ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST"

Transkript

1 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novoného lávka 5, Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, lisoad

2 OBSAH OPTIMALIZACE PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY Prof. Ing. Václav Legá, DrSc. 3 NÁVRH KONCEPCE SPOLEHLIVOSTI ZAŘÍZENÍ Ing. Zdeněk Vyjídáček 12 MOŽNOSTI ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ DAT Z ŘÍZENÍ ÚDRŽBY Doc. Ing. Vladimír Jurča, CSc. 18 2

3 OPTIMALIZACE PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY Prof. Ing. Václav Legá, DrSc., Ing. Vraislav Červenka, Doc. Ing. Vladimír Jurča, CSc. Česká zemědělská univerzia, echnická fakula kaedra jakosi a solehlivosi srojů Praha 6 Suchdol Tel.: , Klíčová slova: revenivní údržba, diagnosický signál, obnova, doba rovozu, inerval ro obnovu 1. Úvod Technická diagnosika je významným násrojem managemenu obnovy a slouží nejenom k lokalizaci a zjišění říčiny oruchy, ale i ke sanovení okamžiého echnického savu sroje či zařízení a jejich rvků. Dnes je o již velmi rozvinuý obor, kerý disonuje celou řadou diagnosických meod, mnoha diagnosickými řísroji a vyhodnocovacími algorimy. Auoři ovšem sařují určiou slabinu rávě v oblasi vyhodnocování diagnosických měření v souvislosi se sanovením oimálních hodno diagnosických signálů ro údržbu (obnovu), keré jsou základem ro sanovení disozičních dob rovozu (ro redikivní údržbu). Cílem auorů je naléz objekivní meodu ro sanovení hodnoy diagnosického signálu ro obnovu s ilusrací na říkladu. Jako odklad ro oimalizaci revenivní údržby je řeba sledova a vyhodnocova dobu rovozu srojního rvku do jeho fyzického mezního savu, j. do savu, kdy srojní rvek zrácí zcela schonos lni svoji funkci (nař. v důsledku zadření, lomu, rhliny, koroze, řeálení, oořebení aod.). Tao doba rovozu může bý aké označována jako fyzický živo srojního rvku. Konkréní objeky, nař. sroje, výrobní linky aod., jsou vořeny zravidla velkým očem srojních rvků s různými funkčními a solehlivosními vlasnosmi, s rozdílnou složiosí, cenou aod. Z hlediska obnovy je můžeme rozděli do dvou velkých skuin [1]: a) neoravované rvky, obnovované výměnou za nové; b) oravované rvky, obnovované různými renovačními meodami. Obdobně je možno rozděli srojní rvky (srojní skuiny) z hlediska vniřních změn jejich echnického savu do jiných dvou skuin: a) dvousavové rvky, u nichž robíhající vniřní změny echnického savu v důsledku jejich rovozu nemají ozorovaelný, měřielný nebo významný růběžný vnější rojev ve změnách echnickoekonomických aramerů sroje jako celku (nař. lakově mazaná kluzná ložiska mooru); jediným důvodem obnovy ěcho dvousavových rvků je riziko oruchy, kerá je vyvolána ůsobením vnějších i vniřních říčin; savy rvků - označené (1, 0) - znamenají úlně rovozuschoný a úlně nerovozuschoný sav, b) vícesavové rvky, u nichž robíhající změny echnického savu mají, kromě náhodné složky, růběžný, významný a měřielný vnější rojev ve změnách echnicko-ekonomických aramerů sroje jako celku (nař. ísní skuina mooru, komresoru, axiální hydrosaický řevodník aod.); důvodem k obnově je růběžné zhoršování rovozně-ekonomických aramerů, řičemž riziko oruchy je velmi nízké až zanedbaelné. 3

4 2. Charakerisika exerimenu Předokládejme, že exisuje reálná možnos exerimenálně sledova soubor dvousavových srojních, zravidla neoravovaných rvků (nař. kluzná a valivá ložiska, ozubená kola, žárovky, různé elekroechnické a elekronické rvky aj.) až do jejich oruchy (do mezního fyzického savu), a ím získa i říslušné hodnoy jejich fyzického živoa. Předokládejme dále, že u uvedených rvků lze růběžně sledova a zjišťova změny jejich echnického savu S různými diagnosickými signály (dobou oužívání, dobou rovozu, diagnosickými a srukurními aramery), omocí různých diagnosických meod, řísrojů a regisračních zařízení - viz obr. 1. Kroužky na omo obrázku ředsavují fyzické mezní savy (oruchy), řičemž jejich souřadnice jsou dány říslušným diagnosickým signálem a fyzickým živoem, nař. S 1 a 1 S S 1 S P S 0 P 1 Obr. 1 Závislos diagnosického signálu S na době rovozu, fyzický živo a rinci vorby revenivní údržby Je logické, že jak fyzický živo, ak i diagnosický signál jsou náhodné veličiny s husoou ravděodobnosi doby do oruchy f 1 (), f 2 (S), res. disribuční funkcí F 1 (), F 2 (S), res. ravděodobnosí bezoruchového rovozu R 1 (), R 2 (S) a inenziou oruch 1 (), 2 (S). Prevenivní údržba (obnova) bude vykonána buď v okamžiku vzniku oruchy nebo o evně sanovené době rovozu, res. ři hodnoě diagnosického signálu S, odle oho, kerý jev nasane dříve; značí inerval ro obnovu a S diagnosický signál ro obnovu ro sraegii věkové res. diagnosické obnovy. Hodnoy oimalizovaných veličin res. S závisejí na ekonomických a rovozních odmínkách oužívání daného srojního rvku a mohou se edy měni - viz schéma. 3. Meodika oimalizace revenivní diagnosické údržby Základem oimalizace revenivní údržby je nalezení akového okamžiku, akové hodnoy diagnosického signálu (doby oužívání, doby rovozu, rovozního arameru, srukurního arameru, nákladového ukazaele), kdy rovedená obnova (za ředokladu, že v omo okamžiku rvek žil ) zajišťuje dosažení minimálních růměrných jednokových nákladů na rovoz a obnovu daného objeku v růběhu jeho celého užiečného živoa. Vsuní údaje ro výoče oimálního inervalu revenivní údržby (obnovy, seřízení, oravy, výměny, renovace aod.) [2]: 4

5 a) náklady na revenivní údržbu N O, b) zráy zůsobené havarijní oruchou (rozdíl nákladů na údržbu o oruše N h a na revenivní údržbu N O éhož srojního rvku) Z h = N h - N O, c) ravděodobnos výskyu havarijní oruchy v závislosi na inervalu revenivní údržby F( ) res. na diagnosickém signálu F(S ), d) funkční závislos sředního inervalu revenivní údržby na inervalu revenivní údržby ( ) res. na diagnosickém signálu (S ), e) funkční závislos sředních kumulaivních nákladů na rovoz objeku vyvolaných narůsajícím oořebením sledovaných funkčních loch součásí a skuin v závislosi na inervalu revenivní údržby N Pe ( ) res. na diagnosickém signálu N Pe (S ), f) funkční závislos sředních kumulaivních nákladů na rovoz objeku vyvolaných jeho diagnosikou (moniorováním echnického savu) v závislosi na inervalu revenivní údržby N Pd ( ) res. na diagnosickém signálu N Pd (S ). Na základě roichůdných nákladových rendů v jejich jednokovém vyjádření lze sanovi hledanou oimální hodnou inervalu revenivní údržby o, res. oimální hodnou diagnosického signálu ro údržbu S o ze vzahů ro růměrné jednokové náklady u( res. u( S NO Z h. F( ) N Pe ( ) N Pd ( ) ) (1a) ( ) NO Z h. F( S ) N Pe ( S ) N Pd ( S ) ) (1b) ( S ) Funkční závislos sředního inervalu (sřední doby rovozu) do revenivní údržby na inervalu revenivní údržby ( ) res. na diagnosickém signálu (S ) můžeme sanovi z exerimenálně zjišěných údajů ze vzahu m( ) nm( ) 1 ( ) i ( ) j ( ) (2a) n i1 j1 res. m( S ) nm( S ) 1 ( S ) i ( S ) j ( S ) (2b) n i1 j1 kde i ( ) res. j (S ) je doba rovozu i-ého srojního rvku, žijícího ři savu res. S ; j ( ) res. j (S ) je doba rovozu (fyzický živo) j-ého srojního rvku, kerý ři savu res. S již nežije; m( ) res. m(s ) je oče rvků žijících ři savu res. S a n je oče všech sledovaných srojních rvků daného yu. Pro dvousavové rvky se zravidla čiael v obou rovnicích (1a) a (1b) redukuje na rvní dva sčíance a ro vícesavové rvky bývá druhý sčíanec v čiaeli zravidla nulový. Hledaným hodnoám oimálních inervalů revenivních údržeb řísluší vždy minimální hodnoa růměrných nákladů na 5

6 rovoz a údržbu sledovaných rvků. Tuo hodnou vyšeříme omocí rvé derivace odle res. S a jejím oložením rovno nule. Při konkreizaci výoču oimálních hodno diagnosických signálů (normaivů ro obnovu údržbu) hledáme konkréní vyjádření výše uvedených obecných funkčních závislosí (1) a (2). Pro funkci ravděodobnosi oruchy v závislosi na diagnosickém signálu S oužijeme Weibullovo rozdělení S Sz F( S) 1 ex[ ( ) ro SS z ; F(S)=0 kde S z je hodnoa diagnosického signálu ři rvním výskyu oruchy (řeí aramer Weibullovova rozdělení), a jsou aramery Weibullova rozdělení. ] Průběh sřední doby rovozu (S) v závislosi na diagnosickém signálu S se vyznačuje degresivním řírůskem, řičemž maximální hodnoa sřední doby rovozu je rovna sřednímu fyzickému živou f srojního rvku ři S=S max (emirické vyjádření) a S ro eoreické vyjádření závislosi. Těmo ožadavkům odovídá nař. ao funkce (4a) S) ex[ B( S S )] ( f f z kde B je aramer funkce sřední doby rovozu zjišěný meodami korelační a regresní analýzy a S z je růměrná hodnoa diagnosického signálu na očáku rovozu (=0). Závislos sřední hodnoy diagnosického signálu na době rovozu získáme omocí inverzní funkce k funkci (4a), čili f ln( ) (4b) f S S z B Hledanou závislos ravděodobnosi oruchy F( ) na sřední době rovozu získáme orovnáním rovnic (3) a (4b) z rovnice (4a) vyočíáme hodnou diagnosického signálu S a dosadíme do vzahu (3), čili F( ) 1 ex{ [ B( S z S z ) ln( B ) f ] f } (3) (5) Náklady na diagnosiku nejjednodušeji vyjádříme jako součin jednokových nákladů na diagnosiku u Pd a sřední doby rovozu (6) NPd ( ) upd Jednokové náklady na rovoz a obnovu u získáme o malých úravách dosazením rovnic (5) a (6) do vzahu (1b), ro N e (S )=0, čili u( ) N O Z h Z h ex{ [ B( S z f S z) ln( ) f ] B } u Pd (7) 6

7 a okamžié jednokové náklady v P sanovíme derivací čiaele funkce (7) odle, čili ( B( S vp( ) Z h z f S z ) ln( f B )) ( f ) B( S z f S z ) ln( f ) ( ex B( S z f S z ) ln( f B )) upd (8) Lze dokáza, že oimální hodnoa (normaiv) sřední doby rovozu leží v růsečíku funkcí (7) a (8), čili u(o ) vp(o ) Hledaný normaiv diagnosického signálu S o sanovíme z rovnice (4) o úravách ako S o S z Uvedený obecný model oimalizace diagnosické údržby řiblížíme na níže uvedeném říkladu. 4. Příklad ln( f f B o ) Z rovozních záznamů sledování solehlivosi, diagnosikování echnického savu a sledování živonosi 80 vybraných srojních rvků byla secifikována ao vsuní daa: S z =2,05, N O =1000 Kč, Z h =30000 Kč. Absoluní čenosi f if fyzického živoa jednolivých skuin srojních rvků jsou uvedeny v abulce 1. Tab. 1 Absoluní čenosi f fi fyzického živoa jednolivých srojních rvků Sředy inervalů fi [1000 h] 4,5 6 7,5 9 10, ,5 Absoluní čenosi f fi Absoluní čenosi f jsf diagnosických signálů říslušejících oruchovým savům jednolivých skuin srojních rvků jsou uvedeny v abulce 2. Tab. 2 Absoluní čenosi f jsf diagnosických signálů říslušejících oruchovým (fyzickým mezním) savům jednolivých skuin srojních rvků Sředy inervalů S fj 2,4 3,1 3,8 4,5 5,2 5,9 6,6 Absoluní čenosi f Sfj (9) (10) Naměřené hodnoy diagnosických signálů S u 80 srojních rvků v ravidelných inervalech 3, 4, 5, 6 a 7 [1000 h] jsou uvedeny v ab. 3. 7

8 Tab. 3 Naměřené hodnoy diagnosických signálů S v časech =3, 4, 5, 6, a 7 [1000 h] =3 =4 =5 =6 =7 =3 =4 =5 =6 =7 1 0,911 1,000 1,146 1,330 1, ,117 1,274 1,454 1,757 2, ,940 1,051 1,169 1,293 1, ,100 1,309 1,454 1,850 2, ,906 1,069 1,191 1,311 1, ,106 1,317 1,523 1,757 2, ,906 1,009 1,146 1,274 1, ,077 1,257 1,511 1,794 2, ,906 1,017 1,100 1,200 1, ,100 1,291 1,534 1,869 2, ,911 1,069 1,134 1,237 1, ,089 1,266 1,523 1,757 2, ,991 1,154 1,317 1,479 1, ,071 1,334 1,500 1,831 2, ,991 1,163 1,249 1,386 1, ,083 1,266 1,443 1,794 2, ,974 1,103 1,317 1,386 1, ,106 1,317 1,500 1,831 2, ,963 1,146 1,271 1,460 2, ,106 1,266 1,511 1,813 2, ,963 1,146 1,237 1,441 1, ,089 1,300 1,466 1,757 2, ,980 1,103 1,271 1,479 1, ,111 1,283 1,466 1,794 2, ,003 1,154 1,283 1,441 1, ,140 1,420 1,603 2,110 3, ,980 1,103 1,294 1,460 1, ,146 1,394 1,660 2,017 2, ,974 1,111 1,214 1,404 1, ,180 1,411 1,649 2,017 2, ,969 1,129 1,306 1,553 1, ,140 1,343 1,580 1,943 2, ,963 1,146 1,294 1,479 1, ,129 1,343 1,637 1,999 3, ,037 1,249 1,374 1,646 2, ,146 1,360 1,591 1,961 3, ,014 1,180 1,340 1,646 2, ,180 1,411 1,591 1,943 2, ,031 1,206 1,351 1,646 2, ,157 1,343 1,660 2,091 3, ,020 1,180 1,420 1,701 2, ,129 1,394 1,569 2,054 3, ,020 1,223 1,431 1,720 2, ,180 1,377 1,557 1,961 3, ,031 1,231 1,351 1,701 2, ,174 1,343 1,660 1,999 2, ,066 1,240 1,340 1,701 2, ,163 1,351 1,580 1,999 3, ,014 1,231 1,409 1,609 2, ,169 1,403 1,660 2,091 3, ,014 1,206 1,363 1,664 2, ,197 1,506 1,706 2,184 3, ,020 1,240 1,431 1,646 2, ,186 1,471 1,683 2,259 3, ,020 1,189 1,374 1,609 2, ,231 1,446 1,671 2,147 3, ,014 1,197 1,431 1,590 2, ,220 1,463 1,683 2,296 3, ,031 1,171 1,351 1,609 2, ,237 1,480 1,751 2,296 3, ,066 1,171 1,329 1,683 2, ,186 1,471 1,740 2,166 3, ,066 1,214 1,363 1,683 2, ,209 1,497 1,717 2,129 3, ,060 1,189 1,397 1,627 2, ,214 1,437 1,694 2,129 3, ,037 1,214 1,374 1,739 2, ,220 1,437 1,671 2,296 3, ,117 1,266 1,511 1,869 2, ,220 1,471 1,671 2,296 3, ,071 1,266 1,477 1,831 2, ,266 1,514 1,786 2,481 3, ,089 1,300 1,477 1,757 2, ,260 1,540 1,786 2,370 3, ,094 1,274 1,466 1,813 2, ,254 1,549 1,809 2,333 3, ,083 1,283 1,500 1,887 2, ,283 1,566 1,889 2,407 3, ,123 1,257 1,477 1,906 2, ,243 1,549 1,797 2,314 3,614 8

9 Řešení: Z údajů uvedených v ab. 1 byly omocí rogramu STATGRAPHICS vyočíány yo charakerisiky: sřední fyzický živo srojních rvků f, směrodaná odchylka fyzických živoů s f, aramery Weibullova rozdělení,, z - viz abulku 4. Tab. 4 Charakerisiky fyzického živoa srojních rvků f s f, z 8,7375 2, ,6049 2, ,75 Z údajů uvedených v ab. 2 byly vyočíány omocí rogramu STATGRAPHICS yo charakerisiky: sřední hodnoa diagnosického signálu říslušející fyzickému meznímu savu S fs, směrodaná odchylka diagnosických signálů říslušejících fyzickým mezním savům s Sf, aramery Weibullova rozdělení,, S z - viz abulku 5. Tab. 5 Charakerisiky diagnosických signálů říslušejících fyzickým mezním savům S fs s Sf, S z 4, , , ,6583 2,05 Z údajů uvedených v abulce 3 a rovnice (4) (o dosazení f =8,7375) byla vyočíána omocí rogramu EXCEL hodnoa arameru B=1,1512 a S z =0,906. Nyní již můžeme dosadi zjišěné hodnoy jednolivých aramerů do rovnice (4b), (7) a (8) a vyočía říslušné funkční závislosi.- viz abulka 6. Tab. 6 Závislos diagnosického signálu, růměrných a okamžiých jednokových nákladů na sřední době rovozu numerické sanovení normaivu sřední doby rovozu ro obnovu (učné olíčko) , ,7 S( ) 1,27 1,44 1,64 1,91 2,21 2,31 3,05 5,64 u( ) v ( ) Tab. 7 Závislos sřední doby rovozu, růměrných a okamžiých jednokových nákladů době rovozu 3 4 4, ,00 4,00 4,249 4,99 5,95 6,81 7,52 8,04 8,73 u( ) 333,3 251,8 246,1 306,7 586,0 1058,8 1644,5 2242,0 3544,8 v ( ) 0,0 76,8 246,1 1130,4 2836,4 4552,2 5598,8 5556,4 71,2 Uvedené závislosi v ab. 6 jsou rovněž velmi názorně zobrazeny na obr. 2, odkud je zřejmé, že funkce okamžiých jednokových nákladů v roíná funkci růměrných jednokových nákladů u v jejich minimální hodnoě a současně růsečík ěcho funkcí určuje úsečku normaivu sřední doby rovozu ro obnovu o =6,797. Z ohoo obrázku je možné i odečís hodnou normaivu diagnosického signálu ro obnovu (údržbu) S o = 2,21 a lze ji i vyočía (o dosazení o ) ze vzahu (10). Pro srovnání uvádíme výoče nákladových oložek ro sraegii údržby, kdy nebude alikována diagnosika a obnova bude rováděna ouze na základě sledování doby rovozu, j. vždy o ulynuí určiého časového inervalu. Poom jednokové náklady budou dány vzahem 9

10 u( ) N Z 1 ex z o h _ ( ) (11) kde () = ro 0; z (12a) ( ) z x ex z z d x ro ( z ; (12b) a okamžié jednokové náklady budou dány vzahem v ( ) z ex z Z h (13) z Průběh jednolivých veličin ro eno říad je arný z obrázku 3 a vybrané číselné hodnoy jsou uvedeny v abulce u v 600 v ( - ) 4 S S( - ) u( - ) 2, ,797 8, Obr. 2 Závislos diagnosického signálu, růměrných a okamžiých jednokových nákladů na sřední době rovozu grafické sanovení normaivu sřední doby rovozu a diagnosického signálu ro obnovu. 10

11 5. Závěr Je zřejmé, že konkréní roces oimalizace diagnosické údržby sanovení normaivů diagnosických signálů ro obnovu vyžaduje v rovozních odmínkách exerimenálně urči ukazaele živonosi, závislos doby rovozu na diagnosickém signálu a náklady na obnovu, diagnosiku a zráy z havarijní oruchy. K získání hodno fyzického živoa je nuné necha exerimen (zkoušku živonosi) roběhnou až do dosažení fyzického mezního savu jednolivých sledovaných rvků (obr. 1), což současně umožňuje i získání havarijní zráy a funkce sřední doby rovozu. Náklady na obnovu lze sanovi jednoduchým zůsobem z evidence nebo kalkulace říslušných nákladových oložek. Prakické sanovení normaivů je edy odmíněno nejenom realizací říslušné zkoušky živonosi, ale i sysemaickým sledováním daných nákladových oložek a jejich archivací, což v současné době umožňuje snadno dosuná výočení echnika. u v u() v () () 10,0 8, , ,249 4,0 246, ,0 0 0,0 4, Obr. 3 Závislos růměrných a okamžiých jednokových nákladů a sřední doby rovozu na době rovozu. Z uvedených výsledků ro zvolený říklad je zřejmé, že alikace diagnosické obnovy řináší nejnižší růměrné jednokové náklady na rovoz a obnovu (u = 200 Kč/1000 h viz ab.6), což vylývá z orovnání s růměrnými jednokovými náklady na rovoz a obnovu ři oimální sraegii eriodické (věkové) obnovy (u = 246,10 Kč/1000 h viz ab. 7). Nejvyšší růměrné jednokové náklady na rovoz a obnovu jsou ro eno říklad ři sraegii obnovy o oruše (u 3544,80 Kč/1000 h viz ab. 7). V říadě, že věšina ěcho údajů chybí, musíme vyhodnocova diagnosické signály velmi zjednodušeně. Too vyhodnocení lze založi ředevším na analýze rychlosi změn (zhoršování) jednolivých diagnosických aramerů, řičemž dosažení zdůvodněného echnického mezního savu (v omo říadě vždy má ředcháze fyzickému meznímu savu) je vizuálně, říadně akusicky signalizováno oeráorovi sledovaného zařízení. Lieraura: [1] LEGÁT, V.: Sanovení normaivu ro obnovu dvousavových srojních rvků s jednorázovým oužiím. In: Zemědělská echnika, ročník 36, č. 1, ÚVTIZ Praha 1990, s [2] LEGÁT, V., ŽALUDOVÁ, A., ČERVENKA, V., JURČA, V. (1996) Conribuion o oimizaion of revenive relacemen. In: Reliabiliy Engineering and Sysem Safey 51, Elsevier Science Limied, s ISSN

12 NÁVRH KONCEPCE SPOLEHLIVOSTI ZAŘÍZENÍ Ing. Zdeněk Vyjídáček NOSTA-HERTZ, s.r.o. V rámci rojeku TPM je ve solečnosi KOCR realizován model koncece solehlivosi zařízení. Následující řísěvek uvádí jeho úvodní charakerisiky. Za solehlivos ovažujeme akovou vlasnos zařízení, kerá mu umožňuje lni určené funkce v ožadované době a v určených odmínkách. Je cháána jako ohoovos zařízení vyrábě a je určena ěmio řemi fakory: - bezoruchovos - udržovaelnos - zajišěnos údržby Zařízení Pohoovos Bezoruchovos Udržovaelnos Zajišěnos údržby - oruchy - oškození - údržba - oravy - náhradní díly - ersonál Pohoovos schonos objeku bý ve savu schoném lni ožadovanou funkci v daných odmínkách, v daném časovém okamžiku nebo inervalu, za ředokladu, že jsou zajišěny ožadované vnější odmínky; Bezoruchovos schonos objeku lni (neřeržiě) ožadovanou funkci v daných odmínkách v daném časovém období; Udržovaelnos schonos objeku v daných odmínkách oužívání serva ve savu nebo se vrái do savu, v němž může lni ožadovanou funkci, jesliže se údržba rovádí v daných odmínkách a oužívají se sanovené osuy a rosředky; Zajišěnos údržby schonos organizace oskyující údržbářské služby zajišťova dle ožadavků v daných odmínkách ( keré se vzahují jak na vlasní objek, ak na odmínky užívání i údržby ) rosředky ořebné ro údržbu odle dané koncece údržby; 12

13 ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ ZAŘÍZENÍ DO KATEGORIÍ Základní rozdělení zařízení do kaegorií se rovádí odle vylněného Tiskoisu ro validaci údržby. Základní rozdělení slouží ro diferencovaný řísu k údržbě jednolivých druhů zařízení. Kaegorie členění KATEGORIE ZAŘÍZENÍ Z POHLEDU VLIVU NA VÝROBU A ZABEZPEČENÍ VÝROBY, JEHO NAHRADITELNOSTI V RÁMCI KOCR. I. Sraegické zařízení, keré je naroso unikání nebo zařízení, keré není nahradielné v rámci KOCR. II. Osaní Kaegorie hodnocení KATEGORIE ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA POHLEDU NA ZAŘÍZENÍ (EKONOMICKÉ, SPOTŘEBA ND, UKAZATELŮ DŮLEŽITOSTI VSTUPŮ, POŽADAVKU NA SLEDOVÁNÍ APOD.). I. sledované II. nesledované Kaegorie rizik Kaegorie zařízení z hlediska ohledu na oruchové savy, možnosi následků a eliminace ěcho savů I. kriické výadek zařízení může zůsobi zasavení výroby II. důležié - výadek zařízení může zůsobi omezení výroby III. nedůležié výadek neovlivní výrobu KATEGORIE ZAŘÍZENÍ A JEJICH VZÁJEMNÉ VAZBY. STRATEGICKÉ SLEDOVANÉ KRITICKÉ Důležié Nedůležié OSTATNÍ SLEDOVANÉ DŮLEŽITÉ Nedůležié NESLEDOVANÉ DŮLEŽITÉ Nedůležié POHOTOVOST ZAŘÍZENÍ Pohoovos zařízení je zabezečována diferencovaně odle kaegorie zařízení a odovědnosí za fakory, keré ji ovlivňují. I. kriické II. důležié III. Nedůležié 13

14 Bezoruchovos Ukazael doby do oruchy Záruky výrobce Udržovaelnos Doba ořebná ro rovádění údržby Prevenivní údržba - lánovaná - diagnosická Zajišěnos údržby Náhradní díly Personál Odborníci Exerní údržba Fakor násroje odovědnos Technická Vedoucí sřediska dokumenace Ten, kdo uzavírá Plány údržby Diagnosická zařízení Dokumenace od výrobce Přehled náhradních dílů Kvalifikace údržbářů Dosažielnos údržby smlouvu APB Pro zařízení v éo kaegorii je nuno sanovi zůsob zabezečení jednolivých fakorů. Vedoucí sřediska Ten, kdo uzavírá smlouvu APB VALIDACE ÚDRŽBY Validace údržby je rováděna na základě ožadavku racovníka odovědného za sředisko. Jedná-li se o zařízení, keré svou ovahou slňuje kriérium sraegického zařízení je validace ožadována o oddělení APB, keré ji rovede. Jedná-li se o zařízení osaní, rovádí racovník odovědný za sředisko validaci sám odle Tiskoisu ro validaci údržby (viz říloha). APB konakuje v říadě, že se zařízení jeví jako rizikové v oázkách: - sanovení fakoru bezoruchovosi - určení násrojů ro zabezečení bezoruchovosi - zůsobu zajišěnosi údržby. SCÉNÁŘE PRO JEDNOTLIVÉ FAKTORY SPOLEHLIVOSTI Pro zajišění solehlivosi (ohoovosi) zařízení jsou vyvořeny scénáře ro jednolivé fakory. Udržovaelnos Teno fakor je ovlivněn dobou revenivní údržby a dobu orav (údržby o oruše). Sanovuje kolik času ořebujeme, abychom zařízení vráily do rovozuschoného savu. Jednolivé údaje se získávají na základě hisorických údajů, zkušenosí racovníků nebo odhadem. Záznam a vyhodnocení se rovádí odle Tiskoisu ro určení udržovaelnosi. Bezoruchovos Teno fakor ovlivňuje ředevším ravděodobnos vzniku oruch. Pro sanovení kriéria bezoruchovosi byl vybrán ukazael Ts sřední doba do oruchy (sřední doba bezoruchového rovozu). Zajišěnos údržby Co musíme uděla ro o, aby se zkracovala doba údržby a rodlužovala se sřední doba do oruchy. Náhradní díly Personál Smlouvy 14

15 Kaegorie zařízení Příloha: Checklis ro validaci údržby Daum: Č.ariklu: Název: Zákazník: Podskuina: Č.oerace: Kriérium Č. 1 1/1 Zařízení je nenahradielné sraegické 1/2 Zařízení je nahradielné mimo KOCR koncern sraegické 1/3 Zařízení je nahradielné v rámci KOCR koncern sraegické 1/4 Zařízení je nahradielné mimo KOCR (v rámci ČR) sraegické 1/5 Zařízení je nahradielné v rámci KOCR s omezením osaní 1/6 Zařízení je nahradielné v rámci KOCR bez omezení osaní 15

16 2 2/1 Servis není zajišěn. kriické 2/2 Servis je zajisielný neuzemským dodavaelem bez smlouvy kriické 2/3 Servis je zajisielný uzemským dodavaelem bez smlouvy kriické 2/4 Servis je zajišěn neuzemským dodavaelem smluvně důležié 2/5 Servis je zajišěn uzemským dodavaelem smluvně důležié 2/6 Servis rovádí odborné racovišě KOCR o zaškolení. důležié 2/7 Servis rovádí odborné racovišě KOCR bez zaškolení. nedůležié 2/8 Servis sandardně rovádí seřizovač nedůležié 3 3/1 ND nejsou dosuné kriické 3/2 ND jsou dosuné na objednání mimo ČR (delší dodací lhůa) kriické 3/3 ND jsou dosuné na objednání v rámci KOCR koncern (delší dodací lhůa) kriické 3/4 ND jsou dosuné na objednání v rámci ČR (delší dodací lhůa) kriické 3/5 ND jsou dosuné skladem u smluvního dodavaele (mimo ČR) důležié 3/6 ND jsou dosuné skladem u smluvního dodavaele (v rámci ČR) důležié 3/7 ND jsou dosuné skladem v rámci koncernu důležié 3/8 ND jsou dosuné v KOCR nedůležié 4 4/1 Dokumenace není k disozici důležié 4/2 Dokumenace je k disozici u dodavaele důležié 4/3 Dokumenace je k disozici v KOCR a není naskenována nedůležié 4/4 Dokumenace je k disozici v KOCR a je naskenována Nedůležié 16

17 5 5/1 Vyížení je více než 95%. (kaacia je nezajisielná) kriické 5/2 Vyížení je 84-95%. (kaacia je riziková) kriické 5/3 Vyížení je 71-83%. (kaacia je vyhovující) důležié 5/4 Vyížení je do 70%. (kaacia je dosaečná) nedůležié Jedná-li se o sraegické zařízení bylo ředáno hlášení do ARC WIEV ANO Jméno kdo hlášení ředal: Podis: Poznámky: validaci rovedl: 17

18 MOŽNOSTI ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ DAT Z ŘÍZENÍ ÚDRŽBY Doc. Ing. Vladimír Jurča, CSc. kaedra jakosi a solehlivosi srojů, echnická fakula ČZU v Praze 1. Úvod Zavádění sysémů řízení jakosi v údržbě do odniků v ČR, keré v osledních leech souviselo zejména s rakickým ulaňováním norem řady ISO 9000, řináší mimo jiné i dříve nebývalé možnosi analýz da, kerá jsou v rámci sysému řízení údržby evidována a elekronicky ukládána. Základním ožadavkem na sysém jakosi v údržbě je úlná dokumenace všech sěžejních údajů o sysému - musí bý jasně dáno kdy, kdo, jak a čím má kerou údržbu rovádě, musí bý zěně zjisielné jak, kým a kdy byla údržba rovedena, jaké náklady byly na keré údržby vynaloženy aod. Uložená daa o údržbách běžně slouží k lánování údržeb a rozličným rovozním analýzám sysému údržeb - nař. ke zjišťování nákladovosi, racnosi či délky rosojů zvoleného objeku za zvolené období, ke sanovení měsíčních nákladů na údržby o jednolivých úvarech či výrobních linkách odniku, ke sledování oruchovosi srojů a ím odsraňování časých říčin oruch, k sumarizaci odracovaných hodin jednolivými údržbáři za období aj. Z evidovaných da lze však ři znalosi eoreických východisek získa vhodnými osuy i řadu dalších ukazaelů, keré mohou výrazně omoci ři lánování i hodnocení sysému údržby. Teno řísěvek se v rámci omezeného rozsahu velmi sručně zabývá rakickými říklady sanovení a hodnocení ěcho dalších ukazaelů, keré byly získány z reálných da odniků využívajících očíačové řízení údržby. 2. Příklady zracování reálných da Pro zlešování sysému jakosi v údržbě je velmi vhodné sledova a evidova nejen rosoje celkové, ale i jejich dílčí oložky - ravidelným hodnocením odílu dílčích oložek rosojů lze koninuálně rovádě náravná oaření, kerá jsou zaměřena na zlešení siuace v oblasech s neřiměřeným odílem na rosojích výrobního zařízení. Příkladem hodnocení dílčích rosojů může bý zracování jejich rendu za delší časové období (min. 6 měsíců), kde je důležié hodnoi nejen rend absoluního oču hodin rosojů v jednolivých kaegoriích, ale i jejich rocenuální odíly na rosojích celkových. Jako říklad je níže uvedena abulka oču hodin dílčích rosojů ři údržbě za 6 měsíců. Tab. 1 Počy hodin dílčích oložek rosojů VI.02 VII.02 VIII.02 IX.02 X.02 XI.02 obsluha 29,3 25,3 22,4 26,5 19,4 14,4 údržba 92,3 90,4 88,3 96,3 82,3 68,2 organizační 28,9 26,3 22,1 25,3 15,4 10,6 echnologické 14,2 18,2 12,5 14,8 12,5 10,2 jiné 5,6 6,8 5,2 3,5 3,2 2,6 celkem 170,3 167,0 150,5 166,4 132,8 106,0

19 PC evidence kumulaivnáí náklady na údržby [Kč] Obr.1 Prosoje vlivem obsluhy V odniku, odkud byla daa získána, se na obsluha kvěnové schůzce kolekivu TPM o rozboru 18 siuace dohodli na zásadních organizačních oařeních, kerá by měla vés ke snížení rosojů 16 celkem se současným důrazem na snížení 14 neřiměřeně vysokých rosojů vlivem obsluhy a 12 organizace ráce ři údržbě. Při hodnocení efekiviy rovedených oaření koncem roku bylo 10 již na rvní ohled zřejmé, že celkové rosoje VI.02 VII.02 VIII.02 IX.02 X.02 XI.02 měly skuečně výrazně klesající rend (ze 170 hodin na 106 hodin měsíčně), ro hodnocení rosojů vlivem obsluhy a rosojů organizačních byly údaje abulky řeočeny na rocenuální odíly a zhodnoceny - z hodnocení je arné, že odíl rosojů vlivem obsluhy se snížil zhruba ze 17% na 14% a odíl rosojů organizačních oklesl ze 17% na 10%. Výsledkem éo analýzy jsou další náravná oaření v oblasi ůsobení obsluhy ři údržbách, jelikož řírocenní okles rosojů za 6 měsíců nebyl akceován jako dosaečný. Poznámka: V absoluní velikosi celkových rosojů v osledním řádku abulky i v grafickém znázornění se mj. rovněž výrazně rojevila říýdenní nemoc vedoucího údržeb v měsíci září. Pro úvar údržeb je aké důležiá obhajoba srávnosi zavedené koncece sysému jakosi v údržbě vzhledem k vrcholovému managemenu odniku - do sysému jsou invesovány finanční zdroje, jejichž návranos musí bý jasně rokazaelná (samozřejmě v delším časovém horizonu). Pro eno účel mohou oslouži i oměrně jednoduchá grafická znázornění vývoje rendů ukazaelů údržby - viz následující říklad na obr Obr. 2 Poče údržeb nelánovaných (o oruše - šrafovaná čás slouců) a revenivních (lánovaných) během 32 měsíců od zavedení sysému. V následujícím říkladu je demonsrována vyovídací schonos dlouhodoběji evidovaných nákladů na údržby, ze kerých, jsou-li vhodně zracovány, lze vysledova celou řadu informací o hisorii sroje a sysému jeho údržeb. K říkladu jsou oužia nákladová daa o údržbách vsřikovacího lisu. Lis byl uveden do rovozu o reasi v roce 1999 a od ledna 2001, kdy byla zavedena očíačová odora řízení údržby, na něm bylo do března 2003 rovedeno celkem 391 údržeb. Z ohoo jednoduchého grafického zracování lze vysledova řadu užiečných informací: rozsáhlá revenivní údržba celkem za Kč údržby řevážně o oruše Obr.3 Kumulaivní náklady na údržby sroje doba oužív ání sroj e [dny] ožár sroje a likvidace následků y = 1251x - 2E+06 R 2 = 0,9706 sysém lánovaných revenivních údržeb 190 dní

20 1. Počíačová evidence údržeb začala bý v odniku alikována v době oužívání sroje =640 dní. Do éo doby byla evidence údržeb včeně nákladů rováděna záisy do sešiu údržeb sroje a odle sešiu údržeb lisu bylo za rvních 640 dní rovozu sroje na údržbu vynaloženo 310 is. Kč. Z nákladů na údržby evidovaných ozději v očíači však snadno zjisíme, že do zavedení sysému revenivních údržeb (ři cca 940 dnech rovozu lisu) bylo na údržby vynakládáno v růměru řibližně 2000 Kč denně a o zavedení sysému lánovaných revenivních údržeb zhruba 1000 Kč denně. Do doby oužívání sroje 640 dní edy i ři éo nižší čásce vycházejí náklady na údržbu minimálně 640 is. Kč a nikoli ouze 310 is. Kč. Je ím ovrzen známý fak, že nesnadno zracovaelná aírová evidence údržeb je velmi neřesná a neúlná. 2. Zavedení sysému lánovaných revenivních údržeb ři cca 940 dnech rovozu lisu a ím výrazné omezení výskyu údržeb o oruše snížilo dlouhodobě náklady na údržby lisu. Z grafu je však aké zřejmé, že ke snížení nákladů dochází až o imlemenační fázi sysému revenivních údržeb a že v éo fázi obvykle náklady na údržby krákodobě vzrosou, což je logické. Avšak v delším časovém horizonu dobrý sysém lánované revenivní údržby náklady výrazně snižuje - okud si ředsavíme rend růsu nákladů v čási údržby o oruše (ečkovaná římka), zjisíme, že by lis ři okračování sysému údržeb o oruše dosáhl kumulaivních nákladů na údržby 1,4 mil. Kč o 190 dní rovozu dříve. Po zavedení sysému lánované revenivní údržby a jednorázové komlexní údržbě lisu se nadále náklady na údržby snížily éměř na olovinu. 3. Při době oužívání lisu cca 1370 dní řeso došlo k řehřáí ložiska odavače s následkem ožáru sroje. Po rošeření říčin závady ložiska byl výrazně uraven dosavadní mazací lán sroje ak, aby se siuace neoakovala. Zavedený sysém údržeb je řeba růběžně vyhodnocova a korigova. 4. Proložíme-li evidované náklady na údržby sojnicí rendu (čerchovaná římka), zjisíme, že ři dlouhodobější evidenci da lze alikova lineární závislos se slušnou hodnoou solehlivosi R 2 =0,9706. Použijeme-li ro sojnici rendu mocninnou funkci, je hodnoa solehlivosi o 2 seiny nižší. Avšak zracujeme-li obdobně ouze daa do =940 dní (údržby o oruše), je mocninná závislos (R 2 =0,987) o něco ěsnější než lineární (R 2 =0,985). Vhodný sysém lánovaných revenivních údržeb snižuje rogresiviu růsu nákladů na údržby ři sárnuí sroje. 5. Výhodou očíačové evidence údržeb je i a skuečnos, že okud chceme zěně dohleda důvody různých anomálií v růbězích graficky zracovaných da, sačí v ožadované době rovozu, kdy se anomálie vyskyuje, rohlédnou i další oložky daabází, zejména oznámky k údržbám a nálně jednolivých suňů údržeb (viz v grafu údržba za 73 is. Kč a ožár sroje v době rovozu 1380 dní). Pokud by nás dále zajímal nař. důvod snížení nákladů na údržby v době oužívání lisu dní, lze si oě i na základě oznámek k údržbám ( Úrava rogramu a úklid zařízení, dále 3 dny vždy GO řevodovky, Usavování a konrola souososi hřídelí ) vzomenou, že v é době robíhala celozávodní dovolená a sroj udíž nebyl v rovozu. 6. Vynesli-li bychom do grafu jednokové náklady na údržby očíané ři každé rovedené údržbě, bylo by na něm dobře vidě, že náklady na údržby do sroje invesované se v následujícím období rojevují snížením oruchovosi sroje i ři sysému údržeb o oruše. Po zavedení sysému revenivních údržeb ak výrazně klesají (v uvedeném říkladu od cca 1000 dní rovozu). 3. Použiá lieraura 1. Legá,V.- Jurča,V.: Managemen jakosi v údržbě. Monografie, ČSJ, Praha, Jurča,V.- Hladík,T.: Možnosi využií da z očíačového řízení údržby. In: Mezinárodní vědecké symozium Kvalia a solahlivos srojov, Nira, Jurča,V.-Hladík,T.-Aleš,Z: Možnosi zracování a využií da z řízení údržby. Monografie, ČSJ, Praha, Idenifikace auora: Doc.Ing. Vladimír Jurča, CSc. kaedra jakosi a solehlivosi srojů echnické fakuly ČZU v Praze Kamýcká 129, Praha-Suchdol el.: , 20

Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti

Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti Měření výkonnosi údržby prosřednicvím ukazaelů efekivnosi Zdeněk Aleš, Václav Legá, Vladimír Jurča 1. Sledování efekiviy ve výrobní organizaci S rozvojem vědy a echniky je spojena řada požadavků kladených

Více

Prezentace diplomové práce: CNC hydraulický ohraňovací lis Student: Školitel: Konzultant: Zadavatel: Klíčová slova: CNC hydraulic press brake Keyword:

Prezentace diplomové práce: CNC hydraulický ohraňovací lis Student: Školitel: Konzultant: Zadavatel: Klíčová slova: CNC hydraulic press brake Keyword: Horská 3, 8 00 Praha Prezenace dilomové ráce: CNC hydraulický ohraňovací lis Suden: Školiel: Konzulan: Zadavael: Klíčová slova: Anoace: Cíle ráce: CNC hydraulic ress brake Keyword: Annoaion: Targe of work:

Více

Ekonomické aspekty spolehlivosti systémů

Ekonomické aspekty spolehlivosti systémů ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novoného lávka 5, 116 68 Praha 1 43. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST pořádané výborem Odborné skupiny pro spolehlivos k problemaice Ekonomické aspeky spolehlivosi sysémů

Více

Skupinová obnova. Postup při skupinové obnově

Skupinová obnova. Postup při skupinové obnově Skupinová obnova Při skupinové obnově se obnovují všechny prvky základního souboru nebo určiá skupina akových prvků najednou. Posup při skupinové obnově prvky, jež selžou v určiém období, je nuno obnovi

Více

Teorie obnovy. Obnova

Teorie obnovy. Obnova Teorie obnovy Meoda operačního výzkumu, kerá za pomocí maemaických modelů zkoumá problémy hospodárnosi, výměny a provozuschopnosi echnických zařízení. Obnova Uskuečňuje se až po uplynuí určiého času činnosi

Více

14. Soustava lineárních rovnic s parametrem

14. Soustava lineárních rovnic s parametrem @66 4. Sousava lineárních rovnic s aramerem Hned úvodem uozorňuji, že je velký rozdíl mezi sousavou rovnic řešenou aramerizováním, roože má nekonečně mnoho řešení zadaná sousava rovnic obsahuje jen číselné

Více

Analýza rizikových faktorů při hodnocení investičních projektů dle kritéria NPV na bázi EVA

Analýza rizikových faktorů při hodnocení investičních projektů dle kritéria NPV na bázi EVA 4 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 11-12 září 2008 Analýza rizikových fakorů při hodnocení invesičních projeků dle kriéria

Více

Jakost, spolehlivost a teorie obnovy

Jakost, spolehlivost a teorie obnovy Jakos, spolehlivos a eorie obnovy opimální inerval obnovy, seskupování obnov, zráy z nedodržení normaivu Jakos, spolehlivos a obnova srojů Jakos vyjadřuje supeň splnění požadavků souborem inherenních znaků.

Více

2. ZÁKLADY TEORIE SPOLEHLIVOSTI

2. ZÁKLADY TEORIE SPOLEHLIVOSTI 2. ZÁKLADY TEORIE SPOLEHLIVOSTI Po úspěšném a akivním absolvování éo KAPITOLY Budee umě: orienova se v základním maemaickém aparáu pro eorii spolehlivosi, j. v poču pravděpodobnosi a maemaické saisice,

Více

ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH POHONŮ (EP) Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH POHONŮ (EP) Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH OHONŮ (E) Určeno pro posluchače bakalářských sudijních programů FS Obsah 1. Úvod (definice, rozdělení, provozní pojmy,). racovní savy pohonu 3. Základy mechaniky a kinemaiky pohonu

Více

INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Jana Soukopová Anoace Příspěvek obsahuje dílčí výsledky provedené analýzy výdajů na ochranu živoního prosředí z

Více

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Meodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržielnos projeků PŘÍLOHA

Více

6.22 Vytápěcí zařízení a ohřev teplé vody Novelizováno: 2015-03-25

6.22 Vytápěcí zařízení a ohřev teplé vody Novelizováno: 2015-03-25 6.22 Vyáěcí zařízení a ohřev elé vody Vyracoval Gesor Schválil Lisů Příloh Jaček, VS/1 VS/1 VS 21 Ing. Neděle, ŠE-ES Plaí ro dodávku, monáž a uvádění do rovozu vyáěcích zařízení, oných sysémů a sysémů

Více

Úloha V.E... Vypař se!

Úloha V.E... Vypař se! Úloha V.E... Vypař se! 8 bodů; průměr 4,86; řešilo 28 sudenů Určee, jak závisí rychlos vypařování vody na povrchu, kerý ao kapalina zaujímá. Experimen proveďe alespoň pro pě různých vhodných nádob. Zamyslee

Více

DRI. VARIZON Jednotka pro zaplavovací větrání s nastavitelným tvarem šíření

DRI. VARIZON Jednotka pro zaplavovací větrání s nastavitelným tvarem šíření VARIZON Jednoka ro zalavovací věrání s nasavielný vare šíření Sručná faka Nasavielný var šíření a ovlivněný rosor Vhodná ro všechny yy ísnosí Uožňuje čišění Míso ěření objeu vzduchu Veli jednoduše se insaluje

Více

Analýza citlivosti NPV projektu na bázi ukazatele EVA

Analýza citlivosti NPV projektu na bázi ukazatele EVA 3. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6.-7. září 2006 Analýza cilivosi NPV projeku na bázi ukazaele EVA Dagmar Richarová

Více

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Sední rmslová škola elekroechnická a Všší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 3 LABORATORNÍ CVIENÍ Sední rmslová škola elekroechnická Píjmení: Hladna íslo úloh: 2 Jméno: Jan Daum mení: 3. ÍJNA 2006 Školní

Více

Pasivní tvarovací obvody RC

Pasivní tvarovací obvody RC Sřední průmyslová škola elekroechnická Pardubice CVIČENÍ Z ELEKTRONIKY Pasivní varovací obvody RC Příjmení : Česák Číslo úlohy : 3 Jméno : Per Daum zadání : 7.0.97 Školní rok : 997/98 Daum odevzdání :

Více

TESTOVÁNÍ a DIAGNOSTIKA VÝROBNÍCH STROJŮ I

TESTOVÁNÍ a DIAGNOSTIKA VÝROBNÍCH STROJŮ I ESOVÁNÍ a DIAGNOSIKA VÝROBNÍCH SROJŮ I Leraura: Skra: Zdeěk Vorlíček: Solehlvos a dagoska výrobích srojů ČVU Praha 99 Vorlíček, Rudolf: Dagoska VS ČVU Praha 98 Ka.. Úvod: Proč se zabýváme esováím a dagoskou

Více

5. Využití elektroanalogie při analýze a modelování dynamických vlastností mechanických soustav

5. Využití elektroanalogie při analýze a modelování dynamických vlastností mechanických soustav 5. Využií elekroanalogie při analýze a modelování dynamických vlasnosí mechanických sousav Analogie mezi mechanickými, elekrickými či hydraulickými sysémy je známá a lze ji účelně využíva při analýze dynamických

Více

PROJEKT III. (IV.) - Vzduchotechnika. 2. Návrh klimatizačních systémů

PROJEKT III. (IV.) - Vzduchotechnika. 2. Návrh klimatizačních systémů ROJKT. (V.) - Vzduchoechnika. Návrh klimaizačních sysémů Auor: Organizace: -mail: Web: ng. Vladimír Zmrhal, h.d. České vysoké učení echnické v raze Fakula srojní Úsav echniky rosředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvu.cz

Více

ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK

ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK Vzhledem ke skuečnosi, že způsob modelování elasomerových ložisek přímo ovlivňuje průběh vniřních sil v oblasi uložení, rozebereme v éo kapiole jednolivé možné

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNCKÁ UNVERZTA V LBERC Fakula mecharoniky, informaiky a mezioborových sudií Cvičení č3 k ředměu ELMO Přírava ke cvičení ng Jiří Primas, ng Michal Malík Liberec Maeriál vznikl v rámci rojeku ESF (CZ7//747)

Více

SYNTÉZA FYZIKÁLNÍHO OPTIMÁLNÍHO SYSTÉMU

SYNTÉZA FYZIKÁLNÍHO OPTIMÁLNÍHO SYSTÉMU Křua Jiří, Víe Miloš (edioři). Sysémové onfliy. Vydání rvní, nálad, Vydavaelsví Univerziy Pardubice: Pardubice,, 56 s. ISBN 97887395443. SYNTÉZA FYZIKÁLNÍHO OPTIMÁLNÍHO SYSTÉMU Miroslav Barvíř Konec. a

Více

Zhodnocení historie predikcí MF ČR

Zhodnocení historie predikcí MF ČR E Zhodnocení hisorie predikcí MF ČR První experimenální publikaci, kerá shrnovala minulý i očekávaný budoucí vývoj základních ekonomických indikáorů, vydalo MF ČR v lisopadu 1995. Tímo byl položen základ

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY Kaedra obecné elekroechniky Fakula elekroechniky a inormaiky, VŠB - T Osrava. TOJFÁZOVÉ OBVODY.1 Úvod. Trojázová sousava. Spojení ází do hvězdy. Spojení ází do rojúhelníka.5 Výkon v rojázových souměrných

Více

1 - Úvod. Michael Šebek Automatické řízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

1 - Úvod. Michael Šebek Automatické řízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 1 - Úvod Michael Šebek Auomaické řízení 2016 Evroský sociální fond Praha & EU: Invesujeme do vaší budoucnosi 23-2-16 Základní názvosloví Auomaické řízení - Kyberneika a roboika Objek: konkréní auo (amo)

Více

( ) ( ) NÁVRH CHLADIČE VENKOVNÍHO VZDUCHU. Vladimír Zmrhal. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.

( ) ( ) NÁVRH CHLADIČE VENKOVNÍHO VZDUCHU. Vladimír Zmrhal. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvut. 21. konference Klimaizace a věrání 14 OS 01 Klimaizace a věrání STP 14 NÁVRH CHLADIČ VNKOVNÍHO VZDUCHU Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakula srojní, Úsav echniky prosředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvu.cz ANOTAC

Více

Studie proveditelnosti (Osnova)

Studie proveditelnosti (Osnova) Sudie provedielnosi (Osnova) 1 Idenifikační údaje žadaele o podporu 1.1 Obchodní jméno Sídlo IČ/DIČ 1.2 Konakní osoba 1.3 Definice a popis projeku (max. 100 slov) 1.4 Sručná charakerisika předkladaele

Více

APLIKACE INDEXU DAŇOVÉ PROGRESIVITY V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY

APLIKACE INDEXU DAŇOVÉ PROGRESIVITY V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY APLIKACE INDEXU DAŇOVÉ PROGRESIVIT V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIK Ramanová Ivea ABSTRAKT Příspěvek je věnován problemaice měření míry progresiviy zdanění pomocí indexu daňové progresiviy, kerý vychází z makroekonomických

Více

5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY

5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY 5 GRAFIKON LAKOÉ DOPRAY Jak známo, konsrukce grafikonu vlakové dopravy i kapaciní výpočy jsou nemyslielné bez znalosi hodno provozních inervalů a následných mezidobí. éo kapiole bude věnována pozornos

Více

7. VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU

7. VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU 7. Výrobní činnost odniku Ekonomika odniku - 2009 7. VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU 7.1. Produkční funkce teoretický základ ekonomiky výroby 7.2. Výrobní kaacita Výrobní činnost je tou činností odniku, která

Více

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV 3 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6-7 září 2006 Porovnání způsobů hodnocení invesičních projeků na bázi kriéria Dana Dluhošová

Více

1.5.1 Mechanická práce I

1.5.1 Mechanická práce I .5. Mechanická ráce I Předoklady: Práce je velmi vděčné éma k rozhovoru: někdo se nadře a ráce za ním není žádná, jiný se ani nezaoí a udělá oho sousu, a všichni se cíí nedocenění. Fyzika je řírodní věda

Více

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu Makroekonomické modely se zabývají modelováním a analýzou vzahů mezi agregáními ekonomickými veličinami jako je důchod, spořeba, invesice, vládní výdaje,

Více

Vybrané metody statistické regulace procesu pro autokorelovaná data

Vybrané metody statistické regulace procesu pro autokorelovaná data XXVIII. ASR '2003 Seminar, Insrumens and Conrol, Osrava, May 6, 2003 239 Vybrané meody saisické regulace procesu pro auokorelovaná daa NOSKIEVIČOVÁ, Darja Doc., Ing., CSc. Kaedra konroly a řízení jakosi,

Více

Seznámíte se s principem integrace substituční metodou a se základními typy integrálů, které lze touto metodou vypočítat.

Seznámíte se s principem integrace substituční metodou a se základními typy integrálů, které lze touto metodou vypočítat. 4 Inegrace subsiucí 4 Inegrace subsiucí Průvodce sudiem Inegrály, keré nelze řeši pomocí základních vzorců, lze velmi časo řeši subsiuční meodou Vzorce pro derivace elemenárních funkcí a věy o derivaci

Více

Matematika v automatizaci - pro řešení regulačních obvodů:

Matematika v automatizaci - pro řešení regulačních obvodů: . Komplexní čísla Inegrovaná sřední škola, Kumburská 846, Nová Paka Auomaizace maemaika v auomaizaci Maemaika v auomaizaci - pro řešení regulačních obvodů: Komplexní číslo je bod v rovině komplexních čísel.

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY Projek ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí regisrační číslo projeku: CZ.1.07/1.5.00/4.0948 IV- Inovace a zkvalinění výuky směřující k rozvoji maemaické gramonosi žáků sředních škol FINANČNÍ MATEMATIKA-

Více

Využijeme znalostí z předchozích kapitol, především z 9. kapitoly, která pojednávala o regresní analýze, a rozšíříme je.

Využijeme znalostí z předchozích kapitol, především z 9. kapitoly, která pojednávala o regresní analýze, a rozšíříme je. Pravděpodobnos a saisika 0. ČASOVÉ ŘADY Průvodce sudiem Využijeme znalosí z předchozích kapiol, především z 9. kapioly, kerá pojednávala o regresní analýze, a rozšíříme je. Předpokládané znalosi Pojmy

Více

( ) Základní transformace časových řad. C t. C t t = Μ. Makroekonomická analýza Popisná analýza ekonomických časových řad (ii) 1

( ) Základní transformace časových řad. C t. C t t = Μ. Makroekonomická analýza Popisná analýza ekonomických časových řad (ii) 1 Makroekonomická analýza Popisná analýza ekonomických časových řad (ii) 1 Základní ransformace časových řad Veškeré násroje základní korelační analýzy, kam paří i lineární regresní (ekonomerické) modely

Více

Způsobilost. Data a parametry. Menu: QCExpert Způsobilost

Způsobilost. Data a parametry. Menu: QCExpert Způsobilost Zůsobilost Menu: QExert Zůsobilost Modul očítá na základě dat a zadaných secifikačních mezí hodnoty různých indexů zůsobilosti (caability index, ) a výkonnosti (erformance index, ). Dále jsou vyočítány

Více

Vliv funkce příslušnosti na průběh fuzzy regulace

Vliv funkce příslušnosti na průběh fuzzy regulace XXVI. ASR '2 Seminar, Insrumens and Conrol, Osrava, April 26-27, 2 Paper 2 Vliv funkce příslušnosi na průběh fuzzy regulace DAVIDOVÁ, Olga Ing., Vysoké učení Technické v Brně, Fakula srojního inženýrsví,

Více

Předmět normy. Obsah normy ČSN EN 10083-1. Použití ocelí uvedených v normě. Klasifikace ocelí

Předmět normy. Obsah normy ČSN EN 10083-1. Použití ocelí uvedených v normě. Klasifikace ocelí Předmě normy Obsah normy ČSN EN 100831 Použií ocelí uvedených v normě Klasifikace ocelí Způsob výroby oceli Způsob dodávání Vlasnosi charakerizující značku oceli Technologické vlasnosi Srukura Vniřní jakos

Více

ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE VÝKONOVÝ SPÍNAČ. Skutečná hodnota. Obr. 1.1 Blokové schéma mechatronického systému

ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE VÝKONOVÝ SPÍNAČ. Skutečná hodnota. Obr. 1.1 Blokové schéma mechatronického systému . Základní ojmy mecharonických sysémů Pod ojmem mecharonický sysém rozumíme soubor elekromechanických vazeb a vzahů mezi racovním mechanismem a elekromechanickou sousavou viz obr... ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE

Více

PLL. Filtr smyčky (analogový) Dělič kmitočtu 1:N

PLL. Filtr smyčky (analogový) Dělič kmitočtu 1:N PLL Fázový deekor Filr smyčky (analogový) Napěím řízený osciláor F g Dělič kmioču 1:N Číače s velkým modulem V současné době k návrhu samoného číače přisupujeme jen ve výjimečných případech. Daleko časěni

Více

7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU

7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU Indexy základní, řeězové a empo přírůsku Aleš Drobník srana 1 7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU V kapiole Indexy při časovém srovnání jsme si řekli: Časové srovnání vzniká, srovnáme-li jednu

Více

Modelování rizika úmrtnosti

Modelování rizika úmrtnosti 5. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 8. - 9. září 200 Modelování rizika úmrnosi Ingrid Perová Absrak V příspěvku je řešena

Více

Schéma modelu důchodového systému

Schéma modelu důchodového systému Schéma modelu důchodového sysému Cílem následujícího exu je názorně popsa srukuru modelu, kerý slouží pro kvanifikaci příjmové i výdajové srany důchodového sysému v ČR, a o jak ve varianách paramerických,

Více

POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B

POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B Novodvorská 994, 142 21 Praha 4 Tel. 239 043 478, Fax: 241 492 691, E-mail: info@asicenrum.cz ========== ========= ======== ======= ====== ===== ==== === == = POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B Oba dva obvody

Více

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p Analýza časových řad Informační a komunikační echnologie ve zdravonicví Definice Řada je posloupnos hodno Časová řada chronologicky uspořádaná posloupnos hodno určiého saisického ukazaele formálně je realizací

Více

Věstník ČNB částka 16/2004 ze dne 25. srpna 2004

Věstník ČNB částka 16/2004 ze dne 25. srpna 2004 Třídící znak 1 0 6 0 4 6 1 0 ŘEDITEL SEKCE BANKOVNÍCH OBCHODŮ VYHLAŠUJE Ú P L N É Z N Ě N Í OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 2/2003 VĚST. ČNB, KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE LIKVIDNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNKY

Více

ELEKTRONICKÉ OBVODY I

ELEKTRONICKÉ OBVODY I NIVEZITA OBANY Fakula vojenských echnologií Kaedra elekroechniky -99 ELEKTONIKÉ OBVODY I čebnice Auoři: rof. Ing. Dalibor Biolek, Sc. rof. Ing. Karel Hájek, Sc. doc. Ing. Anonín Krička, Sc. doc. Ing. Karel

Více

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Semesrální práce z předměu KMA/MAB Téma: Schopnos úrokového rhu předvída sazby v době krize Daum: 7..009 Bc. Jan Hegeď, A08N095P Úvod Jako éma pro

Více

Klíčová slova: Astabilní obvod, operační zesilovač, rychlost přeběhu, korekce dynamické chyby komparátoru

Klíčová slova: Astabilní obvod, operační zesilovač, rychlost přeběhu, korekce dynamické chyby komparátoru Asabilní obvod s reálnými operačními zesilovači Josef PUNČOCHÁŘ Kaedra eoreické elekroechniky Fakula elekroechnicky a informaiky Vysoká škola báňská - Technická universia Osrava ř. 17 lisopadu 15, 708

Více

Věstník ČNB částka 25/2007 ze dne 16. listopadu 2007

Věstník ČNB částka 25/2007 ze dne 16. listopadu 2007 Třídící znak 1 0 7 0 7 6 1 0 ŘEDITEL SEKCE BANKOVNÍCH OBCHODŮ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY VYHLAŠUJE ÚPLNÉ ZNĚNÍ OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 2/2003 VĚST. ČNB, KTERÝM SE STANOVÍ PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH

Více

Nové indikátory hodnocení bank

Nové indikátory hodnocení bank 5. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 8. - 9. září 2010 Nové indikáory hodnocení bank Josef Novoný 1 Absrak Příspěvek je

Více

Práce a výkon při rekuperaci

Práce a výkon při rekuperaci Karel Hlava 1, Ladislav Mlynařík 2 Práce a výkon při rekuperaci Klíčová slova: jednofázová sousava 25 kv, 5 Hz, rekuperační brzdění, rekuperační výkon, rekuperační energie Úvod Trakční napájecí sousava

Více

Výkonnost a spolehlivost číslicových systémů

Výkonnost a spolehlivost číslicových systémů Výkonnos a spolehlivos číslicových sysémů Úloha Generování a zpracování náhodných čísel Zadání 9 Trojúhelníkové rozdělení Jan Kupka A65 kupka@sudens.zcu.cz . Zadání vyvoře generáor rozdělení jako funkci

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE VYTVÁŘENÍ TRŽNÍ ROVNOVÁHY VYBRANÝCH ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÝCH PRODUKTŮ Ing. Michal Malý Školiel: Prof. Ing. Jiří

Více

Nakloněná rovina I

Nakloněná rovina I 1.2.14 Nakloněná rovina I Předoklady: 1213 Pomůcky: kulička, sada na měření řecí síly. Až dosud jsme se u všech říkladů uvažovali ouze vodorovné lochy. Př. 1: Vysvěli, roč jsme u všech dosavadních říkladů

Více

IMPULSNÍ A PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA,

IMPULSNÍ A PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA, IMPULSNÍ A PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA, STABILITA. Jednokový impuls (Diracův impuls, Diracova funkce, funkce dela) někdy éž disribuce dela z maemaického hlediska nejde o pravou funkci (přesný popis eorie

Více

DERIVACE A MONOTÓNNOST FUNKCE DERIVACE A MONOTÓNNOST FUNKCE. y y

DERIVACE A MONOTÓNNOST FUNKCE DERIVACE A MONOTÓNNOST FUNKCE. y y Předmě: Ročník: Vvořil: Daum: MATEMATIKA ČTVRTÝ Mgr Tomáš MAŇÁK 5 srpna Název zpracovaného celku: DERIVACE A MONOTÓNNOST FUNKCE DERIVACE A MONOTÓNNOST FUNKCE je monoónní na celém svém deiničním oboru D

Více

Formalizace řešení přidělení náhradní nástupištní koleje pro zpožděný vlak

Formalizace řešení přidělení náhradní nástupištní koleje pro zpožděný vlak Formalizace řešení přidělení náhradní násupišní koleje pro zpožděný vlak Michael ažan 1 Michael.azan@upce.cz Michal Žarnay ** Michal.Zarnay@fri.uc.sk 1 Úvod Absrac: One of major profis of rain operaion

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_10_FY_B

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_10_FY_B Zákon síly. Hmonos jako míra servačnosi. Vyvození hybnosi a impulsu síly. Závislos zrychlení a hmonosi Cvičení k zavedeným pojmům Jméno auora: Mgr. Zdeněk Chalupský Daum vyvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM:

Více

Řetězení stálých cen v národních účtech

Řetězení stálých cen v národních účtech Řeězení sálých cen v národních účech Michal Široký msiroky@gw.czso.cz Odbor čvrleních národních účů Na adesáém 8, 00 82 Praha 0 Řeězení sálých cen Podsaa řeězení Výhody a nevýhody řeězení Neadiivia objemů

Více

2.2.9 Jiné pohyby, jiné rychlosti II

2.2.9 Jiné pohyby, jiné rychlosti II 2.2.9 Jiné pohyby, jiné rychlosi II Předpoklady: 020208 Pomůcky: papíry s grafy Př. 1: V abulce je naměřeno prvních řice sekund pohybu konkurenčního šneka. Vypoči: a) jeho průměrnou rychlos, b) okamžié

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Invesujeme do vaší budoucnosi Ekonomika podniku Kaedra ekonomiky, manažersví a humaniních věd Fakula elekroechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Kriéria efekivnosi

Více

1.5.3 Výkon, účinnost

1.5.3 Výkon, účinnost 1.5. Výkon, účinnos ředpoklady: 151 ř. 1: ři výběru zahradního čerpadla mohl er vybíra ze ří čerpadel. rvní čerpadlo vyčerpá za 1 sekundu,5 l vody, druhé čerpadlo vyčerpá za minuu lirů vody a řeí vyčerpá

Více

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001,

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001, 213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA Minisersva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kerou se vydávají podrobnosi náležiosí energeického audiu Minisersvo průmyslu a obchodu sanoví podle 14 ods. 5

Více

( ) 7.3.3 Vzájemná poloha parametricky vyjádřených přímek I. Předpoklady: 7302

( ) 7.3.3 Vzájemná poloha parametricky vyjádřených přímek I. Předpoklady: 7302 7.. Vzájemná oloha aramericky yjádřených římek I Předoklady: 70 Pedagogická oznámka: Tao hodina neobsahje říliš mnoho říkladů. Pos elké čási sdenů je oměrně omalý a časo nesihno sočía ani obsah éo hodiny.

Více

Analogový komparátor

Analogový komparátor Analogový komparáor 1. Zadání: A. Na předloženém inverujícím komparáoru s hyserezí změře: a) převodní saickou charakerisiku = f ( ) s diodovým omezovačem při zvyšování i snižování vsupního napěí b) zaěžovací

Více

Výpočet svislé únosnosti osamělé piloty

Výpočet svislé únosnosti osamělé piloty Inženýrský manuál č. 13 Aktualizace: 04/2016 Výočet svislé únosnosti osamělé iloty Program: Soubor: Pilota Demo_manual_13.gi Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit oužití rogramu GEO 5 PILOTA ro

Více

Otázky ke Státním závěrečným zkouškám

Otázky ke Státním závěrečným zkouškám Oázky ke Sáním závěrečným zkouškám jsou rozděleny do ří oblasí a sudenům bude oložena z každé oblasi vždy jedna oázka. Oblasi jsou rozděleny následovně :.Teorie řízení a umělá ineligence Sem aří okruhy

Více

Scenario analysis application in investment post audit

Scenario analysis application in investment post audit 6 h Inernaional Scienific Conference Managing and Modelling of Financial Risks Osrava VŠB-U Osrava, Faculy of Economics,Finance Deparmen 0 h h Sepember 202 Scenario analysis applicaion in invesmen pos

Více

2.3.6 Práce plynu. Předpoklady: 2305

2.3.6 Práce plynu. Předpoklady: 2305 .3.6 Práce lynu Předoklady: 305 Děje v lynech nejčastěji zobrazujeme omocí diagramů grafů závislosti tlaku na objemu. Na x-ovou osu vynášíme objem a na y-ovou osu tlak. Př. : Na obrázku je nakreslen diagram

Více

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA Přednáška 7 MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA A INTERAKCE S MĚNOVÝM KURZEM (navazující přednáška na přednášku na éma inflace, měnová eorie a měnová poliika) Měnová poliika

Více

Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena

Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena Ploché výrobky válcované za epla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro váření za sudena ČSN EN 10149-1 Obecné echnické dodací podmínky Dodací podmínky pro ermomechanicky válcované Podle ČSN EN 10149-12-2013 ČSN

Více

5 DISKRÉTNÍ ROZDĚLENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI. Čas ke studiu kapitoly: 120 minut. Cíl: Po prostudování tohoto odstavce budete umět:

5 DISKRÉTNÍ ROZDĚLENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI. Čas ke studiu kapitoly: 120 minut. Cíl: Po prostudování tohoto odstavce budete umět: 5 DISKRÉTNÍ ROZDĚLENÍ RAVDĚODOBNOSTI Čas e sudiu aioly: 0 miu Cíl: o rosudováí ohoo odsavce budee umě: charaerizova hyergeomericé rozděleí charaerizova Beroulliho ousy a z ich odvozeé jedolivé yy disréích

Více

Příjmově typizovaný jedinec (PTJ)

Příjmově typizovaný jedinec (PTJ) Příjmově ypizovaný jeinec (PTJ) V éo čási jsou popsány charakerisiky zv. příjmově ypizovaného jeince (PTJ), j. jeince, kerý je určiým konkréním způsobem efinován. Slouží jako násroj k posouzení opaů ůchoových

Více

Částka 7 Ročník 2013. Vydáno dne 4. září 2013 ČÁST NORMATIVNÍ ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 7 Ročník 2013. Vydáno dne 4. září 2013 ČÁST NORMATIVNÍ ČÁST OZNAMOVACÍ Čáska 7 Ročník 2013 Vydáno dne 4. září 2013 O b s a h : ČÁST NORMATIVNÍ 1. Opaření České národní banky č. 1 ze dne 29. července 2013, kerým se zrušuje opaření České národní banky č. 3 ze dne 5. prosince

Více

1/77 Navrhování tepelných čerpadel

1/77 Navrhování tepelných čerpadel 1/77 Navrhování epelných čerpadel paramery epelného čerpadla provozní režimy, navrhování akumulace epla bilancování inervalová meoda sezónní opný fakor 2/77 Paramery epelného čerpadla opný výkon Q k [kw]

Více

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DEMOGRAFICKÁ DYNAMIKA OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY Bakalářská práce Vypracovala: Jana Horníčková Vedoucí bakalářské práce:

Více

METODICKÉ POZNÁMKY VÝPOČET BAZICKÉHO CENOVÉHO INDEXU *100

METODICKÉ POZNÁMKY VÝPOČET BAZICKÉHO CENOVÉHO INDEXU *100 METODICKÉ POZNÁMKY Index cen tržních služeb v rodukční sféře (Service Producer Price Index - SPPI) je ukazatel ro sledování cenových ohybů a měření inflačních tlaků na trhu služeb. Cenové indexy tržních

Více

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010 Prognózování vzdělanosních pořeb na období 2006 až 2010 Zpráva o savu a rozvoji modelu pro předvídání vzdělanosních pořeb ROA - CERGE v roce 2005 Vypracováno pro čás granového projeku Společnos vědění

Více

2.2.2 Měrná tepelná kapacita

2.2.2 Měrná tepelná kapacita .. Měrná epelná kapacia Předpoklady: 0 Pedagogická poznámka: Pokud necháe sudeny počía příklady samosaně, nesihnee hodinu za 45 minu. Můžee využí oho, že následující hodina je aké objemnější a použí pro

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Oavě Obchodně odnikatelská fakulta v Karviné Přijímací zkouška do. ročníku OPF z matematiky (00) A Příklad. Určete definiční oboovnice a rovnici řešte. n + n =. + D : n N n = b b +

Více

STATICKÉ A DYNAMICKÉ VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ

STATICKÉ A DYNAMICKÉ VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ STATICKÉ A DYNAMICKÉ VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ Saické a dnamické vlasnosi paří k základním vlasnosem regulovaných sousav, měřicích přísrojů, měřicích řeězců či jejich čásí. Zaímco saické vlasnosi se projevují

Více

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1 Výnosnos obchodních sraegií echnické analýzy Michal Dvořák Srovnání výnosnosi základních obchodních sraegií echnické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR Verze 3 03 Michal Dvořák Záměr Na přednáškách

Více

x udává hodnotu směrnice tečny grafu

x udává hodnotu směrnice tečny grafu Předmě: Ročník: Vyvořil: Daum: MATEMATIKA ČTVRTÝ Mgr. Tomáš MAŇÁK 5. srpna Název zpracovaného celku: GEOMETRICKÝ VÝZNAM DERIVACE FUNKCE GEOMETRICKÝ VÝZNAM DERIVACE FUNKCE v bodě (ečny grafu funkcí) Je

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY TECHNOLOGICKÉ

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Tiul předpisu: Nařízení vlády o sanovení podmínek pro zařazení skupin výrobců, zajišťujících společný odby vybraných zemědělských komodi, do

Více

6. Vliv způsobu provozu uzlu transformátoru na zemní poruchy

6. Vliv způsobu provozu uzlu transformátoru na zemní poruchy 6. Vliv zůsobu rovozu uzlu transformátoru na zemní oruchy Zemní oruchou se rozumí sojení jedné nebo více fází se zemí. Zemní orucha může být zůsobena řeskokem na izolátoru, růrazem evné izolace, ádem řetrženého

Více

MIČKAL, Karel. Technická mechanika II: pro střední odborná učiliště. Vyd. 3., nezm. Praha: Informatorium, 1998c1990, 118 s. ISBN 80-860-7323-8.

MIČKAL, Karel. Technická mechanika II: pro střední odborná učiliště. Vyd. 3., nezm. Praha: Informatorium, 1998c1990, 118 s. ISBN 80-860-7323-8. Idenifiáor maeriálu: ICT 1 9 Regisrační číslo rojeu Název rojeu Název říjemce odory název maeriálu (DUM) Anoace Auor Jazy Očeávaný výsu Klíčová slova Druh učebního maeriálu Druh ineraiviy Cílová suina

Více

Příklady z přednášek Statistické srovnávání

Příklady z přednášek Statistické srovnávání říklad z řednášek Statstcké srovnávání Jednoduché ndvduální ndex říklad V následující tabulce jsou uveden údaje o očtu závažných závad v areálu určté frm zjštěných a oravených v letech 9-998. Závažná závada

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začte vylňovat tiskois, řečtěte te si, rosím, okyny. Finančnímu úřadu ro / Secializovanému finančnímu úřadu Pardubický kraj Územnímu racovišti v, ve, ro Moravské Třebové T 0 Daňové identifikační číslo

Více

Aproximativní analytické řešení jednorozměrného proudění newtonské kapaliny

Aproximativní analytické řešení jednorozměrného proudění newtonské kapaliny U8 Ústav rocesní a zracovatelské techniky F ČVUT v Praze Aroximativní analytické řešení jednorozměrného roudění newtonské kaaliny Některé říady jednorozměrného roudění newtonské kaaliny lze řešit řibližně

Více

ÚVOD DO DYNAMIKY HMOTNÉHO BODU

ÚVOD DO DYNAMIKY HMOTNÉHO BODU ÚVOD DO DYNAMIKY HMOTNÉHO BODU Obsah Co je o dnamika? 1 Základní veličin dnamik 1 Hmonos 1 Hbnos 1 Síla Newonov pohbové zákon První Newonův zákon - zákon servačnosi Druhý Newonův zákon - zákon síl Třeí

Více

Popis regulátoru pro řízení směšovacích ventilů a TUV

Popis regulátoru pro řízení směšovacích ventilů a TUV Popis reguláoru pro řízení směšovacích venilů a TUV Reguláor je určen pro ekviermní řízení opení jak v rodinných domcích, ak i pro věší koelny. Umožňuje regulaci jednoho směšovacího okruhu, přípravu TUV

Více

Energetický audit. Energetický audit

Energetický audit. Energetický audit ČVUT v Praze Fakula savební Kaedra echnických zařízení budov Energeický audi VYHLÁŠ ÁŠKA č.. 213/2001 Sb. Minisersva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kerou se vydávaj vají podrobnosi náležiosí

Více