Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2012"

Transkript

1 Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2012 Rada Jihomoravského kraje na své 141. schůzi konané dne projednala návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok Na úřední desce Jihomoravského kraje je v souladu s ust. 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2012, návrh závazných ukazatelů rozpočtu a návrh dotací obcím a ostatním právnickým osobám a fyzickým osobám z rozpočtu Jihomoravského kraje. Do plného znění návrhu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2012 mohou občané nahlížet na informacích ve vestibulu hlavní budovy Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, a na odboru ekonomickém Krajského úřadu Jihomoravského kraje, dveře č. 111 a č. 115 v prvním patře v budově Žerotínovo nám. 3/5, nebo prostřednictvím internetových stránek Jihomoravského kraje v tématu Ekonomika a finance. Připomínky k návrhu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2012 mohou občané uplatnit buď písemně poštou, nebo prostřednictvím podatelny Krajského úřadu Jihomoravského kraje ve lhůtě do na adrese: Ekonomický odbor Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, případně elektronicky na adrese nebo ústně přímo při zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje dne v jednacím sále ve 3. patře budovy, místnost č. 306.

2 II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2012 (v tis. Kč) Položka PŘÍJMY Návrh rozpočtu na rok Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (vybíraná srážkou podle zvláštní sazby) Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu Správní poplatky Daňové příjmy celkem Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Odvody příspěvkových organizací Ostatní odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z úroků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Platby za odebrané množství podzemní vody Nedaňové příjmy celkem Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Kapitálové příjmy celkem Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Dotace celkem Příjmy celkem Oddíl VÝDAJE Návrh rozpočtu na rok Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Doprava Vodní hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce ,32 Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Civilní připravenost na krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Jiné veřejné služby a činnosti Finanční operace Ostatní činnosti Výdaje celkem Položka FINANCOVÁNÍ Návrh rozpočtu na rok Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Financování celkem PŘEHLED HOSPODAŘENÍ Návrh rozpočtu na rok 2012 Příjmy celkem Výdaje celkem Saldo příjmů a výdajů Financování

3 VII.1.1. Návrh závazných ukazatelů rozpočtu příjmů JMK na rok 2012 Položka Název položky Částka v tis. Kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (vybíraná srážkou podle zvláštní sazby) Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu Správní poplatky Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Odvody příspěvkových organizací Ostatní odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z úroků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Platby za odebrané množství podzemní vody Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Příjmy celkem

4 VII.1.2. Návrh závazných ukazatelů rozpočtu výdajů JMK na rok 2012 Název paragrafu Částka v tis. Kč 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj Ostatní záležitosti lesního hospodářství Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky Podpora podnikání a inovací Ostatní odvětvová a oborová opatření Ostatní záležitosti zahraničního obchodu Vnitřní obchod Cestovní ruch Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Bezpečnost silničního provozu Vodní cesty Provoz veřejné železniční dopravy Ostatní záležitosti železniční dopravy Letiště Ostatní záležitosti v dopravě Pitná voda Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Prevence znečisťování vody Ostatní správa ve vodním hospodářství Podpora podnikání Speciální předškolní zařízení Speciální základní školy Gymnázia Střední odborné školy Střední odborná učiliště a učiliště Speciální střední školy Střediska praktického vyučování a školní hospodářství Konzervatoře Sportovní školy - gymnázia Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání Ostatní školní stravování Školní družiny a kluby Internáty Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče Domovy mládeže Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže Vyšší odborné školy Základní umělecké školy Záležitosti zájmového studia jinde nezařazené Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova Ostatní záležitosti vzdělávání Divadelní činnost Hudební činnost Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Vydavatelská činnost Ostatní záležitosti kultury Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků Zachování a obnova kulturních památek Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Všeobecná ambulantní péče Lékařská služba první pomoci Ostatní nemocnice Odborné léčebné ústavy Léčebny dlouhodobě nemocných Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria Ostatní ústavní péče Zdravotnická záchranná služba Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami 9 000

5 Název paragrafu Částka v tis. Kč 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče Ostatní činnost ve zdravotnictví Územní plánování Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Monitoring ochrany ovzduší Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů Monitoring nakládání s odpady Dekontaminace půd a čištění spodní vody Ochrana druhů a stanovišť Chráněné části přírody Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Ostatní správa v ochraně životního prostředí Ekologická výchova a osvěta Odborné sociální poradenství Ústavy péče pro mládež Zařízení pro výkon pěstounské péče Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Denní stacionáře a centra denních služeb Domovy Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Ostatní správa v oblasti krizového řízení Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému Zastupitelstva krajů v tom: Výdaje na činnost politických klubů ČSSD 474,6 - ODS 240,6 - KDU - ČSL 349,8 - KSČM Činnost regionální správy Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Ostatní zahraniční pomoc Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti jinde nezařazené Výdaje celkem

6 VII.1.3. Návrh závazných ukazatelů rozpočtu financování JMK na rok 2012 Položka Název položky Náplň položky Částka v tis. Kč 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Zapojení zůstatku Fondu rozvoje JMK ke krytí Rezervy na financování projektů EU Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Zapojení zůstatku Zvláštního účtu pro vodní hospodářství JMK na financování výdajů dle pravidel pro hospodaření se zvláštním účtem 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Zapojení zůstatku Investičního fondu JMK ke krytí výdajů na reprodukci majetku v oblasti zdravotnictví 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Zapojení zůstatku akce "Rezerva na podíl JMK na projekty EIB" k financování vlastního podílu Jihomoravského kraje na projekty EIB 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Zapojení zůstatku úvěru od Evropské investiční banky na projekty zařazené do Investičního úvěrového programu JMK 8223 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Přijetí úvěru od Evropské investiční banky Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Splátka jistiny úvěru přijatého od Evropské investiční banky na financování projektů zařazených do Investičního úvěrového programu JMK Financování celkem

7 VII.2.1. Návrh závazných ukazatelů vůči právnickým osobám zřízeným JMK na rok 2012 ORG Název a sídlo právnické osoby Částka v tis. Kč A. Návrh závazných ukazatelů vůči příspěvkovým organizacím zřízeným JMK - příspěvky na provoz Příspěvkové organizace v oblasti školství 1301 Základní umělecká škola, okres Blansko Základní umělecká škola Blansko Základní umělecká škola, Boskovice, okres Blansko Základní umělecká škola, Jedovnice, okres Blansko Základní umělecká škola, Letovice, okres Blansko Základní umělecká škola, Velké Opatovice, okres Blansko Dům dětí a mládeže Blansko Dům dětí a mládeže, Boskovice, okres Blansko Dům dětí a mládeže, Letovice, okres Blansko Základní škola, Blansko, Nad Čertovkou Základní škola speciální, Blansko, Žižkova Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Boskovice, Štefánikova Základní škola při dětské léčebně, Ostrov u Macochy, Školní Dětský domov, Hodonín u Kunštátu, okres Blansko Dětský domov, Boskovice, Štefánikova 2b Gymnázium, Blansko, Seifertova Gymnázium, Boskovice, Palackého nám Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Blansko, Nad Čertovkou Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova Střední průmyslová škola, Jedovnice, Na Větřáku Střední pedagogická škola, Boskovice, Komenského Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Blansko, Bezručova Střední odborná škola a Střední odborné učiliště - Masarykova škola práce, Letovice, Tyršova Střední škola uměleckoprůmyslová a technická, Velké Opatovice, Mládežnická Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna, Boskovice, nám. 9. května 2a Základní umělecká škola, Brno, Smetanova Základní umělecká škola Františka Jílka, Brno, Vídeňská Základní umělecká škola, Brno, Charbulova Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova Základní umělecká škola, Brno, Veveří Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové, Brno, Palackého třída Základní umělecká škola, Brno, Slunná Základní umělecká škola Antonína Doležala, Brno, Trnkova Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila, Brno, tř.kpt.jaroše Základní umělecká škola, Brno, Vranovská Základní umělecká škola se zaměřením na církevní hudbu, Brno, Smetanova LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická Dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova JUNIOR - Dům dětí a mládeže, Brno, Dornych Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, Lipová Mateřská škola a Základní škola, Brno, Barvičova Mateřská škola při fakultní nemocnici, Brno, Černopolní Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS, Brno, Koperníkova / Základní škola při fakultní nemocnici, Brno, Černopolní Mateřská škola a Základní škola pro sluchově postižené, Brno, Novoměstská Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené, Brno, Kociánka Základní škola, Brno, Palackého Základní škola, Brno, Sekaninova Základní škola, Brno, Štolcova Mateřská škola a Základní škola, Brno, Lidická 6a 1 462

8 ORG Název a sídlo právnické osoby Částka v tis. Kč 2356 Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/ Dětský domov Dagmar, Brno, Zeleného Gymnázium, Brno - Řečkovice, Terezy Novákové Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická Gymnázium, Brno, Elgartova Gymnázium, Brno, Křenová Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše Gymnázium, Brno, Vídeňská Klasické a španělské gymnázium, Brno - Bystrc, Vejrostova Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola knihovnických, informačních a sociálních služeb, Brno, Kotlářská Obchodní akademie a Vyšší odborná škola obchodní, Brno, Pionýrská Konzervatoř, Brno, tř.kpt. Jaroše Taneční konzervatoř, Brno, Nejedlého Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská Střední průmyslová škola elektrotechnická, Brno, Kounicova Střední průmyslová škola stavební, Brno, Kudelova Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova Integrovaná střední škola automobilní, Brno, Křižíkova Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova Střední škola F.D.Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova Střední škola pro sluchově postižené a Odborné učiliště, Brno, Gellnerova Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova Domov mládeže a Školní jídelna, Brno, Gorkého 33/ Domov mládeže a Školní jídelna, Brno, Klášterského Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Brno, Kotlářská Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Žerotínovo náměstí Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/ Střední škola potravinářská a služeb, Brno, Charbulova Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodní, Brno, Jánská Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g Střední odborná škola a Střední odborné učiliště stavební, Brno-Bosonohy, Pražská 38b Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Základní umělecká škola A. Muchy, Ivančice, okres Brno-venkov Základní umělecká škola, Kuřim, okres Brno-venkov Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov Základní umělecká škola, Ořechov, okres Brno-venkov Základní umělecká škola, Pozořice, okres Brno-venkov Základní umělecká škola, Rosice, okres Brno-venkov Základní umělecká škola, Tišnov, okres Brno-venkov Základní umělecká škola, Židlochovice, okres Brno-venkov Základní umělecká škola, Pohořelice, okres Brno-venkov Středisko volného času, Ivančice, okres Brno-venkov Dům dětí a mládeže, Kuřim, okres Brno-venkov Středisko volného času, Pohořelice, okres Brno-venkov Mateřská škola a Základní škola, Želešice, Sadová Základní škola a Dětský domov, Předklášteří, Komenského Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice, Široká Základní škola, Pohořelice, Šumická Dětský domov, Tišnov, Purkyňova Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy Gymnázium, Židlochovice, Tyršova

9 ORG Název a sídlo právnické osoby Částka v tis. Kč 3804 Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova Střední odborná škola "FORTIKA", Lomnice u Tišnova, Tišnovská Integrovaná střední škola, Sokolnice Odborné učiliště, Cvrčovice Střední odborná škola zahradnická a Střední odborné učiliště, Rajhrad, Masarykova Střední odborné učiliště, Tišnov, nám. Míru Pedagogicko-psychologická poradna, Brno, Hybešova Základní umělecká škola, Hustopeče, okres Břeclav Základní umělecká škola, Klobouky u Brna, okres Břeclav Základní umělecká škola, Mikulov, okres Břeclav Základní umělecká škola, Velké Pavlovice, okres Břeclav Duhovka - středisko volného času Břeclav Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, Herbenova Základní škola a Praktická škola, Hustopeče, Šafaříkova Základní škola, Mikulov, Školní Dětský domov, Mikulov, Nádražní Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, Sady 28. října Gymnázium T.G.Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí Gymnázium, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mikulov, Komenského Obchodní akademie, Břeclav, Smetanovo nábřeží Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše a Střední odborné učiliště, Břeclav, nábřeží Komenského Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické, Valtice, Sobotní Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo náměstí Středisko služeb školám, Velké Pavlovice, okres Břeclav Pedagogicko-psychologická poradna Břeclav Základní umělecká škola, Dolní Bojanovice, okres Hodonín Základní umělecká škola Hodonín Základní umělecká škola, Strážnice, okres Hodonín Základní umělecká škola, Velká nad Veličkou, okres Hodonín Základní umělecká škola, Veselí nad Moravou, okres Hodonín Středisko volného času Hodonín Dům dětí a mládeže, Kyjov, okres Hodonín Dům dětí a mládeže, Strážnice, okres Hodonín Dům dětí a mládeže, Veselí nad Moravou, okres Hodonín Dům dětí a mládeže, Vracov, okres Hodonín Mateřská škola a Základní škola, Hodonín, náměstí B. Martinů Mateřská škola a Základní škola Kyjov, Školní Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Za Humny Mateřská škola a Základní škola, Veselí nad Moravou, Kollárova Mateřská škola speciální, Základní škola speciální, Praktická škola a Dětský domov, Vřesovice Mateřská škola, Hodonín, Sídlištní 1, příspěvková organizace Dětský domov, Hodonín, Jarošova Dětský domov, Strážnice, ul. Boženy Hrejsové Gymnázium, Hodonín, Legionářů Klvaňovo gymnázium a SOŠ zdravotnická a sociální Kyjov Purkyňovo gymnázium,strážnice, Masarykova Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hodonín, Velkomoravská Střední odborná škola ekonomická a Střední odborné učiliště, Veselí nad Moravou, Kollárova Střední odborná škola, Strážnice, Skácelova Střední škola průmyslová a umělecká, Hodonín, Brandlova Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště, Strážnice, Úprkova Střední odborná škola a Střední odborné učiliště automobilní, Kyjov, Nádražní Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, náměstí Svobody Střední škola lesnická a rybářská, Bzenec, Přívoz Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/ Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín 883

10 ORG Název a sídlo právnické osoby Částka v tis. Kč 6301 Základní umělecká škola, Vyškov, Nádražní Dům dětí a mládeže Vyškov Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Vyškov, sídl. Osvobození Základní škola, Slavkov u Brna, Malinovského 280, příspěvková organizace Gymnázium, Bučovice, Součkova Gymnázium, Vyškov, Komenského náměstí Obchodní akademie, Bučovice, Komenského náměstí Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova Základní škola, Odborné učiliště a Dětský domov, Račice, Zámek Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov, Nám. Svobody Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova Oblastní pedagogicko-psychologická poradna Vyškov Základní umělecká škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo Základní umělecká škola, Miroslav, okres Znojmo Základní umělecká škola, Moravský Krumlov, okres Znojmo Základní umělecká škola Znojmo Dům dětí a mládeže Znojmo Dům dětí a mládeže, Miroslav, okres Znojmo Dům dětí a mládeže, Moravský Krumlov, okres Znojmo Základní škola, Hrádek Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká Dětský domov, Znojmo, Hakenova Gymnázium, Moravský Krumlov, Smetanova Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo, Komenského náměstí Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Znojmo, Pontassievská Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Znojmo, Přemyslovců Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha Střední škola dopravy, obchodu a služeb, Moravský Krumlov, nám. Klášterní Střední odborná škola technická a Střední odborné učiliště, Znojmo, Uhelná Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Znojmo, Dvořákova Středisko služeb školám Znojmo Pedagogicko-psychologická poradna Znojmo 648 Příspěvkové organizace v oblasti školství celkem Příspěvkové organizace v oblasti kultury a památkové péče 9102 Galerie výtvarného umění v Hodoníně, p.o., Úprkova 2, Hodonín Muzeum Vyškovska, p.o., Nám. Čsl. armády 2, Vyškov Muzeum Brněnska, p.o., Porta coeli 1001, Předklášteří Regionální muzeum v Mikulově, p.o., Zámek 1, Mikulov Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p.o., Přemyslovců 8, Znojmo Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o., Zámecké nám. 9, Hodonín Hvězdárna Veselí nad Moravou, p.o., Benátky 32, Veselí nad Moravou Příspěvkové organizace v oblasti kultury a památkové péče celkem Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb 9201 Habrovanský zámek, p.o., Habrovany čp.1, Rousínov Domov pro seniory Černá Hora, p.o., Zámecká 1, Černá Hora Domov Hvězda, p.o., Nové Hvězdlice 200, Bohdalice Pečovatelská služba Vyškov, p.o., Polní 5, Vyškov Domov pro seniory Sokolnice, p.o., Zámecká 57, Sokolnice Domov pro seniory Zastávka, p.o., Sportovní 432, Zastávka Domov pro seniory Předklášteří, p.o., Šikulova 1438, Předklášteří Domov důchodců Božice, p.o., Božice 188, Božice Domov pro seniory Hostim, p.o., Hostim 1, Hostim Domov pro seniory Jevišovice, p.o., Jevišovice 104, Jevišovice Domov pro seniory Plaveč, p.o., Plaveč Plaveč Domov pro seniory Skalice, p.o., Skalice 1, Hostěradice S - centrum Hodonín, p.o., Na Pískách 4037/11, Hodonín Centrum služeb pro seniory Kyjov, p.o., Strážovská 1095, Kyjov Domov pro seniory Strážnice, p.o., Preláta Horného 515, Strážnice Domov pro seniory Bažantnice, p.o., tř. Bří Čapků 1, Hodonín SENIOR centrum Blansko, p.o., Pod Sanatorkou 3, Blansko Sociální služby Šebetov, p.o., čp. 1, Šebetov 6 170

11 ORG Název a sídlo právnické osoby Částka v tis. Kč 9221 Paprsek, p.o., K Čihadlu 679, Velké Opatovice Sociální služby Vyškov, p.o., Polní 1-3, Vyškov Zámeček Střelice, p.o., Tetčická 69/71, Střelice Srdce v domě, p.o., Klentnice 81, Mikulov Zámek Břežany, p.o., Břežany 1, Břežany Emin zámek, p.o., Hrušovany nad Jevišovkou 275, Hrušovany n/jevišovkou Domov u lesa Tavíkovice, p.o., Tavíkovice 153, Tavíkovice Domov na Jarošce, p.o., Jarošova 3, Hodonín Domov Horizont, p.o., Strážovská 1096, Kyjov Zelený dům pohody, p.o., P.Jilemnického 1, Hodonín Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb celkem Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví 9303 Jihomoravské dětské centrum specializované zdravotní péče, p.o., Křetín 12, Křetín Dětské centrum Znojmo, p.o., ul. Mládeže 1020/10, Znojmo Kojenecký ústav Kyjov, p.o., Strážovská ulice 965, Kyjov LILA Domov pro postižené děti Otnice, p.o., Boženy Němcové 151, Otnice Zdravotnická záchranná služba JMK, p.o., nám. 28. října 23, Brno Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, p.o., Pod Klášterem 17, Letovice Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví celkem Příspěvkové organizace v oblasti dopravy Příspěvkové organizace v oblasti dopravy celkem Příspěvkové organizace v oblasti vnějších vztahů 9501 Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, p.o., Žerotínovo náměstí 3/5, Brno Příspěvkové organizace v oblasti vnějších vztahů celkem Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím celkem B. Návrh závazných ukazatelů vůči právnickým osobám zřízeným JMK - neinvestiční dotace na podporu činnosti Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i., Kaloudova 30, Brno 6 250

12 VII.2.2. Návrh závazných ukazatelů vůči příspěvkovým organizacím zřízeným JMK na rok účelově určené příspěvky na provoz ORG Název a sídlo organizace Název akce Částka v tis. Kč Příspěvkové organizace v oblasti školství 2321 LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/ Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Firemní školka 480 Oprava fasády náklady související s rekonstrukcí objektu 2801 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Výměna ležaté kanalizace a sanace vlhkosti Gymnázium, Brno, Křenová 36 Havarijní stav rozvodů teplé a studené vody Konzervatoř, Brno, tř.kpt. Jaroše 45 Havárie schodiště Konzervatoř, Brno, tř.kpt. Jaroše Fasáda objektu Konzervatoře, Brno tř. Kpt. Jaroše 43,45 a Lužánecká Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Sanace vlhkosti na obou budovách školy Základní umělecká škola, Mikulov, okres Břeclav 4802 Gymnázium, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mikulov, Komenského Gymnázium, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mikulov, Komenského Gymnázium, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mikulov, Komenského Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše a Střední odborné učiliště, Břeclav, nábřeží Komenského Střecha - havarijní stav Oprava havarijního stavu sociálních zařízení, šaten a střechy v budově tělocvičny Havárie kanalizace náklady související s dokončením obnovy vnějšího pláště 1. nádvoří, obnovy pláště 2. nádvoří, vč. rekonstrukce podlahy tělocvičny Detašované pracoviště JMK Dětský domov, Hodonín, Jarošova 1 Likvidace vlhkosti a plísní Dětský domov, Strážnice, ul. Boženy Hrejsové 1255 Oprava, výměna oken 430 Příspěvkové organizace v oblasti školství celkem Příspěvkové organizace v oblasti kultury a památkové péče 9102 Galerie výtvarného umění v Hodoníně, p.o., Nákup uměleckých sbírek a odlévání sádrových 500 Úprkova 2, Hodonín plastik 9103 Muzeum Vyškovska, p.o., Nám. Čsl. armády 2, Výmalba kaple sv. Anny ve Vyškově Vyškov 9104 Muzeum Brněnska, p.o., Porta coeli 1001, Památník písemnictví na Moravě Předklášteří Restaurování barokního obrazu malíře Raaba 9104 Muzeum Brněnska, p.o., Porta coeli 1001, Předklášteří Památník písemnictví na Moravě - Literární soutěž "Skrytá paměť Moravy" Regionální muzeum v Mikulově, p.o., Zámek 1, Náročné restaurování Mikulov 9105 Regionální muzeum v Mikulově, p.o., Zámek 1, Mezinárodní festival art designu Křehký Mikulov Mikulov 9106 Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Zřícenina hradu Cornštejn - Expozice sklepení 250 Přemyslovců 8, Znojmo 9106 Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Přemyslovců 8, Znojmo Restaurování barokního oltáře z depozitáře 380

13 ORG Název a sídlo organizace Název akce Částka v tis. Kč 9107 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o., Výstava "Tajemství Langobardů" 500 Zámecké nám. 9, Hodonín 9107 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o., Malířská soutěž pro děti "Čarovné barvy země" 150 Zámecké nám. 9, Hodonín 9107 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o., Přípravné práce k výročí příchodu Cyrila 540 Zámecké nám. 9, Hodonín a Metoděje na Moravu 9107 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o., Náklady související s rekonstrukcí budovy se 60 Zámecké nám. 9, Hodonín sálem Evropa v Hodoníně 9107 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o., Zámecké nám. 9, Hodonín Výstava "Hodonín a trhy" 150 Příspěvkové organizace v oblasti kultury a památkové péče celkem Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb 9205 Domov pro seniory Sokolnice, p.o., Zámecká 57, Sokolnice Oprava obloukových zámeckých vrat Domov pro seniory Skalice, p.o., Skalice 1, 671 Oprava břehů potoka Hostěradice 9217 SENIOR centrum Blansko, p.o., Pod Sanatorkou 3, Blansko náklady související s přístavbou 9220 Sociální služby Šebetov, p.o., čp. 1, Šebetov Oprava přístavby zámku - jídelny 600 Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb celkem Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví 9314 Nemocnice Vyškov, p.o., Purkyňova 36, Zabezpečení lékařské služby první pomoci Vyškov 9317 Nemocnice Břeclav, p.o., U nemocnice 1, Zabezpečení lékařské služby první pomoci Břeclav 9318 Nemocnice Znojmo, p.o., MUDr. Jana Zabezpečení lékařské služby první pomoci Janského 11, Znojmo 9319 Nemocnice TGM Hodonín, p.o., Purkyňova 11, Zabezpečení lékařské služby první pomoci Hodonín 9320 Nemocnice Kyjov, p.o., Strážovská 1247, Kyjov Zabezpečení lékařské služby první pomoci Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví celkem Příspěvkové organizace v oblasti dopravy Příspěvkové organizace v oblasti dopravy celkem Úhrada nákladů za služby 42 Úroky z úvěru Správa hraničního přechodu Poštorná 264 Protihluková opatření Technické vybavení Oprava mostů Účelově určené příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím celkem

14 VII.2.3. Návrh závazných ukazatelů vůči příspěvkovým organizacím zřízeným JMK na rok dotace na investice účelově určené na konkrétní akce ORG Název a sídlo organizace Název akce Částka v tis. Kč Příspěvkové organizace v oblasti školství 1335 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Boskovice, Štefánikova Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Blansko, Bezručova Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Blansko, Bezručova Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna, Boskovice, nám. 9. května 2a 2339 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS, Brno, Koperníkova 2/ Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1 Přístavba osobního výtahu v budově školy Sanace vlhkosti Elektronika moderněji 400 Rekonstrukce sociálního zařízení v hlavní budově školy, u tělocvičny a bazénu Rekonstrukce venkovní kanalizace v areálu školy Odstranění havarijního stavu rekonstrukcí a zateplení objektu školy - II Základní škola, Brno, Palackého 68 Rekonstrukce vodovodu, kanalizace a sanace vlhkosti 2356 Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Rekonstrukce objektu 2798 Gymnázium, Brno - Řečkovice, Terezy Novákové 2 Rekonstrukce elektroinstalace 2801 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Výměna ležaté kanalizace a sanace vlhkosti Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Rekonstrukce inženýrských sítí Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola knihovnických, informačních a sociálních služeb, Brno, Kotlářská Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola knihovnických, informačních a sociálních služeb, Brno, Kotlářská 9 Rekonstrukce hydroizolace střech včetně zateplení Změna topného média Taneční konzervatoř, Brno, Nejedlého 3 Rekonstrukce umýváren v pavilonu D Taneční konzervatoř, Brno, Nejedlého 3 Rekonstrukce elektroinstalace - vstupní hala, 330 spojovací chodba a služební byt 2815 Střední průmyslová škola elektrotechnická, Změna topného média Brno, Kounicova Střední průmyslová škola stavební, Brno, Kudelova 8 Zateplení budovy, výměna oken a dveří Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44 tělocvičny Změna topného média Zateplení stěn a střech, výměna oken a dveří Stavební úpravy v areálu Lomená 44, Brno, pro přemístění Střední školy Gellnerova 1, Brno Domov mládeže a Školní jídelna, Brno, Gorkého 33/ Domov mládeže a Školní jídelna, Brno, Gorkého 33/ Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 Rekonstrukce elektroinstalace Modernizace otopného systému Stavební a technologická rekonstrukce stravovacího provozu - pracoviště Lipová 16/ Střední škola potravinářská a služeb, Brno, Charbulova Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23 Revitalizace objektů školy Charbulova 106, Brno Projekt revitalizace

15 ORG Název a sídlo organizace Název akce Částka v tis. Kč 2872 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště stavební, Brno-Bosonohy, Pražská 38b 2872 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště stavební, Brno-Bosonohy, Pražská 38b Snížení energetické náročnosti objektů Komplexní rekonstrukce elektroinstalace na domově mládeže, budova C Dětský domov, Tišnov, Purkyňova 1685 Stavební úprava střechy Gymnázium, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mikulov, Komenského 7 Dokončení obnovy vnějšího pláště 1. nádvoří, obnova pláště 2. nádvoří, vč. rekonstrukce podlahy tělocvičny 4802 Gymnázium, Střední odborná škola a Střední Rekonstrukce kotelny - budova Svobody odborné učiliště, Mikulov, Komenského Gymnázium, Střední odborná škola a Střední Rekonstrukce sociálních zařízení - budova 754 odborné učiliště, Mikulov, Komenského 7 Purkyňova Střední odborná škola vinařská a Střední Výstavba pálenice odborné učiliště zahradnické, Valtice, Sobotní Střední odborná škola a Střední odborné Rekonstrukce osvětlení učeben teoretického a učiliště, Hustopeče, Masarykovo náměstí 1 praktického vyučování 4861 Střední odborná škola a Střední odborné Rekonstrukce sociálního zařízení na úseku 975 učiliště, Hustopeče, Masarykovo náměstí 1 praktického vyučování 5811 Střední odborná škola ekonomická a Střední Výstavba vlastního zdroje tepla - dílny SOU odborné učiliště, Veselí nad Moravou, Kollárova Střední odborná škola, Strážnice, Skácelova Regenerace - zateplení SOŠ ve Strážnici 5813 Střední odborná škola, Strážnice, Skácelova Rekonstrukce vnitřních instalací a soc. zázemí DM 5814 Střední škola průmyslová a umělecká, Hodonín, Brandlova Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej Střední odborná škola a Střední odborné učiliště automobilní, Kyjov, Nádražní Střední škola lesnická a rybářská, Bzenec, Přívoz Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 Snížení energetické náročnosti objektů školy Stavební úpravy - zateplení objektu školy ISŠ Hodonín Zateplení fasády objektů SOŠ a SOU automobilní Kyjov Snížení energetické náročnosti objektů Revitalizace objektu školy SOU Kyjov - tělocvičny 7851 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Zateplení budov a výměna oken Příspěvkové organizace v oblasti školství celkem Příspěvkové organizace v oblasti kultury a památkové péče 9103 Muzeum Vyškovska, p.o., Nám. Čsl. armády 2, Napojení EPS na PCO HZS JMK Vyškov 9104 Muzeum Brněnska, p.o., Porta coeli 1001, 666 Památník písemnictví na Moravě - Pořízení Předklášteří expozic do jižního křídla prelatury 9105 Regionální muzeum v Mikulově, p.o., Zámek , Mikulov Rekonstrukce inženýrských sítí 9106 Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p.o., Rozšíření expozičních a výstavních prostor Přemyslovců 8, Znojmo 9107 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o., Rekonstrukce pavilonu I v SH v Mikulčicích 150 Zámecké nám. 9, Hodonín 9107 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o., Zámecké nám. 9, Hodonín Rekonstrukce budovy se sálem Evropa v Hodoníně 105 Příspěvkové organizace v oblasti kultury a památkové péče celkem Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb 9201 Habrovanský zámek, p.o., Habrovany čp.1, Rousínov Chráněné bydlení Vyškov 9202 Domov pro seniory Černá Hora, p.o., Zámecká Rekonstrukce výtahu hlavní budovy , Černá Hora 9203 Domov Hvězda, p.o., Nové Hvězdlice 200, Bohdalice Komplexní rekonstrukce

16 ORG Název a sídlo organizace Název akce Částka v tis. Kč 9205 Domov pro seniory Sokolnice, p.o., Zámecká Rekonstrukce výtahu , Sokolnice 9205 Domov pro seniory Sokolnice, p.o., Zámecká Bezbariérová plošina CPM bezbariérový , Sokolnice přístup 9205 Domov pro seniory Sokolnice, p.o., Zámecká 57, Sokolnice Elektrická vjezdová vrata a vchodové dveře - uzavření átria Domov důchodců Božice, p.o., Božice 188, 671 Stavební úpravy - budova č Božice 9209 Domov pro seniory Hostim, p.o., Hostim 1, Hostim Rekonstrukce objektu spojená s odstraněním havarijního stavu 9211 Domov pro seniory Plaveč, p.o., Plaveč Plaveč Čistička odpadních vod Domov pro seniory Skalice, p.o., Skalice 1, 671 Náhradní zdroj energie Hostěradice 9214 Centrum služeb pro seniory Kyjov, p.o., Strážovská 1095, Kyjov Přístavba 9215 Domov pro seniory Strážnice, p.o., Preláta Rekonstrukce terasy Horného 515, Strážnice 9217 SENIOR centrum Blansko, p.o., Pod Sanatorkou 3, Blansko Přístavba 9224 Srdce v domě, p.o., Klentnice 81, Mikulov Náhradní zdroj Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb celkem Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví 9311 Zdravotnická záchranná služba JMK, p.o., nám. 28. října 23, Brno Výstavba objektu Bohunice 9311 Zdravotnická záchranná služba JMK, p.o., Výstavba nového objektu ZZS JMK v Brněnám. 28. října 23, Brno Ponavě Nemocnice Vyškov, p.o., Purkyňova 36, Vyškov 9314 Nemocnice Vyškov, p.o., Purkyňova 36, Vyškov 9317 Nemocnice Břeclav, p.o., U nemocnice 1, Břeclav Mezioborová jednotka intenzivní péče Vybavení iktového centra Vybavení iktového centra Nemocnice Znojmo, p.o., MUDr. Jana Janského 11, Znojmo Rekonstrukce a dostavba, dílčí práce Nemocnice Znojmo, p.o., MUDr. Jana Janského 11, Znojmo 9320 Nemocnice Kyjov, p.o., Strážovská ulice 976, Kyjov Stavební úpravy pro oční zákrokový sál Rekonstrukce pavilonu interny Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví celkem Příspěvkové organizace v oblasti dopravy Příspěvkové organizace v oblasti dopravy celkem Jistina úvěru SÚS JMK Projektová příprava Výkup pozemků pod silnicemi SÚS JMK - projekty v oblasti dopravy Dotace na investice příspěvkovým organizacím celkem

17 VII.3. Závazné ukazatele, jimiž se mají povinně řídit příjemci dotací z rozpočtu JMK v roce 2012 Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem, ve stanoveném období a výhradně k účelu, pro který byla schválena. Příjemce je povinen zajistit ve svém účetnictví nebo daňové evidenci, v souladu s obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, řádné a oddělené sledování čerpání dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením hrazeno z dotace JMK ve výši...kč. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti příslušnými orgány poskytovatele, kteří jsou oprávněni v souladu se zvláštním právním předpisem (z.č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, z. č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů) kdykoli kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta. Příjemce je povinen zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí originály všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků v souladu s účelem akce/činnosti/projektu. Příjemce dotace je povinen předložit poskytovateli ve stanoveném termínu kompletní závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace. Nejpozději k tomuto termínu je rovněž povinen vrátit na účet poskytovatele případnou nepoužitou část prostředků dotace.

18 VIII.1. Návrh dotací obcím a ostatním právnickým osobám a fyzickým osobám z rozpočtu JMK na rok 2012 ORJ Název příjemce Právní forma Účel Částka v tis. Kč 5 Centrála cestovního ruchu - zájmové sdružení právnických osob Členský příspěvek Jižní Morava 5 JIC, zájmové sdružení zájmové sdružení právnických osob Vyrovnávací platba za výkon služeb v právnických osob režimu závazku veřejné služby 5 18 Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, zájmové sdružení právnických osob zájmové sdružení právnických osob Členský příspěvek Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod 5 Regionální rozvojová agentura 18 jižní Moravy 7 "Jihomoravské basketbalové centrum" regionální rada regionu soudržnosti zájmové sdružení právnických osob občanské sdružení Dotace na zajištění nezbytné částky veřejných zdrojů u projektů vybraných k podpoře v souladu s Regionálním operačním programem NUTS 2 Vyrovnávací platba za výkon služeb v režimu závazku veřejné služby Podpora pravidelné tréninkové činnosti sportovně-talentované mládeže v basketbalu chlapců 7 AK AHA Vyškov občanské sdružení MČR mužů a žen v atletice FC Zbrojovka Brno, a.s. akciová společnost O pohár hejtmana JMK halový turnaj 200 dorostu 7 Figure skating club Brno občanské sdružení MČR v krasobruslení pro rok 2012 v 200 kategorii žactva 7 Jihomoravský krajský fotbalový občanské sdružení Jihomoravská branka svaz 7 Klub Domino, Dětská tisková občanské sdružení Zabezpečení 19. ročníku ankety o 25 agentura nejoblíbenějšího učitele ČR "Zlatý Ámos 2012" 7 SKST ČSAD Hodonín občanské sdružení Czech Junior and Cadet Open Vysoké učení technické v Brně vysoká škola Brno a jižní Morava bez hranic Benediktinské opatství Rajhrad církevní organizace Stavební úprava ploch nádvoří kláštera Česká republika - Ministerstvo organizační složka státu Na činnost Vojenského uměleckého 300 obrany souboru ONDRÁŠ 13 Český filharmonický sbor Brno, obecně prospěšná společnost Podpora činnosti o.p.s. 13 Divadelní spolek bří Mrštíků občanské sdružení VI. ročník Krajské divadelní přehlídky Filharmonie Brno, příspěvková příspěvková organizace obce Mezinárodní hudební festival Špilberk a 200 organizace Symfonický orchestr JMK 13 Filharmonie Brno, příspěvková příspěvková organizace obce Pořádání vybraných koncertů 150 organizace 13 Filharmonie Brno, příspěvková organizace příspěvková organizace obce Mozartovy děti a Smíšek Janáčkova akademie múzických vysoká škola Soutěž Leoše Janáčka 350 umění v Brně 13 JAZZFESTBRNO, o.s. občanské sdružení Mezinárodní hudební festival JAZZFESTBRNO Kinematograf bratří Čadíků, s. r. společnost s ručením omezeným Mezinárodní filmový festival CINEMA o. MUNDI Malovaný kraj občanské sdružení Vydávání časopisu Malovaný kraj Město Moravský Krumlov obec Projektová příprava rekonstrukce výstavních prostor zámku 13 Město Znojmo obec Statické zajištění NKP hradní rotundy sv. 600 Kateřiny 13 Městské divadlo Brno, příspěvková organizace obce Vydání publikace Městské divadlo Brno 100 příspěvková organizace Městské divadlo Brno, příspěvková organizace příspěvková organizace obce Vybrané projekty Mezinárodní centrum slovanské obecně prospěšná společnost Mezinárodní festival vážné hudby hudby Brno, o.p.s. Concentus-Moraviae 13 MgA. Josef Buchta fyzická osoba podnikající MORAVIA MUSIC FEST Moravská zemská knihovna v příspěvková organizace státu Regionální funkce knihoven Brně 13 Muzeum Blansko příspěvková organizace obce Podpora činnosti Muzeum Boskovicka příspěvková organizace obce Činnost regionálního charakteru Nadační fond Sv. Hypolita církevní organizace Znojmo a Velká Morava - vybudování stálé 200 expozice na Hradišti 13 Národní divadlo Brno, příspěvková organizace obce Podpora dostupnosti ND divadla v JMK a 600 příspěvková organizace Nebojte se divadla 13 Národní divadlo Brno, příspěvková organizace obce Premiéry v roce příspěvková organizace 13 Národní divadlo Brno, příspěvková organizace obce Taneční most/tanzbrücke 150 příspěvková organizace 13 Římskokatolická farnost u baziliky Nanebevzetí Panny Marie, Brno-Staré Brno církevní organizace Restaurování nástěnných svícnů a kandelábrů v bazilice

Právnické osoby zřízené, založené nebo spoluzaložené Jihomoravským krajem

Právnické osoby zřízené, založené nebo spoluzaložené Jihomoravským krajem Příloha č. 4 směrnice Organizační řád Právnické osoby zřízené, založené nebo spoluzaložené Jihomoravským krajem poř.č. Příspěvkové organizace 1 47885939 Základní umělecká škola Adamov, příspěvková organizace

Více

Právnické osoby zřízené, založené nebo spoluzaložené

Právnické osoby zřízené, založené nebo spoluzaložené Příloha č. 4 směrnice Organizační řád Právnické osoby zřízené, založené nebo spoluzaložené poř.č. IČ Název právnické osoby* Příspěvkové 1 47885939 Základní umělecká škola Adamov, příspěvková 2 00380521

Více

Jílová 36g, 639 00 Brno. Vídeňská 47, 639 00 Brno. Vídeňská 52, 639 00 Brno. Dornych 2, 602 00 Brno. Kounicova 16. Jaselská 7/9, 602 00 Brno

Jílová 36g, 639 00 Brno. Vídeňská 47, 639 00 Brno. Vídeňská 52, 639 00 Brno. Dornych 2, 602 00 Brno. Kounicova 16. Jaselská 7/9, 602 00 Brno JM IČO DIČ Název příspěvkové SÍDLO Ulice PSČ, Město JM_001 006 38 013 CZ00638013 Střední škola polytechnická,, Jílová 36g Jílová 36g, 639 00 Jílová 36g 639 00 JM_002 005 58 982 není plátce DPH Gymnázium,,

Více

Dodatek c. 1. v příloze č. 1 této rámcové smlouvy, které centrální zadavatel

Dodatek c. 1. v příloze č. 1 této rámcové smlouvy, které centrální zadavatel Dodatek c. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování pevných telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj a příspěvkové zřizované Jihomoravským krajem (dále také jen "Smlouva") uzavřené mezi uvedenými smluvními

Více

Příloha závěrkového listu č. 1 Soupis ných míst Poř. číslo JM - označení Faktický atel IČ faktického atele Adresa ného místa EIC Číslo ného místa Celkový za období termínu dodávky [MWh] Typ měření Napojení

Více

le: 28353242 MUDr. Bořkem Semrádem. jednatelem Zaps<Ínav obchodním rejstříku vedeném Krajsk)'lll soudem v I3rně, oddíl C.

le: 28353242 MUDr. Bořkem Semrádem. jednatelem Zaps<Ínav obchodním rejstříku vedeném Krajsk)'lll soudem v I3rně, oddíl C. Dodatek Č. I k Rámcové smlouvě o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomoravsk)' kraj a príspčvkové zřizované Jihomoravsk)'m kr~em (dále také jen,.smlouva'") llz:wrcné mezi uvedcn~'rni

Více

číslo 518387 Uzavřené dne 9. 10. 2014 mezi Poskytovatel a centrální zadavatel se dohodli na následujících změnách vý~euvedené Rámcovésmlouvy:

číslo 518387 Uzavřené dne 9. 10. 2014 mezi Poskytovatel a centrální zadavatel se dohodli na následujících změnách vý~euvedené Rámcovésmlouvy: Eviden~ní~Islo: 606964 Dodatek Č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj a příspěvkové zřizované Jihomoravským krajem, případně pro další právnické osoby

Více

Dodatek č. 3. Zerotínovo náměstí 449/3, Brno

Dodatek č. 3. Zerotínovo náměstí 449/3, Brno Dodatek č. 3 k Rámcové smlouvě o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj a příspěvkové zřizované Jihomoravským krajem ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27. 3. 2015 a Dodatku č.

Více

Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2013

Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2013 Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2013 Rada Jihomoravského kraje na své 3. schůzi konané dne 4. 12. 2012 projednala návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2013. Na úřední desce Jihomoravského

Více

Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2018

Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2018 Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2018 Rada Jihomoravského kraje na své 42. schůzi konané dne 24. 11. 2017 projednala návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2018. Na úřední desce Jihomoravského

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15

Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15 Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15 obor * škola kód název oboru délka studia zřizovate l školy okres Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 26-41-L/01

Více

Název školy REDIZO školy Obor (vypište kód/y vybraných oboru/ů)

Název školy REDIZO školy Obor (vypište kód/y vybraných oboru/ů) Název školy REDIZO školy Obor (vypište kód/y vybraných oboru/ů) Gymnázium T.G.Masaryka Zastávka, příspěvková Gymnázium T.G.Masaryka Zastávka, příspěvková Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský

Více

II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč)

II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč) II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč) Položka PŘÍJMY Návrh rozpočtu na rok 2013 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 019 288 1112 Daň z

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013 Rozpočet města Třešť na rok 2013 Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012. Obsah: Souhrnné údaje.. 1 A) Příjmy rozpočtu.... 1 1) daňové příjmy

Více

Provozní výdaje v tis.kč

Provozní výdaje v tis.kč Provozní výdaje v tis.kč Oddíl Název Schválený Schválený Schválený 10 Zemědělství a lesní hospodářství 5 960 5 999 6 107 6 089 1014 Ozdrav.hosp.zvířat, polních a spec.plod.a zvl.veter.péče 3 150 3 150

Více

Provozní výdaje v tis.kč

Provozní výdaje v tis.kč Provozní výdaje v tis.kč Oddíl Název Schválený Schválený Schválený Návrh 10 Zemědělství a lesní hospodářství 5 962 5 960 5 999 6 107 1014 Ozdrav.hosp.zvířat, polních a spec.plod.a zvl.veter.péče 3 150

Více

Provozní výdaje v tis.kč

Provozní výdaje v tis.kč Provozní výdaje v tis.kč Oddíl Název Skutečnost Skutečnost Schválený Upravený Návrh 10 Zemědělství a lesní hospodářství 8 562 7 479 6 172 6 636 6 177 1014 Ozdrav.hosp.zvířat, polních a spec.plod.a zvl.veter.péče

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Provozní výdaje v tis.kč

Provozní výdaje v tis.kč Provozní výdaje v tis.kč Oddíl Název Skutečnost Skutečnost Schválený Upravený Návrh 10 Zemědělství a lesní hospodářství 4 985 4 884 4 557 8 851 7 070 1014 Ozdrav.hosp.zvířat, polních a spec.plod.a zvl.veter.péče

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Položka číslo. rozpočet 2015

Položka číslo. rozpočet 2015 Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017

Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 Závazné ukazatele rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 ZÁVAZNÉ UKAZATELE V souladu se zákonem č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U

N Á V R H R O Z P O Č T U Obec Těrlicko N Á V R H R O Z P O Č T U 2011 Návrh rozpočtu obce Těrlicko pro rok 2011 - příjmy Oddíl (paragraf) Položka Popis Návrh rozpočtu 2011 (v tis. Kč) ORJ 14 - Stavební řízení a sil. správní agenda

Více

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Třída 1 Daňové příjmy 72.400.000,- Kč Třída 2 Nedaňové příjmy 33.900.000,- Kč Třída 3 Kapitálové příjmy 5.000.000,- Kč Třída 4 Přijaté transfery

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2017

Rozpočet města Třešť na rok 2017 Rozpočet města Třešť na rok 2017 schválen na 16. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 188/S,OS/2016-12/12-Z ze dne 12. 12. 2016 Město Třešť Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída

Více

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč)

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Par Pol ORJ Název položky RN 2013 Rozpočtové příjmy rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 16 250,00

Více

Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč)

Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč) Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy Odd Par Pol ORJ Název položky RS 2015 podseskupení 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin. a funkč. požitků 17 514,00 rozpočtových položek

Více

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016 MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DAČIC PŘÍJMY návrh rozpočtu Daňové příjmy 109.270,00 tis. Kč Nedaňové příjmy 13.004,50 tis. Kč Kapitálové příjmy 14.098,90 tis. Kč Přijaté

Více

Požadavky na rozpočet výdajů Investičního fondu JMK dle jednotlivých akcí v roce 2013 (v tis. Kč)

Požadavky na rozpočet výdajů Investičního fondu JMK dle jednotlivých akcí v roce 2013 (v tis. Kč) Str. č.1 Požadavky na výdajů Investičního fondu JMK dle jednotlivých akcí v roce 2013 (v tis. Kč) Příspěvkové organizace v oblasti školství Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola,

Více

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Strana 1 B. PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2015 1111 1112 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1123 Daň z příjmů právnických

Více

o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomora\'skj' kraj a pnspě,'ko\'é organizace zřizovanc Jihomoravskj'm krajem.

o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomora\'skj' kraj a pnspě,'ko\'é organizace zřizovanc Jihomoravskj'm krajem. r(::'h~e.>,za " ~1--:~tA!r(rol:nQ~zr:'a~,~ '-U ~IC;23353242. ( f'-[' Rámcová smlouva o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomora\'skj' kraj a pnspě,'ko\'é organizace zřizovanc Jihomoravskj'm

Více

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Smlouva o poskytování služeb odborného konzultanta v oblasti dodávek energií

Smlouva o poskytování služeb odborného konzultanta v oblasti dodávek energií Smlouva o poskytování služeb odborného konzultanta v oblasti dodávek energií uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 1. Objednatel CEJIZA, s.r.o. se sídlem: Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 60200

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE K PŘÍJMY

PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE K PŘÍJMY PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE K 31. 12. 2006 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 911,481 911,481 959,468 105.3 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 131,623 131,623 93,217

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 PLÁNOVANÉ PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2014 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 650000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických

Více

II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2015 (v tis. Kč)

II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2015 (v tis. Kč) II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2015 (v tis. Kč) Položka PŘÍJMY Návrh rozpočtu na rok 2015 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 116 000 1112 Daň z

Více

II.2. Celková bilance schváleného rozpočtu JMK na rok 2011 (v tis. Kč)

II.2. Celková bilance schváleného rozpočtu JMK na rok 2011 (v tis. Kč) II.2. Celková bilance schváleného rozpočtu JMK na rok 2011 (v tis. Kč) Položka PŘÍJMY Schválený rozpočet na rok 2011 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních poţitků 1 022 282 1112

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

Org: , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: ,00. Org: ,00

Org: , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: ,00. Org: ,00 roku 2016 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 600 000,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Schválený rozpočet Rozpočet schválen Zastupitelstvem obce dne usnesením č. 166/18/2016 starostka obce Lada Hašková

Schválený rozpočet Rozpočet schválen Zastupitelstvem obce dne usnesením č. 166/18/2016 starostka obce Lada Hašková Rozpis rozpočtu na rok 2016 Obec Horosedly IČ : 00583961 Okres Písek Rozpočet schválen Zastupitelstvem obce dne 16.12.2016 usnesením č. 166/18/2016 starostka obce Lada Hašková I. Rozpočtové příjmy Paragraf

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2013 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 550000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických osob z

Více

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství Příjmy 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 285 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 102 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 29 0 1121

Více

Dodatek Č. 1. ke Kupní smlouvě na dodávky kancelářského papíru - bez požadavku na poskytování náhradního plnění. (dále také jen "Smlouva")

Dodatek Č. 1. ke Kupní smlouvě na dodávky kancelářského papíru - bez požadavku na poskytování náhradního plnění. (dále také jen Smlouva) Dodatek Č. 1 ke Kupní smlouvě na dodávky kancelářského papíru - bez požadavku na poskytování náhradního plnění (dále také jen "Smlouva") uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 13.08.2015 (dále

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Provozní výdaje v tis.kč

Provozní výdaje v tis.kč Provozní výdaje v tis.kč Oddíl Název Skutečnost Skutečnost Schválený Upravený Rozpočet 10 Zemědělství a lesní hospodářství 4 799 4 986 4 214 5 359 4 557 1031 Pěstební činnost 1 722 1 695 1 593 1 805 1

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2013 v celkové výši cca 21,763 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze

Více

II.2. Celková bilance schváleného rozpočtu JMK na rok 2015 (v tis. Kč)

II.2. Celková bilance schváleného rozpočtu JMK na rok 2015 (v tis. Kč) II.2. Celková bilance schváleného rozpočtu JMK na rok 2015 (v tis. Kč) Položka PŘÍJMY Schválený rozpočet na rok 2015 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 116 000 1112

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 1. Daňové příjmy 108 360 600 závazný ukazatel 2. Nedaňové příjmy 26 003 900 3. Kapitálové příjmy - 4. Přijaté transfery 16 224 678 minimální Součet příjmů 150 589 178 minimální

Více

Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč)

Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč) Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč) Odd Par Pol ORJ Název položky RN 2016 Rozpočtové příjmy podseskupení rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 19 663,00

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis.

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis. Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS v tis. Kč I. opatření II. opatření 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 203 PŘÍLOHY 28 Příloha : Úplné výsledky Rozboru 203 29 Státní rozpočet 203 29 Krajské rozpočty a rozpočet

Více

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016 I. Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 360 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 20 000,00 1113 Daň z příjmů

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

ROZPOČET OBCE DVORCE NA ROK 2010

ROZPOČET OBCE DVORCE NA ROK 2010 Stránka 1 Položka RS: Paragraf RS: P Ř Í J M Y v tisících Kč 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti /org.2612 1 820,00 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti-dle počtu zaměstnanců /org.4634 250,00 1112

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 SCHVÁLENÝ ROZPOČET V Kč

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 SCHVÁLENÝ ROZPOČET V Kč Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 Příjmy SCHVÁLENÝ ROZPOČET V Kč Třída 1 - Daňové příjmy podseskupení položek 111 Daně z příjmů fyzických osob 12.048.000,00 podseskupení položek

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 Příjmy: OBEC STUDENÁ Nám. sv. J. Nepomuckého 18, 378 56 STUDENÁ Rozpočet schválen zastupitelstvem dne: Starosta obce (podpis,razítko): OdPa ÚZ NZD ORG Položka Text Rozpočet 2017

Více

Návrh rozpočtu města Žebrák na rok 2017

Návrh rozpočtu města Žebrák na rok 2017 Návrh rozpočtu města Žebrák na rok 2017 Návrh rozpočtu města Žebrák na rok 2017 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Částka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 6 100 000,00 Kč 1112

Více

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2017 strana: 1 / 4

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2017 strana: 1 / 4 strana: 1 / 4 Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č.

Více

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek 100 1361 Správní poplatky 50,00 100 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22,00 100 3419 2131

Více

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Návrh rozpočtu příjmy z pronájmu pozemků nákup služeb příjmy z poskytování služeb a výrobků 1400

Návrh rozpočtu příjmy z pronájmu pozemků nákup služeb příjmy z poskytování služeb a výrobků 1400 Návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY VÝDAJE 1 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1012 Podnikání v zemědělství a potravinářství 2131 příjmy z pronájmu pozemků 57 1014 Ozdravování hosp.zvířat... 5169 nákup

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova je na rok 2014 koncipován s ohledem na stabilizaci financí. Vzhledem k velkým výdajům v roce 2013, bude následující rok finančně sledovat

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2015

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2015 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2015 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 548

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 1. Daňové příjmy 103 639 940 závazný ukazatel 2. Nedaňové příjmy 26 269 994 3. Kapitálové příjmy 260 000 4. Přijaté transfery 14 209 066 minimální Součet příjmů 144 379 000

Více

Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Údaje o organizaci Název: Obec Hroznatín IČO: 0037726100 Adresa:Hroznatín č. 4, 675 05 Rudíkov Tel. 607 557 854 e-mail: hroznatin.obec@seznam.cz www.hroznatin.cz Obsah závěrečného účtu Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 5 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 5 0000

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Návrh rozpočtu 2017 (v tis. Kč)

Návrh rozpočtu 2017 (v tis. Kč) Návrh rozpočtu 2017 (v tis. Kč) Odd Par Pol ORJ Název položky 2017 podseskupení 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin. a funkč. požitků 21 433,00 rozpočtových položek 112 Daň z příjmů právnických

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Dodatek Č. 1. ke Kupní smlouvě na dodávky kancelářského papíru - s požadavkem na poskytování náhradního plnění. (dále také jen "Smlouva")

Dodatek Č. 1. ke Kupní smlouvě na dodávky kancelářského papíru - s požadavkem na poskytování náhradního plnění. (dále také jen Smlouva) Dodatek Č. 1 ke Kupní smlouvě na dodávky kancelářského papíru - s požadavkem na poskytování náhradního plnění (dále také jen "Smlouva") uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 13.08.2015 (dále také

Více

OBEC POLNÍ CHRČICE IČO Rozpočet obce Polní Chrčice ROK 2016 PŘÍJMY

OBEC POLNÍ CHRČICE IČO Rozpočet obce Polní Chrčice ROK 2016 PŘÍJMY OBEC POLNÍ CHRČICE IČO 00473731 Rozpočet obce Polní Chrčice ROK 2016 PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 340 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze

Více

Návrh rozpočtu na rok 2016

Návrh rozpočtu na rok 2016 Návrh rozpočtu na rok 2016 pol. název položky specifikace výdaje návrh na 2016 poznámky Příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních 1111 požitků 6 337 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 195

Více