VOLEBNÍ NOVINY ODS. ...pojïte s námi dál! NEZAPOMEÒTE!!! Komunální volby 2006 se konají: øíjna Chrastava.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOLEBNÍ NOVINY ODS. ...pojïte s námi dál! NEZAPOMEÒTE!!! Komunální volby 2006 se konají: 20. - 21. øíjna 2006. Chrastava."

Transkript

1 Strana 20 NEZAPOMEÒTE!!! Komunání voby 2006 se konají: øíjna 2006 VOLEBNÍ NOVINY Komunání voby 2006 Obèanská demokratická strana - místní sdružení Chrastava ODS Chrastava O èem rozhodují komunání voby? Voby paramentní rozhodují o tom, kdo bude tvoøit mantiney, tj. o zákony a daší právní normy. Voby krajské a pro nás pøedevším voby komunání rozhodují o tom, kdo dostane možnost dokázat, že se v tìchto vytyèených mantineech dokáže pohybovat a napnit tak vize dašího rozvoje. Ta výše uvedená vìta je kíèová. Vytyèené mantiney jsou pomìrnì úzké, mìsto si napø. nemùže stvoøit vyhášku, která by bya nad rámec zákona (viz již zrušené vyhášky jiných mìst o zákazu pití akohou na veøejnosti), ae pøedevším mìsto nemùže rozhodovat o urèení daní, které jdou z kapes jejich obèanù. Mìsto dostává ze státního rozpoètu ze zákona jen urèitý pøídì penìz, pøídì maý a pro potøebný rozvoj mìsta nedostaèující. Pøitom na 90% toho, co by byo potøebné v našem mìstì udìat, se urèitì shodnou všichni opravit sinice, dobudovat infrastrukturu, zepšit vzhed mìsta, podmínky pro bydení a voný èas, udìat nìco pro zvýšení bezpeènosti atd., atd. Komunání voby nerozhodují pouze o tom, jesti ti, kteøí budou zvoeni, dokážou využít co nejefektivnìji (i nejspravedivìji) to, na co staèí bìžný rozpoèet, ae též o tom, jesti budou schopni získat i nìco navíc, a to jednak pøímo ve formì dotací, jednak i nepøímo, tj. se domuví se s jiným subjektem na reaizaci jeho akcí (viz v upynuém období napø. rekonstrukce nádraží ÈD). Právì z výše uvedených dùvodù pøistupovaa chrastavská buòka Obèanské demokratické strany vemi zodpovìdnì pøi výbìru kandidátù, kteøí se budou ucházet o zvoení v nadcházejích vobách. Snažia se vytvoøit kandidátku soženou z kandidátù, kteøí jako osobnosti, ae i jako koektiv, budou schopni v pøípadì svého zvoení øešit probémy, pøed které jsou zastupiteé pøi své práci stavìni a zároveò pøicházet i s novými neotøeými nápady....pojïte s námi dá! Komunání voby 2006 Obèanská demokratická strana - místní sdružení Chrastava VOLEBNÍ NOVINY Vydao Místní sdružení ODS Chrastava u pøíežitosti komunáních voeb Vyšo v srpnu 2006 Sazba a tisk: RECo design s.r.o. Chrastava Jsem pøesvìdèen, že se nám to podaøio, že jsme dokázai postavit kandidátní istinu, kterou tvoøí 19 výrazných osobností (a daší dvì jsou pøipraveny jako náhradníci), kteøí vynikají: a) znaostí místního prostøedí (témìø všichni jsou douhoetými obèany Chrastavy), b) zkušenostmi (8 souèasných nebo bývaých èenù zastupitestva, 3 souèasní nebo bývaí èenové rady mìsta, kandidatura øediteù organizací i podnikateù) i dravým mádím (3 madší 30 et, 7 do 35 et) c) vzdìáním (8 vysokoškoákù, ae pøitom vyvážená vzdìanostní a profesní struktura) d) respektem k tzv. okrajovým èástem (5 zástupcù z Andìské Hory a z Vítkova) e) chutí a schopností pracovat i na úkor svého voného èasu ve prospìch zájmù mìsta Vážení spouobèané, kandidáti Obèanské demokratické strany pøed Vás pøedstupují se svým programem do komunáních voeb 2006 a uchází se o Vaše hasy. Jménem všech kandidátù mohu síbit, že zastupiteé zvoení za naši voební stranu budou po ceé voební období usiovat o daší rozvoj našeho mìsta. Ing. Michae Canov, starosta Z obsahu: Naši kandidáti - nìco máo o sobì / Voební program ODS 2006 / Naše fiozofie / Zákadní programové teze / Hospodaøení mìsta / Co sibujeme pro pøíští ètyøi roky? / Jak se nám daøio v minuém voebním období? / Jinýma oèima... / Pozvání na pøedvoební mítinky /

2 Strana 2 Rozvoj mìsta - cesta k øešení souèasných probémù V tomto voebním období bychom rádi aktuaizovai Program rozvoje mìsta Chrastavy tak, aby odpovída souèasným podmínkám pro rozvoj mìsta. Cíe tohoto programu by mìy být využívany a respektovány pøi pánování budoucích projektù a pøi rozhodování orgánù samosprávy. Zákadními cíi Programu rozvoje mìsta Chrastavy by mìy být: - Vytvoøení takových podmínek pro podnikatee, aby zde moha vzniknout nová pracovní místa pro idi s rùzným stupnìm vzdìání a kvaifikací, která nejsou úzce vázana pouze na automobiový prùmys. Budeme podporovat projekty z obastí ehkého prùmysu, nevýrobních odvìtví a sužeb. - Hedání øešení situace spojené s nepøíznivými zmìnami sociání struktury èásti obyvate mìsta. Budeme aktivnì bojovat proti vzniku nežádoucích ubytoven typu "Kovák", které èasto pøináší obyvateùm mìsta zvýšené bezpeènostní riziko a také napø. postupný úpadek sužeb. Chceme, aby se Chrastava staa atraktivním místem pro pøípadné nové obyvatee, kteøí budou pro mìsto skuteèným pøínosem. - Cestovní ruch vidíme jako jeden z nejdùežitìjších faktorù pro budoucí rozvoj mìsta, proto budeme podporovat vznik dostateèných ubytovacích kapacit v rámci mìsta i v okrajových èástech. - Dùežitou podmínkou pro úspìšný rozvoj mìsta je dostateèný pøíiv finanèních zdrojù. Možnosti pro financování daších projektù v budoucích etech pøímo z rozpoètu mìsta jsou výraznì omezeny kvùi závazkùm mìsta z minuých et. Naší snahou tedy bude spoupráce se soukromými investory a v neposední øadì zajištìní financování rùzných projektù ze státních dotací a ze strukturáních fondù Evropské unie Ing. Pave Štek, èen rady mìsta Nìkoik vìt pøed vobami do zastupitestva mìsta Již témìø ètyøi roky seduji dìní v Chrastavì takøíkajíc zvenèí, mimo radnici, z pohedu obèana mìsta. Takový pohed je èasto kritiètìjší. Musím øíci, že ani já jsem našeho pana starostu neušetøi názorù na vývoj mìsta ani dobøe mínìných, ae pøesto poemických poznámek k èinnosti zastupitestva, mìstského úøadu, mìstských organizací èi dokonce k jeho vastním aktivitám v úøadu prvního zástupce mìsta. Micha Canov pøed posedními vobami prohási, že chce z postu starosty pokraèovat v kidném a soustavném rozvoji mìsta, pøitom ae pøinést do øízení mìsta i své pohedy a tøeba i nová a epší øešení starých probémù. A jak se mu toto obecné, ae pøesto jasné prohášení podaøio napnit? Pøednì je nutno pøiznat, že Micha mì sožitìjší pozici koaice ODS a US v roce 2002 zvítìzia pouze se ziskem 43,2% hasù. Protože však poitická kutura a spoupráce na úrovni zastupitestva je v Chrastavì tradiènì na vysoké úrovni, mám za to, že se nejednao o handicap pøíiš významný. Rozvoj a obnova mìsta pokraèovay de mého názoru více než uspokojivì dokonèení stavby nového domu s peèovateskou sužbou, úspìšné završení rozsáhé rekonstrukce radnice, reaizace douho pøipravované výstavby škoní jídeny, opravy øady místních komunikací, zahájení zásadní obnovy zákadní škoy na námìstí, díèí úspìchy v obasti veøejné dopravy, kutury, významný rozvoj spoupráce s partnerským mìstem Eichstätt, zejména ve prospìch dìtí atd. Musím také pøiznat, že vedení mìsta v èee s panem starostou dokázao navázat øadu užiteèných kontaktù, což napomoho mimo jiné k zajištìní financování již uvedených významných investic. Osobnì bych panu starostovi chtì podìkovat za úspìšné doøešení finanèní kontroy dotace na výstavbu 10 bytù na Bíokosteecké uici, tady probému, který jsem muse pøedat na závìr svého voebního období. Vemi mne také potìšio podstatné zepšení kvaity internetových stránek mìsta a rozsah tam dostupných informací. Jsem pøesvìdèen, že kandidátka ODS do komunáních voeb i Ing. Michae Canov jako uchazeè o køeso starosty si zasouží vaši podporu a že budou moci dáe pokraèovat v práci pro mìsto a jeho obyvatee. Pokud bych moh, pøeda bych jim do dašího období tìchto nìkoik doporuèení: - pøi pánování všech aktivit dùsednì respektovat patnou koncepci rozvoje mìsta (pøipomínám Program rozvoje mìsta z roku 1997, Program rozvoje cestovního ruchu z roku 2000, územní pán by mì být mìnìn až po skuteènì dùkadném posouzení souadu navrhovaných zmìn se zájmy vìtšiny obèanù) Naši kandidáti - nìco máo o sobì: Strana 3 - pøestože jsem zarytý nepøíte pøerozdìování prostøedkù pøes jakékoi veøejné rozpoèty formou dotací apod., pøikáním se k pøípravì nìjakého významného projektu s cíem zajistit jeho financování z prostøedkù Evropské unie (programové období ); takovým projektem by de mého názoru moha být napø. zásadní pøestavba sportovního areáu v Turpišovì uici pro potøeby obyvate mìsta i pro úèey rozvoje cestovního ruchu ve spoupráci s TJ Spartak - soustøedit se více na otázky bìžného fungování mìsta stáe máme rezervy v péèi o èistotu a vzhed mìsta, potøebujeme øešit bezpeènostní rizika vèetnì nepøíznivých jevù souvisejících s existencí podivnì pøežívajících ubytoven, dopravní probémy, stav zákadní technické infrastruktury atd. (Øíkai jsme: možná nebudeme schopni zajistit prostøedky na veký poèet investièních akcí, ae poøádek v širokém sova smysu a zákadní sužby na patøièné úrovni bychom v 21.stoetí mìi zajistit vždy; mysím, že to patí stáe). Petr Medøický, èen ODS starosta v etech Ing. Michae CANOV 45 et starosta Èen Obèanské demokratické strany "Po osmi etech, kdy jsem v tandemu s Mgr. Petrem Medøickým pracova na zdejší radnici jako místostarosta, jsem by v roce 2002 zvoen všemi novì zvoenými èeny zastupitestva mìsta (s výjimkou jednoho) starostou našeho mìsta. Ve své funkci jsem se snaži ve spoupráci se èeny rady mìsta, se èeny zastupitestva, se svými spoupracovníky na chrastavské radnici, ae i v rámci mikroregionu, euroregionu, jednáním s krajskými radními a hejtmanem, posanci i senátory, s krajskými a s ministerskými úøedníky, ae též s podnikateskými subjekty se zasadit o rozvoj našeho mìsta. Je na Vás, obèanech a voièích, zhodnotit nejen co a jak se podaøio, ae též rozhodnout, zda je i ve Vašem zájmu pokraèovat v dosavadní inii rozvoje našeho mìsta. V pøípadì, že vaše odpovìï bude kadná, vìøím, že Vaši dùvìru dostanu nejen já jako kandidát Obèanské demokratické strany na starostu, ae i daší èenové naší kandidátky. V pøípadì získané dùvìry jsme pøipraveni pracovat na daším a soustavném rozvoji našeho mìsta, naší Chrastavy. 2. Ing. Jiøí MLYNÁØ 56 et výzkumný pracovník Narodi jsem se v roce 1950 a od té doby žiji v Chrastavì. V roce 1973 jsem absovova VŠST Liberec. Jsem ženatý, mám dvì dospìé dìti a pracuji u firmy VÚTS a.s. v Liberci. Po odmce jednoho voebního období se chci jako zastupite za ODS vrátit do zastupitestva mìsta, kde bych se rád s ostatními zastupitei podíe na daších pozitivních zmìnách v Chrastavì. Jako nestraník bych se též rád zasadi o to, aby rozhodování zastupitestva mìsta nebyo zatíženo zbyteènými pseudostranickými rozepøemi, ae vždy rezutovao pouze z jasných a konkrétních argumentù.

3 Strana 4 Strana 5 3. Ing. Pave ŠTEKL 32 et - informatik, èen rady mìsta Vážení spouobèané, díky Vašim hasùm, které jste dai naší kandidátce v minuých vobách, jsem mì možnost stát se již podruhé èenem zastupitestva a také rady mìsta. Získa jsem tak cenné zkušenosti a dobrý pøehed v probematice samosprávy a øízení mìsta, které chci ve spojení se svými profesními znaostmi (informatik a projektový manažer) dáe prohubovat a aktivnì využívat i v daším voebním období. Pøitom mou osobní prioritou je zamìøení se na nastartování skuteènì dynamického rozvoje území mìsta, které je jedním z piíøù našeho voebního programu. Nechci zùstat stranou ani pøi øešení tak sožitých úkoù, jako jsou napø. hedání možných úèinných zpùsobù reguace živeného pøíivu nových neproduktivních obyvate, který je vážným rizikem pro sociání a bezpeènostní situaci ve mìstì èi vytváøení vhodných podmínek pro rozvoj zamìstnanosti a cestovního ruchu. Pøedem dìkuji za Vaše hasy kandidátùm ODS! 4. Mgr. Aeš TRPIŠOVSKÝ 43 et - øedite zákadní škoy èen zastupitestva mìsta, pøedseda finanèního výboru mìsta 7. Josef ZITKO 61 et vychovate èen zastupitestva mìsta Èen Obèanské demokratické strany "V Chrastavì žiji od roku Vemi rád pracuji s mádeží, ae zajímám se také o sociání probematiku v širších souvisostech. Právì to mì pøivedo k aktivnímu se zapojení do práce v zastupitestvu, kde pracuji s pøestávkou již od roku 1990 a mám chu a zájem se na práci zastupitestva i nadáe podíet. 8. Kateøina ROŽCOVÁ 32 et mateøská dovoená Jsem vdaná, mám dvì dìti a v souèasné dobì jsem na mateøské dovoené. V Chrastavì žiji 22 et a není mi hostejné, co se koem mì dìje. Proto také kandiduji, abych i já moha svými nápady, postøehy a pøipomínkami pøispìt na její rozkvìt. Vzdìání je nejepší investice do budoucnosti. Jednou ze zákonných povinností obce je zabezpeèit podmínky pnìní povinné škoní docházky a obec tak má za dìti svých obèanù významnou odpovìdnost. Jednou z mých priorit je vytvoøení fungující vazby obce, škoy a rodièovské veøejnosti ideáu smìøujícího k moderní škoe v moderním prosperujícím mìstì. 5. Miosava ŠÍROVÁ 53 et - øediteka škoní jídeny èenka zastupitestva mìsta Mùj veký sen nová jídena se již napni, ae to vùbec neznamená, že se nechci de svých si podíet na daším rozvoji mìsta. Naopak, chci pracovat pro mìsto tak, jak bude potøeba. A také chci spojit pøíjemné s užiteèným neboi pokud budu opìtovnì zvoena èenkou zastupitestva, ráda bych i nadáe pùsobia na svatbách jako oddávající. 9. Mgr. Vácav SEVERA 31 et uèite Svojí kandidaturou chci podpoøit dokonèení rekonstrukce budovy škoy na námìstí a pøípadnou reaizaci daších projektù spojených se škoou i mimo ni. Jsem š astnì ženatý a bydím v Andìské Hoøe. 6. Martin TROJAN 26 et obchodní zástupce Èen Obèanské demokratické strany Narodi jsem se v Liberci, ae i pøes to jsem zde u nás v Chrastavì naše pøed ètyømi ety svùj nový domov. Chrastava mi nebya cizí ani pøed tím. Díky pøièinìní souèasného starosty (tehdy místostarosty) a mého profesora chemie na gymnáziu Ing. Michaea Canova jsem od roku 1996 zaèa pùsobit jako vedoucí kroužku výpoèetní techniky na Zákadní škoe ve Škoní uici. Podaøio se mi prosadit a zreaizovat výstavbu nové poèítaèové uèebny a též jsem by u zrodu rychého pøipojení Chrastavy na internet. Pøed pìti ety jsem se vrhnu do zdravotnictví, a to jak studiem, tak i prací. Nyní pùsobím v obasti zdravotnického zásobování. Rád bych se v Chrastavì podíe na zepšení sužeb pro obèany, kuturního a sportovního vyžití a též otázce sociáních vìcí, které jsou mi vemi bízké. Mysím si, že "chrastaváci" mají mít možnost využití rùzných sužeb tøeba i o víkendu a nemají být závisí na dojíždìní do Liberce. Chci zde vybudovat kvaitní zázemí pro svoji budoucí rodinu, protože Chrastava je naše spoeèné místo pro život. 10. Petr PAPRSKÁØ 20 et student veite dobrovoných hasièù Jsem student a nyní bych chtì studovat na VŠ. I když jsem pomìrnì madý, mám šanci pomáhat svému okoí a též dobrovoným hasièùm Vítkov, jejichž jsem veiteem.

4 Strana 6 Strana MVDr. Karin TVRZNÍKOVÁ 40 et veterinární ékaøka V Chrastavì bydím od roku 1969, kdy jsem se sem pøistìhovaa s rodièi z Hrádku nad Nisou. Od roku 1996 zde provozuji soukromou veterinární praxi. Úspìšnost mého povoání je zaožena samozøejmì na správné éèbì zvíøat v mé ordinaci, ae nedínou souèástí tohoto úspìchu je havnì komunikace s majitei. Tato komunikace s idmi zahrnuje nejen jejich probémy se zvíøecím pøíteem, ae i spoustu daších vìcí týkajících se života v našem mìstì. Doufám, že budu moci díky tìmto informacím, pokud mi to bude umožnìno, prospìt i veøejnému životu v našem mìstì. 15. Stanisav WOLF 35 et - vedoucí výroby Jsem rodiý "Chrastavák" a žiji zde tedy již 35 et. Pracuji jako technik v soukromé firmì, jsem ženatý a mám 3 dìti. Právì z tìchto dùvodù bych se chtì zasoužit ve mìstì Chrastava jak o podporu soukromého podnikání, tak i o co možná nejepší využití voného èasu mádeže. 12. Vratisav PROCHÁZKA 29 et úèetní V tìchto vobách poprvé kandiduji do mìstského zastupitestva, doposud jsem by jen voiè. Chtì bych prezentovat názory madších idi a madých rodin. Rád bych se zasadi o vybudování odpovídajícího zázemí jak pro maminky s dìtmi, tak i sportovního zázemí a dìní v Chrastavì, jeikož i sám aktivnì sportuji. 16. Pave HUDEC 55 et - živnostník èen finanèního výboru mìsta Jako živnostníkovi podnikajícímu v pohostinství a cestovním ruchu mi záeží na tom, aby se v Chrastavì úspìšnì rozvíje cestovní ruch. Zajímá mì však i hospodaøení mìsta jako ceku, proto jsem v upynuém období by èenem finanèního výboru a budu rád, když i v násedujícím období budu moci být nápomocen dašímu rozvoji našeho mìsta. 13. Aena Štìchová 51 et - zdravotní sestra Již nìkoik et jsem èenem bytové a sociání komise, protože mì baví práce s idmi a pro idi. Také se zajímám o sport a pøírodu. Mysím, že je správné podporovat èinnost maých sportovních oddíù i zájmových kubù, ae i výstavbu veøejných sportoviš a parkù v našem mìstì. 17. Mgr. Jana BEZVODOVÁ 61 et - dùchodkynì èenka pøedstavenstva MBD Narodia jsem se roku V Chrastavì žiji 59 et. Po ukonèení studií na Pedagogické fakutì v Liberci jsem 39 et pracovaa s dìtmi jako uèiteka na zákadní škoe. Nyní jsem dùchodkynì, mám dvì dospìé dìti a tøi vnouèata. Mám ráda hezké prostøedí. K mým koníèkùm patøí práce na zahradì, houbaøení a rekreaèní cykistika. Èasto navštìvuji divada a koncerty. Sympatiètí jsou mi idé bez faše a pøetváøek, kteøí dokáží udìat mnoho nejen pro sebe, ae i pro druhé. Zamítám názor: Nic nedìej, aespoò nic nezkazíš. Pokud to bude možné, pøispìji svou iniciativou k rozvoji a potøebám našeho mìsta. 14. Danuše HUSÁKOVÁ 51 et manažer, pøedsedkynì TJ Spartak Chrastava 18. Bc. Mian NOVÁK 45 et - uèite uèòovského škoství V roce 1955 jsem odstartovaa životní dráhu jako dívenka, poté vdaná žena a maminka, v souèasné dobì již babièka dvou vnouèat. Od svých 8 et bydím v Andìské Hoøe. Již od zákadní škody pravidenì sportuji. Cíem mého snažení je podpora organizovaného a rekreaèního sportu ve všech jeho podobách. Pro tento cí vytváøet pøíznivé ekonomické a materiání podmínky. Jak získávat pro myšenku pravideného sportování mádež a ostatní obèany je již na nás všech. Mé vzdìání je úpné støední odborné s maturitou ekonomického smìru a pracuji jako øediteka menší firmy.

5 Strana 8 Strana Jiøí FLEMING 60 et - technik Jsem vyuèený eektromontér rozvodných zaøízení a absovent gymnázia v Jabonci nad Nisou. Od roku 1971 jsem by zamìstnán jako státní zamìstnanec u Poicie ÈR Liberec, a to až do doby odchodu do starobního dùchodu. V souèasné dobì pracuji jako provozní technik u spoeènosti Technické a stavební sužby a.s., Chrastava. V mádí jsem se vìnova sportu, zejména kopané, ehké atetice, horoezectví, vèetnì vysokohorské turistiky. V souèasné dobì se vìnuji pøedevším aktivnímu odpoèinku pøi zveebování domu, jízdì na motorce po pøírodì, vnouèatùm a rodinì, dáe jsem vekým patriotem Sovanu Liberec, kde nevynechám žádný zápas v kopané. Strana za kterou kandiduji, nabízí možnost pomáhat idem øešit probémy na místní úrovni cestou komunání poitiky v obasti infrastruktury, dopravní obsužnosti a zásobování venkova. N 1 Mgr. Jarosava TROJANOVÁ 55 et manažer Èen Obèanské demokratické strany V Chrastavì jsem naša pøed ètyømi ety svùj nový domov pro sebe a svoji rodinu. Pracuji jako manažer správy nemovitostí a ráda bych využia svých vìdomostí a zkušeností k dašímu rozvoji našeho mìsta. Voební program Obèanské demokratické strany Naše cíe a úkoy Vážení spouobèané, pøedkádáme Vám voební program Obèanské demokratické strany pro komunání voby v roce ) Zajistíme kompetní dokonèení rekonstrukce budovy škoy na námìstí. Budeme usiovat o zajištìní dopòkové dotace k již získané s cíem minimaizovat dopady této akce na mìstský rozpoèet. 2) Budeme usiovat o rekonstrukci kuturního zaøízení v Turpišovì uici (bývaé škoní jídeny), tzn. vyvineme maximání snahu o získání státní dotace potøebné k reaizaci této akce. 3) Vyvineme úsií k cekovému zepšení dopravní infrastruktury. Pøes kompikace v upynuém období chceme ve spoupráci s Libereckým krajem dosáhnout reaizace pøeožky sinice II. tøídy (z trasy Žitavská, námìstí 1. máje, Frýdantská na trasu Pobøežní u.), významnì tak odehèit centru mìsta a zepšit spojení na Frýdant. 4) Budeme intenzivnì jednat s potencionáními investory s cíem dosáhnout vzniku nové obytné zóny v Chrastavì 60 rodinných domù v obasti Poní uice. 5) Jsme si vìdomi, že pøes snahu a urèité výsedky v upynuém voebním období se nám ne vždy daøí vìnovat dostatek finanèních prostøedkù na obnovu a prùbìžné opravy místních komunikací. Pøi vìdomí omezených mìstských prostøedkù se chceme této probematice vìnovat ve zvýšené míøe. 6) Pokusíme se zajistit financování na kompexnìjší rekonstrukci pøíjezdu do prùmysového areáu za vakovým nádražím a rekonstrukci autobusového nádraží. 7) Víme o dùežitosti a významu veøejné dopravy, pøedevším pak do krajského mìsta Liberce. Na jednu stranu vítáme pánované zkvaitnìní vakové dopravy zásuhou projektu Regiotram Nisa. Na druhou stranu, a to pøedevším, hodáme vyvíjet i nadáe maximání úsií k zachování kvaitního autobusového spojení, které do Liberce nemùže pro znaènou èást mìsta vakové spojení Regiotramem adekvátnì nahradit. N 2 Martin JERSÁK 25 et programátor Èen Obèanské demokratické strany Mezi moje záiby patøí moderní technoogie a spoeèenský život. V souèasné dobì pracuji jako programátor a studuji vysokou škou v oboru apikovaná informatika. Víkendy rád trávím se svojí pøítekyní na spoeèenských akcích. Rád bych se zasadi o modernìjší tváø a fungování mìsta Chrastavy, vèetnì spoeèenských udáostí. Mým mottem je: "Práce, chéb a hry". 8) Budeme nadáe usiovat o koordinované energetické øízení mìsta s dùrazem na provedení opatøení vedoucích ke snížení energetických nároèností objektù a zvýšení efektivity zdrojù a tepených rozvodù (napø. na zákadì energetických auditù). 9) Budeme usiovat prostøednictvím investora SVS a.s. o reaizaci úpravy kanaizaèní sítì v Nádražní a Luèní uici. 10) Budeme spoupracovat se škoami všech typù (zákadní, mateøské a maotøídní) na jejich daším rozvoji. Nepoèítáme a nebudeme podporovat redukci èi zásadní organizaèní zmìnu proti souèasnému stavu. 11) Zachováme a budeme nadáe rozvíjet významnou kuturní instituci v našem mìstì Spoeèenský kub a jeho souèásti - muzeum, knihovnu, internetový kub, informaèní centrum. Úkoem Spoeèenského kubu bude nadáe i rozvoj mimoškoní èinnosti v zájmových (napø. hudebních èi jazykových kurzech) a samozøejmì i nadáe organizace jak nejvýznamnìjší kuturní akce roku - Chrastavských savností, tak etos zahájených každoroèních mìstských pesù. 12) Budeme podporovat sportovní èinnost. Zachováme dotace pro sportovní a spokovou èinnost. V pøípadì již avizovaného zájmu sportovních oddíù budeme pøipraveni jednat o pøípadné transformaci majetkových vztahù k jednotivým sportovištím. Nadáe chceme podporovat i neorganizovanou sportovní èinnost ve mìstì a podporovat veøejná sportovištì. Komunání voby 2006 ODS Chrastava ODS 13) Mìstské byty budeme pøidìovat v souadu s pravidy pro pøidìování bytù zejména kvaifikovaným odborníkùm pro mìsto (napø. pedagogùm). Zároveò však budeme z dùvodu podstatného pokesu poètu tìchto bytù hedat i jiné zpùsoby zajištìní bydení pro odborníky a profese, o které bude mít mìsto zájem. 14) V zájmu rozvoje okrajových èástí mìsta chceme zachovat existenci osadních výborù v Andìské Hoøe a Vítkovì s finanèní podporou mìsta. 15) Budeme nadáe rozvíjet spoupráci s partnerským mìstem Eichstätt v Bavorsku. Chceme, aby nadáe trvaa spoupráce ško a madých fotbaistù našich mìst. 16) Budeme se pravidenì zabývat bezpeènostní situací ve mìstì. Budeme nadáe za úèasti Poicie ÈR a mìstské poicie vyhodnocovat bezpeènostní situaci ve mìstì a hedat øešení vznikých probémù. Pøedevším pak budeme prostøednictvím výše uvedených poicejních sožek usiovat o bezpeènost našich obèanù a snažit se chránit jejich soukromý majetek a majetek mìsta pøed projevy vandaismu. 17) Cítíme nutnost nadáe podporovat rozvoj chrastavského sboru dobrovoných hasièù, a to jak ve smìru provozu

6 Strana 10 zásahové jednotky, tak i ve smìru daší èinnosti hasièského muzea. 18) Chceme úèinnì bránit zájmy a pozici mìsta i v pøípadných sporech se státními orgány a jejich úøedníky (viz. spor s finanèním úøadem ohednì vrácení dotace a penáe ve vìci Bíokosteecká 50). 19) Budeme dùraznì usiovat o zrušení a zabránìní existence ubytoven typu Kovák, pokud by mìy pøedstavovat riziko pro bezpeènost a rozvoj mìsta. 20) Chceme v douhodobém horizontu pøistoupit za pomoci Evropských strukturáních fondù k zásadní rekonstrukci a rozšíøení budovy škoy ve Škoní uici (která by zároveò znamenaa uvonìní budovy škoy v Revouèní uici). Vzhedem k pøedpokádané nároènosti pøepokádáme v násedujícím voebním období do roku 2010 pøípravu projektu. 21) V pøípadì voebního úspìchu chceme i nadáe poøádat pravidené diskuse s obèany aneb "veèery se starostou", zamìøené vždy na konkrétní obasti života v našem mìstì. Naše fiosofie Stavíme stáe na stejných zákadech. Našimi zákadními principy jsou: mìsto je tu pro obèany, ne naopak; obèan je naším nejdùežitìjším zákazníkem probémy je tøeba øešit tak, jak požaduje vìtšina obyvate, pøi zachování práv menšinových skupin zákadní životní podmínky je nutno zajiš ovat pro všechny obèany mìsta cíem je trvaé zepšování životní úrovnì a prostøedí pro život ve mìstì a jeho okoí Hospodaøení mìsta Uvádíme nìkteré údaje o vývoji pøíjmù a výdajù za upynué 4 roky (v tis. Kè): Strana Pøíjmy cekem Bìžné pøíjmy cekem Podíy na daních Místní a správní popatky Místní hospodáøství Ostatní Bìžné dotace Kapitáové pøíjmy cekem Prodej akcií Prodej majetku Prodej majetkových podíù Kapitáové dotace Výdaje cekem Bìžné výdaje cekem Kapitáové výdaje cekem Sado Financování duhová sužba v % 13,42 % 14,73 % 3,35 % 6,49 % Zákadní programové teze Prostøedky, které využíváme a nadáe chceme využívat k napnìní spoeèných cíù: iniciovat a podporovat využití území mìsta a pøiehých obcí pro podnikateskou èinnost v souadu s programem rozvoje mìsta (který ovšem již vyžaduje díèí aktuaizaci), bydení i rekreaci v rámci patné územnì pánovací dokumentace napomáhat zvyšování pøíjmù jednotivcù i organizací a zpìtnì tak získávat prostøedky na reaizaci zámìrù mìsta zdokonaovat a podporovat systém vzdìávání a osobního rozvoje obèanù pøispívat ke zdokonaování dopravních vazeb pøedevším ve veøejné dopravì rozvíjet aktivity v obasti cestovního ruchu vytváøet a respektovat podmínky pro ochranu životù, zdraví a majetku Informace o sjednaných závazcích mìsta (v tis. Kè): závazek (pøi podpisu 2006 umoøení vìøite smouvy) závazku roèní spátka OSBD Liberec vèetnì úrokù rok mìs. (kotena Andìohorská) SFŽP (kanaizace Liberecká) ÈMHB a.s. (DPS) b.j. obèané (byt. dùm Turpišova) VB CZ, a.s. (radnice + refinancování) Cekem FRB - obèané Naším ideáem je hospodaøit tak, abychom byi vždy v pusu, abychom nemusei používat pojmy úvìr èi zadužení. Skuteènost však èasto bývá sožitìjší. A tak byy v minuosti úvìrové prostøedky použity mimo jiné na výstavbu domu s peèovateskou sužbou a též na dostavbu bytù v Turpišovì uici. Ve voebním období 2002 až 2006 pak by použit úvìr na dokonèení rekonstrukce radnice. Varianta pøijetí úvìru v nastávajícím voebním období by pøiša v úvahu jen v pøípadì mimoøádné naéhavosti a dùežitosti. Je ovšem na místì konstatovat, že možnosti mìstského rozpoètu pøedevším v roce 2007 budou do znaèné míry ovivnìny tím, zda bude získána na rekonstrukci škoy ještì dodatková dotace. Je zøejmé a patio to již v minuém období (škoní jídena, škoa), že reaizace vekých, ae i støedních investièních akcí, bude závisá na zajištìní spoufinancování, jinak øeèeno bude závisá na zajištìní dotace. To se v nadcházejícím voebním období týká nejen rekonstrukce budovy Spoeèenského kubu, ae i tøeba rekonstrukce autobusového nádraží. Pro mìsto ae existuje ještì jedna možnost reaizace dùežitých investièních akcí. A sice náežitì spoupracovat a kvaifikovanì pøedkádat požadavky jiným investorùm na území mìsta. V minuém období tak po mnoha etech došo k rekonstrukci nádražní budovy. V období násedujícím touto cestou budeme usiovat ve spoupráci s Libereckým krajem o reaizaci pøeožky II/592, která by vemi zásadním zpùsobem zepšia dopravu v centru mìsta, ae též ve spoupráci s SVS a.s. o reaizaci úpravy kanaizaèní sítì v uicích Nádražní a Luèní. Chrastavu navštívi prezident ÈR pan Vácav Kaus a hejtman Libereckého kraje Petr Skokan. Na závìr této kapitoy dopòujeme informaci o finanèním pánu pro násedující období (v tis. Kè):

7 Strana Pøíjmy cekem Bìžné pøíjmy cekem Daòové pøíjmy Nedaòové pøíjmy Pøijaté bìžné dotace Kapitáové pøíjmy cekem Kapitáové - vastní pøíjmy Kapitáové - pøijaté dotace Výdaje cekem Bìžné výdaje cekem Kapitáové výdaje cekem Sado Financování Porovnání voebního programu z r se skuteèností v r Strana 13 V roce 2002 vyšy naše voební noviny a v nich pak jako souèást voebního programu kapitoa Naše cíe a úkoy (viz též.: Mysíme si, že není tvrdší a pøitom férovìjší zpùsob, než pøímo porovnat, nakoik jsme schopni pnit své pøedvoební siby. 1) Rok 2002: Jsme si vìdomi, že je nezbytné vynaožit veškeré úsií na dokonèení již zapoèatých významných investic v našem mìstì - výstavby domu s peèovateskou sužbou v Turpišovì uici a rekonstrukci areáu radnice. Rok 2006: Výstavba domu s peèovateskou sužbou bya dokonèena roce 2003 a od té doby již pnì souží našim seniorùm, rekonstrukce radnice bya dokonèena a radnice se po etech staa skuteènì reprezentativní budovou mìsta. duhová sužba 9,35 % 8,83 % 7,57 % Co sibujeme pro daší ètyøi roky? Øada pánovaných aktivit je pochopitenì závisá na zajištìní finanèních prostøedkù v øadì pøípadù z dotaèních zdrojù. Pøesto jsou kroky, èiny a aktivity, jejichž reaizaci mùžeme obèanùm Chrastavy za pøedpokadu dobrého voebního výsedku již dnes síbit. Rádi Vás s nimi seznámíme: dokonèíme rekonstrukci budovy škoy na námìstí 1. máje na obnovu a výstavbu místních komunikací vìnujeme aespoò toik prostøedkù, koik jich byo vynaoženo v minuém voebním období nepøipustíme zrušení èi omezení autobusové dopravy do Liberce v souvisosti s reaizací Regiotramu Nisa zachováme finanèní podporu mìsta spokové a sportovní èinnosti, zejména pro dìti a mádež mìstské byty budeme pøidìovat zejména kvaifikovaným odborníkùm potøebným pro mìsto zachováme osadní výbory v Andìské Hoøe a Vítkovì a budeme podporovat jejich èinnost budeme nadáe rozvíjet kuturní èinnost ve mìstì vèetnì zachování tradice Chrastavských savností a rozvíjení nové tradice mìstských pesù budeme poøádat pravidené veèery se starostou Dokonèení rekonstrukce radnice. DPS II. 2) Rok 2002: Nevyhovující stav škoního stravování je již douhoetým probémem. Budeme maximánì usiovat o zajištìní financování a reaizaci výstavby nové škoní jídeny. Rok 2006: V nìkoika èástech se podaøio zajistit financování pøidìením státní dotace v cekové výši 33 mi. (z cekových nákadù 40 mi.). Výstavba vemi moderní jídeny bya reaizována v etech 2003 až 2004 a savnostnì otevøena v ednu ) Rok 2002: Chceme napomoci vybudovat novou èást Chrastavy - projekènì pøipravit a zainvestovat zónu "60 rodinných domkù" v obasti Poní uice. Rok 2006: Do souèasné doby probìho již nìkoik jednání s potencionáními investory. 4) Rok 2002: Jsme si vìdomi, že pøes snahu a urèité výsedky v upynuém voebním období se nám ne vždy podaøio vìnovat dostatek finanèních prostøedkù na obnovu a prùbìžné opravy místních komunikací. Chceme se jim vìnovat ve zvýšené míøe a zejména se soustøedit na k.ú. Chrastava II, tedy uice Ještìdskou, Tovární, Na Hùrce, Nový Domov (ae nejen Nejen výše uvedené kroky, èinnosti a aktivity, které sibujeme, ae i daší záežitosti, o které budeme usiovat, jsou rozvedeny v našem voebním programu. Jak se nám daøio v minuém voebním období? V roce 2002 kandidovaa ODS v koaici ODS US, která voby vyhráa ziskem osmi z devatenácti mandátù a získaa místo starosty a dašího radního. Proto se hásíme k dosaženým úspìchùm i k odpovìdnosti za to, co se nezdaøio. Tím však na druhou stranu nechceme nikterak snižovat práci zastupiteù zvoených za jiné voební strany a považujeme výsedky upynuého voebního období za spoeèné dío. Vìøíme, že tomu tak bude i v násedujícím voebním období. Nová škoní jídena. Rekonstrukce komunikací.

8 Strana 14 na nì). Víme, že kromì zepšení stavu komunikací tak dojde i ke zepšení vzhedu mìsta. Rok 2006: Všechny komunikace uvedené ve voebním programu byy obnoveny a opraveny. Dáe bya opraven úsek v Nádražní u., cesta v Andìské Hoøe k èp. 125 a Høbitovní u. a v étì ) Rok 2002: Vyvineme úsií k cekovému zepšení dopravní infrastruktury. Chceme dosáhnout reaizace pøeožky sinice II. tøídy (z trasy Žitavská, námìstí 1. máje, Frýdantská); tato stavba je v souèasnosti ve stádiu projektových pøíprav a je vyvíjena snaha k zajištìní financování. Pøedpokádáme ukonèení reaizace do roku Rok 2006: U pøeožky sinice se nám podaøio dosáhnout zásadní dohody s Libereckým krajem ohednì financování ceé akce. V souèasnosti je na ceou akci vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Akce je rozdìena do tøí etap a v souèasnosti probíhá stavební øízení na 1. etapu. Mìsto se snaží být aktivnì nápomocno kraji pøi jednání s dotèenými vastníky i s drobnými výkupy. V této souvisosti je reaitou, že akce bya zásadnì zbrzdìna (a Libereckému kraji propado cca 40 mi. na 1. etapu této akce) protesty èásti obyvate v Pobøežní uici. 6) Rok 2002: Víme o dùežitosti a významu i veøejné dopravy, pøedevším pak do krajského mìsta Liberce. Proto hodáme udržet a nadáe zkvaitòovat autobusovou dopravu. Chceme též nadáe spoupracovat s tvùrci projektu Regiotram Nisa (pøi jeho reaizaci dojde k výraznému posíení a zkvaitnìní vakové dopravy v našem mìstì). Rok 2006: Podaøio se nám nejen udržet vemi kvaitní autobusovou dopravu z Chrastavy do Liberce a zpìt, ae i prostøednictvím ÈSAD a.s. dosáhnout jejího dašího zkvaitnìní de podnìtù obèanù a zákadní škoy. Ohednì Regiotramu jsme se však dostai do sporu s jeho pánovanou koncepcí, která poèítaa se zrušením autobusových spojù do Liberce. Podaøio se nám dosáhnout toho, že koncepce Regiotramu upustia od pánu na zrušení èi omezení autobusového spojení Chrastavy s Libercem. 7) Rok 2002: Budeme nadáe usiovat o koordinované energetické øízení mìsta s dùrazem na provedení opatøení vedoucí ke snížení energetických nároèností objektù a zvýšení efektivity zdrojù a tepených rozvodù (napø. na zákadì energetických auditù). Máme zájem optimaizovat energetiku ve mìstì jako ceku. Rok 2006: V energetické koncepci jsou provedeny energetické audity. Øada nových objektù (3 budovy nové DPS a škoní jídena) je napojena na kotenu z TJ Spartak. Jednání ohednì pøevedení koteny na mìsto zatím nedospìa k výsedku. 8) Rok 2002: Pánujeme pokraèování ve výstavbì mìstské kanaizace, a to v Mostní uici a v obasti Tovární uice. Jeikož se ovšem chceme obecnì soustøedit na kompexní obnovu uic (souèasná výstavba inženýrských sítí a obnova povrchù), mùže to v dùsedku zpùsobit postup v kratších úsecích èi rozhodování se mezi variantami. Rok 2006: Podai jsme žádost na poskytnutí dotace z evropských strukturáních fondù na výstavbu mìstské kanaizace ve výše uvedených uicích. Bohuže žádost o tuto dotaci nebya úspìšná. 9) Rok 2002: Budeme pøipravovat a pode finanèních možností reaizovat výstavbu kuturního zaøízení v budovì stávající škoní jídeny (jsme si ovšem vìdomi, že uskuteènìní je podmínìno reaizací výstavby nové škoní jídeny a radnice), pøíp. v budovì kina. Rok 2006: V souèasné dobì je budova tehdejší škoní jídeny již uvonìna a Spoeèenský kub již zaèa v pøedmìtných prostorech fungovat. Bya podána žádost o dotaci na rekonstrukci budovy Spoeèenského kubu. 10) Rok 2002: Považujeme za vhodné a prospìšné docíit rozšíøení chrastavské poboèky Zákadní umìecké škoy Liberec o tøídy hudebního oddìení. Rok 2006: Ve spoupráci s mìstem Libercem a po intenzivní komunikaci s ministerstvem škoství se nám sice podaøio dosáhnout vzniku poboèky eè s nuovou kapacitou, takže v praxi fungovat nemùže. Žádost o navýšení kapacity bya neúspìšná i v roce Hudební kurzy jsou však i tak vyuèovány pøi Spoeèenském kubu v jeho nových prostorách. 11) Rok 2002: Jsme pro zachování dosavadních kuturních institucí v našem mìstì: Spoeèenského kubu (a jeho souèástí - muzea, knihovna, internetového kubu apod.) a mìstského kina (možná však v jiné formì). Chceme pokraèovat v nejvýznamnìjší kuturní akci roku - Chrastavských savnostech. Rok 2006: Všechny kuturní instituce ve mìstì fungují, jimi disponovaný prostor se dokonce rozšíøi o budovu bývaé škoní jídeny. Chrastavské savnosti každoroènì pokraèují, je snaha jejich program každoroènì zkvaitòovat. V roce 2006 jsme navíc premiérovì uspoøádai Pes mìsta Chrastavy. 12) Rok 2002: Budeme podporovat sportovní èinnost (vèetnì neorganizované). Zachováme dotace pro sportovní a spokovou èinnost. Naším cíem je ve spoupráci s TJ Spartak dosáhnout intenzivnìjšího využívání areáu v Turpišovì uici pro rùzné sportovní a rekreaèní aktivity (napø. vybudování pochy pro koeèková prkna vèetnì tzv. "U" rampy). Rok 2006: V rámci omezených finanèních prostøedkù bya zachována podpora èinnosti prostøednictvím grantu, navíc bya zavedena i daší podpora pøi spoupráci na Chrastavských savnostech a podpora pøi spoupráci s Eichstättem. V areáu TJ Strana 15 Spartak byo odkoupeno asfatové høištì a vybudován skatepark. V souvisosti s výstavbou skateparku nutno poznamenat, že jsme sice získai finanèní podporu místních firem ve výši 690,- tis. Kè, ae zároveò i musei vynaožit navíc 638,- tis. Kè vivem podvodu firmy Asacen. Rozhodnutí soudu nám tyto finanèní prostøedky pøiznao (+úroky atd.) a v souèasné dobì je vymáháme exekuènì. bytù pro odborníky a profese, o které mìo mìsto zájem. 13) Rok 2002: Jako vemi dùežitou investici pravdìpodobnì ve vzdáenìjším horizontu vidíme výstavbu "Sportovního a spoeèenského centra" v areáu TJ Spartak. V násedujícím voebním období chceme spoupracovat se Spartakem ve vìci dokonèení projektové pøípravy. Reaizace ovšem bude možná pouze v pøípadì zajištìní státních nebo jiných dotací. Rok 2006: Od výstavby Sportovního a spoeèenského centra v pùvodní pøedpokádané podobì se upustio. 14) Rok 2002: Mìstské byty budeme pøidìovat zejména kvaifikovaným pedagogùm; zároveò však budeme z dùvodu podstatného pokesu poètu tìchto bytù hedat i jiné zpùsoby zajištìní bydení pro odborníky a profese, o které bude mít mìsto zájem. Rok 2006: I pøes vemi omezený poèet bytù ve vastnictví mìsta se nám podaøio zajistit nìkoik bytù pro odborníky a profese, o které mìo mìsto 15) Rok 2002: V zájmu rozvoje okrajových èástí mìsta chceme zachovat existenci nedávno zaožených osadních výborù v Andìské Hoøe a Vítkovì s finanèní podporou minimánì ve výši roku 2002 ( ,-- Kè/osadní výbor). Rok 2006: Existence osadních výborù bya ve mìstì zachována a jejich èinnost se dáe rozvíjea. Finanèní podpora však bya nižší než výše uvedená èástka. 16) Rok 2002: Máme zájem o daší rozvoj spoupráce s partnerským mìstem Eichstätt v Bavorsku, pøedevším pak ve prospìch dìtí škoou povinných. Rok 2006: Spoupráce s partnerským mìstem se utìšenì dáe rozvíjí. Dìti z naší škoy navštìvují Eichstätt již každoroènì a též každoroènì nìmecké dìti pøijíždí k nám. Novì bya zavedena spoupráce mezi madými fotbaisty, kteøí se zúèastòii již 2x mezinárodního turnaje v Eichstättu. Léto roku 2006 je termínem premiéry takovéhoto turnaje v Chrastavì. Chrastavu navštívia i dechová hudba z partnerského mìsta. Vedení obou mìst je ve vzájemném èastém kontaktu. 17) Rok 2002: Zachováme mìstskou poicii. Budeme nadáe za úèasti Poicie ÈR a mìstské poicie vyhodnocovat bezpeènostní situaci ve mìstì a hedat øešení vznikých probémù. Rok 2006: Mìstská poicie bya zachována, spoupráce se státní poicií je pravidená. V minuém období se ve mìstì objeviy probémy se sociánì nepøizpùsobivými obèany, a to jednak ve Frýdanské u. èp.55, kde jsme probém vyøešii a pak pøedevším na ubytovnì Kovák. Uèinii jsme øadu krokù, abychom donutii soukromého majitee vyepšit dané prostøedí. Naše snaha mìa sice èásteèný úspìch, když se podstatnì sníži poèet ubytovaných, nicménì situace zdaeka ještì vyøešena není. 18) Rok 2002: Cítíme nutnost nadáe podporovat rozvoj chrastavského sboru dobrovoných hasièù, a to jak ve smìru provozu zásahové jednotky, tak i ve smìru daší èinnosti hasièského muzea. Rok 2006: Spoupráce s chrastavským sborem se nadáe rozvíjea. Hasièùm byo zakoupeno nové výjezdové vozido. Pracovníci mìsta pomáhají sboru se zpracováváním a podáváním žádostí ohednì muzea. 19) Rok 2002: V pøípadì voebního úspìchu chceme poøádat pravidené diskuse s obèany aneb "veèery se

9 Strana 16 Strana 17 starostou", zamìøené vždy na konkrétní obasti života v našem mìstì. Rok 2006: Veèery se starostou se konají pravidenì jednou mìsíènì po ceé voební období. Co se dáe podaøio? Podpora kutury a sportu v Chrastavì... Kromì záežitostí výše uvedených se v upynuých etech ve mìstì napø.podaøio: získat dotaci na rekonstrukci budovy škoy na nám. ve výši 15 mi. Kè a zahájit kompetní rekonstrukci budovy získat dotaci na vybudování chodníku v uici Liberecká u. iniciovat s pøísušnou firmou pevné pøipojení na internet pro obèany mìsta podniknout podstatné kroky k reaizaci výstavby nákupního centra u sinice I/13 po marných žádostech ze strany mìsta vùèi ÈD v minuých obdobích došo ze strany ÈD k reaizaci opravy vakového nádraží, a to v rozsahu podstatnì vìtším než byo kdysi uvažováno mìsto zainvestovao vybudování nové moderní poèítaèové uèebny ve škoe do Technických a stavebních sužeb a.s. vstoupi nový akcionáø.a.s.a. èenùm mìstského bytového družstva by umožnìn pøevod bytu do osobního vastnictví Chrastavu navštívia poprvé v dìjinách hava našeho státu prezident repubiky Chrastavu navštívi poprvé v dìjinách vevysanec cizího státu vevysanec Sovinska Chrastavu navštívi poprvé v dìjinách ústavní èinite è. 2 pøedseda horní komory PÈR Senátu Èásteèné dovybavení TSaS Chrastava. Spojovací cesta u podchodu Støeecký vrch. Proè já a Chrastava?... oèima Martina Trojana Vývoj v Chrastavì jsem zaèa sedovat zhruba pøed 10 ety, kdy jsem poprvé pøije do zcea neznámého mìsta, mezi nové idi, do nové životní situace. By jsem tehdy studentem Gymnázia v Jeronýmovì uici v Liberci, kde jedním z mých profesorù by i souèasný starosta (tehdy místostarosta) Ing. Michae Canov. Protože vìdì, že se pøi studiu aktivnì zabývám prací s poèítaèi, požáda mì, zdai bych nemoh vést pøipravovaný kroužek výpoèetní techniky. Napoprvé jsem tuto nabídku odmít, ae jsem rád, že jsem svùj názor zmìni. Toto rozhodnutí totiž obrátio ceý mùj život naruby. Tehdy jsem na ceé dìní v Chrastavì kouka odkudsi zvenèí. Vidì jsem ae jednoznaènou podporu tehdejšího starosty Medøického a místostarosty Canova v budování kvaitního zázemí pro rozvoj výuky informatiky ve škoe. Tito idé mi ukázai, že když je nìco rozumného, tak by se to mìo podporovat. Rád jsem jim pak pomoh pøi budování pøipojení mìsta na rychý internet, a to nejen úøadu, škoy, ae i domácností. Do aktivní poitiky jsem vstoupi pøed 5 ety, tehdy ještì v Liberci, kde jsem od svého narození byde 22 et. Nebyo to z dùvodu honby za nìjakými požitky, ae z toho, že jsem chtì upatnit své názory a své podhedy na dìní koem sebe. Pøed 4 ety mi Chrastava opìt vstoupia do života. Rodièe se rozhodi zmìnit sty bydení a v krátkém èase jsme se pøestìhovai právì do Chrastavy. Tak jak jsem se zaèa pohybovat po mìstì, zaèa se zapojovat do obèanského života koem sebe, poznáva jsem, že mìsto se stáe vyvíjí kupøedu. I pøesto mi zde spousta vìcí, na které jsem by zvyký z Liberce, chybìo. Nìkteré sužby zde zcea chybí dodnes nebo jsou zde pouze ve vemi omezených možnostech. Tyto záežitosti mají ae širší souvisosti a nedají se vyøešit pouze mávnutím kouzeného proutku. Moje práce obchodního zástupce pro zdravotnické materiáy mì nutí pravidenì cestovat po ceé Èeské repubice. Leckdy ae vidím probém s cestou pouze pøes naše mìsto. Jsem rád, že ve mìstì po recesi z poèátku 90. et, se opìt daøí støedním a vekým prùmysovým podnikùm, které tak významnì pøispívají ke snížení nezamìstnanosti. Vedení mìsta se již spoustu et snaží pøizpùsobit infrastrukturu ke zvýšení efektivnosti dopravy a ke spokojenosti obèanù i firem. Týká se to i autobusového nádraží èi odkonu nákadní dopravy z centra mìsta. Bohuže zde dochází k øešením pouze èásteèným. Jak se má ae napøíkad opravit autobusové nádraží èi pøiehý most, když by i pak kvùi absenci pøeožky sinice vedoucí do prùmysové zóny mìy nákadní automobiy jezdit pøes tyto opravené èasti? Jak mají dìti cestující do všech pøiehých èástí Chrastavy být v bezpeèí pøi cestì ze škoy na autobus, když se musejí propétat mezi nákadními automobiy? Jsou to otázky zcea zásadní a doufám, že se brzy vyøeší, a to nejen èásteènou zápatou v podobì zaepení dìr v sinici. V rámci své práce, ae i svého okoí, se pohybuji v obasti zdravotní a sociání. Veice vítám, že mìsto v minuých etech vybudovao domy s peèovateskou sužbou. Bohuže zde chybí daší stupeò sociáního zázemí pro starší obèany, kteøí se již nemohou postarat sami o sebe, a tím mám na mysi domov dùchodcù. Není to otázka jen mìsta, ae spíše kraje. I pøes to by mìo mìsto být tím iniciátorem a tøeba i koordinátorem tìchto aktivit. V souèasné dobì sice ve mìstì funguje soukromá charitativní organizace poskytující péèi o staré idi, ae nemá dostateènou kapacitu a budoucnost v rámci evropských kriterií poskytování sociání péèe není zcea jistá. Veice jsem pøivíta, že se mìsto rozhodo k rekonstrukci zákadní škoy na námìstí 1.máje. Investice, které se do rekonstrukce voží, se vrátí nejen na úsporách energií, na zvýšení hygienického komfortu žákù, ae zejména na zkvaitnìní výuky, které povede ke zvýšení možnosti upatnìní žákù na støedních škoách. Též mì na ceém projektu zaujao vybudování výtahu pro bezbariérový pøístup do všech pater škoy a umožnìní vzdìávání žákù se sníženou pohybovou schopností i doma v Chrastavì bez nutnosti dojíždìní do Liberce. Dùežitým prvkem ve škoství jsou též mateøské škoy. Prioritou je podpoøit kreativitu a poznávání dìtí již v pøedškoním vìku. Existuje spousta možností, jak získat finance na vybavení a výuku, a to nejen z mìstských, ae též ze soukromých fondù. Nìkoik soukromých organizací podporujících tyto aktivity pùsobí i v obasti Liberce. Rád bych jako zastupite pomoh se zajištìním podpory z tìchto fondù tak, aby dìti mìy vše, co potøebují. Jednou z nejtíživìjších otázek sociáních, ae i bezpeènostních, zùstává ve mìstì soukromý objekt bývaého Kováku. Snaha mìsta o vyøešení ceého probému je patrná a mysím si, že nebude marná. I když to bude stát ještì spoustu úsií poèínaje starostou a konèe úøedníky sociáního odboru. Jsem èovìk, který vidí svùj cí a jde za ním. Mým cíem je zde u nás v Chrastavì vybudovat zázemí pro svoji budoucí rodinu, pro své dìti tak, abychom nebyi závisí na dojíždìní do Liberce kvùi každé drobnosti. Protože nejsem sobecký, chci, aby toto právo a tyto možnosti mì každý obèan našeho mìsta. Vemi rád od Vás pøivítám i daší námìty a chtì bych s Vámi diskutovat nad probémy, napøíkad na našich pøedvoebních setkáních Martin Trojan, obèan Chrastavy a èen ODS

10 Strana 18 Strana 19 Jinýma oèima... Oèima Mgr. Aeny Páchymové, bývaé øediteky škoy: Pøestože už na chrastavské zákadní škoe nepùsobím, i nadáe se samozøejmì zajímám, jak se mým bývaým žákùm, koegyním a koegùm ve škoe daøí a pracuje. Kandidátka ODS do mìstského zastupitestva, v jejímž èee stojí souèasný starosta Chrastavy Ing. Michae Canov, má de mého názoru ve svém voebním programu škoství jako skuteènou prioritu. Svìdèí o tom nová budova škoní jídeny i zapoèatá rozsáhá rekonstrukce budovy zákadní škoy. Mysím si, že chrastavská veøejnost a pøedevším chrastavské dìti si zasouží škoní budovu s modernizovanými uèebnami a kvaitním vybavením. Souèasnì je tøeba ocenit, že voební program mysí i na starší spouobèany, seniory. Výstavba domù s peèovateskou sužbou, dokonèená v tomto voebním období, je toho dùkazem a je to vìc jistì zásužná a potøebná. Nejen tyto zmínìné akce mì pøesvìdèiy, že program této voební kandidátky pøináší mnoho prospìšného pro obèany Chrastavy a že je ve vìtšinì bodù spnìn. Oèima pana Zdenka Šuce a PhDr. Františka Vydry, pracovníkù muzea Ceostátní paramentní voby máme za sebou. Pøinesy spoustu emocí, výsedky dvou nejsinìjších poitických stran nebyy nikterak pøesvìdèivé, rozdí v procentech by reativnì vemi maý. Mnozí obèané vyjadøují své pochybnosti o tom, jak bude nový parament fungovat, zda se neobjeví èasté a zbyteèné prùtahy pøi hasování o nových zákonech. Nastanou zøejmì situace, kdy o pøijetí èi nepøijetí zákona bude rozhodovat jediný has. To by vedo k rùzným machinacím, jak potøebný has získat. Neby by to jistì vždy èestný zpùsob øešení Veká èást obèanù však kade vìtší dùraz na výsedky komunáních voeb, které se budou konat v prùbìhu mìsíce øíjna. Proè? Zastávají vceku rozumný názor, že o spokojenosti obyvate mìst a vesnic rozhodne sožení zastupitestev obecních a mìstských úøadù. Lidé se épe znají a budou voit své zástupce pode jejich povìsti v místì, pode jejich ochoty pomáhat spoeèné vìci. Stranická pøísušnost budoucích zastupiteù nebude tím havním kritériem. Prohížei jsme si kandidátku chrastavské ODS. Proèítai jsme pozornì jména navržených kandidátù. Až na dvì èi tøi výjimky navržené spouobèany známe. Na první pohed je až nápadný jeden sympatický jev - z dvaceti navržených kandidátù je naprostá vìtšina (16) bez poitické pøísušnosti. Nemohou tedy tìžit z nìjakých výhod své stranické egitimace. Navrženi byi proto, že již vykonai kus poctivé práce, napø. pøi práci s mádeží, ve sportovních organizacích èi jinde. Je tedy veká nadìje, že svùj aktivní vztah ke spoeèenským probémùm ve mìstì projeví i pøi výkonu své funkce zastupiteù. Èasto se voá po tak zvané vádì odborníkù. Také na komunání úrovni by mìo být v zastupitestvech co nejvíce idí, kteøí rozumìjí své práci a jsou ochotni pøispìt svými znaostmi k prospìchu všech. Tito poctiví a pracovití idé nespoéhají na své èenství v nìkteré z poitických stran. Vìdí, že je spouobèané budou posuzovat bìhem jejich ètyøetého voebního období pøedevším pode výsedkù jejich práce pro obec èi mìsto. Kandidátní istina chrastavské organizace ODS svìdèí o tom, že bya sestavena právì s pøihédnutím k této okonosti. Vždy za úspìchy v rozvoji mìsta se skrývá obìtavá práce všech zastupiteù, tedy i tìch bezpartijních. Oèima Mgr. Jany Konrádové, zástupkynì øeditee škoy Do Chrastavy jsem se pøistìhovaa pøed více než 10 ety. Od té doby zde žiji a uèím dìti na chrastavské zákadní škoe. Bìhem této doby se mi Chrastava dosova mìnia pøed oèima, dokadem toho je nová tváø námìstí 1. máje zrekonstruované muzeum a radnice, nové byty v Turpišovì uici a na Støeeckém vrchu, DPS v Turpišovì a na Bíkokosteecké uici, ojedinìé hasièské muzeum. Nejsou to jen stavby viditené na první pohed, ae i takové, které šetøí naše životní prostøedí èistièka odpadních vod, nová kanaizace, pynofikace atd. Pøiznám se, že jako uèiteka mám nejvìtší radost z nové škoní jídeny a ze zahájené rekonstrukce škoní budovy na námìstí 1. máje. Mysím si, že kandidáti ODS do podzimních komunáních voeb, jsou pode mého názoru zárukou toho, že v pøípadì jejich zvoení bude rozvoj Chrastavy pokraèovat. Oèima pana Jana Adámka, majitee firmy ADMAL Chci podìkovat touto cestou za pnìní voebního programu podpory živnostníkù v Chrastavì. Já si osobnì zejména cením situace, kdy mé maíøské firmì firma jiná, která si nás najaa, neuhradia za provedené sužby a jak se dnes bohuže stává, tak si z nás dìaa dobrý den až do té doby, než jsme požádai o pomoc radnici, která situaci zaèaa ihned øešit a sdìia jim, že do té doby než ona firma uhradí pohedávky za provedené práce místním živnostníkùm (kromì mé firmy se tato záežitost týkaa daších 4 zdejších firem), jim zastavuje patby. Druhý den byo vyøešeno! Proto, ae nejen proto podporuji místní kandidátku ODS a starostu zváš! Navštivte nìkterý z našich pøedvoebních mítinkù Komunání voby 2006 Obèanská demokratická strana - místní sdružení Chrastava pøedvoební mítinky Restaurace U Komína Restaurace U Maruškù Restaurace U Paváèka Restaurace Koruna Fišerova hospoda ve Vítkovì úterý 10. øíjna 2006 / 18:00 hodin støeda 11. øíjna 2006 / 18:00 hodin ètvrtek 12. øíjna 2006 / 18:00 hodin pátek 13. øíjna 2006 / 18:00 hodin sobota 14. øíjna 2006 / 18:00 hodin HLAVNÍ PØEDVOLEBNÍ MÍTINK Veká zasedací místnost na radnici - støeda 18. øíjna 2006 / 18:00 hodin DALŠÍ INFORMACE O NÁS A O VOLEBNÍM PROGRAMU ODS:

11 Strana 2 Strana 19 Rozvoj mìsta - cesta k øešení souèasných probémù Navštivte nìkterý z našich pøedvoebních mítinkù V tomto voebním období bychom rádi aktuaizovai Program rozvoje mìsta Chrastavy tak, aby odpovída souèasným podmínkám pro rozvoj mìsta. Cíe tohoto programu by mìy být využívany a respektovány pøi pánování budoucích projektù a pøi rozhodování orgánù samosprávy. Zákadními cíi Programu rozvoje mìsta Chrastavy by mìy být: - Vytvoøení takových podmínek pro podnikatee, aby zde moha vzniknout nová pracovní místa pro idi s rùzným stupnìm vzdìání a kvaifikací, která nejsou úzce vázana pouze na automobiový prùmys. Budeme podporovat projekty z obastí ehkého prùmysu, nevýrobních odvìtví a sužeb. Komunání voby 2006 Obèanská demokratická strana - místní sdružení Chrastava pøedvoební mítinky - Hedání øešení situace spojené s nepøíznivými zmìnami sociání struktury èásti obyvate mìsta. Budeme aktivnì bojovat proti vzniku nežádoucích ubytoven typu "Kovák", které èasto pøináší obyvateùm mìsta zvýšené bezpeènostní riziko a také napø. postupný úpadek sužeb. Chceme, aby se Chrastava staa atraktivním místem pro pøípadné nové obyvatee, kteøí budou pro mìsto skuteèným pøínosem. - Cestovní ruch vidíme jako jeden z nejdùežitìjších faktorù pro budoucí rozvoj mìsta, proto budeme podporovat vznik dostateèných ubytovacích kapacit v rámci mìsta i v okrajových èástech. - Dùežitou podmínkou pro úspìšný rozvoj mìsta je dostateèný pøíiv finanèních zdrojù. Možnosti pro financování daších projektù v budoucích etech pøímo z rozpoètu mìsta jsou výraznì omezeny kvùi závazkùm mìsta z minuých et. Naší snahou tedy bude spoupráce se soukromými investory a v neposední øadì zajištìní financování rùzných projektù ze státních dotací a ze strukturáních fondù Evropské unie Ing. Pave Štek, èen rady mìsta Nìkoik vìt pøed vobami do zastupitestva mìsta Již témìø ètyøi roky seduji dìní v Chrastavì takøíkajíc zvenèí, mimo radnici, z pohedu obèana mìsta. Takový pohed je èasto kritiètìjší. Musím øíci, že ani já jsem našeho pana starostu neušetøi názorù na vývoj mìsta ani dobøe mínìných, ae pøesto poemických poznámek k èinnosti zastupitestva, mìstského úøadu, mìstských organizací èi dokonce k jeho vastním aktivitám v úøadu prvního zástupce mìsta. Restaurace U Komína Restaurace U Maruškù Restaurace U Paváèka Restaurace Koruna Fišerova hospoda ve Vítkovì úterý 10. øíjna 2006 / 18:00 hodin støeda 11. øíjna 2006 / 18:00 hodin ètvrtek 12. øíjna 2006 / 18:00 hodin pátek 13. øíjna 2006 / 18:00 hodin sobota 14. øíjna 2006 / 18:00 hodin Micha Canov pøed posedními vobami prohási, že chce z postu starosty pokraèovat v kidném a soustavném rozvoji mìsta, pøitom ae pøinést do øízení mìsta i své pohedy a tøeba i nová a epší øešení starých probémù. A jak se mu toto obecné, ae pøesto jasné prohášení podaøio napnit? Pøednì je nutno pøiznat, že Micha mì sožitìjší pozici koaice ODS a US v roce 2002 zvítìzia pouze se ziskem 43,2% hasù. Protože však poitická kutura a spoupráce na úrovni zastupitestva je v Chrastavì tradiènì na vysoké úrovni, mám za to, že se nejednao o handicap pøíiš významný. Rozvoj a obnova mìsta pokraèovay de mého názoru více než uspokojivì dokonèení stavby nového domu s peèovateskou sužbou, úspìšné završení rozsáhé rekonstrukce radnice, reaizace douho pøipravované výstavby škoní jídeny, opravy øady místních komunikací, zahájení zásadní obnovy zákadní škoy na námìstí, díèí úspìchy v obasti veøejné dopravy, kutury, významný rozvoj spoupráce s partnerským mìstem Eichstätt, zejména ve prospìch dìtí atd. Musím také pøiznat, že vedení mìsta v èee s panem starostou dokázao navázat øadu užiteèných kontaktù, což napomoho mimo jiné k zajištìní financování již uvedených významných investic. Osobnì bych panu starostovi chtì podìkovat za úspìšné doøešení finanèní kontroy dotace na výstavbu 10 bytù na Bíokosteecké uici, tady probému, který jsem muse pøedat na závìr svého voebního období. Vemi mne také potìšio podstatné zepšení kvaity internetových stránek mìsta a rozsah tam dostupných informací. Jsem pøesvìdèen, že kandidáti ODS do komunáních voeb i Ing. Michae Canov jako uchazeè o køeso starosty si zasouží vaši podporu a že budou moci dáe pokraèovat v práci pro mìsto a jeho obyvatee. Pokud bych moh, pøeda bych jim do dašího období tìchto nìkoik doporuèení: - pøi pánování všech aktivit dùsednì respektovat patnou koncepci rozvoje mìsta (pøipomínám Program rozvoje mìsta z roku 1997, Program rozvoje cestovního ruchu z roku 2000, územní pán by mì být mìnìn až po skuteènì dùkadném posouzení souadu navrhovaných zmìn se zájmy vìtšiny obèanù) HLAVNÍ PØEDVOLEBNÍ MÍTINK Veká zasedací místnost na radnici - støeda 18. øíjna 2006 / 18:00 hodin DALŠÍ INFORMACE O NÁS A O VOLEBNÍM PROGRAMU ODS:

12 Strana 18 Jinýma oèima... Oèima Mgr. Aeny Páchymové, bývaé øediteky škoy: Pøestože už na chrastavské zákadní škoe nepùsobím, i nadáe se samozøejmì zajímám, jak se mým bývaým žákùm, koegyním a koegùm ve škoe daøí a pracuje. Kandidátka ODS do mìstského zastupitestva, v jejímž èee stojí souèasný starosta Chrastavy Ing. Michae Canov, má de mého názoru ve svém voebním programu škoství jako skuteènou prioritu. Svìdèí o tom nová budova škoní jídeny i zapoèatá rozsáhá rekonstrukce budovy zákadní škoy. Mysím si, že chrastavská veøejnost a pøedevším chrastavské dìti si zasouží škoní budovu s modernizovanými uèebnami a kvaitním vybavením. Souèasnì je tøeba ocenit, že voební program mysí i na starší spouobèany, seniory. Výstavba domù s peèovateskou sužbou, dokonèená v tomto voebním období, je toho dùkazem a je to vìc jistì zásužná a potøebná. Nejen tyto zmínìné akce mì pøesvìdèiy, že program této voební kandidátky pøináší mnoho prospìšného pro obèany Chrastavy a že je ve vìtšinì bodù spnìn. Oèima pana Zdenka Šuce a PhDr. Františka Vydry, pracovníkù muzea Ceostátní paramentní voby máme za sebou. Pøinesy spoustu emocí, výsedky dvou nejsinìjších poitických stran nebyy nikterak pøesvìdèivé, rozdí v procentech by reativnì vemi maý. Mnozí obèané vyjadøují své pochybnosti o tom, jak bude nový parament fungovat, zda se neobjeví èasté a zbyteèné prùtahy pøi hasování o nových zákonech. Nastanou zøejmì situace, kdy o pøijetí èi nepøijetí zákona bude rozhodovat jediný has. To by vedo k rùzným machinacím, jak potøebný has získat. Neby by to jistì vždy èestný zpùsob øešení Veká èást obèanù však kade vìtší dùraz na výsedky komunáních voeb, které se budou konat v prùbìhu mìsíce øíjna. Proè? Zastávají vceku rozumný názor, že o spokojenosti obyvate mìst a vesnic rozhodne sožení zastupitestev obecních a mìstských úøadù. Lidé se épe znají a budou voit své zástupce pode jejich povìsti v místì, pode jejich ochoty pomáhat spoeèné vìci. Stranická pøísušnost budoucích zastupiteù nebude tím havním kritériem. Prohížei jsme si kandidátku chrastavské ODS. Proèítai jsme pozornì jména navržených kandidátù. Až na dvì èi tøi výjimky navržené spouobèany známe. Na první pohed je až nápadný jeden sympatický jev - z dvaceti navržených kandidátù je naprostá vìtšina (16) bez poitické pøísušnosti. Nemohou tedy tìžit z nìjakých výhod své stranické egitimace. Navrženi byi proto, že již vykonai kus poctivé práce, napø. pøi práci s mádeží, ve sportovních organizacích èi jinde. Je tedy veká nadìje, že svùj aktivní vztah ke spoeèenským probémùm ve mìstì projeví i pøi výkonu své funkce zastupiteù. Èasto se voá po tak zvané vádì odborníkù. Také na komunání úrovni by mìo být v zastupitestvech co nejvíce idí, kteøí rozumìjí své práci a jsou ochotni pøispìt svými znaostmi k prospìchu všech. Tito poctiví a pracovití idé nespoéhají na své èenství v nìkteré z poitických stran. Vìdí, že je spouobèané budou posuzovat bìhem jejich ètyøetého voebního období pøedevším pode výsedkù jejich práce pro obec èi mìsto. Kandidátní istina chrastavské organizace ODS svìdèí o tom, že bya sestavena právì s pøihédnutím k této okonosti. Vždy za úspìchy v rozvoji mìsta se skrývá obìtavá práce všech zastupiteù, tedy i tìch bezpartijních. Oèima Mgr. Jany Konrádové, zástupkynì øeditee škoy Do Chrastavy jsem se pøistìhovaa pøed více než 10 ety. Od té doby zde žiji a uèím dìti na chrastavské zákadní škoe. Bìhem této doby se mi Chrastava dosova mìnia pøed oèima, dokadem toho je nová tváø námìstí 1. máje zrekonstruované muzeum a radnice, nové byty v Turpišovì uici a na Støeeckém vrchu, DPS v Turpišovì a na Bíkokosteecké uici, ojedinìé hasièské muzeum. Nejsou to jen stavby viditené na první pohed, ae i takové, které šetøí naše životní prostøedí èistièka odpadních vod, nová kanaizace, pynofikace atd. Pøiznám se, že jako uèiteka mám nejvìtší radost z nové škoní jídeny a ze zahájené rekonstrukce škoní budovy na námìstí 1. máje. Mysím si, že kandidáti ODS do podzimních komunáních voeb, jsou pode mého názoru zárukou toho, že v pøípadì jejich zvoení bude rozvoj Chrastavy pokraèovat. Oèima pana Jana Adámka, majitee firmy ADMAL Chci podìkovat touto cestou za pnìní voebního programu podpory živnostníkù v Chrastavì. Já si osobnì zejména cením situace, kdy mé maíøské firmì firma jiná, která si nás najaa, neuhradia za provedené sužby a jak se dnes bohuže stává, tak si z nás dìaa dobrý den až do té doby, než jsme požádai o pomoc radnici, která situaci zaèaa ihned øešit a sdìia jim, že do té doby než ona firma uhradí pohedávky za provedené práce místním živnostníkùm (kromì mé firmy se tato záežitost týkaa daších 4 zdejších firem), jim zastavuje patby. Druhý den byo vyøešeno! Proto, ae nejen proto podporuji místní kandidátku ODS a starostu zváš! Naši kandidáti - nìco máo o sobì: Strana 3 - pøestože jsem zarytý nepøíte pøerozdìování prostøedkù pøes jakékoi veøejné rozpoèty formou dotací apod., pøikáním se k pøípravì nìjakého významného projektu s cíem zajistit jeho financování z prostøedkù Evropské unie (programové období ); takovým projektem by de mého názoru moha být napø. zásadní pøestavba sportovního areáu v Turpišovì uici pro potøeby obyvate mìsta i pro úèey rozvoje cestovního ruchu ve spoupráci s TJ Spartak - soustøedit se více na otázky bìžného fungování mìsta stáe máme rezervy v péèi o èistotu a vzhed mìsta, potøebujeme øešit bezpeènostní rizika vèetnì nepøíznivých jevù souvisejících s existencí podivnì pøežívajících ubytoven, dopravní probémy, stav zákadní technické infrastruktury atd. (Øíkai jsme: možná nebudeme schopni zajistit prostøedky na veký poèet investièních akcí, ae poøádek v širokém sova smysu a zákadní sužby na patøièné úrovni bychom v 21.stoetí mìi zajistit vždy; mysím, že to patí stáe). Petr Medøický, èen ODS starosta v etech Ing. Michae CANOV 45 et starosta Èen Obèanské demokratické strany "Po osmi etech, kdy jsem v tandemu s Mgr. Petrem Medøickým pracova na zdejší radnici jako místostarosta, jsem by v roce 2002 zvoen všemi novì zvoenými èeny zastupitestva mìsta (s výjimkou jednoho) starostou našeho mìsta. Ve své funkci jsem se snaži ve spoupráci se èeny rady mìsta, se èeny zastupitestva, se svými spoupracovníky na chrastavské radnici, ae i v rámci mikroregionu, euroregionu, jednáním s krajskými radními a hejtmanem, posanci i senátory, s krajskými a s ministerskými úøedníky, ae též s podnikateskými subjekty se zasadit o rozvoj našeho mìsta. Je na Vás, obèanech a voièích, zhodnotit nejen co a jak se podaøio, ae též rozhodnout, zda je i ve Vašem zájmu pokraèovat v dosavadní inii rozvoje našeho mìsta. V pøípadì, že vaše odpovìï bude kadná, vìøím, že Vaši dùvìru dostanu nejen já jako kandidát Obèanské demokratické strany na starostu, ae i daší èenové naší kandidátky. V pøípadì získané dùvìry jsme pøipraveni pracovat na daším a soustavném rozvoji našeho mìsta, naší Chrastavy. 2. Ing. Jiøí MLYNÁØ 56 et výzkumný pracovník Narodi jsem se v roce 1950 a od té doby žiji v Chrastavì. V roce 1973 jsem absovova VŠST Liberec. Jsem ženatý, mám dvì dospìé dìti a pracuji u firmy VÚTS a.s. v Liberci. Po odmce jednoho voebního období se chci jako zastupite za ODS vrátit do zastupitestva mìsta, kde bych se rád s ostatními zastupitei podíe na daších pozitivních zmìnách v Chrastavì. Jako nestraník bych se též rád zasadi o to, aby rozhodování zastupitestva mìsta nebyo zatíženo zbyteènými pseudostranickými rozepøemi, ae vždy rezutovao pouze z jasných a konkrétních argumentù.

13 Strana 16 Strana 5 starostou", zamìøené vždy na konkrétní obasti života v našem mìstì. Rok 2006: Veèery se starostou se konají pravidenì jednou mìsíènì po ceé voební období. 7. Josef ZITKO 61 et vychovate èen zastupitestva mìsta Èen Obèanské demokratické strany "V Chrastavì žiji od roku Vemi rád pracuji s mádeží, ae zajímám se také o sociání probematiku v širších souvisostech. Právì to mì pøivedo k aktivnímu se zapojení do práce v zastupitestvu, kde pracuji s pøestávkou již od roku 1990 a mám chu a zájem se na práci zastupitestva i nadáe podíet. 8. Kateøina ROŽCOVÁ 32 et mateøská dovoená Co se dáe podaøio? Podpora kutury a sportu v Chrastavì... Jsem vdaná, mám dvì dìti a v souèasné dobì jsem na mateøské dovoené. V Chrastavì žiji 22 et a není mi hostejné, co se koem mì dìje. Proto také kandiduji, abych i já moha svými nápady, postøehy a pøipomínkami pøispìt na její rozkvìt. Kromì záežitostí výše uvedených se v upynuých etech ve mìstì napø.podaøio: získat dotaci na rekonstrukci budovy škoy na nám. ve výši 15 mi. Kè a zahájit kompetní rekonstrukci budovy získat dotaci na vybudování chodníku v uici Liberecká u. iniciovat s pøísušnou firmou pevné pøipojení na internet pro obèany mìsta podniknout podstatné kroky k reaizaci výstavby nákupního centra u sinice I/13 po marných žádostech ze strany mìsta vùèi ÈD v minuých obdobích došo ze strany ÈD k reaizaci opravy vakového nádraží, a to v rozsahu podstatnì vìtším než byo kdysi uvažováno mìsto zainvestovao vybudování nové moderní poèítaèové uèebny ve škoe do Technických a stavebních sužeb a.s. vstoupi nový akcionáø.a.s.a. èenùm mìstského bytového družstva by umožnìn pøevod bytu do osobního vastnictví Chrastavu navštívia poprvé v dìjinách hava našeho státu prezident repubiky Chrastavu navštívi poprvé v dìjinách vevysanec cizího státu vevysanec Sovinska Chrastavu navštívi poprvé v dìjinách ústavní èinite è. 2 pøedseda horní komory PÈR Senátu 9. Mgr. Vácav SEVERA 31 et uèite Svojí kandidaturou chci podpoøit dokonèení rekonstrukce budovy škoy na námìstí a pøípadnou reaizaci daších projektù spojených se škoou i mimo ni. Jsem š astnì ženatý a bydím v Andìské Hoøe. 10. Petr PAPRSKÁØ 20 et student veite dobrovoných hasièù Jsem student a nyní bych chtì studovat na VŠ. I když jsem pomìrnì madý, mám šanci pomáhat svému okoí a též dobrovoným hasièùm Vítkov, jejichž jsem veiteem. Èásteèné dovybavení TSaS Chrastava. Spojovací cesta u podchodu Støeecký vrch.

14 Strana 14 Strana 7 na nì). Víme, že kromì zepšení stavu komunikací tak dojde i ke zepšení vzhedu mìsta. Rok 2006: Všechny komunikace uvedené ve voebním programu byy obnoveny a opraveny. Dáe bya opraven úsek v Nádražní u., cesta v Andìské Hoøe k èp. 125 a Høbitovní u. a v étì ) Rok 2002: Vyvineme úsií k cekovému zepšení dopravní infrastruktury. Chceme dosáhnout reaizace pøeožky sinice II. tøídy (z trasy Žitavská, námìstí 1. máje, Frýdantská); tato stavba je v souèasnosti ve stádiu projektových pøíprav a je vyvíjena snaha k zajištìní financování. Pøedpokádáme ukonèení reaizace do roku Rok 2006: U pøeožky sinice se nám podaøio dosáhnout zásadní dohody s Libereckým krajem ohednì financování ceé akce. V souèasnosti je na ceou akci vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Akce je rozdìena do tøí etap a v souèasnosti probíhá stavební øízení na 1. etapu. Mìsto se snaží být aktivnì nápomocno kraji pøi jednání s dotèenými vastníky i s drobnými výkupy. V této souvisosti je reaitou, že akce bya zásadnì zbrzdìna (a Libereckému kraji propado cca 40 mi. na 1. etapu této akce) protesty èásti obyvate v Pobøežní uici. 6) Rok 2002: Víme o dùežitosti a významu i veøejné dopravy, pøedevším pak do krajského mìsta Liberce. Proto hodáme udržet a nadáe zkvaitòovat autobusovou dopravu. Chceme též nadáe spoupracovat s tvùrci projektu Regiotram Nisa (pøi jeho reaizaci dojde k výraznému posíení a zkvaitnìní vakové dopravy v našem mìstì). Rok 2006: Podaøio se nám nejen udržet vemi kvaitní autobusovou dopravu z Chrastavy do Liberce a zpìt, ae i prostøednictvím ÈSAD a.s. dosáhnout jejího dašího zkvaitnìní de podnìtù obèanù a zákadní škoy. Ohednì Regiotramu jsme se však dostai do sporu s jeho pánovanou koncepcí, která poèítaa se zrušením autobusových spojù do Liberce. Podaøio se nám dosáhnout toho, že koncepce Regiotramu upustia od pánu na zrušení èi omezení autobusového spojení Chrastavy s Libercem. 7) Rok 2002: Budeme nadáe usiovat o koordinované energetické øízení mìsta s dùrazem na provedení opatøení vedoucí ke snížení energetických nároèností objektù a zvýšení efektivity zdrojù a tepených rozvodù (napø. na zákadì energetických auditù). Máme zájem optimaizovat energetiku ve mìstì jako ceku. Rok 2006: V energetické koncepci jsou provedeny energetické audity. Øada nových objektù (3 budovy nové DPS a škoní jídena) je napojena na kotenu z TJ Spartak. Jednání ohednì pøevedení koteny na mìsto zatím nedospìa k výsedku. 8) Rok 2002: Pánujeme pokraèování ve výstavbì mìstské kanaizace, a to v Mostní uici a v obasti Tovární uice. Jeikož se ovšem chceme obecnì soustøedit na kompexní obnovu uic (souèasná výstavba inženýrských sítí a obnova povrchù), mùže to v dùsedku zpùsobit postup v kratších úsecích èi rozhodování se mezi variantami. Rok 2006: Podai jsme žádost na poskytnutí dotace z evropských strukturáních fondù na výstavbu mìstské kanaizace ve výše uvedených uicích. Bohuže žádost o tuto dotaci nebya úspìšná. 9) Rok 2002: Budeme pøipravovat a pode finanèních možností reaizovat výstavbu kuturního zaøízení v budovì stávající škoní jídeny (jsme si ovšem vìdomi, že uskuteènìní je podmínìno reaizací výstavby nové škoní jídeny a radnice), pøíp. v budovì kina. Rok 2006: V souèasné dobì je budova tehdejší škoní jídeny již uvonìna a Spoeèenský kub již zaèa v pøedmìtných prostorech fungovat. Bya podána žádost o dotaci na rekonstrukci budovy Spoeèenského kubu. 10) Rok 2002: Považujeme za vhodné a prospìšné docíit rozšíøení chrastavské poboèky Zákadní umìecké škoy Liberec o tøídy hudebního oddìení. Rok 2006: Ve spoupráci s mìstem Libercem a po intenzivní komunikaci s ministerstvem škoství se nám sice podaøio dosáhnout vzniku poboèky eè s nuovou kapacitou, takže v praxi fungovat nemùže. Žádost o navýšení kapacity bya neúspìšná i v roce Hudební kurzy jsou však i tak vyuèovány pøi Spoeèenském kubu v jeho nových prostorách. 11) Rok 2002: Jsme pro zachování dosavadních kuturních institucí v našem mìstì: Spoeèenského kubu (a jeho souèástí - muzea, knihovna, internetového kubu apod.) a mìstského kina (možná však v jiné formì). Chceme pokraèovat v nejvýznamnìjší kuturní akci roku - Chrastavských savnostech. Rok 2006: Všechny kuturní instituce ve mìstì fungují, jimi disponovaný prostor se dokonce rozšíøi o budovu bývaé škoní jídeny. Chrastavské savnosti každoroènì pokraèují, je snaha jejich program každoroènì zkvaitòovat. V roce 2006 jsme navíc premiérovì uspoøádai Pes mìsta Chrastavy. 15. Stanisav WOLF 35 et - vedoucí výroby Jsem rodiý "Chrastavák" a žiji zde tedy již 35 et. Pracuji jako technik v soukromé firmì, jsem ženatý a mám 3 dìti. Právì z tìchto dùvodù bych se chtì zasoužit ve mìstì Chrastava jak o podporu soukromého podnikání, tak i o co možná nejepší využití voného èasu mádeže. 16. Pave HUDEC 55 et - živnostník èen finanèního výboru mìsta Jako živnostníkovi podnikajícímu v pohostinství a cestovním ruchu mi záeží na tom, aby se v Chrastavì úspìšnì rozvíje cestovní ruch. Zajímá mì však i hospodaøení mìsta jako ceku, proto jsem v upynuém období by èenem finanèního výboru a budu rád, když i v násedujícím období budu moci být nápomocen dašímu rozvoji našeho mìsta. 17. Mgr. Jana BEZVODOVÁ 61 et - dùchodkynì èenka pøedstavenstva MBD Narodia jsem se roku V Chrastavì žiji 59 et. Po ukonèení studií na Pedagogické fakutì v Liberci jsem 39 et pracovaa s dìtmi jako uèiteka na zákadní škoe. Nyní jsem dùchodkynì, mám dvì dospìé dìti a tøi vnouèata. Mám ráda hezké prostøedí. K mým koníèkùm patøí práce na zahradì, houbaøení a rekreaèní cykistika. Èasto navštìvuji divada a koncerty. Sympatiètí jsou mi idé bez faše a pøetváøek, kteøí dokáží udìat mnoho nejen pro sebe, ae i pro druhé. Zamítám názor: Nic nedìej, aespoò nic nezkazíš. Pokud to bude možné, pøispìji svou iniciativou k rozvoji a potøebám našeho mìsta. 18. Bc. Mian NOVÁK 45 et - uèite uèòovského škoství 12) Rok 2002: Budeme podporovat sportovní èinnost (vèetnì neorganizované). Zachováme dotace pro sportovní a spokovou èinnost. Naším cíem je ve spoupráci s TJ Spartak dosáhnout intenzivnìjšího využívání areáu v Turpišovì uici pro rùzné sportovní a rekreaèní aktivity (napø. vybudování pochy pro koeèková prkna vèetnì tzv. "U" rampy). Rok 2006: V rámci omezených finanèních prostøedkù bya zachována podpora èinnosti prostøednictvím grantu, navíc bya zavedena i daší podpora pøi spoupráci na Chrastavských savnostech a podpora pøi spoupráci s Eichstättem. V areáu TJ

15 Strana Pøíjmy cekem Bìžné pøíjmy cekem Daòové pøíjmy Nedaòové pøíjmy Pøijaté bìžné dotace Kapitáové pøíjmy cekem Kapitáové - vastní pøíjmy Kapitáové - pøijaté dotace Výdaje cekem Bìžné výdaje cekem Kapitáové výdaje cekem Sado Financování duhová sužba 9,35 % 8,83 % 7,57 % Co sibujeme pro daší ètyøi roky? Øada pánovaných aktivit je pochopitenì závisá na zajištìní finanèních prostøedkù v øadì pøípadù z dotaèních zdrojù. Pøesto jsou kroky, èiny a aktivity, jejichž reaizaci mùžeme obèanùm Chrastavy za pøedpokadu dobrého voebního výsedku již dnes síbit. Rádi Vás s nimi seznámíme: dokonèíme rekonstrukci budovy škoy na námìstí 1. máje na obnovu a výstavbu místních komunikací vìnujeme aespoò toik prostøedkù, koik jich byo vynaoženo v minuém voebním období nepøipustíme zrušení èi omezení autobusové dopravy do Liberce v souvisosti s reaizací Regiotramu Nisa zachováme finanèní podporu mìsta spokové a sportovní èinnosti, zejména pro dìti a mádež mìstské byty budeme pøidìovat zejména kvaifikovaným odborníkùm potøebným pro mìsto zachováme osadní výbory v Andìské Hoøe a Vítkovì a budeme podporovat jejich èinnost budeme nadáe rozvíjet kuturní èinnost ve mìstì vèetnì zachování tradice Chrastavských savností a rozvíjení nové tradice mìstských pesù budeme poøádat pravidené veèery se starostou Nejen výše uvedené kroky, èinnosti a aktivity, které sibujeme, ae i daší záežitosti, o které budeme usiovat, jsou rozvedeny v našem voebním programu. Jak se nám daøio v minuém voebním období? V roce 2002 kandidovaa ODS v koaici ODS US, která voby vyhráa ziskem osmi z devatenácti mandátù a získaa místo starosty a dašího radního. Proto se hásíme k dosaženým úspìchùm i k odpovìdnosti za to, co se nezdaøio. Tím však na druhou stranu nechceme nikterak snižovat práci zastupiteù zvoených za jiné voební strany a považujeme výsedky upynuého voebního období za spoeèné dío. Vìøíme, že tomu tak bude i v násedujícím voebním období. Voební program Obèanské demokratické strany Naše cíe a úkoy Strana 9 Vážení spouobèané, pøedkádáme Vám voební program Obèanské demokratické strany pro komunání voby v roce ) Zajistíme kompetní dokonèení rekonstrukce budovy škoy na námìstí. Budeme usiovat o zajištìní dopòkové dotace k již získané s cíem minimaizovat dopady této akce na mìstský rozpoèet. 2) Budeme usiovat o rekonstrukci kuturního zaøízení v Turpišovì uici (bývaé škoní jídeny), tzn. vyvineme maximání snahu o získání státní dotace potøebné k reaizaci této akce. 3) Vyvineme úsií k cekovému zepšení dopravní infrastruktury. Pøes kompikace v upynuém období chceme ve spoupráci s Libereckým krajem dosáhnout reaizace pøeožky sinice II. tøídy (z trasy Žitavská, námìstí 1. máje, Frýdantská na trasu Pobøežní u.), významnì tak odehèit centru mìsta a zepšit spojení na Frýdant. 4) Budeme intenzivnì jednat s potencionáními investory s cíem dosáhnout vzniku nové obytné zóny v Chrastavì 60 rodinných domù v obasti Poní uice. 5) Jsme si vìdomi, že pøes snahu a urèité výsedky v upynuém voebním období se nám ne vždy daøí vìnovat dostatek finanèních prostøedkù na obnovu a prùbìžné opravy místních komunikací. Pøi vìdomí omezených mìstských prostøedkù se chceme této probematice vìnovat ve zvýšené míøe. 6) Pokusíme se zajistit financování na kompexnìjší rekonstrukci pøíjezdu do prùmysového areáu za vakovým nádražím a rekonstrukci autobusového nádraží. 7) Víme o dùežitosti a významu veøejné dopravy, pøedevším pak do krajského mìsta Liberce. Na jednu stranu vítáme pánované zkvaitnìní vakové dopravy zásuhou projektu Regiotram Nisa. Na druhou stranu, a to pøedevším, hodáme vyvíjet i nadáe maximání úsií k zachování kvaitního autobusového spojení, které do Liberce nemùže pro znaènou èást mìsta vakové spojení Regiotramem adekvátnì nahradit. 8) Budeme nadáe usiovat o koordinované energetické øízení mìsta s dùrazem na provedení opatøení vedoucích ke snížení energetických nároèností objektù a zvýšení efektivity zdrojù a tepených rozvodù (napø. na zákadì energetických auditù). 9) Budeme usiovat prostøednictvím investora SVS a.s. o reaizaci úpravy kanaizaèní sítì v Nádražní a Luèní uici. 10) Budeme spoupracovat se škoami všech typù (zákadní, mateøské a maotøídní) na jejich daším rozvoji. Nepoèítáme a nebudeme podporovat redukci èi zásadní organizaèní zmìnu proti souèasnému stavu. 11) Zachováme a budeme nadáe rozvíjet významnou kuturní instituci v našem mìstì Spoeèenský kub a jeho souèásti - muzeum, knihovnu, internetový kub, informaèní centrum. Úkoem Spoeèenského kubu bude nadáe i rozvoj mimoškoní èinnosti v zájmových (napø. hudebních èi jazykových kurzech) a samozøejmì i nadáe organizace jak nejvýznamnìjší kuturní akce roku - Chrastavských savností, tak etos zahájených každoroèních mìstských pesù. 12) Budeme podporovat sportovní èinnost. Zachováme dotace pro sportovní a spokovou èinnost. V pøípadì již avizovaného zájmu sportovních oddíù budeme pøipraveni jednat o pøípadné transformaci majetkových vztahù k jednotivým sportovištím. Nadáe chceme podporovat i neorganizovanou sportovní èinnost ve mìstì a podporovat veøejná sportovištì. 13) Mìstské byty budeme pøidìovat v souadu s pravidy pro pøidìování bytù zejména kvaifikovaným odborníkùm pro mìsto (napø. pedagogùm). Zároveò však budeme z dùvodu podstatného pokesu poètu tìchto bytù hedat i jiné zpùsoby zajištìní bydení pro odborníky a profese, o které bude mít mìsto zájem. 14) V zájmu rozvoje okrajových èástí mìsta chceme zachovat existenci osadních výborù v Andìské Hoøe a Vítkovì s finanèní podporou mìsta. 15) Budeme nadáe rozvíjet spoupráci s partnerským mìstem Eichstätt v Bavorsku. Chceme, aby nadáe trvaa spoupráce ško a madých fotbaistù našich mìst. 16) Budeme se pravidenì zabývat bezpeènostní situací ve mìstì. Budeme nadáe za úèasti Poicie ÈR a mìstské poicie vyhodnocovat bezpeènostní situaci ve mìstì a hedat øešení vznikých probémù. Pøedevším pak budeme prostøednictvím výše uvedených poicejních sožek usiovat o bezpeènost našich obèanù a snažit se chránit jejich soukromý majetek a majetek mìsta pøed projevy vandaismu. 17) Cítíme nutnost nadáe podporovat rozvoj chrastavského sboru dobrovoných hasièù, a to jak ve smìru provozu

16 Strana 6 Strana MVDr. Karin TVRZNÍKOVÁ 40 et veterinární ékaøka V Chrastavì bydím od roku 1969, kdy jsem se sem pøistìhovaa s rodièi z Hrádku nad Nisou. Od roku 1996 zde provozuji soukromou veterinární praxi. Úspìšnost mého povoání je zaožena samozøejmì na správné éèbì zvíøat v mé ordinaci, ae nedínou souèástí tohoto úspìchu je havnì komunikace s majitei. Tato komunikace s idmi zahrnuje nejen jejich probémy se zvíøecím pøíteem, ae i spoustu daších vìcí týkajících se života v našem mìstì. Doufám, že budu moci díky tìmto informacím, pokud mi to bude umožnìno, prospìt i veøejnému životu v našem mìstì. Spartak byo odkoupeno asfatové høištì a vybudován skatepark. V souvisosti s výstavbou skateparku nutno poznamenat, že jsme sice získai finanèní podporu místních firem ve výši 690,- tis. Kè, ae zároveò i musei vynaožit navíc 638,- tis. Kè vivem podvodu firmy Asacen. Rozhodnutí soudu nám tyto finanèní prostøedky pøiznao (+úroky atd.) a v souèasné dobì je vymáháme exekuènì. 13) Rok 2002: Jako vemi dùežitou investici pravdìpodobnì ve vzdáenìjším horizontu vidíme výstavbu "Sportovního a spoeèenského centra" v areáu TJ Spartak. V násedujícím voebním období chceme spoupracovat se Spartakem ve vìci dokonèení projektové pøípravy. Reaizace ovšem bude možná pouze v pøípadì zajištìní státních nebo jiných dotací. Rok 2006: Od výstavby Sportovního a spoeèenského centra v pùvodní pøedpokádané podobì se upustio. 12. Vratisav PROCHÁZKA 29 et úèetní V tìchto vobách poprvé kandiduji do mìstského zastupitestva, doposud jsem by jen voiè. Chtì bych prezentovat názory madších idi a madých rodin. Rád bych se zasadi o vybudování odpovídajícího zázemí jak pro maminky s dìtmi, tak i sportovního zázemí a dìní v Chrastavì, jeikož i sám aktivnì sportuji. bytù pro odborníky a profese, o které mìo mìsto zájem. 14) Rok 2002: Mìstské byty budeme pøidìovat zejména kvaifikovaným pedagogùm; zároveò však budeme z dùvodu podstatného pokesu poètu tìchto bytù hedat i jiné zpùsoby zajištìní bydení pro odborníky a profese, o které bude mít mìsto zájem. Rok 2006: I pøes vemi omezený poèet bytù ve vastnictví mìsta se nám podaøio zajistit nìkoik bytù pro odborníky a profese, o které mìo mìsto 15) Rok 2002: V zájmu rozvoje okrajových èástí mìsta chceme zachovat existenci nedávno zaožených osadních výborù v Andìské Hoøe a Vítkovì s finanèní podporou minimánì ve výši roku 2002 ( ,-- Kè/osadní výbor). Rok 2006: Existence osadních výborù bya ve mìstì zachována a jejich èinnost se dáe rozvíjea. Finanèní podpora však bya nižší než výše uvedená èástka. 13. Aena Štìchová 51 et - zdravotní sestra Již nìkoik et jsem èenem bytové a sociání komise, protože mì baví práce s idmi a pro idi. Také se zajímám o sport a pøírodu. Mysím, že je správné podporovat èinnost maých sportovních oddíù i zájmových kubù, ae i výstavbu veøejných sportoviš a parkù v našem mìstì. 14. Danuše HUSÁKOVÁ 51 et manažer, pøedsedkynì TJ Spartak Chrastava V roce 1955 jsem odstartovaa životní dráhu jako dívenka, poté vdaná žena a maminka, v souèasné dobì již babièka dvou vnouèat. Od svých 8 et bydím v Andìské Hoøe. Již od zákadní škody pravidenì sportuji. Cíem mého snažení je podpora organizovaného a rekreaèního sportu ve všech jeho podobách. Pro tento cí vytváøet pøíznivé ekonomické a materiání podmínky. Jak získávat pro myšenku pravideného sportování mádež a ostatní obèany je již na nás všech. Mé vzdìání je úpné støední odborné s maturitou ekonomického smìru a pracuji jako øediteka menší firmy. 16) Rok 2002: Máme zájem o daší rozvoj spoupráce s partnerským mìstem Eichstätt v Bavorsku, pøedevším pak ve prospìch dìtí škoou povinných. Rok 2006: Spoupráce s partnerským mìstem se utìšenì dáe rozvíjí. Dìti z naší škoy navštìvují Eichstätt již každoroènì a též každoroènì nìmecké dìti pøijíždí k nám. Novì bya zavedena spoupráce mezi madými fotbaisty, kteøí se zúèastòii již 2x mezinárodního turnaje v Eichstättu. Léto roku 2006 je termínem premiéry takovéhoto turnaje v Chrastavì. Chrastavu navštívia i dechová hudba z partnerského mìsta. Vedení obou mìst je ve vzájemném èastém kontaktu. 17) Rok 2002: Zachováme mìstskou poicii. Budeme nadáe za úèasti Poicie ÈR a mìstské poicie vyhodnocovat bezpeènostní situaci ve mìstì a hedat øešení vznikých probémù. Rok 2006: Mìstská poicie bya zachována, spoupráce se státní poicií je pravidená. V minuém období se ve mìstì objeviy probémy se sociánì nepøizpùsobivými obèany, a to jednak ve Frýdanské u. èp.55, kde jsme probém vyøešii a pak pøedevším na ubytovnì Kovák. Uèinii jsme øadu krokù, abychom donutii soukromého majitee vyepšit dané prostøedí. Naše snaha mìa sice èásteèný úspìch, když se podstatnì sníži poèet ubytovaných, nicménì situace zdaeka ještì vyøešena není. 18) Rok 2002: Cítíme nutnost nadáe podporovat rozvoj chrastavského sboru dobrovoných hasièù, a to jak ve smìru provozu zásahové jednotky, tak i ve smìru daší èinnosti hasièského muzea. Rok 2006: Spoupráce s chrastavským sborem se nadáe rozvíjea. Hasièùm byo zakoupeno nové výjezdové vozido. Pracovníci mìsta pomáhají sboru se zpracováváním a podáváním žádostí ohednì muzea. 19) Rok 2002: V pøípadì voebního úspìchu chceme poøádat pravidené diskuse s obèany aneb "veèery se

17 Strana 4 Strana Ing. Pave ŠTEKL 32 et - informatik, èen rady mìsta Vážení spouobèané, díky Vašim hasùm, které jste dai naší kandidátce v minuých vobách, jsem mì možnost stát se již podruhé èenem zastupitestva a také rady mìsta. Získa jsem tak cenné zkušenosti a dobrý pøehed v probematice samosprávy a øízení mìsta, které chci ve spojení se svými profesními znaostmi (informatik a projektový manažer) dáe prohubovat a aktivnì využívat i v daším voebním období. Pøitom mou osobní prioritou je zamìøení se na nastartování skuteènì dynamického rozvoje území mìsta, které je jedním z piíøù našeho voebního programu. Nechci zùstat stranou ani pøi øešení tak sožitých úkoù, jako jsou napø. hedání možných úèinných zpùsobù reguace živeného pøíivu nových neproduktivních obyvate, který je vážným rizikem pro sociání a bezpeènostní situaci ve mìstì èi vytváøení vhodných podmínek pro rozvoj zamìstnanosti a cestovního ruchu. Pøedem dìkuji za Vaše hasy kandidátùm ODS! 4. Mgr. Aeš TRPIŠOVSKÝ 43 et - øedite zákadní škoy èen zastupitestva mìsta, pøedseda finanèního výboru mìsta Vzdìání je nejepší investice do budoucnosti. Jednou ze zákonných povinností obce je zabezpeèit podmínky pnìní povinné škoní docházky a obec tak má za dìti svých obèanù významnou odpovìdnost. Jednou z mých priorit je vytvoøení fungující vazby obce, škoy a rodièovské veøejnosti ideáu smìøujícího k moderní škoe v moderním prosperujícím mìstì. 5. Miosava ŠÍROVÁ 53 et - øediteka škoní jídeny èenka zastupitestva mìsta Mùj veký sen nová jídena se již napni, ae to vùbec neznamená, že se nechci de svých si podíet na daším rozvoji mìsta. Naopak, chci pracovat pro mìsto tak, jak bude potøeba. A také chci spojit pøíjemné s užiteèným neboi pokud budu opìtovnì zvoena èenkou zastupitestva, ráda bych i nadáe pùsobia na svatbách jako oddávající. 6. Martin TROJAN 26 et obchodní zástupce Èen Obèanské demokratické strany Narodi jsem se v Liberci, ae i pøes to jsem zde u nás v Chrastavì naše pøed ètyømi ety svùj nový domov. Chrastava mi nebya cizí ani pøed tím. Díky pøièinìní souèasného starosty (tehdy místostarosty) a mého profesora chemie na gymnáziu Ing. Michaea Canova jsem od roku 1996 zaèa pùsobit jako vedoucí kroužku výpoèetní techniky na Zákadní škoe ve Škoní uici. Podaøio se mi prosadit a zreaizovat výstavbu nové poèítaèové uèebny a též jsem by u zrodu rychého pøipojení Chrastavy na internet. Pøed pìti ety jsem se vrhnu do zdravotnictví, a to jak studiem, tak i prací. Nyní pùsobím v obasti zdravotnického zásobování. Rád bych se v Chrastavì podíe na zepšení sužeb pro obèany, kuturního a sportovního vyžití a též otázce sociáních vìcí, které jsou mi vemi bízké. Mysím si, že "chrastaváci" mají mít možnost využití rùzných sužeb tøeba i o víkendu a nemají být závisí na dojíždìní do Liberce. Chci zde vybudovat kvaitní zázemí pro svoji budoucí rodinu, protože Chrastava je naše spoeèné místo pro život. Proè já a Chrastava?... oèima Martina Trojana Vývoj v Chrastavì jsem zaèa sedovat zhruba pøed 10 ety, kdy jsem poprvé pøije do zcea neznámého mìsta, mezi nové idi, do nové životní situace. By jsem tehdy studentem Gymnázia v Jeronýmovì uici v Liberci, kde jedním z mých profesorù by i souèasný starosta (tehdy místostarosta) Ing. Michae Canov. Protože vìdì, že se pøi studiu aktivnì zabývám prací s poèítaèi, požáda mì, zdai bych nemoh vést pøipravovaný kroužek výpoèetní techniky. Napoprvé jsem tuto nabídku odmít, ae jsem rád, že jsem svùj názor zmìni. Toto rozhodnutí totiž obrátio ceý mùj život naruby. Tehdy jsem na ceé dìní v Chrastavì kouka odkudsi zvenèí. Vidì jsem ae jednoznaènou podporu tehdejšího starosty Medøického a místostarosty Canova v budování kvaitního zázemí pro rozvoj výuky informatiky ve škoe. Tito idé mi ukázai, že když je nìco rozumného, tak by se to mìo podporovat. Rád jsem jim pak pomoh pøi budování pøipojení mìsta na rychý internet, a to nejen úøadu, škoy, ae i domácností. Do aktivní poitiky jsem vstoupi pøed 5 ety, tehdy ještì v Liberci, kde jsem od svého narození byde 22 et. Nebyo to z dùvodu honby za nìjakými požitky, ae z toho, že jsem chtì upatnit své názory a své podhedy na dìní koem sebe. Pøed 4 ety mi Chrastava opìt vstoupia do života. Rodièe se rozhodi zmìnit sty bydení a v krátkém èase jsme se pøestìhovai právì do Chrastavy. Tak jak jsem se zaèa pohybovat po mìstì, zaèa se zapojovat do obèanského života koem sebe, poznáva jsem, že mìsto se stáe vyvíjí kupøedu. I pøesto mi zde spousta vìcí, na které jsem by zvyký z Liberce, chybìo. Nìkteré sužby zde zcea chybí dodnes nebo jsou zde pouze ve vemi omezených možnostech. Tyto záežitosti mají ae širší souvisosti a nedají se vyøešit pouze mávnutím kouzeného proutku. Moje práce obchodního zástupce pro zdravotnické materiáy mì nutí pravidenì cestovat po ceé Èeské repubice. Leckdy ae vidím probém s cestou pouze pøes naše mìsto. Jsem rád, že ve mìstì po recesi z poèátku 90. et, se opìt daøí støedním a vekým prùmysovým podnikùm, které tak významnì pøispívají ke snížení nezamìstnanosti. Vedení mìsta se již spoustu et snaží pøizpùsobit infrastrukturu ke zvýšení efektivnosti dopravy a ke spokojenosti obèanù i firem. Týká se to i autobusového nádraží èi odkonu nákadní dopravy z centra mìsta. Bohuže zde dochází k øešením pouze èásteèným. Jak se má ae napøíkad opravit autobusové nádraží èi pøiehý most, když by i pak kvùi absenci pøeožky sinice vedoucí do prùmysové zóny mìy nákadní automobiy jezdit pøes tyto opravené èasti? Jak mají dìti cestující do všech pøiehých èástí Chrastavy být v bezpeèí pøi cestì ze škoy na autobus, když se musejí propétat mezi nákadními automobiy? Jsou to otázky zcea zásadní a doufám, že se brzy vyøeší, a to nejen èásteènou zápatou v podobì zaepení dìr v sinici. V rámci své práce, ae i svého okoí, se pohybuji v obasti zdravotní a sociání. Veice vítám, že mìsto v minuých etech vybudovao domy s peèovateskou sužbou. Bohuže zde chybí daší stupeò sociáního zázemí pro starší obèany, kteøí se již nemohou postarat sami o sebe, a tím mám na mysi domov dùchodcù. Není to otázka jen mìsta, ae spíše kraje. I pøes to by mìo mìsto být tím iniciátorem a tøeba i koordinátorem tìchto aktivit. V souèasné dobì sice ve mìstì funguje soukromá charitativní organizace poskytující péèi o staré idi, ae nemá dostateènou kapacitu a budoucnost v rámci evropských kriterií poskytování sociání péèe není zcea jistá. Veice jsem pøivíta, že se mìsto rozhodo k rekonstrukci zákadní škoy na námìstí 1. máje. Investice, které se do rekonstrukce voží, se vrátí nejen na úsporách energií, na zvýšení hygienického komfortu žákù, ae zejména na zkvaitnìní výuky, které povede ke zvýšení možnosti upatnìní žákù na støedních škoách. Též mì na ceém projektu zaujao vybudování výtahu pro bezbariérový pøístup do všech pater škoy a umožnìní vzdìávání žákù se sníženou pohybovou schopností i doma v Chrastavì bez nutnosti dojíždìní do Liberce. Dùežitým prvkem ve škoství jsou též mateøské škoy. Prioritou je podpoøit kreativitu a poznávání dìtí již v pøedškoním vìku. Existuje spousta možností, jak získat finance na vybavení a výuku, a to nejen z mìstských, ae též ze soukromých fondù. Nìkoik soukromých organizací podporujících tyto aktivity pùsobí i v obasti Liberce. Rád bych jako zastupite pomoh se zajištìním podpory z tìchto fondù tak, aby dìti mìy vše, co potøebují. Jednou z nejtíživìjších otázek sociáních, ae i bezpeènostních, zùstává ve mìstì soukromý objekt bývaého Kováku. Snaha mìsta o vyøešení ceého probému je patrná a mysím si, že nebude marná. I když to bude stát ještì spoustu úsií poèínaje starostou a konèe úøedníky sociáního odboru. Jsem èovìk, který vidí svùj cí a jde za ním. Mým cíem je zde u nás v Chrastavì vybudovat zázemí pro svoji budoucí rodinu, pro své dìti tak, abychom nebyi závisí na dojíždìní do Liberce kvùi každé drobnosti. Protože nejsem sobecký, chci, aby toto právo a tyto možnosti mì každý obèan našeho mìsta. Vemi rád od Vás pøivítám i daší námìty a chtì bych s Vámi diskutovat nad probémy, napøíkad na našich pøedvoebních setkáních Martin Trojan, obèan Chrastavy a èen ODS

18 Strana 20 VOLEBNÍ NOVINY ODS Chrastava O èem rozhodují komunání voby? Komunání voby 2006 Obèanská demokratická strana - místní sdružení Chrastava VOLEBNÍ NOVINY Voby paramentní rozhodují o tom, kdo bude tvoøit mantiney, tj. o zákony a daší právní normy. Voby krajské a pro nás pøedevším voby komunání rozhodují o tom, kdo dostane možnost dokázat, že se v tìchto vytyèených mantineech dokáže pohybovat a napnit tak vize dašího rozvoje. Ta výše uvedená vìta je kíèová. Vytyèené mantiney jsou pomìrnì úzké, mìsto si napø. nemùže stvoøit vyhášku, která by bya nad rámec zákona (viz již zrušené vyhášky jiných mìst o zákazu pití akohou na veøejnosti), ae pøedevším mìsto nemùže rozhodovat o urèení daní, které jdou z kapes jejich obèanù. Mìsto dostává ze státního rozpoètu ze zákona jen urèitý pøídì penìz, pøídì maý a pro potøebný rozvoj mìsta nedostaèující. Pøitom na 90% toho, co by byo potøebné v našem mìstì udìat, se urèitì shodnou všichni opravit sinice, dobudovat infrastrukturu, zepšit vzhed mìsta, podmínky pro bydení a voný èas, udìat nìco pro zvýšení bezpeènosti atd., atd. Komunání voby nerozhodují pouze o tom, jesti ti, kteøí budou zvoeni, dokážou využít co nejefektivnìji (i nejspravedivìji) to, na co staèí bìžný rozpoèet, ae též o tom, jesti budou schopni získat i nìco navíc, a to jednak pøímo ve formì dotací, jednak i nepøímo, tj. se domuví se s jiným subjektem na reaizaci jeho akcí (viz v upynuém období napø. rekonstrukce nádraží ÈD). Právì z výše uvedených dùvodù pøistupovaa chrastavská buòka Obèanské demokratické strany vemi zodpovìdnì pøi výbìru kandidátù, kteøí se budou ucházet o zvoení v nadcházejích vobách. Snažia se vytvoøit kandidátku soženou z kandidátù, kteøí jako osobnosti, ae i jako koektiv, budou schopni v pøípadì svého zvoení øešit probémy, pøed které jsou zastupiteé pøi své práci stavìni a zároveò pøicházet i s novými neotøeými nápady. Jsem pøesvìdèen, že se nám to podaøio, že jsme dokázai postavit kandidátní istinu, kterou tvoøí 19 výrazných osobností (a daší dvì jsou pøipraveny jako náhradníci), kteøí vynikají: a) znaostí místního prostøedí (témìø všichni jsou douhoetými obèany Chrastavy), b) zkušenostmi (8 souèasných nebo bývaých èenù zastupitestva, 3 souèasní nebo bývaí èenové rady mìsta, kandidatura øediteù organizací i podnikateù) i dravým mádím (3 madší 30 et, 7 do 35 et) c) vzdìáním (8 vysokoškoákù, ae pøitom vyvážená vzdìanostní a profesní struktura) d) respektem k tzv. okrajovým èástem (5 zástupcù z Andìské Hory a z Vítkova) e) chutí a schopností pracovat i na úkor svého voného èasu ve prospìch zájmù mìsta Vážení spouobèané, kandidáti Obèanské demokratické strany pøed Vás pøedstupují se svým programem do komunáních voeb 2006 a uchází se o Vaše hasy. Jménem všech kandidátù mohu síbit, že zastupiteé zvoení za naši voební stranu budou po ceé voební období usiovat o daší rozvoj našeho mìsta. Ing. Michae Canov, starosta Vydao Místní sdružení ODS Chrastava u pøíežitosti komunáních voeb Vyšo v srpnu 2006 Sazba a tisk: RECo design s.r.o. Chrastava

19 NEZAPOMEÒTE!!! Komunání voby 2006 se konají: øíjna 2006 Komunání voby 2006 Obèanská demokratická strana - místní sdružení Chrastava...pojïte s námi dá! Z obsahu: Naši kandidáti - nìco máo o sobì / Voební program ODS 2006 / Naše fiozofie / Zákadní programové teze / Hospodaøení mìsta / Co sibujeme pro pøíští ètyøi roky? / Jak se nám daøio v minuém voebním období? / Jinýma oèima... / Pozvání na pøedvoební mítinky /

20 Strana 8 Strana Jiøí FLEMING 60 et - technik Jsem vyuèený eektromontér rozvodných zaøízení a absovent gymnázia v Jabonci nad Nisou. Od roku 1971 jsem by zamìstnán jako státní zamìstnanec u Poicie ÈR Liberec, a to až do doby odchodu do starobního dùchodu. V souèasné dobì pracuji jako provozní technik u spoeènosti Technické a stavební sužby a.s., Chrastava. V mádí jsem se vìnova sportu, zejména kopané, ehké atetice, horoezectví, vèetnì vysokohorské turistiky. V souèasné dobì se vìnuji pøedevším aktivnímu odpoèinku pøi zveebování domu, jízdì na motorce po pøírodì, vnouèatùm a rodinì, dáe jsem vekým patriotem Sovanu Liberec, kde nevynechám žádný zápas v kopané. Strana za kterou kandiduji, nabízí možnost pomáhat idem øešit probémy na místní úrovni cestou komunání poitiky v obasti infrastruktury, dopravní obsužnosti a zásobování venkova. Porovnání voebního programu z r se skuteèností v r V roce 2002 vyšy naše voební noviny a v nich pak jako souèást voebního programu kapitoa Naše cíe a úkoy (viz též.: Mysíme si, že není tvrdší a pøitom férovìjší zpùsob, než pøímo porovnat, nakoik jsme schopni pnit své pøedvoební siby. 1) Rok 2002: Jsme si vìdomi, že je nezbytné vynaožit veškeré úsií na dokonèení již zapoèatých významných investic v našem mìstì - výstavby domu s peèovateskou sužbou v Turpišovì uici a rekonstrukci areáu radnice. Rok 2006: Výstavba domu s peèovateskou sužbou bya dokonèena roce 2003 a od té doby již pnì souží našim seniorùm, rekonstrukce radnice bya dokonèena a radnice se po etech staa skuteènì reprezentativní budovou mìsta. N 1 Mgr. Jarosava TROJANOVÁ 55 et manažer Èen Obèanské demokratické strany V Chrastavì jsem naša pøed ètyømi ety svùj nový domov pro sebe a svoji rodinu. Pracuji jako manažer správy nemovitostí a ráda bych využia svých vìdomostí a zkušeností k dašímu rozvoji našeho mìsta. Dokonèení rekonstrukce radnice. DPS II. N 2 Martin JERSÁK 25 et programátor Èen Obèanské demokratické strany Mezi moje záiby patøí moderní technoogie a spoeèenský život. V souèasné dobì pracuji jako programátor a studuji vysokou škou v oboru apikovaná informatika. Víkendy rád trávím se svojí pøítekyní na spoeèenských akcích. Rád bych se zasadi o modernìjší tváø a fungování mìsta Chrastavy, vèetnì spoeèenských udáostí. Mým mottem je: "Práce, chéb a hry". 2) Rok 2002: Nevyhovující stav škoního stravování je již douhoetým probémem. Budeme maximánì usiovat o zajištìní financování a reaizaci výstavby nové škoní jídeny. Rok 2006: V nìkoika èástech se podaøio zajistit financování pøidìením státní dotace v cekové výši 33 mi. (z cekových nákadù 40 mi.). Výstavba vemi moderní jídeny bya reaizována v etech 2003 až 2004 a savnostnì otevøena v ednu ) Rok 2002: Chceme napomoci vybudovat novou èást Chrastavy - projekènì pøipravit a zainvestovat zónu "60 rodinných domkù" v obasti Poní uice. Rok 2006: Do souèasné doby probìho již nìkoik jednání s potencionáními investory. 4) Rok 2002: Jsme si vìdomi, že pøes snahu a urèité výsedky v upynuém voebním období se nám ne vždy podaøio vìnovat dostatek finanèních prostøedkù na obnovu a prùbìžné opravy místních komunikací. Chceme se jim vìnovat ve zvýšené míøe a zejména se soustøedit na k.ú. Chrastava II, tedy uice Ještìdskou, Tovární, Na Hùrce, Nový Domov (ae nejen Komunání voby 2006 ODS Chrastava ODS Nová škoní jídena. Rekonstrukce komunikací.

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEÈENSTVÍ. Brusel, 19. 9. 2001 KOM(2001) 370 BÍLÁ KNIHA. Evropská dopravní politika pro rok 2010: èas rozhodnout

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEÈENSTVÍ. Brusel, 19. 9. 2001 KOM(2001) 370 BÍLÁ KNIHA. Evropská dopravní politika pro rok 2010: èas rozhodnout KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEÈENSTVÍ Bruse, 19. 9. 2001 KOM(2001) 370 BÍLÁ KNIHA Evropská dopravní poitika pro rok 2010: èas rozhodnout 2001 Pro ÈD, s.o., odštìpný závod DATIS vydao Nakadateství dopravy a turistiky,

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

R A N Ž Á D A. Užili jsme si výlet po Praze. Co dokáže pantomima. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Užili jsme si výlet po Praze. Co dokáže pantomima. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mádeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobyisy, Bohnice vyšo: bøezen 2014 roèník 8, èíso 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Užii jsme si výet po Praze Vyrazii jsme za chadného poèas? na úžasný

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

OPQ Manager Plus Report

OPQ Manager Plus Report OPQ Profi OPQ Manager Pus Report Jméno Pan Sampe Candidate Datum 25 září 2013 www.ceb.sh.com ÚVOD Tato zpráva je určena pro použití iniovým manažerům a personaistům. Obsahuje řadu informací, které jsou

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Mladí lidé a skupina NEET v Evropě: První zjištění

Mladí lidé a skupina NEET v Evropě: První zjištění Evropská nadace pro zepšení životních a pracovních podmínek Madí idé a skupina NEET v Evropě: První zjištění > Shrnutí < I když madí nemají pokaždé pravdu, spoečnost, která je ignoruje a shazuje, nemá

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Kapitola 7. Štafeta života

Kapitola 7. Štafeta života Kapitoa 7 Štafeta života Kapitoa 7 Štafeta života V předchozí kapitoe této knihy jsme se se čtenáři poděii o střízivý rozbor toho, jak se dědicové strůjců Osvětimi už opět pokoušejí získat světovádu. Uvědomíme-i

Více

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2008 (v Kè) sestavený ke dni 30.03.2009 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70829462 název Svazek obcí mikroregionu

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 45 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 HARMONOGRAM VÝZEV ROP SEVEROZÁPAD NA ROK 2011 Úøad regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Spravedlivá společnost

Spravedlivá společnost Spravedivá spoečnost Voební manifest ČSSD ke krajským a senátním vobám 12. a 13. října 2012 SVOBODA SPRAVEDLNOST SOLIDARITA Vážené spouobčanky a vážení spouobčané, na podzim se bude v krajských a senátních

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 213 Úvodní slovo 2 Výkaz ziskù a ztrát 8 Rozvaha 9 Pøíloha k úèetní závìrce 12 Pøehled o penìžních tocích 18 Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 2 Vztahy mezi propojenými osobami 21 Ostatní informace

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 2009 2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 OBSAH Úvod aneb slovo na cestu...4 Východiska Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání pøíležitostí

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

Představení společnosti COPRA spol. s r.o.

Představení společnosti COPRA spol. s r.o. Představení spoečnosti COPRA spo. s r.o. 10/2014 Kdo jsme? Rodinná poradenská firma zaožená v roce 1991, která pomáhá při: Nákupu firem Prodeji firem Hedání strategických a finančních partnerů Máme zkušenosti

Více

POLITIKA PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE

POLITIKA PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE SOUHRN C. ZDRAVÉ STÁRNUTÍ POLITIKA PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE AGEING POLICY IN THE CZECH REPUBLIC PETR WIJA Ministerstvo práce a sociálních vìcí, Praha Autor podává pøehled stavu a vývoje demografických

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Marta Andrlíková Datum zpracování: 19.02.2014 Èas zpracování: 18h25m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA SLOVO PŘEDSEDY ODS Václav Klaus Vážení spoluobèané, v blížících se podzimních volbách budou v naší zemi poprvé volena krajská zastupitelstva, což v podstatì není nic

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Program:, vl a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. l g. l l l. ž l. Jsme. I l l l

Program:, vl a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. l g. l l l. ž l. Jsme. I l l l Program:, v a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. g. Jsme I V I i 4 x P ň T V trvae v Řešení vhkosti a vytápění budovy VLKOVA VĚŽ Termín akce : od 10.12.2013 do 26.3.2013

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jiøina Bujoková Datum zpracování: 17.03.2014 Èas zpracování: 14h57m 0s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO 1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO Vìra Vojtová Klíèová slova aktivní politika zamìstnanosti, èásteèná invalidita, diskriminace v zamìstnání, kratší pracovní doba,

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: 26.05.2014 Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s.

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. Výroèní zpráva 2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. 03 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Obsah Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 05 Zpráva pøedstavenstva o hospodaøení spoleènosti a stavu jejího

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ilona Stránská Datum zpracování: 18.03.2014 Èas zpracování: 17h 4m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Petr Šmíd, Petra Lukešová, Daniel Mourek. Plány mobility. Přínos pro podniky a instituce

Petr Šmíd, Petra Lukešová, Daniel Mourek. Plány mobility. Přínos pro podniky a instituce Petr Šmíd, Petra Lukešová, Danie Mourek Pány mobiity Přínos pro podniky a instituce Nadace Partnerství 2011 Pány mobiity Pány mobiity: Přínos pro podniky a instituce Autoři pubikace: Petr Šmíd, Petra

Více

TEMPUS MEDICORUM. STANDARDY Budou, či nebudou? časopis české lékařské komory. Sloučení ZP Média. Iuventus Medica fond na podporu mladých lékařů

TEMPUS MEDICORUM. STANDARDY Budou, či nebudou? časopis české lékařské komory. Sloučení ZP Média. Iuventus Medica fond na podporu mladých lékařů 4/2011 ročník 20 časopis české ékařské komory V tomto číse: Součení ZP Média a VZP Iuventus Medica fond na podporu madých ékařů Pravida spoupráce ékařů a farmaceutických firem ČLK odmítá generickou preskripci

Více

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008)

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00303101 Název: Obec Oskava A. Stálá aktiva 01 141

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

R A N Ž Á D A. Pøivítal nás kouzelný les Øáholec. Konal se veletrh kroužkù. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Pøivítal nás kouzelný les Øáholec. Konal se veletrh kroužkù. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mádeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobyisy, Bohnice vyšo: øíjen 2014 roèník 9, èíso 2 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Pøivíta nás kouzený es Øáhoec Jednou z obíbených podzimních akcí je

Více

je spoluzakladatelem a podílí se na èinnosti Asociace nestátních neziskových organizací

je spoluzakladatelem a podílí se na èinnosti Asociace nestátních neziskových organizací Obèanské sdružení Omega Liberec podporuje neziskový sektor a malé obce a pùsobí na tøech úrovních: a) místní: ve spolupráci s obcemi pøipravuje rozvojové strategie venkovských mikroregionù a projekty pro

Více