SMĚ RNICE FAKULTY UPRAVUJÍCÍ USTANOVENÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO Ř ÁDU VUT V BRNĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMĚ RNICE FAKULTY UPRAVUJÍCÍ USTANOVENÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO Ř ÁDU VUT V BRNĚ"

Transkript

1 SMĚ RNICE FAKULTY UPRAVUJÍCÍ USTANOVENÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO Ř ÁDU VUT V BRNĚ ČÁST PRVNÍ (Článek 1) Úvodní ustanovení (1) Směrnice obsahuje doplňky a specifikaci pravidel jednotlivých článků Studijního a zkušebního řádu Vysokého učení technického v Brně (dále SaZŘ VUT). Je členěna shodně s členěním SaZŘ VUT. Obsahuje pouze ty články, v kterých jsou doplňky a specifikace Fakulty chemické VUT v Brně (dále FCH VUT). (Článek 2) Akademický rok a časové členění studia (1) Výuka je organizována zpravidla podle týdenních rozvrhů pro prezenční formu studia a ucelených bloků pro kombinovanou formu studia. (2) Přednášky se uskutečňují v jedné skupině pro všechny studenty. Přednášky, semináře a cvičení celofakultních předmětů v ročníku se realizují pouze v případě, že studijní skupina má více než 20 studentů. Přednášky a semináře oborových předmětů se realizují pouze v případě, že studijní skupina má více než 10 studentů. Praktika celofakultních předmětů probíhají ve skupinách s minimálně 12 studenty, praktika oborových předmětů a speciální s minimálně 6 studenty. Studenti se do skupin zapisují elektronicky. Po dohodě s vyučujícím se mohou studenti vzájemně ve skupinách vyměnit. (Článek 3) Studijní plány (1) Studenti si vytváří studijní plán podle Pravidel a podmínek pro vytváření studijních plánů, která jsou součástí studijních programů. (2) Vybrané povinné a povinně volitelné předměty jsou nabízeny v českém i anglickém jazyce. Student si v každém roce studia musí zvolit alespoň jeden předmět v angličtině. Při nedostatečné znalosti angličtiny si může požádat o přesunutí této povinnosti do následujícího ročníku. (3) Student může doplnit svůj studijní plán o předměty obsažené ve studijních plánech jiných studijních oborů, programů. (4) Student může požádat o vytvoření studijního plánu mezioborového nebo mezifakultního studia. Studium probíhá podle individuálních studijních plánů sestavených na základě studijních plánů oborů studijního programu. (5) Součástí individuálního studijního plánu mezioborového nebo mezifakultního studia je specifikace hlavního studijního oboru. (6) Mezioborové i mezifakultní studium povoluje na žádost studenta děkan. (7) Změny standardního studijního plánu schváleného pro aktuální akademický rok je možno provádět na návrh Rady studijního programu po projednání v kolegiu děkana pouze se souhlasem děkana. ČÁST DRUHÁ (Článek 7) Způsoby výuky a její zabezpečení (1) Za odbornou a pedagogickou úroveň výuky odpovídá příslušný ústav fakulty. Pro jednotlivé předměty jmenuje ředitel ústavu garanta předmětu. Garantem předmětu je zpravidla profesor nebo docent, akademický pracovník VUT v Brně. Garant předmětu odpovídá po odborné stránce za 1

2 obsah všech součástí předmětu, tj. přednášky, cvičení i praktika z předmětu a za jejich soulad s doporučením Rady studijních programů. Garant předmětu podává řediteli příslušného ústavu návrh na personální obsazení všech součástí předmětu vyučujícími a doktorandy ve všech studijních skupinách, typech a formách studia. Ředitel ústavu po konzultaci s garantem předmětu, určí akademického pracovníka zodpovědného za průběh a organizaci každého praktika celofakultního i oborového. (2) Rozsah a způsob poskytování individuálních konzultací stanoví v konkrétním případě po dohodě se studenty vyučující. (3) V případě majoritního podílu studenta doktorského studijního programu na výuce může tento udělovat zápočty a klasifikované zápočty. (4) Neúčast studentů na kontrolované výuce lze omluvit pouze v případech lékařem potvrzeného akutního vyšetření, státního zájmu, státní reprezentace, úmrtí v rodině a pracovní neschopnosti. Tyto skutečnosti je třeba doložit nejpozději do pěti pracovních dnů od pominutí uvedených důvodů. Učitel stanoví způsob náhrady za případnou neúčast. Neomluvená neúčast na kontrolované výuce je důvodem k neudělení zápočtu. (5) K hodnocení úrovně výuky se používá především hospitací. (Článek 9) Studijní poradenství (1) Studenti se mohou v záležitostech studia obracet na pracovnice studijního oddělení FCH VUT, studijního poradce, garanta předmětu, ředitele ústavu, a proděkana pro vzdělávací činnost. (2) V otázkách sestavení individuálních studijních plánů se studenti obracejí na pracovníka pověřeného ředitelem ústavu. (Článek 11) Zápočet a klasifikovaný zápočet (1) Zápočet, resp. klasifikovaný zápočet uděluje učitel, který v akademickém roce daný předmět vyučuje, nebo zástupce určený ředitelem ústavu. Řádný termín zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu může být uskutečněn nejpozději v prvním týdnu zkouškového období semestru, v němž výuka proběhla. (2) Studentovi, který nesplnil požadavky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu v řádném termínu, umožní učitel splnit požadavky v opravném termínu, pouze však ve zkouškovém období semestru v němž byl předmět vyučován. Je-li požadavkem pro udělení zápočtu absolvování laboratorní práce, musí být tato ukončena nejpozději do konce zkouškového období v daném semestru v termínu stanoveném vyučujícím. (3) Požadavky pro udělování zápočtů musí obsahovat objektivní prvek (písemná kontrola, referát, samostatná práce, kolokvium, ) a není možné jej udělit pouze za účast ve výuce. Je-li podmínkou udělení zápočtu (klasifikovaného zápočtu) získání zápočtu v některém jiném předcházejícím předmětu, musí být tato skutečnost uvedena v Dokumentaci předmětu. V takovém případě je návštěva kontrolované výuky podmíněna získáním zápočtu v předcházejícím předmětu. (4) U předmětů zapsaných a vyučovaných v angličtině může být i kontrolovaná forma výuky (tj. teoretické cvičení) realizována v angličtině. (Článek 12) Kolokvium, klauzurní zkouška a zkouška (1) Zkoušku vykonává student u učitele nebo učitelů, kteří v daném akademickém roce daný předmět vyučují podle dokumentace předmětu, nebo u náhradního zkoušejícího určeného ředitelem ústavu. (2) Student může požádat ředitele ústavu zabezpečujícího výuku předmětu o změnu zkoušejícího. (3) Zkouška kombinovaná (písemná a ústní, praktická a ústní, apod.) probíhá v jednom dni nebo ve dvou dnech po sobě následujících. (4) Řádné termíny zkoušek oznámí zkoušející studentům minimálně dva týdny před začátkem zkouškového období semestru, ve kterém proběhla výuka. Řádné termíny zkoušky stanoví 2

3 zkoušející v takovém množství a rozptylu, aby všichni studenti měli možnost složit zkoušku v řádném zkouškovém období podle časového plánu akademického roku. Nedostaví-li se student ke zkoušce v řádném termínu je klasifikován stupněm nevyhovující a řádný termín mu propadá. Zkoušky mimo uvedené období povolí v mimořádných případech děkan. (5) Pokud je výuka předmětu rozdělena do dvou nebo několika semestrů, musí být zkoušky a zápočty absolvovány postupně (návazně). Návaznost ostatních předmětů specifikují garanti ve studijní dokumentaci. (6) U předmětů zapsaných a vyučovaných v angličtině musí být i zkouška realizována v anglickém jazyce. (7) Student, který byl klasifikován stupněm nevyhovující, má právo konat opravnou zkoušku. Opravné termíny jsou dva. (8) První a druhý opravný termín zkoušky stanoví po dohodě se studentem zkoušející. Zkoušky v opravném termínu mohou probíhat též v době hlavních prázdnin, avšak nejpozději do konce odpovídajícího akademického roku (tj. do ). Vyčerpá-li student všechny termíny zkoušek a zápočtů a nezakončí předmět stanoveným způsobem, musí si předmět zapsat znovu (nejvýše však jednou) v následujícím roce studia s povinností opakování případného zápočtu. Zápočet z předmětu, získaný v předchozím akademickém roce, může zkoušející učitel v odůvodněných případech uznat. Pokud není předmět v následujícím akademickém roce otevřen, absolvuje ho student podle individuálního studijního plánu stanoveném zkoušejícím, resp. ředitelem ústavu garantujícího jeho výuku. (9) Studenti se přihlašují na vybrané termíny zkoušek elektronicky. Zkoušející má právo omezit počet přihlášek na daný termín. (10) Studenti se mohou nejpozději do prvního dne zkouškového období odvolat u ředitele ústavu zajišťujícího výuku v příslušném předmětu na nedostatečný počet termínů zkoušky a jejich nerovnoměrné rozdělení ve zkouškovém období. Ředitel ústavu rozhodne o zařazení dalších termínů v případě oprávněnosti odvolání. (11) U předmětu kde je předepsán zápočet i zkouška je úspěšný zápočet podmínkou přihlášky ke zkoušce. Výjimku může na žádost studenta povolit zkoušející. (Článek 13) Klasifikační stupnice (1) Při hodnocení studia na FCH VUT se užívá pouze klasifikační stupnice podle článku 13 SaZŘ VUT (v závorce je uvedeno číselné vyjádření klasifikačního stupně): a) A výborně (excellent), b) B (1,5) velmi dobře (very good), c) C dobře (good), d) D (2,5) uspokojivě (satisfactory), e) E dostatečně (sufficient), f) F nevyhovující (failed). (Článek 15) Kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu (1) Studijní oddělení kontroluje na konci akademického roku, zda student prezenční formy studia vykonal zápočty a zkoušky v zimním a letním semestru minimálně za 40 ECTS kreditů a student kombinované formy studia minimálně za 35 ECTS kreditů z předmětů zapsaných na začátku téhož akademického roku. Pokud tuto podmínku nesplní, je mu studium ukončeno pro nesplnění studijních povinností. (2) K postupu do letního semestru aktuálního akademického roku musí studenti vykonat do konce řádného zkouškového období zimního semestru zápočty a zkoušky minimálně za 12 ECTS kreditů. V případě, že mají v zimním semestru zapsány předměty za méně kreditů, musí vykonat zápočty a zkoušky ze všech předmětů. Jinak jim bude studium ukončeno pro neplnění studijních povinností. 3

4 (Článek 17) Zápis do dalšího roku studia (1) Při zápisu si student podle pokynů studijního oddělení zapisuje předměty daného studijního programu minimálně v rozsahu 60 kreditů předepsaných povinných a povinně volitelných předmětů (včetně praktika, pokud jsou jeho součástí) tak, aby byly dodrženy podmínky návaznosti zkoušek jednotlivých předmětů, viz článek 12, odstavec (5). (2) Předměty zapsané u zápisu včetně předepsané formy zakončení jsou pro studenta v daném roce závazné. Za správnost zápisu předmětů zodpovídá student. (3) Student, který nepostupuje přesně podle Standardního studijního plánu si zapisuje předměty pro další akademický rok v termínu stanoveném pro ročník, z kterého zapisuje předměty s nejvyšším součtem kreditů. Pro tyto studenty studujících v posledním roce studia platí aktuální standardní studijní plán posledního ročníku studia. (4) Právo výběru učitele uplatní studenti formou písemné žádosti podané děkanovi nejpozději 14 dnů před zahájením výuky v daném semestru. (5) Studenti mají u zápisu možnost výběrem povinně volitelného předmětu profilovat svoje studium. Zápisu povinně volitelných předmětů předchází výběr těchto předmětů z nabídky, kterou jednotlivé ústavy FCH uvedou ve studijním plánu. Ústavy poskytnou studentům pro tento výběr příslušné informace. (6) Z kapacitních důvodů může ústav odmítnout ty zájemce o kontrolovanou formu výuky, kteří nestudují v souladu se Standardním studijním plánem. (7) U studentů mezifakultního studia s hlavním oborem příslušným FCH VUT provádí zápis i hodnocení úspěšnosti studia FCH VUT. (Článek 19) Zanechání studia (1) Studentovi, který zanechal studia, vydá fakulta na jeho žádost doklad o absolvovaných předmětech studijního programu. (Článek 20) Uznání částí studia (1) Studentovi, který absolvoval studijní program stejného stupně (bakalářský, magisterský, navazující magisterský) nebo jeho část na chemických vysokých školách, může být na jeho písemnou žádost uznána část tohoto studia nebo jednotlivé zkoušky a klasifikované zápočty z absolvovaných předmětů. Zkoušky v ročníku, do kterého je student zapsán mohou být uznány teprve po splnění podmínek kontrolované výuky zapsaného předmětu, tj. po udělení zápočtu. (2) Žádost o uznání zkoušky s vyjádřením ředitele ústavu garantujícího obor, resp. vyučujícího musí být podána nejpozději dva týdny po zápisu do příslušného ročníku. (3) Součástí žádosti studenta o uznání části studia a jednotlivých zkoušek je podrobný sylabus a požadavky předepsané k úspěšnému absolvování předmětů ověřené studijním oddělením školy, kde tyto části studia absolvoval a doklad o úspěšném absolvování části studia na jiné VŠ. (4) V případě, že uznání zkoušky z předmětu studijního programu FCH je provedeno na základě zkoušek z několika předmětů vykonaných při studiu jiného studijního programu, je této zkoušce udělena klasifikace vypočítaná z aritmetického průměru klasifikací absolvovaných zkoušek, uplatňují se přitom pravidla zaokrouhlování. (5) Při absolvování dvousemestrálního předmětu klasifikovaného jednou známkou lze uznat dva semestry odpovídajících předmětů, přičemž oba jsou hodnoceny touto klasifikací. (6) Při odlišnosti sylabů předmětů (max. 10 %) může student požádat o umožnění vykonat rozdílovou zkoušku. (7) Studentům, kteří v rámci bakalářského studia na FCH VUT úspěšně absolvovali předměty navazujícího magisterského studia nad rámec požadovaných kreditů bakalářského studia, mohou být na jejich žádost (po přijetí do navazujícího magisterského studia) tyto předměty uznány. 4

5 (8) Zkoušky a klasifikované zápočty mohou být uznány pouze jedenkrát. Pokud byly předměty absolvovány pět a více let před dnem podání žádosti tak se neuznávají. (9) Pokud absolvuje student část studia v zahraničí (např. v rámci výměnných programů), budou mu po návratu ze zahraničí uznány zkoušky předem naplánované a schválené. Pro uznání studia v zahraničí je směrodatný počet získaných ECTS kreditů. Po návratu ze zahraničí student předloží podrobnou zprávu o průběhu a podmínkách studia v zahraničí. Jako náhrada části praktické výuky může být studentovi uznána prezentace studia v zahraničí na fakultní úrovni. (Článek 22) Státní závěrečná zkouška (1) Termíny SZZ stanoví děkan. Písemnou přihlášku k SZZ podává student elektronicky v termínu stanoveném v časovém plánu. Průběh státní závěrečné zkoušky a vyhlášení výsledku jsou veřejné. (2) Podmínkou přistoupení k SZZ je vykonání všech předepsaných zápočtů a zkoušek z předmětů studijního programu nejpozději k termínu stanoveném pro podání přihlášky k SZZ. (3) Neúčast u SZZ se posuzuje jako neúčast u zkoušky (Článek 12). (4) SZZ bakalářského studia se skládá z obhajoby bakalářské práce a zkoušky z předmětů oboru. SZZ magisterského studia se skládá z obhajoby diplomové práce a zkoušky z předmětů oboru. Předměty zkoušky specifikuje studijní program. Klasifikace dílčích zkoušek je podkladem pro celkovou klasifikaci. Stanoví ji komise v souladu s článkem 25 SaZŘ VUT a metodikou vydanou děkanem fakulty. Celkový výsledek SZZ oznámí studentovi předseda komise bezprostředně po vykonání SZZ. (Článek 24) Bakalářská nebo diplomová práce a její obhajoba (1) Témata bakalářských prací zveřejní ústav garantující příslušný obor studentům 3. ročníku nejpozději do Výběr tématu bakalářské práce ukončí studenti k Zadání bakalářských prací připraví ústav ke dni Zveřejní ho studentům v elektronické podobě do posledního roku studia. Finální tisk zadání bakalářské práce zabezpečí ústav tak, aby ho studenti obdrželi nejpozději do posledního roku studia. Je-li vedoucím bakalářské práce externí spolupracovník určí ředitel ústavu interního konzultanta. (2) Témata diplomových prací zveřejní ústav garantující příslušný obor studentům 1. ročníku nejpozději do Výběr tématu diplomové práce ukončí studenti k Zadání diplomových prací připraví ústav ke dni Zveřejní ho studentům v elektronické podobě do posledního roku studia. Finální tisk zadání diplomové práce zabezpečí ústav tak, aby ho studenti obdrželi nejpozději do posledního roku studia. Je-li vedoucím diplomové práce externí spolupracovník určí ředitel ústavu interního konzultanta. (3) Odevzdání diplomové/bakalářské práce je nutnou podmínkou pro přihlášení k k SZZ. Studenti odevzdají diplomovou/bakalářskou práci na sekretariátě ústavu ve třech exemplářích. Jeden exemplář zůstane uložen na ústavu, jeden obdrží bezprostředně po ukončení SZZ studijní oddělení fakulty k zaevidování a uložení v archivu FCH v areálové knihovně a jeden obdrží oponent diplomové práce. Oponent práce odevzdá diplomovou/bakalářskou práci po ukončení SZZ vedoucímu práce. (4) Společně s tištěnou verzí diplomové/bakalářské práce odevzdá student i elektronickou verzi a další požadované dokumenty (elektronické, resp. tištěné). ČÁST TŘETÍ (Článek 27) Oborová rada (1) Maximální počet členů určí děkan podle počtu a zaměření studentů příslušného programu. Funkční doba je shodná s funkčním obdobím děkana. (2) Do volby předsedy oborové rady zajistí děkanem pověřená osoba sestavení jednacího řádu oborové rady, jeho projednání v oborové radě a předložení děkanovi. Dále po schválení jednacího 5

6 řádu děkanem zajistí i volbu předsedy oborové rady v souladu s přijatým jednacím řádem a tím ukončí i svoji činnost vyplývající z pověření děkana. (Článek 29) Školitel (1) Povinností školitele je zejména: a) společně s doktorandem sestavit individuální studijní plán a určit případné konzultanty, b) individuální studijní plán studenta konzultovat s vedoucím pracoviště a předložit ke schválení oborové radě, c) průběžně sledovat studium studenta a konzultovat s ním aktuální stav jeho vědecké práce, d) společně s vedoucím školicího pracoviště zabezpečit přiměřené věcné a finanční zajištění výzkumné činnosti studenta, e) pravidelně hodnotit plnění individuálního studijního plánu studenta a vést o něm záznam. f) v rámci ročního hodnocení navrhovat pokračování a ukončení studia, g) navrhovat změny ve stipendiu, případně v odůvodněných případech navrhnout přiznání mimořádného stipendia. (Článek 30) Individuální studijní plán (1) Individuální studijní plán studenta je vypracován v informačním systému. Student prezenční formy doktorského studijního programu v prvém a druhém ročníku studia skládá v souladu s plánem zkoušky z předmětů určených plánem, student kombinované formy doktorského studia do konce třetího ročníku. Na návrh oborové rady je možné termín v odůvodněných případech (např. zahraniční stáž) změnit. (2) Termínované dílčí zkoušky a ostatní povinnosti uložené plánem musí student vykonat vždy do zápisu do nového akademického roku. (3) Student prezenční formy doktorského programu se podílí i na pedagogické činnosti fakulty. Z této povinnosti jsou zpravidla vyjmuti studenti v prvním a šestém semestru studia. Výjimku uděluje děkan fakulty. Za přidělení kurzů i rozsah výuky zodpovídá ředitel ústavu. Obsah, časové rozložení i rozsah pedagogické činnosti studenta je určen po dohodě se školitelem a přidělená výuka může být i v rámci jiného ústavu než je školicí pracoviště doktoranda. Pedagogické působení studenta probíhá pod patronací akademického pracovníka (garanta předmětu). Splnění pedagogické činnosti potvrdí na konci každého semestru zápočtem v indexu studenta akademický pracovník tímto pověřený. (4) V souladu s článkem 30 odstavcem písm.e) SaZŘ VUT upravuje individuální studijní plán rovněž časové rozvržení studia. Doba prázdnin vyplývá z časového rozvržení studia, které respektuje časový plán akademického roku prezenčního denního studia. Výjimky z této zásady je možné dohodnout s doktorandem v individuálním studijním plánu. To se netýká pracovních aktivit doktoranda konaných na základě uzavřeného pracovněprávního vztahu. (5) Vypracování individuálního studijního plánu studentů čtyřletého doktorského studijního programu Chemie a technologie potravin je stanoveno Pokynem děkana FCH. (Článek 33) Hodnocení a kontrola plnění individuálního studijního plánu (1) Do 15. září každého roku studia vypracuje doktorand všech forem studia dle předepsané normy zprávu o výsledcích své činnosti a předá ji školiteli. (2) Do 30. září každého roku studia doplní školitel doktorandovu zprávu o svoje hodnocení a doktorand formulář odevzdá na oddělení vědy a výzkumu děkanátu FCH. (3) V případě, že zpráva doktoranda s hodnocením školitele ve smyslu odst. a tohoto článku nebude odevzdána v předepsaném termínu, podá pověřený proděkan děkanovi návrh na ukončení studia ve smyslu článku 35, odstavce (2b) této směrnice. (4) Nejméně jednou za rok referuje doktorand o výsledcích svých aktivit před členy Oborové rady. Po prvním roce studia je součástí referátu doktoranda prezentace obsahu pojednání k disertační 6

7 práci, které je v písemné formě předloženo hodnotící komisi. V pojednání je provedeno zhodnocení stavu poznání v oblasti tématu disertační práce, vymezení předpokládaných cílů disertační práce a charakteristiky zvolených metod řešení. Po schválení hodnotící komisí je pojednání k disertační práci součástí materiálů, které je nutné předložit ke státní doktorské zkoušce (čl. 38, bod 1) a je uloženo na oddělení V a V do termínu této zkoušky. Nejzazším termínem hodnocení doktoranda oborovou radou je 31. říjen každého roku. (5) Předseda oborové rady předá hodnocení doktorandů řediteli ústavu, který je předloží ke konečnému schválení děkanovi FCH nejpozději do 30. listopadu každého roku. (6) Při vážném neplnění povinností studenta může děkan na základě návrhu školitele snížit stipendium vyplácené studentovi, popřípadě zastavit jeho výplatu a to i během akademického roku. (7) Změnu formy doktorského studia může povolit děkan na základě žádosti studenta doložené zprávou o dosavadní činnosti a hodnocením školitele. (Článek 35) Zanechání a předčasné ukončení studia v doktorském studijním programu (1) Pokud se student bez omluvy nezapíše ve stanoveném termínu, nebo není-li přijata jeho omluva, je jeho studium ukončeno podle 56 odst. 1 písm. b) zákona. Omluva se podává děkanovi. Na postup při rozhodování v této věci se vztahuje 68 zákona o VŠ. (2) Doktorské studium může být předčasně ukončeno rozhodnutím děkana FCH VUT a) dle článku 33, odstavec 4. SaZŘ VUT, b) zanecháním studia, nesplněním podmínek stanovených pro zápis do dalšího ročníku, c) nedodržením podmínek stanovených pro přerušení studia, d) na základě rozhodnutí děkana FCH, jestliže studentovi uplynula řádná tříletá, resp. děkanem prodloužená doba studia a student nepožádal o jeho další prodloužení, příp. o změnu formy studia z prezenční na distanční. (Článek 37) Státní doktorská zkouška (1) Termíny SDZ stanoví děkan v souladu s časovým plánem doktorského studia. V odůvodněných případech může děkan na základě písemné žádosti povolit konání SDZ i v jiném termínu. Písemnou přihlášku k SDZ podává student elektronicky v termínu stanoveném v časovém plánu. Průběh státní doktorské zkoušky a vyhlášení výsledku jsou veřejné. (2) Podmínkou přistoupení k SDZ je vykonání všech předepsaných zápočtů a zkoušek z předmětů studijního programu, jakož i předložení pojednání k disertační práci na hodnotícím zasedání oborové rady po prvním ročníku studia (čl. 33 odst.4) nejpozději k termínu stanoveném pro podání přihlášky k SDZ. Při nesplnění podmínek pro přistoupení k SDZ může student nejpozději do termínu zahájení následujícího akademického roku požádat o zápis do dalšího roku studia. (3) Neúčast u SDZ se posuzuje jako neúčast u zkoušky (Článek 12). (4) Předměty zkoušky z teoretických základů oboru (zpravidla tři až čtyři v závislosti na charakteru oboru a rozsahu tématu disertace) jsou stanoveny nejméně tři měsíce před datem konání zkoušky. Ve stejné době seznámí školitel doktoranda se sylaby těchto předmětů. (5) SDZ jsou studenti prezenční formy doktorského studia povinni vykonat nejpozději do konce druhého roku studia, studenti kombinované formy do konce třetího roku studia (V mimořádných a odůvodněných případech může děkan na základě písemné žádosti studenta povolit změnu termínu vykonání SDZ). (6) Podmínky přistoupení k SDZ u studentů čtyřletého doktorského studijního programu Chemie a technologie potravin jsou stanoveny Pokynem děkana FCH. (Článek 38) Přihlašování ke státní doktorské zkoušce 7

8 (1) Přihlášku k SDZ spolu s přehledem publikovaných nebo k publikaci prokazatelně přijatých prací podává doktorand děkanovi prostřednictvím oddělení VaV. (2) Přihlášku k SDZ je nutné podat v souladu s termínem, daným Studijním programem Fakulty chemické (nejpozději do druhého roku studia - studenti prezenční formy resp. do třetího roku studia - studenti kombinované formy). (Článek 39) Zkušební komise pro státní doktorské zkoušky (1) Komisi svolává její předseda. (2) Členem komise s právem hlasovat je i školitel doktoranda. (Článek 42) Řízení o obhajobě disertační práce (1) Termíny obhajoby disertační práce stanoví děkan v souladu s časovým plánem doktorského studia. V odůvodněných případech může děkan na základě písemné žádosti povolit konání obhajoby i v jiném termínu. Písemnou přihlášku k obhajobě podává student DSP elektronicky v termínu stanoveném v časovém plánu. Průběh obhajoby disertační práce a vyhlášení výsledku jsou veřejné. (2) Neúčast u obhajoby disertační práce se posuzuje jako neúčast u zkoušky (Článek 12). (3) Před přihlášením se k obhajobě disertační práce se student DSP účastní celofakultního semináře, na kterém přednese referát o podstatných výsledcích své disertační práce včetně přehledu publikovaných nebo k publikaci prokazatelně přijatých prací. Semináře se zúčastní školitel a nejméně jeden zástupce oborové rady určený předsedou OR, který vypracuje stručné zhodnocení semináře.organizaci semináře zajišťují jednotlivé Ústavy, na kterých jsou studenti doktorského studia vedeni, v termínech, daných Studijním programem FCH VUT. (4) Žádost o povolení obhajoby disertační práce předkládá doktorand oddělení VaV děkanátu fakulty, které ji a postoupí neprodleně oborové radě k dalšímu řízení. Současně o předání materiálů informuje děkana fakulty. Formální úpravu disertační práce řeší Směrnice rektora č. 9/2007 (Článek 43) Teze disertační práce (1) Teze disertační práce se předkládají v prozatímní úpravě zpravidla v rozsahu do 20 stran strojopisu A4 zmenšených na formát A5. (Článek 44) Komise pro obhajobu disertační práce (1) Členem komise pro obhajobu disertační práce (s hlasovacím právem) je i školitel doktoranda. ČÁST ČTVRTÁ (Článek 50) Dokumentace o studiu (1) Veškerá dokumentace vztahující se ke studiu (mimo informací obsažených v centrálním IS) je shromážděna v samostatné obálce zřetelně označené jménem studenta. Jednotlivé části dokumentace nesmí být volně vyjímatelné. Za vedení a udržování dokumentace je zodpovědná příslušná pracovnice studijního nebo vědeckého oddělení. (Článek 54) Pochvaly a ocenění (1) Za mimořádné výsledky během studia a při SZZ uděluje děkan Cenu děkana. (2) Za vynikající výsledky při řešení diplomové práce uděluje děkan Diplom za nejlepší diplomovou práci v oboru. 8

9 (3) Podmínky pro udělení Ceny děkana a Diplomu za nejlepší diplomovou práci v oboru stanoví rozhodnutí děkana. (Článek 56) Závěrečné a přechodná ustanovení (1) Čl.33 odst..4, čl. 37 odst.2, čl.37 odst.5, čl.38 odst. 1, 2, jsou závazné pro studenty zahajující doktorské studium počínaje akademickým rokem 2007/2008. (2) Studenti čtyřletého doktorského studijního programu Chemie a technologie potravin studují v souladu s touto směrnicí a řídí se rovněž Pokynem děkana FCH VUT. (3) Tato směrnice ke SaZŘ VUT byla schválena Akademickým senátem FCH VUT dne 17. června (4) Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. září Ing. Vítězslav Frank, Ph.D. předseda Akademického senátu doc. Ing. Jaromír Havlica, CSc. děkan 9

SMĚRNICE FAKULTY UPRAVUJÍCÍ USTANOVENÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU VUT V BRNĚ ČÁST PRVNÍ

SMĚRNICE FAKULTY UPRAVUJÍCÍ USTANOVENÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU VUT V BRNĚ ČÁST PRVNÍ SMĚRNICE FAKULTY UPRAVUJÍCÍ USTANOVENÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU VUT V BRNĚ ČÁST PRVNÍ (Článek 1) Úvodní ustanovení (1) Směrnice obsahuje doplňky a specifikaci pravidel jednotlivých článků Studijního

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická

Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Datum vydání: 30. 7. 2014 Účinnost: od 1. 9. 2014 Závaznost: FCH VUT v Brně Vydává: děkan FCH VUT v Brně Nahrazuje: Směrnici fakulty upravující ustanovení

Více

SMĚRNICE FAKULTY UPRAVUJÍCÍ USTANOVENÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU VUT V BRNĚ

SMĚRNICE FAKULTY UPRAVUJÍCÍ USTANOVENÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU VUT V BRNĚ SMĚRNICE FAKULTY UPRAVUJÍCÍ USTANOVENÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU VUT V BRNĚ ČÁST PRVNÍ (Článek 1) Úvodní ustanovení (1) Směrnice obsahuje doplňky a specifikaci pravidel jednotlivých článků Studijního

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

Pravidla pro organizaci studia

Pravidla pro organizaci studia Pravidla pro organizaci studia Pravidla pro organizaci studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Fakulty sociálních věd se podle 27 odst.

Více

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na Českém vysokém učení technickém v Praze Fakultě dopravní se zaměřením na ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ A ZÁPISY

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice doplňuje a rozvádí čl. 46 až 56 Studijního a zkušebního řádu

Více

Směrnice děkana č. 2/2010. Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity

Směrnice děkana č. 2/2010. Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Směrnice děkana č. 2/2010 Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Fakulta stavební VUT v Brně

Fakulta stavební VUT v Brně Fakulta stavební VUT v Brně v Brně dne: 3. 5. 2011 rozdělovník: vedoucí ústavů, vedoucí oborů, tajemník FAST VUT, vedoucí KIC, SKAS, studenti FAST VUT zpracoval: doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc., doc. Ing.

Více

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Článek 1 Základní ustanovení (1) Doktorský studijní program se na fakultě uskutečňuje v souladu se statutem fakulty, statutem

Více

Směrnice děkana č. 3/2013. Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně. Část první

Směrnice děkana č. 3/2013. Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně. Část první Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství V Brně dne 25. 4. 2013 Směrnice děkana č. 3/2013 Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně Část první Úvodní

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek I. Obecné zásady klasifikace 1. Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období

Více

VZOR PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

VZOR PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Jde o vzor fakultních Pravidel pro organizaci studia z dubna 2006, ve kterém byly v revizním režimu doplněny články vyplývající ze 7. Změny Studijního a zkušebního řádu UK z 11. června 2013. Všechny tyto

Více

Výnos děkana č. 7/2010

Výnos děkana č. 7/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

směrnice č. 4 SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2014/2015

směrnice č. 4 SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2014/2015 Oddíl č.1 Úvodní ustanovení 1. Směrnice č.4 děkana Fakulty architektury VUT v Brně pro studium v bakalářském a magisterském studijním programu (dále jen směrnice) v akademickém roce 2014/2015 doplňuje

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Farmaceutická fakulta v Hradci Králové UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Farmaceutická fakulta v Hradci Králové PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

Vyhláška děkana č. 4D/2015 o organizaci akademického roku 2015/16 na FEL ZČU v Plzni

Vyhláška děkana č. 4D/2015 o organizaci akademického roku 2015/16 na FEL ZČU v Plzni Vyhláška děkana č. 4D/2015 o organizaci akademického roku 2015/16 na FEL ZČU v Plzni Plzeň 7. 4. 2015 I. V souladu s harmonogramem akademického roku 2015/16 na ZČU upřesňuji organizaci základních studijních

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Evangelické teologické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998

Více

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia 1. Studium v akreditovaném bakalářském studijním programu je ve Vysoké škole realitní - Institut

Více

Pravidla pro organizaci studia

Pravidla pro organizaci studia Pravidla pro organizaci studia Pravidla pro organizaci studia Studium bakalářských, navazujících magisterských i doktorských studijních programů, resp. studijních oborů je upraveno jednak Studijním a zkušebním

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1

Více

ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE byl schválen Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 16. prosince 2015. MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ph.D. předseda Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze

Více

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni dne 16. září 2013 ZCU 029746/2013/DFPE/Pell Vyhláška děkanky č.

Více

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP PRÁVNICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI S-2/2011 SMĚRNICE DĚKANKY k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP Obsah: Zpracoval: Na základě

Více

ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA

ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA 1 Organizace doktorského studia (1) Doktorský studijní program se na fakultě uskutečňuje v souladu se statutem fakulty a statutem OU,

Více

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice doplňuje a rozvádí čl. 46 až 56 Studijního a zkušebního řádu

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na Českém vysokém učení technickém v Praze Fakultě dopravní se zaměřením na ČINNOSTI A SITUACE BĚHEM

Více

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm.

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ STUDIJNÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD specializačního studia Institutu průmyslověprávní výchovy V souladu s ustanovením Všeobecné části, kap. 1.1 odst. 1.1.2 Organizačního řádu Úřadu

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) navazuje na Řád celoživotního

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky (dále jen OEAEP ) Část první Článek 1 Obecná ustanovení 1) Na OEAEP se uskutečňují studijní programy mateřské univerzity MAŘP Kyjev

Více

Pravidla pro přiznávání stipendií (úplné znění, x )

Pravidla pro přiznávání stipendií (úplné znění, x ) Pravidla pro přiznávání stipendií (úplné znění, x... 2016) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Úplné znění Pravidel pro přiznávání stipendií na MFF ze dne 21. listopadu 2014x...2016 Toto aktuální znění Pravidel

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Fakulty tělesné výchovy a sportu se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č.

Více

Příkaz ředitele č. 03/06-07

Příkaz ředitele č. 03/06-07 Příkaz ředitele č. 03/06-07 PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE K ORGANIZACI STUDIA A KLASIFIKACI VOŠ podle 92 až 103 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání a v návaznosti

Více

Č.j: OU-93783/ V Ostravě Směrnice děkana č. 16/2015

Č.j: OU-93783/ V Ostravě Směrnice děkana č. 16/2015 Přírodovědecká fakulta OU v Ostravě 30.dubna 22 701 03 Ostrava Č.j: OU-93783/31-2015 V Ostravě 16. 12. 2015 Směrnice děkana č. 16/2015 O státních závěrečných zkouškách na Přírodovědecké fakultě OU a obhajobách

Více

Studijní a zkušební řád České zemědělské univerzity v Praze

Studijní a zkušební řád České zemědělské univerzity v Praze STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE V BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH ZE DNE 11. DUBNA 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1

Více

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě KREDITNÍ SYSTÉM Studium je uskutečňováno na základě kreditního systému studia (Každý předmět má přidělen určitý počet kreditů, které student získá až po splnění všech stanovených podmínek.) Standardní

Více

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí č.j. 09/0072/15 Vodňany, 12.2.2015 Rozhodnutí děkana č. 10/2015 Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí Cílem tohoto rozhodnutí

Více

SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU

SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU Oddíl č.1 Úvodní ustanovení 1. Směrnice č.1 děkana Fakulty architektury VUT v Brně pro studium

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDENTY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 8. ČERVENCE 2015

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDENTY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 8. ČERVENCE 2015 30. 09. 2015 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDENTY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 8. ČERVENCE 2015 Od 1. října 2015 se mění nároky uchazečů a studentů se specifickými poruchami učení

Více

Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha

Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha CEVRO Institut Studijní a zkušební řád 1 Část první Studijní řád Čl. 1 1. Studium v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu je uskutečňováno

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016 Hradec Králové, 30. května 2016 č. j. DFF/256/16 Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016 Výnos FF UHK o organizačním zajištění studijních pobytů a praktických stáží studentů a mobilitách akademických a administrativních

Více

směrnice č. 5 SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ PRO STUDIUM V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2015/2016

směrnice č. 5 SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ PRO STUDIUM V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2015/2016 Oddíl č. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice upravuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění (dále jen zákon) a dále dle vnitřního předpisu VUT v Brně: Studijní a zkušební

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Směrnice děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT platná od akademického roku 2005/06 Úprava článků týkajících se doktorského studia

Směrnice děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT platná od akademického roku 2005/06 Úprava článků týkajících se doktorského studia Směrnice děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT platná od akademického roku 2005/06 Úprava článků týkajících se doktorského studia K článku 31 Individuální studijní plán Členění studia Během

Více

Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně

Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně ČLÁNEK 1 OBECNÁ USTANOVENÍ (1) Fakulta chemická Vysokého

Více

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5/2015 ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ

Více

Příloha a) Studijního a zkušebního řádu FAMU ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU FAMU

Příloha a) Studijního a zkušebního řádu FAMU ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU FAMU Příloha a) Studijního a zkušebního řádu FAMU ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU FAMU 1. Obecná ustanovení 1.1. Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 4/2007 upravující některé podmínky studia na Fakultě financí a účetnictví 1 Rozsah platnosti Tato vyhláška v souladu se Studijním a zkušebním řádem VŠE (dále

Více

Zásady pro hodnocení studentů VOŠ

Zásady pro hodnocení studentů VOŠ Školní rok 2009 2010 Zákon č. 561/04 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 10/2005 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 470/2006 Sb. Zásady pro hodnocení studentů VOŠ Jsou nedílnou součástí Školního řádu Hodnocení a klasifikace

Více

pro akademický rok 2010/2011

pro akademický rok 2010/2011 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Pokyn č. 2/10 děkana Fakulty ekonomické ZČU pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Pro studující, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce

Více

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV)

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Studium je poskytováno jako program celoživotního

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Den platnosti: 1. 11. 2014 Den účinnosti: 1. 11. 2014 Předkládá: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., prorektor pro vzdělávací činnost

Více

doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D. v. r.

doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D. v. r. Kód: Druh: Název: SD/05/2016 SMĚRNICE DĚKANKY Jednací řád zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky Organizační závaznost: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Datum vydání:

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 20/2013 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 30. 9. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE005947/2013 Počet stran:

Více

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Studijní a zkušební řád doktorského studia, doporučený postup studia Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou

Více

Směrnice děkana FZV UP ke Studijnímu a zkušebnímu řádu. Univerzity Palackého v Olomouci. postgraduální studium

Směrnice děkana FZV UP ke Studijnímu a zkušebnímu řádu. Univerzity Palackého v Olomouci. postgraduální studium FZV-SD-1/2014 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA Směrnice děkana FZV UP ke Studijnímu a zkušebnímu řádu Univerzity Palackého v Olomouci postgraduální studium Obsah: Touto směrnicí

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012 Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium TUO_VP_07_002 verze: B Účinnost dokumentu od: 18.5.2012 ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012 Řízená

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Fakulta financí a účetnictví Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 3/2008 upravující některé podmínky studia na Fakultě financí a účetnictví ve znění Dodatku č. 1 z 20. února 2012 1 Rozsah platnosti

Více

Směrnice děkana č. 10/2011. K uskutečňování doktorských studijních programů. Část první

Směrnice děkana č. 10/2011. K uskutečňování doktorských studijních programů. Část první Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství V Brně dne 24. 11. 2011 Směrnice děkana č. 10/2011 K uskutečňování doktorských studijních programů (směrnice fakulty k provedení Studijního a

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE Článek 1 Základní ustanovení IACP je určen akademické obci. V souladu se zákonem o vysokých školách (č. 111/1998 Sb. v platném znění dále

Více

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. g) zákona č. 111/1998

Více

doc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D., Mgr. Libor Marek, Ph.D. doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D., v. r.

doc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D., Mgr. Libor Marek, Ph.D. doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D., v. r. Kód: Druh: Název: SD/03/2014 SMĚRNICE DĚKANKY Jednací řád zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky Organizační závaznost: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Datum vydání:

Více

OPATŘENÍ Č. 4/2015 1 Úvodní ustanovení 2 Akreditované praxe a stáže

OPATŘENÍ Č. 4/2015 1 Úvodní ustanovení 2 Akreditované praxe a stáže OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2015 K PRAVIDLŮM SYSTÉMU PRAXÍ A STÁŽÍ NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkan Fakulty mezinárodních vztahů (dále jen FMV

Více

Studijní a zkušební řád kreditního systému studia Veterinární a farmaceutické univerzity Brno ze dne 10. prosince 2007

Studijní a zkušební řád kreditního systému studia Veterinární a farmaceutické univerzity Brno ze dne 10. prosince 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 10. prosince 2007

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o.

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Článek 1 studium a jeho organizace (1) Mezinárodní institut podnikatelství a práva, s.r.o. (dále jen škola ) uskutečňuje akreditované bakalářské studijní

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. vydává v souladu s 17 odst. 1 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Pravidla interní grantové soutěže na Vysoké škole ekonomické v Praze

Pravidla interní grantové soutěže na Vysoké škole ekonomické v Praze Pravidla interní grantové soutěže na Vysoké škole ekonomické v Praze Interní grantová soutěž (dále jen IGS ) je soutěž na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu, který je prováděn studenty

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na Českém vysokém učení technickém v Praze Fakultě dopravní se zaměřením na PŘÍPRAVU STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008

STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008 STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008 Část první Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Tento stipendijní řád obsahuje pravidla pro přiznávání stipendií

Více

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (schválená akademickým senátem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne ) Akademický senát Filozofické fakulty

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Článek 1 Úvodní ustanovení Studijní a zkušební řád Archip s.r.o. (dále jen ARCHIP ) je vnitřním předpisem ARCHIP v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PRÁVNICKÁ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Akademický senát Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle 27 odst.

Více

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. června 2015

Více

Směrnice děkana č. 30/2015

Směrnice děkana č. 30/2015 Směrnice děkana č. 30/2015 Č. j.: OU-93699a/45-2015 K celoživotnímu vzdělávání organizovanému Centrem dalšího vzdělávání Pedagogické fakulty OU Část první OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Platnost směrnice (1) Tato

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH STUDENTŮ

INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH STUDENTŮ INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH STUDENTŮ Výpis z předpisů Připravila Studentská komora AS FEKT 2 Student má právo např. výběru učitele určitého studijního předmětu vyučovaného více učiteli používat

Více

Metodický pokyn č. 7/2016 pro přípravu projektů Studentské grantové soutěže ČVUT na FIT ČVUT

Metodický pokyn č. 7/2016 pro přípravu projektů Studentské grantové soutěže ČVUT na FIT ČVUT ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta informačních technologií Thákurova 9, 160 00 Praha 6 Metodický pokyn č. 7/2016 pro přípravu projektů Studentské grantové soutěže ČVUT na FIT ČVUT Článek 1 Úvodní

Více

Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D. Počet stran: 4 Počet příloh: 2

Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D. Počet stran: 4 Počet příloh: 2 Kód: Druh: Název: SD/02/2011 SMĚRNICE DĚKANKY Jednací řád zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky Organizační závaznost: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Datum vydání:

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Studijní a zkušební řád leden 2009 Praha

Studijní a zkušební řád leden 2009 Praha Studijní a zkušební řád leden 2009 Praha CEVRO Institut Studijní a zkušební řád 1 Část první Studijní řád Čl. 1 1. Studium v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu je uskutečňováno v

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y VNITŘNÍ PŘEDPIS STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY OBRANY ve znění 1., 2., 3., 4., 5. a 6. změny B r n o 2 0 0 8 2 Obsah: ČÁST PRVNÍ... 4 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 4 Čl. 1 Působnost...

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. dubna 2006 pod

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

VYHLÁŠKA DĚKANA FAV 10D/2017. Organizační zabezpečení státní závěrečné zkoušky a formální náležitosti bakalářské a diplomové práce

VYHLÁŠKA DĚKANA FAV 10D/2017. Organizační zabezpečení státní závěrečné zkoušky a formální náležitosti bakalářské a diplomové práce VYHLÁŠKA DĚKANA FAV 10D/2017 Organizační zabezpečení státní závěrečné zkoušky a formální náležitosti bakalářské a diplomové práce ČÁST PRVNÍ PŘEDMÉT ÚPRAVY Čl. 1 Tato vyhláška v souladu s čl. 1 odst. 5,

Více