MEZINÁRODNÍ. BRNO âeská REPUBLIKA th International Folklore Festival Brno - Czech Republic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MEZINÁRODNÍ. BRNO âeská REPUBLIKA 31. 8. - 3. 9. 2000. 11th International Folklore Festival Brno - Czech Republic"

Transkript

1 XI. XI. MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL BRNO âeská REPUBLIKA th International Folklore Festival Brno - Czech Republic

2 XI. 11th International Folklore Festival Brno - Czech Republic BRNO âeská REPUBLIKA MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL

3 to Brno! Mezinárodní folklorní festival Brno welcomeThe Czech v í t e j t e v B r n û! Republic (population 10 million) is a very young country, with the name of the former Czechoslovakia being perhaps more widely known. Companies using the Made in Czechoslovakia logo, for example Skoda in PlzeÀ, Tatra in Kopfiivnice (the Paris-Dakar Rally), Prazdroj, Budvar, enjoyed an excellent international reputation, while the names T. G. Masaryk, Václav Havel, Antonín Dvofiák, Bedfiich Smetana, Leo Janáãek, Emil Zátopek, Martina Navrátilová, Jaromír Jágr and Jan Îelezn are also well-known around the world. The Czechoslovak Republic, which was established in 1918 after the First World War, was divided into the Czech and Slovak Republics in 1993 following the mutual a- greement of these two new nations. The Czech Republic is sometimes called the Heart of Europe and does, in fact, lie right in the middle of Europe, bordering Germany, Poland, Slovakia and Austria. Its capital city is Prague, the city of a hundred spires. Dominating the river Vltava is Hradãany, the site of Prague Castle, Saint Vitus Cathedral and the tombs of the Czech kings. The are many historical monuments, castles and chateaux throughout the country. The climate of the Czech Republic is mild, with warm summers alternating with freezing winters. The countryside is made up of lowlands and mountains, large forests and hundreds of lakes. Brno is the second largest city in the Czech Republic, with a population of , and is one of its most important industrial, commercial and cultural centres. The Church of Saint Peter and Paul and the pilberk Castle knoll above the city are a reminder of the city s beginnings in the Middle Ages. The first record of the castle in Brno comes from Brno became a city in January 1243, when it was conferred municipal rights by King Václav I. The importance of the city grew in the 13th and 14th centuries, trade and business flourished, and Brno became the capital city of Moravia. The beginning of the 15th century saw great building work in the city, with the construction of, for example, the Church of Saint James, the architect of which, Antonín Pilgram, also built Saint Stephen s Cathedral in Vienna. In the first half of the 17th century Brno improved its system of fortifications, and the Swedish siege of the city from 1643 to 1645 proved unsuccessful. The increasing pace of building work saw the construction of many important buildings in the Baroque style. In the 19th century pilberk Castle became infamous as the Prison of Nations. The victor of the Battle of the Three Emperors at Slavkov ruled that the fortifications in Brno be pulled down, which opened the way for the expansion of the city. A railway was built between Brno and Vienna, and later between Brno and Prague, textile factories sprung up and important engineering companies were founded (První brnûnská strojírna and Královopolská - names inseparably connected with Brno to this day). During the First Czechoslovak Republic Brno was a regional capital. Secondary schools and universities were established and the town became a cultural centre. The lives of the composer Leo Janáãek, the poet Petr Bezruã and the playwright Jifií Mahen were inextricably linked with the Moravian metropolis. The period between the two world wars saw great expansion in Brno, which grew as the result of the connection of its surrounding parishes. Its importance as a great industrial city also grew and it became famous for its modern architecture (for the many innovative buildings built in Brno during this period Villa Tugendhat in âerná Pole, designed by the architect Ludwig Mies van der Rohe, deserves a special mention). Following the end of the Second World War in 1945 Brno had to heal the wounds of battle. Modern hotels and other public buildings were built and in 1965 the wonderful new Janáãek Theatre was opened, while new housing estates sprung up on the edges of the city. Brno also has a long history as a trade fair city, with the unique Brno Exhibition Centre in Pisárky (construction began in 1927). The gates of the exhibition centre opened for the first International Engineering Fair in September In the following years the Brno Exhibition Centre has become the venue for important trade fairs and exhibitions on the most varied subjects. The area surrounding the city is also very attractive, with forests in the close vicinity and the large Brno lake, set in beautiful wooded surroundings, offering the inhabitants of Brno and its surrounding region the perfect environment for rest and relaxation. SOUâÁST BRNùNSK CH LIDOV CH SLAVNOSTÍ Pod zá titou Primátora mûsta Brna, RNDr. Petra Duchonû, ministra obrany âr, RNDr. Vladimíra Vetchého a ministra kultury âr, Pavla Dostála Pofiádají: SdruÏení pfiátel folkloru v Brnû, fiádn ãlen âeské národní sekce C.I.O.F.F. Mûsto Brno Armáda âr Folklorní sdruïení âr Za podpory: Ministerstva kultury âr Úfiadu mûstské ãásti Brno - Bystrc Úfiadu mûstské ãásti Brno - âernovice Úfiadu mûstské ãásti Brno - Lí eà Úfiadu mûstské ãásti Brno - stfied Úfiadu mûstské ãásti Brno - eãkovice a Mokrá Hora...v ichni spoleãnû vítají úãastníky XI. Mezinárodního folklorního festivalu Brno 2000 a pfiejí jim pfiíjemné proïití festivalov ch dnû a navázání mnoha nov ch pfiátelsk ch kontaktû....together with representatives of the City of Brno, would like to welcome warmly all of those taking part in the 11th International Folklore Festival Brno 2000, wish them a pleasant stay, and express the hope that many friendships will be made. FESTIVALOV V BOR / FESTIVAL COMMITTEE Milan ZELINKA Prezident festivalu / President of the festival Mgr. Jan Miroslav KRIST Viceprezident festivalu / Vicepresident of the festival Ing. Jifií VICENA Ekonomick fieditel / Economic manager Ing. Ladislav URBANâÍK editel organizaãní komise / Organizing manager JUDr. Vladimír FOCKO âlen organizaãní komise / Member of organizing committee Pavel K ÍÎ editel programové komise / Programme manager Ing. Jifií RA TICA editel propagaãní komise / Publicity manager Mgr. Ivan NEDùLKA editel technické komise / Technical manager Milu e PELIKÁNOVÁ Sekretariát / Secretary

4 Dûtské a dospûlé folklorní soubory úãinkující na XI. roãníku Mezinárodního folklorního festivalu Brno 2000 SdruÏení pfiátel folkloru v Brnû SdruÏení pfiátel folkloru v Brnû bylo zaloïeno 10. fiíjna 1989 zástupci deseti nejaktivnûj ích folklorních souborû v Brnû z iniciativy Mgr. Jana Miroslava Krista. Základní my lenkou tohoto obãanského sdruïení bylo spojit dohromady síly k zaloïení nové tradice pofiádat v mûstû Brnû folklorní festival. Dnes tvofií SdruÏení pfiátel folkloru v Brnû 14 folklorních kolektivû dospûl ch a mládeïe, 10 dûtsk ch folklorních souborû a okolo 120 ãlenû pfiíznivcû, nejen z celé âeské republiky, ale také ze zahraniãí. StûÏejní náplní SPF je i nadále pofiádání folklorního festivalu, ale i mnoha dal ích akcí v rámci mûsta Brna. âlenové vyuïívají pravideln ch setkání k v mûnû informací, k navázání kontaktû a pfiípadné spolupráci pfii rûzn ch folklorních aktivitách pofiádan ch soubory, Ústavem lidové kultury ve StráÏnici, regionálními sdruïeními ãi Folklorním sdruïením âr. Velmi aktivní je dûtská sekce, která pfiispívá k ãinnosti SPF mnoh mi akcemi, z nichï nûkteré se pravidelnû opakují. SdruÏení pfiátel folkloru v Brnû je fiádn m ãlenem âeské sekce C.I.O.F.F. a v poslední dobû navázalo úspû nou spolupráci s Magistrátem mûsta Brna i s úfiady jednotliv ch mûstsk ch ãástí. Folklorní sdruïení âr Kontaktní adresa: SdruÏení pfiátel folkloru v Brnû P.O. BOX Brno Tel.:/fax: 05 / Folklorní sdruïení âr je obãansk m sdruïením dûtí, mládeïe a dospûl ch, ktefií pûsobí jako taneãníci, zpûváci a hudebníci ve folklorních souborech po celém území âr. V souãasné dobû má více neï ãlenû ve 372 ãlensk ch souborech a 16 samostatn ch regionálních folklorních sdruïeních v nejv znamnûj ích národopisn ch oblastech âech, Moravy a Slezska. Zvlá tní statut má 36 ãlensk ch mezinárodních folklorních festivalû a lidov ch slavností. Zamûfiuje se na podporu a pomoc sv m ãlensk m souborûm v jejich osvûtové a kulturní ãinnosti pfii pûstování lidov ch tradic a pfii vefiejné prezentaci jejich umûleck ch v sledkû. Snahou sdruïení je také podporovat souãasné Ïivé projevy v roãního i rodinného lidového zvykosloví. Pfii plnûní tûchto zámûrû sdruïení spolupracuje s celou fiadou státních institucí, muzeí, státních a zastupitelsk ch orgánû a kulturních zafiízení, mezi nimi zejména s Vala sk m muzeem v pfiírodû v RoÏnovû pod Radho tûm, Ústavem lidové kultury ve StráÏnici a odborn m zafiízením ministerstva kultury âr IPOS-ARTAMA. Velkou pozornost vûnuje sdruïení práci s dûtmi. V nich vidí pokraãovatele národních tradic i vlastní ãinnosti. Souãasnû si uvûdomuje, Ïe jsou to právû dûti, jejichï srdce jsou lidovému umûní nejvíce otevfiená a vnímavá. Mezi hlavní dûtské akce patfií zejména celostátní pfiehlídka dûtsk ch zpûvákû lidov ch písní, pofiádaná pod názvem Zpûváãci ve Velk ch Losinách a Mezinárodní festival dûtsk ch folklorních souborû zemí stfiední Evropy Písní a tancem v Luhaãovicích. Dûti v ak zpravidla nechybûjí ani na dal ích folklorních festivalech, lidov ch slavnostech a regionálních i místních folklorních akcích. FoS âr pfiirozenû spolupracuje s partnersk mi organizacemi v zahraniãí, mezi nûï patfií mezinárodní organizace lidového umûní IOV, CIOFF, IGF a EFCO, pûsobící pod zá titou UNESCO. Ve spolupráci s nimi a za v znamné pomoci MZV âr pomáhá FoS âr sv m souborûm pfii uplatàování pfiipraven ch programû na mezinárodních festivalech v zahraniãí, pfii vyhledávání vhodn ch kontaktû pro vzájemné náv tûvy a dal ích potfiebn ch informací. PofiadatelÛm slavností a festivalû FoS âr pomáhá hledat kontakty na zajímavé zahraniãní soubory, které by se rády uplatnily na na ich pódiích. Pomûrnû ãasté jsou náv tûvy souborû ze Slovenska, Nûmecka, Francie, Polska, Maìarska, Itálie a dal ích evropsk ch zemí, kaïdoroãnû na na e folklorní akce pfiijíïdûjí soubory ze zámofií. Folklorní sdruïení âeské republiky naplàuje funkci informovat své ãleny i irokou vefiejnost o nejv znamnûj ích folklorních akcích v na í zemi. Pravidelnû vydává podrobn roãní kalendáfiní pfiehled, ve spolupráci s MZV âr pak jeho struãnûj í variantu v reprezentativní úpravû, která je prostfiednictvím zastupitelsk ch úfiadû ífiena do celého svûta. SdruÏení vydává svûj vlastní ãasopis Folklor a fiadu dal ích publikací s tematikou lidového umûní. V znamnou pozornost vûnuje odbornému rûstu sv ch ãlenû - vedoucích souborû, choreografû, taneãníkû, hudebníkû a dal ích. Ve spolupráci s nejlep ími specialisty pro nû pfiipravuje odborné kurzy a semináfie, v rámci cyklu pfiedná ek Prameny podnûcuje setkávání souborû a jejich specializované vzdûlávání také v regionech. Folklorní sdruïení âeské republiky získává finanãní prostfiedky z ãlensk ch pfiíspûvkû a dotací na základû pfiijat ch projektû, pfiihlá en ch na M MT âr a MK âr. V znamnou podporu sdruïení poskytují Hasiãská vzájemná poji Èovna, a.s., V eobecná stavební spofiitelna Komerãní banky, a.s., Rotary klub Praha, Culligan Brno, s.r.o., ETC Publishing, Vydavatelství Písniãka a nûkteré dal í organizace, oceàující jeho spoleãensk pfiínos. Folklorní sdruïení âeské republiky mûïete kontaktovat na adresách: SenováÏné nám. 24, Praha 1, tel.: 02/ , fax: 02 / , Dûtské folklorní soubory ze zahraniãí: Folklorní taneãní skupina ;GRANDINñLñ - LITVA GARABONCIÁS FOLKMÙHELY - Kompolt - MAëARSKO z âeské republiky: Brnûnsk Valá ek - Brno Bystrou ka - Bílovice nad Svitavou Jáno íãek- Brno Kfienováãek - Kfienovice u Slavkova Májíãek - Brno Pi tûlákûv dûtsk soubor písní a tancû - Brno Púãik - Brno Slováãek - Brno Veliãánek - Velká nad Veliãkou Vrãka - lapanice u Brna Folklorní soubory dospûl ch ze zahraniãí: Gruppo Folcloristico I BEJ - città Di Erba - ITÁLIE Lidov soubor DOJNA PRUTULUJ - Coliba i ujezd Cahul - MOLDÁVIE Lidov soubor Dúbrava - Pre ov - SLOVENSKO z âeské republiky: Brnûn tí Gajdo i - Brno Hlubina - Ostrava Javorník - Brno Kfienovák - Kfienovice u Slavkova Luãina - Brno Lí Àáci - Brno Májek - Brno Ondrá - Brno Pol ana - Brno Slováck krúïek - Brno mytec - Brno Vrãka - lapanice u Brna

5 Kompletní reklamní servis: Prodejna plotrov ch fólií Marketingové sluïby Reklamní sluïby Tamponov tisk Termotransfer Ofsetov tisk Laminování Pískování Sítotisk FlokáÏ RaÏba Plotr DTP Stfi. 080 Brnûnské Ivanovice Ka tanová Brno Tel./fax: 05 / Tel.: 05 / Jana Svobodová reklamní agentura Námûstí Svobody 5, Modfiice

6 dûtské folklorní soubory children folklore groups LIDOVÁ FOLKLORNÍ TANEâNÍ SKUPINA GRANDINñLñ - PanevéÏys, Litva Folklorní taneãní skupina Grandinòlò byla zaloïena v roce Na poãátku ãinnosti byly dûti i mládeï sdruïeny v národním taneãním krouïku v PanevéÏyském Paláci kultury a sportu. Za 15 let vznikla taneãní skupina Grandinòlò, jejíï zakladatelkou a souãasnou vedoucí je vynikající litevská kulturní pracovnice - choreografka a taneãní mistrynû Zita Rimkuviené. Skupina Grandinòlò se skládá z 5 ãástí a z více neï 100 mlad ch taneãníkû ve vûku 7-25 let. Tancují litevské lidové tance, koleãka, hry, nejnovûj í jevi tní choreografické úpravy jsou vytvofieny nejlep ími litevsk mi baletními mistry. Taneãní skupina je provázena vesnick mi zpûváky a hudebníky. Skupina Grandinòlò se zúãastàuje mnoha taneãních i pûveck ch festivalû a soutûïí - napfi.: v letech 1985, 1987, 1994, 1998 se skupina zúãastnila Festivalu písní a tancû ve Vilniusu (hlavní mûsto Litvy), v r taneãního festivalu v Tallinu (Estonsko). V roce 1991 byl soubor úãastníkem 4. svûtov ch sportovních her v Kaunasu, v r pak reprezentoval Litvu na Dnech kultury v Punsku (Polsko) a v r v Lunenu (Nûmecko). Vystoupení skupiny Grandinòlò vidûli diváci mnoha zemí Evropy i zámofií (napfi. kromû jiï zmínûn ch i Bûlorusko, Francie, Belgie, Anglie, Dánsko, Itálie, Turecko, Kanada, panûlsko ãi Mexiko). Vedoucí: Zita Rimkuviené Folk dance group Grandinėlė PanevéÏys Lithuania was founded in It began its aktivities when children and youth were united into the national dance circle in PanevéÏys Building Trust Culture and Sports Palace. After 15 years it has become a folk dance group Grandinėlė. Its founder and present leader is the eminent Lithuania Cultural Worker - choreographer-ballet-master Zita Rimkuviené. Folk dance group Grandinėlė consist of 5 groups of more than 100 young dancers (aged from 7-25 years). Group Grandinėlė dances Lithuanian folk dances, roundelays, games, the newest folk stage compositions created by Lithuanian ballet masters. Countryside orchestra and singers accompany the dance groups. Group Grandinėlė took part in many dance and song festivals in PanevéÏys and its region, made various performances, took part in competitions and participated in dance festival too: in 1985,1987,1994,1998 Grandinėlė participated in the Republican song and dance festival in Vilnius (capital of Lithuania), in in dance festival in Tallin (Estonia), in 1991 took part in the 4th World Lithuanian sports Games in Kaunas, in 1994 represented Lithuania in Cultural Days in Punsk (Poland), in 1996 represented in Lunen (Germania). Performances of group Grandinėlė was created at many countries in Europe and overseas as well (it was - apart from forenamed - Byelorussia, France, Belgium, England, Denmark, Italy, Turkey, Canada, Spain, Mexico). Leader: Zita Rimkuviené

7 GARABONCIÁS FOLKMÙHELY Kompolt - Maìarsko BRNùNSK VALÁ EK - BRNO Maìarsko je zemí, kde jsou lidové tradice velmi cenûny a jsou doposud pfiirozenou souãástí Ïivota lidí. V uka tradiãních lidov ch tancû a písní je nejen záleïitostí dobrovoln ch sdruïení, ale i souãástí kolní v uky. Proto existuje mnoho lidov ch souborû jiï pfii základních kolách, které jsou v bornou základnou pro obsazení dospûl ch souborû, zab vajících se lidov m umûním. Podobn m lidov m sdruïením je i soubor GARABONCIÁS FOLKMÜHELY, kter zpracovává maìarské lidové tance v tradiãních i ryze soudob ch choreografiích. Z repertoiru souboru vyzafiuje pfiirozen temperament v taneãnû perfektnû zvládnut ch ãardá ích i nûha a nostalgie krásn ch lidov ch písní v podání dívãí ãásti souboru. Soubor GARABONCIÁS FOLKMÜHELY se bûhem svého trvání stal jedním z v znaãn ch maìarsk ch souborû, které úspû nû nesou odkaz lidového umûní Maìarska do v ech koutû Evropy i celého svûta. Vedení souboru: Kamrásné Péntek Rita Hungary is a country where folk traditions are highly appreciated and are still a natural part of people s lives. Lessons of folk traditional dances are given not only by free associations, but are also incorporated into school e- ducation. Therefore there are many folk ensembles under elementary schools which are an excellent source of members for adult ensembles who are concerned with folk art. GARABONCIÁS FOLKMÜHELY is such an ensemble which treats Hungarian folk dances in traditional and contemporary choreographies. The repertoir of the ensemble radiates both natural temperament in perfectly mastered csardases and grace and nostalgy of folk songs sung by girls part of the ensemble. During its existence ensemble GARABONCIÁS FOLKMÜHELY has become one of the outstanding Hungarian ensembles which successfull represents Hungarian folk art in the whole Europe and worldwide. Leader of ensemble: Kamrásné Péntek Rita Dûtsk národopisn soubor Brnûnsk Valá ek byl zaloïen v roce Svou inspiraci ãerpá z folklorních tradic Moravy, zejména z Vala ska. Interpretací lidov ch tradic tohoto regionu se dafií upoutat i ty nejnároãnûj í diváky. V koncertním programu hrají, tanãí a zpívají dûti a mládeï od ãtyfi do dvaceti let. Soubor má vlastní cimbálovou muziku sloïenou ze ÏákÛ brnûnsk ch umûleck ch kol. Pfii tvorbû programu je ãerpáno i z vyprávûní pamûtníkû a tak se Valá kûm dafií i v dûtském podání zachovávat staré tradice. K interpretaci lidov ch zvykû a her ze Ïivota na vsi pouïívají jako rekvizity i tradiãní pracovní nástroje. Dûti reprezentovaly âeskou republiku na mnoha zahraniãních festivalech. Za svou ãinnost obdr- Ïel Brnûnsk Valá ek ocenûní nejen doma, ale i v zahraniãí. Stejnû jako v ude, tak i na tomto festivalu touïí Brnûn tí Valá ci navazovat nová pfiátelství a zanechávat radost v srdcích mal ch i velk ch divákû. Vedoucí: Milada KfiíÏová The Brnûnsk Valá ek children ensemble was founded in It draws its inspiration from the folklore traditions of Valachia in North Moravia. The interpretation of the folk traditions of this region hold the attention of the most demanding spectators. Its concert programmes - comprising music-making, dancing and singing - are performed by children and young people between 4 and 20. The ensemble has its own dulcimer group, the members of which are pupils from Brno music schools. Programmes are created by drawing on authentic memories, thus enabling the young members of Valá ek to preserve old folklore traditions. Folk customs and games from the life of the region are presented using props and traditional tools. The children have represented the Czech Republic at many festivals abroad. The Brnûnsk Valá ek ensemble has won many awards, both at home and abroad. As always, the ensemble is keen at this particular festival to establish new friendships and bring joy to young and old alike. Leader: Milada KfiíÏová

8 BYSTROU KA - BRNO JÁNO ÍâEK - BRNO Folklorní soubor Bystrou ka byl zaloïen v záfií 1998 jako zájmov taneãní krouïek pfii Základní kole v Bílovicích nad Svitavou. Nav tûvují ho dûti od 1. do 6. tfiídy. Hlavní náplní na í ãinnosti jsou akce koly (vánoãní zpívání, akademie). ZúãastÀujeme se ve spolupráci s Obecním úfiadem Martinsk ch hodû a Vítání jara, kde dûti upalují Smrtku na palouku v lese. Na e dûti také zpestfiují v krásn ch krojích vítání nov ch obãánkû na Obecním úfiadû. V programu vycházíme z materiálû Zdenky Jelínkové z oblasti Horácka a Brnûnska. Vedoucí: Mgr. Bohuslava Hamáková Folklore ensemble Bystrou ka was founded in September 1998 as a free-time activity dancing group at Elementary School in Bílovice nad Svitavou. Its members are children from 1st up to 6th class. The main contents of our activities are school events (Christmas singing, school performances). In cooperation with local authorities we take part in Mariánské hody ("harvest feast") and celebrations of coming spring - children burn off the Grim Reaper in a forest glade. Our children in their beautiful costumes also help during the ceremony of welcoming newly-born babies in the local town hall. As a material for preparation our programmes we use ZdeÀka Jelínková s collections from the regions of Brno and Horácko. Leader: Mgr. Bohuslava Hamáková Dûtsk folklorní soubor Jáno íãek byl zaloïen v roce 1989 a jeho ãleny jsou dûti ve vûku od 6 do 18 let. Od roku 1999 pracuje v rámci SdruÏení pfiátel DFS Jáno íãek. Repertoár souboru vychází z lidov ch slovensk ch regionû Liptova, Tûrchové, Zemplína, Myjavy a Horehronu, doplnûn o pûvabné moravské písniãky a melodie v podání dûtsk ch ãlenû cimbálové muziky. Taneãní vystoupení dûtí, doprovázené zpûvy, je rozmanité a mûïe oïivit atmosféru pfií rûzn ch pfiíleïitostech. Za tímto úãelem soubor nabízí vystoupení v 70 minutovém programu nebo krat í programové vstupy v rozsahu od 7 do 30 minut. Vedoucí: Zdenka Kozubová The Jáno íãek children folklore ensemble was founded in 1989, its members comprising children in the 6-18 age - group. It operates under the patronage of the Jáno íãek Brno Folklore Foundation. The ensemble s repertoire is based on the folk culture of the Slovak regions of Liptov, Terchová, Zemplín, Myjava and Horehron, supplemented with the charming Moravian songs and melodies performed by the young members of the dulcimer group. The children s dance and song programme is very varied and makes for the enlivening of the atmosphere whatever the occasion. The ensemble offers either a full 70-minute programme, or shorter programmes of 7 to 30 minutes. Leader: Zdenka Kozubová

9 K ENOVÁâEK - K ENOVICE U SLAVKOVA MÁJÍâEK - BRNO Dûtsk folklorní soubor Kfienováãek byl zaloïen roku 1963 v obci Kfienovice, 20 km v chodnû od Brna, v kraji Bitvy tfií císafiû. Zpracovává lidové zvyky, písnû a tance z Brnûnska - pfiedev ím v chodního, okrajovû i folklor Hané a Vala ska. Soubor nav tûvují dûti ve vûku od 4 do 16 let. Kfienováãek má vlastní flétnovou muziku, kterou pfii tancích doplàuje harmonika. Taneãní vystoupení dûtí, provázaná se zpûvem a zvykoslovím, jsou rozmanitá a mohou oïivit atmosféru pfii rûzn ch pfiíleïitostech. Za dobu svého pûsobení se soubor prezentoval na mnoha domácích i zahraniãních festivalech a pfiehlídkách. Od roku 1984 je sám spolupofiadatelem regionálních pfiehlídek souborû Vy kovska Pod kfienovskó májó. Vedoucí: Mgr. Regina Koke ová Children folklore ensemble Kfienováãek was founded in 1993 in village Kfienovice, 20 kilometres to the east of Brno, in the area of the Battle of Three Emperors. The ensemble treats folk customs, songs and dances from Brno region - especially from the east part, sometimes also folklore of Haná and Moravian Wallachia. The ensemble is attended by children from 4 to 16. Kfienováãek has its own flute band, which is for accompanying dances enriched by accordion. Programmes with dances, songs and folk customs are colourful and can enliven atmosphere during various events. During its existence the ensemble has performed on many home and foreign festivals and shows. Since 1984 the ensemble itself has become the co-organiser of regional programmes of ensembles from Vy kov region Pod kfienovskó májó ( Under the Kfienovice Maypole ). Leader: Mgr. Regina Koke ová Poãátek vzniku tohoto dûtského souboru se datuje k roku 1982, kolektiv pûvodnû vznikl z potfieby souboru Májek vychovávat si dorost. Z desetiãlenné skupiny dûtí mezi 12 a 16 roky se pozdûji rozrostl v pomûrnû poãetn soubor, kter dnes sdruïuje dûti od 4 do 16 let a pravidelnû se pfiedstavuje divákûm po celé âr. Dûti z Májíãku pfiedvedly své umûní i za hranicemi na í vlasti, a to v Nûmecku, a ãást dûtí vypomáhala sv m dospûl m kamarádûm z Májku i v Portugalsku, védsku, Holandsku a Polsku. V souãasné dobû má Májíãek dvû skupiny dûtí a vlastní muziku. Základní zpracovávané oblasti tvofií Vala sko a Luhaãovské Zálesí, tak si ãlenové souboru nejlépe osvojí základní stylové návyky, které pozdûji mohou uplatnit mezi sv mi star ími kamarády z Májku. Vedoucí souboru: Milan Zelinka The foundation of this children group, which was originally formed to meet the needs of the Májek group in teaching its junior members, dates back to From a group of ten children between 12 and 16 years old it later grew into quite a large group, which today includes children between 4 and 16 years old and regularly performs before the public throughout the Czech Republic. The children from Májíãek have also performed outside the borders of this country (in Germany) and some of the children also helped their adult friends of Májek during performances in Portugal, Sweden, Holland and Poland. At the present time Májíãek has two groups of children and its own band. The primary material covered comes from Moravian Wallachia and Luhaãovské Zálesí, and the members of the group pick up basic stylistic habits, which they can later put into practice among their older friends in Májek. Group Leader: Milan Zelinka

10 PI TùLÁKÒV DùTSK SOUBOR PÍSNÍ A TANCÒ - BRNO PÚâIK - BRNO Pi tûlákûv dûtsk soubor písní a tancû - Brno byl zaloïen v roce 1940 pûvodnû jako tûlocviãn spolek panem Adolfem Pi tûlákem, kter práci v nûm vûnoval cel svûj Ïivot. Souborem pro ly tisíce dûtí a mnozí z nich se vûnují folkloru dosud jako vedoucí souborû v Brnû i v jin ch místech na í republiky. V souãasné dobû má soubor kolem stovky ãlenû od 4 let vãetnû dorostové skupiny a desítku dospûl ch, ktefií zaji Èují nácviky skupin a dal í aktivity. V repertoáru má jiï nûkolik let v hradnû tance, písnû a zvyky z Brnûnska a nejbliï ího okolí, materiál vyhledává ve sbírkách paní Z. Jelínkové, F. Su ila, L. Bake ové aj. Také krojové vybavení vychází z jednotliv ch ãástí Brnûnska. V prûbûhu roku vyjíïdí na vystoupení do blízk ch i vzdálenûj ích míst na í republiky, pofiádá dûtské krojované plesy, vítání jara, vánoãní koledování, v chovné koncerty, celoroãní pofiady. Soubor doprovází hudecká muzika. Vedoucí: Mgr. Vladimíra tûrbová The Pi tûlák children song and dance group in Brno was founded in 1940, originally as a physical education club, by Adolf Pi tûlák, who devoted his whole life to his work with the group. Thousands of children have attended the group and many of them are still involved with folklore as leaders of groups in Brno and elsewhere in the Czech Republic. At the present time the group has around a hundred members aged four and upwards, including junior group, and ten adults, who run group practices and other activities. The group s repertoire has, for a number of years, been comprised exclusively of dances, songs and customs from Brno and the surrounding area. Much of its material comes from the collections of Z. Jelínková, F. Su il, L. Bake ová. The group s costumes also come from the different parts of the Brno area. During the course of the year the group travels to perform all over the Czech Republic and organises costume balls for children, greeting the spring, Christmas carol singing, educational concerts and all-year programmes. The group is accompanied by a group of folk musicians. Leader: Mgr. Vladimíra tûrbová Dûtsk folklorní soubor Púãik byl zaloïen v Brnû v roce SdruÏuje dûti z brnûnsk ch kol a blízkého okolí ve vûku od 5 do 13 let. Repertoár souboru tvofií jevi tní zpracování lidov ch zvykû, dûtsk ch her, písní a tancû, které jsou neodmyslitelnû spojeny s národopisn mi regiony moravsko-slovenského pomezí a Slovenska. Kolektiv se pravidelnû zúãastàuje folklorních pfiehlídek, soutûïí a festivalû pofiádan ch Folklorním sdruïením âr, brnûnsk m SdruÏením pfiátel folkloru stejnû jako v ech akcí pofiádan ch Armádou âeské republiky. Z v znamn ch aktivit lze uvést napfi. úãinkování na Mezinárodním folklorním festivalu ve StráÏnici, SMFF RoÏnovská vala ka, zemské pfiehlídce dûtsk ch souborû v KromûfiíÏi, stejnû jako na fiadû mezinárodních folklorních festivalû v zahraniãí (Rakousko, Nûmecko, Slovensko, Francie, Maìarsko). Zde v ude si mal Púãik získal nemalé sympatie a srdce divákû i ceny odborn ch porot. V souãasné dobû soubor pûsobí pod Folklorním sdruïením Púãik. Vedoucí: Dr. Vlastimil Fabi ik The Púãik children ensemble was founded in Brno in 1991 and nowadays brings together children between 6 and 13 years from Brno and its surrounding areas. The ensemble gives many performances for young and also grown-up audience in various places in Bohemia, Moravia and Slovakia. The ensemble s repertoire comprises songs, dances, folk customs and children plays, which form an inseparable part of different ethnographic regions. The ensemble is a regular participant in folklore festivals, show competitions organised by the Folklore Association of the Czech Republic and the Friends of Folklore Association in Brno and takes part in all the events organised by the Czech Army. Some important activities of the ensemble are e. g. performing in International Folklore Festivals in StráÏnice and RoÏnov, show of children ensembles in KromûfiíÏ as well as in the whole range of International Folklore Festivals abroad (Austria, Germany, Slovakia, France, Hungary). In all these places Púãik gained audience s heart and prizes from the juries. Nowadays the ensemble has its own Púãik folklore association. Leader: Dr. Vlastimil Fabi ik

11 SLOVÁâEK - BRNO VELIâÁNEK - VELKÁ NAD VELIâKOU Soubor Slováãek byl zaloïen v roce Soustfieìuje brnûnské dûti, které mají zájem poznat písniãky, hry, tance a lidové zvyky, které se dodnes udrïují na jihov chodní Moravû - na Slovácku. Soubor je souãástí Slováckého krúïku v Brnû, kde má své zázemí a do jehoï taneãní sloïky pfiechází odrostlej í ãlenové. Celkem má soubor 60 dûtí ve vûku od 4 do 16 let, rozdûlen ch do 4 skupin. Program pro vystoupení je vût inou sestaven z více druhû dûtsk ch folklorních prvkû, které jsou zachovávány v tradiãní klenotnicové podobû. Bûhem roku se dûti zúãastàují akcí a folklorních pfiehlídek pofiádan ch dûtskou sekcí SPF v Brnû a mûstsk mi organizacemi. V posledních letech bylo roz ífieno krojové vybavení o kroje ze tfií odli n ch regionû Slovácka. Spoleãnû se na programu souboru podílí i dûtská cimbálová muzika a obohacuje vystoupení o známé slovácké písniãky. Vedoucí: Pavla D Ambrosová The Slováãek group was established in It brings together children in Brno interested in learning the songs, games, dances and folk customs which are preserved to this day in south-east Moravia - the region called Moravian Slovakia. The group is a part of the Moravian Slovak Circle in Brno, the association in which it is based. Its dance group is attended by its older members. 60 children, of ages from 4 to 16, divided into 4 groups, attend Slováãek. Its performance programme is generally comprised of number of children folk elements, which are retained in their traditional pure form. During the course of the year the children take part in events and folk displays organized by the children section of the SPF in Brno and by municipal organizations. In recent years the group has extended the costumes at its disposal to include the folk costumes of three different regions of Moravian Slovakia. A children dulcimer band also takes part in the group s programme, enriching performances with well - known songs from Moravian Slovakia. Group leader: Pavla D Ambrosová Dûtsk národopisn soubor Veliãánek, jehoï zfiizovatelem je Národopisn soubor písní a tancû Veliãka a generálním sponzorem Kordárna, a.s., vznikl v roce Po vzniku souboru se v jeho fiadách vystfiídaly desítky zpûvákû, taneãníkû a muzikantû, ktefií dnes pokraãují ve své ãinnosti v národopisném souboru Veliãka, ale i v jin ch souborech po celé republice. Za dobu své existence se soubor stal pojmem mezi dûtsk mi soubory, coï dosvûdãují i nahrávky na ich zpûvákû s orchestry rozhlasu a televize. Soubor Veliãánek je úãastníkem folklorních festivalû po celém území âeské republiky a v neposlední mífie skvûle reprezentuje na i republiku i moravsk folklor pfii zájezdech do zahraniãí. Programovou náplní souboru jsou dûtské hry, obyãeje, tance a písnû z celého HorÀácka. Souãástí souboru je také Dûtská cimbálová muzika souboru Veliãánek. Na MFF v Brnû vystoupí soubor s pásmem I li evci z jarmaku. Vedoucí souboru: Anna Kománková a Mgr. Jifií ácha Vedoucí dûtské muziky: Martin Kománek Children folk ensemble Veliãánek, whose founder was Folk Ensemble of Songs and Dances Veliãka and general sponsor Kordárna ltd., was founded in Since the ensemble s beginnings, its members were dozens of singers, dancers and musicians who have still continued their activities in folk ensemble Veliãka and also in other ensembles throughout the country. During its existence the ensemble has gradually built up its important position among children ensembles. The demonstration of this fact are recordings of our singers with television and radio orchestras. Ensemble Veliãánek attends folklore festivals throughout the whole territory of the Czech Republic and last but not least it excellently represents our country and Moravian folklore during its tours abroad. The contents of its programmes are children games, customs, dances and songs from the region of HorÀácko. The component part of the ensemble is children dulcimer band Veliãánek. On this Folklore Festival the ensemble is going to show their programme called "Shoemakers went from the fair". Leaders of ensemble Veliãánek are Anna Komárková and Jifií ácha Leader of the children band is Martin Komárek

12 VRâKA - LAPANICE U BRNA Dûtsk soubor Vrãka vznikl v roce Nav tûvují jej dûti pfiedev ím ze lapanic, které mají zájem poznat písniãky, hry, tanec a lidové tradice ze lapanicka a Brnûnska. Ty se také zároveà snaïí udrïovat. Soubor má 20 dûtí ve vûku od 9 do 15 let. V repertoáru má v hradnû pûvodní tance a zvyky ze lapanicka, Brnûnska a nejbliï ího okolí. Materiál vyhledává ve sbírkách paní Z. Jelínkové, L. Bake ové, F. Su ila aj. Soubor se jiï úspû nû zúãastnil fiady vystoupení. Spolupracuje také s vlastivûdn m krouïkem ve lapanicích, s nímï se zamûfiil na kulturní minulost lapanic a Brna. Vedoucí: Marie Drlíková, Pavel Kepák Children ensemble Vrãka was founded in It is attended by children mainly from lapanice who are interested in songs, games, dances and folk traditions of lapanice and Brno regions. They try to preserve them. The ensemble has 20 children in the age of 9 to 15. In its repertoire there are only original dances and customs from lapanice and Brno regions and the closest surroundings. They search for material in collections of Z. Jelínková, L. Bake ová, F. Su il etc. The ensemble has taken part in many events. It has also co-operated with local historical group in lapanice, together with whom they orientate their activities on the cultural history of lapanice and Brno. Leader: Marie Drlíková, Pavel Kepák

13 TM BM KLIMA, s.r.o. zafiízení pro klimatizaci a chlazení od firmy

14 dospûlé folklorní soubory adult folklore groups GRUPPO FOLKLORISTICO I BEJ Città Di Erba - Itálie Pfied více neï padesáti lety - v roce se pár pfiátel rozhodlo udûlat nûco pro zachování kulturních hodnot Brianzy a souãasnû jejích krojû, písní a tancû a vyvolat tak vzpomínku na charakteristická a radostná období roku jako jsou sklizeà, senoseã nebo vinobraní. Tehdy byl zalo- Ïen soubor I BEJ ( prvním prezidentem skupiny byl pan Gulio Beretta). Dnes má soubor 45 lidí a kmotry souboru byli dva velmi dûleïití pánové - znám módní návrháfi Caramba a slavn spisovatel Carlo Linatti. V typick ch lombardsk ch krojích z Brianzy pfiiná í soubor kulturní poselství z Itálie do Evropy i celého svûta na mnoha festivalech a folklorních vystoupeních (Belgie, âeská republika, Nûmecko, Norsko, Lucembursko, Polsko, panûlsko, v carsko, Turecko atd.) Pfii pfiíleïitosti 50. v roãí zaloïení byla souboru udûlena zlatá medaile. Vedoucí souboru: Molinari Rag. Angelo More than fifty years ago - in the far-off 1927, some friends decided to do something to keep Brianza cultural values alive, and with it also its costumes, songs and dances recalling characteristic and joyful periods of the year such as harvest, haytime, grape-harvest. At that time ensemble I BEJ was founded (the first president of the group was Mr. Giulio Beretta). Today the ensemble counts around 45 people and two very important men stood as god-fathers to I BEJ - the well-known costume-designer Caramba and the famous writer Carlo Linatti. The ensemble in its typical Lombardic costumes of Brianza carries a cultural message from Italy across all Europe at many festivals and folk performances (Belgium, Czech Republic, Germany, Norway, Luxembourg, Poland, Spain, Switzerland, Turkey etc.). On the occasion of the 50th anniversary of foundation, the ensemble was awarded the gold medal. Leader of ensemble: Molinari Rag. Angelo

15 LIDOV SOUBOR DOJNA PRUTULUJ Coliba i ujezd Cahul - Moldávie LIDOV SOUBOR DÚBRAVA Pre ov - Slovensko Vesnice Coliba i ujezd Cahul (6 365 obyvatel) se nachází na bfiehu fieky Prut. Toto místo je nevysychajícím zdrojem starého folkloru a také nezapomenuteln ch moldavsk ch tradic. Ve vesnici je DÛm kultury, kde pracují rûzné krouïky písní a tancû, z nichï nejpozoruhodnûj ím je soubor Dojna Prutuluj". Vznikl v roce 1970 a bûhem nûkolika let se stal jedním z nejlep ích souborû na jihu Moldávie. Tohoto úspûchu bylo dosaïeno díky vysokému mistrovství vynikajících odborníkû - Nikolaje Caheu, Jona Bria, tefana Uzui, Petera Noagu a Nikolaje Nikita. V sledky mnohaleté práce souboru Dojna Prutuluj" byla vysoce ocenûny na mnoha mezinárodních festivalech a rûzn ch soutûïích: 1993 festival v Ki inûvû, soubor byl ocenûn vysok m vyznamenáním Mezinárodní festival v Rumunsku pod názvem Pfiíroda tanãí a zpívá s námi". Souboru se dostalo vysokého ocenûní. - mezinárodní festival v Cahulu Nufarul Alb"- 3. místo - mezinárodní festival mûsto Tekuã, Rumunsko zvlá tní cena 1995 mezinárodní festival ve mûstû Breila, Rumunsko 1. místo 1996 folklorní festival v Ki inûvû diplom 1997 mezinárodní festival v Bûloruské republice - 1. místo 27. srpna 1999 vysoké ocenûní na folklorním festivalu v Ki inûvû V prûbûhu let soubor hostoval za hranicemi Moldávie v Bulharsku, Turecku, Bûlorusku, na Ukrajinû. KaÏd m rokem se soubor snaïí zvy ovat kvalitu svého repertoáru. Vedoucí souboru: M. tirbu Village Colibashi ujezd Cahul (6.365 inhabitants) is situated on the bank of the river Prut. The place itself is an ever-lasting source of very ancient folklore and unforgettunable Moldavian traditions. In the village, there is an Assembly Hall where various groups of songs and dances meet - but the most outstanding among them is ensemble "Dojna Prutuluj". It was founded in 1970 and during several years has gradually built up its mastership and it has become one of the best ensembles in South Moldavia. This great success has been achieved due to high mastership of outstanding specialists - Nikolai Caheu, Jon Bria, Stephan Uzuy, Peter Neagu, Nikolai Nikit. Results of the long-lasting work have been appreciated with many prizes on international festivals and various competitions: 1993 festival in Kishinev, the ensemble was awarded a high distinction 1993 International Festival in Rumania "The Nature Is Dancing With Us" - high distinction - 3rd prize on a folklore festival in Cahul "Nufarul Alb" - town Tekucz, Rumania international festival special prize 1995 international festival in town Breila Rumania 1st prize 1996 folklore festival in Kishinev diploma st prize on international festival in Belorussia 27 August high distinction on folklore festival in Kishinev In the course of the past years the ensemble has given host performances out of Moldavia: in Bulgaria, Turkey, Belorussia, Ukraine. The ensemble is constantly trying to improve the quality of its repertoire. The leader of ensemble: M. tirbu Folklorní soubor Dúbrava je mládeïnick m folklorním souborem pûsobícím pfii Domu kultury Pre ov. Jeho vznik se datuje do roku V loàském roce soubor oslavil 20. v roãí. Soubor patfií k v znamn m amatérsk m folklorním tûlesûm Slovenska. PÛsobí v nûm více jak 65 ãlenû ve vûku od 15 do 30 let v taneãní, hudební a pûvecké sloïce. Repertoár souboru se skládá z písní a tancû, hudby a zvykû, lidov ch tradic pfiedev ím v chodního Slovenska, zvlá È regionû ari a Zemplín. KaÏdoroãnû se zúãastàuje v znamn ch folklorních akcí V chodná, Detva, Mezinárodní folklorní festival Ko ice, StráÏnice atp. Dobfie se zapsal také v zahraniãí, kde získal mnohá ocenûní napfi. v Turecku, Holandsku, Maìarsku, Portugalsku, Francii, âeské republice, Nûmecku, Lucembursku, Izraeli, Egyptû a Itálii. Vedoucí souboru: Jozef Biro Folklore ensemble Dúbrava is a youth folklore ensemble who operates at Assembly Hall in Pre ov. The group was founded in 1979 and last year it was celebrating its 20th anniversary. The ensemble belongs to outstanding amateur Slovak folklore groups. It has more than 65 members from 15 to 30 years of age, in dance and music group and in a choir. The ensemble s repertoir consists of songs and dances, music and customs and folk traditions especially from east Slovakia, mainly from ari and Zemplín regions. We annually take part in important folklore events - V chodná, Detva, International Folklore Festival Ko ice, StráÏnice etc. We also gained good reputation abroad where we were awarded various prices, e.g. in Turkey, Netherlands, Hungary, Portugal, France, Czech Republic, Germany, Luxembourg, Israel, Egypt and Italy. The art leader: Jozef Biro

16 BRNùN TÍ GAJDO I HLUBINA - OSTRAVA Brnûn tí gajdo i hrají pod tímto názvem od r V ãele muziky jsou umûleck vedoucí, gajdo Ing. Otakar Pokorn, a primá Vladimír Meloun. Oba dva pûsobili také v BROLNu. Otakar Pokorn se zaãal gajdami zab vat i jako technick zlep ovatel svého nástroje. Dramaturgicky je muzika zamûfiena na oblast Vala ska, ale zejména na oblast stfiední Moravy, pfiedev ím Brnûnska. V muzice pûsobili i v znamní folkloristé, jako gajdo Emanuel Kuksa a cimbalista Jaromír Neãas, dále zpûváci Václav Kováfiík, Svûtla Jufiiãková a Eva Gazárková. Brnûn tí gajdo i se podíleli na natoãení nûkolika LP desek a na nahrávkách videokazet v rámci cyklu Lidové tance z âech, Moravy a Slezska. Nejvût ím úspûchem muziky je první místo na soutûïi v rámci slavností Fòtes de la Vince v Dijonu (Francie) v srpnu Otakar Pokorn - gajdy G, d + úpravy, basa Vladimír Meloun - prim Evald Vallazza - 1. housle Oldfiich Kilián - 2. housle Otakar Kurka - 2. housle Ondfiej Klepáãek - basa Zora Mezníková - flétna Milan Holzapfel - violov kontr. Brnûn tí gajdo i (Brno Bagpipers) have performed under this name since The band is led by the art director, bagpiper Otakar Pokorn, and the first violinist Vladimír Meloun. Both also performed with BROLN (Brno Radio Orchestra of Folk Instruments). Otakar Pokorn has also started to be interested in bagpipes as a technical developer of his instrument. As for the repertoire of the band, their music is focused on region of Moravian Wallachia, but especially on central Moravian region mainly around Brno. During the band s existence, there worked famous folklorists, e. g. bagpiper Emanuel Kuksa and dulcimer player Jaromír Neãas and singers Václav Kováfiík, Svûtla Jufiíãková and Eva Gazárková. Brno Bagpipers participated in making several LP records and videocassettes within the framework of the cycle "Folk Dances of Bohemia, Moravia and Silesia". The greatest success of the band was the first prize in the competition during the festival Fétes de la Vince in Dijon (France) in August Otakar Pokorn - bagpipes in G, d + arrangements, double bass Vladimír Meloun - first violin Ewald Vallazza - first violin Oldfiich Kilián - second violin Otakar Kurka - second violin Ondfiej Klepáãek - double bass Zora Mezníková - flute Milan Holzapfel - viola counter Ostravsk soubor lidov ch písní a tancû HLUBINA s více neï padesátiletou tradicí nese ve svém názvu jméno achty, pfii jejímï kulturním domu dlouhá léta pûsobil. Soubor, vûren svému jménu, se vïdy snaïil jít aï ke kofienûm lidové kultury svého regionu - severov chodní Moravy. Základem pro taneãní, písàovou a v tvarnou tvorbu je folklorní materiál La ska, Tû ínska, Opavska a Ostravy, jehoï nejcennûj í znaky jsou zachovány i pfiesto, Ïe s v vojem souboru vzrûstala i stylizaãní rovina zpracování. Jmenované oblasti charakterizuje spí e drsnost, sevfienost, men í okázalost, ãasto v ak vût í citová bohatost. Repertoár souboru staví také na havífiském folkloru, kter Hlubina jako jeden z mála foklorních souborû v republice prezentuje jiï od sv ch poãátkû. Hlubina je souborem mûstského typu. Neodluãitelnû je s ní spjato jméno zakladatelky, umûlecké vedoucí a choreografky Zdeny Kyselé (*1918). O umûlecké úrovni souboru svûdãí fiada vystoupení na festivalech a koncertech v celé na í republice, rovnûï na 40 zahraniãních zájezdû. Od roku 1993 pracuje Hlubina jako obãanské sdruïení, jehoï souãástí je i dûtská Hlubinka. Vedoucí dospûlého i dûtského kolektivu je Katefiina Maceãková. V roce 1998 iniciovala Hlubina v Ostravû vznik festivalu folklorních souborû s mezinárodní úãastí Folklor bez hranic - Ostrava. Umûlecká vedoucí souboru: Zdena Kyselá Vedoucí souboru: Katefiina Maceãková Vedoucí taneãní sloïky: Helena Skálová Vedoucí muziky: Pavel Knápek Primá : Janusz Zítko Akordeon: Zdenûk Tlach Ensemble of folk songs and dances Hlubina from Ostrava has more than a fifty-year history and its name was derived from the name of the shaft that was the owner of an assembly hall - the place where the ensemble met in the course of the years. The ensemble was always trying to trace the roots of folk culture of its own region - North-east Moravia. The basis for dance, song and art creation is folklore material of Lachia, Tû ín, Opava and Ostrava regions whose most precious features have been preserved in spite of the fact that the treatment of the material has been more and more stylized. The mentioned regions are characterized by rough element, compactness, little ostantiousness, but often by higher degree of sensitivity. The repertoir of the ensemble also treats miners folklore which has been presented since the ensemble s beginnings. Hlubina is an ensemble of a town type. A name of the founder, the leader and the choreographer ZdeÀka Kyselá (*1918) is very closely linked with the history of Hlubina. The evidence of the high artistic standard of the group is the whole range of performances on festivals and concerts throughout the country and also 40 tours abroad. Since 1993 Hlubina has worked as an association whose part is also children ensemble Hlubinka. The leader of both parts is Katefiina Maceãková. In 1998 Hlubina has started organizing a festival of town folklore ensembles with international attendance "Folklore without Boundaries - Ostrava". The art leader: Zdena Kyselá The leader of the ensemble: Katefiina Maceãková The leader of the dancing group: Helena Skálová The leader of the band: Pavel Knápek The prim: Janusz Zítko Accordion: Zdenûk Tlach

17 JAVORNÍK - BRNO K ENOVÁK - K ENOVICE U SLAVKOVA Foklorní soubor Javorník Brno v leto ním roce oslaví 50. v roãí svého trvání. Ve sv ch zaãátcích v padesát ch letech provádûl v zkumy lidové kultury na jiïním Vala sku. Z obsáhlé sbírky vala sk ch písní a tancû ãerpá dodnes. Region Vala ska je i základem jeho repertoáru, kter byl postupnû roz ífien o region Moravsk ch Kopanic. Pfii vystoupeních pro vefiejnost se Javorník snaïí o vyváïenost taneãního, pûveckého i hudebního projevu. Respektuje pfiitom folklorní pfiedlohy a dbá o stylovou ãistotu krojû. Nechce, aby neúmûrné choreografické efekty a scénické úpravy pfiekryly krásu pûvodnû sesbíran ch materiálû. Kromû vystupování pro domácí publikum se Javorník pfiedvedl divákûm v mnoha evropsk ch zemích. Má na svém kontû i dlouhou fiadu rozhlasov ch nahrávek, televizních pofiadû i samostatné CD. Za dlouholetou tvûrãí, sbûratelskou a koncertní ãinnost byl v roce 1982 v Hamburku odmûnûn Evropskou cenou za lidové umûní. Souãasná tfiicetiãlenná taneãní skupina a osmiãlenná cimbálová muzika se intenzivnû pfiipravují na slavnostní premiéru k padesátiletému jubileu, která se uskuteãní v nedûli v dûstojné budovû Mahenovy ãinohry Národního divadla v Brnû. Vedoucím souboru je Ivan Nedûlka, choreografkou Olga Tesauerová, taneãní sloïku vede Jitka Mlejnková a primá em muziky je Mirko Otáhal The history of the folklore group Javorník Brno stretches back to the nineteen fifties, when it was involved in research of the folk culture of southern Moravian Wallachia. It continues to draw on the extensive collection of Moravian Wallachian songs and dances to this day. The Wallachia region forms the basis of the group s repertoire, although this has been extended to include the Moravian Kopanice region. In its public performances Javorník strives for a balance among dance, song and music, while respecting the original folklore material it works with and paying great attention to the stylistic purity of its folk costumes. The group aims to ensure that disproportionate choreographic effects are not superimposed on the beauty of the original material it has collected. In addition to performances for the public in its country of origin (its Christmas concerts have become something of a tradition) Javorník has appeared before the public in many European countries. It has also notched up a long series of radio recordings and television appearances, and has recorded two CDs. In 1982 its many years of creative work and concert performances, and the work it has performed in collecting folk material, were recognised when it received the European Folk Art Award in Hamburg. At the present time Javorník has a thirty-member dance group and a dulcimer band of 10 musicians. Soubor vznikl v roce 1983 pro jiï dospûlé ãleny z dûtského souboru Kfienováãek. Jeho ãleny jsou mladí lidé z Kfienovic a Hru ek, kter m zûstala láska k lidovému tanci a zpûvu. Písnû a tance tohoto souboru jsou jednak z Brnûnska ( lapanice, Prace), jednak z Vy kovska (Drysice). Materiál pro svou tvorbu ãerpá pfiedev ím ze sbírek Zdenky Jelínkové. Hudební doprovod tvofií tfiíãlenná muzika (basa, harmoniky). Kfienovák se zúãastàuje fiady pfiehlídek a festivalû. Sám je spoluorganizátorem folklorního festivalu nazvaného Pod kfienovskó májó. Soubor udrïuje kontakt se ãleny taneãní skupiny z nûmeckého Dorfenu. Spoleãnû s ní organizuje v mûnné pobyty ãlenû a pfiípadná vystoupení ãi úãast na festivalech. Vedoucí: Ing. Václav Kopeãek Umûleck vedoucí: Alena Pfietáková The ensemble was founded in 1983 for grown-up former members of the Kfienováãek children s ensemble. Its members are young people from the villages of Kfienovice and Hru ky who want to continue in the development of their hobby: folk dancing and singing. The songs and dances performed by this ensemble originate from the Brno region ( lapanice, Prace) and also from the Vy kov region (Drysice). The material for the ensemble s work draws upon the collections of Zdenka Jelínková in particular. Accompaniment is provided by a trio (accordions, double bass). Kfienovák has taken part in many folklore festivals. The ensemble is a co-organizer of a folklore festival called Under the Kfienovice Maypole. The ensemble has also established friendly contacts with a folk dance group in Dorfen in Germany: both ensembles are involved in mutual exchange visits and have participated in and performed jointly at several folklore festivals. Leader: Ing. Václav Kopeãek Art leader: Alena Pfietáková The leader of the group is Ivan Nedûlka, its choreographer Olga Tesauerová, the dance group is lead by Jitka Mlejnková and the musicians by Mirko Otáhal

18 LÍ ÁCI - BRNO LUâINA - BRNO Cimbálová muzika Lí Àáci vznikla v záfií roku Od poãátku pûsobila jako hudební sloïka Národopisného souboru Lí Àáci a její hlavní snahou byla interpretace lí eàsk ch písní a tancû. Nástrojové obsazení odpovídalo hudecké muzice a mûlo typick charakter pro oblast Brnûnska: 1. a 2. housle, 2x houslová kontra, klarinet, kontrabas. V takovémto sloïení pûsobila od roku 1983 do roku 1990, kdy se podafiilo po mnohaletém úsilí sehnat cimbalistu s nástrojem a roz ífiit tak poãet muzikantû na jedenáct. Nástrojové obohacení o cimbál bylo impulzem pro dal í v voj muziky, která se kromû interpretace folkloru brnûnského regionu zaãala zajímat o dal í oblasti jiïní a v chodní Moravy. S Národopisn m souborem Lí Àáci absolvovala cimbálová muzika fiadu vystoupení a festivalû v âeské republice a úãinkovala na zahraniãních zájezdech v Polsku, Nûmecku, Rakousku, Dánsku a Holandsku. V souãasnosti má cimbálová muzika Lí Àáci 9 stál ch ãlenû a 3 dal í hostující hudebníky, ktefií s muzikou spolupracují pfii jejích samostatn ch koncertech. Vedení cimbálové muziky: Tomá Knecht Dulcimer band Lí Àáci was founded in September Since its beginning the band has been a component part of Folklore Ensemble Lí Àáci and their main aim has been interpretation of songs and dances from Lí eà. The instrumental composition of the band corresponded with that of a violin band and it used to be typical for Brno region: the 1st violin and the 2nd violin, the violin counters, clarinet and double bass. In this composition the band performed from 1983 to 1990, when, after a longlasting efforts at searching for a dulcimer player with his own instrument, the band has been enlarged to an ultimate number of 11 players.the enrichment of the band with a dulcimer has been an impuls for other development of the band who, since then, has interpreted not only folklore of Brno region, but also started to be interested in other regions of South and East Moravia. The dulcimer band together with the folk ensemble Lí Àáci has taken part in many performances and festivals in the Czech Republic and also performed in Poland, Germany, Austria, Denmark and Netherlands. Nowadays, dulcimer band Lí Àáci has 9 constant members and other 3 guest musicians who cooperate with the band during its independent performances. Leader of band: Tomá Knecht Folklorní soubor Luãina, pûsobící od svého vzniku v 50. letech pfii Vojenské akademii Brno, se zapsal v srdcích iroké vefiejnosti jako vala sk soubor. Realizovaná scénická pásma byla charakteristická nejen dokonalou dramaturgií, ale i ãistotou prvkû folkloru Vala ska. Politické i spoleãenské zmûny v na í zemi na poãátku 90. let mûly vliv i na dûní v souboru. Po nûkolikaletém hledání nové identity se v roce 1994 zaãala nové etapa ãinnosti souboru. Novû se zamûfiuje na tradiãní zpûvy a tance z oblasti Kyjovska na Moravském Slovácku. Jejich pûsobivost je umocnûna pfiekrásn mi jihokyjovsk mi kroji, které by nebylo moïné pofiídit bez spolupráce ãlenû souboru a pfiispûní vedoucího Klubu Vojenské akademie Brno pana Ing. Ivana Slámy. Své aktivity stále roz ifiuje a po urãitém období útlumu se soubor opût dostává do povûdomí nejen brnûnské vefiejnosti. Pofiádá besedy u cimbálu, úãastní se folklorních festivalû v republice, téï pofiádá vystoupení pro sociálnû slabé spoluobãany. Koncepcí zpracovávan ch témat se vrací k tradici scénick ch pásem oïivujících zvyklosti regionu, nyní Kyjovska. V tomto smûru získal soubor hlavní cenu na folklorním festivalu RoÏnovská vala ka v ãervnu 1999 za verbífiské vojenské pásmo. Vedoucí souboru: Dita Halífiová (taneãní sloïka) Jifií Nesveda (primá cimbálové muziky) Folklore ensemble Luãina, acting since its foundation in the 50 s under The Military Academy Brno, was known among audiences as Wallachian ensemble. Presented scenic programmes were characteristic of perfect drama programme and also purity of Wallachian folklore elements. Political and social changes in our country in the beginning of the 90 s have influenced also ensemble activities. After several years of searching new identity a new period of ensemble Luãina has started. It s newly orientated at traditional songs and dances from Kyjov region in Moravian Slovakia. Their impressiveness is intensified by beautiful traditional costumes of southern Kyjov region that were provided with the help of the members of the ensemble and the head of the Military Academy Club Mr. Ivan Sláma. The ensemble s activities are constantly enlarging and after a damping period the ensemble has been gaining back its popularity not only among Brno audiences. It organises dulcimer parties, takes part in folklore festivals in the country and also gives charity performances. Conception of treating themes goes back to the tradition of scenic programmes showing costumes of the region, this time Kyjov region. In this respect the ensemble gained the main prize of Folklore Festival RoÏnovská vala ka ( RoÏnov Hatchet-stick ) in June 1999 for the programme Pressing Military Songs and Dances. Leader: Dita Halífiová (dancing group) Jifií Nesveda (first violinist)

19 MÁJEK - BRNO ONDRÁ - BRNO V roce 1974 zaloïila skupina nad encû nov národopisn soubor v Brnû. Z dûtského souboru, kterému jiï odrostla, si pfiinesla do vínku velice irok zábûr zpracovávaného folklorního materiálu, av ak zhruba roãní ãinnost ukázala, Ïe je potfieba v bûr materiálu zúïit a tak zûstaly v Májku doma tfii národopisné oblasti: Luhaãovské Zálesí, Vala sko a Drahanská vysoãina. Májek, tak jak jej známe dnes, má za sebou spolupráci s nûkolika osobnostmi z fiad muzikantû, namátkou jmenujme toho prvního, kter m byl Ladislav Prãík, a jednoho z posledních, jehoï jméno je spojeno s více soubory, Franti ka âerného. V souãasné dobû se souborem spolupracuje cimbálová muzika Kalí ek, jejímï vedoucím a primá em je Jan KuÏel. Program souboru Májek lze kromû MFF Brno shlédnout na nejrûznûj ích folklorních akcích v âr, ale také v zahraniãí. Májku tleskalo obecenstvo v Nûmecku, Polsku, Rumunsku, Bulharsku, Jugoslávii, Portugalsku, védsku, Rakousku a Holandsku. Soubor spolupracuje s nûkter mi dal- ími soubory z Brna a pfiedev ím se snaïí vychovávat svûj vlastní dorost v dûtském souboru Májíãek. Vedoucí souboru: Milan Zelinka A group of enthusiasts founded a new folklore ensemble in Brno in From a children ensemble, they grew out of, they brought large folklore material, but about a one-year existence of the new ensemble showed a necessity of specialisation in material and thus Májek (Maypole) treats three folklore regions - Luhaãovské Zálesí, Vala sko (Moravian Walachia) and Drahanská Highlands. Májek in its contemporary form co-operated with several personalities from the ranks of musicians, let s name, at random, the first one, Ladislav Prãík, and one of the last one, whose name is connected with more ensembles, Franti ek âern. Nowadays, ensemble Májek co-operates with dulcimer band Kalí ek (Small Cup) whose leader and first violinist is Jan KuÏel. Májek has been performing not only on the International Folklore Festival at Brno but also on various folklore events in the Czech Republic and abroad. Májek was appreciated by audiences in Germany, Poland, Rumania, Bulgaria, Yugoslavia, Portugal, Sweden, Austria and Holland. The ensemble collaborates with some other ensembles from Brno and it tries to bring up its own juniors in children ensemble Májíãek. Leader: Milan Zelinka Poãátky ãinnosti souboru sahají aï do roku 1954, kdy skupina nad en ch slovensk ch chlapcû zaloïila po nástupu na vojenskou základní sluïbu do mûsta Olomouce na Moravû folklorní skupinu. Zvolili si název Vojensk soubor písní a tancû Jáno ík. V roce 1957 pfiesídlil soubor do Brna. Tento kolektiv zpracovával folklor slovensk ch regionû po dobu 39 let, aï do roku Na jafie roku 1993, po odchodu slovensk ch chlapcû, navazuje na tradici VSPT Jáno ík staronov soubor pod nov m názvem Vojensk umûleck soubor ONDRÁ. Jeho ãlenskou základnu tvofií profesionální umûleãtí pracovníci, vojáci základní sluïby a civilní amatérská ãást souboru. Dramaturgie a skladba jednotliv ch vystoupení VUS ONDRÁ vychází z lidové kultury národopisn ch regionû âech, Moravy a Slovenska. Zfiizovatelem VUS ONDRÁ je Armáda âeské republiky. Náãelník souboru: pplk. Jifií Majkus Vedoucí umûleckého provozu : âestmír Komárek Umûleck vedoucí : Jaroslav Jurá ek This ensemble s history goes back to 1954, when a group of young men from Slovakia, who where doing their military service in Olomouc in Moravia, founded a folk ensemble. They chose the name Jáno ík Military Song and Dance Ensemble and in 1957 the group moved to Brno where they continued with their arrangements of Slovak folklore for 39 years up to the beginning of In the spring of after the split with Slovakia - the traditional ensemble was adapted and given the new name of the ONDRÁ Military Art Ensemble. Its membership is made up of professional artistes, soldiers doing military service, and amateur civilians. The programme for Ondrá individual performances originates from the folk culture of ethnographic regions of Bohemia, Moravia and Slovakia. The patron of the ensemble is the Army of the Czech Republic. Head of the ensemble: Lt. Col. Jifií Majkus Art Running Director: âestmír Komárek Art Director: Jaroslav Jurá ek

20 POªANA - BRNO SLOVÁCK KRÚÎEK - BRNO Vysoko kolsk soubor lidov ch písní a tancû Pol ana byl zaloïen v roce 1949 a od svého vzniku pûsobí nepfietrïitû dodnes. Pol ana sdruïuje pfieváïnû studenty brnûnsk ch vysok ch a stfiedních kol. Sídlo a místo pûsobení souboru je na nejvût í brnûnské vysoké kole - Vysokém uãení technickém. Pol ana jiï tradiãnû zpracovává slovensk folklor. Dal í folklorní oblastí, kterou se soubor zab vá, je Brnûnsko. Bûhem své dlouholeté ãinnosti úãinkoval soubor na mnoha tuzemsk ch i zahraniãních festivalech, takïe Pol ana mûla moïnost pfiedvést své umûní divákûm v Anglii, Bulharsku, Belgii, Francii, Itálii, Jugoslávii, Maìarsku, Makedonii, Nûmecku, Nizozemí, Polsku, Rakousku, panûlsku, Ukrajinû a samozfiejmû i na Slovensku. Mnohé z uveden ch státû nav tívila Pol ana nûkolikrát. Organizaãní vedení: Ing. Svatopluk RusÀák Umûlecké vedení: Ing. Petr ebela, Mgr. Eva Orlovská, Antonín Bukovsk University ensemble of folk dances and songs was founded in 1949 and it has been working without interruption since its coming into existence up to the present days. Pol ana groups mainly students of Brno colleges and secondary schools. Its home and working place is at the biggest Brno college - Technical University. Pol ana has traditionally treated Slovakian folklore. Another folklore region which is dealt with in this ensemble, is Brno region. During its long existence the ensemble has performed on many home and foreign festivals, so Pol ana had the opportunity to show its art to audiences in England, Bulgary, Belgium, France, Italy, Yugoslavia, Hungary, Macedonia, Germany, Holland, Poland, Austria, Spain, Ukraine and of course Slovakia. Pol ana has performed in many of these states several times. Organisational leader: Svatopluk RusÀák Artistic leaders: Petr ebela, Eva Orlovská, Antonín Bukovsk Slováck krúïek v Brnû byl zaloïen roku 1908 a od té doby nepfietrïitû pûsobí pfiedev ím jako spolek, v nûmï se pfii zpûvu, hudbû a tanci setkávají rodáci ze Slovácka a pfiíznivci slováckého folkloru. Souãástí krúïku je také folklorní soubor dospûl ch a dûtsk soubor Slováãek. Oba kolektivy mají ve svém repertoáru písnû, tance, v roãní a rodinné zvyky z celého Slovácka. Dospûl soubor vystupuje v krojích horàáck ch, kyjovsk ch a kopaniãáfisk ch. Má vlastní cimbálovou muziku, taneãní skupinu, muïsk a Ïensk pûveck sbor. Reprezentoval v Nûmecku, Jugoslávii, Rakousku, Itálii, Finsku, Polsku, Portugalsku, védsku, Holandsku, Belgii, Loty sku, Litvû, Francii a Moldávii. Slováck krúïek pofiádá pro své ãleny a ostatní zájemce kaïd mûsíc veãery u cimbálu a kaïdoroãnû Slováck ples za úãasti skupin a souborû ze slováck ch mûst a obcí. Starosta: PhDr. Václav tûpánek Slováck krúïek of Brno was founded in 1908 and has been active ever since as a club which brings together natives and admirers of the Moravian Slovakia region for song, music-making and dance. The krúïek (circle) includes an adult folklore and the Slováãek children ensemble: both of these groups have in their repertoires songs and dances, plus annual and family customs from the whole Slovácko region. The adult ensemble wears the costumes of HorÀácko, Kyjov and Kopanice. It has its own dulcimer band, dance group, and both a male- and female voice choir. It has appeared in Germany, Yugoslavia, Austria, Italy, Finland, Poland, Portugal, Sweden, the Netherlands, Belgium, Latvia, Lithuania, France and Moldova. Slováck krúïek arranges a monthly dulcimer evening for its members and other interested parties. It also holds the annual Slovácko Ball, to which other choirs and ensembles from towns and villages of the Slovácko region are invited. President: PhDr. Václav tûpánek

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_277 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

XXII. MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL. BRNO âeská REPUBLIKA 25. 8. 28. 8. 2011. 22th International Folklore Festival Brno Czech Republic

XXII. MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL. BRNO âeská REPUBLIKA 25. 8. 28. 8. 2011. 22th International Folklore Festival Brno Czech Republic XXII. MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL BRNO âeská REPUBLIKA 25. 8. 28. 8. 2011 22th International Folklore Festival Brno Czech Republic Je ãtvrtek den zahájení festivalu. Je tû poslední úpravy jevi tû,

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 CZECH REPUBLIC AJ 3 Konverzační témata DUM č. 17 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas MS 2008 WOC 2008 Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas Vážení návštěvníci Mistrovství světa v orientačním běhu 2008! Vítáme vás

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY:

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY: ORIGINAL TITLE: S rozhlasem na věčné časy TITLE IN ENGLISH: Radio Eternity AUTHOR: Werner Fritsch PRODUCED BY: Czech Radio Czech Radio Vinohradská 12, 120 99 Prague 2 Czech Republic phone: +420 221 551

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VÁNOCE VE VELKÉ BRITÁNII A USA VY_32_INOVACE_AH_3_16 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz

Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz Vachova 5 602 00 BRNO Czech Republic Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 Email Website office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz Provozní základny HEMS / HEMS Bases: Brno Karkulínova

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména (4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména A + vyslovená souhláska podstatného jména (a good idea) = neurčitý člen AN + vyslovená samohláska a,e,i,o,u podstatného jména

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ PAMÁTNÁ MÍSTA MEMORIES Zámek: Renesanční stavba. Dnes je v něm obecní úřad. Byl založen rodem Syrakovských v 16. století. The Castle: The Renaissance building. Today there is the

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo projektu: Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu:

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU

BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU 2 2011 B U L L E T I N 2/11 Česká společnost pro mechaniku Asociovaný člen European Mechanics Society (EUROMECH) Předseda Redakce časopisu Jazyková korektura Prof.

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : h ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-cte-04 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : 1 The Channel Tunnel, also called the Chunnel, is a

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Kanada základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Kanada základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

VIZUÁLNÍ KONCEPCE Pražského Quadriennale 2015. jaro dufek

VIZUÁLNÍ KONCEPCE Pražského Quadriennale 2015. jaro dufek jaro dufek Vizuální koncepce 13. ročníku Pražského Quadriennale scénografie a divadelního prostoru 2015, kterou navrhuji, je propojením jednotlivých témat (hudba, počasí a politika) motivem meteomapy. Právě

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

RETAIL PARKS. Česká Lípa, Hodonín, Frýdek-Místek

RETAIL PARKS. Česká Lípa, Hodonín, Frýdek-Místek RETAIL PARKS Česká Lípa, Hodonín, Frýdek-Místek HODONÍN City Hodonín is located 61 km south east of Brno and ca. 6 km west of the Slovakian border towns Holíč and Skalica. As the principal town of the

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 8. a 9. ročníků

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 5. ročník základní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Anglický jazyk Anglicky mluvící země

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Anglický jazyk Anglicky mluvící země Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: Jméno a příjmení autora: Datum vytvoření: Anotace:

Více

INTERNATIONAL RACE 1:8 BUGGY I.C.

INTERNATIONAL RACE 1:8 BUGGY I.C. MK Veselí nad Lužnicí EFRA & RC Autoklub Czech Republic In conjuction with local club MK Veselí nad Lužnicí Are attending from 8th to 10th August 2008 INTERNATIONAL RACE 1:8 BUGGY I.C. 8th August - Friday

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Dělnická Určeno pro žáky 8. a 9. ročníků Sekce základní Předmět zeměpis

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více