Připomínky k první etapě tvorby strategického plánu rozvoje města Vsetína

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Připomínky k první etapě tvorby strategického plánu rozvoje města Vsetína"

Transkript

1 Připomínky k první etapě tvorby strategického plánu rozvoje města Vsetína Zasíláme připomínky k první verzi analytické části strategického plánu rozvoje města a prosíme o jejich zapracování do dokumentu. MUDr. Tomáš Husa RNDr. Karel Pavelka BcA. Michal Berg zastupitelé města Vsetína 1) Historické determinanty města (kapitola 1.1.) Do výčtu historických determinantnů navrhujeme přidat: historie tzv. valašských povstání v 17. století historii protinacistického odboje za druhé světové války 2) Obrázky 1 7 a 1 8 vzdělanostní struktura Vzhledem k tomu, že vzdělanostní struktura má vliv např. na zaměstnanost, bylo by vhodnější srovnávat nikoli s referenčními územími kraj a okres, ale s ostatními ORP ve zlínském kraji, jak je to u některých dalších srovnání v dokumentu 3) Bod 2.1 Podnikání a zaměstanost popis struktury vyjíždějících Zde při popisu podnikatelského prostředí by opět bylo vhodné srovnat hodnoty města Vsetína (vyjíždějící obyvatelé) s dalšími referenčními městy ve Zlínském kraji 4) Existující nástroje podpory Podnikatelský inkubátor V současnosti je vliv projektu podnikatelského inkubátoru na podporu podnikání velmi nízký. Podnikatelský inkubátor ve srovnání s jinými institucemi podobného typu nevyvíjí aktivity, které by měly přímý dopad na vznik nových firem ve městě, na rozvoj inovativního podnikání nebo na vznik nových pracovních míst. Existující infrastruktura inkubátoru je v tomto směru možné pouze označit za potenciální příležitost, ale nikoli jako dobře fungující nástroj podpory podnikání.

2 Jako vhodné intervence v oblasti podpory podnikání by strategický plán mohl obsahovat: aktivity zaměřené na studenty středních škol, které by jim představovaly možnosti volby kariéry v podobě podnikání, a i dalšími prostředky (besedy s podnikateli, workshopy, příměstské tábory pro podnikavou mádež, soutěže o nejlepší podnikatelský nápad) by vzbuzovaly zájem o podnikání a podnikavost obecně aktivity zaměřené na ženy na a po mateřské dovolené s cílem podnítit v nich zájem o drobné podnikání síťovací aktivity nejen pro podnikatele, ale pro šiřší spektrum odborníků a profesionálů, kteří by mohli sdílet zkušenosti. Taková setkání vytváří možnosti nových kontaktů a potenciálních podnikatelských příležitostí mentorský program pro podporu začínajících podnikatel a živnostníků V kostce se dá říct, že existující Podnikatelský inkubátor představuje vhodné hardware pro podporu podnikání, ale pro reálný vliv na tento sektor je potřeba jej naplnit i soft aktivitami, které budou reálně aktivně podnikavost podporovat, a budou mít měřitelné přínosy. 5) Cestovní ruch (kapitola 2.2) Zimní stadion, Sportovní hala a Areál Ohrada mají jen velmi nízký potenciál cestovního ruchu, mnohem logičtějí by bylo uvést je v oblasti volného času a sportu, protože slouží v podstatě výhradně občanům města Vsetína a nepředstavují ani potenciálně turistický cíl, s výjimkou návštěv fanoušků či účastníků sportovních soutěží i tyto jsou však spíše regionální úrovně. U kulturně historických předpokladů prosím o upřesnění pojmu, vsetínský zámek neobsahuje rozhlednu, ale vyhlídkovou věž. Zmiňovaný projekt Muzeum budoucnosti nebyl dříve z programu ROP podpořen, v tuto chvíli není jasné, zda je ještě platný, doporučujeme zkonzultovat přímo v Muzeu. Explicitně by bylo vhodné uvést, že potenciál pro cestovní ruch představují specifické kulturní akce, ať už zaměřené na folklor (festival Vsetínský krpec), tak na další menšinové žánry (tradiční filmový festival balkánského filmu, multižánrový křesťanský festival United). Tyto akce pravidelně přilákají do města návštěvníky a vzhledem k absenci přirozených cílů turistického ruchu (významné kuturní či přírodní památky) představují směr, kde by bylo možné hledat další atraktivity pro cestovní ruch. Velký význam mají i sportovní akce, které představují velký potenciál pro cestovní ruch, a to zejména akce zaměřené na aktivní sportování, jako jsou běžecký závod Valachiarun, Týden horské cyklistiky, cyklozávody MTB Valašská padesátka nebo Valašský krpál, lyžařský závod Valašská padesátka a další. Tyto tradiční závody mají potenciál lákat do města turisty a při vhodném uchopení a spolupráci s pořadeteli těchto akcí je možné je využít pro delší návštěvu regionu.

3 U historických souvislostí by bylo vhodné uvést jako potenciál téma protinacistického odboje a valašských povstání. Akce tohoto typu, připomínající vojenská a historická témata, mohou nést potenciál turistického ruchu. 6) Statistika přenocování (obrázek 2 9) Bylo by možné doplnit informace o hodnoty za roky 2013 a 2014? Tyto již musí být k dispozici. 7) Vzdělávání 3.2 základní školy U výčtu dílčích aspektů vzdělávání by bylo vhodné doplnit, že některé vsetínské školy představují progresivní směry ve vzdělávání, který doplňuje jejich profilaci: ZŠ Sychrov je zařazena do pilotního celorepublikového projektu Skutečně zdravá škola, který si klade za cíl podpořit zdravý životní styl, zejména pak školní stravování ZŠ Sychrov otevírá v roce 2015 vzdělávací třídy s alternativním vzdělávacím zaměřením, i tato škola je nově Fairtradová ZŠ Rokytnice nese označení fairtradová škola, tato škola se dlouhodobě zapojuje do mezinárodného programu Globe Tyto dílčí přednosti by bylo vhodné rozšiřovat do dalších vsetíských škol a využít zkušenosti ze jmenovaných zařízení v rámci navrhovaných intervencí. 8) Vzdělávání 3.2 střední školy U věty " Celá tato otázka pak může být posílena úvahami o dosahovaných vzdělávacích výsledcích žáků různých typů škol (např. publikované výsledky společné části státní maturity). " není jasné, jaký smysl v daném odstavci má, pokud se tyto výsledky v analytické části neobjevují a nevstupují tak do hodnocení daného prostředí. 9) Kultura a volný čas V popisu činnosti společnosti Vsetínská sportovní chybí uvést, že je také provozovatelem rekonstruovaného venkovního koupaliště U průmyslovky. lyžařský areál Horní Jasenka byl zrušen Ve výčtu významných sportovišt chybí nově vybudovaný areál Bike Aréna Vsetín v místní částí Semetín, která obsahuje trasy pro horská kola, a sportovní areál s fotbalovým hřištěm v místní částí Semetín.

4 10) Hlavní otázky rozvoje v oblasti kultury, sportu a volného času bod o využití finančních prostředků přeformulovat tak, aby byla výše podpory zachována i bez peněz získaných z hazardu aktuálně platí závazek vedení města hazardní přístroje na území města zakázat vyhláškou U cílů revitalizace a rekonstrukce sportovišť uvést sportovní areál s fotbalovým hřištěm v Semetíně a také městské lázně, jejichž technické zázemí je ve špatném stavu 11) Kapitola 4.1 Vnitřní prostorová struktura města a bydlení Cíl 3 by bylo vhodné doplnit o ustanovení, že při takovém zajišťování ploch pro individuální výstavbu je třeba zohlednit rizika zásahů do krajiny a jejich cenných prvků, a také rizika vzniku tzv. sídelní kaše. Extenzivní suburbanizace s sebou nese také náklady v podobě zvýšení dopravní zátěže, protože nově vzniklé plochy nejsou obsluhovány městskou hromadnou dopravou a ani to v budoucnu zřejmě nebude jinak. Např. na sídlišti Jasenka je ráno je patrný velký provoz osobních aut směrem od Dušné do města a související s indiv. výstavbou RD. 12) Kapitola 4.2 Doprava bod týkající se prodloužení Nádražní ulice bude nutné z dokumentu odstranit, protože existuje závazek současného vedení města, že nebude činit žádné kroky směřující k realizaci tohoto projektu. Jeho zařazení do strategického plánu by bylo porušením tohoto závazku. Na místě tohoto staršího investičního záměru bude vybudována cyklostezka, na kterou již byly z rozpočtu města uvolněny finance. Tato připomínka je zásadní. 13) Kapitola 4.3 Životní prostředí a technická infrastruktura V oblasti ovzduší navrhujeme přidat intervenci v podobě realizace dotačního programu, zpřístupňujícího majitelům nemovitostí vytápenými tuhými palivy přechod na čistější zdroje, především biomasu (peletky), případně plyn. Navrhované intervence v podobě snížení prašnosti (čištění, zeleň) je pouze snižováním následků znečištění, nikoli příčin. V oblasti odpadu navrhujeme přidat intervenci, která bude aktivně zvyšovat podíl tříděného odpadu a která rozšíří možnost sběru biologicky rozložeitelného odpadu i mimo sběrné dvory (kontejnery na bioodpad při zajištění kvality odpadu a ochrany před znehodnocením.) 14) Kapitola. Řízení a správa města Úvodní věta " Město Vsetín se dlouhodobě vyznačuje vysokou kvalitou řízení a správy města." je arbitrážním tvrzením, které nemá oporu v následjících bodech. Navrhuji přeformulovat,

5 například " V některých oblastech řízení a správy města je město Vsetín dosahuje město Vsetín podle externích hodnocení dobrých výsledků." V oblastech rozvojových potřeb navrhujeme zahrnout v oblasti správy města i následujcí intervence: Zvyšování otevřenosti města a jím zřízených a založených organizací, zejména v oblasti poskytování informací o činnosti zastupitelstva, komisí a výborů, zpřístupňování jednání zastupitelstva občanům prostřednictvím přenosů a záznamů nebo zveřejňování smluv, faktur a rozpočtových informací. Nezávislý protikorupční audit města, který pomůže odhalit slabé stránky úřadu v této oblasti Zvyšování uživatelského komfortu interakcí občanů s úřadem v podobě elektronických služeb e governmentu, např. v oblasti elektronického objednávání pro vyřizování záležitostí na úřadě, hlášení poruch a závad ve městě nebo v oblasti aktivního informování občanů v případě nestandardních situací (SMS, ). Zvyšování využití a zkvalitňování participativních metod nejen dle zmíněné metodiky Národní sítě zdravých měst, ale i v dalších oblastech například v oblasti participativního rozpočtování. Tyto metody zvyšují identifikaci a vazby občanů se svým městem i jeho jednotlivými aktivitami a dávají vedení města i úředníkům potřebnou zpětnou vazbu. Zlepšení úrovně projednávání důležitých investic s občany. Problémy při realizaci některých projektů v poslední doby (rekonstrukce náměstí Svobody, Bike Aréna Vsetín...) byly způsobeny také nedostatečným zapojením občanů do projednávání daných záměrů a malou informovaností o záměrech města. 15) SWOT analýza Podnikatelské prostředí přesun existence podnikatelského inkubátoru a AERV ze silných stránek do příležitostí, zdůvodnění viz bod 4 "Nabídka sportovních a jiných volnočasových aktivit, včetně kvalitní sítě cyklostezek a cyklotras ve městě i okolí" zde odstranit bod "ve městě", protože síť cyklostezek a cyklotras je ve městě nekvalitní a neúplná. Do slabých stránek přidat problematickou strukturu pracovních sil. Chybí zejména pracovní síla v perspektivním odvětví IT a pracovní síla obecně s aktivní znalostí cizích jazyků, zejména němčiny (vzhledem k množství firem s německými majiteli na území města). Do slabých stránek podnikatelského prostředí patří také nízká atraktivita městského centra, což má dopad na ekonomickou výkonnost zde umístěných provozoven.

6 U příležitostí jak je možné si vysvětlit uvedení stárnutí obyvatelstva jako příležitost v oblasti podnikatelského prostředí? Vzhledem k prodlužující se délce života a nižsí kupní síle v důchodu je to spíše hrozba než příležitost. Do příležitostí v oblasti cestovním ruchu přidat specifické kulturní a sportovní události (festivaly, sportovní závody) zmíněné v bodě 5 tyto jsou relevantnější pro aktuální intervence, protože navazují na již existující aktivity 16) SWOT analýza Sociální prostředí a lidské zdroje Příhraniční poloha je spíše slabou stránkou, nikoli silnou. Pramení z ní menší atraktivita, velká vzdálenost k přirozeným centrům atd. Bod "Etablovaný systém finanční podpory organizací v oblasti kultury, sportu a volného času ze strany města" bych jako silnou stránku neoznačil, jak kulturní, tak sportovní komise rady města deklarovaly dlouhodobě artikulovanou potřebu změny tohoto systému. Do slabých stránek u vzdělávaní je potřeba uvést skutečnost, že absolventi vysokých škol zůstávají po VŠ mimo Vsetín a do města se nevrací, což má negativní vliv na strukturu pracovní síly ve městě a následné možnost nacházení odpovídajících lidských zdrojů Do slabých stránek navrhuji uvést privatizaci výrazného podílu bytového fondu v minulosti, což nyní činí problémy při snaze zavést koncepci sociálního bydlení Do slabých stránek sociáních a zdravotních služeb uvést nízkou úroveň bezbariérovosti města, zejména prostředků veřejné dopravy (autobusové zastávky, autobusy, vlakové nádraží) a neexistence ucelených bezbariérových tras Ve slabých stránkách kultury, sportu a volného času navrhujeme uvést nízkou úroveń zdrojů pro financování těchto aktivit z městského rozpočtu Do příležitostí v oblasti vzdělávání patří uvést rozšíření již existujících programů zvyšující kvalitu školských zařízení v oblasti zdravého životního stylu, stravování nebo výchovy k aktivnímu občanství na další školy Do širších předpokladů hrozeb by bylo vhodné zařadit nejen samotnou skutečnost existence sociálně vyloučených lokalit, ale také existující negativní postoj části veřejnosti k obyvatelům sociálně vyloučených lokalit, což je samo o sobě hrozbou, na kterou je třeba ve strategickém plánu reagovat. Tato připomínka je zásadní

7 Do hrozeb v oblasti bezpečnosti a sociálních služeb uvést existenci několika desítek heren s videoloterijními terminály, které jsou zdrojem jak lokálních problémů občanského soužití, kriminality, tak také závislostí a s nimi spojených sociálních problémů. 17) SWOT analýza Doprava, technická infrastruktura a životní prostředí Existence nabídky bytů pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, respektive bytů sociálního bydlení toto zcela jistě není silná stránka, protože většina městských bytů pro osoby ohrožené sociálním vyloučením je umístěna v sociálně vyloučených lokalitách. Město naopak nemá dostatek bytů, které by umožnily prostupný přechod ze sociálně vyloučených lokalit do normálního bydlení. Proto navrhuji přesunout do slabých stránek Ke slabým stránkám patří i již vysazená zeleň v některých částech města, která není udržovaná (prořezávky) Silnou stránkou dopravy není kvalitní síť cyklostezek a cyklotras ve městě i okolí. Naopak cyklotrasy jsou pouze v okolí města, ve městě infrastruktura pro cyklisty chybí. Z příležitostí odstranit zmíňovaný projekt "Snižování dopravní zátěže centra města prostřednictvím prodloužení ulice Nádražní" Tato připomínka je zásadní. Do slabých stránek uvést absenci obsluhy některých částí města MHD (zejména Hrbová), či nízkou frekvenci MHD v jiných částech města. Neustále trvá špatné napojení sídliště Jasenka na MHD do Luhu, kde je nutný přestup se zakoupením druhého lístku na MHD. Absence přestupního tarifu je také slabou stránkou a rovněž návaznost některých spojů MHD na vlaky je špatná Do slabých stránek uvést složitou konfiguraci města s dlouhými údolími, která zvyšuje náklady na obsluhu těchto částí města pomocí MHD Ve slabých stránkách nepovažujeme za vhodné uvádět Panskou zahradu jako adepta na revitalizaci zeleně, její situace je stabilizovaná a jsou jiná místa s vyššími problémy Do hrozeb v oblasti vnitřní prostorové struktury města a bydlení uvést možné zasahování nové výstavby do cenných přírodních lokalit, vznik sídelní kaše a zvyšující se nároky na automobilovou dopravu u nově budovaných lokalit, které nejsou obsluhovány MHD. U rozrůstající se výstavby rodinných domů dochází teké k omezování prostupnosti krajiny pro lidi i zvířata v podobě zahrazování cest, chodníků a pozemků. Toto má pak vliv na možnosti krátkodobé rekreace obvyvatel města. Do příležitostí v oblasti dopravy přidat přípravu nové smlouvy na zajištění dopravní obslužnosti města, ať už formou výběrového řízení, tak prodloužením smlouvy se stávajícím dopravcem za výhodnějších podmínek, včetně zavedení přestupního tarifu

8 18) SWOT analýza Řízení a správa města Do slabých stránek doporučujeme přidat nízkou kvalitu a zastaralost internetových stránek města Do slabých stránek přidat nedostatečné procesy projednávání investic s občany města a vznik následných problémů Do hrozeb uvést neexistenci strategických koncepčních dokumentů týkajících se jednotlivých organizací, zřízených městem, které by určovaly strategické cíle těchto organizací (Vsetínská sportovní, Dům dultury, AERV atd) Do příležitostí přidat zavádění dalších služeb e governmentu pro občany Do příležitostí uvést protikorupční audit města Do příležitostí uvést zvyšování otevřenosti správy města, zejména zveřejňování informací Do hrozeb uvést potenciál netransparentní řízení města a organizací, včetně netransparentního výběru pracovníků úřadu či osob na řídících pozicích v organizacích města Do hrozeb uvést nízkou kvalitu povědomí o aktuálních trendech proklientského přístupu k občanům ze strany úřadu Do hrozeb uvést nízkou kapacitu na zavádění dobré praxe v oblastech smart administration, open government a udržitelného rozvoje města