naším zvyklostem kreslení výkresu Vložení základního pohledu První pohled, který se vkládá do výkresu je vždy General - v záložce Layout klikneme na General -!!!klikneme na výkrese do místa, kde chceme pohled pibližn mít!!!, v tomto cviení nkam do horní poloviny formátu Ve zvoleném míst se zobrazí 3D pohled na tleso a panel Draving View, který slouží k nastavení smru pohledu, tedy natoení pohledu na tleso tak, aby vzniklo njaké 2D zobrazení. Možností je více, nejznámjší je volba Geometry references je to stejný princip jako pi orientování skici. - volíme Geometry ref - v tomto cviení reference Front je rovina FRONT Top je rovina TOP - tlaítkem Apply se pohled nastaví dle zvolených referencí

5 Pohled by ml být zorientován takto: Poznámka 1: nenatoil-li se pohled podle našich pedstav, kliknutím na Default orientation ho vrátíme zpt do 3D. Pak mžeme zkusit pohled znovu zorientovat. Poznámka 2: Chceme-li v pohledu použít nkterý z pedem definovaných ez, musí být pohled orientován tak, aby rovina ezu byla rovnobžná s rovinou papíru (u lomených ez alespo jedna z ploch ezu). pokud je pohled v poádku, ukoníme panel CLOSE Poznámka: v nkterých pohledech mohou být automaticky zobrazeny nkteré Annotations, tedy drsnosti, geom. tolerance apod. To niemu nevadí, zatím je necháme, jak jsou a doladíme je pozdji. Pokud nám vyložen pekáží, pejdeme na záložku Annotate. Pak klikneme na znaku zervená, podržíme pravé tlaítko a z nabídky volíme Delete. Znaka pestane být zobrazována. Pak ji lze kdykoliv znovu zobrazit (viz dále) Práce s pohledem Pokud potebujeme na vloženém pohledu udlat jakoukoliv úpravu, je zaátek postupu vždy shodný. Najedeme-li myší do pohledu, vytvoí se okolo nj obdélníková erchovaná hranice. Klikneme levým, hranice zervená, pohled je zvolen pro další akci. Stiskneme- li nyní pravé tlaítko (nestaí jen kliknout, musíme chvilku podržet), dostaneme nabídku a z ní volíme potebnou akci. Napíklad: Pohled je implicitn uzamen na míst nejde s ním posouvat. To mže být poteba, protože se velmi asto nepodaí umístit pohled napoprvé správn. Odemení pohledu pro posun: - najedeme myší na pohled, klikneme levým a pak chvíli stiskneme pravé tlaítko, zobrazí se nabídkový panel - v nabídce klikneme na Lock View Movement, zatržítko zmizí a nabídka zhasne - znovu klikneme do pohledu levým objeví se kurzor ve tvaru šipek - trvale stiskneme levé a pohybem myši pohybujeme pohledem Poznámka 1: pohled již zstane odemen, dále s ním mžeme posouvat již pímo. Pokud bychom ho chtli zamknout, postupujeme shodn jako pi odemení. Poznámka 2: pokud potebujeme pohled smazat je v nabídce píkaz Delete Poznámka 3: i ve výkresu lze ídit zobrazení rovin, os, pepínat mezi stínovaným a drátovým zobrazením apod. Aby se však zmny projevily, je poteba použít píkaz Repaint

6 2.5. Vložení dalších odvozených pohled Všechny další pohledy se dají již odvodit od prvního výchozího vloženého pohledu. Slouží k tomu volba Projection. - najedeme myší na pohled, od kterého chceme další pohled odvodit a klikneme levým tlaítkem, hranice okolo pohledu zervená pohled je vybrán pro další akci - v záložce Layout zvolíme Projection - klikneme myší na tu stranu od pvodního pohledu, kde chceme nový pohled odvodit, v tomto cviení dol pod pohled Nový odvozený pohled se okamžit automaticky vytvoí. Výsledek by ml být jako na obrázku vpravo. Poznámka 1: systém v nkterých pohledech mže automaticky zobrazit nkteré Annotations (znaky drsností, tolerance, apod.) Zatím se jimi nemusíme zabývat, doladíme je pozdji. Poznámka 2: odvozený pohled je závislý na pvodním pohledu. Smažete-li výchozí pohled, smažou se i všechny odvozené pohledy Zobrazení ez Rovinný ez Máme-li peddefinovány ezy ve 3D modelu, mžeme je nyní v pohledu použít. - najedeme myší na pohled v tomto cviení nejprve na horní pohled a klikneme levým tlaítkem, hranice zervená, podržíme pravé, zobrazí se nabídka - v nabídce klikneme na Properties - v panelu Draving view volíme Sections (ezy) - zvolíme 2D cross-section - zeleným + se zobrazí všechny peddefinované ezy - vybereme ez, v tomto cviení A Poznámka: v pohledu jdou použít pouze zelen zatržené ezy - nastavímefull (plný ez) - tlaítkem Apply dojde ke zobrazení ezu - je-li ez v poádku, zakoníme panel OK

7 Lomený ez Lomený ez použijeme v dolním pohledu. ez máme opt peddefinován, postup jeho zobrazení je naprosto totožný s pedchozím pípadem: - najedeme myší na dolní pohled a klikneme levým tlaítkem, hranice zervená, podržíme pravé, zobrazí se nabídka - v nabídce klikneme na Properties - v panelu Draving view volíme Sections (ezy) - zvolíme 2D cross-section - zeleným + se zobrazí všechny peddefinované ezy - vybereme ez, v tomto pohledu B - nastavímefull (plný ez) - tlaítkem Apply dojde ke zobrazení ezu V tomto pípad je ez lomený, bylo by proto vhodné zobrazit jeho prbh. - vodorovným posuvníkem v poli ez dojedeme doprava, abychom zobrazili zbytek ádku, jde o sloupeek Arrow Display - v ádku ezu klikneme do tohoto sloupeku, políko zezelená - nyní vybereme kliknutím pohled, kde má být prbh ezu zobrazen, v tomto cviení horní pohled - tlaítkem Apply dojde ke zobrazení prbhu ezu v horním pohledu Výsledek je následující: - uzaveme panel tlaítkem Close Poznámka: Panel Drawing View má dv varianty uzavení. Pokud jsme tlaítkem Apply aktualizovali pohled, je vlastn vše hotovo a panel k ukonení nabízí tlaítko Close. Pokud nepoužijeme tlaítko Apply, panel pro aktualizaci pohledu a souasné uzavení nabízí tlaítko OK ástený ez Z hlediska definice ezných rovin je úpln jedno, zda výsledkem má být ez plný nebo ástený, definice bude vždy stejná. Teprve ve výkresu se rozhodneme, jaký typ ezu zvolíme. Kdykoliv mžeme typ ezu i zmnit. Na procviení tohoto postupu zmníme v horním pohledu plný ez na ástený okolo otvoru. - najedeme myší do horního pohledu, až se zobrazí jeho hranice a klikneme levým tlaítkem, aby hranice zervenala - podržíme pravé a z nabídky vybereme Properties

8 - v panelu Draving View volíme Section - ve sloupci Section Area zmníme ez Full na Local Zvolíme-li typ ezu Local, systém automaticky aktivuje pole Reference. Zde je poteba vybrat ukotvení ezu. Je to njaká hrana, která bude ležet uvnit ezu. - v tomto cviení klikneme na njakou hranu svislé díry Dalším krokem je definice hranice ezu, systém opt automaticky aktivoval pole Boundary. Hranice ezu je urena árou, která vznikne automaticky spojením bod, kterými postupným klikáním obkroužíme místo ezu. - levým tlaítkem postupn klikáme body okolo svislé díry, body jsou automaticky spojovány árou, která bude tvoit hranici ezu - obkroužíme-li celou hranici zakoníme tvorbu hranice kliknutím prostedním tlaítkem - tlaítkem Apply v panelu Drawing View uvidíme výsledek Poznámka: pokud s hranicí nejsme spokojeni, klikneme znovu do pole Boundary a mžeme hranici definovat znovu. - je-li hranice v poádku, panel Drawing View uzaveme Close Úprava šrafování Pokud u vytvoeného šrafování nejsme spokojeni s hustotou nebo sklonem ar, mžeme šrafování upravit.v tomto cviení vyzkoušejte postup na libovolných šrafách. - najedeme myší na šrafy, až se zvýrazní (mode), pak klikneme levým tlaítkem, šrafy jsou vybrány pro úpravu, zvýrazní se erven - stiskneme pravé, až se objeví nabídka a volíme Properties - v panelu Menu Manager volíme Spacing - v dolní ásti panelu volbou Half šrafy houstnou, volbou Double ídnou - obdobn mžeme zvolit Angle, v dolní ásti panelu pak dostaneme nabídku úhl, vybereme nkterý z nich - ukoníme panel Menu Manager volbou Done

9 2.6. Kóty, znaky drsnosti, geometrické tolerance, osy Zobrazení prvk Všechny tyto prvky by ml již obsahovat 3D model. Na výkresu je nyní jen zobrazíme. Zobrazení probíhá postupn po jednotlivých pohledech. Nejprve tedy vybereme pohled kde chceme prvky zobrazovat. - najedeme myší do horního pohledu, až se zobrazí jeho hranice a klikneme levým tlaítkem, aby hranice zervenala - pepneme se na záložku Annotate a zvolíme Show Model Annotations Pohled se obklopí zmtí kót. V panelu Show model Annotations pomocí záložek v horní ásti mžeme zvolit s ím chceme pracovat. - v tomto kroku ponechme nyní záložku kóty V okn je seznam všech kót pítomných ve zvoleném pohledu (jsou to kóty, které jsme použili pi kótování skic). Pohybujeme-li myší po seznamu kót, v pohledu se vždy zvýrazní kóta, na kterou ukazuje myš. Pomocí zatržítek vybereme kóty, které chceme v pohledu zobrazit. V dolní ásti máme ikonky pro hromadné zatržení nebo naopak nezatržení všech položek. - v tomto cviení nejprve hromadn zrušíme všechna zatržítka a pak zatrhneme první ti - ukoníme panel OK Poznámka 1: I když je v panelu tlaítko Apply, jeho použitím se zobrazení kót v pohledu nezmní. Výsledek se projeví až po uzavení panelu tlaítkem OK. Poznámka 2: Panel Show model Annotations lze otvírat opakovan. Pi dalším otevení nabízí již jen kóty, které ješt v pohledu zobrazeny nejsou. Je tedy pehlednjší dávat do pohledu kóty postupn na nkolik opakování, než v jednom kroku nechat zobrazit všechny kóty najednou a ešit pak následn rozmístní velkého množství vzájemn se pekrývajících kót. Naprosto shodným zpsobem se pracuje s ostatními prvky drsnostmi, znakami geometrických tolerancí a osami otvor. V tomto cviení zkusíme v dolním pohledu zobrazit drsnost a osy otvor. - najedeme myší do dolního pohledu, až se zobrazí jeho hranice a klikneme levým tlaítkem, aby hranice zervenala - na záložce Annotate a volíme Show Model Annotations

10 Pohled se opt obklopí kótami, protože v panelu Show Model Annotations zstala od minula aktivní záložka kóty. My ale nyní chceme zobrazovat drsnosti, potebovali bychom pejít na záložku s drsnostmi. To pochopiteln jde, ale program je zde trochu nelogický. V záložce kóty jsou všechny kóty zatrženy. Jakmile pejdeme na jinou záložku, program zahrne všechny tyto zatržené kóty do zobrazení. Po ukonení panelu by se tedy do pohledu zobrazily i všechny tyto kóty. Procházíme-li tedy více záložek, musíme na všech záložkách, do kterých vlezeme zatrhnout co se má zobrazit. - hromadn zrušíme zatržení všech kót - pejdeme na záložku drsnosti a necháme zatrženo - pejdeme na záložku základny a osy Zde zjistíme, že díra se závitem (tedy ta, okolo které je v horním pohledu ástený ez) má osová kíž zobrazen dvakrát. Je to proto, že byla v tlese vytvoena nadvakrát) - zrušíme tedy jedno ze zatržítek, aby tam osový kíž byl jen jeden - ukoníme panel OK Výsledkem pedchozích operací by mlo být nco podobného, jako na následujícím obrázku. Vzhledem k tomu, že Creo zobrazuje nkteré Annotations automaticky, mže tam být i nco navíc. Z výsledku je zejmé, že systém vybrané prvky pouze zobrazí, ale nijak neeší jejich umístní, tedy aby se nepekrývaly apod. O umístní zobrazených prvk se musíme postarat sami Úprava zobrazených prvk Pokud njaký prvek potebujeme upravit, je poátek operace vždy stejný. Ukážeme na nj myší, zvýrazní se mode (kótu je poteba vybírat ukázáním na íslo). Následn klikneme, vybraný prvek zervená a tím je pipraven pro úpravy. Posunutí prvku Na vybraném prvku jsou zvýraznny významné body (konce vynášecích ar, text,..) pomocí tverek. Každý tento bod lze pímo posunout myší najedeme na nj a posouváme pi stisknutém levém tlaítku. Odstranní prvku Vybraný prvek lze odstranit (myslí se tím vypnout jeho zobrazování v pohledu): - klávesou Delete - nebo podržet pravé tlaítko až se objeví nabídka, vybrat položku Delete - nebo kliknutím na Delete v nástrojové lišt Poznámka: prvek lze opt kdykoliv znovu zobrazit pomocí Show Model

11 Annotations Pesunutí prvku do jiného pohledu Na prvku podržíme pravé tlaítko, po zobrazení nabídky volíme Move Item to view. Pak klikneme do pohledu, kam se má prvek pesunout. Otoení šipek Na prvku podržíme pravé tlaítko, po zobrazení nabídky volíme Flip Arrows. V tomto cviení zkuste pomocí výše popsaných postup upravit zobrazené prvky: - posunout kóty aby se nepekrývaly - smazat oznaení SECTION A-A v horním pohledu - otoit šipky u kóty 5 na zkosení rohu - pemístit geom. toleranci rovnobžnosti z horního do dolního pohledu Úprava textu u kóty Nkdy je poteba zasáhnout do textu zobrazovaného u kóty. Píkladem mže být v horním pohledu kóta 5 na zkosení rohu. Tam by bylo vhodné doplnit text na 5x45º. - vybereme kótu, podržíme pravé - z nabídky zvolíme Properties - pejdeme na záložku Display pedstavuje íselnou hodnotu a nejde smazat (i když ji smažeme, systém ji tam zas vrátí), u kóty tedy vždy zstane pvodní íselná hodnota. Tu ale mžeme doplnit dalším textem. - zapíšeme x45 - symbol stup získáme z panelu symbol, který se oteve tlaítkem Text Symbol - uzaveme panel OK 2.7. Vytvoení nové kóty, vytvoení poznámky Panel Show Model Annotations umožuje zobrazovat pouze prvky (kóty, osy, drsnosti,..), které byly vytvoeny již ve 3D modelu. To je správný postup, protože veškeré tyto informace by mly být již souástí 3D modelu. Ve vyjímených pípadech mže být poteba vytvoit ve výkrese prvek, který v modelu není. Píkladem mže být teba to, že njaký rozmr potebujeme na výkrese zakótovat jinak, než je ve 3D modelu Vytvoení kóty V tomto cviení zkusme v dolním pohledu zakótovat šíku tlesa. - v záložce Annotate vybereme ikonku s kótou - v panelu Menu Manager ponecháme On entity - klikneme na hranu tlesa, kde bude poátek kóty - klikneme na hranu tlesa, kde bude konec kóty - kliknutím prostedního tlaítka umístíme kótu

12 - panel Menu Manager uzaveme Return Poznámka: V panelu Menu Manager mžeme vybrat i jiné možnosti pro zachycení kóty. Volba On Entity, která umožuje vybrat hrany je ale nejastjší Vytvoení poznámky V tomto cviení zkusme v dolním pohledu na pravou hranu tlesa pipojit poznámku natít na zeleno - v záložce Annotate vybereme ikonku s poznámkou - v panelu Menu Manager zvolíme With Leader (protože poznámku chceme na odkazovou áru) - klikneme na Make Note Oteve se další panel. Zde v horní ásti mžeme vybrat, kde bude odkazová ára zaínat (On Entity = na hran, On Surface = na ploše). V dolní ásti pak typ znaky (Arrow head = šipka, Dot = teka, Filled dot vyplnná teka). Nejastjší kombinace je tedy hrana + šipka nebo plocha + vyplnná teka. V tomto cviení pipojíme poznámku na hranu. - ponecháme On Entity a Arrow Head - klikneme levým na hranu, kde má odkazová ára zaínat - kliknutím prostedním umístíme poznámku (tedy uríme místo kde má zaínat text poznámky) Objeví se panel, kam napíšeme text poznámky. - napíšeme text poznámky, ukoníme zeleným zatržítkem (nebo klávesou Enter) Panel nezmizí, protože poznámka mže mít více ádk, tj. nyní mžeme napsat další ádek poznámky, atd. Nechceme-li již další ádek, klikneme na zatržítko (nebo Enter) pi prázdném ádku. - klikneme znovu na zelené zatržítko (nebo stiskneme Enter) - ukoníme panel Done/Return Tímto samozejm není výkres hotový, zbývá ješt zpracovat (tedy zobrazit a následn umístit) spoustu dalších kót. To již nevyžaduje žádný nový postup, ale jen spoustu trplivosti pi opakování výše popsaných úkon.

13 3. VÝKRES HÍDELE - STRUNÝ PRVODCE Velmi asto je na výkresu hídele poteba zobrazit ez drážkou pro pero. Tato kapitola jen strun popisuje základní postup, který mžete využít pro vlastní práci. Na výkrese má být pibližn toto: 1) V modelu musíme pipravit dv ezné roviny jednu v podélné ose hídele procházející drážkou, druhou napí drážkou. V podélné ose vtšinou njaká rovina je, pro prez drážkou si vtšinou budeme muset nejprve njakou novou rovinu DTM definovat. V rovinách nadefinujeme dva ezy. 2) Ve výkresu jako základní pohled General volíme podélný pohled na hídel, tak aby drážka byla nahoru (nebo dolu). Okolo drážky nadefinujeme ástený ez. Poznámka: Pohled mže být orientován pochopiteln i tak, že drážka bude dopedu. Pak se v tomto pohledu obejdeme bez ezu. V drážce jsou zobrazeny tené hrany na zaátku válcových ástí drážky. Tch se lze zbavit: v Properties volíme View display a Tangemt edges display style pepneme na None. 3) Pro zobrazení prezu drážkou nejprve odvodíme pohled Projection DO BOKU!!!! (i když je pak obrázek prezu pod drážkou).

14 4) Bokorys nyní upravíme na prez drážkou. Vyvoláme panel Properties tohoto pohledu a nadefinujeme ez. Ten bude plný Full, a v Model edge visibility pepneme na Area tím se z ezu stane prez nebudou zobrazovány žádné další hrany za rovinou ezu. 5) V posledním kroku musíme vytvoený prez posunout dol pod drážku. To ale nejde hned, protože jde o odvozený pohled Projection a ten drží v ose hídele. Proto ped posunutím musíme zmnit typ pohledu z Projection na General (pohled General je nezávislý a dá se s ním libovoln posouvat). V Properties pohledu v položce View Type pepneme typ na General Nyní mžeme prez libovoln posunout pod drážku. Zbývá zobrazit kóty, znaky drsnosti,. To je ale už stejné jako v kapitole 2 této pedlohy.

Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň

Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň Hřebíky Obsah 1. Úvod... 1 2. Než začneme kreslit... 1 2.1. Zobrazení panelu nástrojů Kreslení... 2 2.2. Kreslicí plátno... 2 2.3. Mřížka...

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Praktické využití metod digitálního zpracování obrazu

Praktické využití metod digitálního zpracování obrazu STEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ INNOST obor 01 Praktické využití metod digitálního zpracování obrazu Vypracoval: Ondej Mikšík Oktáva B Gymnázium Kromíž Masarykovo nám. 496 2007 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Digitální obraz...

Více

Tato příručka vznikla v rámci projektu:

Tato příručka vznikla v rámci projektu: Tato příručka vznikla v rámci projektu: Inovace výukového procesu na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci ke zvýšení konkurenceschopnosti žáků ZŠ a SŠ v Jihočeském kraji registrační číslo GP:

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools Uživatelská dokumentace Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools: Uživatelská dokumentace Jan Bulánek, Zbyněk Falt, Lukáš Ježek a Jaroslav Keznikl Obsah 1. Úvod... 1 1.1.

Více

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku.

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku. Stažení a instalace První instalaci programu je třeba provést instalátorem. Instalátor programu je možno stáhnout na stránce installations.astrasw.cz/buildingdesign/buildingdesign.exe. Stáhne se instalační

Více

s REVITem Architecture dle ČSN - zakreslujeme podle normy

s REVITem Architecture dle ČSN - zakreslujeme podle normy s REVITem Architecture dle ČSN - zakreslujeme podle normy Střední průmyslová škola stavební v Plzni, 02 / 2009-1 - Učební text je vhodný pro učitele středních odborných škol při výuce konstrukčního cvičení

Více

Tvorba prezentace v SMART Notebooku

Tvorba prezentace v SMART Notebooku Tvorba prezentace v SMART Notebooku Učební text pro autory materiálů a učitele dálkového studia OSŠPo Kolín Projekt: Zavádění nových forem výuky do dálkového studia, využití e-learningového prostředí pro

Více

Přiřazení zdrojů. V té to ka pi to le:

Přiřazení zdrojů. V té to ka pi to le: 5 Přiřazení zdrojů V té to ka pi to le: Přiřazení pracovních zdrojů Přiřazení materiálových zdrojů Přiřazení nákladových zdrojů Přiřazení rozpočtových zdrojů Kapitola 5 Přiřazení zdrojů V minulých kapitolách

Více

1 Postup tvorby konstrukčních

1 Postup tvorby konstrukčních Lekce 1 Postup tvorby konstrukčních rámů Přehled tvorby konstrukčních rámů Pomocí prostředí Konstrukce rámů v dokumentu sestavy je možné vytvořit segmenty trajektorie a konstrukční rámy. V prostředí konstrukce

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

Kreslíme v Zoner Callisto 5

Kreslíme v Zoner Callisto 5 VOŠ a SPŠ Jičín Kreslíme v Zoner Callisto 5 Projekt SIPVZ 2006 Výuka kreslení vektorových obrázků 3 polakova@vos-sps-jicin.cz 10. 12. 2006 4 1. lekce... 8 1. Pracovní plocha Zoner Callisto 5... 8 2. Kreslení

Více

ON-LINE ZMNA PROGRAMU

ON-LINE ZMNA PROGRAMU ON-LINE ZMNA PROGRAMU ON-LINE ZMNA PROGRAMU 2. vydání - bezen 2008 OBSAH 1. ÚVOD...3 1.1. Základní princip innosti...3 1.2. Možnosti on-line zmn...3 1.3. Zapnutí podpory on-line zmn v prostedí Mosaic...4

Více

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA 1 2 I. Výzbroj a vybavení šermí Kapitola 1 Výzbroj Charakteristiky shodné pro všechny zbran. m.1 1 Existují ti typy zbraní: fleret, kord a šavle. 2 Všechny zbran smjí být

Více

Manuál pro práci s programem EndNote

Manuál pro práci s programem EndNote Manuál pro práci s programem EndNote František Chmelík & Karel Frömel 2013 Tento manuál byl vytvořen v rámci řešení projektu FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL 693/2013 Obsah Co je program EndNote a k čemu slouží?...

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Google dokumenty Tutoriál projektu MOSS studentská verze Nový Jičín 2010 Mgr. Gustav Žídek Osnova 1 Úvodní informace... 3 2 Cloud Computing...

Více

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Obsah Úprava a správa fotografií...5 1 Úvod...5 1.1 Obrazové formáty...5 1.2 Rozlišení...7 1.3 Tisk...8 2 Popis prostředí

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Úvodem Části příručky Efektivní studium Použité značení Jádro uživatelské příručky, kterou právě čtete, je rozděleno na dvě části. Každá z nich má své opodstatnění a odlišuje se jinou

Více

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upraveno podle stavu k 11.05.2007. PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upravené znní materiálu pro jednání Výkonného výboru MFS, O B S A H 1. Prvodní zpráva 2. Projekt ligové stadiony

Více

OpenOffice.org. Writer

OpenOffice.org. Writer OpenOffice.org Writer Obsah Balík užitečných programů!...9 OpenOffice.org Writer...10 Spuštění programu...10 Uživatelské rozhraní...10 Pracovní okno...10 Záhlaví okna...11 Hlavní příkazová nabídka...11

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO AutoCAD LT 2D kreslení technické dokumentace na počítači listopad 2006 Ing. Ladislava Krejčí Obsah ÚVOD

Více

Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové.

Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové. Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové. V této lekci si ukážeme, jak lze využít některé základní tvary

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R OpenOffice.org CALC Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz tabulkový kalkulátor Calc OpenOffice.org Calc Autor: Pavel Navrátil, Ing.

Více

Jazyk G a GLCBuilder. U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010

Jazyk G a GLCBuilder. U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010 Jazyk G a GLCBuilder U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010 JAZYK G A GLCBUILDER Uživatelská příručka pro tvorbu knihoven grafických prvků určených pro grafické programovací nástroje MICROPEL.

Více

Vaše uživatelský manuál CANON FAX-JX510P http://cs.yourpdfguides.com/dref/2378843

Vaše uživatelský manuál CANON FAX-JX510P http://cs.yourpdfguides.com/dref/2378843 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Poznejte svůj notebook

Poznejte svůj notebook Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku Poznejte svůj notebook Učební text pro předmět U086 Ing. Hana Hurtíková Praha 2011 Určeno pro studenty Univerzity třetího věku VŠE v Praze Hana

Více

Jednotlivé prvky mohou být vektorově reprezentovány pomocí: - bodů - linií - ploch (nebo-li polygonů)

Jednotlivé prvky mohou být vektorově reprezentovány pomocí: - bodů - linií - ploch (nebo-li polygonů) Vektorizace digitalizace prostorových dat Při vektorizaci vytváříme digitální vektorovou reprezentaci vybraných prostorových prvků jako například geologických jednotek, dokumentačních bodů, zlomů, vodních

Více