Připomínky k první etapě tvorby strategického plánu rozvoje města Vsetína

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Připomínky k první etapě tvorby strategického plánu rozvoje města Vsetína"

Transkript

1 Připomínky k první etapě tvorby strategického plánu rozvoje města Vsetína Zasíláme připomínky k první verzi analytické části strategického plánu rozvoje města a prosíme o jejich zapracování do dokumentu. MUDr. Tomáš Husa RNDr. Karel Pavelka BcA. Michal Berg zastupitelé města Vsetína 1) Historické determinanty města (kapitola 1.1.) Do výčtu historických determinantnů navrhujeme přidat: historie tzv. valašských povstání v 17. století historii protinacistického odboje za druhé světové války 2) Obrázky 1 7 a 1 8 vzdělanostní struktura Vzhledem k tomu, že vzdělanostní struktura má vliv např. na zaměstnanost, bylo by vhodnější srovnávat nikoli s referenčními územími kraj a okres, ale s ostatními ORP ve zlínském kraji, jak je to u některých dalších srovnání v dokumentu 3) Bod 2.1 Podnikání a zaměstanost popis struktury vyjíždějících Zde při popisu podnikatelského prostředí by opět bylo vhodné srovnat hodnoty města Vsetína (vyjíždějící obyvatelé) s dalšími referenčními městy ve Zlínském kraji 4) Existující nástroje podpory Podnikatelský inkubátor V současnosti je vliv projektu podnikatelského inkubátoru na podporu podnikání velmi nízký. Podnikatelský inkubátor ve srovnání s jinými institucemi podobného typu nevyvíjí aktivity, které by měly přímý dopad na vznik nových firem ve městě, na rozvoj inovativního podnikání nebo na vznik nových pracovních míst. Existující infrastruktura inkubátoru je v tomto směru možné pouze označit za potenciální příležitost, ale nikoli jako dobře fungující nástroj podpory podnikání.

2 Jako vhodné intervence v oblasti podpory podnikání by strategický plán mohl obsahovat: aktivity zaměřené na studenty středních škol, které by jim představovaly možnosti volby kariéry v podobě podnikání, a i dalšími prostředky (besedy s podnikateli, workshopy, příměstské tábory pro podnikavou mádež, soutěže o nejlepší podnikatelský nápad) by vzbuzovaly zájem o podnikání a podnikavost obecně aktivity zaměřené na ženy na a po mateřské dovolené s cílem podnítit v nich zájem o drobné podnikání síťovací aktivity nejen pro podnikatele, ale pro šiřší spektrum odborníků a profesionálů, kteří by mohli sdílet zkušenosti. Taková setkání vytváří možnosti nových kontaktů a potenciálních podnikatelských příležitostí mentorský program pro podporu začínajících podnikatel a živnostníků V kostce se dá říct, že existující Podnikatelský inkubátor představuje vhodné hardware pro podporu podnikání, ale pro reálný vliv na tento sektor je potřeba jej naplnit i soft aktivitami, které budou reálně aktivně podnikavost podporovat, a budou mít měřitelné přínosy. 5) Cestovní ruch (kapitola 2.2) Zimní stadion, Sportovní hala a Areál Ohrada mají jen velmi nízký potenciál cestovního ruchu, mnohem logičtějí by bylo uvést je v oblasti volného času a sportu, protože slouží v podstatě výhradně občanům města Vsetína a nepředstavují ani potenciálně turistický cíl, s výjimkou návštěv fanoušků či účastníků sportovních soutěží i tyto jsou však spíše regionální úrovně. U kulturně historických předpokladů prosím o upřesnění pojmu, vsetínský zámek neobsahuje rozhlednu, ale vyhlídkovou věž. Zmiňovaný projekt Muzeum budoucnosti nebyl dříve z programu ROP podpořen, v tuto chvíli není jasné, zda je ještě platný, doporučujeme zkonzultovat přímo v Muzeu. Explicitně by bylo vhodné uvést, že potenciál pro cestovní ruch představují specifické kulturní akce, ať už zaměřené na folklor (festival Vsetínský krpec), tak na další menšinové žánry (tradiční filmový festival balkánského filmu, multižánrový křesťanský festival United). Tyto akce pravidelně přilákají do města návštěvníky a vzhledem k absenci přirozených cílů turistického ruchu (významné kuturní či přírodní památky) představují směr, kde by bylo možné hledat další atraktivity pro cestovní ruch. Velký význam mají i sportovní akce, které představují velký potenciál pro cestovní ruch, a to zejména akce zaměřené na aktivní sportování, jako jsou běžecký závod Valachiarun, Týden horské cyklistiky, cyklozávody MTB Valašská padesátka nebo Valašský krpál, lyžařský závod Valašská padesátka a další. Tyto tradiční závody mají potenciál lákat do města turisty a při vhodném uchopení a spolupráci s pořadeteli těchto akcí je možné je využít pro delší návštěvu regionu.

3 U historických souvislostí by bylo vhodné uvést jako potenciál téma protinacistického odboje a valašských povstání. Akce tohoto typu, připomínající vojenská a historická témata, mohou nést potenciál turistického ruchu. 6) Statistika přenocování (obrázek 2 9) Bylo by možné doplnit informace o hodnoty za roky 2013 a 2014? Tyto již musí být k dispozici. 7) Vzdělávání 3.2 základní školy U výčtu dílčích aspektů vzdělávání by bylo vhodné doplnit, že některé vsetínské školy představují progresivní směry ve vzdělávání, který doplňuje jejich profilaci: ZŠ Sychrov je zařazena do pilotního celorepublikového projektu Skutečně zdravá škola, který si klade za cíl podpořit zdravý životní styl, zejména pak školní stravování ZŠ Sychrov otevírá v roce 2015 vzdělávací třídy s alternativním vzdělávacím zaměřením, i tato škola je nově Fairtradová ZŠ Rokytnice nese označení fairtradová škola, tato škola se dlouhodobě zapojuje do mezinárodného programu Globe Tyto dílčí přednosti by bylo vhodné rozšiřovat do dalších vsetíských škol a využít zkušenosti ze jmenovaných zařízení v rámci navrhovaných intervencí. 8) Vzdělávání 3.2 střední školy U věty " Celá tato otázka pak může být posílena úvahami o dosahovaných vzdělávacích výsledcích žáků různých typů škol (např. publikované výsledky společné části státní maturity). " není jasné, jaký smysl v daném odstavci má, pokud se tyto výsledky v analytické části neobjevují a nevstupují tak do hodnocení daného prostředí. 9) Kultura a volný čas V popisu činnosti společnosti Vsetínská sportovní chybí uvést, že je také provozovatelem rekonstruovaného venkovního koupaliště U průmyslovky. lyžařský areál Horní Jasenka byl zrušen Ve výčtu významných sportovišt chybí nově vybudovaný areál Bike Aréna Vsetín v místní částí Semetín, která obsahuje trasy pro horská kola, a sportovní areál s fotbalovým hřištěm v místní částí Semetín.

4 10) Hlavní otázky rozvoje v oblasti kultury, sportu a volného času bod o využití finančních prostředků přeformulovat tak, aby byla výše podpory zachována i bez peněz získaných z hazardu aktuálně platí závazek vedení města hazardní přístroje na území města zakázat vyhláškou U cílů revitalizace a rekonstrukce sportovišť uvést sportovní areál s fotbalovým hřištěm v Semetíně a také městské lázně, jejichž technické zázemí je ve špatném stavu 11) Kapitola 4.1 Vnitřní prostorová struktura města a bydlení Cíl 3 by bylo vhodné doplnit o ustanovení, že při takovém zajišťování ploch pro individuální výstavbu je třeba zohlednit rizika zásahů do krajiny a jejich cenných prvků, a také rizika vzniku tzv. sídelní kaše. Extenzivní suburbanizace s sebou nese také náklady v podobě zvýšení dopravní zátěže, protože nově vzniklé plochy nejsou obsluhovány městskou hromadnou dopravou a ani to v budoucnu zřejmě nebude jinak. Např. na sídlišti Jasenka je ráno je patrný velký provoz osobních aut směrem od Dušné do města a související s indiv. výstavbou RD. 12) Kapitola 4.2 Doprava bod týkající se prodloužení Nádražní ulice bude nutné z dokumentu odstranit, protože existuje závazek současného vedení města, že nebude činit žádné kroky směřující k realizaci tohoto projektu. Jeho zařazení do strategického plánu by bylo porušením tohoto závazku. Na místě tohoto staršího investičního záměru bude vybudována cyklostezka, na kterou již byly z rozpočtu města uvolněny finance. Tato připomínka je zásadní. 13) Kapitola 4.3 Životní prostředí a technická infrastruktura V oblasti ovzduší navrhujeme přidat intervenci v podobě realizace dotačního programu, zpřístupňujícího majitelům nemovitostí vytápenými tuhými palivy přechod na čistější zdroje, především biomasu (peletky), případně plyn. Navrhované intervence v podobě snížení prašnosti (čištění, zeleň) je pouze snižováním následků znečištění, nikoli příčin. V oblasti odpadu navrhujeme přidat intervenci, která bude aktivně zvyšovat podíl tříděného odpadu a která rozšíří možnost sběru biologicky rozložeitelného odpadu i mimo sběrné dvory (kontejnery na bioodpad při zajištění kvality odpadu a ochrany před znehodnocením.) 14) Kapitola. Řízení a správa města Úvodní věta " Město Vsetín se dlouhodobě vyznačuje vysokou kvalitou řízení a správy města." je arbitrážním tvrzením, které nemá oporu v následjících bodech. Navrhuji přeformulovat,

5 například " V některých oblastech řízení a správy města je město Vsetín dosahuje město Vsetín podle externích hodnocení dobrých výsledků." V oblastech rozvojových potřeb navrhujeme zahrnout v oblasti správy města i následujcí intervence: Zvyšování otevřenosti města a jím zřízených a založených organizací, zejména v oblasti poskytování informací o činnosti zastupitelstva, komisí a výborů, zpřístupňování jednání zastupitelstva občanům prostřednictvím přenosů a záznamů nebo zveřejňování smluv, faktur a rozpočtových informací. Nezávislý protikorupční audit města, který pomůže odhalit slabé stránky úřadu v této oblasti Zvyšování uživatelského komfortu interakcí občanů s úřadem v podobě elektronických služeb e governmentu, např. v oblasti elektronického objednávání pro vyřizování záležitostí na úřadě, hlášení poruch a závad ve městě nebo v oblasti aktivního informování občanů v případě nestandardních situací (SMS, ). Zvyšování využití a zkvalitňování participativních metod nejen dle zmíněné metodiky Národní sítě zdravých měst, ale i v dalších oblastech například v oblasti participativního rozpočtování. Tyto metody zvyšují identifikaci a vazby občanů se svým městem i jeho jednotlivými aktivitami a dávají vedení města i úředníkům potřebnou zpětnou vazbu. Zlepšení úrovně projednávání důležitých investic s občany. Problémy při realizaci některých projektů v poslední doby (rekonstrukce náměstí Svobody, Bike Aréna Vsetín...) byly způsobeny také nedostatečným zapojením občanů do projednávání daných záměrů a malou informovaností o záměrech města. 15) SWOT analýza Podnikatelské prostředí přesun existence podnikatelského inkubátoru a AERV ze silných stránek do příležitostí, zdůvodnění viz bod 4 "Nabídka sportovních a jiných volnočasových aktivit, včetně kvalitní sítě cyklostezek a cyklotras ve městě i okolí" zde odstranit bod "ve městě", protože síť cyklostezek a cyklotras je ve městě nekvalitní a neúplná. Do slabých stránek přidat problematickou strukturu pracovních sil. Chybí zejména pracovní síla v perspektivním odvětví IT a pracovní síla obecně s aktivní znalostí cizích jazyků, zejména němčiny (vzhledem k množství firem s německými majiteli na území města). Do slabých stránek podnikatelského prostředí patří také nízká atraktivita městského centra, což má dopad na ekonomickou výkonnost zde umístěných provozoven.

6 U příležitostí jak je možné si vysvětlit uvedení stárnutí obyvatelstva jako příležitost v oblasti podnikatelského prostředí? Vzhledem k prodlužující se délce života a nižsí kupní síle v důchodu je to spíše hrozba než příležitost. Do příležitostí v oblasti cestovním ruchu přidat specifické kulturní a sportovní události (festivaly, sportovní závody) zmíněné v bodě 5 tyto jsou relevantnější pro aktuální intervence, protože navazují na již existující aktivity 16) SWOT analýza Sociální prostředí a lidské zdroje Příhraniční poloha je spíše slabou stránkou, nikoli silnou. Pramení z ní menší atraktivita, velká vzdálenost k přirozeným centrům atd. Bod "Etablovaný systém finanční podpory organizací v oblasti kultury, sportu a volného času ze strany města" bych jako silnou stránku neoznačil, jak kulturní, tak sportovní komise rady města deklarovaly dlouhodobě artikulovanou potřebu změny tohoto systému. Do slabých stránek u vzdělávaní je potřeba uvést skutečnost, že absolventi vysokých škol zůstávají po VŠ mimo Vsetín a do města se nevrací, což má negativní vliv na strukturu pracovní síly ve městě a následné možnost nacházení odpovídajících lidských zdrojů Do slabých stránek navrhuji uvést privatizaci výrazného podílu bytového fondu v minulosti, což nyní činí problémy při snaze zavést koncepci sociálního bydlení Do slabých stránek sociáních a zdravotních služeb uvést nízkou úroveň bezbariérovosti města, zejména prostředků veřejné dopravy (autobusové zastávky, autobusy, vlakové nádraží) a neexistence ucelených bezbariérových tras Ve slabých stránkách kultury, sportu a volného času navrhujeme uvést nízkou úroveń zdrojů pro financování těchto aktivit z městského rozpočtu Do příležitostí v oblasti vzdělávání patří uvést rozšíření již existujících programů zvyšující kvalitu školských zařízení v oblasti zdravého životního stylu, stravování nebo výchovy k aktivnímu občanství na další školy Do širších předpokladů hrozeb by bylo vhodné zařadit nejen samotnou skutečnost existence sociálně vyloučených lokalit, ale také existující negativní postoj části veřejnosti k obyvatelům sociálně vyloučených lokalit, což je samo o sobě hrozbou, na kterou je třeba ve strategickém plánu reagovat. Tato připomínka je zásadní

7 Do hrozeb v oblasti bezpečnosti a sociálních služeb uvést existenci několika desítek heren s videoloterijními terminály, které jsou zdrojem jak lokálních problémů občanského soužití, kriminality, tak také závislostí a s nimi spojených sociálních problémů. 17) SWOT analýza Doprava, technická infrastruktura a životní prostředí Existence nabídky bytů pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, respektive bytů sociálního bydlení toto zcela jistě není silná stránka, protože většina městských bytů pro osoby ohrožené sociálním vyloučením je umístěna v sociálně vyloučených lokalitách. Město naopak nemá dostatek bytů, které by umožnily prostupný přechod ze sociálně vyloučených lokalit do normálního bydlení. Proto navrhuji přesunout do slabých stránek Ke slabým stránkám patří i již vysazená zeleň v některých částech města, která není udržovaná (prořezávky) Silnou stránkou dopravy není kvalitní síť cyklostezek a cyklotras ve městě i okolí. Naopak cyklotrasy jsou pouze v okolí města, ve městě infrastruktura pro cyklisty chybí. Z příležitostí odstranit zmíňovaný projekt "Snižování dopravní zátěže centra města prostřednictvím prodloužení ulice Nádražní" Tato připomínka je zásadní. Do slabých stránek uvést absenci obsluhy některých částí města MHD (zejména Hrbová), či nízkou frekvenci MHD v jiných částech města. Neustále trvá špatné napojení sídliště Jasenka na MHD do Luhu, kde je nutný přestup se zakoupením druhého lístku na MHD. Absence přestupního tarifu je také slabou stránkou a rovněž návaznost některých spojů MHD na vlaky je špatná Do slabých stránek uvést složitou konfiguraci města s dlouhými údolími, která zvyšuje náklady na obsluhu těchto částí města pomocí MHD Ve slabých stránkách nepovažujeme za vhodné uvádět Panskou zahradu jako adepta na revitalizaci zeleně, její situace je stabilizovaná a jsou jiná místa s vyššími problémy Do hrozeb v oblasti vnitřní prostorové struktury města a bydlení uvést možné zasahování nové výstavby do cenných přírodních lokalit, vznik sídelní kaše a zvyšující se nároky na automobilovou dopravu u nově budovaných lokalit, které nejsou obsluhovány MHD. U rozrůstající se výstavby rodinných domů dochází teké k omezování prostupnosti krajiny pro lidi i zvířata v podobě zahrazování cest, chodníků a pozemků. Toto má pak vliv na možnosti krátkodobé rekreace obvyvatel města. Do příležitostí v oblasti dopravy přidat přípravu nové smlouvy na zajištění dopravní obslužnosti města, ať už formou výběrového řízení, tak prodloužením smlouvy se stávajícím dopravcem za výhodnějších podmínek, včetně zavedení přestupního tarifu

8 18) SWOT analýza Řízení a správa města Do slabých stránek doporučujeme přidat nízkou kvalitu a zastaralost internetových stránek města Do slabých stránek přidat nedostatečné procesy projednávání investic s občany města a vznik následných problémů Do hrozeb uvést neexistenci strategických koncepčních dokumentů týkajících se jednotlivých organizací, zřízených městem, které by určovaly strategické cíle těchto organizací (Vsetínská sportovní, Dům dultury, AERV atd) Do příležitostí přidat zavádění dalších služeb e governmentu pro občany Do příležitostí uvést protikorupční audit města Do příležitostí uvést zvyšování otevřenosti správy města, zejména zveřejňování informací Do hrozeb uvést potenciál netransparentní řízení města a organizací, včetně netransparentního výběru pracovníků úřadu či osob na řídících pozicích v organizacích města Do hrozeb uvést nízkou kvalitu povědomí o aktuálních trendech proklientského přístupu k občanům ze strany úřadu Do hrozeb uvést nízkou kapacitu na zavádění dobré praxe v oblastech smart administration, open government a udržitelného rozvoje města

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD NÁVRH Veřejné projednání

SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD NÁVRH Veřejné projednání SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD 2014-2020 NÁVRH Veřejné projednání 7.7.2014 Definice SWOT analýza je metoda celkového určení pozitivních a negativních stránek regionu MAS. 1. 1.silné stránky

Více

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit PRIORITNÍ OSA 2 ROZVOJ POTENCIÁLU PŘÍRODNÍCH A KULTURNÍCH ZDROJŮ PRO PODPORU ZAMĚSTNANOSTI VHODNÉ AKTIVITY Detailní specifikace aktivit podporovaných v rámci prioritní osy 2 Rozvoj potenciálu přírodních

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY LIDSKÉ ZDROJE A VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY LIDSKÉ ZDROJE A VZDĚLÁVÁNÍ ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY LIDSKÉ ZDROJE A VZDĚLÁVÁNÍ Integrovaná strategie rozvoje území MAS Rýmařovsko Datum konání: 7. 8. 2014 Místo a čas konání: Náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov, 09:00 hod. Přítomní:

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Co je koncept SMART CITY?

Co je koncept SMART CITY? Co je koncept SMART CITY? V Evropě je koncepce Smart City reakcí na značnou urbanizaci a do značné míry také dalším vývojovým krokem regionální politiky EU, která se doposavad soustředila na podporu regionů

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

Z Á P I S ze dne

Z Á P I S ze dne Z Á P I S ze dne 8. 4. 2014 Pracovní skupina: Ekonomická udržitelnost, zaměstnanost, školství, vzdělávání 14:00 16:00 Program: 1. Diskuze k SWOT analýze a návrhové části rámcové strategie Přítomni: dle

Více

Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města Strategický plán rozvoje města SWOT analýza Název projektu: Registrační číslo projektu: Město Hodonín plánuje s veřejností CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002829 Obsah Obsah... 2 1 SWOT analýza... 3 2 1 SWOT

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok Specifikace výzev. Únor 2014

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok Specifikace výzev. Únor 2014 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2014 Specifikace výzev Únor 2014 Je uvedena specifikace výzev, které budou vyhlášeny po datu aktualizace plánu výzev, nebo jsou k tomuto datu otevřeny. Výzvy prioritní

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s Valná hromada Místního partnerství března 2016

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s Valná hromada Místního partnerství března 2016 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. 2014-2020 Valná hromada Místního partnerství - 29. března 2016 Program Shrnutí postupů tvorby SCLLD Vize Mise Principy Strategické cíle =

Více

Strategický plán rozvoje města Třeboň

Strategický plán rozvoje města Třeboň MĚSTO TŘEBOŇ Strategický plán rozvoje města Třeboň 2008-2020 Verze 11.9.2008 Příloha č. 1 Shrnutí návrhové části Strana 1 Prioritní osa 1 Třeboň aktivní a komunikující město pro občany Třeboně, Třeboňska

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí ISRÚ Integrovaná strategie rozvoje území Nástroj pro čerpání finančních prostředků a jejich přerozdělování

Více

Strategický plán města Frýdlant

Strategický plán města Frýdlant C. GLOBÁLNÍ SWOT ANALÝZA Globální SWOT analýza je zásadním analytickým výstupem, který v dalším procesu tvorby strategického plánu slouží jako výchozí podklad pro formulaci návrhových cílů a aktivit. Jednotlivé

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE na roky 2015-2025 1 Obsah: OBSAH.. 2 1. ÚVOD...3 2. STRUČNÝ POPIS OBCE...4 3. SWOT ANALÝZA OBCE HLÁSNICE...5 4. OBČANSKÁ VYBAVENOST A KVALITA ŽIVOTA 5 5. DOPRAVA

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ O projektu Realizace projektu: prosinec 2013 červen 2015 Zapojeno celkem 185 z celkem 205

Více

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast PS 1 Atraktivní, environmentálně příznivá doprava Ing. David Koppitz Problémy aglomerace Nadměrná dopravní zátěž ve městech zhoršující kvalitu

Více

Koaliční dohoda a návrh programového prohlášení na období 2010 2014

Koaliční dohoda a návrh programového prohlášení na období 2010 2014 Koaliční dohoda a návrh programového prohlášení na období 2010 2014 Dne 8.12.2010, několik málo hodin před schůzí ustavujícího zastupitelstva, uzavřeli zástupci Sdružení pro město Domažlice, České strany

Více

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon, ):

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon,  ): Dotazník pro obce Tento dotazník slouží pro zpracování analytické části strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Bobrava z.s. pro období 2014 2020. Výstupy z dotazníkového šetření budou základem

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

Projektový inkubátor

Projektový inkubátor Projektový inkubátor 2007-2013 Financování ze SF EU ERDF P.č. Projekty Města Valašské Meziříčí Finanční zdroje na období 2007 2013 Úkoly Stupeň připravenosti 1 Obchvat města Valašské Meziříčí propojení

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e www.survio.com Současná kvalita života ve Vašem městě Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Váš věk.......................................................

Více

Město Telč náměstí Zachariáše z Hradce 10.

Město Telč náměstí Zachariáše z Hradce 10. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM ŘEŠENÍ Financování soutěžního řešení STAV PŘED REALIZACÍ SOUTĚŽNÍHO ŘEŠENÍ název a adresa předkladatele Město Telč náměstí

Více

SEZNAM STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ

SEZNAM STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ Příloha: 7.7 SEZNAM STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ prosinec 2006 Příloha dokumentu: Strategie udržitelného rozvoje města Hodonín do roku 2015 a Systém strategického plánování 1 Navržený seznam projektů vychází

Více

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE na roky 2015-2025 1 Obsah: OBSAH.. 2 1. ÚVOD...3 2. STRUČNÝ POPIS OBCE...4 3. SWOT ANALÝZA OBCE HLÁSNICE...5 4. OBČANSKÁ VYBAVENOST A KVALITA ŽIVOTA 5 5. DOPRAVA

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDr. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR základní, střednědobý

Více

Strategický plán rozvoje obce Třemešná

Strategický plán rozvoje obce Třemešná Strategický plán rozvoje obce Třemešná 2011 2015 Obsah PŘEDMLUVA... 3 GEOGRAFICKÁ POLOHA OBCE... 3 OBYVATELSTVO... 3 INFRASTRUKTURA... 3 SLUŽBY V OBCI... 4 PODNIKÁNÍ V OBCI... 4 RIZIKA OVLIVŇUJÍCÍ ROZVOJ...

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků

N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků Kritéria pro výběr k podpoře (hodnocení): odpovídají hodnotícím kritériím Příloh III pro programy 2 a 3, s tím, že dodatečným kritériem bude územní

Více

ZÁPIS. z koordinačního jednání ve věci začlenění podpory realizace cyklistické infrastruktury, které proběhlo. dne 27.8.

ZÁPIS. z koordinačního jednání ve věci začlenění podpory realizace cyklistické infrastruktury, které proběhlo. dne 27.8. ZÁPIS z koordinačního jednání ve věci začlenění podpory realizace cyklistické infrastruktury, které proběhlo dne 27.8.2013 v 14:00 v zasedací místnosti na MD Přítomní: Václav Krumphanzl MD, odbor pozemních

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev 5. 10. 2011 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na 2. pololetí 2011 a 1. pololetí 2012 Specifikace výzev

Více

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Město Trutnov Berman Group s.r.o. Datum: rok 2015 Strategický plán rozvoje města Trutnova 2 Analýza SWOT Dne 8. července 2015 proběhlo jednání pracovní skupiny zaměřená

Více

Hodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Chrudimě pro roky 2007-2010

Hodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Chrudimě pro roky 2007-2010 Hodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Chrudimě pro roky 2007-2010 Úvod: Město Chrudim si v roce 2003 nechalo zpracovat Strategický plán rozvoje města Chrudimě (dále jen Strategický

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Příloha: 6. Indikátory a jejich kvantifikace

Příloha: 6. Indikátory a jejich kvantifikace Přílo: 6 Indikátory a jejich kvantifikace Účinnost: 17.9. 2007 Datum zveřejnění: 14. 9. 2007 Úlohou monitorovacích indikátorů je vyčíslení dosažených efektů poskytnuté finanční pomoci. Pomocí indikátorů

Více

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko ANALYTICKÁ ČÁST SWOT analýza Integrované strategie rozvoje Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email:

Více

Dotazník pro přípravu Strategického plánu rozvoje obce Hrobčice

Dotazník pro přípravu Strategického plánu rozvoje obce Hrobčice Dotazník pro přípravu Strategického plánu rozvoje obce Hrobčice Vážení občané, dostává se Vám do rukou dotazník, jehož cílem je zjistit Vaše názory, potřeby a přání v souvislosti s připravovaným aktualizovaným

Více

Analýza potřeb měst a obcí ČR vyhodnocení dotazníkového šetření

Analýza potřeb měst a obcí ČR vyhodnocení dotazníkového šetření Analýza potřeb měst a obcí ČR vyhodnocení dotazníkového šetření Hlavní řešitel: prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Více

Strategie rozvoje mikroregionu Bystřička

Strategie rozvoje mikroregionu Bystřička STRATEGIIE ROZVOJE MIIKROREGIIONU BYSTŘIIČKA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 6 3. PODNIKÁNÍ... 10 4. CESTOVNÍ

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MAS Dolnobřežansko provedla v průběhu měsíce května dotazníkové šetření mezi zástupci veřejného, neziskového a soukromého sektoru

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

ského metra 20. 05. 2012

ského metra 20. 05. 2012 trasa D pražsk ského metra ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 2012 20. 05. 2012 Původní návrh (2010-11) Alternativa 2012 Zadání 2010: Nová trasa metra, provozně nezávislá na trasách A B C, moderní lehké metro,

Více

Cíl - zajistit dlouhodobou kvalitu života obyvatel města Kladna prostřednictvím příznivého prostředí a dobře fungujících veřejných služeb

Cíl - zajistit dlouhodobou kvalitu života obyvatel města Kladna prostřednictvím příznivého prostředí a dobře fungujících veřejných služeb Cíl - zajistit dlouhodobou kvalitu života obyvatel města Kladna prostřednictvím příznivého prostředí a dobře fungujících veřejných služeb 3 prioritní oblasti, 5 opatření: Fyzická revitalizace území a prostředí

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

O výsledcích dotazníku budete informováni na internetu a na veřejném projednání.

O výsledcích dotazníku budete informováni na internetu a na veřejném projednání. Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás oslovit s dotazníkem, který slouží pro zjištění Vašich názorů, potřeb a požadavků na spokojený život v obci či městě, ve kterém žijete. Vaše obec je členem Místní

Více

Základní charakteristika respondentů

Základní charakteristika respondentů ZÁKLADNÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko proběhlo v měsících únoru a březnu roku 2014 elektronické dotazníkové šetření mezi obyvateli

Více

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU Příjmy z cestovního ruchu jsou vždy významnou složkou ekonomického fungování regionů, a proto se investice do cestovního ruchu (CR) vyplatí nejen krajům, ale i podnikatelským

Více

Zápis z veřejného projednávání strategického plánu Otevřené zahrady Jičínska z. s.

Zápis z veřejného projednávání strategického plánu Otevřené zahrady Jičínska z. s. Zápis z veřejného projednávání strategického plánu Otevřené zahrady Jičínska z. s. Místo konání: Střevač Datum konání: 25. 11. 2014 od 16 hodin Přítomni za MAS: Mgr. Kamila Kabelková, pan Jiří Drška, Jolana

Více

Téma: 8 KULTURA A MÍSTNÍ TRADICE

Téma: 8 KULTURA A MÍSTNÍ TRADICE HODNOTÍCÍ FORMULÁŘ (Vyplňuje oponentní expert) Téma: 8 KULTURA A MÍSTNÍ TRADICE MÍSTO: KOPŘIVNICE VYPRACOVAL: TEREZA RAABOVÁ, PH.D. OBDOBÍ HODNOCENÍ: 211 Hodnocení probíhalo jako pilotní fáze testování

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Aktuálně vyhlášené výzvy operačních programů Integrovaný regionální operační program

Aktuálně vyhlášené výzvy operačních programů Integrovaný regionální operační program Aktuálně vyhlášené výzvy operačních programů Integrovaný regionální operační program PO 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy - 22. Telematika

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

FOND VYSOČINY

FOND VYSOČINY 2017 1 Prioritní oblasti dle PRK (verze březen 2015) Prioritní oblast 1: Konkurenceschopná ekonomika a zaměstnanost Prioritní oblast 2: Kvalitní a dostupné veřejné služby Prioritní oblast 3: Moderní infrastruktura

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod

Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod ( dle pracovní verze ROP JV č. 6 a Prováděcího dokumentu 1) VelkéMeziříčí, 26. září 2006 Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se střednědobým výhledem Ústeckého kraje na období 2018 2022, s Rozpočtovými

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE ČERVENKA

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE ČERVENKA JAK SE VÁM DNES ŽIJE V ČERVENCE? JAKÁ BY MĚLA BÝT PODLE VAŠICH PŘEDSTAV? VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE Komise rozvoje obce 2016 Největší přednosti

Více

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu ucelená nabídka turistických programů a produktů zaměřených na různé tematické oblasti nabídka turistických programů a produktů

Více

Výroční konference ROP SZ

Výroční konference ROP SZ Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Výroční konference ROP SZ Příklad dobré praxe z Ústí nad Labem Karlovy Vary, 12.11.2009 Obsah projektu: rekonstrukce budovy Muzea

Více

ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO

ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO CÍLE DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko

Více

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek OBLAST: EKONOMIKA nízká míra nezaměstnanosti v celorepublikovém měřítku tradiční existence celostátně a celoměstsky významné veřejné administrativy a veřejných

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

Balanced scorecard (BSC) jako strategický nástroj řízení UR v samosprávě

Balanced scorecard (BSC) jako strategický nástroj řízení UR v samosprávě Balanced scorecard (BSC) jako strategický nástroj řízení UR v samosprávě Ing. Radomír Zimek Vedoucí odboru strategického rozvoje města Vsetín Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního

Více

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY A05-01 Výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí DC01 Městský úřad Mnichovo Hradiště Odbor správy majetku a rozvoje města vlastníci a správci inženýrských sítí území města Mnichovo Hradiště ano, u nových

Více

Akční plán Mikroregionu Dolní Poolšaví, dobrovolného svazku obcí pro období

Akční plán Mikroregionu Dolní Poolšaví, dobrovolného svazku obcí pro období Akční plán u dobrovolného svazku obcí pro období 2018 Kunovice Podolí Popovice Veletiny Hradčovice Drslavice Uherské Hradiště Míkovice, Sady, Vésky Leden OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STRATEGII...

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Hospodaření a správa města členství města v několika regionálních uskupeních (mikroregion, místní akční skupina, partnerská města, ) zvýšený zájem o věci veřejné

Více

Program rozvoje Města Starý Plzenec Východiska strategické části

Program rozvoje Města Starý Plzenec Východiska strategické části Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s Program rozvoje Města Starý Plzenec Východiska strategické části Společné jednání Řídící skupiny a členů odborných skupin Starý Plzenec, 25. 2. 2016

Více

SWOT analýza. Město Pardubice

SWOT analýza. Město Pardubice SWOT analýza Město Pardubice Zadavatel: Město Pardubice Zpracovatel: Berman Group Datum: říjen 2007 Úvod - 3 - Kritická oblast A Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly SWOT analýza Silné

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Liberec

Strategický rámec MAP pro ORP Liberec Strategický rámec pro ORP Liberec Verze č. 1 ŘV 08/2016 Obsah 1. Vize... 3 2. Popis dosavadního zapojení aktérů... 3 3. Popis priorit a cílů... 4 3.1 Identifikace priorit a cílů... 4 3.1 Specifikace cílů...

Více

Analytická část strategie. Zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovský a horských oblastech

Analytická část strategie. Zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovský a horských oblastech Analytická část strategie Zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovský a horských oblastech Obsah 1. Analýza území MAS Krušné hory, o.p.s. 2. Obyvatelstvo 3. Technická infrastruktura 4.

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více