KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha PRACOVNÍHO DOKUMENTU ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha PRACOVNÍHO DOKUMENTU ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k"

Transkript

1 CS CS CS

2 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne X Předloha PRACOVNÍHO DOKUMENTU ÚTVARŮ KOMISE Průvodní dokument k návrhům dvou směrnic Evropského parlamentu a Rady, kterými se zjednodušuje podnikatelské prostředí pro společnosti, pokud jde o právo obchodních společností, účetnictví a audit Posouzení dopadů SHRNUTÍ CS 1 CS

3 Shrnutí 1. ÚVOD 1.1. Zjednodušení acquis EU v oblasti práva obchodních společností, účetnictví a auditu Směrnice EU v oblasti práva obchodních společností stanoví požadavky na zveřejňování pro akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným a pro pobočky těchto společností, které jsou zřízeny v jiném členském státě (první a jedenáctá směrnice), minimální požadavky týkající se kapitálu akciových společností (druhá směrnice) a postupů při vnitrostátních fúzích a rozděleních (třetí a šestá směrnice) a při fúzích přeshraničních (desátá směrnice). Dvanáctá směrnice o právu obchodních společnosti zavedla možnost zakládat společnosti s ručením omezeným s jediným společníkem a novější směrnice se zabývaly postupem, jenž je nutno dodržet v případě nabídky na převzetí podniku (směrnice o nabídkách na převzetí podniku) a při hlasování akcionářů (směrnice o právech akcionářů). V oblasti účetnictví a auditu stanoví jedna směrnice minimální požadavky na roční účetní závěrky akciových společností a společností s ručením omezeným (čtvrtá směrnice) a druhá směrnice se zabývá účetními závěrkami skupin (sedmá směrnice). Osmá směrnice stanoví požadavky na audit ročních účetních závěrek. Tyto směrnice, které byly přijaty v období od 60. do 80. let minulého století, byly několikrát změněny s cílem přizpůsobit je novému vývoji 1. S výjimkou revize osmé směrnice 2 z roku 2006 se žádná z těchto změn netýkala oblasti působnosti nebo základního obsahu dotyčných směrnic. Od svého přijetí se v podstatě nezměnily. Komise proto v roce 2007 zahájila iniciativu k výraznému zjednodušení v oblasti práva obchodních společností, účetnictví a auditu. Dne 10. července 2007 přijala sdělení, které obsahovalo hlavní představy týkající se zjednodušení (dále jen sdělení ). Sdělení bylo předloženo Evropskému parlamentu, Radě a zúčastněným stranám. Na sdělení reagovaly vlády osmnácti členských států, vláda jedné země EHP a 110 zúčastněných stran. Jasným poselstvím těchto reakcí bylo, že by jakákoli opatření k zjednodušení v oblasti práva obchodních společností neměla vést k zrušení směrnic v celém rozsahu. Pozornost by se místo toho měla zaměřit na jednotlivě stanovená opatření k zjednodušení, jelikož směrnice zajišťují právní jistotu a jejich zrušení by pro společnosti znamenalo spíše dodatečné náklady, než aby vedlo k úsporám. V oblasti účetnictví a auditu byly podpořeny mimo jiné návrhy zrušit některé požadavky na zveřejňování a vyjasnit 1 2 V rámci čtvrté etapy projektu zjednodušování právních předpisů pro vnitřní trh (SLIM) byly modernizovány první a druhá směrnice o právu obchodních společností; dále byly aktualizovány čtvrtá a sedmá směrnice, byla přijata desátá směrnice o právu obchodních společností o přeshraničních fúzích a směrnice o vykonávání hlasovacích práv akcionáři společností. V oblasti účetnictví a auditu přispěla dosažená úroveň mezinárodní harmonizace k přijetí nových standardů, které umožňují průhlednost a zvýšení důvěryhodnosti ročních účetních závěrek. U kotovaných společností nařízení o IAS proto v případě konsolidovaných účetních závěrek vyžaduje používání Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). V roce 2006 byla mimoto přijata nová směrnice o povinném auditu. Původní osmá směrnice byla v roce 2006 nahrazena novou směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS, Úř. věst. L 157, , s. 87. CS 2 CS

4 uplatňování nařízení o mezinárodních účetních standardech (dále jen nařízení o IAS ) 3 v případě dceřiných podniků ve skupinách, které nejsou významné. Zpráva o reakcích členských států a zúčastněných stran, které byly obdrženy v období od července do prosince 2007, je k dispozici na internetových stránkách generálního ředitelství pro vnitřní trh a služby (GŘ MARKT) na adrese 4. Dne 22. listopadu 2007 přijala Rada ve složení pro konkurenceschopnost závěry, které obecně uvítaly iniciativu k zjednodušení a zdůraznily význam snižování administrativní zátěže pro zvýšení konkurenceschopnosti společností 5. Dne 19. prosince 2007 předložil v Evropském parlamentu hlavní výbor, Výbor pro právní záležitosti, předlohu zprávy, která byla projednána dne 26. února 6, jednotlivá opatření k zjednodušení měla širokou podporu. Ve stanovisku přijatém Hospodářským a měnovým výborem k téže záležitosti dne 26. února byl zaujat týž postoj a důraz byl kladen na to, že by se případná opatření k zjednodušení neměla dotknout zájmů zúčastněných stran, včetně investorů, věřitelů a zaměstnanců 7. Přijetí závěrečné zprávy EP se očekává v květnu Snižování administrativní zátěže Zbytečné a nepřiměřené administrativní náklady vážně omezují hospodářskou činnost. Komise proto v roce 2005 zahájila program měření administrativních nákladů a snižování administrativní zátěže s cílem zlepšit podnikatelské prostředí pro společnosti v EU a zajistit, aby ekonomiky EU byly schopny vypořádat se s problémy, které přináší konkurenčnější globální podnikatelské prostředí, v němž musí fungovat. Komise nastínila způsob dosažení těchto cílů tím, že dne 14. listopadu 2006 přijala aktualizovaný program zjednodušení 8 a hlavní prvky pro měření administrativních nákladů a snižování administrativní zátěže 9. Oba programy zdůrazňují nutnost zajistit významné hospodářské přínosy. Tyto programy byly doplněny akčním programem přijatým dne 24. ledna , který stanovil cíl dosáhnout do roku 2012 snížení administrativní zátěže podniků v EU o 25 % 11 a zahájil první balíček urychlených návrhů. Akční program byl schválen na jarním zasedání Evropské rady v březnu V rámci iniciativy k snižování administrativní zátěže byly jako prioritní oblasti určeny evropské právo obchodních společností, účetnictví a audit. První analýzy provedené řadou členských států prokázaly, že administrativní náklady vyplývající z pravidel EU v těchto Nařízení Rady Zpráva je rovněž připojena k posouzení dopadů jako příloha č. 3. Dokument Rady 15222/07 DRS 48. Dokument PE v Dokument PE v Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Lepší právní předpisy v Evropské unii strategický přezkum (KOM(2006) 689 v konečném znění, Úř. věst. C 78, , s. 9). Pracovní dokument Komise ze dne Měření administrativních nákladů a snižování administrativní zátěže v Evropské unii (KOM(2006) 691 v konečném znění). Viz poznámka pod čarou č. 4. KOM(2007) 23. Závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady v Bruselu dok. 7224/07 závěr č. 1. CS 3 CS

5 oblastech jsou obzvláště vysoké 13. Když Komise v roce 2007 předložila Evropskému parlamentu a Radě řadu návrhů k uvážení urychleného postupu, byl součástí tohoto balíčku návrh směrnice v oblasti práva obchodních společností. Směrnice, která zrušuje požadavek na vypracování znalecké zprávy v případě fúze nebo rozdělení akciových společností, jestliže se všichni akcionáři dotčených společností takovéto zprávy vzdali, byla Evropským parlamentem a Radou přijata dne 13. listopadu V červenci 2007 bylo mimoto jako hlavní součást akčního programu zahájeno rozsáhlé měření administrativních nákladů vyplývajících z povinností daných právními předpisy EU nebo vnitrostátními prováděcími opatřeními týkajícími se poskytování informací třetím stranám. S ohledem na již probíhající diskuse o zjednodušení práva obchodních společností, účetnictví a auditu bylo měření v těchto oblastech urychleno a mělo by být dokončeno počátkem dubna SUBSIDIARITA Opatření na úrovni EU je nezbytné, jelikož povinnosti, které ukládají administrativní zátěž, vyplývají ze směrnic EU. Za těchto podmínek vyžaduje snížení administrativní zátěže změnu pravidel EU. Opatření na úrovni EU je proto odůvodněné. 3. CÍLE Cílem iniciativy je přispět k zvýšení konkurenceschopnosti společností v EU v krátkodobém horizontu snížením administrativní zátěže, pokud toho lze dosáhnout bez významných nepříznivých dopadů. Proto byly stanoveny informační povinnosti v oblasti práva obchodních společností, účetnictví a auditu, které nezajišťují významné přínosy pro uživatele informací. 4. PROSTOR PRO RYCHLÉ JEDNÁNÍ Zatímco některé návrhy uvedené ve sdělení vyžadují důkladný přezkum a diskusi, sdělení rovněž připustilo, že jinými návrhy by bylo možno dosáhnout rychle zlepšení pro evropské společnosti, a to jak v oblasti práva obchodních společností, tak i v oblasti účetnictví a auditu. Tento předpoklad potvrdily reakce na sdělení. Dne 30. ledna 2008 přijala Komise dokument s názvem Druhý strategický přezkum lepší právní předpisy 15, k němuž byl připojen pracovní dokument Komise o snižování administrativní zátěže v Evropské unii 16, a ohlásila druhý balíček urychlených opatření na rok Viz sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Lepší právní předpisy v Evropské unii strategický přezkum (KOM(2006) 689 v konečném znění, Úř. věst. C 78, , s. 9). Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/63/ES ze dne 13. listopadu 2007, kterou se mění směrnice Rady 78/855/EHS a 82/891/EHS, pokud jde o požadavek na zprávu nezávislého znalce v případě fúze nebo rozdělení akciových společností, Úř. věst. L 300, , s. 47. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Druhý strategický přezkum lepší právní předpisy v Evropské unii, KOM(2008) 32. Pracovní dokument Komise Snižování administrativní zátěže v Evropské unii zpráva o pokroku v roce 2007 a výhled na rok 2008, SEK(2008) 35. CS 4 CS

6 4.1. Možná urychlená opatření v oblasti práva obchodních společností a účetnictví v roce 2008 V oblasti práva obchodních společností se návrhy, které byly ve sdělení určeny jako možná urychlená opatření v roce 2008, týkaly změn první a jedenácté směrnice o právu obchodních společností. Co se týká první směrnice o právu obchodních společností, sdělení vyzdvihlo povinnost společností zveřejňovat ve vnitrostátních věstnících některé informace, které musí být zapsány v obchodních rejstřících členských států. Jedná se zejména o informace o založení společnosti, následné změny těchto informací a roční účetní závěrky, jež musí být zveřejňovány každoročně. Ve většině případů znamená zveřejnění ve vnitrostátním věstníku pro společnosti dodatečné náklady, aniž by byla zajištěna skutečná přidaná hodnota v době, kdy podnikové rejstříky zpřístupňují informace on-line. Co se týká jedenácté směrnice o právu obchodních společností, sdělení se zabývalo požadavky ve vnitrostátním právu, které se týkají překladu listin, jež mají být uloženy u rejstříku pobočky. Při registraci pobočky musí společnosti uložit některé informace obsažené v jejich spise rovněž u rejstříku pobočky. To u společností často vede k dvojím nákladům, jelikož musí nejen zajistit překlad některých listin do jazyka členského státu, v němž se pobočka nachází, nýbrž rovněž splnit někdy nepřiměřené požadavky na ověření a/nebo notářské ověření tohoto překladu. V oblasti účetnictví a auditu vyžaduje většina návrhů, jimiž se sdělení zabývalo, hloubkovou analýzu, a již z tohoto důvodu nejsou tyto návrhy vhodné pro zrychlený postup. Jako možné se však jeví rychlé dosažení pokroku, pokud jde o některé méně významné návrhy stanovené ve sdělení, tj. návrhy na zrušení požadavku na poskytování vysvětlení k zřizovacím výdajům u středních společností a rozčlenění obratu podle činnosti a podle zeměpisných trhů u malých a středních podniků. Ačkoliv již existuje možnost osvobodit od těchto požadavků malé společnosti (a většina členských států této možnosti využila), střední společnosti musí dosud tyto náklady zveřejňovat. Dále je nutno využít příležitost k vyjasnění vztahu mezi nařízením o mezinárodních účetních standardech (IAS) a sedmou směrnicí v tom smyslu, že nařízení o IAS nevyžaduje, aby skupiny, které mají pouze dceřiné podniky, jež nejsou významné, sestavovaly účetní závěrky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) Výsledky konzultačního procesu ohledně možných urychlených opatření Reakce zúčastněných stran na sdělení potvrdily, že by mělo být možné schválit výše uvedená opatření v krátké době. Návrhy týkající se první a jedenácté směrnice v oblasti práva obchodních společností podpořilo 80 až 90 % subjektů, které zaujaly stanovisko k těmto záležitostem, a rovněž v oblasti účetnictví a auditu podpořila některé návrhy obdobná část respondentů. Skupina nezávislých zúčastněných stran na vysoké úrovni 17, která byla zřízena za účelem přezkoumání administrativní zátěže, ve svém stanovisku přijatém dne 26. ledna 2008 všechny návrhy uvítala. 17 Podrobné údaje o skupině nezávislých zúčastněných stran na vysoké úrovni jsou k dispozici na internetových stránkách GŘ ENTR na adrese CS 5 CS

7 Posouzení dopadů vypracovaly útvary Komise. Předloha posouzení dopadů byla předložena výboru Komise pro posouzení dopadů, který vydal své stanovisko dne 19. března Doporučení výboru vedla ke změnám předlohy posouzení dopadů, zejména s ohledem na měření, které provedlo konsorcium (oddíl 5 posouzení dopadů), dostupné možnosti týkající se první směrnice (bod 1.4 přílohy 1 posouzení dopadů), definici problému a dostupné možnosti týkající se jedenácté směrnice (bod 2.1 přílohy 1), výsledky konzultací zúčastněných stran v oblasti účetnictví (oddíl 1 přílohy 2) a očekávanou míru snížení administrativní zátěže v této oblasti (oddíl 5 přílohy 2). 5. OČEKÁVANÝ DOPAD MOŽNÝCH URYCHLENÝCH OPATŘENÍ Vzhledem k celkové podpoře těchto opatření byly návrhy a jejich pravděpodobné dopady přezkoumány v přílohách 1 a 2 posouzení dopadů. Přezkum vycházel z údajů, které získalo GŘ MARKT s pomocí členských států. Výsledky rozsáhlého měření administrativních nákladů, které bylo zahájeno v červenci 2007, budou k dispozici teprve v pozdější fázi, takže nemohly být v tomto posouzení dopadů vzaty v úvahu. Ustanovení práva obchodních společností, jimiž se toto posouzení dopadů zabývá, nejsou měřena jako priorita v uvedeném měření, jež se zaměřuje zejména na druhou, třetí, čtvrtou a šestou směrnici v oblasti práva obchodních společností, a ustanovení v oblasti účetnictví představují pouze část jednoho požadavku na údaje obsaženého ve čtvrté směrnici nebo (v případě otázky vztahu k nařízení o IAS) nejsou v měření dokonce zahrnuta vůbec. Případné doplňkové informace, které mohou vyplynout z měření, však budou použity k přesnějšímu vyčíslení možných úspor a použity v budoucí diskusi s Radou a Evropským parlamentem. Výsledky přezkumu v přílohách 1 a 2 posouzení dopadů lze shrnout takto: 5.1. Právo obchodních společností Požadavky na zveřejňování pro akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným Celkové minimální náklady stávajícího pravidla o zveřejnění ve vnitrostátních věstnících se odhadují na přibližně 410 milionů EUR ročně, pokud jde o zveřejňování ročních účetních závěrek, a na přibližně 200 milionů EUR ročně, co se týká zveřejňování změn v rejstřících. Tyto náklady je nutno připočítat k interním nákladům společností na přípravu informací k zveřejnění a v některých členských státech k nákladům na dodatečné zveřejnění údajů v denících. Co se však týká posledně uvedených prvků, nejsou k dispozici žádné spolehlivé údaje. Posouzení dopadů předkládá s ohledem na požadavky na zveřejňování čtyři možnosti: Beze změny politiky (možnost 1): To znamená, že jsou zachovány vnitrostátní požadavky týkající se zveřejnění ve vnitrostátním věstníku a denících. Zrušit veškeré požadavky na zveřejňování na úrovni EU a na úrovni jednotlivých členských států úplná harmonizace (možnost 2): To znamená, že by v budoucnu 18 Toto stanovisko je k dispozici:. CS 6 CS

8 byly společnosti povinny pouze uložit informace požadované v rejstříku, bez dodatečného zveřejnění. Stanovit stávající alternativní režim zveřejňování jako povinný (možnost 3): To by znamenalo spoléhat se výlučně na elektronickou platformu (což by mohl být rovněž elektronický vnitrostátní věstník), která umožňuje chronologický přístup k změnám v rejstříku. Uložit členským státům, aby zajistily, že za povinné zveřejnění nemohou být účtovány žádné zvláštní poplatky (možnost 4): V rámci této možnosti by členské státy musely zajistit, aby společnostem nebyl účtován zvláštní poplatek za zveřejnění. Aby bylo zajištěno hospodárné a snadno dostupné zveřejnění, přístup k informacím by byl zajištěn v prvé řadě prostřednictvím elektronické platformy. Členské státy by však mohly stanovit dodatečné povinnosti v oblasti zveřejňování, pokud dodrží omezení týkající se poplatků. Příloha 1 dochází k závěru, že možnost 1 nezmění stávající náklady zatěžující společnosti, nebo přinejmenším je pravděpodobně nezmění. V rámci možnosti 2 existuje riziko, že uživatelé již nebudou mít k dispozici cenné informace. Zatímco z hlediska uživatelů neexistuje významný rozdíl mezi možností 3 a možností 4, z hlediska společností je možnost 4 vhodnější. Znění ponechává členským státům větší pružnost, pokud jde o dodatečné povinnosti týkající se zveřejňování, neukládají-li se společnostem v souvislosti s těmito povinnostmi další zvláštní poplatky. Závěr v příloze 1 posouzení dopadů je ten, že upřednostněna by měla být možnost Povinnosti poboček akciových společností a společností s ručením omezeným, pokud jde o překlad Externí náklady stávajícího režimu týkajícího se povinností poboček, pokud jde o překlad, se v příloze 1 na základě dostupných údajů odhadují na 3,05 milionu EUR u překladů stanov a osvědčení o existenci společnosti a na (ročně) 15,25 milionu EUR u ročních účetních závěrek. U samotného ověření se příslušné údaje odhadují na EUR a (ročně) na 1,36 milionu EUR. K těmto externím nákladům je nutno připočítat interní náklady na zajištění překladu/ověření. O výši těchto nákladů nejsou v této fázi k dispozici žádné údaje. V souvislosti s touto záležitostí byly předloženy tři možnosti: Beze změny politiky (možnost 1): V rámci této možnosti by členské státy mohly nadále vyžadovat v každém případě ověřené překlady např. zakládací listiny, stanov, účetních dokumentů a osvědčení o existenci společnosti zhotovené překladatelem, který byl jmenován soudním překladatelem jejich vlastními orgány veřejné zprávy, a/nebo notářem. Úplné zrušení požadavku na překlad na úrovni EU (možnost 2): Tato možnost znamená, že by členské státy již nemohly požadovat prostý nebo ověřený překlad týkající se výše uvedených listin. Vzájemné uznávání překladů (možnost 3): Tato možnost znamená, že je nutno zajistit, aby ověřené nebo schválené překlady vyhotovené v kterémkoli členském státě EU byly považovány za dostačující pro účely registrace pobočky v jiném členském státě. CS 7 CS

9 Závěr obsažený v příloze 1 posouzení dopadů je ten, že by možnost 1 nevedla k žádným úsporám nákladů, zatímco možnost 2 nestanoví žádný zvláštní mechanismus, aby byla zaručena přesnost listin zveřejněných v členském státě, v němž se pobočka nachází. Možnost 3 dosáhne určitého snížení nákladů při současném zajištění spolehlivosti překladů. Závěr je ten, že upřednostněna by měla být možnost Účetnictví V příloze 2 posouzení dopadů je důraz kladen na zátěž, kterou požadavky na účetnictví obsažené ve čtvrté a sedmé směrnici o právu obchodních společností kladou zejména na malé a střední podniky, na něž se vztahuje oblast působnosti směrnic. V této souvislosti existují tři možnosti: Bez legislativního opatření (možnost 1): Tato možnost by znamenala, že se stávající situace nezmění. Cílené, technické změny v zájmu zjednodušení v krátkodobém horizontu (možnost 2): V rámci této možnosti by se Komise omezila na navržení řady cílených změn k zlepšení situace malých a středních podniků v krátkodobém horizontu, aniž by došlo k významné ztrátě informací pro uživatele těchto údajů, tj. (1) zrušení požadavku na zveřejnění zřizovacích výdajů u malých a středních podniků; (2) zrušení požadavku zveřejňovat rozčlenění obratu podle činnosti a podle zeměpisných trhů u malých a středních podniků; a (3) změna sedmé směrnice s cílem vyjasnit vztah s pravidly pro konsolidaci v IFRS. Celková revize směrnic o účetnictví (možnost 3): Podle této možnosti by byla přijata zvláštní pravidla pro malé a střední podniky v rámci celkového přepracování směrnic o účetnictví s cílem přizpůsobit je změnám hospodářského prostředí, k nimž došlo v posledních třech desetiletích. Příloha 2 dochází k závěru, že zatímco možnost 1 nevede k žádnému snížení nákladů, není pravděpodobné, že by možnost 3 přinesla zlepšení v krátkodobém horizontu. Výsledkem tohoto posouzení je, že zlepšení pro malé a střední podniky v krátkodobém horizontu pravděpodobně zajistí pouze možnost 2. Odhaduje se, že by přibližně středních společností mohlo mít prospěch z cílených změn uvedených v bodě 1 a 2 v rámci možnosti 2, které by snížily zátěž těchto společností v oblasti výkaznictví a umožnily jim strukturovat své interní výkaznictví podle potřeb řízení. Očekávané úspory vyplývající z těchto cílených změn se proto odhadují v rozmezí od 2,5 do 5 milionů EUR u prvního opatření a od 5 do 10 milionů EUR u druhého opatření. Cílená změna v bodě 3 by zajistila, aby skupiny, které nemají významné dceřiné podniky, nemusely sestavovat účetní závěrky podle Mezinárodními standardy účetního výkaznictví, což by těmto skupinám mohlo potenciálně ušetřit značné částky, aniž by uživatelé přišli o důležité údaje. Podle odhadů tyto možné úspory činí 2 až 5 milionů EUR, takže celkové možné úspory vyplývající z těchto tří opatření jsou v rozmezí 11 až 21 milionů EUR. CS 8 CS

10 Závěrem v příloze 2 posouzení dopadů proto je, že by upřednostněna měla být možnost MONITOROVÁNÍ A HODNOCENÍ Zvláštní odkazy na monitorování a hodnocení jsou obsaženy v přílohách posouzení dopadů. CS 9 CS

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 32002R1606 http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:32002r1606:cs:html Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19.

Více

PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ

PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Ačkoli kodifikované evropské právo obchodních společností jako takové neexistuje, na společnosti v celé EU se vztahují minimální normy prosazované právními předpisy EU. Dva

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. L 77/42 Úřední věstník Evropské unie 24.3.2010 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 244/2010 ze dne 23. března 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33.

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33. CS 28.11.2009 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1150/2009 ze dne 10. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1564/2005, pokud jde o standardní formuláře pro zveřejňování

Více

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST V oblasti práva zaměstnanců na informace a konzultace doplňuje Evropská unie ve svých činnostech členské státy tím, že přijímá opatření, s cílem podporovat

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.9.2014 C(2014) 6515 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud

Více

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) POZNÁMKA VYDAVATELE A OBECNÝ ÚVOD Obsah 1 Předmět... 3 2 Cíl metodických pokynů...

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE CS EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 30.4.2009 K(2009) 3177 DOPORUČENÍ KOMISE kterým se doplňují doporučení 2004/913/ES a 2005/162/ES, pokud jde o systém odměňování členů správních orgánů

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001 ze dne 19. prosince 2001 o přeshraničních platbách v eurech EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců Náhled do směrnice 2009/38/ES K čemu slouží evropské rady zaměstnanců? Evropské rady zaměstnanců (ERZ) jsou orgány, které zastupují evropské zaměstnance určitého

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s.

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s. PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s. Zpracovali společně: Ing. Jaroslav Hanzal, předseda představenstva spol. UNIVERZÁLNÍ

Více

L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1375/2013 ze dne 19. prosince 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího

Více

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 4. března 2004

Více

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 18. 12. 2009 PRACOVNÍ DOKUMENT o zprávě z vlastního podnětu na téma EHP/Švýcarsko: překážky ve vztahu k plnému zavedení vnitřního

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Souhrn posouzení dopadů. Průvodní dokument k. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady,

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Souhrn posouzení dopadů. Průvodní dokument k. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.10.2011 SEK(2011) 1263 v konečném znění PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Souhrn posouzení dopadů Průvodní dokument k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření jménem Evropské unie Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002 ze dne 16. prosince 2002 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) vzhledem k zápisu (průmyslových) vzorů Společenství KOMISE

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2007) xxx Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne [ ], kterým se stanoví, že čl. 30 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Erste Group Bank AG FN 33209 m

Erste Group Bank AG FN 33209 m Erste Group Bank AG FN 33209 m Představenstvo společnosti Erste Group Bank AG zve akcionáře (ISIN AT0000652011) a majitele účastnických cenných papírů (ISIN AT0000A0D4T3) společnosti na 20. řádnou valnou

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků VZOR PROHLÁŠENÍ INFORMACE O ZPŮSOBILOSTI JAKOŽTO MALÝ NEBO STŘEDNÍ PODNIK Přesná identifikace podniku podávajícího žádost

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření

Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření MEMO/06/173 V Bruselu dne 27. dubna 2006 Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření Evropská unie již dva roky sdružuje 25 členských států a pracuje ve 20 úředních jazycích. Připravuje se také na

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice květen 2014 a evropské dokumenty Nová definice sociální odpovědnosti podniků z pohledu Evropské komise odpovědnost

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 00327/11/CS WP 180 Stanovisko č. 9/2011 k revidovanému návrhu odvětví na rámec pro posuzování dopadů aplikací RFID na soukromí a ochranu údajů

Více

1. Právní upozornění. 2. Zkratky a definice. Příloha 1

1. Právní upozornění. 2. Zkratky a definice. Příloha 1 Příloha 1 Pokyny týkající se podmínek způsobilosti pro přiznání postavení oprávněného hospodářského subjektu a postupu v případě nadnárodních společností a velkých podniků 1. Právní upozornění Tyto pokyny

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 2.8.2013 Úřední věstník Evropské unie C 223/1 (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Pokyny pro různé kategorie změn, pro provádění postupů stanovených v kapitolách,

Více

Konzultace o dalším směřování evropského práva obchodních společností

Konzultace o dalším směřování evropského práva obchodních společností Konzultace o dalším směřování evropského práva obchodních společností Evropské právo obchodních společností je nosným pilířem vnitřního trhu. Právní předpisy EU týkající se obchodních společností se za

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) L 321/2 NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1198/2014 ze dne 1. srpna 2014, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP 12.2.2014 Úřední věstník Evropské unie L 41/13 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP ze dne 10. února 2014 o Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Více

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008

EVROPSKÝ PARLAMENT POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10 Małgorzata Handzlik (PE400.607v01-00) Bílá kniha o zdravotních problémech souvisejících

Více

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe (2002/C 103 E/01) (text s významem pro EHP) KOM(2001)123 v konečném znění/2-2001/0060(cod) (Podáno

Více

319/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 25. května 2006

319/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 25. května 2006 319/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. května 2006 o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

Výroční zpráva o průhlednosti. za rok 2013 společnosti A&CE Audit, s.r.o.

Výroční zpráva o průhlednosti. za rok 2013 společnosti A&CE Audit, s.r.o. Výroční zpráva o průhlednosti za rok 2013 společnosti A&CE Audit, s.r.o. 1. Úvod Tuto zprávu vydává společnost A&CE Audit, s.r.o., se sídlem Ptašínského 4, 602 00 Brno, IČ 41601416, zapsaná v obchodním

Více

Erste Group Bank AG FN 33209 m

Erste Group Bank AG FN 33209 m Erste Group Bank AG FN 33209 m Představenstvo společnosti Erste Group Bank AG zve akcionáře (ISIN AT0000652011) a majitele účastnických cenných papírů (ISIN AT0000A0D4T3) společnosti na 18. řádnou valnou

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640.

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., doc. JUDr. Ivana Štenglová,

Více

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY L 247/38 Úřední věstník Evropské unie 18.9.2013 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 30. července 2013, kterými se mění obecné zásady ECB/2011/23 o statistické zpravodajské povinnosti

Více

VZOR dopis s dotazem dle Etického kodexu

VZOR dopis s dotazem dle Etického kodexu strana 7 e-příloha AUDITOR č. 8/2009 Předávání klientů vzorové dokumenty Nový zákon o auditorech přinesl také novinky týkající se vztahu nového a předchozího auditora v případě nahrazení jednoho auditora

Více

Oznámení o konání valné hromady

Oznámení o konání valné hromady Oznámení o konání valné hromady Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 155 03 461 zapsané v obch. rejstříku vedeném

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

Článek 1 Předmět úpravy

Článek 1 Předmět úpravy UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 10/2012 Věc: Pravidla pro vkládání nepeněžitých vkladů Univerzity Pardubice do spin-off společností Působnost pro: všechny útvary Univerzity Účinnost od: 1. listopadu 2012

Více

2001R2157 CS 01.01.2007 002.001 1

2001R2157 CS 01.01.2007 002.001 1 2001R2157 CS 01.01.2007 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o

Více

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA(BoS(13/164 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné)

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) 25.11.2005 CS Úřední věstník Evropské unie L 310/1 I (Akty, jejichž zveřejnění je povinné) SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/56/ES ze dne 26. října 2005 opřeshraničních fúzích kapitálových společností

Více

Evropský parlament. Rada

Evropský parlament. Rada Fórum pre Komunikačné Technológie seminár Telekomunikační stavby III 25. November 2010 2010 AT&T Intellectual Property. All rights reserved. AT&T and the AT&T logo are trademarks of AT&T Intellectual Property.

Více

ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů)

ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů) ODŮVODNĚNÍ k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů) 2015 III. ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST A Vysvětlení nezbytnosti právní

Více

ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2009, spolu s odpověďmi agentury (2010/C 338/18)

ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2009, spolu s odpověďmi agentury (2010/C 338/18) 14.12.2010 Úřední věstník Evropské unie C 338/103 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2009, spolu s odpověďmi agentury (2010/C 338/18) OBSAH Bod Strana

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance ODŮVODNĚNÍ vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance I. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované

Více

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU 26.1.2008 Úřední věstník Evropské unie L 23/21 ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 70/2008/ES ze dne 15. ledna 2008 o bezpapírovém prostředí

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Vyhotovený společnostmi VIGO Epsilon s.r.o se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 02716551 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. října 2011 (13.10) (OR. en) 15250/11 Interinstitucionální spis: 2011/0274 (COD) FC 40 REGIO 86 CADREFIN 90 CODEC 1635

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. října 2011 (13.10) (OR. en) 15250/11 Interinstitucionální spis: 2011/0274 (COD) FC 40 REGIO 86 CADREFIN 90 CODEC 1635 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 11. října 2011 (13.10) (OR. en) 15250/11 Interinstitucionální spis: 2011/0274 (COD) FC 40 REGIO 86 CADREFIN 90 CODEC 1635 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 10. října 2011

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti TESLA KARLÍN, a.s. se sídlem v Praze 10, V Chotejně 9/1307, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1520, IČO:

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Alternativní řešení spotřebitelských sporů na jednotném trhu

Alternativní řešení spotřebitelských sporů na jednotném trhu Alternativní řešení spotřebitelských sporů na jednotném trhu únor 2012 Základní principy projektu MPO pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů 3 hlavní pilíře kvalifikovaná informace a doporučení,

Více

SILNIČNÍ DOPRAVA: MEZINÁRODNÍ A KABOTÁŽNÍ

SILNIČNÍ DOPRAVA: MEZINÁRODNÍ A KABOTÁŽNÍ SILNIČNÍ DOPRAVA: MEZINÁRODNÍ A KABOTÁŽNÍ V důsledku přijetí několika evropských právních předpisů došlo k postupné liberalizaci jak mezinárodní silniční dopravy, tak kabotáže zboží a osob. PRÁVNÍ ZÁKLAD

Více

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF poř. č. 16 I. Název legislativního úkolu návrh zákona o kolektivním investování Předkladatel Spolupřed- kladatel 1 Stanovený termín předložení vládě Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF -- 08.12

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.11.2007 SEK(2007) 1497 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti SEŽEV-REKO, a.s., IČ: 46904859, se sídlem Brno - Maloměřice, Jarní 898/50, PSČ 61400. Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen společnost ) si

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU představenstvo společnosti GLASS SERVICE, a.s. se sídlem Rokytnice 60, 755 01 Vsetín, IČO: 25849077, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

Více

Výroční zpráva o průhlednosti. za rok 2009 společnosti A&CE Audit, s.r.o.

Výroční zpráva o průhlednosti. za rok 2009 společnosti A&CE Audit, s.r.o. Výroční zpráva o průhlednosti za rok 2009 společnosti A&CE Audit, s.r.o. 1. Úvod Tuto zprávu vydává společnost A&CE Audit, s.r.o., se sídlem Ptašínského 4, 602 00 Brno, IČ 41601416, zapsaná v obchodním

Více

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi:

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: PROJEKT FÚZE tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: 1) GANSA FINANCIAL s.r.o., se sídlem Ostrava Hrabůvka, Hasičská

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 02.III.2005 C(2005)424 fin. Státní podpora N 600/2004 Česká republika Odklad snížení kapacity VPFM.

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 02.III.2005 C(2005)424 fin. Státní podpora N 600/2004 Česká republika Odklad snížení kapacity VPFM. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 02.III.2005 C(2005)424 fin Věc: Státní podpora N 600/2004 Česká republika Odklad snížení kapacity VPFM Pane ministře, I. ŘÍZENÍ (1) Dopisem ze dne 30. listopadu 2004, který

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 9. 6. 2010 2010/2072(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Financování a fungování Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění. Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění. Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění Věc: Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov Pane ministře, 1. Postup (1) E-mailem ze dne 24. července 2006,

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2134(INI) 19. 9. 2012. o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2134(INI) 19. 9. 2012. o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 19. 9. 2012 2012/2134(INI) NÁVRH ZPRÁVY o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI)) Hospodářský a měnový výbor

Více

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4.

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4. Představenstvo akciové společnosti AQUATEST a.s. se sídlem Praha 5, Geologická 4, PSČ: 152 00 IČ: 447 94 843 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1189 svolává

Více

Obecné pokyny o nakládání s přidruženými podniky, včetně účastí

Obecné pokyny o nakládání s přidruženými podniky, včetně účastí EIOPA-BoS-14/170 CS Obecné pokyny o nakládání s přidruženými podniky, včetně účastí EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.3.2015 COM(2015) 140 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ o spolupráci mezi regulačními subjekty

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.3.2012 COM(2012) 113 final 2012/0052 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout v Radě ministrů AKT-ES k revizi podmínek investičního financování

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH 1. Účel příručky... 2 2. Definice jednoho podniku... 2 3. Je subjekt propojeným podnikem?... 3 3.1. Podniky

Více

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

Definice malého a středního podniku* Počet zaměstnanců

Definice malého a středního podniku* Počet zaměstnanců Definice malého a středního podniku* Počet zaměstnanců Celková aktiva nebo obrat nepřesahují Aktiva Obrat Střední podnikatel < 250 43 mil. EUR 50 mil. EUR Malý podnikatel < 50 10 mil. EUR 10 mil. EUR Drobný

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROPOJENÉ OSOBY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod...... 1-6 Existence a zveřejnění propojených osob....

Více