Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba L/51

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost ŠVP: od

2 Identifikační údaje Střední škola a mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, Litoměřicetel.: , PŘEDKLADATEL: Název školy: Adresa školy: Jméno ředitele: Střední škola a mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, Litoměřice Mgr. Ladislav Šrejbr Kontakty: Kancelář: Fax: Ředitel: E mail: WWW: Doplňující údaje školy: IČO: IZO: REDIZO: Zřizovatelé: Název: ŠREJBR, s. r. o. Adresa zřizovatele: Liškova 502, Litoměřice IČO: tel.: Jméno: Mgr. Ladislav Šrejbr, tel.: fax.: Jméno: Radovan Šrejbr, tel.:

3 Platnost ŠVP od: Schváleno: ŠVP byl v daném znění schválen Školskou radou na jednání dne: Podpis ředitele školy razítko školy 3

4 Obsah Školní vzdělávací program... 1 Podnikání... 1 Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání... 1 Podnikání... 1 Dvouleté nástavbové denní studium... 1 Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou... 1 Identifikační údaje Profil absolventa školního vzdělávacího programu Identifikační údaje Popis uplatnění absolventa v praxi Očekávané odborné kompetence Očekávané klíčové kompetence Organizace vzdělávání Celkové pojetí vzdělávání ve školním vzdělávacím programu Metody a formy výuky Hodnocení žáků Rozvíjení klíčových kompetencí Začleňování průřezových témat Další vzdělávací a mimoškolní aktivity Vzdělávání a integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání mimořádně nadaných žáků Zdravotní způsobilost Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce Učební plán...24 Přehled využití týdnů v období září červen školního roku Přehled rozpracování obsahu vzdělání v RVP do ŠVP KURIKULÁRNÍ RÁMCE VYUČOVANÝCH PŘEDMĚTŮ...27 Český jazyk a literatura Cizí jazyk AJ/NJ...45 Ekonomika...95 Právo Účetnictví Personální zajištění výuky školního vzdělávacího programu

5 7 Materiální zajištění výuky školního vzdělávacího programu Spolupráce se sociálními partnery při realizaci školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu 1.1Identifikační údaje Zřizovatelé: ŠREJBR, s. r. o. Adresa zřizovatele: Název školy: Adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Platnost ŠVP : Liškova 502, Litoměřice Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, Litoměřice Podnikání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Dvouleté denní studium 1. září 2011 počínaje 1. ročníkem 1.1 Popis uplatnění absolventa v praxi Absolvent se uplatní v povolání kadeřník při poskytování profesionálních kadeřnických služeb ve středně velkých i malých provozovnách, studiích a salonech. Absolvent bude zhotovovat dámské, pánské a dětské účesy vhodně zvolenými technologickými postupy a v souladu s individuálním přáním zákazníka, estetickými požadavky, módními trendy, bezpečnostními a hygienickými předpisy. Bude poskytovat poradenské služby z hlediska ošetřování vlasů a návrhu na konečnou úpravu vlasů do módního účesu. 5

6 Vzdělávání podle tohoto ŠVP vychází z cíle středního vzdělávání připravit žáky k tomu, aby si vytvořili předpoklady pro uplatnění v praxi, k dalšímu celoživotnímu vzdělávání, k úspěšnému, smysluplnému a odpovědnému osobnímu, občanskému a pracovnímu životu v měnícím se světě Očekávané odborné kompetence Žák je veden k tomu, aby: měl reálnou představu o své profesi a svých možnostech v rámci této profese, optimálně využíval svých odborných a osobnostních předpokladů pro úspěšné začlenění do světa práce, vykonával odborné činnosti při poskytování kadeřnických služeb, volil a používal přípravky v souladu s technologickými postupy uplatňoval zdravotní hlediska a zásady hygieny při poskytování kadeřnických služeb jednal s klienty, spolupracovníky a obchodními partnery vykonával obchodně podnikatelské aktivity v kadeřnických službách dbal na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci usiloval o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb měl pozitivní vztah k získávání nových poznatků, byl schopen se dále vzdělávat, uměl využívat ke vzdělávání různé informační zdroje, uměl správně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy, znal a dodržoval základní právní předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, hygienické předpisy a zásady, uměl se správně vyjadřovat ústní i písemnou formou, uměl kriticky myslet, uměl formulovat jasně a srozumitelně své myšlenky, obhajovat své názory, užívat správně odborné terminologie, uznával hodnoty a postoje pro život v naší společnosti, respektoval názory druhých, respektoval práva druhých, 6

7 vystupoval proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci, přijímal a odpovědně plnil svěřené úkoly, pracoval v týmu i samostatně, dodržoval zákony, respektoval práva a osobnost jiných lidí, jednal v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, usiloval o nejvyšší kvalitu své práce a chápal ji jako nástroj pro vlastní realizace i jako nástroj konkurenceschopnosti, jednal odpovědně, samostatně, aktivně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i v zájmu veřejném, adaptoval se na měnící se životní prostředí a pracovní podmínky, jednal hospodárně v souladu se záměrem udržitelného rozvoje Očekávané klíčové kompetence Klíčové kompetence a) Kompetence k učení Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání, tzn., že absolventi by měli: mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání; ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky; uplatňovat různé způsoby práce s textem, (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; s porozuměním poslouchat mluvené projevy, (např. výklad, přednášku, proslov a jiné), pořizovat si poznámky; využívat k učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí; sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných osob; znát možnosti svého dalšího vzdělávání zejména v oboru a povolání. 7

8 b) Kompetence k řešení problémů Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy, tzn., že absolventi by měli: porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky; uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace; volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat dříve nabyté zkušenosti a vědomosti; spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmová řešení). c) Kompetence komunikativní Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni vyjadřovat se v písemné i ústní formě v různých učebních, životních i pracovních situacích, tzn., že absolventi by měli: vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat; formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně; účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje; zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty; snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii; zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí; vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování; dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce; dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní pracovní uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět základní odborné terminologii a základním pracovním pokynům v písemné i ústní formě); 8

9 pochopit výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k prohlubování jazykových dovedností. d) Kompetence personální a sociální Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli připraveni stanovovat si na základě poznání své přiměřené cíle osobního rozvoje, v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů, tzn., že absolventi by měli: posuzovat reálně své fyzické i duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích; stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek; reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku; ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí; mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí; adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální a ekonomické záležitosti, být finančně gramotní; pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností; podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých; přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým. e) Kompetence občanské a kulturní povědomí Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi uznávali hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti a dodržovali je, jednali v souladu s udržitelným rozvojem a podporovali hodnoty národní, evropské i světové kultury, tzn., že absolventi by měli: jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve svém, ale i ve veřejném zájmu; 9

10 dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci; jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie; uvědomovat si v rámci plurality a multikulturního soužití vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých; zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás i ve světě; chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje; uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních; uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu; podporovat hodnoty místní, národní, evropské a světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah. f) Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni optimálně využívat svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení, tzn., že absolventi by měli: mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního vzdělávání a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám; mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze; mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami a předpoklady; 10

11 umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních a vzdělávacích příležitostech, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání; vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle; znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků; rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání; dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi. g) Kompetence matematické Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni funkčně využívat matematické dovednosti v různých životních situacích, tzn., že absolventi by měli: správně používat a převádět běžné jednotky; používat pojmy kvantifikujícího charakteru; číst různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.); provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy; nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je popsat a využít pro dané řešení; aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru; aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích. h) Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi pracovali s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT a využívali adekvátní zdroje informací a efektivně pracovali s informacemi, tzn., že absolventi by měli: 11

12 pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a telekomunikačních technologií; pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením; učit se používat nové aplikace; komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace; získávat informace z otevřených zdrojů s využitím celosvětové sítě Internet; pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií; uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní. Odborné kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, že absolventi by měli:: Vykonávat odborné činnosti při poskytování kadeřnických služeb, tzn., aby absolventi: volili vhodnou úpravu účesu podle kvality a diagnózy vlasů v souladu s požadavky zákazníka, zdravotně hygienickými předpisy, technologickým postupy a estetickými zásadami, módními trendy a novými vědeckými poznatky; poskytovali různé druhy masáží vlasové pokožky a prováděli povrchovou a hloubkovou regeneraci vlasů; upravovali účesy střiháním, tvarovali vlasy vodovou nebo trvalou ondulací nebo elektrickým ondulačním železem, ondulačními kleštěmi a žehličkou, odbarvovali vlasy, melírovali vlasy odbarvováním a barvením, tónovali a barvili vlasy; zvládli úpravu vlasů do náročných společenských, případně soutěžních účesů; dovedli využívat znalosti z historie účesové tvorby v moderní účesové tvorbě; upravovali vzhled zákazníků (holili vousy a upravovali tvar knírů a plnovousů střihem, barvili řasy a obočí, kníry a plnovousy); poskytovali poradenskou službu, propagovali nové postupy a přípravky pro kadeřnické služby a doporučovali zdravý životní styl; obsluhovali dokonale přístrojové vybavení provozovny a prováděli běžnou údržbu používaných 12

13 zařízení a pomůcek; zvyšovali si soustavně svou odbornou úroveň studiem odborné literatury a časopisů, návštěvami předváděcích akcí a soutěží v účesové tvorbě; dodržovali pracovní kázeň, samostatně organizovali svou práci; sledovali nové předpisy vztahující se k jejich činnosti zákony, vyhlášky, předpisy, novely stávajících předpisů; vybrali vhodné vybavení kadeřnické provozovny v souladu se záměrem poskytovaných kadeřnických služeb; aplikovali poznatky z pleťové kosmetiky, manikúry a pedikúry při nabízení služeb v kadeřnické provozovně. Volit a používat přípravky v souladu s technologickými postupy, tzn., aby absolventi: volili vhodné přípravky podle jejich vlastností a možností použití; bezpečně manipulovali s přípravky a volili vhodné podmínky a způsoby jejich uskladnění; dodržovali správné dávkování přípravků a způsoby bezpečné likvidace po skončení jejich životnosti; sledovali průběžně nabídku nových přípravků a možnosti jejich použití a vhodným způsobem je doporučovali klientům. Uplatňovat zdravotní hlediska a zásady hygieny při poskytování kadeřnických služeb, tzn., aby absolventi: udržovali pracoviště čisté, esteticky upravené a účelně zařízené; posuzovali možnost poskytnutí kadeřnických služeb z hlediska aktuálního zdravotního stavu klienta a rozhodovali, kdy zdravotní stav klienta vyžaduje návštěvu lékaře; důsledně dodržovali zdravotně hygienické přepisy a zásady osobní a provozní hygieny. Jednat s klienty, spolupracovníky a obchodními partnery, tzn., aby absolventi: vystupovali profesionálně a kultivovaně ve vztahu ke klientům, spolupracovníkům a obchodním partnerům; řešili nezvyklé a problémové situace ve styku s klienty (např. s osobami s hendikepem), se spolupracovníky a obchodními partnery; 13

14 uměli se vyrovnat se stresovými situacemi, regulovali své chování, aby nedocházelo ke konfliktům a napětí mezi lidmi; pečovali soustavně o rozvoj své osobnosti, o své duševní zdraví, o svůj vzhled a osobní hygienu. Vykonávat obchodně podnikatelské aktivity v kadeřnických službách, tzn., aby absolventi: využívali marketingové nástroje k prezentaci firmy a nabídce kadeřnických služeb, organizovali průzkum trhu a výsledky vyhodnocovali a aplikovali; orientovali se v ekonomicko právním zabezpečení provozu a aplikovali v řízení znalosti z oblasti pracovního práva; sjednávali nákup přípravků používaných při poskytování kadeřnických služeb; vedli účetnictví a daňovou evidenci provozovny; používali počítačové programy pro vedení kartotéky a výkon dalších administrativních prací. Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn., aby absolventi: chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem; znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence; osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik; znali systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce); byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout. 14

15 Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn., aby absolventi: chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku; dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti; dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana). Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn., aby absolventi: znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení; zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady; efektivně hospodařili s finančními prostředky; nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí. 2.2 Organizace vzdělávání Délka a forma vzdělávání Tento obor vzdělání lze realizovat v těchto formách vzdělávání: 2 roky v denní formě vzdělávání; ve večerní, dálkové nebo kombinované formě vzdělávání, které jsou nejvýše o 1 rok delší než vzdělávání v denní formě Dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou 15

16 Podmínky pro přijetí ke vzdělávání Kritéria pro přijetí vyhlašuje ředitel školy v souladu s legislativou na webových stránkách školy a informuje o nich uchazeče o vzdělávání. Ke vzdělávání do 1. ročníku vzdělávání jsou přijímáni žáci, kteří splnili požadavek vyučení v oboru H/01 Kadeřník. Zdravotní stav uchazeče posuzuje praktický lékař a případná omezení se řeší individuálně Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace Maturitní zkouška; dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem. Profilová část maturitní zkoušky Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze dvou nebo tří povinných zkoušek. Ředitel školy určí počet a nabídku povinných zkoušek tak, aby nejméně dvě z povinných zkoušek žák konal ze vzdělávací oblasti odborného vzdělávání. Jedna z povinných zkoušek musí být konána formou praktické zkoušky, nebo formou maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí 1. profilová zkouška Ekonomika a právo formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí 2. profilová zkouška Vlasová kosmetika formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí 3. profilová zkouška Odborné předměty formou maturitní písemné práce a obhajobou 2.3 Celkové pojetí vzdělávání ve školním vzdělávacím programu 16

17 Východiskem je RVP pro obor vzdělán Podnikání. Cílem vzdělávání podle ŠVP Podnikání Vlasová a účesová tvorba je plnit společenské požadavky na vzdělávání a osobnostní rozvoj žáků. V procesu vzdělávání je kladen důraz na správné využívání odborných znalostí a dovedností, na schopnost řešit problémy. ŠVP tak vytváří předpoklady pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce a pro další vzdělávání. Vzhledem k budoucí profesi žáků klade škola důraz na jejich odpovědnost, důslednost, čestnost, pracovitost, přesnost, soustavnost a podnikavost a na rozvíjení schopnosti přizpůsobit se měnícím se podmínkám. Ve výchovně vzdělávacím procesu je věnována pozornost výchově k celoživotnímu vzdělávání, mravní výchově, kulturní, etické a estetické výchově, komunikaci, protidrogovým tématům, prevenci sociálně patologických jevů, jako jsou závislosti, rasismus, xenofobie apod Metody a formy výuky Metody a formy vzdělávání jsou rozpracovány v úvodu každého vyučovacího předmětu. Vyučující je volí se zřetelem na charakter vyučovacího předmětu, konkrétní situaci v pedagogickém procesu a s ohledem na možnosti školy. Cílem je vytvářet a rozvíjet profesní schopnosti a vlastnosti žáků včetně schopností jednat se spolupracovníky a zákazníky, estetického cítění a vztahu k životnímu prostředí. Důležitou složkou je vykonávání odborné praxe ve spolupráci s podnikatelskou sférou v provozních podmínkách. Vzdělávání je organizováno jako dvouleté denní. V průběhu vzdělávání se žáci účastní odborných tematických exkurzí ve výrobních závodech a na veletrzích a výstavách, do školy jsou zváni zástupci různých firem k prezentaci svých výrobků, výrobních technologií apod. Žáci se mohou také účastnit sportovně turistických akci: lyžařský výcvikový kurz, cykloturistický kurz, turistický kurz v zahraničí. 17

18 Výuka předmětu praxe a odborná praxe na pracovištích firem hraje důležitou roli při vytváření pracovních vztahů mezi pracovníky a pomáhá formovat vztah žáků k povolání Hodnocení žáků Hodnocení žáků vychází z Klasifikačního řádu školy. Při hodnocení žáků používají vyučující slovní a numerické hodnocení, žáky hodnotí průběžně. Učitelé využívají k hodnocení znalostí a dovedností žáků různé druhy zkoušek písemné práce vypracované jednotlivci i výsledky skupinové práce, praktické práce nebo ústní zkoušení, prezentace projektů. Sledují průběžně výkony žáků, jejich aktivity při vyučování a připravenost na vyučování. Při klasifikaci je hodnocena přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, kvalita a rozsah získaných dovedností, schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti, samostatnost při řešení teoretických a praktických úkolů, schopnost využívat poznatky získané při praktických činnostech, samostatnost a tvořivost. V předmětech praktického zaměření se hodnotí také vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem, osvojení si praktických dovedností a návyků, využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech, aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa. Součástí hodnocení žáků je i hodnocení vystupování žáků a prezentování školy, výsledky žáků při soutěžích apod Rozvíjení klíčových kompetencí Vývoj nových technologií, nestabilita v sociálně ekonomickém kontextu a proměnlivé podmínky trhu práce kladou ve výchovně vzdělávacím procesu požadavky na rozvíjení tzv. klíčových kompetencí. Ve výuce podle ŠVP se rozvíjejí všechny klíčové kompetence, tak jak jsou uvedeny v profilu absolventa i v příslušném RVP. Každý vyučovací předmět i další aktivity však přispívají k rozvoji klíčových kompetencí různou mírou. V průběhu přípravy v oboru nábytkářská a dřevařská výroba jsou žáci vedeni tak, aby si byli vědomi svých osobních možností a kvalit, aby uměli pracovat samostatně i v týmu. Žáci se připravují i na uplatnění v živnostech a malých firmách, kde přicházejí do kontaktu se zákazníky, učí se vhodnému jednání, správné organizaci práce. Výuka pomáhá rozvoji osobnosti a vytváří 18

19 předpoklady k tomu, aby měli žáci možnost dalšího rozvoje. Učitelé se snaží pozitivně ovlivňovat chování žáků ve škole i na akcích organizovaných školou, na vytváření příznivého klimatu ve škole. Vhodné zapojení žáků do kolektivu vede k upevňování a rozvíjení sociálních kompetencí žáci se učí uplatňovat své schopnosti, respektovat druhé a spolupracovat s nimi. Komunikativní dovednosti jsou rozvíjeny na úrovni verbální, písemné i s využitím informačních a komunikačních technologií. Oblast využití informačních a komunikačních technologií je zaměřena nejen na osvojení dovedností práce s těmito technologiemi, ale také na vhodném využití těchto znalostí pro svůj osobní i pracovní život. Výchovný a vzdělávací proces je veden tak, aby se žáci chovali zodpovědně při plnění pracovních úkolů a aby zodpovídali za své jednání v různých občanských i pracovních situacích. Rozvíjení klíčových kompetencí je vhodně zařazeno do všech předmětů. Proces uplatňování a rozvíjení klíčových kompetencí je veden tak, aby byl soustavný a vykazoval vývojový posun v průběhu přípravy na povolání Začleňování průřezových témat Zařazení průřezových témat do výuky je zaměřeno tak, aby si žáci uvědomili vzájemnou použitelnost a souvislost znalostí a dovedností z různých vzdělávacích oblastí. Průřezová témata výrazně formují charakter žáků. Průřezová témata jsou zařazována do všech ročníků vždy podle vhodné vazby na učivo. Občan v demokratické společnosti napomáhá rozvoji sociálních kompetencí žáků. Zejména v prvním ročníku se zařazují témata k pochopení postavení člověka ve společnosti, formování postojů žáků, aby byli schopni vytvořit dobrý třídní kolektiv, dovedli se navzájem respektovat a pomáhat si besedy o historii města a regionu, hry zaměřené na vzájemné poznávání se a stmelování kolektivu. Další oblastí je formování názorů mladých lidí a orientace na správné hodnoty života besedy a přednášky o nebezpečí návykových látek, nebezpečí šikany, o pěstování zdravého životního stylu. Velký význam má jednotný přístup všech pedagogů k chování žáků. Žáci i pedagogové jsou si vědomi, že všichni vytvářejí image školy zvláště ve vztahu k veřejnosti. Do této oblasti spadá i vyhledávání problémových žáků, kteří narušují kolektiv, a řešení těchto situací probíhá ve spolupráci s výchovným poradcem. 19

20 Člověk a životní prostředí vede k pochopení významu přírody a správného chování člověka v přírodě. Toto téma se dobře začleňuje do odborného učiva, kde se klade důraz na pochopení závislosti člověka na přírodních surovinách, správném hospodaření s výrobky a odpady, na odpovědnosti člověka za zachování udržitelného rozvoje společnosti. Formou rozhovorů, besed si žáci uvědomují souvislost různých činností člověka s životním prostředím. Člověk a svět práce je vhodně realizováno v motivačních metodách, kdy je v žácích formován dobrý vztah ke zvolenému oboru. Žáci se seznamují s náročností oboru, učitelé pěstují v žácích touhu po uplatnění a odborném růstu, učí je řešit problémové situace. Jsou zařazeny exkurze na úřad práce a procvičovány dovednosti, které mohou žákům pomoci při hledání zaměstnání sepsání žádosti o místo, sepsání životopisu, vyhledávání nabídek, nácvik rozhovorů a další. Informační a komunikační technologie je realizováno ve zdokonalování schopností žáků pracovat s různými prostředky informačních a komunikačních technologií. Výuka předmětu informační a komunikační technologie je rozložena do tří ročníků. Nejdříve je zařazeno ovládání základního softwaru a osvojení si dovednosti při práci s internetem. V dalších ročnících jsou tyto dovednosti dále rozvíjeny a propojovány s dalšími předměty. Podle kapacitních možností mohou odbornou učebnu využívat i učitelé jiných předmětů Další vzdělávací a mimoškolní aktivity Škola zpracovává minimální program prevence sociálně patologických jevů, do jehož aktivit v souvislosti s organizací výuky patří: - besedy s pracovníky Krizového centra; - beseda s klientem léčeným pro AIDS; - přednášky na téma rodinná a sexuální výchova. Předpokládá se i realizace některého ze sportovních výcvikových kurzů (např. lyžařský), popřípadě doplňkových sportovních aktivit (např. den s turistikou, sportovní den). Sportovní výcvikové kurzy a 20