Cíle reformy správn. Od 1. ledna zákonnosti z tní moc lze uplatňovat jen způsobem stanoveným zákonem. z. prostředky. podrobná úprava.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cíle reformy správn. Od 1. ledna 2006. zákonnosti z tní moc lze uplatňovat jen způsobem stanoveným zákonem. z. prostředky. podrobná úprava."

Transkript

1 Od 1. ledna 2006 NAHRAZUJE ZÁKONZ č.. 71/1967 Sb. o správn vním řízení (správn vní řád), VE ZNĚNÍ NOVEL: 29/2000 Sb. 227/2000 Sb. 226/2002 Sb. 309/2002 Sb. Cíle reformy správn vního řízení 1. Soulad s ústavním m pořádkem Nutno dodržet zásadu z zákonnosti z státn tní moc lze uplatňovat jen způsobem stanoveným zákonem. z Nadále nelze užívat u mimoprávn vní prostředky. Proto je nutná dostatečně přesná a podrobná úprava. 1

2 Cíle reformy správn vního řízení 2. Vrátit správn vnímu řádu jeho původnp vodní úlohu Má sloužit jako obecná procesní úprava pro celou veřejnou ejnou správu. Vytvořit předpoklady p pro odstranění desítek různých r správních řízení í. Proto musí být úprava dostatečně obecná. Část třett etí i pro některn které zvl. typy řízení. Základní rozdíly: Širší působnost 1 pozitivní definice odst. 1: postup orgánů moci výkonné,, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů,, právnických a fyzických osob, pokud vykonávaj vají působnost v oblasti veřejn ejné správy vy FORMÁLNÍ VNÍ ŘÍZENÍ (ČÁST DRUHÁ A TŘETT ETÍ) NEFORMÁLNÍ VNÍ ŘÍZENÍ (ČÁST ČTVRTÁ)

3 Širší působnost 177 odst. 1: Základní zásady činnosti správn vních orgánů se použij ijí při i výkonu veřejn ejné správy i v případech, padech, kdy zvláš áštní zákon stanoví, že e se správn vní řád d nepoužije, ale sám s úpravu odpovídaj dající těmto zásadám m neobsahuje. pokud správn vní orgán n provádí úkony, na které se nevztahuje část druhá - formální správn vní řízení vztahuje se část čtvrtá (vyjádřen ení,, osvědčen ení,, sdělen lení) srov. 177 odst. 2, 154 a násl. Širší působnost přechodná ustanovení: nepřímá novela vztahující správn vní řád d (nebo jeho potřebnou část) na formáln lní i neformáln lní postupy veřejn ejné správy, pokud nejsou (dostatečně) ) upraveny zvláš áštním m předpisem p srov. 180 Negativní definice: 1 odst. 2 subsidiarita 1 odst. 3: občanskopr anskoprávní, obchodněpr právní a pracovněpr právní úkony vztahy mezi orgány téhot hož územního samosprávn vného celku při p i výkonu samostatné působnosti 3

4 Základní zásady činnosti správn vních orgánů Evropský soudní dvůr r (ESD) Evropský soud pro lidská práva (ESLP) legalita - 2 odst. 1 + přímo p aplikovatelné právo EU zákaz zneužit ití správn vní úvahy (pravomoci) - 2 odst. 2 pravomoc lze užít u t jen k účelu, ke kterému byla poskytnuta Základní zásady činnosti správn vních orgánů zásada ochrany dobré víry a oprávn vněných ných zájmů - 2 odst. 3 viz např. 94 odst. 4 zásada subsidiarity - 2 odst. 2, 3; 6 odst. 2 nutno dodržovat, ovat, i když zvl. zákon z poskytuje volné správn vní uvážen ení Základní zásady činnosti správn vních orgánů zásada ochrany veřejn ejného zájmu z - 2 odst. 4 zásada proporcionality - 2 odst. 4 zásada nestranného postupu správn vního orgánu (ESLP) - 2 odst. 4 zásada legitimního očeko ekávání (ESD) - 2 odst. 4 právo na předvp edvídatelnost datelnost postupu spr.. orgánu 4

5 Základní zásady činnosti správn vních orgánů zjišťov ování stavu věci v - 3 tzv. materiáln lní pravda; neplatí ve sporném řízení veřejn ejná správa jako služba, dobrá správa va - 4 odst. 1 zásada součinnosti s účastníky (ESLP) - 4 odst. 2 4, 6 odst. 2 nová formulace poučovac ovací povinnosti Základní zásady činnosti správn vních orgánů zásada preference smírn rného řešení - 5 zásada rychlosti řízení a proces. ekonomie - 6 odst. 1 a 2 (ESLP) ochrana před p nečinnost inností ( 80) vztahována na vešker keré postupy ve veřejn ejné správě Základní zásady činnosti správn vních orgánů zásada rovnosti - 7 na postavení účastníků má vliv jejich hmotněpr právní vztah k předmp edmětu řízení 7 odst. 2 např.. zdravotně postižen ení zásada součinnosti ve veřejn ejné správě a dobrá správa - 8 odst. 1 a 2 viz např.. překp ekážky ky řízení,, součinnost při p dokazování 5

6 správn vní řízení = postup správn vního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí konstitutivního deklaratorního příslušnost 1. Věcná příslušnost Stanoví ji vždy v zákon. z 2. Místní příslušnost kritéria ria 1. místo činnosti 2. místo nemovitosti 3. místo podnikání 4. místo trvalého pobytu nebo sídlas příslušnost 3. Změny příslup slušnosti Atrakce 1. Výjimečně složit itá řízení 2. Řízení s velkým počtem účastníků 3. Řízení s vlivem na více v správn vních obvodů 6

7 příslušnost 2. Delegace 1. Řízení s převp evážným vlivem na jiný správn vní obvod 2. Za účelem spojení věcí 3. Z důvodu d vyloučen ení všech úředních osob 3. Postoupení 1. Pro nepříslu slušnost ( ( 12) 2. Z důvodu d vhodnosti ( ( 131 odst. 5) příslušnost 4. Spory o příslup slušnost Nemožnost určit příslup slušnost podle zákona z ústřední správn vní úřad s nejbližší působností 2. Pozitivní kompetenční konflikt 1. rozhodne společně nadřízený 2. dohodovací řízení ústředních správn vních úřadů 3. žaloba k NSS 3. Negativní kompetenční konflikt žaloba k NSS nevztahuje se na úz.. samosprávn vné celky 5. Dožádání - 13 příslušnost dožádaný daný orgán n musí být věcnv cně příslušný lhůta 30 dnů,, lze prodloužit nadřízeným odmítnut tnutí: 1. pro rozpor s právn vními předpisyp 2. ohrožen ení vlastních úkolů 3. neúměrn rné náklady 7

8 dotčen ené orgány Orgány stanovené zvláš áštním m zákonemz 2. Orgány vydávaj vající závazné stanovisko ( 149) 3. Územní samosprávn vné celky, týká-li se věc c práva na samosprávu Práva dotčených orgánů Řešení rozporů v konečné instanci příslušnost vlády vyloučen ení pro podjatost Důvody: 1. důvodná pochybnost o nepodjatosti 2. účast v řízení na jiném m stupni 2. Povinnost podat námitku n bezodkladně 3. Představený určí jiného pracovníka 4. Při i vyloučen ení všech nadřízený orgán provede delegaci na jiný úřad vedení řízení Úkony správn vních orgánů Zásada písemnostip Úřední osoba, oprávn vněná úřední osoba Povinnost mlčenlivosti 8

9 2. Jednací jazyk vedení řízení 1. Čeština, pro účastníky téžt slovenština 2. Právo na tlumočníka 3. Národnostní menšiny tlumočníka hradí správn vní orgán 4. Osoby neslyší šící a hluchoslepé 3. Spis vedení řízení Obsah spisu, vedení písemností mimo spis Nový zákon z o archivnictví a spisové službě 4. Protokol Obsah protokolu Účastníci námitky, jiné osoby - stížnost řízení před kolegiáln lním m orgánem Vedení řízení Rozhodování hlasováním, způsoby hlasování Vyloučen ení pro podjatost Jednací řád 9

10 doručov ování 1. Společná ustanovení: 1. Kdo doručuje uje - 19 odst. 1 a 2 2. Jak se doručuje uje - 19 odst. 3 aža 9 1. Adresa pro doručov ování 2. Elektronické doručov ování 3. Doručov ování do vlastních rukou doručov ování 3. Uložen ení Při i nezastižen ení adresáta 2. Nezjišťuje se zdržování se v místm stě doručen ení 3. Výzva k vyzvednutí s poučen ením m o pr.. následcn sledcíchch 4. Překážky ky při p i doručov ování Lhůta 10ti dnů pro fikci doručen ení 2. Prominutí zmeškání úkonu 3. Odmítnut tnutí převzetí - fikce doručen ení doručov ování 2. Doručov ování fyzickým osobám Adresa pro doručov ování 2. Trvalý pobyt 3. Elektronická adresa 4. Zmocněnec nec pro doručov ování 5. Doručov ování podnikatelům, advokátům, notářů řům 3. Doručov ování právnickým osobám m (a orgánům veřejn ejné moci) Adresa pro doručov ování 2. Organizační složka zahr. pr.. osoby 3. Nevyvratitelná domněnka nka doručen ení 4. Kdo za právnickou osobu přebp ebírá 1. Do vlastních rukou 2. Ostatní písemnosti 10

11 doručov ování 4. Doručov ování veřejnou ejnou vyhláš áškou, úřední deska 25, Nepřetr etržitě přístupná ú.d.; internet - veřejnopr ejnoprávní smlouvy dní 3. Platí den vyvěšen ení na ú.. d. orgánu, který doručuje uje (na ostatních jen informativní charakter) účastníci řízení a zastoupení 1. Nepominutelní účastníci - 27 odst vedlejší účastníci - 27 odst Účastníci dle zvláš áštních zákonz konů a jejich procesní postavení - 27 odst Spory o účastenství Procesní způsobilost Vyjádřen ení nesvéprávných osob 2. Názor nezletilých dětíd 3. Úkony týkající se společných věcív a práv účastníci řízení a zastoupení 6. Úkony právnick vnické osoby Kdo můžm ůže e jednat před p soudem 2. Jen jedna osoba 3. Úkony jménem státu tu a územní samosprávy 7. Zastoupení - 31 aža Zákonný zástupcez 2. Opatrovník 3. Zastoupení na základz kladě plné moci Zastoupení advokátem 4. Přímé zastoupení 5. Jednatelství bez příkazup 8. Společný zástupce z a společný zmocněnec nec 8. 11

12 úkony účastníků 1. Návrhy po celou dobu řízení 2. Vyjádřen ení k podkladům rozhodnutí 3. Podání 1. Náležitosti podání,, nedostatky 2. Formy podání,, elektronické podání 3. Elektronické podatelny, veřejnopr ejnoprávní smlouvy 4. Nahlížen ení do spisu 4. lhůty a počítání času 1. Určen ení lhůty k provedení úkonu 2. Počítání času 3. Navrácen cení v předep edešlý stav 1. Prominutí zmeškání úkonu Ochrana dobré víry 2. Zpětvzet tvzetí nebo změna obsahu podání Postup před p zahájen jením řízení 1. Přijímání podnětů k zahájen jení řízení - 42 Upraveno obdobně jako trestní oznámen mení. 2. Vysvětlen tlení Ke zjištění,, zda je důvod d k zahájen jení řízení 2. K určen ení rozsahu nutných důkazd kazů Za odepřen ení pokuta do Kč. K Záznam o vysvětlen tlení nelze použít t jako důkaz. 12

13 Postup před p zahájen jením řízení 3. Zajištění důkazu Neodkladné a neopakovatelné důkazy. Mají-li podstatný vliv na rozhodnutí. Vydává se o něm n m usnesení. 4. Předběžná informace Např.. o podmínk nkách vyhovění žádosti. Pozbývá platnosti při p i změně okolností. Je písemnp semná,, nemá formu rozhodnutí. Postup před p zahájen jením řízení 5. Odložen ení věci Byl učinu iněn úkon, který zjevně není žádostí, nebo z něj n j nelze zjistit, kdo jej učinil. u 2. Bylo učinu iněno no podání,, k jehož vyřízen zení není věcně příslušný žádný správn vní orgán. Provádí se usnesením. zahájen jení řízení 1. Zahájen jení řízení o žádosti 1. Dnem, kdy žádost došla příslup slušnému správn vnímu orgánu. 2. Zjevná právn vní nepřípustnost pustnost žádosti zastavení řízení. 3. Vady žádosti pomoc či i výzva k odstranění + přerup erušení řízení (při i neodstranění vad bude řízení zastaveno). 13

14 zahájen jení řízení 2. Zahájen jení řízení z moci úřední 1. Dnem, kdy správn vní orgán n oznámil zahájen jení řízení prvnímu účastníkovi. Oznámen mení lze spojit s prvn úkonem v řízení. 2. Povinnost bezodkladně uvědomit ostatní účastníky. 3. Překážky ky řízení Zahájen jení řízení o téže t e věci v u jiného orgánu. 2. Totéž právo či i povinnost lze uložit pouze 1x. ústní jednání Pouze stanoví-li tak zákon z nebo považuje uje-li to správn vní orgán (z objektivních důvodd vodů) ) za nutné. 2. Zásadně je neveřejn ejné. 3. O veřejn ejné ústní jednání může žádat účastník uvedený v 27 odst. 1. podklady pro vydání rozhodnutí Nutné ke zjištění stavu věci v ( ( 3) odpovídá správn vní orgán. Povinnost zjistit okolnosti ve prospěch i v neprospěch povinného. Zásada volného hodnocení důkazů. 1. Návrhy účastníků 2. Důkazy 3. Skutečnosti známé z úřední činnosti 4. Podklady od jiných orgánů 5. Skutečnosti obecně známé 14

15 dokazování 1. Důkaz listinou definice veřejn ejné listiny ( 53 odst. 3) možnost nahradit předložení listiny čestným prohláš ášením m nebo svědeckou výpovědí, stanoví-li tak zvláš áštní zákon 2. Důkaz ohledáním povinnost předlop edložit věc v c nebo strpět t ohledání na místm stě přizvání nestranných osob dokazování 3. Důkaz svědeckou výpovědí povinnost vypovídat mám každý mimo účastníků zákaz výslechu utajované skutečnosti a povinnost mlčenlivosti možnost odepřen ení výslechu nebezpečí trestního nebo správn vního stíhání 4. Důkaz znaleckým posudkem subsidiárn rní užití předběžná otázka Nutnost vyřešit otázku, o které dosud nebylo pravomocně rozhodnuto 2. Možnosti řešení: 1. Podnět t příslup slušnému orgánu 2. Výzva účastníkovi, aby podal žádost o zahájen jení řízení před příslup slušným orgánem 3. Možnost učinit u si úsudek (výjimky trestné činy, osobní stav) 3. Přípustnost i je-li k řešení otázky příslušný týž správn vní orgán 15

16 zajišťovac ovací prostředky 1. Předvolání 2. Předvedení 3. Předběžné opatřen ení 4. Záruka za splnění povinnosti 5. Pořádkov dková opatřen ení 1. Pořádkov dková pokuta 2. Vykázání z místa m konání úkonu 1. Předvolání zajišťovac ovací prostředky 1. Užije se, je-li účast osoby při p i určit itém úkonu nutná. 2. Písemné,, doručovan ované do vlastních rukou. 3. Poučen ení o následcn sledcích ch nedostavení se (pořádkov dková pokuta, předvedenp edvedení). 4. Kdo se nemůž ůže e dostavit, je povinen se omluvit s uvedením m důvodd vodů. zajišťovac ovací prostředky 2. Předvedení 1. Po nedostavení se na předvolp edvolání bez omluvy či i dostatečných důvodd vodů. 2. Vydává se o něm n m usnesení. 3. Zajišťuje Policie ČR R nebo ozbrojený sbor, o němž to stanoví zákon; v řízení před orgány obcí též obecní policie. 16

17 zajišťovac ovací prostředky 3. Předběžné opatřen ení 1. Důvody: 1. Potřeba zatímn mně upravit poměry 2. Ohrožen ení pozdější šího provedení exekuce 2. Lze přikp ikázat něco n vykonat, zdržet se, strpět nebo zajistit věc. v 3. Nařizuje se rozhodnutím, odvolání nemá odkladný účinek. zajišťovac ovací prostředky 4. Záruka za splnění povinnosti 1. Záruka se ukládá zásadně za splnění povinnosti, která může e být v řízení uložena. 2. Na požádání účastníka nebo stanoví-li tak zákon. 3. Peněž ěžitá nebo nepeněž ěžitá. 4. Ukládání rozhodnutím; odvolání nemá odkladný účinek. zajišťovac ovací prostředky 5. Pořádkov dková opatřen ení 1. Pořádkov dková pokuta 1. Důvody uložen ení: 1. Ztěž ěžování postupu řízení 1. nedostavením m se na předvolp edvolání 2. rušen ením m pořádku navzdory napomenutí 3. neuposlechnutím m pokynu úřední osoby 2. Učinění hrubě urážliv livého podání 2. Sazba: do Kč i opakovaně; ; vždy v však nutno dbát t na poměr r ke způsoben sobenému následku n a významu předmětu řízení. 17

18 zajišťovac ovací prostředky 2. Vykázání z místa m konání úkonu 1. Důvod: rušen ení pořádku zejména při p ústním jednání nebo ohledání na místm stě nepřístojným chováním. 2. Vynucuje opět t zpravidla Policie ČR R nebo obecní policie. 3. Nelze vykázat osobu, která má užívací právo k prostoru, kde se úkon koná. přerušení řízení Stav, kdy lhůty k provádění úkonů v řízení neběž ěží. Lze činit jen některn které úkony. Důvody: 1. Výzva k odstranění nedostatků žádosti 2. Výzva k zaplacení správn vního poplatku 3. Řízení o předbp edběžné otázce 4. Čekání na ustanovení opatrovníka 5. Požádání účastníka 6. Další důvody stanovené zákonem zastavení řízení Důvody v řízení o žádosti 1. Zpětvzet tvzetí žádosti 2. Zjevně právn vně nepřípustn pustná žádost 3. Neodstranění podstatných vad žádosti 4. Nezaplacení správn vního poplatku 5. Překážka ka litispendence 6. Smrt nebo zánik z žadatele, zánik z věci v či práva 7. Žádost se stala bezpředm edmětnou 8. Další důvody stanovené zákonem 18

19 zastavení řízení Důvody v řízení z moci úřední 1. Překážka ka litispendence 2. Odpadnutí důvodu řízení,, zejména smrt nebo zánik z účastníka zánik věci v nebo práva, jehož se řízení týká rozhodnutí ( 67 76) = úkon v určit ité věci vůčv ůči i jmenovitě určen ené osobě ( správní akt ) 1. Konstitutivní zakládá,, měním nebo ruší práva nebo povinnosti 2. Deklaratorní prohlašuje, že e osoba práva nebo povinnosti mám nebo nemá 3. Procesní (vždy formou usnesení) rozhodnutí Náležitosti rozhodnutí 1. Výroková část Vedlejší ustanovení 2. Odůvodn vodnění 3. Poučen ení 4. Náležitosti písemnp semného vyhotovení Oprava zřejmých z nesprávnost vností 19

20 rozhodnutí Vydávání,, oznamování, účinky 1. vydání rozhodnutí - 71 odst lhůta pro vydání rozhodnutí bez zbytečného odkladu do 30 dnů + lze připop ipočítat další doby rozhodnutí 3. oznamování rozhodnutí 1. doručen ením m stejnopisu písemnp semného vyhotovení do vlastních rukou Lze vydat také pouze stejnopis výroku ( ( 69 odst. 4) 2. ústním m vyhláš ášením 1. Stanoví-li tak zákon, z nebo 2. pokud se účastník k vzdá práva na pís.. vyhotovení Nutný záznam z znam do spisu ( ( 67 odst. 2) Na požádání písemné potvrzení obsahující jen výrok ( ( 67 odst. 3) rozhodnutí 4. právn vní moc Oznámen mené rozhodnutí,, proti němun muž nelze podat odvolání Zásadně závazné pro účastníky a všechny v správn vní orgány 5. vykonatelnost a jiné právn vní účinky rozhodnutí 6. doložka právn vní moci nebo vykonatelnosti Povinnost vyznačit ve spise a na požádání účastníka. 20

21 usnesení Je zvláš áštním m druhem rozhodnutí. Vydává se, jen když to stanoví zákon. 1. Usnesení oznamované stejně jako jiná rozhodnutí. 2. Usnesení,, které se pouze poznamená do spisu (tím m nabývá právn vní moci). významný prvek odformalizování přitom je zachována dokumentace úkonu pro pozdější přezkoumatelnost Účastníci se vyrozumí vhodným způsobem sobem příkaz Povinnost lze uložit písemným p příkazem p v řízení z moci úřední a ve sporném řízení. 2. Ve lhůtě 8 dnů lze podat odpor.. Tím T m se příkaz p ruší a řízení pokračuje. 3. Nebyl-li li podán n odpor, stává se příkaz p pravomocným a vykonatelným rozhodnutím. 4. Zvláš áštní typ příkaz vydaný na místm stě (dříve blokové řízení í. další typy rozhodnutí Mezitímn mní rozhodnutí a rozhodnutí v části věci v Rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem Vydání dokladu

22 další typy rozhodnutí 1. Mezitímn mní rozhodnutí a rozhodnutí v části věciv mezitímn mní rozhodnutí = o základu z věci v části věci v = o právech některých n účastníků nebo jen o některých n právech další typy rozhodnutí 2. Rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem Závazné stanovisko = úkon, který není rozhodnutím ve správn vním řízení a jehož obsah je závazný z pro výrok Zvláš áštní pravidla pro odvolací řízení Lze je revidovat v přezkumnp ezkumném řízení další typy rozhodnutí 3. Vydání dokladu Při i vyhovění žádosti o přiznp iznání práva, které se osvědčuje dokladem doklad se vydá místo písemnp semného vyhotovení rozhodnutí převzetí dokladu = právn vní moc po zrušen ení rozhodnutí pozbývá doklad platnosti 22

23 ochrana před p nečinnost inností 1. Provádí ji nadřízený správn vní orgán. 2. Z moci úřední nebo na žádost účastníka. 3. Důvody: 1. Nevydání rozhodnutí v zákonnz konné lhůtě 2. Nezahájen jení řízení z moci úřední 3. Je-li z okolností zjevné, že e nastane důvod č.. 1 nebo 2. ochrana před p nečinnost inností 4. Typy opatřen ení: 1. Přikázání nápravy 2. Převzetí věci 3. Pověř ěření jiného podřízen zeného správn vního orgánu 4. Přiměřené prodloužen ení lhůty, je-li to výhodnější náklady řízení 1. Zásadně nese každý své náklady. 2. Vyhláš áška upraví náhradu nákladn kladů svědk dkům, opatrovníkům m apod. 3. Paušá šální úhrada nákladn kladů řízení vyvolaného porušen ením m povinnosti. 4. Povinnost nahradit úřadu vícenáklady. 23

24 zvláš áštní typy řízení 1. Společné řízení 2. Sporné řízení 3. Řízení o určen ení právn vního vztahu 4. Řízení na místm stě 5. Řízení s velkým počtem účastníků 6. Řízení s předstihem p žádosti 7. Řízení o výběru žádosti zvláš áštní typy řízení 1. Společné řízení Možnost nebo povinnost správn vního orgánu Vyloučen ení řízení ze společného řízení Příslušnost k odvolacímu řízení,, vzájemn jemně podmíněné výroky Další důvod obnovy řízení zvláš áštní typy řízení 2. Sporné řízení Spory z veřejnopr ejnoprávních smluv a soukromoprávn vních vztahů Navrhovatel a odpůrce, vedlejší účastníci Dokazování,, zásada z formáln lní pravdy Výslech účastníka Smír Zásada omezené apelace Náhrada nákladn kladů řízení 24

25 zvláš áštní typy řízení 3. Řízení o určen ení právn vního vztahu Pravomoc k vydání deklaratorního rozhodnutí Subsidiarita ustanovení Dokazování jako ve sporném řízení zvláš áštní typy řízení 4. Řízení na místm stě Pravomoc oprávn vněných ných úředních osob Taxativně stanovené důvody Ústně vyhlašovan ované rozhodnutí Odvolání zásadně nemá odkladný účinek zvláš áštní typy řízení 5. Řízení s velkým počtem účastníků Řízení s více v než 30 účastníky Využit ití veřejn ejné vyhláš ášky Zveřejn ejnění konceptu rozhodnutí Zvláš áštní postavení účastníků podle 27 odst. 1 25

26 zvláš áštní typy řízení 6. Řízení s předstihem p žádosti Způsob určen ení pořad adí žádostí Vedení řízení o první a další ších žádostech zvláš áštní typy řízení 7. Řízení o výběru žádosti Společné řízení na základz kladě zvl. zákonaz Úprava vyhláš ášení řízení Omezení práva nahlížet do spisu Lhůta pro vydání rozhodnutí Rozhodnutí na základz kladě doporučen ení komise Náprava vadných rozhodnutí 1. Prohláš ášení nicotnosti 77,78 2. Odvolání a rozklad 81 a n., Přezkumné řízení 94 a n. 4. Obnova řízení

27 nicotnost rozhodnutí Může e prohlásit nadřízený správn vní orgán (i na podnět účastníka) jen z důvodu d absolutní věcné nepříslu slušnosti 2. Může e prohlásit jen soud z důvodud 1. vnitřní rozpornosti 2. právn vní či i faktické neuskutečnitelnosti nitelnosti 3. jiných vad, pro něžn je nelze vůbec v považovat ovat za rozhodnutí U soudu platí pro podání žaloby 2-měsíční2 lhůta od oznámen mení rozhodnutí. (SŘS) S) 1. Odvolání odvolací řízení 1. Lze se odvolat proti rozhodnutí (včetn etně usnesení), pokud zákon z nestanoví jinak. 2. Nelze se odvolat jen proti odůvodn vodnění. 3. K novým skutečnostem se přihlp ihlíží,, pokud nemohly být uplatněny ny dříve. d 4. Podává se u orgánu, který rozhodnutí vydal, v potřebn ebném m počtu stejnopisů. odvolací řízení 2. Odvolací lhůta dnů ode dne oznámen mení rozhodnutí 2. V případp padě nesprávn vného poučen ení nejvíce 90 dnů ode dne oznámen mení rozhodnutí 3. V případp padě neoznámen mení rozhodnutí účastníkům m podle 27 odst. 1 (nepominutelní) rozhodnutí nemůž ůže e nabýt právn vní moci ostatním účastníkům platí subjektivní lhůta 30 dnů a objektivní lhůta 1 rok 27

28 odvolací řízení 3. Účinky odvolání 1. Suspensivní (odkladný) účinek Nenastávaj vají právn vní účinky rozhodnutí Správn vní orgán n ho můžm ůže e vyloučit ze stanovených důvodd vodů; ; proti tomu se nelze odvolat 2. Devolutivní účinek Příslušnost k rozhodnutí zásadně přechází na nejblíže e nadřízený správn vní orgán, nedojde-li k autoremeduře odvolací řízení 4. Postup správn vních orgánů 1. Zajištění vyjádřen ení účastníků a doplnění řízení ( 86). 2. Možná autoremedura ( 87). 3. Předání spisu odvolacímu orgánu lhůta 30 dnů v této t to fázi f můžm ůže e orgán n 1. stupně řízení zastavit, nastane-li některý n z vyjmenovaných důvodd vodů zastavení řízení odvolací řízení 4. Přezkoumávání rozhodnutí a předchozp edchozího řízení Zákonnost plný přezkump Správnost = správn vní uvážen ení v rozsahu námitek a veřejn ejného zájmuz K vadám řízení,, které nemohly mít m t vliv na rozhodnutí,, se nepřihl ihlíží. 28

29 odvolací řízení 5. Rozhodnutí o odvolání Zrušen ení rozhodnutí nebo jeho části a zastavení řízení. 2. Zrušen ení rozhodnutí a vrácen cení věci k novému projednání. odvolací orgán n vysloví právn vní názor, jímžj je provostupňový ový orgán n vázánv proti novému rozhodnutí se lze opět odvolat odvolací řízení 3. Změna rozhodnutí nebo jeho části. zákaz změny z důvodu d ztráty ty možnosti odvolání účastníci se vyjadřuj ují jen k nově získaným podkladům lze změnit odůvodn vodnění nelze změnit rozhodnutí obce či i kraje v samostatné působnosti zákaz reformace in peius odvolací řízení 4. Zamítnut tnutí odvolání a potvrzení rozhodnutí. Zastavení řízení v odvolacím řízení Platí lhůty v Nepřípustn pustné a opožděné odvolání 86 odst. 2, 88 odst. 1, 92 Odvolací orgán n ho zamítne, zkoumá důvody pro přezkumné řízení,, obnovu nebo nové rozhodnutí 29

30 odvolací řízení 7. Účinky rozhodnutí o odvolání 1. Proti rozhodnutí se nelze dále d odvolat 2. Předběžná vykonatelnost napadeného rozhodnutí nutno stanovit účinky zrušen ení 3. Zpětvzet tvzetí odvolání = řízení je zastaveno dnem zpětvzet tvzetí,, následujn sledujícím m dnem nabývá rozhodnutí právn vní moci. odvolání lze vzít t zpět t do vydání odvolacího rozhodnutí odvolací řízení říz. o rozkladu 6. Rozklad Proti rozhodnutí ústřed. spr. úřadu, jeho vedoucího nebo státn tního tajemníka. 2. Rozhoduje ministr nebo vedoucí úřadu. 3. Většina členů rozkladové komise musejí být nezávisl vislí odborníci ci. 4. Rozhodnutí lze zrušit nebo změnit, jen pokud se tím t m rozkladu plně vyhoví + ochrana další ších účastníků.. Jinak lze rozklad pouze zamítnout tnout. přezkumné řízení - 94 a násl. 1. Přezkoumání zákonnosti pravomocných rozhodnutí z moci úřední. 2. Není na něj n j právn vní nárok. 3. Lze je zahájit nejpozději ji do 1 roku a ukončit do 15 měsícům od právn vní moci rozhodnutí (ve věci). v 30

31 přezkumné řízení 4. Nepřípustnost pustnost nelze přezkoumat: p 1. Rozhodnutí povolující soukromoprávn vní úkon nebo vklad do katastru. 2. Rozhodnutí o osobním m stavu. 3. Rozhodnutí vydaná v přezkumnp ezkumném řízení. 4. Usnesení nelze přezkoumat p samostatně,, s výjimkou usnesení o odložen ení věci a zastavení řízení. 5. V případp padě, že e by újma osoby, která nabyla práv v dobré víře, byla výrazně větší,, než újma způsoben sobená vadným rozhodnutím. 6. Nelze přezkoumat p předbp edběžné opatřen ení po vykonatelnosti rozhodnutí ve věci. v přezkumné řízení 5. Rozhodnutí v přezkumnp ezkumném řízení 1. Zrušen ení rozhodnutí. 2. Zrušen ení rozhodnutí a vrácen cení věci k novému projednání (nově). 3. Změna rozhodnutí. 6. Zkrácen cené přezkumné řízení 7. Účinky rozhodnutí v přezkumnp ezkumném řízení 7. obnova řízení 1. Obnova řízení ukončen eného pravomocným rozhodnutím m ve věci. v 2. Lze provést do 3 let od právn vní moci rozhodnutí ve věci. v 3. Na žádost účastníka důvody (pokud nemohl uplatnit dříve): d 1. Nové skutečnosti nebo důkazyd 2. Zrušen ení či i změna podkladového rozhodnutí. 31

32 obnova řízení 4. Z moci úřední 1. Stejné důvody jako na žádost účastníka, je-li na novém řízení veřejný ejný zájem. z 2. Rozhodnutí dosažen ené trestným činem. 5. Řízení o povolení obnovy orgán, který rozhodl v posledním m stupni. 6. Nové řízení orgán n příslup slušný k původnímu řízení v prvním m stupni. nové nové rozhodnutí 1. Možnost vydání nového rozhodnutí,, i když ve věci v již pravomocné rozhodnut existuje. 2. Nejde o nápravu n vadného rozhodnutí. 3. Novým rozhodnutím m se původnp vodní zpravidla neruší ší. 4. Pouze z taxativně stanovených důvodd vodů. Např. vyhovění dříve zamítnut tnuté žádosti, prominutí pořádkov dkové pokuty, dodatečné stanovení lhůty ke splnění povinnosti. uspokojení navrhovatele Po podání žaloby ve správn vním m soudnictví 1. Změnou nebo zrušen ením m rozhodnutí v přezkumném řízení 2. Vyslovením m nicotnosti rozhodnutí 3. Vydáním m nového rozhodnutí Rozhodnutí vydává žalovaný správn vní orgán n po souhlasu svého nadřízen zeného. Je vyloučeno odvolání i přezkumnp ezkumné řízení. 32

33 Exekuce Vždy možnost požádat o provedení exekuce soud nebo soudního exekutora 1. Exekuce na peněž ěžitá plnění 1. Provádí zásadně správce daně. 2. Obecní nebo krajský úřad, jde-li o rozhodnutí orgánu obce nebo kraje. 3. Obecní úřad můžm ůže e požádat o provedení exekuce správce daně. 4. Postupuje se podle zákona z o správě daní. Exekuce 2. Exekuce na nepeněž ěžitá plnění 1. Zásadně příslušný správn vní orgán, který rozhodnutí vydal; ; jde-li např.. o fyzickou osobu pověř ěřenou výkonem veř.. správy, provede exekuci obecní úřad obce s rozší šířenou působnostp sobností vymáhání vůči i jiné osobě,, než je uvedena v exekučním m titulu, - lhůty pro nařízen zení a provádění exekuce Exekuce 3. Exekuční výzva Před nařízen zením m exekuce určí náhradní lhůtu pro splnění. Vydává se usnesením m se stanovenými náležitostmi. Odvolání je vyloučeno. 4. Exekuční příkaz Je způsobem nařízen zení exekuce. Forma usnesení. 33

34 Exekuce 5. Odložen ení a přerup erušení exekuce 6. Zastavení exekuce 7. Exekuční náklady Hradí zásadně povinný Paušá šální částka Kč K + náhrada n hotových výdajů 8. Námitky proti úkonům m v exekuci ( ( 117). Vždy když nelze podat odvolání Ze stanovených důvodd vodů mají odkladný účinek. Exekuce 9. Způsoby provedení exekuce na nepeněž ěžitá plnění 1. Náhradní výkon zastupitelná plnění 2. Přímé vynucení,, zejména vyklizení odebrání movité věci v osobní prohlídka a prohlídka bytu předvedení 3. Donucovací pokuty Exekuce Náhradní výkon Jde o práci nebo výkon, kterou můžm ůže provést i někdo n jiný než povinný Provede se na náklad n a nebezpečí povinného Možnost uskladnění věcí povinného Možnost uložit usnesením úhradu nákladn kladů předem 34

35 Exekuce Přímé vynucení Vyklizení Vyrozumí se povinný a obec Vždy přítomnost p přizvanp izvané osoby Přítomnost osoby v ohrožen ení zdraví nepřípustnost pustnost vyklizení Objekt sloužící k bydlení bytová náhrada Odstranění movitých věcív a vykázání osob Věci se na 6 měsícům uskladní,, pak je lze prodat Exekuce 2. Odebrání movité věci Věc c se odebere povinnému a odevzdá oprávn vněnému nebo do úschovy Lze provést i v nepřítomnosti povinného Protokol se seznamem věcív nebo se sdělen lením že e povinný není ochoten věc v vydat Exekuce Osobní prohlídka a prohlídka bytu Povinný je povinen umožnit přístup p na daná místa Oprávn vněná úřední osoba si můžm ůže e zjednat přístup do místnosti m povinného Jiná osoba než povinný je rovněž povinna věc c vydat Přizvaná osoba u osobní prohlídky 35

36 Exekuce 3. Předvedení Exekuční příkaz se doručuje uje předvp edvádějícím orgánům m (viz 60 odst. 2) Platí obdobně 60, v tomto případp padě však nejde o zajišťovac ovací prostředek. Přizvané osoby při i každém přímém m vynucení lze přizvat p nestranné osoby. Exekuce Donucovací pokuty Subsidiárn rní prostředek Do výše e nákladn kladů na náhradnn hradní výkon nebo do výše e Kč. K Ukládaj dají se rozhodnutím m se splatností nejméně 15 dnů. Exekuční správn vní orgán n pokutu vybere nebo provede její exekuci. vyjádřen ení,, osvědčen ení a sdělen lení Úprava pro úkony mimo formáln lní správn vní řízení. Obdobné použit ití vybraných ustanovení. Rušen ení vadných úkonů usnesením. Konverze. 36

37 veřejnopr ejnoprávní smlouvy veřejnopr ejnoprávní smlouva = dvoustranný nebo vícestranný právn vní úkon, který zakládá,, měním nebo ruší práva a povinnosti v oblasti veřejn ejného práva va musí být vždy v v souladu s veřejným ejným zájmemz cílem je plnění veřejných ejných úkolů odlišnost od soukromoprávn vních smluv zásada kontinutity veřejn ejné správy, důraz d na právn vní jistotu veřejnopr ejnoprávní smlouvy druhy veřejnopr ejnoprávních smluv veřejnopr ejnoprávní smlouva koordinační kvasikoordinační smlouva mezi správn vními orgány veřejnopr ejnoprávní smlouva subordinační veřejnopr ejnoprávní smlouva mezi účastníky uzavírání smlouvy ( ( 163 aža 164) veřejnopr ejnoprávní smlouvy zrušen ení pro nesoulad s právn vními předpisyp Obdoba přezkumnp ezkumného řízení Zachování platnosti úkonů vůči i třett etím m osobám (viz smlouvy podle obecního zřízenz zení) změna obsahu, výpověď ěď,, zrušen ení smlouvy Zrušen ení po souhlasu všech v stran Zrušen ení rozhodnutím m příslup slušného orgánu 37

500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004. správní řád ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY

500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004. správní řád ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY 500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004 správní řád Změna: 413/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 (1) Tento zákon upravuje

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 87 Rozeslána dne 3. září 2009 Cena Kč 95, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 87 Rozeslána dne 3. září 2009 Cena Kč 95, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 87 Rozeslána dne 3. září 2009 Cena Kč 95, O B S A H : 280. Zákon daňový řád 281. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového

Více

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb.; zákona č. 158/1969 Sb.; zákona 49/1973 Sb.; zákona č. 20/1975 Sb.; zákona č. 133/1982 Sb.; zákona č. 180/1990 Sb.; zákona č. 328/1991

Více

4 Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, neupravuje-li jiný zákon správu daní jinak. HLAVA II ZÁKLADNÍ ZÁSADY SPRÁVY DANÍ

4 Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, neupravuje-li jiný zákon správu daní jinak. HLAVA II ZÁKLADNÍ ZÁSADY SPRÁVY DANÍ Zákon daňový řád Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT A ÚČEL ÚPRAVY 1 (1) Tento zákon upravuje postup správců daní, práva a povinnosti daňových

Více

Trestně právní a správní zodpovědnost

Trestně právní a správní zodpovědnost Trestně právní a správní zodpovědnost Trestní právo je jedním z odvětví veřejného práva. Rozlišujeme - trestní právo hmotné (materiální), které stanoví, co je trestným činem a jaký trest lze za něj uložit

Více

SLOVENSKÝ TRESTNÍ ŘÁD

SLOVENSKÝ TRESTNÍ ŘÁD INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI SLOVENSKÝ TRESTNÍ ŘÁD Překlad: Artlingua Tento text nemá charakter oficiálního překladu, neprošel jazykovou korekturou a je určen pouze pro studijní účely

Více

ŘÁD ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY

ŘÁD ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY ŘÁD ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky vydává, jako stálý rozhodčí

Více

ŠKOLSKÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ ŘÁD

ŠKOLSKÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERSITY CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLSKÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ ŘÁD Zpracoval : JUDr. Jan Podešva V Ostravě, březen 2008 ŠKOLSKÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ ŘÁD V tomto materiálu

Více

99/1963 Sb. Občanský soudní řád

99/1963 Sb. Občanský soudní řád 99/1963 Sb. Občanský soudní řád ze dne 4. prosince 1963 Změna: 36/1967 Sb. Změna: 158/1969 Sb. Změna: 49/1973 Sb. Změna: 20/1975 Sb. Změna: 133/1982 Sb. Změna: 180/1990 Sb. Změna: 328/1991 Sb. Změna: 519/1991

Více

99/1963 Sb. Občanský soudní řád

99/1963 Sb. Občanský soudní řád 99/1963 Sb. Občanský soudní řád ze dne 4. prosince 1963 Změna: 36/1967 Sb. Změna: 158/1969 Sb. Změna: 49/1973 Sb. Změna: 20/1975 Sb. Změna: 133/1982 Sb. Změna: 180/1990 Sb. Změna: 328/1991 Sb. Změna: 519/1991

Více

1) Kdy rozhoduje senát / kdy samosoudce

1) Kdy rozhoduje senát / kdy samosoudce Příprava na zápočet z PR1 ZS 2011 (Zahradníková) - vycházím z toho, co nadiktovala na semináři 1) kompetence předsedy senátu a samosoudce / senátu okresního soudce co mohou 2) zvláštní subjekty civilního

Více

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 10 Doplněk č. 1 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory podle právního

Více

Nový správní řád (nejen) z pohledu osob dotčených rozhodováním

Nový správní řád (nejen) z pohledu osob dotčených rozhodováním âtvrtletní P ÍLOHA VùNOVANÁ OCHRANù VE EJN CH ZÁJMÒ CESTOU PRÁVA Tua res agitur paries cum proximus ardet (O tebe jde, hoří-li sousedův dům) Pfiipravuje nezisková organizace právníkû PILA pro ãasopis Právní

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE ČÁST PRVNÍ DISCIPLINÁRNÍ PROVINĚNÍ A TRESTY 1. článek Působnost disciplinárního řádu 1.1. Disciplinární řád ČJF stanovuje pravomoc disciplinárních orgánů a upravuje

Více

99/1963 Sb. Občanský soudní řád

99/1963 Sb. Občanský soudní řád 99/1963 Sb. Občanský soudní řád ze dne 4. prosince 1963 Změna: 36/1967 Sb. Změna: 158/1969 Sb. Změna: 49/1973 Sb. Změna: 20/1975 Sb. Změna: 133/1982 Sb. Změna: 180/1990 Sb. Změna: 328/1991 Sb. Změna: 519/1991

Více

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů Změna: 46/2004 Sb. Změna: 234/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament se usnesl

Více

VLASTNICTVÍ. Recht bekommen dobrat se práva TEMATICKÝ OBSAH PROSADITELNOST PRÁV. Snímky slouží k orientaci posluchačů. verze 2.

VLASTNICTVÍ. Recht bekommen dobrat se práva TEMATICKÝ OBSAH PROSADITELNOST PRÁV. Snímky slouží k orientaci posluchačů. verze 2. PRÁVO DUŠEVN EVNÍHO VLASTNICTVÍ Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice u ani cvičebnice. PROSADITELNOST PRÁV verze 2.1 (2008) Ivo Telec,

Více

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 340/2004

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H : 39. Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně

Více

ČÁST PRVNÍ 1. Rozhodčí smlouva 2

ČÁST PRVNÍ 1. Rozhodčí smlouva 2 Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů 216/94 Sb. ČÁST PRVNÍ 1 (1) Tento zákon upravuje rozhodování majetkových sporů nezávislými a nestrannými rozhodci a výkon rozhodčích nálezů. (2) Tohoto

Více

Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 120 Zákon ze dne 28.

Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 120 Zákon ze dne 28. Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 120 Zákon ze dne 28. února 2001 o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně

Více

1. Stát, struktura státní moci

1. Stát, struktura státní moci Část I. Právo - PRA 101 1. Stát, struktura státní moci 1.1. Definice státu politická forma organizace lidské společnosti, která vzniká na určitém stupni jejího vývoje 1.2. Znaky státu státní moc suverenita

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců 1. Pro oddlužení plněním splátkového kalendáře obecně platí : a) doba trvání je šest let, b) minimální hodnota plnění pro nezajištěné věřitele činí 30%,

Více

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Úplný text zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn obsažených v zákonech č. 242/1992 Sb., č. 361/1999 Sb. a č. 61/2001

Více

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace správního řádu v oblasti odpadového hospodářství. Může

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 99 Rozeslána dne 6. listopadu 2014 Cena Kč 122, 234. Zákon o státní službě O B S A H : 235. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o státní službě přijatému

Více

Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D

Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D Transparency International - Česká republika Projekt: Transparentní veřejné zakázky Koordinátor

Více

C. ROZHODČÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD, PRAVOMOC ROZHODČÍCH ORGÁNŮ

C. ROZHODČÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD, PRAVOMOC ROZHODČÍCH ORGÁNŮ C. ROZHODČÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD, PRAVOMOC ROZHODČÍCH ORGÁNŮ 1.1 Práva a povinnosti všech držitelů licencí vydaných Federací automobilového sportu Autoklubu České republiky (dále jen FAS AČR nebo ASN ),

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Teorie a praxe přípravného řízení trestního Katedra trestního práva Bakalářská práce Postup orgánů činných v trestním řízení před zahájením trestního stíhání

Více

Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) nejdůležitější změny. Hradec Králové 15. 5.2014

Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) nejdůležitější změny. Hradec Králové 15. 5.2014 Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) nejdůležitější změny Hradec Králové 15. 5.2014 Legislativa Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho

Více