Bulletin BBH. Právní aktuality. Finanční trh a obchodní společnosti. březen & duben 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bulletin BBH. Právní aktuality. Finanční trh a obchodní společnosti. březen & duben 2014"

Transkript

1 Bulletin BBH Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti březen & duben 2014

2 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy Investiční fondy Bankovnictví a platební systémy Pojišťovnictví a penzijní fondy Regulace finančního trhu Obchodní společnosti a související otázky Investiční nástroje, komodity a trhy Doporučení ICMA k repo operacím Na začátku března zveřejnila ICMA novelizované Pokyny dobré praxe osvědčených postupů v oblasti evropského repo trhu, kde stanoví normy pro řádné obchodování a vypořádání repo operací. Bližší informace naleznete zde: N/A Slovenská republika Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 530/1990 Zb., o dluhopisech ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění zákon č. 429/2002 Zb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů Dne schválila vláda Slovenské republiky uvedený návrh novely zákona o dluhopisech. Cílem návrhu zákona je podpora malých nových podniků v perspektivních odvětvích podporujících konkurenceschopnost slovenské ekonomiky (tzv. start up) a odstraňování bariér podnikání na kapitálovém trhu při vydávání emisí dluhopisů. Na základě poznatků z aplikační praxe se snižuje administrativní náročnost vydávání nových emisí dluhopisů zrušením některých nadbytečných informačních povinností a navrhuje se flexibilnější úprava emisních podmínek. V zájmu posílení práv majitelů dluhopisů se navrhuje zavést do zákona zažité způsoby společného prosazování práv majitelů dluhopisů prostřednictvím institutu schůze majitelů a společného zástupce majitelů dluhopisů. Umožňuje se také vydávání konvertibilních (vyměnitelných) dluhopisů pro širší okruh emitentů. Účinnost nové právní úpravy je navrhovaná na Bližší informace naleznete zde: Opatření Slovenské národní banky ze dne 15. dubna 2014 č. 8/2014 o vlastních zdrojích finančního konglomerátu a o metodách výpočtu dostatečné výšky vlastních zdrojů na úrovni finančního konglomerátu podle zákona o pojišťovnictví Opatření stanoví metodiku výpočtu minimální výšky vlastních zdrojů, koncentraci rizik a angažovanost na úrovni finančního konglomerátu podle zákona o pojišťovnictví a také obsah, vzor, způsob a termíny předkládání hlášení o dostatečné výši vlastních zdrojů, o koncentraci rizik a o významných vnitroskupinových obchodech finančního konglomerátu. Opatření nabývá účinnosti Bližší informace naleznete ve Věstníku NBS. 2. Investiční fondy Zveřejnění závěrečné zprávy a Q&A na revizi Pokynů k ETF a UCITS Koncem března ESMA zveřejnil závěrečnou zprávu a Q&A k revizi Obecných pokynů k ETF a UCITS. ESMA mj. stanoví požadavky na řízení kolaterálu podle směrnice UCITS a reviduje pravidla týkající se diverzifikace zajištění. Aktualizované otázky a odpovědi jsou převážně zaměřeny na dohledovou činnost příslušných orgánů dle UCITS. Bližší informace naleznete zde: Opatření k podpoře dlouhodobých investic Na konci března přijala Komise opatření, která mají za cíl směřovat finanční prostředky pro dlouhodobé investice do reálné ekonomiky. Opatření je formou sdělení o dlouhodobém financování hospodářství, návrhu nových pravidel pro fondy zaměstnaneckého penzijního pojištění a sdělení k problematice crowdfundingu. Bližší informace naleznete zde: ec.europa.eu Přeshraniční nabízení investic do standardních fondů Česká národní banka vydala v březnu stanovisko, ve kterém se vyjadřuje k podmínkám, za kterých je možno na území České republiky nabízet investice do zahraničního standardního fondu a naopak, za jakých podmínek je možno investice do tuzemského standardního fondu nabízet v jiných členských státech EU. Investice do zahraničního standardního fondu může na území České republiky nabízet sám zahraniční standardní fond, notifikace ani zřízení organizační složky v ČR se nevyžaduje. Může též využít služeb tuzemských poskytovatelů investičních služeb. Veřejné nabízení je možné pouze v případě, že zahraniční standardní fond Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin březen & duben 2014 Strana 2

3 záměr nabízet investice řádně notifikoval u ČNB a dodržuje tuzemská pravidla pro jednání se zákazníky, propagaci, reklamu a ustanovení o ochraně spotřebitele. Notifikace se provádí prostřednictvím příslušného orgánu domovského členského státu, který následně oznámení předá ČNB. Zahraniční standardní fond musí mít na území České republiky zřízeno kontaktní místo a plnit příslušné informační povinnosti prostřednictvím internetové stránky. Kontaktním místem může být banka, pobočka zahraniční banky v České republice, obchodník s cennými papíry nebo zahraniční osoba poskytující v České republice investiční služby prostřednictvím organizační složky. Hodlá-li tuzemský standardní fond veřejně nabízet investice v jiných členských státech EU, je povinen splnit notifikační povinnost vůči ČNB, která následně uvědomí příslušný orgán hostitelského členského státu. Bližší informace naleznete zde: 3. Bankovnictví a platební systémy Přijetí RTN k požadavkům na zaměstnance Na základě CRD IV přijala Komise na začátku března RTN týkající se kvalitativních a vhodných kvantitativních kritérií k určení kategorií zaměstnanců, jejichž pracovní činnosti mají podstatný vliv na rizikový profil instituce. RTN budou účinné od konce června. Bližší informace naleznete zde: europa.eu/rapid Konzultace k RTN pro výjimky z poskytování dat V návaznosti na CRR zahájil v březnu EBA konzultaci k návrhům RTN k podmínkám pro udělení povolení použit údaje pokrývající kratších časových období (data waiver permission) při odhadu rizikových parametrů. Zaslání finální podoby RTN Komisi se předpokládá Bližší informace naleznete zde: Zprávy o dopadu možných definic pákového poměru Začátkem března EBA zveřejnil zprávu o pákovém poměru, která poskytla analýzu taktiky a kvantitativní hodnocení dopadu odvozených ze současných požadavků CRR. EBA doporučuje v zájmu jednotnosti výpočtu pákového poměru v rámci EU a v dalších jurisdikcích, které implementují Basel III, sladění definice CRR pro výpočet expozice pávového poměru s rámcem Basel III. Bližší informace naleznete zde: Řízení o poplatcích za správu a vedení úvěrového účtu a správu úvěru Kancelář finančního arbitra uveřejnila v březnu hodnocení dosavadních řízení o poplatcích za správu a vedení úvěrového účtu a správu úvěru. V druhé polovině roku 2012 a v průběhu roku 2013 obdržel finanční arbitr celkem 397 individuálních návrhů na zahájení řízení, kterými se jednotliví žadatelé domáhali vrácení jednoho nebo více poplatků za správu a vedení úvěrových účtů. Více než polovina návrhů byla zastavena, jednak na žádost navrhovatelů, dále z důvodu nepříslušnosti finančního arbitra, bezpředmětnosti a z důvodu nesoučinnosti navrhovatele. Celkem 110 návrhů bylo zamítnuto. V devíti případech finanční arbitr návrhu vyhověl. Jde vesměs o případy, kdy úvěrující instituce provedla jednostranné navýšení poplatků. V listopadu 2013 finanční arbitr obdržel hromadně podaných návrhů. Spojením všech návrhů jednoho navrhovatele směřujících proti jedné instituci a vztahující se k jedné smlouvě dosáhl finanční arbitr omezení počtu řízení na celkových Navrhovatelé byli vyzváni k předložení úvěrových smluv a banky obdržely výzvu k vyjádření k podaným návrhům. U hromadných návrhů bylo identifikováno značné množství formálních vad, nebo se jedná o hypotéční a podnikatelské úvěry - tato řízení byla zastavena. Bližší informace naleznete zde: Účtování poplatků za vedení úvěrových účtů není protiústavní Ústavní soud vydal začátkem dubna nález, kterým zamítl ústavní stížnost klientky České spořitelny ve věci účtování bankovních poplatků. Ústavní soud došel k závěru, že účtování poplatků odpovídalo běžné obchodní praxi bank v době, kdy stěžovatelka uzavírala příslušnou úvěrovou smlouvu. Banka klientku o účtování poplatku při uzavírání úvěrové smlouvy informovala a smlouva byla uzavřena na základě svobodné vůle obou smluvních stran. Postup banky není možno považovat za jednání v rozporu s dobrými mravy. Zásah ústavního soudu by přicházel v úvahu pouze v situaci, kdy by jedna smluvní strana jednostranně určovala smluvní podmínky, které by druhá strana byla nucena akceptovat. Bližší informace naleznete zde: Úřední sdělení ČNB o uveřejňování informací Česká národní banka vydala začátkem dubna úřední sdělení, kterým se konkretizuje informační povinnost stanovená vyhláškou č. 236/2014 Sb. Banky, spořitelní a úvěrní Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin březen & duben 2014 Strana 3

4 družstva, obchodníci s cennými papíry a pobočky zahraniční banky s licencí vydanou ČNB jsou povinni ČNB sdělit přesnou adresu svých internetových stránek a tento údaj aktualizovat. ČNB dále definovala přesný formát, ve kterém jsou subjekty podléhající informační povinnosti povinny poskytovat údaje o své osobě, společnících, struktuře, konsolidačních celcích, finanční situaci, atd. Informační povinnost se navíc vztahuje i na dceřiné podniky, jejichž podíl na celkové bilanční sumě všech povinných osob na daném trhu činí alespoň 5%; povinná osoba je emitentem cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo je depozitářem investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, jehož obhospodařovatel je oprávněn přesáhnout rozhodný limit důchodového fondu, účastnického fondu nebo transformovaného fondu; nebo v případě, že postavení povinné osoby je na finančním trhu v České republice v určité oblasti dominantní. Bližší informace naleznete zde: Slovenská republika Návrh zákona, kterým se mění zákon o bankách a kterým se mění některé zákony Cílem novely 1 je transponovat směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EÚ ze dne o přístupu k činnosti úvěrových institucí a obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a o zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (dále jen "směrnice CRD IV") a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční společnosti a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (dále jen "nařízení CRR"). Směrnice CRD IV, jakož i nařízení CRR, se kromě zákona o bankách implementuje i zákonem č. 566/2001 Z.z., o cenných papírech a investičních službách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Implementace obou právních předpisů EU si vyžádá i úpravu příslušných prováděcích předpisů, zejména Opatření Národní banky Slovenska (dále jen "NBS"), resp. přijetí nových prováděcích předpisů k provedení obou výše uvedených zákonů. Cílem implementace směrnice CRD IV a nařízení CRR je zejména zavedení nových mezinárodních standardů Basel III do bankovní regulace včetně proticyklických mechanismů. Důraz se také klade na omezení nadměrné závislosti na externím ratingovém hodnocení a na snížení procyklických mechanismů ve finančním systému použitím kapitálových rezerv, resp. kapitálových polštářů jako politických nástrojů obezřetnosti na makroúrovni. Zavedení těchto přísnějších požadavků pro banky a obchodníky s cennými papíry by mělo snížit riziko jejich selhání, což by přispělo k vyšší stabilitě finančního systému jak v rámci SR, tak v rámci celé EU. Navrhuje se, aby zákon nabyl účinnosti kromě těch ustanovení, která souvisejí s implementací přechodných ustanovení ze směrnice CRD IV, přičemž tato ustanovení nabydou účinku , resp Bližší informace naleznete zde: Návrh Opatření NBS o zveřejňování informací bankami a pobočkami zahraničních bank Návrh Opatření NBS, kterým se provádějí některá ustanovení zákona o bankách, je vypracován na základě zmocňovacích ustanovení v 37 odst. 14 písm. c) až g) zákona o bankách, vyplývajících z aplikování následující nové evropské právní úpravy v oblasti tzv. transparentnosti (zveřejňování informací) dle CRD IV a CRR. Nejdůležitější změnou je vypuštění velké části v současnosti povinně uveřejňovaných údajů (např. informací o úvěrovém riziku, tržním riziku a operačním riziku, informace o složení vlastních zdrojů a o požadavcích na vlastní zdroje, informace o politikách odměňování a vyplacených odměnách, apod.) vzhledem k platnosti a účinnosti uvedeného evropského nařízení, podle kterého jsou banky tyto údaje povinny zveřejňovat přímo, v termínech určených na základě uvedeného nařízení. Ostatní dosud povinně uveřejňované informace o bance a pobočce zahraniční banky, o jejich činnostech, o opatřeních k nápravě a sankcích, o vybraných finančních ukazatelích těchto subjektů, o akcionářské struktuře banky a o struktuře konsolidovaného celku, jehož je banka součástí, se navrhují ponechat. Účinnost nového Opatření je navrhovaná na Bližší informace naleznete zde: Opatření NBS o rejstříku bankovních úvěrů a záruk 2 Opatřením se upravuje rozsah poskytovaných údajů ve spojitosti s připravovanou mezinárodní výměnou informací mezi rejstříky svou povahou obdobnými registru bankovních úvěrů a záruk vedeného Národní bankou Slovenska, a to v Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin březen & duben 2014 Strana 4 1 Zákon č. 483/2001 Zb., o bankách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů 2 Opatření NBS ze dne č.. 5/2014 o rejstříku bankovních úvěrů a záruk

5 rámci členských zemí EU. Pro bližší vymezení účelu a důvodu přijetí tohoto opatření odkazujeme na bulletin BBH za měsíce listopad a prosinec Bližší informace naleznete ve Věstníku NBS. Změny v registru bankovních úvěrů a záruk Začátkem března NBS úředním sdělením 3 nově upravila rozsah informací pro zápis do registru bankovních úvěrů a záruk podle zákona o bankách 4 a podle zvláštních předpisů 5. Do registru se zapisují údaje o úvěrech, údaje o přijatých závazcích k poskytnutí záruk, plná identifikace dlužníků. Údaje týkající se konkrétní právnické osoby nebo fyzické osoby podnikatele jsou pro ně dostupné na základě písemné žádosti adresované NBS, která vede registr. Nové opatření nahradí dosavadní oznámení Národní banky Slovenska o registru bankovních záruk a úvěrů z roku 2011, a to dnem nabytí účinnosti od 1. října Bližší informace jsou dostupné zde 4. Pojišťovnictví a penzijní fondy N/A N/A Slovenská republika Opatření NBS o náležitostech žádosti o udělení předchozího souhlasu NBS podle zákona o doplňkovém důchodovém spoření 6 Pro bližší informace odkazujeme na bulletin BBH za měsíce leden a únor Opatření nabývá účinnosti Bližší informace naleznete ve Věstníku NBS. Opatření NBS ze dne č. 6/2014 o způsobu prokazování splnění podmínek pro povolení vzniku a činnosti doplňkové důchodové společnosti 7 Pro bližší informace odkazujeme na bulletin BBH za měsíce leden a únor Opatření nabývá účinnosti Bližší informace naleznete ve Věstníku NBS. 3 Opatrenie Národnej banky Slovenska z 11. marca 2014 č. 5/2014 o registri bankových úverov a záruk 4 Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 5 18 ods. 3 zákona č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. 6 zákon č. 650/2004 Sb. o doplňkovém důchodovém spoření a o změně některých zákonů 7 Opatření NBS ze dne č. 6/2014 o způsobu prokazování splnění podmínek pro povolení vzniku a činnosti doplňkové důchodové společnosti Informační povinnosti finančních poradců Nové úřední sdělení NBS 8 upravuje některé informační povinnosti při poskytování finančního poradenství. Obsahuje vzorové výkazy pro sektor pojištění nebo zajištění, poskytování úvěrů a spotřebitelských úvěrů a sběrný výkaz pro ostatní sektory. Součástí opatření je i metodika k vypracování výkazu, která upřesňuje a vysvětluje jednotlivé části vzorového výkazu vč. výše odměny finančnímu agentovi a celkového počtu smluv uzavřených v průběhu roku. Bližší informace jsou dostupné zde: Novela požadavků pro důchodové společnosti - licencování a předchozí souhlasy V půlce dubna NBS vydala opatření k licenčním požadavkům 9 podle zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení. 10 Opatření mj. požaduje doložení přehledu o majetkové situaci, vč. výpisu o stavu na účtech zakladatele, písemné informace o původu, o objemu a skladbě finančních prostředků tvořících vklady zakladatele. Opatření dále specifikuje požadavky na vedoucí osoby a členy dozorčí rady, osoby s kvalifikovanou účastí a úzkým propojením. Stanoveny jsou také věcné předpoklady na činnost doplňkové důchodové společnosti. Opatření nabylo účinnosti Bližší informace jsou dostupné zde: Opatření 11 stanovuje náležitosti žádosti o udělení předcházejících souhlasů NBS podle zákona č. 650/2004 Z z. o doplnkovom dôchodkovom sporení, který je jednou z podmínek činnosti důchodové společnosti. Předchozí souhlas je vyžadován při překročení přímého podílu na základním jmění nebo na hlasovacích právech doplňkové důchodové společnosti ve výši 5 %, 10 %, 20 %, 33 %, 50 % a 66 %, při vrácení licence doplňkové důchodové společnosti, jejím zrušení, sloučení s jinou společností a k převodu správy fondů na 8 Opatrenie Národnej banky Slovenska z 11. marca 2014 č. 4/2014 o predkladaní výkazu o vykonávaní finančného sprostredkovania a výkazu o vykonávaní finančného poradenstva 9 Opatrenie Národnej banky Slovenska z 15. apríla 2014 č. 6/2014 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti 10 Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 318/2013 Z. z. 11 Opatrenie Národnej banky Slovenska z 15. apríla 2014 č. 7/2014 o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin březen & duben 2014 Strana 5

6 jinou doplňkovou důchodovou společnost. Opatření stanovuje seznam příloh jednotlivých žádostí o udělení předchozího souhlasu. Opatření nabývá účinnosti od Bližší informace jsou dostupné zde: 5. Regulace finančního trhu Bankovní unie Novela nařízení o pravomoci ECB ukládat sankce V dubnu byla schválena novela nařízení o pravomoci ECB ukládat sankce. Dochází k upřesnění působnosti ECB, které se už vztahuje pouze na sankce v oblastech, které se netýkají dohledu. Dále je upravena vyšetřovací jednotka pro účely rozhodování o zahájení řízení o sankcích a postupy pro řízení před Výkonnou radou. Novela je účinná od 15. května. K novele vydala ECB komentář s doporučením k dalším změnám. Doporučení se zaměřuje na sladění procedurálních pravidel obsažených v nařízení 2532/98 a pravidel stanovených v nařízení Rady (EU) č. 1024/2013, zejména pokud jde o horní hranice pokut a pravidelných sankčních plateb, postup při rozhodování o uvalování sankcí a promlčecích lhůt. Bližší informace jsou dostupné zde: Nařízení o rámci jednotného mechanismu dohledu V dubnu vydala ECB nařízení, které zavádí jednotný mechanismus dohledu, který sestává z (ECB) a vnitrostátních orgánů zúčastněných členských států v rámci bankovní unie. ECB odpovídá za fungování jednotného mechanismu a za výkon dohledu. Vnitrostátní orgány mají povinnost pomáhat ECB s přípravou a prováděním souvisejících aktů za podmínek nařízení. Nařízení je účinné od 15. května. Bližší informace jsou dostupné zde: Zřízení správní revizní komise ECB V dubnu přijala Rada Guvernérů ECB rozhodnutí o zřízení správní revizní komise a pravidlech jejího fungování. Správní revizní komise bude provádět vnitřní správní posuzování rozhodnutí přijatých ECB při plnění pravomocí, které jí byly svěřeny nařízením Rady (EU) č. 1024/2013, na žádost kterékoli fyzické či právnické osoby, které jsou tato rozhodnutí určena nebo které se jí přímo a jednotlivě týkají. Rozhodnutí bude zveřejněno na internetových stránkách ECB a následně v Úředním věstníku Evropské unie. Bližší informace jsou dostupné zde: Omezení plateb v hotovosti Počátkem dubna vláda schválila novelu zákona o omezení plateb v hotovosti. Touto novelou by mělo dojít k poklesu limitu pro platby v hotovosti z dosavadních Kč na Kč. Novela odstraňuje stávající mezery, které umožňovaly aplikovat pravidla a limity omezující hotovostní transakce pouze na případy přímé úhrady závazků. Vládou schválená novela upravuje zákaz fakticky všech hotovostních plateb přesahující stanovený limit, přičemž platba je definována obecně jako jakékoli předání nebo převedení peněžních prostředků. Nově by se tedy měly limity pro hotovostní transakce aplikovat i na případy darování, půjček a další případy, při nichž závazek vzniká teprve poskytnutím plnění. Schválená novela rovněž zavádí povinnost příjemce nepřijmout hotovostní platby přesahující stanovený limit. Plátce i příjemce hotovostních plateb přesahujících zákonem povolený limit se dopouští přestupku, za který může být uložena pokuta až do výše Kč. Vládou navrhovaná opatření by měla vést k omezení korupčního jednání. Bližší informace naleznete zde: Centrální registr účtů Usnesením vlády z počátku března bylo ministru financí uloženo, aby společně s guvernérem ČNB připravil návrh legislativních změn nutných k zavedení centrálního registru účtů. Mělo by se jednat o centralizovanou databázi shromažďující informace o všech účtech a zůstatcích na těchto účtech vedených bankami, stavebními spořitelnami, družstevními záložnami a pojišťovnami působícími na území České republiky. Provozovatelem databáze by měla být Česká národní banka. Vláda si od zavedení centrálního registru účtů slibuje zvýšení transparentnosti a zlepšení podmínek pro boj s korupcí a s daňovými úniky. Bližší informace naleznete zde: Slovenská republika Opatření NBS o předkládání výkazu o provádění finančního zprostředkování a výkazu o provádění finančního poradenství Cílem opatření 12 je stanovit obsah a způsob předkládání výkazů o provádění finančního zprostředkování a finančního poradenství ve smyslu zákona č. 186/2009 Z.z., o finančním zprostředkování a finančním poradenství a o změně některých zákonů a zákona č. 747/2004 Z.z., o dohledu nad finančním trhem a o změně 12 Opatření NBS ze dne č. 4/2014 o předkládání výkazu o provádění finančního zprostředkování a výkazu o provádění finančního poradenství Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin březen & duben 2014 Strana 6

7 některých zákonů. Opatření stanoví vzor výkazu o provádění finančního zprostředkování samostatným finančním agentem a vzor výkazu o provádění finančního poradenství finančním poradcem a způsob předkládání obou výkazů NBS. Opatření nabylo účinnosti Bližší informace naleznete ve Věstníku NBS. Nová úprava spotřebitelského úvěru Novela právní úpravy spotřebitelských úvěrů 13 reaguje na přetrvávající problematickou aplikační praxi při poskytování peněžních prostředků spotřebitelům a spojuje se zejména s činností tzv. nebankovních subjektů. Jádro nové právní úpravy tvoří novelizace občanského zákoníku. V jejím rámci se do slovenského právního řádu zavádí civilní institut lichvy, jejímž následkem je neplatnost předmětného právního úkonu. Dále se ve smyslu nové právní úpravy v případě spotřebitelských smluv např. vylučuje přímý prodej zástavy za podmínek dohodnutých ve smlouvě, stanovuje se nejvyšší přípustná úplata pro případ půjčování finančních prostředků spotřebiteli a zakotvuje se povinnost vyhotovovat smlouvy písmem čitelným pro spotřebitele. Minimální velikost písma ve spotřebitelských smlouvách a nejvyšší přípustná úplata pro případ půjčování finančních prostředků bude stanovena prováděcím předpisem. Součástí zákona jsou kromě novelizace občanského zákoníku i další změny články, kterými se upravují: zákon č. 233/1995 Zb, o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu novelizovaného znění, kterým se zavádí vázanost návrhů na provedení exekuce a limity pro možnosti výkonu exekuce v případě podání exekučního návrhu více než tři roky od nabytí vykonatelnosti exekučního titulu, a dále také např. limit pro vykonání exekuce prodejem nemovitostí v případě tzv. drobných exekucí (tj. exekucí týkajících se pohledávek ve výši do 2000 EUR). zákon č. 527/2002 Z.z., o veřejných dražbách a o doplnění zákona Slovenské národní rady č. 323/1992 Z.z., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu novelizovaného znění, kterým se stanovuje limit pro možnost dražeb nemovitostí v případě drobných pohledávek (tj. pohledávek ve výši do 2000 EUR), a dále se např. zavádějí minimální podání ve výši až 90% hodnoty předmětu 13 Zákon č. 106/2014 Z.z., kterým se mění zákon č. 40/1964 Z.z., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a o změně některých zákonů dražby v případě první dražby bytu nebo domu, v němž má dlužník trvalý pobyt. Ve smyslu přepracovaného znění zákona o veřejných dražbách se také oprávnění k podání žaloby na neplatnost dražby rozšiřuje o nový důvod - zpochybnění platnosti zástavní smlouvy; zákon č. 250/2007 Z.z., o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Z.z., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 129/2010 Z.z., o spotřebitelských úvěrech a o jiných úvěrech a půjčkách pro spotřebitele a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 128/2002 Z.z., o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Zákon nabývá účinnosti , s výjimkou vybraných bodů vztahujících se k novelizaci zákona o spotřebitelských úvěrech, které vstoupí v platnost Bližší informace naleznete zde: Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího Novým zákonem 14 se plně přebírá směrnice o právech spotřebitelů. 15 Ve smyslu uvedené evropské legislativy nahrazuje nový zákon č. 108/2000 Z.z., o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji a doplňuje v současnosti platnou právní úpravu v této oblasti. Cílem zákona je stanovení podrobnějších požadavků na informační povinnosti prodávajících při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího, a tím přispět ke zvýšení právní jistoty jak spotřebitelů, tak prodávajících. Zákon mimo jiné rozšiřuje formální požadavky na uvedené smlouvy a podrobněji upravuje postup při uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy. Ve srovnání s předchozí právní úpravou se např. prodlužuje lhůta pro odstoupení od smlouvy ze sedmi pracovních dnů na 14 kalendářních dnů. Zároveň se zavádí takzvaný vzorový formulář 14 Zákon č. 102/2014 Zz., O ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů 15 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a kterou se zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin březen & duben 2014 Strana 7

8 pro odstoupení od smlouvy, který spotřebitelům umožní zjednodušení postupu při uplatňování práva na odstoupení od smlouvy. Nová právní úprava také reguluje některé další požadavky, přičemž zvlášť je upravená např. problematika tzv. prodejních akcí, které jsou v současnosti zneužívány v neprospěch spotřebitelů, přičemž se vymezují povinnosti prodávajících a organizátorů prodejních akcí. Součástí zákona jsou kromě výše uvedeného i novely následujících předpisů: zákon č. 40/1964 Z.z., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu novelizovaného znění kterým se rozšiřuje katalog tzv. nepřijatelných podmínek pro spotřebitelské smlouvy a dále se také zavádí přednostní aplikace občanského zákoníku na právní vztahy, jejichž účastníkem je spotřebitel (a to i v případě, že by se na tyto vztahy měly jinak použít normy obchodního práva); zákon č. 250/2007 Z.z., o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Z.z., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, ve kterém dochází například k rozšíření informačních povinností, které je prodávající povinen obecně poskytnout spotřebiteli před uzavřením smlouvy, omezení využívání některých zajišťovacích nástrojů ve vztahu ke spotřebitelům - např. omezení možnosti uspokojení pohledávky dohodou o srážkách ze mzdy nebo zákaz zajištění směnkou nebo šekem. Výraznou změnou je také povinnost příslušných orgánů ex offo zohlednit překážky uplatnění nároků vůči spotřebiteli - ve smyslu nové zákonné úpravy příslušné orgány dohledu i bez návrhu na nemožnost uplatnění práva, na oslabení nároku prodávajícího vůči spotřebiteli, včetně jeho promlčení nebo na jinou zákonnou překážku nebo zákonný důvod, který brání uplatnit nebo přiznat plnění prodávajícího vůči spotřebiteli; zákon č. 128/2002 Z.z., o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně některých zákonů; zákon č. 22/2004 Z.z., o elektronickém obchodu a o změně zákona č. 128/2002 Z.z., o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 284/2002 Z.z., ve znění pozdějších předpisů; a další. Zákon nabývá účinnosti , s výjimkou vybraných bodů vztahujících se k novelizaci některých zákonů (včetně zákona o ochraně spotřebitele), které budou účinné od Bližší informace naleznete zde: Požadavky na finanční konglomeráty NBS v opatření 16 z poloviny dubna podle zákona o pojistovníctve a zákona o dohľade nad finančním trhom 17 specifikovala požadavky na vlastní zdroje na úrovni finančního konglomerátu, způsobu jejich výpočtu a vlastních zdrojů smíšené finanční holdingové společnosti a jejich minimální výši a způsob výpočtu. Dále byl stanoven způsob výpočtu dodatečné výše vlastních zdrojů finančního konglomerátu, angažovanosti finančního konglomerátu a koncentrace rizik finančního konglomerátu. Opatření NBS dále specifikuje náležitosti související s informační povinností pojišťoven nebo zajišťoven vůči NBS, včetně formulářů a metodiky. Opatření nabylo účinnosti Bližší informace jsou dostupné zde: Novela zákona o ochraně spotřebitele S účinností od začala platit na Slovensku novela zákona o ochraně spotřebitele. 18 Především došlo k zavedení nové definice spotřebitele, ze které byly vypuštěny právnické osoby. V souladu se směrnicí 2005/29/ES byl také definován pojem produkt, jehož obsah v sobě zahrnuje výrobek, službu, nemovitost a jiná práva a závazky. Dále je nepřípustným zajištění závazku spotřebitele dohodou o srážkách ze mzdy a jiných příjmů, ledaže taková dohoda byla uzavřena na zvláštní listině, spotřebitel byl poučen o důsledcích uzavření a měl možnost ji odmítnout. Také je nepřípustným zajištění závazků spotřebitele směnkou nebo šekem. V případě porušení těchto povinností / zákazů prodávajícím, vzniká odpovědnost za způsobenou škodu spotřebiteli. Bližší informace jsou dostupné zde: Novela občanského zákoníku Počátkem dubna byla přijata novela občanského zákoníku. 19 Novela přináší limitaci maximální výšky poplatků při poskytování peněžních prostředků spotřebitelům. Poplatkem 16 Opatrenie Národnej banky Slovenska z 15. apríla 2014 č. 8/2014 o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a o metódach výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu podľa zákona o poisťovníctve ods. 6, 58 ods. 9, 59 ods. 5 a 66 ods. 1 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 18 Zákon č. 102/2014 Z. z Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov 19 Zákon č. 106/2014 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin březen & duben 2014 Strana 8

9 se rozumí úrok, poplatky a jakékoliv jiné plnění spojené s poskytnutím peněžních prostředků nebo jiné náklady a plnění, kterými je poskytnutí peněžních prostředků spotřebiteli podmíněno. Její výši bude určovat vláda nařízením. Dále pod hrozbou absolutní neplatnosti smlouvy zavádí přesnou úpravu stylu a velikosti písma, které se jako minimální standard budou vztahovat na celkové znění smlouvy a všech jejích příloh. Tato úprava stylu je specifikována nařízením vlády. 20 Úroky, poplatky nebo jiné plnění musí být uvedeny přímo ve smlouvě o spotřebitelském úvěru a v žádném případě ne v jejích přílohách (např. ve VOP). Nově bude moci soud určit neplatnost spotřebitelské smlouvy, jejíž uzavření bylo dosaženo za použití nekalé obchodní praktiky nebo lichvy a obsahuje nepřijatelnou smluvní podmínku. Dochází ke změně způsobu poskytování spotřebitelských úvěrů, které mohou být poskytnuty jen formou bezhotovostního převodu. To má omezit praxi, kdy spotřebitel neobdrží úvěr ve výši stanovené smlouvou, ale dojde k jeho snížení o různé poplatky. Zavádí se povinnost věřitele informovat dlužníka o prodlení se splácením písemně nebo formou SMS nejpozději do 15 dnů ode dne splatnosti splátky. Novela nabyla účinnosti od s výjimkou povinnosti věřitele informovat písemně nebo skrz textovou zprávu spotřebitele, že nedošlo ke splacení úvěru, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho splatnosti. Toto ustanovení nabývá účinnosti od Bližší informace jsou dostupné zde: 6. Obchodní společnosti a související otázky Konzultace na Corporate social responsibility V návaznosti na Obnovenou strategii EU pro CSR oznámila Komise začátkem dubna zahájení konzultace na téma Corporate social responsibility (CSR). Účelem této konzultace je získání zpětné vazby k přínosům, nedostatkům a k dalším aktivitám Komise v oblasti CSR. Konzultace je zaměřena na státní úřady členských států, mezinárodní organizace, NGO, akademickou obec, zainteresované strany i jednotlivce. Bližší informace jsou dostupné zde: ec.europa.eu Směrnice o zveřejňování nefinančních informací V dubnu byla přijata směrnice o zveřejňování nefinančních informací pro některé velké společnosti a skupiny. Informace podléhající zveřejňování se budou týkat firemní politiky, rizik a závěrů ve vztahu k životnímu prostředí, sociálních a zaměstnaneckých poměrů, dodržování lidských práv, boje proti korupci a diverzity ve složení představenstva společnosti. Nová pravidla se budou vztahovat pouze na některé velké společnosti s více než 500 zaměstnanci. Směrnice bude dle odhadů dopadat na přibližně společností v rámci celé EU, zejména banky, pojišťovny a společnosti veřejného zájmu takto označené členským státem. Směrnice se stane účinnou ihned po schválení Komisí a zveřejnění v Úředním věstníku EU. Bližší informace jsou dostupné zde: ec.europa.eu Nová pravidla v oblasti povinného auditu V dubnu byla schválena novela směrnice k povinnému auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek a nařízení o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu. Nařízení stanoví mj. pravidla týkající se organizace a výběru statutárních a auditorských společností subjekty veřejného zájmu a pravidla týkající se dohledu. U novely dochází k přesnějšímu vymezení povinného auditu a auditorského subjektu ze třetí země. Doplněna je mj. úprava uznávání auditorských společností v jiném členském státě, než je domovský členský stát, vnitřní organizace statutárních auditorů a auditorských společností, zpráva auditora, výbor pro audit, systémy vyšetřování a sankce. Zveřejnění směrnice se očekává ve druhém čtvrtletí 2014 a lhůta pro implementaci je stanovena do Bližší informace jsou dostupné zde: Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin březen & duben 2014 Strana b nariadenia vlády Slovenskej republiky z 28. mája 2014, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Ustanovenia spotrebiteľskej zmluvy, ako aj ustanovenia obsiahnuté vo všeobecných obchodných podmienkach alebo v akýchkoľvek iných zmluvných dokumentoch súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou musí dodávateľ uviesť písmom, ktorého výška je najmenej 1,9 mm. 21 A renewed EU strategy for Corporate Social Responsibility, dostupné z 81:FIN:EN:PDF N/A Slovenská republika N/A

10 Advokátní kancelář BBH, advokátní kancelář, s.r.o. dlouhodobě poskytuje svým klientům právní poradenství v oblasti práva finančních trhů. V rámci svých služeb nabízí také základní informační servis o nejvýznamnějších aktualitách v oblasti regulace a práva finančního trhu. Bulletin BBH je určen pouze jako obecná informace o některých důležitých novinkách a událostech v oblasti finančních trhů a související právní problematice. Jeho obsah není právním poradenstvím ani doporučením k určitému postupu v konkrétní situaci. Pokud jsou uváděny odkazy na připravované právní předpisy či stanoviska příslušných orgánů, upozorňujeme na možnost dalších změn v těchto návrzích. Vždy prosím konzultujete oficiálně zveřejněné texty právních předpisů, stanovisek a dalších dokumentů, na které je v bulletinu odkazováno. V případě zájmu o další informace nebo o individuální poradenství nebo konzultaci nás neváhejte kontaktovat. Kontakty: Tomáš Sedláček, Partner, Zdeněk Husták, Of counsel, Adam Nečas, Of counsel, Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin březen & duben 2014 Strana 10 BBH, advokátní kancelář, s.r.o. Klimentská 1207/ Praha 1 IČ: DIČ: CZ Městský soud v Praze oddíl A, vl ID datové schránky: 5e2sxwg Tel.: Fax: Web:

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti leden & únor 2014

Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti leden & únor 2014 Bulletin BBH Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti leden & únor 2014 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy.. 2 2. Investiční fondy... 3 3. Bankovnictví a platební systémy... 3

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Penzijní reforma v České republice leden 2012

Penzijní reforma v České republice leden 2012 Bulletin BBH Penzijní reforma v České republice leden 2012 Obsah 1. Penzijní reforma - obecný přehled... 2 2. Důchodové spoření - nový druhý pilíř penzijního systému... 3 3. Doplňkové penzijní spoření

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. 145/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti

Více

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů ODŮVODNĚNÍ VYHLÁŠKY ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů I. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

Více

Bulletin BBH. Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti. září & říjen 2014

Bulletin BBH. Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti. září & říjen 2014 Bulletin BBH Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti září & říjen 2014 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy... 2 2. Kolektivní investování... 3 3. Bankovnictví a platební systémy.

Více

vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance ODŮVODNĚNÍ vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance I. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované

Více

Bulletin BBH. Právní aktuality Směrnice MiFID II a nařízení MiFIR

Bulletin BBH. Právní aktuality Směrnice MiFID II a nařízení MiFIR Bulletin BBH Právní aktuality Směrnice MiFID II a nařízení MiFIR Červen 2014 Obsah Shrnutí... 2 1. Působnost regulace MiFID II... 3 2. Podmínky po poskytování investičních služeb... 3 3. Regulované obchodní

Více

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 Obsah Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 KAPITOLA I Banka jako podnikatel... 15 1 Pojem a prameny práva... 15 2 Bankovní licence... 17 3 Organizace banky... 19 4 Provozní požadavky... 23 A.

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond. Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014 Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů Eva Šafářová Březen 2014 Obsah 1) Legislativa spotřebitelských úvěrů 2) Na co si dát pozor při sjednávání spotřebitelského úvěru 3) Dohled

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb. NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb.,

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne 2013 kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

Zákon o spotřebitelském úvěru

Zákon o spotřebitelském úvěru KOMENTÁŘE WOLTERS KLUWER Zákon o spotřebitelském úvěru Komentář Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Lukáš Vacek Zákon o spotřebitelském úvěru Komentář Vzor citace: VACEK, L. Zákon o

Více

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po Strana 7038 Sbírka zákonů č. 433 / 2009 433 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009 ozpůsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm.

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná Nový občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ Ustanovení společná, přechodná a závěrečná Hlava I Ustanovení společná Díl 2 Závěrečná ustanovení 3080 Zrušuje se: 1. Zákon č.

Více

NEWSLETTER 1/2015. Vážení,

NEWSLETTER 1/2015. Vážení, NEWSLETTER 1/2015 NEWSLETTER 1/2015 Vážení, obracíme se na Vás se stručným shrnutím změn v níže uvedených právních oblastech, které považujeme pro počátek roku 2015 za zásadní. I. Občanské a obchodní právo

Více

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

Bulletin BBH. Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti. červenec & srpen 2014

Bulletin BBH. Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti. červenec & srpen 2014 Bulletin BBH Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti červenec & srpen 2014 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy...2 2. Investiční fondy...3 3. Bankovnictví a platební systémy...4

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 22/2014 Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Účelem tohoto vnitřního předpisu je poskytnutí základních informací

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Ing. Jan Gregor Ministerstvo financí Stát a územní samosprávné celky dbají o zdravé a udržitelné veřejné

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití Městské zastupitelstvo podle 14, odst. 1, písm. e a podle 36, odst. 1, písm. f zákona o obcích č. 367/90 Sb. v platném

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. SRPNA 2013 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořicí vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č..

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č.. S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního programu města Hrádek nad Nisou pro rok 2015, Podprogram. schválená Radou/Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne usnesením č. Smluvní

Více

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 8 Ročník 2003 Vydáno dne 17. června 2003 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 10. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. června 2003 o způsobu provádění operací České národní banky na peněžním trhu

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU. Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015

NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU. Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015 NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015 HORKÉ LEGISLATIVNÍ LÉTO 2015 návrh zákon o úvěru pro spotřebitele novela zákona o podnikání na kapitálovém

Více

Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD)

Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD) Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD) Na otázky odpověděl: [...] Otázka č. 1): Považujete za vhodné, aby byly informační povinnosti věřitele vůči dlužníkovi

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41) 31.10.2014 L 311/23 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41) RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY, s ohledem na nařízení Rady (EU)

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tato pravidla upravují podmínky přijetí Exchange traded funds (dále jen ETF ) k obchodování

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

9. Přednáška Česká národní banka

9. Přednáška Česká národní banka 9. Přednáška Česká národní banka Česká národní banka ústřední banka České republiky, - zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance (novela č. 257/2004 Sb.). hlavní cíl CENOVÁ STABILITA, Další cíle: podpora

Více

Ekonomika a řízení bank. zimní semestr 2007. Regulace bank. Přednáška 10

Ekonomika a řízení bank. zimní semestr 2007. Regulace bank. Přednáška 10 Ekonomika a řízení bank zimní semestr 2007 Regulace bank Přednáška 10 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra financí a finančních služeb telefon: 210 088 830 Bořivoj Pražák UČO 5947 borivoj.prazak@mymail.cz

Více

Návrh. ZÁKON ze dne... 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o úvěru pro spotřebitele

Návrh. ZÁKON ze dne... 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o úvěru pro spotřebitele IIIb. Návrh ZÁKON ze dne... 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o úvěru pro spotřebitele Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o České

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007)

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Operační program Podnikání a inovace Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013.

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. PRO FYZICKÉ OSOBY Část I.: STAVEBNÍ SPOŘENÍ 1. VKLADY 1.1. UZAVŘENÍ SMLOUVY Cena v Kč 1.1.1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření na pobočce České spořitelny

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s.

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů VYHLÁŠKA ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů Česká národní banka stanoví podle 32 odst. 2 a 45 odst. 2 zákona č. 190/2004

Více

Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční zástavní listy s

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

Nový režim pro hypoteční trhy

Nový režim pro hypoteční trhy Bulletin BBH Právní aktuality Nový režim pro hypoteční trhy březen 2014 Obsah Shrnutí... 2 1. Působnost... 3 2. Pravidla pro poskytování úvěrů na bydlení... 3 3. Zprostředkování a poradenství... 4 4. Požadavky

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 22 písm. e) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance:

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 22 písm. e) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance: Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2006 o podmínkách, za kterých lze reprodukovat bankovky, mince, šeky, cenné papíry a platební karty a vyrábět předměty, které je úpravou napodobují Česká národní banka stanoví podle

Více

Srovnání dopadů dle typu fondu

Srovnání dopadů dle typu fondu Srovnání dopadů dle typu fondu (Komparace hlavních institutů české regulace a regulace dle typu fondu) Fondy kolektivního investování Oprávněnost rozhodný limit n/a povinnost disponovat povolení bez ohledu

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Právní aktuality - Finanční trh. Bulletin září & říjen 2009

Právní aktuality - Finanční trh. Bulletin září & říjen 2009 Právní aktuality - Finanční trh Bulletin září & říjen 2009 Obsah: 1. Investiční nástroje, komodity a trhy 2. Kolektivní investování 3. Bankovnictví a platební systémy 4. Pojišťovnictví a penzijní fondy

Více

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Pokrytí: Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do

Více

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz U s n e s e n í Evidenční číslo: 1589/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

Současné výzvy v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem v EU

Současné výzvy v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem v EU Současné výzvy v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem v EU Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovnírady ČNB Strategie Evropa 2020: novévýzvy, příležitosti a hrozby pro ekonomiku EU 22. září2010

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014 Elektronický podpis - 18.2.2015 KUMSX01GP2L8 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů, přikládají se a) notářský

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. DUBNA 2015 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin, se zrušuje.

Nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin, se zrušuje. Přehled nejdůležitějších právních předpisů vyšlých ve Sbírce zákonů v období červenec září 2014 z pohledu podnikatelských aktivit OSVČ a obchodních společností Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu

Více

o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu

o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu 215/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2012 o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu Česká národní banka stanoví podle 170 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 31. května 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VYHLÁŠKA. ze dne 31. května 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 347 VYHLÁŠKA ze dne 31. května 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech Česká národní banka stanoví podle 34 k provedení 21 odst. 5, 22 odst. 6, 24 odst. 2, 25 odst.

Více