Cíle reformy správn. Od 1. ledna zákonnosti z tní moc lze uplatňovat jen způsobem stanoveným zákonem. z. prostředky. podrobná úprava.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cíle reformy správn. Od 1. ledna 2006. zákonnosti z tní moc lze uplatňovat jen způsobem stanoveným zákonem. z. prostředky. podrobná úprava."

Transkript

1 Od 1. ledna 2006 NAHRAZUJE ZÁKONZ č.. 71/1967 Sb. o správn vním řízení (správn vní řád), VE ZNĚNÍ NOVEL: 29/2000 Sb. 227/2000 Sb. 226/2002 Sb. 309/2002 Sb. Cíle reformy správn vního řízení 1. Soulad s ústavním m pořádkem Nutno dodržet zásadu z zákonnosti z státn tní moc lze uplatňovat jen způsobem stanoveným zákonem. z Nadále nelze užívat u mimoprávn vní prostředky. Proto je nutná dostatečně přesná a podrobná úprava. 1

2 Cíle reformy správn vního řízení 2. Vrátit správn vnímu řádu jeho původnp vodní úlohu Má sloužit jako obecná procesní úprava pro celou veřejnou ejnou správu. Vytvořit předpoklady p pro odstranění desítek různých r správních řízení í. Proto musí být úprava dostatečně obecná. Část třett etí i pro některn které zvl. typy řízení. Základní rozdíly: Širší působnost 1 pozitivní definice odst. 1: postup orgánů moci výkonné,, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů,, právnických a fyzických osob, pokud vykonávaj vají působnost v oblasti veřejn ejné správy vy FORMÁLNÍ VNÍ ŘÍZENÍ (ČÁST DRUHÁ A TŘETT ETÍ) NEFORMÁLNÍ VNÍ ŘÍZENÍ (ČÁST ČTVRTÁ)

3 Širší působnost 177 odst. 1: Základní zásady činnosti správn vních orgánů se použij ijí při i výkonu veřejn ejné správy i v případech, padech, kdy zvláš áštní zákon stanoví, že e se správn vní řád d nepoužije, ale sám s úpravu odpovídaj dající těmto zásadám m neobsahuje. pokud správn vní orgán n provádí úkony, na které se nevztahuje část druhá - formální správn vní řízení vztahuje se část čtvrtá (vyjádřen ení,, osvědčen ení,, sdělen lení) srov. 177 odst. 2, 154 a násl. Širší působnost přechodná ustanovení: nepřímá novela vztahující správn vní řád d (nebo jeho potřebnou část) na formáln lní i neformáln lní postupy veřejn ejné správy, pokud nejsou (dostatečně) ) upraveny zvláš áštním m předpisem p srov. 180 Negativní definice: 1 odst. 2 subsidiarita 1 odst. 3: občanskopr anskoprávní, obchodněpr právní a pracovněpr právní úkony vztahy mezi orgány téhot hož územního samosprávn vného celku při p i výkonu samostatné působnosti 3

4 Základní zásady činnosti správn vních orgánů Evropský soudní dvůr r (ESD) Evropský soud pro lidská práva (ESLP) legalita - 2 odst. 1 + přímo p aplikovatelné právo EU zákaz zneužit ití správn vní úvahy (pravomoci) - 2 odst. 2 pravomoc lze užít u t jen k účelu, ke kterému byla poskytnuta Základní zásady činnosti správn vních orgánů zásada ochrany dobré víry a oprávn vněných ných zájmů - 2 odst. 3 viz např. 94 odst. 4 zásada subsidiarity - 2 odst. 2, 3; 6 odst. 2 nutno dodržovat, ovat, i když zvl. zákon z poskytuje volné správn vní uvážen ení Základní zásady činnosti správn vních orgánů zásada ochrany veřejn ejného zájmu z - 2 odst. 4 zásada proporcionality - 2 odst. 4 zásada nestranného postupu správn vního orgánu (ESLP) - 2 odst. 4 zásada legitimního očeko ekávání (ESD) - 2 odst. 4 právo na předvp edvídatelnost datelnost postupu spr.. orgánu 4

5 Základní zásady činnosti správn vních orgánů zjišťov ování stavu věci v - 3 tzv. materiáln lní pravda; neplatí ve sporném řízení veřejn ejná správa jako služba, dobrá správa va - 4 odst. 1 zásada součinnosti s účastníky (ESLP) - 4 odst. 2 4, 6 odst. 2 nová formulace poučovac ovací povinnosti Základní zásady činnosti správn vních orgánů zásada preference smírn rného řešení - 5 zásada rychlosti řízení a proces. ekonomie - 6 odst. 1 a 2 (ESLP) ochrana před p nečinnost inností ( 80) vztahována na vešker keré postupy ve veřejn ejné správě Základní zásady činnosti správn vních orgánů zásada rovnosti - 7 na postavení účastníků má vliv jejich hmotněpr právní vztah k předmp edmětu řízení 7 odst. 2 např.. zdravotně postižen ení zásada součinnosti ve veřejn ejné správě a dobrá správa - 8 odst. 1 a 2 viz např.. překp ekážky ky řízení,, součinnost při p dokazování 5

6 správn vní řízení = postup správn vního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí konstitutivního deklaratorního příslušnost 1. Věcná příslušnost Stanoví ji vždy v zákon. z 2. Místní příslušnost kritéria ria 1. místo činnosti 2. místo nemovitosti 3. místo podnikání 4. místo trvalého pobytu nebo sídlas příslušnost 3. Změny příslup slušnosti Atrakce 1. Výjimečně složit itá řízení 2. Řízení s velkým počtem účastníků 3. Řízení s vlivem na více v správn vních obvodů 6

7 příslušnost 2. Delegace 1. Řízení s převp evážným vlivem na jiný správn vní obvod 2. Za účelem spojení věcí 3. Z důvodu d vyloučen ení všech úředních osob 3. Postoupení 1. Pro nepříslu slušnost ( ( 12) 2. Z důvodu d vhodnosti ( ( 131 odst. 5) příslušnost 4. Spory o příslup slušnost Nemožnost určit příslup slušnost podle zákona z ústřední správn vní úřad s nejbližší působností 2. Pozitivní kompetenční konflikt 1. rozhodne společně nadřízený 2. dohodovací řízení ústředních správn vních úřadů 3. žaloba k NSS 3. Negativní kompetenční konflikt žaloba k NSS nevztahuje se na úz.. samosprávn vné celky 5. Dožádání - 13 příslušnost dožádaný daný orgán n musí být věcnv cně příslušný lhůta 30 dnů,, lze prodloužit nadřízeným odmítnut tnutí: 1. pro rozpor s právn vními předpisyp 2. ohrožen ení vlastních úkolů 3. neúměrn rné náklady 7

8 dotčen ené orgány Orgány stanovené zvláš áštním m zákonemz 2. Orgány vydávaj vající závazné stanovisko ( 149) 3. Územní samosprávn vné celky, týká-li se věc c práva na samosprávu Práva dotčených orgánů Řešení rozporů v konečné instanci příslušnost vlády vyloučen ení pro podjatost Důvody: 1. důvodná pochybnost o nepodjatosti 2. účast v řízení na jiném m stupni 2. Povinnost podat námitku n bezodkladně 3. Představený určí jiného pracovníka 4. Při i vyloučen ení všech nadřízený orgán provede delegaci na jiný úřad vedení řízení Úkony správn vních orgánů Zásada písemnostip Úřední osoba, oprávn vněná úřední osoba Povinnost mlčenlivosti 8

9 2. Jednací jazyk vedení řízení 1. Čeština, pro účastníky téžt slovenština 2. Právo na tlumočníka 3. Národnostní menšiny tlumočníka hradí správn vní orgán 4. Osoby neslyší šící a hluchoslepé 3. Spis vedení řízení Obsah spisu, vedení písemností mimo spis Nový zákon z o archivnictví a spisové službě 4. Protokol Obsah protokolu Účastníci námitky, jiné osoby - stížnost řízení před kolegiáln lním m orgánem Vedení řízení Rozhodování hlasováním, způsoby hlasování Vyloučen ení pro podjatost Jednací řád 9

10 doručov ování 1. Společná ustanovení: 1. Kdo doručuje uje - 19 odst. 1 a 2 2. Jak se doručuje uje - 19 odst. 3 aža 9 1. Adresa pro doručov ování 2. Elektronické doručov ování 3. Doručov ování do vlastních rukou doručov ování 3. Uložen ení Při i nezastižen ení adresáta 2. Nezjišťuje se zdržování se v místm stě doručen ení 3. Výzva k vyzvednutí s poučen ením m o pr.. následcn sledcíchch 4. Překážky ky při p i doručov ování Lhůta 10ti dnů pro fikci doručen ení 2. Prominutí zmeškání úkonu 3. Odmítnut tnutí převzetí - fikce doručen ení doručov ování 2. Doručov ování fyzickým osobám Adresa pro doručov ování 2. Trvalý pobyt 3. Elektronická adresa 4. Zmocněnec nec pro doručov ování 5. Doručov ování podnikatelům, advokátům, notářů řům 3. Doručov ování právnickým osobám m (a orgánům veřejn ejné moci) Adresa pro doručov ování 2. Organizační složka zahr. pr.. osoby 3. Nevyvratitelná domněnka nka doručen ení 4. Kdo za právnickou osobu přebp ebírá 1. Do vlastních rukou 2. Ostatní písemnosti 10

11 doručov ování 4. Doručov ování veřejnou ejnou vyhláš áškou, úřední deska 25, Nepřetr etržitě přístupná ú.d.; internet - veřejnopr ejnoprávní smlouvy dní 3. Platí den vyvěšen ení na ú.. d. orgánu, který doručuje uje (na ostatních jen informativní charakter) účastníci řízení a zastoupení 1. Nepominutelní účastníci - 27 odst vedlejší účastníci - 27 odst Účastníci dle zvláš áštních zákonz konů a jejich procesní postavení - 27 odst Spory o účastenství Procesní způsobilost Vyjádřen ení nesvéprávných osob 2. Názor nezletilých dětíd 3. Úkony týkající se společných věcív a práv účastníci řízení a zastoupení 6. Úkony právnick vnické osoby Kdo můžm ůže e jednat před p soudem 2. Jen jedna osoba 3. Úkony jménem státu tu a územní samosprávy 7. Zastoupení - 31 aža Zákonný zástupcez 2. Opatrovník 3. Zastoupení na základz kladě plné moci Zastoupení advokátem 4. Přímé zastoupení 5. Jednatelství bez příkazup 8. Společný zástupce z a společný zmocněnec nec 8. 11

12 úkony účastníků 1. Návrhy po celou dobu řízení 2. Vyjádřen ení k podkladům rozhodnutí 3. Podání 1. Náležitosti podání,, nedostatky 2. Formy podání,, elektronické podání 3. Elektronické podatelny, veřejnopr ejnoprávní smlouvy 4. Nahlížen ení do spisu 4. lhůty a počítání času 1. Určen ení lhůty k provedení úkonu 2. Počítání času 3. Navrácen cení v předep edešlý stav 1. Prominutí zmeškání úkonu Ochrana dobré víry 2. Zpětvzet tvzetí nebo změna obsahu podání Postup před p zahájen jením řízení 1. Přijímání podnětů k zahájen jení řízení - 42 Upraveno obdobně jako trestní oznámen mení. 2. Vysvětlen tlení Ke zjištění,, zda je důvod d k zahájen jení řízení 2. K určen ení rozsahu nutných důkazd kazů Za odepřen ení pokuta do Kč. K Záznam o vysvětlen tlení nelze použít t jako důkaz. 12

13 Postup před p zahájen jením řízení 3. Zajištění důkazu Neodkladné a neopakovatelné důkazy. Mají-li podstatný vliv na rozhodnutí. Vydává se o něm n m usnesení. 4. Předběžná informace Např.. o podmínk nkách vyhovění žádosti. Pozbývá platnosti při p i změně okolností. Je písemnp semná,, nemá formu rozhodnutí. Postup před p zahájen jením řízení 5. Odložen ení věci Byl učinu iněn úkon, který zjevně není žádostí, nebo z něj n j nelze zjistit, kdo jej učinil. u 2. Bylo učinu iněno no podání,, k jehož vyřízen zení není věcně příslušný žádný správn vní orgán. Provádí se usnesením. zahájen jení řízení 1. Zahájen jení řízení o žádosti 1. Dnem, kdy žádost došla příslup slušnému správn vnímu orgánu. 2. Zjevná právn vní nepřípustnost pustnost žádosti zastavení řízení. 3. Vady žádosti pomoc či i výzva k odstranění + přerup erušení řízení (při i neodstranění vad bude řízení zastaveno). 13

14 zahájen jení řízení 2. Zahájen jení řízení z moci úřední 1. Dnem, kdy správn vní orgán n oznámil zahájen jení řízení prvnímu účastníkovi. Oznámen mení lze spojit s prvn úkonem v řízení. 2. Povinnost bezodkladně uvědomit ostatní účastníky. 3. Překážky ky řízení Zahájen jení řízení o téže t e věci v u jiného orgánu. 2. Totéž právo či i povinnost lze uložit pouze 1x. ústní jednání Pouze stanoví-li tak zákon z nebo považuje uje-li to správn vní orgán (z objektivních důvodd vodů) ) za nutné. 2. Zásadně je neveřejn ejné. 3. O veřejn ejné ústní jednání může žádat účastník uvedený v 27 odst. 1. podklady pro vydání rozhodnutí Nutné ke zjištění stavu věci v ( ( 3) odpovídá správn vní orgán. Povinnost zjistit okolnosti ve prospěch i v neprospěch povinného. Zásada volného hodnocení důkazů. 1. Návrhy účastníků 2. Důkazy 3. Skutečnosti známé z úřední činnosti 4. Podklady od jiných orgánů 5. Skutečnosti obecně známé 14

15 dokazování 1. Důkaz listinou definice veřejn ejné listiny ( 53 odst. 3) možnost nahradit předložení listiny čestným prohláš ášením m nebo svědeckou výpovědí, stanoví-li tak zvláš áštní zákon 2. Důkaz ohledáním povinnost předlop edložit věc v c nebo strpět t ohledání na místm stě přizvání nestranných osob dokazování 3. Důkaz svědeckou výpovědí povinnost vypovídat mám každý mimo účastníků zákaz výslechu utajované skutečnosti a povinnost mlčenlivosti možnost odepřen ení výslechu nebezpečí trestního nebo správn vního stíhání 4. Důkaz znaleckým posudkem subsidiárn rní užití předběžná otázka Nutnost vyřešit otázku, o které dosud nebylo pravomocně rozhodnuto 2. Možnosti řešení: 1. Podnět t příslup slušnému orgánu 2. Výzva účastníkovi, aby podal žádost o zahájen jení řízení před příslup slušným orgánem 3. Možnost učinit u si úsudek (výjimky trestné činy, osobní stav) 3. Přípustnost i je-li k řešení otázky příslušný týž správn vní orgán 15

16 zajišťovac ovací prostředky 1. Předvolání 2. Předvedení 3. Předběžné opatřen ení 4. Záruka za splnění povinnosti 5. Pořádkov dková opatřen ení 1. Pořádkov dková pokuta 2. Vykázání z místa m konání úkonu 1. Předvolání zajišťovac ovací prostředky 1. Užije se, je-li účast osoby při p i určit itém úkonu nutná. 2. Písemné,, doručovan ované do vlastních rukou. 3. Poučen ení o následcn sledcích ch nedostavení se (pořádkov dková pokuta, předvedenp edvedení). 4. Kdo se nemůž ůže e dostavit, je povinen se omluvit s uvedením m důvodd vodů. zajišťovac ovací prostředky 2. Předvedení 1. Po nedostavení se na předvolp edvolání bez omluvy či i dostatečných důvodd vodů. 2. Vydává se o něm n m usnesení. 3. Zajišťuje Policie ČR R nebo ozbrojený sbor, o němž to stanoví zákon; v řízení před orgány obcí též obecní policie. 16

17 zajišťovac ovací prostředky 3. Předběžné opatřen ení 1. Důvody: 1. Potřeba zatímn mně upravit poměry 2. Ohrožen ení pozdější šího provedení exekuce 2. Lze přikp ikázat něco n vykonat, zdržet se, strpět nebo zajistit věc. v 3. Nařizuje se rozhodnutím, odvolání nemá odkladný účinek. zajišťovac ovací prostředky 4. Záruka za splnění povinnosti 1. Záruka se ukládá zásadně za splnění povinnosti, která může e být v řízení uložena. 2. Na požádání účastníka nebo stanoví-li tak zákon. 3. Peněž ěžitá nebo nepeněž ěžitá. 4. Ukládání rozhodnutím; odvolání nemá odkladný účinek. zajišťovac ovací prostředky 5. Pořádkov dková opatřen ení 1. Pořádkov dková pokuta 1. Důvody uložen ení: 1. Ztěž ěžování postupu řízení 1. nedostavením m se na předvolp edvolání 2. rušen ením m pořádku navzdory napomenutí 3. neuposlechnutím m pokynu úřední osoby 2. Učinění hrubě urážliv livého podání 2. Sazba: do Kč i opakovaně; ; vždy v však nutno dbát t na poměr r ke způsoben sobenému následku n a významu předmětu řízení. 17

18 zajišťovac ovací prostředky 2. Vykázání z místa m konání úkonu 1. Důvod: rušen ení pořádku zejména při p ústním jednání nebo ohledání na místm stě nepřístojným chováním. 2. Vynucuje opět t zpravidla Policie ČR R nebo obecní policie. 3. Nelze vykázat osobu, která má užívací právo k prostoru, kde se úkon koná. přerušení řízení Stav, kdy lhůty k provádění úkonů v řízení neběž ěží. Lze činit jen některn které úkony. Důvody: 1. Výzva k odstranění nedostatků žádosti 2. Výzva k zaplacení správn vního poplatku 3. Řízení o předbp edběžné otázce 4. Čekání na ustanovení opatrovníka 5. Požádání účastníka 6. Další důvody stanovené zákonem zastavení řízení Důvody v řízení o žádosti 1. Zpětvzet tvzetí žádosti 2. Zjevně právn vně nepřípustn pustná žádost 3. Neodstranění podstatných vad žádosti 4. Nezaplacení správn vního poplatku 5. Překážka ka litispendence 6. Smrt nebo zánik z žadatele, zánik z věci v či práva 7. Žádost se stala bezpředm edmětnou 8. Další důvody stanovené zákonem 18

19 zastavení řízení Důvody v řízení z moci úřední 1. Překážka ka litispendence 2. Odpadnutí důvodu řízení,, zejména smrt nebo zánik z účastníka zánik věci v nebo práva, jehož se řízení týká rozhodnutí ( 67 76) = úkon v určit ité věci vůčv ůči i jmenovitě určen ené osobě ( správní akt ) 1. Konstitutivní zakládá,, měním nebo ruší práva nebo povinnosti 2. Deklaratorní prohlašuje, že e osoba práva nebo povinnosti mám nebo nemá 3. Procesní (vždy formou usnesení) rozhodnutí Náležitosti rozhodnutí 1. Výroková část Vedlejší ustanovení 2. Odůvodn vodnění 3. Poučen ení 4. Náležitosti písemnp semného vyhotovení Oprava zřejmých z nesprávnost vností 19

20 rozhodnutí Vydávání,, oznamování, účinky 1. vydání rozhodnutí - 71 odst lhůta pro vydání rozhodnutí bez zbytečného odkladu do 30 dnů + lze připop ipočítat další doby rozhodnutí 3. oznamování rozhodnutí 1. doručen ením m stejnopisu písemnp semného vyhotovení do vlastních rukou Lze vydat také pouze stejnopis výroku ( ( 69 odst. 4) 2. ústním m vyhláš ášením 1. Stanoví-li tak zákon, z nebo 2. pokud se účastník k vzdá práva na pís.. vyhotovení Nutný záznam z znam do spisu ( ( 67 odst. 2) Na požádání písemné potvrzení obsahující jen výrok ( ( 67 odst. 3) rozhodnutí 4. právn vní moc Oznámen mené rozhodnutí,, proti němun muž nelze podat odvolání Zásadně závazné pro účastníky a všechny v správn vní orgány 5. vykonatelnost a jiné právn vní účinky rozhodnutí 6. doložka právn vní moci nebo vykonatelnosti Povinnost vyznačit ve spise a na požádání účastníka. 20

21 usnesení Je zvláš áštním m druhem rozhodnutí. Vydává se, jen když to stanoví zákon. 1. Usnesení oznamované stejně jako jiná rozhodnutí. 2. Usnesení,, které se pouze poznamená do spisu (tím m nabývá právn vní moci). významný prvek odformalizování přitom je zachována dokumentace úkonu pro pozdější přezkoumatelnost Účastníci se vyrozumí vhodným způsobem sobem příkaz Povinnost lze uložit písemným p příkazem p v řízení z moci úřední a ve sporném řízení. 2. Ve lhůtě 8 dnů lze podat odpor.. Tím T m se příkaz p ruší a řízení pokračuje. 3. Nebyl-li li podán n odpor, stává se příkaz p pravomocným a vykonatelným rozhodnutím. 4. Zvláš áštní typ příkaz vydaný na místm stě (dříve blokové řízení í. další typy rozhodnutí Mezitímn mní rozhodnutí a rozhodnutí v části věci v Rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem Vydání dokladu

22 další typy rozhodnutí 1. Mezitímn mní rozhodnutí a rozhodnutí v části věciv mezitímn mní rozhodnutí = o základu z věci v části věci v = o právech některých n účastníků nebo jen o některých n právech další typy rozhodnutí 2. Rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem Závazné stanovisko = úkon, který není rozhodnutím ve správn vním řízení a jehož obsah je závazný z pro výrok Zvláš áštní pravidla pro odvolací řízení Lze je revidovat v přezkumnp ezkumném řízení další typy rozhodnutí 3. Vydání dokladu Při i vyhovění žádosti o přiznp iznání práva, které se osvědčuje dokladem doklad se vydá místo písemnp semného vyhotovení rozhodnutí převzetí dokladu = právn vní moc po zrušen ení rozhodnutí pozbývá doklad platnosti 22

23 ochrana před p nečinnost inností 1. Provádí ji nadřízený správn vní orgán. 2. Z moci úřední nebo na žádost účastníka. 3. Důvody: 1. Nevydání rozhodnutí v zákonnz konné lhůtě 2. Nezahájen jení řízení z moci úřední 3. Je-li z okolností zjevné, že e nastane důvod č.. 1 nebo 2. ochrana před p nečinnost inností 4. Typy opatřen ení: 1. Přikázání nápravy 2. Převzetí věci 3. Pověř ěření jiného podřízen zeného správn vního orgánu 4. Přiměřené prodloužen ení lhůty, je-li to výhodnější náklady řízení 1. Zásadně nese každý své náklady. 2. Vyhláš áška upraví náhradu nákladn kladů svědk dkům, opatrovníkům m apod. 3. Paušá šální úhrada nákladn kladů řízení vyvolaného porušen ením m povinnosti. 4. Povinnost nahradit úřadu vícenáklady. 23

24 zvláš áštní typy řízení 1. Společné řízení 2. Sporné řízení 3. Řízení o určen ení právn vního vztahu 4. Řízení na místm stě 5. Řízení s velkým počtem účastníků 6. Řízení s předstihem p žádosti 7. Řízení o výběru žádosti zvláš áštní typy řízení 1. Společné řízení Možnost nebo povinnost správn vního orgánu Vyloučen ení řízení ze společného řízení Příslušnost k odvolacímu řízení,, vzájemn jemně podmíněné výroky Další důvod obnovy řízení zvláš áštní typy řízení 2. Sporné řízení Spory z veřejnopr ejnoprávních smluv a soukromoprávn vních vztahů Navrhovatel a odpůrce, vedlejší účastníci Dokazování,, zásada z formáln lní pravdy Výslech účastníka Smír Zásada omezené apelace Náhrada nákladn kladů řízení 24

25 zvláš áštní typy řízení 3. Řízení o určen ení právn vního vztahu Pravomoc k vydání deklaratorního rozhodnutí Subsidiarita ustanovení Dokazování jako ve sporném řízení zvláš áštní typy řízení 4. Řízení na místm stě Pravomoc oprávn vněných ných úředních osob Taxativně stanovené důvody Ústně vyhlašovan ované rozhodnutí Odvolání zásadně nemá odkladný účinek zvláš áštní typy řízení 5. Řízení s velkým počtem účastníků Řízení s více v než 30 účastníky Využit ití veřejn ejné vyhláš ášky Zveřejn ejnění konceptu rozhodnutí Zvláš áštní postavení účastníků podle 27 odst. 1 25

26 zvláš áštní typy řízení 6. Řízení s předstihem p žádosti Způsob určen ení pořad adí žádostí Vedení řízení o první a další ších žádostech zvláš áštní typy řízení 7. Řízení o výběru žádosti Společné řízení na základz kladě zvl. zákonaz Úprava vyhláš ášení řízení Omezení práva nahlížet do spisu Lhůta pro vydání rozhodnutí Rozhodnutí na základz kladě doporučen ení komise Náprava vadných rozhodnutí 1. Prohláš ášení nicotnosti 77,78 2. Odvolání a rozklad 81 a n., Přezkumné řízení 94 a n. 4. Obnova řízení

27 nicotnost rozhodnutí Může e prohlásit nadřízený správn vní orgán (i na podnět účastníka) jen z důvodu d absolutní věcné nepříslu slušnosti 2. Může e prohlásit jen soud z důvodud 1. vnitřní rozpornosti 2. právn vní či i faktické neuskutečnitelnosti nitelnosti 3. jiných vad, pro něžn je nelze vůbec v považovat ovat za rozhodnutí U soudu platí pro podání žaloby 2-měsíční2 lhůta od oznámen mení rozhodnutí. (SŘS) S) 1. Odvolání odvolací řízení 1. Lze se odvolat proti rozhodnutí (včetn etně usnesení), pokud zákon z nestanoví jinak. 2. Nelze se odvolat jen proti odůvodn vodnění. 3. K novým skutečnostem se přihlp ihlíží,, pokud nemohly být uplatněny ny dříve. d 4. Podává se u orgánu, který rozhodnutí vydal, v potřebn ebném m počtu stejnopisů. odvolací řízení 2. Odvolací lhůta dnů ode dne oznámen mení rozhodnutí 2. V případp padě nesprávn vného poučen ení nejvíce 90 dnů ode dne oznámen mení rozhodnutí 3. V případp padě neoznámen mení rozhodnutí účastníkům m podle 27 odst. 1 (nepominutelní) rozhodnutí nemůž ůže e nabýt právn vní moci ostatním účastníkům platí subjektivní lhůta 30 dnů a objektivní lhůta 1 rok 27

28 odvolací řízení 3. Účinky odvolání 1. Suspensivní (odkladný) účinek Nenastávaj vají právn vní účinky rozhodnutí Správn vní orgán n ho můžm ůže e vyloučit ze stanovených důvodd vodů; ; proti tomu se nelze odvolat 2. Devolutivní účinek Příslušnost k rozhodnutí zásadně přechází na nejblíže e nadřízený správn vní orgán, nedojde-li k autoremeduře odvolací řízení 4. Postup správn vních orgánů 1. Zajištění vyjádřen ení účastníků a doplnění řízení ( 86). 2. Možná autoremedura ( 87). 3. Předání spisu odvolacímu orgánu lhůta 30 dnů v této t to fázi f můžm ůže e orgán n 1. stupně řízení zastavit, nastane-li některý n z vyjmenovaných důvodd vodů zastavení řízení odvolací řízení 4. Přezkoumávání rozhodnutí a předchozp edchozího řízení Zákonnost plný přezkump Správnost = správn vní uvážen ení v rozsahu námitek a veřejn ejného zájmuz K vadám řízení,, které nemohly mít m t vliv na rozhodnutí,, se nepřihl ihlíží. 28

29 odvolací řízení 5. Rozhodnutí o odvolání Zrušen ení rozhodnutí nebo jeho části a zastavení řízení. 2. Zrušen ení rozhodnutí a vrácen cení věci k novému projednání. odvolací orgán n vysloví právn vní názor, jímžj je provostupňový ový orgán n vázánv proti novému rozhodnutí se lze opět odvolat odvolací řízení 3. Změna rozhodnutí nebo jeho části. zákaz změny z důvodu d ztráty ty možnosti odvolání účastníci se vyjadřuj ují jen k nově získaným podkladům lze změnit odůvodn vodnění nelze změnit rozhodnutí obce či i kraje v samostatné působnosti zákaz reformace in peius odvolací řízení 4. Zamítnut tnutí odvolání a potvrzení rozhodnutí. Zastavení řízení v odvolacím řízení Platí lhůty v Nepřípustn pustné a opožděné odvolání 86 odst. 2, 88 odst. 1, 92 Odvolací orgán n ho zamítne, zkoumá důvody pro přezkumné řízení,, obnovu nebo nové rozhodnutí 29

30 odvolací řízení 7. Účinky rozhodnutí o odvolání 1. Proti rozhodnutí se nelze dále d odvolat 2. Předběžná vykonatelnost napadeného rozhodnutí nutno stanovit účinky zrušen ení 3. Zpětvzet tvzetí odvolání = řízení je zastaveno dnem zpětvzet tvzetí,, následujn sledujícím m dnem nabývá rozhodnutí právn vní moci. odvolání lze vzít t zpět t do vydání odvolacího rozhodnutí odvolací řízení říz. o rozkladu 6. Rozklad Proti rozhodnutí ústřed. spr. úřadu, jeho vedoucího nebo státn tního tajemníka. 2. Rozhoduje ministr nebo vedoucí úřadu. 3. Většina členů rozkladové komise musejí být nezávisl vislí odborníci ci. 4. Rozhodnutí lze zrušit nebo změnit, jen pokud se tím t m rozkladu plně vyhoví + ochrana další ších účastníků.. Jinak lze rozklad pouze zamítnout tnout. přezkumné řízení - 94 a násl. 1. Přezkoumání zákonnosti pravomocných rozhodnutí z moci úřední. 2. Není na něj n j právn vní nárok. 3. Lze je zahájit nejpozději ji do 1 roku a ukončit do 15 měsícům od právn vní moci rozhodnutí (ve věci). v 30

31 přezkumné řízení 4. Nepřípustnost pustnost nelze přezkoumat: p 1. Rozhodnutí povolující soukromoprávn vní úkon nebo vklad do katastru. 2. Rozhodnutí o osobním m stavu. 3. Rozhodnutí vydaná v přezkumnp ezkumném řízení. 4. Usnesení nelze přezkoumat p samostatně,, s výjimkou usnesení o odložen ení věci a zastavení řízení. 5. V případp padě, že e by újma osoby, která nabyla práv v dobré víře, byla výrazně větší,, než újma způsoben sobená vadným rozhodnutím. 6. Nelze přezkoumat p předbp edběžné opatřen ení po vykonatelnosti rozhodnutí ve věci. v přezkumné řízení 5. Rozhodnutí v přezkumnp ezkumném řízení 1. Zrušen ení rozhodnutí. 2. Zrušen ení rozhodnutí a vrácen cení věci k novému projednání (nově). 3. Změna rozhodnutí. 6. Zkrácen cené přezkumné řízení 7. Účinky rozhodnutí v přezkumnp ezkumném řízení 7. obnova řízení 1. Obnova řízení ukončen eného pravomocným rozhodnutím m ve věci. v 2. Lze provést do 3 let od právn vní moci rozhodnutí ve věci. v 3. Na žádost účastníka důvody (pokud nemohl uplatnit dříve): d 1. Nové skutečnosti nebo důkazyd 2. Zrušen ení či i změna podkladového rozhodnutí. 31

32 obnova řízení 4. Z moci úřední 1. Stejné důvody jako na žádost účastníka, je-li na novém řízení veřejný ejný zájem. z 2. Rozhodnutí dosažen ené trestným činem. 5. Řízení o povolení obnovy orgán, který rozhodl v posledním m stupni. 6. Nové řízení orgán n příslup slušný k původnímu řízení v prvním m stupni. nové nové rozhodnutí 1. Možnost vydání nového rozhodnutí,, i když ve věci v již pravomocné rozhodnut existuje. 2. Nejde o nápravu n vadného rozhodnutí. 3. Novým rozhodnutím m se původnp vodní zpravidla neruší ší. 4. Pouze z taxativně stanovených důvodd vodů. Např. vyhovění dříve zamítnut tnuté žádosti, prominutí pořádkov dkové pokuty, dodatečné stanovení lhůty ke splnění povinnosti. uspokojení navrhovatele Po podání žaloby ve správn vním m soudnictví 1. Změnou nebo zrušen ením m rozhodnutí v přezkumném řízení 2. Vyslovením m nicotnosti rozhodnutí 3. Vydáním m nového rozhodnutí Rozhodnutí vydává žalovaný správn vní orgán n po souhlasu svého nadřízen zeného. Je vyloučeno odvolání i přezkumnp ezkumné řízení. 32

33 Exekuce Vždy možnost požádat o provedení exekuce soud nebo soudního exekutora 1. Exekuce na peněž ěžitá plnění 1. Provádí zásadně správce daně. 2. Obecní nebo krajský úřad, jde-li o rozhodnutí orgánu obce nebo kraje. 3. Obecní úřad můžm ůže e požádat o provedení exekuce správce daně. 4. Postupuje se podle zákona z o správě daní. Exekuce 2. Exekuce na nepeněž ěžitá plnění 1. Zásadně příslušný správn vní orgán, který rozhodnutí vydal; ; jde-li např.. o fyzickou osobu pověř ěřenou výkonem veř.. správy, provede exekuci obecní úřad obce s rozší šířenou působnostp sobností vymáhání vůči i jiné osobě,, než je uvedena v exekučním m titulu, - lhůty pro nařízen zení a provádění exekuce Exekuce 3. Exekuční výzva Před nařízen zením m exekuce určí náhradní lhůtu pro splnění. Vydává se usnesením m se stanovenými náležitostmi. Odvolání je vyloučeno. 4. Exekuční příkaz Je způsobem nařízen zení exekuce. Forma usnesení. 33

34 Exekuce 5. Odložen ení a přerup erušení exekuce 6. Zastavení exekuce 7. Exekuční náklady Hradí zásadně povinný Paušá šální částka Kč K + náhrada n hotových výdajů 8. Námitky proti úkonům m v exekuci ( ( 117). Vždy když nelze podat odvolání Ze stanovených důvodd vodů mají odkladný účinek. Exekuce 9. Způsoby provedení exekuce na nepeněž ěžitá plnění 1. Náhradní výkon zastupitelná plnění 2. Přímé vynucení,, zejména vyklizení odebrání movité věci v osobní prohlídka a prohlídka bytu předvedení 3. Donucovací pokuty Exekuce Náhradní výkon Jde o práci nebo výkon, kterou můžm ůže provést i někdo n jiný než povinný Provede se na náklad n a nebezpečí povinného Možnost uskladnění věcí povinného Možnost uložit usnesením úhradu nákladn kladů předem 34

35 Exekuce Přímé vynucení Vyklizení Vyrozumí se povinný a obec Vždy přítomnost p přizvanp izvané osoby Přítomnost osoby v ohrožen ení zdraví nepřípustnost pustnost vyklizení Objekt sloužící k bydlení bytová náhrada Odstranění movitých věcív a vykázání osob Věci se na 6 měsícům uskladní,, pak je lze prodat Exekuce 2. Odebrání movité věci Věc c se odebere povinnému a odevzdá oprávn vněnému nebo do úschovy Lze provést i v nepřítomnosti povinného Protokol se seznamem věcív nebo se sdělen lením že e povinný není ochoten věc v vydat Exekuce Osobní prohlídka a prohlídka bytu Povinný je povinen umožnit přístup p na daná místa Oprávn vněná úřední osoba si můžm ůže e zjednat přístup do místnosti m povinného Jiná osoba než povinný je rovněž povinna věc c vydat Přizvaná osoba u osobní prohlídky 35

36 Exekuce 3. Předvedení Exekuční příkaz se doručuje uje předvp edvádějícím orgánům m (viz 60 odst. 2) Platí obdobně 60, v tomto případp padě však nejde o zajišťovac ovací prostředek. Přizvané osoby při i každém přímém m vynucení lze přizvat p nestranné osoby. Exekuce Donucovací pokuty Subsidiárn rní prostředek Do výše e nákladn kladů na náhradnn hradní výkon nebo do výše e Kč. K Ukládaj dají se rozhodnutím m se splatností nejméně 15 dnů. Exekuční správn vní orgán n pokutu vybere nebo provede její exekuci. vyjádřen ení,, osvědčen ení a sdělen lení Úprava pro úkony mimo formáln lní správn vní řízení. Obdobné použit ití vybraných ustanovení. Rušen ení vadných úkonů usnesením. Konverze. 36

37 veřejnopr ejnoprávní smlouvy veřejnopr ejnoprávní smlouva = dvoustranný nebo vícestranný právn vní úkon, který zakládá,, měním nebo ruší práva a povinnosti v oblasti veřejn ejného práva va musí být vždy v v souladu s veřejným ejným zájmemz cílem je plnění veřejných ejných úkolů odlišnost od soukromoprávn vních smluv zásada kontinutity veřejn ejné správy, důraz d na právn vní jistotu veřejnopr ejnoprávní smlouvy druhy veřejnopr ejnoprávních smluv veřejnopr ejnoprávní smlouva koordinační kvasikoordinační smlouva mezi správn vními orgány veřejnopr ejnoprávní smlouva subordinační veřejnopr ejnoprávní smlouva mezi účastníky uzavírání smlouvy ( ( 163 aža 164) veřejnopr ejnoprávní smlouvy zrušen ení pro nesoulad s právn vními předpisyp Obdoba přezkumnp ezkumného řízení Zachování platnosti úkonů vůči i třett etím m osobám (viz smlouvy podle obecního zřízenz zení) změna obsahu, výpověď ěď,, zrušen ení smlouvy Zrušen ení po souhlasu všech v stran Zrušen ení rozhodnutím m příslup slušného orgánu 37

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení Obsah O autorech Předmluva Seznam použitých zkratek IX XI XVII A. Komentář 1 Část první. Úvodní ustanovení Hlava první. Předmět úpravy ( 1) 1 1 [Rozsah působnosti] 1 Hlava druhá. Základní zásady činností

Více

Exekučním titulem, na jehož základě se vydává exekuční výzva nebo exekuční příkaz, je vykonatelné rozhodnutí, nebo vykonatelný smír.

Exekučním titulem, na jehož základě se vydává exekuční výzva nebo exekuční příkaz, je vykonatelné rozhodnutí, nebo vykonatelný smír. Exekuce Výkon rozhodnutí Exekuční orgán Orgán oprávněný provést exekuci Exekuce Na peněžité plnění Na nepeněžité plnění Exekuční titul Exekučním titulem, na jehož základě se vydává exekuční výzva nebo

Více

Uznání a výkon rozhodnutí. 44/2001 (Brusel I) Mgr. Roman Kališ

Uznání a výkon rozhodnutí. 44/2001 (Brusel I) Mgr. Roman Kališ Uznání a výkon rozhodnutí podle nařízen zení Rady č. 44/2001 (Brusel I) Mgr. Roman Kališ Úprava před p vstupem ČR R do EU Zakotvena v zákonz koně č.. 97/1963 Sb., o mezinárodn rodním m právu soukromém

Více

Rozhodnutí správního orgánu. Olga Pouperová

Rozhodnutí správního orgánu. Olga Pouperová Rozhodnutí správního orgánu Olga Pouperová Osnova Obecná charakteristika rozhodnutí Formy a druhy rozhodnutí Obsah rozhodnutí Lhůty pro vydání rozhodnutí Náležitosti (procedurální, formální, obsahové)

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13 Obsah Úvod.................................................... 11 Seznam zkratek........................................... 12 Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského

Více

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 Obsah Úvod...10 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 HLAVA I Předmět a účel úpravy ( 1 4)...13 HLAVA II Základní zásady správy daní ( 5 9)...24

Více

postupy při vydávání vyjádření osvědčení sdělení stanovisek... jiných úkonů

postupy při vydávání vyjádření osvědčení sdělení stanovisek... jiných úkonů Osnova SPRÁVNÍ PRÁVO PROCESNÍ Č. 11: VYJÁDŘENÍ, OSVĚDČENÍ, SDĚLENÍ STÍŽNOST JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. Mgr. Zuzana Adameová postupy při vydávání vyjádření osvědčení sdělení stanovisek... jiných

Více

SPRÁVNÍ ŘÁD Opakovací otázky k ústní zkoušce z obecné části zvláštní odborné způsobilosti

SPRÁVNÍ ŘÁD Opakovací otázky k ústní zkoušce z obecné části zvláštní odborné způsobilosti Opakovací otázky: SPRÁVNÍ ŘÁD Opakovací otázky k ústní zkoušce z obecné části zvláštní odborné způsobilosti JUDr. Miroslav Brůna Jsou zaměřené na nezbytné minimum, které by měl úředník vykonávající zkoušku

Více

SPRÁVNÍ ŘÁD Opakovací otázky k ústní zkoušce z obecné části zvláštní odborné způsobilosti. JUDr. Miroslav Brůna

SPRÁVNÍ ŘÁD Opakovací otázky k ústní zkoušce z obecné části zvláštní odborné způsobilosti. JUDr. Miroslav Brůna SPRÁVNÍ ŘÁD Opakovací otázky k ústní zkoušce z obecné části zvláštní odborné způsobilosti JUDr. Miroslav Brůna Opakovací otázky: Jsou zaměřené na nezbytné minimum, které by měl úředník vykonávající zkoušku

Více

Metodický list č. 5. Lhůty dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový. řád. Obsah. Obsah Základní pojmy Lhůty dle nového daňového řádu...

Metodický list č. 5. Lhůty dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový. řád. Obsah. Obsah Základní pojmy Lhůty dle nového daňového řádu... Metodický list č. 5 Lhůty dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád Obsah Obsah... 1 1. Základní pojmy... 2 2. Lhůty dle nového daňového řádu... 2 3. Stanovení a běh lhůty... 4 4. Ochrana před nečinností...

Více

OPRLZ 4.1 CZ.04.1.03/4.1.11.4/3271

OPRLZ 4.1 CZ.04.1.03/4.1.11.4/3271 Víme co chceme odborné vzdělávání obecních ch zastupitelstev na Vyškovsku Aktuáln lní legislativa zákon č.. 500/2004 Sb., správn vní řád ve znění k 1.1.2007 Ing. Pavel Švejnoha Pospíš íšil& il&švejnoha

Více

Očekávaný výstup. Druh učebního materiálu

Očekávaný výstup. Druh učebního materiálu Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Správní řízení 2. Metodický list číslo 1

Správní řízení 2. Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Správní řízení 2 Správní rozhodnutí a jeho přezkoumání Cíl : Metodický list číslo 1 Základním cílem tohoto tematického celku je objasnění významu správního

Více

Správní právo procesní

Správní právo procesní Správní právo procesní č. 9 a 10: Správnířízení 7 a 8 JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. Řízení v prvním stupni - přehled zahájenířízení překážky řízení ústní jednání dožádání přerušení / zastavenířízení

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ (8) PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ. Filip Dienstbier

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ (8) PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ. Filip Dienstbier SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ (8) PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ Filip Dienstbier Téma přednášky Správní řízení podle zvláštních předpisů 1. Správní řád a zvláštní předpisy 2. Řízení o přestupcích 3. Řízení podle stavebního

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona

SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona Název školy SOŠ InterDact s.r.o. Most Autor Bc. Ilona Vébrová Název šablony V/2_Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních

Více

PODÁVÁNÍ OPRAVNÝCH PROSTŘEDKŮ PROTI ROZHODNUTÍ ÚŘADU MĚSTYSE A MĚSTYSE OKŘÍŠKY

PODÁVÁNÍ OPRAVNÝCH PROSTŘEDKŮ PROTI ROZHODNUTÍ ÚŘADU MĚSTYSE A MĚSTYSE OKŘÍŠKY Příloha č. 3 PODÁVÁNÍ OPRAVNÝCH PROSTŘEDKŮ PROTI ROZHODNUTÍ ÚŘADU MĚSTYSE A MĚSTYSE OKŘÍŠKY 1. Opravné prostředky proti rozhodnutí úřadu městyse ve správním řízení podle zákona č. 500/2004 Sb. v platném

Více

SPRÁVNÍ PRÁVO PROCESNÍ Č. 8: SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ 6. JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. Mgr. Zuzana Adameová. Forma a náležitosti 67

SPRÁVNÍ PRÁVO PROCESNÍ Č. 8: SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ 6. JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. Mgr. Zuzana Adameová. Forma a náležitosti 67 Obsah přednášky KOMPLEXNÍ INOVACE VÝUKY PRÁVA PRO MODERNÍ SPOLEČNOST CZ.1.07/2.2.00/28.0080 SPRÁVNÍ PRÁVO PROCESNÍ Č. 8: SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ 6 JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. Mgr. Zuzana Adameová Rozhodnutí

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ ASPEKTY

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ ASPEKTY SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ ASPEKTY PRÁVA ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ, JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO ORGÁNU ( 4 SPRÁVNÍHO ŘÁDU) Veřejná správa je službou veřejnosti. Každý, kdo plní úkoly vyplývající z působnosti správního orgánu,

Více

PRÚVODCE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍM ZRUŠENÍ ÚDAJE O MÍSTU TRVALÉHO POBYTU

PRÚVODCE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍM ZRUŠENÍ ÚDAJE O MÍSTU TRVALÉHO POBYTU PRÚVODCE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍM ZRUŠENÍ ÚDAJE O MÍSTU TRVALÉHO POBYTU Dle zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Centrum společných

Více

Odpovědnost za pořádkové správní delikty Pojem pořádkového správního deliktu jedná se o porušení procesní povinnosti ve správním řízení, ztěžování průběhu řízení sporná povaha: uplatnění sankce nemá povahu

Více

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I 230 ČÁST I / ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ 230 Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I Tento vzor se použije pro případy, kdy je v území vydán územní nebo regulační plán (srov. 87 odst. 1 stavebního zákona).

Více

TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz APLIKACE PRÁVA Aplikací práva se rozumí kvalifikovaná forma realizace práva uskutečňovaná orgány veřejné moci, při

Více

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky.

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky. Zákon č. 265/1992 Sb., ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., zákona 90/1996 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 120/2001

Více

Opravné prostředky ve správním řízení. Mimořádné opravné prostředky. 1.2.1 Zahájení odvolacího řízení a náležitosti odvolání

Opravné prostředky ve správním řízení. Mimořádné opravné prostředky. 1.2.1 Zahájení odvolacího řízení a náležitosti odvolání 1 OPRAVNÉ PROSTŘEDKY 1.1 Řádné opravné prostředky Právní normy vycházejí z toho, že při aplikaci konkrétního právního předpisu může správní i soudní orgán interpretovat hmotně právní předpis nesprávně,

Více

265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Změna: 286/2009 Sb. 265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto

Více

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ ASPEKTY -práva účastníků řízení -počítání času -nečinnost správního orgánu -náležitosti odvolání -přezkum rozhodnutí, stížnost PRÁVA ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ, JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO ORGÁNU (

Více

(2) Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, nestanoví-li zvláštní zákon jiný postup.

(2) Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, nestanoví-li zvláštní zákon jiný postup. Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění z.č. 413/2005 Sb., z.č. 384/2008 Sb., z.č. 7/2009 Sb., z.č. 227/2009 Sb. (výňatek, s přiřazenými názvy příslušných zásad, resp. principů ) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ

Více

Správní akty Pojem správního aktu V české nauce pojem správní akt chápán dvěma způsoby 1) v širším slova smyslu: : označení pro veškeré mocenské právně závazné akty vydávané na základě zákona orgány veřejné

Více

Kurz trestního práva - BIVŠ 2013

Kurz trestního práva - BIVŠ 2013 TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ Zvláštní způsoby řízení Obecné ustanovení a typy zvláštních způsobů řízení (Hlava XX., 290 314s) Obecné ustanovení - pokud v následujících ustanoveních není obsažena zvláštní úprava,

Více

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj Podle ustanovení 78 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Správní ízení. Správní ád zákon. 500/2004 Sb. JUDr. Martin Šimák, Ph.D.

Správní ízení. Správní ád zákon. 500/2004 Sb. JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Správní ízení Správní ád zákon. 500/2004 Sb. JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Správní ízení - pojem, právní úprava správní ízení formalizovaný zákonný postup orgán moci výkonné, orgán územních samosprávných celk

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradn hradách soudního exekutora, o odměně a náhradn hradě hotových výdaj v dajů správce podniku a o podmínk nkách pojištění

Více

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY Zn. 256/10, 266/11, 271/11, 272/11, 275/11, 349/12, 350/12, 453/13, 456/13, 457/13, Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY 1. Žaloba (dle soudního řádu správního) ze dne 31. prosince

Více

Zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č.413/2005 Sb. se mění t a k t o :

Zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č.413/2005 Sb. se mění t a k t o : Zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č.413/2005 Sb. se mění 1. V části první se za ustanovení 8 vkládá nová hlava která zní : HLAVA III OBECNÝ POSTUP SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ PŘI ELEKTRONICKÉM VYŘIZOVÁNÍ

Více

Jednotný rozhodčí a poplatkový řád

Jednotný rozhodčí a poplatkový řád Jednotný rozhodčí a poplatkový řád I. Preambule 1. Základním účelem rozhodčího řízení před podepsanými rozhodci je efektivní, nezávislé a nestranné řešení majetkového sporu mezi účastníky. Rozhodci postupují

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

Zákon. č.. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho. z.č.. 312/2006 Sb. z.č.. 108/2007 Sb.

Zákon. č.. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho. z.č.. 312/2006 Sb. z.č.. 108/2007 Sb. Zákon č.. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění změn z.č.. 312/2006 Sb. z.č.. 108/2007 Sb. z.č.. 296/2007 Sb. novela z.č.. 265/1992 Sb. www.insolvencni insolvencni-zakon.cz

Více

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu CIVILNÍ PROCES. I. soustředění

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu CIVILNÍ PROCES. I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu CIVILNÍ PROCES I. soustředění Název tématického celku: ZÁKLADNÍ ZÁSADY OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÍZENÍ Předmětem prvního soustředění je vysvětlení základních

Více

Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění

Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění Řízení o přestupcích je zvláštním druhem správního řízení. Je upraveno v zákoně č. 200/1990

Více

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace správního řádu v oblasti odpadového hospodářství. Může

Více

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem

Více

Řízení o vybraných dávkách vyplácených z nepojistných systémů

Řízení o vybraných dávkách vyplácených z nepojistných systémů Řízení o vybraných dávkách vyplácených z nepojistných systémů Mgr. Pavel Matějíček Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv seřaďte na časové ose možný průběh řízení o dávce, tedy

Více

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ II.

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ II. OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ II. -předběžné opatření -rozkazní řízení PŘEDBĚŽNÉ OPATŘENÍ OBECNĚ Před zahájením řízení může předseda senátu nařídit předběžné opatření, je-li třeba, aby zatímně byly upraveny poměry

Více

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY Zn. 256/10, 266/11, 271/11, 272/11, 275/11, 349/12, 350/12, 453/13, 456/13, 457/13, Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY 1. Žaloba (dle soudního řádu správního) ze dne 31. prosince

Více

č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného

č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného Strana 1874 Sbírka zákonů č. 139 / 2015 Částka 59 139 ZÁKON ze dne 27. května 2015, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních

Více

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD 1 1. Rozhodčí soud při EACCL (dále jen Soud ) je servisní organizací pro rozhodce s ní spolupracující ( 3). Soud není stálým rozhodčím soudem ve smyslu ust. 13 zákona

Více

SPRÁVNÍ PRÁVO PROCESNÍ Č. 6: SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ 4. JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. Mgr. Zuzana Adameová

SPRÁVNÍ PRÁVO PROCESNÍ Č. 6: SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ 4. JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. Mgr. Zuzana Adameová KOMPLEXNÍ INOVACE VÝUKY PRÁVA PRO MODERNÍ SPOLEČNOST CZ.1.07/2.2.00/28.0080 SPRÁVNÍ PRÁVO PROCESNÍ Č. 6: SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ 4 JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. Mgr. Zuzana Adameová Osnova úkony správních

Více

Sdružení rozhodců, s. r. o.

Sdružení rozhodců, s. r. o. Sdružení rozhodců, s. r. o. vydalo s účinností ode dne 1. 11. 2002 tento ROZHODČÍ ŘÁD 1 Základním účelem řízení před rozhodci Sdružení rozhodců (dále jen Sdružení ) je efektivní vyřešení majetkového sporu

Více

Úkoly ve školním m roce 2008/2009

Úkoly ve školním m roce 2008/2009 Úkoly České školní inspekce ve školním m roce 2008/2009 Mgr. Karel BártaB ředitel Libereckého inspektorátu tu ČŠI Masarykova 28, 460 00 Liberec karel.barta@csicr.cz,, tel.: 485 234 400 Úloha ČŠI I vyplývá

Více

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Soudy a soudnictví Vymezení

Více

Exekuce pohledávek. Obecní úřad jako správce daně.

Exekuce pohledávek. Obecní úřad jako správce daně. Obecní úřad jako správce daně. Obecní úřad v rámci své působnosti na základě obecně závazné vyhlášky vybírá místní poplatky. Dále v rámci výkonu své činnosti vydává rozhodnutí v přestupkovém řízení, kterými

Více

1. Úvod 2. Odvolací řízení 35 odvoláních % podle zákona o vodovodech a kanalizacích

1. Úvod 2. Odvolací řízení 35 odvoláních % podle zákona o vodovodech a kanalizacích Souhrnná zpráva o správně-právních aktivitách odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí Ministerstva zemědělství za rok 2013 odbor 15110 1. Úvod Odbor státní správy ve vodním hospodářství

Více

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Rada města Šluknov se na své 87. schůzi dne 30.09.2013 usnesením č. XX/87R/2013 usnesla vydat v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č.

Více

Zápis do 1. tříd. I. Zápis do 1. tříd ZŠ a zákonné normy

Zápis do 1. tříd. I. Zápis do 1. tříd ZŠ a zákonné normy Zápis do 1. tříd I. Zápis do 1. tříd ZŠ a zákonné normy Obsah: 1. Termín a místo zápisu 2. Věk dítěte 3. Práva a povinnosti rodičů 4. Spádové obvody škol 5. Odklad povinné školní docházky 6. Cizinci a

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. SVÍDNICKÁ 506, 181 00 PRAHA 8 DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Vysoká škola hotelová v Praze vydává v souladu s ustanovením 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 111/1998 Sb., o

Více

Správní řízení v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy

Správní řízení v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy Správní řízení v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy 1 Monika Puškinová m.puskinova@seznam.cz www.monikapuskinova.cz 732 458 238 2 Obsah Právní předpisy Správní řízení podle 24 odst. 3 Zahájení

Více

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ČÁST PRVN Obecná ustanovení 1 Rozsah působnosti... 2 Základní zásady daňového řízení...

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ČÁST PRVN Obecná ustanovení 1 Rozsah působnosti... 2 Základní zásady daňového řízení... Obsah Seznam zkratek... 10 Přehled použitých právních předpisů... 10 Slova úvodem... 12 Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků... 14 (s komentářem) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení... 14 1 Rozsah

Více

Správní právo procesní

Správní právo procesní Správní právo procesní č. 3 : Správnířízení 1 JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. Osnova: 1. Správnířízení pojem 2. Druhy správního řízení 3. Procesní principy správního řízení 4. Základní procesní fáze

Více

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9.

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. K árný ř ád pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. 1993 *) 1 Tento kárný řád upravuje postup Kárné komory Nejvyššího kontrolního

Více

rozhodování ve správním řízení střední škola Seč 22. 11. 2013 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. m.puskinova@seznam.cz

rozhodování ve správním řízení střední škola Seč 22. 11. 2013 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. m.puskinova@seznam.cz rozhodování ve správním řízení střední škola Seč 22. 11. 2013 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. m.puskinova@seznam.cz Právní předpisy, výklady, novelizace Rozhodování ve správním řízení, charakteristika

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Osoba, proti níž se Základy práva, 23. května 2016 Přehled přednášky Osoba, proti níž se Osoba, proti níž se Pojem trestního Trestní právem upravený

Více

Správní proces. Katedra práva. Řízení v prvním stupni - 3. přednáška

Správní proces. Katedra práva. Řízení v prvním stupni - 3. přednáška Katedra práva Správní proces Řízení v prvním stupni - 3. přednáška Tento studijní materil byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 12.12.2011 Správní řízení = postup správního orgánu

Více

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Vymáhání pohledávky v soudním

Více

Správní dozor a obdobné činnosti. Olga Pouperová

Správní dozor a obdobné činnosti. Olga Pouperová Správní dozor a obdobné činnosti Olga Pouperová Osnova přednášky: Pojem dozor, dohled, kontrola Systematika kontroly v souvislosti s VS Správní dozor Obdobné činnosti Kontrola, dozor, dohled Činnost spočívající

Více

Elektronické komunikace a konverze. Elektronická komunikace se soudy Konverze

Elektronické komunikace a konverze. Elektronická komunikace se soudy Konverze Elektronické komunikace a konverze Elektronická komunikace se soudy Konverze Datové schránky Právn vní úprava z.č.. 227/2000 Sb. zákon o elektronick podpisu kon o elektronickém z.č.. 300/2008 Sb. zákon

Více

Obec Lipová vznikla 1. ledna 1992 na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra

Obec Lipová vznikla 1. ledna 1992 na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra OFICIÁLNÍ NÁZEV DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ vznikla 1. ledna 1992 na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra č. j. VSC-3-4003/91 ze dne 13. prosince 1991, oddělením od města Slavičína. tvoří jeden územně samosprávní

Více

K á r n ý ř á d ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

K á r n ý ř á d ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Stavovský předpis Exekutorské komory České republiky ze dne 23. 5. 2002, Změna: 15. dubna 2005 K á r n ý ř á d Exekutorská komora České republiky (dále jen Komora ) stanoví podle 110 odst. 7 písm. c) zákona

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Občanské soudní řízení III/2 VY_32_INOVACE_200 3 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ I. Přijímání dětí a zákonné normy:

VNITŘNÍ SMĚRNICE PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ I. Přijímání dětí a zákonné normy: Č.j.: 30/2014 VNITŘNÍ SMĚRNICE PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ I. Přijímání dětí a zákonné normy: Mateřské školy podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

418/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

418/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 418/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 19. listopadu 2001 o postupech při výkonu exekuční a další činnosti Změna: 463/2009 Sb. Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 131 písm. e) zákona

Více

265/1992 Sb. ZÁKON. ze dne 28. dubna o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

265/1992 Sb. ZÁKON. ze dne 28. dubna o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem 265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Změna: 210/1993 Sb. Změna: 90/1996 Sb. Změna: 27/2000 Sb. Změna: 30/2000 Sb. Změna: 120/2001 Sb. Změna:

Více

Rozhodčí smlouva (doložka)

Rozhodčí smlouva (doložka) Rozhodčí smlouva (doložka) I. Smluvní strany 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního

Více

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 10

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 10 Sidlo: Českomoravská 18/142, 190 00 Praha 9 Web: www.eupraha10.cz Úřední hodiny: Po a St 9-12 h, 13-16 h Tel: +420 601 301 097 EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 10 Mgr. Martina Havlová, soudní exekutor Bankovní spojení:

Více

Rozhodčí řízení. Přednáška 3-4 VŠFS 2015

Rozhodčí řízení. Přednáška 3-4 VŠFS 2015 Rozhodčí řízení Přednáška 3-4 VŠFS 2015 Právní povaha RŘ - zákon úprava rozhodování majetkových sporů nezávislými a nestrannými rozhodci Výsledkem činnosti rozhodce v rozhodčím řízení nemůže být žádná

Více

PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností

PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností Na základě zmocnění v 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje Rada města Písku tato pravidla,

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Disciplinární řád upravuje postup při projednávání disciplinárních přestupků a ukládání sankcí studentům Vysoké školy ekonomie a managementu. Disciplinární

Více

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Způsoby vymáhání postižením majetkových práv srážkami ze mzdy přikázáním pohledávky z účtu u PPS prodejem nemovitostí

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 Rozhodčí soudy /RS/ stálé rozhodčí instituce -rozhodčí soudy (RS) Zřízeny podle právních předpisů státu, kde mají sídlo (zřizovatele) vydávají svá pravidla

Více

Jak postupovat před zahájením řízení Správní řád se vztahuje na orgány obcí, rovněž na orgány krajů, na ústřední správní úřady a další orgány moci

Jak postupovat před zahájením řízení Správní řád se vztahuje na orgány obcí, rovněž na orgány krajů, na ústřední správní úřady a další orgány moci Jak postupovat před zahájením řízení Správní řád se vztahuje na orgány obcí, rovněž na orgány krajů, na ústřední správní úřady a další orgány moci výkonné a na fyzické a právnické osoby při výkonu působnosti

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY LÉKAŘSKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY LÉKAŘSKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY LÉKAŘSKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. d) zákona

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Dokumenty ve správním řízení trvalý pobyt

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Dokumenty ve správním řízení trvalý pobyt Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_12_CZSŘ_4.12_ Správní řád v oblasti evidence obyvatel Střední odborná škola a

Více

Jednací řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky J E D N A C Í Ř Á D

Jednací řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky J E D N A C Í Ř Á D Jednací řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky Předsednictvo Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_08_CZSŘ_4.08_ Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád Střední odborná škola a Střední

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 2. května 2016 Řádné opravné Přehled přednášky Řádné opravné Řádné opravné Druhy Řízení nalézací směřuje k vydání, kterým bude zjištěno

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daňová řád 1. díl 2011 Správa daní po 1. lednu 2011 Zákon

Více

Disciplinární řád. únor Praha

Disciplinární řád. únor Praha Disciplinární řád únor 2016 Praha Čl. 1 Úvodní stanovení Tento řád upravuje podrobnosti o disciplinárních přestupcích studentů CEVRO Institut, z.ú. (dále jen vysoká škola ), ukládání sankcí, jakož i průběh

Více

Novela zákona č. 183/2006 Sb.

Novela zákona č. 183/2006 Sb. Novela zákona č. 183/2006 Sb. Během týdne 22.6.-26.6.2015 bude zahájeno mezirezortní připomínkové řízení V souvislosti s touto novelou je možno uplatnit náměty na změnu vyhlášek č. 500/2006 Sb a č. 501/2006

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 7-8 VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 7-8 VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 7-8 VŠFS 2014 Určení práva pro rozhodování sporů Vnitrostátní spory Podle příslušné smlouvy Obchodní zvyklosti Mezinárodní spory Smlouva Mezinárodní obchodní zvyklosti a

Více

Disciplinární řád České asociace sester

Disciplinární řád České asociace sester Disciplinární řád České asociace sester 1 Obecná ustanovení 1. Porušení povinností člena České asociace sester (dále jen ČAS) vyplývající ze stanovených předpisů ČAS, Stanov ČAS, z Etického kodexu ICN

Více

16. maturitní otázka (A)

16. maturitní otázka (A) 16. maturitní otázka (A) 16) Právní instituce soustava obecných soudů,druhy soudní moci Ústavní soud, státní zastupitelství, advokacie, notářství Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství

Více