Terra Group Investment, a.s. Korespondenční a kontaktní adresa: Karolíny Světlé 716/1, Brno telefon:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Terra Group Investment, a.s. Korespondenční a kontaktní adresa: Karolíny Světlé 716/1, Brno telefon:"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A VÝZVA K ÚČASTI V ELEKTRONICKÉ AUKCI Druh zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu v předpokládané hodnotě Kč NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Nákup elektrické energie a zemního plynu pro koncového odběratele: Obec Velký Beranov a příspěvková organizace v celkovém objemu: elektrická energie NN: 335 MWh plyn MO: 567 MWh plyn SO: 760 MWh CPV kód předmětu veřejné zakázky (elektronické aukce): elektrická energie zemní plyn Dodavatelé berou na vědomí, že tato veřejná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu, která je v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejných zakázkách ), vyloučena z působnosti zákona o veřejných zakázkách, a že v zadávacím řízení nebude postupováno podle zákona o veřejných zakázkách, s výjimkou ustanovení 6 zákona o veřejných zakázkách. V zadávacím řízení bude v souladu s ustanovením 96 a násl. zákona o veřejných zakázkách využita elektronická aukce (dále jen e-aukce ) jako prostředek pro hodnocení nabídek. ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY viz. Příloha č.1_specifikace veřejné zakázky stránka 1 z 8

2 ORGANIZÁTOR E-AUKCE Sídlem: Slavníkova 2357/9, Praha 6 Břevnov IČ: DIČ: CZ Zastoupená.: Ing. Petr Částek, předseda představenstva Jiří Hofírek, člen představenstva Kontaktní osoba/administrátor e-aukce: Monika Prudíková tel: , Organizátor realizuje veřejnou zakázku e-aukci na základě pověření jednotlivých zadavatelů odběratelů elektrické energie a a/nebo plynu. 1. PŘEDMĚT A MÍSTO PLNĚNÍ Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny a/anebo zemního plynu do odběrných míst pověřujících zadavatelů s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy a zemní plyn včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen energetický zákon ) a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou a zemním plynem a zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu s elektřinou a zemním plynem a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška ERÚ ) a dalších prováděcích vyhlášek k energetickému zákonu (dále také jen dodávka ) Dodávka elektrické energie V hladině nízkého napětí (NN) Celkový předpokládaný odběr elektrické energie: 335 MWh Celkový počet odběrných míst: 17 OPM Období dodávky a specifikace odběrných míst jsou uvedeny v Příloze č. 1_specifikace veřejné zakázky. stránka 2 z 8

3 Předmětem plnění je i zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb Místem plnění veřejné zakázky jsou odběrná místa zadavatelů Dodávka zemního plynu v kategorii maloodběr V kategorii maloodběr (MO) Celkový předpokládaný odběr zemního plynu: 567 MWh Celkový počet odběrných míst: 5 OPM Období dodávky a specifikace odběrných míst jsou uvedeny v Příloze č. 1_specifikace veřejné zakázky Předmětem plnění je i zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb Místem plnění veřejné zakázky jsou odběrná místa zadavatelů Dodávka zemního plynu v kategorii středoodběr V kategorii středoodběr (SO) Celkový předpokládaný odběr zemního plynu: 760 MWh Celkový počet odběrných míst: 1 OPM Období dodávky a specifikace odběrných míst jsou uvedeny v Příloze č. 1_specifikace veřejné zakázky Předmětem plnění je i zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb Místem plnění veřejné zakázky jsou odběrná místa zadavatelů. stránka 3 z 8

4 2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY 2.1. Pro odběr ze sítě NN a zemního plynu bude uváděna nabídková cena celkového objemu elektrické energie a zemního plynu v Kč Kapacitní složka ceny bude 0 Kč, měsíční poplatek bude 0 Kč. Předmětem soutěže je cena za MWh Jednotkové ceny za dodávku silové elektřiny a zemního plynu budou součástí nabídky jakožto ceny soutěžící a závazné Jednotkové ceny budou stanoveny bez DPH a musí obsahovat veškeré náklady na realizaci veřejné zakázky v místě plnění Zadavatel nebude hradit žádné zvláštní poplatky ani jiné platby v souvislosti s uzavřením smlouvy s vítězným dodavatelem, vyjma poplatků a daní stanovených právním předpisem Nabídková cena bez DPH pro dodávky elektrické energie v hladině NN, bude stanovena jako součet součinu nabídkových jednotkových cen o celkovém objemu 335 MWh, s ohledem na distribuční sazby a tarify, a plánovaného množství jednotek, v těchto distribučních sazbách a tarifech, a ceny stálých plateb za všechny odběrná místa v síti NN Nabídková cena bez DPH pro dodávky zemního plynu - maloodběr bude stanovena jako součet součinu jednotkových nabídkových cen o celkovém objemu 567 MWh, s ohledem na plánované množství jednotek a ceny stálých plateb za všechna odběrná místa Nabídková cena bez DPH pro dodávky zemního plynu - středoodběr bude stanovena jako součet součinu jednotkových nabídkových cen o celkovém objemu 760 MWh, s ohledem na plánované množství jednotek a ceny stálých plateb za všechna odběrná místa Organizátor, ani pověřující zadavatel, nepožadují po dodavateli splnění kvalifikačních předpokladů, nicméně vybraný vítězný dodavatel bude muset, bude-li to pověřující zadavatel vyžadovat, předložit zadavateli následující doklady: a) Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle ust. 53 zákona v rozsahu požadovaném zadavatelem; b) Předložení platné kopie rozhodnutí o udělení licence na obchod s elektřinou dle energetického zákona a vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 426/2005 Sb., stránka 4 z 8

5 o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů. Nedodá-li dodavatel před podpisem sdružené smlouvy zadavatelem na žádost zadavatele vybraný dodavatel výše uvedené doklady, může být ze zadávacího řízení vyloučen. 3. OBCHODNÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Jednotlivý pověřující zadavatel uzavře s vítězným dodavatelem veřejné zakázky jednu dodavatelskou smlouvu pro všechna svá odběrná místa v hladině NN a pro všechna svá odběrná místa zemního plynu v kategorii maloodběr a středoodběr, spadající do rozsahu veřejné zakázky. Vítězem celkové zakázky může být tedy pouze jeden dodavatel pro všechna odběrná místa, spadající do rozsahu veřejné zakázky Smlouvy s dodavatelem se uzavírají na dobu určitou a to dle čl. 1.1 a 1.2 této zadávací dokumentace bez možnosti automatického prodlužování Cena za sdružené služby dodávky elektřiny v hladině NN a sdružené služby dodávky zemního plynu v kategorii maloodběr a středoodběr bude hrazena v režimu dle návrhu zadavatele Dodavatel bude vystavovat jednotlivému zadavateli souhrnnou fakturu i předpis zálohových plateb za všechna jeho odběrná místa s přiloženým vyúčtováním jednotlivých odběrných míst Zadavatel může požadovat a dodavatel se pro tento případ zavazuje zasílat veškeré vyúčtování a fakturaci formou elektronických prostředků V případě zrušení odběrného místa, zejména z důvodu převodu vlastnických práv k odběrnému místu, odstranění odběrného místa, demolice, zničení živelnou pohromou, je zadavatel oprávněn ukončit smluvní vztah s dodavatelem k danému odběrnému místu nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení dodavateli o zrušení odběrného místa, a to bez nároku na finanční kompenzaci ze strany dodavatele. Zadavatel je oprávněn ukončit smluvní vztah s dodavatelem dále v případě opakovaného přerušení dodávek do odběrných míst zadavatele, technických problémů v dodávkách či z důvodu ztráty způsobilosti či kvalifikačních předpokladů dodavatele, a to bez nároku na finanční kompenzaci ze strany dodavatele a bez jakékoliv smluvní sankce. stránka 5 z 8

6 Smluvní vztahy u stávajících dodavatelů budou ukončeny ze strany Organizátora, dodavatel se přihlásí k požadovaným termínům uvedených v Příloze č. 1_specifikace veřejné zakázky Z důvodu provozních potřeb se může v průběhu smluvního období počet měřících nebo odběrných míst zadavatele změnit, a to jak zrušením stávajících, tak zřízením nových odběrných míst. Dodavatel bude i pro tyto případy garantovat nabídnuté jednotkové ceny a neprodleně po oznámení o zřízení nového odběrného místa zahájí dodávku sdružených služeb za podmínek sjednaných v rámci předmětné veřejné zakázky Dodavatel poskytne po skončení období plnění této veřejné zakázky Organizátorovi e- aukce na základě jeho požadavku soubor dat v elektronické podobě, obsahující kompletní údaje o realizované dodávce elektřiny a zemního plynu v rozsahu fakturačních dokladů za celé období dodávky Dodavatel si nebude nárokovat jakékoli sankce za překročení či neodebrání předpokládaného množství odběru silové elektřiny a zemního plynu. Sankcí se rozumí rovněž navýšení smluvní ceny sjednané v dodavatelské smlouvě na základě výsledku elektronické aukce Zadavatelé mohou požadovat a Dodavatel se zavazuje poskytnout fakturaci na základě samoodečtů zaslaných Zadavatelem na uvedenou mailovou adresu. Tato fakturace je bez dalších poplatků, je tedy zcela zdarma. Zadavatelé zároveň mohou požadovat od upuštění platby záloh, pokud budou samoodečty zasílat v pravidelném a ve smlouvě uvedeném cyklu Zadavatelé požadují uvedení kontaktní osoby u dodavatele Organizátor se zavazuje dodržet výši celkového předpokládaného objemu uvedeného v Příloze č.1_specifikace veřejné zakázky s 10% tolerancí, popř. nedodaný objem nahradit. 4. PODMÍNKY PRO ÚČAST V E-AUKCI 4.1. Požadavky pro účast v e-aukci Lhůta pro přihlášení dodavatelů k účasti v elektronické aukci dle podmínek této zadávací dokumentace končí v 16 hod. Přihlášku zašle dodavatel nejpozději stránka 6 z 8

7 do stanoveného termínu na poté bude vyzván v rámci zadávacího kola k doplnění všech požadovaných podkladů Dodavatel doloží v elektronické podobě na ovou adresu nejpozději do ukončení zadávacího kola e-aukce tyto dokumenty: - Vzorový závazný návrh smlouvy o sdružených službách dodávky elektrické energie a zemního plynu podepsaný oprávněnou osobou (oprávněnými osobami) pro hladinu NN, a zemního plynu, v němž budou uvedeny nabídkové ceny zpracované v souladu s čl. 2, které následně zadá jako vstupní ceny do elektronické aukce Lhůta, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázáni, končí Organizátor poskytne odpovědi na dotazy ohledně veřejné zakázky em, a to nejpozději do 3 dnů od jejich doručení. 5. KRITÉRIA HODNOCENÍ NABÍDKY 5.1. Organizátor se rozhodl hodnotit nabídky dodavatelů podle kritéria nejnižší nabídkové ceny, s využitím elektronické aukce v souladu s 96 a 97 zákona. Nabídkové ceny veřejné zakázky budou stanoveny v Kč bez DPH jako součin nabídkové ceny za jednotku a plánovaného množství dodávky dle této zadávací dokumentace. Předmětem hodnocení bude celková nabídková cena zpracovaná v souladu s článkem 2 této zadávací dokumentace Soutěžní/ ostré kolo on-line výběrového řízení bude probíhat 15 minut. Ostré kolo e- aukce se automaticky prodlužuje o 2 minuty při změně minimální ceny kterékoliv položky v posledních 2 minutách základní části ostrého kola. Administrátor má právo v případě potřeby rozhodnout o individuálním prodloužení, respektive ukončení e-aukce. K prodloužení dojde také v případě, že uchazeč jakýmkoliv zlepšením hodnoty některé z položek dosáhne svou celkovou nabídkou na 1. pořadí Minimální a maximální krok pro změny nabídek: Minimální krok pro snížení nabídky je 1 Kč z jednotkové ceny dražené položky toho kterého Dodavatele u jednotlivé položky. Maximální krok pro snížení nabídky je 50 Kč z jednotkové aktuální dražené ceny u jednotlivé položky. Soutěžící dodavatel nemůže při snižování nabídky u jednotlivých položek zadat hodnotu, kterou již před tím zadal jiný soutěžící dodavatel. stránka 7 z 8

8 Jediným kritériem pro výběr dodavatele u tohoto zadávacího řízení je nejnižší nabídková cena. 6. TERMÍN ÚČASTI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ a) Termín přihlášení dodavatelů do elektronické aukce je do , do 16:00 hod. b) Zadávací kolo (kontrola vzorových dodavatelských smluv, zadání vyvolávací ceny dodavatelem do aukčního portálu) od , 9:00 hod do , 16:00 hod. c) Aukce začíná dne v 12:00 hod do jejího skončení. d) Administrátor může změnit termín konání výběrového řízení účasti, pokud je to v zájmu dosažení maximálního výnosu (úspory) pro Zadavatele nebo z důvodu technických omezení, která by mohla narušit rovnost podmínek, či by jinak mohla vést k narušení rovných podmínek výběrového řízení. 7. DALŠÍ UJEDNÁNÍ Zadavatel si vyhrazuje právo měnit zadávací podmínky k této zakázce v průběhu běhu lhůty pro podání nabídek, přičemž o této změně bude informovat formou oznámení dodatečných informací k zadávacím podmínkám veškeré dodavatele, kteří si vyžádali zadávací dokumentaci. Organizátor je zadavatelem pověřen k provádění změn v zadávacích podmínkách. Při změně zadávacích podmínek bude organizátor přihlížet k možnosti dodavatelů reagovat včas na provedené změny případným dostatečným prodloužením lhůty pro podání nabídek. Organizátor e-aukce působí pouze jako zprostředkovatel obchodního procesu pomocí elektronické aukce mezi Zadavatelem a Dodavatelem a nenese žádnou zodpovědnost za uzavřený obchodní vztah mezi Zadavatelem a Dodavatelem. stránka 8 z 8

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Nákup elektrické energie a zemního plynu pro nezávislé sdružení obcí a příspěvkových organizací

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Nákup elektrické energie a zemního plynu pro nezávislé sdružení obcí a příspěvkových organizací ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A VÝZVA K ÚČ ASTI V ELEKTRONICKÉ AUKCI Podlimitní veřejnou zakázku realizované výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ust. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky elektrické energie pro Domov pro seniory Podbořany (dále jen veřejná zakázka )

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky elektrické energie pro Domov pro seniory Podbořany (dále jen veřejná zakázka ) Zadávací dokumentace a výzva k účasti v elektronické aukci veřejné zakázky malého rozsahu realizované výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ust. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Klimkovice a jeho organizace na rok 2016

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Klimkovice a jeho organizace na rok 2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu realizované výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ust. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Druh zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu v předpokládané hodnotě 240.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Druh zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu v předpokládané hodnotě 240. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Druh zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu v předpokládané hodnotě 240.227,- Kč Zadavatel město Pečky tímto v souladu s vnitřní směrnicí zadavatele

Více

VÝZVA K ÚČASTI V ELEKTRONICKÉ SOUTĚŽI VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K ÚČASTI V ELEKTRONICKÉ SOUTĚŽI VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K ÚČASTI V ELEKTRONICKÉ SOUTĚŽI VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Město Klobouky u Brna tímto činí následující k veřejné zakázce specifikované níže. Druh zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu

Více

Zadavatel rozhodl, že v souladu s 18 odst. 5 zákona není tato veřejná zakázka zadávána podle zákona.

Zadavatel rozhodl, že v souladu s 18 odst. 5 zákona není tato veřejná zakázka zadávána podle zákona. Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu realizované výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ust. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Dodávka elektrické energie pro město Hartmanice

Dodávka elektrické energie pro město Hartmanice datum zveřejnění: 16.10.2013 VÝZVA VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů) ke zjednodušenému podlimitnímu řízení dle 38 zákona č.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Druh zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu v předpokládané hodnotě

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Druh zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu v předpokládané hodnotě VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Druh zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu v předpokládané hodnotě 1.401.710,- Kč Zadavatel město Pečky tímto v souladu s vnitřní směrnicí zadavatele

Více

Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Městys Cerhenice (dále jen veřejná zakázka )

Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Městys Cerhenice (dále jen veřejná zakázka ) Zadávací dokumentace a výzva k účasti v elektronické aukci veřejné zakázky malého rozsahu realizované výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ust. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Nemocnice s poliklinikou v Semilech

Nemocnice s poliklinikou v Semilech Zadávací dokumentace a výzva k účasti v elektronické aukci veřejné zakázky malého rozsahu realizované výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ust. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VÝZVA K ÚČASTI V ELEKTRONICKÉ AUKCI VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Druh zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu v předpokládané hodnotě

VÝZVA K ÚČASTI V ELEKTRONICKÉ AUKCI VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Druh zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu v předpokládané hodnotě VÝZVA K ÚČASTI V ELEKTRONICKÉ AUKCI VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Druh zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu v předpokládané hodnotě 1.401.710,- Kč Zadavatel město Pečky tímto v souladu s vnitřní směrnicí

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Obec Petrovice u Karviné

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Obec Petrovice u Karviné ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky zadávané druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Sdružené

Více

Centrální zadavatel Město Železný Brod

Centrální zadavatel Město Železný Brod ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky zadávané druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Sdružené služby dodávky elektřiny pro město Planá nad Lužnicí a jeho příspěvkové organizace pro r. 2015

Sdružené služby dodávky elektřiny pro město Planá nad Lužnicí a jeho příspěvkové organizace pro r. 2015 Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky elektřiny pro město Planá nad Lužnicí a jeho příspěvkové organizace pro r.

Více

2. Předmět a místo plnění Předmětem veřejné zakázky je dodávka plynu do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) oprávněnému zákazníkovi.

2. Předmět a místo plnění Předmětem veřejné zakázky je dodávka plynu do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) oprávněnému zákazníkovi. Rada městské části Brno-Jundrov vypisuje výběrové řízení na Veřejnou zakázku malého rozsahu Sdružené služby dodávky zemního plynu pro období 1.1.2013 31.12.2013 1. Identifikační údaje zadavatele Statutární

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky realizované druhem otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách /dále jen zákon /

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky realizované druhem otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách /dále jen zákon / ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky realizované druhem otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách /dále jen zákon / Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu

Více

Uzance průmyslových a ostatních komodit elektřina

Uzance průmyslových a ostatních komodit elektřina Uzance průmyslových a ostatních komodit elektřina Předmět a místo plnění Předmětem burzovního obchodu je fyzická dodávka elektřiny do odběrných míst zájemce s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační

Více

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Název veřejné zakázky: Dodávka zemního plynu pro město Petřvald a jeho příspěvkové organizace Centrální zadavatel: Název: Město Petřvald Sídlo:

Více

Centrální zadavatel. Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky elektrické energie pro. město Česká Lípa

Centrální zadavatel. Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky elektrické energie pro. město Česká Lípa ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky zadávané druhem otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky elektrické

Více

Veřejná zakázka Dodávka zemního plynu pro město Králíky, jeho příspěvkové organizace a obchodní společnost, kterou město Králíky zřídilo VÝZVA

Veřejná zakázka Dodávka zemního plynu pro město Králíky, jeho příspěvkové organizace a obchodní společnost, kterou město Králíky zřídilo VÝZVA VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku zadávanou v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle 25 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Název veřejné zakázky: Dodávka zemního

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Veselí nad Moravou (dále jen veřejná zakázka )

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Veselí nad Moravou (dále jen veřejná zakázka ) Výzva k podání nabídek obsahující současně ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce zadávané druhem zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Veřejná zakázka Dodávka elektřiny pro město Petřvald a jeho příspěvkové organizace

Veřejná zakázka Dodávka elektřiny pro město Petřvald a jeho příspěvkové organizace Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku zadávanou v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle 25 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Název veřejné zakázky: Dodávka elektřiny

Více

Centrální zadavatel město Semily

Centrální zadavatel město Semily Výzva k zahájení zadávacího řízení a Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky realizované druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách /dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Výběr dodavatele

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky elektrické energie pro Mikroregion Střední Haná na rok 2014

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky elektrické energie pro Mikroregion Střední Haná na rok 2014 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky zadávané druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Sdružené

Více

Název veřejné zakázky: Dodávka zemního plynu pro město Králíky, jeho příspěvkové organizace a obchodní společnost, kterou město Králíky zřídilo

Název veřejné zakázky: Dodávka zemního plynu pro město Králíky, jeho příspěvkové organizace a obchodní společnost, kterou město Králíky zřídilo VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku zadávanou v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na základě 25 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Název veřejné zakázky: Dodávka

Více

Sdružené služby dodávky elektřiny pro město Petřvald a jeho příspěvkové organizace

Sdružené služby dodávky elektřiny pro město Petřvald a jeho příspěvkové organizace VÝZVA k podání nabídky a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v rámci zjednodušeného podlimitního řízení v souladu 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Název veřejné zakázky:

Více

Centrální zadavatel Statutární město Ostrava

Centrální zadavatel Statutární město Ostrava ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky zadávané druhem otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Centrální zadavatel veřejné zakázky: statutární město Ostrava Sídlo: Prokešovo nám. 8, Ostrava, PSČ

Centrální zadavatel veřejné zakázky: statutární město Ostrava Sídlo: Prokešovo nám. 8, Ostrava, PSČ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky zadávané druhem otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické

Více

Sdružené služby dodávky elektřiny pro město Petřvald a jeho příspěvkové organizace

Sdružené služby dodávky elektřiny pro město Petřvald a jeho příspěvkové organizace VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku zadávanou v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na základě 25 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Název veřejné zakázky: Sdružené

Více

Centrální zadavatel Město Česká Třebová

Centrální zadavatel Město Česká Třebová ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky zadávané druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Teplo Přerov a.s. na rok 2013

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Teplo Přerov a.s. na rok 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky zadávané druhem zjednodušeného řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky

Více

l... 20fyCJorcPj/lojou rosek a.s. " KONFIRMACE SMLOUVY O DODÁVCE I SMLOUVY O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY A.

l... 20fyCJorcPj/lojou rosek a.s.  KONFIRMACE SMLOUVY O DODÁVCE I SMLOUVY O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY A. I 20fyCJorcPj/lojou KONFIRMACE SMLOUVY O DODÁVCE I SMLOUVY O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY uzavřená níže uvedeného dne mezi dále uvedenými smluvními stranami podle 757 zák. Č. 89/202 Sb., občanský zákoník

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na dodávky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na dodávky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na dodávky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické

Více

Smlouva, ^ ^ rok SMLUVNÍ STRANY

Smlouva, ^ ^ rok SMLUVNÍ STRANY KUMSP00RN4BU ímobavsiibsi.bxiský ícřai - ť-.y.jskv oiw-?5to MLOUVY (DODATKU i _. -

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v rámci otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v rámci otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v rámci otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Název veřejné zakázky: Dodávka elektřiny pro statutární

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek obsahující současně ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce zadávané druhem zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání

o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání C 1 6Q/&OO/IOU KUÍ1SP08U7CWQ o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj Se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrák,

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro. Město Polná. (dále jen veřejná zakázka )

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro. Město Polná. (dále jen veřejná zakázka ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky zadávané druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro veřejnou zakázku na dodávky Sdružené služby dodávky zemního

Více

Sdružené služby dodávky elektrické energie pro Úřad městské části Praha 9

Sdružené služby dodávky elektrické energie pro Úřad městské části Praha 9 Centrální zadavatel: ve spolupráci s Vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku Název veřejné zakázky Sdružené služby dodávky elektrické energie pro Úřad městské části Praha 9 Zadávanou druhem zjednodušeného

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY VMP - DODÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO ROK 2011

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY VMP - DODÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO ROK 2011 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY VMP - DODÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO ROK 2011 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VMP - dodávka elektrické energie pro rok 2011 Zadavatel ve smyslu 2, odst. 2, písm.

Více

CEJIZA. Odůvodnění veřejné zakázky. dle 156 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

CEJIZA. Odůvodnění veřejné zakázky. dle 156 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) CEJIZA Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném

Více

Veřejná zakázka Dodávka zemního plynu pro Město Golčův Jeníkov a jeho příspěvkové organizace

Veřejná zakázka Dodávka zemního plynu pro Město Golčův Jeníkov a jeho příspěvkové organizace VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku zadávanou v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na základě 25 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Název veřejné zakázky: Dodávka

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, A.S. Zadávací dokumentace VEŘEJNÁ ZAKÁZKA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO OBDOBÍ OD 1.4.2013 DO 31.3.2014 ( DODÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE ) DLE 44 ZÁKONA

Více

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky. Zemní plyn

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky. Zemní plyn Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 656 91 Brno, Pekařská 53, Česká republika tel.: 00420 543 181 111, fax: 00420 543 182 002 Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky Zemní plyn dle ust. 44 a násl. zákona

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu. ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu. ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor Zastoupený: Ing. Lenkou Horejskovou místostarostkou města IČ: 00253014 DIČ: CZ00253014 NÁZEV

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2 K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE dle 49 odst. 4 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ),

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2 K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE dle 49 odst. 4 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2 K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE dle 49 odst. 4 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), Název veřejné zakázky: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Více

Zadávací dokumentace a výzva k účasti v elektronické aukci

Zadávací dokumentace a výzva k účasti v elektronické aukci Zadávací dokumentace a výzva k účasti v elektronické aukci veřejné zakázky malého rozsahu realizované výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ust. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny - typ MO

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny - typ MO Strana 1 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny - typ MO č. SoSSE/522978 uzavřená mezi: Obchodníkem s elektřinou (na straně jedné): Pražská energetika, a.s. sídlo: Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a výzva k účasti v elektronické aukci

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a výzva k účasti v elektronické aukci ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a výzva k účasti v elektronické aukci veřejné zakázky malého rozsahu realizované výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ust. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu

Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu pro středního odběratele (SO) uzavřená podle zákona č.458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický

Více

Č.j.: 2016/051425/CNB/420

Č.j.: 2016/051425/CNB/420 Č.j.: 2016/051425/CNB/420 Odůvodnění veřejné zakázky na dodávky dle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Dodávky elektřiny a zemního plynu pro

Více

Výzva k podání nabídek. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Sídlo: Líšeňská 2657/33a, Brno - Líšeň

Výzva k podání nabídek. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Sídlo: Líšeňská 2657/33a, Brno - Líšeň Výzva k podání nabídek Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Sídlo: Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno - Líšeň Vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VŘ Informační a ekonomický software 1 Identifikační

Více

Název: Nemocnice s poliklinikou Havířov,

Název: Nemocnice s poliklinikou Havířov, VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu nabídku podanou podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) s využitím elektronického

Více

Rekonstrukce kotelny ZŠ Mysločovice

Rekonstrukce kotelny ZŠ Mysločovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem Rekonstrukce kotelny ZŠ Mysločovice zadávanou jako zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A SPECIFIKACE ZADÁNÍ ELEKTRONICKÉ AUKCE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A SPECIFIKACE ZADÁNÍ ELEKTRONICKÉ AUKCE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A SPECIFIKACE ZADÁNÍ ELEKTRONICKÉ AUKCE podlimitní veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení při zachování principů stanovených ve smyslu

Více

CZ.1.07/3.1.00/50.0025

CZ.1.07/3.1.00/50.0025 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Smlouva o připojení a poskytování distribuce elektřiny do odběrného zařízení k lokální distribuční soustavě ze sítí NN

Smlouva o připojení a poskytování distribuce elektřiny do odběrného zařízení k lokální distribuční soustavě ze sítí NN IČ: 276 43 191 www.forumliberec.cz/lds Smlouva o připojení a poskytování distribuce elektřiny do odběrného zařízení k lokální distribuční soustavě ze sítí NN Č. smlouvy: číslo uzavřená mezi: Provozovatel

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Rámcová smlouva na poskytování mobilních datových přenosů pro notebooky Identifikační

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Kontaktní osoba: Eva Širůčková, Peter Safko Tel./Fax: 267 994 450, 267 994 475 / 272 936 597 E-mail: eva.siruckova@sfzp.cz, peter.safko@sfzp.cz Č. j.: SFZP 054634/2013 Číslo zakázky: 14/2013 Datum: 17.

Více

Obec Býčkovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

Obec Býčkovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ Obec Býčkovice Býčkovice 57 Č. j.: 133/2016-1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) na

Více

Zprostředkování obchodu s elektrickou energií a výběr dodavatele elektrické energie na komoditní burze

Zprostředkování obchodu s elektrickou energií a výběr dodavatele elektrické energie na komoditní burze Výběrové řízení formou poptávky na zprostředkování obchodu s elektrickou energií a výběr dodavatele elektrické energie M Ě S T O S O K O L O V 1. Zadavatel: Vás poptává k podání nabídek na veřejnou zakázku

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky SD11/2013 Název zakázky: Stavební práce Předmět zakázky: Výměna střešní krytiny a klempířských prvků na budově ŠD Typ zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu (dále

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Rozšíření

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem Bezbariérové chodníky Mysločovice úsek č.1, úsek č.2 a úsek č.5, etapa č.5 zadávanou jako zakázka

Více

Město Borohrádek. Husova 240, Borohrádek Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku

Město Borohrádek. Husova 240, Borohrádek Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku Město Borohrádek Husova 240, Borohrádek 517 24 Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku Dodávka elektrické energie pro Město Borohrádek a jím zřízené příspěvkové organizace na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

MĚSTO HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU náměstí Míru 22, Hrušovany nad Jevišovkou

MĚSTO HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU náměstí Míru 22, Hrušovany nad Jevišovkou MĚSTO HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU náměstí Míru 22, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku Dodávka plynu pro Město Hrušovany nad Jevišovkou a jím

Více

Bc. Vladimíra Priputenová, ředitelka mateřské školy

Bc. Vladimíra Priputenová, ředitelka mateřské školy Dodávka 4 konvektomatů pro jídelny MŠ v Trutnově Systémové číslo VZ: P16V00000004 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zadavatele: Mateřská škola, Trutnov, Komenského 485 Sídlo: Komenského 485, Trutnov Horní Předměstí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY VMP - DODÁVKA ZEMNÍHO PLYNU PRO ROK 2011

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY VMP - DODÁVKA ZEMNÍHO PLYNU PRO ROK 2011 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY VMP - DODÁVKA ZEMNÍHO PLYNU PRO ROK 2011 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VMP - dodávka zemního plynu pro rok 2011 Zadavatel ve smyslu 2, odst. 2, písm. b) zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu realizované výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ust. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta 128 43 PRAHA 2 - Albertov 6 +42 2 2491 9868 fax: +42 2 21952174 JMÉNO FIRMY ADRESA adresa Naše Č.j.: PID: UK 13- V Praze dne Vyřizuje: ing.bečvář Telefon:

Více

V Praze dne 25.01.2011 Č.j.: 00012/11/AV

V Praze dne 25.01.2011 Č.j.: 00012/11/AV V Praze dne 25.01.2011 Č.j.: 00012/11/AV Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky podle 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (veřejná zakázka malého

Více

VÝZVA. Multifunkční objekt dětí a mládeže v Krasově

VÝZVA. Multifunkční objekt dětí a mládeže v Krasově VÝZVA k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění * veřejná zakázka Multifunkční objekt dětí a mládeže

Více

Nákup elektrické energie pro Město Třeboň a jím zřizované příspěvkové organizace a založené společnosti na období 2016-2019 formou postupného nákupu

Nákup elektrické energie pro Město Třeboň a jím zřizované příspěvkové organizace a založené společnosti na období 2016-2019 formou postupného nákupu Zadávací dokumentace na nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v rámci otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Název veřejné zakázky: Nákup elektrické energie

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing. Jiřím Šulcem, předsedou Regionální rady bankovní spojení: Česká spořitelna,

Více

Novém Jičíně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Část A - Dodávka IT

Novém Jičíně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Část A - Dodávka IT Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace Jubilejní 484/3, 741 01 Nový Jičín Mgr. Ladislav Pospěch, ředitel 45214859 VŠEM DODAVATELŮM

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Zadavatel: Česká republika Ministerstvo Zemědělství, Krajská agentura pro zemědělství a venkov Praha a středočeský kraj Název veřejné zakázky: Zateplení a výměna výplní otvorů AZV Kutná Hora Sídlem: Slezská

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Na padesátém 81 100 82 Praha 10 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon Podrobné podmínky zadávací dokumentace Zadávací řízení: Podlimitní veřejná

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na dodávky obuvi je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem:

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: *MVCRX029XV9P* MVCRX029XV9P odbor veřejných zakázek a centrálních nákupů náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV- 15358-3/VZ-2015 prvotní identifikátor Praha 3. února 2015 Přílohy: 1 Výzva k podání

Více

NÁDOBY NA BIOODPAD V OBCI TRŠICE

NÁDOBY NA BIOODPAD V OBCI TRŠICE OBEC TRŠICE Zadávací dokumentace na dodávky pro projekt NÁDOBY NA BIOODPAD V OBCI TRŠICE 1. Identifikační údaje zadavatele, základní parametry výběrového řízení 1.1. Identifikační údaje zadavatele Obec

Více

Sdružené služby dodávky elektřiny pro město Pelhřimov a jeho příspěvkové organizace

Sdružené služby dodávky elektřiny pro město Pelhřimov a jeho příspěvkové organizace Zadávací dokumentace na nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v rámci otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky

Více

Rekonstrukce části veřejného osvětlení v obci Blšany

Rekonstrukce části veřejného osvětlení v obci Blšany Rekonstrukce části veřejného osvětlení v obci Blšany Tento projekt je spolufinancován z programu obnovy venkova Ústeckého kraje pro rok 2015 Město Blšany vyhlašuje uzavřené poptávkové řízení na akci Rekonstrukce

Více

SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY PLYNU. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném.., oddíl., vložka. bankovní spojení:.číslo účtu/kód banky:./.

SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY PLYNU. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném.., oddíl., vložka. bankovní spojení:.číslo účtu/kód banky:./. SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY PLYNU Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají Smluvní strany OBCHODNÍK obchodní firma: sídlo: IČ:. DIČ:. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném.., oddíl., vložka.

Více

Výzva k podání nabídek. a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek. a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Sídlo: Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno - Líšeň Vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Nákup kamerové techniky

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) o nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Č.j. ORRI/24875-15/dagm ORRI/3430-2015 V Rumburku dne 17.07.2015 Projektová dokumentace zateplení budovy

Více

Název veřejné zakázky: MODERNIZACE VÝUKY FYZIKY a CHEMIE

Název veřejné zakázky: MODERNIZACE VÝUKY FYZIKY a CHEMIE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu realizované výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ust. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

2. POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

2. POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj Vás vyzývá v souladu s ustanovením 25 a

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Na veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v nadlimitním režimu při použití otevřeného řízení dle ustanovení 56, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ dle 38 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Realizace

Více

V Praze dne 10.02.2011 Č.j.: 00018/11/AV

V Praze dne 10.02.2011 Č.j.: 00018/11/AV V Praze dne 10.02.2011 Č.j.: 00018/11/AV Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky podle 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (veřejná zakázka malého

Více