ZPRÁVA č. 63/15. Stavebně technický průzkum a posouzení obvodového pláště a konstrukce střechy objektu Policie ČR, U Opatrovny č.p.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA č. 63/15. Stavebně technický průzkum a posouzení obvodového pláště a konstrukce střechy objektu Policie ČR, U Opatrovny č.p."

Transkript

1 Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o. Svobody 814, Liberec 15, , tel , fax , mobil , ZPRÁVA č. 63/15 Stavebně technický průzkum a posouzení obvodového pláště a konstrukce střechy objektu Policie ČR, U Opatrovny č.p.361 LIBEREC Počet stran: 14 Vypracovali: Počet příloh: 5 ing. K.Čapek Datum: ing. A.Hlaváček ing. A.Hlaváček ml.

2 - 2-1.ÚVOD OBJEDNAVATEL: ČR Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Oddělení správy nemovitého majetku STAVBA-OBJEKT: U Opatrovny č.p.361, Liberec KONSTRUKCE: obvodový plášť, střešní plášť Na základě požadavku objednavatele byl proveden v průběhu dubna 2015 stavebně technický průzkum výše uvedeného objektu se zaměřením na konstrukce obvodového a střešního pláště a případný možný obsah materiálů na bázi azbestu v těchto konstrukcích. Průzkum byl prováděn pro potřebu projektové přípravy rekonstrukce a zateplení obvodového pláště a týkal se pouze konstrukcí obvodového a střešního pláště. Nejedná se tedy o celkový stavebně technický průzkum. POPIS OBJEKTU: Jedná se o objekt s 9-ti N.P. a jedním P.P. 1.P.P. a 1.N.P. jsou z hlediska svislých nosných konstrukcí dle podkladů provedeny jako zděné a z monolitického betonu. Jedná se o odlišné provedení od dalších nadzemních podlaží. 2 až 9.N.P. jsou provedeny z prvků systému T06B. Objekt v minulosti prošel rekonstrukcemi zaměřenými na konstrukce obvodového pláště a střešní krytiny. 2. PODKLADY PRŮZKUMU Zhotovitelem byla v archivu Statutárního města Liberec dohledána neúplná původní projektová dokumentace a projektová dokumentace rekonstrukce obvodových plášťů z roku Použité části původní výkresové dokumentace a dokumentace rekonstrukce jsou v této zprávě uvedeny v příloze č.3. 3.PROVEDENÉ PRÁCE A ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI 3.1. VSTUPNÍ PROHLÍDKA Nejprve byla provedena vstupní prohlídka objektu za přítomnosti zástupce objednavatele a projektanta. Na základě vstupní prohlídky byla určena místa k povedení sond a k odběru vzorků. Byla určena místa, počty sond a vzorků tak, aby byly získány dostatečné podklady pro potřebu projektové dokumentace rekonstrukce obvodových plášťů a střešní krytiny.

3 SONDÁŽNÍ PRÁCE - OBVODOVÝ PLÁŠŤ Byly provedeny sondážním práce ke zjištění skladby jednotlivých konstrukcí obvodového pláště a k odběru vzorků materiálů s podezřením na obsah azbestových vláken. Do konstrukcí obvodového pláště bylo provedeno 6 sond ke zjištění skladby jednotlivých konstrukčních prvků. Sondy byly označeny jako S1 až S6. Sondy byly provedeny metodou vrtu, případně vyseknutím drobného otvoru do konstrukcí a následným endoskopickým vyšetřením místa. K vyšetření míst bylo použito boroskopů značek OLYMPUS a EVEREST VIT. Sonda S1 byla provedena do konstrukce parapetní stěny východní fasády v místnosti č.701. V této sondě byl odebrán vzorek pro zjištění obsahu azbestových vláken označený jako A1. Sonda S2 byla provedena do konstrukce meziokenní vložky východní fasády v místnosti č.701. Sonda S3 byla provedena do konstrukce lodžiové parapetní stěny západní fasády v místnosti č.810. V této sondě byl odebrán vzorek pro zjištění obsahu azbestových vláken označený jako A3. Sonda S4 byla provedena do konstrukce příložky lodžiové stěny západní fasády v místnosti č.810. Sondy S5 as6 byly provedeny z exteriéru do obvodového pláště severní štítové stěny. Sonda S5 byla provedena v úrovni 1.N.P. a sonda S6 v úrovni 2.N.P. Vzorek pro zjištění obsahu azbestových vláken označený jako A2 byl odebrán z meziokenní vložky západní fasády v místnosti č.912. V sondě S4 bylo zjištěno, že příložky lodžiových stěn jsou provedeny pravděpodobně z cihel. Skladby a skutečnosti zjištěné ostatními sondami jsou zakresleny a popsány ve schématech č.1 až č.4 níže. Vyhodnocení odebraných vzorků je provedeno v bodě 3.4. a v bodě 4. Výsledky laboratorního rozboru vzorků jsou uvedeny v této zprávě v příloze č.4. SCHEMA č.1: Skladba parapetní stěny zjištěná sondou S1 - místnost č.701, východní fasáda EXTERIÉR INTERIÉR sklo opatřené nátěrem vzduchová mezera 30mm dřevotřísková deska (sololit) 6mm polystyren 20mm dřevotřísková deska 18mm ~80

4 - 4 - SCHEMA č.2: Skladba v místě meziokenní vložky zjištěná sondou S2 - místnost č.701, východní fasáda EXTERIÉR INTERIÉR vnější deska ~10mm vzduchová mezera ~30mm dřevotřísková deska (sololit) ~6mm polystyren 20mm dřevotřísková deska 18mm ~80 SCHEMA č.3: Skladba lodžiové parapetní stěny zjištěná sondou S3 - místnost č.810, západní fasáda EXTERIÉR INTERIÉR vnější deska ~10mm vzduchová mezera ~20mm dřevotřísková deska (sololit) ~6mm polystyren ~20mm dřevotřísková deska 18mm 70~80

5 - 5 - SCHEMA č.4: Skladba obvodového pláště severní štítové stěny zjištěná sondami S5 a S6 z exteriéru 2.N.P: štítový panel stěnový panel INTERIÉR vnější AL plech + vzduchová mezera 30mm tepelná izolace - orsil 80mm beton ~15mm ~100mm tepelná izolace - polystyren 50mm ~30mm 40 další vrstvy štítového panelu ~150mm stěnový panel nosné konstrukce 150mm N.P. tenkovrstvá omítka s perlinkou tepelná izolace - polystyren 40mm zdivo - CDM 450mm 3.3. SONDÁŽNÍ PRÁCE - STŘEŠNÍ PLÁŠŤ Do konstrukce střešního pláště byla provedena sond S7 za účelem ověření skladby střešního pláště. Sonda byla provedena z interiéru a z exteriéru tak, aby došlo k co nejmenšímu zásahu do konstrukcí a nebyla narušena celistvost a těsnost střešního pláště. Sonda provedená z exteriéru byla ihned zapravena. Místo provedení sondy je vyznačeno ve schématu v příloze č.2. Skladba zjištěná sondou je schematicky vykreslena níže ve schématu č.5. Sondou bylo zjištěno, že pod hydroizolační vrstvou z PVC folie je uložena vrstva z netkané textilie, pod kterou je provedena tepelně izolační vrstva z polystyrenu tloušťky 50mm. Pod touto vrstvou byla zjištěna vrstva z asfaltových natavitelných pásů. Pravděpodobně se jedná o původní vrstvy střešní krytiny. Pod touto původní hydroizolační vrstvou byla zjištěna betonová vrstva tloušťky cca 80mm. V Původní projektové dokumentaci je tloušťka vrstvy cementového potěru uvedena jako 30mm. Je tedy možné, že tloušťka vrstvy je proměnná v závislosti na přesnosti provedení škvárového zásypu. Spádovou vrstvu tvoří vrstva pěnoskla a škvárového násypu. Tloušťku vrstvy pěnoskla nebylo možné zjistit bez rozsáhlého zásahu do konstrukce střešního pláště, proto doporučujeme uvažovat tloušťku dle původní projektové dokumentace dle přílohy č.3b. Skladba střešního pláště zjištěná sondou S7 prakticky odpovídá původní projektové dokumentaci.

6 - 6 - SCHEMA č.5: Skladba střešního pláště zjištěná sondou S7 PVC folie netkaná textilie polystyren ~10mm 50mm asfaltové pásy beton (cementový potěr) ~30-80mm pěnosklo - tloušťka nezjištěna škvárový spádový násyp nosná konstrukce V rámci prohlídky střešního pláště bylo zjištěno, že střešní krytina provedená z PVC folie je místy degradovaná a dochází ke ztrátě přídržnosti spojů mezi jednotlivými částmi folie a to ve svarech. Tyto poruchy se zatím neprojevily v interiéru v podobě průsaků ani jiných projevů zvýšené vlhkosti na podhledu stropů v 9.N.P. Nelze však vyloučit, že při pokračující degradaci dojde ke ztrátě těsnosti krytiny a s ním spojeným zatékáním do objektu LABORATORNÍ ZJIŠTĚNÍ AZBESTU VE VZORCÍCH Samotné určení obsahu azbestů bylo provedeno tak, že byly odebrány vzorky z konstrukcí obvodového pláště. Rozbor vzorků A2 a A3 na přítomnost azbestu provedla zkušební laboratoř akreditovaná ČIA č Vzorek A1 byl podroben mikroskopické analýze a nebylo shledáno žádné podezření na výskyt vláken s obsahem azbestu v materiálu. Laboratorní stanovení přítomnosti azbestu bylo prováděno metodou kvalitativního stanovení azbestových vláken polarizačním mikroskopem. Výsledky laboratorních zkoušek jsou uvedeny v příloze č.4. Z této přílohy je patrné, že ve vzorcích nebyly detekovány žádné látky s obsahem azbestových vláken. Kromě odebraných vzorků z konstrukcí obvodového pláště bylo zjištěno, že trubky odvětrání prostupující střešním pláštěm jsou provedeny (kromě jednoho případu) zjevně z materiálů na bázi azbestu. Při případné rekonstrukci je nutné s touto skutečností počítat z hlediska likvidace odpadů.

7 TERMOGRAFICKÉ - TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ Pro ověření a zjištění některých skutečností bylo použito termografického měření pomocí termovizní kamery FLIR. Termografické měření bylo prováděno pro potřebu zjištění a lokalizace vad a poruch konstrukcí a k ověření konstrukčních detailů. Samotné termografické měření proběhlo při místním šetření dne při vnější teplotě cca -2, C a vnitřní teplotě v místnostech cca 20 o C. V exteriéru byla zjištěna relativní vlhkost vzduchu cca 60%- 65%. Termografické měření bylo provedeno přístrojem TERMACAM FLIR B4. Pro dané podmínky bylo možno detekovat nehomogenity konstrukcí v místech styku konstrukčních prvků a v místech nedostatečného zateplení. Zjištěné skutečnosti jsou uvedeny v následujících termogramech. Tímto měřením bylo zjištěno (viz termogram č.3), že zateplení štítů systémem FOS 300 vykazuje plošně nerovnoměrné vlastnosti v závislosti na provedení kotevních prvků a způsobu vyplnění mezery tepelnou izolací (skelnou vatou). Zjevné tepelné mosty jsou patrné na podhledu stropních panelů v místě lodžií a kolem přesahů nosné konstrukce do exteriéru. Na svislých nosných stěnách přesahujících do prostoru lodžií jsou provedeny keramické přizdívky pravděpodobně z dutinových cihel. V tomto případě nelze vyloučit, že se jedná o keramické panely. Termogram č.1: Tepelný most v detailu lodžiové stěny především na podhledu stropního panelu.

8 - 8 - Termogram č.2: Pohled na západní fasádu s lodžií - Úniky tepla v prostoru stropů lodžiových stěn v 1.N.P. a kolem přesahů nosné konstrukce přes parapetní panely a meziokenní příložky. Termogram č.3: Nerovnoměrné vlastnosti zateplovacího systémů štítu s lamelami FOS 300

9 DALŠÍ ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNNOSTI V rámci provádění diagnostického průzkumu bylo zjištěno, že konstrukční prvky fasád jsou na více místech mechanicky poškozeny nebo degradovány. Dokumentace zjištěných poruch je provedena níže v tomto bodě zprávy a v příloze č.5 - fotodokumentace. - Čela železobetonové nosné konstrukce stěn i vodorovných nosných prvků (stropy) jsou na obou hlavních průčelích na více místech porušeny s odtržením krycích vrstev a obnažením výztužných vložek. Tento problém se vyskytuje spíše v horních podlažích. V místech odtržení krycích vrstev je třeba očekávat pod trhlinami korozi výztužných prutů. Všechna tato místa je třeba sanovat po odstranění odtržených kusů betonu. Sanaci je nutné provést před realizací zateplovacího systému. Výrazný výskyt takových poruch byl zjištěn v 8. a 9. N.P. Na západní fasádě je ale patrný výskyt těchto poruch nerovnoměrně v celé ploše i níže. Zjištěné poruchy s obnažením výztužných prutů a odtržením krycí vrstvy ohrožují při ztrátě přídržnosti krycí vrstvy prostor kolem objektu pádem menších i větších kusů omítky a betonu. Příklady míst poruch

10 Na severní a jižní fasádě byly zjištěny trhliny v železobetonových pilířích středních částí v plochách předsazených před okna. V tomto případě se jedná o železobetonové pilíře a opět je patrné, že se jedná o důsledek odtržení krycí vrstvy betonu v místě začínající koroze výztužných prutů. Severní fasáda je z tohoto pohledu v horším stavu. Je zde třeba počítat se sanací odhadem 60% plochy. Jižní fasáda byla zjištěna s menší četností poruch s rozsahem do 30% plochy. Zjištěné poruchy krycí vrstvy ohrožují při ztrátě přídržnosti krycí vrstvy prostor kolem objektu pádem menších i větších kusů omítky a betonu. - V 1.N.P. bylo zjištěno poškození ve formě rozpadu stávajícího zateplovacího systému v místě kolem svodu za vstupním přístavkem. -

11 V 1.N.P. v místě vstupu byly zjištěny projevy degradace omítek zdiva vstupu kolem vstupních dveří. - Vlhkost zdiva a poruchy omítek byly zjištěny v místech poruch hydroizolace a klempířských prvků přístavků.

12 Nástavba na střeše je podle obnažené části plochy provedena z cihel. Omítky vykazují poruchy ve formě trhlin. Tyto trhliny zřejmě indikují degradaci omítek a ztrátu přídržnosti s možným porušením povrchové vrstvy cihel tak, jak se ukazuje v obnažené ploše bez omítky. - Pod omítkami lodžiových stěn a meziokenních vložek průčelí byla zjištěna úplná degradace vnější lignátové desky s jejím rozplánováním a úplným rozpadem. Tato skutečnost byla zjištěna v místě kanceláře 912 dle foto č.4 v příloze č.5. V daném místě byly provedeny již provizorní opravy. - Nebyly zjištěny žádné staticky závažné poruchy nosné konstrukce, které by bránily provedení rekonstrukce zateplovacího sytému.

13 ZÁVĚR Veškeré zjištěné skutečnosti jsou uvedeny v předchozích bodech této zprávy a v přílohách č.1 až č.5 - fotodokumentace VYHODNOCENÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ V rámci diagnostického průzkumu byly zjištěny skladby konstrukcí obvodového a střešního pláště. Podrobný popis skladeb je proveden ve schématech v bodech 3.2. a 3.3. této zprávy. Ze zjištění vyplývá, že konstrukce jsou provedeny dle původní projektové dokumentace. Dále bylo potvrzeno, že v minulosti došlo k rekonstrukci obvodového a střešního pláště zahrnující provedení nových povrchových úprav a částečné zateplení střešního pláště a štítových stěn. Štítové stěny byly v 1.N.P. dodatečně zatepleny vrstvou polystyrenu tloušťky 40mm a v ostatních nadzemních podlažích je proveden obklad z AL lamel FOS 300 na roštu a zateplení vrstvou skelné vaty (orsil) tloušťky 80mm. Střešní plášť je proveden v souladu s původní projektovou dokumentací a prošel rekonstrukcí v roce Rekonstrukce zahrnovala zateplení střechy vrstvou 50mm polystyrenu a provedením krytiny z PVC folie. Na střešní krytině byly zjištěny poruchy s degradací folie bez projevů průsaků v interiéru. S ohledem na stav materiálu folie je velké riziko rozvoje poruchy a s tím spojeným nebezpečím zatékání do objektu. V sondách a při prohlídce konstrukcí byly vytipovány materiály s podezřením na obsah azbestových vláken. Z těchto materiálů byly odebrány vzorky, které byly podrobeny laboratornímu rozboru. Na základě laboratorního rozboru je možné konstatovat, že ve vzorcích odebraných z konstrukcí obvodového pláště nebyly detekovány materiály na bázi azbestu. Kromě odebraných vzorků bylo zjištěno, že trubky odvětrání prostupující střešním pláštěm jsou provedeny z materiálů na bázi azbestu a je třeba zvolit příslušný způsob likvidace odpadu při výměně trubek odvětrání. Navazující trubky kanalizace mohou být také z azbestocementu, ale jako zabudované prvky nebudou předmětem stavebních prací. Termografickým měřením bylo zjištěno, že zateplení štítů systémem FOS 300 vykazuje plošně nerovnoměrné vlastnosti v závislosti na provedení kotevních prvků a způsobu vyplnění mezery tepelnou izolací (skelnou vatou). Zjevné tepelné mosty byly zjištěny na podhledu stropních panelů v místě lodžií a kolem přesahů nosné konstrukce do exteriéru. Na svislých nosných stěnách přesahujících do prostoru lodžií jsou pravděpodobně provedeny keramické přizdívky. V tomto případě nelze vyloučit, že se jedná o keramické panely.

14 NÁVRH OPATŘENÍ Při návrhu zateplovacího systému budovy je třeba provést odstranění odtržené krycí vrstvy betonu a následnou sanaci s reprofilací v čelech stěnových panelů a stropních panelů a v místech jejich křížení a to v místech s trhlinami. To samé je třeba realizovat na severní a jižní fasádě pro železobetonové pilíře. Nezávisle na realizaci rekonstrukce fasád je nutné neprodleně odstranit uvolněné kusy v místech trhlin a poruch tak, aby se zabránilo samovolnému odpadnutí kusů omítek nebo betonů do prostoru kolem budovy. V této souvislosti je třeba přednostně vyřešit prostor vstupu do objektu, jelikož ostatní prostory jsou omezeně přístupné, nebo je možné je znepřístupnit opatřením. Samotné zateplení je možné provést. Je třeba zajistit, aby bylo realizováno kotvení zateplovacího systému do nosných konstrukcí na východním a západním průčelí. Nebude zřejmě možné provést kotvení do prvků parapetů a meziokenních vložek. Pro severní a jižní fasádu je možno kotvit do železobetonových prvků. Pro štítové panely doporučujeme kotvit přes fasádní vrstvu do nosné části panelu. V Liberci Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o. ing. K.Čapek ing. A.Hlaváček ing. A.Hlaváček ml.

15 SITUACE 1 U Opatrovny č.p.361, Liberec PŘÍLOHA č.1

16 SITUACE 2 PŘÍLOHA č.1b

17 OZNAČENÍ POUŽITÁ V PŘÍLOZE č.2 S - prostor provedení sondy do střešní krytiny. Endoskopické vyšetření sond. S - místa provedení sond do konstrukcí obvodového pláště - Endoskopické vyšetření sond. A - místo odběru vzorku materiálu k laboratornímu rozboru přítomnost azbestových vláken PŘÍLOHA č.2

18 SCHEMATICKÝ NÁČRT PŮDORYSU + ZAKRESLENÍ ZKUŠEBNÍCH MÍST S7-9.N.P.+střecha S3+A3-8.N.P. S4-8.N.P S2-7.N.P. S1+A1-7.N.P. A2-9.N.P S5-1.N.P. S6-2.N.P. PŘÍLOHA č.2

19 ACHIVNÍ DOKUMENTACE - ŘEZ PŘÍLOHA č.3a

20 ACHIVNÍ DOKUMENTACE SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ PŘÍLOHA č.3b

21 ACHIVNÍ DOKUMENTACE VÝŘEZ Z PŮDORYSU 1.N.P. PŘÍLOHA č.3c

22 ACHIVNÍ DOKUMENTACE VÝŘEZ Z PŮDORYSU 2.N.P. PŘÍLOHA č.3d

23 ACHIVNÍ DOKUMENTACE VÝŘEZ Z PŮDORYSU 3.N.P., 5.N.P., 7.N.P. A 9.N.P. PŘÍLOHA č.3e

24 ACHIVNÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE PŘÍLOHA č.3f

25 ACHIVNÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE PŘÍLOHA č.3f

26 ACHIVNÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE PŘÍLOHA č.3f

27 ACHIVNÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE PŘÍLOHA č.3f

28 LABORATORNÍ ROZBOR VZORKŮ - AZBEST PŘÍLOHA Č.4

29 LABORATORNÍ ROZBOR VZORKŮ - AZBEST PŘÍLOHA Č.4

30 FOTODOKUMENTACE FOTO č.1 Pohled na objekt. FOTO č.2 Sonda S1 do parapetu v 7.N.P. Místo odběru vzorku A1 FOTO č.3 Sonda S3 do parapetu lodžiové stěny. Místo odběru vzorku A3. FOTO č.4 Místo odběru vzorku A2 z meziokenní vložky v 9.N.P. Rozrušená vnější vrstva meziokenní vložky. Místnost č.912 FOTO č.5 Odvětrání prostupující střešním pláštěm. Trubka provedená z materiálu s obsahem azbestových vláken. FOTO č.6 Místo provedení sondy S7 z exteriéru pro zjištění skladby střešního pláště. FOTO č.7 Poruchy střešní krytiny z PVC folie. FOTO č.8 Železobetonové pilíře severní fasády schodiště s trhlinami v důsledku porušení krycí vrstvy. PŘÍLOHA č.5

31 FOTODOKUMENTACE PŘÍLOHA č.5

32 FOTODOKUMENTACE PŘÍLOHA č.5

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete 2012 Ing. Viktor Zwiener, Ph.D. Tepelné ztráty v domech jsou způsobeny prostupem tepla konstrukcemi s nedostatečným tepelným odporem nebo prouděním

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Sanace teras na objektu bytového domu

Sanace teras na objektu bytového domu POPIS Sanace teras na objektu bytového domu Praha Ke Stírce 1844 Bytový dům o čtyřech podlažích postavený na začátku 21. století je situován v ulici Ke Stírce v městské části Praha - Kobylisy. Dům je konstruován

Více

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Ústí nad Labem Black&Decker POPIS Výrobní a skladovací hala pro elektrické nářadí se nachází v průmyslové zóně Trmice Ústí nad Labem v nedaleké blízkosti

Více

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Miloslav Hrdý Kunčice p.ondř. 686, PSČ 739 13 IČO 45161364 tel: 721 828 353 Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Připraveno pro: Nábřeží kpt.nálepky 471 339 01 Klatovy 732766276

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy EN 01-02-13b Brno, 10. 3. 2013 průkaz energetické náročnosti budovy Objekt školy, tělocvičny a dílen Tyršova 224/16, Československé armády 18, Rousínov 683 01 Investor Městský úřad Rousínov odbor výstavby

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

Pasportizace trhlin a sanační opatření na budově č.p.15, Zámecká, Veselí nad Moravou (bývalá myslivna) Stránka 1 (13)

Pasportizace trhlin a sanační opatření na budově č.p.15, Zámecká, Veselí nad Moravou (bývalá myslivna) Stránka 1 (13) Stránka 1 (13) POUŽITÁ LITERATURA, SOFTWARE : EUROKÓD ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ EUROKÓD 1 ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ EUROKÓD 2 NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ EUROKÓD 3 NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ EUROKÓD

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM k zakázce na stavební práce s názvem: Snížení energetických ztrát budovy Šumavská zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM TECHNIK ATELIERU DEK, PŮSOBÍCI NA POBOČCE V BRNĚ, SE VYDAL ZA REALIZAČNÍ FIRMOU, ABY JÍ POSKYTL TECHNICKOU PODPORU PŘI ŘEŠENÍ OBNOVY HYDROIZOLACE STŘECHY BAZÉNOVÉ

Více

T-VIZE.cz. speciální práce termovizní kamerou. TERMOGRAFICKÉ ZAMĚŘENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ BYTu č. 17 Voskovcova 354, Stráž nad Nisou

T-VIZE.cz. speciální práce termovizní kamerou. TERMOGRAFICKÉ ZAMĚŘENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ BYTu č. 17 Voskovcova 354, Stráž nad Nisou T-VIZE.cz speciální práce termovizní kamerou Název akce: TERMOGRAFICKÉ ZAMĚŘENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ BYTu č. 17 Voskovcova 354, Adresa měření: Voskovcova 354, 46303 Zakázka/protokol č.: IR 2014-12-01 Zhotovitel:

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa)

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Praha Václavské náměstí 9 POPIS V blízkosti stanice metra Můstek na Václavském náměstí se nachází objekt, který byl předmětem stavebních

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000 A B C výška zídky 1270 mm od sousední terasy sousední dům hranice domů navrhované podkroví 29060 8 4480 3920 1790 P08 2795 1230 1440 1440 0 1660 1370 495 2550 3380 P08 606 1160 585 340 1.11 9,76 m 0,100

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení EUROPROJEKT build and technology s.r.o. Hasičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka Tel.: 596 789 480 Fax: 596 783 302 www.europrojekt.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.12

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.12 Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.12 Radek FABIAN 1, Filip ČMIEL 2 POSOUZENÍ KONSTRUKČNÍCH OPATŘENÍ TERMOVIZNÍM

Více

PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR

PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR PROFIPLAST, spol. s r.o. Vranovská 38, 614 00 Brno Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Identifikační údaje společnosti:

Více

NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko

NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko Fortino Property Advisory & Services NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko Strana 1 (celkem 15) 1) ÚVOD: Jako zajímavou investiční příležitost si Vám dovolujeme

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově

Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově Předmětem veřejné zakázky je odstranění části stavby na pozemku parc. č. 2583/4 k.ú. Horní Litvínov (je umístěna v žst. Litvínov v těsném sousedství

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

pozemek parc.č. 206 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou (647373) Stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti budovy

pozemek parc.č. 206 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou (647373) Stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti budovy Identifikační údaje stavby Název stavby: Stavební úpravy mateřské školy č.p. 36 ulice Rybářská v Hrádku nad Nisou Místo stavby: Stavebník: Charakter stavby: Účel stavby: Stupeň projektu: Hlavní projektant:

Více

Infračervená termografie ve stavebnictví

Infračervená termografie ve stavebnictví Infračervená termografie ve stavebnictví Autor: Ing. Marcela POČINKOVÁ, Ph.D., Ing. Olga RUBINOVÁ, Ph.D. Termografické měření a následná diagnostika je metodou pro bezkontaktní a poměrně rychlý průzkum

Více

PORUCHY DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH

PORUCHY DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH PORUCHY DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH Miloslav Novotný 1 Abstrakt Dvouplášťové ploché střechy jsou v současné době vzhledem k zásadnímu zvýšení kvality materiálů pro jednoplášťové ploché střechy (tepelné

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK Investor : Základní škola U Nemocnice Rumburk U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk

Více

STAVEBNÍ INSPEKCE OBJEKTU

STAVEBNÍ INSPEKCE OBJEKTU 12/2011 STAVEBNÍ INSPEKCE OBJEKTU Knížkovice 75, Zdice Stach.cz stavby, s.r.o. Ladislav Stach, ČKAIT 0201706 OBSAH A. ÚVODNÍ ÚDAJE B. ZHODNOCENÍ STAVU NEMOVITOSTI B.1 Popis nemovitosti B.2 Svislé konstrukce

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

ABCHI Home Experts Brno venkov V zámku 2, Pozořice 664 07

ABCHI Home Experts Brno venkov V zámku 2, Pozořice 664 07 ABCHI Home Experts Brno venkov V zámku 2, Pozořice 664 07 Bytový dům, Vyškov Střecha objektu Inspekce připravena pro: Datum inspekce: 16/1/2013 Čas: 12:45 Velikost domu: 5 nadzemních podlaží a 4 nadzemní

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 PRAHA III/2011 F. DOKUMENTACE STAVBY F.4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

1/2010 2/2010 3/2010 4/2010

1/2010 2/2010 3/2010 4/2010 1/2010 05.01.2010 bylo odsouhlaseno vypuštění dveří mezi schodištěm a učebnou výtvarné výchovy a za ně bude provedena výměna dveří z 2. NP do 3. NP 05.01.2010 dohodnuty detaily zateplení obvodového střešního

Více

PROTOKOL O PROHLÍDCE NEMOVITOSTI

PROTOKOL O PROHLÍDCE NEMOVITOSTI Protokol č.02-2014/112 1 Jan Pavlát Projektová činnost ve výstavbě Sídlo firmy Severní 1953, Teplice 415 01 Tel.: 775 099 340 Kancelář Tyršova 1007, Teplice 415 01 Email : jan.pavlat@post.cz Web : projekcepavlat.cz

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50 SEZNAM DOKUMENTACE: TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÝ VÝPOČET 1. SITUACE 1:2000 2. OSAZENÍ DO TERÉNU 1:200 3a. ZÁKLADY západní křídlo 1.50 3b. ZÁKLADY východní křídlo 1.50 4a. PŮDPRYS 1. NP západní křídlo 1.50

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE

MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Thin - Set MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Zdvojování zateplovacích systémů Parametry zateplovacích systémů z devadesátých let minulého století jsou již podle současné

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

SKLADBY PRO PLOCHÉ STŘECHY

SKLADBY PRO PLOCHÉ STŘECHY SKLADBY PRO PLOCHÉ STŘECHY PŘEHLED OVĚŘENÝCH A CERTIFIKOVANÝCH SKLADEB PLOCHÝCH STŘECH Z HLEDISKA: TEPELNÉ OCHRANY BUDOV ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI Z HLEDISKA VÝSKYTU VLHKOSTI UVNITŘ I NA POVRCHU KONSTRUKCÍ

Více

w w w. ch y t r a p e n a. c z

w w w. ch y t r a p e n a. c z CHYTRÁ PĚNA - střešní systém EKO H ROOF Jedním z mnoha využití nástřikové izolace Chytrá pěna EKO H ROOF jsou ploché střechy. Náš střešní systém je složen ze dvou komponentů, které jsou aplikovány přímo

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 Místo: úl. Holasická 1163/10, Opava, parc.č. 1526, k.ú. Kateřinky u Opavy úl. Holasická 1164/12, Opava,

Více

Rekonstrukce bytů ze statického hlediska Doc. Ing. Hana Gattermayerová, CSc

Rekonstrukce bytů ze statického hlediska Doc. Ing. Hana Gattermayerová, CSc Rekonstrukce bytů ze statického hlediska Doc. Ing. Hana Gattermayerová, CSc ČVUT Stavební fakulta katedra pozemních staveb Thákurova 7, 166 29 Praha 6 e-mail: gatter@fsv.cvut.cz Atelier P.H.A., s.r.o.

Více

Náklady na revitalizaci bytového domu Bellušova 1818-1820, Praha 5

Náklady na revitalizaci bytového domu Bellušova 1818-1820, Praha 5 Pracujeme kvalitně Pracujeme ekologicky Pracujeme bezpečně Pracujeme důvěrně Se sídlem: Spinozova 1825/7, 143 00 Praha 4, Modřany Investor: Bytové družstvo TRIDOMUS Bellušova 1820/39 155 00 Praha 5 - Stodůlky

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

Přednáška 10 Ploché střechy

Přednáška 10 Ploché střechy BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 10 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1. 12. 2014 ÚVOD Ústav pozemního stavitelství 1 ÚVOD ÚVOD Střecha střešní konstrukce odděluje vnitřní (chráněné) prostředí

Více

Odběratel: Magistrát města České Budějovice Nám. Přemysla Otakara II., č. 1, 2 370 92 České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Odběratel: Magistrát města České Budějovice Nám. Přemysla Otakara II., č. 1, 2 370 92 České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Inspekční orgán č. 4036 akreditovaný ČIA podle normy ČSN EN ISO/IEC 17020:2005 Odběratel: Magistrát města České Budějovice Nám. Přemysla Otakara II., č. 1, 2 370 92 České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zjištění

Více

DŘEVOSTAVEB V SOUVISLOSTECH VZDUCHOTĚSNOST

DŘEVOSTAVEB V SOUVISLOSTECH VZDUCHOTĚSNOST VZDUCHOTĚSNOST DŘEVOSTAVEB V SOUVISLOSTECH DIAGNOSTICKÉ PRACOVIŠTĚ ATELIERU DEK V POSLEDNÍCH ČTYŘECH LETECH PROVEDLO MĚŘENÍ TĚSNOSTI METODOU BLOWER-DOOR TEST NA VÍCE NEŽ 150 OBJEKTECH. DVĚ TŘETINY MĚŘENÝCH

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Úvod KZS Kontaktní Zateplovací Systém ETICS External Thermally Insulating

Více

SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH

SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH OBSAH 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH 2 1.1. Tabulka označení skladeb střech 2 2. SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ 3 2.1. Nepochůzná jednoplášťová

Více

Problematika ničení úkrytů/hnízdišť netopýrů a rorýsů v souvislosti s rekonstrukcemi panelových domů

Problematika ničení úkrytů/hnízdišť netopýrů a rorýsů v souvislosti s rekonstrukcemi panelových domů Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON) www.ceson.org Problematika ničení úkrytů/hnízdišť netopýrů a rorýsů v souvislosti s rekonstrukcemi panelových domů Vypracoval: Mgr. Radek K. Lučan PřF JU,

Více

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email. Vodotěsné izolace spodní stavby Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.cz 1 Ochrana objektů před spodní vodou Tento Zvodotěsnění

Více

- zásady návrhu - základní skladby

- zásady návrhu - základní skladby DVOUPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 03/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha - sklon střešní roviny < 5 Z hlediska

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

DEK TAHÁK ZELENÁ ÚSPORÁM. SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU. www.dektrade.cz www.atelier-dek.

DEK TAHÁK ZELENÁ ÚSPORÁM. SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU. www.dektrade.cz www.atelier-dek. DEK TAHÁK SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM TEPELNÉ IZOLACE DEKTRADE Název Charakteristika Používá se pro vytvoření tepelněizolační vrstvy DEKWOOL

Více

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč ELEGOHOUSE základový systém Izolovaný základový systém inovativní řešení na klíč Základová konstrukce je jednou z nejdůležitějších částí stavby. Vady základových konstrukcí se vždy výrazně promítají do

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA: D.1.1.01

TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA: D.1.1.01 PROJEKT Vypracoval : Ing. Jaroslav Habán IČO : 18121578 Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, Tel: 566 651 191, Mobil: 603 546 997, e-mail: JaHaZr@centrum.cz INVESTOR: NEUMANN - NBC S.R.O, DĚLNICKÁ

Více

Komplexní revitalizace panelových domů

Komplexní revitalizace panelových domů Komplexní revitalizace panelových domů Společnost BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. se sídlem v Chrudimi je stoprocentní dceřinou společností akciové společnosti BASF SE, sídlící v německém Ludwigshafenu.

Více

1. Identifikační údaje stavby. 2. Základní charakteristika stavby a území. 3. Přehled výchozích podkladů

1. Identifikační údaje stavby. 2. Základní charakteristika stavby a území. 3. Přehled výchozích podkladů 1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Revitalizace bytového domu Dolákova 794-797, Praha 8 - Bohnice Místo stavby: Dolákova 794-797, 181 00 Praha 8 - Bohnice Stavebník: Společenství vlastníků jednotek

Více

Ing. Pavel Šuster. březen 2012

Ing. Pavel Šuster. březen 2012 1. VŠEOBECNĚ 1.1. Předmět 1.2. Úkol 1.3. Zadavatel 1.4. Zpracovatel 1.5. Vypracoval 1.6. Zpracováno v období Bytový dům Peškova 6, Olomouc Jiří Velech byt pod střechou v 5.NP Diagnostika parametrů vnitřního

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Českomoravský cement, a.s.

NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Českomoravský cement, a.s. NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni Základní informace o stavbě První divadlo, které bylo v České republice postaveno od roku 1989, je celé zabaleno v našem betonu. Návštěvníky zve ke vstupu betonová

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ - ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ OBJEKTU SO O1 UČEBNOVÝ BLOK ---------------------------------------- PD pro provedení stavby - DPS ---------------------------------------------

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

Úvodem. Vážení stavebníci!

Úvodem. Vážení stavebníci! Úvodem Vážení stavebníci! Dostává se Vám do rukou dřevocementová tvárnice velkého formátu pro suché zdění výrobek, který splňuje všechny požadavky na moderní a ekologické stavění, je šetrný k přírodním

Více

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval :

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Tepelně styčník s čelní deskou Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Praktické využití tepelně ho spoje Vnější části objektu (přístřešky, nevytápěné části objektu) Střešní nástavby Balkony,

Více

VLIV KOTVENÍ PAROTĚSNÍCÍ VRSTVY NAJEJÍ VLASTNOSTI

VLIV KOTVENÍ PAROTĚSNÍCÍ VRSTVY NAJEJÍ VLASTNOSTI Doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc. Ing. Petr Slanina Stavební fakulta ČVUT v Praze VLIV KOTVENÍ PAROTĚSNÍCÍ VRSTVY NAJEJÍ VLASTNOSTI ABSTRAKT Při jednoduchém výpočtu zkondenzovaného množství vlhkosti uvnitř

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více