ZPRÁVA č. 63/15. Stavebně technický průzkum a posouzení obvodového pláště a konstrukce střechy objektu Policie ČR, U Opatrovny č.p.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA č. 63/15. Stavebně technický průzkum a posouzení obvodového pláště a konstrukce střechy objektu Policie ČR, U Opatrovny č.p."

Transkript

1 Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o. Svobody 814, Liberec 15, , tel , fax , mobil , ZPRÁVA č. 63/15 Stavebně technický průzkum a posouzení obvodového pláště a konstrukce střechy objektu Policie ČR, U Opatrovny č.p.361 LIBEREC Počet stran: 14 Vypracovali: Počet příloh: 5 ing. K.Čapek Datum: ing. A.Hlaváček ing. A.Hlaváček ml.

2 - 2-1.ÚVOD OBJEDNAVATEL: ČR Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Oddělení správy nemovitého majetku STAVBA-OBJEKT: U Opatrovny č.p.361, Liberec KONSTRUKCE: obvodový plášť, střešní plášť Na základě požadavku objednavatele byl proveden v průběhu dubna 2015 stavebně technický průzkum výše uvedeného objektu se zaměřením na konstrukce obvodového a střešního pláště a případný možný obsah materiálů na bázi azbestu v těchto konstrukcích. Průzkum byl prováděn pro potřebu projektové přípravy rekonstrukce a zateplení obvodového pláště a týkal se pouze konstrukcí obvodového a střešního pláště. Nejedná se tedy o celkový stavebně technický průzkum. POPIS OBJEKTU: Jedná se o objekt s 9-ti N.P. a jedním P.P. 1.P.P. a 1.N.P. jsou z hlediska svislých nosných konstrukcí dle podkladů provedeny jako zděné a z monolitického betonu. Jedná se o odlišné provedení od dalších nadzemních podlaží. 2 až 9.N.P. jsou provedeny z prvků systému T06B. Objekt v minulosti prošel rekonstrukcemi zaměřenými na konstrukce obvodového pláště a střešní krytiny. 2. PODKLADY PRŮZKUMU Zhotovitelem byla v archivu Statutárního města Liberec dohledána neúplná původní projektová dokumentace a projektová dokumentace rekonstrukce obvodových plášťů z roku Použité části původní výkresové dokumentace a dokumentace rekonstrukce jsou v této zprávě uvedeny v příloze č.3. 3.PROVEDENÉ PRÁCE A ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI 3.1. VSTUPNÍ PROHLÍDKA Nejprve byla provedena vstupní prohlídka objektu za přítomnosti zástupce objednavatele a projektanta. Na základě vstupní prohlídky byla určena místa k povedení sond a k odběru vzorků. Byla určena místa, počty sond a vzorků tak, aby byly získány dostatečné podklady pro potřebu projektové dokumentace rekonstrukce obvodových plášťů a střešní krytiny.

3 SONDÁŽNÍ PRÁCE - OBVODOVÝ PLÁŠŤ Byly provedeny sondážním práce ke zjištění skladby jednotlivých konstrukcí obvodového pláště a k odběru vzorků materiálů s podezřením na obsah azbestových vláken. Do konstrukcí obvodového pláště bylo provedeno 6 sond ke zjištění skladby jednotlivých konstrukčních prvků. Sondy byly označeny jako S1 až S6. Sondy byly provedeny metodou vrtu, případně vyseknutím drobného otvoru do konstrukcí a následným endoskopickým vyšetřením místa. K vyšetření míst bylo použito boroskopů značek OLYMPUS a EVEREST VIT. Sonda S1 byla provedena do konstrukce parapetní stěny východní fasády v místnosti č.701. V této sondě byl odebrán vzorek pro zjištění obsahu azbestových vláken označený jako A1. Sonda S2 byla provedena do konstrukce meziokenní vložky východní fasády v místnosti č.701. Sonda S3 byla provedena do konstrukce lodžiové parapetní stěny západní fasády v místnosti č.810. V této sondě byl odebrán vzorek pro zjištění obsahu azbestových vláken označený jako A3. Sonda S4 byla provedena do konstrukce příložky lodžiové stěny západní fasády v místnosti č.810. Sondy S5 as6 byly provedeny z exteriéru do obvodového pláště severní štítové stěny. Sonda S5 byla provedena v úrovni 1.N.P. a sonda S6 v úrovni 2.N.P. Vzorek pro zjištění obsahu azbestových vláken označený jako A2 byl odebrán z meziokenní vložky západní fasády v místnosti č.912. V sondě S4 bylo zjištěno, že příložky lodžiových stěn jsou provedeny pravděpodobně z cihel. Skladby a skutečnosti zjištěné ostatními sondami jsou zakresleny a popsány ve schématech č.1 až č.4 níže. Vyhodnocení odebraných vzorků je provedeno v bodě 3.4. a v bodě 4. Výsledky laboratorního rozboru vzorků jsou uvedeny v této zprávě v příloze č.4. SCHEMA č.1: Skladba parapetní stěny zjištěná sondou S1 - místnost č.701, východní fasáda EXTERIÉR INTERIÉR sklo opatřené nátěrem vzduchová mezera 30mm dřevotřísková deska (sololit) 6mm polystyren 20mm dřevotřísková deska 18mm ~80

4 - 4 - SCHEMA č.2: Skladba v místě meziokenní vložky zjištěná sondou S2 - místnost č.701, východní fasáda EXTERIÉR INTERIÉR vnější deska ~10mm vzduchová mezera ~30mm dřevotřísková deska (sololit) ~6mm polystyren 20mm dřevotřísková deska 18mm ~80 SCHEMA č.3: Skladba lodžiové parapetní stěny zjištěná sondou S3 - místnost č.810, západní fasáda EXTERIÉR INTERIÉR vnější deska ~10mm vzduchová mezera ~20mm dřevotřísková deska (sololit) ~6mm polystyren ~20mm dřevotřísková deska 18mm 70~80

5 - 5 - SCHEMA č.4: Skladba obvodového pláště severní štítové stěny zjištěná sondami S5 a S6 z exteriéru 2.N.P: štítový panel stěnový panel INTERIÉR vnější AL plech + vzduchová mezera 30mm tepelná izolace - orsil 80mm beton ~15mm ~100mm tepelná izolace - polystyren 50mm ~30mm 40 další vrstvy štítového panelu ~150mm stěnový panel nosné konstrukce 150mm N.P. tenkovrstvá omítka s perlinkou tepelná izolace - polystyren 40mm zdivo - CDM 450mm 3.3. SONDÁŽNÍ PRÁCE - STŘEŠNÍ PLÁŠŤ Do konstrukce střešního pláště byla provedena sond S7 za účelem ověření skladby střešního pláště. Sonda byla provedena z interiéru a z exteriéru tak, aby došlo k co nejmenšímu zásahu do konstrukcí a nebyla narušena celistvost a těsnost střešního pláště. Sonda provedená z exteriéru byla ihned zapravena. Místo provedení sondy je vyznačeno ve schématu v příloze č.2. Skladba zjištěná sondou je schematicky vykreslena níže ve schématu č.5. Sondou bylo zjištěno, že pod hydroizolační vrstvou z PVC folie je uložena vrstva z netkané textilie, pod kterou je provedena tepelně izolační vrstva z polystyrenu tloušťky 50mm. Pod touto vrstvou byla zjištěna vrstva z asfaltových natavitelných pásů. Pravděpodobně se jedná o původní vrstvy střešní krytiny. Pod touto původní hydroizolační vrstvou byla zjištěna betonová vrstva tloušťky cca 80mm. V Původní projektové dokumentaci je tloušťka vrstvy cementového potěru uvedena jako 30mm. Je tedy možné, že tloušťka vrstvy je proměnná v závislosti na přesnosti provedení škvárového zásypu. Spádovou vrstvu tvoří vrstva pěnoskla a škvárového násypu. Tloušťku vrstvy pěnoskla nebylo možné zjistit bez rozsáhlého zásahu do konstrukce střešního pláště, proto doporučujeme uvažovat tloušťku dle původní projektové dokumentace dle přílohy č.3b. Skladba střešního pláště zjištěná sondou S7 prakticky odpovídá původní projektové dokumentaci.

6 - 6 - SCHEMA č.5: Skladba střešního pláště zjištěná sondou S7 PVC folie netkaná textilie polystyren ~10mm 50mm asfaltové pásy beton (cementový potěr) ~30-80mm pěnosklo - tloušťka nezjištěna škvárový spádový násyp nosná konstrukce V rámci prohlídky střešního pláště bylo zjištěno, že střešní krytina provedená z PVC folie je místy degradovaná a dochází ke ztrátě přídržnosti spojů mezi jednotlivými částmi folie a to ve svarech. Tyto poruchy se zatím neprojevily v interiéru v podobě průsaků ani jiných projevů zvýšené vlhkosti na podhledu stropů v 9.N.P. Nelze však vyloučit, že při pokračující degradaci dojde ke ztrátě těsnosti krytiny a s ním spojeným zatékáním do objektu LABORATORNÍ ZJIŠTĚNÍ AZBESTU VE VZORCÍCH Samotné určení obsahu azbestů bylo provedeno tak, že byly odebrány vzorky z konstrukcí obvodového pláště. Rozbor vzorků A2 a A3 na přítomnost azbestu provedla zkušební laboratoř akreditovaná ČIA č Vzorek A1 byl podroben mikroskopické analýze a nebylo shledáno žádné podezření na výskyt vláken s obsahem azbestu v materiálu. Laboratorní stanovení přítomnosti azbestu bylo prováděno metodou kvalitativního stanovení azbestových vláken polarizačním mikroskopem. Výsledky laboratorních zkoušek jsou uvedeny v příloze č.4. Z této přílohy je patrné, že ve vzorcích nebyly detekovány žádné látky s obsahem azbestových vláken. Kromě odebraných vzorků z konstrukcí obvodového pláště bylo zjištěno, že trubky odvětrání prostupující střešním pláštěm jsou provedeny (kromě jednoho případu) zjevně z materiálů na bázi azbestu. Při případné rekonstrukci je nutné s touto skutečností počítat z hlediska likvidace odpadů.

7 TERMOGRAFICKÉ - TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ Pro ověření a zjištění některých skutečností bylo použito termografického měření pomocí termovizní kamery FLIR. Termografické měření bylo prováděno pro potřebu zjištění a lokalizace vad a poruch konstrukcí a k ověření konstrukčních detailů. Samotné termografické měření proběhlo při místním šetření dne při vnější teplotě cca -2, C a vnitřní teplotě v místnostech cca 20 o C. V exteriéru byla zjištěna relativní vlhkost vzduchu cca 60%- 65%. Termografické měření bylo provedeno přístrojem TERMACAM FLIR B4. Pro dané podmínky bylo možno detekovat nehomogenity konstrukcí v místech styku konstrukčních prvků a v místech nedostatečného zateplení. Zjištěné skutečnosti jsou uvedeny v následujících termogramech. Tímto měřením bylo zjištěno (viz termogram č.3), že zateplení štítů systémem FOS 300 vykazuje plošně nerovnoměrné vlastnosti v závislosti na provedení kotevních prvků a způsobu vyplnění mezery tepelnou izolací (skelnou vatou). Zjevné tepelné mosty jsou patrné na podhledu stropních panelů v místě lodžií a kolem přesahů nosné konstrukce do exteriéru. Na svislých nosných stěnách přesahujících do prostoru lodžií jsou provedeny keramické přizdívky pravděpodobně z dutinových cihel. V tomto případě nelze vyloučit, že se jedná o keramické panely. Termogram č.1: Tepelný most v detailu lodžiové stěny především na podhledu stropního panelu.

8 - 8 - Termogram č.2: Pohled na západní fasádu s lodžií - Úniky tepla v prostoru stropů lodžiových stěn v 1.N.P. a kolem přesahů nosné konstrukce přes parapetní panely a meziokenní příložky. Termogram č.3: Nerovnoměrné vlastnosti zateplovacího systémů štítu s lamelami FOS 300

9 DALŠÍ ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNNOSTI V rámci provádění diagnostického průzkumu bylo zjištěno, že konstrukční prvky fasád jsou na více místech mechanicky poškozeny nebo degradovány. Dokumentace zjištěných poruch je provedena níže v tomto bodě zprávy a v příloze č.5 - fotodokumentace. - Čela železobetonové nosné konstrukce stěn i vodorovných nosných prvků (stropy) jsou na obou hlavních průčelích na více místech porušeny s odtržením krycích vrstev a obnažením výztužných vložek. Tento problém se vyskytuje spíše v horních podlažích. V místech odtržení krycích vrstev je třeba očekávat pod trhlinami korozi výztužných prutů. Všechna tato místa je třeba sanovat po odstranění odtržených kusů betonu. Sanaci je nutné provést před realizací zateplovacího systému. Výrazný výskyt takových poruch byl zjištěn v 8. a 9. N.P. Na západní fasádě je ale patrný výskyt těchto poruch nerovnoměrně v celé ploše i níže. Zjištěné poruchy s obnažením výztužných prutů a odtržením krycí vrstvy ohrožují při ztrátě přídržnosti krycí vrstvy prostor kolem objektu pádem menších i větších kusů omítky a betonu. Příklady míst poruch

10 Na severní a jižní fasádě byly zjištěny trhliny v železobetonových pilířích středních částí v plochách předsazených před okna. V tomto případě se jedná o železobetonové pilíře a opět je patrné, že se jedná o důsledek odtržení krycí vrstvy betonu v místě začínající koroze výztužných prutů. Severní fasáda je z tohoto pohledu v horším stavu. Je zde třeba počítat se sanací odhadem 60% plochy. Jižní fasáda byla zjištěna s menší četností poruch s rozsahem do 30% plochy. Zjištěné poruchy krycí vrstvy ohrožují při ztrátě přídržnosti krycí vrstvy prostor kolem objektu pádem menších i větších kusů omítky a betonu. - V 1.N.P. bylo zjištěno poškození ve formě rozpadu stávajícího zateplovacího systému v místě kolem svodu za vstupním přístavkem. -

11 V 1.N.P. v místě vstupu byly zjištěny projevy degradace omítek zdiva vstupu kolem vstupních dveří. - Vlhkost zdiva a poruchy omítek byly zjištěny v místech poruch hydroizolace a klempířských prvků přístavků.

12 Nástavba na střeše je podle obnažené části plochy provedena z cihel. Omítky vykazují poruchy ve formě trhlin. Tyto trhliny zřejmě indikují degradaci omítek a ztrátu přídržnosti s možným porušením povrchové vrstvy cihel tak, jak se ukazuje v obnažené ploše bez omítky. - Pod omítkami lodžiových stěn a meziokenních vložek průčelí byla zjištěna úplná degradace vnější lignátové desky s jejím rozplánováním a úplným rozpadem. Tato skutečnost byla zjištěna v místě kanceláře 912 dle foto č.4 v příloze č.5. V daném místě byly provedeny již provizorní opravy. - Nebyly zjištěny žádné staticky závažné poruchy nosné konstrukce, které by bránily provedení rekonstrukce zateplovacího sytému.

13 ZÁVĚR Veškeré zjištěné skutečnosti jsou uvedeny v předchozích bodech této zprávy a v přílohách č.1 až č.5 - fotodokumentace VYHODNOCENÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ V rámci diagnostického průzkumu byly zjištěny skladby konstrukcí obvodového a střešního pláště. Podrobný popis skladeb je proveden ve schématech v bodech 3.2. a 3.3. této zprávy. Ze zjištění vyplývá, že konstrukce jsou provedeny dle původní projektové dokumentace. Dále bylo potvrzeno, že v minulosti došlo k rekonstrukci obvodového a střešního pláště zahrnující provedení nových povrchových úprav a částečné zateplení střešního pláště a štítových stěn. Štítové stěny byly v 1.N.P. dodatečně zatepleny vrstvou polystyrenu tloušťky 40mm a v ostatních nadzemních podlažích je proveden obklad z AL lamel FOS 300 na roštu a zateplení vrstvou skelné vaty (orsil) tloušťky 80mm. Střešní plášť je proveden v souladu s původní projektovou dokumentací a prošel rekonstrukcí v roce Rekonstrukce zahrnovala zateplení střechy vrstvou 50mm polystyrenu a provedením krytiny z PVC folie. Na střešní krytině byly zjištěny poruchy s degradací folie bez projevů průsaků v interiéru. S ohledem na stav materiálu folie je velké riziko rozvoje poruchy a s tím spojeným nebezpečím zatékání do objektu. V sondách a při prohlídce konstrukcí byly vytipovány materiály s podezřením na obsah azbestových vláken. Z těchto materiálů byly odebrány vzorky, které byly podrobeny laboratornímu rozboru. Na základě laboratorního rozboru je možné konstatovat, že ve vzorcích odebraných z konstrukcí obvodového pláště nebyly detekovány materiály na bázi azbestu. Kromě odebraných vzorků bylo zjištěno, že trubky odvětrání prostupující střešním pláštěm jsou provedeny z materiálů na bázi azbestu a je třeba zvolit příslušný způsob likvidace odpadu při výměně trubek odvětrání. Navazující trubky kanalizace mohou být také z azbestocementu, ale jako zabudované prvky nebudou předmětem stavebních prací. Termografickým měřením bylo zjištěno, že zateplení štítů systémem FOS 300 vykazuje plošně nerovnoměrné vlastnosti v závislosti na provedení kotevních prvků a způsobu vyplnění mezery tepelnou izolací (skelnou vatou). Zjevné tepelné mosty byly zjištěny na podhledu stropních panelů v místě lodžií a kolem přesahů nosné konstrukce do exteriéru. Na svislých nosných stěnách přesahujících do prostoru lodžií jsou pravděpodobně provedeny keramické přizdívky. V tomto případě nelze vyloučit, že se jedná o keramické panely.

14 NÁVRH OPATŘENÍ Při návrhu zateplovacího systému budovy je třeba provést odstranění odtržené krycí vrstvy betonu a následnou sanaci s reprofilací v čelech stěnových panelů a stropních panelů a v místech jejich křížení a to v místech s trhlinami. To samé je třeba realizovat na severní a jižní fasádě pro železobetonové pilíře. Nezávisle na realizaci rekonstrukce fasád je nutné neprodleně odstranit uvolněné kusy v místech trhlin a poruch tak, aby se zabránilo samovolnému odpadnutí kusů omítek nebo betonů do prostoru kolem budovy. V této souvislosti je třeba přednostně vyřešit prostor vstupu do objektu, jelikož ostatní prostory jsou omezeně přístupné, nebo je možné je znepřístupnit opatřením. Samotné zateplení je možné provést. Je třeba zajistit, aby bylo realizováno kotvení zateplovacího systému do nosných konstrukcí na východním a západním průčelí. Nebude zřejmě možné provést kotvení do prvků parapetů a meziokenních vložek. Pro severní a jižní fasádu je možno kotvit do železobetonových prvků. Pro štítové panely doporučujeme kotvit přes fasádní vrstvu do nosné části panelu. V Liberci Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o. ing. K.Čapek ing. A.Hlaváček ing. A.Hlaváček ml.

15 SITUACE 1 U Opatrovny č.p.361, Liberec PŘÍLOHA č.1

16 SITUACE 2 PŘÍLOHA č.1b

17 OZNAČENÍ POUŽITÁ V PŘÍLOZE č.2 S - prostor provedení sondy do střešní krytiny. Endoskopické vyšetření sond. S - místa provedení sond do konstrukcí obvodového pláště - Endoskopické vyšetření sond. A - místo odběru vzorku materiálu k laboratornímu rozboru přítomnost azbestových vláken PŘÍLOHA č.2

18 SCHEMATICKÝ NÁČRT PŮDORYSU + ZAKRESLENÍ ZKUŠEBNÍCH MÍST S7-9.N.P.+střecha S3+A3-8.N.P. S4-8.N.P S2-7.N.P. S1+A1-7.N.P. A2-9.N.P S5-1.N.P. S6-2.N.P. PŘÍLOHA č.2

19 ACHIVNÍ DOKUMENTACE - ŘEZ PŘÍLOHA č.3a

20 ACHIVNÍ DOKUMENTACE SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ PŘÍLOHA č.3b

21 ACHIVNÍ DOKUMENTACE VÝŘEZ Z PŮDORYSU 1.N.P. PŘÍLOHA č.3c

22 ACHIVNÍ DOKUMENTACE VÝŘEZ Z PŮDORYSU 2.N.P. PŘÍLOHA č.3d

23 ACHIVNÍ DOKUMENTACE VÝŘEZ Z PŮDORYSU 3.N.P., 5.N.P., 7.N.P. A 9.N.P. PŘÍLOHA č.3e

24 ACHIVNÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE PŘÍLOHA č.3f

25 ACHIVNÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE PŘÍLOHA č.3f

26 ACHIVNÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE PŘÍLOHA č.3f

27 ACHIVNÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE PŘÍLOHA č.3f

28 LABORATORNÍ ROZBOR VZORKŮ - AZBEST PŘÍLOHA Č.4

29 LABORATORNÍ ROZBOR VZORKŮ - AZBEST PŘÍLOHA Č.4

30 FOTODOKUMENTACE FOTO č.1 Pohled na objekt. FOTO č.2 Sonda S1 do parapetu v 7.N.P. Místo odběru vzorku A1 FOTO č.3 Sonda S3 do parapetu lodžiové stěny. Místo odběru vzorku A3. FOTO č.4 Místo odběru vzorku A2 z meziokenní vložky v 9.N.P. Rozrušená vnější vrstva meziokenní vložky. Místnost č.912 FOTO č.5 Odvětrání prostupující střešním pláštěm. Trubka provedená z materiálu s obsahem azbestových vláken. FOTO č.6 Místo provedení sondy S7 z exteriéru pro zjištění skladby střešního pláště. FOTO č.7 Poruchy střešní krytiny z PVC folie. FOTO č.8 Železobetonové pilíře severní fasády schodiště s trhlinami v důsledku porušení krycí vrstvy. PŘÍLOHA č.5

31 FOTODOKUMENTACE PŘÍLOHA č.5

32 FOTODOKUMENTACE PŘÍLOHA č.5

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ČR LIBEREC, U OPATROVNY 361 ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ DOKUMENTACE PŘEDPROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ČR LIBEREC, U OPATROVNY 361 ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ DOKUMENTACE PŘEDPROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ČR LIBEREC, U OPATROVNY 361 ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ DOKUMENTACE PŘEDPROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY V LI BERCI 4/2015 VYPRACOVAL: ING. KAREL VITOUŠ Obsah: 1. Úvod 2. Podklady 3. Stavebnětechnický

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

B.2 ZPRÁVA DVORNÍ 763/21 OSTRAVA - PORUBA O PROVEDENÍ STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU BALKÓNŮ: s. r. o.

B.2 ZPRÁVA DVORNÍ 763/21 OSTRAVA - PORUBA O PROVEDENÍ STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU BALKÓNŮ: s. r. o. s. r. o. PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY ul. 28. října 201, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory B.2 ZPRÁVA O PROVEDENÍ STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU BALKÓNŮ: DVORNÍ 763/21 OSTRAVA - PORUBA Vypracoval: Zak.číslo:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ

Více

pod krbem použít extrudovaný polystyren (v ploše 1,5 x 1m)

pod krbem použít extrudovaný polystyren (v ploše 1,5 x 1m) SKLADBY PODLAH ------------------------------------------------------------------------------------------------- S01 PODLAHA 1.NP 3 VINYL DO LEPIDLA 7 PODLAHOVÉ DESKY HEAT-PAK -dvouvrstvá skladba lepená

Více

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1 Stavba: Snížení energetické náročnosti objektu Výukový objekt E3, Studentská 1292/4, 461 17 Liberec 1 Stupeň: Dokumentace pro provedení

Více

e BYT V 1.N.P. - Č.BYTOVÉ JEDNOTKY 717/16

e BYT V 1.N.P. - Č.BYTOVÉ JEDNOTKY 717/16 Stavební, inženýrská a projektová kancelář Ing. Josef Fuk Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Soborská 28, Praha 6 - Dejvice, (Hanspaul City), PSČ: 16000 P. O. BOX 174, Praha 6 - Dejvice, PSČ:

Více

STAVEBNÍ SERVIS.NET, s.r.o. JANÁČKOVA 1783, 696 62 STRÁŽNICE ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. FRANTIŠEK MINAŘÍK, ČKAIT 1002179

STAVEBNÍ SERVIS.NET, s.r.o. JANÁČKOVA 1783, 696 62 STRÁŽNICE ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. FRANTIŠEK MINAŘÍK, ČKAIT 1002179 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ C.1 1:1000 2561 4930 4931 27 3 5888 9154 2 4201 4202 4203 4204 4205 4206 4207 /62 56 2774 1 /73 /74 /22 /57 2079 2 2467 12 CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY C.2 1:500 2561 4930

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice TECHNICKÁ ZPRÁVA HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice SEZNAM PŘÍLOH: D.1.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.2 - PŮDORYS 1NP D.1.1.3 - PŮDORYS 2NP D.1.1.4 - KROV, STŘECHA

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy F a G 2 u budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ ŠKOLY GASTRONOMIE A SLUŽEB, DVORSKÁ, LIBEREC - ODSTRANĚNÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma střech

Více

ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH

ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název stavby: Místo stavby: Investor: Předmět PD: Stupeň dokumentace: Projektant: PRŮZKUMY A ZAMĚŘENÍ Husova 1570/23, Tábor Město

Více

Technologické aspekty výstavby ze dřeva a materiálů na bázi dřeva v České republice

Technologické aspekty výstavby ze dřeva a materiálů na bázi dřeva v České republice Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Zdeňka Havířová Technologické aspekty výstavby ze dřeva a materiálů na bázi dřeva v České republice Zlín 14.10.2009 Téma semináře

Více

Počet držáků izolace DH na 1 desku Airrock LD (Airrock SL)

Počet držáků izolace DH na 1 desku Airrock LD (Airrock SL) IZOLACE Běžné izolační materiály doporučené pro odvětrávané fasády s požadovanou tepelnou vodivostí a tloušťkou. (doplnit) Provětravané zateplovací systémy Provětrávané zateplovací systémy patří k jedné

Více

Suterénní zdivo zakládání na pásech s použitím betonové zálivky

Suterénní zdivo zakládání na pásech s použitím betonové zálivky Suterénní zdivo zakládání na pásech s použitím betonové zálivky 0 ) QPOR pórobetonová pøesná tvárnice ) QPOR strop ) zateplení, tl. mm ) železobetonový ztužující vìnec ) úložná vrstva pod nosníky ) vrstvy

Více

ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ

ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Referenční číslo Termovizní měření bytového domu Na Stezce ECZ13007

Více

PASPORTIZACE STATIKY

PASPORTIZACE STATIKY STATIKON Solutions sro Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky PASPORTIZACE STATIKY RODINNÝ DŮM Název referenční dokument Adresa ZKRÁCENÁ VERZE Počet stran: 35 x A4 Vypracovali: Ing, V Praze, červenec

Více

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Název stavby: Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM III/2013 F. DOKUMENTACE STAVBY F.4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stupeň: Investor: Zodpovědný

Více

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete 2012 Ing. Viktor Zwiener, Ph.D. Tepelné ztráty v domech jsou způsobeny prostupem tepla konstrukcemi s nedostatečným tepelným odporem nebo prouděním

Více

S.01. Oprava střechy a balkónu ul. Arbesova č.p. 407 a 408, Česká Lípa. Půdorys střechy - stávající stav. hliníkové šablony.

S.01. Oprava střechy a balkónu ul. Arbesova č.p. 407 a 408, Česká Lípa. Půdorys střechy - stávající stav. hliníkové šablony. +,00 3 9 0 4 0 4 00 0 sousední objekt falcovaný plech s asfaltovou suspenzí hliníkové šablony +,00 +,0 +,00 +,00 +,0 +,0 +3,00 +, +,0 +,00 +3,00 zaslepený komín +3,0 +3,0 výlez na střechu výlez na střechu

Více

Detailní report bytového domu Frýdek-Místek

Detailní report bytového domu Frýdek-Místek Detailní report bytového domu Frýdek-Místek Dne 3. Června 2013 doploledne Přítomni: Michal Halouzka - správa nemovitosti : Martin Maderák - certifikovaný inspektor ABCHI HOME EXPERTS, Fi. EFTEST s.r.o.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1 ČKAIT0001840. V projektu bylo použito: Projektová dokumentace stávajícího stavu z ledna 1965

Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1 ČKAIT0001840. V projektu bylo použito: Projektová dokumentace stávajícího stavu z ledna 1965 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název stavby: VODÁRENSKÉ Stupeň dokumentace: Charakter stavby: Investor: Místo stavby: Odpovědný projektant: STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVA VĚŽE NA POZEMKU PARC.Č. 2658, K.Ú.

Více

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY P1 PODLAHA V 1.NP STĚRKA POLYURETANOVÁ PODLAHOVÁ STĚRKA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA 5mm VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA BETONOVÁ MAZANINA CEMFLOW CT-30-F6, VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ 4/150/150

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

Budova Českého statistického úřadu Krajské správy v Ústí nad Labem

Budova Českého statistického úřadu Krajské správy v Ústí nad Labem Ing. Pavel Štětka - projektování staveb, inženýrská činnost.. ičo: 62755366 TECHNICKÁ ZPRÁVA Budova Českého statistického úřadu Krajské správy v Ústí nad Labem OPRAVA ČÁSTI STŘEŠNÍ KRYTINY Objednatel:

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ZPRACOVAL : PROJEKTANT : Ing. Iveta Charousková, Počerny 124, 360 17 Karlovy Vary osvědčení o autorizaci v oboru požární bezpečnost staveb č. 8488 Projektová kancelář

Více

INSPEKCE NEMOVITOSTI KRYCÍ LIST NEMOVITOSTI

INSPEKCE NEMOVITOSTI KRYCÍ LIST NEMOVITOSTI INSPEKCE NEMOVITOSTI Objekt Stavba Název objektu Název stavby Inspektor Zpracovatel Objednatel KRYCÍ LIST NEMOVITOSTI Typ inspekce Zakázkové číslo Počet listů Prohlídka provedena: Použité podklady Inspektor:

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

Rampa ke garážím, Šrámkova ul. Severní terasa, Ústí nad Labem STAVEBNĚ TECHNICKÝ A STATICKÝ POSUDEK

Rampa ke garážím, Šrámkova ul. Severní terasa, Ústí nad Labem STAVEBNĚ TECHNICKÝ A STATICKÝ POSUDEK Stavba : Rampa ke garážím, Šrámkova ul. Severní terasa, Ústí nad Labem Část projektu : Stavební a statická STAVEBNĚ TECHNICKÝ A STATICKÝ POSUDEK Teplice 05/2013 Vypracoval : Ing. Jan Slavata 2 1.Výchozí

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC OBJEKT C SUTERÉN

TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC OBJEKT C SUTERÉN TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC OBJEKT C SUTERÉN STAVEBNÍ OPRAVY A ÚPRAVY PROSTORU LABORATOŘÍ PRO KATEDRU CHEMIE Projekt pro výběr zhotovitele PROJEKT STAVBY Objednavatel : Projektant : Technická univerzita

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Jirkov, Jindřiššká - Šerchov POPIS Projekt Rekonstrukce úpravny vody Jirkov řeší novostavbu budovy vápenného hospodářství a objekt vápenné jímky. Společnost HIPOS

Více

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1.

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1. PDF Název stavby: Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8 PRAHA VII/2014 D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1.1 Technická zpráva Stupeň: Dokumentace pro stavební

Více

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR PS = posuvný bod VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA ZDIVO TERMSTOP L - KONZOLA SPOJOVACÍ ŠROUB L- PROFIL 60/40/1,8mm VERTIKÁLNÍ FASÁDNÍ OBKLAD PREFA VZDUCHOVÁ MEZERA PREFA 4.1.1.01 ZODP. NOSNÝ ROŠT - VERTIKÁLNÍ

Více

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m.

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m. Spodní stavba Ochrana před pronikání podpovrchové vody (zemní vlhkosti, prosakující vodě a podzemní vodě) do konstrukcí je prováděna převážně povlakovou tj. vodotěsnou hydroizolací a to převážně asfaltovými

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 6. Fotodokumentace...3 STRANA 1

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

T-VIZE.cz. speciální práce termovizní kamerou. TERMOGRAFICKÉ ZAMĚŘENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ BYTu č. 17 Voskovcova 354, Stráž nad Nisou

T-VIZE.cz. speciální práce termovizní kamerou. TERMOGRAFICKÉ ZAMĚŘENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ BYTu č. 17 Voskovcova 354, Stráž nad Nisou T-VIZE.cz speciální práce termovizní kamerou Název akce: TERMOGRAFICKÉ ZAMĚŘENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ BYTu č. 17 Voskovcova 354, Adresa měření: Voskovcova 354, 46303 Zakázka/protokol č.: IR 2014-12-01 Zhotovitel:

Více

Technická zpráva. základní postupy opravy trhlin na fasádách. SVJ v domech č.p. 2560 2565, Hůrka I Petržílkova 2564, 158 00 Praha 5 TH REAL

Technická zpráva. základní postupy opravy trhlin na fasádách. SVJ v domech č.p. 2560 2565, Hůrka I Petržílkova 2564, 158 00 Praha 5 TH REAL Sluneční nám. 2560-2563 a Petržílkova 2564-5, Praha 5 Technická zpráva základní postupy opravy trhlin na fasádách Objednatel: Vypracoval: SVJ v domech č.p. 2560 2565, Hůrka I Petržílkova 2564, 158 00 Praha

Více

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA s.p. Technical and Test Institute for Construction Prague

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA s.p. Technical and Test Institute for Construction Prague TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Technical and Test Institute for Construction Prague Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Certifikační orgán, Inspekční

Více

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 15 Stavba : RODINNÝ DŮM_novostavba,Habrůvka č.par.287/1 Objekty stavební : SO 01 _RODINNÝ DŮM -novostavba zast.plocha 134,00 m2 SO 02 _HOSPODÁŘSKÝ PŘÍSTŘEŠEK zast.plocha 24,00 m2 SO 03 _SJEZD připojení

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

Pasportizace trhlin a sanační opatření na budově č.p.15, Zámecká, Veselí nad Moravou (bývalá myslivna) Stránka 1 (13)

Pasportizace trhlin a sanační opatření na budově č.p.15, Zámecká, Veselí nad Moravou (bývalá myslivna) Stránka 1 (13) Stránka 1 (13) POUŽITÁ LITERATURA, SOFTWARE : EUROKÓD ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ EUROKÓD 1 ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ EUROKÓD 2 NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ EUROKÓD 3 NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ EUROKÓD

Více

Sanace nosných konstrukcí

Sanace nosných konstrukcí ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace nosných konstrukcí Historický dům v Telči Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Popis objektu dům

Více

F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby

F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing.

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

Czech Tourism Vinohradská

Czech Tourism Vinohradská Kuřácký koutek Kuřácký koutek je navržen podle skici arch. Hubičky, vypouští se zábradlí se skleněnou výplní a dvířky. Práce a výkony : Konstrukce markýzy je z trubek se závěsy z kulatiny a je kotvená

Více

ZPRÁVA. Ing. Radek Novák

ZPRÁVA. Ing. Radek Novák D.1.1.A TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava hydroizolace spodní stavbyy bytového domu v ulici ŠKOLNÍ 669, Neratovice Odpovědný projektant: Ing. Radek Novák. Hlavní inženýr projektu: Ing. Arch Zdeněk Parduba. Profirevit

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Ústí nad Labem Black&Decker POPIS Výrobní a skladovací hala pro elektrické nářadí se nachází v průmyslové zóně Trmice Ústí nad Labem v nedaleké blízkosti

Více

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt:

Více

Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu

Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu Realizace: červen 2012 Společnost MILOTA Kladno spol. s r.o. je projekční a inženýrská společnost, která vznikla v roce 1993.

Více

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Miloslav Hrdý Kunčice p.ondř. 686, PSČ 739 13 IČO 45161364 tel: 721 828 353 Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Připraveno pro: Nábřeží kpt.nálepky 471 339 01 Klatovy 732766276

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1.Zhodnocení

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově

Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově Předmětem veřejné zakázky je odstranění části stavby na pozemku parc. č. 2583/4 k.ú. Horní Litvínov (je umístěna v žst. Litvínov v těsném sousedství

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy EN 01-02-13b Brno, 10. 3. 2013 průkaz energetické náročnosti budovy Objekt školy, tělocvičny a dílen Tyršova 224/16, Československé armády 18, Rousínov 683 01 Investor Městský úřad Rousínov odbor výstavby

Více

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému povrchové úpravy 1/2012 Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému Ing. Tomá Po ta Co se starým, poškozeným zateplovacím systémem a jak jej odstranit nebo na něj nalepit nový?

Více

ZPRÁVA Z PROHLÍDKY OBJEKTU

ZPRÁVA Z PROHLÍDKY OBJEKTU ZPRÁVA Z PROHLÍDKY OBJEKTU Na Kněžině č.p. 37, Týnec nad Sázavou Vypracoval: Ing. Radek Novák. OBSAH: 1 Zadání... 3 2 Podklady... 3 3 Technický popis stávajících konstrukcí... 3 3.a Stavebně-technický

Více

Tematické okruhy pro Státní závěrečné zkoušky

Tematické okruhy pro Státní závěrečné zkoušky Obor: Název SZZ: Konstrukce staveb Rekonstrukce staveb Vypracoval: Ing. Jan Plachý, Ph.D. Podpis: Schválil garant oboru Prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Podpis: Datum vydání 8.9.2014 Platnost od: AR 2014/2015

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Poptávka - izolace spodní stavby

Poptávka - izolace spodní stavby Poptávka - izolace spodní stavby v objektu bytového domu Pod starými stromy Vysokovská 1192/50 Praha 9 Horní Počernice Zadavatel: Milan Vrabec /v z. SVJ Pod Starými Stromy/ Technické a obchodní služby

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany 1 Technická zpráva požární ochrany Akce: Stavební úpravy domu č.p. 2641 2642, Kutnohorská ul., Česká Lípa zateplení obvodového pláště štítů. Investor: Okresní stavební bytové družstvo, Barvířská ul. 738,

Více

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097 VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT: KONTROLOVAL: Radek Tušil Ing. Pavel Janda Ing. M. Procházka KRAJ: Pardubický INVESTOR: OBEC: Pardubice Krajská knihovna v Pardubicích PO Pk, Pernštýnské náměstí 77, Pce 53094

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY NA PARC. Č. 1/1 V POŘÍČANECH D. 1. 1. a - T EC H N I C K Á Z PR ÁVA 1 Stavba: zateplení objektu základní školy v Poříčanech hlavní budova školy Místo:

Více

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace Název zakázky: Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově Název dokumentace Zodpovědný projektant Ing. Volek Petr D.1.1 Architektonicko

Více

Sanace teras na objektu bytového domu

Sanace teras na objektu bytového domu POPIS Sanace teras na objektu bytového domu Praha Ke Stírce 1844 Bytový dům o čtyřech podlažích postavený na začátku 21. století je situován v ulici Ke Stírce v městské části Praha - Kobylisy. Dům je konstruován

Více

Technická zpráva stavební část

Technická zpráva stavební část Technická zpráva stavební část Dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby Zateplení objektu Mateřské školy v Luční ulici Chrastava Investor Vypracoval : Město Chrastava : Jiří Schneider a) Účel

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta Stránka 1 z 7 Tento dokument slouží jako předpis k provádění (montáži) (dále jen ETICS nebo systémy) stomixtherm alfa s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a stomixtherm beta s tepelnou izolací

Více

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov Co patří mezi stavební materiály? pojiva, malty betonové a železobetonové výrobky cihlářské

Více

P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009

P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009 P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009 Asociace dodavatelů montovaných domů CENTRUM VZOROVÝCH DOMŮ EDEN 3000 BRNO - VÝSTAVIŠTĚ 603 00 BRNO 1 Výzkumný

Více

ZPRÁVA Z PRŮZKUMU ZDIVA Z POHLEDU VLHKOSTI A SALINITY

ZPRÁVA Z PRŮZKUMU ZDIVA Z POHLEDU VLHKOSTI A SALINITY ZPRÁVA Z PRŮZKUMU ZDIVA Z POHLEDU VLHKOSTI A SALINITY Posuzovaný objekt: Bytový dům Adresa: Široká č.p.87, Chrudim Zákazník: Ing. Patrik Boguaj Číslo zprávy: JS 1512 OBSAH 1. Popis objektu 2. Vlastní měření

Více

Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce

Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce Objednatel: FYKONY spol. s r.o. Beskydská 552 741 01 Nový Jičín - Žilina Kontaktní osoba: Petr Konečný, mob.: +420 736 774 855 Objekt: Bytový

Více

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021 OBSAH 1 STÁVAJÍCÍ STAV... 2 2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ... 2 2.1 Zkoušky a měření... 2 2.2 Bourací práce... 2 2.3 Zemní práce... 2 2.4 Svislé konstrukce... 3 2.5 Podlahy... 3 2.6 Střechy... 4 2.6.1 Demontáž horního

Více

F.2. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

F.2. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PROJEKTANT: Ing. Jakub Klezla Na Lani 218, Nový Jičín mob: 777 200 581, e-mail: jakkle@seznam.cz F.2. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stavba: Revitalizace bytového objektu Růženínská 909-910, Praha 4 Místo:

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb na bázi dřeva

Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb na bázi dřeva Zdeňka Havířová Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Dřevo Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb přírodní materiál rostlinného původu obnovitelný buněčná

Více

Konstrukční řešení charakteristických detailů

Konstrukční řešení charakteristických detailů Konstrukční řešení charakteristických detailů Spojování fólií FATRAFOL navzájem a s liniovými úchytnými prvky Detail 201: Spoj fólie FATRAFOL v přesazích pásů bez kotvení a v příčném napojení pásů Detail

Více

ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI ZDIVA ČECHOVA ČP 183 HRANICE OBJEKT KATASTRÁLNÍ ÚŘAD

ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI ZDIVA ČECHOVA ČP 183 HRANICE OBJEKT KATASTRÁLNÍ ÚŘAD ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI ZDIVA ČECHOVA ČP 183 HRANICE OBJEKT KATASTRÁLNÍ ÚŘAD A. TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT BŘEZEN 2016 Technická zpráva : A identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka,

Více

PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.21 CB 01.31 * 1.) * 1.) * 1.)

PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.21 CB 01.31 * 1.) * 1.) * 1.) PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.11 podlaha přízemí - dřevěná: 1 - podlahové palubky / řemeny P+D kotvené do pera nebo lepené 2 - desky OSB 4PD TOP, (přelepené spáry) - polštáře 2x křížem + izolace CANABEST

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.23 Zateplování budov pěnovým polystyrenem

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

Zápis z kontrolního dne č.2 na akci "Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken" konaného dne 29.7.2014 v MŠ Ratibořická

Zápis z kontrolního dne č.2 na akci Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken konaného dne 29.7.2014 v MŠ Ratibořická Zápis z kontrolního dne č.2 na akci "Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken" konaného dne 29.7.2014 v MŠ Ratibořická 1) Účastníci jednání: technický dozor stavebníka Ing. Kejmar Radek - tel.

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Obr. 3: Řez rodinným domem

Obr. 3: Řez rodinným domem Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis.

Více