strana 1 (celkem 6) KONZERVATOŘE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "strana 1 (celkem 6) KONZERVATOŘE"

Transkript

1 strana INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM JANA J DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ Maltézské náměstí 8 Praha - Malá Stranaa V Praze dne 0..0 MgA. Naděžda Ostřanská, ředitelkaa školy

2 strana I. ÚVOD Interní protikorupční program Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově postižené (dále jen IPP školy) je zpracován na základě úkolu z usnesení vlády České republiky č. 9 ze dne 6. ledna 0, kterým byl schválen dokument Od korupce k integritě - Strategie vlády v boji s korupcí na období let 0 a 0, ve znění usnesení vlády České republiky č. 75 ze dne. října0 a č. 85 ze dne. listopadu 0, kterým byl schválen Rámcový resortní interní protikorupční program. Korupce (latinsky corrumperee = kazit, oslabit, znetvořit, podplatit) je zneužití pravomocí za účelem získání nezaslouženého osobního prospěchu. Znamená takové jednání představitelů veřejného sektoru, jímž se nedovoleně a nezákonně obohacují prostřednictvím zneužívání pravomocí, které jim byly svěřeny. Korupce je obecné zneužití pravomoci úředních osob, které směřuje k získání nepatřičných výhod jakéhokoliv druhu pro ně samé nebo pro jiné za účelem soukromého obohacení. Korupce je slib, nabídka nebo poskytnutí úplatku nebo jiné neoprávněné výhody s cílem ovlivnit něčí jednání nebo rozhodnutí. Korupcí je také žádost o úplatek a přijetí úplatku. Úplatek může mít majetkovou i nemajetkovou povahu, tj. úplatkem není jen poskytnutí peněz, ale i např. věcí, služeb resp. protislužeb, výhodných informací, atd. Korupce nabourává základní demokratické hodnoty, oslabuje občanské nebo profesní ctnosti a způsobuje rozpad důvěry v právní stát. Dále negativně ovlivňuje morálku společnosti, zpomaluje rozvoj a brání volné soutěži. Příčiny korupce je možné definovat jako selhání systému nebo jednotlivce, jejichž dopadem je vznik rizika, tedy možnosti výskytu korupčního chování. IPP školy je souborem protikorupčních opatření, jejichž cílem je minimalizovat korupční příležitosti (rizika) a zamezit vzniku možného korupčního prostředí. V případě podezření či prokázání korupce v rámci školy je vzniklá situace řešena ve spolupráci s odborem dalšího vzdělávání a institucionální výchovy a odborem interního audituu MŠMT. II. CÍLE PROGRAMU Cílem IPP školy je odstranit nebo v maximální možné míře omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání v rámci organizace. Cílem IPP školy je vytipovat riziková místa, funkce a činnosti a vymezit oblasti činností, při kterých by mohlo docházet ke vzniku korupce. V souvislosti se zjištěnými korupčními riziky pak definovat zásadní systémové postupy a opatření k jejich minimalizaci. Cílem IPP školy je průběžně přijímanými opatřeními vnášet do řídicího systému takové prvky, které již svým charakterem (vícestupňovým schvalováním, kolektivním rozhodováním, zveřejňováním výsledků rozhodovacího řízení apod.) brání vzniku možného korupčního prostředí nebo možnosti nepřímého zvýhodňování.

3 strana III. IDE ENTIFIKACEE HLAVNÍCH RIZIKOVÝCH MÍST V ČINNOSTI RESORTU Krizová nebo riziková místa jedná se o identifikaci oblastí rozhodovacího a schvalovacího procesu, která jsou z hlediska vzniku korupce riziková a kde při nedostatečně nastaveném kontrolním nebo systémovém opatření může docházet k ovlivňování výsledku rozhodnutí. IV. OP PATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIKA (PROTIKORUPČNÍ OPATŘENÍ) Opatření je soubor postupů, metodických pokynů, vnitřních pravidel apod., které jsou zaměstnanci resortu v rozhodovacím procesu povinni dodržovat. Uvedená opatření by měla cíleně bránit a snižovat rizika negativních jevů. Účinnost opatření je trvale prověřována a v případě zjištěné potřeby (např. na základě zjištění interního auditu apod.) jsou opatření aktualizována. Kontrola dodržování souboru opatření je součástí řídícíí práce každého vedoucího zaměstnance. Jejich nedodržování je považováno za porušení pracovní kázně. V. KATALOG KORUPČNÍCH RIZIK Katalog korupčních rizik je nedílnou součástí tohoto IPP školy a je zpracován dle uvedené metodiky zpracování katalogu korupčních rizik. VI. ME ETODIKY ZPRACOVÁNÍ KATALOGU KORUPČNÍCH RIZIK Postup při provedení analýzy korupčních rizik a zpracování Katalogu operativních korupčních rizik(dále jen katalog ) je rozdělen do následujících kroků:. Analýza vychází z korupčních rizik uvedených v katalogu. Ke strategickému riziku (označeno kódem) byla pracovní skupinou vybrána příslušná operativní rizika (sloupec riziko). U těchto rizik bude provedeno ohodnocení významnosti jednotlivých rizik dle bodu. Provedení ohodnocení významnosti rizika (R) jako součinu vnímaného dopadu (D) a pravděpodobnosti výskytu (P) Vnímaný dopad (D): - Téměř neznatelný - Drobný - Významný - Velmi významný 5 - Nepřijatelný Pravděpodobnost výskytu rizika (P): - Téměř nemožná - Výjimečně možná - Možná - Běžně možná 5 - Vysoká 6 - Hraničící s jistotou

4 strana Význam rizika musí být ohodnocen velmi citlivě s přihlédnutím k celkovému rizika do činnosti organizace jako celku. dopadu Významná rizika jsou ta rizika, jejichž: dopadd rizika do činnosti organizace byl hodnocen jako velmi významný nebo nepřijatelný (D: -5), hodnocení významnosti dosáhlo R: 5-0 bodů (viz tabulka). Tabulka : Stupeň významnosti Stupeň významnosti Vysoký kritická rizika Střední Nízký Dopad x Pravděpodobnost výskytu rizika Významnýmm rizikům je nezbytné dále věnovat pozornost, tj. řídit je. Z tohoto důvodu je nezbytné pro každé významné riziko stanovit opatření, které povede k minimalizaci rizika (snížení pravděpodobnosti výskytu nebo závažnosti dopadu do plnění cílů nebo kombinace obojího).. Provedením komplexní analýzy korupčních rizik a zpracováním katalogu operačních korupčních je ukončena jedna etapa procesu řízení rizik. Další etapou procesu řízení rizik v kompetenci vedoucích pracovníků je realizacee (postupná) navržených opatření k minimalizaci rizik (pro realizaci navržených opatření v praxi. průběžný monitoring a vyhodnocování účinnosti opatření k minimalizaci rizik, průběžná aktualizace katalogu operačních korupčních rizik (při změně podmínek změna odpovědností, procesů, apod. nebo při výskytu nových významných rizik).

5 strana 5 Kód typu rizika poř. č. oblast riziko možné korupční jednání P D R=P* D opatření přijaté k min. rizika TRKR TRKR smluvní vztahy veřejné zakázky neoprávněnáá změna nebo nedodržování podmínek uzavřeného smluvního vztahu nevýhodné podmínky při uzavírání smluvního vztahu neuplatnění sankcí u smlouvy o dílo převzetí díla v rozporu s podmínkami dodávky veřejná zakázka bez výběrového řízení úmyslné rozdělení veřejné zakázky na několik menších neoprávněné poskytnutí informací o připravované veřejné zakázce obsah zadávací dokumentacee upravován bez zjevné příčiny ovlivňování komise hodnotící podané nabídky k veřejné zakázce výběr uchazeče odlišného od doporučení výběrové komise neoprávněnáá nebo nepodložená změna plnění veř.zakázky neoprávněné použití účel.dotace na investici nedodržením podmínek stanovených poskytovatelem ovlivnění kontrolních plánů navýšení ceny, snížení kvality, změna termínu, nedůsledné nebo nekontrolované plnění, smlouvy - prospěch jiné osoby zvýhodnění jiné osoby na úkor zadavatele zvýhodnění zhotovitele zvýhodnění zhotovitele, dodavatele neprovedení výběru dodavatele, oslovování stejného okruhu dodavatelů realizacee dle mírnějších pravidel, případněě bez výběrového řízení sdělení přesnějších nebo úplnějších informací jednomu dodavateli nastavení pravidel tak, aby vyhovoval předem vybranému uchazeči o zakázku člen komise ovlivní ostatní ve prospěch jednoho uchazeče vybrána nabídka jiného uchazeče, který podle komise nebyl doporučen v průběhu realizace změna termínu, ceny nebo kvality ve prospěch dodavatele zvýhodnění dodavatele stanovením jiných parametrů investiční akce pracovník ovlivní provedení kontroly s cílem skrýt pravý stav věci a zvýhodní tím jinou osobu Důsledné dodržování zákona o veřejných zakázkách, při zadávání a realizaci veřejných zakázek spolupráce s příslušným odborem MŠMT a právníkem, uplatňování pokynu MŠMT k realizaci VZ TRKR 0 informace únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí poskytnutí informací, které zvýhodní určité osoby, subjekty (může být v obchodních vztazích, pracovně právních vztazích apod.)

6 strana 6 TRKR TRKR financování Řízení přednostní poskytnutí plateb (úhrady závazků) neoprávněnáá nebo zkreslující správa pohledávek ovlivnění plánů kontrolní činnosti zadávání nesplnitelných úkolůů nebo úkolů extrémně náročných přednostní úhrada závazku před termínemm splatnosti ve prospěch jiné osoby nevymáhání penále, změna data splatnosti, odkládání vymáhání pohledávky, odpis pohledávky bez předchozího vymáhání kontrolní činnost směrována tak, aby určitá osoba byla kontrolována méně často nebo vůbec ovlivnění pracovního výkonu určité osoby s cílem zviditelnění jiných osob méně pracovně schopných 9 9 TRKR 9 0 Pracovně právní obsazení pracovního místa bez výběrového řízení hodnocení, odměňování podřízených zaměstnanců úmyslné zamlčení porušení pracovních povinností zaměstnancem přijímání pracovníků z okruhu známých nebo blízkých osob neuplatnění sankcí u pracovníků s uzavřenou dohodou o odpovědnosti při zájmu více uchazečů o pracovní místo upřednostněna určitá osoba neprovedením výběrového řízení nebo pohovoru s uchazeči vedoucí za protislužbu navrhuje peněžní nebo nepeněžní výhody pro určitého zaměstnance krytí provinění zaměstnance za protislužbuu očekávání protislužby za přijetí do pracovního poměru např. bez potřebné kvalifikace a praxe odpuštění odpovědnosti za škodu nebo zmírnění výše její náhrady TRKR přísp.na péči nezahájení nebo záměrné prodlužování zahájení správního řízení a vydání rozhodnutí o výši příspěvku na péči zvýhodnění zákonných zástupců dětí za protislužbu (úplatek) NA NA NA TRKR 5 péče oděti tolerance k nedodržování vnitřních norem dětmi a klienty zvýhodnění dítěte, klienta za poskytnutí úplaty zákonným zástupcem 6 TRKR 6 7 stravování úmyslné úpravy stravovacích norem nerespektování výběru dodavatelů potravin zajištění odběru stravy cizím strávníkům bez úhrady upřednostnění dodavatelee potravin za protislužbu (věcný úplatek) 9 8