Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce. Predmet: Technika. Charakteristika predmetu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce. Predmet: Technika. Charakteristika predmetu"

Transkript

1 Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce Predmet: Technika Charakteristika predmetu Predmet Technika je súčasťou vzdelávacej oblasti Človek a svet práce. Oblasť Človek a svet práce zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií, vedie žiakov k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti a prispieva k vytváraniu životnej a profesijnej orientácie žiakov. Koncepcia vzdelávacej oblasti Človek a svet práce vychádza z konkrétnych životných situácií, v ktorých žiaci prichádzajú do priameho kontaktu s ľudskou činnosťou a technikou v jej rozmanitých podobách a širších súvislostiach. Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce sa zameriava na praktické pracovné návyky a doplňuje celé základné vzdelávanie o dôležitou zložku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v ďalšom živote a v spoločnosti. Tým sa odlišuje od ostatných vzdelávacích oblastí a je ich určitou protiváhou. Je založená na tvorivej spolupráci žiakov. Technika sa vyučuje ako samostatný voliteľný predmet v a 9. ročníku s časovou dotáciou 0,5 hodiny týždenne v súlade s učebným plánom. Vyučovanie prebieha v školskej dielni, v počítačovej učebni, v učebni s dataprojektorom. Žiaci v triede sa delia na 2 skupiny. Vzdelávací obsah je rozdelený do týchto tematických okruhov Tematické okruhy voliteľného predmetu : pre 5. ročník Človek a technika Konštruovanie a navrhovateľské činnosti Ako veci fungujú Materiály a technológie Tematické okruhy voliteľného predmetu : pre 6. ročník Navrhovanie v technike Technické materiály Jednoduché stroje konštrukcia bicykla Jednoduché elektrické obvody. Elektrické spotrebiče v domácnosti

2 Tematické okruhy voliteľného predmetu : pre 7. ročník - Človek a technika - Grafická komunikácia - Materiály a technológie Tematické okruhy voliteľného predmetu: pre 8. Ročník - Elektrická energia - Technika domácnosť - bezpečnosť Tematické okruhy voliteľného predmetu: pre 9. Ročník - Motivácia, postavenie a význam súkromného podnikania - Organizácia podnikania - Manažment, výroba, marketing Stratégie: Národný štandard finančnej gramotnosti - Človek vo sfére peňazí - 5. ročník - Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí 9. ročník - Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb - príjem a práca- 6. ročník - Plánovanie a hospodárenie s peniazmi 7. a 8. ročník - Úver a dlh 9. ročník - Sporenie a investovanie- 9.ročník - Riadenie rizika a poistenie 9. ročník

3 Formy organizácie vyučovania : - samostatná práca, - prezentácia dosiahnutých výsledkov, - skupinové vyučovanie, - tímová práca Vyučovacie metódy : - výklad - rozhovor - demonštrácia - Inštruktáž - praktická ukážka Vyučovací predmet pracuje s prierezovými témami : - mediálna výchova ( MV ), - osobnostný a sociálny rozvoj ( OSR ), - ochrana života a zdravia ( OŽZ ), - environmentálna výchova ( EV ), - Ciele voliteľného vyučovacieho predmetu Vzdelávanie v tejto oblasti smeruje k vytváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií žiakov tým, že vede žiakov k: pozitívnemu vzťahu k práci a k zodpovednosti za kvalitu svojich i spoločných výsledkov práce osvojení základných pracovných zručností a návykov z rôznych pracovných oblastiach, k organizácii a plánovaniu práce a k používaniu vhodných nástrojov, náradia a pomôcok pri práci i v bežnom živote vytrvalosti a sústavnosti pri plnení zadaných úloh, k uplatňovaniu tvorivosti a vlastných nápadov pri pracovnej činnosti a k vynakladaniu úsilia na dosiahnutie kvalitného výsledku autentickému a objektívnemu poznávaniu okolitého sveta, k potrebnej sebadôvere, k novému postoji a hodnotám vo vzťahu k práci človeka, technike a životnému prostrediu

4 chápaniu práce a pracovnej činnosti ako príležitosti k sebarealizácii, sebavzdelávania a k rozvíjaniu podnikateľského myslenia. orientácii v rôznych oboroch ľudskej činnosti, formách fyzickej a duševnej práce a osvojeniu potrebných poznatkov a zručností významných pre možnosť uplatnenie, pre voľbu vlastného profesijného zamerania a pre ďalšiu životnú a profesijnú orientáciu k schopnosti bezpečne sa správať v doprave a na komunikáciách Výchovné a vzdelávacie stratégie Všeobecné (univerzálne) kompetencie: schopnosť riešiť problém, schopnosť uplatňovať tvorivé nápady vo svojej práci, schopnosť preberať zodpovednosť, schopnosť byt samostatným, schopnosť hodnotiť a vyjadrovať svoj názor schopnosť sebapoznania a seba hodnotenia v smere vlastnej profesijnej orientácie, schopnosť flexibilne reagovať na zmeny na trhu práce v snahe čo najlepšie sa uplatniť, Pracovné kompetencie Žiak používa bezpečné a účinné materiály, nástroje a vybavenie, dodržuje stanovené pravidlá, plní povinnosti a záväzky, adaptuje sa na zmenené nebo nové pracovné podmienky pristupuje k výsledkom pracovnej činnosti nielen z hľadiska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a spoločenského významu, ale i z hľadiska ochrany svojho zdravia i zdravia druhých, ochrany životného prostredia i ochrany kultúrnych a spoločenských hodnôt využíva znalosti a skúsenosti získané v jednotlivých vzdelávacích oblastiach v záujme vlastného rozvoje i svojej prípravy na budúcnosť, robí podložené rozhodnutia o ďalšom svojom vzdelávaní a profesionálnom raste pozná, že technika ako významná súčasť ľudskej kultúry je vždy úzko spojená s pracovnou činnosťou človeka orientuje sa v základných aktivitách ktoré bude potrebovať k uskutočneniu podnikateľského zámeru a k jeho realizácii, chápe podstatu, cieľ a riziko podnikania, rozvíja svoje podnikateľské myslenie

5 Kompetencia k celoživotnému učeniu sa Žiak si vyberá vhodné postupy a metódy práce. je schopný využívať získané schopnosti a zručnosti pre ďalší život Kompetencie sociálne a personálne Žiak získava sebadôveru a sebauspokojenie z dobre vykonanej práce. je vedený ku kolegialite a pomoci, rešpektuje prácu druhých. Kompetencie občianske Žiak dodržiava pravidla bezpečnosti a hygieny pri práci poskytuje prvú pomoc pri drobnom úraze. Kritéria hodnotenia pre žiakov 5. ročníka Žiak : vysvetlil vzťah človeka, techniky, prírody a spoločnosti a stručne charakterizoval dejiny techniky. vysvetlil základy technického zobrazovania a urobil náčrt jednoduchého výrobku. charakterizoval princíp fungovania strojov a zariadení používaných v školskej dielni a v domácnosti. aktívne využíval multimediálne CD na získavanie informácií. využíval poznatky o postupoch obrábania dreva a vyhotovil výrobok podľa nákresu, dodržiaval bezpečnostné a hygienické pravidlá pri práci. Pomenoval pracovné operácie a náradie. využíval poznatky o postupoch obrábania kovu a vyhotovil výrobok podľa nákresu, dodržiaval bezpečnostné a hygienické pravidlá pri práci. Pomenoval pracovné operácie a náradie.

6 využíval poznatky o postupoch obrábania plastu a vyhotovil výrobok podľa nákresu, dodržiaval bezpečnostné a hygienické pravidlá pri práci. Pomenoval pracovné operácie a náradie. Kritéria hodnotenia pre žiakov 6. ročníka Žiak : vysvetlil vzťah človeka, techniky, prírody a spoločnosti a stručne charakterizoval dejiny techniky. vysvetlil základy technického zobrazovania a urobil náčrt jednoduchého výrobku. charakterizoval princíp fungovania strojov a zariadení používaných v školskej dielni a v domácnosti. aktívne využíval multimediálne CD na získavanie informácií. využíval poznatky o postupoch obrábania dreva a vyhotovil výrobok podľa nákresu, dodržiaval bezpečnostné a hygienické pravidlá pri práci. Pomenoval pracovné operácie a náradie. využíval poznatky o postupoch obrábania kovu a vyhotovil výrobok podľa nákresu, dodržiaval bezpečnostné a hygienické pravidlá pri práci. Pomenoval pracovné operácie a náradie. využíval poznatky o postupoch obrábania plastu a vyhotovil výrobok podľa nákresu, dodržiaval bezpečnostné a hygienické pravidlá pri práci. Pomenoval pracovné operácie a náradie. Kritéria hodnotenia pre žiakov 7. ročníka Žiak Zapamätať si poznatky žiaci dokážu poznatky: reprodukovať, vymenovať, definovať, nakresliť. Porozumieť poznatkom žiaci dokážu poznatky: vysvetliť, zadefinovať, opísať, vyjadriť vlastnými slovami. Použiť poznatky (špecifický transfer) žiaci dokážu poznatky: aplikovať, demonštrovať, vyskúšať, vyriešiť. Písomná (grafická) forma hodnotenia odporúča sa pre tematický celok Grafická komunikácia kreslenie náčrtkov, grafický záznam navrhnutého projektu. Dopĺňanie, prípadne oprava (vyhľadávanie chýb) v spôsoboch zobrazovania. Praktická forma hodnotenia pre tematické celky, kde má žiak zvládnuť pracovné operácie,

7 prípadne pracovné postupy hlavne v tematických celkoch: Materiály a technológie. Rovnako je vhodná na overenie základných zručností pre vytvorenie návrhu pomocou počítača. Ústna forma hodnotenia vhodná pre všetky tematické celky hlavne ak žiak prakticky demonštruje, definuje jav, obhajuje spôsob riešenia problému, prezentuje vlastný projekt (Príklady projektov: Slovenský vynálezcova, Technika a spoločnosť, Technika a životné prostredie, a pod.). Kritéria hodnotenia pre žiakov 8. Ročníka Žiak. Zapamätanie si poznatkov žiaci dokážu poznatky: reprodukovať, vymenovať, definovať, nakresliť. Porozumenie poznatkov žiaci dokážu poznatky: vysvetliť, zadefinovať, opísať, vyjadriť vlastnými slovami. Použitie poznatkov (špecifický transfer) žiaci dokážu poznatky: aplikovať, demonštrovať, vyskúšať, vyriešiť. Písomná (grafická) forma hodnotenia odporúča sa pre tematický celok Elektrická energia- kreslenie schematických značiek. Dopĺňanie, prípadne oprava (vyhľadávanie chýb) v spôsoboch zobrazovania. Kritéria hodnotenia pre žiakov 9. Ročníka Žiak. Zapamätanie si poznatkov žiaci dokážu poznatky: reprodukovať, vymenovať, definovať,. Porozumenie poznatkov žiaci dokážu poznatky: vysvetliť, zadefinovať, opísať, vyjadriť vlastnými slovami. Použitie poznatkov (špecifický transfer)- žiaci dokážu poznatky: aplikovať, demonštrovať, vyskúšať, vyriešiť Praktická forma hodnotenia pre tematické celky, kde má žiak vypracovať podnikateľský plán. Vedieť definovať náklady, príjmy,zisk. Má zorganizovať reklamnú kampaň, vytvoriť reklamné predmety. Ústna forma hodnotenia vhodná pre všetky tematické celky hlavne ak žiak prakticky demonštruje, definuje jav, obhajuje spôsob riešenia problému, prípadne prezentuje vlastný projekt (Príklady projektov: Podnikateľský plán, organizovanie práce zamestnancov,získanie finančných prostriedkov na podnikanie.)

8 Metódy a prostriedky hodnotenia : Diskusia, rozhovor. Vyhodnotenie praktickej činnosti a výrobku podľa nákresu. Vyhodnotenie návrhov podnikateľských plánov. Pri hodnotení prihliadať na individuálne a manuálne schopnosti a zručnosti žiakov.

9 Vzdelávacia oblasť : Človek a svet práce Vyučovací predmet : Technika Ročník : 5. Počet hodín : 16,5 Učebné zdroje : Technická výchova pre 5. až 9. ročník ZŠ, Ivan Krušpán a kol.

10 Ciele Tematický celok Téma Obsahový štandard Pojmy Žiak : Výkonový štandard Prierezové témy Počet hodín Bezpečne používať nástroje a materiály, dodržiavať stanovené pravidlá Oboznámiť sa s technickým prostredím, pochopiť vzťah človek, technika, príroda a spoločnosť Človek a technika Človek a technika - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - Technika ako spoločenský jav., človek tvorca techniky. - Vzťah medzi technikou, prírodou a spoločnosťou, stručné dejiny techniky bezpečnosť pri práci, bezpečnostné pravidlá technika, technické prostredie, dejiny techniky - pozná bezpečnostné pravidlá v školskej dielni a riadi sa nimi. - pozná vzťah človek, technika, príroda a spoločnosť - pozná stručné dejiny techniky OŽZ ochrana zdravia pri práci EV ľudské aktivity, vzťah človeka a prírody 0,5 1 Porozumieť technickému zobrazovaniu, zhotovovať jednoduché náčrty výrobkov, získavať poznatky z rôznych informačných zdrojov Oboznámiť sa s princípmi činnosti jednoduchých strojov a zariadení Oboznámiť sa s vlastnosťami dreva, kovov, plastov, naučiť sa jednoduché ručné opracovanie týchto materiálov a dodržiavať technologickú disciplínu. Riešiť technické problémy súvisiace s vhodným výberom materiálu, pracovných nástrojov a náradia. Dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a hygieny práce s nástrojmi a náradím. Naučiť sa poskytnúť prvú pomoc pri ľahkom úraze. Orientovať sa v rôznych odboroch ľudskej činnosti, formách fyzickej Konštruovanie a navrhovateľské činnosti Ako veci fungujú Materiály a technológia - Základy technického zobrazovania, kóta, kótovacia čiara - Použitie jednotlivých druhov čiar, vyhotovenie náčrtu jednoduchého výrobku - Princíp činnosti jednoduchých strojov a zariadení multimediálne CD Ako veci fungujú - Činnosť a spôsob použitia jednoduchých strojov a zariadení v školskej dielni a v domácnosti - Hygiena a bezpečnosť práce s nástrojmi a náradím - Poskytnutie prvej pomoci pri ľahkom úraze. - Ťažba, štruktúra, vlastnosti, druhy a využitie dreva. Základy ručného obrábania dreva. - Meranie a obrysovanie materiálu. - Rezanie dreva pílkou chvostovkou, dierovkou, lupienkovou pílkou. - Opracovanie dreva pilníkom a rašpľou. - Vŕtanie a brúsenie dreva - Spájanie klincami a lepenie dreva - Povrchová úprava dreva - Vyhotovenie technické zobrazovanie, kóta, kótovacia čiara princíp činnosti, stroj, zariadenie hygiena, úraz, prvá pomoc, drevo, kov, plech, drôt, plast, ťažba dreva, štruktúra dreva, obrysovanie, opracovanie, povrchová úprava, pilovania, pílka chvostovka, dierovka, lupienková pílka,, pilník, rašpľa, brúsny papier, nebožiec, vŕtanie, brúsenie, - pozná základy technického zobrazovania - vie urobiť náčrt jednoduchého výrobku - realizuje úlohy zamerané na navrhovanie technických produktov zlepšujúcich kvalitu života človeka a prírody - má prehľad a poznatky o princípoch fungovania základných strojov a zariadení v školskej dielni a v domácnosti - vie využívať multimediálne CD na získavanie informácií - pozná hygienu a bezpečnosť práce s nástrojmi a náradím - dokáže poskytnúť prvú pomoc pri ľahkom úraze - pozná vlastnosti dreva, kovov, plastov - pozná nástroje na opracovanie dreva, kovu a plastov - vie opracovať drevo, kov, plasty a dodržiava technologickú disciplínu - vie vyhotoviť jednoduchý výrobok z dreva, kovu a plastu - rieši technické problémy pri výbere materiálu, nástrojov a náradia pri navrhovaní a vyhotovení výrobku - má schopnosti vytvárať a realizovať technické myšlienky pre vlastné potreby pre potreby školy a pod. MV využívanie informácií FG- finančná gramotnosť OŽZ ochrana zdravia, poskytnutie prvej pomoci OSR osobnostný rozvoj ( kreativita ), profesijná orientácia EV ochrana životného prostredia

11 Vzdelávacia oblasť : Človek a svet práce Vyučovací predmet : Technika Ročník : 6. Počet hodín : 16,5 Učebné zdroje : Technická výchova pre 5. až 9. ročník ZŠ, Ivan Krušpán a kol.

12 Ciele Tematický celok Téma Obsahový štandard Pojmy Žiak : Výkonový štandard Prierezové témy Počet hodín Bezpečne používať nástroje a materiály, dodržiavať stanovené pravidlá Porozumieť technickému zobrazovaniu, zhotovovať jednoduché náčrty výrobkov, získavať poznatky z rôznych informačných zdrojov Oboznámiť sa s základnými druhmi materiálov (drevo, kov) Poznať jednotlivé časti bicykla a zvládať jeho jednoduchú údržbu Poznať a vedieť zostaviť jednoduché a rozvetvené elektrické obvody Človek a technika Konštruovanie a navrhovateľs ké činnosti Technické materiály Jednoduché stroje konštrukcia bicykla Jednoduché elektrické obvody. Elektrické spotrebiče v domácnosti - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - Základy technického premietanie na tri premietne - Ukážka na PC vyhotovenie náčrtu jednoduchého výrobku - Drevo ako technický materiál, makroskopické znaky. Vlastnosti dreva. Doskové drevárske výrobky - Kovové materiály. Vlastnosti kovových materiálov. Kovové polotovary drôt, plech - Jednoduché stroje ukážka na PC - História bicykla - Konštrukcia bicykla - Základné opravy a údržba bicykla - Elektrické časti bicykla - Jednoduché elektrické obvody - Elektrické spotrebiče v domácnosti bezpečnosť pri práci, bezpečnostné pravidlá technické zobrazovanie, premietňa, tri premietne, princíp zobrazovania na jednotlivých premietňach Drevo, drevárske výrobky využívanie odpadu pri výrobe doskových výrobkov, dlabanie, vŕtanie, spájanie Strihanie plechu, ohýbanie Výroba modelu lietadla Bicykel ako dopravný prostriedok, princíp, konštrukcia Dopravné predpisy Pravidla bezpečnosti, najčastejšie poranenia pri oprave a údržbe Jednoduchý el. obvod. Zdroj, vodiče, spotrebič, vypínač. Jednoduchý a rozvetvený el. obvod Účinky el.prúdu a ich využitie Bezpečnosť pri - pozná bezpečnostné pravidlá v školskej dielni a riadi sa nimi. - pozná základy technického zobrazovania - vie urobiť náčrt predmetu(súčiastky) stereometricky - realizuje úlohy zamerané na navrhovanie technických produktov zlepšujúcich kvalitu života človeka a prírody - Vymenovať základne druhy drevín, určiť a porovnať vlastnosti dreva ihličnatých a listnatých drevín, poznať doskové drevárske výrobky - Porovnať vlastnosti kovových materiálov. Zvládnuť jednoduché opracovanie materiálov (jednoduchý výrobok) - Chápať bicykel ako dopr. prostriedok - Pomenovať základné časti bicykla - Aplikovať princípy jednoduchých strojov na bicykli - Osvojiť základné dopravné predpisy - Vymenovať a popísať funkciu zákl. časti el. obvodu - Zostaviť jednoduchý el. obvod - Demonštrovať účinky el. prúdu (svetlo, teplo ) - Vedieť aplikovať poznatky z el. obvodov v el. spotrebičoch v domácnosti - Vedieť bezpečne používať domáce spotrebiče OŽZ ochrana zdravia pri práci MV využívanie informácií OŽZ ochrana zdravia, poskytnutie prvej pomoci OSR osobnostný rozvoj ( kreativita ), profesijná orientácia EV ochrana životného prostredia OZZ ochrana zdravia EV ochrana životného prostredia OZZ ochrana zdravia a poskytnutie prvej pomoci EV ochrana životného prostredia FG- finančná gramotnosť 0,

13 Vzdelávacia oblasť : Človek a svet práce Vyučovací predmet : Technika Ročník : 7. Počet hodín : 16,5 Učebné zdroje : Technická výchova pre 5. až 9. ročník ZŠ, Ivan Krušpán a kol.

14 Ciele Tematický celok Téma Obsahový štandard Pojmy Žiak : Výkonový štandard Prierezové témy Počet hodín Bezpečne používať nástroje a materiály, dodržiavať stanovené pravidlá Porozumieť technickému zobrazovaniu, zhotovovať jednoduché náčrty výrobkov, získavať poznatky z rôznych informačných zdrojov Oboznámiť sa s základnými druhmi materiálov (drevo, kov) Poznať jednotlivé časti bicykla a zvládať jeho jednoduchú údržbu Človek a technika Konštruovanie a navrhovateľs ké činnosti Technické materiály Jednoduché stroje konštrukcia bicykla - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - Základy technického premietanie na tri premietne - Ukážka na PC vyhotovenie náčrtu jednoduchého výrobku - Drevo ako technický materiál, makroskopické znaky. Vlastnosti dreva. Doskové drevárske výrobky - Kovové materiály. Vlastnosti kovových materiálov. Kovové polotovary drôt, plech - Jednoduché stroje ukážka na PC - História bicykla - Konštrukcia bicykla - Základné opravy a údržba bicykla - Elektrické časti bicykla bezpečnosť pri práci, bezpečnostné pravidlá technické zobrazovanie, premietňa, tri premietne, princíp zobrazovania na jednotlivých premietňach Drevo, drevárske výrobky využívanie odpadu pri výrobe doskových výrobkov, dlabanie, vŕtanie, spájanie Strihanie plechu, ohýbanie Výroba modelu lietadla Bicykel ako dopravný prostriedok, princíp, konštrukcia Dopravné predpisy Pravidla bezpečnosti, najčastejšie poranenia pri oprave a údržbe - pozná bezpečnostné pravidlá v školskej dielni a riadi sa nimi. - pozná základy technického zobrazovania - vie urobiť náčrt predmetu(súčiastky) stereometricky - realizuje úlohy zamerané na navrhovanie technických produktov zlepšujúcich kvalitu života človeka a prírody - Vymenovať základne druhy drevín, určiť a porovnať vlastnosti dreva ihličnatých a listnatých drevín, poznať doskové drevárske výrobky - Porovnať vlastnosti kovových materiálov. Zvládnuť jednoduché opracovanie materiálov (jednoduchý výrobok) - Chápať bicykel ako dopr. prostriedok - Pomenovať základné časti bicykla - Aplikovať princípy jednoduchých strojov na bicykli - Osvojiť základné dopravné predpisy OŽZ ochrana zdravia pri práci FG- finančná gramotnosť MV využívanie informácií OŽZ ochrana zdravia, poskytnutie prvej pomoci OSR osobnostný rozvoj ( kreativita ), profesijná orientácia EV ochrana životného prostredia OZZ ochrana zdravia EV ochrana životného prostredia 0,

15 Vzdelávacia oblasť : Človek a svet práce Vyučovací predmet : Technika Ročník : 8. Počet hodín : 16,5 Učebné zdroje : Technická výchova pre 5. až 9. ročník ZŠ, Ivan Krušpán a kol.

16 Ciele Tematický celok Obsahový štandard Téma Pojmy Žiak vie Výkonový štandard Prierezové témy Počet hodín Bezpečne používať nástroje a materiály, dodržiavať stanovené pravidlá Oboznámiť sa s pojmom energetika Oboznámiť sa s pravidlami bezpečnej práce s el. prúdom a poskytovať prvú pomoc Osvojenie si poznatkov o zdrojoch elektrickej energie a ich využitie Osvojenie si elektrických značiek Poznať základný elek. inštalačný materiál Získať zručnosť pri zapájaní el. obvodov Poznať bytové inštalácie kúrenie, rozvod studenej a teplej vody Poznať zloženie a funkciu vodovodného kohútika Orientovať sa v najnovších ekolog. spotrebičoch Človek a technika Elektrická energia /IX. II./ Technika domácnosť bezpečnosť / III. VI. / - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - Zdroje el.energie, Výroba a rozvod - Bezpečnosť práce pri úraze el prúdom - Elektromer - Moderné spotrebiče, údržba a bezpečnosť používania - Schematické značky a zapojenia - Elektroinštalačný materiál - Práca s elektronickou stavebnicou - Kúrenie v domácnosti, ekologické aspekty - Rozvod teplej a studenej vody v domácnosti, výpočet spotreby a platby - Poruchy vodovodnej batérie a oprava - Princíp WC splachovačaoprava - Ekologické prvky v bytovej inštalácií - Ekologická domácnosť - projekt bezpečnosť pri práci, bezpečnostné pravidlá Elektrárne Chem.zdroje Iné zdroje Oboznámiť sa s pravidlami Význam elektromera Poznať funkcie, parametre a správne používanie Technológia montáží Poznať zákl. elek.materiál Poznať stavebnicu Druhy kúrenia Kotolňa Spôsoby rozvodu vody Poznať druhy batérií Vedieť nastaviť výšku hladiny Pozná pojem ekológie a ekonómiky - pozná bezpečnostné pravidlá v školskej dielni a riadi sa nimi. opísať zdroje energie využiť alternatívne zdroje el. energie poskytnúť prvú pomoc opísať činnosť spotrebičov vypočítať spotrebu poukázať na ekologické problémy pri výrobe elektriny oboznámiť sa s vývojom domácich spotrebičov čítať jednoduché zapojenia manipulovať s domácimi spotrebičmi poznať elektroinštal. materiál získať zručnosť popísať činnosť kúrenia popísať rozvod vody vypočítať náklady na potrebu vody vypočítať náklady na kúrenie uvažovať ekonomicky a ekologicky nájsť najvýhodnejší spôsob šetrenia teplom a vodou poukázať na nedostatky v škole zrealizovať vlastnú myšlienku pracovať v kolektíve OŽZ ochrana zdravia pri práci Tvorba a ochrana životného prostredia Osobnostný a sociálny rozvoj Environmentálna výchova FYZ FG- finančná gramotnosť Výchova k manželstvu a rodičovstvu Rozvoj profesionálnej orientácie žiaka 0,5 10 6

17 Vzdelávacia oblasť : Človek a svet práce Vyučovací predmet : Technika Ročník : 9. Počet hodín : 16,5 Učebné zdroje : Internet

18 Ciele Tematický celok Obsahový štandard Téma Pojmy Žiak vie Výkonový štandard Prierezové témy Počet hodín Bezpečne používať nástroje a materiály, dodržiavať stanovené pravidlá Oboznámiť sa s pojmom Podnikanie Človek a technika Motivácia a význam podnikania pre spoločnosť a jednotlivca - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - Vývoj súkromného podnikania z historického pohľadu. Význam súkromného podnikania v ekonomike SR bezpečnosť pri práci, bezpečnostné pravidlá Podnikanie, vývoj podnikania, trh, potreby trhu - pozná bezpečnostné pravidlá v školskej dielni a riadi sa nimi. Poskytnúť žiakom základné informácie o potrebe podnikania v spoločnosti Oboznámiť s informáciami, že podnikanie je zdrojom rozdielov v ekon. raste OŽZ ochrana zdravia pri práci Tvorba a ochrana životného prostredia Osobnostný a sociálny rozvoj 0,5 4 Uviesť príklady úspešných podnikateľov vo svojom okolí Motivácia a význam podnikania pre spoločnosť a jednotlivca Psychosociálne aspekty podnikania. Osobnosť a vlastnosti podnikateľa. Etika v podnikaní, Vzťahy medzi odvetviami, technický rozvoj Vysvetliť žiakom, že podnikanie významne prispieva k technickému a technologickému pokroku spoločnosti a k rozvoju nových technológií Rozvoj profesionálnej orientácie žiaka 4 Vedieť, čo pri cenovej stratégií znamená dopyt a ponuka. Oboznámiť sa s významom reklamy v podnikaní, rozoznávať druhy reklamných stratégií, poznať prínos a riziko reklamy. Zorganizovať reklamnú kampaň, prípadne vytvoriť propagačný leták. Definovať materiál, výrobok a tovar, uviesť konkrétne príklady z praxe. založiť žiacky podnik, ktorý bude mať konkrétny predmet podnikania Organizácia podnikania Manažment Praktické činnosti Finančná analýza podnikania. Rôzne formy podnikania Vysvetlenie pojmu Manažment, jeho úloha v podnikaní. Plánovanie v podnikaní. Podnikateľ a zamestnanciprijímací pohovor. Agenda podnikateľa Založenie žiackeho podniku. Vytvorenie podnikateľského plánu. Finančná analýza podniku. Reklamná kampaň. Predaj výrobku, služby. Pojmy v podnikaní Plán, analýza,manažment,podnikateľ, agenda, zamestnanec Materiál, výrobok. Výroba, služby,obchod Kusová výroba, Hromadná výroba, Ako funguje trhový mechanizmus? Čo je ponuka a dopyt? Ako pripraviť podnikateľský plán? Ako získať finančné prostriedky na podnikanie? Kde bude miesto môjho podnikania? Vysvetliť žiakom pojem manažment podniku, čo inými slovami znamená riadenie podniku, organizovanie práce, zamestnancov, nakupovanie materiálu, výrobkov, strojov, vyplácanie miezd, prijímanie zamestnancov, kontrolovanie, plánovanie. Definovať materiál, výrobok a tovar, uviesť konkrétne príklady z praxe. Porovnať rozdiel medzi podnikaním vo výrobe, službách a obchode. Kusová výroba, hromadná výroba, montážna linka. Vlastnými slovami vysvetliť rozdiel medzi kusovou a hromadnou výrobou, uviesť konkrétne príklady. Na Internete vyhľadať a prehľadne Rozvoj profesionálnej orientácie žiaka FG- finančná gramotnosť Rozvoj profesionálnej orientácie žiaka Osobnostný a sociálny rozvoj FG- finančná gramotnosť 4 4

19

20

Učebné osnovy: Technika. Ročník: 8., Počet hodín : 0,5 hodiny týždenne, spolu 16,5 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Technika. Ročník: 8., Počet hodín : 0,5 hodiny týždenne, spolu 16,5 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Technika Ročník: 8., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 0,5 hodiny týždenne, spolu 16,5 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 2. stupeň Základná

Více

Učebné osnovy TECHNIKA

Učebné osnovy TECHNIKA Učebné osnovy TECHNIKA Názov predmetu Technika Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny 2. 9. 2015 UO vypracovali Mgr. Bohumil Čechvala Ing. Jarmila Bohovicová

Více

Technika. II. stupeň ZŠ ISCED2. Kostolanská, Baron

Technika. II. stupeň ZŠ ISCED2. Kostolanská, Baron Technika II. stupeň ZŠ ISCED2 Kostolanská, Baron TECHNIKA ZÁKLADNÁ ŠKOLA ISCED 2 CHARAKTERISTIKA PREDMETU Oblasť Človek a svet práce zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií, vedie ţiakov

Více

Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, Lučenec. Predmet: Technika

Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, Lučenec. Predmet: Technika Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec Predmet: Technika Vzdelávacia oblasť Povinné hodiny Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. Stupeň ISCED 2 Človek a svet práce 1 33 hodín

Více

Predmet: Technika. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1

Predmet: Technika. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Predmet: Technika Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet Technika

Více

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM TECHNIKA (Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce) PRÍLOHA ISCED 2 Posúdila a schválila ÚPK pre vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce Bratislava 2009

Více

Učebné osnovy. 1 Charakteristika predmetu. 1.1 Kompetencie v oblasti vedy a techniky

Učebné osnovy. 1 Charakteristika predmetu. 1.1 Kompetencie v oblasti vedy a techniky Učebné osnovy Názov predmetu Stupeň vzdelania Ročník Časový rozsah vyučovania Poznámka Vypracovala Technika ISCED 2- nižšie sekundárne deviaty 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne Povinný predmet Mgr. Ľubica

Více

1. Charakteristika predmetu

1. Charakteristika predmetu Technika Časový rozsah: 8. ročník hod./týžd. Spolu 33 hodín. Charakteristika predmetu Predmet zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií, vedie žiakov k získaniu základných užívateľských

Více

Predmet: Technika. Charakteristika predmetu

Predmet: Technika. Charakteristika predmetu Predmet: Technika Charakteristika predmetu Učebný predmet vedie žiakov k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti a prispieva k poznaniu trhu práce, vytváraniu

Více

1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania

1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Človek a svet práce TECHNIKA siedmy 1 hodina/ týždeň, 33 hodín/rok 1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam

Více

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Predmet: Svet práce Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet

Více

Školský vzdelávací program Základná škola Podvysoká 307

Školský vzdelávací program Základná škola Podvysoká 307 Školský vzdelávací program Základná škola Podvysoká 307 Vzdelávacia oblasť: Názov predmetu Stupeň vzdelania : Časový rozsah výučby: Človek a svet práce TECHNIKA ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie 1hodina

Více

Z á k l a d n á š k o l a J o z e f a H a n u l u, Š k o l s k á / 2, L i p t o v s k é S l i ače N á z o v Š k V P

Z á k l a d n á š k o l a J o z e f a H a n u l u, Š k o l s k á / 2, L i p t o v s k é S l i ače N á z o v Š k V P TECHNIKA 5. ROČNÍK Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Názov predmetu TECHNIKA Ročník 5. ročník Č a s o v ý r o z s a h v ý učby Š V P / Š k V P 1 hodina, spolu 33 v yučovacích hodín 0/1 h. Š k o l

Více

9.ročník: Časová dotácia: 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne

9.ročník: Časová dotácia: 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Škola Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP ISCED 2 Stupeň vzdelania základné Dĺžka štúdia Forma štúdia Človek a svet práce Technika deviaty ZŠ Dunajská Lužná 5 rokov denná

Více

TECHNIKA. 7. ročník. Časová dotácia: 1 hodiny týždenne / 33 hodín ročne. Charakteristika predmetu

TECHNIKA. 7. ročník. Časová dotácia: 1 hodiny týždenne / 33 hodín ročne. Charakteristika predmetu TECHNIKA 7. ročník Časová dotácia: 1 hodiny týždenne / 33 hodín ročne Charakteristika predmetu Oblasť Človek a svet práce zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií. Vďaka tomuto vedie

Více

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU TECHNIKA

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU TECHNIKA UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU TECHNIKA Názov predmetu: Technika Stupeň vzdelania: ISCED 2 niţšie stredné Ročník: 7. 8. Časový rozsah výučby: 33 Poznámka: povinný predmet Vyučovací jazyk: slovenský jazyk Časová

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z techniky pre 8. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z techniky pre 8. ročník Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z techniky pre 8. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 a úpravou

Více

1.Charakteristika predmetu. 2. Ciele predmetu

1.Charakteristika predmetu. 2. Ciele predmetu Názov vzdelávacej oblasti Názov predmetu Ročník Časový rozsah týždeň/rok Človek a svet práce Pracovné vyučovanie tretí 1hod týždenne / 33 hod ročne 1.Charakteristika predmetu Pracovné vyučovanie na primárnom

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce. Učebné osnovy z predmetu Svet práce

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce. Učebné osnovy z predmetu Svet práce Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce Učebné osnovy z predmetu Svet práce Charakteristika učebného predmetu Oblasť Človek a svet práce zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií, vedie

Více

UČEBNÉ OSNOVY. slovenský jazyk

UČEBNÉ OSNOVY. slovenský jazyk UČEBNÉ OSNOVY Názov predmetu Technika Časový rozsah výučby Ročník 1. 2. 3. 4. Spolu Štátny vzdelávací program 0 1 1 2 Školský vzdelávací program 0 SPOLU 0 1 1 0 2 Kód a názov odboru štúdia 7902 500 gymnázium

Více

Technika. 1 Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Človek a svet práce. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2

Technika. 1 Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Človek a svet práce. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Človek a svet práce Technika Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny UO 1. september 2011 UO vypracoval Mgr. Beáta Riegerová 1 Časová dotácia: Technika 5. ročník

Více

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce 1. Záhlavie Názov predmetu Svet práce Časový rozsah výučby 0,5 hodín týždenne, spolu 16,5 vyučovacích hodín Ročník Ôsmy Škola (názov, adresa)

Více

Učebné osnovy. 1h,0,5 h týţdenne Ročník 7., 8. Škola Základná škola, Zlaté Klasy, Hlavná 787/25 Učíme sa pre ţivot, múdrosť robí človeka

Učebné osnovy. 1h,0,5 h týţdenne Ročník 7., 8. Škola Základná škola, Zlaté Klasy, Hlavná 787/25 Učíme sa pre ţivot, múdrosť robí človeka Učebné osnovy Názov predmetu Technika Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Časový rozsah výučby 1h,0,5 h týţdenne Ročník 7., 8. Škola Základná škola, Zlaté Klasy, Hlavná 787/25 Učíme sa pre ţivot, múdrosť

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z Techniky. pre8.ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z Techniky. pre8.ročník výchovnovzdelávací plán z Techniky pre8.ročník Počet hodín : 1hod. týždenne Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 Plán vypracoval/a: Mgr. Viera Obložinská Školský rok: 2014/2015 Plán

Více

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU TECHNICKÁ VÝCHOVA

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU TECHNICKÁ VÝCHOVA UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU TECHNICKÁ VÝCHOVA Názov predmetu: Technická výchova Stupeň vzdelania: ISCED 2 niţšie stredné Ročník: 9. Časový rozsah výučby: 33 Poznámka: Predmet vrámci ŠkVP Vyučovací jazyk: slovenský

Více

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015 Učebné osnovy Názov predmetu Stupeň vzdelania Vzdelávacia oblasť Slovenský jazyk ISCED1 Jazyk a komunikácia Časový rozsah výučby 31 Poznámka povinný predmet Dátum poslednej zmeny 02. 09. 2015 Obsah Časová

Více

Názov kvalifikácie: Športový masér. Kvalifikačný štandard

Názov kvalifikácie: Športový masér. Kvalifikačný štandard Názov kvalifikácie: Športový masér Kód kvalifikácie U5142009-01281 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Remeslá, umelecké remeslá a osobné služby SK ISCO-08 5142009 Masér (okrem maséra v zdravotníctve) SK NACE

Více

Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č.

Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č. Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č. 1: Spôsob implementácie finančného vzdelávania do vzdelávacieho

Více

Svet práce. II. stupeň ZŠ ISCED2. Kostolanská, Takáčová, Baron

Svet práce. II. stupeň ZŠ ISCED2. Kostolanská, Takáčová, Baron Svet práce II. stupeň ZŠ ISCED2 Kostolanská, Takáčová, Baron SVET PRÁCE ZÁKLADNÁ ŠKOLA ISCED 2 CHARAKTERISTIKA PREDMETU Predmet využíva poznatky žiakov, ktoré získali v prírodovedných predmetoch /ako je

Více

Učebné osnovy Technika. Technika Nižšie sekundárne vzdelávanie. Názov predmetu. Názov ŠkVP Škola pre život Stupeň vzdelania ISCED 2 Forma štúdia Denná

Učebné osnovy Technika. Technika Nižšie sekundárne vzdelávanie. Názov predmetu. Názov ŠkVP Škola pre život Stupeň vzdelania ISCED 2 Forma štúdia Denná Učebné osnovy Technika Názov predmetu Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre život Stupeň vzdelania ISCED 2 Forma štúdia Denná Charakteristika predmetu Technika Nižšie sekundárne vzdelávanie Vyučovací jazyk Slovenský

Více

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány Tématicko - výchovné vzdelávacie plány ŠKD 2014/2015 Pondelok: Utorok: Streda: Štvrtok: Piatok: Spoločensko-vedná oblasť Esteticko-výchovná oblasť Prírodovedno-environmentálna oblasť Pracovno-technická

Více

Učebné osnovy. Predmet: Psychológia - voliteľný predmet. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne.

Učebné osnovy. Predmet: Psychológia - voliteľný predmet. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne. Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne Učebné osnovy Stupeň vzdelania: ISCED 3A Študijný odbor: 7902 J gymnázium Zameranie školského vzdelávacieho programu: Predmet: Psychológia - voliteľný predmet Úroveň:

Více

Spojená škola, Nivy 2, Šaľa

Spojená škola, Nivy 2, Šaľa Spojená škola, Nivy 2, Šaľa Obsah: Charakteristika vyučovacieho predmetu Obsah /tematické celky/ Kognitívne zručnosti Psychomotorické zručnosti Socioafektívne zručnosti Výchovné a vzdelávacie stratégie

Více

Názov kvalifikácie: Modelár odevov. Kvalifikačný štandard. Hodnotiaci štandard

Názov kvalifikácie: Modelár odevov. Kvalifikačný štandard. Hodnotiaci štandard Názov kvalifikácie: Modelár odevov Kód kvalifikácie C7532003-00775 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Textil, odevy, obuv a spracovanie kože SK ISCO-08 7532003 Modelár odevov SK NACE Rev.2 C PRIEMYSELNÁ VÝROBA,

Více

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Človek a príroda Svet práce ôsmy 0,5 hodiny/ týždeň, 16,5 hodín/rok 1. Charakteristika učebného predmetu Predmet využíva

Více

Názov kvalifikácie: Projektový manažér pre informačné technológie

Názov kvalifikácie: Projektový manažér pre informačné technológie Názov kvalifikácie: Projektový manažér pre informačné technológie Kód kvalifikácie U2421003-01391 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada IT a telekomunikácie SK ISCO-08 2421003 Projektový špecialista (projektový

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: software 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s programovým

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Klávesnica 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s klávesnicou

Více

Učebné osnovy - školský vzdelávací program pre vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce

Učebné osnovy - školský vzdelávací program pre vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce Učebné osnovy - školský vzdelávací program pre vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce Predmet : Svet práce 1. Charakteristika predmetu : Predmet využíva poznatky, ktoré získali v prírodovedných predmetoch

Více

Názov predmetu Technické vyučovanie Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Časový rozsah výučby 2 hod. týždenne

Názov predmetu Technické vyučovanie Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Časový rozsah výučby 2 hod. týždenne Názov predmetu Technické vyučovanie Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Časový rozsah výučby 2 hod. týždenne Ročník 6.B, 5B Škola Základná škola, Zlaté Klasy, Hlavná 787/25 Názov ŠkVP Učíme sa pre život,

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. Informatika. pre 7. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. Informatika. pre 7. ročník výchovnovzdelávací plán Informatika pre 7. ročník Počet hodín : 1hod. týždenne Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 2.stupeň ZŠ ISCED 2 Plán vypracoval/a: Mgr. Zuzana Duka Školský rok: 2014/2015 Plán schválila

Více

FYZIKA pre 8. ročník ZŠ

FYZIKA pre 8. ročník ZŠ cieľ a klúčové kompetencie tématický celok FYZIKA pre 8. ročník ZŠ téma obsahový štandard konkrétne príklady medzipredmetové vzťahy metódy učebné zdroje príprava učiteľa poč. hod. odpor. konkrétny výstup

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Záznamové médiá 7. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa so záznamovými

Více

Úloha projektového vyučovania ako nástroja rozvoja zručnosti žiakov. P. Čerňanský PdF TU, Trnava

Úloha projektového vyučovania ako nástroja rozvoja zručnosti žiakov. P. Čerňanský PdF TU, Trnava Úloha projektového vyučovania ako nástroja rozvoja zručnosti žiakov P. Čerňanský PdF TU, Trnava Motto: Povedz mi ja zabudnem, ukáž mi zapamätám si, nechaj ma urobiť to a ja sa naučím. Ostrava, 18. novembra

Více

Hodnotiaci hárok pedagogického zamestnanca

Hodnotiaci hárok pedagogického zamestnanca Hodnotiaci hárok pedagogického zamestnanca Meno hodnoteného zamestnanca:... Dátum narodenia hodnoteného:... Hodnotené obdobie:... Hodnotiace obdobie:... Meno a funkcia hodnotiteľa: RNDr. Janka Schreiberová,

Více

UČEBNÉ OSNOVY - INFORMATIKA

UČEBNÉ OSNOVY - INFORMATIKA UČEBNÉ OSNOVY - INFORMATIKA ZVÝŠENIE HODINOVEJ DOTÁCIE VYUČOVACIEHO PREDMETU RUP ZMENA KVALITY VÝKONU: 1 vyučovacia hodina - reprezentácia a nástroje - práca s tabuľkami ŠPECIFICKÉ VÝKONY: používať konkrétne

Více

ZAPRACOVANIE TÉM FINANČNEJ GRAMOTNOSTI DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU:

ZAPRACOVANIE TÉM FINANČNEJ GRAMOTNOSTI DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU: ZAPRACOVANIE TÉM FINANČNEJ GRAMOTNOSTI DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU: Ročník 8 4 Predmet Geografia Technika Dejepis Matematika Pracovné vyučovanie Téma v predmete život Afrika Európa Slovensko Elektrotechnika

Více

Dadaizmus - náhodizmus

Dadaizmus - náhodizmus Názov: Autor: Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín Projektové vyučovanie Kubranská PROJEKT Č. 1 - náhodizmus Eva Vitézová Metodický materiál na vyučovanie PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE Charakteristika

Více

Kód kvalifikácie C Úroveň SKKR 3 Stavebníctvo, geodézia a kartografia

Kód kvalifikácie C Úroveň SKKR 3 Stavebníctvo, geodézia a kartografia Názov kvalifikácie: Tapetár Kód kvalifikácie C7131002-01149 Úroveň SKKR 3 Sektorová rada Stavebníctvo, geodézia a kartografia SK ISCO-08 7131002 Tapetár SK NACE Rev.2 F STAVEBNÍCTVO, 41 Výstavba budov;

Více

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM SVET PRÁCE (Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce) PRÍLOHA ISCED 2 Posúdila a schválila ÚPK pre vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce Bratislava 2009

Více

Názov ŠkVP Vyučovací jazyk. Ročník Rozsah

Názov ŠkVP Vyučovací jazyk. Ročník Rozsah Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 sekundárne vzdelávanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyermek különleges Maďarský Virtuálny svet /Matematika a

Více

Názov kvalifikácie: Zlievarenský špecialista projektant

Názov kvalifikácie: Zlievarenský špecialista projektant Názov kvalifikácie: Zlievarenský špecialista projektant Kód kvalifikácie C2146020-00417 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo SK ISCO-08 2146020 Zlievarenský špecialista projektant

Více

Počet hod. 1.ročník. hod. 2. ročník. Cudzí jazyk - AJ Matematika

Počet hod. 1.ročník. hod. 2. ročník. Cudzí jazyk - AJ Matematika 1-4.Ročník Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia Matematika a práca s informácia mi Príroda a spoločnosť Človek a hodnoty Človek a svet práce Umenie a kultúra Predmety hod. 1.ročník hod. 2. ročník hod.

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 5. ročníka základných

Více

Technika. piaty ročník. Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno

Technika. piaty ročník. Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, 977 01 Brezno Š k o l a p r e ž i v o t v t r e ť o m t i s í c r o č í Technika piaty ročník Základná škola s materskou školou Karola Rapoša,

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

Učebné osnovy. 1 Charakteristika predmetu. 2 Ciele vyučovacieho predmetu. 2.1 Kognitívne spôsobilosti

Učebné osnovy. 1 Charakteristika predmetu. 2 Ciele vyučovacieho predmetu. 2.1 Kognitívne spôsobilosti Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Názov predmetu Tvorba životného prostredia Stupeň vzdelania ISCED 2- nižšie sekundárne Ročník piaty Časový rozsah vyučovania 1hodina týždenne, 33hodín

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z Informatiky

Tematický výchovno vzdelávací plán z Informatiky Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 Tematický výchovno vzdelávací plán z Informatiky Základná škola: Základná škola s materskou školou Centrum I, Centrum

Více

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, 927 01 Šaľa Školský rok 2016/2017 Primárne vzdelávanie - žiaci so všeobecným intelektovým nadaním

Více

Matematika O pamäti a chápaní: Ak mi niečo povieš, zabudnem, ak mi niečo ukážeš, zapamätám si to, ak to sám urobím, pochopím Vyučujúci v PK : Predseda PK: Mgr. Dominik Križanovič E-mail: krizanovic@oadudova.sk

Více

Hodnotená spôsobilosť: charakterizovať historický vývoj výtvarnej kultúry, históriu ryteckého remesla Kritériá hodnotenia: hodnotenia

Hodnotená spôsobilosť: charakterizovať historický vývoj výtvarnej kultúry, históriu ryteckého remesla Kritériá hodnotenia: hodnotenia Názov kvalifikácie: Umelecký rytec kovov Kód kvalifikácie U7316003-01245 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Remeslá, umelecké remeslá a osobné služby SK ISCO-08 7316003 Rytec (gravírovanie) SK NACE Rev.2 R UMENIE,

Více

1. prednáška MARKETING MANAŽMENT

1. prednáška MARKETING MANAŽMENT 1. Marketingové plánovanie 2. Proces marketingového riadenia - identifikácia marketingových environmentov - marketingové ciele a stratégia - tvorba marketingového mixu 3. Algoritmus vytvárania marketingového

Více

A. Názov kvalifikácie: Mechanik, opravár meracích a regulačných zariadení

A. Názov kvalifikácie: Mechanik, opravár meracích a regulačných zariadení A. Názov kvalifikácie: Mechanik, opravár meracích a regulačných zariadení B. Číselné označenie (kód ISCO-08): 7421003 C. Povolanie, ktorého sa kvalifikácia týka: 7421 Mechanici a opravári elektrotechnických

Více

Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012

Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012 Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012 1. Analýza efektívnosti využívania majetku podniku. Majetok podniku a jeho štruktúra. Nástroje a metódy hodnotenia efektívnosti využívania

Více

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Babičkina záhradka Meno

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán

Tematický výchovno-vzdelávací plán Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou Stupeň vzdelania: ISCED2 Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce Predmet: Technika Školský rok: 2017/2018 Trieda: VII.A, VII.B Vyučujúci: Mgr. Gabriela

Více

Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web + ?

Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web +  ? Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web + e-mail? DidInfo 2009, 25. - 27. marec 2009, Brusno RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD. Mgr. Ján Guniš RNDr. Ľudmila Jašková,

Více

Človek a príroda. Chémia. Počet voliteľných hodín 0

Človek a príroda. Chémia. Počet voliteľných hodín 0 Chémia ŠkVP pre žiaka s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia-variant A,ISCED 1 -Primárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Človek a príroda Chémia Ročník 9. Časový rozvrh výučby ŠkVP 1 hodina

Více

Stredná priemyselná škola stavebná, Hviezdoslavova 5, Rožňava

Stredná priemyselná škola stavebná, Hviezdoslavova 5, Rožňava Vyhodnotenie - spoločné Graf č. 1 Písomný a ústny prejav v slovenskom jazyku (osobná komunikácia, telefonovanie) Graf č. 2 Písomný a ústny prejav v dvoch cudzích jazykoch (korešpondencia) Graf č. 3 Preklad

Více

Finančná gramotnosť v ročníku (2. stupeň ZŠ)

Finančná gramotnosť v ročníku (2. stupeň ZŠ) Finančná gramotnosť v 5. 9. ročníku (2. stupeň ZŠ) Téma Kompetencie Čiastkové kompetencie Očakávania, žiak je schopný Zapracovanie do plánov 1. Človek vo sfére peňazí Posúdenie významu trvalých životných

Více

Nadväznosť predmetu PODNIKOVÝ MANAŽMENT na ostatné predmety

Nadväznosť predmetu PODNIKOVÝ MANAŽMENT na ostatné predmety PODNIKOVÝ MANAŽMENT (skúška číslo 12) Cieľ predmetu Získať znalosti zákonitostí úspešného riadenia organizácie a prehľad o súčasnej teórii a praxi manažmentu. Zoznámiť sa s modernými manažérskymi metódami

Více

Metodický list. Názov vyučovacieho projektu/metodického listu/uvedenie témy

Metodický list. Názov vyučovacieho projektu/metodického listu/uvedenie témy Metodický list Názov vyučovacieho projektu/metodického listu/uvedenie témy 3. ročník Vodný svet (tvorivé využitie papiera) Dvojhodinový projekt (pracovné vyučovanie + prírodoveda) Opis úlohy/zadanie V

Více

Mechanická práca, energia a jej rôzne formy, výkon, premeny

Mechanická práca, energia a jej rôzne formy, výkon, premeny Vzdelávacia oblasť: Predmet: Ročník: Hodinová dotácia: Tematický celok: Človek a príroda Fyzika prvý 1 hodina týždenne Mechanická práca, energia Počet hodín v TC: 4 Obsahový štandard: rôznych foriem energie

Více

Kód kvalifikácie U Úroveň SKKR 4 Automobilový priemysel a strojárstvo. Nastavovač CNC strojov

Kód kvalifikácie U Úroveň SKKR 4 Automobilový priemysel a strojárstvo. Nastavovač CNC strojov Názov kvalifikácie: Nastavovač CNC strojov Kód kvalifikácie U7223001-00829 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Automobilový priemysel a strojárstvo SK ISCO-08 7223001 Nastavovač CNC strojov SK NACE Rev.2 C PRIEMYSELNÁ

Více

Silnoprúdová technika

Silnoprúdová technika 6. UČEBNÝ PLÁN UČEBNÉHO ODBORU 2683 H 11 elektromechanik silnoprúdová technika Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP Platí od 01. 09. 2014 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód

Více

Kód kvalifikácie U Úroveň SKKR 4 Zdravotníctvo a sociálne služby. Ortopedický technik

Kód kvalifikácie U Úroveň SKKR 4 Zdravotníctvo a sociálne služby. Ortopedický technik Názov kvalifikácie: Ortopedický technik Kód kvalifikácie U3214002-00593 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Zdravotníctvo a sociálne služby SK ISCO-08 3214002 Ortopedický technik SK NACE Rev.2 Q ZDRAVOTNÍCTVO

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. INFORMATIKA - 1. ročník. Informácie okolo nás [38] Učební zdroje literatura. didaktická technika. ostatní.

Tematický výchovno-vzdelávací plán. INFORMATIKA - 1. ročník. Informácie okolo nás [38] Učební zdroje literatura. didaktická technika. ostatní. Kalaš o kol.: pre stredné školy. Machová: Práca s textom. Tematický zošit.. Lukáč, Šnajder: Práca s tabuľkami. Tematický zošit.. Salanci: Práca s grafikou. Tematický zošit.. Jašková, Šnajder, Baranovič:

Více

Školský rok 2016 / 2017

Školský rok 2016 / 2017 Rámcový učebný plán - ZŠ Janka Kráľa, Lipt. Mikuláš, ISCED 2. pre 7. 9. ročník Školský rok 206 / 207 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 7. 8. 9. Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 4 5 5 prvý

Více

Názov kvalifikácie: Manažér kvality v cestovnom ruchu

Názov kvalifikácie: Manažér kvality v cestovnom ruchu Názov kvalifikácie: Manažér kvality v cestovnom Kód kvalifikácie C1439999-01252 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada Obchod, marketing, gastronómia a cest. ruch SK ISCO-08 1439999 Iný riadiaci pracovník (manažér)

Více

FYZIKA - 6. ročník. šk. r / Časovo tematický plán vyučovania. Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, / ISCED2 /

FYZIKA - 6. ročník. šk. r / Časovo tematický plán vyučovania. Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, / ISCED2 / Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, 921 01 šk. r. 2010 / 2011 Časovo tematický plán vyučovania FYZIKA - 6. ročník / ISCED2 / Časová dotácia: 1 týždenne / 33 hodín ročne Vyučujúci: Schválil: Mgr. Jana

Více

Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.1. Úroveň 2 stredné odborné vzdelanie - sekundárne

Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.1. Úroveň 2 stredné odborné vzdelanie - sekundárne Školský vzdelávací program, Stredná odborná škola polytechnická, Sládkovičova ulica 104, Ružomberok (učebné odbory) Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.1 Úroveň 2 stredné odborné vzdelanie

Více

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik Spolu Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet za štúdium Učebný plán pre študijný odbor 2697 4 mechanik elektrotechnik Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 9. ročník A

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 9. ročník A Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 9. ročník A Vypracované podľa učebných osnov školského vzdelávacieho programu schválených radou školy dňa 28.8.2008

Více

Názov kvalifikácie: Elektromontér a opravár elektrického vedenia (nízke napätie)

Názov kvalifikácie: Elektromontér a opravár elektrického vedenia (nízke napätie) Názov kvalifikácie: Elektromontér a opravár elektrického vedenia (nízke napätie) Kód kvalifikácie C7413001-01124 Úroveň SKKR 3 Sektorová rada Elektrotechnika SK ISCO-08 7413001 Elektromontér a opravár

Více

Implementácia FINANČNEJ GRAMOTNOSTI v ŠkVP ISCED2 Dodatok č. 1

Implementácia FINANČNEJ GRAMOTNOSTI v ŠkVP ISCED2 Dodatok č. 1 Implementácia FINANČNEJ GRAMOTNOSTI v ŠkVP ISCED2 Dodatok č. 1 UČEBNÉ OSNOVY: OBČIANSKA NÁUKA Vypracované podľa: Školského vzdelávacieho programu z OBČIANSKEJ NÁUKY ISCED2 Národného štandardu finančnej

Více

UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program. PREDMET : ekológia. Charakteristika učebného predmetu

UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program. PREDMET : ekológia. Charakteristika učebného predmetu UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program PREDMET : ekológia Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov

Více

Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní

Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní Finančná a štatistická gramotnosť žiakov

Více

P RSO S N O ALIST S IKA K A RIADENIE UDSK S Ý K CH

P RSO S N O ALIST S IKA K A RIADENIE UDSK S Ý K CH PERSONALISTIKA A RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV A ICH VZÁJOMNÝ VZŤAH 1 OSNOVA organizácia a jej disciplíny personalistika a riadenie ľudských zdrojov 2 Organizácia: spôsob usporadúvania, usporiadania, zaradenia

Více

Názov kvalifikácie: Konštruktér elektronických zariadení a systémov

Názov kvalifikácie: Konštruktér elektronických zariadení a systémov Názov kvalifikácie: Konštruktér elektronických zariadení a systémov Kód kvalifikácie U2151002-01102 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Elektrotechnika SK ISCO-08 2151002 Špecialista konštruktér elektrotechnických

Více

Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe. Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR

Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe. Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR 12.2.2015 Hotel Bôrik 10 rokov fungovania/nefungovania Bolonského procesu na Slovensku

Více

Školský klub detí pri Základnej škole s Materskou školou v Liptovskej Tepličke, 369/10, Liptovská Teplička PLÁN PRÁCE ŠKD 2014/2015

Školský klub detí pri Základnej škole s Materskou školou v Liptovskej Tepličke, 369/10, Liptovská Teplička PLÁN PRÁCE ŠKD 2014/2015 Školský klub detí pri Základnej škole s Materskou školou v Liptovskej Tepličke, 369/10, Liptovská Teplička 05940 PLÁN PRÁCE ŠKD 2014/2015 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ pri ZŠ s MŠ ŠTEFANA NÁHALKU,LIPT.

Více

Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Učebné osnovy

Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Učebné osnovy Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne Učebné osnovy Stupeň vzdelania: ISCED 3A Študijný odbor: 7902 J gymnázium Zameranie školského vzdelávacieho programu: všeobecné, cudzie jazyky Predmet: Informatika Počet

Více

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU PhDr. Zdenka Osvaldová Národný projekt: Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja

Více

Svet práce. piaty ročník. Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno

Svet práce. piaty ročník. Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, 977 01 Brezno Š k o l a p r e ž i v o t v t r e ť o m t i s í c r o č í Svet práce piaty ročník Základná škola s materskou školou Karola Rapoša,

Více

Základná škola, Októbrová 16, Valaská

Základná škola, Októbrová 16, Valaská Základná škola, Októbrová 16, Valaská ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Učebné osnovy pre 1.. ročníík Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre deti budúcnosti ŠkVP pre I. stupeň - primárne vzdelávanie Stupeň vzdelania

Více

Okruhy na štátnu magisterskú skúšku

Okruhy na štátnu magisterskú skúšku Strana 1 z 5 Okruhy na štátnu magisterskú skúšku 1. Charakteristika marketingového manažmentu. Podstata marketingového manažmentu. Význam marketingového manažmentu. Úlohy marketingového manažmentu. Proces

Více

Manažérska ekonomika. 3. Formy ekonomickej organizácie (PR) 3.1 Centrálne plánovanie 3.2 Trhový systém 3.3 Zmiešaná ekonomika

Manažérska ekonomika. 3. Formy ekonomickej organizácie (PR) 3.1 Centrálne plánovanie 3.2 Trhový systém 3.3 Zmiešaná ekonomika Manažérska ekonomika (skúška č. 4) Cieľ predmetu Pochopiť princípy ekonomického štýlu myslenia a zoznámiť sa s príkladmi jeho aplikácie v ekonomických analýzach účtovníka. Porozumieť fungovaniu ekonómie

Více

Zdravotná a sexuálna výchova. Mgr. Gabriela Marcinovová Martina Popaďáková

Zdravotná a sexuálna výchova. Mgr. Gabriela Marcinovová Martina Popaďáková Zdravotná a sexuálna výchova Mgr. Gabriela Marcinovová Martina Popaďáková Ciele aktivity Poznať svoje telo, jeho časti a funkcie jednotlivých orgánov Vedieť rozlišovať čo organizmu prospieva a naopak,

Více

Kód kvalifikácie U Úroveň SKKR 4 Automobilový priemysel a strojárstvo. Programátor CNC strojov

Kód kvalifikácie U Úroveň SKKR 4 Automobilový priemysel a strojárstvo. Programátor CNC strojov Názov kvalifikácie: Programátor CNC strojov Kód kvalifikácie U3115006-00826 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Automobilový priemysel a strojárstvo SK ISCO-08 3115006 Programátor CNC strojov SK NACE Rev.2 C

Více

Názov kvalifikácie: Elektromontér a opravár elektrických sietí

Názov kvalifikácie: Elektromontér a opravár elektrických sietí Názov kvalifikácie: Elektromontér a opravár elektrických sietí Kód kvalifikácie C7413001-00151 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Energetika, plyn a elektrina SK ISCO-08 7413001 Elektromontér a opravár elektrického

Více