Technická univerzita v Liberci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technická univerzita v Liberci"

Transkript

1 Technická univerzita v Liberci Fakulta Textilní KOD Vybrané partie z oboru Problematika dopravy v oděvní výrobě Jitka Chaloupková

2 Obsah 1. Úvod Logistika Pojem logistika Cíle logistiky Faktory ovlivňující logistiku Průmyslová doprava a manipulace s materiálem K čemu slouží doprava a manipulace s materiálem? Rozdělení prostředků pro dopravu a manipulaci Systémy výroby Vnitropodnikové dopravní systémy... 9 a. Cíle a úkoly... 9 b. Volba dopravních prostředků... 9 c. Dopravní systémy a prostředky Dopravní a manipulační prostředky v oděvní výrobě Doprava mezi příjmem, sklady materiálu a střihárnou Doprava mezi střihárnou a šicími dílnami Doprava ve vlastním šicím procesu Doprava mezi šicím procesem, žehlírnou, dokončovnou a kompletovnou Doprava mezi kompletovnou, sklady a expedicí hotových výrobků Závěr Firmy vyrábějící dopravní systémy pro oděvní výrobu

3 1. Úvod Nedílnou součástí výrobního procesu je doprava a manipulace s materiálem a výrobkem. Doba potřebná na manipulaci s materiálem představuje velké procento z celkového výrobního času. Na úrovni dopravy a manipulace s materiálem závisí nejen potřeba pracovních a skladových ploch, ale i možnost využití automatizačních prvků ve výrobním procesu. Rozvoj výpočetní techniky umožňuje v současné době využívat ve stále větší míře automatizační prvky. To však vyžaduje vhodnou organizaci vnitropodnikové manipulace s materiálem, která musí být pružná a schopná přizpůsobit se měnícím se požadavkům výrobního toku. K tomu se využívá logistiky, která je jakýmsi spojovacím článkem mezi výrobním procesem, dodavateli a zákazníky. Tato práce dále přibližuje hlavní cíle logistiky a poté se zabývá rozdělením dopravních a manipulačních prostředků v oděvní výrobě. 3

4 2. Logistika 2.1. Pojem logistika V současné době je logistika často užívaný pojem. Logistika by měla být chápána jako optimalizace přesahující hranice jednotlivých oborů. Často se o ní hovoří jako o mezisystému, který vzájemně propojuje základní procesy výroby a spotřeby. Základním úkolem logistiky je zajištění pohotovosti surovin, pomocných látek a jednotlivých dílů přímo na místě ve vhodném čase. Kritickou veličinou a zároveň opěrným pilířem logistiky je tedy čas. Hlavní význam logistiky spočívá v časově přesném plánování termínů, ve kterých se má setkat materiál v určitém bodu zhodnocovacího řetězce, v určitém množství a kvalitě. Kromě toho je její součástí také plánování reakce systému na případ, kdy se vyskytnou jakékoliv odchylky od předpokládaného stavu. Logistika je tedy věda o koordinaci aktivních a pasivních prvků podniku směřující k nejnižším nákladům v čase, ke zlepšení flexibility a přizpůsobivosti podniku na měnící se obecné podmínky a měnící se trh Cíle logistiky Hlavním cílem při uplatňování logistiky je dosažení trvalého úspěchu v podobě dlouhodobého finančního přebytku a zároveň průběžné zajištění likvidity. Při uplatňování logistiky je třeba uvažovat nejen o samotném systému, ale i systémech zásobování výroby a spotřebních systémech v konkrétních časových souvislostech, od nichž nelze abstrahovat bez ztráty vazby na realitu. V logistickém plánování se rozlišují čtyři základní logistické služby a to dodací lhůty, dodací spolehlivost, dodací flexibilita a dodací kvalita. Dodací lhůty určují dobu od předání objednávky po dostupnost zboží pro zákazníka. Dodací spolehlivost vyjadřuje pravděpodobnost, s níž bude zboží dostupné zákazníkovi. Dodací flexibilita je schopnost expedičního systému pružně reagovat na požadavky a přání zákazníků. Dodací kvalita udává přesnost dodání podle způsobu, množství a stavu dodávky. Cílem těchto služeb je minimalizovat dodací lhůty, čímž se sníží stavy zásob v podniku, a maximalizovat dodací flexibilitu, aby bylo možno vyhovět co nejširšímu okruhu zákazníků v co nejkratším čase. 4

5 Dále se rozlišuje pět nákladových bloků a to náklady na řízení a systém, na zásoby, na skladování, na dopravu a na manipulaci. Náklady na řízení a systém jsou tvořeny náklady na formování, plánování a kontrolu hmotných toků, na dispoziční činnosti či řízení výroby. Náklady na zásoby vznikají udržováním zásob a vázáním nákladů pro financování různých druhů pojištění, znehodnocení či ztrát. Náklady na skladování tvoří fixní složky, které jsou určené na udržování skladových kapacit v pohotovosti a na provádění uskladňování nebo vyskladňování výrobků. Náklady na dopravu představují náklady na vnitropodnikovou a mimopodnikovou dopravu. Náklady na manipulaci jsou tvořeny náklady na balení, manipulační operace a komisionářskou činnost. Cílem logistiky je pomocí vhodné organizace a řízení tyto náklady snižovat na minimální hodnotu Faktory ovlivňující logistiku Při řešení logistických problémů je třeba sledovat několik oblastí, které ovlivňují počáteční podmínky a možná řešení. V první řadě se sledují požadavky trhu, a to nejen poptávka zákazníků, ale i nabídka konkurenčních firem. Z hlediska konkurenční situace je třeba prošetřit intenzitu konkurence, její ovlivňování trhu a její logistické strategie. Ze strany odběratelů je třeba zjistit jejich prostorové rozdělení, kupní zvyklosti a strukturu potřeb zákazníků, které má daný výrobek oslovit. Ve výrobním programu ovlivňují logistiku hlavě faktory, které se týkají jakosti a druhu výrobku, jako jsou velikost, hmotnost, citlivost a životnost. Podle těchto faktorů jsou pro jednotlivé výrobky navrženy vhodné způsoby skladování a dopravy v kombinaci s plněním logistických cílů. Nemalým faktorem, který ovlivňuje logistické cíle, je způsob dopravy výrobku nebo komponent pro jeho výrobu. Těmto dopravním možnostem se přizpůsobuje umístění a poloha jednotlivých výrobních pracovišť a použité manipulační prostředky. V neposlední řadě logistiku ovlivňují technologické faktory. V současné době otvírá rozvoj informačních technologií nové možnosti pro formování efektivních systému vyřizování objednávek, moderních koncepcí skladování či dopravy. Často se však naráží na rozštěpení jednotlivých logistických činností v rámci podniku, což vede k optimalizaci pouze dílčích cílů. V tomto směru je třeba věnovat pozornost sjednocování jednotlivých systémů, které jsou používány k logistickým činnostem. A to tak, aby bylo možno plánovat logistické cíle 5

6 komplexně v závislosti na celém průběhu výroby od získávání objednávek a surovin až po dopravu výrobků k zákazníkům. 3. Průmyslová doprava a manipulace s materiálem Nedílnou součástí výrobního systému je doprava a manipulace s materiálem, pomocí nichž se zajišťuje vhodný materiálový tok mezi jednotlivými pracovními místy K čemu slouží doprava a manipulace s materiálem? Doprava slouží k překonání prostorových vzdáleností. Rozlišuje se vnitropodniková doprava, která je určena k přemisťování výrobků mezi jednotlivými pracovišti v podniku, a mimopodniková doprava, která zajišťuje dopravu mezi dodavatelem, podnikem a zákazníkem. Nezbytnou součástí samotné výroby je manipulace s materiálem. Je to souhrn operací, které spočívají převážně v dopravě materiálu, jeho skladování, balení a vážení, v technologických manipulacích a pracích souvisejících bezprostředně s výrobním procesem. Rozlišuje se manipulace mezioperační a technologická. Mezioperační manipulace nastává při pohybu materiálu mezi jednotlivými výrobními a nevýrobními operacemi. Technologická manipulace je součástí technologické operace, s jejímž procesem je přímo spojena, a zajišťuje vhodnou orientaci dílů zpracovávaných na stroji. Hlavním cílem dopravy a manipulace s materiálem je zajištění co nejplynulejšího materiálového toku a dosažení plynulého průběhu výrobního procesu. Přičemž materiálový tok je zde charakterizován jako organizovaný pohyb materiálu ve výrobním procesu. Tento pohyb začíná vykládkou materiálu na území závodu, vede přes sklady, výrobu a končí expedicí hotových výrobků na území závodu. Zároveň také zahrnuje všechny druhy materiálů, které jsou požadovány k realizaci výrobního procesu, tzn. díly, dopravní prostředky, pomocné materiály a další Rozdělení prostředků pro dopravu a manipulaci K dopravě výrobků a součástí se ve výrobním procesu používají dopravní pomocná zařízení, která umožňují sdružovat výrobky do obalových nebo nakládacích jednotek. Tyto jednotky mají několik funkcí. Jejich úkolem je přejímat a sdružovat dopravované materiály, 6

7 chránit je před poškozením, umožnit jednodušší manipulovatelnost a skladovatelnost a v neposlední řadě jsou nositeli informací o množství hotových výrobků nebo jejich částech. Dopravní pomocné prostředky lze rozdělit z několika hledisek. Rozdělení prostředků z hlediska manipulačních oblastí Oblasti manipulace s materiálem Doprava vnější a mezibjektová Vnitroobjektová manipulace Vnější závodová doprava Meziobjektová doprava Vnitropodniková doprava Závodová doprava Dílenská doprava Mezioperační doprava Mezipoprační manipulace Mezioperační doprava Vážení, měření, počítání Mezioperační a dílenské sklady Úklidové práce Technologické manipulace Skladové hospodářství Obalové hospodářství Zásobovací sklady Odbytové sklady Balení výrobků Sklady obalů Čištění a opravy obalů Rozdělení z hlediska uzavření přepravovaného materiálu Nosné Objímací, svírající Uzavírající Speciální DPZ Prosté palety Dopravní pásy Boxové palety Ohradové palety Skříně Pytle Sáčky Kontejnery Krabice Uzavřené palety 7

8 Rozdělení z hlediska typu dopravního prostředku Palety Zásobníky Nestabilní zásobníky Ostatní nakládací prostředky Ploché Jednoduché S ukládacím ramenem S ukládacím rámem Příhradové Skříně Mřížové Plnostěnné Průhledné skříně Pytle Sáčky Válečky Kladky Drátěné nádobí Drátěné svazky Jiné Příhradové (klanicové) Mřížové Plnostěnné Uzavřené Karton Box s mřížkou Box s plnými stěnami Tank Silo Ostatní ochranná balení 3.3. Systémy výroby V průmyslu lze rozlišit tři typy výrob a to kusovou, sériovou a hromadnou. Kromě toho lze výrobu rozdělit podle charakteru na fázovou, skupinovou a proudovou. Podle typu a charakteru výroby se využívají jednotlivé dopravní prostředky. Kusová výroba se zaměřuje na širokou škálu výrobků, které se málo opakují. Její výhodou je vysoká flexibilita vůči požadavkům zákazníků. Kusová výroba je fázového charakteru, tzn. že proces je organizován podle technologické podobnosti výrobních zařízení. Tato organizace je zajištěna univerzálním vybavením pracovišť a postupným předávání jednotlivých dávek mezi nimi. V kusové výrobě se nejvíce využívá pozemních dopravních prostředků a zdvihacích zařízení, která nevyžadují speciální vodící dráhy, ale jsou poháněny vlastním motorem nebo ručně. Sériová výroba se zabývá výrobou několika podobných výrobků, které se v určitém množství opakují. Podle četnosti opakování lze rozlišit malosériovou, středně sériovou a velkosériovou výrobu. Sériová výroba je skupinového charakteru, tzn. že se vytváří skupiny podobných součástí z hlediska technologie zpracování se stejným nebo podobným sledem operací. Výroba může být pravidelně se opakující, kdy je zachována pravidelná skladba součástí, nebo nepravidelně se opakující, kdy je respektován pravidelný pracovní čas na jednotlivých pracovištích. V sériové výrobě se využívá kombinace kontinuálních dopravních prostředků s prostředky s vlastním pohonem. Protože se vyrábí podobné výrobky, lze zde uplatnit částečně pevné uspořádání výrobních linek a automatizaci často se vyskytujících operací. 8

9 Hromadná výroba se zaměřuje na výrobu jednoho, popř. několika málo výrobků, které se příliš neodlišují v technologickém zpracování. Hromadná a velkosériová výroba jsou proudového charakteru, tzn. že rozmístění pracovišť odpovídá technologickému toku operací, při čemž se práce na jednotlivých pracovištích rytmicky opakuje. Hlavním znakem hromadné výroby je vysoký stupeň automatizace a specializace výrobních operací a využití automaticky řízených kontinuálních linek. V současné době se nejvíce používají dopravníkové pásy nebo závěsné dopravníky, které jsou řízené za pomoci výpočetní techniky Vnitropodnikové dopravní systémy a. Cíle a úkoly Pro přepravu materiálu a výrobků v rámci podniku se používají různé vnitropodnikové dopravní systémy. Cílem vnitropodnikové dopravy je využití takových dopravních a manipulačních prostředků, které umožní optimální plánování výroby. Úkolem tohoto plánování je zajistit minimální dopravní náklady, minimální počet nevyužitých jízd, krátké přepravní doby, rychlé přizpůsobení provozním změnám či dostatečné informace o aktuální situaci přepravovaného materiálu. b. Volba dopravních prostředků Volbu dopravních prostředků ovlivňuje princip výroby, technická a nákladová kritéria dopravního prostředku. V kusové výrobě se využívají pozemní dopravníky a zdvihací zařízení, protože umožňují maximální variabilitu dopravy. V sériové a hromadné výrobě se používají kontinuální dopravní systémy a kontinuální dopravníky, které vyžadují trvalé sestavení výrobní linky. Z technických kritérií volbu dopravního prostředku ovlivňuje požadovaný druh přepravy (pozemní, podzemní nebo nadzemní), přepravovaný materiál, množství přepravované za jednotku času, přepravní trasa, zdvižná výška, hmotnost dopravního prostředku, nosnost prostředku, stohovatelnost, pohon a jiné. Mezi nákladová kritéria patří odpisy, úroky, náklady na údržbu a energii či potřeba vyškoleného personálu. 9

10 c. Dopravní systémy a prostředky Pro vnitropodnikovou dopravu lze použít různých dopravních prostředků. Rozdělení dopravních prostředků z hlediska vazby k dráze Manipulační prostředky Pohyb materiálu po volné dráze Pohyb materiálu po vázané dráze Pohyb materiálu nezávislý na dráze Dopravní vozíky Jeřáby s bezkolejovým pojezdem Portálové obkročné vozy Nakladače a vykladače Nakladače a vykladače Jeřáby kolejové nástěnné a otočné Dopravní tratě Manipulátory Zařízení skladů Zařízení na úpravu materiálu Přepravní prostředky Rozdělení prostředků vnitropodnikové dopravy Stálé Nestálé Postupující stoly Válečkové dráhy Pásový dopravník Podzemní dopravník Řetězový dopravník Skluzy Šnekové dopravníky Jiné Zvedáky Stohovací jeřáb Závěsný jeřáb Otočný jeřáb Jiné typy jeřábů Výtahy Regálová zařízení K obsluze regálu Stohování do regálu Závěsný jeřáb Stohovací jeřáb S podlahou spojené dopravní prostředky Osobní Nákladní Pohyblivé schody Bezkolejové Nízkozdvižné vozíky Vysokozdvižné vozíky S vodicí stopou Kolejové Plošinové vozíky Vyklápěcí vozíky Indukční vozíky bez řidiče Kontinuální dopravní prostředky Tyto prostředky zabezpečují kontinuální tok materiálu prostřednictvím pevně stanovené cesty. Během přesunu probíhá nakládání i vykládání přepravovaného materiálu. Náklad se přepravuje do té doby, dokud není odebrán. Výhodou tohoto způsobu dopravy je permanentní pohotovost a přepravní připravenost, nízká potřeba pracovní síly a možnost využití vysokého stupně automatizace. Také se využívá stropní výšky a to prostřednictvím závěsných dopravníků. Systém nemá nevyužité jízdy, což přispívá k vysokým výkonům. 10

11 Nevýhodou tohoto řešení dopravy je jeho stabilní instalace, která snižuje flexibilitu výroby, a vyšší investiční náklady. Tyto systémy dopravy materiálu a výrobků se využívá hlavně v hromadné a velkosériové výrobě. Nekontinuální dopravní prostředky Tyto prostředky pracují přerušovaně při volném výběru směru pohybu podle potřeby výrobních míst. Dopravní cyklus se skládá ze čtyř kroků. V prvním kroku dochází k přejímce a naložení přepravovaného materiálu na stanovišti. Dále je materiál přepravován k místu určení, kde je vyložen a předán ke zpracování. Posledním krokem je jízda k dalšímu pracovišti. Výhodou těchto prostředků je jejich flexibilita pohybu, která umožňuje rychlé dopravení potřebných dílů po minimální dopravní dráze. Nevýhodou je jedna nevyužitá jízda v každém dopravním cyklu, která snižuje výkon. Tyto systémy dopravy materiálu a výrobků se používají v sériové a kusové výrobě. 4. Dopravní a manipulační prostředky v oděvní výrobě V oděvní výrobě se využívají různá transportní zařízení. Podle ČSN je lze rozdělit do těchto skupin: Transportiní zařízení Dopravníky Ložné tratě Závěsné tratě Podávače Uzávěry Příslušenství Pásové Článkové Vozíkové Závěsové Jiné Válečkové Kladičkové Kuličkové Jiné Poháněné ručně Poháněné elektromotorem Automatizované V oděvní výrobě se však nejvíce používá rozdělení dopravy podle toku materiálu, a to na dopravu: 1) mezi příjmem, sklady materiálu a střihárnou 2) mezi střihárnou a šicími dílnami 3) ve vlastním šicím procesu 11

12 4) mezi šicím procesem, žehlírnou, dokončovnou a kompletovnou 5) mezi kompletovnou, sklady a expedicí hotových výrobků 4.1. Doprava mezi příjmem, sklady materiálu a střihárnou Doprava materiálu z dopravního prostředku na rampu závisí na typu materiálu, s nímž má být manipulováno. Doprava materiálu v prostoru skladu je závislá na typu skladovací soustavy. Doprava a manipulace s materiálem mezi příjmem, sklady a stříhárnou Kusový materiál Transportní vozíky Dopravníky Transport na střihárně Plošinové Ohradové Ohradové palety Indukční akumulátorové Pásový Přenosný Pojízdný Laťkový Přenosný Pojízdný Transportní stoly Vzduchový polštář Zvedací zařízení Ramenové Sloupové Pojízdné Materiál na paletách Nízkozdvižné vozíky Vysokozdvižné vozíky Palety Ruční pohon Akumulátorový pohon S ručním zdvihem S hydraulickým zdvihem Ruční pohon Akumulátorový pohon S ručním zdvihem S hydraulickým zdvihem Prosté Sloupkové Ohradové Speciální pojízdné Speciální nepojízdné Transportní vozíky Pro dopravu materiálu mezi příjmem a sklady se využívají různé typy transportních čtyřkolových vozíků, které jsou poháněny fyzickou silou. 12

13 Obr. 1: Transportní vozík plošinový Obr. 4: Transportní vozík uzavřený Obr. 2: Transportní vozík Obr. 5: Transportní vozík s policemi Obr. 3: Transportní vozík s bočnicemi Dopravníky Pásové a laťkové dopravníky se používají k dopravě materiálu z dopravního prostředku na rampu. Pásové dopravníky přepravují materiál pomocí gumotextilního pásu. U laťkových dopravníků je přepravní zóna tvořena spojením latěk. Konstrukce těchto typů dopravníků je lehká a mohou být buď přenosné nebo pojízdné. Přenosné dopravníky mají hnací jednotku umístěnu v dolní části a tato jednotka se skládá z elektromotoru a klínových řemenů. Pojízdné dopravníky mají hnací jednotku umístěnu na horním konci, jsou opatřeny 13

14 podvozkem s pneumatikami a jejich konstrukce umožňuje změnu výšky horního konce dopravníku. Obr. 6: Pásový dopravník Obr. 7: Pásový dopravník nakloněný Transport na střihárně Na střihárně se pro transport naloženého materiálu provádí na speciálních transportních stolech nebo pomocí vzduchového polštáře. Již nastříhané díly se k dalšímu zpracování dopravují buď ručně přenášením nebo pomocí vozíků či ohradových palet. Mechanizace na střihárně se projevuje hlavně využíváním zvedacích zařízení, která se používají pro zdvihání balíků materiálu na nakládací stroje. Pro odebírání materiálu z podlahy, palety nebo transportního vozíku se používá zvedací zařízení ramenové, sloupové nebo pojízdné. Ramenové zvedací zařízení má ramena vertikálně otočná o 210, zvedací rychlost je 3 m.min -1 a role materiálu může mít hmotnost až 100 kg. Sloupové zvedací zařízení je tvořeno sloupem s jedním nebo dvěma rameny horizontálně otočnými o 300. Pojízdné zvedací zařízení je tvořeno elektrickým kladkostrojem, který je zavěšen na dvoukolovém pojízdném vozíku, má trubkovou podvěsnou dráhu, jejíž odbočky jsou ovládány pomocí výhybek ručně nebo prodlužovacím lankem. Obr. 8: Pojízdné zvedací zařízení 14

15 V automatizované výrobě lze pro dopravu materiálu ze střihárny využít indukčních akumulátorových vozíků. Tyto vozíky se pohybují po drahách, které jsou vymezeny systémem vodících drátů umístěných v podlaze. Na řízení vozíku jsou instalovány cívky, které reagují na signály a intenzitu magnetického pole vytvářeného vodícími dráty. Vozíky jsou opatřeny četnými bezpečnostními a signalizačními prvky, které zabraňují úrazu nebo chybné funkci systému. Doprava a manipulace s materiálem na paletách Materiál umístěný na paletách se dopravuje pomocí nízkozdvižných nebo vysokozdvižných vozíků. Nízkozdvižné vozíky ručně vedené se využívají pro přesun paletizovaných jednotek na menší vzdálenosti. Jsou vhodné do prostor s omezenou manipulační schopností a pro budovy s nižší nosností podlah. Pro přesun palet na dlouhé vzdálenosti se používají vozíky se sedícím řidičem. Vysokozdvižné vozíky se používají ke svislé dopravě materiálu a to hlavně při stohování. Obr. 9: Nízkozdvižný vozík ruční Obr. 11: Vysokozdvižný vozík ruční Obr. 10: Vysokozdvižný vozík motorový Obr. 12: Vysokozdvižný vozík akumulátorový 15

16 Palety mohou být sloupkové, ohradové, speciální pojízdné či nepojízdné a univerzální skládací. Všemi typy lze manipulovat jak v horizontálním tak ve vertikálním směru a jsou nejjednodušší na dopravu a manipulaci. Obr. 15: Paleta ohradová Obr. 13: Paleta prostá Obr. 14: Paleta sloupková 4.2. Doprava mezi střihárnou a šicími dílnami Doprava materiálu ze střihárny na šicí dílnu se podle možností podniků provádí pomocí ručních vozíků, ohradových palet, ručních nízkozdvižných vozíků nebo pomocí automatizovaných dopravníků. Pro dopravu nastříhaného materiálu k prvnímu pracovnímu místu se používají závěsné dopravníky. Tyto dopravníky jsou konstruovány jako dvoudráhové s tažným řetězem. Břemena jsou zavěšena na spodní dráze a dopravník je vybaven adresným zasíláním svazků, které je prováděno na dispečerském zařízení. Cílová pracoviště jsou vybavena odstavnými drahami. 16

17 4.3. Doprava ve vlastním šicím procesu Při organizaci šicího procesu v linkách, které měly stroje uspořádány po stranách dopravního systému, se používaly různé typy pásových dopravníků se stejnoměrným pohybem dopravního pásu. V současné době je toto uspořádání nevýhodné, protože neumožňuje zvyšování produktivity výkonnějším pracovníkům. Proto se využívají různé dopravní systémy, které jsou založeny na principech racionálního toku materiálu. Přímý dopravní systém Přímý dopravní systém pracuje na principu dispečer pracoviště dispečer tak, že každé pracoviště je zásobováno příslušnými díly z centrálního zásobovacího střediska. Dopravní pás přepravuje materiál od dispečera na určené pracoviště ke zpracování a poté zpět k dispečerovi. Tento systém obstarává výhradně dopravu materiálu na jednotlivá pracoviště. Úkolem dispečera je na ovládacím panelu sledovat rozpracovanou výrobu. Jestliže na některém pracovišti dochází zásoba zpracovávaných dílů, umístí z centrálního zásobníku vhodnou krabici s materiálem na dopravník. Pomocí předvolby, kterou nastaví na ovládacím panelu, dopraví tuto krabici na dané pracovní místo. Každý pracovník, který dokončí práci, vloží krabici s hotovými výrobky na spodní dopravní pás a ten dopraví materiál zpět k centrálnímu zásobníku. Předností tohoto systému je, že každý pracovník může plnit své úkoly, aniž by byl závislý na tempu ostatních pracovníků. Kontaktní dopravní systém Kontaktní dopravní systém se skládá z dopravního zařízení s variabilním počtem paralelně běžících a nad sebou ležících dopravních úseků. Prakticky tvoří vícekolejový výrobní oběh, kde každý pracovník obdrží potřebný materiál, aniž by se musel podřizovat přísnému výkonnostnímu režimu. Selekční dopravní systém Selekční dopravní systém kombinuje dopravní zařízení s regálovým dopravníkem, který tvoří mezisklad výrobků. Zároveň tento mezisklad splňuje funkci regulátora výrobního procesu. 17

18 Závěsový dopravní systém Závěsový dopravní systém dopravuje materiál v zavěšeném stavu pomocí různých typů dopravníků. Dílo je v horní části upnuto ve sponě a na spodní části se provádí šicí operace. Posuv materiálu po dráze se provádí ručně, mechanicky nebo je adresný. V současné době se nejvíce používají závěsové dopravní systémy. Výhodou těchto systémů je, že dopravují materiál po předem stanovených trasách v zavěšeném stavu a tím uvolňují prostory podlah. Nejjednoduššími systémy jsou závěsné dopravníky s ručním posunem břemene. Tyto dopravníky jsou vhodné pro mezioperační dopravu v přípravném nebo montážním úseku šicího procesu na kratší vzdálenosti. Oděvní díly se upínají do samostatných spon a lze posouvat i více částí za sebou. U některých typů lze použít i různé speciální závěsy jako kladičkové vozíky se svorkou, ramínkem nebo příčkou. Závěsný dopravník ETON je typem adresného dopravníku. Hlavní dráha dopravníku prochází výrobní halou a jednotlivé závěsy automaticky sjíždějí k pracovním místům. Obr. 17: Závěsný dopravník pro výrobky na Obr. 16: Závěsný dopravník pro menší výrobky ramínkách 4.4. Doprava mezi šicím procesem, žehlírnou, dokončovnou a kompletovnou Doprava materiálu ze šicí dílny k dalším úsekům je zajištěna převážně pomocí ručního převážení výrobků na pojízdných čtyřkolových stojanech nebo na čtyřkolových vozících. Doprava mezi žehlírnou, dokončovnou a kompletovnou může být zajištěna prostorovými závěsnými dopravníky. 18

19 4.5. Doprava mezi kompletovnou, sklady a expedicí hotových výrobků V tomto úseku se dopravní prostředky přizpůsobují typu hotových výrobků, které jsou adjustovány buď zavěšené na ramínkách nebo skládané. K expedici výrobků se kromě závěsných dopravníků může využít teleskopického dopravníku nebo válečkové trati. Konfekce adjustovaná na ramínkách Pro dopravu konfekce zavěšené na ramínkách se používají závěsové dopravníky nebo pojízdné stojany. Stojany mají jednu nebo dvě tyče, které slouží k zavěšení ramínek s oděvy. Transport stojanů se prování ručně. Závěsné dopravníky umožňují automatickou dopravu a skladování zavěšených výrobků. Jejich výhodou je, že mohou využívat celý prostor skladovací haly bez použití dalších manipulačních prostředků. Konfekce skládaná nebo svazková Skládaná a svazková konfekce může být dopravována také pomocí závěsných dopravníků a to na speciálně upravených plošinkách. Dále může být dopravována v ohradových paletách, s nimiž se manipuluje pomocí nízkozdvižných nebo vysokozdvižných vozíků. V neposlední řadě se může dopravovat i pomocí různých typů čtyřkolových vozíků. Teleskopický dopravník Tento dopravník slouží k nakládání a vykládání oděvních výrobků zavěšených na ramínkách. Dopravník se skládá ze dvou šneků, z nichž jeden má pevnou délku a druhý je nastavitelný, což umožňuje vtáhnout konec dopravníku do nejzazší hloubky kamionu a odstraní se tak přenášení výrobků z rampy do kamionu a naopak. Při balení hotových výrobků do krabic a beden se používá válečková trať. Tyto tratě mohou být poháněné elektromotorem nebo jsou gravitační, tzn. že se balíky posouvají vlastní vahou po nakloněné dráze. 19

20 5. Závěr V současné době je hlavním úkolem logistiky navrhnout takové používaní dopravních a manipulačních prostředků, které by minimalizovaly mezioperační manipulaci. Zároveň je výhodné propojit jednotlivé úseky výroby automatizovaným dopravním systémem, který by zajistil dopravu nejen během výrobního procesu, ale i při dokončování, skladování a expedici výrobků. Toto propojení zjednoduší nejen dopravu materiálu, ale i manipulaci mezi jednotlivými operacemi. Zároveň lze uplatnit automatická záznamová zařízení, a získat komplexnější přehled o rozpracované výrobě a zatížení jednotlivých pracovníků. Obecně platí, že čím vyšší je stupeň organizace a řízení výrobního procesu, tím vyšší jsou nároky na materiálový tok a oblast mezioperační manipulace. V oděvní průmyslu se v hromadné výrobě používají adresné závěsné dopravníky, které umožňují produktivnější plánování, přesnější přehled o rozpracované výrobě a zároveň snižují potřebu manipulace s jednotlivými součástmi výrobku. 20

21 6. Firmy vyrábějící dopravní systémy pro oděvní výrobu Mostoles industrial, S. A. (Itálie) Tato firma vyrábí různé typy dopravníků. Dopravníky Pásové Závěsné S posuvným řetězem S posuvem power and free Zboží zavěšené na řetězu Automatické systémy Indukční vozíky Závěsné dopravní systémy jsou ideálním pro řešení materiálového toku. Tento systém je schopen spojit izolované oblasti a dopravovat rozdílné a choulostivé zboží. Všechno to umožňuje automatizace a projektování v několika formách a automatické spínače hlavního obvodu. Zboží je přepravováno zavěšené přímo na řetězu nebo vozíkem s či bez rámu. Dopravníky jsou konstruovány jako dvoudráhové, kde se v jedné dráze pohybuje řetěz a ve druhé jsou přepravovány vozíky. Dopravníky je možné přizpůsobit typu budovy, jednotlivým úrovním a organizaci výroby. Indukční vozíky se pohybují po dráze, která je zapuštěná v podlaze. Tento systém je jednoduchý, spolehlivý a univerzální. Jejich význačnou charakteristikou je, že snižují cenu manipulačních operací a zmenšují poškození během dopravy po budově. Válečkové dopravníky se využívají pro rychlé rozdělování beden nebo krabic. Tyto dopravníky jsou plně automatizované. Tento systém zvyšuje výkonnost a vyhýbá se chybám. 21

22 Dürkopp Fördertechnik (Německo) Firma nabízí inteligentní řešení, které rychle a spolehlivě dopraví, shromáždí, rozdělí a uloží materiál a data o něm. Dopravníky Závěsné Závěsné plošiny Power and free Sklopné plošiny Rozdělování jednotlivých dílů k pracovištím se dociluje pomocí čtečky čárového kódu. Závěsné systémy jsou koncipované jako ramínkové, tzn. že jednotlivé díly se přepravují zavěšené na ramínkách. Cílem systému je spolehlivě ovládat maximální množství systému ramínek, např. umělá, kovová, s krátkou zavěšovací částí či s klipsami. Dopravníky power and free pracují tak, že při dopravě závěsu po stoupající dráze jsou taženy pomocí háku a při dopravě po klesající dráze se pohybují působením gravitační síly. Závěsné plošiny slouží k dopravování a rozdělování menších výrobků do kontejnerů nebo kartónových krabic. Sklopné plošiny dopravují větší výrobky a navazují na ně gravitační válečkové dopravníky, po nichž se výrobek dostane k expedičnímu místu. 22

23 Schönenberger (Německo) Firma nabízí systémy pro řízení materiálového toku uvnitř firmy. Zaměřuje se hlavně na ručně vedené závěsné dopravní systémy. Dopravní prostředky jsou normovány pro zavěšené nebo položené zboží. Následující obrázky zobrazují dopravu výrobků a některé možnosti závěsných dopravních ramínek a vozíků. Salpomec (Finsko) Tato firma nabízí závěsný dopravní systém, který je vhodný pro skladování a dopravu výrobků mezi skladem a dopravním prostředkem. Skladování výrobků je v zavěšeném stavu 23

24 na ramínkách a to v několika patrech nad sebou. Následující obrázky zobrazují dopravu výrobků ve skladu a dopravu výrobků při expedici. Gärtner Transporttechnik GmbH (Německo) Firma se zabývá řešením závěsných dopravních systémů, které se používají v průmyslu textilním a automobilovém nebo při výrobě jízdních kol. Univerzální třídící systém pracuje na principu čtečky čárového kódu. Dalším znakem těchto systémů je automatické počitadlo ramínek, které je umístěné na výstupu z výrobní linky. 24

25 Meiko (Německo) Firma se zabývá výrobou závěsných dopravních systémů manuálních, semiautomatických a plně automatických. Transportex (Švédsko) Firma se zabývá výrobou závěsných dopravních systémů. 25

26 Stockrail International (Finsko) ETON (Švédsko) Firma se zabývá výrobou závěsných dopravních systémů, které jsou plně automatické. Switchtrack systems (Anglie) Firma se zabývá výrobou závěsných dopravních systémů pro oděvní průmysl. Vetter Fördertechnik GmbH (Německo) SSI Schäfer (Německo) Firma se zabývá výrobou skladové techniky. Literatura: [1] Kortschak, B.: Úvod do logistiky (Co je logistika), Praha BaBtext, 1994 [2] Váňa, M.: Manipulace s materiálem v oděvním průmyslu, Praha SNTL 1986 [3] Prospektové materiály firem [4] Internetové stránky firem 26

Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr

Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Logsys, spol. s r.o. Průmyslové aplikace Distribuční centra Letiště MANIPULACE

Více

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě.

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. T.5 Manipulace s materiálem a manipulační technika 5.1. Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. V souladu se zaužívanou praxí však budeme pod

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.17 Technická příprava výroby Kapitola 27

Více

Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím u dopravních vozíkû

Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím u dopravních vozíkû ZPRACOVÁNÍ D EVA část 4, díl 4, str. 7 Časové využití vozíků se pohybuje mezi 40 až 60 % a počet vozíků určený z časového rozboru je q T T n T = až 1152 1728 Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím

Více

Rozdělení dopravníků : dopravníky bez tažného elementu podvěsné, korečkové, pohyblivá

Rozdělení dopravníků : dopravníky bez tažného elementu podvěsné, korečkové, pohyblivá 1 DOPRAVNÍKY Dopravní zařízení určené k dopravě nebo plynulému zásobování dílen a pracovišť polotovary, výrobky nebo součástmi pro montáž, případně dopravě sypkých materiálů na skládku, do vagónů Rozdělení

Více

JEŘÁBY. Dílenský mobilní hydraulický jeřábek. Sloupový otočný jeřáb. Konzolové jeřáby otočné a pojízdné

JEŘÁBY. Dílenský mobilní hydraulický jeřábek. Sloupový otočný jeřáb. Konzolové jeřáby otočné a pojízdné JEŘÁBY Dílenský mobilní hydraulický jeřábek Pro dílny a opravárenské provozy. Rameno zvedáno hydraulicky ručním čerpáním hydraulické kapaliny. Sloupový otočný jeřáb OTOČNÉ RAMENO SLOUP Sloupový jeřáb je

Více

Technologie pro automatizaci procesů skladování

Technologie pro automatizaci procesů skladování Konference Logistika Technologie pro automatizaci procesů skladování Bratislava, 28.2.2012 www.kredit.cz 1 AUTOMATIZACE PROCESŮ SKLADOVÁNÍ Obsah prezentace : automatizace - trend módní nebo trhem vynucený

Více

Skladové hospodářství

Skladové hospodářství Skladové hospodářství Skladování je nedílnou součástí každého logistického řetězce, je to ta část logistického systému, která zabezpečuje uskladnění produktů v místech jejich vzniku a mezi místem vzniku

Více

TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY

TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY VUT v Brně, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie Šk.rok : 010/011 TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY Technická zpráva Vypracoval : Michal Podhorský č. kruhu: 3B/16 Datum odevzdání : Obsah zprávy: 1.

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

..."..-- 5TUDlVŇ,Ä. Logistika PRAHA

.....-- 5TUDlVŇ,Ä. Logistika PRAHA "-- 5TUDlVŇ,Ä t Christa! Schulte Logistika t ( i n VCTORA ~ PUBLlSHNG PRAHA OBSAH Ị Pi'edmluva k českému vydání 1 Základy 11 Pojem logistiky 12 CHe logistiky i 121 Logistické služby 122 Logistické náklady

Více

Možnosti perspektivních skladových technologií

Možnosti perspektivních skladových technologií Mendelova univerzita v Brně Provozně-ekonomická fakulta program: B-II Inženýrská informatika obor: Automatizace řízení a informatika [prezenční] III. ročník / semestr 1. Možnosti perspektivních skladových

Více

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

b) P- V3S M2 valník P V3S valník P - V3S a) P-V3S valník Automobil P-V3S je třínápravový střední nákladní terénní automobil 6 x 4 x 2 s polokapotovou valníkovou karosérií. Je určen pro přepravu materiálu nebo osob po komunikacích i v

Více

Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel

Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel Ideas that move the world... Automatizované skladové systémy Úspora prostoru, času a nákladů Automatizované skladové

Více

OBOROVÉ ČLENĚNÍ. 14. 18. 9. 2015 Brno Výstaviště. 7. mezinárodní veletrh dopravy a logistiky

OBOROVÉ ČLENĚNÍ. 14. 18. 9. 2015 Brno Výstaviště. 7. mezinárodní veletrh dopravy a logistiky 7. mezinárodní veletrh dopravy a logistiky OBOROVÉ ČLENĚNÍ 14. 18. 9. 2015 Brno Výstaviště Veletrhy Brno, a.s. Výstaviště 405/1 603 00 Brno Tel.: +420 541 152 926 Fax: +420 541 153 044 msv@bvv.cz, translog@bvv.cz

Více

www.toyota-forklifts.cz Regálové systémy

www.toyota-forklifts.cz Regálové systémy www.toyota-forklifts.cz Regálové systémy Regálové systémy Toyota Material Handling V manipulaci s materiálem prosazuje Toyota Material Handling přístup zaměřený na optimální řešení. Proto po léta neustále

Více

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKUMULÁTOROVÉ AKU ET Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít a za jeho výsledky

Více

Kardex Remstar v technologickém svazku se společností Intertex Systémy skladování a vychystávání pro extrémní požadavky u těžkého a dlouhého zboží

Kardex Remstar v technologickém svazku se společností Intertex Systémy skladování a vychystávání pro extrémní požadavky u těžkého a dlouhého zboží Kardex Remstar by Intertex Kardex Remstar v technologickém svazku se společností Intertex Systémy skladování a vychystávání pro extrémní požadavky u těžkého a dlouhého zboží Standard Solution Vertical

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Automatizované sklady pro hutní materiál

Automatizované sklady pro hutní materiál Automatizované sklady pro hutní materiál schwab TLI Páternosterový sklad pro hutní a tyčový materiál Systémy schwab představují moderní a technicky dokonalé řešení logistických celků v oblasti skladování

Více

1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ 2. VŠEOBECNÝ PŘEHLED, ROZDĚLENÍ. 3. Právní předpisy

1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ 2. VŠEOBECNÝ PŘEHLED, ROZDĚLENÍ. 3. Právní předpisy 1. přednáška 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ 2. VŠEOBECNÝ PŘEHLED, ROZDĚLENÍ 3. Právní předpisy 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ a) Základní pojmy z oblasti zdvihacích zařízení jednoduchá

Více

Thinking Ace Parking Smart

Thinking Ace Parking Smart Thinking Ace Parking Smart ACE PARKING řešení pro rozmístění střední velikosti ACE PARKING vícerozměrný mechanický systém typu výtahu, který rychle a bezpečně zaparkuje co nejvyšší počet vozidel na minimální

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

Epipack. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Břeclav Tel.: 519 365 111. www.petruzalek.cz

Epipack. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Břeclav Tel.: 519 365 111. www.petruzalek.cz Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Břeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz Epipack - paletizační stroje Společnost Epipack je výrobcem ovinovacích strojů, které zjednodušují práci nejen velkovýrobcům

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0641 VY_32_INOVACE_SZ.1.17

CZ.1.07/1.5.00/34.0641 VY_32_INOVACE_SZ.1.17 CZ.1.07/1.5.00/34.0641 VY_32_INOVACE_SZ.1.17 Ročník: ZD 1 Tematická oblast: Stroje a zařízení Tematický okruh: Stroje pro přepravu kapalin a plynů Téma: 5 / 7 Přezkoušení z T 5 Zpracoval: Robert Sventek

Více

stavební výtahy a vrátky

stavební výtahy a vrátky stavební výtahy a vrátky o výrobci stavebních výtahů Firma Böcker Maschinenwerke GmbH sídlící ve městě Werne, které se nachází v blízkosti Dortmundu, se specializuje na výrobu šikmých stavebních výtahů,

Více

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou LOGISTIKA Ing. Eva Skalická Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou SKLADY VY_32_INOVACE_07_2_13_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou SKLADY Sklad byl dlouho považován za pouhý pasivní, podřízený prvek

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.23 Zateplování budov pěnovým polystyrenem

Více

Geniální přepravní řešení

Geniální přepravní řešení Geniální přepravní řešení IN MADE GERMANY s jedinečným pohonným systémem Jednoduše uchopte a jede se! touchmove Chytrý Přepravní přístroje, které jsou již v provozu nebo které jsou koncipovány ve spolupráci

Více

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám.

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. STOW MOBILE Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. MOBILNÍ PALETOVÉ REGÁLY Stow Mobile je vysokokapacitní skladovací systém navržený tak, že paletové regálové systémy jsou

Více

Transportní a manipulační technika. T M T spol. s r.o. Chrudim

Transportní a manipulační technika. T M T spol. s r.o. Chrudim O společnosti T M T spol. s r.o. Chrudim Tovární 290 537 01 Chrudim Tel.: 469 606 111 Fax.: 469 606 140 E-mail: tmt@chrudim.cz info@tmt.cz http:// Naše firma patří již více jak 23 let mezi přední české

Více

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK WWW.AUTOMOTIVE.CZ HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK Ekonomický hydraulický pohon. Elektro-magnetické tlačítkové ovládání. Nástavce na ramena 50 mm a 100 mm. - NOSNOST 2500 kg/3000 kg - ASYMETRICKÁ KONSTRUKCE

Více

dopravníkové systémy ENGEL

dopravníkové systémy ENGEL dopravníkové systémy ENGEL připraveny na efektivní dopravu be the first. Celek znamená mnohem víc než jen soubor jednotlivých dílů. Společnost ENGEL, jako poskytovatel systémů a jednička na celosvětovém

Více

Zařízení pro stoupání do schodů pro profesionály. Problémy s přepravou hlavičkou vyřešeny

Zařízení pro stoupání do schodů pro profesionály. Problémy s přepravou hlavičkou vyřešeny Zařízení pro stoupání do schodů pro profesionály Problémy s přepravou hlavičkou vyřešeny A www.aat-online.de Dopravujte těžká břemena bezpečně přes schody - CargoMaster šetří záda a peněženku Dopravování

Více

THE POWER OF DELIVERY. Regálové zakladače. Větší výkon ve skladu

THE POWER OF DELIVERY. Regálové zakladače. Větší výkon ve skladu THE POWER OF DELIVERY Regálové zakladače Větší výkon ve skladu Vždy vhodné řešení Regálové zakladače od společnosti viastore jsou pro vás vždy tím správným řešením. Dodáme vám mechanický systém regálového

Více

INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18

INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18 INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18 VYDÁNO : 24..2013 OBSAH URČENÍ PRODUKTU... 3 TECHNICKÝ POPIS... 3 PODVOZEK... 4 POJEZDOVÝ VOZÍK... 4 TAKTICKO - TECHNICKÁ DATA...

Více

Organizace MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ

Organizace MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace Název předpisu MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ Zpracoval za Schválil za datum vydání datum účinnosti 1. ÚČEL

Více

Velkoobjemové boxy 186

Velkoobjemové boxy 186 Zakladatel firmy Georg Utz 1916 1988 Velkoobjemové boxy 186 GLT Velko- -objemové boxy 187 Varianty KOLOX KOLOX systém skládání Po otevření mechanismu zámků... KOLOX skládací velkoobjemový box KOLOX-GLT

Více

Optimalizace logistiky jako nástroj k dosažení úspor v obalovém hospodářství

Optimalizace logistiky jako nástroj k dosažení úspor v obalovém hospodářství TAL 2009 Optimalizace logistiky jako nástroj k dosažení úspor v obalovém hospodářství Vliv logistiky na náklady obalového hospodářství a vliv obalů na logistiku Ing. Miroslav Špaček Logistika versus obaly

Více

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector.

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. LEHKÉ A JEDNODUCHÉ Je vašim cílem udržení stálé teploty na dlouhé vzdálenosti s maximálním užitečným zatížením a minimálním prostojem? Jednotka Vector 1350 v sobě

Více

Vojenská doprava. Manipulace s materiálem a kontejnerizace v podmínkách Armády České republiky

Vojenská doprava. Manipulace s materiálem a kontejnerizace v podmínkách Armády České republiky Vojenská doprava Manipulace s materiálem a kontejnerizace v podmínkách Armády České republiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

paletové systémy Obracecí plošiny Paletové zásobníky

paletové systémy Obracecí plošiny Paletové zásobníky Tyto prostředky jsou určeny pro manipulaci se zbožím uloženým na paletách. Umožní jak manipulaci ve skladech, tak i na stavbách prostřednictvím jeřábů, výrobních halách a dalších podobných provozech. Zdvižné

Více

6 SKLADOVÁNÍ VE VELKOOBCHODNÍCH SKLADECH A DOPRAVA

6 SKLADOVÁNÍ VE VELKOOBCHODNÍCH SKLADECH A DOPRAVA Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 114 6 SKLADOVÁNÍ VE VELKOOBCHODNÍCH SKLADECH A DOPRAVA RYCHLÝ NÁHLED DO PROBLEMATIKY KAPITOLY SKLADOVÁNÍ VE VELKOOBCHODNÍCH SKLADECH A DOPRAVA Při zajišťování oběhu

Více

Praktické využití výstupů z logistického auditu ve společnosti UNILEVER ČR spol. s r.o.

Praktické využití výstupů z logistického auditu ve společnosti UNILEVER ČR spol. s r.o. 31.5. 1.6.2007 Praktické využití výstupů z logistického auditu ve společnosti UNILEVER ČR spol. s r.o. Jan Šlajer, Petr Jalůvka DYNAMIC FUTURE s.r.o. Setkání uživatelů programu WITNESS a příznivců simulace

Více

Jak efektivněji řídit skladové procesy

Jak efektivněji řídit skladové procesy Jak efektivněji řídit skladové procesy Josef Černý, ICZ a. s. 9.10.2012 www.i.cz 1 Agenda Logistické náklady a možnosti jejich snižování Evidovaný sklad Řízený sklad WMS OSIRIS Příklad z praxe www.i.cz

Více

Karoserie a rámy motorových vozidel

Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie je část vozidla, která slouží k umístění přepravovaných osob nebo nákladu. Karoserie = kabina + ložné prostory plní funkci vozidla Podvozek = rám + zavěšení

Více

PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 11: DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY, MANIPULAČNÍ PROSTŘEDKY, SKLADOVACÍ TECHNIKA Institute

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

Optimalizace manipulační techniky ve skladovém hospodářství. Milena Vaculíková

Optimalizace manipulační techniky ve skladovém hospodářství. Milena Vaculíková Optimalizace manipulační techniky ve skladovém hospodářství Milena Vaculíková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je provedení analýzy stavu manipulační techniky v odboru skladové

Více

Skladování ve Spádových Regálech

Skladování ve Spádových Regálech Skladování ve Spádových Regálech SKLADOVÁNÍ VE SPÁDOVÝCH REGÁLECH Spádové regály pro paletizované zboží tvoří kompaktní konstrukce zahrnující systém válečkové dráhy umístěný na mírně nakloněné rovině,

Více

Manipulační technika. Dřevo je samovolně se obnovující zdroj

Manipulační technika. Dřevo je samovolně se obnovující zdroj Manipulační technika Dřevo je samovolně se obnovující zdroj surovin s mnohostrannými možnostmi využití a s mnoha přednostmi pro naše životní prostředí. Proto jsou efektivita a flexibilita důležitými argumenty

Více

tradice a kvalita AKU zet čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové

tradice a kvalita AKU zet čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové tradice a kvalita čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové AKU zet Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít

Více

Dodávky NA KLÍČ Parametry pro zadání sloupových a konzolových jeřábů

Dodávky NA KLÍČ Parametry pro zadání sloupových a konzolových jeřábů Otočné jeřáby (obecně) Sloupové jeřáby Konzolové jeřáby Sloupové a konzolové jeřáby jsou flexibilní jeřáby přizpůsobené požadavkům konkrétního pracoviště. Nejširší využití mají jako obslužné zdvihací zařízení

Více

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Projekt: Téma: TÉMA 4 Montáž základních druhů rozebíratelných spojení, montáž šroubovitých a kolíkových spojů, montáž mechanismů a potrubí Obor: Zámečník Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední

Více

Jednonádržová myčka s automatickým posuvem košů STR 110. Velká síla na nejmenším prostoru

Jednonádržová myčka s automatickým posuvem košů STR 110. Velká síla na nejmenším prostoru Jednonádržová myčka s automatickým posuvem košů STR 110 Velká síla na nejmenším prostoru Optimální mycí výsledky STR 110 vysoký výkon a flexibilita Winterhalter specialista na inovativní řešení mytí +

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE Wakemaster je přenosný dvousloupový system pro celoroční zábavu. Wakeboarding, snowboarding, mountainboarding a další. Jako jediný dvousloupový systém na trhu nabízí inteligentní

Více

KAPACITNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGIÍ A JEJICH PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ V PRŮMYSLOVÉM PODNIKU STOČ 2012

KAPACITNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGIÍ A JEJICH PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ V PRŮMYSLOVÉM PODNIKU STOČ 2012 KAPACITNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGIÍ A JEJICH PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ V PRŮMYSLOVÉM PODNIKU STOČ 2012 Bc. Vladimír Kostelný, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Tato

Více

RÁDIOVĚ OVLÁDANÝ KYVADLOVÝ VOZÍK Poloautomatizované sklady

RÁDIOVĚ OVLÁDANÝ KYVADLOVÝ VOZÍK Poloautomatizované sklady RÁDIOVĚ OVLÁDANÝ KYVADLOVÝ VOZÍK Poloautomatizované sklady Je to systém poloautomatizovaných vjezdových paletových skladů, ve kterém jsou použity vozíky pro nezávislé přemisťování v oblasti regálů, bez

Více

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz.

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz. S 10 Kč 4.180,- Silné vysavače pro úklid v domácnostech i komerční využití. Díky umístění na 5 otočných kolečkách mají vysavače vynikající stabilitu a velmi snadno se s nimi manipuluje. Kompaktní robustní

Více

SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT. Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů

SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT. Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů ogimat SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů Výhody Skladovací věž LogiMat Ergonomický a výkonný systém pro skladování a vychystávání drobných dílů LogiMat

Více

11 Manipulace s drobnými objekty

11 Manipulace s drobnými objekty 11 Manipulace s drobnými objekty Zpracování rozměrově malých drobných objektů je zpravidla spojeno s manipulací s velkým počtem objektů, které jsou volně shromažďovány na různém stupni uspořádanosti souboru.

Více

FS390 Serie Ovinovací stroj na palety Systém na 400% předepnutí folie

FS390 Serie Ovinovací stroj na palety Systém na 400% předepnutí folie FS390 Serie Ovinovací stroj na palety Systém na 400% předepnutí folie Standardní technické specifikace Otočný disk: Ø 1,650 mm / Ø 1,800 mm / Ø 2200 mm Maximální velikost palety: 1,100 x 1.200 mm pro Ø

Více

Možnosti nástaveb pro hasičské záchranné sbory

Možnosti nástaveb pro hasičské záchranné sbory 11 Možnosti nástaveb pro hasičské záchranné sbory Hydraulický nakládací jeřáb FASSI (HNJ) pro manipulaci, nakládání a vyprošťování havarovaných osobních i nákladních automobilů. Hákové nosiče kontejnerů

Více

Bílá magnetická tabule pro popis fixem, povrch tabule dvouvrstvá keramika 810 C,

Bílá magnetická tabule pro popis fixem, povrch tabule dvouvrstvá keramika 810 C, U Břehu 19, Praha 10, Hostivař 102 00 www.projektmedia.cz 274 021 811 S Takto označené položky se snažíme mít trvale skladem. 2 Takto označené položky mají dodací lhůtu 2 týdny. 3 Takto označené položky

Více

solutions BITO PROflow active Inteligentní skladování Světová novinka - inteligentní válec BITO

solutions BITO PROflow active Inteligentní skladování Světová novinka - inteligentní válec BITO solutions BITO PROflow active Inteligentní skladování Světová novinka - inteligentní válec BITO BITO PROflow - a běží a běží... BITO PROflow: Dynamické skladování v celé své kráse! PROflow je název řady

Více

CRAMO - VYBAVENÍ STAVENIŠTĚ OBYTNÉ, KANCELÁŘSKÉ, SANITÁRNÍ A SKLADOVÉ BUŇKY

CRAMO - VYBAVENÍ STAVENIŠTĚ OBYTNÉ, KANCELÁŘSKÉ, SANITÁRNÍ A SKLADOVÉ BUŇKY CRAMO - VYBAVENÍ STAVENIŠTĚ OBYTNÉ, KANCELÁŘSKÉ, SANITÁRNÍ A SKLADOVÉ BUŇKY Pro vybavení staveniště vám může společnost Cramo poskytnout efektivní dodávky technických zařízení v průběhu kompletního stavebního

Více

Storage meets intelligence Nedcon Storage Systems

Storage meets intelligence Nedcon Storage Systems Storage meets intelligence Nedcon Storage Systems Nedcon je mezinárodní společnost zabývající se navrhováním, výrobou a instalací průmyslových regálových systémů. Slogan Storage meets inteligence, neboli

Více

OCELOVÉ KONSTRUKCE CORTI

OCELOVÉ KONSTRUKCE CORTI OCELOVÉ KONSTRUKCE CORTI OCELOVÁ KONSTRUKCE Kolení výztuha Vaznice opěrného systému Samořezný šroub Střešní okno-panel Nýty Obal domu Rohový obal domu Střešní vaznice Trám Jeřáb Pilíř Příčný opěrný systém

Více

oborové členění 14. 18. 9. 2009 Brno Výstaviště 5. mezinárodní veletrh dopravy a logistiky

oborové členění 14. 18. 9. 2009 Brno Výstaviště 5. mezinárodní veletrh dopravy a logistiky 5. mezinárodní veletrh dopravy a logistiky 14. 18. 9. 2009 Brno Výstaviště D oborové členění Veletrhy Brno, a. s. Výstaviště 1 647 00 Brno tel.: 541 152 926 fax: 541 153 044 translog@bvv.cz www.bvv.cz/translog

Více

Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč

Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč STĚHOVÁNÍ ALBOS MOVERS Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč Způsob oslovení zákazníka - bezplatná inspekce/prohlídka stěhované zásilky - seznámení s požadavky klienta - informování klienta

Více

Technologická zařízení potravinářských staveb. Katedra mechaniky a strojnictví. Koncept agribota

Technologická zařízení potravinářských staveb. Katedra mechaniky a strojnictví. Koncept agribota Technologická zařízení potravinářských staveb Katedra mechaniky a strojnictví Semestrální práce z předmětu Konstruování s podporou počítačů Koncept agribota Tomáš Hlava 2.5.2012 tomashlava@volny.cz Obsah

Více

Uchopovací technika. Uchopovací technika Uchopovací technika. Jeřábové traverzy. Uchopovací technika. Parametry pro zadání jeřábové traverzy

Uchopovací technika. Uchopovací technika Uchopovací technika. Jeřábové traverzy. Uchopovací technika. Parametry pro zadání jeřábové traverzy Jeřábové traverzy Jeřábové traverzy jsou významným prvkem při manipulacích s rozličnými břemeny. Používají se zejména tam, kde velikost nebo povaha břemene neumožňuje použití samotných vázacích prostředků

Více

Nabídka dodávky peletizační linky LSP 1800

Nabídka dodávky peletizační linky LSP 1800 V Chrášťanech dne : 15.5.2010 Nabídka dodávky peletizační linky LSP 1800 Vážení, předkládáme Vám nabídku na dodávku peletizační linky LSP 1800. Nabídka obsahuje obecné podmínky provozu linky, cenu základní

Více

Flexibilní software pro skladovací věže LogiMat

Flexibilní software pro skladovací věže LogiMat Flexibilní software pro skladovací věže LogiMat Úvod Od základní aplikace až po komplexní skladový management: Vše vám obstaráme! Vychystávání zboží s maximální efektivitou LogiSoft BASIC Die einfache

Více

Univerzita obrany v Brně. Výtisk číslo: 1 Počet listů: 27 Počet příloh: 0 schvaluji. Logistická podpora v poli PÍSEMNÁ PŘÍPRAVA

Univerzita obrany v Brně. Výtisk číslo: 1 Počet listů: 27 Počet příloh: 0 schvaluji. Logistická podpora v poli PÍSEMNÁ PŘÍPRAVA Fakulta/katedra: FEM/K14 Univerzita obrany v Brně Schvaluji: Výtisk číslo: 1 Počet listů: 27 Počet příloh: datum schvaluji Předmět Logistická podpora v poli Téma / Mechanizace a manipulace s materiálem

Více

Zago Ecogreen. Bio drtiče-míchače pro recyklaci a kompostování odpadů

Zago Ecogreen. Bio drtiče-míchače pro recyklaci a kompostování odpadů Zago Ecogreen Bio drtiče-míchače pro recyklaci a kompostování odpadů Zago Ecogreen Naše GREEN DIVISION se zkušenostmi po více než 35 letech své existence vyrábí a nabízí širokou paletu strojů, které se

Více

Bosch Rexroth v České republice. Produktová brožura

Bosch Rexroth v České republice. Produktová brožura Bosch Rexroth v České republice Produktová brožura 2 Bosch Rexroth, spol. s r. o. Rexroth v České republice PŘEDSTAVENÍ Od roku 1990 zastupujeme Bosch Rexroth AG, tohoto čelního světového výrobce komponentů

Více

Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků

Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků Typ: KPZ 39-* Elektronicky-hydraulický princip Transportovat a vážit při jednom pracovním chodu 02.10.2012 11:35 1 Elektronicky-hydraulické

Více

Přívěsy na přepravu vozidel

Přívěsy na přepravu vozidel Přívěsy na přepravu vozidel 02 Produktová nabídka Přívěsy na přepravu vozidel Spektrum přívěsů na přepravu vozidel značky Pongratz se pohybuje v rozmezí od nebrzděných přívěsů na přepravu motocyklů až

Více

Světová novinka od firmy BLANCO: dokonale chlazený systém pro ekonomické rozdělování jídel.

Světová novinka od firmy BLANCO: dokonale chlazený systém pro ekonomické rozdělování jídel. 1 Světová novinka od firmy BLANCO: dokonale chlazený systém pro ekonomické rozdělování jídel. 2 Revoluce pro cook & chill: volnost, čistota, hospodárnost. Firma BLANCO již dlouhá léta vyvíjí inteligentní

Více

500 kg. BITO boxy na těžké náklady SL 800 x 600 mm. Váha obsahu. Varianty vík. Snímací klapka. Lyžiny. Dvojité dno

500 kg. BITO boxy na těžké náklady SL 800 x 600 mm. Váha obsahu. Varianty vík. Snímací klapka. Lyžiny. Dvojité dno Regály Přepravky Příslušenství 500 kg! BITO SL boxy: lehké a kompaktní 1 500 kg zatížení shora! Půdorys 800 x 600 mm Včetně lyžin Vysoká stabilita Dvě výšky inovativní SKLADOVÁ ŘEŠENĺ Prospekt_SL86_2011_12Seiter_CZ.indd

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

OBSAH. Seminář 2010 Brno Strana 1 (celkem 17)

OBSAH. Seminář 2010 Brno Strana 1 (celkem 17) OBSAH A. STRUKTURÁLNÍ PLÁN X LOGISTICKÉ SYSTÉMY B. SYSTÉMY MANIPULACE A DOPRAVY PRO JEDNOTLIVÉ DRUHY MATERIÁLŮ. C. KONTEJNER A DOPRAVNÍ SYSTÉM D. VÝTAHY E. PNEUMATICKÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM DOPRAVA ODPADU A

Více

Návod ke zpracování IMAGIN S DRÁTĚNOU VLOŽKOU

Návod ke zpracování IMAGIN S DRÁTĚNOU VLOŽKOU Návod ke zpracování IMAGIN S DRÁTĚNOU VLOŽKOU 2006 Aktualizované informace O našich výrobcích, jejich dostupnost a RADY pro zpracování jsou K DISPOZICI on line na internetové stránce NAŠICH VÝROBKŮ: http://www.yourglass.cz/

Více

MOBILNÍ REGÁLOVÉ SYSTÉMY. Skladovací systémy pro větší kapacitu na menší ploše

MOBILNÍ REGÁLOVÉ SYSTÉMY. Skladovací systémy pro větší kapacitu na menší ploše MOBILNÍ REGÁLOVÉ SYSTÉMY Skladovací systémy pro větší kapacitu na menší ploše ÚVOD Headline erste Zeile, zweite Zeile Subhead MOBILNÍ REGÁLOVÉ SYSTÉMY VE SKUPINĚ SSI SCHÄFER SSI SCHÄFER, Neunkirch, CH

Více

speciální vidlice RollerForks RollerForks Nová revoluce pro bezpaletovou přepravu příslušenství k manipulační a stavební technice www.cemat.

speciální vidlice RollerForks RollerForks Nová revoluce pro bezpaletovou přepravu příslušenství k manipulační a stavební technice www.cemat. speciální vidlice RollerForks RollerForks Nová revoluce pro bezpaletovou přepravu RollerForks Společnost MSE ví, že použití palet je pro skladování zboží ve firmě nevyhnutelné. Ale co kdybyste chtěli ušetřit

Více

Thinking Ace Parking Smart

Thinking Ace Parking Smart Thinking Ace Parking Smart ACE PARKING řešení pro rozmístění střední velikosti ACE PARKING vícerozměrný mechanický systém typu výtahu, který rychle a bezpečně zaparkuje co nejvyšší počet vozidel na minimální

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu zástavby jednotlivých prvků technického zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

trak systems Systémy trakční energie

trak systems Systémy trakční energie trak systems trak systems Systémy trakční energie trak Hoppecke - systémy trakční energie Žádný pohyb není možné uskutečnit bez energie. Materiál je třeba přepravovat z místa A do místa B. Trh vyžaduje

Více

Montážní plošiny ALP-LIFT. www.alp-lift.de www.brka.cz, www.zdvihacitechnika.cz 1

Montážní plošiny ALP-LIFT. www.alp-lift.de www.brka.cz, www.zdvihacitechnika.cz 1 Montážní plošiny ALPLIFT www.alplift.de www.brka.cz, www.zdvihacitechnika.cz 1 Böcker The Lifting Group Společnost Robert Böcker GbH byla zalpožena v roce 1983 a dnes je součástí ezinárodní akciové společnosti

Více

tradice a kvalita ČELNÍ VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY MOTOROVÉ

tradice a kvalita ČELNÍ VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY MOTOROVÉ tradice a kvalita ČELNÍ VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY MOTOROVÉ SL Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít a za jeho

Více

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-5.0 tun 7FBMF 7FBMF-S

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-5.0 tun 7FBMF 7FBMF-S Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-5.0 tun -S Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-1.8 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 16 18 1.1 Výrobce Toyota Toyota 1.2 Model 16 18 1.3 Pohonná jednotka Elektrická

Více

NADROZMĚRNÁ A TĚŽKÁ DOPRAVA

NADROZMĚRNÁ A TĚŽKÁ DOPRAVA Petr Březina středisko 04 NADROZMĚRNÁ A TĚŽKÁ DOPRAVA speciální podvalníky Scheuerle - STZ VH 3+5 Flooradapter a) Modulární systém Spojení modulů těžkých os Vložené bagrové lože Nasazené točnice Vložené

Více

2 PALET P O ALET VÉ O REGÁLY REGÁL

2 PALET P O ALET VÉ O REGÁLY REGÁL PALETOVÉ REGÁLY 2 PALETOVÉ REGÁLY 3 Systém paletových regálů je jednoduchá stavebnicová konstrukce pro skladování palet nabízející vysokou variabilitu pro malé i velké skladové prostory. Paletové regály

Více

MEZZA STOW. Vysoce kvalitní mezaninová konstrukce.

MEZZA STOW. Vysoce kvalitní mezaninová konstrukce. MEZZA STOW Vysoce kvalitní mezaninová konstrukce. MEZZA STOW PODLAŽNÍ SYSTEM The Mezza-Stow system byl vyvinutý pro realizaci vícepodlažních systémů. Na rozdíl od klasických ocelových konstrukcí ho lze

Více

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 NOSNOST Prosím respektujte zatížení udávané na štítku na boku nájezdu, viz. foto. V prvním řádku je udaná nosnost jednoho kusu

Více

Podmínky přepravy. 1 Obsah. pro SUNNY CENTRAL. Tento dokument uvádí důležité pokyny pro přepravu jednotlivých spínacích skříní Sunny Central.

Podmínky přepravy. 1 Obsah. pro SUNNY CENTRAL. Tento dokument uvádí důležité pokyny pro přepravu jednotlivých spínacích skříní Sunny Central. Podmínky přepravy pro SUNNY CENTRAL 1 Obsah Tento dokument uvádí důležité pokyny pro přepravu jednotlivých spínacích skříní Sunny Central. SC-TB-UCZ092711 Verze 1.1 1/5 Přepravní pokyny 2 Přepravní pokyny

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 10 PŘEPRAVY PLM. TERMINOLOGIE A LEGISLATIVATÝKAJÍCÍ SE NADROZMĚRNÝCH PŘEPRAV. DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY. DOPLNĚNÍ OPORY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Náš zákazník Tesco. Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW

Náš zákazník Tesco. Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW Náš zákazník Tesco Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW Skladování, doprava a správa vybavení prodejen Všechny Tesco obchodní jednotky potřebují, mimo samotné vlastní

Více