P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona"

Transkript

1 P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Polomí, Polomí, Obec, IČ: Sestavená k : za období: 12/2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Okamžik sestavení: :25 hod. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Účetní jednotka použila metody vycházející z předpokladu, že bude existovat i v následujících letech. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona Uspořádání položek rozvahy a VZZ nebylo měněno. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona Způsob zaokrouhlování: Výsledek nákladových a výnosových účtů z výkazu zisku a ztráty, tj. součet výsledku hospodaření hlavní i hospodářské činnosti se přenese do Rozvahy. Při zpracování výkazu Příloha se zaokrouhlené hodnoty některých položek porovnávají na předem zpracovaný výkaz Rozvaha. O případné rozdíly vzniklé zaokrouhlováním se upraví dané položky výkazu Příloha. Teprve potom se výkaz sestaví a vytvoří součtové řádky. Účetní jednotka užívá při účtování zásob způsob B. Účetní metody, které účetní jednotka používá vycházejí ze zákona o účetnictví, prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č a MP/28/OEKO v aktuálním znění.

2 A.4.Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů P O L O Ž K A Podrozvahový Účetní období Číslo Název účet BĚŽNÉ MINULÉ P.I. Majetek a závazky účetní jednotky Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní majetek P.II. Vyřazené pohledávky a závazky Vyřazené pohledávky Vyřazené závazky P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův P.IV. Další podmíněné pohledávky Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Krátk.podmín.pohledávky z nástrojů spolufin. ze zahraničí Dlouh.podmín.pohledávky z nástrojů spolufin. ze zahraničí Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d P.VI. Další podmíněné závazky Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv Krátk.podmíněné závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí Dlouh.podmíněné závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud Dl.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud Krátkodobé podmíněné závazky z poskyt.garancí jednoráz Dlouhodobé podmíněné závazky z poskyt.garancí jednoráz Krátkodobé podmíněné závazky z poskyt.garancí ostatních Dlouhodobé podmíněné závazky z poskyt.garancí ostatních Krátkodobé podm.závazky ze soud.sporů,spr.říz.a jin.říz Dlouhodobé podm.závazky ze soud.sporů,spr.říz.a jin.říz P.VII. Ost.podmín.aktiva a ost.podmín.pasiva a vyrovnávací účty Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

3 A.5.Informace podle 18 odst.1 písm.c) zákona P O L O Ž K A Účetní období Číslo Název BĚŽNÉ MINULÉ 1. Spl.záv.pojistného na soc.zab.a přísp.na st.politiku.zam Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění Evidované daňové nedoplatky u místně přísl.finanč.orgánů

4 A.6. Informace podle 19 odst.5 písm. a) zákona V účetní jednotce nenastaly tyto skutečnosti. A.7. Informace podle 19 odst.5 písm. b) zákona V účetní jednotce nenastaly tyto skutečnosti. A.8. Informace podle 66 odst. 6 Smlouva o zřízení věcného břemene - plynovod podána k návrhu na vklad. A.9. Informace podle 66 odst. 8 Tato informace se netýká obce.

5 B. Položka Syntetický Účetní období Číslo Název účet BĚŽNÉ MINULÉ B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněž.prostředků B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem

6 C.Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1." a "C.I.3." P O L O Ž K A Účetní období Číslo Název BĚŽNÉ MINULÉ C.1. Zvýš.stavu transferů na poříz.dlouh.maj.za běž.úč.období C.2. Sníž.stavu transferů na poříz.dl.maj.ve věc.a čas.souvisl

7 D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku netýká se naší účetní jednotky D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem Hodnota : D.3. Výše ocenění celk.výměry lesních pozemků s les.porostem ve výši 57 Kč/m2 Hodnota : D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem Hodnota : D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem Hodnota : D.6. Prům.výše ocenění výměry les.pozemků s porostem oceněných jiným způsobem Hodnota : D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem Hodnota : pozemky plnící funkci lesa - p.č. 603/11, 603/13, 56, 78/68

8 E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce : 451 Částka: 0.00 bankovního úvěr z roku 2010, který byl použit na dofinancování projektu "Zlepšení stavu MK a celkového vzhledu obce Polomí", byl splacen; akce byla realizována v roce 2009; na projekt obdržela obec dotaci z POV; poskytovatelem byl SZIF K položce : 132 Částka: publikace k výročí obce - na skladu K položce : 403 Částka: transfery na pořízený majetek - dotační tituly K položce : 406 Částka: dooprávkování dle platné úpravy K položce : 408 Částka: opravy minulých období - dle platné úpravy K položce : 321 Částka: faktury do splatnosti K položce : 314 Částka: zálohy na energie K položce : 381 Částka: platba pojistného majetku uhrazená předem, platba za věstník uhrazená předem K položce : 331 Částka: mzdové náklady 12/14 a nevyplacená odměna 11/14 K položce : 336 Částka: odvody SP 11/14 a 12/14. Příkaz k úhradě na odvody 11/14 nebyl z důvodu administrativního pochybení do data účetní závěrky proveden. K položce : 337 Částka: odvody ZP 11/2014 a 12/14. Příkaz k úhradě na odvody za 11/14 nebyl z důvodu administrativního pochybení k datu účetní závěrky bankou proveden. K položce : 342 Částka: odvody daní z mezd 11/14 a 12/14. Příkaz k úhradě za 11/14 nebyl z důvodu administrativního pochybení bankou k datu účetní závěrky proveden.

9 E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce : 374 Částka: dotace z kapitoly všeobecná pokladní zpráva - volby K položce : 383 Částka: došlé fa k nákladům roku 2014 v lednu 2015 K položce : 388 Částka: dohadné účty - dotace volby a dotace ÚP k K položce : 389 Částka: dohadné účty na el. energie, plyn, vodné, tel. popl.

10 E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce : 501 Částka: převážná část nákladů na spotřební materiál je tvořena náklady za spotřebu materiálu spotřebovanou při údržbě K položce : 502 Částka: jedná se o náklady na energie spojenené s provozem obecních budov a VO K položce : 511 Částka: náklady na údržbu a opravy obecního majetku K položce : 513 Částka: občerstvení při akcích pořádaných obcí K položce : 518 Částka: náklady na poštovné, tel. služby, bankovní poplatky, nájemné, služby K položce : 521 Částka: náklady na mzdy, odměny z dohod a odměny členů ZO K položce : 524 Částka: odvody SP a ZP ze mzdových nákladů K položce : 538 Částka: uhrazené poplatky, větší část tvořena poplatky v souvislosti s připravou dotačního projektu - chodníky K položce : 525 Částka: zákonné pojištění odpovědnosti K položce : 543 Částka: věcné dary, větší část SPOZ K položce : 549 Částka: pojištění majetku obce K položce : 558 Částka: pořízení drobného majetku K položce : 572 Částka: poskytnuté příspěvky, větší část příspěvek obci na školní docházku

11 E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce : 603 Částka: úhrady nájemného - pozemky, obchod, hospoda K položce : 606 Částka: místní poplatky - popelnice, pes K položce : 649 Částka: větší část - třídění odpadu K položce : 672 Částka: dotace - souhrnný finanční vztah, volby, ÚP, transferový podíl

12 E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o pěněžních tocích K položce : Částka: 0.00

13 E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce : Částka: 0.00

14 Ostatní fondy F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky P O L O Ž K A ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo Název B Ě Ž N É G.I. Počáteční stav fondu k G.II. Tvorba fondu Přebytky hospodaření z minulých let Příjmy běž. roku, které nejsou určeny k využití v běž.roce Převody prostředků z rozpočtu během roku do úč.peněž.fondů Ostatní tvorba fondu 0.00 G.III. Čerpání fondu 0.00 G.IV. Konečný stav fondu 0.00

15 Stavby P O L O Ž K A B Ě Ž N É Ú Č E T N Í O B D O B Í OBDOBÍ Číslo Název BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ G. Stavby G.1. Bytové domy a bytové jednotky G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky G.4. Komunikace a veřejné osvětlení G.5. Jiné inženýrské sítě G.6. Ostatní stavby Pozemky P O L O Ž K A B Ě Ž N É Ú Č E T N Í O B D O B Í OBDOBÍ Číslo Název BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ H. Pozemky H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky H.4. Zastavěná plocha H.5. Ostatní pozemky

16 I. Doplňující informace k položce "A.II.4 Náklady z přecenění real.hodnotou" P O L O Ž K A Účetní období Číslo Název BĚŽNÉ MINULÉ I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou I.1. Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji dle I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

17 J. Doplňující informace k položce "B.II.4 Výnosy z přecenění real.hodnotou" P O L O Ž K A Účetní období Číslo Název BĚŽNÉ MINULÉ J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou J.1. Výn. z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji dle J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

18 K. Doplnující informace k poskytnutým garancím

19 L. Doplňující informace o projektech partnerství veřej.a soukromého sektoru L. Doplňující informace o projektech partnerství veřej.a soukromého sektoru

20 N. Doplňující informace k pol.výkazu zisku a ztráty "A.I.13.Mzdové náklady Číslo Název položky Mzdový náklad Podíl mzd.nákl.na jedn.prac. Podíl mzd.nákl.na jedn.prac. položky v pracovním a služ.poměru mimo pracovní a služ.poměr Minulé období Běžné období Minulé období Běžné období Minulé období Běžné období N.II.1. Platy zaměstnanců v pracovním poměru N.II.2. Ostatní platy (hrazené refundace jiným organizacím) N.II.3. Ostatní osobní výdaje N.II.4. Platy představitelů státní moci a některých orgánů N.II.5. Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů N.II.6. Odstupné N.II.7. Odchodné N.II.8. Ostatní platy za provedenou práci jinde nezařazené N.II.9. Mzdové náhrady N.II.10. Náhrady mezd v době nemoci

21 PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: v 14:59 hod. KEO 8.07b / U062p výkaz : P Ř Í L O H A za období : ke dni : Do výkazu byly zahrnuty organizace: Obec Polomí