Zastupitelstvu města Klatov. Předmět zprávy: návrhy na majetkoprávní úkony

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zastupitelstvu města Klatov. Předmět zprávy: návrhy na majetkoprávní úkony"

Transkript

1 1 Zastupitelstvu města Klatov Určeno pro zasedání dne 20. března 2012 Zprávu předkládá: Rada města Zprávu zpracovala: Ing. Daniela Pleskotová Předmět zprávy: návrhy na majetkoprávní úkony Odůvodnění: Ve smyslu zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění (dále jen Zákon) předkládá Rada města návrhy na majetkoprávní úkony, týkající se majetku města Klatov. Návrh na usnesení: k úkonům, uvedeným v části A zprávy (str. 4 5 zprávy) Zastupitelstvo města rozhodlo, po povinné lhůtě zveřejnění záměru o schválení následujících majetkoprávních úkonů: - prodej nemovitostí úkony č. 2, 3, 4, 5, - výkup nemovitostí úkon č. 1 - bezúplatný převod stavby do majetku města - úkon č. 6 - prodej bytů dle Zásad: úkony č. 7, 8, - bezúplatný převod pozemků do majetku města vč. schválení Smlouvy s omezujícími a sankčními podmínkami úkony č. 9, 10: K úkonu č. 9 ZM schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu pp. č. 279/11 a 279/12 v k.ú. Klatovy o celkové výměře 212 m 2 do majetku města od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 Nové Město s omezujícími a sankčními podmínkami. K úkonu č. 10: ZM schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu pp.č o výměře 130 m 2 v k.ú. Klatovy od ČR- Ministerstva obrany, Tychonova 1, Praha 6 do majetku města s věcným břemenem na umístění telekomunikačního vedení a s omezujícími a sankčními podmínkami, evid. č k úkonům uvedeným v části B zprávy (str. 6 9 zprávy) - záměry Zastupitelstvo města rozhodlo o schválení návrhů na majetkoprávní úkony, uvedených v části B - bezúplatný převod stavby do majetku města úkon č. 3, - prodej nemovitostí úkony č. 1, 4b, 4e, - uzavření Dodatku k SOBK úkon č. 4c, - změně umístění části pozemku pro bud. investora úkon č. 4d. a ukládá odboru rozvoje zveřejnit záměry úkonů v souladu se zákonem. o zamítnutí návrhů na majetkoprávní úkony, uvedených v části B - prodeje nemovitostí úkon č. 2 Přílohy: strany 2 9 Smlouvy k úkonům č. 9, 10 část A V Klatovech Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města, v.r.

2 2 Informace o plnění majetkoprávních úkonů, které schválilo po povinné lhůtě zveřejnění na úřední vývěsce ZM dne Výkup pozemků PK č. 105, PK č. 109, PK č. 110/1, KN č. 110/2, vše v k.ú. Střeziměř o celkové výměře m 2 od Alexandra Hájka, Šimáčkova 13/916, Praha 7 za celkovou kupní cenu dle znaleckého posudku obvyklou Kč. Jedná se o lesní pozemky, které navazují na obecní les. Plnění: kupní smlouva uzavřena. 2. Bezúplatný převod stavby kanalizačního řadu, vybudovaného v pp.č. 303/1 v k.ú. Vícenice, v délce cca 6 bm od Jany Šrutové, Masarykova 293, Klatovy, do majetku města. V současné době bude úkon zajištěn formou Smlouvy o budoucí smlouvě darovací, s vlastní realizací po kolaudaci stavby. Plnění: SOBD uzavřena. 3. Bezúplatný převod části pp.č. 265/1 v k.ú. Sobětice o výměře cca 440 m 2 (dle GP č /2012 nově vzniklá parcela pp. č. 265/3 o výměře 436 m 2 ) od Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4. Jedná se o pozemek pod stavbou chodníku podél silnice I/22. Plnění: příprava Smlouvy o bezúplatném převodu. 4. Směna pozemků č. 55/54 o výměře m 2, pp.č. 55/26 o výměře cca m 2 v k.ú. Sobětice a PK č. 300 o výměře m 2 v k.ú. Střeziměř ve vlastnictví města Klatovy za pp.č. 55/52 o výměře m 2 v k.ú. Sobětice ve spoluvlastnictví Ing. Josefa Brůhy, Luby 253, Klatovy, Ing. Pavla Lyera, bratří Dohalských 140/7, Praha 9 Vysočany a Ing. Vojtěcha Zemana, Střední 1249, Černošice, bez finančního vyrovnání. Plnění: návrh směnné smlouvy odeslán k podpisu účastníkům. 5. Prodej části obecního pozemku č. 455/1 v k.ú. Klatovy o výměře cca 90 m 2 manželům Ladislavu a Haně Šimonovým, Vídeňská 17, Klatovy IV. za cenu dle znaleckého posudku obvyklou 450 Kč/m 2 (celkem cca Kč), s věcnými břemeny umístění sloupů veřejného osvětlení a podzemních inženýrských sítí. Jedná se o zbytkový pozemek sousedící s nemovitostmi žadatelů penzionem U Parku po dokončení výstavby okružní křižovatky. Plnění: příprava kupní smlouvy. 6. Prodej částí obecních pozemků s věcnými břemeny umístění stávajících inženýrských sítí a přístupu k nově budované trafostanici: -pp. č. 967/60, 967/59 a 967/1, popř o celkové výměře cca 200 m 2 v k.ú. Klatovy manželům Mgr. Jiřímu a Ing. Miroslavě Illetškovým, Mánesova 792, Klatovy III. za smluvní cenu 500 Kč/m 2 (celkem cca Kč) -pp.č. 967/1, 965/11, popř o celkové výměře cca 60 m 2 pí Bohumile Oulické, Alešova 828, Klatovy II. za smluvní cenu 500 Kč/m 2 (celkem cca Kč). Plnění: příprava Smluv o budoucích smlouvách kupních. 7. Směna částí pozemků č. 697/4 o výměře cca 26 m 2 a stp.č. 381/2 o výměře cca 2 m 2 v k.ú. Luby ve vlastnictví města Klatovy za část pozemkové parcely č. 697/4 o výměře cca 22 m 2 v k.ú. Luby ve vlastnictví Františka a Zdeňky Petlanových, Luby 151, Klatovy se vzájemným finančním vyrovnáním rozdílných cen pozemků a doplatkem ceny městu ve výši cca Kč. Plnění: příprava směnné smlouvy. 8. Prodej části pozemku pp.č v k.ú. Klatovy firmě WT-DESIGN, Radim Šulan, Milence 79, Dešenice v průmyslové zóně Pod Borem. Úkon bude zajištěn formou SOBK takto: a) část p.č o výměře cca m 2 za cenu 320 Kč/m 2 tj., za cenu celkovou Kč s úhradou zálohy ve výši 1/3 tj., Kč s podmínkou do 3 let od data podpisu SOBK postavit a zkolaudovat objekt k podnikání a následně uzavřít vlastní kupní smlouvu,

3 3 b) zbytková část pozemku p.č o výměře cca m 2 za cenu 25 Kč/m 2 tj., za cenu celkovou cca Kč s úhradou zálohy ve výši 1/3 tj., Kč s podmínkou nejpozději do 3 let od podpisu SOBK uzavřít vlastní kupní smlouvu. Plnění: uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě kupní, uhrazena záloha. 9. Prodej bytů v obecním domě dle Zásad prodeje bytového fondu z majetku města - obecní byty v domě čp. 381/III.. na stp.č včetně příslušného spoluvlastnického podílu na stp.č o výměře 365 m 2 v k.ú. Klatovy, Masarykova ulice, Klatovy Plnění: SNK s.r.o. zajišťuje kupní smlouvy. 10. Výkup pozemků v k.ú. Klatovy - pp.č. 3792/147 o výměře 12 m 2 a pp. č. 3792/146 o výměře 1 m 2 dle geometrického plánu č (jedná se o část pp.č. 3792/132 a část pp.č.3792/86 v k.ú. Klatovy) do majetku města za cenu 270 Kč/m 2 (celkem Kč) od manželů Ing. Michala a Ing. Jany Kučerových, Klatovy 228/II. Plnění: příprava kupní smlouvy. 11. Převod pozemků pp. č. 15/1 a 15/2 obě v k. ú. Věckovice u Janovic nad Úhlavou o celkové výměře m 2 od Pozemkového fondu České republiky, Husinecká 1024/11a, Praha 3 za cenu dle znaleckého posudku vyhotoveného Pozemkovým fondem. Plnění: žádost o převod včetně všech dokladů předány na PF. 12. Výkup stavby kryté spojovací lávky mezi objekty čp. 148/I. a 59/I. z majetku Klatovských katakomb, občanského sdružení do majetku města Klatovy, vlastníka objektů čp.148/i., 59/I. a místní komunikace Balbínova ulice, za celkovou kupní cenu Kč. Plnění: kupní smlouva uzavřena.

4 4 Část A: Majetkoprávní úkony č. 1 6, jejichž záměr byl schválen ZM dne , byly zveřejněny ve dnech až a nebyly k nim doručeny žádné námitky. Úkon č. 7 byl zveřejněn ve dnech Úkon č. 8 byl zveřejněn ve dnech Úkony č nebyly aktuálně zveřejněny, zákon o obcích to nevyžaduje. 1. Výkup části pozemku pp.č. 67/59 v k.ú. Věckovice u Janovic nad Úhlavou o výměře 42 m 2 (dle geometrickéhoj plánu č /2012 se jedná o pp.č. 67/110) za cenu 50 Kč/m 2 (celkem cca Kč) do majetku města od Alice Hovorkové, Pod Stanicí 606/7, Praha 15 - Hostivař. Na pozemku jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad a autobusová zastávka. 2. Prodej obecních pozemků - pp.č. 3771/4 o výměře 654 m 2 v k.ú. Klatovy (prostranství u domu čp /IV. a příjezdové komunikace) za smluvní cenu 100 Kč/m 2 a pp.č. 3776/13 o výměře 850 m 2 v k.ú. Klatovy (zahrady za domem čp /IV.) za cenu dle znaleckého posudku obvyklou 427 Kč/m 2 Společenství domů čp /IV. za celkovou kupní cenu Kč formou bezúročných splátek po dobu 5 let (tj Kč ročně), se zástavním právem na zajištění pohledávky a s předkupním právem města Klatovy do doby úplného uhrazení pohledávky. Jedná se o obecní pozemky v ulici K Vodojemu. 3. Prodej části obecního pozemku č. 3760/3 o výměře cca 40 m 2 v k.ú. Klatovy majitelce sousedních nemovitostí Jaroslavě Hoškové, Nuderova č.e. 362, Klatovy II. Klatovy za cenu dle cenové mapy 800 Kč/m 2 (celkem cca Kč). Jedná se o pozemek Jedná se o část veřejné prostranství mezi řadovými garážemi a sušáky na prádlo v přilehlém sídlišti Nuderova ulice. 4. Prodej části obecního pozemku č. 1410/6 v k.ú. Klatovy o výměře 3 m 2 (dle geometrického plánu č se jedná o stp.č. 1192/3) majiteli domu čp. 301/III. Aleši Novotnému, Macharova 301, Klatovy III. za cenu dle cenové mapy Kč/m 2 (celkem Kč). Pozemek je zastavný domem čp. 301/III. v Macharově ulici. 5. Prodej části obecního pozemku č. 3106/1 v k.ú. Klatovy o výměře cca 30 m 2 v oplocení zahrady na pp.č. 3106/21 v k.ú. Klatovy majitelce této zahrady Janě Šebestové Hnačov 35, p. Plánice, za smluvní cenu 540 Kč/m 2, celkem cca Kč. Obecní pozemek je součástí zahrádky žadatelky v Čínově. 6. Bezúplatný převod stavby jednotné kanalizace z PP-UR2 DN 250 v délce cca 13 bm v pp.č. 2770/4 v k.ú. Klatovy od Ing. Vratislava Černého, Nuderova 600, Klatovy II.. do majetku města. Úkon bude zajištěn v současné době uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě darovací, s termínem uzavření vlastní darovací smlouvy po kolaudaci kanalizace. 7. Prodej uvolněného obecního bytu dle Zásad prodeje bytového fondu z majetku města Klatovy: Bytová jednotka č. 633/16, s příslušenstvím, v domě čp. 633, Klatovy II., Plzeňská ulice, s příslušným spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a na stavebním pozemku stp.č v k.ú. Klatovy za kupní cenu celkem Kč (dle znaleckého posudku + provize realitní kanceláře). 8. Prodej uvolněného obecního bytu dle Zásad prodeje bytového fondu z majetku města Klatovy Bytová jednotka č. 490/9, s příslušenstvím, v domě čp. 490, Klatovy III, Pod Hůrkou, s příslušným spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a na stavebním pozemku stp.č v k.ú. Klatovy za kupní cenu celkem Kč (dle znaleckého posudku + provize realitní kanceláře).

5 5 9. Bezúplatný převod pozemku schválení Smlouvy vč. omezujících a sankčních podmínek ZM dne rozhodlo o bezúplatném převodu pozemků č. 279/11 a 279/12 v k.ú. Klatovy o celkové výměře 212 m 2 do majetku města od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jedná se o veřejnou zeleň u kulturního domu v Klatovech. V současné době jsme obdrželi návrh smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí, která v čl. III. stanoví omezující a sankční podmínky užívání předmětných pozemků viz příloha č. 1. Stanovisko RM: doporučuje schválit smlouvu s omezujícími a sankčními podmínkami pro bezúplatný převod pozemků. Návrh usnesení: ZM schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu pp. č. 279/11 a 279/12 v k.ú. Klatovy o celkové výměře 212 m 2 do majetku města od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 Nové Město s omezujícími a sankčními podmínkami. 10. Bezúplatný převod pozemku schválení Smlouvy vč. omezujících a sankčních podmínek ZM dne rozhodlo o bezúplatném převodu pozemku č o výměře 130 m 2 v k.ú. Klatovy. Jedná se o pozemek v Dragounské ulici vjezd do Dragounských kasáren, který město upravovalo v rámci rekonstrukce Vrbovy ulice. V současné době jsme obdrželi od vlastníka ČR-Ministerstva obrany návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví ve veřejném zájmu s upozorněním na existenci veřejnoprávního věcného břemene (vzniklého ze zákona č. 110/1964 Sb. 12) na umístění podzemního telekomunikačního vedení v předmětném pozemku a dále s omezujícími a sankčními podmínkami - viz příloha č. 2. Stanovisko RM: doporučuje schválit smlouvu s věcným břemenem a omezujícími a sankčními podmínkami Návrh usnesení: ZM schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu pp.č o výměře 130 m 2 v k.ú. Klatovy od ČR-Ministerstva obrany, Tychonova 1, Praha 6 do majetku města s věcným břemenem na umístění telekomunikačního vedení a s omezujícími a sankčními podmínkami, evid. č

6 6 ČÁST B ZÁMĚRY MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ Č. 1 Forma úkonu prodej pozemků Předmět úkonu k.ú. Klatovy - obecní pozemky zastavěné přeložkou silnice II/185 Pod Borem Žadatel Plzeňský kraj (SUS Klatovy) Forma úkonu prodej obecních pozemků Výměra celkem m 2 Cena dle znaleckého posudku - administrativní Kč (604,88 Kč/m 2 ) - obvyklá Kč (495 Kč/m 2 ) Zdůvodnění Předmětné pozemky byly vykoupeny, popř. směněny, popř. bezúplatně převedeny do majetku města pro výstavbu komunikace Pod Borem (přeložku silnice II/185 Klatovy Dolany). Stavba byla realizována na náklady Plzeňského kraje, přičemž stavbou dotčené obecní pozemky byly předmětem pronájmu investorovi stavby se smluvním závazkem budoucího odkupu pronajatých pozemků za účelem sjednocení vlastnictví pozemků a stavby. Jedná se o pozemky dotčené stavbou vozovky a okružních křižovatek, bez chodníků a veřejné zeleně a bez ostrůvku uvnitř okružní křižovatky ty zůstanou v majetku města. Na výkupy pozemků od fyzických osob město v letech 2001 až 2005 vynaložilo 471 tis. Kč. Pozemek o výměře m 2 byl bezúplatně převeden od ČR-Pozemkového fondu s podmínkou zachování účelu jeho využití dle územního plánu, tj. komunikace. Pozemky o výměře m 2 byly bezúplatně převedeny od ČR-Ministerstva obrany s podmínkou jejich využití ve veřejném zájmu, tj. pro výstavbu a provozování komunikace a se závazkem jejich vlastnictví po dobu deseti let od nabytí, tj. do ) SUS Klatovy požádala město (v souladu s SOBK) o majetkoprávní vypořádání a o předložení znaleckého posudku. Stanoviska Rada města: doporučuje ZM schválit prodej pozemků za cenu obvyklou. Návrh usnesení ZM rozhodlo o prodeji obecních pozemků o celkové výměře m 2 do vlastnictví Plzeňského kraje za cenu dle znaleckého posudku obvyklou 495 Kč/m 2 takto: a) prodej pp.č. 1960/4, 4164/1, 4164/2, 4164/3, 4164/4, 4164/5, 4164/6 a 4242/12 v k.ú. Klatovy o celkové výměře m 2 za celkovou kupní cenu Kč v roce 2012, b) prodej pp.č. 4164/7 o výměře m 2 v k.ú. Klatovy za celkovou kupní cenu Kč v roce 2012 s podmínkou zachování komunikace ve stávajícím rozsahu, c) prodej části pozemků pp.č. 4164/11, 4164/17, 4164/22, 4164/25, 4164/33, 4164/34, 4164/36, 4164/44 v k.ú. Klatovy o celkové výměře m 2 za celkovou kupní cenu Kč ve III. čtvrtletí 2014, v současné době formou Smlouvy o budoucí smlouvě kupní, s realizací vlastní kupní smlouvy po

7 7 Č. 2 Forma úkonu prodej pozemku Předmět úkonu k. ú. Střeziměř, pp. č. 225/12 Žadatel Radek Kempf a Monika Kempfová, Střeziměř 21, Klatovy Forma prodej za cenu dle cenové mapy Výměra 670 m 2 Cena dle CM: 150 Kč/m 2, celkem Kč Zdůvodnění Předmětný pozemek sousedí s nemovitostmi žadatele, sloužící jako vyježděná cesta na zemědělské pozemky. Pozemek hodlají upravit a sjednotit tak své nemovitosti. Souhlasí s koupí za cenu dle CM. V současné době probíhají v obci komplexní pozemkové úpravy (KPÚ), které řeší scelení a zpřístupnění nemovitostí všech vlastníků. K tomu je třeba, aby město Klatovy vlastnilo co nejvíce pozemků. Do ukončení KPÚ není vhodné jakékoliv obecní pozemky převádět na jiné vlastníky, pokud to není v zájmu obce. Stanoviska Osadní výbor - nesouhlasí s prodejem, předmětný pozemek slouží jako jediný přístup na sousední pozemky. Rada města nedoporučuje ZM schválit prodej. Návrh usnesení Prodej pozemku p. č. 225/12 v k. ú. Střeziměř o výměře 670 m 2 za cenu dle cenové mapy ve výši 150 Kč/m 2, celkem Kč Monice Kempfové a Radkovi Kempfovi, Střeziměř 21, Klatovy Č. 3 Forma úkonu bezúplatný převod stavby do majetku města Předmět úkonu k.ú. Luby pp. č. 560/4 Žadatel Správa a údržba silnic Plzeňského kraje (SÚS PK), příspěvková organizace, Škroupova 18, , Plzeň Forma převod kanalizačního řadu do majetku města Výměra cca 39 bm Cena bezúplatný převod Zdůvodnění V souladu s požadavkem ŠVK a.s. provede na své náklady SÚS PK prodloužení kanalizačního řadu o délce cca 39 bm v pp.č. 560/4 ve vlastnictví města Klatovy. Jedná se o rozšíření vodovodní sítě napojení nemovitosti SÚS PK. Žadatel souhlasí s bezúplatným převodem do majetku města. Stanoviska Rada města - souhlasí s pokládkou kanal. řadu a s jeho bezúpl. převodem. Osadní výbor doporučuje schválit bezúplatný převod do majetku města. Návrh usnesení RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod stavby kanalizačního řadu, vybudovaného v pp. 560/4 v k. ú. Luby, v délce cca 39 bm od Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova 18, , Plzeň do majetku města

8 Č. 4 Předmět úkonu: Průmyslová zóna Pod Borem Klatovy - II. etapa: Informace o stavu obsazenosti. Návrh na uzavření Dodatku k uzavřené Smlouvě o bud. smlouvě, informace. Návrh na prodej uvolněného pozemku. Návrh na prodej zbytkového pozemku. 8 a) Aktuální přehled pozemků v průmyslové zóny II. etapa Jedná se o území v průmyslové zóně, které se nachází u kruhového objezdu po pravé straně ve směru na Štěpánovice a dále k pile. Na všechny pozemky byly s investory uzavřeny Smlouvy o budoucí smlouvě kupní (dále jen SOBK ) v roce 2009, s termínem dokončení výstavby objektu k podnikání v r Jeden z investorů od SOBK odstoupil, druhý nereaguje na výzvy města. Pozemky v této části průmyslové zóny, aktuální stav: p.č. 4191/1, 4191/2, 4191/3 o celkové výměře 3119 m 2 - Petr Sklenář, Klatovy III, Pod Hůrkou 552 (autoservis) dodrží smluvní podmínky, p.č m 2 - DONIK 71 s.r.o., Petrovice 2, Švihov odstoupil od SoBK, p.č m 2 - Klatex s.r.o., Nádražní 192, Klatovy III. žádá o prodloužení termínu platnosti SOBK p.č m 2 Evžen Marek, Bezděkov 62, kovovýroba žádá o prodloužení platnosti SOBK p.č m 2 Roman Hálek, Prusíkova 482, Klatovy III. (autodoprava) nereaguje na výzvy. b) Prodloužení platnosti SOBK na pozemek č. 4214, informace o jednání s investorem, umístěným na pozemku č Jedná se o investory, se kterými má město uzavřenou SOBK s platností do cca 05/2012; nyní žádají o prodloužení termínu kolaudace a uzavření vlastní kupní smlouvy z finančních důvodů. Evžen Marek, Bezděkov (kovovýroba) pozemek p.č m 2 - SOBK uzavřena dne , platnost do žádá o prodloužení do V případě schválení prodloužení termínu navrhuje uhradit zálohu ve výši Kč v 03/2012. Dále má zájem o zvětšení tohoto pozemku, a to posunutím hranice směrem k pozemku, který má zasmluvněný firma Klatex s.r.o. Jedná se o výměru cca 3000 m 2. Firma Klatex s.r.o. s tím souhlasí. Náklady spojené se zvětšením pozemku by hradil p. Marek. Klatex s.r.o., Klatovy (textilní výroba) pozemek p.č m 2 - SOBK uzavřena dne , platnost do O prodloužení do žádá z důvodu zahájení nové výroby izolace zavazadlového prostoru automobilu ŠKODA, se kterými probíhají v současné době poslední jednání. Rada města uložila vedení města projednat s investorem konkrétní informace a podmínky podnikatelského záměru a až poté předložit ZM návrh na uzavření Dodatku č. 1 k SOBK. c) prodej (uvolněného) pozemku č o výměře 2566 m 2 zájemce - firma Martin Kocum, Klatovy 448/II. účel - zázemí své firmy prodej a servis lesní a zahradní techniky Jedná se o rodinnou firmu podnikající v oboru 19 let v zastoupení firmy Husqvarna. Jejich záměrem je rozšíření servisní činnosti a kompletního servisu včetně prodeje sněžných skůtrů a čtyřkolek. V současné době zaměstnává 6 lidí, výhledově další 2. Koupi pozemku a stavby uhradí z vlastních zdrojů + bankovní úvěr. V případě schválení prodeje bude úkon zajištěn uzavřením SOBK za podmínek nejpozději do 3 let zkolaudovat a zahájit činnost s úhradou zálohy ve výši 1/3 z kupní ceny, která činí 320 Kč/m 2. Celková kupní cena činí Kč, záloha činí Kč.

9 9 d) Prodej části pozemku č o výměře cca m 2 firmě Premier Energy s.r.o. Plzeň, posunutí pozemku část p.č WTDESIGN s.r.o., p. Šulan povrchové úpravy vodotisk Jedná se o pozemek po levé straně propojovací komunikace ve směru na Štěpánovice v horní části pod lesem Bor. Pozemek se nachází vedle pozemku s FVE firmy Premier Energy s.r.o. Zastupitelstvo města Klatov dne schválilo prodej části pozemku p.č o výměře cca 7000 m 2 firmě WT DESIGN s.r.o. Následně město uzavřelo s investorem SOBK dne s podmínkou nejpozději do 3 let zkolaudovat a zahájit činnost a s úhradou zálohy ve výši 1/3 z kupní ceny, kterou investor uhradil. Při vyhotovování geometrického plánu na oddělení předmětné části budoucímu investorovi bylo zjištěno, že umístěním FVE na sousedním pozemku vzniklo na prodávaném pozemku ochranné pásmo v šíři 20 m od oplocení sousedního pozemku p.č v k.ú. Klatovy. V ochranném pásmu lze umístit stavby jen se souhlasem souseda majitele FVE. Na jednáních za účasti majitele FVE a p. Šulana bylo dohodnuto následující: Investor předložil návrh řešení zástavby celého a pozemku (výška, šířka budov), se kterým město seznámilo majitele FVE Premier Energy s.r.o., Plzeň. Společnost si nechala posoudit rozsah možného omezení zastínění fotovoltaických panelů, výsledek omezení zasahuje max. 10 m po celé délce oplocení. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto odsunutí pozemku p. Šulana od hranic pozemku FVE o max. 10 m. Vzniklý pruh pozemku o výměře cca m 2 navrhuje vlastník sousedního pozemku, firma Premier Energy s.r.o. odkoupit za cenu 160 Kč/m 2, tj. celkem za cca Kč a s tím, že pozemek bude zatravněn. Pozemek, prodávaný p. Šulanovi má cenu průměrně 234 Kč/m 2 (po zohlednění svažitosti byla cena části pozemku schválena ve výši 25 Kč/m 2. Stanovisko Rady města: - doporučuje ZM schválit uzavření Dodatků k SOBK, týkající se prodloužení platnosti smlouvy pro dva žadatele, - rozhodla o ukončení platnosti SOBK, uzavřených s firmou DONIK s.r.o. a firmou Roman Hálek, - uložila vedení města jednat s firmou Klatex s.r.o. o podnikatelském záměru firmy, - doporučuje schválit prodej pozemku firmě Martin Kocum, Klatovy, - doporučuje schválit prodej firmě Premier Energy s.r.o., Plzeň. Návrh na usnesení: a) ZM bere na vědomí informaci o PZ Pod Borem v Klatovech v rámci II. etapy obsazenosti. b) ZM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č p. Martinu Kocumovi, Klatovy 448/II., Klatovy za cenu 320 Kč/m 2. Úkon bude zajištěn uzavřením SOBK s termínem uzavření vlastní kupní smlouvy nejpozději do 3 let od podpisu SOBK a s úhradou zálohy ve výši 1/3 z kupní ceny pozemku. c) ZM rozhodlo o uzavření Dodatku č. 1 k SOBK na prodej pozemku č v průmyslové zóně Pod Borem firmě Evžen Marek, Bezděkov 62, týkajícího se prodloužení platnosti SOBK do , zvětšení výměry pozemku o cca m 2 a povinností budoucího kupujícího uhradit zálohu ve výši Kč v termínu 03/2012. d) ZM rozhodlo o změně umístění části pozemku č o výměře cca m 2 pro budoucího investora WT DESIGN s.r.o. posunutím o max. 10 m od oplocení sousedního pozemku č v k.ú. Klatovy při zachování původně schválené výměry. e) ZM rozhodlo o prodeji zbytkového pozemku č o výměře cca m 2 firmě Premier Energy s.r.o., Plzeň za cenu smluvní 160 Kč/m 2, celkem cca Kč.

10 10

11

12

13

14

15

16

17

18

Předmět zprávy: návrhy na majetkoprávní úkony

Předmět zprávy: návrhy na majetkoprávní úkony Zastupitelstvu města Klatov Určeno pro zasedání dne 12. prosince 2011 Zprávu předkládá: Rada města Zprávu zpracovala: Ing. Daniela Pleskotová Předmět zprávy: návrhy na majetkoprávní úkony Odůvodnění: Ve

Více

Předmět zprávy: návrhy na majetkoprávní úkony

Předmět zprávy: návrhy na majetkoprávní úkony 1 Zastupitelstvu města Klatov Určeno pro zasedání dne 7. února 2012 Zprávu předkládá: Rada města Zprávu zpracovala: Ing. Daniela Pleskotová Předmět zprávy: návrhy na majetkoprávní úkony Odůvodnění: Ve

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 1 usnesení z 4 zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ stav.p.č. 153 o výměře 9m 2 kat.území Těchlovice u Stříbra

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o n a k l á d á n í s n e m o v i t ý m i v ě c m i ve v l a s t n i c t v í m ě s t a K r á l í k y Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 10. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej budov 1) Zastupitelstvo města po

Více

Město Trutnov - městský úřad

Město Trutnov - městský úřad Město Trutnov - městský úřad NÁVRH NA USNESENÍ 4b3 Jednání porady vedení : 19.1.2015 Odbor rozvoje Zpracoval : Ing. Miroslava Šormová 16.2.2015 a majetku města Pro jednání rady města dne : 26.1.2015 23.2.2015

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

U S N E S E N Í č. 3. /2014

U S N E S E N Í č. 3. /2014 U S N E S E N Í č. 3. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 20. 5. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: - Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. - Místní komunikace

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ č. 22 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 12. 2014

USNESENÍ č. 22 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 12. 2014 USNESENÍ č. 22 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 12. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

USNESENÍ č. 16 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 1. 9. 2015

USNESENÍ č. 16 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 1. 9. 2015 USNESENÍ č. 16 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 1. 9. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Usnesení. přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli

Usnesení. přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli 1448. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách,

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207)

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207) 1 U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 28. ledna 2014 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 4. Zpráva o činnosti

Více

2. Návrh řešení RM doporučená varianta je uvedena v návrhu na usnesení, znění usnesení varianty A je v důvodové zprávě

2. Návrh řešení RM doporučená varianta je uvedena v návrhu na usnesení, znění usnesení varianty A je v důvodové zprávě Prodej části pozemku parc.č. 1333/2 v k.ú. Český Krumlov rozhodnutí samosprávných orgánů ve věci žádosti konkrétní fyz. osoby o odkoupení pozemku I. Důvodová zpráva 1. Úvodní část Konkrétní fyzická osoba

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR náměstí Sigmunda Freuda 19 742 58 Příbor IČ: 00298328

MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR náměstí Sigmunda Freuda 19 742 58 Příbor IČ: 00298328 MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR náměstí Sigmunda Freuda 19 742 58 Příbor IČ: 00298328 Název vnitřního předpisu: Metodické pokyny pro majetkoprávní úkony města Příbora při nakládání s nemovitostmi - pozemky

Více

MMB2012000000504. Návrh usnesení:

MMB2012000000504. Návrh usnesení: MMB2012000000504 tt Rada města Brna ZM6/ /$/ Z6/016. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.6.2012 Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 3630 v k.ú. Černá Pole Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 31.05.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve

Více

Příloha k zápisu z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února 2013 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února 2013 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

Město Cvikov Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 20. prosince 2012

Město Cvikov Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 20. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 20. prosince 2012 účast : z 21 členů zastupitelstva přítomno 20, 1 omluven p. Říha 1) Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole

Více

U S N E S E N Í. 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 05. listopadu 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : omluveni : Ing. Jan Hýbl,

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Omluveni: Mgr. Tomaierová, pí Auermüllerová, MUDr. Janek, MUDr. Jelínek, Mgr. Kučera, JUDr. Veselý

Omluveni: Mgr. Tomaierová, pí Auermüllerová, MUDr. Janek, MUDr. Jelínek, Mgr. Kučera, JUDr. Veselý Počet stran: 21 MĚSTO KLATOVY Z Á P I S č. 10 ze zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 7. 2. 2012 v 19:00 hodin v malém sále KD Družba Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu

Více

Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 6.6.2013 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Zápis č. 3/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Z á p i s č. 16/2015 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 22. 7. 2015 Přítomní členové rady: Mgr.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 O ZŘIZOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN Garant: Rozsah působnosti: Ludmila Wágnerová, odbor majetkoprávní Uvolnění členové zastupitelstva

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012

USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 USNESENÍ Č. 175/2012 Majetkoprávní operace I. Prodej bytové jednotky nájemníkovi Zastupitelstvo města prodej bytové jednotky

Více

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ část poz.p.č. 2339/9 ostatní plocha o výměře cca 18m

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Karel Střeleček,

Více

Příloha USNESENÍ. z 29. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 10.9.2001.

Příloha USNESENÍ. z 29. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 10.9.2001. Příloha USNESENÍ z 29. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 10.9.2001. Pořad jednání: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Rozpočtová opatření

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 24.04.2014 ZM

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Z Á P I S. Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov Z Á P I S Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov Přítomni: Haken Jiří, Hubáček František, Hubálek Libor, Klapka Miroslav,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 Místo konání: Přítomno : Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Vlček Návrhová

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2013 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014 Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Cílem tohoto vnitřního předpisu

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více