Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2008"

Transkript

1 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2008 Schváleno usnesením VRR č. 261/2009 na jednání dne OBSAH Textová část strana 1. Obecná východiska 3 2. Základní charakteristiky finančního hospodaření 3 3. Souhrnná bilance příjmů a výdajů 4 4. Výsledek hospodaření 7 5. Dotace poskytnuté ze státního rozpočtu 8 6. Dotace poskytnuté z rozpočtu krajů Dotace poskytnuté příjemcům z rozpočtu RRRSJ Mimorozpočtové zdroje fondy, úvěry Zpráva o majetku Významné vlivy působící na finanční hospodaření Přezkoumání hospodaření 13 Přílohy počet stran Příloha č. 1 Výkaz Fin 2 12 M pro hodnocení plnění rozpočtu 17 Příloha č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 5 1

2 Seznam použitých zkratek DSO Dobrovolný svazek obcí MF Ministerstvo financí MMR Ministerstvo pro místní rozvoj PAS Pověřený auditní subjekt ROP JZ - Regionální operační program NUTS II Jihozápad RRRSJ Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad SR Státní rozpočet TA SROP Technická asistence Společný regionální operační program TP Technická pomoc UZ Účelový znak Úřad RRRSJ Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ÚSC Územní samosprávný celek Výbor RRRSJ Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad 2

3 1. Obecná východiska Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen RRRSJ) hospodaří podle vlastního rozpočtu za podmínek stanovených v zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a vede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a prováděcí vyhlášky č. 505/2002 Sb. jako územní samosprávný celek. Na základě ustanovení 17 zákona č. 250/2000 Sb. musí po skončení kalendářního roku zpracovat údaje o ročním hospodaření do závěrečného účtu. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření a hospodaření s majetkem. Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob. RRRSJ je povinna dle ustanovení 16a zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok Ministerstvem financí ČR. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání. Kladný výsledek hospodaření se převádí dle 5 zákona č. 250/2000 Sb. k použití v dalším roce. Hospodaření RRRSJ vychází ze způsobu financování a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále jen ROP JZ), které je založeno primárně na poskytování dotací z rozpočtu RRRSJ konečným příjemcům na realizaci projektů. Zdrojem pro tyto dotace poskytované RRRSJ jsou především dotace ze státního rozpočtu a z rozpočtu Jihočeského a Plzeňského kraje, které zároveň tvoří hlavní zdroj příjmů RRRSJ. 2. Základní charakteristiky finančního hospodaření Rozpočet RRRSJ na rok 2008 byl Výborem RRRSJ schválen dne jako vyrovnaný, s objemem příjmů i výdajů ve výši ,- Kč. Rozpočet po změnách k činil v příjmech ,67 Kč a ve výdajích ,95 Kč. Celkem bylo v roce 2008 provedeno 64 rozpočtových opatření. Skutečné příjmy po konsolidaci dosáhly objemu ,66 Kč a výdaje po konsolidaci objemu ,67 Kč. Veškeré výdaje byly pokryty z dotací ze SR nebo od krajů, příp. z vlastních prostředků RRRSJ. V roce 2008 nebyl čerpán žádný úvěr či půjčka a nebyla přijata žádná finanční výpomoc. Také nebyly spláceny žádné úvěry či půjčky z minulých let. Nejzásadnější změny rozpočtu souvisely s dotacemi poskytovanými na podporu projektů realizovaných v rámci ROP JZ z Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen MMR). V únoru 2008 MMR vydalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2008 na částku 4 608,45 mil. Kč, na jehož základě byl objem rozpočtu navýšen. V závěru roku pak byla výše dotace ze strany MMR upravena dle Žádosti o vydání Rozhodnutí o změně, kterou podávala RRRSJ v souladu s podmínkami dotace stanovenými poskytovatelem. Objem dotace byl Rozhodnutím o změně snížen na 154,20 mil. Kč (návazně byl upraven i rozpočet), přičemž rozdíl MMR převedlo prostřednictvím nároku z nespotřebovaných výdajů do roku 2009 a tyto prostředky bude možno, v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., využít následně v roce 2009, respektive se staly součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok Další objemově významná úprava rozpočtu souvisela se zapojením dotací od Jihočeského a Plzeňského kraje poskytnutých na základě smluv na spolufinancování národního podílu projektů ROP JZ. Po zapojení části výsledku hospodaření za rok 2007, převážně na pokrytí výdajů v rámci finančního vypořádání dotací od krajů za rok 2007, se rozpočet stal schodkovým. Rozpočet byl rovněž v příjmech i výdajích navýšen o dotaci poskytnutou Ministerstvem financí (dále jen MF) na financování osobních nákladů auditorů pověřeného auditního subjektu (dále jen PAS), kterým je RRRSJ. Přehled objemu rozpočtu a vliv rozpočtových opatření ukazuje tabulka č. 1, která vychází z Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu regionálních rad Fin 2-12M. 3

4 Tab. 1 - Objem příjmů a výdajů v roce 2008 (po konsolidaci) Upravený Schválený Skutečnost Ukazatel rozpočet rozpočet k k (v Kč) Plnění uprav. rozpočtu v % Příjmy , , ,66 102,2 Výdaje , , ,67 72,0 Saldo 0, , ,99 - Rozdíl mezi upraveným rozpočtem příjmů a výdajů je dán zapojením třídy 8 v souvislosti s vratkou nevyčerpaných dotací Plzeňskému a Jihočeskému kraji v rámci finančního vypořádání za rok 2007 a zapojením části výsledku hospodaření za rok 2007 do rozpočtu 2008 po schválení závěrečného účtu RRRSJ za rok 2007 Výborem RRRSJ. Kladného salda skutečných příjmů proti výdajům ve výši ,6 tis. Kč je dosaženo vlivem vyššího plnění příjmů oproti upravenému rozpočtu (102,2 %) a nižším čerpáním běžných i kapitálových výdajů oproti upravenému rozpočtu (čerpání na 72,0 %) vč. započtení rozpočtových rezerv. Zůstatek na běžných účtech k činil ,26 Kč a zůstatek na depozitním účtu ,62 Kč, jenž představoval prostředky na mzdy za měsíc prosinec 2008 vyplácené v lednu Souhrnná bilance příjmů a výdajů Podrobnější přehled o hospodaření ve Výkazu FIN 2-12M tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu, níže v tabulce č. 2 jsou uvedeny agregované údaje v členění dle položek rozpočtové skladby. Tab. 2 Souhrnná bilance příjmů a výdajů po konsolidaci Schválený Pol. Text rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost (v Kč) S/RU % 2141 Příjmy z úroků (část) , , ,51 339, Přijaté sankční platby , Přijaté pojistné náhrady , ,00 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,58 152,6 N E D A Ň O V É PŘÍJMY , , ,99 342, Ost.neinv. přij. transfery ze SR , , ,82 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , ,74 100, Ost.inv. přij. transfery ze státního rozpočtu , , ,72 100, Investiční přijaté transfery od krajů , , ,39 100,0 P Ř I J A T É D O T A C E , , ,67 100,0 P Ř Í J M Y C E L K E M , , ,66 102, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 97, Ostatní osobní výdaje , , ,00 99, Odstupné , ,00 0,00 0, Pov. poj.na sociální zabezpečení , , ,00 89, Povinné pojistné na veř. zdravotní poj , , ,00 95, Povinné pojistné na úrazové pojištění , , ,00 86, Odměny za užití duševního vlastnictví , ,00 100, Ochranné pomůcky , ,00 0,00 0, Léky a zdravotnický materiál 3 000, , ,00 82, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,87 48,3 4

5 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,73 90, Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,70 84, Studená voda , , ,43 34, Teplo , , ,42 32, Elektrická energie , , ,88 64, Pohonné hmoty a maziva , , ,69 74, Služby pošt , , ,50 94, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,68 75, Služby peněžních ústavů , , ,30 73, Nájemné , , ,00 81, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,80 83, Služby školení a vzdělávání , , ,70 86, Nákup ostatních služeb , , ,65 79, Opravy a udržování , , ,86 70, Programové vybavení , , ,50 61, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,55 88, Pohoštění , , ,02 59, Účastnické poplatky na konference , , ,25 38, Ostatní nákupy jinde nezařazené , ,00 0,00 0, Odvod za nezaměstnávání zdr.post , ,00 100, Neivn.tra.nefinančním podn.subj.- PO , ,92 99, Neinv.transf.obecně prospěšným spol , ,00 100, Neinv.transf.občanským sdružením , ,00 64, Neinv.transf.církvím a náboženským spol ,26 0,00 0, Neinvestiční transfery obcím , ,92 100, Neinvestiční transfery krajům , ,00 100, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 7 000, , ,00 60, Výdaje z fin.vyp. m. let mezi RR a kraji , ,66 100, Nespecifikované rezervy , ,70 0,00 0, Ostatní neinv. výdaje jinde nezařazené , ,11 100,0 B Ě Ž N É V Ý D A J E , , ,14 65, Programové vybavení , , ,25 97, Stroje, přístroje a zařízení , , ,16 70, Dopravní prostředky , ,00 97, Výpočetní technika , , ,00 37, Inv.tra.nefin.podnik.subjektům - PO , ,20 94, Inv. transfery obecně prospěšným spol , ,99 100, Inv. transfery občanským sdružením ,75 0,00 0, Inv. transfery církvím a nábož. spol ,64 0,00 0, Investiční transfery obcím , ,22 100, Investiční transfery krajům , ,71 100, Rezervy kapitálových výdajů , ,08 0,00 0,0 K A P I T Á L O V É VÝDAJE , , ,53 77,3 V Ý D A J E C E L K E M , , ,67 72,0 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 0, , ,99-5

6 Analýza příjmové strany bilance Celkové skutečné příjmy po konsolidaci ( ,66 Kč) tvořily z 96,9 % transfery přijaté ze státního rozpočtu ( ,54 Kč) a z rozpočtu Jihočeského a Plzeňského kraje (celkem ,13 Kč). Zbývající 3,1 % představují nedaňové příjmy ( ,99 Kč). Ty jsou tvořeny především z přijatých úroků, a to v celkovém objemu 5 154,27 tis. Kč. Z toho 4 795,06 tis. Kč představují úroky z dotací poskytnutých od MMR, které jsou dle pokynů poskytovatele využívány na část národního financování ROP JZ. V roce 2008 byly přijaty první smluvní pokuty od příjemců za porušení smluvních podmínek, a to ve výši 590,99 tis. Kč. Zbývající část vlastních příjmů, tj. 390,09 tis. Kč, tvoří přijatá pojistná plnění a náhrady. Strukturu příjmů vyjadřuje tabulka č. 3. Tab. 3 - Přehled příjmů vč. konsolidace Upravený Příjem rozpočet (v Kč) Skutečnost Daňové příjmy 0,00 0,00 Nedaňové příjmy , ,99 Kapitálové příjmy 0,00 0,00 Přijaté transfery , ,49 Příjmy celkem před konsolidací , ,48 Konsolidace příjmů ,82 Příjmy celkem po konsolidaci , ,66 Konsolidaci příjmů v roce 2008 tvoří převody mezi účty RRRSJ v objemu ,82 Kč, přičemž tyto převody se nerozpočtují. Součástí převodů jsou i prostředky poskytnuté formou ex-ante plateb na projekty technické pomoci (dále jen TP) realizované RRRSJ. Celkové příjmy po konsolidaci jsou oproti roku 2007, kdy činily ,34 Kč, o ,32 Kč vyšší převážně z důvodu zahájení proplácení projektů příjemcům. Analýza výdajové strany bilance Celkové výdaje po konsolidaci za rok 2008 dosáhly ,67 Kč, což představuje nárůst ve výši ,48 Kč oproti výdajům roku 2007, které činily ,19 Kč. Toto souvisí především se zahájením poskytování dotací formou ex-post plateb z rozpočtu RRRSJ příjemcům na základě předložených žádostí o platbu. Rozdělení výdajů je obsaženo v tabulce č. 4. Tab. 4 Přehled výdajů vč. konsolidace Upravený Výdaj rozpočet (v Kč) Skutečnost Běžné výdaje , ,96 Kapitálové výdaje , ,53 Výdaje celkem před konsolidací , ,49 Konsolidace výdajů ,82 Výdaje celkem po konsolidaci , ,67 Konsolidaci výdajů v roce 2008 tvoří převody vlastním rozpočtovým účtům RRRSJ a činí ,82 Kč, přičemž tyto převody se nerozpočtují. Konsolidační výdaje jsou ve stejné výši jako konsolidační příjmy viz výše. 6

7 V prioritních osách 1 3 bylo podpořeno 8 projektů v celkovém objemu ,71 tis. Kč a realizované způsobilé výdaje projektů TP (prioritní osa 4) dosáhly výše ,56 tis. Kč. Projekty TP předkládané v rámci této prioritní osy pokrývají náklady na efektivní řízení, kontrolu a monitorování čerpání finančních prostředků ROP JZ (tj. výdaje spojené s provozem Úřadu RRRSJ, zajišťováním činnosti Výboru RRRSJ a Monitorovacího výboru RRRSJ) a na podporou zvyšování absorpční kapacity regionu Jihozápad. Ostatní výdaje související s činností RRRSJ v objemu 7 763,77 tis. Kč zahrnují především finanční vypořádání za rok 2007, výdaje nezahrnuté do způsobilých výdajů projektů TP a výdaje na osobní náklady auditorů PAS hrazené z dotace od MF. Strukturu výdajů vyjadřuje tabulka č. 5. Tab. 5 Struktura výdajů Výdaj (v Kč) Objem Výdaje na dotace příjemcům v prioritních osách ,96 Způsobilé výdaje hrazené v rámci projektů TP ROP JZ ,55 Nezpůsobilé a ostatní výdaje ,50 Výdaje na auditory PAS ,00 Výdaje v rámci finančního vypořádání za rok 2007 a vratka předfinancování projektu TA SROP krajům ,66 Celkem ,67 4. Výsledek hospodaření Ve výkazu Fin 2-12M pro hodnocení plnění rozpočtu byl za rok 2008 vykázán přebytek příjmů nad výdaji v objemu ,99 Kč, přičemž do plnění příjmů nejsou zahrnuty financující operace na položkách třídy 8 (tj ,28 Kč), což jsou prostředky zapojené do rozpočtu 2008 v rámci závěrečného účtu za rok V účetním výkazu Rozvaha činí účetně vykázaný hospodářský výsledek ,99 Kč, což je rozdíl mezi zúčtovanými příjmy v objemu ,66 Kč (účet 217) a výdaji ,67 Kč (účet 218) za období od do Účetní a rozpočtový výsledek hospodaření se tak rovnají. Při souhrnu výsledků hospodaření za předchozí roky 2006 a 2007 ve výši ,27 Kč a výsledku hospodaření za rok 2008 ve výši ,99 Kč pak činí kumulovaný výsledek hospodaření k celkově ,26 Kč. Při návrhu rozdělení výsledku hospodaření byly brány v úvahu podmínky stanovené poskytovateli jednotlivých dotací pro jejich využití a finanční vypořádání a také podmínky stanovené pro realizaci projektů TP. Část výsledku hospodaření, odpovídající v roce 2008 přijatým smluvním pokutám za porušení podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace od RRRSJ, je navržena k zapojení do rozpočtu k využití dle rozhodnutí Výboru RRRSJ o vrácení zpět příjemcům (usnesení č. 242/2009). Další část, která odpovídá v roce 2008 přijatým vyúčtováním záloh a pojistným plněním, je navržena k využití na krytí části výdajů projektů TP v roce 2009 v souladu s podmínkami pro TP. Zbývající část výsledku hospodaření je navrhováno ponechat bez zapojení do rozpočtu Podrobněji viz tabulka č.6. 7

8 Tab. 6 Návrh na rozdělení výsledku hospodaření (v Kč) 1 Kumulovaný výsledek hospodaření k ,27 2 Výsledek hospodaření za rok ,99 3 Kumulovaný výsledek hospodaření k (ř ) ,26 4 Povinné využití části výsledku hospodaření představující dotační prostředky, a to v souladu s podmínkami stanovenými poskytovateli dotací (ř ) ,03 5 Vratky v rámci finančního vypořádání za rok 2008 (ř ) ,72 6 na vratku nevyčerpané části dotace MF (na PAS) a MMR ,69 7 na vratku nevyčerpané části dotace Jihočeskému kraji při FV ,42 8 na vratku nevyčerpané části dotace Plzeňskému kraji při FV ,61 9 Převod nevyužitých prostředků dotace MMR a úroků z dotací od MMR poskytnutých formou ex-ante plateb v roce 2008 na projekty TP do roku ,22 10 Převod nevyužitých částí dotací od krajů dle dotačních podmínek do roku ,61 Převod úroků z dotací od MMR do roku 2009 k využití dle podmínek poskytovatele (na 11 spolufinancování národního podílu projektů) ,48 Výsledek hospodaření k rozdělení - snížen o povinné využití výsledku 12 hospodaření (ř. 3-4) ,23 13 Zapojení části výsledku hospodaření do rozpočtu 2009 (ř ) ,48 Přijatá vyúčtování záloh a pojistná plnění v roce 2008 k využití na 14 krytí části výdajů projektů TP v roce 2009 (návrh RO č. 11/V bod a) ,58 Přijaté smluvní pokuty za porušení podmínek Smlouvy o 15 podmínkách poskytnutí dotace od RRRSJ k využití dle usnesení VRR RRRSJ č. 242/2009 o vrácení zpět příjemcům (návrh RO č. 11/V bod b) ,90 16 Nezapojená část výsledku hospodaření (ř ) ,75 17 Zůstatek výsledku hospodaření (ř ) 0,00 5. Dotace poskytnuté ze státního rozpočtu Dotace na podporu projektů realizovaných v rámci ROP JZ je poskytována z kapitoly MMR, a to na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU (UZ a 17850), a na spolufinancování národního podílu (UZ a 17841). Celkem bylo v průběhu roku na tyto účely přijato tis. Kč. Z této částky bylo v prosinci 2008 vráceno na účet poskytovatele ,57 tis. Kč, proto výsledná poskytnutá dotace k činila ,43 tis. Kč, což znázorňuje tabulka č. 7. 8

9 Tab. 7 - Dotace na podporu projektů realizovaných v rámci ROP JZ (v Kč) Účelový znak (UZ) Text Poskytnuto k Vráceno v průběhu roku Skutečně použito k Rozdíl ROP Jihozápad program č NIV EU , , ,30 0, ROP Jihozápad program č NIV SR , , ,67 0, ROP Jihozápad program č IV EU , , ,13 0, ROP Jihozápad program č IV SR , , ,55 0,04 Celkem , , ,65 0,69 Vrácení části poskytnutých finančních prostředků proběhlo v návaznosti na pokyny MMR, které vždy k daného rozpočtového roku požaduje zpracovat finanční bilanci čerpání poskytnuté dotace vč. plánovaných výdajů do konce roku, a nevyužité prostředky vrátit zpět. Zároveň bylo ze strany poskytovatele vydáno Rozhodnutí o změně a přidělená dotace na rok 2008 ve výši 4,608 mld. Kč byla upravena na ,43 tis. Kč. V průběhu implementace ROP JZ v roce 2008 bylo na ex-post platby na základě přeložených žádostí o platbu v prioritních osách 1 3 z této dotace využito celkem ,75 tis. Kč. Na prioritní osu 4, v níž jsou realizovány projekty na efektivní implementaci ROP JZ (oblast podpory 4.1) a na podporu zvyšování absorpční kapacity (oblast podpory 4.2), kde je příjemcem sama RRRSJ, bylo na ex-ante platby z dotace využito ,17 tis. Kč (jedná se o převod ex-ante plateb na účet TP snížený o vratky výdajů financovaných na projekt 2008 v roce 2007). Zbývající část dotace byla využita na kompenzaci výdajů uskutečněných v rámci projektů TP v roce 2007, které byly v daném roce předfinancovány z prostředků RRRSJ, přičemž celkový objem kompenzace činil 700,50 tis. Kč. Nevyčerpané části dotace poskytnuté na část národního spolufinancování v objemu 0,65 Kč u neinvestic (UZ 17377) a 0,04 Kč u investic (UZ 17841) byly vráceny v únoru 2009 v rámci finančního vypořádání za rok Naopak u neinvestiční dotace na předfinancování způsobilých výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU (UZ 17083), byla skutečná potřeba dotace ke krytí výdajů vyšší o 0,14 Kč. Stejně jako při finančním vypořádání za rok 2007 budou tyto prostředky zkompenzovány z dotace na rok Důležité je upozornit na skutečnost, že dle podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace od MMR se pro účely finančního vypořádání za použité prostředky pokládají i prostředky poskytnuté formou ex-ante plateb na jednotlivé projekty, a to včetně projektů realizovaných RRRSJ (tj. na projekty TP). Na projekty RRRSJ jsou dotace převáděny prostřednictvím převodových položek, které vstupují do konsolidace výdajů (tzv. konsolidační položky), a nejsou tak součástí vynaložených výdajů za daný rok. To znamená, že z pohledu finančního vypořádání jsou použité prostředky vyšší než údaje o čerpání dotací uvedené ve finančních výkazech na konkrétních položkách rozpočtové skladby. Ve výkazech se ve výdajích po konsolidaci projevují pouze konkrétní vynaložené výdaje vznikající v souvislosti s realizací projektů TP, nikoli prostředky převedené formou ex-ante plateb na základě žádostí o platbu. Kromě dotací od MMR na financování ROP JZ byla RRRSJ příjemcem i dalších dotací ze státního rozpočtu, které jsou uvedeny v tabulce č. 8 a komentovány pod tabulkou. 9

10 Tab. 8 - Ostatní dotace přijaté ze státního rozpočtu UZ Text Poskytnuto k Vráceno v průběhu roku Skutečně použito k (v Kč) Rozdíl Pověřené auditní subjekty - RR Jihozápad EU ,00 0, , , Pověřené auditní subjekty - RR Jihozápad SR ,00 0, , , SROP - Technická asistence - SR - NIV ,05 0, ,05 0, SROP - Technická asistence - EU - NIV ,15 0, ,15 0,00 Celkem ,20 0, , ,00 Od MMR byla na základě Rozhodnutí přijata dotace ve výši 284,67 tis. Kč na výdaje související s projektem Technická asistence SROP RRRSJ limitované výdaje (UZ a 17490), které byly v roce 2006 a 2007 předfinancovány z prostředků RRRSJ (z dotací od krajů) a nárokovány v rámci programu 21711A - Společný regionální operační program. Po obdržení na účty RRRSJ byly prostředky vráceny zpět krajům. Třetím typem dotace poskytnuté ze SR v roce 2008 byla dotace od MF na financování osobních nákladů PAS v objemu 975 tis. Kč, v souladu s usnesením vlády č. 760/2007 a usnesením vlády č. 884/2007. V roce 2008 nebyla z dotace využita část ve výši 55,3 tis. Kč a k této částce ještě v roce 2009 přibylo 4,28 tis. Kč, které představují z důvodu nemoci nevyužité prostředky na výplaty prosincových mezd zaměstnanců PAS převedené v prosinci 2008 na depozitní účet. Celková nevyčerpaná část dotace ve výši 59,58 tis. Kč byla vrácena dle pokynů poskytovatele a v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb. v rámci finančního vypořádání v lednu Dotace poskytnuté z rozpočtu krajů S Jihočeským a Plzeňským krajem má RRRSJ uzavřeny smlouvy o poskytnutí dotace, kde jsou upraveny jejich objemy, podmínky a termíny pro jejich poskytování a vypořádávání. Oba kraje poskytují v zásadě dva typy dotací, první část je určena na zajištění spolufinancování z veřejných zdrojů u projektů ROP JZ pro prioritní osy 1 3, druhá část pak na spolufinancování národního podílu projektů TP a na krytí nezpůsobilých výdajů. Poskytnuté dotace od Jihočeského kraje v roce 2008 Tab. 9 Dotace přijaté od Jihočeského kraje Poskytnutá dotace Poskytnuto k Skutečně použito k Rozdíl (v Kč) Neinvestiční , , ,35 z toho na projekty os , , ,81 na projekty TP a nezpůsobilé výdaje , , ,54 Investiční , , ,53 z toho na projekty os , , ,47 na projekty TP a nezpůsobilé výdaje , , ,06 Celkem , , ,88 Celková výše poskytnuté dotace od Jihočeského kraje za rok 2008 činí v souladu s uzavřenou Rámcovou smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje 6 537,17 tis. Kč. 10

11 Částka 1 537,17 tis. Kč byla poskytnuta na zajištění spolufinancování z veřejných zdrojů u projektů ROP JZ pro prioritní osy 1 3, přičemž v roce 2008 bylo využito 626,48 tis. Kč, převedeno k využití do roku 2009 bylo v souladu s Rámcovou smlouvou 910,37 tis. Kč a 324,82 Kč bylo vráceno v rámci finančního vypořádání v únoru Druhá část tis. Kč byla poskytnuta na spolufinancování způsobilých (podíl 7,5 % způsobilých výdajů) a nezpůsobilých výdajů vzniklých v rámci realizace projektů TP (prioritní osa 4), přičemž v roce 2008 bylo využito 1 508,22 tis. Kč, zbývající částka 3 491,78 tis. Kč byla vrácena v rámci finančního vypořádání v únoru Poskytnuté dotace od Plzeňského kraje v roce 2008 Tab. 10 Dotace přijaté od Plzeňského kraje (v Kč) Poskytnutá dotace Poskytnuto k Skutečně použito k Rozdíl Neinvestiční , , ,63 z toho na projekty os , , ,07 na projekty TP a nezpůsobilé výdaje , , ,56 Investiční , , ,13 z toho na projekty os , , ,08 na projekty TP a nezpůsobilé výdaje , , ,05 Celkem , , ,76 Celková výše poskytnuté dotace od Plzeňského kraje za rok 2008 činí v souladu s uzavřenou Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje tis. Kč. Částka tis. Kč byla poskytnuta na zajištění spolufinancování z veřejných zdrojů u projektů pro prioritní osy 1 3, přičemž v roce 2008 bylo využito 626,48 tis. Kč a převedeno k využití do roku 2009 bylo v souladu se Smlouvou ,52 tis. Kč. Druhá část tis. Kč byla poskytnuta na spolufinancování způsobilých (podíl 7,5 % způsobilých výdajů) a nezpůsobilých výdajů vzniklých v rámci realizace projektů TP (prioritní osa 4), přičemž v roce 2008 bylo využito 1 508,22 tis. Kč, zbývající částka 3 491,78 tis. Kč byla vrácena v rámci finančního vypořádání v lednu Dotace poskytnuté příjemcům z rozpočtu RRRSJ V roce 2008 byly z rozpočtu RRRSJ poskytnuty dotace na realizaci projektů v rámci prioritních os 1 3 ROP JZ formou ex-post plateb v celkovém objemu ,71 tis. Kč. Přehled podpořených projektů je uveden v tabulce č

12 Tab. 11 Dotace poskytnuté z rozpočtu RRRSJ za rok 2008 na projekty ROP JZ v prioritních osách 1-3 Příjemce Projekt číslo a název Dotace v Kč Šumavaplan, spol. s r.o. CZ.1.14/3.2.00/ Stavební úpravy objektu zámku čp ,20 Ivan Svatoš a. s. CZ.1.14/3.1.00/ Harmony Club Písek ,92 Jihočeský kraj IDS Jižní Čechy a Jihočeská karta - CZ.1.14/1.2.00/ Studie IDS ,00 Základní škola Bernarda Bolzana CZ.1.14/2.4.00/ Bolzanova barevná škola ,99 Jihočeský kraj CZ.1.14/1.1.00/ Silnice II/145 u Kratochvíle ,71 Město Kaplice CZ.1.14/1.5.00/ Rekonstrukce komunikací v Kaplici ,67 Město Touškov Rekonstrukce a modernizace ZŠ CZ.1.14/2.4.00/ Město Touškov ,47 Město Nová Bystřice Modernizace místních komunikací v CZ.1.14/1.5.00/ Nové Bystřici ,00 Celkem ,96 Na prioritní osu 4, v níž jsou realizovány projekty na efektivní implementaci ROP JZ (oblast podpory 4.1) a na podporu zvyšování absorpční kapacity (oblast podpory 4.2), kde je příjemcem sama RRRSJ, bylo formou ex-ante plateb převedeno ,21 tis. Kč (uskutečněné převody na účet TP v roce 2008 jsou zde snížené o vratky výdajů proplacených na projekt 2008 v roce 2007, tzn. převedené zpět na základní běžné účty RRRSJ). 8. Mimorozpočtové zdroje fondy, úvěry RRRSJ v roce 2008 nezřizovala žádný peněžní fond pro konkrétní účely a nečerpala žádný úvěr. 9. Zpráva o majetku RRRSJ vykazuje k v účetnictví dlouhodobý majetek v celkové hodnotě ,53 Kč v následující struktuře: Nehmotný majetek - dlouhodobý ,91 Kč - drobný dlouhodobý ,24 Kč Hmotný majetek - dlouhodobý ,30 Kč - drobný dlouhodobý ,08 Kč Finanční majetek - dlouhodobý 0,00 Kč RRRSJ nevlastní žádný nemovitý majetek. RRRSJ rovněž využívá na základě smlouvy o výpůjčce majetek zapůjčený od Jihočeského kraje v účetní hodnotě ,50 Kč. Jedná se o majetek pořízený v rámci projektu Technická asistence SROP pro činnost Sekretariátu RRRSJ, který ukončil svou činnost v polovině roku 2006, a tento majetek je nyní na základě výše zmíněné smlouvy užíván RRRSJ. Dále RRRSJ využívá pronajaté archivační skříně od majitele budovy Úřadu RRRSJ, kterým je Immorent Orange s. r. o., v celkové hodnotě ,40 Kč a v budově Úřadu RRRSJ v Českých Budějovicích instalovala horizontální žaluzie v hodnotě ,- Kč, které vzhledem k pořizovací ceně nepředstavují technické zhodnocení cizího majetku a jsou vedeny na podrozvahové evidenci. 12

13 10. Významné vlivy působící na finanční hospodaření Z hlediska vykazování a vypořádávání dotací od MMR poskytovaných na podporu projektů ROP JZ a také z hlediska financování činnosti RRRSJ bylo v roce 2008 zásadní, že se na základě podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro účely finančního vypořádání za použité pokládají i prostředky poskytnuté formou ex-ante plateb na jednotlivé projekty, a to včetně projektů realizovaných RRRSJ. Dopad tohoto ustanovení na výkaznictví je blíže popsán v bodě 6 tohoto návrhu závěrečného účtu. Příznivý vliv má tato skutečnost na financování činnosti RRRSJ prostřednictvím projektů TP (její cash flow), respektive na základě Žádostí o platbu k těmto projektům, a to především na počátku rozpočtového roku před zasláním dotace od MMR na příslušný rok. Pozitivní vliv na finanční hospodaření a finanční plánovaní RRRSJ mají také smlouvy s oběma kraji o poskytování dotací na spolufinancování, resp. zajištění nezbytné částky veřejných zdrojů u projektů vybraných k financování v souladu s ROP JZ, které byly uzavřeny v roce Díky těmto smlouvám jsou jasně definovány podmínky k zajištění části národního financování u projektů všech prioritních os z prostředků krajů. V roce 2008 nebyla stále zcela dořešena záležitost užití účelových znaků (dále jen UZ), které má RRRSJ využívat při poskytování dotací konečným příjemcům, konkrétně označování části spolufinancované z prostředků krajů. V průběhu roku se vyjádření MF k této problematice měnila a nebylo vydáno žádné oficiální stanovisko. Zcela jasné bylo pouze to, že se pro tyto výdaje nesmí používat UZ 17xxx. RRRSJ tak pro tyto prostředky používala, po konzultaci s pracovníky MF, jí přidělené UZ 83xx1. Tím bylo zajištěno, že u dotací poskytovaných územně samosprávným celkům (dále jen ÚSC) a dobrovolným svazkům obcí (dále jen DSO) vstoupily údaje do části X. výkazu FIN 2-12M RRRSJ dle vyhlášky MF č. 16/2001 Sb. a tyto údaje navazovaly na část IX. výkazů FIN 2-12M ÚSC a DSO, které dotaci od RRRSJ obdržely. Dalším specifikem hospodaření v minulém roce bylo financování osobních nákladů PAS. Výsledkem celé řady jednání mezi pracovníky auditního orgánu (MF) a Regionálních rad bylo to, že MF v květnu 2008 poskytlo dotaci na první a druhé čtvrtletí (tzn. zpětně na již uhrazené a z prostředků RRRSJ předfinancované náklady). Dále byly dotace Regionálním radám zasílány čtvrtletně na základě předložených dílčích vyúčtování předchozích částí dotace. Celkové vyúčtování a vypořádání proběhlo v rámci finančního vypořádání za rok 2008 v lednu Přezkoumání hospodaření Přezkoumání hospodaření RRRSJ za rok 2008 se na základě ustanovení 16 písm. a) zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, uskutečnilo v období od 18. listopadu do 28. listopadu 2008 (1. dílčí přezkoumání hospodaření) a od 16. března do 3. dubna 2009 (2. dílčí přezkoumání hospodaření) na Úřadu RRRSJ v Českých Budějovicích. Zpráva v části I. bodu B - Závěr uvádí, že při přezkoumání hospodaření RRRSJ nebyly zjištěny chyby a nedostatky méně závažného charakteru dle 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. Dále zpráva v části II. bodu B uvádí, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny závažné nedostatky uvedené v ustanovení 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. Na závěr zpráva konstatuje, že RRRSJ není na základě výše uvedených skutečností povinna přijmout k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za rok 2008 další opatření podle ustanovení 13 zákona č. 420/2004 Sb. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření RRRSJ za rok 2008 tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu. 13

14 Příloha č. 1 1

15 Příloha č. 1 2

16 Příloha č. 1 3

17 Příloha č. 1 4

18 Příloha č. 1 5

19 Příloha č. 1 6

20 Příloha č. 1 7

21 Příloha č. 1 8

22 Příloha č. 1 9

23 Příloha č. 1 10

24 Příloha č. 1 11

25 Příloha č. 1 12

26 Příloha č. 1 13

27 Příloha č. 1 14

28 Příloha č. 1 15

29 Příloha č. 1 16

30 Příloha č. 1 17

31 Příloha č. 2 1

32 2

33 3

34 4

35 5

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 138/2008 ze dne 27.6.2008 OBSAH Textová část strana 1. Obecná východiska 2 2. Základní charakteristiky

Více

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2011

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2011 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2011 (schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 661/2012 ze dne 25.6.2012) OBSAH Textová část strana 1. Obecná východiska 2 2. Základní charakteristiky

Více

Závěrečný účet. Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok (schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 979/2014 ze dne 30. 6.

Závěrečný účet. Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok (schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 979/2014 ze dne 30. 6. Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok (schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 979/2014 ze dne 30. 6. 2014) 2013 Obsah Textová část strana 1. Obecná východiska 3 2. Základní charakteristiky

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Tabulka č. 1 - Rozpočet v třídění dle položek a paragrafů Příjmy celkem

Více

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2006

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2006 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2006 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 72/2007 ze dne 21.9.2007 OBSAH Textová část strana 1. Obecná východiska 2 2. Základní charakteristiky

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Z V E Ř E J N Ě N Í návrhu závěrečného účtu městské části Praha-Lysolaje za rok 2012 Městská část Praha - Lysolaje na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 1 Přílohy : Příloha

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Louka ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 06.06.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 49463985 název Obec Louka ulice, č.p. Louka 33 obec Louka PSČ, pošta 679 74 Kontaktní údaje

Více

Návrh Závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2014

Návrh Závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2014 Návrh Závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2014 Obec Zahrádky hospodařila dle rozpočtu schváleného zastupitelstvem obce dne 5. 12. 2013 usnesením č. 47/2013 jako přebytkový. Podkladem pro vypracování

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

Licence: MC48 XCRGB020 / 020 (14012013 09:25 / 201301141600) 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00241661 Název:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Ruda nad Moravou ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 28.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, č.p. 9. května 40 obec Ruda nad Moravou

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK 2014

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK 2014 Svazek obcí Dyje 671 27 Hrádek 16 IČ: 71201378 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK 2014 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Dyje za rok 2014 je v souladu s ustanovením 17 odst. 6 zákona č. 250/2000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 05.06.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Obec Šilheřovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 10.05.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00300730 název Obec Šilheřovice ulice, č.p. Střední 305 obec Šilheřovice PSČ, pošta

Více

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12.

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 18.02.2014 v elektronické podobě dne: 18. 02.2014 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

Podhostýnský mikroregion závěrečný účet 2010. Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2010

Podhostýnský mikroregion závěrečný účet 2010. Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2010 Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2010 1 1. Obsah 2. Úvod 3. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů 4. Tvorba a použití účelových fondů 5. Hospodaření zřízených a založených právnických

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Staňkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (návrh) Údaje o organizaci identifikační číslo 44224869 název ulice, č.p. obec Obec Staňkovice Staňkovice čp.44 Staňkovice PSČ, pošta 41201 Kontaktní údaje telefon

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013

Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013 Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Zdíkov návrh na závěrečný účet obce za r. 2013. I. Údaje o plnění příjmů

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2014 12 279307 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Močovice 38 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 640077 název Obec Močovice 38 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2013. Závěrečný účet roku 2013 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 OÚ Chotovice 4024 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00831590 název OÚ Chotovice 4024 ulice, č.p. Chotovice 8 obec Nový Bor PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Svazek obcí Železnice Kostelec Slavonice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 30. 03. 2014 NÁVRH Údaje o organizaci identifikační číslo 45658901 název Svazek obci Železnice Kostelec Slavonice

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Krkonoše - svazek měst a obcí ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 06.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 70157898 název Krkonoše - svazek měst a obcí ulice, č.p. Zámek 1 obec

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2014. Závěrečný účet roku 2014 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Závěrečný účet za rok 2010.

Závěrečný účet za rok 2010. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2010. Závěrečný účet roku 2010 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: D0D5 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obecní úřad Miřkov 49 26827-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2009 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572659 název Obecní

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Licence: D53C XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Bukovina N Á V R H ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 23.11.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00532096 název Obec Bukovina

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

SVAZEK OBCÍ ŽELEZNICE KOSTELEC SLAVONICE nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč. Pozvánka

SVAZEK OBCÍ ŽELEZNICE KOSTELEC SLAVONICE nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč. Pozvánka SVAZEK OBCÍ ŽELEZNICE KOSTELEC SLAVONICE nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč Všem členským obcím SŽKS Telč, 16. dubna 2015. Pozvánka na Valnou hromadu 1/2015 Svazku obcí Železnice Kostelec Slavonice

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Močerady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31. 12. 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572578 název Obec Močerady ulice, č.p. 50 obec Močerady PSČ, pošta 345 61 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ÚHLEJOV ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ÚHLEJOV ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ÚHLEJOV ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. HOSPODAŘENÍ ROZVAHA K 31. 12. 2013 AKTIVA Stav k 1. 1. 2013

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 15.05.2015 Čas zpracování: 14h33m22s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013 Linhartová 29.4.2014 Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá obecní úřad Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R.Nývltová Datum zpracování: 28.04.2015 Čas zpracování: 11h 4m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 04.02.2015 Čas zpracování: 15h 4m40s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 06.05.2015 Čas zpracování: 10h41m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: D0V6 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Žernov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 27.05.2010 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580848 název Obec Žernov ulice, č.p.

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, dle 17, schválilo dne 20.6.2014 zastupitelstvo

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Janské Lázně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 17.05.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00277967 název Město Janské Lázně ulice, č.p. náměstí Svobody 273 obec Janské Lázně

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2012 12 278599 sestavený k 31.12.2012 (v tis.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Dubicko ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 05.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00302538 název Obec Dubicko ulice, č.p. Velká Strana 56 obec Dubicko PSČ, pošta 789 72

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Malenovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00576964 název Obec Malenovice ulice, č.p. č.p. 85 obec Malenovice PSČ, pošta 739 11

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Málkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00509752 název Obec Málkov ulice, č.p. Málkov 1 obec PSČ, pošta 26701 Kontaktní údaje telefon

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Ludíkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 47884550 název Obec Ludíkov ulice, č.p. Čp. 84 obec Ludíkov PSČ, pošta 680 01 Kontaktní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 07 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Kobyly 2028 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672017 název Obec Kobyly 2028 ulice, č.p. Kobyly č.p. 9 obec Kobyly PSČ, pošta 463

Více

Zpráva o výsledku hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku a svazku obcí.

Zpráva o výsledku hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku a svazku obcí. v systému KEO-Účetnictví Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření ÚSC a DSO souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. V programu KEO ÚČETNICTVÍ jsou připravené sestavy, grafy a volné

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 16h 4m 9s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chrtníky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 05.02.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580465 název Obec Chrtníky ulice, č.p. obec Chrtníky PSČ, pošta 53501 Kontaktní údaje

Více

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem 195 196 kraje na rok zpracoval ekonomický odbor ve spolupráci se všemi ORJ, při které koordinoval průběžné upřesňování návrhů tak, aby

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2006 Licence: D0NV XCRGBA1A / A1A (01012006 / 01012006) Ministerstvo financí schv áleno č.j. 111/138 224/2002

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Čečovice 16 25728-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 08.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572314 název Obec Čečovice 16 25728-321 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 14.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 11h46m42s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 26.05.2015 Čas zpracování: 15h 9m15s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Obec Roudné IČ: 00245372

Obec Roudné IČ: 00245372 Obec Roudné IČ: 00245372 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.20.010, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 6.5.2013 9:49:12 1. Plnění rozpočtu za období 2010-2012

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE Žďár nad Metují za rok 2014 str. 1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Obec Loučim ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572624 název Obec Loučim ulice, č.p. čp.2 obec Loučim PSČ, pošta 345 06 Kontaktní údaje

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více