Závodní 205, Karlovy Vary

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary"

Transkript

1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo jednací zakázky HSKV-437-9/2012-EKO Název zakázky : Ozdravné pobyty 2012 forma rehabilitační péče. Předmět zakázky : Služby. Datum vyhlášení zakázky: 8. března 2012 Název zadavatele: ČR - Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Sídlo zadavatele: Jméno, případně jména, a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele, její telefon a ová adresa: IČO zadavatele: DIČ zadavatele: Jméno, případně jména, a příjmení kontaktní osoby zadavatele ve věci zakázky, její telefon a ová adresa: Lhůta pro podávání nabídek: Místo pro podávání nabídek: Termín a místo otevírání obálek: Popis předmětu zakázky: Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky: Závodní 205, Karlovy Vary plk. Ing. Václav Klemák, ředitel HZS Karlovarského kraje tel.: CZ , není plátcem DPH Ing.Peter Domian, tel , mob , do 20. března 2012, 12:00 hod. Nabídku, označenou textem VZ, Ozdravné pobyty 2012 forma rehabilitační péče, NEOTVÍRAT lze doručit osobně na adresu HZS Karlovarského kraje, Závodní 205, Karlovy Vary, podatelna v 2.NP, číslo dveří 235, kontaktní osoba pro převzetí nabídky je paní Helena Čapková, tel v pracovních dnech od 08,00 hod. do 13,30 hod., nebo doporučeně poštou na adresu HZS Karlovarského kraje, Závodní 205, Karlovy Vary. 21. března :00, KŘ HZS Karlovarského kraje pracoviště veřejných zakázek místnost č.419 Předmětem veřejné zakázky (dále jen VZ ) je poskytnutí 72 nepřetržitých čtrnáctidenních ozdravných pobytů formou rehabilitační péče (13 nocí) pro příslušníky HZS Karlovarského kraje dle podmínek stanovených zadavatelem v příloze č.1 Podmínky požadované zadavatelem pro ozdravné pobyty formou rehabilitační péče, která je nedílnou součástí této výzvy. duben prosinec

2 Místo dodání / převzetí plnění: Hodnotící kritéria: Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele: Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče: Požadavek na písemnou formu nabídky: Požadovaný jazyk nabídky: Krajské ředitelství HZS Karlovarského kraje, Závodní 205, Karlovy Vary Ekonomická výhodnost : 1) Nabídková cena za plnění - váha 80% 2) Kvalita a rozsah poskytovaných služeb v ozdravných zařízeních ( úroveň ubytování, vybavenost ubytovacích zařízení, úroveň stravování, možnosti sportovního vyžití, rozsah nabízených léčebných procedur) - váha 20 % Způsob hodnocení jednotlivých dílčích kritérií je uveden v příloze č.3 Způsob hodnocení nabídky, jež je nedílnou součástí této výzvy. Zadavatel požaduje, aby součástí nabídkové dokumentace byla kopie dokladu prokazujícího profesní kvalifikační předpoklady uchazeče, a to výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, nebo kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a ovou adresu. Nabídková dokumentace musí obsahovat : Nabídkovou cenu stanovenou jako nejvýše přípustnou v členění : 1) Cena za jeden ozdravný pobyt - cena bez DPH - DPH - cena včetně DPH 2) Cena za 72 ozdravných pobytů - cena bez DPH - DPH - cena včetně DPH Přílohu č.2 s vyplněnými údaji o poskytovaných službách. Čestné prohlášení prokazující trestní bezúhonnost uchazeče. Návrh smlouvy o poskytování služeb podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Jazyk český 2

3 Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: Další požadavky na zpracování nabídky: Zadávací řízení se řídí: Přílohy Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu 1, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 1) Podáním nabídky dodavatel bere na vědomí, že zadavatel poté, co bude uzavřena smlouva s dodavatelem, který podal nejvhodnější nabídku, nebo poté, co bude výběrové řízení zrušeno, zveřejní na webových stránkách zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, jejíž součástí budou mimo jiné i identifikační údaje všech dodavatelů, kteří podali nabídku a informace o nabídkových cenách těchto uchazečů a vyslovuje s výše uvedeným souhlas. 2) Zadavatel nepřipouští v rámci podané nabídky uchazeče možnost stanovení stornopoplatků v případě nevyužití ozdravného pobytu. Neuplatnění stornopoplatků uvede uchazeč ve své nabídce ve stati nabídková cena. V případě, že v nabídce uchazeče budou stornopoplatky za nevyužitý ozdravný pobyt uchazečem stanoveny, bude nabídka uchazeče vyřazena z hodnocení vzhledem k nesplnění zadávacích podmínek stanovených zadavatelem. 12 odst.3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přičemž na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel si vyhrazuje : zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu, popřípadě změnit zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu, nevracet uchazeči podanou nabídku, neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži na veřejnou zakázku, odmítnout předloženou nabídku a neuzavřít smlouvu s uchazečem, v rámci uzavření smluvního závazku s vítězným uchazečem právo upřesnit počty ozdravných pobytů na základě skutečné potřeby (ne navýšení ale pouze případné snížení o maximálně 7 ozdravných pobytů) Příloha č. 1 Podmínky požadované zadavatelem pro ozdravné pobyty formou rehabilitační péče. Příloha č. 2 Rozsah poskytované rehabilitační péče a 1 Zejména se jedná o poskytovatele, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropský účetní dvůr. 3

4 vybavení zařízení. Příloha č. 3 Způsob hodnocení nabídek. Příloha č.2 bude uchazeči zaslána v elektronické e- mailem na základě požadavku uchazeče. Podpis zadavatele: plk.ing. Václav Klemák ředitel Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje 4

5 Příloha č.1 výzvy k podání nabídky Podmínky požadované zadavatelem pro ozdravné pobyty formou rehabilitační péče Zadavatel požaduje v daném období poskytnutí minimálně 5 a maximálně 10 ozdravných pobytů v jednom měsíci ve výše uvedených termínech. Důvodem výše uvedeného pravidelného měsíčního čerpání pobytů je plnohodnotné a nepřetržité zabezpečení požární ochrany civilního obyvatelstva na teritoriu Karlovarského kraje. Rozsah poskytnutých ozdravných pobytů formou rehabilitační péče musí splňovat následující požadavky : 1. Provedení vstupní a výstupní lékařské kontroly k sestavení časového plánu rehabilitace, 2. Poskytnutí minimálně 3 léčebných procedur za pobyt ( rehabilitační tělovýchova, lázeňské procedury s využitím přírodního léčivého zdroje, vodoléčebné procedury v celé škále možností podle vybavení jednotlivých zařízení, elektroléčebné procedury a částečné klasické masáže). 3. Poskytnutí bezplatné možnosti realizace sportovních aktivit dle možností vybavení příslušného zařízení. Aktivity lze doplnit dalšími doplňkovými činnostmi dle uvážení účastníka ozdravného pobytu. Náklady na doplňkové činnosti mimo stanovený program pobytu nejsou zahrnuty do poskytovaných služeb ( např.permanentky na vleky, lanovky, různé vstupné a poplatky atd. ) a účastník ozdravného pobytu si je hradí sám. Ubytování : Ubytování v rámci poskytnutého ozdravného pobytu musí být zabezpečeno na standardním lůžku, což je lůžko na dvojlůžkovém pokoji s tekoucí studenou a teplou vodou, WC, sprchou, přímým přirozeným osvětlením a možností přímého větrání, umělým osvětlením stropním příp. u hlavy lůžka a centrálním vytápěním. Na jednoho ubytovaného v pokoji musí být minimální volná plocha 5 m 2, pokoj musí být dále vybaven pro každého ubytovaného skříňkou na osobní věci a prádlo, jednodílnou skříní na oděv, židlí a společným stolem a úložnou skříňkou. Nejnižší hodnoty umělého osvětlení a nouzového osvětlení musí odpovídat stanoveným hygienickým a bezpečnostním normám. Stravování : Stravování v rámci ozdravného pobytu musí odpovídat zásadám zdravé racionální výživy jako prevence vzniku zejména funkčních poruch zažívacího ústrojí a poruch metabolických s následky na celkový zdravotní stav negativně ovlivněný nesprávnou životosprávou a chybnými návyky v komplexu negativních civilizačních a službou podmíněných faktorů. Celodenní strava musí být připravována a podávána ve vlastním stravovacím provozu v režimu stanoveném provozním řádem tohoto stravovacího provozu. Strava musí být připravována na zařízeních a technologiemi splňujícími hygienické předpisy. Stravování musí být poskytováno obslužným způsobem. Strava musí být poskytována ve výši kalkulované a dohodnuté ceny, v odpovídající kvalitě biologické hodnoty, a z hlediska technologie přípravy, vlastní úpravy, servisu a stolování na úrovni požadavků zdravé výživy a gastronomie. Účastníkům ozdravného pobytu musí být zabezpečena možnost výběru nejméně ze dvou druhů hlavních jídel, po případě více druhů jídel. Ubytování a stravování při ozdravném pobytu musí být poskytováno jedním provozovatelem.

6 Platební podmínky: zadavatel nebude poskytovat zálohu; platební podmínky budou uvedeny ve smlouvě uzavřené s vítězným uchazečem fakturační adresa : Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Závodní 205, Karlovy Vary. na faktuře bude jako odběratel uvedeno : ČR - Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Závodní 205, Karlovy Vary. S pozdravem plk.ing.václav Klemák ředitel Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje

7 Rozsah poskytované rehabilitační péče a vybavení zařízení ( procedury, aktivity, zařízení, služby ) Rehabilitační péče Kriterium Splňuji Body Kriterium Splňuji Body Rehabilitační tělovýchova Součást ozdravného zařízení 20 Ve vzdálenosti do 500 m 10 Vřídelní koupel prosté Součást ozdravného zařízení 20 Ve vzdálenosti do 500 m 10 Koupel perličková Součást ozdravného zařízení 20 Ve vzdálenosti do 500 m 10 Koupel uhličitá Součást ozdravného zařízení 20 Ve vzdálenosti do 500 m 10 Koupel přísadová Součást ozdravného zařízení 20 Ve vzdálenosti do 500 m 10 Vodoléčebné procedury Součást ozdravného zařízení 20 Ve vzdálenosti do 500 m 10 Rehabilitační péče s využitím peloidů Součást ozdravného zařízení 20 Ve vzdálenosti do 500 m 10 Elektroléčebné procedury Součást ozdravného zařízení 20 Ve vzdálenosti do 500 m 10 Reflexní masáže Součást ozdravného zařízení 20 Ve vzdálenosti do 500 m 10 Klasické masáže Součást ozdravného zařízení 20 Ve vzdálenosti do 500 m 10 Další techniky manuální terapie a kryoterapie Ubytovací část a vybavenost zařízení Součást ozdravného zařízení 20 Ve vzdálenosti do 500 m 10 Kriterium Splňuji Body Kriterium Splňuji Body Krytý rehabilitační bazén Součást ozdravného zařízení 10 Ve vzdálenosti do 500 m 5 Whirpool Součást ozdravného zařízení 10 Ve vzdálenosti do 500 m 5 Sauna Součást ozdravného zařízení 10 Ve vzdálenosti do 500 m 5 Fitness ( posilovna ) Součást ozdravného zařízení 10 Ve vzdálenosti do 500 m 5 Tenisové kurty ( venkovní hala ) Součást ozdravného zařízení 10 Ve vzdálenosti do 500 m 5 Hřiště venkovní Součást ozdravného zařízení 10 Ve vzdálenosti do 500 m 5 Půjčovna kol ( lodí ) pro hosty Součást ozdravného zařízení 10 Ve vzdálenosti do 500 m 5 TV na pokoji ANO Rádio na pokoji ANO Lednička na pokoji ANO Telefon na pokoji ANO Přístup k internetu v zařízení ANO Bezplatné parkování do vzdálenosti 300m od zařízení ANO Příloha č. 2

8

9 Příloha č.3 výzvy k podání nabídky Způsob hodnocení nabídek. Hodnotící kritéria: Zadavatel stanovil, že pro výběr nejvhodnější nabídky předkládaných uchazeči bude používat v souladu s ustanovením 78 odst. (1) písm. a), zákona hodnotící kriterium ekonomická výhodnost nabídky. Konečné pořadí jednotlivých uchazečů bude stanoveno na základě součtu výsledků dosažených u jednotlivých hodnotících kritérií. Dílčí hodnotící kritéria : a) nabídková cena za plnění váha 80% b) kvalita a rozsah poskytovaných služeb v ozdravných zařízeních ( úroveň ubytování, vybavenost ubytovacích zařízení, úroveň stravování, možnosti sportovního vyžití, rozsah nabízených léčebných procedur váha 20 % K bodu a) nabídková cena za plnění Uchazeč uvede nabídkovou cenu v následujícím členění : Cena za 1 ozdravný pobyt : - cena bez DPH - DPH - celková cena s DPH Cena za 72 ozdravných pobytů : - cena bez DPH - DPH - celková cena s DPH K bodu b) Rozsah poskytované rehabilitační péče a služeb v ozdravných zařízeních Uchazeč uvede v nabídce zaškrtnutím kolonky v příloze 2) rozsah všech služeb rehabilitační péče a vybavenost zařízení které nabízí k poskytování ozdravných pobytů, požadovaných veřejným zadavatelem. Jednotlivým druhům péče a vybavení je přiřazen pevně stanovený počet bodů. Hodnotícím kriteriem bude celkový získaný počet bodů. Současně tučně zvýrazní rehabilitační péči, kterou bude poskytovat po dobu ozdravného pobytu ( tzn.rehabilitační péči, jejíž cena bude zahrnuta do celkové nabídkové ceny za 1 ozdravný pobyt ). K bodu b) úroveň stravování (počet nabízených druhů hlavních jídel) Uchazeč uvede název zařízení, které bude použito pro plnění části předmětu VZ, požadovaného veřejným zadavatelem a které bude poskytovat závazně po celou dobu trvání VZ nabídku deklarovaného počtu druhů hlavních jídel, přičemž standardem se rozumí zabezpečení výběru nejméně ze dvou druhů hlavních jídel ( za hlavní jídlo se považuje oběd ). Jednotlivým počtům nabízených hlavních jídel bude přiřazen počet bodů : a) - 4 a více druhů hlavních jídel 20 bodů b) druhy hlavních jídel 10 bodů c) - 2 druhy hlavních jídel 2 body

10 Uchazeč vybere vždy pouze 1 alternativu, kterou splňuje požadovaná kritéria a která je pro něj výhodnější. Počty jídel uvést v nabídce v samostatné stati označené Podmínky stravování. Hodnotícím kriteriem bude získaný počet bodů. Zadavatel současně požaduje, aby v rámci ozdravného pobytu byla účastníkům pobytu poskytnuta pouze kontinentální snídaně a večeře formou nabídky 1 druhu jídla. Celkové hodnocení kritéria bude provedeno tak, že hodnotící komise počet bodů získaných konkrétní nabídkou v rámci stanoveného kriteria vynásobí váhou tohoto kritéria v %. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise veřejného zadavatele v souladu s 79, odst. 1 vybere jako nejúspěšnější nabídku, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty. Uchazeči, který dosáhne nejvyšší bodový zisk a současně splní požadavky stanovené zadavatelem, bude přidělena veřejná zakázka a následně s ním bude uzavřena smlouva o poskytnutí služeb.

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

Č.j. KRPU-234941-3/ČJ-2014-0400VZ Ústí nad Labem 21. října 2014 Počet listů: 4 Přílohy: 2/8. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

Č.j. KRPU-234941-3/ČJ-2014-0400VZ Ústí nad Labem 21. října 2014 Počet listů: 4 Přílohy: 2/8. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPU-234941-3/ČJ-2014-0400VZ Ústí nad Labem 21. října 2014 Počet listů: 4 Přílohy: 2/8 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: Název programu: Registrační číslo

Více

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací);

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací); Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY zadávané dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen zákon ), a v souladu s

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MV PRO KRIMINÁLNÍ POLICII ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MV PRO KRIMINÁLNÍ POLICII ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. j.: VPŠKP51-29/ČJ-2013/9609K3 Čeperka 22. 7. 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra pro kriminální policii IČO: 64244300, vyhlašuje veřejnou zakázku malého

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT INSTITUT TRHU PRÁCE PODPŮRNÝ SYSTÉM SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI Registrační číslo projektu : CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadání na služby dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Název veřejné zakázky: Hodnocení implementačního systému

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Plaveč 8. 10. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 456 71 702 bankovní spojení: Komerční banka Znojmo číslo účtu: 29 537-741 / 0100

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C Odbor školství, kultury a sportu náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 Zájemci o veřejnou zakázku Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon

Více

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona Kontaktní osoba: Jan Brychta Tel.: 267 994 407 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

Dodávání léků pro klienty Domova pro seniory Zastávka. Zadávací dokumentace výběrového řízení

Dodávání léků pro klienty Domova pro seniory Zastávka. Zadávací dokumentace výběrového řízení Dodávání léků pro klienty Domova pro seniory Zastávka Zadávací dokumentace výběrového řízení Zadavatel Domov pro seniory Zastávka se sídlem Sportovní 432, Zastávka, PSČ 664 84 právní forma zadavatele příspěvková

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem Přeprogramování informačního systému České unie sportu vydaná v souladu s usnesením Výkonného výboru ČUS ze dne 8.9.2014 1. Zadavatel Název:

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE

JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE KROK Č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Vaším prvním úkolem bude určit, co přesně má být v rámci projektu nakoupeno. K tomu vám poslouží schválený rozpočet projektu,

Více

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Pro nadlimitní zakázky veřejného zadavatele Podle právního stavu k 1. 4. 2012 1 Obsah A. Schéma postupu zadávání veřejné zakázky... 4 1. Úvodní poznámky...

Více

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ, číslo vydání 2 Zadavatel: Pars nova a.s. Žerotínova

Více

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu Dokumentace výběrového řízení veřejnou zakázku malého rozsahu dle 18 odst. 5 ve spojení s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších pisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více