Certifikovaný finanční manager

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Certifikovaný finanční manager"

Transkript

1 IIR Management Education Certifikovaný finanční manager srpna 2009 Tréninkové centrum IIR, Praha Získejte přehled o současné finanční a ekonomické situaci Moderní nástroje finančního řízení Cash flow management a efektivně řízená likvidita Oceňování podniku proč a jak oceňovat? Cost Cutting: optimalizujte Vaše náklady Zefektivněte controllingový systém ve Vaší společnosti Zaznamenáváte pokles odbytu, jsou Vám hůře dostupné úvěrové prostředky, setkáváte se s nestandardním chováním trhu, obchodních partnerů i intervencí státu? Zajímá Vás, jaké scénáře pro finanční řízení v době ekonomické krize připravit? Přijďte načerpat inspiraci pro optimalizaci Vašeho provozního financování, získejte doporučení jak uvolnit vázaný kapitál, postavte svá finanční rozhodnutí na pevných základech a nastavte tak efektivní finanční řízení Vaší společnosti. Pro koho je trénink určen: Ředitele a managery v oblasti podnikových financí Pracovníky ekonomických a finančních oddělení Pracovníky Controllingu Správce pohledávek Specialisty analytických útvarů Treasury managery Interní auditory Po úspěšném absolvování tréninku získáte certifikát Certifikační autorita: Know how to achieve Institute for International Research IIR

2 Obsah tréninku 1. den SOUČASNÁ FINANČNÍ A EKONOMICKÁ SITUACE V PŘEHLEDU Efektivní řízení finančního úseku vychází ze znalosti aktuální situace a ekonomického kontextu. Informujte se o současném i předpokládaném stavu ekonomiky v časech budoucích. Získejte přehled o současné finanční a ekonomické situaci Aktuální prognózy vývoje české i světové ekonomiky Nestabilita na světových trzích a její vliv na tuzemské podniky Jak české podniky bojují s krizí na národní i evropské úrovni Jak se odrazí nestabilita měny ve strategii (nadnárodních) firem? Jak se můžete připravit na důsledky zpomalení růstu ekonomiky Ing. Miroslav Zámečník, člen Národní ekonomické rady vlády ČR, ekonomický konzultant, BOSTON VENTURE Central Europe, s.r.o., Praha MODERNÍ NÁSTROJE FINANČNÍHO ŘÍZENÍ Náročné podmínky pro bezpečné financování provozu vyžadují dobré znalosti finančního řízení. Aktualizujte svůj přehled v oblasti nástrojů financování a postupů ve Vaší společnosti. Finanční analýza jako nedílná součást podnikového řízení Zásady, metody a interpretace výsledků finanční analýzy Základní ukazatele finanční analýzy Cíle a využití finanční analýzy Analýza ukazatelů ukazatele rentability ukazatele aktivity a likvidity ukazatele zadluženosti a finanční struktury Soustavy poměrových ukazatelů Jak využít finanční analýzy v praxi? Jaká je vypovídací schopnost finanční analýzy Seznamte se s nejčastějšími omyly ve finanční analýze Zhodnocení analyzované společnosti Moderní nástroje financování Rentabilita, likvidita a zadluženost Řízení pohledávek, závazků a zásob Řízení čistého pracovního kapitálu Pracovní kapitál a jeho financování nejvhodnější strategie řízení pracovního kapitálu možnosti řízení všech složek pracovního kapitálu Ing. Vlastislav Pánek, jednatel společnosti Eurofin Management, s.r.o., Předměřice nad Labem, člen dozorčí rady Ammann Czech Republic a.s., Nové Město nad Metují 2. den EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ CASH FLOW A TLAK NA FINANCE Podnik ve finanční kondici aktuálně reaguje na rychlé změny na současných trzích. Udržujte pevné zdraví Vašeho podniku díky efektivně řízené likviditě! Strategické plánování a řízení finančních toků Finanční plán jako instrument managementu likvidity krátkodobý a dlouhodobý finanční plán Sběr dat, monitoring a analýza získaných dat Ověřte úspěšnost dosažení cílů finančního plánování a zjistěte případné odchylky Plánování likvidity je součástí celkového plánovacího procesu v podniku Tvorba realistického rozpočtu. Návrh budoucí strategie řízení výnosů a nákladů Cash flow a jeho význam pro finanční řízení Nejdůležitější ukazatele cash managementu Charakteristika struktury cash-flow

3 Činitelé ovlivňující cash-flow Cash flow ex-post pro získání obrazu o historické finanční situaci podniku Cash flow ex-ante pro finanční plánování a tvorbu rozpočtu Cash Flow Forecasting Budoucí & současná hodnota financí v časových proměnách Jak efektivně sledovat a řídit finanční toky v podnicích Cash management vyžaduje pravidelné vybilancování úvěrů, závazků a investic Rentabilita a návratnost vlastních zdrojů nejdůležitější ukazatele cash managementu Uložte výhodně volnou finanční hotovost, zabraňte úrokovým ztrátám a dosáhněte tak ideálního stavu podnikových financí za udržení minimální hladiny hotovosti Zvolte správnou úroveň financování cizím kapitálem Zaveďte efektivní úrokovou politiku a nepůjčujte si víc než potřebujete Zajistěte si přesný přehled o firemních úvěrech a úvěrových limitech Hedging: minimalizujte Vaše úroková a měnová rizika Ing. Vít Sigmund, Head of Treasury, ČGS a.s., Praha 3. den Management likvidity zajištění, řízení a optimalizace likvidity podniku Běžná likvidita získávání peněz v různých časových horizontech Plán finančních příjmů a výdajů Identifikujte zdroje cash flow na denní bázi Přímé a nepřímé měření likvidity Podmínky každodenní likvidity Zaveďte účinný systém parametrů ke sledování a hodnocení řízení likvidity Jaké metody řízení likvidity máte k dispozici Výpočet cash flow: sledování a řízení oběžných aktiv, zejm. zásob a pohledávek Nastavení operativní likvidity v podniku Jak zabezpečit dosažitelnost peněz při současném zamezení volných finančních zdrojů Účinné řízení finanční hotovosti na základě objemů plateb a očekávaných příjmů (splatností) optimálním sladěním se ziskem společnosti Strategické řízení likvidity Jak strategicky jednat a operativně rozhodovat ve finančně obtížné situaci Zajistěte si stálý přehled o finanční situaci podniku! Při finančních potížích vycházejte ze závažnosti situace, termínů, objemu plateb a zisků Stanovení priorit k zajištění chodu podniku Kategorizace nezaplacených závazků podle významnosti a důležitosti Vypracujte si strategii rychlého získání hotovosti při současné minimalizaci finančních ztrát Komunikujte s Vašimi dodavateli podle zásad osobního přístupu, otevřenosti a diplomacie Získejte reálné informace o postavení Vašich zákazníků na trhu zajistěte si spolehlivost Vašich odběratelů Nastavte efektivní řízení platebních podmínek odběratelů i dodavatelů Vybudujte lepší propojení a efektivnější koordinaci v dodavatelském řetězci Přizvaný zástupce: Ing. Ondřej Simon, manager útvaru služby financování Skupiny ČEZ, ČEZ, a.s., Praha 4. den OCEŇOVÁNÍ PODNIKU ANEB JAK URČIT HODNOTU FIRMY? Zajímá Vás, jakou hodnotu má Vaše firma s úmyslem jejího prodeje, ocenění jmění při změně právní formy nebo naopak uvažujete o koupi jiné společnosti? Objektivní posouzení hodnoty společnosti se může stát zásadním faktorem pro optimální rozhodnutí!

4 Postavte své zkušenosti na pevných základech: oceňování podniků proč a jak oceňovat? Obecné principy oceňování podniku a účel oceňování Co je výsledkem ocenění? Hodnota versus cena Ovlivňuje volba použitých metod objektivitu ocenění? Nejčastější problémy oceňování Kvalita a kvantita dostupných údajů potřebných pro jednotlivé metody Zájmy objednatelů a uživatelů oceňování Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku v přehledu a výběr té nejvhodnější pro Vaši společnost Oceňování podniku při koupi a prodeji Cíle a motivace pro získání podniku strategická východiska, identifikace atraktivních podniků, způsoby hodnocení, zjišťování možných synergií Strategie kupujících a prodávajících zjištění maximální a minimální hodnoty a kupní ceny Nejčastější chyby a opomenutí v akvizičním procesu Ocenění synergických efektů ze spojení podniků Vliv kapitálové struktury na hodnotu podniku Případová studie věcné a časové strukturování akvizice Možnosti pro rozvoj fúzí a akvizic Objasnění základních kroků v transakčním řetězci Nejčastější chyby a opomenutí v akvizičním procesu Ing. Jiří Hlaváč, partner, TPA Horwath Notia Consulting s.r.o., Praha COST CUTTING: HLEDÁNÍ CEST KE SNÍŽENÍ NÁKLADŮ Nalezněte klíčové příležitosti pro snižování nákladů. Kontinuální snižování nákladů Vám zajistí konkurenceschopnost na trhu! Zjistěte skutečný stav nákladů před jeho optimalizací Struktura podnikových nákladů Analýza nákladovosti podniku Jaký dopad bude mít snížení nákladů na podnikové výsledky Hledání účinných cest k úsporám Řezání nákladů (Cost cutting) versus management nákladů (Cost management) Jak eliminovat nadbytečné a neproduktivní činnosti Kde hledat oblasti s nejvyšším potenciálem úspor? Odhalte skryté příčiny vysokých nákladů Jaké nákladové položky můžete redukovat Kde je hranice snižování nákladů a snížení jakých nákladu již může ohrozit podnikové činnosti? Načerpejte inspiraci z osvědčených postupů a technik, jak snížit náklady Vaší společnosti Metody snižování nákladů Motivace lidí ke změnám a k finančnímu myšlení v jednotlivých útvarech Nabídněte klíčovým zaměstnancům podíl z uspořených nákladů Sjednejte s dodavateli lepší cenové podmínky Monitoring: byla úsporná opatření opravdu efektivní? Jak vyhodnotit účinnost úsporných opatření? Benchmarking a jeho použití v praxi Příklady plánování úspor nákladů a jejich realizace Jak si zajistit rychlou a přesnou výměnu informací mezi finančním oddělením a ostatními útvary Efektivní spolupráce s obchodním úsekem zabezpečte si pravidelné informace o očekávaných příjmech Komunikace s vedoucími ostatních útvarů při plánování výdajů a nákladů Přesný tok aktuálních dat z účtárny Ing. Ivan Alexa, vedoucí útvaru controlling materiálových nákladů a nákupu, Škoda auto a.s., Mladá Boleslav

5 5. den ZLEPŠETE SVŮJ CONTROLLINGOVÝ SYSTÉM Podporujte finanční zdraví Vaší společnosti efektivně řízeným controllingem: schopnosti podniku dlouhodobě hradit závazky, prohloubení funkce finančního plánování a zajištění finanční kontroly je předpokladem úspěchu. Principy a východiska finančního controllingu Vymezení controllingu jako moderního nástroje řízení podniku Postavení a úloha controllingu Organizace a struktura finančního controllingu Zavedení a řízení controllingu Koncepce controllingu jako součást finančního řízení Controlling jako systém řízení výkonnosti podniku Postavení a úloha controllera Infrastruktura controllingu Základní funkce controllingu Nástroje a metody finančního controllingu Interní a externí podmínky pro uplatnění nástrojů controllingu Controllingové metody zaměřené na podporu finančního řízení Finanční controlling pro Vaši praxi Vztah controllingu a účetnictví Operativní a strategický controlling Controlling investic a projektů Řízení výkonnosti podniku Ing. Hana Stříbrná, ředitelka útvaru controllingu a plánování, České aerolinie a.s., Praha Z nabídky odborných tréninků a seminářů IIR: Certifikovaný Risk Manager (trénink) července 2009, Praha Management rizik (seminář) srpna 2009, Praha Ukazatele pro řízení rizik (seminář) srpna 2009, Praha Prestižní Klub finančních ředitelů CFO Club je asociací vrcholových pracovníků v oblasti finančního řízení, která sdružuje přední odborníky z českých a slovenských podniků, zástupce vysokých škol a odbornou veřejnost. Na neformální diskusní platformě finančních manažerů, ekonomů, profesionálů z oblasti finančního řízení a odborníků v dalších přidružených oblastech, se tvoří hlavní deviza CFO Clubu získávání a výměna informací a kontaktů. Aktivity CFO Clubu každoročně vrcholí udílením ceny Finanční ředitel roku. Mezi cíle CFO Clubu patří zvýšení prestiže a posílení významu finančního řízení, podpora knowledge-sharing, vytvoření a sdílení best practice, zapojení do mezinárodních struktur a navázání partnerství s obdobnými organizacemi a sdruženími v zahraničí. Klub finančních ředitelů podporuje trvalé rozšiřování členské základny na území České a Slovenské republiky a aktivnější zapojení zahraničních manažerů. Ambicí Klubu není vytvoření lobbyistické skupiny s cílem inicializovat a prosadit změnu zákonů či jiných právních norem. CFO Club dále podporuje výměnu zkušeností a znalostí, setkávání s předními odborníky ze světa financí, zvyšování profesní odbornosti a vzdělávání, posílení prestiže finančního řízení, kariérní růst, přístup k benchmarkingovým studiím, sdílení nejlepších postupů, zapojení do výzkumných prací, navazování neformálních vztahů a networking (společenská setkání). Více informací naleznete na

6 PŘIHLÁŠKA: Certifikovaný finanční manager (CF057) PROSÍME, VYPLŇTE ÚDAJE PRO REGISTRACI: Ano, závazně se přihlašuji na trénink (cs1101) příjmení křestní jméno pozice oddělení tel./fax Přeji si dostávat informace em Ano, závazně se přihlašuji na trénink (cs1101) příjmení křestní jméno pozice oddělení tel./fax Přeji si dostávat informace em firma IČO DIČ ulice/poštovní přihrádka město/psč počet zaměstnanců v podniku oblast podnikání datum podpis ÚČASTNICKÝ POPLATEK Účastnický poplatek zahrnuje dokumentaci, oběd, nápoje a občerstvení a je stanoven na osobu za: Registrace: cena zvýhodněná: cena zvýhodněná: cena základní: do od trénink , Kč + DPH , Kč + DPH , Kč + DPH Po obdržení Vaší přihlášky dostanete do 14 dnů písemné potvrzení o přihlášení. Uvedenou částku poukažte, prosím, po obdržení faktury na uvedené konto v České republice. Prosíme uveďte bezpodmínečně na stvrzenku o zaplacení: variabilní symbol, jméno účastníka a firmy a kód tréninku CF057. Uvedenou částku zaplaťte, prosím, před začátkem tréninku. Přístup na trénink může být umožněn jen tehdy, došla-li platba na naše konto. Při zaplacení účastnického poplatku později než 14 dní před začátkem tréninku Vás prosíme o předložení kopie dokladu o zaplacení v konferenčním sekretariátu. Objednávám dokumentaci z minulých konferencí: Vliv krize na hospodářství v ČR (3/2009), cena 3.990, Kč + DPH Rádi pro Vás zorganizujeme tento trénink jako inhouse pro větší počet Vašich zaměstnanců. Máte-li zájem, kontaktujte naši tréningovou managerku: V případě, že pro Vaše přihlášení nepoužijete formulář IIR, uveďte, prosím, následující mailkód: WEBCS1101 ODSTOUPENÍ Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 3.000, Kč. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem tréninku bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel tréninku si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. Brožura vytištěna dne TERMÍNY A MÍSTO KONÁNÍ TRÉNINKU Trénink: Certifikovaný finanční manager srpna 2009, po čt hod., pá hod. Místo: Tréninkové centrum IIR, Rumunská 1, Praha 2 Kontakt: Dagmar Vrbovcová, Conference & Training Coordinator IIR, tel.: VÁŠ KONTAKT NA NÁS Přihláška: Obsah tréninku: Mgr. Dita Klímová, Změny adresy/marketing: K. Neubauerová, DiS.,

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Organizace a řízení obchodu

Organizace a řízení obchodu Organizace a řízení obchodu presentace Ing. František Janatka, CSc. Vysoká škole ekonomie a managementu 2 0 1 1 1 Předmět: Organizace a řízení obchodu Modul: specializační - modul oborové specializace

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Základy podnikání malých a středních firem pracovní sešit distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo únor 2013 Základy podnikání

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu)

Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu) Business Support Programme Program Phare na podporu podnikání SME - EXCELLENCE Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu) Zlepšení

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013 Datum publikování: 27. března 2014 Obsah Profil skupiny Unipetrol... 4 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 7 Dopis akcionářům od předsedy představenstva

Více

2014: ROK ZMĚN V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE

2014: ROK ZMĚN V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE 2014: ROK ZMĚN V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE 16. dubna 2014 návrh k diskuzi 1. ZMĚNIT PŘÍSTUP 8 2. PŘIJMOUT ZÁVAZNOU KONCEPCI A AKČNÍ PLÁN 9 3. ZAJISTIT STABILNÍ A DOSTATEČNÉ FINANCOVÁNÍ 10 4. POSÍLIT ROLI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Základní trendy současného firemního managementu

Základní trendy současného firemního managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Základní trendy současného firemního managementu Bakalářská práce Autor: Pavel Ţůrek makléř, finanční makléř Vedoucí práce: Ing.

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ František Hronek 1. ÚVOD Cílem této studie je podat informace o aktuálním stavu a trendech hodnocení (evaluace) v zahraničí. Podrobněji je uvedena problematika

Více

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti 11. Manažerské účetnictví 1 Vztah finančního, nákladového a manažerského účetnictví Účetní informace tři relativně samostatné subsystémy: účetnictví finanční, daňové a manažerské Vymezení podniku a podnikatelské

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS No. 1 Obsah 8 Úvodní slovo předsedy představenstva 10 Sedmileté ohlédnutí 12 Rok 2003 plně v barvách T-Mobile

Více

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Dlouhodobá vize a cíle Koncepce 8. 3. Správa majetku a péče o les 10. 4. Ekonomika 16. 5. Ekologický aspekt 26

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Dlouhodobá vize a cíle Koncepce 8. 3. Správa majetku a péče o les 10. 4. Ekonomika 16. 5. Ekologický aspekt 26 KONCEPCE STRATEGICKÉHO ROZVOJE PODNIKU LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. pro období let 2015-2019 OBSAH 1. Úvod 4 2. Dlouhodobá vize a cíle Koncepce 8 3. Správa majetku a péče o les 10 4. Ekonomika 16 5. Ekologický

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více