JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Ateliér Divadelního manaţerství a jevištní technologie Vyuţití marketingové komunikace v hudebním projektu financovaném pomocí Crowdfundingu Diplomová práce Autor práce: Vítězslav Charvát Vedoucí práce: MgA. Hana Krejčí, Ph.D. Oponent práce: doc. Blanka Chládková Brno 2014

2 Bibliografický záznam CHARVÁT, Vítězslav. Využití marketingové komunikace v hudebním projektu financovaném pomocí Crowdfundingu. Brno, Diplomová práce. Janáčkova akademie múzických umění v Brně Anotace Tato práce si klade za cíl zmapovat současný stav crowdfundingu u nás i v zahraničí, jakoţto fenoménu dnešní doby v oblasti financování kulturních i nekulturních projektů, s fokusací na hudební projekty a především jejich marketingovou komunikaci směrem k potenciálním dárcům. V první části se věnuje samotnému pojmu crowdfundingu, jeho historii, fungování a české legislativě. V části druhé jsou vyzkoumány nástroje marketingové komunikace a následně je ověřena jejich reálná vyuţitelnost v praxi v části třetí. Annotation The thesis aims to record the current state of crowfunding in the Czech Republic and abroad, as it has become a phenomenon in financing of cultural as well as noncultural projects. The focus was taken on music projects and especially their marketing communication with potential donors. The first part concentrates on the term of crowfunding itself, its history, functioning and the Czech legislation. The second part examines the marketing communication tools and consequently the third part verifies its real applicability in practice. Klíčová slova Hudební management, management umění, hudba, marketing umění, crowdfunding, komunita Keywords music management, artsmanagement, music, artsmarketing, crowfunding, community

3 Prohlášení P r o h l a š u j i, ţ e j s e m p ř e d k l á d a n o u p r á c i z p r a c o v a l s a m o s t a t n ě a p o u ţ i l j e n u v e d e n é p r a m e n y a l i t e r a t u r u. S o u č a s n ě d á v á m s v o l e n í k t o m u, a b y t a t o d i p l o m o v á p r á c e b yl a u m í s t ě n a v K n i h o v n ě J A M U a p o u ţ í v á n a k e s t u d i j n í m ú č e l ů m. V Brně dne BcA. Vítězslav Charvát

4 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval všem pedagogům Ateliéru divadelního manaţerství a jevištní technologie, kteří mi pomáhali během studia, svým spoluţačkám, se kterými jsme si byli vţdy navzájem oporou, a v neposlední řadě mým rodičům. Zdůraznit bych chtěl své díky MgA. Hance Krejčí, Ph.D. a doc. Blance Chládkové za jejich trpělivost a cenné rady.

5 Obsah ÚVOD CROWDFUNDING POJEM CROWDFUNDING H I S T O R I E C R O W D F U N D I N G U FUNGOVÁNÍ CROWDFUNDINGU Fungování jednotlivých druhů CF Pledge based CF Retail-oriented CF Debt/Loan based CF Equity based CF Custom based CF CF PODLE EU CF NETWORK CF obchodní modely dle EU CF Framework Variace modelů podle dle EU CF Framework Fungování CF podle EU CF Framework Motivace investorů Motivace vlastníků projektu Fungování platforem Problémy CF Evropský crowdfundingový trh CF SERVERY NEJLEPŠÍ CF SERVERY ZAMĚŘENÉ NA HUDBU NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ HUDEBNÍ PROJEKTY Amanda Palmer Xavier Baumaxa Vladimír Závěrem k hudebním projektům CF CROWDFUNDING A LEGISLATIVA MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE CF PROJEKTŮ SYSTÉM ODMĚN Systém odměn Amandy Palmer Systém odměn Xavier Baumaxa a Vladimír MOTIVAČNÍ VIDEO Motivační videa v praxi OVÁ KOMUNIKACE Načasování Další pravidla ové komunikace Závěrem k ové komunikaci OBSAHOVÝ MARKETING Výhody obsahového marketingu Čtyři nejrozšířenější typy obsahu Charakteristika účinného obsahu Distribuce obsahu Závěrem k Obsahovému marketingu SOCIÁLNÍ SÍTĚ Sociální sítě v ČR Sociální sítě ve službách CF Závěrem k sociálním sítím REALIZACE VÝZKUMU CÍLE VÝZKUMU ZADÁNÍ VÝZKUMU PRŮBĚH VÝZKUMU... 67

6 3.4 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ Návratnost dotazníků Dva nejefektivnější nástroje Reálně používané nástroje komunikace Využívané sociální sítě Nejúčinnější způsob komunikace CF kampaně Neúspěšné projekty Úspěšné projekty ZÁVĚR K VÝZKUMU ZÁVĚR SEZNAM POUŢITÝCH ZDROJŮ SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM PŘÍLOH... 87

7 Seznam použitých zkratek J A M U J a n á č k o v a a k a d e m i e m ú z i c k ý c h u m ě n í v B r n ě CF C r o w d f u n d i n g DP d i p l o m o v á p r á c e E U C F N e t w o r k E u r o p e a n C r o w d f u n d i n g N e t w o r k E C N v i z E U C F N e t w o r k A o N a l l o r n o t h i n g K i A k e e p i t a l l CD C o m p a c t d i s k R O I R e t u r n o n i n v e s t m e n t CM C o n t e n t m a r k e t i n g S E O S e a r c h e n g i n e o p t i m i z a t i o n FB F a c e b o o k S X S W S o u t h b y S o u t h w e s t f e s t i v a l

8 Slovník pojmů C r o w d f u n d i n g d a v o v é f i n a n c o v á n í P e e r t o p e e r k l i e n t k l i e n t o v i F u n d r a i s i n g s h r o m a ţ ď o v á n í z d r o j ů W e b i n t e r n e t o v ý s e r v e r W o r d o f m o u t h š e p t a n d a p ř e d á v á n í r e k l a m n í h o s d ě l e n í m e z i z á k a z n í k y ( z ú s t d o ú s t ) B l o g w e b o v á s t r á n k a o b s a h u j í c í p ř í s p ě v k y j e d n o h o e d i t o r a A l l o r n o t h i n g v š e c h n o n e b o n i c K e e p i t a l l v e z m i s i v š e M e r c h a n d i s i n g m a r k e t i n g o v á p o d p o r a p r o d e j e E s h o p i n t e r n e t o v ý o b c h o d O p e n s o u r c e v o l n ě š i ř i t e l n ý p o č í t a č o v ý p r o g r a m S t a r t - up n o v ě v z n i k a j í c í p r o j e k t C o v e r p ř e b a l C D T h u m b n a i l z m e n š e n ý o b r á z e k V i d e o c o m p l e t i o n r a t e p o č e t z h l é d n u t í v i d e a d o ú p l n é h o k o n c e D i s p l a y b e n c h m a r k i n g t o o l s n á s t r o j e s r o v n á v a j í c í v i d e a R e t u r n o n i n v e s t m e n t n á v r a t n o s t i n v e s t i c e O p t - in d o b r o v o l n ě p o s k yt n u t á d a t a C o n t e n t m a r k e t i n g o b s a h o v ý m a r k e t i n g B o o k l e t v i z c o v e r S e a r c h e n g i n e o p t i m i z a t i o n o p t i m a l i z a c e p r o w e b o v é v yh l e d á v a č e C e l e b r i t y m a r k e t i n g m a r k e t i n g z a l o ţ e n ý n a z n á m ýc h o s o b n o s t e c h P u b l i c r e l a t i o n s v z t a h y s v e ř e j n o s t í

9 Úvod T a t o p r á c e s i k l a d e z a c í l z m a p o v a t s o u č a s n ý s t a v c r o w d f u n d i n g u u n á s i v z a h r a n i č í, j a k o ţ t o f e n o m é n u d n e š n í d o b y v o b l a s t i f i n a n c o v á n í k u l t u r n í c h i n e k u l t u r n í c h p r o j e k t ů, s f o k u s a c í n a h u d e b n í p r o j e k t y a p ř e d e v š í m j e j i c h m a r k e t i n g o v o u k o m u n i k a c i s m ě r e m k p o t e n c i á l n í m d á r c ů m. A u t o r s i t o t o t é m a z v o l i l s o h l e d e m n a j e h o p ř e d c h o z í č i n n o s t m a n a ţ e r a k a p e l y a j e h o o b l i b u v m a r k e t i n g u. V p r v n í č á s t i s e v ě n u j e s a m o t n é m u p o j m u C F, j e h o h i s t o r i i, f u n g o v á n í, d r u h ů m, E u r o p e a n C r o w d f u n d i n g N e t w o r k, s e r v e r ů m v ě n u j í c í m s e t o m u t o d r u h u f i n a n c o v á n í, p ř í k l a d ů m ú s p ě š n ýc h p r o j e k t ů z n a š e h o i z a h r a n i č n í h o p r o s t ř e d í a v n e p o s l e d n í ř á d ě t a k é p r á v n í m u o š e t ř e n í v č e s k é l e g i s l a t i v ě. T e n t o s e g m e n t p r á c e m ů ţ e b ýt p o v a ţ o v á n z a t e o r e t i c k ý a o s t a t n í s p í š e z a p r a k t i c k é č i v ýz k u m n é. D r u h á č á s t s e j i ţ v ě n u j e j e d n o t l i v ým f o r m á m k o m u n i k a c e, k t e r é b yl y v yz k o u m á n y p o m o c í d e s k r e s e a r c h. S n a ţ í s e j e v h o d n ě p o p s a t, v ys v ě t l i t j e j i c h f u n g o v á n í a z á r o v e ň v yz d v i h n o u t n e j v h o d n ě j š í p o u ţ í v á n í t ě c h t o n á s t r o j ů. K o n k r é t n ě s e j e d n á o s ys t é m o d m ě n, t v o r b u m o t i v a č n í h o v i d e a, r o z e s í l á n í e m a i l ů, o b s a h o v ý m a r k e t i n g a s o c i á l n í s í t ě, z a p ř e d p o k l a d u, ţe j e j i c h v yu ţ í v á n í j e b e z p l a t n é a v e d e k m o t i v a c i d á r c ů a o v l i v ň o v á n í c í l o v é s k u p i n y. T ř e t í č á s t j e z a m ě ř e n a n a r e a l i z a c i d a l š í h o v ýz k u m u p o m o c í d o t a z n í k u r o z e s l a n é m u o r g a n i z á t o r ů m h u d e b n í ch C F k a m p a n í r e a l i z o v a n ý ch v č e s k é m p r o s t ř e d í. T e n t o v ýz k u m (i v ýz k u m z ú s e k u d r u h é h o ) s m ě ř u j e k p o t v r z e n í č i v y v r á c e n í h yp o t é z y, k t e r á b y l a f o r m u l o v á n a n á s l e d o v n ě : K v ů l i n e z i s k o v é f o r m ě p r o j e k t ů f i n a n c o v a n ý c h p o m o c í c r o w d f u n d i n g u j e s l o ž i t é s a m o t n o u C F a k t i v i t u m a r k e t i n g o v ě p r o s a d i t, p r o t o d o c h á z í k v ý z n a m n é p r á c i s k o m u n i t a m i a n e p l a c e n ý m i m a r k e t i n g o v ý m i n á s t r o j i. 1

10 1 Crowdfunding V t é t o k a p i t o l e b u d e v ys v ě t l e n p o j e m c r o w d f u n d i n g, j e h o f u n g o v á n í, h i s t o r i e a p ř í k l a d y p r a x e z č e s k é h o p r o s t ř e d í i ze z a h r a n i č í. T a k é p o p s á n í i n t e r n e t o v ýc h s e r v e r ů v ě n o v a n ým t é t o f o r m ě f i n a n c o v á n í p r o j e k t ů a r o z d í l ů m e z i n i m i j e d ů l e ţ i t é p r o d a l š í č á s t i c e l é d i p l o m o v é p r á c e. N a k o n e c se b u d e n u t n é v ě n o v a t p r á v n í m u o š e t ř e n í v č e s k é l e g i s l a t i v ě, a b y b y l p o h l e d n a t u t o p r o b l e m a t i k u u c e l e n ý. 1.1 Pojem crowdfunding C r o w d f u n d i n g ( d á l e C F ) p o c h á z í z a n g l i c k ýc h s l o v c r o w d d a v n e b o m a s a l i d í, a f u n d i n g f i n a n c o v á n í. D á s e t e d y ř í c t, ţ e j d e o f i n a n c o v á n í p r o j e k t u p o m o c í l i d í, k t e ř í m a j í o v z n i k a j í c í p r o j e k t z á j e m a c h t ě j í s e t a k s t á t j e h o s o u č á s t í. O c r o w d f u n d i n g u m ů ţ e m e ř í c t, ţ e j e t o n o v á m o d e r n í f o r m a v e ř e j n é s b í r k y. Z a z m í n k u u r č i t ě s t o j í j e d n a z n e j z n á m ě j š í c h s b í r e k v o b l a s t i u m ě n í, k t e r á p r o b ě h l a v p o l o v i n ě 1 9. s t o l e t í n a p o d p o r u v z n i k u N á r o d n í h o d i v a d l a v P r a z e, k t e r é b yl o s l a v n o s t n ě o t e v ř e n o 1 1. č e r v n a S m e t a n o v o u o p e r o u L i b u š e. P r v n í v e ř e j n é z a h á j e n í s b í r e k b yl o v yd á n o S b o r e m p r o z ř í z e n í č e s k é h o n á r o d n í h o d i v a d l a v P r a z e j i ţ v d u b n u V p ř í p a d ě C F n a h r a d i l v l a s t e n e c k ý t i s k i n t e r n e t, b l o g y č i s o c i á l n í s í t ě. D l e s e r v e r u a r t s l e x i k o n. c z t e n t o p o j e m z n a č í z p ů s o b z í s k á v á n í f i n a n č n í c h p r o s t ř e d k ů n a u r č i t ý n e z i s k o v ý p r o j e k t f o r m o u s b í r k y s v yu ţ i t í m w e b u a r ů z n ýc h s o c i á l n í c h s í t í. J d e o m o d e r n í p o d o b u k o l e k t i v n í h o f i n a n c o v á n í, a t o z p r a v i d l a d r o b n ým i č á s t k a m i o d r ů z n ýc h l i d í, j i c h ţ b ýv á i v í c e n e ţ s t o. S v o j í p o d s t a t o u j d e o f u n d r a i s i n g, j e h o ţ v ýh o d o u j e m o ţ n o s t p r o p a g o v a t v e ř e j n o u s b í r k u h r o m a d n ě p ř e s i n t e r n e t a s d í l e t p r o j e k t s c o n e j v ě t š í m p o č t e m p ř á t e l a z n á m ýc h, s c o n e j v ě t š í m p o č t e m k o n t a k t ů n a s o c i á l n í c h s í t í c h j a k o F a c e b o o k, g o o g l e +, 2

11 t w i t t e r, l i n k e d - in, s k yp e a t d. ( w w w. a r t s l e x i k o n. c z, E v a H e ř m a n o v á, J a n J a r o l í m e k, ). S e r v e r m e d i a r. c z h o v o ř í o c r o w d f u n d i n g u j a k o o k o l e k t i v n í s p o l u p r á c i, z a l o ţ e n é n a d ů v ě ř e a s p o l e č n ýc h z á j m e c h, p ř i n í ţ d o c h á z í k e s p o l e č n é m u i n v e s t o v á n í p e n ě z a d a l š í c h z d r o j ů n a p o d p o r u c í l ů, v yh l á š e n ýc h j i n ý m i l i d m i n e b o o r g a n i z a c e m i ( w w w. m e d i a r. c z, M i l a n K r u m l, ). P o d l e č l á n k u n a s e r v e r u Č e s k é t e l e v i z e s n á z v e m F o n d o m a t a n e b j a k z í s k a t p e n í z e n a s v ů j p r o j e k t se j e d n á o v e l m i j e d n o d u c h ý, a p ř e s t o p r ů k o p n i c k ý z p ů s o b v yu ţ i t í v l i v u i n t e r n e t o v ýc h s o c i á l n í c h s í t í z a ú č e l e m z í s k á n í z v l á š t n í c h f i n a n č n í c h p r o s t ř e d k ů Historie crowdfundingu P o d l e B i l l a C l a r k a, p r e z i d e n t a s p o l e č n o s t i M i c r o v e n t u r e s, k t e r á s e z a b ýv á f i n a n c o v á n í m n o v ě v z n i k a j í c í c h p r o j e k t ů, C F v z n i k a l j i ţ k o l e m r o k u v p o d o b ě m i k r o f i n a n c o v á n í, k t e r é f u n g u j e j i ţ p o n ě k o l i k s t a l e t í. N e j z n á m ě j š í a n e j p o p u l á r n ě j š í p r o g r a m b yl n a z ý v á n I r i s h L o a n F o u n d a z a l o ţ i l h o p r á v ě J o n a t h a n S w i f t k o l e m r o k u T e n t o p r o g r a m p o s k yt o v a l ú v ě r y r o d i n á m s n í z k ým i p ř í j m y o b z v l á š t ě z v e n k o v s k ýc h o b l a s t í. K o l e m r o k u f u n g o v a l o v I r s k u j i ţ p o d o b n ýc h p r o g r a m ů a o d h a d u j e s e, ţ e t u t o s l u ţ b u v yu ţ í v a l o 2 0 % i r s k ýc h d o m á c n o s t í. D a l š í m p r ů k o p n í k e m m i k r o f i n a n c o v á n í j e D r. M u h a m m a d Y u n u s, k t e r ý d o k o n c e z a s v o j e p o č i n y s p o l e č n ě s G r a m e e n b a n k d o s t a l v r o c e N o b e l o v u c e n u z a m í r z a s v é ú s i l í v e k o n o m i c e a s o c i á l n í m r o z v o j i. P o s k yt o v a l n í z k é ú v ě r y l i d e m s n í z k ým i p ř í j m y, a b y t a k o d s t r a n i l v yk o ř i s ť o v á n í c h u d ýc h a p o m á h a l j i m z a l o ţ i t s i s a m o s t a t n ě v ýd ě l e č n é č i n n o s t i. P r v n í m t a k o v ým p o č i n e m b yl a p ů j č k a 2 7 d o l a r ů 4 2 ţ e n ám, k t e r é ţ i l y 1 Zdroj: Fondomat aneb jak získat peníze na svůj projekt. In: [online]. [cit ]. Dostupné z: 3

12 v e v e s n i c i s t r v a l o u v ýr o b o u b a m b u s u. P o p ě t i l e t e c h m ě l j e h o p r o g r a m v í c e n e ţ č l e n ů, k t e r ým b yl s c h o p e n z a j i š ť o v a t p ů j č k y o d v l á d y. V r o c e b yl p r o g r a m t r a n s f o r m o v á n p o d k ř í d l a z m i ň o v a n é G r a m e e n B a n k, k t e r á v s o u č a s n é d o b ě p ů j č u j e z h r u b a o s m i m i l i o n ů m l i d í, z č e h o ţ 97 % j d e n a p r o j e k t y ř í z e n é ţ e n a m i. V r o c e j i ţ v z n i k á p r v n í i n t e r n e t o v ý s e r v e r v ě n u j í c í s e m i k r o p ů j č k á m K i v a. o r g. N a t o m t o s e r v e r u m ů ţ e k a ţ d ý v ě ř i t e l p o s k yt n o u t d v a c e t i p ě t i d o l a r o v o u p ů j č k u j a k é m u k o l i v p r o j e k t u, r e s p e k t i v e č l o v ě k u z c h u d é o b l a s t i - v d n e š n í d o b ě j e n á v r a t n o s t t ě c h t o p ů j č e k 9 9 %, k a ţ d ýc h 1 1 s e k u n d p r o b ě h n e j e d n a p ů j č k a a t ýd n ě j e p ů j č e n o k o l e m d o l a r ů. V e l k o u p ř e d n o s t í t o h o t o s e r v e r u j e, ţ e u k a z u j e r e á l n é f o t o g r a f i e ţ a d a t e l ů, j e j i c h p ř í b ě h y a c í l e j e j i c h p o d n i k á n í. D o c h á z í t a k k i d e n t i f i k a c i s d l u ţ n í k e m a j i s t é p e r s o n a l i z a c i. V r o c e u ţ n a s t u p u j e p r v n í s e r v e r u m o ţ ň u j í c í p e e r - to- p e e r ( k l i e n t - k l i e n t ) f i n a n c o v á n í P r o s p e r. c o m. K o n c e p t j e v e l m i p o d o b n ý p ř e d c h o z í m p r o j e k t ů m. Z o b r a z u j e o p ě t j a k ýs i p ř í b ě h ţ a d a t e l e, j e h o o b r á z e k, ú č e l p ů j č k y a r i z i k a s p l á c e n í, o v š e m P r o s p e r s e n e z a m ě ř u j e p o u z e n a r o z v o j o v é z e m ě. M e z i ţ a d a t e l i s e o b j e v u j í l i d é, k t e ř í c h t ě j í n a p ř í k l a d s p l a t i t d l u h y, j e t n a d o v o l e n o u n e b o z a č í t p o d n i k a t. R o k j i ţ p ř i n á š í p r v n í p ř í m o c r o w d f u n d i n g o v ý s e r v e r n e s o u c í n á z e v K i c k s t a r t e r, s n o v ý m z p ů s o b e m f i n a n c o v á n í k r e a t i v i t y ( o d f i l m o v ýc h d o k u m e n t ů p o i P o d h o d i n k y) a n o v ým s ys t é m e m o d m ě n ( o d m o ţ n o s t i s t a ţ e n í f i l m u p o V I P l í s t k y n a p ř e d s t a v e n í ). 2 Z a r o k b yl o v y b r á n o k o l e m 2, 7 m i l i a r d d o l a r ů k a p i t á l u a s e r v e r k i c k s t a r t e r. c o m p o d p o ř i l t é m ě ř p r o j e k t ů v i z n á s l e d u j í c í o b r á z e k č. 1. C o s e t ýč e č e s k é h o p r o s t ř e d í, t a k s e r v e r h i t h i t. c z o z n á m i l v ř í j n u r o k u s t o podpoř e n ýc h p r o j e k t ů a 5 m i l i o n ů k o r u n r o z d a n ýc h n a k r e a t i v n í p r o j e k t y. 2 Zdroj: The history and evolution of crowdfunding. In: [online]. [cit ]. Dostupné z: Bill Clark

13 O b r á z e k č. 1 t h e C r o w d f u n d i n g W o r l d M a p ; z d r o j : T h e C r o w d f u n d i n g I n d u s t r y R e p o r t, m a s s o l u t i o n Fungování crowdfundingu D ř í v e b yl i l i d é o d k á z á n i n a p ů j č k y b a n k, s v ýc h z n á m ý c h či j i n ýc h i n v e s t o r ů, c o ţ s s e b o u n e s l o z á v a z k y s p l á c e n í. C F p ř i n á š í m o ţ n o s t d o s á h n o u t p e n ě z b e z v á ţ n ě j š í c h z á v a z k ů. J e d i n ým z á v a z k e m j e p a k r e a l i z o v á n í p r o j e k t u z a p ř e d p o k l a d u d o s a ţ e n í u r č i t é č á s t k y o d d á r c ů. F u n g o v á n í C F j e v e l i c e j e d n o d u c h é. S t a č í p r o j e k t r e g i s t r o v a t n a j e d n o m z p o r t á l ů, k t e r é j s o u p o p s á n y v k a p i t o l e 1. 5 C F s e r v e r y, z v o l i t č á s t k u, k t e r é c h c e r e a l i z á t o r d o s á h n o u t, a n e j l é p e v l o ţ i t n ě j a k é m o t i v a č n í v i d e o, č i j e š t ě l é p e, m o t i v a č n í o d m ě n y z a v ym ě ř e n é č á s t k y. P o k u d n e b u d e d o s a ţ e n o p ř e d e m u r č e n é č á s t k y v d a n é m č a s o v é m h o r i z o n t u, p ř í s p ě v k y, k t e r é s e j i ţ v yb r a l y, b u d o u v r á c e n y z p ě t n a k o n t a d á r c ů. T o t o o m e z e n í c h r á n í v š e c h n y z ú č a s t n ě n é. Ţ a d a t e l e o p ř í s p ě v k y t o n u t í n a s t a v o v a t s i r e á l n é c í l e a m o t i v u j e j e t o k c o n e j v ě t š í m o b i l i z a c i k o m u n i t y. J e j i c h f a n o u š c i z a s e m a j í j i s t o t u, ţ e n a p r o d u k t, k t e r ý p o d p o ř i l i, n e b u d o u č e k a t n e s m ys l n ě d l o u h o u dobu. P o k u d j e p r o j e k t ú s p ě š n ý, v yb r a n é p e n í z e p u t u j í 5

14 k u m ě l c i a k p r o v o z o v a t e l i w e b u p r o v i z e k p o k r yt í n á k l a d ů a b a n k o v n í c h p o p l a t k ů ( n a p ř í k l a d s e r v e r w w w. s t a r t o v a c. c z s i ú č t u j e 9 % z d o s a ţ e n é č á s t k y, w w w. k r e a t i v c i s o b e. c z p a k 1 0 %, n a o p a k s e r v e r w w w. n a k o p n i. m e u v á d í, ţ e u m ě l c i p o s í l a j í 100 % z v yb r a n é č á s t k y ). V e z k r a t c e t e d y f u n g u j e C F v e l m i j e d n o d u š e. N a z a č á t k u s t o j í n ě j a k ý n á p a d, n á s l e d u j e r e g i s t r a c e n a j e d n o m z e s e r v e r ů ( č e s k é m n e b o z a h r a n i č n í m ) a u p o z o r n ě n í s v ýc h f a n o u š k ů n a s k u t e č n o s t, ţ e s e p e n í z e v yb í r a j í ( š e p t a n d a, s o c i á l n í s í t ě, b l o g y, k o n t a k t o v á n í t r a d i č n í m m é d i í, z a s v ě c e n í p ř á t e l, r o d i n y, k o l e g ů ). P o k u d s e n e p o d a ř í č á s t k u v yb r a t, p ř í s p ě v k y j s o u v r á c e n y i n v e s t o r ů m, p o k u d j e z í s k á n a c e l á s u m a, p o r t á l v yp l a t í č á s t k u r e a l i z á t o r ů m p r o j e k t u, k t e ř í j e j m u s í u s k u t e č n i t a n á s l e d n ě v ě t š i n o u t i, k t e ř í p ř i s p ě l i, o b d r ţ í n ě j a k o u p r o t i h o d n o t u v i z n á s l e d u j í c í o b r á z k y. O b r á z e k č. 2 F u n g o v á n í c r o w d f u n d i n g u ; z d r o j : i h n e d. c z, d o s t u p n é z : h t t p : / / a r t. i h n e d. c z / c s h a n i t e - i n v e s t o r y - o s l o v t e - d a v - na- i n t e r n e t u 6

15 O b r á z e k č. 3 P ě t k r o k ů k z a l i s t o v á n í p r o j e k t u n a H i t h i t ; z d r o j : H i t h i t. c o m, d o s t u p n é z : h t t p s : / / w w w. h i t h i t. c o m / c s / a r t i c l e / h o w H i t h i t W o r k s O b r á z e k č. 4 J a k N a k o p n i. M ě f u n g u j e? ; z d r o j : N a k o p n i. m e, d o s t u p n é z : h t t p : / / w w w. n a k o p n i. m e / j a k - to- f u n g u j e 7

16 O b r á z e k č. 5 J a k t o f u n g u j e ; z d r o j : S t a r t o v a c. c z, d o s t u p n é z : h t t p s : / / w w w. s t a r t o v a c. c z / j a k - to- f u n g u j e / V d n e š n í t u r b u l e n t n í d o b ě p r o c h á z í v š e r o z v o j e m, s t e j n ě t a k i C F, u k t e r é h o v z n i k a j í n o v é a n o v é o d n o ţ e. N á z o r n ým p ř í k l a d e m m ů ţ e b ýt n a p ř í k l a d e q u i t y c r o w d f u n d i n g, k t e r ý f u n g u j e n a p r i n c i p u z í s k á v á n í p o d í l u n a p r o j e k t u z a v l o ţ e n é p r o s t ř e d k y, j a k j e t o b ě ţ n é p ř i k l a s i c k ýc h p o d í l o v ýc h i n v e s t i c í c h v o b c h o d n í m s v ě t ě. V p o d s t a t ě l z e h o v o ř i t o d v o u d r u z í c h C F, k t e r é s e p a k j e š t ě d á l e d ě l í. P r v n í m j i ţ v ýš e z m i ň o v a n ým d r u h e m j e t z v. A o N C r o w d f u n d i n g, t e d y A l l - or- N o t h i n g, č e s k y p a k v š e c h n o - n e b o - n i c, k d y ţ a d a t e l m u s í d o s á h n o u t p o ţ a d o v a n é č á s t k y n e b o mu s e r v e r n e v yp l a t í n i c, a d o p o s u d v yb r a n é d a r y s e v r á t í z p ě t k d o n á t o r ů m. D r u h ý j e p a k t z v. K i A, t e d y K e e p - ti- A l l, č e s k y v e z m i - si- v š e, k d y ţ a d a t e l d o s t a n e v yb r a n o u s u m u b e z o h l e d u n a p o ţ a d o v a n o u č á s t k u. S e r v e r w w w. m a r k e t i n g m o x i e. b i z p a k z m i ň u j e d a l š í f o r m y C F, k t e r é j s o u n e z á v i s l é n a j e h o d r u h u, t e d y z d a l i j s o u A o N n e b o K i A. J e d n á s e o : - P l e d g e b a s e d ( č e s k y z á v a z e k / z á r u k a K i c k s t a r t e r. c o m, I n d i e g o g o. c o m C F v k l a s i c k é f o r m ě j a k h o z n á m e i u n á s ), - R e t a i l - o r i e n t e d ( m a l o o b c h o d n í C r o w d s u p p l y. c o m o r i e n t a c e n a p r o d u k t ), - D e b t / L o a n b a s e d ( d l u h K i v a. c o m m i k r o f i n a n c o v á n í p o m o c í m a l ýc h p ů j č e k ), 8

17 - E q u i t y b a s e d ( s p r a v e d l n o s t F u n d a b l e. c o m, M i c r o v e n t u r e s. c o m z i s k p o d í l u n a p r o j e k t u ), - C u s t o m b a s e d c r o w d f u n d i n g ( C F n a z a k á z k u I g n i t i o n d e c k. c o m ) Fungování jednotlivých druhů CF V t é t o p o d k a p i t o l e b u d e s t r u č n ě p o p s á n o f u n g o v á n í j e d n o t l i v ýc h d r u h ů c r o w d f u n d i n g u, k t e r é j s o u z m í n ě n y v ýš e Pledge based CF P l e d g e v p ř e k l a d u d o č e š t i n y z n a m e n á z á v a z e k / z á r u k u, o d č e h o ţ s e o d v í j í i f u n g o v á n í t é t o f o r m y C F. D á r c e o č e k á v á j a k o u s i o d m ě n u z a s v ů j d a r a t o j a k v h m o t n é, t a k i n e h m o t n é p o d o b ě. C o s e t ýč e h u d e b n í h o p r o s t ř e d í, j a k o p ř í k l a d l z e u v é z t v s t u p e n k y n a k o n c e r t, C D, p o d e p s a n é p l a k á t y j i n é m e r c h a n d i s i n g o v é p ř e d m ě t y, z á ţ i t k o v é d n y s k a p e l o u, ú č a s t na n a t á č e n í k l i p u a p o d. T yp i c k ým i s e r v e r y p l e d g e b a s e d C F j s o u K i c k s t a r t e r. c o m, I n d i e g o g o. c o m v z a h r a n i č í a u n á s n a p ř. H i t h i t. c z n e b o N a k o p n i. m e Retail-oriented CF T e n t o z p ů s o b f i n a n c o v á n í j e z a m ě ř e n p ř e d e v š í m n a v ýr o b e k, k t e r ý m u s í b ýt j a k ým s i z p ů s o b e m h m a t a t e l n ý a p r o d e j n ý. A t o z j e d n o h o p r o s t é h o d ů v o d u je- l i k a m p a ň ú s p ě š n á a d a n ý p ř e d m ě t s e z a č n e v y r á b ě t, t yt o R e t a i l - o r i e n t e d s e r v e r y p a k f u n g u j í j a k o j a k ýs i e s h o p p r o t yt o v ýr o b k y. T yp i c k ým s e r v e r e m j e C r o w d S u p p l y. c o m A s t o r e a n d C r o w d f u n d i n g p l a t f o r m. U n á s s e z a t í m t a t o f o r m a C F n e v ys k yt u j e Debt/Loan based CF T a k t o z a m ě ř e n ý C F f u n g u j e n a p r i n c i p u p ů j č e k, k t e r é ţ a d a t e l m u s í p o u k o n č e n í s v é h o p r o j e k t u s p l a t i t. V p ř í p a d ě s e r v e r u S o M o L e n d. c o m, c o ţ j e p l a t f o r m a p r o m a l é p o d n i k y, s e 9

18 p ů j č k y p o h yb u j í m e z i a d o l a r ů. N a o p a k k i v a. c o m s e z a m ě ř u j e n a m i k r o f i n a n c o v á n í v o b l a s t e c h, k d e l i d é n e m a j í p ř í s t u p k e k l a s i c k é m u b a n k o v n í m u s ys t é m u. P ů j č k y j s o u d a l e k o n i ţ š í n e ţ u S o M o Le n d. c o m ( n e j v yš š í d o s á h l a č á s t k y n e c e l ýc h d o l a r ů ) a j s o u p ř e d e v š í m p r o l i d i, k t e ř í n e m a j í j i n o u m o ţ n o s t d o s á h n o u t f i n a n č n í c h p r o s t ř e d k ů k p o d n i k á n í Equity based CF V p ř e k l a d u d o č e s k é h o j a z yk a b y E q u i t y b a s e d C F z n a m e n a l c r o w d f u n d i n g z a l o ţ e n ý n a s p r a v e d l n o s t i. J d e v p o d s t a t ě o t o, ţ e č l o v ě k, k t e r ý p ř i s p í v á n a p r o j e k t, s i z a s l o u ţ í j a k o u s i o d m ě n u, v t o m t o p ř í p a d ě p o d í l n a v ýs l e d k u. R e d a k t o ř i s t r á n k y m a r k e t i n g m o x i e. b i z s e k e s t r á n k á m t o h o t o f u n g o v á n í v yj a d ř u j í s k e p t i c k y, j e l i k o ţ v a m e r i c k é m p r o s t ř e d í ( p o d l e z á k o n a o p r o d e j i a n g l. J O B S A c t p a s s e s ) n e n í z c e l a l e g á l n í b ýt i n v e s t o r e m b e z j a k é s i a k r e d i t a c e a d o p o r u č u j í v p ř í p a d ě v yu ţ í v á n í t ě c h t o f o r e m C F k o n z u l t a c i s p r á v n í k y. N a p ř í k l a d s e r v e r F u n d a b l e. c o m p r a c u j e s p r o f e s i o n á l n í m i p r á v n í k y, k t e ř í d o p o r u č i l i d o z m ě n y z á k o n a s p o l u p r a c o v a t p o u z e s a k r e d i t o v a n ým i i n v e s t o r y. J a k o d a l š í l z e z m í n i t n a p ř í k l a d C i c l e U p. c o m a M i c r o v e n t u r e s. c o m Custom based CF P o s l e d n í m z m i ň o v a n ým z p ů s o b e m j e C u s t o m b a s e d C F n e b o l i C F n a z a k á z k u, k t e r ý v z n i k l j a k o r e a k c e n e s p o k o j e n ýc h ţ a d a t e l ů, j e ţ b yl i o d s t r a n ě n i z e s e r v e r u K i c k s t a r t e r. c o m. T i t o n e s p o k o j e n í v yt v o ř i l i j a k ýs i O p e n S o u r c e p r o g r a m ( o t e v ř e n ý z d r o j o v ý k ó d p r o g r a m u p o s k yt u j í c í t e c h n i c k o u a l i c e n č n í d o s t u p n o s t ) u v o l ň u j í c í z d r o j o v ý k ó d s t r á n e k a u m o ţ ň u j í c í t a k v yt v o ř i t s i s v o j i v l a s t n í C F w e b o v o u a p l i k a c i a r o z j e t s i s v o j i v l a s t n í k a m p a ň n a p ř í k l a d S e l f s t a r t e r. u s, j e h o ţ z á k a z n í c i v yt v á ř í n o v é C F s e r v e r y v ě n o v a n é p o u z e j e j i c h p r o j e k t ů m. 10

19 1.4 CF podle EU CF Network E u r o p e a n C r o w d f u n d i n g N e t w o r k ( d á l e E C N ) j e p r o f e s i o n á l n í s í ť, k t e r á p o d p o r u j e p ř i m ě ř e n o u p r ů h l e d n o s t, r e g u l a c i, ř í z e n í C F a z á r o v e ň n a b í z í o t e v ř e n o u d i s k u s i v p o l i t i c k é m a v e ř e j n é m m í n ě n í. S p o l e č n o s t b yl a z a l o ţ e n a r o k u j a k o z á j m o v é s d r u ţ e n í, v r o c e b yl a v B r u s e l u o f i c i á l n ě p o t v r z e n a j a k o m e z i n á r o d n í n e z i s k o v á o r g a n i z a c e. T a t o o r g a n i z a c e p o d p o r u j e s v é č l e n y v a k t i v i t á c h m í ř e n ýc h n a i n o v a c e p ř e d s t a v u j í c í p o d p o r u a o c h r a n u C F p r ů m ys l y v E v r o p ě. J e d n í m z c í l ů E C N j e z v ý š i t p o v ě d o m í o C F, k t e r ý v s o u č a s n é d o b ě m ů ţ e h r á t k l í č o v o u r o l i p ř i p o d p o ř e p o d n i k á n í, v z n i k u n o v ýc h p r a c o v n í c h p ř í l e ţ i t o s t í, o b o h a c e n í e v r o p s k é s p o l e č n o s t i, k u l t u r y a e k o n o m i k y a p ř i o c h r a n ě ţ i v o t n í h o p r o s t ř e d í. S k u p i n a k o l e m E C N j e a u t o r j i ţ u v á d ě n é h o d o k u m e n t u E u r o p e a n C r o w d f u n d i n g f r a m e w o r k. T e n t o z m i ň o v a n ý d o k u m e n t s e p ř e d s t a v u j e j a k o r e f l e x e r o z r ů s t a j í c í c h s e C F a k t i v i t v c e l é E v r o p ě, k t e r é j s o u p o d l e a u t o r ů r e a k c í p ř e d e v š í m m a l ýc h a s t ř e d n í c h f i r e m n a d l o u h o d o b ě t r v a j í c í f i n a n č n í k r i z i. H o v o ř í p a k o v z n i k u n o v é h o d r u h u i n v e s t o r a, z p r o s t ř e d k o v a t e l e a p o d n i k a t e l e. A u t o ř i s e t a k é v yj a d ř u j í k p r o b l é m ů m, j e ţ t e n t o n o v ý z p ů s o b f i n a n c o v á n í p ř i n á š í a j e ţ b y s i p o l i t i c i n e m ě l i d o v o l i t i g n o r o v a t p ř e d e v š í m v e s m ys l u r e g u l a c e a o c h r a n y s p o t ř e b i t e l e a i n v e s t o r ů. M a l é a s t ř e d n í f i r m y v E v r o p ě v yt v á ř í n a p r o s t o u v ě t š i n u p r a c o v n í c h m í s t ( d l e K a u f f m a n F o u n d a t i o n j e t o a ţ 9 9 %) a m a j í z h r u b a d e s e t a m é n ě p r a c o v n í k ů, a v š a k t yt o f i r m y b yl y t a k é n e j v í c e z a s a ţ e n y h o s p o d á ř s k o u k r i z í, p r o t o j e p o t ř e b a j i m v ě n o v a t p o z o r n o s t, a b y m o h l y d ě l a t t o, c o u m í, n e j l é p e i n o v a c e, v yt v á ř e n í p r a c o v n í c h p o z i c a o b n o v o v á n í h o s p o d á ř s k é s t a b i l i t y. E u r o p e a n C r o w d f u n d i n g N e t w o r k p o v a ţ u j e p r á v ě C F z a n e j s l i b n ě j š í ř e š e n í o b n o v e n í k a p i t á l u a d e f i n u j í j e j j a k o k o l e k t i v n í ú s i l í j e d n o t l i v c ů, k t e ř í s d í l í s v é z d r o j e, a t o 11

20 v ě t š i n o u p ř e s i n t e r n e t, a b y t a k p o d p o r o v a l i ú s i l í i n i c i o v a n é o s t a t n í m i l i d m i č i o r g a n i z a c e m i. E C N t a k é v ě ř í, ţ e E v r o p s k á k o m i s e, k t e r á u v e d l a, ţ e s e z a m ě ř í n a p o d p o r u p o d n i k a t e l s k é h o p r o s t ř e d í p r o m a l é a s t ř e d n í p o d n i k y, s e v b l í z k é b u d o u c n o s t i t a k é z a m ě ř í p r á v ě n a C F. E C N t a k é n a v r h u j e j a k ýs i p o s t u p z a c h o v á n í e t i k y C F, t e d y z a v e d e n í r á m c e o s v ě d č e n ýc h p ř í s t u p ů a p ř e d e v š í m t ř í n á s l e d u j í c í c h p i l í ř ů : 1. R e g u l a c e D o k u d n e b u d e v yř e š e n a l e g i s l a t i v n í s t r á n k a, m ě l b y C F s t a n o v i t k r i t é r i a z a m ě ř u j í c í s e n a o c h r a n u s p o t ř e b i t e l e, p r o v o z n í a f i n a n č n í t r a n s p a r e n t n o s t, f i n a n č n í k o n t r o l u, z a b e z p e č e n í p l a t e b a i n f o r m a c í, f u n k č n o s t p l a t f o r m y a o p e r a č n í p o s t u p y. T a b y p a k m ě l a p o m á h a t p ř i p r e v e n c i a o d h a l o v á n í podvodů a signalizovat důvěryhodnost jednotlivých p r o j e k t ů a i n v e s t o r ů. 2. V z d ě l á v á n í D a l š í m p i l í ř e m j e v z d ě l á v á n í, a t o v e s m ys l u i n f o r m o v a n o s t i z a i n t e r e s o v a n ýc h s t r a n, i n v e s t o r ů a p o d n i k a t e l ů o v ýh o d á c h a r ů z n ýc h o b c h o d n í c h m o d e l e c h C F. 3. V ý z k u m T ř e t í m p i l í ř e m j e v ý z k u m. Z ú č a s t n ě n é s t r a n y C F b y m ě l y p o s k yt o v a t d a t a p r o v ýz k u m y a k a d e m i c k é a v ýz k u m y t ř e t í c h s t r a n, a b y p a k m o h l o d o c h á z e t k h l e d á n í n o v ýc h v ýc h o d i s e k ( z d e a u t o r n a r a z i l n a p ř í k l a d n a n e o c h o t u s p o l u p r á c e s e r v e r u n a k o p n i. m e, c o ţ p o v a ţ u j e z a v e l k o u c h yb u s m ě r e m k v ýz k u m u a n á s l e d n é m u r o z v o j i C F ). T yt o t ř i p i l í ř e b y p a k m ě l y d o v é s t m í s t n í, n á r o d n í a e v r o p s k é z á k o n o d á r c e k e s p o l e č n é m u v yt v o ř e n í j a k é s i c r o w d f u n d i n g o v é l e g i s l a t i v y. B ě ţ n é p ř í k l a d y C F s e z a m ě ř u j í n a c h a r i t a t i v n í ú č e l y, t u r n é k a p e l y n e b o d o k o n c e n a v o l e b n í k a m p a n ě ( B. O b a m a v yd ě l a l m i l i o n ů d o l a r ů p o m o c í o n l i n e d á r c o v s t v í, k t e r é 12

21 b yl o v e l m i p o d o b n é C F ). C F j e v p o d s t a t ě s t a r ý d e s í t k y l e t, o v š e m s v é h o v e l k é h o r o z m a c h u d o s a h u j e a ţ n yn í d í k y v e l k é m u r o z v o j i i n t e r n e t u, s o c i á l n í c h s í t í a m o b i l n í c h a p l i k a c í. I t e n t o d o k u m e n t h o v o ř í o n ě k o l i k a d r u z í c h C F. J s o u t o d o n a t i o n - b a s e d, r e w a r d - b a s e d, e q u i t y - b a s e d, a l e n d i n g o r d e b t - bas e d C F : - D o n a t i o n - b a s e d d á r c e n e o č e k á v á o d m ě n u, - R e w a d - b a s e d j a k á s i k u p n í s m l o u v a p r o d u k t u č i s l u ţ b y, - E q u i t y - b a s e d n á k u p a k c i í n a p r o j e k t u, - L e n d i n g - b a s e d j a k á s i ú v ě r o v á s m l o u v a, s p l á c e n í ú v ě r u CF obchodní modely dle EU CF Framework V ýš e u v e d e n é d r u h y C F j s o u š i r o c e v yu ţ í v á n y j a k v U S A, t a k i v E v r o p ě, a v š a k t e n t o v ý č e t n e o b s a h u j e v š e c h n y i n o v a t i v n í m o d e l y. E C N v ě ř í, ţ e n o v é m o d e l y s p o č í v a j í p r á v ě v k o m b i n a c i a t r a n s f o r m a c i r ů z n ýc h p ř í s t u p ů. P r v n í m m o d e l e m j s o u t z v. d a r y. T e n t o z p ů s o b f i n a n c o v á n í j e p o u ţ í v á n v í c e n e ţ d e s e t l e t a j d e p ř e d e v š í m o p o d p o r u n e v l á d n í c h n e z i s k o v ýc h o r g a n i z a c í. I n v e s t o ř i j s o u o c h o t n i p o s k yt o v a t v yš š í d a r y, a t o p ř e d e v š í m p r o t o, ţ e v ě d í, j a k b u d o u j e j i c h p e n í z e p o u ţ i t y. H l a v n í m o t i v a c í i n v e s t o r ů j e p ř e d e v š í m s o c i á l n í s o u n á l e ţ i t o s t s p r o j e k t e m a d o c h á z í t a k k d l o u h o d o b é m u p o d p o r o v á n í. D r u h o u f o r m o u j s o u t z v. o d m ě n y. T e n t o m o d e l j e p o u ţ í v á n v p ř í p a d ě, c h c e - l i p o d n i k a t e l s v é h o i n v e s t o r a o d m ě n i t n ě j a k ou p r o t i h o d n o t o u. O d m ě n y m a j í v ě t š i n o u m n o h e m n i ţ š í h o d n o t u n e ţ s a m o t n ý d a r, a b y f i n a n c o v á n í z ů s t á v a l o v k l a d n ýc h h o d n o t á c h. V t o m t o p ř í p a d ě j e z a j í m a v á p r á v n í s t r á n k a. N e m ě l o b y d o c h á z e t k p o v i n n é m u o d m ě ň o v á n í z a d a r, a b y s e n á s l e d n ě n e j e d n a l o o p r o s t ý p r o d e j. P o k u d r e a l i z á t o r 13

22 p r o j e k t u s p r á v n ě z v o l í s ys t é m o d m ě n, m ě l b y d o s á h n o u t n a m n o h e m v yš š í č á s t k u n e ţ z a p o u ţ i t í p ř e d c h o z í h o m o d e l u. N á s l e d u j í c í m o ţ n o s t í j e p ř e d p r o d e j. J e d n á s e o m o ţ n o s t k o u p i t p r o d u k t y j e š t ě p ř e d j e j i c h s a m o t n o u v ýr o b o u. J e d n á s e v l a s t n ě o z p ů s o b p r ů z k u m u t r h u, k d y r e a l i z á t o r z j i š ť u j e z á j e m o s v ů j p r o d u k t, t e d y p o p t á v k u, a z á r o v e ň p o s k yt u j e p r a c o v n í k a p i t á l. I n v e s t o ř i v t o m t o p ř í p a d ě p l a t í, a b y b yl p r o d u k t r e a l i z o v á n a o n i n a n ě j m ě l i s l e v u. V p ř í p a d ě t z v. p ů j č k y s i r e a l i z á t o r p ů j č u j e p e n í z e o d s k u p i n y l i d í n a m í s t o od b a n k y, z a t í m c o u t z v. s o c i á l n í p ů j č k y j d e o m i k r o f i n a n c o v á n í s o c i á l n í c h p r o j e k t ů p ř e d e v š í m v r o z v o j o v ýc h z e m í c h, k d y i n v e s t o r p ů j č u j e b e z ú r o č n ě. U f o r m y P e e r - to- p e e r ( P 2 P ) s e v p o d s t a t ě n e j e d n á o C F v p r a v é m s l o v a s m ys l u a n e m u s í b ýt z a l o ţ e n n a d o b r é v ů l i d á r c e. J d e o p ů j č o v á n í p e n ě z n a w e b o v ýc h a u k c í c h, c o ţ j e š a n c e p r o t y, k t e r ým b a n k a n e s c h v á l i l a ú v ě r. P r o i n v e s t o r a j e m o t i v a c í p ř e d e v š í m v yš š í n á v r a t n o s t f i n a n c í. V e l m i p o d o b n é j e t o u P e e r - to- b u s i n e s s ( P 2 B ) s t í m r o z d í l e m, ţ e v ě ř i t e l ( f yz i c k á o s o b a p e e r ) p ů j č u j e s v é f i n a n c e m e n š í č i s t ř e d n í f i r m ě ( p r á v n i c k á o s o b a b u s i n e s s ). E q u i t y C F n e b o li C r o w d i n v e s t i n g j e z a l o ţ e n n a t o m, ţ e b y i n v e s t o r m ě l d o s t a t j a k o u s i s p r a v e d l i v o u o d m ě n u, v t o m t o p ř í p a d ě a k c i e z d a n é h o p r o j e k t u Variace modelů podle dle EU CF Framework P ř e d c h á z e j í c í m o d e l y j s o u d o p l n ě n y o ty, k t e r é s e l i š í o d v ýš e z m i ň o v a n ýc h p o u z e v n ě k t e r ýc h b o d e c h a j s o u v p o d s t a t ě j e j i c h k o m b i n a c í. S d í l e n í p ř í j m ů In v e s t o ř i t a k é m o h o u o č e k á v a t m o ţ n é b u d o u c í p ř í j m y p r o j e k t u, t e d y o d m ě n y, k t e r é j s o u u r č o v á n y p o d l e p ř e d e m d a n ý c h k r i t é r i í č i p o d l e d a n é h o v ýn o s u. O d m ě n a v n a t u r á l i í c h I n v e s t o r t a k é m ů ţ e d o s t a t s l i b, ţ e j e h o p ů j č k a b u d e o d m ě n ě n a p o m o c í n a t u r á l i í. T o z n a m e n á, ţ e n a z á k l a d ě u r č i t é h o v s t u p u i n v e s t o r o b d r ţ í p ř í n o s v p o d o b ě 14

23 v ě c n é h o p l n ě n í. P ř e s n á č á s t k a n e n í p ř e d e m u r č e n a, t a k ţ e j e i n v e s t o r v ys t a v o v á n r i z i k u. F i n a n c o v á n í v n a t u r á l i í c h I n v e s t o ř i n e p o s k yt u j í p ř í m o f i n a n č n í č á s t k u, a l e p o d p o r u j í p r o j e k t v p o d o b ě n a t u r á l i í ( p r o d u k t y č i s l u ţ b y, k t e r é b y m u s e l y b ýt z a k o u p e n y p ř i r e a l i z o v á n í p r o j e k t u ). H y b r i d n í m o d e l y V n e p o s l e d n í ř a d ě l z e p o u ţ í t h yb r i d n í m o d e l y, k t e r é j s o u k o m b i n a c í r ů z n ý c h z p ů s o b ů C F. N a p ř í k l a d l z e k o m b i n o v a t m o d e l p ů j č k y s m o d e l e m p ř e d p r o d e j e, k d y j e č á s t i n v e s t i c e p o u ţ i t a n a s p l á c e n í ú v ě r u a č á s t n a v ýv o j p r o d u k t u Fungování CF podle EU CF Framework F r a m e w o r k f o r E u r o p e a n C r o w d f u n d i n g j e d o k u m e n t, k t e r ý s e p s a l i p r o f e s i o n á l o v é z o b o r u ( K r i s t o f D e B u y s e r e p r o f e s o r o b c h o d n í h o p r á v a n a u n i v e r z i t ě v T i l b u r g u, B e l g i e ; O l i v e r G a j d a p ř e d s e d a E u r o p e a n C r o w d f u n d i n g N e t w o r k, N ě m e c k o ; R o n a l d K l e v e r l a a n s p o l u z a k l a d a t e l W E B c l u s i v e, s p o l e č n o s t s p e c i a l i z u j í c í s e n a C F, N i z o z e m s k o ; D a n M a r o m s p o l u a u t o r k n i h y C r o w d f u n d i n g o v á r e v o l u c e ; I z r a e l ) v e s p o l u p r á c i s E u r o p e a n C r o w d f u n d i n g N e t w o r k ( P r o f e s i o n á l n í s í ť p o d p o r u j í c í p ř i m ě ř e n o u p r ů h l e d n o s t, r e g u l a c i, ř í z e n í, n a b í z e j í c í o b j e k t i v n í n á z o r v e v e ř e j n é m m í n ě n í. Z a l o ţ e n a r o k u j a k o z á j m o v é s d r u ţ e n í a n á s l e d n ě r o k u o f i c i á l n ě u z n á n a j a k o m e z i n á r o d n í n e z i s k o v á o r g a n i z a c e v B r u s e l u. ). T e n t o d o k u m e n t l z e n a l é z t n a s t r á n k á c h o r g a n i z a c e - w w w. e u r o p e c r o w d f u n d i n g. o rg. C F j e d l e t o h o t o d o k u m e n t u z a l o ţ e n n a s k u t e č n o s t i, ţ e l i d é c h t ě j í p o m á h a t d r u h ým l i d e m n a p r o j e k t e c h, k t e r é j s o u j i m s a m o t n ým b l í z k o, a t o j a k c i t o v ě, t a k g e o g r a f i c k y. Li d é c h t ě j í i n v e s t o v a t k v ů l i j i m v l a s t n í m h o d n o t á m n e b o k v ů l i l o k á l n í m u h l e d i s k u ( n a p ř í k l a d v yt v á ř e n í p r a c o v n í c h p ř í l e ţ i t o s t í d í k y 15

24 p r o j e k t u ) a o s t a t n í j s o u z n a l c i t r h u, k t e ř í v i d í z a s v o j í p o d p o r o u j a k ýs i z i s k. V C F j s o u t i t o ú č a s t n í c i : - v l a s t n í c i p r o j e k t ů ( p o d n i k a t e l é č i f yz i c k é o s o b y s u r č i t ým c í l e m ), - i n v e s t o ř i ( i n v e s t o ř i, v ě ř i t e l é n e b o d á r c i ), - c r o w d f u n d i n g o v é p l a t f o r m y ( j a k o p r o s t ř e d n í k ) Motivace investorů P o d l e E U C F F r a m e w o r k e x i s t u j í t ř i r ů z n é m o t i v a c e p r o l i d i, k t e ř í s e c h t ě j í p o d í l e t n a c r o w d f u n d i n g u : s o c i á l n í n á v r a t n o s t, m a t e r i á l n í n á v r a t n o s t a f i n a n č n í n á v r a t n o s t v i z n á s l e d u j í c í o b r á z e k č. 6. O b r á z e k č. 6 M a i n m o t i v a t i o n f o r p a r t i c i p a t i o n i n c r o w d f u n d i n g, z d r o j : K r i s t o f d e B u y s e r e, O l i v e r G a j d a, R o n a l d K l e v e r l a a n a n d D a n M a r o m,. A F r a m e w o r k f o r E u r o p e a n C r o w d f u n d i n g I S B N , s t r S o c i á l n í n á v r a t n o s t I n v e s t o ř i j s o u s p o k o j e n i, k d yţ v i d í, ţ e p r o j e k t m ů ţ e b ýt r e a l i z o v á n ( j e j i c h m o t i v a c e j e v n i t ř n í a n e c h t ě j í n a o p l á t k u n i c j i n é h o ). T a t o 16

25 m o t i v a c e s e o b j e v u j e u d á r c o v s k ýc h p r o j e k t ů n e z i s k o v ýc h o r g a n i z a c í. 2. M a t e r i á l n í n á v r a t n o s t I n v e s t o ř i d o s t á v a j í o d m ě n u v p o d o b ě p r o d u k t u č i s l u ţ b y. V yu ţ í v á s e p ř e d e v š í m v m o d e l u p ř e d p r o d e j e č i v m o d e l u o d m ě n, k d y i n v e s t o r o č e k á v á u r č i t o u o d m ě n u. M o h o u t o b ýt n a p ř í k l a d l í s t k y n a k o n c e r t n e b o o s o b n í s e t k á n í s k a p e l o u. 3. F i n a n č n í n á v r a t n o s t I n v e s t o r t a k é m ů ţ e o č e k á v a t j a k o u s i f i n a n č n í n á v r a t n o s t, c o ţ e j e p ř í k l a d m o d e l u p ů j č k y n e b o E q u i t y C F Motivace vlastníků projektu V l a s t n í k p r o j e k t u m ů ţ e d o s á h n o u t n a f i n a n č n í p o d p o r u, a v š a k C F t a k é u m o ţ ň u j e z í s k a t z p ě t n o u v a z b u n a n ě k t e r é z n e j d ů l e ţ i t ě j š í c h č á s t í p r o j e k t u p ř e d j e h o u v e d e n í m n a t r h. V l a s t n í k j e n a p ř í k l a d s c h o p e n s h r o m á ţ d i t i n f o r m a c e o c e n á c h, p o p t á v c e p o p r o d u k t u, p o ţ a d a v c í c h n a d e s i g n, d e m o g r a f i i p o t e n c i á l n í c h k u p c ů, a t o d í k y t o m u, ţ e d o c h á z í k p ř í m é i n t e r a k c i s e z á k a z n í k y, v yc h á z e j í c í z p o u ţ í v á n í m a r k e t i n g o v ýc h n á s t r o j ů, n a p ř. w o r d - of- m o u t h m a r k e t i n g u a s o c i á l n í c h s í t í. D a l š í v ýh o d o u ú s p ě š n é h o C F p r o j e k t u j e j a k á s i r e k l a m a, k t e r o u p o d p o ř e n í p r o j e k t u i n v e s t o r y v yt v á ř í a m ů ţ e b ýt d o b ř e v yu ţ i t e l n á v d r u h é m k o l e f i n a n c o v á n í. C F m i m o f i n a n c o v á n í p o s k yt u j e i v ýh o d y n a d a l š í c h ú r o v n í c h, p r o t o ţ e ţ á d n á j i n á i n v e s t i č n í f o r m a n e p ř i n á š í v e d l e j š í p ř í n o s y j a k o p ř e d p r o d e j, p r ů z k u m t r h u, w o r d - of- m o u t h p r o p a g a c i č i i n f o r m o v a n o s t v e l k é h o m n o ţ s t v í l i d í b e z j a k ýc h k o l i v d o d a t e č n ýc h n á k l a d ů Fungování platforem O n l i n e p l a t f o r m y C F s l o u ţ í j a k o p r o s t ř e d n í k m e z i v l a s t n í k e m p r o j e k t u a s p o n z o r e m. N í ţ e j e p o p s á n o t yp i c k é 17

26 f u n g o v á n í d l e E U C F F r a m e w o r k, k t e r é s e v p o d s t a t ě s h o d u j e s f u n g o v á n í m z m í n ě n ým j i ţ v k a p i t o l e 1. 3 F u n g o v á n í C F. 1. O n l i n e ţ á d o s t O n l i n e p l a t f o r m y p ř i j í m a j í ţ á d o s t i o d v l a s t n í k ů p r o j e k t ů, k t e ř í c h t ě j í p r e z e n t o v a t s v ů j p o d n i k a t e l s k ý z á m ě r. N ě k t e r é p l a t f o r m y v yb í r a j í j e n n ě k t e r é n á p a d y p o d l e s v ýc h k r i t é r i í ( d ě l a j í r yc h l ý p ř e h l e d o p r o v e d i t e l n o s t i p r o j e k t u ), j i n é p u b l i k u j í v š e c h n y. 2. P ř i j e t í p r o j e k t u P o t é, c o p l a t f o r m a p ř í j m e p r o j e k t, s i v l a s t n í k s t a n o v í c í l, k t e r é h o c h c e d o s á h n o u t ( č á s t k a z a u r č i t ý č a s ) a n á s l e d n ě p r e z e n t u j e s v ů j n á p a d ( v ě t š i n o u v e f o r m ě v i d e a ) z a č a s t é h o v yu ţ í v á n í s o c i á l n í c h s í t í. 3. I n f o r m o v a n o s t V p r ů b ě h u k a m p a n ě u d r ţ u j e v l a s t n í k s v é s p o n z o r y/ f a n o u š k y v i n f o r m o v a n o s t i p r á v ě p o m o c í s o c i á l n í c h s í t í. 4. V y p l a c e n í D o s á h n e - l i v l a s t n í k s t a n o v e n é h o c í l e, j s o u m u f i n a n č n í p r o s t ř e d k y v yp l a c e n y, p o k u d n e, j s o u f i n a n c e v r á c e n y z p ě t s p o n z o r ů m. 5. P o s t i n v e s t i č n í r o z h o d o v á n í V n ě k t e r ýc h p ř í p a d e c h, p ř i u s k u t e č n ě n í p r o j e k t u, m o h o u i n v e s t o ř i z ů s t a t z a p o j e n i n a p ř í k l a d d o r o z h o d o v á n í o c e l k o v é s t r a t e g i i p o d n i k u ( n ě k t e ř í i n v e s t o ř i m a j í h l a s o v a c í p r á v o ). K o m u n i k a c e p a k v e v ě t š i n ě p ř í p a d ů p o k r a č u j e n a ú r o v n i o n l i n e p l a t f o r e m Problémy CF V š e m á s v á ú s k a l í a s t e j n ě t a k i C F. T yt o p r o b l é m y s e t ýk a j í p ř e d e v š í m E q u i t y C F, o v š e m m ů ţ e m e s e s n i m i s e t k a t i u o s t a t n í c h f o r e m. P r v n í m p r o b l é m e m, s e k t e r ým s e m ů ţ e m e s e t k a t, j s o u p o d v o d y, k t e r é j s o u v d n e š n í m p r o s t ř e d í n a p r o s t o b ě ţ n é. 18

27 K r i t i c i p o u k a z u j í n a v e l k ý p o t e n c i á l f i n a n c o v á n í p o d v o d ů, p ř e d e v š í m p r o t o, ţ e v t o m t o o n l i n e p r o s t ř e d í s e i n v e s t o r p ř í m o n e s e t k á v á s r e a l i z á t o r e m p r o j e k t u a n a v í c n e m á m o ţ n o s t č e r p a t i n f o r m a c e z j i n ýc h z d r o j ů, n e ţ p r á v ě z t ě c h t o o n l i n e p l a t f o r e m. E U C F N e t w o r k v ě ř í, ţ e s e t ě m t o podvodům dá snadno p ř e d c h á z e t, a t o p r á v ě d í k y s o c i á l n í m s í t í m, k t e r é m o h o u f u n g o v a t j a k o s o c i á l n í m é d i a a i n v e s t o r d í k y n i m m ů ţ e o v ě ř i t d ů v ě r yh o d n o s t p r o j e k t u. K o d s t r a n ě n í p o d v o d ů t a k é n a p o m á h á r o z v o j C F o n l i n e p l a t f o r e m, k d y v z n i k á k o n k u r e n č n í p r o s t ř e d í, k t e r é p ř í m o v yb í z í k z a v e d e n í m e c h a n i s m u p r o o d h a l o v á n í podvodů. D r u h ý p r o b l é m m ů ţ e n a s t a t p ř i n a s t a v e n í o c e n ě n í d a r ů. N e v h o d n é p o d c e n ě n í n e b o p ř e c e n ě n í a k c i í m ů ţ e z p ů s o b i t z á v a ţ n é p r o b l é m y. T o t o b ýv á s l o ţ i t é p ř e d e v š í m p ř i ř e š e n í p r o j e k t ů s d u š e v n í m v l a s t n i c t v í m / d u š e v n í h o d n o t o u. Ř e š e n í m m ů ţ e b ýt j a k á s i a u k c e a k c i í, k d y n e j v yš š í n a b í d k a v yh r á v á d a n ý p o č e t a k c i í p r o j e k t u. D o k u m e n t E U C F F r a m e w o r k t a k é ř e š í o t á z k u p o s t i n v e s t i č n í k o m u n i k a c e s i n v e s t o r y, k t e ř í m o h o u b ýt v yu ţ í v á n í j a k o p o r a d c i v d a l š í c h f á z í c h p r o j e k t u. N a p ř í k l a d r a d y v o b l a s t i p o d n i k o v é s t r a t e g i e, c o s e t ýč e c e n č i d e s i g n u p r o d u k t u a t d. N a o p a k g e o g r a f i c k á r ů z n o r o d o s t i n v e s t o r ů m ů ţ e p ů s o b i t p o t í ţ e p ř i m o ţ n o s t i h l a s o v á n í o b u d o u c n o s t i p r o j e k t u. I n v e s t o ř i č a s t o n e m a j í d o s t a t e č n é v z d ě l á n í k v y h o d n o c e n í r i z i k a, k e k t e r é m u j s o u p o t ř e b a p ř e d e v š í m s p o l e h l i v á d a t a, s c h o p n o s t a n a l yz o v a t a s c h o p n o s t o v l á d a t r i s k m a n a g e m e n t ( ř í z e n í / m í r n ě n í r i z i k ), t o m ů ţ e v é s t k c h yb n ým r o z h o d n u t í m. V n ě k t e r ýc h p ř í p a d e c h m ů ţ e d o k o n c e d o c h á z e t k e s t ř e t ů m z á j m u, a t o n a p ř í k l a d k d y ţ j e d e n i n v e s t o r p o d p o r u j e v í c e s o b ě c h a r a k t e r o v ě p o d o b n ýc h p r o j e k t ů. 19

28 1.4.3 Evropský crowdfundingový trh V d n e š n í d o b ě n e e x i s t u j e ţ á d n é u c e l e n é m a p o v á n í t o h o t o t r h u, i k d yţ s o u k r o m é f i r m y m a j í d a t a p o s b í r a n á a n a a k a d e m i c k é p ů d ě v z n i k a j í n o v é v ýz k u m y a d a t a se s h r o m a ţ ď u j í. D o p o s u d j e v e l m i t ě ţ k é m a p o v a t n e v e ř e j n é o b c h o d y n e j e n k v ů l i r o z m a n i t o s t i C F m o d e l ů, a l e i k v ů l i r e g i o n á l n í d i v e r z i t ě, p r o t o j e p o t ř e b a z í s k a n á d a t a b r á t p o u z e j a k o o r i e n t a č n í, n i k o l i a b s o l u t n í. P o z n a t k y E U C F N e t w o r k z r o k u u k a z u j í, ţ e n a s v ě t ě e x i s t u j e v í c e n e ţ C F p l a t f o r e m, z t o h o v E v r o p ě ( o n ě c o m é n ě n e ţ v S e v e r n í A m e r i c e ). V e s t e j n é m r o c e t a k é p o p r v é d o c h á z í k z a j í m a v é m u e f e k t u, t e d y p ř e s a h u a m e r i c k ýc h p l a t f o r e m n a d a l š í k o n t i n e n t y. N a e v r o p s k é m t r h u s e n e j v í c e m e z i m o d e l y p r o s a z u j e r e w a r d - b a s e d C F ( i n v e s t o r o č e k á v á o d m ě n u ), k t e r ý z a u j í m á p o l o v i n u e v r o p s k é h o t r h u, č t v r t i n u p a k e q u i t y- b a s e d C F ( i n v e s t o r o č e k á v á a k c i e ) a d o n a t i o n - b a s e d C F ( i n v e s t o r p o u z e p ř i s p í v á b e z o č e k á v á n í o d m ě n y), z a t í m c o v U S A d o m i n u j e d o n a t i o n - b a s e d C F a e q u i t y - b a s e d C F s e k v ů l i p r á v n í m o m e z e n í m t é m ě ř n e p r o s a z u j e. P ř í s t u p y z a l o ţ e n é n a d a r o v á n í j s o u o r i e n t o v á n y n a k a m p a n ě, k t e r é j s o u z a m ě ř e n é n a s p o l e č n o s t, z d r a v í, ţ i v o t n í p r o s t ř e d í, v z d ě l á v á n í, k o m u n i t y č i n á b o ţ e n s t v í. N a o d m ě n u s e o r i e n t u j í p r o j e k t y z p r o s t ř e d í k r e a t i v n í c h p r ů m ys l ů, t e d y f i l m, h u d b a č i t e c h n o l o g i c k é v ýr o b k y. P ř í s t u p y z a l o ţ e n é n a a k c i í ch j s o u n a e v r o p s k é m t r h u s t á l e v z á c n é ( e q u i t y b a s e d C F ) a v ě n u j í s e p ř e d e v š í m v ýv o j i s o f t w a r u, i n t e r n e t o v ýc h o b c h o d ů, p o č í t a č ů n e b o t e l e k o m u n i k a č n í c h z a ř í z e n í. P o d l e v ýz k u m u ( M a s s o l u t i o n ) j e v ě t š i n a i n v e s t o r ů z a p o j e n a d o j e d n o h o a ţ d v o u p r o j e k t ů 7 0 % p ř i s p í v a j í n a j e d n u č i d v ě k a m p a n ě, 3 0 % p a k n a v í c e k a m p a n í. 20

29 1.5 CF servery V t é t o k a p i t o l e b u d o u z m í n ě n y j e d n o t l i v é s e r v e r y u m o ţ ň u j í c í C F a k t i v i t y v o b l a s t i u m ě n í, a t o j a k o d n á s, t a k i z e z a h r a n i č í, a r o z d í l y m e z i n i m i. V Č e s k é r e p u b l i c e s e m e z i v ýz n a m n é ř á d í 5 s e r v e r ů. J d e o H i t h i t. c z, K r e a t i v c i s o b e. c z, N a k o p n i. m e, F o n d o m a t. c z a S t a r t o v a c. c z. V p ř í p a d ě z a h r a n i č n í c h j e č í s l o v yš š í, p o č e t s e p o h yb u j e v ř á d e c h d e s í t e k. S e r v e r w w w. m a r k e t i n g m o x i e. b i z u v á d í s e z n a m č í t a j í c í 3 7 o d k a z ů v i z p ř í l o h a č. 1 - T h e b i g l i s t o f c r o w d f u n d i n g s i t e s ). F r a m e w o r k f o r E u r o p e a n C r o w d f u n d i n g n a p o č í t a l r o k u p ř e s s e r v e r ů p ů s o b í c í c h v Evr o p ě. S e r v e r C r o w d s U n i t e. c o m, j e h o ţ c í l e m j e t r a n s p a r e n t n o s t C F p r ů m ys l u ( z a b ýv á s e t a k é k a t e g o r i z a c í a f i l t r a c í s t r á n e k ), u v á d í s e r v e r ů z c e l é h o s v ě t a s t í m, ţ e d e n n ě p ř i b ýv a j í d a l š í a d a l š í v r ů z n ýc h e k o n o m i c k ýc h o d v ě t v í c h ( ú d a j z b ř e z n a r o k u ). Z t o h o t o s e z n a m u j e v š a k d ů l e ţ i t é z m í n i t a l e s p o ň n ě k t e r é, zej m é n a k i c k s t a r t e r. c o m, j e n ţ s e ř a d í n a p r v n í m í s t o m e z i s e r v e r y c o d o p o č t u p o d p o ř e n ýc h p r o j e k t ů a v yb r a n ýc h p e n ě z v ů b e c ( z a d o b u s v é p ů s o b n o s t i, t e d y o d r o k u d o č e r v e n c e r o k u , vyb r a l d o l a r ů ). T e n t o s e r v e r j e z a m ě ř e n z e j m é n a n a t e c h n o l o g i e a i n o v a c i a r o k u b yl d o k o n c e n ě k t e r ým i n o v i n a m i t i t u l o v á n j a k o n e j l e p š í v yn á l e z t o h o r o k u. Z č e s k é h o p r o s t ř e d í s e n a t o m t o w e b u p r o s a d i l i n a p ř í k l a d v ýv o j á ř i h e r D r e a d l o c k s, k t e r ým s e p o d a ř i l o v yb r a t % z p o ţ a d o v a n é č á s t k y, t e d y l i b e r, t é m ě ř 3 7 m i l i o n ů k o r u n. O v š e m v e l k o u š a n c i u s p ě t n a K i c k s t a r t e r u m a j í t a k é h u d e b n í a t a n e č n í p r o j e k t y. D l e d o s t u p n ýc h i n f o r m a c í m a j í t a k t o z a m ě ř e n é p r o j e k t y 7 4 % ú s p ě š n o s t. N á z o r n ým p ř í k l a d e m m ů ţ e b ýt p r v n í p r o j e k t, k t e r ý p ř e s á h l h r a n i c i m i l i o n u v yb r a n ýc h d o l a r ů ( d o l a r ů, c o ţ d ě l a l o % z p o ţ a d o v a n é č á s t k y) v yd á n í n o v é h o C D z p ě v a č k y a h u d e b n í p e r f o r m e r k y A m a n d y P a l m e r a s t a l s e j a k ým s i 21

30 s ym b o l e m a v z o r e m p r o o s t a t n í h u d e b n í k y ( h o v o ř í s e o n ě m j a k o o n e j v ě t š í m h u d e b n í m c r o w d f u n d i n g o v é m p r o j e k t u v h i s t o r i i ; b l í ţ e j e p o p s á n v k a p i t o l e 1. 6 N e j ú s p ě š n ě j š í C F p r o j e k t y), k t e ř í s e v yd á v a j í t í m t o s m ě r e m f i n a n c o v á n í. D a l š í m z n á m ě j š í m z a h r a n i č n í m w e b e m j e I n d i e g o g o, k t e r ý zač í n a l j a k o ţ t o p o d p o r a S u n d a n c e F i l m F e s t i v a l u, a l e v e l m i r yc h l e e x p a n d o v a l a s t a l s e j e d n í m z n e j v ě t š í c h C F s e r v e r ů. N a z a č á t k u r o k u d o k o n c e o d i n v e s t o r ů z í s k a l 4 0 m i l i onů d o l a r ů n a e x p a n z i d o E v r o p y. N e j v ýz n a m n ě j š í a n e j h o j n ě j i p o d p o ř e n é h u d e b n í p r o j e k t y u n á s v z n i k l y z a p o d p o r y s e r v e r u H i t h i t. c om, k o n k r é t n ě v yd á n í n o v é h o d v o j C D h u d e b n í k a X a v i e r a B a u m a x y s n á z v e m D a w n t e m p o. T o m u s e p o d a ř i l o z í s k a t K č, k d yţ j e h o c í l o v o u č á s t k o u b y l a h r a n i c e K č, d o s á h l t a k n a %. D a l š í m v ýr a z n ě p o d p o ř e n ým p r o j e k t e m b yl a t z v. P i á n a n a u l i c i, k d y a u t o r O n d ř e j K o b z a p o ţ a d o v a l č á s t k u K č k t o m u, a b y m o h l d o u l i c u m í s t i t p i á n a a m o t i v o v a t t a k o s t a t n í l i d i k p r o ţ í v á n í r a d o s t i. N a k o n e c d o s á h l n a č á s t k u K č ( % ) a p r o j e k t j e n yn í r e a l i z o v á n s p o z i t i v n í m o h l a s e m. V n e p o s l e d n í ř a d ě j e t ř e b a z m í n i t d a l š í h o u m ě l c e, k t e r ý s e r o z h o d l f i n a n c o v a t v yd á n í s v é h o C D t a k é n a v i n yl o v é m n o s i č i p o m o c í c r o w d f u n d i n g o v ýc h a k t i v i t, a t o r a p p e r V l a d i m í r ( c í l o v á č á s t k a K č, d o s a ţ e n o K č, c o ţ č i n í % ). K a m p a n ě j s o u b l í ţ e p o p s á n y v k a p i t o l e 1. 6 N e j ú s p ě š n ě j š í C F p r o j e k t y. D a l š í č e s k é s e r v e r y p r o z a t í m v p r o s a z o v á n í h u d e b n í c h p r o j e k t ů d o s t i p o k u l h á v a j í, a l e r e g i s t r o v á n í t a k o v ýc h t o u m ě l e c k ýc h p o č i n ů u m o ţ ň u j í. V e s v ě t ě j i ţ p ř i t o m e x i s t u j í t a k o v é, c o j s o u v ě n o v á n y p o u z e h u d e b n í m p r o j e k t ů m, j m e n o v i t ě A r t i s t s h a r e. c o m, P l e d g e m u s i c. c o m, S e l l a b a n d. c o m. 22

31 1.5.1 Nejlepší CF servery zaměřené na hudbu P o d l e b l o g u C r o w d C r u x, k t e r ý s v ý m i p ř í s p ě v k y p o m á h á z e f e k t i v ň o v a t C F k a m p a n ě, l z e u r č i t š e s t i c i n e j l e p š í c h s e r v e r ů o r i e n t o v a n ýc h n a h u d e b n í p r o j e k t y. C r o w d C r u x v e d e S a l v a d o r B r i g g m a n, j e n ţ j e n a z á k l a d ě s v ýc h z k u š e n o s t í ( r o z h o v o r y s e z k u š e n ým i c r o w d f u n d e r y, h l u b o k ý p r ů z k u m t r h u a t r e n d ů, d e s e t i l e t í v o d d ě l e n í m a r k e t i n g u a p ě t l e t p r á c e v e s t a r t - u p o v é m i n k u b á t o r u ) t í m v h o d n ým č l o v ě k e m k r o z d á v á n í r a d s m ě r e m k m a r k e t i n g u, p r o p a g a č n í m p r o s t ř e d k ů m a s t r a t e g i í m k a m p a n í. P r á v ě S a l v a d o r B r i g g m a n u r č i l t u t o š e s t i c i n e j l e p š í c h, b o h u ţ e l v š a k j i ţ n e u v á d í k r i t é r i a, d l e k t e r ýc h t a k u č i n i l : 1. P l e d g e m u s i c a n g l i c k ý s e r v e r ; m o d e l a l l o r n o t h i n g ( v š e c h n o n e b o n i c ) ; m o ţ n o s t C F k a m p a n ě n e b o j e n m a r k e t i n g o v é p o m o c i ; ú č t u j e s i 1 5 % z v yb r a n é č á s t k y, 2. S e l l a b a n d e v r o p s k ý s e r v e r, k t e r ý r o z d a l o d r o k u p ř e s 4 m i l i o n y d o l a r ů ; v yu ţ í v á n a n a h r á v a c í m i s p o l e č n o s t m i, s p o n z o r y, u m ě l c i a d a l š í ; n a b í z í i p o d í l y p r o d o n á t o r y ú s p ě š n ýc h p r o j e k t ů ; ú č t u j e s i 1 5 % z v yb r a n é č á s t k y, 3. T u n e f u n d a m e r i c k ý s e r v e r ; u m ě l c i m u s í b ýt a m e r i č t í o b č a n é ; ú č t u j e s i 1 0 % z v yb r a n é č á s t k y; u m o ţ ň u j e n a h r á t 3 p í s n i č k y n a k a m p a ň, a l e d o v o l u j e z v e ř e j n i t o d k a z y n a d a l š í t v o r b u i n t e r p r e t a, 4. A r t i s t s h a r e p l a t f o r m a z a l o ţ e n a r o k u a p o d p o r o v a n á F u n F u n d e d ; j e j i c h p r o j e k t y z í s k á v a j í n e s p o č e t o c e n ě n í n a p ř. 5 c e n G r a m m y a 1 8 n o m i n a c í n a G r a m m y, 5. K i c k s t a r t e r v e l i c e z n á m ý a m e r i c k ý s e r v e r ; z a l o ţ e n n a o d m ě n á c h ; p ř e s h u d e b n í c h p r o j e k t ů, n a k t e r é b yl o v yb r á n o p ř e s 6 2 m i l i o n ů 23

32 d o l a r ů s 5 4 % ú s p ě š n o s t í ; h u d b a t v o ř í n e o b j e m n ě j š í k a t e g o r i i n a k i c k s t a r t e r u, 6. I n d i e g o g o n e j v ě t š í m e z i n á r o d n í C F p l a t f o r m a r o v n ě ţ s h u d e b n í k a t e g o r i í ; d o b r á a l t e r n a t i v a za k i c k s t a r t e r p r o l i d i ţ i j í m i m o A m e r i k u. 1.6 Nejúspěšnější hudební projekty T a t o p o d k a p i t o l a s e v ě n u j e n e j ú s p ě š n ě j š í m h u d e b n í m p r o j e k t ů m p o d p o ř e n ým p o m o c í C F b e z e s p o r u n e j l e p š í h u d e b n í k a m p a ň a k a m p a ň v ů b e c k a m p a n í m A m a n d y P a l m e r, d á l e p a k č e s k ýc h h u d e b n í ch i n t e r p r e t ů V l a d i m í r a a X a v i e r a B a u m a x y. Z a j í m a v ým ú d a j e m p r o s r o v n á n í u m ě l c ů j e p o č e t f a n o u š k ů n a o f i c i á l n í c h p r o f i l e c h s o c i á l n í s í t ě F a c e b o o k, k t e r ý b u d e u v e d e n v ţ d y n a k o n c i o d s t a v c e o d a n é m a u t o r o v i ( v š e c h n y ú d a j e k b ř e z n u ). B l o g s e r v e r u K i c k s t a r t e r ř í k á, ţ e h u d e b n í p r o j e k t y p a t ř í m e z i n e j ú s p ě š n ě j š í v ů b e c j i ţ v r o c e t o b yl o ú s p ě š n ýc h p r o j e k t ů, v t o m t o r o c e d o s á h l o s v é h o c í l e 5 2 % h u d e b n í c h k a m p a n í ( c e l k o v ě p r o j e k t y d o s á h l y 4 4 % ú s p ě š n o s t i a m e z i n e j l e p š í ţ á n r y p a t ř í C o u n t r y ( 6 2 % ), I n d i e r o c k ( 6 0 % ), J a z z ( 5 7 % ) a k l a s i k a ( 5 7 % ) p o z n. ú d a j e s v ě t o v é h o m ě ř í t k a Amanda Palmer A m a n d a M a c K i n n o n G a i m a n P a l m e r, n ě k d y t a k é z n á m á j a k o A m a n d a F u c k i n g P a l m e r, n a r o z e n a v N e w Y o r k u, j e a m e r i c k á u m ě l k y n ě, j e ţ s e p r o s l a v i l a j a k o z p ě v a č k a, s k l a d a t e l k a a t e x t a ř k a s k u p i n y T h e D r e s d e n D o l l s ( v yt v o ř i l y n o v ý h u d e b n í s t yl p u n k o v ý k a b a r e t ). S t u d o v a l a n a L e x i n g t o n H i g h S c h o o l, k d e s e v ě n o v a l a d r a m a t i c k é m u u m ě n í, c o ţ j i p ř i v e d l o k p o u l i č n í m u d i v a d l u z k o u š e l a p e r f o r m a n c e v p o d o b ě ţ i v é s o c h y s n á z v e m T h e E i g h t F o o t B r i d e. P o d l e j e j i c h s l o v ( T e d X, A m a n d a P a l m e r T h e A r t o f A s k i n g, ) j i p r á v ě v ys t u p o v á n í n a u l i c i p ř i v e d l o k n á p a d u C F a p ř e d e v š í m k u m u ţ á d a t o p e n í z e. A m a n d a j e t a k é z n á m á p r o s v o j i 24

33 s p e c i f i c k o u k o m u n i k a c i s f a n o u š k y p o m o c í i n t e r n e t u v yu ţ í v á n e j n o v ě j š í i n o v a c e k p r o p o j e n í n o v ý c h a s t á v a j í c í c h f a n o u š k ů, v l a s t n í f ó r u m, b l o g, v o l n é h u d e b n í a s o c i á l n í s í t ě, d i r e k t m a r k e t i n g a f u n d r a i s i n g. M i m o t o, ţ e s e A m a n d a p yš n í n e j ú s p ě š n ě j š í C F k a m p a n í, m á i j i n é ú s p ě c h y n a p ř N e j l e p š í z p ě v a č k a W F N X / B o s t o n P h o e n i x, N e j ţ h a v ě j š í a n e j s t yl o v ě j š í r o c k o v á z p ě v a č k a, U m ě l e c r o k u B o s t o n M u s i c A w a r d s, 2012 A r t i s t a n d M a n a g e r A w a r d s P i o n e e r A w a r d a d a l š í. V d u b n u o z n á m i l a p r o s t ř e d n i c t v í m i n t e r n e t o v ý c h s t r á n e k K i c k s t a r t e r. c o m, ţ e n a s v o j í s ó l o v o u d e s k u s h á n í t i s í c d o l a r ů. Š l o o v e l k o u u d á l o s t, j e l i k o ţ z p ě v a č k a n e v yd a l a C D o d r o k u , k d y s e s l a v n ě r o z e š l a s n a h r á v a c í s p o l e č n o s t í R o a d r u n n e r, n e b o ť o d m í t l a z e s v é h o k l i p u o d s t r a n i t z á b ě r, k d e j í p o d l e s p o l e č n o s t i n a b ř i š e p ř e č n í v á p ř í l i š v e l k ý š p e k. B ě h e m č t yř l e t é p a u z y v š a k u d r ţ o v a l a k o n t a k t s e s v o j í f a n o u š k o v s k o u z á k l a d n o u p r o s t ř e d n i c t v í m n e j r ů z n ě j š í c h h u d e b n í c h p r o j e k t ů. B ě h e m n ě k o l i k a m ě s í c ů A m a n d a z í s k a l a p o m o c í C F s e r v e r u K i c k s t a r t e r d o l a r ů, č í m ţ p ř e p s a l a h i s t o r i i h u d e b n í h o p r ů m ys l u ( p o d l e o d h a d ů n a h r á v a c í c h s t u d i í j e t o c e n a, z a k t e r o u s e d á v yb u d o v a t k a r i é r a z a č í n a j í c í h o u m ě l c e ). N a v í c s e d e s k a v yd a n á z a t yt o p e n í z e o k a m ţ i t ě d o s t a l a m e z i d e s e t n e j p r o d á v a n ě j š í c h v A m e r i c e. N a s e r v e r u K i c k s t a r t e r l z e d o h l e d a t i d a l š í d v a p r o j e k t y A m a n d y P a l m e r. O b a j s o u ú s p ě š n é - A n E v e n i n g W i t h N e i l G a i m a n & A m a n d a P a l m e r ( %, d o l a r ů ), A m a n d a P a l m e r P r e s e n t s : T r i s t a n A l l e n ' s D e b u t E P ( %, d o l a r ů ). T o h o v š e h o d o s á h l a d í k y s v ým s c h o p n o s t e m k o m u n i k o v a t s d i v á k y a f a n o u š k y. S e r v e r u t h e d i r t. c o m ř e k l a : T w e e t u j u c e l ý d e n. N e m á m p r o b l é m d ě l i t s e o s v ů j ž i v o t. O s v ů j s k u t e č n ý ž i v o t v š e c h n y v ě c i, a ť j s o u s e b e h n u s n ě j š í n e b o p r o b l e m a t i č t ě j š í. N a p r o s t o o d d a n ě s l e d u j u s v ů j b l o g, č t u v š e c h n y k o m e n t á ř e. P t á m s e l i d í n a r a d u, ř e š í m v ě c i, 25

34 o d p o v í d á m n a d o t a z y. N e s c h o v á v á m s e z a z á v o j s l á v y, p r o t o ž e j e m i t o k n i č e m u. C h c i p r o s v é f a n o u š k y z ů s t a t n o r m á l n í a l i d s k á, p r o t o ž e j e n t a k t o f u n g u j e. L i d i, k t e ř í m a j í r á d i m ě a m o j i h u d b u, n e d o s t á v a j í n ě j a k ý d i g i t á l n ě u p r a v e n ý o b r á z e k, a l e m a j í m o ž n o s t v i d ě t, j a k á d o o p r a v d y j s e m. T o j e c e l é k o u z l o. V e l i c e z a j í m a v á j e t a k é j e j í k r á t k á t e o r i e p ř í m o v á z a j í c í s e k C F. N a s v ýc h i n t e r n e t o v ýc h s t r á n k á c h a m a n d a p a l m e r. n e t p í š e : D o n a t i n g = l o v i n g č e s k y D a r o v á n í = m i l o v á n í. J e j í k a m p a ň p o d p o ř i l o f a n o u š k ů, k t e ř í d a r o v a l i od 1 d o l a r u ( d á r c ů ; o d m ě n o u b y l o s t a ţ e n í a l b a ) d o d o l a r ů ( 2 d á r c i ; o d m ě n o u b yl a v e č e ř e s A m a n d o u ). O d m ě n y b yl y z a m ě ř e n y n a v s t u p y n a j e j í d o m á c í v e č í r k y, v o l n é v s t u p e n k y n a v e r n i s á ţ e, t a l í ř e m a l o v a n é A m a n d o u n e b o j e j í u m ě l e c k é k n i h y, z a t í m c o s a m o t n á h u d b a z ů s t á v a l a n a n e j n i ţ š í m s t u p n i o d m ě n. V e l k o u k r i t i k u p a k m u s e l a s n á š e t p o t o m, c o n a v r h l a, ţ e b u d e n a s v é m t u r n é h r á t s d o b r o v o l n í k y, k t e r é o d m ě n í o b j e t í m, p i v e m č i d r o b n ým i d a r y. N a p ř í k l a d S t e v e A l b i n i ( p r o d u c e n t, s p o l u p r á c e n a p ř í k l a d s k a p e l o u N i r v a n a n e b o P i x i e s ) j i t é m ě ř n a ř k l z k r á d e ţ e p o t o m, c o s e m u n e l í b i l o t o, ţ e A m a n d a d o s t a l a o d s v ýc h f a n o u š k ů p ř e s m i l i o n d o l a r ů a o d m í t á p l a t i t s v é h o s t y. A m a n d a n a k o n e c u s t o u p i l a, a v š a k s p e k u l a c e o z h o d n o c e n í v yb r a n ýc h p e n ě z p ř e t r v á v a l y a v z n i k a l y č l á n k y t ýk a j í c í s e b e z p e č n o s t i a z á r u k C F s e r v e r ů n a p ř í k l a d č l á n e k n a s e r v e r u g a w k e r. c o m. 3 P o č e t f a n o u š k ů n a s o c i á l n í s í t i F a c e b o o k Xavier Baumaxa X a v i e r B a u m a x a, v l a s t n í m j m é n e m L i b o r T i c h ý, p í s n i č k á ř a k yt a r i s t a, s e n a r o d i l r o k u v M o s t ě. V d ě t s t v í 3 EFFERSON, Cord. Amanda Palmer's Million-Dollar Music Project and Kickstarter's Accountability Problem. Amanda Palmer's Million-Dollar Music Project and Kickstarter's Accountability Problem [online] [cit ]. Dostupné z: 26

35 n a v š t ě v o v a l l i d o v o u š k o l u u m ě n í, k d e v e 1 4 l e t e c h z a l o ţ i l p r v n í k a p e l u, p o z d ě j i v ys t u p o v a l i s k a p e l a m i V M H a F a u l n a m u s i c, a l e n a k o n e c s e d a l n a s ó l o v o u k a r i é r u. V s o u č a s n é d o b ě m á v yd á n o 6 a l b, v č e t n ě dvoja l b a D a w n t e m p o ( j e d n o C D j e s ó l o v é, n a d r u h é m v ys t u p u j e s k a p e l o u s n a ţ í s e t a k v yj í t v s t ř í c v š e m f a n o u š k ů m ), n a k t e r é z í s k a l p r o s t ř e d k y o d s v ýc h f a n o u š k ů n a C F s e r v e r u H i t h i t. c om. C í l o v o u č á s t k o u X a v i e r a B a u m a x y b yl o k o r u n, n a k o n e c d o s á h l n a k o r u n, c o ţ j e % a z á r o v e ň n e j v yš š í d o s a ţ e n á h r a n i c e p o m o c í t o h o t o s e r v e r u n a h u d e b n í p r o j e k t. S v ým f a n o u š k ů m z a o d m ě n u r o z d á v a l v o l n é v s t u p y n a k o n c e r t s p ř e d á n í m p o d e p s a n é h o C D, t r i č k a, v i n yl o v é d e s k y, g r i l o v á n í s B a u m a x o u ( z a h r a d n í p á r t y, g r i l o v á n í, o b č e r s t v e n í, n o c o v á n í a s n í d a n ě ), v í k e n d s c e l e b r i t o u č i s o u k r o m ý k o n c e r t ( p ř í s p ě v k y o d d o k o r u n ). P o č e t f a n o u š k ů n a s o c i á l n í s í t i F a c e b o o k Vladimír 518 V l a d i m í r 5 1 8, v l a s t n í m j m é n e m V l a d i m í r B r o ţ, n a r o z e n r o k u v P r a z e, j e č e s k ý r a p p e r v ys t u p u j í c í s u s k u p e n í m P e n e ř i s t r ýč k a h o m e b o ye ( P S H ), s a m o s t a t n ě i s j i n ým i h u d e b n í k y a v ě n u j e s e t a k é t v o r b ě k r á t k ýc h k o m i k s ů, k n i ţ n í a č a s o p i s n é i l u s t r a c i. J e t a k é s p o l u m a j i t e l e m v yd a v a t e l s k é s p o l e č n o s t i B i g g B o s s, k d e s v o u d e s k u c h ys t a l i O r i o n, o n ě m ţ j e z m í n k a v n á s l e d u j í c í p o d k a p i t o l e. V r á m c i s a m o s t a t n é k a r i é r y m á n a k o n t ě d v ě a l b a G o r i l a v s. A r c h i t e k t ( ) a I d i o t ( ), z a o b ě z í s k a l o c e n ě n í A n d ě l v k a t e g o r i i d e s k a r o k u hip h o p. Z a a l b u m I d i o t s i n a v í c p ř i p s a l i v í t ě z s t v í v a n k e t ě Ţ e b ř í k m a g a z í n u i R e p o r t ( o c e n ě n o j a k o A l b u m r o k u ). P o m o c í s e r v e r u H i t h i t. c o m c h t ě l d o s á h n o u t n a č á s t k u k o r u n a p o u ţ í t j i n a v yt v o ř e n í v i n yl o v é d e s k y a l b a I d i o t. N a b í d k a p r o v š e c h n y, k t e ř í m u pomohou v r á t i t h i p h o p n a v i n yl, z a č í n á n a l í s t k u n a a u d i o v i z u á l n í k ř e s t n o v é h o a l b a v P r a z e ( p ř í s p ě v e k k o r u n ), p o k r a č u j e p ř e s o r i g i n á l n í C D 27

36 ( K č ) a ţ k d v ě m a v a r i a n t á m v i n y l o v é h o LP. P r v n í s p o č í v á v l u x u s n í m a k l a s i c k é m o f s e t e m p o t i š t ě n é m o b a l u, z a t í m c o d r u h á j e l a h ů d k a p r o s b ě r a t e l e, t e d y V l a d i m í r e m v l a s t n o r u č n ě s í t o t i s k e m p o t i š t ě n é m a d o m a l o v a n é m c o v e r u ( K č ). R a p p e r n a k o n e c d o s á h l n a % s v ý c h p o ţ a d a v k ů, c o ţ j e k o r u n o d p ř i s p ě v a t e l ů. P o č e t f a n o u š k ů n a s o c i á l n í s í t i F a c e b o o k Závěrem k hudebním projektům CF P ř i p r v n í m p o h l e d u n a t yt o p r o j e k t y l z e m l u v i t o n ě k o l i k a s p o l e č n ýc h j m e n o v a t e l í c h. P r v n í m z n i c h j e z v o l e n í ú s p ě š n é h o C F s e r v e r u A m a n d a P a l m e r v yb r a l a n e j z n á m ě j š í z a h r a n i č n í s e r v e r, X a v i e r B a u m a x a a V l a d i m í r n e j z n á m ě j š í č e s k ý s e r v e r, k t e r ý v d n e š n í d o b ě z a č í n á v yu ţ í v a t v í c e u m ě l c ů. T o d o k a z u j e n a p ř í k l a d d a l š í u m ě l e c z č e s k é h i p h o p o v é s c é n y, O r i o n. T e n z v o l i l s t e j n o u c e s t u j a k o j e h o k o l e g a V l a d i m í r t e d y s e r v e r H i t h i t. c om ( z i s k %, K č, p ř i s p ě v a t e l ů, f a n o u š k ů n a s o c i á l n í s í t i F a c e b o o k ). V š e c h n y t ř i p r o j e k t y t a k é m a j í m o t i v a č n í v i d e o d o s t u p n é n a s v ě t o v é m s e r v e r u yo u t u b e. c o m a j s o u v e l i c e s n a d n o d o h l e d a t e l n é s t a č í z a d a t j m é n o u m ě l c e a n á z e v d a n é h o C F s e r v e r u. D a l š í m s p o l e č n ým j m e n o v a t e l e m j e z á k l a d n a f a n o u š k ů a p r o f i l y n a s o c i á l n í c h s í t í c h. V š i c h n i j m e n o v a n í u m ě l c i m a j í n a F a c e b o o k u p o č e t o b d i v o v a t e l ů v ř á d e c h t i s í c ů. V e l i c e z a j í m a v ý j e t r e n d s o c i á l n í s í t ě T w i t t e r, k t e r á u n á s n e m á t a k o v é v yu ţ i t í j a k o v z a h r a n i č í. Ţ á d n ý z v ýš e j m e n o v a n ýc h n e m á n a t é t o s í t i z a l o ţ e n ý p r o f i l, a č k o l i v s e o n i c h v n ě k t e r ýc h p ř í s p ě v c í c h h o v o ř í, z a t í m c o A m a n d a P a l m e r t e n t o p r o s t ř e d ek k o m u n i k a c e v yu ţ í v á. S l e d u j e j i u ţ i v a t e l T w i t t e r u ( n ě c o j a k o f a n o u š k o v s t v í n a F a c e b o o k u ). T ř e t í s o c i á l n í s í t í j e Goo g l e p l u s, t a j e o v š e m p r o z a t í m v e v ýv o j i a s v é u ţ i v a t e l e s i t e p r v e h l e d á i z d e m ů ţ e m e n a j í t A m a n d u P a l m e r a p ř e k v a p i v ě i X a v i e r a B a u m a x u, z a t í m c o O r i o n a V l a d i m í r t u t o s í ť 28

37 p r o z a t í m n e v yu ţ í v a j í. V í c e k s o c i á l n í m s í t í m v k a p i t o l e 2. 5 S o c i á l n í s í t ě. 1.7 Crowdfunding a legislativa O C F v z n i k á v p o s l e d n í d o b ě o b r o v s k á s p o u s t a č l á n k ů, d i s k u z í a p u b l i k a c í. O v š e m s l o u p k ů v ě n o v a n ý ch l e g i s l a t i v n í s t r á n c e j e v e l m i m á l o, c o ţ m ů ţ e p ř i n é s t p r o b l é m y p ř i a p l i k o v á n í p r á v n í c h, d a ň o v ýc h a ú č e t n í c h a s p e k t ů p o d n i k á n í. U CF n e j d e o v e ř e j n o u s b í r k u, k t e r á j e v Č R s t r i k t n ě r e g u l o v á n a - 1 o d s t. 1 z á k o n a č / S b. : ( 1 ) V e ř e j n o u s b í r k o u j e z í s k á v á n í a s h r o m a ž ď o v á n í d o b r o v o l n ý c h p e n ě ž i t ý c h p ř í s p ě v k ů o d p ř e d e m n e u r č e n é h o o k r u h u p ř i s p ě v a t e l ů p r o p ř e d e m s t a n o v e n ý v e ř e j n ě p r o s p ě š n ý ú č e l, z e j m é n a h u m a n i t á r n í n e b o c h a r i t a t i v n í, r o z v o j v z d ě l á n í, t ě l o v ý c h o v y n e b o s p o r t u, n e b o o c h r a n a k u l t u r n í c h p a m á t e k, t r a d i c n e b o ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í ( d á l e j e n " s b í r k a " ). S b í r k u j e o p r á v n ě n a k o n a t z a p o d m í n e k s t a n o v e n ý c h t í m t o z á k o n e m p o u z e p r á v n i c k á o s o b a. P r o z j i š t ě n í ú p r a v y C F v z á k o n ě b yl a z v o l e n a n e j j e d n o d u š š í c e s t a, a t o p r o s t ř e d n i c t v í m d o t a z u n a p r o v o z o v a t e l e C F s e r v e r u. N a o t á z k y o h l e d n ě l e g i s l a t i v y o d p o v ě d ě l a J a n a E c k s t e i n o v á, s t r á ţ c e p r o j e k t ů H i t h i t. c o m ( b yl a u t o r e m v yb r á n j a k o n e j ú s p ě š n ě j š í u n á s ). P r v n í d o t a z s m ě ř o v a l n a c e l k o v o u l e g i s l a t i v n í s t r á n k u c r o w d f u n d i n g u a v yp l yn u l y z n ě j n í ţ e z m i ň o v a n é z á v ě r y o j a k é m s i n e z á j m u M i n i s t e r s t v a f i n a n c í a z á k o n u č / S b. D a l š í o t á z k a s e t ýk a l a z á k o n a o v e ř e j n ýc h s b í r k á c h, j e h o ţ j a k é k o l i v o v l i v ň o v á n í C F u n á s p í. E c k s t e i n o v á v yv r á t i l a a s v o j i o d p o v ě ď d o p l n i l a z m í n k o u o n u t n o s t i s e r v e r u ř í d i t s e d l e p l a t n ýc h z á k o n ů t ý k a j í c í c h s e p o d n i k á n í. C F n e n í v l e g i s l a t i v ě n i j a k f o r m u l o v á n a j d e t a k o n ě c o, c o s i ţ i j e v l a s t n í m ţ i v o t e m. P o d l e v yj á d ř e n í M i n i s t e r s t v a 29

38 f i n a n c í n e m á C F t a k v e l k é o b r a t y, a b y b yl s p e c i f i c k y l e g i s l a t i v n ě r e g u l o v á n. C F s e r v e r ů, k o n k r é t n ě H i t h i t. c om ( p o d l e e m a i l o v é k o m u n i k a c e v i z p ř í l o h a č. 2 - E m a i l o v á k o m u n i k a c e p r á v n í s t r á n k a ), s e v š a k t ýk á z á k o n č / S b. o n ě k t e r ýc h o p a t ř e n í c h p r o t i l e g a l i z a c i v ýn o s ů z t r e s t n é č i n n o s t i a f i n a n c o v á n í t e r o r i s m u, k t e r ý jim ( p o t a ţ m o p l a t e b n í b r á n ě, k t e r o u p o u ţ í v a j í ) u k l á d á i d e n t i f i k o v a t k a ţ d é h o, k o m u p o s í l a j í f i n a n c e ( v í c e n e ţ E U R, c o ţ j s o u v p ř í p a d ě H i t h i t. c o m v š i c h n i ). V š e c h n y C F s e r v e r y z m i ň o v a n é v k a p i t o l e 1. 5 C F S e r v e r y j s o u s p o l e č n o s t m i s r u č e n í m o m e z e n ým, t u d í ţ p r á v n i c k ým i o s o b a m i. N a p ř í k l a d s e r v e r H i h i t. c om u v á d í j a k o p ř e d m ě t p o d n i k á n í z p r a c o v á n í d a t, s l u ţ b y d a t a b a n k, s p r á v a s í t í ; p o s k yt o v á n í s o f t w a r e a p o r a d e n s t v í v o b l a s t i s o f t w a r e a h a r d w a r e ; v ýr o b a, o b c h o d a s l u ţ b y n e u v e d e n é v p ř í l o h á c h 1 a ţ 3 ţ i v n o s t e n s k é h o z á k o n a. 30

39 2 Marketingová komunikace CF projektů V e d r u h é k a p i t o l e s e t a t o p r á c e v ě n u j e m a r k e t i n g o v é k o m u n i k a c i C F p r o j e k t ů, t e d y k o m u n i k a c i u m ě l c ů s e s v ým i f a n o u š k y a p o t e n c i o n á l n í m i d á r c i, k t e r é s e s n a ţ í o s l o v i t a z á r o v e ň m o t i v o v a t k p ř i s p ě n í n a j e j i c h t v o r b u, j e l i k o ţ t a j e b e z e s p o r u p o d s t a t o u c r o w d f u n d i n g u. Z a b ýv á s e s t i m u l a c í d á r c ů p o m o c í s ys t é m u o d m ě n, p o u ţ í v á n í m s o c i á l n í c h s í t í, i n t e r n e t o v o u k o m u n i k a c í, p r a c í s k o m u n i t o u, o b s a h o v ým m a r k e t i n g e m a t v o r b o u m o t i v a č n í h o v i d e a, c o ţ j s o u p r o s t ř e d k y, p o m o c í k t e r ýc h m o h o u u m ě l c i d o s á h n o u t s v ýc h f u n d r a s i n g o v ýc h c í l ů a j s o u s p o l e č n ým j m e n o v a t e l e m C F k a m p a n í. H yp o t é z a t é t o d i p l o m o v é p r á c e v p o d s t a t ě ř í k á, ţ e t a t o k o m u n i k a c e s m ě r e m k p o t e n c i á l n í m d á r c ů m b y m ě l a b ýt n í z k o n á k l a d o v á, a b y n e d o c h á z e l o k p l ýt v á n í v y b r a n ým i p ř í s p ě v k y. T u t o s k u t e č n o s t o p ě t p o t v r z u j e e m a i l o v á k o m u n i k a c e ( v i z p ř í l o h a č. 3 - E m a i l o v á k o m u n i k a c e i n t e r n e t a f a n o u š c i ) s j e d n í m z e s p r á v c ů č e s k é h o s e r v e r u H i t h i t. c om, j e n ţ p o v a ţ u j e z a s p o l e č n é h o j m e n o v a t e l e i n t e r n e t a z á k l a d n u f a n o u š k ů. T o d o k a z u j e t a k é p o z o r o v á n í j e d n o t l i v ý c h p r o j e k t ů, o k t e r ýc h s e f a n o u š c i d o z v í d a j í p ř e d e v š í m p r o s t ř e d n i c t v í m C F s e r v e r ů, s o c i á l n í c h s í t í, v n e p o s l e d n í ř a d ě p a k o s o b n ě n a k o n c e r t e c h s a m o t n ýc h u m ě l c ů a v n ě k t e r ýc h p ř í p a d e c h i z m é d i í. S e r v e r H i t h i t. c om v p o s t u p u o z n a č u j e š í ř e n í i n f o r m a c í o p r o j e k t e c h j a k o š e p t a n d u b o d 3 ( v i z k a p i t o l a 1. 3 F u n g o v á n í C r o w d f u n d i n g u ), t a z a h r n u j e s d í l e n í n a s o c i á l n í c h s í t í c h, z a l o ţ e n í b l o g u, k o n t a k t o v á n í t r a d i č n í c h m é d i í a z a s v ě c e n í r o d i n y, p ř á t e l a k o l e g ů. K r e a t i v c i s o b ě. c z o d k a z u j e n a n á s l e d u j í c í p o s t u p. N e j p r v e s d í l e n í v e v i r t u á l n í m s v ě t ě i n t e r n e t u o d e s l a t e m a i l k a ţ d é m u, j e h o ţ a d r e s u a u t o r m á, a t o v e t ř e c h v l n á c h. V p r v é ř á d ě i n f o r m o v a t o p r o j e k t u ( p o p i s p r o j e k t u a z d ů r a z n ě n í, ţ e b e z p o d p o r y n e u s p ě j e ), n á s l e d n é p ř i p o m e n u t í t r v á n í p r o j e k t u, a v e 31

40 t ř e t í v l n ě u p o z o r n ě n í n a k o n č í c í k a m p a ň ( z h r u b a t ýd e n p ř e d u k o n č e n í m ). P o d l e K r e a t i v i c i s o b ě. c z j e e m a i l n e j o s o b n ě j š í z e l e k t r o n i c k é k o m u n i k a c e a p ř e č t e s i j e j n e j v í c e l i d í. V d a l š í m b o d ě p ř i c h á z í n a ř a d u s d í l e n í n a s o c i á l n í c h s í t í c h, v yt v o ř e n í s k u p i n y a p o z v á n í v š e c h s v ý c h p ř á t e l. K r e a t i v c i v š a k d o p o r u č u j í n e z ů s t á v a t p o u z e v e v i r t u á l n í m s v ě t ě i n t e r n e t u p r o j e k t y s e v ě t š i n o u t ýk a j í l o k a l i t y n e b o k o m u n i t y v yt i s k n u t í l e t á k ů, v i z i t e k s p o p i s e m p r o j e k t u a n á s l e d n ý r o z n o s v d a n é o b l a s t i. P o s l e d n í r a d o u j e i o s l o v e n í c e l o p l o š n ýc h a c e l o s t á t n í c h m é d i í. N a s e r v e r u S t a r t o v a č. c z l z e n a j í t č l á n e k z d ů r a z ň u j í c í n ě k o l i k t i p ů, d o p o r u č e n í a n e p o v i n n ý c h p r a v i d e l, k t e r á b y m ě l a d o p o m o c i p ř i v é s t p r o j e k t č i k a m p a ň k ú s p ě š n é m u k o n c i. N e j d ř í v e j e d ů l e ţ i t é u v ě d o m ě n í s i n ě k o l i k a p r a v i d e l : 1. S t o j í t o č a s č a s n a d v ym ýš l e n í m d o b r é k a m p a n ě, n a t á č e n í m m o t i v a č n í h o v i d e a, v y m ýš l e n í m o d m ě n, k a l k u l a c í n á k l a d ů a n a d k o m u n i k a c í p r o j e k t u, 2. N e d ě l a t k o m p r o m i s y f i n a n c o v á n í p o m o c í C F p ř i n á š í m o ţ n o s t u d ě l a t s i v ě c i p ř e s n ě t a k, j a k d o t yč n ý c h c e, 3. N e v ě ř i t p o c h y b o v a č ů m n e v ě ř i t l i d e m, k t e ř í n e v ě ř í v l o a j a l i t u č e s k é h o n á r o d a ( t e n p ř i s p í v á n e m a l é č á s t k y n a c h a r i t u a p o d. p o z n. : ţ á d n ý ú ř a d n e e v i d u j e, k o l i k r o č n ě Č e š i p o š l o u n a d o b r o č i n n é ú č e l y ), 4. D o b ř e s p o č í t a t n á k l a d y b r á t v p o t a z v e š k e r é n á k l a d y s p o j e n é s p r o j e k t e m a v y t v o ř i t s i r e z e r v u ( n á k l a d y n a v ýr o b u, p o š t o v n é n a r o z e s l á n í o d m ě n, z a p l a c e n í s e r v e r u z a v e d e n í k a m p a n ě + b a n k o v n í p o p l a t k y a t d. ). N a t a t o p r a v i d l a n a v a z u j í t i p y v ě n o v a n é j e d n o t l i v ým b o d ů m z m í n ě n ým v o d r á ţ c e j e d n a S t o j í t o č a s : 32

41 - T i p 1 B u ď t e u p ř í m n í L i d é n e j s o u h l o u p í, a t a k j e t ř e b a u v ě d o m i t s i, ţ e p o k u d s e j i m l ţ e, j s o u s c h o p n i cel ý p r o j e k t v e l m i r yc h l e s h o d i t a o d s o u d i t j e j k n e ú s p ě c h u, - T i p 2 P o j m e n o v á n í p r o j e k t u E x i s t u j e n e p s a n é p r a v i d l o, ţ e p r á v ě t i t u l e k p r o d á v á, - T i p 3 Ú v o d n í v i d e o M o t i v a č n í v i d e o j e n e j l e p š í m p r o s t ř e d k e m, j a k p r o j e k t p ř e d s t a v i t p o t e n c i á l n í m d á r c ů m. Č l o v ě k m n o h e m l é p e a m n o h e m r a d ě j i s l e d u j e n a t o č e n ý m a t e r i á l, n e ţ p s a n ý t e x t. D ů l e ţ i t é j e z m í n i t k d o j e a u t o r e m, o č e m p r o j e k t j e, k o l i k p e n ě z j e t ř e b a, d á l e v yz v a t l i d i k p ř í m é p o d p o ř e a p o d ě k o v á n í ( d o p o r u č o v a n á d é l k a v i d e a j e 3 5 m i n u t ), - T i p 4 S y s t é m O d m ěn O d m ě n a j e t o, c o d á r c e o b d r ţ í z a s v ů j d a r. V ym ýš l e n í a n a s t a v e n í z a j í m a v ýc h p r o t i h o d n o t m ů ţ e b ýt p r o p r o j e k t m i n i m á l n ě s t e j n ě d ů l e ţ i t é j a k o z a j í m a v o s t p r o j e k t u s a m o t n é h o. T v o r b a s ys t é m u o d m ě n s e n e d o p o r u č u j e p o d c e ň o v a t!, - T i p 5 D o p o r u č e n é o d m ě n y Vho d n é j s o u t y, j e ţ j s o u k r e a t i v n í a z a j í m a v é, v á z a n é k d a n é m u p r o j e k t u, v l a s t n o r u č n ě v yr o b e n é, z á ţ i t k o v é o d m ě n y ( m o ţ n o s t ú č a s t i j a k o d i v á k v e s t u d i u, n a z k o u š k á c h a p o d. l e v n é a m i m o ř á d n ě a t r a k t i v n í ; m o ţ n o s t p ř í m é ú č a s t i n a p r o j e k t u j a k o v y s t u p u j í c í ). D o b r é j e v yt v o ř i t m i x m e n š í c h ( K č ) a s t ř e d n í c h d a r ů ( K č ). V ţ á d n é m p ř í p a d ě s e n e s m í s l i b o v a t n ě c o, c o a u t o r n e n í s c h o p e n s p l n i t, a r o g a n t n í o d m ě n y ( o b s l u h o v á n í k a p e l y a p o d. ) a p ř í m o z a k á z a n é j s o u t y, j e ţ m a j í c h a r a k t e r d r o g y n e b o s e x u á l n í s l u ţ b y. 33

42 2.1 Systém odměn T é m ě ř v š e c h n y C F s e r v e r y n a b í z e j í n a s t a v e n í s ys t é m u o d m ě n, p ř e d e v š í m t y č e s k é, k t e r é p r o z a t í m f u n g u j í n a p r i n c i p u a l l o r n o t h i n g v e f o r m ě P l e d g e - b a s e d CF. T o v p r a x i z n a m e n á, ţ e u m ě l e c m u s í d o s á h n o u t p o ţ a d o v a n é č á s t k y n e b o n e o b d r ţ í ţ á d n é p ř í s p ě v k y a n a v í c s v ým d á r c ů m n a b í z í o n y o d m ě n y. O d m ě n y j s o u o d s t u p ň o v á n y, č í m v yš š í p ř í s p ě v e k, t í m l e p š í a l á k a v ě j š í o d m ě n a. J a k o p ř í k l a d l z e u v é s t v ýš e z m i ň o v a n é ú s p ě š n é p r o j e k t y A m a n d a P a l m e r, V l a d i m í r a X a v i e r B a u m a x a. S e r v e r k r e a t i v c i s o b e. c z o z n a č u j e s ys t é m o d m ě n j a k o : S y s t é m o d m ě n j e n á s t r o j, k t e r ý m p ř i s p ě v a t e l e n e n e c h á t e a n i c h v í l i n a p o c h y b á c h o t o m, ž e V á š p r o j e k t j e t e n n e j l e p š í. Z á l e ž í j e n n a k r e a t i v c i, j a k ý m i o r i g i n á l n í m i o d m ě n a m i d o k á ž e p ř i s p ě v a t e l e m o t i v o v a t k p o d p o ř e p r o j e k t u. N e b o j t e s e n á m n a p s a t o r a d u s v ý b ě r e m o d m ě n. S p o l e č n ě v y m y s l í m e n e o d o l a t e l n é o d m ě n y!. 4 A u t o r t é t o p r á c e b y v t o m t o b o d ě r á d z d ů r a z n i l s l o v o m o t i v o v a t a o d k á z a l t a k n a k a p i t o l u M o t i v a c e i n v e s t o r ů. S t a r t o v a č. c z u v á d í i o d m ě n y, k t e r é d o p o r u č u j e, n e d o p o r u č u j e a p ř í m o z a k a z u j e. J e j i c h v ýč e t l z e n a l é z t v ú v o d u k a p i t o l y 2 M a r k e t i n g o v á k o m u n i k a c e C F p r o j e k t ů j a k o T i p 5. P ř i t v o r b ě s ys t é m u o d m ě n j e n e j d ů l e ţ i t ě j š í, a b y s i a u t o r u v ě d o m i l, ţ e p r á v ě o n j e t e n, j e n ţ b y m ě l s v é f a n o u š k y, p ř á t e l é a r o d i nu n e l é p e z n á t ( k a ţ d ý z n i c h t o t i ţ c h c e n a j í t n ě c o p r o s e b e ). D a l š í r a d y k n a s t a v o v á n í o d m ě n s e p s a l S a l v a d o r B r i g g m a n. T e n d o p o r u č u j e : 4 Co je systém odměn. In: [online]. [cit ]. Dostupné z: 34

43 - P o s t u p n o u p r o g r e s i t e d y p o s t u p n ý n á r ů s t h o d n o t y c e n ( n a p ř í k l a d p o s t o v k á c h k o r u n ). V e l k é s k o k y z p ů s o b u j í j a k é s i m e z i p r o s t o r y, k d y s i d á r c e n ě k t e r é h o d n o t y n e m ů ţ e d o v o l i t, a l e p ř e s t o c h c e p ř i s p ě t, - S l e v y z a v č a s n o u r e z e r v a c i p ř i n á š í m o t i v a c i d á r c e k d ř í v ě j š í m u p ř i s p ě n í, - Z a p o j e n í d á r c ů d o v ý r o b n í h o p r o c e s u z p r o s t ř e d k o v á v á j a k ýs i p o c i t v l a s t n i c t v í p r o j e k t u a s o u n á l e ţ i t o s t i, - L i m i t o v a n á e d i c e o d m ě n v yt v á ř í p o c i t n a l é h a v o s t i a j s o u t a k é s k v ě l ým z p ů s o b e m, j a k p o d ě k o v a t p ř í z n i v c ů m z a j e j i c h p o d p o r u Systém odměn Amandy Palmer A m a n d a P a l m e r s i c e n e m á s v ů j ú s p ě c h p o s t a v e n ý n a s ys t é m u o d m ě n, n ýb r ţ n a s k v ě l é p r á c i s e s v ým i f a n o u š k y a k o m u n i t o u, n i c m é n ě j e j í o d m ě n y j s o u v e l i c e n á p a d i t é ( č l á n e k n a b l o g u s e r v e r u K i c k s t a r t e r. c o m s n á z v e m W h y A m a n d a P a l m e r? o A m a n d ě p ř í m o ř í k á, ţ e j í l i d é p ř i s p ě l i p r á v ě p r o t o, ţ e j e t í m, k d o j e, i k d yţ n e n í n e j z n á m ě j š í m č l o v ě k e m n a s v ě t ě, a p r o t o, ţ e k o m u n i k u j e s l i d m i p ř í m o, j e u p ř í m n á a v š e c o d ě l á j e n a p r o s t o t r a n s p a r e n t n í ). A m a n d ě P a l m e r m o h l i d á r c i p ř i s p í v a t o d j e d n o h o p o d e s e t t i s í c d o l a r ů : - Z a 1 d o l a r d á r c e o b d r ţ e l D i g i t a l d o w n l o a d - e x k l u s i v n í s t a ţ e n í C D s b o n u s o v ým i p í s n i č k a m i ( p ř í s p ě v k ů ), - Z a 5 d o l a r ů D e l u x e d i g i t a l d o w n l o a d - s t a ţ e n í C D v č e t n ě P D F s o u b o r u s t e x t y, f o t k a m i, b o o k l e t y a o b r á z k y ( p ř í s p ě v k ů ), - Z a 2 5 d o l a r ů B a c k e r - e x c l u s i v e l i m i t e d e d i t i o n CD - C D v o b a l u s 2 4 s t r á n k o v ým b o o k l e t e m, e x k l u s i v n í s t a ţ e n í C D a k a r t u s p o d ě k o v á n í m ( p ř í s p ě v k ů ), 35

44 - Z a 5 0 d o l a r ů - B a c k e r - e x c l u s i v e l i m i t e d e d i t i o n V i n y l C D, v i n yl o v á d e s k a, b o o k l e t, e x k l u s i v n í d o w n l o a d, d ě k o v n á k a r t a ( p ř í s p ě v k ů ), - Z a d o l a r ů - B a c k e r - e x c l u s i v e s i g n e d a r t b o o k C D, v i n yl o v á d e s k a, p o d e p s a n ý b o o k l e t, o b r á z k y o d v í c e n e ţ 3 0 u m ě l c ů i n s p i r o v a n ýc h h u d b o u A. P a l m e r., e x k l u s i v n í d o w n l o a d, d ě k o v n á k a r t a ( p ř í s p ě v k ů ), - Z a d o l a r ů - B a c k e r - e x c l u s i v e s i g n e d a r t b o o k + C D p o d e p s a n é o b r á z k y o d u m ě l c ů, C D n e b o v i n yl o v á des k a, d e l u x e d o w n l o a d b a l í č e k a d ě k o v n á k a r t a ( p ř í s p ě v k ů ), - Z a d o l a r ů - B o s t o n : a r t o p e n i n g / b a c k e r p a r t y v s t u p e n k a n a v ýs t a v u v B o s t o n u s v ys t o u p e n í A. P a l m e r s T h e G r a n d T h e f t o r c h e s t r a, C D n e b o v i n yl o v á d e s k a, p o d e p s a n ý b o o k l e t, d e l u x e d o w n l o a d b a l í č e k a d ě k o v n á k a r t a ( 7 0 p ř í s p ě v k ů ), - Z a d o l a r ů V IP v s t u p y n a s p e c i á l n í v ýs t a v y v r ů z n ýc h z e m í c h S p o j e n ýc h s t á t ů, v č e t n ě o b č e r s t v e n í, v ýs t u p u A. P a l m e r s T h e G r a n d T h e f t o r c h e s t r a, C D n e b o v i n yl o v á d e s k a, p o d e p s a n ý b o o k l e t, d e l u x e d o w n l o a d b a l í č e k a d ě k o v n á k a r t a ( p ř í s p ě v k ů ), - Z a d o l a r ů - C u s t o m - p a i n t e d t u r n t a b l e + v i n y l & CD + s i g n e d a r t b o o k v l a s t n o r u č n ě m a l o v a n é t a l í ř e, v i n yl o v á d e s k a a C D, p o d e p s a n ý b o o k l e t, d e l u x e d o w n l o a d b a l í č e k a d ě k o v n á k a r t a ( 4 4 p ř í s p ě v k ů ), - Z a d o l a r ů - D o n u t w i t h a r o c k s t a r V IP v s t u p e n k a n a k o n c e r t v č e t n ě s e t k á n í s A. P a l m e r a s p o l e č n é h o s n ě z e n í D o n u t ( k o b l i h a ), C D a v i n yl o v á d e s k a, p o d e p s a n ý b o o k l e t, d e l u x e d o w n l o a d b a l í č e k, d ě k o v n á k a r t a a o b r á z e k D o n u t u o d A. P a l m e r ( p ř í s p ě v k ů ), - Z a d o l a r ů A F P H o m e p a r t y p a r t y s A. P a l m e r u d á r c e d o m a, V IP v s t u p e n k a n a k o n c e r t, C D 36

45 a v i n yl o v á d e s k a, d e l u x e d o w n l o a d b a l í č e k a d ě k o v n á k a r t a ( 3 4 p ř í s p ě v k ů ), - Z a d o l a r ů - A r t - s i t t i n g & d i n n e r w i t h A F P - O d p o l e d n e n e b o v e č e r s t r á v e n ý s A. P a l m e r, k t e r ý d á r c e n a m a l u j e v e v e l k é m f o r m á t u p ř i p o s l e c h u h u d b u, m o ţ n o z a m ě n i t z a m a l o v á n í p r s t e m č i j a k k o l i v j i n a k s t r á v e n é o d p o l e d n e. S ys t é m o d m ě n A. P a l m e r v yk a z u j e v e l k o u p r o p r a c o v a n o s t ( 1 2 s t u p ň ů, n a r o z d í l o d č e s k ýc h = 6 s t u p ň ů o d m ě n n a s e r v e r u H i t h i t. c o m ). V ě t š i n a z d a r ů u k a z u j e v ýj i m e č n o s t, j s o u t e d y v p o d o b ě p ř e d m ě t ů, k t e r é n e j s o u v o l n ě p r o d e j n é č i d o k o n c e z á ţ i t k ů, k e k t e r ým s e d o s t a n e p o u z e k a m a r á d A m a n d y Systém odměn Xavier Baumaxa a Vladimír 518 J a k j i ţ b yl o ř e č e n o, X a v i e r B a u m a x a a V l a d i m í r v yu ţ i l i k e s v é s b í r c e s e r v e r H i t h i t. c om, t e n p o s k yt u j e p o u z e š e s t i s t u p ň o v ý s ys t é m o d m ě n. O s t a t n í s e r v e r y p o u ţ í v a j í v a r i a c e, k t e r é s i u m ě l e c v ym ys l í ( n a p ř í k l a d M ň á g a a Ţ ď o r p d o k o n c e 2 4 s t u p ň ů n a s e r v e r u S t a r t o v a č. c z, s e r v e r K r e a t i v c i s o b ě. c z a p r o j e k t Ţ a m b o š i s t u p ň ů ). Z n á m é o s o b n o s t i s e v š a k p r o z a t í m d r ţ í p o u z e s e r v e r u H i t h i t. c o m, p r o t o n í ţ e u k á z k a z p r o j e k t u V l a d i m í r a : - Z a K č l í s t e k n a a u d i o v i z u á l n í k ř e s t d e s k y ( 3 p ř i s p ě v a t e l é ), - Z a K č o r i g i n á l n í n o v é a l b u m n a C D ( 3 1 p ř i s p ě v a t e l ů ), - Z a K č 2 k s n o v é h o a l b a n a o r i g i n á l n í m C D, o b ě s j e h o p o d p i s e m ( 7 p ř i s p ě v a t e l ů ), - Z a K č n o v é a l b u m n a v i n yl u v k l a s i c k é m o f s e t e m p o t i š t ě n é m o b a l u + v l o ţ e n é a l b u m n a C D v j e d n o d u c h é p o š e t c e ( 1 4 p ř i s p ě v a t e l ů ), 37

46 - Z a K č n o v é a l b u m n a v i n yl u v s í t o t i s k e m p o t i š t ě n é m a d o m a l o v a n é m o b a l u, č í s l o v a n é m a p o d e p s a n é m ( l i m i t o v a n á e d i c e ) + v l o ţ e n é a l b u m n a C D v j e d n o d u c h é p o š e t c e ( 5 1 p ř i s p ě v a t e l ů ), - Z a K č l í s t e k n a a u d i o v i z u á l n í k ř e s t n o v é d e s k y, p o d e p s a n é o r i g i n á l n í C D, v i n yl v s í t o t i s k e m p o t i š t ě n é m a d o m a l o v a n é m o b a l u - č í s l o v a n é m a p o d e p s a n é m ( l i m i t o v a n á e d i c e ), o r i g i n á l n í C D p r v n í s ó l o v é d e s k y G o r i l a v s. A r c h i t e k t ( 1 7 p ř i s p ě v a t e l ů ). P o s r o v n á n í č e s k é a z a h r a n i č n í s c é n y h u d e b n í c h p r o j e k t ů l z e v i d ě t i h n e d n ě k o l i k r o z d í l ů. P r v n í m z n i c h j e v ýš e p ř í s p ě v k ů, u n á s j s o u v ř á d e c h s t o v e k m a x i m á l n ě t i s í c ů ( n e j v yš š í u X. B a u m a x y = K č ), z a t í m c o v z a h r a n i č í j s o u b ě ţ n é ţ á d a n é č á s t k y i v ř á d e c h d e s e t i t i s í c ů k o r u n, a č k o l i v s a m o t n é p ř í s p ě v k y v t a k o v é v ýš i j s o u v ýj i m e č n é ( A. P a l m e r = d o l a r ů = z h r u b a k o r u n ; S t e v e G r a n d = d o l a r ů ). D a l š í m r o z d í l e m j e i p o č e t p ř i s p ě v a t e l ů, k t e r ý j e u n á s v ýr a z n ě n i ţ š í, a t o d í k y p o z i c i C F, j e ţ s i u n á s t e p r v e v yb u d o v á v á t r a d i c i ( p o d l e v ýz k u m u z r o k u z n a l o z r e s p o n d e n t ů p o j e m C F p o u z e 3 7 % d o t a z o v a n ýc h a 6 5 % z n i c h n i k d y n a ţ á d n ý p r o j e k t t í m t o z p ů s o b e m n e p ř i s p ě l o ; v i z p ř í l o h a č. 4 - D o t a z n í k o c r o w d f u n d i n g u ). R o z d í l y p a k m o h o u b ýt i v j e d n o t l i v ýc h o d m ě n á c h v yš š í h o ř á d u, k d y A. P a l m e r a X a v i e r B a u m a x a m í ř í n a o s o b n í s e t k á n í s e s v ým i f a n o u š k y/ p ř i s p ě v a t e l i, z a t í m c o V l a d i m í r k l a d e d ů r a z n a f i n a n č n í a v ýj i m e č n é h o d n o t y d a r ů. 2.2 Motivační video T é m ě ř u v š e c h p r o j e k t ů, k t e r é s e s n a ţ í z a u j m o u t s v o j í C F k a m p a n í, l z e n a l é z t m o t i v a č n í v i d e o, k t e r é v ys v ě t l u j e s m ys l p r o j e k t u a m ě l o b y p o t e n c i á l n í h o d á r c e p ř i m ě t k u s k u t e č n ění 38

47 p ř í s p ě v k u, a v š a k n e n í n e z b yt n o s t í ( o v š e m b l o g s e r v e r u K i c k s t a r t e r. c o m u v á d í, ţ e p r o j e k t y s v i d e e m j s o u ú s p ě š n ě j š í n e ţ t y b e z n ě j c c a 54 % p r o t i 39 %). T e n t o s p o t t a k é o d b o u r á v á a n o n ym i t u i n t e r n e t u a p ř i s p ě v a t e l é t a k m a j í m o ţ n o s t a u t o r a p r o j e k t u l é p e p o z n a t. S e r v e r K r e a t i v c i s o b e. c z v k r á t k o s t i d o p o r u č u j e n á s l e d u j í c í k r i t é r i a v i d e a : - U p ř í m n o s t = d o p l ň u j e i s e r v e r H i t h i t. c z, k t e r ý h o v o ř í o p r o j e k t u s p o t e n c i á l e m n a ú s p ě c h j a k o o p r o j e k t u, d o k t e r é h o j d e a u t o r n a p l n o, d á v á m u s r d c e, p r a c u j e s e m o c e m i, j e u p ř í m n ý, o c e ň u j e d o n á t o r y, m á h l a v u a p a t u ( + n e p o d c e n ě n í p ř í p r a v y p r e z e n t a c e n á p a d u, p ř í p r a v a o r i g i n á l n í h o v i d e a, j a s n é h o p r o j e v u a s r o v n a n ýc h m yš l e n e k ), - Ž á d n á f o r m a n e n í š p a t n ě ( j e n a a u t o r o v i, j a k t o c í t í a c h c e ), - N e z á l e ž í n a k v a l i t ě z á z n a m u ( p o u ţ i t í f o t o a p a r á t u č i m o b i l n í h o t e l e f o n u n e n í p ř e k á ţ k o u ), - D ů l e ž i t é j e p ř e d s t a v e n í s e b e s a m a a p r o j e k t u ( p r o č t o d o t yč n ý d ě l á, c o j e j k t o m u v e d e a c o j e j n a t o m b a v í ) - N e d ě l a t j e j p ř í l i š d l o u h é ( k v ů l i z t r á t ě p o z o r n o s t i d i v á k a ; i d e á l n í d é l k a v i d e a 2 3 m i n u t y ). D o p o r u č e n í o d S t a r t o v a č. c z l z e n a l é z t v ú v o d u t é t o k a p i t o l y p o d t i p e m č. 3 Ú v o d n í v i d e o, k d e j e p s á n o o p ě t p ř e d e v š í m o u p ř í m n o s t i, d ů l e ţ i t o s t i n ě k t e r ýc h i n f o r m a c í, d é l c e v i d e a a o p o d ě k o v á n í d á r c ů m. D a l š í r a d y k m o t i v a č n í m u v i d e u p ř i n á š í C r o w d c r u x. c o m. A u t o r v ě t š i n y č l á n k ů S a l v a d o r B r i g g m a n z m i ň u j e d o p o r u č e n o u d é l k u p o d t ř i m i n u t y s k o m e n t á ř e m, ţ e l i d s k á p o z o r n o s t p o d v o u m i n u t á c h v ý r a z n ě u p a d á. T i p y, k t e r é n a č e s k é m C F p o l i n e l z e n a j í t, s e t ý k a jí t z v. t h u m b n a i l ( m i n i a t u r a p l n í c í ú k o l n a l á k a t p o z o r o v a t e l e k e z h l é d n u t í ), z m ě n y ú h l u k a m e r y ( k a ţ d ýc h s e k u n d ; s l o u ţ í k u d r ţ e n í d i v á k o v y 39

48 p o z o r n o s t i ) n e b o v ě n o v á n í s e v ys v ě t l e n í s v ýc h s n ů ( u d r ţ e n í r o v n o v á h y m e z i f o k u s a c í n a p r o d u k t a n a s e b e ). Č l á n e k p o p i s u j í c í v ýz k u m o d b o r n í k a T o m a E i l o n a ( z a k l a d a t e l T h i n k u b a t o r s í ť C F s p e c i a l i s t ů ), k t e r ý v e d l r o z h o v o r y s š e s t i K i c k s t a r t e r e x p e r t y, j e j i c h ţ p r o j e k t y d o s á h l y n a h r a n i c i j e d n o h o m i l i o n u d o l a r ů, h o v o ř í o m n o ţ s t v í C F p r o j e k t ů ( b l í ţ í s e ) a j e j i c h ú s p ě š n o s t i ( 4 5 % z n i c h d o s á h n e p o ţ a d o v a n é č á s t k y). Z t o h o t o v ýz k u m u v yp l ýv á, ţ e p r á v ě v i d e o j e n e j m o c n ě j š í m m a r k e t i n g o v ým s d ě l e n í m a č í m v í c e l i d í j e j u v i d í, t í m v í c e j i c h b u d e s l e d o v a t c e l ý p r o j e k t. O ú s p ě š n o s t i m o t i v a č n í h o v i d e a h o v o ř í t z v. V i d e o C o m p l e t i o n R ate ( p o č e t z h l é d n u t í d o ú p l n é h o k o n c e ; u v á d í s e v p r o c e n t e c h ) m ě l o b y b ýt k o l e m 4 5 %. D a l š í ú d a j e h o v o ř í o t o m, k o l i k r á t b yl o v i d e o z o b r a z e n o a n a j a k ýc h s í t í c h b yl o z v e ř e j n ě n o ( j e d n á s e o t z v. D i s p l a y B e n c h m a r k s t o o l s n e b o l i m ě ř í t k a z o b r a z e n í B e n c h m a r k i ng j e d l e s e r v e r u W i k i p e d i a. o r g n e p ř e t r ţ i t ý a s ys t e m a t i c k ý p r o c e s p o r o v n á v á n í a m ě ř e n í p r o d u k t ů, p r o c e s ů a m e t o d v l a s t n í o r g a n i z a c e s t ě m i, k d o b yl i u z n á n i j a k o v h o d n í p r o t o t o m ě ř e n í, z a ú č e l e m d e f i n o v a t c í l e z l e p š o v á n í v l a s t n í c h a k t i v i t 5 ). D o t a z o v a n í t a k é d o p o r u č u j í p ř e n e c h a t t v o r b u t o h o t o n á s t r o j e n a p r o f e s i o n á l e c h, k t e ř í v ě d í, j a k s p r á v n ě v i d e o n a s t ř í h a t, a b y s d ě l o v a l o v š e, c o m á, z a n e c h á v a l o t a k p o t ř e b n o u e m o c i a p ř i m ě l o d o n á t o r y p ř i s p ě t ( a m a t é ř i s i c e t a k é u m í s t ř í h a t, o v š e m j e n v e l m i m a l é p r o c e n t o z n i c h s p o t ř e b n ým p ř e s a h e m ). J e d e n z e x p e r t ů p o p ř e t o č e n í s p r o f e s i o n á l y z í s k a l d a l š í ch l i b e r n a v í c Motivační videa v praxi K i c k s t a r t e r s i k z m ě ř e n í s l e d o v a n o s t i a ú s p ě š n o s t i v i d e í v yb r a l t ř i p r o j e k t y M a K e y M a K e y ( e l e k t r o n i c k ý v y n á l e z u m o ţ ň u j í c í h r a n í h e r n a r ů z n ý c h p l a t f o r m á c h ; NENADÁL, Jaroslav. Měření v systémech managementu jakosti. 2. dopl. vyd. Praha : Management Press, ISBN S

49 p ř i s p ě v a t e l é ; p o ţ a d o v a n á č á s t k a d o l a r ů ; v yb r á n o d o l a r ů ), P e b b l e ( p ř i z p ů s o b i t e l n é h o d i n k y; p ř i s p ě v a t e l ů ; p o ţ a d o v a n á č á s t k a d o l a r ů ; v yb r á n o d o l a r ů ) a A m a n d a P a l m e r ( v yd á n í h u d e b n í h o C D ; p ř i s p ě v a t e l é ; p o ţ a d o v a n á č á s t k a d o l a r ů ; v yb r á n o d o l a r ů ) a z a m ě ř i l s e u n i c h n a p o č e t p ř e h r á n í v i d e a, p r o c e n t o k o m p l e t n í c h p ř e h r á n í a n a m í s t o, k d e b yl o p ř e h r á n o ( k i c k s t a r t e r n e b o j i n d e ) t yt o ú d a j e m o h o u z o b r a z o v a t p o u z e z a k l a d a t e l é p r o j e k t ů. N e j v yš š í h o s l e d o v á n í m i m o K i c k s t a r t e r d o s á h l p r o j e k t M a K e y M a K e y c e l k o v ý p o č e t z h l é d n u t í, z č e h o ţ b yl o u s k u t e č n ě n o m i m o s e r v e r K i c k s t a r t e r. c o m, n a d a n é m s e r v e r u a d o s á h l o 4 8, 7 7 % k o m p l e t n í c h p ř e h r á n í. V i z n á s l e d u j í c í o b r á z e k č. 7. O b r á z e k č. 7 S l e d o v á n í p r o j e t k u M a K e y M a K e y ; z d r o j : K i c k s t a r t e r. c o m, d o s t u p n é z : w w w. k i c k s t a r t e r. c o m / b l o g / c r e a t o r - v i d e o - a n a l y t i c s N e j v yš š í h o p ř e h r á n í v ů b e c d o s á h l p r o j e k t P e b b l e, a t o p ř e h r á n í, z toh o p o u z e m i m o K i c k s t a r t e r. c o m, n a t o m t o s e r v e r u a m ě l o 5 6, 5 % k o m p l e t n í c h z h l é d n u t í. 41

50 O b r á z e k č. 8 S l e d o v á n í p r o j e k t u P e b b l e ; z d r o j : K i c k s t a r t e r. c o m, d o s t u p n é z: w w w. k i c k s t a r t e r. c o m / b l o g / c r e a t o r - v i d e o - a n a l y t i c s A m a n d a P a l m e r n e o d m ys l i t e l n ě p a t ř í m e z i n e j z n á m ě j š í h u d e b n í p r o j e k t y a p r o j e k t y v ů b e c, a t o i k d yţ d o s á h l a m e n š í c h č í s e l n e ţ v ýš e z m i ň o v a n é. J e t ř e b a v š a k b r á t v p o t a z c h a r a k t e r p r o j e k t u ( k u l t u r u a e l e k t r o n i ku l z e j e n t ě ţ k o s r o v n á v a t n e j e n z h l e d i s k a n á v r a t n o s t i i n v e s t i c a m o ţ n ýc h o b r a t ů ). S t a t i s t i k y u d á v a j í n á s l e d u j í c í č í s l a c e l k o v ýc h z h l é d n u t í, z t o h o m i m o K i c k s t a r t e r. c o m, n a t o m t o s e r v e r u a 5 4, 3 9 % k o m p l e t n í c h. O b r á z e k č. 9 S l e d o v á n í p r o j e k t u A m a n d y P a l m e r ; z d r o j : K i c k s t a r t e r. c o m, d o s t u p n é z : w w w. k i c k s t a r t e r. c o m / b l o g / c r e a t o r - v i d e o - a n a l y t i c s J e v š a k n u t n o b r á t v p o t a z, ţ e C F j e s t á l e v e v ý v o j i a s n í m i p r o z a t í m d o s t u p n é n á s t r o j e k j e h o a n a l yt i c e. V č e s k é m p r o s t ř e d í s e p r o z a t í m d a j í s b í r a t p o u z e z á k l a d n í d a t a v i d e í ( t y j s o u p o v ě š e n a n a s e r v e r u Y o u t u b e. c o m, k t e r ý p o s k yt u j e p o u z e e l e m e n t á r n í a n a l y t i k u, t j. p o č e t z h l é d n u t í, d e m o g r a f i c k é ú d a j e, m í s t a z h l é d n u t í, z a ř í z e n í a t d. ) a n á s l e d n ě j e p o r o v n a t n a p ř í k l a d s p o č t e m p ř í s p ě v k ů. V ýh o d o u s e r v e r u Y o u t u b e. c o m j e t r a n s p a r e n t n o s t n ě k t e r ýc h s t a t i s t i k m o ţ no z o b r a z i t s i p o č e t z h l é d n u t í v š e c h v i d e í, d o b u p ř e h r á v á n í, 42

51 p r ů m ě r n o u d o b u p ř e h r á v á n í a p o č e t s d í l e n í n a s o c i á l n í c h s í t í c h. O b r á z e k č. 1 0 A n a l y t i k a s e r v e r u Y o u t u b e. c o m X a v i e r B a u m a x a ; z d r o j : Y o u t u b e. c o m, d o s t u p n é z : h t t p s : / / w w w. y o u t u b e. c o m / w a t c h? v = Z y 3 4 s R 4 j b k 0 O b r á z e k č. 1 0 u k a z u j e s t a t i s t i k y j i ţ z m i ň o v a n é h o p r o j e k t u. J e h o v i d e o j e d l o u h é 1 m i n u t u a 3 v t e ř i n y, t a k ţ e s i u d r ţ í p o z o r n o s t d i v á k a p o c e l o u d o b u s l e d o v á n í, c o ţ d o k a z u j e p r ů m ě r n á d o b a s l e d o v á n í 4 6 v t e ř i n ( t j. 7 3 % V i d e o C o m p l e t i o n R a t e ). D o d r ţ e l i o s t a t n í p ř e d p o k l a d y ú s p ě š n é h o m o t i v a č n í h o v i d e a u p ř í m n o s t, e m o t i v n o s t, p ř e d e v š í m p ř e d s t a v i l s e b e a p r o j e k t, n e z á l e ţ e l o m u n a k v a l i t ě v i d e a, a l e n a s d ě l e n í a n e u d ě l a l h o z b yt e č n ě d l o u h é. D r u h ým z m i ň o v a n ým i n t e r p r e t e m j e V l a d i m í r a j e h o d e s k a I d i o t, k t e r o u c h t ě l v yd a t i v e v i n yl o v é p o d o b ě. S v ů j z á m ě r s d ě l u j e p o m o c í p r e z e n t a c e o d é l c e 4 m i n u t y 5 4 v t e ř i n ( p r ů m ě r n á d o b a s l e d o v á n í 2 m i n u t y 1 1 v t e ř i n = 4 4, 5 % V i d e o C o m p l e t i o n R a t e p o d l e e x p e r t ů z v ýš e z m i ň o v a n é h o č l á n k u v n o r m ě ). V p r v n í č á s t i p ř e d s t a v u j e s e b e, s v o j i t v ů r č í m i n u l o s t ( ú s p ě c h y v h u d e b n í s f é ř e s j i n ým i p r o j e k t y a t v ů r c i ), d á l e p o p i s u j e, p r o č ţ á d á o p ř i s p ě n í, a t o v š e v d u c h u c í l o v é s k u p i n y ( p o c e l o u d o b u k o u ř í a o b č a s u ţ í v á i n e v h o d n á s l o v a, c o ţ b e z p o c h yb y d o r a p o v é k o m u n i t y p a t ř í ) s p ř e s a h e m v y v o l á v á n í p o c i t u s o u n á l e ţ i t o s t i a v ýj i m e č n o s t i ( t j. u ţ í v á n í s l o v j a k o 43

52 s p o l u p o d í l e t a s l o v v p r v n í o s o b ě m n o ţ n é h o č í s l a ). D o s t u p n é s t a t i s t i k y v i z O b r á z e k č O b r á z e k č. 1 1 A n a l y t i k a s e r v e r u Y o u t u b e. c o m V l a d i m í r ; z d r o j : Y o u t u b e. c o m ; d o s t u p n é z : h t t p s : / / w w w. y o u t u b e. c o m / w a t c h? v = A T d m k m 1 Q a p U 2.3 ová komunikace P r v n í a z á r o v e ň n e j j e d n o d u š š í m o ţ n o s t í, j a k o s l o v i t p o t e n c i á l n í d á r c e, j e p r o s t ř e d n i c t v í m d i r e k t m a r k e t i n g o v é h o n á s t r o j e e m a i l u, j e n ţ j e d l e s t u d i e T h e A u d i e n c e G r o w t h S u r v e y p ř í m ý, s n a d n o m ě ř i t e l n ý a i h n e d a k t i v o v a t e l n ý/ p o u ţ i t e l n ý ( s o u č á s t í s t u d i e j e i k v a n t i f i k a c e n a s b í r a n ýc h d a t o d p r o f e s i o n á l n í c h m a r k e t i n g o v ýc h p o r a d c ů, k t e ř í e m a i l p o u ţ í v a j í j a k o m a r k e t i n g o v ý n á s t r o j v 9 1 %, p o v yš u j í k v a l i t u n a d k v a n t i t o u a p o z a s t a v u j í s e i n a d d ů l e ţ i t o s t í t z v. R O I = R e t u r n o n I n v e s t m e n t, č e s k y n á v r a t n o s t i n v e s t i c ). J e t o s i c e j e d n o d u c h é, a v š a k i e m a i l o v á k o m u n i k a c e m á s v á ú s k a l í, j i s t á p r a v i d l a a o s v ě d č e n é r a d y p r o f e s i o n á l ů z o b o r u m a r k e t i n g u č i f u n d r a i s i n g u. Z p r á v a i n f o r m u j í c í o C F k a m p a n i b y s i m ě l a d r ţ e t v š e o b e c n á p r a v i d l a, t e d y j a k o u s i j e d n o d u c h o s t, u p ř í m n o s t, o s o b i t o s t, a m ě l a b y v yp a d a t s p í š e j a k o d o p i s i n t e l i g e n t n í m u p ř í t e l i n e ţ l i p r o d u c e n t s k ý z á m ě r. D ů l e ţ i t é j e, a b y p o p i s o v a l a 44

53 c o, p r o č a k d o d ě l á, v yp r á v ě l a p ř í b ě h ( p o p ř e č t e n í k n i h y o d M a r k a Š á l k a a T o m á š e F e ř t e k a N o v i n á ř i n e j s o u z l í, l z e z j i s t i t d ů l e ţ i t o s t p ř í b ě h u ), d o k t e r é h o s e s n a ţ í z a p o j i t p o t e n c i á l n í p ř i s p ě v a t e l e ( o s o b i t o s t, p o c i t s o u n á l e ţ i t o s t i ) Načasování V e l k o u r o l i h r a j e i n a č a s o v á n í, k t e r é j e p o d l e R o b e r t a W u ( s p o l u z a k l a d a t e l a g e n e r á l n í ř e d i t e l s e r v e r u C a u s e v o x. c o m, jen ţ p o m o c í C F v yd ě l a l d o l a r ů z a 1 0 d n í ) s t e j n ě d ů l e ţ i t é j a k o s a m o t n á s d ě l o v a n á z p r á v a č i c e l á k o m u n i t a. T e n h o v o ř í i o t ř e c h t y p e c h n a č a s o v á n í 1. s p u š t ě n í, 2. t r v á n í a 3. s d ě l o v á n í. P r o s p r á v n ě n a č a s o v á n í j e n u t n é d o b ř e z n á t k a l e n d á ř ( s v á t k y; v ýz n a m n é d n y; u d á l o s t i ; s p e c i á l n í d n y, j e ţ m o h o u p ř i n é s t m o t i v a c i d a r o v a t ; d o v o l e n é, k t e r é m o h o u n a r u š i t d yn a m i k u k a m p a n ě a t d. ), n a p l á n o v a t s i č a s o v o u o s u k a m p a n ě ( m ě l a b y b ýt s o u č á s t í č a s o v é o s y c e l é h o p r o j e k t u ; v yh l e d a t m e z e r y v č a s o v é o s e o s t a t n í c h p r o j e k t ů ), s p o l u p r a c o v a t s p a r t n e r y ( n e p ř e k r ýv a t f u n d r a i s i n g o v é a k t i v i t y; i n f o r m o v a t p a r t n e r y, a b y m ě l i č a s p o d p o ř i t k a m p a ň ; l e p š í j e s p o l u p r a c o v a t, n e ţ s o u t ě ţ i t ) a u v ě d o m i t s i, ţ e n e j l é p e f u n g u j e ú t e r ý a s t ř e d a ( s o u s t ř e d i t s e n a t yt o d v a d n y, k d y j e a k t i v i t a p ř i s p ě v a t e l ů n e j v y š š í ). N a s t a v e n í k o m u n i k a c e z h l e d i s k a č a s u u r č u j e, j a k č a s t o a k d y i n f o r m o v a t j á d r o p o d p o r y p r o j e k t u. Z á k l a d e m j e m í t n ě c o d o b r é h o p r o s d í l e n í a o v l á d a t 4 h l a v n í t yp y k o m u n i k a c e : 1. O z n á m e n í s p u š t ě n í v yt v o ř e n í e m a i l o v é h o z p r a v o d a j e o m o ţ n o s t i d a r o v á n í č i p o m o c i k z í s k á n í d a r ů ; n e j l e p š í m č a s e m k o d e s l á n í o s o b n í c h e m a i l ů j e m e z i t ř e t í a ţ p á t o u h o d i n o u o d p o l e d n í. 2. U v í t a c í e m a i l j e z a m ě ř e n n a i n d i v i d u á l n í č i t ým o v é d á r c e a j e j i c h p ř i v í t á n í d o k a m p a n ě a m ě l b y o b s a h o v a t t i p y k f u n d r a i s i n g u, m o ţ n é n á s t r o j e a k o n t a k t n í ú d a j e, 45

54 k t e r é j i m p o m o h o u z a č í t ; j e d o b r é j e j p o d p o ř i t t e l e f o n á t e m č i j i n ý m k o n t a k t o v á n í m. 3. A k t u a l i z a c e o z n á m e n í d ů l e ţ i t ýc h u d á l o s t í k u d r ţ e n í k o m u n i t y v d ě j i ; m ě l a b y b ýt p r a v i d e l n á a č a s t á ; n u t n é z v á ţ i t e m a i l o p r o t i a k t u a l i z a c i n a s o c i á l n í s í t i, a b y n e d o c h á z e l o k v yt v á ř e n í s p a m ů ; m e z i b ě ţ n é i n f o r m a c e p a t ř í m i l n í k y k a m p a n ě, v h o d n é o d m ě ň o v á n í, m o t i v a č n í p ř í b ě h o d o p a d u, m o t i v a č n í p ř í b ě h y d á r c ů ; n e j v ě t š í m n o ţ s t v í s d í l e n í n a F a c e b o o k u p r o b í h á v s o b o t u, c o ţ j e i n e j l e p š í d e n p r o a k t u a l i z a c e. 4. D ě k o v n ý e m a i l d ě k o v n á k o m u n i k a c e b y m ě l a b ýt v e l m i o s o b n í ; m ů ţ e b ýt z a s l á n n a k o n c i k a m p a n ě ; m ě l b y o b s a h o v a t p ř í k l a d y d o p a d u a t a k é z p ů s o b y, j a k z ů s t a t v p r o j e k t u z a p o j e n Další pravidla ové komunikace H r a n i c e m e z i p r o s b o u a s p a m e m j e v e l m i t e n k á, p r o t o j i ţ o d z a č á t k u z á l e ţ í, j a k ým z p ů s o b e m b yl a e m a i l o v á a d r e s a z í s k á n a n a p o č á t k u v z t a h u v n e j l e p š í m p ř í p a d ě b y m ě l j e d n o t l i v e c s o u h l a s i t s e z a s l á n í m z p r á v y j e š t ě p ř e d j e j ím o d e s l á n í m. P o d l e s t u d i e C h a n n e l P r e f e r e n c e j e z ř e j m é, ţ e 66 % s p o t ř e b i t e l ů d á v á p ř e d n o s t d o s t á v a t z p r á v u s p o b í d k o u č i r e k l a m n í i n f o r m a c í p r o s t ř e d n i c t v í m e m a i l ů v i z n á s l e d u j í c í o b r á z e k č O b r á z e k č U d ě l a l i j s t e n ě k d y r o z h o d n u t í n a z á k l a d ě m a r k e t i n g o v é z p r á v y o b d r ţ e n é p r o s t ř e d n i c t v í m n á s l e d u j í c í c h k a n á l ů ; z d r o j : E x a c t T a r g e t, C h a n n e l P r e f e r e n c e s S u r v e y, Ú n o r

55 D ů l e ţ i t é j e t a k é t o, ţ e e x i s t u j e z á k o n, k t e r ý j e v z a h r a n i č í n a z v á n j a k o C A N - S P A M A c t ( u n á s A n t i s p a m o v ý z á k o n p ř e d p i s č / s b. Z á k o n o n ě k t e r ýc h s l u ţ b á c h i n f o r m a č n í s p o l e č n o s t i ), a s t a n o v u j e p r a v i d l a p r o z a s í l á n í o b c h o d n í m e m a i l ů ( o v š e m t ýk á s e p ř e d e v š í m o b c h o d n í c h k o m e r č n í c h s d ě l e n í a a u t o r p r á c e p ř e d p o k l á d á, ţ e C F k a m p a ň z a m ě ř e n á n a p ř í k l a d n a v yd á n í C D j e n e k o m e r č n í h o c h a r a k t e r u, p r o t o n e n í t ř e b a t a t o p r a v i d l a u v á d ě t ). D o p o r u č u j e s e r o z e s í l a t e m a i l y n e j d ř í v e r o d i n ě, k a m a r á d ů m č i b ýv a l ým k o l e g ů m a n á s l e d n ě t z v. o p t - i n s e z n a m u ( d o b r o v o l n ě p o s k y t n u t é ú d a j e a s o u h l a s s e z a s í l á n í m e m a i l ů ), o v š e m s e z a p o j e n í m o t á z k y, j e s t l i j i m d a l š í z p r á v y t o h o t o c h a r a k t e r u n e b u d o u v a d i t. D a l š í r a d a s e v z t a h u j e k p o d p o ř e F a c e b o o k o v é s t r á n k y p o m o c í k o m u n i k a c e, j e ţ m á v é s t k n a s b í r á n í v í c e f a n o u š k ů ( p o d l e p ř í p a d o v é s t u d i e F o r r e s t e r R e s e a r c h I n c, u ţ i v a t e l é F a c e b o o k u n a k u p u j í m n o h e m v í c e p r o d u k t ů o d f i r e m, k t e r ýc h j s o u f a n o u š k y). Z t o h o v yp l ýv á d o p o r u č e n í p ř i p o j e n í o d k a z u n a z m i ň o v a n o u s o c i á l n í s í ť do t ě l a p o s í l a n ýc h z p r á v. N á s l e d u j í c í o b r á z e k č. 1 3, u k a z u j e o p ě t v ýs l e d e k z e s t u d i e C h a n n e l P r e f e r e n c e, v ě n u j e s e p o u ţ í v á n í j e d n o t l i v ýc h k o m u n i k a č n í c h n á s t r o j ů i n f o r m a č n í s p o l e č n o s t i, d o k a z u j e d ů l e ţ i t o s t p o u ţ í v á n í e m a i l o v é k o m u n i k a c e a l z e z n ě j v yč í s t, ţ e 9 1 % d o t a z o v a n ý c h v yu ţ í v á e m a i l d e n n ě. 47

56 O b r á z e k č J a k č a s t o v y u ţ í v á t e n á s l e d u j í c í ; z d r o j : E x a c t T a r g e t, C h a n n e l P r e f e r e n c e s S u r v e y, Ú n o r Závěrem k ové komunikaci V š e c h n y s t u d i e a r a d y p r o f e s i o n á l ů u k a z u j í d ů l e ţ i t o s t t o h o t o d r u h u k o m u n i k a c e, p r o t o b y n e m ě l a b ýt v ţ á d n é m p ř í p a d ě o p o m e n u t a. Č l á n e k E r i c a M o t t a ( p o d n i k a t e l, o d b o r n í k n a s o c i á l n í m é d i a a z a k l a d a t e l k o m u n i t y t v ů r c ů n á p a d ů ) p o u k a z u j e n a p ě t s h r n u j í c í c h d o p o r u č e n í : 1. z a h r n o u t e m a i l o v o u m a r k e t i n g o v o u s t r a t e g i i j e š t ě p ř e d s p u š t ě n í m C F k a m p a n ě, 2. n e s p a m o v a t l i d i a ř í d i t s e p ř í s l u š n ým z á k o n e m, č í m ţ s i t ým z í s k á v ě t š í d ů v ě r u, z í s k á v í c e p e n ě z a n e b u d e p e n a l i z o v á n, 48

57 3. v yuţ í v a t s o c i á l n í s í t ě k v yt v á ř e n í o p t - i n e m a i l o v é d a t a b á z e, 4. p o u ţ í v a t e m a i l o v é k o m u n i k a č n í n á s t r o j e / p r o g r a m y ( C o n s t a n t C o n t a c t, E x a c t T a r g e t č i M a i l C h i m p ) k s e g m e n t a c i p u b l i k a a r o z e s l á n í k l í č o v ýc h z p r á v, 5. u věd o m i t s i, ţ e n ě k t e ř í l i d é n e r a d i s d í l í s v é i n f o r m a c e o f i n a n c í c h n a s o c i á l n í c h s í t í c h, p r o t o j e d o b r é v ě d ě t, ţ e e m a i l p o s k yt u j e v ě t š í s o u k r o m í a p e r s o n a l i z a c i. P r á c e s e m a i l e m a s o c i á l n í m i m é d i i p o m á h á l é p e d o s á h n o u t C F c í l ů. 2.4 Obsahový marketing C o n t e n t m a r k e t i n g n e b o l i o b s a h o v ý m a r k e t i n g j e z a l o ţ e n ý n a t v o r b ě a u m i s ť o v á n í h o d n o t n é h o a u ţ i t e č n é h o o b s a h u, k t e r ý p ř i l á k á a z a p o j í d o k o m u n i k a c e p o t e n c i á l n í z á k a z n í k y. N a m í s t o p o u ţ í v á n í d r a h é r e k l a m y l z e p ř i n á š e t i n f o r m a c e, k t e r é b u d o u p o t e n c i á l n í m d á r c ů m p o m á h a t a v z d ě l á v a t j e. P o d l e s e r v e r u C o n t e n t m a r k e t i n g. c z j s o u s i m a r k e t i n g o v í p r o f e s i o n á l o v é d o b ř e v ě d o m i j e h o e f e k t i v n o s t i a p ř i o t á z c e n a t o, k t e r é z d r o j e p r o d e j ů j s o u p r o n ě n e j d ů l e ţ i t ě j š í, o d p o v ě d ě l i v p r ů z k u m u s p o l e č n o s t i H u b S p o t n á s l e d o v n ě : 1. s o c i á l n í s í t ě, 2. o p t i m a l i z a c e s t r á n e k p r o v yh l e d á v a č e ( S E O ), 3. b l o g y ( v š e c h n y t o j s o u n á s t r o j e o b s a h o v é h o m. ). D ů l e ţ i t é p a k j e p ř i n á š e t p ř í b ě h y, r a d y, n á v o d y a z a j í m a v o s t i, a b y d o c h á z e l o k e v z d ě l á v á n í l i d í t a k, ţ e s n á m i b u d o u c h t í t o b c h o d o v a t. F i r m y, k t e r é v yu ţ í v a j í b l o g y, g e n e r u j í o 6 7 % v í c e pot e n c i á l n í c h z á k a z n í k ů n e ţ t y b e z b l o g u ( i n f o r m a c e z e S o c i a l M e d i a B 2 B ) a a ţ 7 0 % s p o t ř e b i t e l ů d á v á p ř e d n o s t p o z n á v á n í s p o l e č n o s t í z b l o g ů p ř e d r e k l a m a m i ( i n f o r m a c e z C o n t e n t P l u s ). Z p r a k t i c k é h o h l e d i s k a j e v h o d n é n e j p r v e z a p o j i t č t e n á ř e d o d i s k u s e o p r o b l é m u, j e n ţ b y m ě l v ýr o b e k ř e š i t, a a ţ p o t é z m í n i t s v ů j v l a s t n í p r o d u k t ř e š í c í t e n t o p r o b l é m. V p ř í p a d ě 49

58 p ř í k l a d u v yd á n í C D b y s e j i s t ě n e ř e š i l p r o b l é m, a l e d i s k u z e b y m ě l a p ř i n á š e t n á v r h y s m ě r e m k v ýj i m e č n o s t i t o h o t o p r o d u k t u ( j i n ý b o o k l e t, n á s t r o j o v é o b s a z e n í, p o d n ě t y k n a h r á v c e a p o d. ). Č í m v í c e s e p o t e n c i á l n í d á r c e b u d e m o c i z a p o j i t, t í m l é p e p r o p r o j e k t ( o p ě t l z e v i d ě t z d ů r a z n ě n í p o c i t u s o u n á l e ţ i t o s t i ). V p o d s t a t ě j d e o v yt v o ř e n í o b s a h u z a j í m a v é h o n a t o l i k, a b y s e l i d é v r a c e l i p o ř á d d o k o l a, c o ţ v yv o l á v á l o a j a l i t u a n á s l e d n ě v yt v á ř í k o m u n i t u, a n e j e n p r o t o s e o b s a h o v é m u m a r k e t i n g u ( d á l e C M ) ř í k á m a r k e t i n g o v á s t r a t e g i e n o v é r e v o l u c e Výhody obsahového marketingu V yt v á ř e n í o b s a h u j e p ř í m o ú m ě r n é v yt v á ř e n í k o m u n i t y - č í m k v a l i t n ě j š í j e o b s a h, t í m v í c e j e n o v ýc h p ř í z n i v c ů. P o k u d s e c í l í n a b u d o v á n í d ů v ě r yh o d n o s t i, j e n u t n é z a m ě ř i t s e n a p r o m ě n u p ř í z n i v c ů v d i s t r i b u u j í c í a u t o r y, j e j i c h ţ o s o b n í p ř i d a n á h o d n o t a p o m á h á z í s k á v a t d a l š í p o d p o r o v a t e l e. P o m o c í o p t i m a l i z a c e p r o v yh l e d á v a č e ( t z v. S E O S e a r c h E n g i n e O p t i m a l i z a t i o n ), t e d y ú p r a v y f o r m y a o b s a h u s t r á n e k t a k, a b y b yl y l é p e p ř í s t u p n é p r o v yh l e d á v a c í n á s t r o j e, l z e n a v yš o v a t u m í s t ě n í v z o b r a z o v a n é m s e z n a m u d a n é h o t é m a t u. P ř e d z a h á j e n í m p r á c e s e S E O j e v š a k d ů l e ţ i t é m í t k v a l i t n í o b s a h. C M r o z š i ř u j e d i v á c k o u z á k l a d n u a v yt v á ř í l o a j a l i t u m e z i p ř í z n i v c i, d á l e n a v yš u j e e m a i l o v é o p t - i n d a t a b á z e a z v yš u j e p o č t y s l e d u j í c í c h n a s o c i á l n í c h s í t í c h t a k o v á t o z á k l a d n a o d d a n ýc h p a k d á v á m o ţ n o s t p ě s t o v a t s i d á r c e Čtyři nejrozšířenější typy obsahu J a k n á z e v t o h o t o d r u h u k o m u n i k a c e n a p o v í d á, j e o b s a h j á d r e m C M, z á r o v e ň j e t o š i r o k ý p o j e m, j e n ţ l z e p o u ţ í t n a c o k o l i v, co j s m e v yt v o ř i l i, p r o t o t a t o p r á c e v yz d v i h u j e č t yř i n e j r o z š í ř e n ě j š í t yp y o b s a h u : 1. B l o g o v é p ř í s p ě v k y B l o g y j s o u p r i m á r n í p s a n o u p l a t f o r m o u, n a k t e r é l z e o b s a h š í ř i t. V h o d n é j e 50

59 p o u ţ í v á n í v l a s t n í h o b l o g u k e s d í l e n í z p r á v o ú s p ě š í c h, p ř í b ě z í c h p r o j e k t u č i k e z v e ř e j n ě n í n á z o r ů o d b o r n í k ů. D ů l e ţ i t é j e m i x o v a t r ů z n é d é l k y t e x t ů, g r a f i k y s r ů z n ým i o b s a h y ( p o k u d v š e c h n y p ř í s p ě v k y v yp a d a j í s t e j n ě, o k o č t e n á ř e n e z a u j m o u ), b ýt r e l e v a n t n í ( z d ů r a z ň o v a t p r o p o j e n í l i d í s b l o g e m a p r o j e k t e m v č e t n ě u d r ţ o v á n í k o n v e r z a č n í h o t ó n u ) a n e v š e c h n y č l á n k y m u s í b ýt o r i g i n á l n í ( m o ţ n o s d í l e t r o z h o v o r y, o b s a h o s t a t n í c h, p ř í p a d o v é s t u d i e n e b o z p r á v y r e l e v a n t n í k p r o j e k t u ), 2. I n f o g r a f i k y In f o g r a f i k y j s o u v i z u á l n í p r e z e n t a c í i n f o r m a c í a v ýb o r n ě f u n g u j í v o n l i n e p o d o b ě, k d y má z í s k á v á n í d a t v e s t e t i c k é g r a f i c k é ú p r a v ě o b r o v s k ý d o p a d ( v i z p ř í l o h a č. 5 - U k á z k a i n f o g r a f i k y ). P r v n í m a n e j d ů l e ţ i t ě j š í m p r a v i d l e m j e u k a z o v a t, a l e n e ř í k a t ( ú d a j e m u s í v yp r á v ě t p ř í b ě h v e v i z u á l n í p o d o b ě ) ; d r u h ým j e n e o p í r a t s e o t e x t ( s n a ţ i t s e n a h r a d i t t e x t i k o n a m i, i l u s t r a c í č i v e k t o r o v o u g r a f i k o u ) ; t ř e t í m p a k p o u ţ í v á n í p a l e t y p ř í j e m n ýc h b a r e v ( b a r e v n á p a l e t a m á n a p o m á h a t v i z u á l n í m u c í l i, g r a f i k a n e s m í b ýt t r n e m v o k u, p o k u d j e t o t ě ţ k é, d o p o r u č u j e s e z ů s t a t u t ř í b a r e v ), 3. V i d e o V i d e o b y m ě l o b ýt d o b ř e n a č a s o v á n o, m ě l o b y s e t e d y t ýk a t n ě j a k é h o a k t u á l n í m u p r o b l é m u, j i n a k ř e č e n o m á m í t o p o d s t a t n ě n o u e x i s t e n c i ( v ýr o č í f i r m y, m i l n í k v k a m p a n i, s v ě t o v á u d á l o s t ), d á l e v n ě m n e m u s í b ýt ř e č e n o v š e n a j e d n o u, a l e m á s e t ýk a t j e d i n e č n é h o n á p a d u č i p ř í b ě h u ( s n a h a h o v o ř i t v í c e o p r o b l e m a t i c e, m é n ě o d a n é o r g a n i z a c i ), 4. F o t k y F o t o g r a f i e v yt v á ř í v i z u á l n í z á j e m, j s o u m n o h d y j e d n o d u š š í a l e v n ě j š í n e ţ v i d e o a n a v í c m o h o u n ě k t e r é s i t u a c e v yk r e s l i t e m o t i v n ě j i n e ţ l i s a m o t n ý t e x t. Li d é s e r á d i p r o p o j u j í s t v á ř e m i ( n e j v í c e s t ě m i, c o p ř i p o m í n a j í o č n í k o n t a k t ) a r a d ě j i s i p r o h l í ţ í 51

60 o b r á z k y, n e ţ č t o u t e x t y ( j d e o t z v. v i z u á l n í ú l e v u o d t e x t u ). O b r á z k y b y m ě l y b ýt u z p ů s o b e n y k e s d í l e n í v š e m i m o ţ n ým i n á s t r o j i, p ř e d e v š í m p o m o c í F a c e b o o k u ( f o t k y s t i t u l k e m m o h o u t v o ř i t s a m o t n ý o b s a h ) Charakteristika účinného obsahu C h r i s B r o g a n a J u l i e n S m i t h j s o u s p o l u a u t o r y b e s t s e l l e r u N e w Y o r k T i m e s s n á z v e m T h e Im p a c t E q u a t i o n ( č e s k y R o v n i c e ú č i n k u ) a s t r u č n ě ř e č e n o t v r d í : Ú č i n e k = C x ( R + E + A + T + E ) T e d y ú č i n e k j e k o n t r a s t ( C o n t r a s t ) k r á t d o s a h ( R e a c h ) p l u s e x p o z i c e ( E x p o s u r e ) p l u s a r t i k u l a c e ( A r t i c u l a t i o n ) p l u s d ů v ě r a ( T r u s t ) p l u s e c h o ( E c h o ). O b s a h m u s í v yn i k a t, p r o t o t e d y k o n t r a s t ( m ě l b y b ýt o b s a ţ e n v e v š e c h p r v c í c h r o v n i c e ). P o k u d b y b yl y č l á n k y s t a r é a s t e j n é, n i k d o n e b u d e r e g i s t r o v a t, c o j e p r e z e n t o v á n o. D o s a h ř í k á, k o l i k l i d í s i z o b r a z i l o o b s a h. E x p o z i c e p o u k a z u j e n a t o, j a k č a s t o s e l i d é o o b s a h z a j í m a j í. A r t i k u l a c í s e r o z u m í s r o z u m i t e l n o s t s d ě l e n í ( l i d é b y h n e d m ě l i p o c h o p i t, c o c h c e a u t o r ř í c t ). D ů v ě r a j e t r o š k u o š i d n á, v yţ a d u j e č a s a s l u š n o s t ( b e z d ů v ě r y č t e n á ř i n e d á v a j í o b s a h u v á h u ). E c h o j e o p o c i t u s p o j e n í / p r o p o j e n í č t e n á ř e s a u t o r e m, a ť u ţ j d e o n ě c o z j e j i c h m i n u l o s t i č i o s p o l e č n ý s e n d o b u d o u c n a. D o j d e - l i k p r o p o j e n í v š e c h t ě c h t o z m i ň o v a n ýc h a s p e k t ů, p r a v d ě p o d o b n o s t, ţ e C M v z l é t n e, s e v e l m i r y c h l e z v yš u j e Distribuce obsahu P o k u d m á u ţ i v a t e l h o t o v ý o b s a h a u m í s n í m p r a c o v a t, m ů ţ e p ř e j í t k j e h o d i s t r i b u c i, t e d y k j e h o s d í l e n í. M ů ţ e p o u ţ í t s v é v l a s t n í k a n á l y ( w e b o v é s t r á n k y), k a n á l y h o s t i t e l e, k a n á l y, k e k t e r ým m á p ř í s t u p y ( F a c e b o o k a p o d. ), n e b o k a n á l y t ř e t í 52

61 o s o b y. T yt o k a n á l y b u d o u p o p s á n y v n á s l e d u j í c í k a p i t o l e 2. 5 S o c i á l n í s í t ě Závěrem k Obsahovému marketingu O b s a h o v ý m a r k e t i n g j e d a l š í m k o m u n i k a č n í m n á s t r o j e m, k t e r ý u m o ţ ň u j e z d a r m a p r o p a g o v a t C F k a m p a ň a j e k t o m u h o j n ě v yu ţ í v á n. P o d l e v ýš e z m i ň o v a n ýc h z d r o j ů a j e j i c h v ýz k u m ů j e d o k á z á n o, ţ e t e n t o d r u h m a r k e t i n g u o p r a v d u f u n g u j e a m á o b r o v s k o u b u d o u c n o s t. C M b y m ě l v z b u z o v a t d i s k u s i a m ě l b y p o m a l u p o t e n c i á l n í d á r c e v t a h o v a t d o p r o j e k t u, a b y b yl o d o s a h o v á n o p o c i t u s o u n á l e ţ i t o s t i. N e j d ř í v e m u s í b ýt v yt v o ř e n v h o d n ý o b s a h, n e j l é p e p o d l e v ýš e v y p s a n é h o v z o r c e, a n á s l e d n ě k o m u n i k o v á n p r o s t ř e d n i c t v í m s o c i á l n í c h s í t í, b l o g ů a p o d. 2.5 Sociální sítě P o d l e W i k i p e d i e. o r g j e s o c i á l n í s í ť n e b o s p o l e č e n s k á s í ť ( a n g l i c k y s o c i a l n e t w o r k ) s l u ţ b a n a i n t e r n e t u, k t e r á r e g i s t r o v a n ým č l e n ů m u m o ţ ň u j e v yt v á ř e t si o s o b n í ( č i f i r e m n í ) v e ř e j n ý č i č á s t e č n ě v e ř e j n ý p r o f i l, k o m u n i k o v a t s p o l u, s d í l e t i n f o r m a c e, f o t o g r a f i e, v i d e a, p r o v o z o v a t c h a t a d a l š í a k t i v i t y. N ě k d y s e z a s o c i á l n í s í ť p o v a ţ u j í i i n t e r n e t o v á d i s k u s n í f ó r a, k d e s i u ţ i v a t e l é v ym ě ň u j í n á z o r y a p o z n a t k y n a v yb r a n á t é m a t a. K o m u n i k a c e m e z i u ţ i v a t e l i s o c i á l n í c h s í t í m ů ţ e p r o b í h a t b u ď s o u k r o m ě m e z i d v ě m a u ţ i v a t e l i, n e b o ( n e j č a s t ě j i ) h r o m a d n ě m e z i u ţ i v a t e l e m a s k u p i n o u s n í m p r o p o j e n ýc h d a l š í c h u ţ i v a t e l ů. 6 N e j v ě t š í s o c i á l n í s í t í s v ě t a j e F a c e b o o k, k t e r ý m ě l k , 3 m i l i a r d y u ţ i v a t e l z c e l é h o s v ě t a, j e d o s t u p n ý v 7 0 r ů z n ýc h j a z yc í c h ( p ř e k l á d a t j e j p o m á h a l o l i d í ), o b s a h u j e 5 0 m i l i o n ů s t r á n e k a m i l i a r d f o t e k. D a l š í m i 6 Sociální síť. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: 53

62 c e l o s v ě t o v ě z n á m ý m i j s o u T w i t t e r, G o o g l e +, M ys p a c e, A s k. f m, I n s t a g r a m, L i n k e d I n, Y o u T u b e, z č e s k ýc h p a k L i d é, L í b í m s e t i, S p o l u ţ á c i, B a n d z o n e č i Č S F D ( Č e s k o s l o v e n s k á f i l m o v á d a t a b á z e ). V š e c h n y t yt o j m e n o v a n é s e r v e r y j s o u v h o d n é p r o b e z p l a t n é š í ř e n í i n f o r m a c í, p r o k o m u n i k a c i C F k a m p a n ě č i v yt v á ř e n í k o m u n i t y a n a v ýš e n í t a k š a n c e p o d p o ř e n í p r o j e k t u. B yl o b y z b yt e č n é p o p i s o v a t j e d n o t l i v é s p o l e č e n s k é s í t ě, a v š a k j e d ů l e ţ i t é a l e s p o ň z m í n i t p o č t y u ţ i v a t e lů v yu ţ í v a j í c í c h t yt o s e r v e r y k p ř i b l í ţ e n í p ř e d s t a v y o j e j i c h m a r k e t i n g o v é v yu ţ i t e l n o s t i. N e j l é p e a n e j e f e k t i v n ě j i t o s v e d e j i ţ z m i ň o v a n á i n f o g r a f i k a v k a p i t o l e o C o n t e n t m a r k e t i n g u, p r o t o b y l z v o l e n o b r á z e k č. 1 4, k t e rý s r o v n á v á p o č t y u n á s a v e s v ě t ě, a t o u t ě c h n e j p o u ţ í v a n ě j š í c h, a n a v í c p o u k a z u j e i n a č e s k é s e r v e r y. O b r á z e k č. 1 4 I n f o g r a f i k a : S o c i á l n í s í t ě v č e s k u ; z d r o j : M I C H L P e t r, d o s t u p n é z: h t t p : / / w w w. m - j o u r n a l. c z / c s / i n t e r n e t / s o c i a l n i - s i t e / i n f o g r a f i k a --s o c i a l n i - s i t e - v - c e s k u s x h t m l Z a j í m a v ý j e t a k é ú d a j o t z v. f a l e š n ýc h ú č t e c h. P o d l e p o z n a t k ů M a r k a P r o k o p a, č e s k é h o k o n z u l t a n t a a u z n á v a n é h o o d b o r n í k a n a p r o b l e m a t i k u i n t e r n e t o v é h o m a r k e t i n g u, b y p ř i s p r á v n o s t i l o k á l n í c h ú d a j ů F a c e b o o k u ( d á l e j e n F B ) u n ě k t e r ýc h m l a d š í c h v ě k o v ýc h k a t e g o r i í b yl o n a F B v í c e u ţ i v a t e l ů, n e ţ j e v e s k u t e č n o s t i v d a n é m v ě k u v Č R l i d í. S e r v e r E f f e c t i x. c o m u v á d í j a k o o v ě ř i t e l n ý ú d a j 1, 8 m i l i o n u l i d í 54

63 ( F a c e b o o k h o v o ř í o 3, 8 m i l i o n u ). D l e o f i c i á l n í c h ú d a j ů j e n a FB 7 2 % l i d í v e v ě k u d o 3 6 l e t, 5 6 % j e v e v ě k u d o 2 9 l e t. N a T w i t t e r u j e u n á s u ţ i v a t e l ů, a l e j e j i c h p o č e t v ýr a z n ě s t o u p á, d o k o n c e r yc h l e j i n e ţ n a F B. M l h a v ě j š í p ř e d s t a v y n á m p a k d á v á f o t o g r a f i c k á s o c i á l n í s í ť I n s t a g r a m ( v e s v ě t ě p ř e s m i l i o n ů u ţ i v a t e l ů ). O b r á z e k v ýš e t a k é u k a z u j e č í s l a h o v o ř í c í o s e r v e r u L i n k e d I n, p r o t o j e v h o d n é j e j v k r á t k o s t i p o p s a t j e d n á s e o s í ť p r o f e s i o n á l ů d i s k u t u j í c í c h o s v ýc h p r a c o v n í c h z á j m e c h. C o s e t ýč e a b s o l u t n í c h č í s e l, F B j a s n ě v e d e m e z i s l e d o v a n o s t í s o c i á l n í c h s í t í. O v š e m n e j l e p š í c h v ýs l e d k ů v e v š e c h m ě ř e n ýc h p a r a m e t r e c h d o s a h u j e Y o u T u b e - n á v š t ě v n í c i n a w e b u t r á v í n e j d e l š í č a s ( 4 m i n u t y z a n á v š t ě v u ), p r o h l é d n o u s i n e j v í c e s t r á n e k ( 5, 7 ) a o p o u š t ě j í v s t u p n í s t r á n k y v n e j m e n š í m í ř e. Z Y o u T u b e p ř i c h á z í t a k é n e j v í c e n o v ý c h n á v š t ě v v p o m ě r u k v r a c e j í c í m s e n á v š t ě v á m. O p ě t l z e p o z o r o v a t n a o b r á z k u č

64 O b r á z e k č. 1 5 C h o v á n í n á v š t ě v ; z d r o j : M I C H L P e t r, I n f o g r a f i k a : S o c i á l n í s í t ě v č e s k u. I n : [ o n l i n e ]. [ c i t ]. D o s t u p n é z : h t t p : / / w w w. m - j o u r n a l. c z / c s / i n t e r n e t / s o c i a l n i - s i t e / i n f o g r a f i k a --s o c i a l n i - s i t e - v - c e s k u s x h t m l Z ú d a j ů c e l o s v ě t o v ýc h s t a t i s t i k ( z d r o j : T h e G r o w t h o f S o c i a l M e d i a, S o c i a l J u m p s t a r t, T h e B 2 B L e a d G e n e r a t i o n M a n i f e s t o 7 ) j e z ř e j m é, ţ e n a s t a l č a s p r o p l á n o v á n í p r o f e s i o n á l n í s p r á v y s o c i á l n í c h s í t í. J a k o n á s t r o j m a r k e t i n g o v é k o m u n i k a c e v yu ţ í v á F B c e l k e m 7 0 % f i r e m, T w i t t e r 5 9 %, b l o g y 5 0 %, Y o u T u b e p a k 3 3 %. N a s o c i á l n í s í t ě s e j e d e n k r á t m ě s í č n ě p ř i h l á s í 6 3 % u ţ i v a t e l ů, b ě h e m r o k u m á p ř i j í t n á r ů s t n a 7 1 %. I k d yţ j e č e s k ý t r h j i n ý n e ţ t e n s v ě t o v ý, t yt o ú d a j e d o s v ě d č u j í, j a k ý v ýz n a m s o c i á l n í m é d i a m a j í. 7 Zdroj: Effextic Doba webová: Česko a sociální sítě [online] [cit ]. Dostupné z: 56

65 K o m p l e t n í i n f o g r a f i k u k t ě m t o ú d a j ů m s i l z e p r o h l é d n o u v p ř í l o z e č. 6 - I n f o g r a f i k a s o c i á l n í c h s í t í Sociální sítě v ČR S p o l e č e n s k é s í t ě u n á s d o s a h u j í j i n ýc h č í s e l, o v š e m podo b a j í s e s v ě t o v é m u t r e n d u. P o d l e s t a t i s t i k A l e x a, N i e l s e n, G o o g l e T r e n d s a r e g i o n á l n í c h ţ e b ř í č k ů l z e p o r o v n a t n e j n a v š t ě v o v a n ě j š í s í t ě v r o c e , v i z o b r á z e k č O b r á z e k č N e j n a v š t ě v o v a n ě j š í s o c i á l n í s í t ě v r o c e , zd r o j : D v o r a n. c o m ; d o s t u p n é z : h t t p : / / w w w. d v o r a n. c o m / s o c i a l n i - s i t e / m a r k e t i n g / p r e h l e d P r v n í z n i c h j e F a c e b o o k, k t e r ý i u n á s s t e j n ě j a k o v j i n ýc h z e m í c h ( v ýj i m k u t v o ř í s n a d j e n Č í n a, J a p o n s k o a R u s k o ) j a s n ě d o m i n u j e ( 3, 8 m i l i o n u u ţ i v a t e l ů d l e d a t F B = 7 0 % l i d í n a i n t e r n e t u ; o v ě ř i t e l n ý ú d a j 1, 8 m i l i o n u ) a j e t a k j a s n o u p r i o r i t o u p r o f i r m y, k t e r é c h t ě j í s v é z á k a z n í k y o s l o v i t p o m o c í s o c i á l n í c h s í t í. Y o u t u b e j e p o d l e s t a t i s t i k A l e x a ( s o u č á s t s p o l e č n o s t i A m a z o n z p r a c o v á v a j í c í w e b o v á d a t a z e s v ě t a ) d r u h o u n e j n a v š t ě v o v a n ě j š í s o c i á l n í s í t í a z á r o v e ň p á t o u n e j n a v š t ě v o v a n ě j š í w e b o v o u s t r á n k o u u n á s. M ě s í č n ě u n á s n a v š t í v í Y o u T u b e p ř e s 5 m i l i ó n ů l i d í a t a k é z d e t r á v í n e j v í c č a s u - 4 m i n u t y n a n á v š t ě v u, a p r o h l é d n o u s i n e j v í c e s t r á n e k. 57

66 T a t o s t r á n k a z í s k á v á v e l m i r yc h l e n a d ů l e ţ i t o s t i, a t o n e j e n k v ů l i v i d e o p r e z e n t a c í m n e j r ů z n ě j š í c h f i r e m. G o o g l e + j e s í ť, k t e r á j e u n á s m o m e n t á l n ě n a v z e s t u p u, j e l i k o ţ j e z á k l a d n o u p r o d a l š í s l u ţ b y s p o l e č n o s t i G o o g l e, a t o n a p ř í k l a d G o o g l e P l a c e s ( a d r e s á ř m í s t G o o g l u ) n e b o t z v. i n d e x a c e s t r á n e k a i n f o r m a c í n a d o b r é p o z i c e v e v yh l e d á v á n í ( z m i ň o v a n é S E O ). V Č e s k é r e p u b l i c e m á z h r u b a u ţ i v a t e l ů a a k t i v n ě j i v yu ţ í v á z h r u b a l i d í. S o c i á l n í s í ť p r o p r o f e s i o n á l y L i n k e d I n j e t ř e t í n e j n a v š t ě v o v a n ě j š í s o c i á l n í s í t í a d e v a t e n á c t o u n e j n a v š t ě v o v a n ě j š í w e b o v o u s t r á n k o u v Č e s k é R e p u b l i c e. Ú č e t z d e m á p ř e s l i d í, k t e ř í z d e h l e d a j í n e b o n a b í z í p r á c i, č i k o n t a k t y p r o u z a v í r á n í o b c h o d ů. L i d é. c z j e k o m u n i t n í m p r o j e k t e m v y h l e d á v a c í h o s e r v e r u S e z n a m. c z, j e z d e r e g i s t r o v á n o v í c e n e ţ u ţ i v a t e l ů a j e č t v r t o u n e j n a v š t ě v o v a n ě j š í s o c i á l n í s í t í a d v a c á t o u t ř e t í n e j n a v š t ě v o v a n ě j š í w e b o v o u s t r á n k o u u n á s. P o d l e v š e c h d o s t u p n ýc h d a t a p ř e d e v š í m p o č t ů u ţ i v a t e l ů n a s o c i á l n í c h s í t í c h v z a h r a n i č í i u n á s l z e k o n s t a t o v a t, ţe s o c i á l n í m é d i a m a j í o b r o v s k ý v ýz n a m. N a v í c j s o u b e z p l a t n á ( p o k u d u ţ i v a t e l n e v yh l e d á z v ýh o d n ě n o u p l a c e n o u r e k l a m u ), c o ţ o p ě t o d p o v í d á h yp o t é z e v yř č e n é p ř e d z p r a c o v á n í m t é t o p r á c e. M i m o t o s a m o t n é č e s k é C F s e r v e r y p ř í m o d o p o r u č u j í v yu ţ í v á n í t ě c h t o m a r k e t i n g o v ýc h k o m u n i k a č n í c h k a n á l ů v p o d o b ě s p o l e č e n s k ýc h s í t í Sociální sítě ve službách CF J e t ř e b a, a b y s i ţ a d a t e l o p ř í s p ě v k y n a j e h o p r o j e k t u v ě d o m i l, ţ e v š e z a č í n á j e š t ě p ř e d s p u š t ě n í m n a s e r v e r u, k d e p r o b í h á s a m o t n á s b í r k a. C F m ů ţ e b ýt s t r e s u j í c í, o v š e m p o k u d j e v ě n o v á n d o s t a t e k č a s u p ř í p r a v ě a v yt v o ř e n í s p r á v n ýc h v z t a h ů n a s o c i á l n í c h s í t í c h, m ů ţ e p ř i n é s t s p o u s t u r a d o s t i a v z r u š e n í. 58

67 J u l i e K e c k j e j e d n a z k o n z u l t a n t e k n a s p o l e č e n s k á m é d i a a C F, p o d í l e l a s e n a k a m p a n í c h, k t e r é p ř e s á h l y h r a n i c i d o l a r ů, a p ř e d n á š e l a n a U n i v e r z i t ě v N o t r e D a m e, C o l u m b i j s k é u n i v e r z i t ě a S X S W ( k o n f e r e n c e v ě n o v a n á h u d b ě a f i l m u v A u s t i n u - T e x a s ). T a t o p r o f e s i o n á l k a s e p s a l a 1 0 r a d, k t e r é s e j í o s v ě d č i l y b ě h e m j e j í p r á c e n a r ů z n ý c h C F k a m p a n í c h : 1. C F Z A Č Í N Á D Ř Í V E, N E Ţ S E S P U S T Í S A M O T N Á K A M P A Ň D e n, k d y s e s p o u š t í C F k a m p a ň, n e n í d n e m, k d y b y s e m ě l o z a č í n a t z v a ţ o v a t v yu ţ í v á n í s o c i á l n í c h s í t í, t e d y F B, T w i t t e r u, I n s t a g r a m u a t d. P r o j e k t n e b o j e h o a u t o r m u s í b ýt a k t i v n í a l e s p o ň n a F B n e b o T w i t t e r u, p o k u d n e n í, m ě l b y s p u š t ě n í k a m p a n ě o d l o ţ i t a z a č í t s e v ě n o v a t v yt v á ř e n í s o l i d n í s o c i á l n ě m e d i á l n í p ř í t o m n o s t i. T o d o k a z u j e i p ř í k l a d z p r a x e, k d y s k u p i n a l i d í c h t ě l a n a t o č i t f i l m o t e n i s k á c h S n e e k e r s a t é t o k u l t u ř e a j e j i c h k a m p a ň s k o n č i l a d a l e k o p ř e d p o ţ a d o v a n o u h r a n i c í d o l a r ů. T e n t o n e ú s p ě c h p r i m á r n ě v y c h á z e l z n e z n a l o s t i m o c i s o c i á l n í c h m é d i í. K o m u n i t a k o l e m t ě c h t o s p e c i f i c k ýc h t e n i s e k j e v e l k á ( s t r á n k a n a F B m á p ř e d u ţ i v a t e l ů ) a u t r á c í n e m a l é p e n í z e z a j e j i c h n a k u p o v á n í, o v š e m t ým s e s t o u t o k o m u n i t o u p ř e d z a h á j e n í m k a m p a n ě n e p r o p o j i l a j e d e n z ř e d i t e l ů d o k o n c e t v r d i l, ţ e d á r c e b y m ě l n a j í t s a m o t n ý s e r v e r K i c k s t a r e r s á m. 2. N E L Z E S P O L É H A T P O U Z E N A O S O B N Í P Ř Á T E L E Z FB F B j e s k v ě l ý z p ů s o b, j a k z a č í t s e s o c i á l n í m i m é d i i, o v š e m u ţ i v a t e l s e m u s í o p r o s t i t o d p o u h é h o v yu ţ í v á n í s v é h o s o u k r o m é h o p r o f i l u, s k r z e k t e r ý m ů ţ e o s l o v o v a t p o u z e s v é o s o b n í p ř á t e l é, z n á m é a r o d i n u, a p o k l á d á t a k v e š k e r o u z á t ě ţ C F k a m p a n ě n a j e j i c h b e d r a. T o o v š e m n e z n a m e n á, ţ e b y s e m ě l o n a s o u k r o m ý p r o f i l ú p l n ě z a p o m e n o u t. P ř á t e l é t a k é r á d i 59

68 v ě d í o t ě c h t o k a m p a n í c h a v e l i c e r á d i p ř i s p ě j í, a l e h r a n i c e j e n ě k d y t e n k á. A b y n e d o c h á z e l o k e z m i ň o v a n é m u o b t ě ţ o v á n í, k a ţ d ý p r o j e k t b y m ě l m í t s v o j i v l a s t n í F B s t r á n k u f a n o u š k ů ( n a F B l z e z a k l á d a t o s o b n í p r o f i l y, s t r á n k y n e b o s k u p i n y). N a p ř í k l a d f i l m a ř i č a s t o m a j í F B s t r á n k y s v ýc h p r o d u k č n í c h spo l e č n o s t í, k d e m o h o u z m i ň o v a t v š e c h n y s v é f i l m o v é p o č i n y a s t e j n ě t a k i k a m p a n ě k p l á n o v a n ým f i l m ů m ( s t r á n k y p o u ţ í v a j í i j e d n o t l i v í a u t o ř i X a v i e r B a u m a x a c c a f a n o u š k ů, V l a d i m í r c c a f a n o u š k ů, A m a n d a P a l m e r c c a f a n o u š k ů m i m o j e j i c h o s o b n í p r o f i l y). 3. D A V S I S Á M C F K A M P A N Ě N E V Y H L E D Á V Á B e z o h l e d u n a v ýj i m e č n o s t p r o j e k t u n i k d o n e s e d í u s e z n a m u k a m p a n í a n e l i s t u j e v n ě m, a b y n a š e l p r á v ě t e n, k t e r ý s e d a n ý a u t o r s n a ţ í p r o p a g o v a t. C F p l a t f o r m y s i c e v yt v á ř í j a k é s i r o z c e s t n í k y k r o z d ě l e n í p r o j e k t ů, o v š e m p r o p a g a c e j e n a a u t o r o v i. A č k o l i v j s o u n ě k t e r é p o č i n y p ř e d e m z n á m é, j e l i k o ţ j e d ě l á o s v ě d č e n á s k u p i n a l i d í, s t á l e j e n u t n é, a b y C F t ým k o m u n i k o v a l k a m p a ň s m ě r e m k pote n c i á l n í m d á r c ů m n a p ř í k l a d v yt v o ř e n í v ýj i m e č n é h o d a r u k n a v ýš e n í n o v ýc h d o n á t o r ů ( m u s í b ýt z a m ě ř e n n a k o n k r é t n í c í l o v o u s k u p i n u ). 4. V O L B A N E J L E P Š Í C H P L A T F O R E M N e n í p o t ř e b a b ýt n a v š e c h p l a t f o r m á c h s o c i á l n í c h m é d i í, c o ţ b y b yl o j i s t ě v yč e r p á v a j í c í a k o n t r a p r o d u k t i v n í. S t a č í s i v yb r a t t y s p r á v n é p o d l e n á s l e d u j í c í c h h l e d i s e k : - v o l i t t a, k d e j e p o t e n c i á l n í p u b l i k u m, - a t a, k t e r á l z e z v l á d n o u t v k a ţ d o d e n n í m ţ i v o t ě. N a p ř í k l a d f i l m a ř i v yb í r a j í s d í l e n í v i d e í n a Y o u T u b e a V i m e o, m ó d n í p r o j e k t y v ys t a v u j í f o t k y n a I n s t a g r a m u, p o t r a v i n á ř s k é p r o j e k t y z a s e v yh l e d á v a j í f a n o u š k y 60

69 f o t o g r a f o v á n í j í d e l n a s e r v e r u P i n t e r e s t a h u d e b n í c i v č e s k é m p r o s t ř e d í b y m ě l i v yu ţ í v a t n a p ř í k l a d B a n d z o n e. c z. N e e x i s t u j e ţ á d n ý z á v a z n ý p l á n e k s p o l e č e n s k ýc h m é d i í, t a v h o d n á s i m u s í a u t o r v yh l e d a t s á m p o d l e c í l o v é s k u p i n y. 5. S O C I Á L N Í M É D I A J S O U R Y C H L Á ; B Ý T O B S A Ţ N Ý, C H Y T R Ý A V T I P N Ý P r o j e k t b y s i c e m ě l v yv o l á v a t d i s k u s i, a l e k l í č e m k e f e k t i v n í m u v yu ţ í v á n í s o c i á l n í c h m é d i í j e r yc h l é u c h o p e n í č t e n á ř e / f a n o u š k a. P ř í s p ě v k y n a T w i t t e r u m u s í b ýt k r á t k é, ú d e r n é, a b y l i d é n e m o h l i o d o l a t k l i k n u t í a d a l š í m u s d í l e n í. O p r o t i t o m u n a F B m o h o u b ýt z p r á v y o n ě c o d e l š í, i d o n ě k o l i k a o d s t a v c ů, o v š e m n e s m í s e o p o m í n a t p r a v i d l o z o b s a h o v é h o m a r k e t i n g u, ţ e d o b r ý o b r á z e k v ţ d y z a c h yt í p o z o r n o s t č t e n á ř e. 6. Z A P O M E N O U T N A V I R Á L N O S T, S O U S T Ř E D I T S E N A Ţ I V O S T V i r á l n í v i d e a s i c e v m a r k e t i n g u f u n g u j í, o v š e m v p ř í p a d ě C F k a m p a n í j e t o m u t r o c h u j i n a k. V i d e a i n f o r m u j í c í o p r o b í h a j í c í m s b ě r u f i n a n c í m a j í m í t j i n ý c h a r a k t e r m a j í pod á v a t k o n z i s t e n t n í z p r á v y o t v r d é p r á c i a p ř i p o m í n a t s o u n á l e ţ i t o s t p ř i s p ě v a t e l ů s p r o j e k t e m. 7. R O Z D Á V A T D A L Š Í K O U S K Y S V É H O S R D C E O S O B I T O S T D a l š í d ů l e ţ i t ý b o d j e v p o c h o p e n í s v ý c h f a n o u š k ů, v ě d ě t, c o c h t ě j í a d á v a t j i m t o, a b y s e s a u t o r e m p r o p o j i l i n a o s o b n í r o v i n ě o t á z k o u z ů s t á v á, j a k t o h o d o c í l i t b e z j a k é h o s i z a h l c e n í i n f o r m a c e m i. P ř í k l a d e m m ů ţ e b ýt k a m p a ň z r o k u i n d i e r o c k o v á z p ě v a č k a K a t i e T o d d ( c í l d o l a r ů, v ýs l e d e k p ř i s p ě v a t e l, d o l a r ů v yb r á n o ; f a n o u š k ů n a F B ) s l í b i l a s v ým f a n o u š k ů m z a k a ţ d ý d e s á t ý p ř í s p ě v e k j e d n u f o t k u 61

70 z d ě t s t v í p ř i d a n o u n a j e j í s t r á n k u n a F B. P r o n i t o s i c e b yl o t r o c h u t r a p n é, a l e j e j í o b d i v o v a t e l é t o v n í m a l i j a k o l e g r a c i a p ř e d e v š í m j a k o s t i m u l k p ř e s v ě d č e n í d a l š í c h p o s l u c h a č ů k p ř i s p ě n í = j e d n á n í s t yl e m V ýh r a V ýh r a ( S t e p h e n R. C o v e y S e d m n á v yk ů s k u t e č n ě e f e k t i v n í c h l i d í, k a p i t o l a S p o l e č n é v í t ě z s t v í ). 8. P R O S B A O P O M O C V Š Í Ř E N Í A d a m C h a p n i c k z e s e r v e r u I n d i e g o g o ř í k á, ţ e p o k u d s e p ř í m o ţ á d á o p e n í z e, j e t o š p a t n ě ( t u t o m yš l e n k u k r á s n ě p o p s a l a i A m a n d a P a l m e r v e s v é m p r o j e v u n a k o n f e r e n c i T e d T a l k s s n á z v e m U m ě n í p o ţ á d a t, k d e h o v o ř í o t o m, ţ e l i d é n e m a j í b ýt u m ě l c e m n u c e n í z a h u d b u p l a t i t, a l e u m ě l e c j e m á n e c h a t z a p l a t i t = n o v ý v z t a h m e z i u m ě l c e m a f a n o u š k e m ). N a m í s t o p ř í m é h o ţ á d á n í o p e n í z e s e m a j í p o u ţ í t n á s l e d u j í c í f r á z e : - P o m o z t e m i p r o s í m š í ř i t, - Z n á t e n ě k o h o, k d o b y c h t ě l p o m o c i?, - K d o m i p o m ů ţ e n a j í t d a l š í h o s p o n z o r a?. T yt o j e d n o d u c h é v ě t y s e n á s l e d n ě d o p l ň u j í o o d k a z n a s t r á n k u, k d e j e m o ţ n é p ř i s p ě t n a d a n ý p r o j e k t. A d a m C h a p n i c k t a k é t v r d í, ţ e h r s t k a s d í l e n í t ě c h t o v ě t j e m n o h e m ú č i n n ě j š í n e ţ p ř í m ý p ř í s p ě v e k d e s e t i d o l a r ů. 9. D Ů L E Ţ I T O S T P Ř Í P R A V Y, C F J E J A K O C V I Č E N Í C F k a m p a n ě j s o u v yč e r p á v a j í c í m m a r a t o n e m č i n n o s t í ( t r v a j í d n í ), p r o t o j e d ů l e ţ i t é, a b y s i a u t o r d á v a l p ř e s t á v k y a m o h l s e k p r á c i s l i d m i v r a c e t p l n ý e l á n u. M i m o p ř e s t á v k y s e d o p o r u č u j e p o u ţ í v a t u s n a d ň u j í c í n á s t r o j e, k t e r é n e j s o u v č e s k é m p r o s t ř e d í p ř í l i š z n á m é ( T w u f f e r n á s t r o j k o v l á d á n í T w i t t e r u, H o o t s u i t e o n l i n e n á s t r o j k e f e k t i v n í p r á c i s e s o c i á l n í m i m é d i i a t d. ). 62

71 10. U K O N Č E N Í K A M P A N Ě, N E Z A P O M E N O U T N A F A N O U Š K Y P o ú s p ě š n é m č i n e ú s p ě š n é m d o k o n č e n í k a m p a n ě n e s m í a u t o r z a p o m e n o u t n a s v é f a n o u š k y a p ř i s p ě v a t e l e, m u s í s i u v ě d o m i t, ţ e s e s t a l i s o u č á s t í j e h o p r o j e k t u a m u s í j e u d r ţ o v a t i n f o r m o v a n é ř í c t j i m o ú s p ě š í c h, o a k t u a l i t á c h, o o d e s l á n í d a r ů, a l e i n e ú s p ě š í c h, k d yţ n e j d o u v ě c i p o d l e p l á n u = n e u s t á l e b ýt u p ř í mný. P o k u d n e b u d e k o m u n i t a / d a v n e u s t á l e i n f o r m o v á n a, m ů ţ e m í t s t r a c h, ţ e b yl a k a m p a n í p o u z e o k l a m á n a. J e d i n ým s k u t e č n ý m z p ů s o b e m, j a k s i o v ě ř i t, z d a l i j e k a m p a ň p ř i p r a v e n a, j e s p u s t i t j i. D ů l e ţ i t é j e b ýt c h yt r ý, p ř i p r a v e n ý, n e b á t s e b a v i t v j e j í m p r ů b ě h u a n e z a p o m í n a t ţ á d a t o p o m o c a n e o p e n í z e Závěrem k sociálním sítím S o c i á l n í s í t ě j s o u v d n e š n í d o b ě b e z p o c h yb y ú č i n n ý m n á s t r o j e m u s n a d ň u j í c í m k o m u n i k a c i s d a v e m / k o m u n i t ou, o v š e m a b y t a k o v á k o m u n i k a c e b yl a e f e k t i v n í, j e t ř e b a j i u m ě t s p r á v n ě v yu ţ í v a t ( v i z p ř í s l u š n é r a d y a t i p y v ýš e ). N a t ě c h t o s í t í c h j s o u r e á l n í l i d é, s e k t e r ým i j e t ř e b a b u d o v a t v z t a h y, k t e r é n á s l e d n ě n a p o m á h a j í š í ř i t p r o j e k t y a k a m p a n ě. T a t o m é d i a m a j í v l i v n a r o z š i ř o v á n í p u b l i k a ( p o m á h a j í o s l o v i t l i d i, n a k t e r é j e j i n a k n e m o ţ n é d o s á h n o u t a p r o p o j i t s d a l š í m i v l i v n ým i l i d m i ), n a z v y š o v á n í p o v ě d o m í ( s n a d n é š í ř e n í o b s a h u ) a k i n s p i r o v á n í k a k c i ( z m ě n a n e z n á m ý c h l i d í p ř e s l i d i v p o d v ě d o m í aţ v e s t o u p e n c e ). P o m o c í s o c i á l n í c h m e d i í s e l z e t a k é p r o p o j i t s v l i v n ý m i l i d m i ( l z e s m ě ř o v a t a ţ k t z v. c e l e b r i t y m a r k e t i n g u v yu ţ i t í z n á m ýc h a u z n á v a n ýc h l i d í k p r o p a g a c i ), k t e ř í m o h o u p o m o c i s e š í ř e n í m m o ţ n o s t i p ř i s p í v á n í n a p r o j e k t y ( k r o z š i ř o v á n í v l i v u s í t í d o k o n c e v z a h r a n i č í e x i s t u j í o n l i n e n á s t r o j e K r e d, P e e r I n d e x, T r a a c k r a t d. ). 63

72 S r o v n a j í - l i s e d o p o s u d e x i s t u j í c í f o r m y f u n d r a i s i n g u s c r o w d f u n d i n g e m, b u d e t o p r á v ě s o c i á l n í r o v i n a, k t e r á j e odl i š u j e. S t u d i e n a t é m a e f e k t i v i t y s o c i á l n í c h s í t í n a U n i v e r z i t ě v N e b r a s c e u k á z a l a, ţ e p o č e t f a n o u š k ů n a F B č i T w i t t e r u m á v l i v n a ú s p ě š n o s t p r o j e k t ů ( č í m v í c e s l e d o v a t e l ů m á, t í m v ě t š í j e p r a v d ě p o d o b n o s t j e j i c h p ř i s p ě n í ). J a k j i ţ b yl o ř e č e n o, p r á c e s t í m t o t yp e m m é d i a j e n á r o č n á a d o p o r u č u j e s e v yu ţ í v á n í r ů z n ýc h n á s t r o j ů, j e ţ v š e m o h o u z j e d n o d u š i t ( T w u f f e r, H o o t s u i t e, S o c i a l O o m p h, B u f f e r, T w e e t D e c k, T w e e p i, S o c i a l F l o w, S o c i a l B r o, C r o w d B o o s t e r a d a l š í ). D a l š í m p ř e d p o k l a d e m j e ţ á d á n í o p o m o c č i s d í l e n í, n a r o z d í l o d p ř í m é h o p o ţ a d a v k u o p e n ě ţ n í p ř í s p ě v e k ( l i d é s e n e c h t ě j í c í t i t j a k o p o k l a d n i č k a, c h t ě j í b ýt s o u č á s t í p r o j e k t u) s p ř e d p o k l a d e m, ţ e i n f o r m a c e č i s a m o t n á ţ á d o s t b u d e š i ř i t e l n á ( a u t o r b y s e m ě l n e j p r v e z e p t a t s á m s e b e, z d a l i b y t a k o v o u i n f o r m a c i s á m s d í l e l ; v yu ţ i t í f o t o g r a f i í, i n f o g r a f i k y č i v i d e í ). Š í ř e n í j e v h o d n é p r o v á d ě t p o s t u p n ě v e č t yř e c h r o v i n á c h v i d i t e l n ýc h n a o b r á z k u č O b r á z e k č. 1 7 R o v i n y š í ř e n í ; Z d r o j : C r o w d f u n d i n g g u i d e. c o m, d o s t u p n é z : h t t p : / / w w w. c r o w d f u n d i n g g u i d e. c o m / c r o w d f u n d i n g - tip- l e s s o n - in- c o n n e c t i n g / 64

73 P r v n í r o v i n a j e r o d i n a a b l í z c í p ř á t e l é ( m ě l o b y p ř i n é s t a ţ 2 0 % c í l o v é č á s t k y ), d r u h á p a k v z d á l e n ě j š í r o d i n a a p ř á t e l é, s o u s e d é a s p o l u p r a c o v n í c i ( v yb r a t l i d í ), n a t ř e t í ú r o v n i j s o u p ř á t e l é p ř á t e l a p o s l e d n í j s o u š i r š í s p o j e n í a d a v. 65

74 3 Realizace výzkumu Z a t í m c o d r u h á k a p i t o l a t é t o d i p l o m o v é p r á c e s e z a b ý v á j e d n o t l i v ým i m a r k e t i n g o v ým i n á s t r o j i v yu ţ í v a n ý m i p ř i rea l i z a c í c h C F k a m p a n í, k t e r é b yl y v yz k o u m á n y p o m o c í d e s k r e s e a r c h a p o m o c í v yh l e d á v á n í o d b o r n ýc h č l á n k ů z c e l é h o s v ě t a n a t o t o t é m a ( v p o d s t a t ě s e v ě n u j e h yp o t é z e z v o l e n é p r o t u t o p r á c i a v y h l e d á v á p ř e d e v š í m n á s t r o j e v yu ţ i t e l n é z a m i n i m á l n í c h n á k l a d ů ), a p ř e d c h á z e j í c í k a p i t o l y p o u z e p o p i s u j í t yt o m o ţ n o s t i m a r k e t i n g o v é k o m u n i k a c e, v e t ř e t í č á s t i j e n u t n é s e z a b ýv a t v l a s t n í m r e a l i z o v a n ým v ýz k u m e m a s n a ţ i t s e p o t v r d i t n e b o v y v r á t i t s a m o t n é v y u ţ í v á n í t a k o v ýc h t o f o r e m k o m u n i k a c e p r o j e k t ů v r e á l n é m p r o s t ř e d í, t e n t o k r á t v š a k p o m o c í d o t a z n í k u o d e s l a n é h o p o u z e r e a l i z á t o r ů m h u d e b n í c h CF k a m p a n í c h z č e s k é h o p r o s t ř e d í, a b y b yl o m o ţ n é r o z h o d n o u t o n ě k o l i k r á t j i ţ z m i ň o v a n é h yp o t é z e. 3.1 Cíle výzkumu H l a v n í m c í l e m t o h o t o v ýz k u m u b yl o p o t v r z e n í n e b o v yv r á c e n í h yp o t é z y, k t e r á b yl a f o r m u l o v á n a n á s l e d o v n ě : K v ů l i n e z i s k o v é f o r m ě p r o j e k t ů f i n a n c o v a n ý c h p o m o c í c r o w d f u n d i n g u j e s l o ž i t é s a m o t n o u C F a k t i v i t u m a r k e t i n g o v ě p r o s a d i t, p r o t o d o c h á z í k v ý z n a m n é p r á c i s k o m u n i t a m i a n e p l a c e n ý m i m a r k e t i n g o v ý m i n á s t r o j i. D í l č í m i c í l i b yl o z j i š t ě n í p o h l e d u z a m ě s t n a n c ů C F s e r v e r ů n a p r o b l e m a t i k u n í z k o n á k l a d o v ýc h m a r k e t i n g o v ýc h n á s t r o j ů č i n á z o r ů r e a l i z á t o r ů j e d n o t l i v ýc h p r o j e k t ů s d ů r a z e m n a k o m u n i k a c i s m ě r e m k d á r c ů m a v yu ţ i t í j e d n o t l i v ýc h m o ţ n o s t í p r o p a g a c e. D o t a z y b yl y t a k é z a m ě ř e n y n a d ů v o d y ú s p ě š n o s t i n e b o n e ú s p ě š n o s t i k a m p a n ě. C í l o v o u s k u p i n o u b yl i z a m ě s t n a n c i C F s e r v e r ů a j e j i c h u ţ i v a t e l é, k t e ř í r e a l i z o v a l i k a m p a ň h u d e b n ě z a m ě ř e n é h o p r o j e k t u. 66

75 3.2 Zadání výzkumu J a k j i ţ b yl o ř e č e n o, c í l e m v ýz k u m u b yl o z a j i š t ě n í p o t ř e b n ýc h d a t p r o d i p l o m o v o u p r á c i s m ě r e m k h yp o t é z e f o r m o u e m a i l o v é k o m u n i k a c e s e l e k t r o n i c k ým d o t a z n í k e m, t e d y k v a n t ita t i v n í m e t o d y v ýz k u m u v e d o u c í k p ř í m é m u z í s k á n í o d p o v ě d í a n á z o r ů. H l a v n í m t é m a t e m t e d y b yl a d o m n ě n k a : K v ů l i n e z i s k o v é f o r m ě p r o j e k t ů f i n a n c o v a n ý c h p o m o c í C F j e s l o ž i t é s a m o t n o u C F a k t i v i t u m a r k e t i n g o v ě p r o s a d i t, p r o t o d o c h á z í k v ý z n a m n é p r á c i s k o m u n i t a m i a n e p l a c e n ý m i m a r k e t i n g o v ý m i n á s t r o j i. H a r m o n o g r a m z í s k á v á n í o d p o v ě d í b y l n á s l e d u j í c í p r v n í v l n a d o t a z n í k ů b yl a z a s l á n a v b ř e z n u , d r u h á v l n a z a č á t k em d u b n a , s b ě r d o t a z n í k ů p r o b í h a l b ě h e m d u b n a , v yh o d n o c e n í p a k k o n c e m d u b n a a n á s l e d n é z a p r a c o v á n í d o D P v p r ů b ě h u k v ě t n a o v š e m v e v ýs l e d k u s e p o s l e d n í b o d k v ů l i z d r a v o t n í m o b t í ţ í m a u t o r a o d c h ýl i l. C o s e t ýč e z d r o j ů p o t ř e b n ýc h k r e a l i z a c i, n e b yl o t ř e b a ř e š i t ţ á d n é f i n a n c e ( v yu ţ i t í v yt v o ř e n í d o t a z n í k u z d a r m a n a s e r v e r u S u r v i o. c o m ) a n i z d r o j e l i d s k é ( v yp r a c o v á n í z a d a v a t e l e m z a p o m o c í k o n z u l t a c í s v e d o u c í m D P ). V ýs t u p y z e s t u d i e b yl y o d p o v ě d i n a j e d n o t l i v é o t á z k y a z n i c h p l yn o u c í z á v ě r y s m ě r e m k D P, k t e r é j s o u z a p r a c o v á n y d o t o h o t o d o k u m e n t u n a n á s l e d u j í c í c h s t r á n k á c h. 3.3 Průběh výzkumu V ýz k u m u p ř e d c h á z e l d e s k r e s e a r c h j e d n o t l i v ý c h m a r k e t i n g o v ýc h n á s t r o j ů p o p s a n ýc h v e d r u h é k a p i t o l e t é t o p r á c e, z e k t e r ýc h v yp l ýv a j í o t á z k y p o t ř e b n é k o v ě ř e n í j e j i c h f u n k č n o s t i. P o z j i š t ě n í t ě c h t o o t á z e k d o š l o k s e s t a v e n í 67

76 s a m o t n é h o d o t a z n í k u ( v i z p ř í l o h a č. 7 D o t a z n í k ) a j e h o k o n z u l t a c i s v e d o u c í m p r á c e. N á s l e d n ě b yl o v yh l e d á n o n ě k o l i k d e s í t e k h u d e b n í c h p r o j e k t ů n a C F s e r v e r e c h a d o t a z n í k b yl o d e s l á n n a u v e d e n é k o n t a k t n í e m a i l o v é a d r e s y. B ě h e m 1 8 d n ů a u t o r z í s k a l c e l k e m 2 1 o d p o v ě d í, a t o od š e s t n á c t i ú s p ě š n ýc h ( t e d y 7 6 % ) a p ě t i n e ú s p ě š n ýc h ( t e d y 2 4 % ) p r o j e k t ů. V d a l š í c h p o d k a p i t o l á c h l z e n a l é z t v yh o d n o c e n í v ýs l e d k ů. 3.4 Vyhodnocení dotazníků P o o b d r ţ e n í d o s t a t e č n é h o p o č t u d o t a z n í k ů a u t o r p ř i s t o u p i l k j e j i c h v yh o d n o c e n í. S e r v e r S u r v i o. c o m u m o ţ ň u j e j e d n o d u c h é v ye x p o r t o v á n í v ýs l e d k ů, v i z p ř í l o h a č. 8 - E x p o r t d o t a z n í k ů. A u t o r t e d y n e m u s í s á m s č í t a t j e d n o t l i v é o d p o v ě d i Návratnost dotazníků A u t o r o d e s l a l c e l k e m 7 5 e m a i l ů s p r o s b o u o v yp l n ě n í j e d n o d u c h é h o d o t a z n í k u a o d k a z u m í s t i l i n a s o c i á l n í s í t i s p o z n á m k o u o c í l o v é s k u p i n ě ( C F s e r v e r y n e c h t ě l y n a s v ýc h F a c e b o o k o v ýc h p r o f i l e c h o d k a z z v e ř e j ň o v a t, a b y t a k n e z n e v ýh o d ň o v a l y o s t a t n í a k a d e m i c k é p r á c e ). S t r á n k u n a v š t í v i l o c e l k e m 7 5 l i d í ( v š i c h n i d í k y p ř í m é m u o d k a z u ), z t o h o 5 3 d o t a z n í k p o u z e z o b r a z i l o, 2 1 j e j d o k o n č i l o a j e d e n n e d o k o n č i l. T a t o č í s l a v s o u č t u d á v a j í 2 8 % ú s p ě š n o s t n á v r a t n o s t i. C o s e t ýč e č a s u p o t ř e b n é h o k v yp l n ě n í, n e j č a s t ě j i u v á d ě n á d o b a b yl a 2 5 m i n u t ( 4 7, 4 % ), 1 2 m i n u t y ( 2 6, 3 % ), d á l e m i n u t ( 1 0, 5 % ) a m i n u t ( 1 5, 8 % ). N e j v ě t š í p o č e t n á v š t ě v b yl z a z n a m e n á n t ř i d n y p o o d e s l á n í o d k a z ů. V ýs l e d k y v g r a f i c k é p o d o b ě l z e v i d ě t n a o b r á z c í c h n í ţ e. 68

77 O b r á z e k č. 1 8 C e l k o v á ú s p ě š n o s t ; z d r o j : v l a s t n í t v o r b a O b r á z e k č. 1 9 P o č e t n á v š t ě v ; z d r o j : V l a s t n í t v o r b a Dva nejefektivnější nástroje T e n t o b o d s e j i ţ t ýk á p r v n í o t á z k y d o t a z n í k u, t e d y n e j e f e k t i v n ě j š í c h kom u n i k a č n í c h n á s t r o j ů, p o u ţ í v a n ý c h v C F k a m p a n í c h. D o t a z o v a n í m ě l i z a ú k o l v yb r a t d v a p o d l e n i c h n e j e f e k t i v n ě j š í n á s t r o j e, a t o z n á s l e d u j í c í c h m o ţ n ýc h : - s ys t é m o d m ě n, - m o t i v a č n í v i d e o, - e m a i l o v á k o m u n i k a c e, - o b s a h o v ý m a r k e t i n g ( d i s k u s n í f ó r a, b l o g y, i n f o g r a f i k a ), - s o c i á l n í s í t ě. 69

78 N e j č a s t ě j i o z n a č o v a n ým i b o d y b yl y s o c i á l n í s í t ě ( 9 0, 5 % = 1 9 o z n a č e n í ) a s ys t é m o d m ě n ( 6 6, 7 % = 1 4 o z n a č e n í ). D á l e p a k e m a i l o v á k o m u n i k a c e ( 2 3, 8 % = 5 o z n a č e n í ), m o t i v a č n í v i d e o ( 1 9 % = 4 o z n a č e n í ) a o b s a h o v ý m a r k e t i n g ( 4, 8 % = 1 o z n a č e n í ). V g r a f i c k é p o d o b ě l z e v i d ě t v ýs l e d k y n a o b r á z k u č. 2 0 E f e k t i v n o s t n á s t r o j ů. O b r á z e k č. 2 0 E f e k t i v n o s t n á s t r o j ů ; z d r o j : v l a s t n í t v o r b a Reálně používané nástroje komunikace N á s l e d u j í c í o t á z k a s e z a b ýv a l a r e á l n ě v yu ţ í v a n ý m i k o m u n i k a č n í m i n á s t r o j i. D o t a z o v a n í m ě l i o z n a č i t, k t e r é z m o ţ n o s t í o p r a v d u v e s v é k a m p a n i p o u ţ i l i a n a v ýb ě r m ě l i : - s ys t é m o d m ě n, - m o t i v a č n í v i d e o, - e m a i l o v á k o m u n i k a c e, - o b s a h o v ý m a r k e t i n g ( d i s k u s n í f ó r a, b l o g y, i n f o g r a f i k a ), - s o c i á l n í s í t ě, - j i n é ( m o ţ n o s t d o p l n ě n í ). 70

79 N e j č a s t ě j i o z n a č o v a n o u m o ţ n o s t í b yl y s o c i á l n í s í t ě, k t e r é m ě l y 2 0 o z n a č e n í, t e d y 9 5, 3 %. N a d a l š í c h m í s t e c h b yl y: s ys t é m o d m ě n ( 1 9 o z n a č e n í, 9 0, 5 % ), m o t i v a č n í v i d e o ( 1 8 o z n a č e n í, 8 5, 7 % ), e m a i l o v é k o m u n i k a c e ( 1 3 o z n a č e n í, 6 1, 9 % ) a o b s a h o v ý m a r k e t i n g ( 4 o z n a č e n í, 1 9, 1 % ). V o l b u J i n é z a š k r t l i 3 v yp l ň u j í c í ( 1 4, 3 % ) a d o p l n i l i d i s t r i b u c i l e t á č k ů, o s o b n í k o m u n i k a c i, n o v i n k y n a C F s e r v e r u a v yt v o ř e n í t i s k o v é z p r á v y. G r a f i c k é z n á z o r n ě n í v o b r á z k u č O b r á z e k č. 2 1 P o u ţ í v a n é n á s t r o j e ; z d r o j : v l a s t n í t v o r b a Využívané sociální sítě N e j č a s t ě j i z m i ň o v a n ým n á s t r o j e m j s o u b e z p o c h y b y s o c i á l n í s í t ě, p r o t o j e t ř e b a k o n k r e t i z o v a t v ýs l e d k y, c o ţ s e d í k y d o b ř e n a s t a v e n é n a d c h á z e j í c í o t á z c e p o d a ř i l o. T a s e t ýk a l a v o l b y v y u ţ í v a n ýc h s o c i á l n í c h s í t í p ř i p r o p a g a c i p r o j e k t u. N a v ýb ě r m ě l i d o t a z o v a n í z n á s l e d u j í c í c h s í t í F a c e b o o k, Y o u t u b e, G o o g l e +, L i n k e d I N, Li d é. c z, T w i t t e r, I n s t a g r a m, A s k. f m, M ys p a c e, B a n d z o n e n e b o j i n é. S p e c i f i k e m j e z d e Y o u t u b e, k t e r é u m o ţ ň u j e z v e ř e j n i t j a k m o t i v a č n í v i d e o, t a k 71

80 i d o s a v a d n í t v o r b u i n t e r p r e t a, a B a n d z o n e, c o ţ j e s p e c i f i c k á s í ť z a m ě ř e n á n a h u d e b n í k a p e l y č e s k é a s l o v e n s k é s c é n y. U t o h o t o d o t a z u s e o b j e v i l t a k é p r v n í d r o b n ý r o z p o r, j e l i k o ţ % d o t a z o v a n ýc h o z n a č i l o F a c e b o o k, o v š e m v p ř e d c h o z í o t á z c e v yu ţ í v á n í s o c i á l n í c h s í t í z v o l i l o p o u z e 9 5, 3 %. N a o p a k p r á v ě o n y s p e c i f i c k é s í t ě z v ýr a z ň u j í c í l o v o u s k u p i n u d o t a z n í k u i p r o j e k t ů r e a l i z o v a n ýc h d o t a z o v a n ým i. J e d n á s e t e d y o Y o u t u b e a B a n d z o n e 1 4 o z n a č e n í, 6 6, 7 %. O s t a t n í č í s l a j s o u z a n e d b a t e l n á, v i z n á s l e d u j í c í o b r á z e k s e v š e m i o d p o v ě ď m i. O b r á z e k č. 2 2 V y u ţ í v a n é s o c i á l n í s í t ě ; z d r o j : v l a s t n í t v o r b a Nejúčinnější způsob komunikace CF kampaně D a l š í o t á z k a b yl a o t e v ř e n á a z a m ě ř o v a l a s e n a n á z o r y d o t a z o v a n ýc h. P t a l a s e n a n e j ú č i n n ě j š í z p ů s o b k o m u n i k a c e C F 72

81 k a m p a n ě s m ě r e m k p o t e n c i á l n í m d á r c ů m, j a k d á t o k a m p a n i v ě d ě t a j a k d á r c e m o t i v o v a t k p ř i s p ě n í. T e n t o b o d v yp l n i l o 1 6 d o t a z o v a n ýc h a d a l š í c h 5 s e n e v yj á d ř i l o. N e j v í c e s e o s v ě d č i l y s o c i á l n í s í t ě, k t e r é b yl y z m í n ě n y v 1 0 o d p o v ě d í c h k o n k r é t n ě t o b yl p ě t k r á t F a c e b o o k a j e d e n k r á t Y o u t u b e. D r u h ým n e ú č i n n ě j š í m n á s t r o j e m j e d l e o d p o v ě d í o s o b n í k o m u n i k a c e p r o s t ř e d n i c t v í m e m a i l ů ( z m í n ě n o 6 k r á t ) a o s o b n í s d ě l e n í, t ř e b a i n a k o n c e r t e c h ( z m í n ě n o 4 k r á t ). P ě t o d p o v ě d í v yp o v í d á o n u t n é s o u s t a v n o s t i k o m u n i k a c e a s t e j n ý p o č e t l i d í u v e d l i d ů l e ţ i t o s t n a s t a v e n í s ys t é m u o d m ě n. D o t a z o v a n í u v e d l i t a k é v i r á l n o s t k o m u n i k a c e ( 2 k r á t ), o r i g i n a l i t u ( 2 k r á t ) a v yu ţ í v á n í h u d e b n í c h s e r v e r ů ( 1 k r á t ). Z a j í m a v é j e p o s t a v e n í m o t i v a č n í h o v i d e a, o k t e r é m s e z m í n i l p o u z e j e d e n o r g a n i z á t o r k a m p a n ě, z a t í m c o v p ř e d c h o z í c h o t á z k á c h z í s k á v a l o m n o h e m v yš š í d ů l e ţ i t o s t i Neúspěšné projekty P á t á o t á z k a v d o t a z n í k u s e t ýk a l a n e ú s p ě š n ýc h p r o j e k t ů, k d e m ě l i o r g a n i z á t o ř i u v é s t, p r o č s i m ys l í, ţ e j e j i c h k a m p a ň b yl a n e ú s p ě š n á. Odp o v ě d ě l o p o u z e 9 d o t a z o v a n ýc h, j e j i c h o d p o v ě d i b yl y v e l m i r ů z n o r o d é a 4 z n i c h o d k a z o v a l y n a ú s p ě š n o s t p r o j e k t u, c o ţ u d á v á p o č e t p ě t i n e ú s p ě š n ýc h. J e d e n z n i c h s e d o m n í v a l, ţ e p r o j e k t n e v yb r a l d o s t a t e k f i n a n c í, j e l i k o ţ v ě t š i n a l i d í n e u m í p o u ţ í v a t i n t e r n e t o v é b a n k o v n i c t v í a o d e s í l a t t a k p e n í z e p o m o c í i n t e r n e t u. D a l š í s e d o m n í v a l, ţ e C F j e u r č e n p r o j i ţ z a v e d e n é p r o j e k t y, k t e r é j s o u v í c e z n á m é a ú s p ě š n é. N ě k t e ř í p ř i z n á v a j í, ţ e n e v yu ţ i l i d o s t a t e k n á s t r o j ů, k d yţ s e o b ě ţ í c í m p r o j e k t u z m í n i l i p o u z e j e d n o u n a s o c i á l n í s í t i F a c e b o o k. D a l š í o d p o v í d a j í c í h o v o ř i l i o n e e f e k t i v n í m s ys t é m u o d m ě n, ú z k o p r o f i l o v ě z a m ě ř e n é m p r o j e k t u ( ú z k á c í l o v á s k u p i n a ), v ys o k é p o ţ a d o v a n é č á s t c e a š p a t n é m n a č a s o v á n í - z d e m ů ţ e b ýt ú z k o p r o f i l o v é z a m ě ř e n í 73

82 p r o j e k t u p o u z e v ý m l u v o u n a n e d o s t a t e č n o u k o m u n i k a c i s m ě r e m k c í l o v é s k u p i n ě Úspěšné projekty B o d č í s l o š e s t s e d o t a z o v a l n a h l a v n í p ř í č i n y ú s p ě š n o s t i p r o j e k t ů a o d p o v ě d ě l o 1 5 z 2 1 v yp l ň u j í c í c h. N e j č a s t ě j i s e o r g a n i z á t o ř i C F k a m p a n í o d k a z o v a l i n a s i l n o u f a n o u š k o v s k o u z á k l a d n u, k t e r á j e v d n e š n í d o b ě n e j č a s t ě j i m ě ř e n a p o d l e p o č t u f a n o u š k ů n a s o c i á l n í s í t i F a c e b o o k p o d p o r a s i l n é z á k l a d n y p o d p o r o v a t e l ů b yl a u v e d e n a v s e d m i a s o c i á l n í s í t ě j a k o s a m o s t a t n á o d p o v ě ď p a k v e t ř e c h p ř í p a d e c h. D r u h ý m n e j ú č i n n ě j š í m n á s t r o j e m j e d l e d o t a z n í k u d o b ř e n a s t a v e n ý s ys t é m o d m ě n ( u v e d e n o 4 k r á t ). V e l m i d ů l e ţ i t á j e k o n t i n u á l n í k o m u n i k a c e ( 3 k r á t ), c o ţ ú z c e s o u v i s í s e s o u s t a v n o u p r a c í o d p o č á t k u k a m p a n ě ( 2 k r á t ). S t e j n ý p o č e t r e s p o n d e n t ů p o v a ţ u j e z a d ů l e ţ i t o u o r i g i n a l i t u p r o j e k t u. O s o b n í e m a i l y a z p r á v y z m í n i l y d v a p r o j e k t y. J e d e n z n i c h d o k o n c e u v e d l e f e k t i v i t u j e d n o t l i v ýc h z p r á v, k d y m u p o d l e p r o p o č t ů k a ţ d ý š e s t ý a ţ s e d m ý e m a i l p ř i n e s l n o v é h o p ř i s p ě v a t e l e ( d a t a p r o j e k t u C e r m a q u e ). O s t a t n í n á z o r y j i ţ n e b yl y o p a k o v á n y a š l o o r e k l a m u v š e m i k a n á l y k a p e l y, p r o f e s i o n á l n í p a r t n e r y s k v a l i t n í m p u b l i c r e l a t i o n s ( v z t a h y a k o m u n i k a c e s v e ř e j n o s t í ), v yu ţ í v á n í v i r á l n í h o v i d e a a s d í l e n í p r o j e k t u p o m o c í v ě t š í c h i n t e r n e t o v ýc h s t r á n e k ( c o n t e n t m a r k e t i n g ). 3.5 Závěr k výzkumu V ýz k u m m ě l a u t o r a p r á c e p ř i b l í ţ i t k p o t v r z e n í n e b o v yv r á c e n í h yp o t é z y, p r o t o b yl z a m ě ř e n n a v yu ţ í v á n í j i ţ o b j e v e n ýc h k o m u n i k a č n í c h n á s t r o j ů, k t e r é l z e n a l é z t v d r u h é k a p i t o l e a k t e r é b yl y z í s k á n y p o m o c í d e s k r e s e a r c h, j i m ţ p ř e d c h á z e l o s e s t a v e n í a o d e s l á n í d o t a z n í k u r o z e b í r a n é h o v k a p i t o l e t ř e t í. 74

83 J a k o c í l o v á s k u p i n a b yl y z v o l e n y p o u z e h u d e b n í C F k a m p a n ě, a b y d o š l o k z í s k á n í n e j l e p š í c h v ýs l e d k ů a t a k é k v ů l i s p e c i f i c k é z á k l a d n ě f a n o u š k ů t a k o v ýc h t o p r o j e k t ů. H u d e b n í p r o j e k t y z a j i s t é v yu ţ í v a j í j i n é k o m u n i k a č n í k a n á l y n e ţ o s t a t n í k u l t u r n í p r o g r a m y n a p ř í k l a d s p e c i f i c k é s o c i á l n í s í t ě a t d. P r o z í s k á n í v ě t š í h o p o č t u n á z o r ů b y l o s l o v e n i s a m o t n ý s e r v e r H i t h i t. c o m, k t e r ý s e n e j v í c e o s v ě d č i l j i ţ p ř i k o n z u l t a c i o h l e d n ě C F j a k o t a k o v é h o. S t r á n k u s d o t a z n í k e m n a v š t í v i l o c e l k e m 7 5 l i d í ( v š i c h n i d í k y p ř í m é m u o d k a z u ), z t o h o 5 3 d o t a z n í k p o u z e z o b r a z i l o, 21 j e j d o k o n č i l o a j e d e n n e d o k o n č i l, c o ţ u d á v á 2 8 % ú s p ě š n o s t. O d p o v ě d i s e s e š l y o d š e s t n á c t i ú s p ě š n ýc h ( t e d y 7 6 % ) a p ě t i n e ú s p ě š n ýc h ( t e d y 2 4 % ) p r o j e k t ů. J a k o n e j e f e k t i v n ě j š í n á s t r o j e k e k o m u n i k a c i a m o t i v a c i p o t e n c i á l n í c h d á r c ů b yl y n e j č a s t ě j i o z n a č o v á n y s o c i á l n í s í t ě, s ys t é m o d m ě n a e m a i l o v á k o m u n i k a c e. S t e j n ě t a k i m e z i n e j p o u ţ í v a n ě j š í m i n á s t r o j i l z e n a l é z t o p ě t s o c i á l n í s í t ě ( 9 5 % ), s ys t é m o d m ě n ( 9 0 % ), m o t i v a č n í v i d e o ( 8 5 % ) a e m a i l o v á k o m u n i k a c e ( 6 2 % ). C o s e t ýč e s o c i á l n í c h s í t í, z d e s e p r o j e v u j e o n a s p e c i f i c k á c í l o v á s k u p i n a, k d y d o t a z o v a n í n e j v í c e z m i ň u j í F a c e b o o k ( %, c o ţ j e n á s l e d k e m p o p u l a r i t y t é t o s í t ě ) a n á s l e d n ě Y o u t u b e. c o m ( 6 7 %, c o ţ j e n á s l e d k e m m o ţ n o s t i z v e ř e j n ě n í v i d e í a v e l k é p o p u l a r i t y s e r v e r u ) a B a n z o n e. c z ( 6 7 %, j e d i n e č n á s o c i á l n í s í ť č e s k é h u d e b n í s c é n y s m o ţ n o s t í z v e ř e j n ě n í h u d e b n í c h u k á z e k, d a t k o n c e r t ů a t d. ; m o ţ n o v yu ţ í v a t n a m í s t o o f i c i á l n í c h w e b o v ýc h s t r á n e k k a p e l y). O s t a t n í o t á z k y b yl y o t e v ř e n é a j e j i c h c í l e m b yl o z í s k á n í o s o b n í h o n á z o r u a u t o r ů k a m p a n í n a p r o p a g a c i j e j i c h p r o j e k t ů s m ě r e m k p o t e n c i á l n í m d á r c ů m a k ú s p ě š n o s t i k a m p a n ě. J a k o n e j ú č i n n ě j š í z p ů s o b k o m u n i k a c e s e d l e o d p o v ě d í u k á z a l y o p ě t s o c i á l n í s í t ě, a l e d o š l o i k p o t v r z e n í d a l š í c h r a d, k t e r é p ř i n e s l d e s k r e s e a r c h, a t o s o u s t a v n o s t k o m u n i k a c e, o s o b n í z a m ě ř e n í k o m u n i k a c e ( o s o b n í e m a i l y, o s o b n í s d ě l e n í, s d ě l e n í n a 75

84 k o n c e r t e c h ) a v n e p o s l e d n í ř a d ě s p r á v n é n a s t a v e n í s ys t é m u o d m ě n. I d ů v o d y n e ú s p ě š n ýc h p r o j e k t ů p o t v r z u j í d ů l e ţ i t o s t s o u s t a v n é k o m u n i k a c e v š e m i d o s t u p n ým i k a n á l y, p ř e d e v š í m s o c i á l n í m i s í t ě m i ( z m i ň o v a n á c h yb a p o u z e j e d n o h o z v e ř e j n ě n í p r o j e k t u n a F a c e b o o k u ), a z a m ě ř e n í s e n a s p r á v n é n a č a s o v á n í. P r o j e k t y ú s p ě š n é o p ě t p o t v r z u j í p ř e d p o k l a d y, k t e r é z m i ň u j e j i ţ m o t t o C F s e r v e r u H i t h i t. c o m L i d i + i n t e r n e t. H o t o v o, c o ţ l z e s n a d n o p o z o r o v a t n a s e d m i z p a t n á c t i o d p o v ě d í, j e ţ z a p ř e d p o k l a d ú s p ě c h u p o v a ţ u j í s i l n o u f a n o š k o v s k o u z á k l a d n u. O s t a t n í p a k d o p o r u č u j í v yu ţ i t í s o c i á l n í c h s í t í, d o b ř e n a s t a v e n ý s y s t é m o d m ě n a k o n t i n u á l n í k o m u n i k a c i s e s o u s t a v n o u p r a c í o d p o č á t k u k a m p a n ě. V š e c h n y z j i š t ě n é z á v ě r y z t o h o v ýz k u m u s m ě ř u j í k p o t v r z e n í h yp o t é z y, t e d y v yu ţ í v á n í s o u s t a v n é p r á c e s k o m u n i t a m i ( f a n o u š k o v s k á z á k l a d n a č i c í l o v á s k u p i n a ) a v yu ţ í v á n í n e p l a c e n ýc h m a r k e t i n g o v ýc h n á s t r o j ů ( s o c i á l n í s í t ě, s ys t é m o d m ě n, m o t i v a č n í v i d e o, c o n t e n t m a r k e t i n g a t d. ). 76

85 Závěr P r á c e s i k l a d l a z a c í l z m a p o v a t v h o d n é m a r k e t i n g o v é n á s t r o j e k e k o m u n i k a c i c r o w d f u n d i n g o v ýc h p r o j e k t ů a j e j i c h v h o d n é u ţ í v á n í a n á s l e d n é p o t v r z e n í n e b o v yv r á c e n í h yp o t é z y t ýk a j í c í s e s n a h y v yu ţ í v a t b e z p l a t n ýc h k a n á l ů s m ě r e m k o v l i v n ě n í p o t e n c i á l n í c h d á r c ů. Z á r o v e ň s e s n a ţ i l a v š e c h n y z j i š t ě n é i n f o r m a c e o v ě ř i t v r e á l n é m p r o s t ř e d í, t e d y z d a l i j s o u v yh l e d a n é n á s t r o j e o p r a v d u p o u ţ í v á n y r e a l i z á t o r y h u d e b n í c h C F k a m p a n í, a t o z a p o m o c í r e a l i z a c e v ýz k u m u. Ú v o d n í č á s t d o k u m e n t u b yl a s p í š e t e o r e t i c k á a s n a ţ i l a se č t e n á ř e u v é s t d o p r o b l é m u. V ys v ě t l o v a l a p o j e m c r o w d f u n d i n g, k t e r ý p o c h á z í z a n g l i c k ýc h s l o v c r o w d d a v n e b o m a s a l i d í, a f u n d i n g f i n a n c o v á n í. D á s e t e d y ř í c t, ţ e j d e o f i n a n c o v á n í p r o j e k t u p o m o c í l i d í, k t e ř í m a j í o v z n i k a j í c í p r o j e k t z á j e m a c h t ě j í s e t a k s t á t j e h o s o u č á s t í. F u n g o v á n í C F j e v e l i c e j e d n o d u c h é. S t a č í p r o j e k t r e g i s t r o v a t n a j e d n o m z p o r t á l ů, k t e r é b yl y p o p s á n y v k a p i t o l e 1. 5 C F s e r v e r y, z v o l i t č á s t k u, k t e r é c h c e r e a l i z á t o r d o s á h n o u t, a n e j l é p e v l o ţ i t n ě j a k é m o t i v a č n í v i d e o, č i j e š t ě l é p e, m o t i v a č n í o d m ě n y z a v y m ě ř e n é č á s t k y. P o k u d n e b u d e d o s a ţ e n o p ř e d e m u r č e n é č á s t k y v d a n é m č a s o v é m h o r i z o n t u, p ř í s p ě v k y, k t e r é s e j i ţ v yb r a l y, b u d o u v r á c e n y z p ě t n a k o n t a d á r c ů. V p o d s t a t ě l z e h o v o ř i t o d v o u d r u z í c h C F, k t e r é s e p a k j e š t ě d á l e d ě l í. P r v n í m j i ţ v ýš e z m i ň o v a n ým d r u h e m j e t z v. A o N C r o w d f u n d i n g, t e d y A l l - or- N o t h i n g, č e s k y p a k v š e c h n o - n e b o - n i c, k d y ţ a d a t e l m u s í d o s á h n o u t p o ţ a d o v a n é č á s t k y n e b o m u s e r v e r n e v yp l a t í n i c, a d o p o s u d v yb r a n é d a r y s e v r á t í z p ě t k d o n á t o r ů m. D r u h ý j e p a k t z v. K i A, t e d y K e e p - ti- A l l, č e s k y v e z m i - si- v š e, k d y ţ a d a t e l d o s t a n e v yb r a n o u s u m u b e z o h l e d u n a p o ţ a d o v a n o u č á s t k u. S e r v e r w w w. m a r k e t i n g m o x i e. b i z p a k z m i ň u j e d a l š í f o r m y C F, k t e r é j s o u n e z á v i s l é n a j e h o d r u h u, t e d y z d a l i j s o u A o N n e b o K i A. J e d n á s e o P l e d g e b a s e d ( č e s k y z á v a z e k / z á r u k a K i c k s t a r t e r. c o m, I n d i e g o g o. c o m C F v k l a s i c k é f o r m ě j a k h o 77

86 z n á m e i u n á s ), R e t a i l - o r i e n t e d ( m a l o o b c h o d n í C r o w d s u p p l y. c o m o r i e n t a c e n a p r o d u k t ), D e b t / L o a n b a s e d ( d l u h K i v a. c o m m i k r o f i n a n c o v á n í p o m o c í m a l ýc h p ů j č e k ), E q u i t y b a s e d ( s p r a v e d l n o s t F u n d a b l e. c o m, M i c r o v e n t u r e s. c o m z i s k p o d í l u n a p r o j e k t u ) a C u s t o m b a s e d c r o w d f u n d i n g ( C F n a z a k á z k u I g n i t i o n d e c k. c o m ). Č á s t C F p o d l e E C N p ř i n e s l a k o n k r é t n ě j š í e v r o p s k ý p o h l e d n a t u t o p r o b l e m a t i k u. C o s e t ýč e s a m o t n ý c h s e r v e r ů, v Č R e x i s t u j e p o u z e 5 ( H i t h i t. c z, K r e a t i v c i s o b e. c z, N a k o p n i. m e, F o n d o m a t. c z, S t a r t o v a c. c z ), z a t í m c o s e r v e r C r o w d s U n i t e. c o m u v á d í s e r v e r ů z c e l é h o s v ě t a s t í m, ţ e d e n n ě p ř i b ýv a j í d a l š í a d a l š í v r ů z n ýc h e k o n o m i c k ýc h o d v ě t v í c h ( ú d a j z b ř e z n a r o k u ). P r v n í k a p i t o l a s e z a m ě ř o v a l a t a k é n a n e j ú s p ě š n ě j š í h u d e b n í p r o j e k t y, t e d y v yd á n í d e s k y A m a n d y P a l m e r ( z a h r a n i č n í k a m p a ň, j a k o ţ t o n e j ú s p ě š n ě j š í v ů b e c ) n e b o k a m p a n ě X a v i e r a B a u m a x y a V l a d i m í r a 5 1 8, j a k o ţ t o n e j l e p š í u n á s. P o s l e d n í p a s á ţ b yl a v ě n o v á n a l e g i s l a t i v ě a p o s k yt o v a l a z a j í m a v ý p o h l e d M i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č R, k t e r é n e p o v a ţ u j e o b r a t y C F n a t o l i k v ys o k é, a b y s e t ě m i t o a k t i v i t a m i n ě j a k z v l á š t ě z a b ýv a l o. Z a j í m a v á j e n a o p a k n u t n o s t ř í d i t s e z á k o n e m č / S b. o n ě k t e r ýc h o p a t ř e n í c h p r o t i l e g a l i z a c i v ýn o s ů z t r e s t n é č i n n o s t i a f i n a n c o v á n í t e r o r i s m u, k t e r ý s e r v e r ů m ( p o t a ţ m o p l a t e b n í b r á n ě, k t e r o u p o u ţ í v a j í ) u k l á d á i d e n t i f i k o v a t k a ţ d é h o, k o m u p o s í l a j í f i n a n c e ( v í c e n e ţ E U R, c o ţ j s o u v p ř í p a d ě H i t h i t. c o m v š i c h n i ). V č á s t i d r u h é j i ţ d o c h á z e l o k v yh l e d á v á n í s a m o t n ý c h k o m u n i k a č n í c h n á s t r o j ů a j e j i c h v h o d n é m u p o u ţ i t í v r e á l n é m p r o s t ř e d í a k e s m ě ř o v á n í k p o t v r z e n í h yp o t é z y z a p o m o c í p ř í k l a d ů z r e á l n é h o p r o s t ř e d í. N a p ř í k l a d s ys t é m o d m ě n j e n á s t r o j, k t e r ý m o t i v u j e p o t e n c i o n á l n í d á r c e k p ř i s p ě n í a č á s t v ě n o v a n á t o m u t o p r o s t ř e d k u t a k é p ř i n á š í p ř í k l a d y z p r a x e o p ě t A m a n d a P a l m e r, X a v i e r B a u m a x a a V l a d i m í r D a l š í n á s t r o j, m o t i v a č n í v i d e o, v ys v ě t l u j e s m ys l p r o j e k t u a m ě l o b y p o t e n c i á l n í h o d á r c e p ř i m ě t k u s k u t e č n ě n í p ř í s p ě v k u, a v š a k n e n í 78

87 n e z b yt n o s t í ( o v š e m b l o g s e r v e r u K i c k s t a r t e r. c o m u v á d í, ţ e p r o j e k t y s v i d e e m j s o u ú s p ě š n ě j š í n e ţ t y b e z n ě j c c a 5 4 % p r o t i 3 9 % ). N e j j e d n o d u š š í m o ţ n o s t í j a k o s l o v i t d á r c e j e e m a i l o v á k o m u n i k a c e. Z p r á v a i n f o r m u j í c í o C F k a m p a n i b y s i m ě l a d r ţ e t v š e o b e c n á p r a v i d l a, t e d y j a k o u s i j e d n o d u c h o s t, u p ř í m n o s t, o s o b i t o s t, a m ě l a b y v yp a d a t s p í š e j a k o d o p i s i n t e l i g e n t n í m u p ř í t e l i n e ţ l i p r o d u c e n t s k ý z á m ě r. D ů l e ţ i t é j e, a b y p o p i s o v a l a c o, p r o č a k d o d ě l á, v yp r á v ě l a p ř í b ě h, d o k t e r é h o s e s n a ţ í z a p o j i t p o t e n c i á l n í p ř i s p ě v a t e l e ( o s o b i t o s t, p o c i t s o u n á l e ţ i t o s t i ). O b s a h o v ý m a r k e t i n g j e z a l o ţ e n ý n a t v o r b ě a u m i s ť o v á n í h o d n o t n é h o a u ţ i t e č n é h o o b s a h u, k t e r ý p ř i l á k á a z a p o j í d o k o m u n i k a c e p o t e n c i á l n í z á k a z n í k y j s o u t o b l o g y, i n f o g r a f i k y, v i d e a a f o t k y ( f i r m y, k t e r é v yu ţ í v a j í b l o g y, g e n e r u j í o 6 7 % v í c e p o t e n c i á l n í c h z á k a z n í k ů n e ţ t y b e z b l o g u, a a ţ 7 0 % s p o t ř e b i t e l ů d á v á p ř e d n o s t p o z n á v á n í s p o l e č n o s t í z b l o g ů p ř e d r e k l a m a m i ). P o s l e d n í v yz k o u m a n ým n á s t r o j e m j s o u s o c i á l n í s í t ě ( F a c e b o o k, G o o g l e +, L i n k e d I n, T w i t t e r, B a n z o n e, L i d e. c z a t d. ) a v d n e š n í d o b ě j s o u b e z p o c h yb y ú č i n n ým n á s t r o j e m u s n a d ň u j í c í m k o m u n i k a c i s d a v e m / k o m u n i t o u, o v š e m a b y t a k o v á k o m u n i k a c e b yl a e f e k t i v n í, j e t ř e b a j i u m ě t s p r á v n ě v yu ţ í v a t. P o d l e v š e c h d o s t u p n ýc h d a t a p ř e d e v š í m p o č t ů u ţ i v a t e l ů n a s o c i á l n í c h s í t í c h v z a h r a n i č í i u n á s l z e k o n s t a t o v a t, ţ e s o c i á l n í m é d i a m a j í o b r o v s k ý v ýz n a m n e j e n p r o C F. Z m i ň o v a n o u h yp o t é z u f i n á l n ě p o t v r z o v a l a p o s l e d n í č á s t, kde d o t a z o v a n í j e d n o z n a č n ě s t v r z o v a l i p o u ţ í v á n í b e z p l a t n ýc h k a n á l ů p o p s a n ýc h v p a s á ţ i d r u h é, a t o z a p o m o c i d o t a z n í k u r o z e s l a n é m u c í l o v é s k u p i n ě v ýz k u m u. O r g a n i z á t o ř i k a m p a n í d o s t á v a l i p r o s t o r k u v e d e n í i j i n ýc h n á s t r o j ů ( v i z n a p ř í k l a d p o d k a p i t o l a R e á l n ě p o u ţ í v a n é n á s t r o j e ), o v š e m ţ á d n é n e n a v r h l i, č í m ţ l z e p o v a ţ o v a t d e s k r e s e a r c h z a v yč e r p á v a j í c í. N a k o n e c s e s e š l o 2 1 d o k o n č e n ý c h d o t a z n í k ů ( o d š e s t n á c t i ú s p ě š n ýc h a p ě t i n e ú s p ě š n ýc h ), c o ţ u d á v á 2 8 % ú s p ě š n o s t. J a k o d v a n e j e f e k t i v n ě j š í n á s t r o j e b yl y z v o l e n y s o c i á l n í s í t ě ( 9 0, 5 % 79

88 = 1 9 o z n a č e n í ) a s ys t é m o d m ě n ( 6 6, 7 % = 1 4 o z n a č e n í ) a j a k o r e á l n ě p o u ţ í v a n é n á s t r o j e p a k s o c i á l n í s í t ě, k t e r é m ě l y 2 0 o z n a č e n í, t e d y 9 5, 3 %. N a d a l š í c h m í s t e c h b yl y: s ys t é m o d m ě n ( 1 9 o z n a č e n í, 9 0, 5 % ), m o t i v a č n í v i d e o ( 1 8 o z n a č e n í, 8 5, 7 % ). D a l š í d o t a z s e v ě n o v a l k o n k r e t i z a c i s o c i á l n í c h s í t í a o b j e v i l s e z d e t a k é p r v n í d r o b n ý r o z p o r, j e l i k o ţ % d o t a z o v a n ýc h o z n a č i l o F a c e b o o k, o v š e m v p ř e d c h o z í o t á z c e v y u ţ í v á n í s o c i á l n í c h s í t í z v o l i l o p o u z e 9 5, 3 %. N a o p a k p r á v ě o n y s p e c i f i c k é s í t ě z v ý r a z ň u j í c í l o v o u s k u p i n u d o t a z n í k u i p r o j e k t ů r e a l i z o v a n ýc h d o t a z o v a n ým i. J e d n á s e t e d y o Y o u t u b e a B a n d z o n e 14 o z n a č e n í, 6 6, 7 % k a ţ d á. D a l š í o t á z k y b yl y o t e v ř e n é, a b y p ř i n e s l y p r o s t o r p r o n á z o r y d o t a z o v a n ýc h. P r v n í z n i c h s e t ýk a l a n e j ú č i n n ě j š í m u z p ů s o b u k o m u n i k a c e k a m p a n ě, k d y s e n e j v í c e o s v ě d č i l y s o c i á l n í s í t ě, k t e r é b yl y z m í n ě n y v 1 0 o d p o v ě d í c h k o n k r é t n ě t o b yl p ě t k r á t F a c e b o o k a j e d e n k r á t Y o u t u b e. D r u h ým n e ú č i n n ě j š í m n á s t r o j e m j e d l e o d p o v ě d í o s o b n í k o m u n i k a c e p r o s t ř e d n i c t v í m e m a i l ů ( z m í n ě n o 6 k r á t ) a o s o b n í s d ě l e n í, t ř e b a i n a k o n c e r t e c h ( z m í n ě n o 4 k r á t ). P o s l e d n í d v ě s e z a m ě ř o v a l y n a ú s p ě š n o s t a n e ú s p ě š n o s t p r o j e k t ů. C e l k e m 5 n e ú s p ě š n ýc h p r o j e k t ů o d k a z o v a l o n a p ř í k l a d n a n e s c h o p n o s t l i d í p o s í l a t p e n í z e p r o s t ř e d n i c t v í m i n t e r n e t u a p ř e d u r č e n í ú s p ě c h u j i ţ z a v e d e n ým a z n á m ým p r o j e k t ů m. N ě k t e ř í n a o p a k p ř i z n á v a j í, ţ e n e v yu ţ i l i d o s t a t e k n á s t r o j ů, k d yţ s e o b ě ţ í c í m p r o j e k t u z m í n i l i p o u z e j e d n o u n a s o c i á l n í s í t i F a c e b o o k. D a l š í o d p o v í d a j í c í h o v o ř i l i o n e e f e k t i v n í m s ys t é m u o d m ě n, ú z k o p r o f i l o v ě z a m ě ř e n é m p r o j e k t u ( ú z k á c í l o v á s k u p i n a ), v ys o k é p o ţ a d o v a n é č á s t c e a š p a t n é m n a č a s o v á n í. C e l k e m 1 6 ú s p ě š n ýc h p r o j e k t ů o d k a z o v a l o n a s i l n o u f a n o u š k o v s k o u z á k l a d n u, k t e r á j e v d n e š n í d o b ě n e j č a s t ě j i m ě ř e n a p o d l e p o č t u f a n o u š k ů n a s o c i á l n í s í t i F a c e b o o k p o d p o r a s i l n é z á k l a d n y p o d p o r o v a t e l ů b yl a u v e d e n a v s e d m i a s o c i á l n í s í t ě j a k o s a m o s t a t n á o d p o v ě ď p a k v e t ř e c h p ř í p a d e c h. D r u h ý m n e j ú č i n n ě j š í m n á s t r o j e m j e d l e d o t a z n í k u d o b ř e n a s t a v e n ý s y s t é m o d m ě n ( u v e d e n o 4 k r á t ). 80

89 V š e c h n y v ýs l e d k y p o t v r z o v a l y, ţ e n e j v í c e v yu ţ í v a n ým i a z á r o v e ň n e j e f e k t i v n ě j š í m i k o m u n i k a č n í m i n á s t r o j i j s o u s o c i á l n í s í t ě, s ys t é m o d m ě n, e m a i l o v á k o m u n i k a c e, m o t i v a č n í v i d e o a o b s a h o v ý m a r k e t i n g, a t o z a p ř e d p o k l a d u v yu ţ i t í r a d u v e d e n ýc h t a k t é ţ v e d r u h é č á s t i p r á c e t e d y s o u s t a v n á k o n t i n u á l n í k o m u n i k a c e, o s o b i t o s t, p r á c e o d z a č á t k u aţ d o k o n c e k a m p a n ě, o r i g i n a l i t a, s p r á v n é n a č a s o v á n í a d a l š í r a d y u v e d e n é u j e d n o t l i v ýc h n á s t r o j ů. T yt o v ýs l e d k y p o t v r d i l y s t a n o v e n o u h yp o t é z u o p o u ţ í v á n í n í z k o n á k l a d o v ýc h n á s t r o j ů m a r k e t i n g o v é k o m u n i k a c e s m ě r e m k p o t e n c i o n á l n í m d á r c ů m, k t e r é t a k m o h o u b ýt p o v a ţ o v á n y z a f u n k č n í a p o u ţ i t e l n é p r o z í s k á v á n í p r o s t ř e d k ů n a h u d e b n í C F k a m p a n ě. 81

90 Seznam použitých zdrojů A r t s L e x i k o n : O n - l i n e v ý k l a d o v ý s l o v n í k a r t s m a n a g e m e n t u a a r t s m a r k e t i n g u [ o n l i n e ] [ c i t ]. D o s t u p n é z:h t t p : / / a r t s l e x i k o n. c z / i n d e x. p h p / C r o w d f u n d i n g M é d i á ř. c z : D e n n ě o m é d i í c h a m a r k e t i n g u [ o n l i n e ] [ c i t ]. D o s t u p n é z : h t t p : / / w w w. m e d i a r. c z / p r o c - by- m e l - p o j e m - c r o w d f u n d i n g - z a j i m a t - f a n o u s k y - i - f i l m o v y - p r u m y s l / Č e s k á t e l e v i z e : F o n d o m a t a n e b j a k z í s k a t p e n í z e n a s v ů j p r o j e k t [ o n l i n e ] [ c i t ]. D o s t u p n é z:h t t p : / / w w w. c e s k a t e l e v i z e. c z / c t 2 4 / e k o n o m i k a / f o n d o m a t - a n e b - j a k - z i s k a t - p e n i z e - na- s v u j - p r o j e k t / M a s h a b l e : T h e H i s t o r y & E v o l u t i o n o f C r o w d f u n d i n g [ o n l i n e ] [ c i t ]. D o s t u p n é z:h t t p : / / m a s h a b l e. c o m / / 0 9 / 1 5 / c r o w d f u n d i n g - h i s t o r y / S t a r t o v a č : V y p u s ť t e t o d o s v ě t a [ o n l i n e ] [ c i t ]. D o s t u p n é z : h t t p s : / / w w w. s t a r t o v a c. c z / j a k - to- f u n g u j e / K r e a t i v c i s o b ě [ o n l i n e ] [ c i t ]. D o s t u p n é z: h t t p : / / w w w. k r e a t i v c i s o b e. c z / h e l p # j a k e - p o p l a t k y - si- k r e a t i v c i s o b e - u c t u j i N a k o p n i. m ě : J a k n a k o p n i. m ě f u n g u j e? [ o n l i n e ] [ c i t ]. D o s t u p n é z : h t t p : / / w w w. n a k o p n i. m e / j a k - to- f u n g u j e M a r k e t i n g m o x i e. b i z : T h e B i g L i s t o f C r o w d f u n d i n g S i t e s [ o n l i n e ] [ c i t ]. D o s t u p n é z : h t t p : / / m a r k e t i n g m o x i e. b i z / t h e - b i g - l i s t - of- c r o w d f u n d i n g - s i t e s / K R I S T O F D E B U Y S E R E, O l i v e r G a j d a, R o n a l d K l e v e r l a a n a n d D a n M a r o m,. A F r a m e w o r k f o r E u r o p e a n C r o w d f u n d i n g. E C N, I S B N E u r o p e a n C r o w d f u n d i n g N e t w o r k : W h a t i s c r o w d f u n d i n g [ o n l i n e ] [ c i t ]. D o s t u p n é 82

91 z:h t t p : / / w w w. e u r o p e c r o w d f u n d i n g. o r g / c a t e g o r y / f a c t s - a n d - f i g u r e s / a b o u t - c r o w d f u n d i n g / C r o w d s U n i t e : C r o w d f u n d i n g R e v i e w s i t e [ o n l i n e ] [ c i t ]. D o s t u p n é z : h t t p : / / c r o w d s u n i t e. c o m / c r o w d f u n d i n g - s i t e s / T h e K i c k s t a r t e r B l o g [ o n l i n e ] [ c i t ]. D o s t u p n é z : h t t p s : / / w w w. k i c k s t a r t e r. c o m / b l o g? r e f = f o o t e r T E D : T a l k v i d e o [ o n l i n e ] [ c i t ]. D o s t u p n é z: h t t p : / / w w w. t e d. c o m / t a l k s / a m a n d a _ p a l m e r _ t h e _ a r t _ o f _ a s k i n g R e f l e x : A m a n d a P a l m e r ž o n g l u j e s u m ě n í m a m i l i o n y [ o n l i n e ] [ c i t ]. D o s t u p n é z:h t t p : / / w w w. r e f l e x. c z / c l a n e k / z p r a v y / / a m a n d a - p a l m e r - z o n g l u j e - s - u m e n i m - a - m i l i o n y. h t m l K i c k s t a r t e r : A n E v e n i n g W i t h N e i l G a i m a n & A m a n d a P a l m e r [ o n l i n e ] [ c i t ]. D o s t u p n é z : h t t p s : / / w w w. k i c k s t a r t e r. c o m / p r o j e c t s / a m a n d a p a l m e r / a n - e v e n i n g - w i t h - n e i l - g a i m a n - a n d - a m a n d a - p a l m e r? r e f = n a v _ s e a r c h T h e o f f i c i a l w e b s i t e o f A m a n d a F u c k i n g P a l m e r : Y e s i t i s - A m a n d a P a l m e r [ o n l i n e ] [ c i t ]. D o s t u p n é z:h t t p : / / a m a n d a p a l m e r. n e t / E F F E R S O N, C o r d. A m a n d a P a l m e r ' s M i l l i o n - D o l l a r M u s i c P r o j e c t a n d K i c k s t a r t e r ' s A c c o u n t a b i l i t y P r o b l e m. A m a n d a P a l m e r ' s M i l l i o n - D o l l a r M u s i c P r o j e c t a n d K i c k s t a r t e r ' s A c c o u n t a b i l i t y P r o b l e m [ o n l i n e ] [ c i t ]. D o s t u p n é z : h t t p : / / g a w k e r. c o m / / a m a n d a - p a l m e r s - m i l l i o n - d o l l a r - m u s i c - p r o j e c t - a n d - k i c k s t a r t e r s - a c c o u n t a b i l i t y - p r o b l e m H i t h i t : L i d i + i n t e r n e t. H o t o v o [ o n l i n e ] [ c i t ]. D o s t u p n é z : h t t p s : / / w w w. h i t h i t. c o m / c s / h o m e Z á k o n y p r o l i d i : Z á k o n o v e ř e j n ý c h s b í r k á c h a o z m ě n ě n ě k t e r ý c h z á k o n ů [ o n l i n e ] [ c i t ]. D o s t u p n é z:h t t p : / / w w w. z a k o n y p r o l i d i. c z / c s /

92 C o j e s y s t é m o d m ě n. I n : W w w. k r e a t i v c i s o b e. c z [ o n l i n e ]. [ c i t ]. D o s t u p n é z : h t t p : / / w w w. k r e a t i v c i s o b e. c z / h e l p # c o - jes y s t e m - o d m e n - 95 C r o w d C r u x : C r o w d f u n d i n g C a m p a i g n C h e c k l i s t [ o n l i n e ] [ c i t ]. D o s t u p n é z : h t t p : / / w w w. c r o w d c r u x. c o m / c r o w d f u n d i n g - c a m p a i g n - c h e c k l i s t / T h e K i c k s t a r t e r B l o g : W h y A m a n d a P a l m e r [ o n l i n e ] [ c i t ]. D o s t u p n é z : h t t p s : / / w w w. k i c k s t a r t e r. c o m / b l o g / a m a n d a s - m i l l i o n K r e a t i v c i s o b ě : J a k m á v y p a d a t p r o f i l o v é v i d e o [ o n l i n e ] [ c i t ]. D o s t u p n é z : h t t p : / / w w w. k r e a t i v c i s o b e. c z / h e l p # j a k - mav y p a d a t - p r o f i l o v e - v i d e o - 80 B e n c h m a r k i n g. I n : W i k i p e d i a : t h e f r e e e n c y c l o p e d i a [ o n l i n e ]. S a n F r a n c i s c o ( C A ) : W i k i m e d i a F o u n d a t i o n, [ c i t ]. D o s t u p n é z : h t t p : / / c s. w i k i p e d i a. o r g / w i k i / B e n c h m a r k i n g N E N A D Á L, J a r o s l a v. M ě ř e n í v s y s t é m e c h m a n a g e m e n t u j a k o s t i. 2. d o p l. v y d. P r a h a : M a n a g e m e n t P r e s s, I S B N S. 132 E X A C T T A R G E T. T h e A u d i e n c e G r o w t h S u r v e y : S u b s c r i b e r s, f a n s a n d f o l l o w e r s. S a l e s f o r c e. c o m, D o s t u p n é z:h t t p : / / w w w. e x a c t t a r g e t. c o m / r e s o u r c e - c e n t e r / d i g i t a l - m a r k e t i n g C a u s e V o x : O n l i n e F u n d r a i s i n g a n d C r o w d f u n d i n g f o r N o n p r o f i t s [ o n l i n e ] [ c i t ]. D o s t u p n é z:h t t p : / / w w w. c a u s e v o x. c o m / C o n t e n t m a r k e t i n g : O b s a h o v ý m a r k e t i n g - I n b o u n d m a r k e t i n g [ o n l i n e ] [ c i t ]. D o s t u p n é z:h t t p : / / w w w. c o n t e n t m a r k e t i n g. c z / S o c i a l M e d i a B 2 B : T h e I m p a c t o f S o c i a l M e d i a O n B 2 B C o m p a n i e s [ o n l i n e ] [ c i t ]. D o s t u p n é z:h t t p : / / s o c i a l m e d i a b 2 b. c o m / 84

93 C o n t e n t P l u s : G r o w o n l i n e w i t h c o n t e n t m a r k e t i n g [ o n l i n e ] [ c i t ]. D o s t u p n é z : h t t p : / / w w w. c o n t e n t p l u s. c o. u k / B R O G A N, C h r i s a J u l i e n S M I T H. T h e i m p a c t e q u a t i o n : a r e y o u m a k i n g t h i n g s h a p p e n o r j u s t m a k i n g n o i s e?. N e w Y o r k : P o r t f o l i o / P e n g u i n, , x i v, s. I S B N S o c i á l n í s í ť. I n : W i k i p e d i a : t h e f r e e e n c y c l o p e d i a [ o n l i n e ]. S a n F r a n c i s c o ( C A ) : W i k i m e d i a F o u n d a t i o n, [ c i t ]. D o s t u p n é z : h t t p : / / c s. w i k i p e d i a. o r g / w i k i / S o c i á l n í _ s í ť E f f e c t i x. c o m : E f f e k t i v n í n o v i n k y [ o n l i n e ] [ c i t ]. D o s t u p n é z : h t t p : / / w w w. e f f e c t i x. c o m / c z / E f f e x t i c D o b a w e b o v á : Č e s k o a s o c i á l n í s í t ě [ o n l i n e ] [ c i t ]. D o s t u p n é z : h t t p : / / w w w. d o b a - w e b o v a. c o m / c s / s t a t i s t i k y - p r o - s o c i a l n i - s i t P B S M e d i a s h i f t : 1 0 S o c i a l M e d i a T i p s f o r a S u c c e s s f u l C r o w d f u n d i n g C a m p a i g n [ o n l i n e ] [ c i t ]. D o s t u p n é z: h t t p : / / w w w. p b s. o r g / m e d i a s h i f t / / 1 2 / t h i n g s - to- k n o w - a b o u t - s o c i a l - m e d i a - s a v v y - c r o w d f u n d i n g / T y t i n t e r n e t y. c z : Č e š t í D r e a d l o c k s u s p ě l i n a K i c k s t a r t e r u a r a d í, j a k j e n á s l e d o v a t [ o n l i n e ] [ c i t ]. D o s t u p n é z: h t t p : / / w w w. t y i n t e r n e t y. c z / / 1 1 / 2 7 / c l a n e k / c e s t i - d r e a d l o c k s - u s p e l i - na- k i c k s t a r t e r u - a - r a d i - j a k - je- n a s l e d o v a t / C f P A : C r o w d f u n d i n f P r o f e s s i o n a l A s s o c i a t i o n [ o n l i n e ] [ c i t ]. D o s t u p n é z : h t t p : / / w w w. c f p a. o r g / / 0 9 / e q u i t y - c r o w d f u n d i n g - is- n o w - l e g a l - h o w - c a n - y o u - g e t - y o u r - p i e c e - of- t h e - a c t i o n / C r o w d f u n d i n g t i p : L e s s o n i n C o n e c t i n g [ o n l i n e ] [ c i t ]. D o s t u p n é z : h t t p : / / w w w. c r o w d f u n d i n g g u i d e. c o m / c r o w d f u n d i n g - tip- l e s s o n - in- c o n n e c t i n g / 85

94 Seznam obrázků O b r á z e k č. 1 t h e C r o w d f u n d i n g W o r l d M a p O b r á z e k č. 2 F u n g o v á n í c r o w d f u n d i n g u O b r á z e k č. 3 P ě t k r o k ů k z a l i s t o v á n í p r o j e k t u n a H i t h i t O b r á z e k č. 4 J a k N a k o p n i. M ě f u n g u j e? O b r á z e k č. 5 J a k t o f u n g u j e O b r á z e k č. 6 M a i n m o t i v a t i o n f o t p a r t i c i p a t i o n i n c r o w d f u n d i n g O b r á z e k č. 7 S l e d o v á n í p r o j e k t u M a K e y M a K e y O b r á z e k č. 8 S l e d o v á n í p r o j e k t u P e b b l e O b r á z e k č. 9 S l e d o v á n í p r o j e k t u A m a n d y P a l m e r O b r á z e k č. 1 0 A n a l y t i k a s e r v e r u Y o u t u b e. c o m X a v i e r B a u m a x a O b r á z e k č. 1 1 A n a l y t i k a s e r v e r u Y o u t u b e. c o m V l a d i m í r O b r á z e k č U d ě l a l i j s t e n ě k d y r o z h o d n u t í n a z á k l a d ě m a r k e t i n g o v é z p r á v y o b d r ţ e n é p r o s t ř e d n i c t v í m n á s l e d u j í c í c h k a n á l ů O b r á z e k č J a k č a s t o v y u ţ í v á t e n á s l e d u j í c í O b r á z e k č. 1 4 I n f o g r a f i k a : S o c i á l n í s í t ě v č e s k u O b r á z e k č. 1 5 C h o v á n í n á v š t ě v O b r á z e k č. 1 6 N e j n a v š t ě v o v a n ě j š í s o c i á l n í s í t ě v r o c e 2013 O b r á z e k č. 1 7 R o v i n y š í ř e n í O b r á z e k č. 1 8 C e l k o v á ú s p ě š n o s t O b r á z e k č. 1 9 P o č e t n á v š t ě v O b r á z e k č. 2 0 E f e k t i v n o s t n á s t r o j ů O b r á z e k č. 2 1 P o u ţ í v a n é n á s t r o j e O b r á z e k č. 2 2 V y u ţ í v a n é s o c i á l n í s í t ě 86

95 Seznam příloh P ř í l o h a č. 1 T h e b i g l i s t o f c r o w d f u n d i n g s i t e s P ř í l o h a č. 2 E m a i l o v á k o m u n i k a c e p r á v n í s t r á n k a P ř í l o h a č. 3 E m a i l o v á k o m u n i k a c e i n t e r n e t a f a n o u š c i P ř í l o h a č. 4 D o t a z n í k y o c r o w d f u n d i n g u P ř í l o h a č. 5 Uká z k a i n f o g r a f i k y P ř í l o h a č. 6 I n f o g r a f i k a s o c i á l n í c h s í t í P ř í l o h a č. 7 - D o t a z n í k P ř í l o h a č. 8 E x p o r t d o t a z n í k ů 87

96 P ř í l o h a č. 1 T h e b i g l i s t o f c r o w d f u n d i n g s i t e s Name URL Type Funding Fee Function Country AngelList Equity and Debt ArtistShare Pledge KiA $595 + $12.95/mon th BankToTheFu ture com Equity, Debt, and Pledge AoN Free Startups All AoN 5% + $2, Music Small Business CircleUp Equity AoN Variable Small Business All CrowdCube Equity and Pledge CrowdSupply m Pledge and Retail AoN 5% + $2, Small Business All UK UK AoN 8% Retail Products USA EquityNet Equity AoN $69+/month Small Business US Fundable Equity and Pledge AoN 3.5% + Monthly Fee Small Business All FundedByMe Equity and Pledge m FunderHut Pledge AoN or KiA Fundly Pledge AoN or KiA KiA 5% Small Business Sweden 5% or 7.5% Small Business US % + Monthly Fee Charity All 1/4

97 FundRazr Pledge KiA 7.2% + $0.30/trans action Everything Canada GoFundMe Pledge AoN or KiA GoGetFundin g m 7.9% + $0.30/trans action Donation KiA 7.9% + $0.30/trans action Charity Charity Healthfundr Equity AoN Variable Health and Medicine All All All IndieGogo Pledge AoN or KiA 4% or 9% All All Innovestment Equity AoN 8% Small Business Germany Invesdor Equity AoN 1 + VAC Small Business Northern Europe Kickstarter Pledge AoN 8-10% Creative All Kopernik Other AoN 12-13% 3rd World Technology All Lending Club Equity and Debt AoN % + Processing Fees Small Business Microryza Pledge AoN 8% Science and Research All All MicroVenture s om Equity AoN 10% + $350 Small Business All 2/4

98 Mosaic Inc. Debt AoN 1% a year Solar Energy All Peoplefund.it Pledge AoN 8% Creative UK Petridish.org Pledge AoN 8-10% Science and Research All PledgeMusic m Pledge KiA 15% Music All Pozible Pledge AoN % + $0.30/trans action Creative Australia Prosper Marketplace Debt AoN % Personal Loans All RocketHub Pledge KiA 8-12% All All Seedrs Equity and Debt AoN 7.50% Small Business UK Seedups Equity AoN 5% Startups USA, Ireland, UK Sellaband Pledge AoN Free Music All Sponsume Pledge KiA 4% Creative All Upstart Debt AoN 3% of raised, 1.5% of returns Post-College Investment All 3/4

99 YouCaring Pledge KiA 2-3% + $0.30/trans action Zopa Debt AoN Variable Borrowing Fee Charity Personal Loans All UK 4/4

100 P ř í l o h a č. 2 E m a i l o v á k o m u n i k a c e p r á v n í s t r á n k a 1/1

101 P ř í l o h a č. 3 E m a i l o v á k o m u n i k a c e i n t e r n e t a f a n o u š c i 1/1

102 P ř í l o h a č. 4 - D o t a z n í k o c r o w d f u n d i n g u 1/1

Vývoj zvukové aparatury v divadelním prostředí

Vývoj zvukové aparatury v divadelním prostředí JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Jevištní technologie Vývoj zvukové aparatury v divadelním prostředí Bakalářská práce Autor

Více

Základy divadelního svícení a světelného designu pro začínající uživatele

Základy divadelního svícení a světelného designu pro začínající uživatele JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor jevištní technologie Základy divadelního svícení a světelného designu pro

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ D i va d e l n í f a k u l t a At e l i é r d i v a d e l n í h o m a n a ž e r s t v í D i v a d e l n í m a n a ž e r s t ví Zpověď hochštaplera Felixe Krulla:

Více

Fungování Folklorního sdružení Jánošík a jeho vazby s Vojenským uměleckým souborem Ondráš

Fungování Folklorního sdružení Jánošík a jeho vazby s Vojenským uměleckým souborem Ondráš JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta At eliér divadelního manažerst ví a jevištní technologie Divadelní manažerství Fungování Folklorního sdružení Jánošík a jeho vazby s Vojenským

Více

Reproduktory a jejich soustavy

Reproduktory a jejich soustavy . JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta At eliér divadelního manažerst ví a jevištní technologie Studijní obor jevištní technologie Reproduktory a jejich soustavy Bakalářská práce

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Brněnské pasáže a jejich kulturní význam

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Brněnské pasáže a jejich kulturní význam JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta At e l i é r d i va d e l n í h o m a n a ž e r s t ví a j e v i š t n í t e c h n o l o g i e S t u d i j n í o b o r d i v a d e l n í m a

Více

LED technologie a jejich využití v osvětlování

LED technologie a jejich využití v osvětlování JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta At e liér divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor jevištní technologie LED technologie a jejich využití v osvětlování Bakalářská

Více

Řízení rizik v rámci organizace hudebních festivalů

Řízení rizik v rámci organizace hudebních festivalů JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta At eliér divadelního manažerst ví a jevištní technologie Divadelní manažerství Řízení rizik v rámci organizace hudebních festivalů Diplomová

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadelního manažerství a jevištní technologie. Studijní obor Jevištní technologie

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadelního manažerství a jevištní technologie. Studijní obor Jevištní technologie JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor Jevištní technologie STAGE MANAGER Bakalářská práce Autor práce: Anna Marie

Více

Restaurování nástěnných maleb zámku v Pardubicích ve 20. století Konfrontace restaurátorských zásahů

Restaurování nástěnných maleb zámku v Pardubicích ve 20. století Konfrontace restaurátorských zásahů UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Restaurování nástěnných maleb zámku v Pardubicích ve 20. století Konfrontace restaurátorských zásahů

Více

JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium. Obor: pedagogika-správní činnost. DĚJINY STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V PŘEROVĚ Diplomová práce

JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium. Obor: pedagogika-správní činnost. DĚJINY STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V PŘEROVĚ Diplomová práce U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g i c k á f a k u l t a Ú s t a v p e d a g o g i k y a s o c i á l n í c h s t u d i í JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium Obor:

Více

1. BRNĚNŠTÍ NEZÁVISLÍ A UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY... 9. 1.2 Brněnský lunapark jako pokus o sjednocení nezávislých... 16

1. BRNĚNŠTÍ NEZÁVISLÍ A UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY... 9. 1.2 Brněnský lunapark jako pokus o sjednocení nezávislých... 16 OBSAH: PŘEDMLUVA... 7 1. BRNĚNŠTÍ NEZÁVISLÍ A UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY... 9 1.1 Obecně o nezávislých... 9 1.2 Brněnský lunapark jako pokus o sjednocení nezávislých... 16 1.3 Výjimky... 18 1.4 Nedostatečná

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Vedení sekce Marketing 25. Mezinárodního festivalu divadelních škol

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

č š ů č š ý ý ů ů ř ů Ž ň ý ř ž ř ť Ť ý č ž ý ý ů š č č ř ú ů č ý Ž ř š š š ů Ž Ť ž ď ř ů ř č č ý ů ý ů ř ú č ř ř ý č Ž š ř ř š Ž ř Ž ý ů ř ž č ý ý ů š ů ř ř ů ý ý Í ý ř ů ý ů š ř ů ř č Ž ý ž ů š ř č ř

Více

Ý ý Č ž ý ž ů ď ý ů ů Ýú ž ž ý ž ý ů ý Š ž Ř ý Š ý ý ý ů ý ů ý ž ý ž Ř Š Š ý ž ý ý Š ý ú ý ů ý ž ý Š ý ý ý ý ů ž ý ú ý ůž ň ůž Š ů Č ž ý ž ý ů ů ý ž ž ý ů ý Ů ý ů ý Ů ý ů ů ý ů ů ú ž Ž Š Č ú ýž ý ž ý ý

Více

Á ó ý ý ž Óúó č É ž š š ž ž ř ř ň ž š č úč úž ž Č Ý Ě ď ď Ú č ř ž ý č č č č ý č ýč ý č č ý č ý ř ó ý ř ř č š ú ř č ý š ř ž č ř š ř ř Ú č ř č ř ž ž š š ž ž ř ů č ý ř Ú ý č ž č ú Č ž ň ý č ř ř ř ý ž ú ř

Více

Žš ž ň ž Ž Š Š š š šť š š ž ž ů ž ž ý ý š š Č Ú ů š ů š š Ž Ž š Č ů ý ý š ý Š ž ý ň Č š ý Ž Č ý š ž š Č Č ý ý ý š ý ů š ý Č É Č š Č ý ý š ýň š Č ý ý š ý ó ň š š ýň š Č ý ý ý ý š š Č ý ž š ň š ý ů ý š š

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

ÝÚŘ ž ň ýř ŽÚ ý ž é Ž é š é š é š ý Ž é ý ú Ý ž ď Ě Ý Ú ÝŘ ž ň ýú ŽÚ Í ý ú ž ýú é ž ž ý ú š ý š ů ž ž ů ž é ž ý š é š é š é ž ž é ž é é ž ň ýú Ž ž é ý ú ž ýú š ý ž ý ú é š ů ž é ž ý š ůž é ž é š é š é

Více

ň Ý ÚŘ Řč ž ř ď Á úř č ÁŠ Č ž ř É ě ýů ý č ě ýúř Ř č ž ř úř úř ř š ý Ď č ě ě ě ý ů ě ě š ř ů úř ř š ý č ú ř ě ě š ř ů ř ž ě Č Š ě ú Á Á č ž ě Š ě Á ý Č š ó ú ó Á Č ó Ú ó ř č ó Ú ó ó ú ú Ť ý Ť ěř ř ř Ž

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

ř ř ŘÁ ÉÚ ř ó ó ř ó Ř Á Á ŘÁ ř š ý Č Č Č ý Č ř ý Č Č Č ř ř ý ý Ž š ř š ř š ř š Á Ú ř ó ř ó Ř Á Á ŘÁ ř š ř ř ř ř ř ř ř ř ý š ř ř ý ř š š ú Č ř š ř ř ř Č ý ý ř ř ř ý ř ř ř ý ř ý ř ř ň š ř ý ř ý ř ř ú ř ý

Více

A b s t r a k t. A b s t r a c t

A b s t r a k t. A b s t r a c t Rekonstrukce pilařského provozu v Tišnovské Nové Vsi A b s t r a k t N á p l n í b a k a l ářs k é p r á c e j e r o z b o r s o uč a s n é h o s t a v u v p i l ařské m p r o v o z u v T i š n o v s k

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Č Ů ť ď ď Ř ýď ó ě Ýú ý Ž Ř ě ď Ú Ů ť ď Ř Á Á Ň Ý Ú Ů ž ď ě ď ý ě ý ď ů ů ů ě ů ě ě ů ě ě ď ě ě ů ž ě ě ď ě ů ě ě ú ě ů ů ů ě ů Ú Č Á ó ů ě ž ž ž ě ů ě ě ý ú ů ú ě ž ě ě ď ů ž ž ž ý ě ť ý ý Ú ě ě ě ý ě

Více

š š ř ů Í š ř ů š ů ý Ž ř Ě úř ů ř ů š ř ů ť Ž ý ř ř ů ř ú Ž ý ž ů ý ř ů ů ž ž š Ž ž š Á ď ř ýš ý ř ý ž ž ř ř ý ú ú ů ň ý ň ý ú ř ý ú ď ň ýů ý ý ý ř ý ýš š úř ú ů ž ý ř Ž ý ý ř ř ž ř ř ú ý ř úř ž ř ž ř

Více

ř ů ž ěř ř ů ř ý ý ř ů ů Č Č ú Í ř ř ě ř ě ý ž ě ěř ř ú ý ý Č ě ř ěř ú ě ý ý ř úč ě Á Á É ř Í ů ů ř ž ú ě ř ř ů ý Í ř ú Ž ý ú š ě Č ř ů Í ě ř ú ě ě ú ú ě ř ů ě ý ú ě ě ý ý Í ý ú Ť ý ř Ú ž ý ř ú ě ý ů ě

Více

ř ř ůč ůč ů ř ý é č éč č Í ř š ř Ž ž ž éú š ř ň ž č ý š ý ý ž ů ř č ž ů ýů ř č ý é ý ú ř š ý ý ř ř č ů é ř ř ř é é ř ý ž ř Ž ř š Í é ž ř š č ý č é ů é č é ř ž ř č ž č ý ž ř ř ý ý ý č č ž č é ř ž ř ř ú

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Odborné vzdělávání pro projektové řízení v chemickém průmyslu

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Odborné vzdělávání pro projektové řízení v chemickém průmyslu Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Odborné vzdělávání pro projektové řízení v chemickém průmyslu Základní informace o DRING Consulting Zkušenosti v oblasti grantového a dotačního

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Produkční příručka pro amatérské divadelní spolky Bakalářská práce

Více

Á Ú ŠŤ Ů ú Č š Č ř ě Ž šť ě ě ý ř š ě Č Č Ú ě ě š ě ě ů š Ž š ě š š ě ř ě ž ž š š ě š š ě ý ř š š ě ů ř š š ě ě ě ě š š ě ě š ú ě Ú ýř š š ě ě Ú š š ž ř ů ý ě ž Ě É Ú Í Í Í Š Ě Í Ú Í š ř ř Č š ě ý Í ě

Více

Š Á š š ý š ň ý š š ý ž Ů š š šš ý š Č š ž š š š ž š š ý ó ý ž ó ý ý žó ť š š ý š š Š ýň š šš ý š š š š žň ý ý ž ý ž ý š š š š ž š šš š š ž Š ý ň š ý ž ž š Č š ž ý š š ú š ýž š ž ý ý ý ž Ů ý ž ý š ý š

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

EKONOMICKÉ DŮSLEDKY SJEDNOCENÍ NĚMECKA

EKONOMICKÉ DŮSLEDKY SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Hospodářská politika EKONOMICKÉ DŮSLEDKY SJEDNOCENÍ NĚMECKA Economic Consequences of German Reunification Bakalářská / Diplomová práce Vedoucí

Více

ů ř é ř ř ý ř š ř é ř ě ř ě š š é é ů ř ě ěš ě Ž é ř ř ěř é ý ř ř Ú ěř é ř ý ř é ů é ř ř é ě ů ě ě ýú é ú é ř é ý ě ýú ů ů é é ě ř ý ň ď é ů ě ě ě ě ě ů ů é úř ř Š éúř ě ě ú ú ě ů ř é ě ř ě Ú ě ů ý ř ě

Více

ď ď ř ď ž ď ť č ž Č ř ď ď č ď ž ž ž ý ř ť ď ť ž ů Ú ý ř ý óř č ý ž ž žž č ř ď ý ý ý ý ý ř ž ř č ý ž ž ž ŘÍ Í č ý ř č ď ú č ý ž ú č č č ř č ř ý č ž ž ů č Í ž č Í ž ř ú ú ř ž ř ž ú ž č ť ť Ž ř ú ý ž ú ý

Více

ř ž š é ř č ř ý é ě ě š ě š ť ř é č é Ž é ě ěú ř ž ý úř č éú žú č úč Š ú ě ř é č ř ý é č ž ý š é ř ř ů é č Ť řž ř č č é é ř š ý ú é ý č é ř é ž ě ř é ý č ě ě ř é ž ů ý é č ě ž ě ť č š Ú č ó ú ý č ú ě š

Více

é ů é ž é ž ž Č é é ů é ů ě ů ů ů ů ú ě Ž é ý ď ý ů é ů ů ě ž Ž ů ý ů ž ž é é ů ěž ů ý ů é é ý ý ýě ž ýů ý ů é ý ů Ú ď ú ý ě ů é ů ý é ě é ů ú ě ý ě ů ý ě ě Ť é é Ů ž ú ů Ž ů Ž ů é Ž ú ě ů é ý ě ů ě é

Více

Á Á ŇŘ Ú ú Ť ťš č Á ě ú ě č ě ů ě ě š š š ý ýó ť š ť ý ó Ť š ť Á š č š ú č š ť ú č ě Á ýť ě Á ú ť č č Á č ý ý ě ť ě ě Á ú ť č úč ť Á ě ý č ú Ž Ž ú Ž Ť č ů ý ě č ú ě č ý ú š ú ú Ž ť ýš š Á ě ť ě ť š ú ť

Více

ý ú ý š Ú é ý š Č Ú ý Š ú Ř Á ÁŠ ý ú ý š Ú Ú Š ý ň ž Ú Í š Ž ú ň ž é ú Ž Ž Í é š š ú Ú ú š ž é Ú Š é Ú é é ó ý é ú Ž ý é Í š é ú š Ž é é é ň ď ý é ň ŽÍ ý ó ó š ý Ž ý š Ž ýš š ó é ňó ý é é é ý Ú ó ó Ž ý

Více

Ó Ť Ý š ř š ř ě ě šť ě ť ó Ú š š ý ž ý ž ý ž ý ž ž ý ý ě ý ý ý ý ě š ý ý ť ě Ť ý ů ů ř ě ž ž ý É Í É Ě É ž É Ý Ě Ý ó ď ď ť ř ů ž ž ě ž ř ž ž ž ě ě ý ě ř ž š ž ž ýš ř ý ž ý ó ýš ýš ž óž ě ě ě ý ú ž ž ž

Více

Zklidnění dopravy v Chlumci nad Cidlinou

Zklidnění dopravy v Chlumci nad Cidlinou UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA Zklidnění dopravy v Chlumci nad Cidlinou Bc. Ondřej Šanda Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PROJEKTY Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Konference KULTURA A STRUKTURÁLNÍ FONDY 9. 12. 2005, Praha CHARAKTERISTIKA PROGRAMU Operační program ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Priorita

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie. MONIKA MARŠÍKOVÁ V. ročník kombinované studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie. MONIKA MARŠÍKOVÁ V. ročník kombinované studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie MONIKA MARŠÍKOVÁ V. ročník kombinované studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol CELOROČNÍ PROJEKT

Více

Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2. Kód: 238 3107 Semestr: 1

Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2. Kód: 238 3107 Semestr: 1 Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2 Rozsah/zakončení: 1+1 z Typ předmětu: PV Kód: 238 3107 Semestr: 1 Anotace Manažerské dovednosti jsou takové

Více

Zmapování možností Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně při tvorbě databáze jejich absolventů

Zmapování možností Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně při tvorbě databáze jejich absolventů JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Zmapování možností Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

1. Základy posilování

1. Základy posilování 1. Základy posilování P o s i l o v a c í c v i č e n í s e v d n e š n í d o b ě o b j e v u j í p r a k t i c k y v e v š e c h s p o r t o v n í c h o d v ě t v í c h v e f o r m ě k o n d i č n í p

Více

ť Ě š ň ý ú Á ů ď š ý ý š ýď ý ď É ď Á ú ď Ž ň ň ů ú ú ý ť ý ů šš É ť ý ý ý ů ň ů ť Ň ť ť š ú Ž š ý Ů Á Áú ú Ť Ť ý ý ý ý š š ú ň ú ý š ť ú ň ú š š Éú Ě Í ť Ů Č ů ů ů Ý ú ů ý ů ý ů ď ů ý ď ď ý ů ú ý ý ú

Více

ýř Úč č Í ř ř ř ý š ý Í ě ž Ž č Ž ř ě Ž ě č Ž č č č č ě š ř ř ě š ú ě řč ř ř ě ť ř ý ř Ž Ú ř š ú ě ě ý ú š ý č ě š ě ě ý ý Í ř ý č ž ý ý ř č ě ě ý ý ý ý ý č ř ý ž Ž ěú ř ř ž ě Í ř ň ě ý ě ě ř ř ý ř ž ř

Více

ý ř é š š č š č č é ž ř ř ď ý Ř Á ÁŠ ý úř é é ž ř ý úř ř š ý ů ž ř č ů ž ř ý ů ů ž ř š ř ů ř š ů ř ř ý č ž č ů ý úř Ž ř ý č ž č é ř č č Ú Č é Š č Č Č ý úř č ý úř ů č ý Í ý ů č é é ý š é ý ý ř ž ř Ž é ž

Více

š Á š š ů š ý š Č Š Č ň ý ž ů ý ž ů Č ý ž ú Ň Š Í š ý ú ý š š š ý š š š š ý š š š Ů š š š š ý ů ů š ý ň š š š ž ů ň š ž ž ň ý ž š ý ý š ý š ý ú ů ž ý š ž š ú ú š ý ň ň š ý š š š Ú ú š ý ů š š š š š š š

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Toto je šablona ke zpracování závěrečné práce (bakalářské, diplomové apod.) z ruského jazyka. Informace zde uvedené jsou jen orientační a student bude konzultovat konečnou formu

Více

š ž é é Č é ě é ě ž Í ž é š ň é ž š ú ě ž ú é ě é Ó ž ě ě ý ý é š é ú ě š ě ú ň Ť ý ý ý ýš ý ý ě ý ýš š ě é ě ň ý ý ě ý š ě ý ě ý ě ě é ě ý ý ě é ě ď ě ý ý ě Ť ě ě ý ý ě ý ě ý ě Í ě ý ž ž é ě ý ě Í ý ě

Více

ýúř ň ř ť ů ů ů ů Ú ý ř ř ů ň ý ů ř ý ů ý ý ů ú ž ř ř ó ř ý ý ž ř ř Ž ž ů Ú ň ů Ž ů ň ý ů Ž Ž ů ž š ň ň ý ů ž ň ý ů ň ý ů ň ý ů ý ů ý ý ř š Ó ň ř ý ů ů ř Í Ú Í Í ú ř š ř ů ď Í úř ř ř ň ř š ř ů ď ř š ř

Více

ř ě č ř ě Ý účé ěř Ý é É Ě Ýý ď ý úč č č ú ě é É ť ú Ě óý É ý ó É ý ý ň Ýý ú ť ý úý ó ý ý é ýď é ý ň É ý úú ý ý ó É É ý ý ň É ó Á É Ť ý ě Í É É Ý ě ý č é č Ý ř ó ó ó ó Ý é ó ž é ú Á ď é ď ú ý éž éé Ž É

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

ž ž Č ó Ú ý é ý Ú č č ý ě Ú ť š č ý č Č Č š é ý š é ž é é ď Ě š ú Š č úč ů úč ů ž úč ů ó č ě ž š š š š č č Č é šť é é é é é é š Ú č č ý ň ě č ý ě ě ůč ě č č č Ů ž č ý ě ů ě ě ý ú Ť ě ý ě ů ě ě ý ů Ť š

Více

š š ů ú š ý šť ř ž ř é ý ž é ť ý ž ý š Č š š Č ýúř ý ú é ď š é ý ř é ř ý ř š éř Č Č ř é ý Ú ž šť éř ž š éř ř š š š ů ý é ý ů é ý š š š é š ý Ú ý ů š š ů ď ť ý ý š š ů š š é š ž é é é ď š š ý š ý ř š ů

Více

č íř é é á í í č ýú č í ž í Ž ř á í ž ž í í ř šíú í í Ž í ž í í é á á ší ší í í ý ů í Íí ůž ý ří ů á ř š č í íž á é Ííž ž á ů í í ř ší í říč é ž í ý é á Íá á š í í é á á ý ž í š Ž ží é á í ž á á á í í

Více

ý úí ď ý Č Í š Ú ÚŘ Ú Í Í ý úř ý úř úř ř š ý ú ř š ř ů ř š ý Íď š ř ů ř Ž ú ř ř ň ý Í ú ň ř ů ů ů ú ó ž ň š šú ú ř ř š ř ů ú ř ř ň ý ď ú ň ď ú ř ů ů ů ř ř ň ú ň ú Ž ň ó ó ý ýš ý ř š ř ř š ú š Š Í ň š Ž

Více

Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce [Vše kromě názvu práce v češtině; název práce v jazyce práce] JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce -

Více

ř š ř š é úř Ú Č ě Ž ú ř ě ě š ě ě ě Í ř š é ř ú ě ř Á é ř é ý ř ě éž ě é ý Í é é ř Č ř ě é ý ř ě éž é ý Č ř ě ř ě éž ě é é š ř ú Ž é ě éř ě é ř é ýď ř ú ú ě ž ž ýš é š ý ě ů ř ú ž é ě é ř ů ř ú Ž é ě

Více

APPLE IPAD IN EDUCATION. Jan LAVRINČÍK

APPLE IPAD IN EDUCATION. Jan LAVRINČÍK THEORETICAL ARTICLES APPLE IPAD IN EDUCATION Jan LAVRINČÍK Abstract: The paper deals with the significance and general characteristics of tablets in education. A special emphasis is devoted to Tablet Apple

Více

é Ú ř ť é ř Š Š Ú Š Ú Ú é Ú é ů ý é ů é ť ů ř ř ů ť ť ú ů ů é ý ř š ů ť é ý é Ú š ý ř ř ú é Č ř ř ý ý é ó ř ý ř ý ř ř é ý ř š š é ý ř ý ý ř ý é ř Š ř ý é ř š ř ý é Š ý Č Š š ř ř Í é é ť ř Š š Í Ř é ř š

Více

Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně. Lenka Pálková

Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně. Lenka Pálková Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně Lenka Pálková Diplomová práce 2007 ABSTRAKT Ve své diplomové práci se věnuji problematice zvýšení výkonnosti Fakulty managementu a ekonomiky

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra environmentálních studií Kulturní historie kapra v českých zemích Magisterská diplomová práce Gabriela Konečná Vedoucí práce: Ing. Zbyněk

Více

Nabídka Multimediálních předmětů. Akademický rok 2008/2009. HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT

Nabídka Multimediálních předmětů. Akademický rok 2008/2009. HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT Nabídka Multimediálních předmětů Akademický rok 2008/2009 HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT Podrobnější informace o předmětech jsou k dispozici na studijních odděleních nebo webových stránkách jednotlivých

Více

ů ř é ě ě ř ř ý š ř š ř é ů ř ě é ě ř úř é ř ě š ů š é ř ů ř ě ěš ě é ř ěř é Ů ť ř Ý ěř Í ý ř é ů ř Ú ě ř ě ýú ř é ř ý ř ř ý ř ě ř š Ú ě ř é é é ú ů ů ú ýř ů ř é ú ě ú ě ů ů é é é ř Ú ř ý Č ř ě ě ů é ě

Více

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci podnět k mapovaní oblasti vzešel z univerzitního prostředí: dojednána podpora a spolupráce s politickou reprezentací města i magistrátními odbory zejm.

Více

Á č š š ů ú š ý š ř ž č č č ř é ý ž é ý ž ý š Č š š č č č ý č č é č ď š ň é ý ř é ř ý ř š éř Č č ř é ý Ú ž š éř č ž š éř č ř š š š ů ý ř č é ý ů é š š š é ř š ý ý š š ů ý ý š š ů Č š š é č š ž é é é č

Více

Á Í ň ň ó š š š ž ý ž š š Ý š žň ž ž ž ň Ď Á š Ď ň ý š ý ž ú ý ž ž ž ž š ž ž ň ž ž š ž ž š ž š ý ý ý š ň ý š ž ž ší ž š ď ž Ú ž ž ý ž ý ž ú ž ý ž ý š š š š ž ý š š ň É Í ž Ě ý ž ý ň š ý ý ť š š ž ýš š

Více

é úř č č ř ů č š ů č ů ý Ť ý Ž ř Ž úř ú úř ú Č ůž Ž ř Ž Ž ř š ř ř ý ý é ř Ž é ž ýš é é ý ý ř Š ý ý ř č ý ť ř č Í ž č ý é ř ř Ž ý č ý ř š ř ýš ů é é ý ř ř č ýš ů é é ý ý ů ř š ř ýš ů é é é úř ý č č ř ř

Více

Vzor textu na deskách diplomové práce. Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Jméno Příjmení

Vzor textu na deskách diplomové práce. Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Jméno Příjmení Vzor textu na deskách diplomové práce Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Rok Jméno Příjmení Vzor titulní strany diplomové práce Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta

Více

ň Ď Ť ř Č ý ůž š ž ý ř ř ž ý ř ž ň ž ž ů ú ž Ž ž ů ééé Ň š ž Š ý ť š Ů ó ó Š Á Á Ž Ě Á Š Ž Ě ÉÉÉ ý ý š ř ů ů é Ž ů úž ň Č ť ž š ř š ž Š ů ů ťý Č Č ú ý ÓÓÓ úž ň š ř ý ž ý š ý š ř ž ú Ť ž ž Š ý Ž Ž ř é Ž

Více

ř é Á Č ú ť ý ř é ý ú šť ý ř ů š ý ý ů ý ý é é Ř Á ř Č ř ě ř ě ů ý š ř ý Č ý ý ř ý ů ř š ř ýš ř ů ď ýš é ů ý ř ě š š ů ý ý ů ý é ů ř ď ů é ýš ý ř ř š Č ú ú ů ý ý Č ý ř ř é ě ř š ýš é Á Á Č é é é Č Ť ř

Více

Ř ů ů š Ó ů ž É É ů ú Ě Ť Ř šťě š Ť Ú š š ú š ó ů ž Ů ú ú Ť Ě ď Ř š Ě Ť Ť ď Ý ž ú Č ď É Ě š š ů ď ň ň ň š Ý Ž ů ú š ď ď ď ď Ý Ú Ú Ú Ý Č Č Ý š Ó Ú š Ú š Ý Ž Ú ď Š Č š Ů š Ú ď Ž Ý Ú Š ú š Ú š Š Ú ď Š Ú ú

Více

ť Ř Ř ž š š ž š ď ž Ř Ř Ř É ť Ř Ě É Ř Ó Ř Ě Ř Š ÉŠ Ů Ý Ů ž ť Ě Ý ď Ý Ě É Ě Ň Ň Ó É É ž ž Ý ť Ů Š Ú ť Ů Š Š ž Ř ž É ž Ř Š É Ř Ý É ť É ž É É Ú Ř Ě ÝŘ Š É Ě ÝŘ ž Ě ÉÚ ď ž Ú ž ž ť Ř É Ú É Ů Ý ĚÚ É Ť Ů Ř Š

Více

Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích

Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích čl. 1 Úvod Obhajoba bakalářské práce (dále jen BP ) pro studenty bakalářského studia v oborech Design, Fotografie a intermediální

Více

š š š ů ů š ž ž š É Ú Š ý ů ý ů ů É ů ů ý Ů ý Ů ť š ů š ů š Č ý ň ú Č ý ů ň ý ž š ž š ý ů ň š š ý š ž ů ů š Š Č šť Č š š ý ů ý ý š Š ů Š ů ů ý ů ů Š š š ů ý Š ů š ý ý ů ů ý š ý Š ž šť Š ž ý Č š ž š š ý

Více

Á Á ň ň ť Í Ť ň Í ř ň ř ř ň Í Ť Ě ň Č Ť Á Í Á Ť Í Á Ď ř ř ň Í ť ť ň ň Ě Í ů Í Í ř Ě ř Ě Ť ň Ť Ý ň ň Ť ň ň ň ň Ě ť Í Á Ť Ť ň Ť ř ú ň Í Ť Í Ť ň Á ň Ž ď Ě ň Ě Í Ů ň Ť ň ň Í Ě Ť ň ř Í Ť Í ň ň Č Ť ť ň ň ř ň

Více

Ť ř č š É Ú ň č ž ú Ť Ě ů č Ú É č ř š Ďó ý ú ó Ó ý ó č š ý ň ý ř ř ů č ř ů ř č Ě ů š ú É ř ý ů ž ů ž ř ř š ř ó š ý Ě ř š ř ý č ž ř ř ř ý č ř ž ř č ý ú Č Ř ř Š Ěú Ú Ů ž ó É ř ř š ů š ý š ó ň ř š ů Š š ř

Více

ý úř š úř ř Ú Ú Í Í ý ý úř ď úř úř ř š ý ú ř š ř ů ú ř ř ň é š š š ú ú ř ř ú ř ý ů ř ú ř ř é ú ú ú ť é ý ů ý ů ř ý é ť š ř ř š ř é ý ř š š ň ř ř é ř é ř é ř ú ý ř é ř ú Č š é š é Č ú ý ú ř ý ú ý ý ř ň

Více

METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA

METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA Veřejná Správa BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZAČLEŇOVÁNÍ SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN DO VZDĚLÁVACÍHO PROCESU A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE S VYUŽITÍM PODPORY ZDROJŮ Z ESF SOCIAL

Více

ř é ýú ý ř ř Ý ř ř ž ž ů ý ů é ů é ř é ů Ž ř é ů ň ý é ý é ř ž ů é ú ý Ú Č é ú ř ž ď ů Ť Ýř é é Ú ú ř é é é é é É é ó ř é Ý ř ý ž é é ř ř é é ů ý ú ř ž é é é ýý ř Ý é Á ř Ý řž ž é é Ú Ťž ý ý ř ř Ú ř ý

Více

ř č Č š ř ř ř ú ů ř ě Ž ř ú ů š ř Č ě č Ž ě č ř ě ř ě ř ě ř ě ů ě č Ž ě č ř ě ř Ú ů ř č ů č ý ě ř ě ě č Ž ě č žš Ž ý ř ě č ý ě ž Ž ž ý Í č ý ř ší Ž ř ř č č ě ě Ž Ž ě ý ě č Ř ě ř č ř ř ú ů ý ě Ž ř ý ě š

Více

Právní aspekty objasňování neoprávněných odběrů elektrické energie

Právní aspekty objasňování neoprávněných odběrů elektrické energie Bankovní institut vysoká škola Praha Práva a veřejné správy Právní aspekty objasňování neoprávněných odběrů elektrické energie Bakalářská práce Autor: Lucie Vondráčková Právní administrativa v podnikatelské

Více

Ž Á Č ČÍŽ ů é ú Ž ý š ýž ž ý š é ý ý ů ň ý ý ž ž é š ž é ž ů ý ž ž ý ů é é ž š ý Í ů š ž š ý ú š š é Ž Á Č ČÍŽ ů ž ů Í ó ž ůž ý ý ž ž é é é ž ž é ý ž ů ý é ý ů ň ů é é ý é ž ž ý ž é é ž ž ž ý š é é ň ž

Více

ú Ř ú Í é ú é ú š Ž ý ž ů ž ú ú Ž ú é ú š é é š é é ý é ú ž ú ý ž é é é š š ú š Í ýš ú š é é ú š é š ú é ž Í é ý ý ú ú Í é ů ý ů úž é Í ú ž Í Í ý ú é é ú é ž ú ú ú š ý ú ú Í é ú é ú ú é Í Ž ú é ú Ž ú ů

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í D I T A D E R K O V Á 2. r o n ík n a v a z u j íc

Více

Národní úložiště šedé literatury Otevřené repozitáře, 13. 5. 2015 Petra Pejšová a Hana Vyčítalová Creative Commons Uveďte původ-neužívejte dílo komerčně-zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní Přehled o projektu

Více

VLIV TVARU VÝSTUPNÍ HRANY LOPATKOVÉ MŘÍŽE NA PARAMETRY HYDRAULICKÉHO STROJE

VLIV TVARU VÝSTUPNÍ HRANY LOPATKOVÉ MŘÍŽE NA PARAMETRY HYDRAULICKÉHO STROJE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE VLIV TVARU VÝSTUPNÍ HRANY LOPATKOVÉ MŘÍŽE

Více

KONKURENCE MEZI RŮZNÝMI TYPY POSKYTOVATELŮ PŘI POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÝCH SLUŢEB

KONKURENCE MEZI RŮZNÝMI TYPY POSKYTOVATELŮ PŘI POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÝCH SLUŢEB Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Evropská hospodářská, správní a kulturní studia KONKURENCE MEZI RŮZNÝMI TYPY POSKYTOVATELŮ PŘI POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÝCH SLUŢEB Competition between

Více