Zadávací podmínky Výzva k podání nabídky Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací podmínky Výzva k podání nabídky Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb."

Transkript

1 Zadávací podmínky Výzva k podání nabídky Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. ZADAVATEL: Prague IT Education s.r.o. (změna názvu) se sídlem: Počernická 272/96, Praha 10 (změna sídla) jehož jménem jedná: Milan Čálek, MBA IČ: , DIČ: CZ Zadavatel níže uvedené zakázky zadávané v souladu s projektovou příručkou OPPA, číslo vydání 1.6 Vytvoření vzdělávacího systému pro sebezaměstnané IT odborníky CoolPeople s.r.o. (Operační program CZ.2.17 OP Praha Adaptabilita, Prioritní osa 17.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky, 3. výzva) VYZÝVÁ zájemce o výše uvedenou zakázku na nákup služeb k podání nabídky. strana 1 z 16

2 O B S A H 1 Předmět plnění, cíle plnění, předpokládaná hodnota zakázky Doba a místo plnění zakázky Smluvní podmínky Kvalifikace uchazečů Plnění pomocí subdodavatele, sdružení uchazečů Způsob zpracování nabídkové ceny Pokyny pro zpracování nabídky Kritéria hodnocení nabídek Lhůta a místo pro podání nabídek Variantní řešení Přílohy zadávací dokumentace strana 2 z 16

3 Název zakázky: Vytvoření vzdělávacího systému pro sebezaměstnané IT odborníky CoolPeople s.r.o. Název projektu: Vytvoření vzdělávacího systému pro sebezaměstnané IT odborníky CoolPeople s.r.o. Reg. číslo projektu: CZ.2.17/1.1.00/ Předmět zakázky Nákup služeb Zadavatel Název / obchodní firma: IČ/ DIČ : Prague IT Education s.r.o. (změna názvu, dříve CoolPeople s.r.o.) , CZ Adresa sídla / místa podnikání: Osoba oprávněná za zadavatele jednat: Kontaktní osoba zadavatele: Novodvorská 1010/14, Praha 4 Milan Čálek, MBA Marek Novotný Osoba oprávněná jednat za zadavatele ve věci zakázky: Kontaktní osoba pro zadávací řízení: CPS consulting, s.r.o., IČ: Bc. Lenka Těšínská Telefon, fax: , strana 3 z 16

4 1 Předmět plnění, cíle plnění, předpokládaná hodnota zakázky Předmět plnění zakázky: Předmět plnění zakázky je rozdělen do dvou částí: A) vytvoření obsahové části b learningu, B) optimalizace SW. Uchazeči jsou oprávněni podat nabídku pouze na obě části zakázky dohromady. Předpokládaná hodnota zakázky: Celková předpokládaná hodnota zakázky činí ,- Kč bez DPH. Pro část A) ,- Kč bez DPH tato cena je zároveň pro část A) zakázky cenou maximální. Pro část B) ,- Kč bez DPH tato cena je zároveň pro část B) zakázky cenou maximální. A) vytvoření obsahové části b - learningu Předmetem části A) je vytvoření obsahového části b-learningu níže uvedených kurzů 10-ti kurzů a výroba listinných studijních materiálů v minimálním rozsahu: 1500 (10 kurzů á 150 stran materiálu) stran tištěných studijních materiálů. U každého z deseti kurzů se jedná o vytvoření obsahové části b-learningu po obsahové stránce - odborná znalost problematiky, a po stránce didaktické - nutnost skloubení výkladové části s interaktivní a kontrolní částí. Dále musí být zajištěna funkčnost b-learningu po stránce technické. Vzhledem k neustálému rychlému vývoji dané části informačních technologií (programovací a skriptovací jazyky, prostředí pro vývoj aplikací, databázové systémy, business inteligence, integrace systémů) není možné použít klasické standardizované kurzy, ale je nutné vytvořit unikátní aktuální obsah jednotlivých kurzů na míru projektu zadavatele. Není možné využít již existující obsah jiných kurzů. Specifikace předmětu plnění 1. Vývoj v prostředí Microsoft a).net.net framework základní přehled b) Visual Studio základní přehled c) Programování v jazyce d) Programování v.net framework e) Tvorba databázových aplikací pomocí ADO.NET f) Vývoj webových aplikací pomocí ASP.NET g) Návrhové vzory v prostředí.net h) XML na platformě.net 2. Vývoj v prostředí Java a) Programování v jazyce Java b) Základy tvorby grafického rozhranní pomocí Swing framework c) Platforma Java EE (JSP, EJB, Servlety) d) Vývoj webových aplikací pomocí Spring framework e) Web services, SOAP f) Návrhové vzory v prostředí Java EE g) Aplikační servery pro platformu Java EE h) XML na platformě Java 3. Vývoj v prostředí Oracle PL/SQL, základy administrace strana 4 z 16

5 a) Základy jazyka SQL a PL/SQL b) Datové typy skalární a kompozitní c) Deklarování a inicializace proměnných d) Příkazy pro řízení toku programu e) Kurzory (explicitní, implicitní) f) Vytváření a volání procedur a funkcí g) Triggery použití pro automatizované akce s daty a replikace h) Balíčky procedur a funkci i) Transakce a PL/SQL j) Základy administrace Oracle databází, serverů 4. Zavádění CRM - implementace a customizace a) Použití CRM b) Řízení přístupu k datům c) Architektura webu d) Typy klientů e) Instalace a zabezpečení f) Konfigurace aplikací g) Automatizace obchodních procesů h) Integrace dat 5. Vývoj aplikací v prostředí Microsoft SharePoint, základy administrace a) Úvod do vývojové platformy MS SharePoint (MOSS) b) Základy vývojových nástrojů MOSS c) Vývoj WebParts v prostředí MOSS d) Práce s MOS objekty na serveru e) Vývoj řešení pomocí BCS MOSS f) Vývoj MOS Workflow g) Vývoj interaktivních uživatelských rozhranní h) Vývoj Silverlight aplikací v prostředí MOSS i) Vývoj CMS řešení j) Základy administrace a implementace MOSS 6. Analýza a návrh software, základy jazyka UML, základy nástrojů pro návrh SW a) Použití věcných pravidel při specifikaci funkcionality informačních systémů b) Principy integrovaného použití technik UML c) Základy jazyka UML d) Problematika modelování seskupení a jejich závislostí e) Modelování tříd se složitou dynamikou f) Aplikace návrhových vzorů (design patterns) pro analytické účely g) Principy iterativní specifikace Use Cases h) Postupy inkrementálních analýz i) Přehled nástrojů pro analýzu a návrh SW 7. Datové sklady, Reporting, Business Intelligence, základy nástrojů pro DWH/BI a) Principy tvorby datových skladů b) Návrh architektury datových skladů c) Technologie datových skladů d) Agregace dat e) Návrh ETL pro plnění, transformaci a konsolidaci dat f) Čistění dat g) Business Intelligence základy reportingu a analýzy dat h) Základy data mining i) Nástroje pro DWH/BI strana 5 z 16

6 8. Projektový management, základy nástrojů pro projektový management a) Základní principy projektového managementu a metodik b) Plánování projektů, diagramy c) Analýza rizik a kritické cesty d) Rozpočtování projektů e) Změnové řízení projektů f) Přehled metodik, výhody/nevýhody g) Reporting h) Základy project management office i) Přehled nástrojů pro projektový management 9. Testování a řízení kvality software, základy nástrojů pro testing a) Základní principy testování software b) Funkcí testování systémů c) Zátěžové testování systémů d) Testování integrity a bezpečnosti, penetrační testy e) Plánování testů a testovací scénáře f) Automatizace funkčních testů g) Přehled nástrojů pro testování 10. Systémová a aplikační integrace, základy nástrojů pro integraci a) Základní principy integrace aplikací a systémů b) Návrhové vzory integrace c) Klíčové aspekty integrace a její architektura d) Bezpečnost v oblasti integrace e) Middleware a jeho charakteristiky f) Testování v oblasti integrace g) Základy nástrojů pro integraci B) optimalizace SW Předmetem části B) je optimalizace SW pro podmínky projektu IT kurzů. Jde zejména o: - přizpůsobení existujícího standardního SW pro elearning v základním rozsahu funkčnosti a nastavení na bázi standardních vývojových technologií v programovacím skriptovacím jazyku PHP a databázovém systému PostGreSQL pro potřeby vzdělávacího projektu, - přizpůsobení SW unikátní b-learningové formě vyučování (kombinace e-learningu a osobních konzultací s lektorem), - administrativa spojená s velkým počtem účastníků kurzů 500, - systém plánování konzultací účastníků kurzů s lektory 1500, - synchronizace prostředí 10 elektronických kurzů, - evidence jednotlivých kurzů, lekcí a testů, - evidence studentů, výsledků testů, lektorů, - umožňuje sledování průběhu výuky studenta v rámci kurzu a lekce (výsledky testů může sledovat pouze daný student a jeho lektor), - možnost jednoduchého vkládání a formátování textu, obrázků, videa (WYSIWYG) při vytváření kurzů, lekcí a testů, - možnost vytvoření a moderování diskuse studentů a lektorů v rámci kurzu. 2 Doba a místo plnění zakázky strana 6 z 16

7 Začátek plnění zakázky je závislý na ukončení zadávacího řízení. Uzavření smlouvy s dodavatelem služeb se uskuteční neprodleně po ukončení zadávacího řízení. Předpoklad zahájení plnění zakázky: den následující po uzavření smlouvy Doba ukončení: červen 2011 Místo plnění zakázky: místo zadavatele 3 Smluvní podmínky Uchazeč o VZ je povinen do nabídky doložit podepsaný návrh smlouvy na zajištění celého předmětu zakázky (část A i část B) (příloha č. 2 těchto zadávacích podmínek). Smlouvu předloží uchazeč v tištěné podobě a v elektronické podobě na CD. Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče o VZ podepsán statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem jednání jménem uchazeče o VZ; originál či úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy uchazeče o VZ. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy, popřípadě nepředložení zmocnění dle předchozí věty není předložením řádného návrhu požadované smlouvy a nabídka uchazeče je v takovém případě neúplná. Uchazeč není oprávněn do návrhu smlouvy doplňovat jakákoliv jiná ustanovení než ta, která jsou určena pro vyplnění (žlutě podbarvena) Veškeré obchodní, dodací, platební a záruční podmínky jsou uvedeny v příloze č. 2 Návrh smlouvy. 4 Kvalifikace uchazečů 4.1. Kvalifikace Kvalifikaci splní uchazeč, který prokáže splnění: - základních kvalifikačních předpokladů - profesních kvalifikačních předpokladů - technických kvalifikačních předpokladů Obecné podmínky pro prokázání kvalifikace: Doklady prokazující splnění kvalifikace je povinen předložit uchazeč v prosté kopii, není-li níže stanoveno jinak. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů Základní kvalifikační předpoklady splní uchazeč: a. který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý strana 7 z 16

8 člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b. který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, písmeno a) a b) uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení c. který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, písmeno c) uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení d. vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, písmeno d) uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení e. který není v likvidaci, písmeno e) uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení f. který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, písmeno f) uchazeč prokáže: 1) předložením čestného prohlášení 2) a pro spotřební daň čestným prohlášením, prohlášení o daňových nedoplatcích ve vztahu ke spotřební dani doloží i uchazeči, kteří nejsou plátci spotřební daně. g. který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, písmeno g) uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení strana 8 z 16

9 h. který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, a písmeno h) uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení j. který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. písmeno j) uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení k. který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadvatele a písmeno k) uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení l. který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 % písmeno l) uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení pozn.: pro splnění základních kvalifikačních kritérií dle písm. k) l) předloží uchazeč formou čestného prohlášení požadované seznamy. Čestná prohlášení musí být doložena v originále či v úředně ověřené kopii a podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, je-li doklad podepsán zmocněncem, doloží uchazeč do nabídky originál či úředně ověřenou kopii plné moci, která byla zmocněnci pro tento případ udělena. Uchazeč doloží jedno či více čestných prohlášení obsahující výše uvedené body a) l) Profesní kvalifikační předpoklady splní uchazeč, který předloží: a) Originál či úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, podle zvláštních právních předpisů. b) Originál či úředně ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci Technické kvalifikační předpoklady splní uchazeč, který předloží: 1) Seznam významných obdobných zakázek realizovaných dodavatelem v České republice v posledních 3 letech. min. 3 zakázek, jejichž předmětem bylo vytvoření unikátních obsahů kurzů na míru obdobných jako je předmět plnění této zakázky tedy obsahové části b-learningu v oblasti IT. min. 1 zakázky, jejímž předmětem byla optimalizace SW pro potřeby objednatele. Přílohou seznamu musí být čestné prohlášení Uchazeče, kde budou strukturovaně uvedeny tyto údaje: strana 9 z 16

10 název zadavatele název významné služby popis významné služby včetně její hodnoty dobu realizace významné služby jméno a telefonní číslo příslušné kontaktní osoby 2) Seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. Uchazeč předloží spolu s nabídkou jmenovitý přehled osob, které se budou podílet na plnění zakázky, a to bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance uchazeče nebo osoby v jiném právním vztahu k uchazeči (subdodavatelé). Realizační tým musí mít alespoň 6 osob tvůrců kurzů a a projektového manažera, který bude odpovědný zejména za řádné plnění zakázky a za komunikaci se zadavatelem. Projektový manažer by neměl být zároveň jedním z tvůrců kurzů, tak aby byla zachována objektivita a projektový přístup dle zásad projektového řízení při zpracování obsahu všech kurzů. Členové realizačního týmu - tvůrci kurzů - musí splňovat minimálně tyto požadavky: 1. Vývoj v prostředí Microsoft.NET - zkušenosti a praxe v oblasti výukových kurzů, znalost e-learningu - praxe vývojáře Microsoft. NET min. 5 let - vynikající znalost jazyka C# a prostředí.net - vynikající znalost SQL - znalost vývojových procesů - komerční zkušenosti s vývojem SW v prostředí.net - zkušenosti s opravou chyb - zkušenost s webovým vývojem v AJAXu, s xpath - zkušenosti s nástroji pro web automation (např. Selenium, Watir, Watin) - VŠ nebo SŠ vzdělání IT směru - znalost AJ - výborně - analytické a kódovací schopnosti, smysl pro detail, kreativita, logické myšlení, samostatnost, sebemotivace, schopnost pracovat individuálně i jako součást týmu 2. Vývoj v prostředí Java - zkušenosti a praxe v oblasti výukových kurzů, znalost e-learningu - praxe v oboru min. 5 let - vynikající znalost Javy - vynikající znalost SQL a databází - znalost internetových technologiích (HTML, CSS, XML, Javascript, HTTP, TCP/IP) - znalost agilní metodiky vývoje SW - několikaleté komerční zkušenosti s vývojem v Javě - zkušenosti s vývojem databázových a klient/server aplikací - VŠ nebo SŠ vzdělání v IT - znalost AJ - výborně - velmi dobré komunikační schopnosti, samostatnost i schopnost pracovat v týmu 3. Vývoj v prostředí Oracle PL/SQL, základy administrace - zkušenosti a praxe v oblasti výukových kurzů, znalost e-learningu - předchozí zkušenosti s programováním DB aplikací na strana 10 z 16

11 platformě Oracle min. 5 let - vynikající znalost SQL a PL/SQL a Oracle - praktické zkušenosti s použitím nástroje Oracle Designer prologické a fyzické modelování databáze - přehled v problematice DWH a BI - zkušenosti s administrací Oracle na platformě UNIX - VŠ nebo SŠ vzdělání v IT - znalost AJ - výborná -vynikající systematický a analytický přístup k práci, komunikační schopnosti, týmová spolupráce - flexibilita 4. Zavádění CRM implementace a customizace - zkušenosti a praxe v oblasti výukových kurzů, znalost e-learningu - praxe min. 5 let - praxe se zaváděním a použitím CRM - zkušenost s řízením přístupu k datům - znalost architektury webu - znalost instalace a zabezpečení - znalost konfigurací aplikací Siebel - integrace datsiebel - VŠ nebo SŠ vzdělání v IT - znalost AJ výborná - analytické a kódovací schopnosti, smysl pro detail, kreativita, logické myšlení, samostatnost, sebemotivace, schopnost pracovat individuálně i jako součást týmu 5. Vývoj aplikací v prostředí Microsoft SharePoint, základy administrace - zkušenosti a praxe v oblasti výukových kurzů, znalost e-learningu - praxe v oboru min. 5 let - vynikající znalost vývojové platformy MS SharePoint (MOSS) - znalost vývojových nástrojů MOSS - vývoj WebParts v prostředí MOSS - praxe s MOS objekty na serveru - vývoj MOSSWorkflow, interaktivních uživatelských rozhraní, Silverlight aplikací v prostředí MOSS, CMS řešení - praktická znalost administrace a implementace MOSS - VŠ nebo SŠ vzdělání v IT - znalost AJ výborná - analytické a kódovací schopnosti, smysl pro detail, kreativita, logické myšlení, samostatnost, sebemotivace, schopnost pracovat individuálně i jako součást týmu 6. Analýza a návrh software, základy jazyka UML, základy nástrojů pro návrh SW - zkušenosti a praxe v oblasti výukových kurzů, znalost e-learningu - praxe v oboru min. 5 let - velmi dobrá orientace v oblasti informačních technologií Microsoft - obecné znalosti principů a metodik tvorby informačních systémů - znalost návrhu a tvorby transakčních systémů s vysokým stupněm zabezpečení založených na internetových technologiích - znalost návrhu a tvorbu systémů s požadavky na vysokou dostupnost a výkon - analytické myšlení a orientace v modelování a návrhu informačních systémů (UML) - znalost práce se standardními vývojovými nástroji strana 11 z 16

12 - zkušenosti s řízením týmu programátorů - vynikající komunikační schopnosti - schopnost vyjadřovat své myšlenky (mluvenou i písemnou formou) - schopnost plnit úkoly a orientace na výsledky - schopnost rozpoznat důležitost dílčích úkolů - předpoklady pro týmovou práci -SŠ/VŠ vzdělání IT směru - analytické a kódovací schopnosti, smysl pro detail, kreativita, logické myšlení, samostatnost, sebemotivace, schopnost pracovat individuálně i jako součást týmu 7. Datové sklady, Reporting, Business Intelligence, základy nástrojů pro DWH/BI - zkušenosti v oblasti výukových kurzů, znalost e-learningu - technická znalost z nástrojů Cognos (výhodou certifikace) - obecná znalost celého portfolia Cognos - zkušenosti v oblasti Business Intelligence min. 5 let - dobrá znalost datového a funkčního návrhu systémů - znalost některého z Case nástrojů - analytické a/nebo konzultační zkušenosti na projektech v oblasti Business Intelligence (např. v oblasti reportingu, OLAP, data mining) - zkušenosti s modelováním funkčních a datových procesů a zkušenosti s CASE nástroji - zkušenosti z oblasti bankovnictví nebo pojišťovnictví (výhodou praxe s bankovními IS) nebo z oblasti telekomunikací - VŠ nebo SŠ vzdělání v IT - znalost AJ výborně - analytické schopnosti, prezentační a komunikační dovednosti, smysl pro týmovou spolupráci, samostatnost, analytické myšlení, zodpovědný přístup, reprezentativní vystupování 8. Projektový management, základy nástrojů pro projektový management - zkušenosti v oblasti výukových kurzů, znalost e-learningu - praxe v oboru min. 5 let - znalostí principů projektového managementu a metodik - zkušenost s plánováním projektů, diagramy - praxe s rozpočtováním projektů - znalost metodik v projektovém managementu, výhod/nevýhod - znalost project management office - znalost nástrojů pro projektový management - SŠ/VŠ vzdělání IT směru - znalost AJ výborně - analytické a kódovací schopnosti, smysl pro detail, kreativita, logické myšlení, samostatnost, sebemotivace, schopnost pracovat individuálně i jako součást týmu 9. Testování a řízení kvality software, základy nástrojů pro testing/qa - zkušenosti v oblasti výukových kurzů, znalost e-learningu - praxe v oboru min. 5 let - znalost principů testování software - praxe se zátěžovým testování systémů - praxe s testováním integrity a bezpečnosti, penetrační testy - praxe s plánováním testů a testovacích scénářů - vynikající znalost nástrojů pro testování - SŠ/VŠ vzdělání IT směru - znalost AJ - výborně strana 12 z 16

13 - analytické a kódovací schopnosti, smysl pro detail, kreativita, logické myšlení, samostatnost,sebemotivace, schopnost pracovat individuálně i jako součást týmu 10. Systémová a aplikační integrace, základy nástrojů pro integraci - zkušenosti v oblasti výukových kurzů, znalost e-learningu - praxe v oboru min. 5 let - vynikající znalost principů integrace aplikací a systémů - vynikající znalost návrhových vzorů integrace - vynikající znalost bezpečnosti v oblasti integrace - vynikající znalost Middleware a jeho charakteristiky - praxe s testováním v oblasti integrace - dobrá znalost nástrojů pro integraci - SŠ/VŠ vzdělání IT směru - znalost AJ - výborně - analytické a kódovací schopnosti, smysl pro detail, kreativita, logické myšlení, samostatnost, sebemotivace, schopnost pracovat individuálně i jako součást týmu Uchazeči do nabídek doloží za každého člena týmu detailní profesní CV ze kterého bude prokazatelně vyplývat splnění požadavků na danou oblast/kurz. 5 Plnění pomocí subdodavatele, sdružení uchazečů 5.1. Plnění pomocí subdodavatele Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem (základní, profesní, technické) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit: a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu písm. j) a profesní kvalifikačního písm. a) subdodavatelem a b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění základních, profesních, technických kvalifikačních předpokladů. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle písm. a) výpis z obchodného rejstříku (či jiné obdobné evidence) Sdružení uchazečů Má-li být předmět zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesního kvalifikačního předpokladu podle písm. a) v plném rozsahu. Splnění profesních a technických kvalifikačních předpokladů musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se odstavec 5.1. použije obdobně. strana 13 z 16

14 V případě, že má být předmět zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze zakázky. Požadavek na závazek podle věty první, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak. 6 Způsob zpracování nabídkové ceny Uchazeč stanoví nabídkovou cenu, tj. celkovou cenu za celý rozsah předmětu plnění zakázky, a to na základě požadavků stanovených touto zadávací dokumentací (suma nabídkových cen za jednotlivé části). Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady nutné a způsobilé k realizaci předmětu plnění zakázky. Nabídková cena pro každou část a celková nabídková cena bude uvedena v české měně (v Kč) Nabídková cena bude uvedena ve členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH, nabídková cena včetně DPH. Celková nabídková cena za příslušnou část zakázky a celková nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky (příloha č. 1 této zadávací dokumentace). Nabídková cena pro část zakázky bude stanovena jako cena pevná a maximální - nejvýše přípustná. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu pro část A) zakázky také v rozpočtu za jednotlivé činnosti předmětu plnění (bod 1 této zadávací dokumentace). DPH bude vypočtena dle příslušných právních předpisů platných v ČR k datu podání nabídky. Zadavatel upozorňuje, že maximální nabídková cena nesmí překročit pro část A) zakázky částku Kč bez DPH, pro část B) zakázky částku ,- Kč bez DPH. Uvede-li uchazeč nabídkovou cenu vyšší než výše uvedené, bude jeho nabídka vyřazena pro rozpor se zadávacími podmínkami. 7 Pokyny pro zpracování nabídky Nabídka bude předložena v jednom originále a v jedné kopii v písemné formě (doporučení zadavatele), v českém jazyce (v českém jazyce bude probíhat i ostatní komunikace a zpracovávání všech dokladů). Nabídka bude doložena rovněž i v elektronické verzi na CD ve formátu pdf., xls., či doc.. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka bude pevně svázána a zajištěna proti neoprávněné manipulaci. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Uchazeč závazně použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech tohoto článku zadávací dokumentace. Krycí list nabídky pro příslušnou část zakázky. Pro sestavení krycího listu uchazeč závazně použije přílohu zadávací dokumentace č. 1 Krycí list nabídky. Doklady, jimiž uchazeč o VZ prokazuje splnění kvalifikace: a) Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů, strana 14 z 16

15 b) Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů, c) Doklady prokazující technické kvalifikační předpoklady. Návrh smlouvy pro příslušnou část zakázky podepsaný oprávněnou osobou jednat jménem, či za uchazeče, Vlastní nabídka uchazeče (popis a obsah jednotlivých kurzů a případné další dokumenty, ze kterých bude patrné splnění podmínek vymezených v článku 1 této zadávací dokumentace). Prohlášení o počtu stran v nabídce. Nabídka bude dodána v zalepené obálce označené názvem zakázky, identifikací uchazeče (s uvedením jeho kontaktní adresy a nápisem NEOTEVÍRAT. Nabídka a veškeré přílohy doložené k nabídce musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 8 Kritéria hodnocení nabídek Základní kritériem pro přidělení zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH. Hodnocena bude celková nabídková cena bez DPH, tj. součet nabídkové ceny bez DPH za zajištění předmětu plnění vymezeném pro část A) a nabídkové ceny bez DPH za zajištění předmětu plnění vymezeném pro část B). Hodnotící komise sestaví pořadí nabídek dle výše nabídkové ceny bez DPH od nejnižší po nejvyšší. Vítěznou nabídkou se stane nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH. Pozn.: V případě, že nejnižší nabídkovou cenu (cenu shodnou) doloží dva a více uchazečů, bude z těchto nabídek vybrána vítězná nabídka pomocí losu. Zadavatel vloží lístky s pořadovým číslem těchto nabídek do neprůhledné nádoby. Z té pak zadavatel vylosuje vítěznou nabídku. Losování proběhne za přítomnosti nejméně 3 svědků, kteří regulérnost losování stvrdí svým podpisem do záznamu o losování. 9 Lhůta a místo pro podání nabídek Nabídky se podávají nejpozději do 8. února 2011 do 15:00 hodin na adresu pověřené osoby CPS consulting, s.r.o., Havanská 22/194, Praha 7 Bubeneč RECEPCE. Nabídky je možné zaslat poštou (doporučeně, EMS) případně podat osobně. Při osobním podání se místem podání nabídek rozumí výše uvedená adresa. Nabídky je možno podat po celou dobu lhůty pro podání nabídek vždy od 9:00 hodin do 15:00 hod na výše uvedené adrese. V poslední den lhůty pro podání nabídek budou nabídky přijímány do 10:00 hodin. Nabídky doručené poštou musí být odeslány v dostatečném časovém předstihu tak, aby byly doručeny do konce lhůty pro podání nabídek. Nabídky doručené po uvedené lhůtě nebudou zařazeny do výběrového řízení. 10 Variantní řešení Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. strana 15 z 16

16 11 Přílohy zadávací dokumentace Příloha č. 1 - Krycí list nabídky Příloha č. 2 Návrh smlouvy strana 16 z 16

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA SVĚTELNÉHO MIKROSKOPU Název veřejné zakázky: S MIKROTVRDOMĚREM Identifikační údaje

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona)

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona) Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Veřejná zakázka: Dodávka technologie mycího a servisního boxu v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Realizace bezbariérového přístupu - Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb pro realizaci projektu: Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r. o. ke zvýšení jejich adaptability Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Obnova zeleně na ulici 24. dubna

Obnova zeleně na ulici 24. dubna Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na služby dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název zakázky Obnova zeleně na ulici 24. dubna Zadavatel Obec Želešice

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Jazykový kurz v zahraničí - Výzva 56 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název obchodní firmy:

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ tel: +420 384 342 194, fax: +420 384 723 505 e-mail: jan.benisek@mesto-trebon.cz MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Národní památkový ústav Sídlo/místo podnikání: Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1 -+420257010555 11801, CZ IČ: 75032333 Spisová značka zadavatele: NPU-430/17523/2015

Více

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk Zadávací dokumentace Okresní hospodářská komora Šumperk K výběrovému řízení s názvem zakázky Vzdělávání zaměstnanců OHK Šumperk Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/33.00007 Okresní hospodářská komora

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní jméno: Sídlo: IČ/DIČ: Právní forma: Statutární zástupce: Služby města

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE LISTOPAD 2011 1. ÚDAJE O OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Druh zadávacího řízení: Předmět veřejné zakázky: užší řízení dle 28 zákona č. 137/2006

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kancelář hejtmana Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno PŘÍLOHA Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k projektu Vzdělávání zaměstnanců firmy KOVONA a.s. pro zvýšení jejich adaptability a konkurenceschopnosti Obchodní firma: Sídlo: IČ / DIČ: Statutární zástupce: Registrační č. projektu:

Více

TRW Automotive Czech s.r.o. Braking Operations. Na Roli 26 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel +420 483 354 111. Věc: Zadávací dokumentace

TRW Automotive Czech s.r.o. Braking Operations. Na Roli 26 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel +420 483 354 111. Věc: Zadávací dokumentace Věc: Zadávací dokumentace Společnost TRW Automotive Czech s.r.o. předkládá následující údaje jako zadávací dokumentaci pro vypracování nabídky na vyhotovení Analýzy rizik a doprůzkumu staré ekologické

Více

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce Č.j.: DM-030/1015/2015 Sp.č.: 030/80/005-1/2015 Pardubice 02.06.2015 Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. a) a 18

Více

Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor

Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor Název výběrového řízení Pronájem nebytového prostoru restauračního zařízení v budově Kulturního a společenského střediska Střelnice Název projektu

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II Datum vyhlášení zakázky: 7. 7. 2015 Název projektu: Podpora vzdělávání - čteme, mluvíme, rozumíme

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Výzva k předložení nabídky (dále jen výzva) na veřejnou zakázku malého rozsahu

Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Výzva k předložení nabídky (dále jen výzva) na veřejnou zakázku malého rozsahu č.j.58815/2013 Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Výzva k předložení nabídky (dále jen výzva) na veřejnou zakázku malého rozsahu Dodávka údržby a aktualizace produktů

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Čj. 404-79/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.10.2013 Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce, veřejná

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1 Datum zahájení zadávacího řízení: prosinec 2010 2 Obsah 1. Název veřejné zakázky 2. Zadavatel 3. Druh

Více

Krycí list nabídky. Poskytování právních služeb administrace zadávacího řízení. Jiří Horký, vrchní ředitel, Sekce ekonomická a provozní

Krycí list nabídky. Poskytování právních služeb administrace zadávacího řízení. Jiří Horký, vrchní ředitel, Sekce ekonomická a provozní Příloha č. 1 Krycí list nabídky a) Identifikační údaje veřejného zadavatele: Zadavatel: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00 Praha 7 IČ: 70837627 Zastoupený: Jiří Horký,

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Příloha č. 2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - oprava a doteplení střech pavilonů A,B VZ/2013/3/01 veřejná zakázka malého rozsahu

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: dodavatele školících aktivit pro projekt Prostor pro potenciál zaměstnanců Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. Registrační

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Městský optický kabel I. Etapa 1. Identifikační údaje

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU Poskytnutí úvěru společnosti Vodárenská společnost Táborsko, s r.o k zajištění dofinancování evidenční číslo v ISVZUS: 60030703 (ISVZUS je informační

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ- č. 13/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k jednání ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Licence databáze - Merck Index Online zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci veřejné zakázky ŠKOLNÍ ROZHLAS+MELODICKÉ ZVONĚNÍ Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ

Více

Výměna oken A 1, III. patro

Výměna oken A 1, III. patro Policejní akademie České republiky v Praze Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4, tel. 974 828 059, fax. 974 827 263, e-mail : pracoviste.vz@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výměna oken A 1, III. patro Zadávací

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Příloha č. 4 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro Svazek obcí Novoborska (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel 1 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DODÁVKA OSOBNÍCH

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení.

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení. Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475/29 158 00 PRAHA 5 V Praze dne 06.05.2015 CJ 670/2015 GJH Věc: Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky dle 25 bod a) zákona č. 137/2006

Více

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Č. j.: S-35113/Ř/11 Výzva k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Název zakázky Nájem a podnájem nebytových

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích VSE K VEREJNÝM ZAKAZKAM KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích 1. Úvodní informace 1. Tato kvalifikační

Více

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Trojská 96, Praha 7 Troja TEL/FAX.284691121 e-mail: info@mctroja.cz Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný Výzva k podání nabídky na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Název zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravovaní Předmět zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravování dvou skupin pedagogických pracovníků

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Název zakázky: Dodávka zařízení a vybavení Identifikační údaje zadavatele: Název zadavatele: Sídlo: Zastoupený: Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu

Více

Mgr. Libor Basel basel@sosotrokovice.cz

Mgr. Libor Basel basel@sosotrokovice.cz Výzva k podání nabídek na zajištění zahraniční mobility v rámci projektu Hledáme mladé technické talenty, reg. č. CZ.1.07/1.1.08/01.0062 Číslo zakázky: 29/2010 Název programu: Registrační číslo projektu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název zakázky: Městský dům dětí a mládeže, Školní 231, 363 01 Ostrov Ev.č. zakázky 2/2015 Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Identifikační údaje veřejného zadavatele Kontaktní osoba zadavatele,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku Název zakázky: Dodávka vstřikovacích lisů Averium Plastics, provozovna Horní Město Zadavatel: Averium Plastics s.r.o. se sídlem

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka výpočetní techniky

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka výpočetní techniky Dodávka výpočetní techniky stránka 1 (6) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka výpočetní techniky Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách Název

Více

Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice

Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice Oznámení o vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice Identifikace zadavatele: Zadavatel: Obec Nedomice Sídlo: Nedomice 78 277 14 Dřísy IČ: 00662259

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek 050/2012 Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0014

Více

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ č. 11/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK v otevřeném řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce dle 26 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu z operačního programu CZ..07/.4.00/2.0707 financovaného EU, ESF a MŠMT ČR Zadávací dokumentace. Název zakázky: Dodávka

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00 /56.2730 Název projektu: 29. 9.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00 /56.2730 Název projektu: 29. 9. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce: ZAKÁZKA NA DODÁNÍ WEBOVÉHO PORTÁLU PRO PROJEKT ITO NA SŠT PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce: ZAKÁZKA NA DODÁNÍ WEBOVÉHO PORTÁLU PRO PROJEKT ITO NA SŠT PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: ZAKÁZKA NA DODÁNÍ WEBOVÉHO PORTÁLU PRO PROJEKT ITO NA SŠT PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8 1 Vymezení předmětu veřejné zakázky... 4 Požadavek na poskytnutí jistoty... 4 Požadavky

Více

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k podlimitní veřejné zakázce na služby zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Místní akční skupina Pomalší o.p.s. PO CESTÁCH A HRADECH DOBY KARLA IV. Registrační číslo projektu: 13/019/4210a/120/000032 Program rozvoje venkova, opatření IV.2.1 Realizace projektu spolupráce Výzva

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr ZADAVATEL: Obec Milčice Milčice 32, 289 11 Milčice IČ:

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

Dodávka modulární robotické pipetovací platformy

Dodávka modulární robotické pipetovací platformy Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu (dále Výzva ) k veřejné zakázce zadávané dle 18 odst. 5 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: MĚSTO PROSEČ Sídlem: Proseč 18, 539 44 Proseč IČ: 00270741 Veřejná zakázka " Regenerace zeleně města Proseče II. etapa" v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce na

Více

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH MĚSTO KOŠŤANY Teplická 297, 417 23 ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) zadávanou

Více

Střední škola zahradnická, Kopidlno. Náměstí Hilmarovo 1, 507 32 Kopidlno. www.zahradnicka-skola-kopidlno.cz. Ing. Lenka Nosková, ředitelka

Střední škola zahradnická, Kopidlno. Náměstí Hilmarovo 1, 507 32 Kopidlno. www.zahradnicka-skola-kopidlno.cz. Ing. Lenka Nosková, ředitelka Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v uţším zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky VÝBĚR

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích.

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích. Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 14.8.2014 Věc: Výzva k podání nabídky Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Vás vyzývá k podání nabídky

Více

Česká republika, Vězeňská služba České republiky Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, tel. 244 024 502, fax. 244 024 530

Česká republika, Vězeňská služba České republiky Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, tel. 244 024 502, fax. 244 024 530 Česká republika, Vězeňská služba České republiky Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, tel. 244 024 502, fax. 244 024 530 Č. j. VS 88/005/004/2014-50/INF/916 Praze dne 11. 8. 2014 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ

Více