Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku"

Transkript

1 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní Čechy 2007 strana 1/20

2 Obsah: I. Úvod předmět a cíl analýzy... 3 II. Metodika sběru a zpracování dat... 3 III. Poskytovatelé sociálních služeb... 4 III.1 Právní forma poskytovatelů sociálních služeb... 4 III.2 Zaměření poskytovatelů služeb podle cílových skupin uživatelů... 4 III.3 Zaměření poskytovatelů podle typů poskytovaných služeb... 5 III.3.1 Typy služeb a jejich kapacita... 6 IV. Využívání existujících služeb a chybějící články péče... 9 IV.1 Bezbariérovost služeb... 9 V. Oblast kvality služeb V.1 Fáze zavádění standardů V.2 Podpora při zavádění standardů V.3 Audit kvality VI. Nově vznikající sociální služba na Horšovskotýnsku VII. Poskytovatelé sociálních služeb sídlící mimo řešené území VIII. Závěr Příloha 1 - Typologie sociálních služeb strana 2/20

3 I. Úvod předmět a cíl analýzy Analýza poskytovatelů sociálních služeb byla zpracována pro projekt Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku. Jejím zpracovatelem je občanské sdružení Centrum pro komunitní práci západní Čechy. Komunitní plánování sociálních služeb se zaměřuje na problematiku sociální integrace na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Horšovský Týn a regionu Holýšovsko (spadající pod SO ORP Stod) - celkem 27 obcí. Smyslem projektu je zavést efektivní proces plánování rozvoje sociálních služeb. Prvním krokem k dosažení tohoto cíle je zmapování aktuálního stavu v oblasti poskytování sociálních služeb prostřednictvím podrobné analýzy poskytovatelů, kteří poskytují sociální služby na území správního obvodu. Cílem analýzy bylo především zjistit: - základní údaje o poskytovatelích: sídlo, kontaktní údaje, právní formu, - zaměření činnosti typy poskytovaných služeb a jejich popis, - cílovou skupinu uživatelů služeb, - počet uživatelů jednotlivých služeb, - kapacitu pro přijetí dalších uživatelů, plánovanou kapacitu, - identifikování problematických oblastí, chybějících článků péče, - informovanost a stav příprav na plnění standardů kvality. Zjištěné informace budou sloužit nejen jako jeden z podkladů pro plánování rozvoje sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku, ale i jako výchozí materiál pro katalog sociálních služeb určený uživatelům služeb. Záměrem šetření nebylo hodnocení kvality jednotlivých poskytovatelů služeb. II. Metodika sběru a zpracování dat Sběr dat pro analýzu poskytovatelů služeb byl proveden prostřednictvím dotazníků 1, které byly všem známým poskytovatelům sociálních služeb předány osobně v tištěné formě s nabídkou konzultací a asistence při jeho vyplňování. Smyslem setkání bylo rovněž informování poskytovatelů o komunitním plánování sociálních služeb a hledání způsobů jejich zapojení. Hlavním výchozím zdrojem informací o poskytovatelích služeb byl seznam organizací poskytnutý Odborem sociálních věcí (OSV) MěÚ Horšovský Týn. Kritériem pro výběr subjektů, které budou do analýzy zahrnuty, bylo poskytování sociálních služeb podle typologie Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) viz Příloha 1, a působnost na řešeném území. Dotazníky byly rozeslány na začátku února V dotazníku bylo určeno datum jeho odevzdání 15. března Po vyplnění dotazníku byl s některými poskytovateli ještě proveden rozhovor sloužící k ujasnění získaných informací a zjišťování dalších podrobností a jejich názorů. Ze 7 distribuovaných dotazníků byly 4 vyplněny a zaslány zpět zpracovatelům. Dotazník nevyplnili zástupci Chráněné dílny Horšovský Týn a Svazu tělesně postižených Horšovský Týn s vysvětlením, že jejich organizace nejsou poskytovateli sociálních služeb. Zástupci Domova se zvláštním režimem Meclov (Diecézní charita Plzeň) zaslali informace o zařízení, jehož oficiální otevření připravují na 1. ledna 2008 (viz kapitola VI. tohoto dokumentu). Zapojení všech poskytovatelů do procesu komunitního plánování sociálních služeb je ve své podstatě dobrovolné a poskytnutí všech detailních informací záleželo na jejich 1 Dotazník je dostupný na v sekci Komunitní plánování. strana 3/20

4 rozhodnutí a dobré vůli. Některé podrobnější informace se i přes ochotnou spolupráci většiny poskytovatelů nepodařilo získat. Jedním z hlavních důvodů jsou odlišné postupy při vedení evidence jednotlivých poskytovatelů a neexistence jednoznačně definovaného pojmosloví platného pro oblast sociálních služeb. Zjištěná data slouží jako podklad k vytvoření celkového pohledu na aktuální stav systému sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku. Pro úplnost je však třeba přihlédnout i k situaci na Domažlicku (jež byla Centrem pro komunitní práci západní Čechy popsána na konci roku 2006 a části této analýzy jsou v textu použity), neboť Horšovskotýnsko v minulosti spadalo pod domažlický okres a spádovost do tohoto regionu v sociálních službách stále funguje. Vedle toho Holýšovsko administrativně spadá pod SO ORP Stod, kde společně komunitně plánují regiony Stodsko a Dobřansko. Údaje o tamních sociálních službách však zatím nejsou k dispozici, jejich analýzy budou Centrem pro komunitní práci západní Čechy vyhotoveny v srpnu III. Poskytovatelé sociálních služeb Údaje pro analýzu poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku se podařilo získat od 4 následujících poskytovatelů: Název organizace Centrum sociálních služeb Domažlice: Domov pro seniory Černovice Město Holýšov pečovatelská služba Město Horšovský Týn pečovatelská služba Město Staňkov pečovatelská služba Právní forma Příspěvková organizace Obec Obec Obec III.1 Právní forma poskytovatelů sociálních služeb Nejčastější právní formou poskytovatelů je organizační složka státu, neboť sociální služby v řešeném regionu poskytují hlavně obce (města). Tento status podle Registru ekonomických subjektů ČSÚ 2 náleží 3 organizacím. 1 poskytovatel uvedl právní formu příspěvková organizace. III.2 Zaměření poskytovatelů služeb podle cílových skupin uživatelů V dotazníku bylo poskytovatelům nabídnuto 20 cílových skupin podle typologie MPSV, ke kterým se mohli dle zaměření svých služeb přiřadit. Pro poskytovatele někdy není snadné se jasně vymezit podle dané typologie, protože některé cílové skupiny se překrývají jsou vymezeny podle různých hledisek. Nejvíce poskytovatelů se věnuje cílové skupině senioři (4) a dále osobám s tělesným, osobám se zrakovým a osobám se sluchovým (po 3). Osobám s mentálním, osobám s duševním onemocněním, osobám s kombinovaným, osobám s jiným zdravotním a rodinám s dětmi (zde se pravděpodobně jedná o rodiny s dítětem se zdravotním, protože jim je poskytována pečovatelská služba) se věnuje vždy 1 poskytovatel. Na cílové skupiny uživatelů, jejichž nepříznivá sociální situace není zapříčiněna vysokým věkem nebo zdravotním stavem či, nejsou zaměřeny služby žádného z poskytovatelů na řešeném území. Tito lidé mohou využívat nabídky sociálních služeb 2 strana 4/20

5 především v blízkých (cca 13 km) Domažlicích. Vzhledem k blízkosti tohoto okresního města, přirozené spádovosti a relativně dobrému dopravnímu spojení lze služby poskytované v Domažlicích považovat za dostupné i pro obyvatele Horšovskotýnska, avšak v případě některých typů služeb (např. kontaktní centra, terénní programy, nízkoprahová zařízení) je jejich dostupnost problematická, což vyplývá z logiky fungování těchto služeb. Obyvatelé Holýšovska naproti tomu mohou využívat rozsáhlou nabídku plzeňských služeb, které jsou však již vzdáleny cca 30 km, nebo několik služeb především v blízkém Stodu (cca 7 km) a Zbůchu (cca 15 km). Cílová skupina Poskytovatelů na řešeném území Senioři 4 osoby s tělesným 3 osoby se zrakovým 3 osoby se sluchovým 3 osoby s mentálním 1 osoby s duševním onemocněním 1 osoby s kombinovaným 1 osoby s jiným zdravotním 1 rodiny s dětmi 1 uživatelé drog a rodiny uživatelů 0 osoby v krizi 0 oběti násilí 0 osoby bez přístřeší 0 osoby propuštěné z vazby 0 osoby propuštěné z ústavní nebo ochranné výchovy 0 osoby ohrožené prostitucí 0 osoby HIV+ a nemocní AIDS 0 nezaměstnaní 0 děti a mládež ohrožené delikvencí 0 cizinci nebo uprchlíci 0 obyvatelé sociálně vyloučených lokalit 0 poskytovatelů na Domažlicku III.3 Zaměření poskytovatelů podle typů poskytovaných služeb Dále bylo dotazníkem zjištěno, jaké typy sociálních služeb jsou na Horšovskotýnsku a Holýšovsku poskytovány. Opět byla jednotlivým organizacím předložena typologie MPSV (podle zákona 108/2006 Sb. viz Příloha 1). Dva poskytovatelé neuvedli, že poskytují základní sociální poradenství. Zřejmě tak učinili proto, že službu považují za samozřejmost základní sociální poradenství jsou ze zákona povinni poskytovat všichni poskytovatelé. Je třeba zdůraznit, že pečovatelská služba je ve všech obcích (městech), které ji poskytují, realizována jak v domě s pečovatelskou službou (DPS), tak ve formě terénní pečovatelské služby. Nejvíce poskytovatelů poskytuje pečovatelskou službu (3 poskytovatelé), 2 poskytovatelé zajišťují základní sociální poradenství a jeden poskytovatel 3 Mezi domažlickými poskytovateli je započítáno i 6 domů s pečovatelskou službou, jejichž působnost je však zpravidla omezena pouze na obec, v níž sídlí. strana 5/20

6 provozuje službu domovy pro seniory. Ostatní typy služeb nejsou na řešeném území poskytovány a uživatelé jsou odkázáni především na blízké Domažlice. Sociální služby Sociální poradenství poskytovatelů poskytovatelů na Domažlicku Základní sociální poradenství 2 13 Odborné sociální poradenství 0 8 Služby sociální péče Pečovatelská služba 3 8 Domovy pro seniory 1 2 Osobní asistence 0 4 Tísňová péče 0 0 Průvodcovské a předčitatelské služby 0 4 Podpora samostatného bydlení 0 1 Odlehčovací služby 0 1 Centra denních služeb 0 2 Denní stacionáře 0 1 Týdenní stacionáře 0 0 Domovy pro osoby se zdravotním 0 0 Domovy se zvláštním režimem 0 0 Chráněné bydlení 0 0 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 0 0 Služby sociální prevence Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 0 7 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 0 3 Terénní programy 0 3 Sociální rehabilitace 0 2 Telefonická krizová pomoc 0 2 Raná péče 0 1 Tlumočnické služby 0 1 Azylové domy 0 1 Krizová pomoc 0 1 Domy na půl cesty 0 0 Kontaktní centra 0 0 Nízkoprahová denní centra 0 0 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0 0 Noclehárny 0 0 Služby následné péče 0 0 Sociálně terapeutické dílny 0 0 Terapeutické komunity 0 0 III.3.1 Typy služeb a jejich kapacita Po souhrnném přehledu typů poskytovaných služeb následuje přehled poskytovatelů se všemi typy poskytovaných služeb a údaji o jejich kapacitě. Jsou přepsány přesně tak, jak je vyplnili poskytovatelé. Údaje jsou neúplné, jeden poskytovatel vyznačil hodnoty pro několik typů služeb dohromady. Uvedené hodnoty proto nelze sčítat. Dále bylo z tabulky zjištěno: strana 6/20

7 Aktuální počet čekatelů na službu K otázce evidence čekatelů na službu se vyjádřil pouze 1 poskytovatel v zařízení Domov pro seniory Černovice je evidováno 76 čekatelů. Dostupnost služeb Z údajů uvedených poskytovateli služeb vyplývá, že pečovatelská služba je poskytována pouze pro území Horšovského Týna a obcí spadajících do jeho územního celku, dále území Holýšova, Dolní Kamenice, Staňkova I, II, Krchleb, Ohučova a Vránova. Domov pro seniory v Černovicích má celokrajskou působnost. Co se týče časové dostupnosti služeb, holýšovská pečovatelská služba je bez omezení provozní doby, staňkovská a horšovskotýnská je dostupná pouze ve všední dny od 7 do 15:30 hodin. Celková kapacita Z celkového počtu uživatelů pečovatelské služby v DPS Horšovský Týn a v DPS Holýšov nelze odvodit celkový počet obyvatel DPS, protože zdaleka ne všichni obyvatelé tuto službu využívají. V DPS Horšovský Týn je celkem 36 obyvatel (ve 30 bytech) a pouze 13 z nich je zároveň uživateli pečovatelské služby, v DPS Holýšov je to 5 uživatelů z 20 obyvatel. Plánovaná kapacita v roce 2007 K otázce plánované kapacity v roce 2007 se vyjádřili 3 poskytovatelé. 2 poskytovatelé by rádi kapacitu zvýšili: horšovskotýnská pečovatelská služba o cca 10 uživatelů, holýšovská o cca 15. V domově pro seniory by měla být zachována stávající kapacita, tj. 103 lůžek. Žádný poskytovatel neuvedl, že by chtěl kapacitu služby snížit. strana 7/20

8 Organizace Centrum sociálních služeb Domažlice: Typy poskytovaných služeb uživatelů v r kontaktů v r uživatelů v r kontaktů v r Aktuální počet čekatelů na službu Domov pro seniory Černovice Domovy pro seniory Plánovaná kapacita v r oproti r (+/- kolik uživatelů) Město Holýšov Pečovatelská služba v DPS dům s pečovatelskou službou Pečovatelská služba terénní Základní sociální poradenství Město Horšovský Týn Pečovatelská služba v DPS dům s pečovatelskou službou Pečovatelská služba terénní Město Staňkov Pečovatelská služba v DPS 9 9 dům s pečovatelskou službou Pečovatelská služba terénní 46 celkem celkem strana 8/20

9 IV. Využívání existujících služeb a chybějící články péče Poskytovatelé sociálních služeb se v dotazníku také zamýšleli nad možnými důvody, proč jejich služby zatím nevyužívají další potenciální uživatelé. Na tuto otázku odpověděli 3 poskytovatelé. Ani jeden z poskytovatelů nevyznačil možnost týkající se informovanosti možných uživatelů služby o její existenci, z toho by se dalo usoudit, že informovanost veřejnosti o jejich službách je na dobré úrovni. Problémem se zdá být omezená místní působnost poskytovatelů, nemožnost rozšíření služby z kapacitních důvodů a nezájem uživatelů o placené služby. 0 Nevědí o službě. Důvody, proč další možní uživatelé zatím služby nevyužívají 0 Nevědí o naší organizaci. Naše organizace má jen omezený okruh působnosti v určitém místě a uživatelé se nacházejí také v jiných 1 lokalitách regionu. 0 Finanční důvody neumožňují naší organizaci rozšíření služby. 0 Poskytování služeb je vázáno na specialisty odborníky v oboru, kterých není obecně dostatek. 1 Naše organizace nemá kapacitu pro další rozšiřování služby. Jiné jaké: Možní uživatelé využívají raději rodinné příslušníky a přátele, snaží se, aby za služby 1 nemuseli platit. Poskytovatelé byli rovněž požádáni, aby do dotazníku vypsali konkrétní služby, které v péči o konkrétní cílovou skupinu v regionu podle jejich názoru a zkušenosti chybí. Tyto chybějící články péče jsou uvedeny v původním znění: Cílová skupina Osoby se zdravotním Částečné invalidní, popř. se změn. prac. schop. Senioři Senioři Senioři Chybějící články péče (v původním znění) Chybějící typy služeb Osobní asistence Chráněná dílna Osobní asistence Centra denních služeb Denní stacionáře Týdenní stacionáře Domovy pro osoby se zdravotním Domovy pro seniory Chráněné bydlení Denní stacionář Domov pro seniory Fyzioterapeut Rehabilitační pracovníci Zástupci poskytovatelů se shodli na potřebě služby osobní asistence pro seniory a osoby se zdravotním a zařízení stacionárního typu pro seniory a dále na potřebě zvýšení kapacit služby domovy pro seniory. IV.1 Bezbariérovost služeb Ve vztahu ke každé poskytované službě byla v dotazníku položena otázka, zda je zařízení, v němž je služba poskytována, bezbariérové. Odpověděli všichni poskytovatelé. Zařízení Domov pro seniory Černovice je plně bezbariérové, v domech s pečovatelskou službou je bezbariérovost zajištěna s výjimkou DPS Staňkov (v DPS Horšovský Týn jsou bezbariérové společné prostory a dále 5 bytů). V DPS Staňkov je pečovatelská služba provozována ve dvoupodlažní budově, obyvatelé 2. patra proto musí zdolávat schodiště (jejich názor na tuto problematiku viz Analýza uživatelů sociálních služeb). strana 9/20

10 V. Oblast kvality služeb Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku V.1 Fáze zavádění standardů V oblasti kvality sociálních služeb se průzkum zaměřil na fázi zavádění standardů kvality sociálních služeb u jednotlivých poskytovatelů, což je povinnost, kterou poskytovatelům ukládá nový zákon. Poskytovatelé mohli vyznačit více odpovědí. Na otázku odpověděli všichni oslovení. Na základě zjištěných dat lze rozlišit poskytovatele v přípravné fázi, kdy poskytovatelé o zavedení standardů uvažují nebo o nich získávají základní informace, v té jsou celkem 3 poskytovatelé. Jeden z nich už má zároveň zavedené některé postupy podle standardů. 4. z poskytovatelů má také zavedené některé postupy podle standardů a dokonce prošel předauditem. Závěrečný audit kvality nemá provedený ani jeden poskytovatel. 3 Získáváme základní informace. 2 Máme zavedené některé postupy podle standardů. 1 Prošli jsme předauditem. 0 V současné době se o ně nezajímáme. 0 Uvažujeme o zavedení standardů. 0 Máme provedený audit kvality. V.2 Podpora při zavádění standardů V otázce, co by poskytovatelům pomohlo při zavádění standardů kvality, mohlo být vyznačeno také více možností odpovědí. Jeden poskytovatel by upřednostnil vícedenní školení, další raději pravidelné semináře, třetí poskytovatel by využil všechny nabízené možnosti a 4. žádnou, protože se domnívá, že na to již nebude mít čas, rád by brzy dosáhl auditu kvality. 2 Vícedenní školení 2 Pravidelné semináře 1 Individuální konzultace 0 Jiné - jaké: V.3 Audit kvality Na závěr byla poskytovatelům položena otázka, zda plánují dosáhnout auditu kvality v období Všichni 4 poskytovatelé odpověděli kladně. VI. Nově vznikající sociální služba na Horšovskotýnsku Aby byl přehled poskytovatelů působících na řešeném území kompletní, je třeba doplnit, že pracovníci církevní organizace Diecézní charita Plzeň připravují v Meclově otevření služby domov se zvláštním režimem, která by oficiálně měla začít fungovat od Jedná se o zprostředkování bydlení v objektu bývalé fary a službu sociální rehabilitace pro uživatele muže i ženy - s psychickým handicapem tzn. s psychiatrickou diagnózou, nebo lehkým mentálním kombinovaným s psychiatrickou diagnózou, dále pro uživatele opakovaně léčené pro závislosti a pro uživatele, u nichž psychiatrická problematika souvisí s postupem primárního onemocnění (zejména demence vzniklé na podkladě závislostí). Ubytování bude určeno uživatelům, kteří nemají vhodné rodinné zázemí, do kterého by se mohli po propuštění z léčby (léčebny) vrátit, případně vůbec žádné. strana 10/20

11 Objekt je ve vlastnictví Diecézní charity Plzeň a jeho technický stav umožňuje zatím velmi omezený provoz se stávající kapacitou 9 obyvatel, zatím také není bezbariérový (nejsou zde podmínky pro vozíčkáře nebo upoutané na lůžko), ale bude procházet rozsáhlou rekonstrukcí, stávající maximální kapacita je 9 obyvatel. Pro uživatele schopné podporovaného zaměstnání se pracovníci snaží zprostředkovat pracovní příležitosti s doprovodem asistenta. V objektu je v době od 8,00 do 18,00 trvale přítomen sociální pracovník a pracovník sociální péče, v noci jsou pracovníci na pohotovosti na telefonu. Zdroj: Terénní sociální služba Domažlice, VII. Poskytovatelé sociálních služeb sídlící mimo řešené území Domažlicko Z 19 poskytovatelů sociálních služeb na Domažlicku jsou v následujícím výčtu uvedeny jen ty organizace, které mají okresní působnost. Bez 6 obcí (Poběžovice, Bělá n. R., Hostouň, Klenčí p. Č., Kdyně, Koloveč), které poskytují terénní pečovatelskou službu a pečovatelskou službu v DPS se jedná o 13 poskytovatelů sociálních služeb. Údaje v tabulce jsou uvedeny tak, jak je vyplnili poskytovatelé v roce 2006, kdy byla situace v sociálních službách na Domažlicku analyzována v rámci projektu KPSS na Domažlicku. V souvislosti s registrací služeb, kterou jsou povinni existující poskytovatelé podle zákona absolvovat do konce června 2007, dojde patrně ke změnám v poskytování služeb a níže uvedené přehledy služeb pozbudou na aktuálnosti. 4 Údaje o zařízení Domov důchodců Kdyně (zřizuje Krajský úřad Plzeňského kraje) nebyly do původní analýzy zahrnuty, protože region Kdyňsko realizovalo komunitní plánování sociálních služeb samostatně. 5 4 Více informací o poskytovatelích viz Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Domažlicku na 5 Uvedené informace jsou čerpány z výročních zpráv poskytovatele dostupných na jeho webových stránkách strana 11/20

12 Poskytovatelé sociálních služeb na Domažlicku s okresní působností (rok 2006) Organizace Cílové skupiny uživatelů Typy poskytovaných služeb Asociace rodičů a přátel Osoby s tělesným zdravotně postižených Osoby s mentálním dětí v ČR, Klub Osoby se zrakovým Pavučinka Osoby se sluchovým (služby poskytovány v rámci Osoby s kombinovaným péče rodinného příslušníka o dítě se ZP) Centrum sociálních a rehabilitačních služeb domov pro seniory Centrum sociálních služeb Domažlice: Domov pro seniory Domažlice Centrum sociálních služeb Domažlice: Rodinná poradna Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje, pracoviště Domažlice Osoby se zdravotním Senioři Senioři Osoby se zdravotním Rodiny s dětmi Osoby s tělesným Osoby s mentálním Osoby se zrakovým Osoby se sluchovým Osoby s duševním onemocněním Osoby s kombinovaným Osoby s jiným zdravotním Senioři Nezaměstnaní uživatelů v r Členská základna (cca 35 os.) kontaktů v r uživatelů v r (1. pol.) Členská základna (cca 35 os.) kontaktů v r (1. pol.) Aktuální počet čekatelů na službu Základní sociální poradenství Osobní asistence Pečovatelská služba Tísňová péče Průvodcovské a předčitatelské služby Sociálně aktivizační služby pro osoby se ZP Odborné sociální poradenství Pečovatelská služba Podpora samostatného bydlení Odlehčovací služby Centra denních služeb Denní stacionáře Domovy pro seniory Sociální rehabilitace Základní sociální poradenství Domovy pro seniory Odborné sociální poradenství Základní sociální poradenství Průvodcovské a předčitatelské služby Telefonická krizová pomoc Tlumočnické služby Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP Zatím neevidují strana 12/20

13 Organizace Cílové skupiny uživatelů Typy poskytovaných služeb Diecézní charita Plzeň: Domov pro matky s Základní sociální poradenství dětmi v tísni Domažlice Diecézní charita Plzeň: Terénní sociální služba Domažlice Diecézní charita Plzeň: Volnočasové aktivity Duha Domácí ošetřovatelská péče Miroslava Lukášková Domov důchodců Kdyně MCT CZ o.s. Osoby bez přístřeší Osoby v krizi Oběti násilí Matky s dětmi v tísni a těhotné ženy uživatelů v r matek + kontaktů v r dětí matek + 22 dětí 18 uživatelů v r (1. pol.) 12 matek + kontaktů v r (1. pol.) 17 dětí 8 12 matek + 17 dětí 8 Azylové domy Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Základní sociální poradenství Odborné sociální poradenství Telefonická krizová pomoc Krizová pomoc Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Terénní programy Osoby se zdravotním Senioři Rodiny s dětmi Děti a mládež ohrožené delikvencí Osoby bez přístřeší Osoby v krizi Oběti násilí Osoby propuštěné z vazby, z ústavní nebo ochranné výchovy Nezaměstnaní Uživatelé drog a rodiny uživatelů Sociální rehabilitace Osoby s tělesným Osoby s mentálním Osoby se zrakovým Osoby se sluchovým Osoby s duševním onemocněním Osoby s kombinovaným Osoby s jiným zdravotním Základní sociální poradenství 30 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP 30 Osoby s tělesným Základní sociální poradenství Osoby s kombinovaným Osobní asistence Senioři Pečovatelská služba Odlehčovací služba Osoby se zdravotním Základní sociální poradenství Senioři Domovy pro seniory Osoby s kombinovaným Základní sociální poradenství Osoby s jiným zdravotním Osobní asistence Rodiny s dětmi Raná péče Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sociálně aktivizační služby pro osoby se ZP Aktuální počet čekatelů na službu Mapují ve spolupráci se spec.školami Mapují ve spolupráci se spec.školami Eviduje KÚPK strana 13/20

14 Terénní programy Organizace Cílové skupiny uživatelů Typy poskytovaných služeb Občanské sdružení Network East West Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní odbočka SONS Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, OV Domažlice + Roska Svaz tělesně postižených, Okresní výbor Domažlice uživatelů v r kontaktů v r uživatelů v r (1. pol.) kontaktů v r (1. pol.) Osoby HIV+ a nemocní AIDS Základní sociální poradenství Cizinci nebo uprchlíci Osoby ohrožené prostitucí Odborné sociální poradenství Oběti násilí Terénní programy Osoby se zrakovým Osoby s kombinovaným Základní sociální poradenství Odborné sociální poradenství Aktuální počet čekatelů na službu Průvodcovské a předčitatelské služby Osoby se sluchovým Základní sociální poradenství Odborné sociální poradenství Osobní asistence Pečovatelská služba Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP Osoby s kombinovaným Základní sociální poradenství Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP (rekondiční pobyty) cca 30 cca 30 Osoby s tělesným Odborné sociální poradenství Osoby s kombinovaným Senioři Centra denních služeb Rodiny s dětmi Sociální rehabilitace strana 14/20

15 Přešticko Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Z přeštického regionu zasahuje do řešeného území svojí působností církevní organizace Diakonie ČCE středisko Radost Merklín. Obyvatelé Horšovskotýnska a Holýšovska mohou využívat terénní pečovatelskou službu, a to v obcích Čermná (celkem 9 uživatelů) a Poděvousy (2 uživatelé), a dále všechny služby uvedené v následující tabulce 6 : Zařízení a služby ČCE střediska Radost Merklín (rok 2007) Název zařízení (kapacita) Typ služby Cílová skupina Územní působnost Domov pro osoby se zdravotním Domečky (16 lůžek) Centrum denních služeb Merklín (15 uživatelů) Centrum denních služeb Klatovy Denní stacionář Soběkury (18 uživatelů) Denní stacionář Klatovy Chráněné bydlení Radost (8 lůžek) Chráněné bydlení Soběkury (5 lůžek) Chráněné bydlení Merklín (5 lůžek) Domov pro osoby se zdravotním Centrum denních služeb Lidé s: mentálním kombinovaným diagnózou autismus Lidé s: mentálním kombinovaným diagnózou autismus Denní stacionář Lidé s: mentálním kombinovaným diagnózou autismus Chráněné bydlení Lidé s: mentálním kombinovaným diagnózou autismus Odlehčovací služba Odlehčovací služba Lidé s: mentálním kombinovaným diagnózou autismus Plzeňský kraj U osob s diagnózou autismus také: Praha Karlovarský kraj Plzeňský kraj U osob s diagnózou autismus také: Praha Karlovarský kraj Plzeňský kraj U osob s diagnózou autismus také: Praha Karlovarský kraj Plzeňský kraj U osob s diagnózou autismus také: Praha Karlovarský kraj Celá ČR Pečovatelská služba Pečovatelská služba Senioři Merklín, Kloušov, Lhota, Buková, Poděvousy, Čermná, Krchleby, Ptenín, Otěšice, Roupov, Bolkov, Soběkury 6 Více informací o poskytovateli a službách viz Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území SO ORP Přeštice na v sekci Úřední deska. strana 15/20

16 VIII. Závěr O poskytovatelích sociálních služeb na řešeném území správního obvodu obce s rozšířenou působností Horšovský Týn a na Holýšovsku bylo zjištěno: Na řešeném území působí 4 poskytovatelé sociálních služeb, 5. poskytovatel svoji činnost oficiálně zahájí od , chráněná dílna a svaz tělesně postižených. Tito poskytovatelé se zaměřují na řešení nepříznivé sociální situace seniorů a osob se zdravotním. Seniorům a lidem se zdravotním jsou nabízeny tyto sociální služby: základní sociální poradenství, pečovatelská služba (celkem 236 uživatelů) a domov pro seniory (103 uživatelů). Služba domov se zvláštní režimem pro uživatele s duševním onemocněním bude poskytována od Kapacita služby domov pro seniory je nedostatečná, poskytovatel eviduje 76 čekatelů. V domech s pečovatelskou službou pouze menšina obyvatel využívá pečovatelskou službu. Ostatní obyvatelé jsou soběstační. Podle názoru poskytovatelů služeb jsou chybějícími články péče v regionu především služby osobní asistence, stacionář a kapacita domovů pro seniory. Zkušenost poskytovatelů naznačuje, že mnozí uživatelé využívají raději rodinné příslušníky a přátele, snaží se, aby za služby nemuseli platit. DPS ve Staňkově není bezbariérový. O nabídce a dostupnosti sociálních i dalších služeb v regionu nelze uvažovat bez zohlednění služeb poskytovaných v sousedním domažlickém regionu, kde je nabídka služeb výrazně širší. strana 16/20

17 Příloha 1 - Typologie sociálních služeb (podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) Sociální poradenství Základní sociální poradenství Sociální poradenství poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní činností všech druhů sociálních služeb; poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit. Odborné sociální poradenství Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Služby sociální péče Osobní asistence Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti; výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Pečovatelská služba Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osoba a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Tísňová péče Tísňová péče je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností. Služba obsahuje poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci, sociální poradenství, sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Průvodcovské a předčitatelské služby Průvodcovské a předčitatelské služby jsou terénní nebo ambulantní služby poskytované osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo zdravotního postižení v oblasti orientace nebo komunikace, a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Služby mohou být poskytovány též jako součást jiných služeb. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Podpora samostatného bydlení Podpora samostatného bydlení je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Odlehčovací služby Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. strana 17/20

18 Centra denních služeb V centrech denních služeb se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Denní stacionáře V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Týdenní stacionáře V týdenních stacionářích se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Domovy pro osoby se zdravotním V domovech pro osoby se zdravotním se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí atd. Domovy pro seniory V domovech pro seniory zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Domovy se zvláštním režimem V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Chráněné bydlení Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče Ve zdravotnických zařízeních ústavní péče se poskytují pobytové sociální služby osobám, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Služby sociální prevence strana 18/20

19 Raná péče Raná péče je terénní, popřípadě ambulantní služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace. Služba je zaměřena na podporu rodin a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Telefonická krizová pomoc Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami. Služba obsahuje telefonickou krizovou pomoc, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Tlumočnické služby Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované osobám s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým, které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Azylové domy Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Domy na půl cesty Domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Způsob poskytování sociálních služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Kontaktní centra Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popřípadě terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek. Služba obsahuje sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Krizová pomoc Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou situaci vlastními silami. Na základě rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí nebo zákazu vstupu do něj vydaného podle zvláštního právního předpisu, je osobě ohrožené násilným chováním vykázané osoby nabídnuta pomoc do 48 hodin od doručení opisu tohoto rozhodnutí. V tomto případě je součástí služby koordinace pomoci poskytované orgány veřejné správy a dalšími právnickými a fyzickými osobami osobě ohrožené útokem. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Nízkoprahová denní centra Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby bez přístřeší. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let a ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována osobám anonymně. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Noclehárny Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a poskytnutí přenocování. Služby následné péče Služby následné péče jsou terénní služby poskytované osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly strana 19/20

20 ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, které abstinují. Služba obsahuje sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním ohroženým sociálním vyloučením. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Sociálně terapeutické dílny Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností. Terapeutické komunity Terapeutické komunity poskytují pobytové služby i na přechodnou dobu pro osoby závislé na návykových látkách nebo osoby s chronickým duševním onemocněním, které mají zájem o začlenění do běžného života. Služba obsahuje poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Terénní programy Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být osobám poskytována anonymně. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb. Služba poskytovaná formou terénních nebo ambulantních služeb obsahuje nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Služba poskytovaná formou pobytových služeb v centrech sociálně rehabilitačních služeb obsahuje navíc poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy a pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. strana 20/20

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Pracovní verze, srpen 2011 Text neprošel jazykovou korekturou. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní Čechy Obsah 1. Předmět

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Odborné sociální poradenství ( 37 odst. 3 ZSS, 4 vyhlášky)

Odborné sociální poradenství ( 37 odst. 3 ZSS, 4 vyhlášky) Příloha č. 3 Přehled druhů sociálních služeb, jejich cílových skupin dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, forem poskytování, způsob stanovení kapacity

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Realizační plán na rok 2008

Realizační plán na rok 2008 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Realizační plán na rok

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období let 2010 2014 1 MOTTO: Smyslem plánování je.. aby lidé

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Původní požadavek na Plzeňský kraj Pečovatelská služba Kč Kč Kč Kč

Původní požadavek na Plzeňský kraj Pečovatelská služba Kč Kč Kč Kč Rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 - Plzeňský kraj" Poskytovatel

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Sociální služby a příspěvek na péči

Sociální služby a příspěvek na péči Sociální služby a příspěvek na péči Duben 2009 České předsednictví V Radě EU Sociální služby a příspěvek na péči Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Ministerská konference o sociálních

Více

Požadavek/ Maximální možná výše požadavku v rámci dofinancování

Požadavek/ Maximální možná výše požadavku v rámci dofinancování Příloha č. 1 - Příjemci dotací Dofinancování v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 - Plzeňský

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Zásobník projektů. Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku Zásobník projektů

Zásobník projektů. Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku Zásobník projektů Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Obsah: I. O zásobníku projektů...

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 166/2007 Sb. a č. 340/2007 Sb. Ministerstvo práce a

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

FINANČNÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O.

FINANČNÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O. Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Přeštice, DSO Úhlava a mikroregionu Běleč CZ.1.04/3.1.03/45.00087 Tento projekt je podpořen finančními prostředky z ESF

Více

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava 2016 ÚVOD Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve

Více

Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny

Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI Údaje o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb jsou platné k 15. 10. 2010 Aktuální informace o sociálních službách jsou dostupné na: http://iregistr.mpsv.cz

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY NA OBDOBÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY NA OBDOBÍ ² ±¾¼±¾3 îðïïšîðïë Æ ½±ª» æ ò ó ±»½²± ò½ KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY NA OBDOBÍ 2011-2015 - NÁVRHOVÁ ČÁST FINAL VERZE k 20. 05. 2011 (po jazykové

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN

NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOIÁLNÍH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN Proces optimalizace sítě sociálních služeb reaguje na potřebu vytvořit udržitelnou a efektivní síť služeb nezbytných pro sociální stabilitu

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne ZK-05-2016-130, př. 7 počet stran: 5 Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 2 ze dne 13. 9. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Pardubický kraj stanovil pro výpočet optimálního a reálného návrhu kritérium pro každý

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Příloha č. 2 : Ince o poskytovateli Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Identifikace IČO Druh Kapacita Farní charita Aš 3160752 64839991 azylové domy Domov sv. Zdislavy pro matky s

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dobrý den, obracíme se na Vás s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jste spokojeni se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou

Více

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Individuální projekt Jihomoravského kraje Z.1.04/3.1.00/9.00002 s názvem OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOIÁLNÍH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Okresní multidisciplinární tým (dále MT) vznikl z iniciativy Jihomoravského

Více

Vykazování sociálních služeb

Vykazování sociálních služeb OKsystem s.r.o. Na Pankráci 125, 140 21 Praha 4, IČ 27373665 Projekt APV OKslužby - poskytovatel Dokument Odpovědná osoba Klasifikace: Ing. Radomír Martinka CHRÁNĚNÉ Záznamy o verzích a popis změn Verze

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava 2017 ÚVOD Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Komunitní plánování OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Poskytovatelé registrovaných sociálních

Více

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba)

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba) Příloha č. 5 k 5/ZM/2016 A. Poskytovatelé sociální služby, kteří mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb ( 85 zákona o

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

Kontaktní osoba: Mgr.Helena Kosová manažerka firmy, mobil: 602 751 988 e-mail: kosova@financecb.cz

Kontaktní osoba: Mgr.Helena Kosová manažerka firmy, mobil: 602 751 988 e-mail: kosova@financecb.cz Zadavatel: Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice IČ: 26663091 Zastoupeno: panem Josefem Bláhovcem, předsedou sdružení www.chanceinnature.cz Kontaktní

Více

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Služby sociální prevence 53 Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto

Více

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 Obsah Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 ČÁST I. Podmínky poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči.... 13 1. Příspěvek na péči... 14 1.1

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Plzeňský kraj Škroupova 1760/18 Plzeň 3-Jižní Předměstí

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 1 ze dne 2. 2. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 Čl. 1 Změnové ustanovení 1) Článek

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb.

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV Tato analýza vznikla v rámci projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na okrese Benešov, který je podporován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska

Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska 2011 ÚVODNÍ SLOVO SLOVO ÚVODEM Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb. Předkládaný aktualizovaný adresář Vám přináší informace

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1736 ze dne 23. 10. 2012 IČO Název žadatele Číslo registrace socální služby Program J1 grant nad 200 000,- Kč Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2012 Grant

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Pečovatelská služba města Chodova adresa: Komenského 1077, 357 35 Chodov oprávněná osoba: Ing. Josef Hora, starosta města www.mestochodov.cz pecovatelskasluzba@mestochodov.cz

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Uherském Brodě

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Uherském Brodě Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Uherském Brodě Projekt Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00035 Tento projekt je financován

Více

Novela zákona o sociálních službách, změna druhů sociálních služeb

Novela zákona o sociálních službách, změna druhů sociálních služeb Novela zákona o sociálních službách, změna druhů sociálních služeb Mgr. Jan Vrbický vedoucí oddělení koncepce sociálních služeb Ministerstvo práce a sociálních věcí 1 Cíle a základní idea novely Zpřehlednění

Více

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. REALIZAČNÍ PLÁN pro roky

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

SEKUNDÁRNÍ ANALÝZA POSKYTOVATELŮ A POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA ZA ROK 2005

SEKUNDÁRNÍ ANALÝZA POSKYTOVATELŮ A POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA ZA ROK 2005 SEKUNDÁRNÍ ANALÝZA POSKYTOVATELŮ A POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA ZA ROK 2005 TATO ANALÝZA BYLA ZPRACOVÁNA V RÁMCI PROJEKTU KP OSTRAVA, REG. ČÍSLO CZ 04.1.05/3.2.81.3/3891, KTERÝ JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 Plzeňský kraj pro právnické

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov Novela zákona o sociálních službách Mgr. Veronika Himlová 13. 9. 2016, Jirkov 1 Harmonogram Vnější připomínkové řízení září - říjen 2016 Předpokládaná účinnost 2. pol. 2017 2 Konzultační proces Na přípravě

Více

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Popis intervencí/činností sociálních služeb Třetím dílčím úkolem aktivity je navrhnout systém sledování poskytovaných intervencí (činností) a jejich

Více