Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,"

Transkript

1 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, Kralupy nad nad Vltavou, tel.: , Úvod. Úvod. P ísp vek si klade za cíl popsat pr b h inností souvisejících se zakládáním, p ípravou a P ísp vek si klade za cíl popsat pr b h inností souvisejících se zakládáním, p ípravou a realizací nových projekt i modernizací stávajících za ízení ve spole nosti eská rafinérská, realizací nových projekt i modernizací stávajících za ízení ve spole nosti eská rafinérská, a.s. a.s. Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, Projekt požadavk je obvykle na kvality iniciován produkce z d vodu nebo dodržení modernizace sou asné existujících i budoucí za ízení úrovn z d vodu výroby, požadavk identifikovaných na kvality provozních produkce p ekážek. nebo modernizace existujících za ízení z d vodu identifikovaných provozních p ekážek. 2. Rozbor problému 2. Rozbor problému Cyklus investi ního projektu m že být rozd len do p ti hlavních fází, kterými jsou p íprava, Cyklus projektové investi ního ešení, realizace, projektu provoz m že být a odstavení. rozd len do p ti hlavních fází, kterými jsou p íprava, projektové ešení, realizace, provoz a odstavení. PROJEKTOVÁ P ÍPRAVA REALIZACE PROVOZ ODSTAVENÍ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ P ÍPRAVA REALIZACE PROVOZ ODSTAVENÍ DOKUMENTACE Obr. 1 Životní cyklus za ízení Obr. 1 Životní cyklus za ízení Prvním doporu eným krokem p ípravy projektu je Pr zkumná studie ve které je ov ena od vodn nost návrhu, jsou popsána možná technická ešení, zváženy alternativy a Prvním doporu eným krokem p ípravy projektu je Pr zkumná studie ve které je ov ena vyhodnoceny potenciální náklady a p ínosy. od vodn nost návrhu, jsou popsána možná technická ešení, zváženy alternativy a vyhodnoceny Mezistupn m potenciální p i definování náklady a p íprav a p ínosy. projektu a pojistkou p ed uvoln ním prost edk na kompletní zpracování projektové dokumentace bývá Studie proveditelnosti. Na základ Mezistupn m výsledk a doporu ení p i definování se rozhodne a p íprav zda pokra ovat projektu a v pojistkou dalších krocích. p ed uvoln ním prost edk na kompletní zpracování projektové dokumentace bývá Studie proveditelnosti. Na základ výsledk Pokud a vyznívá doporu ení tato se etapa rozhodne slibn, zda je pokra ovat vypracován v dokument dalších krocích. Zadání projektu, kde je definován koncept, rozsah a specifikace projektu, a to v dostate ných podrobnostech pro Pokud p ípravu vyznívá dokumentu tato etapa vlastní slibn, projektové vypracován dokumentace. dokument Zadání Zadání projektu projektu, zahrnuje odhad kde je definován investi ních koncept, náklad rozsah s p esností a specifikace obvykle ±30%. projektu, a to v dostate ných podrobnostech pro p ípravu dokumentu vlastní projektové dokumentace. Zadání projektu zahrnuje odhad investi ních Ú elem fáze náklad Úvodní s p esností projektové obvykle dokumentace ±30%. je vypracovat dostate n podrobnou projektovou dokumentaci umož ující p ípravu ±10% odhadu investi ních náklad, získání Ú elem územního fáze rozhodnutí Úvodní a stavebního projektové povolení. dokumentace je vypracovat dostate n podrobnou projektovou dokumentaci umož ující p ípravu ±10% odhadu investi ních náklad, získání územního V pr b hu rozhodnutí p ípravné a fáze stavebního projektu povolení. je jmenován vedoucí projektu, který zajiš uje technickou p ípravu a realizaci p id leného projektu. V pr b hu p ípravné fáze projektu je jmenován vedoucí projektu, který zajiš uje technickou U vybraných projekt se zpracovává jako zp tná vazba tzv. Poprojektové p ezkoumání p ípravu a realizaci p id leného projektu. za ú elem identifikace p íležitostí ke zlepšení p ípravy a realizace projektu. U vybraných projekt se zpracovává jako zp tná vazba tzv. Poprojektové p ezkoumání za ú elem identifikace p íležitostí ke zlepšení p ípravy a realizace projektu. 1321

2 3. Základní fáze projektu Základní fáze projektu p ípravy a realizace dokumentuje následující schéma. P ÍPRAVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REALIZACE PROVOZ ODSTAVENÍ Pr zkumná studie Studie proveditelnost Základní technická specifikace Úvodní projektová dokumentace Provád cí projektová dokumentace Nákup Výstavba Spušt ní a najetí Využívání za ízení Zastavení provozu za ízení Obr. 2 Základní fáze projektu A. P íprava projektu Pr zkumná studie (Scouting Study) Pr zkumná studie je zahájením investi ního projektu a prvním doporu eným krokem. Studie slouží pro první posouzení zám r z technického a ekonomického pohledu. Výstupem pr zkumné studie je zpravidla doporu ení, zda pokra ovat v práci na projektu a jaká je vybraná doporu ovaná alternativa (existuje-li). Pr zkumná studie se obvykle zadává a zpracovává pro projekty s p edpokládanými investi ními náklady vyššími než 30 mil. K a zpravidla má následující strukturu: Definice problému. Podnikatelské p edpoklady Definice alternativ (v etn alternativy ned lat nic) Preferovaná alternativa(y) Odhad investi ních náklad ( typická p esnost více než +/- 30%) Odhad provozních náklad Ekonomická analýza zahrnující rizika a p ípadn citlivosti P edpokládaný asový harmonogram Studie proveditelnosti (Feasibility Study) Studie proveditelnosti je nepovinný krok ve fázi p ípravy projektu mezi Pr zkumnou studií a Zadáním projektu. Jedná se o mezistupe p i definování projektu, p ed uvoln ním prost edk na kompletní zpracování projektové dokumentace. Na základ výsledk a doporu ení se rozhodne zda pokra ovat dalšími kroky. Na základ výsledk studie se rozhodne, zda pokra ovat v dalších krocích realizace projektu. ásti rozsahu studie mohou být sou ástí zadání projektu (nap. 30% odhad náklad ). Studie proveditelnosti obvykle obsahuje následující prvky: Definici a potvrzení problému a otázky k jeho vy ešení Požadavky pro projektovou dokumentaci a realizaci vybrané alternativy 1322

3 Celkový návrh koncepce v etn p ibližných odhad kapacit nejd ležit jších vlastních za ízení (ISBL) Odhad spot eby energií Návrh na umíst ní v etn požadavku na pot ebnou plochu P edb žné požadavky na navazující za ízení (OSBL) Prognózy výnos a provozních náklad Odhad investi ních a provozních náklad (±50% pro ISBL, hrubý odhad pro OSBL) Analýza technických rizik, náhradní varianta Dopad na oblast HSE (ochrana zdraví, bezpe nost práce, životní prost edí) P edb žný harmonogram realizace Doporu ení Zadání projektu (Basis of Design - BoD) Zadání projektu definuje d vody vzniku, souvislosti, cíle a rozsah projektu. Specifikuje všechny základní informace, požadované pro návrh a realizaci projektu týkající se surovin, produkt, kapacit a požadavk na energie. Dále m že specifikovat p edb žn zvolená technologická ešení. Na základ tohoto dokumentu se rozhoduje o pokra ování dalších fází projektu. Pokud se uvažuje o zakoupení licence, slouží dokument jako podklad pro výb rové ízení. Dokument zahrnuje zejména následující informace: Technická koncepce projektu Kapacitní požadavky P edb žn zvolená technologická ešení Suroviny a produkty, spot eby energií Zjednodušené technologické schéma Dopady na oblast HSE (ochrany zdraví, bezpe nosti práce a životního prost edí) Návrh provád cího plánu Návrh na ízení a zabezpe ení procesu Odhad investi ních náklad náklad (±30% pro ISBL, ±50% pro OSBL) Ekonomická analýza B. Projektová dokumentace Úvodní projektová dokumentace (Basic Design and Engineering Package - BDEP) Úvodní projektová dokumentace definuje projekt do takové úrovn podrobností, která je vhodná pro p ípravu ±10% odhadu náklad pro ISBL a ±30% pro OSBL a pro získání kone ného schválení projektu, územního rozhodnutí a stavebního povolení. Poskytuje všechny požadované informace umož ující pokra ovat v detailním rozpracování projektu do stupn Dokumentace BDEP sestává ze dvou fází: Dokumentace pro územní rozhodnutí s rozší enou technologickou ástí (Basic Design Package - BDP) - ú elem této je definovat návrh procesu a poskytnout informace požadované pro žádost o územní rozhodnutí, p ípadn m že sloužit jako podklad pro ±20% odhad náklad Dokumentace pro stavební povolení s rozší enou technologickou ástí (Basic Engineering Package BEP) 1323

4 Podrobn jší ekonomickou analýzu a schvalovací krok pro pokra ování s p ípravou projektu. Toto se m že týkat velkých a komplexních projekt, nap. v p ípadech, kdy je v již po átcích návrhu jasné, že p vodní ±30% odhad náklad bude p ekro en nebo že bude t eba zapracovat zásadní technologické zm ny. Ob ásti, tj. Dokumentace pro územní rozhodnutí a Dokumentace pro stavební povolení obsahují následující spole né ásti, lišící se podrobn jší specifikací a zpracováním: Technologická ást Strojní ást M ení a regulace Elektro ást Stavební ást Sou ástí BDP jsou zpravidla hlukové a emisní studie a analýza dopad na životní prost edí (EIA) a fáze BEP zahrnuje provád cí plán projektu, v etn podklad pro p ípadné zpracování žádosti o integrované povolení (IPPC) C. Fáze realizace Realiza ní projektová dokumentace (Detailed Engineering DEN) Ú elem Realiza ní projektové dokumentace je umožnit vypracování všech inženýrských výpo t, výkres a dokumentace požadovaných realizaci projektu. Realiza ní projektová dokumentace musí odpovídat požadavk m Úvodní projektové dokumentace a zahrnuje všechny aspekty uvedené ve fázi BDEP v detailn jším provedení, v etn aktualizovaného provád cího plánu projektu a podrobného plánu personálního zabezpe ení. Realizace (Construction CON) Ve fázi realizace jsou objednávány materiály pro montáž (což m že za ít již ve fázi projektování, zejména pro položky s dlouhou dodací lh tou, nebo náhradní díly), je p ipraveno staveništ a p edáno dodavateli a za ízení je na staveništi smontováno. V souladu s p edem stanovenými kritérii je provád no rozsáhlé testování za ízení. Realizace musí probíhat p esn podle Realiza ní projektové dokumentace (DEN). Konec realizace je definován Ukon ením montáží (Mechanical Completion). Vlastní realizace zahrnuje následující innosti: Nákup za ízení a materiál, v etn montáže Inspekce a testování za ízení, dohled a dozor nad realizací P íprava dokument, školení všech zainteresovaných pracovník D. Vlastní provoz za ízení P íprava najížd ní, najížd ní a po áte ní provoz V této fázi je mechanicky dokon ené za ízení testováno, najeto a po úsp šném zkušebním provozu oficiáln p evzato Vlastníkem za ízení pro normální provoz. Zám rem této fáze je zajistit, aby všechny innosti vztahující se k p íprav najížd ní, vlastnímu najížd ní a zahájení provozu byly provedeny v souladu s provozními a bezpe nostními standardy Spole nosti a aby byly dodrženy všechny podmínky projektové dokumentace. Tato fáze zahrnuje všechny innosti od mechanického dokon ení až po kone né p evzetí nového za ízení. 1324

5 4. Vedení investi ního procesu Pro zabezpe ení p ípravy a realizaci každého investi ního projektu je jmenován vedoucí projektu s cílem zajistit technickou p ípravu a realizaci p id leného projektu schváleného podnikatelského plánu v souladu s platnými právními normami, v požadovaných termínech a v rámci schváleného rozpo tu. Odpov dnosti a pravomoci vedoucího projektu má následující: Odpovídá za dodržování smluvních termín Organizuje projednání zásad technického ešení Koordinuje innost projektového týmu Koordinuje p edávání podklad, projektové a technické dokumentace v jednotlivých fázích projektu p íslušným partner m Zodpovídá za ekonomickou stránku projektu Zodpovídá za p edání díla uživateli innosti vedoucího projektu pro jednotlivé fáze vedení projektu: Fáze Zadání projektu - p ispívá ke zpracování dokumentace a zajišt ní poklad Fáze Úvodní projektové dokumentace - zajiš uje výb rové ízení ke zpracování dokumentace, podklady a technické p ipomínky a ve ejnoprávní projednání dokumentace Fáze Realizace - zajiš uje výb rové ízení na dodavatele, podklady pro zpracování dokumentace, zodpovídá za p edání staveništ, p edání a p evzetí stavby 5. Poprojektové p ezkoumání Slouží jako zp tná vazba a jako vyhodnocovací nástroj pro posouzení solidnosti a p esnosti provád ní celého investi ního procesu, s cílem porovnání p vodních p edpoklad se skute nou situací. Dokument vyhodnocuje jednotlivé fáze investi ního procesu ve sv tle skute ného p ínosu projektu pro spole nost, identifikuje a analyzuje technické a ekonomické odchylky od p vodních p edpoklad a doporu uje plánovacích a realiza ních nástroj. 6. Záv r Investi ní innost p edstavuje významnou sou ást fungování spole nosti a kvalitní zvládnutí celého procesu je p edpokladem pro další rozvoj spole nosti. Záv re ný obrázek ilustruje rozsah investi ních náklad, vynaložených za posledních 10 let od po átku založení spole nosti. 1325

6 INVESTI NÍ NÁKLADY mil. K Rozvoj Modernizace Životní prost edí Bezpe nost INVESTICE CELKEM Obr. 2 Investi ní náklady v létech Celkové investi ní náklady dosáhly tém 19 mld. K, z toho investice do rozvojových projekt inily 9,3 mld. K, do modernizace stávajících za ízení 5,8 mld. K a investice do projekt pro zlepšení životního prost edí a bezpe nosti cca 3,7 mld. K. 1326

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT ÁST OSLAVICE LISTOPAD 2007 Obsah 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE... 3 1.1

Více

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zahajovací audit souladu s předpisy a audit systémů plánovaných implementačních struktur pro strukturální fondy a Fond soudržnosti Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zpráva o

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejné kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 8.6. Ostatní požadavky na stavební ásti kanaliza ních objekt 20 9. Tlaková a podtlaková kanalizace

Více

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Východiska pro zpracování návrhu odpov di: Návrh odpov dí vychází z doposud projednaných názor kraj. Je d ležité

Více

Václav Vostrovský, Jaromír Štůsek. Strategické plánování neziskových organizací v podmínkách znalostní společnosti

Václav Vostrovský, Jaromír Štůsek. Strategické plánování neziskových organizací v podmínkách znalostní společnosti Václav Vostrovský, Jaromír Štůsek Strategické plánování neziskových organizací v podmínkách znalostní společnosti Tato publikace byla vydána v rámci projektu 3 stupně řízení 3 kroky ke stabilitě, který

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ KHS LK se lení na územní pracovišt, úseky a odbory a odd lení za len né v jednotlivých úsecích. Dále je v organiza ní struktu e vy len n sekretariát. ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ Zajiš uje veškeré odborné innosti

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS

APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS Josef Vilášek Anotace: V souvislosti s výukou p edm tu Krizové ízení ve ve ejné správ se u student projevují problémy s pochopením nejen

Více

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI Úplné zn ní 1. 5. 2014 lánek 1 Založení a vznik akciové spole nosti 1. CEZTel, a. s. (dále jen také spole nost ) vznikla zápisem do obchodního rejst íku ke dni 21. 2. 1997.

Více

INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE

INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE Vilém Pechanec, Aleš Vávra Katedra geoinformatiky, P írodov decká fakulta, Univerzita Palackého, T. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc, email: vilem.pechanec@upol.cz,

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Bakalá ská práce Plze 2013 Václav Zeman ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra ve ejné správy Studijní program: Právní specializace Studijní

Více

A. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

A. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY A. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY E. Všeobecně Vlastní organizace výstavby a postup prací je plně v kompetenci provádějící odborné stavební firmy včetně zajištění bezpečnosti práce. Při výstavbě musí být důsledně

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. 1/2006 o vyhlášení závazné ásti územního plánu obce Píse ná Zastupitelstvo obce Píse ná se usneslo dne 1.6.2006 vydat, dle 29 odst. 3 zákona. 50/1976 Sb., o územním plánování a

Více

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Datum vydání: září 2008 Datum aktualizace: prosinec 2012 Obsah Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 62 A 109/2013-232 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Krajský soud v Brn rozhodl v senát složeném z p edsedy JUDr. Davida Rause, Ph.D. a soudc Mgr. Kate iny Kopečkové, Ph.D. a

Více

Udržitelné hospodaření v lesích

Udržitelné hospodaření v lesích Studijní materiály pro účastníky seminářů Udržitelné hospodaření v lesích Regionální rozvojová agentura Východní Moravy Třída Tomáše bati 5146 760 01 Zlín 14:59 Udržitelné hospoda ení v lesích Trvale udržitelné

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

VYHLAÂ SÏ KA ze dne 18. cïervna 2007 o energetickeâ naârocïnosti budov

VYHLAÂ SÏ KA ze dne 18. cïervna 2007 o energetickeâ naârocïnosti budov Strana 1855 148 VYHLAÂ SÏ KA ze dne 18. cïervna 2007 o energetickeâ naârocïnosti budov Ministerstvo pruê myslu a obchodu (daâle jen ¹ministerstvoª) stanovõâ podle 14 odst. 5 zaâkona cï. 406/ /2000 Sb.,

Více

1a. Modely životního cyklu SW. Návaznosti a produkty jednotlivých etap. Aplikace CASE v životním cyklu. Specifikace požadavků. Prototypy a oponentury.

1a. Modely životního cyklu SW. Návaznosti a produkty jednotlivých etap. Aplikace CASE v životním cyklu. Specifikace požadavků. Prototypy a oponentury. 1a. Modely životního cyklu SW. Návaznosti a produkty jednotlivých etap. Aplikace CASE v životním cyklu. Specifikace požadavků. Prototypy a oponentury. Osnova 1. Modely životního cyklu SW 2. Návaznosti

Více

Diagnostika systému stla eného vzduchu

Diagnostika systému stla eného vzduchu Diagnostika systému stla eného vzduchu pro dosažení výrazných energetických úspor www.mostechnik.cz Jist, stla ený vzduch pat í v dnešní dob mezi nejdražší média! Jeho výroba je energeticky náro ná a proto

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 62 A 107/2013-71 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Krajský soud v Brn rozhodl v senát složeném z p edsedy JUDr. Davida Rause, Ph.D. a soudc Mgr. Kate iny Kopečkové, Ph.D. a

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ Rozvojový potenciál mezinárodní migrace Kolektiv autor PRAHA 2011 Migrace a rozvoj - text B5.indd 1 22.8.2011 12:34:27 Recenzent: Doc.

Více

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání M J ŽIVOT V R Pr vodce pro nezletilé bez doprovodu 2. aktualizované a dopln né vydání Petra Khollová Gabriela Kopuletá Lenka Svobodová Zuzana

Více

JITKA KRÁLÍKOVÁ VI. ro ník kombinované studium

JITKA KRÁLÍKOVÁ VI. ro ník kombinované studium UNIVERZIT PLCKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie JITK KRÁLÍKOVÁ VI. ro ník kombinované studium Obor: Pedagogika správní innost CHRKTERISTIK VÝVOJOVÉHO ODOÍ PUESCENCE

Více

UNIVERZITA KARLOVA Filozofická fakulta STRUKTURA A FUNGOVÁNÍ ZNAKOVÉHO JAZYKA. Studijní materiály pro obor CNES

UNIVERZITA KARLOVA Filozofická fakulta STRUKTURA A FUNGOVÁNÍ ZNAKOVÉHO JAZYKA. Studijní materiály pro obor CNES UNIVERZITA KARLOVA Filozofická fakulta STRUKTURA A FUNGOVÁNÍ ZNAKOVÉHO JAZYKA Studijní materiály pro obor CNES Praha 2007 VÝZKUM KOMUNIKACE NESLYŠÍCÍCH. ESKÝ ZNAKOVÝ JAZYK. Alena Macurová, Ivana Homolá

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více