Zápis z 1. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 1. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,"

Transkript

1 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 13 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Roman Hejna, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš Špindler, Ing. Alexandra Píšková, JUDr. Jana Zejdová, Zbyněk Cincibus, Karel Škvarenina Omluveni: Neomluveni: Zpracovatelé: Dagmar Švarcová, Adéla Hrubá, Blanka Gürthová Hosté: Jednání řídila: Ing. Jitka Volfová Jednání zahájeno v 16:00 hodin, ukončeno v 18:00 hodin. Program: 0. Zahájení jednání, schválení programu, jednacího řádu, volba místopředsedy a schválení termínů jednání pro I. pololetí roku 2015, sdělení dalších organizačních záležitostí 1. Záměry (body 1-12) 2. Ostatní revokace (bod 13) 3. Pronájmy (body 14-21) Zahájení jednání Předsedkyně Ing. Jitka Volfová zahájila jednání a seznámila přítomné s jeho programem. Bylo navrženo stažení bodu č. 14 zápočet zhodnocení objektu oproti nájemnému paní Čerbákové a na stůl byl předložen materiál č. 21 ukončení pronájmu Občanského sdružení Českolipsko. schválili výše uvedený program. Schválení jednacího řádu Členové výboru projednali předložený jednací řád a navrhli upravit 5 odst. 3 takto: Jednání výboru řídí jeho předseda a v jeho nepřítomnosti pověřený člen výboru (místopředseda). schválili jednací řád v upraveném znění. Volba místostarosty Členové výboru navrhli dva kandidáty na místopředsedu výboru pro pronájem a prodej nemovitostí, a to p. Jaroslava Ulbricha a JUDr. Zejdovou. zvolili místopředsedu pana Jaroslava Ulbricha. HLASOVÁNÍ: 8 pro 2 proti 3 zdrželi se 0 nehlasoval

2 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 2 / 13 Schválení termínů jednání na I. pololetí roku 2015 Členové výboru schválili předložené termíny jednání: 23.2., 23.3., 27.4., a schválili předložené termíny jednání na I. pololetí roku Projednání žádosti pana Skokana Členové výboru projednávali žádost pana Skokana o tom, že má zájem o zasílání pozvánek na výbor pro pronájem a prodej nemovitostí včetně programu. nesouhlasili se zasíláním programu a pozvánek na jednání výboru panu Skokanovi. HLASOVÁNÍ: 0 pro 12 proti 1 zdržel se 0 nehlasoval Dále členové výboru vzali na vědomí: - Práva a povinnosti výborů Zastupitelstva města a jejich členů - Informace pro nečleny Zastupitelstva města angažované ve výborech zastupitelstva města a v komisích rady města - stávající metodiky a ceny pro prodej a pronájem

3 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 3 / 13 ZÁMĚRY 1. Záměr prodeje pozemků p. č. 5786/176, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 281 m 2 a část p. č. 5786/171 (nově p. č. 5786/227), ostatní plocha, zeleň o výměře 50 m 2 vše v k. ú. Důvodem projednávání záměru je podaná žádost manželů Hynkových ze dne , kteří jsou vlastníky objektu čp (provozovna pneuservisu) a mají zájem si odkoupit okolní pozemky. Pozemek p. č. 5786/176, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 281 m 2 je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na sídlišti Sever mezi panelovým domem a provozovnou pneuservisu. Jedná se o zpevněnou plochu, která je v současné době využívána k parkování. Pozemek p. č. 5786/171, ostatní plocha zeleň o výměře m 2 je ve vlastnictví města a nachází se kolem několika panelových domů na sídlišti Sever v Okružní ulici. Žadatelé mají zájem si odkoupit část tohoto pozemku o výměře 50 m 2 před objektem a celý pozemek p. č. 5786/176 vše v k. ú. za účelem odstavování vozidel a parkování. doporučili záměr prodeje pozemku p. č. 5786/171 v k. ú. Česká Lipa HLASOVÁNÍ: 11 pro 1 proti 1 zdržel se 0 nehlasoval výbor hlasoval pro doporučení záměru a nedoporučil záměr prodeje pozemku p. č. 5786/176 v k. ú. Česká Lipa HLASOVÁNÍ: 0 pro 10 proti 3 zdržel se 0 nehlasoval 2. Záměr prodeje částí pozemků p. č. 330, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 50 m 2 z celkové výměry m 2, p. č. 554, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 50 m 2 z celkové výměry 305 m 2, p. č. 546/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 39 m 2, p. č. 546/3, vodní plocha, rybník o výměře cca 180 m 2 z celkové výměry m 2 a p. č. 553, trvalý travní porost o výměře cca 400 m 2 z celkové výměry 410 m 2 vše v k. ú. Dubice u České Lípy Důvodem projednávání záměru je podaná žádost pana Hykla a paní Koliášové ze dne , kteří jsou vlastníky chaty eč. 17 (stavba pro rodinnou rekreaci) a mají zájem si odkoupit pozemek pod chatou a části navazujících pozemků. Všechny pozemky jsou ve vlastnictví města nachází se v odlehlé části Dubice v chatové oblasti u Ploučnice. Pozemek p. č. 546/2 o výměře 39 m 2 je zastavěná plocha, pozemek p. č. 553 tvoří část zahrady, pozemek p. č. 546/3 je označen v katastru nemovitostí jako vodní plocha, ale ve skutečnosti se jedná o rozlivové území Ploučnice. Pozemek p. č. 330 tvoří příjezdovou komunikaci a p. č. 554 je travnatý pozemek, který umožňuje přístup k Ploučnici. Všechny požadované části pozemků jsou oplocené a žadatelé je mají v pronájmu.

4 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 4 / 13 doporučili záměr prodeje částí pozemků p. č. 553, 554, 546/2 a 546/3 vše v k. ú. Dubice u České Lipy bez pozemku p. č. 330, jedná se o část komunikace. 3. Záměr prodeje pozemku p. č. 11, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 107 m 2 se stavbou bez čp./bez ev.č. stavba technického vybavení v k. ú. Vítkov u Dobranova Důvodem projednávání záměru je podaná žádost pana Píseckého ze dne , který má zájem o odkoupení pozemku p. č. 11 včetně objektu na tomto pozemku. Stavba technického vybavení a pozemek jsou ve vlastnictví města a nachází se ve Vítkově u Dobranova u hlavní silnice v blízkosti místní kaple. Objekt je ve špatném technickém stavu a město ho v současné době nevyužívá. Žadatel má zájem objekt a pozemek koupit za účelem rekreace a přechodného bydlení. doporučili záměr prodeje pozemku p. č. 11 včetně stavby technického vybavení v k. ú. Vítkov u Dobranova, pro případnou rekonstrukci by musely být vynaloženy náklady, což by nebylo efektivní, neboť město nemá pro objekt využití. 4. Záměr prodeje pozemku p. č. 5464/86, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 17 m 2 v k. ú. Důvodem projednávání záměru je podaná žádost pana Posekaného ze dne , který má zájem o odkoupení pozemku p. č. 5464/86 o výměře 17 m 2. Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě u Ploučnice. Jedná se o zbytkový travnatý pozemek, který navazuje na stávající řadové garáže. Protože se jedná o pouhých 17 m 2, žádná garáž zde v minulosti postavena nebyla. Žadatel je současně vlastník i sousední garáže a na tomto místě by si chtěl postavit ještě jednu menší garáž. doporučili záměr prodeje pozemku p. č. 5464/86 v k. ú. Česká Lipa, jedná se o zbytkový, nevyužívaný pozemek. 5. Záměr prodeje části pozemku p. č. 78, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Důvodem projednávání záměru je podaná žádost ze dne , ve které má pan Alexa (vlastník sousedního domu čp. 221 na pozemku p. č. 77) zájem o odkoupení části pozemku p. č. 78 o výměře 19 m 2. Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v Jiráskově ulici v České Lípě. Na tomto pozemku se nachází stavba Jiráskova divadla. V současné době není rozhodnuto, zda se

5 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 5 / 13 bude divadlo opravovat. Na požadované části pozemku se nachází opěrná zídka a různé navazující stavby, např. vstup do zahrady a lávka zabezpečující vstup do domu ze zahrady. Svou žádost pan Alexa odůvodňuje tím, že nemovitosti v tomto stavu koupil a domníval se, že opěrná stěna se nachází na jeho pozemku p. č. 77, a proto zde postavil výše uvedené stavby. Na základě zpracovaného znaleckého posudku a následně geometrického plánu byl zjištěn nesoulad se skutečností. Nyní žádá o odstranění nesouladu mezi vlastnickými a užívacími právy a o možnost odkoupit část výše uvedeného pozemku. doporučili záměr prodeje části pozemku p. č. 78 v k. ú. Česká Lipa s podmínkou, že v případě rekonstrukce Jiráskova divadla bude městu umožněn přístup na tento pozemek. HLASOVÁNÍ: 9 pro 3 proti 1 zdržel se 0 nehlasoval 6. Záměr výkupu pozemků p. č. 24/1, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 992 m 2, p. č. 25, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 433 m 2, p. č. 26, ostatní plocha, neplodná půda o výměře m 2, p. č. 261/1, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 851 m 2 a p. č. 267/4, vodní plocha, rybník o výměře m 2 vše v k. ú. Dubice u České Lípy Důvodem projednávání záměru výkupu je podaná nabídka pana Marka ze dne , který nabízí městu pozemky p. č. 24/1, p. č. 25, p. č. 26, p. č. 261/1 a p. č. 267/4 vše v k. ú.. Pozemky jsou ve vlastnictví pana Josefa Marka a nachází se v Dubici u hlavní silnice. Jedná se o plochu o celkové výměře m 2 - pozemek p. č. 267/4 o výměře m 2 je vodní plocha, pozemek p. č. 261/1 tvoří břeh rybníka a ostatní pozemky jsou částečně zatravněné a na části jsou vybudované zpevněné plochy, které slouží jako komunikace. V minulosti byla tato komunikace nesprávně vybudovaná na cizích pozemcích a v současné době žádá pan Marek o narovnání vlastnických vztahů. Nabízí městu všechny výše uvedené pozemky jako celek za kupní cenu ve výši ,- Kč prostřednictvím realitní kanceláře AAABYTY.CZ. doporučili záměr výkupu pozemků p. č. 261/1 a 267/4 v k. ú. Dubice u České Lipy, jedná se o část vodní plochy a břeh rybníka HLASOVÁNÍ: 11 pro 0 proti 2 zdržel se 0 nehlasoval výbor hlasoval pro doporučení záměru a nedoporučil záměr výkupu pozemků p. č. 24/1, 25 a 26 v k. ú. Dubice u České Lipy. HLASOVÁNÍ: 0 pro 13 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval Členové dále doporučili zahájit jednání s vlastníkem pozemků o snížení kupní ceny. 7. Záměr směny části pozemku p. č. 179/6, trvalý travní porost o výměře cca 30 m 2 z celkové výměry 337 m 2 za části pozemku p. č. 174/27, trvalý travní porost o výměře cca 30 m 2 z celkové výměry 911 m 2 vše v k. ú. Žizníkov Důvodem projednávání záměru je podaná žádost pana Sprema ze dne , který si

6 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 6 / 13 postavil rodinný dům na pozemku p. č. 226 a při výstavbě plotu nebyly správně dodržené hranice pozemku. Pozemek p. č. 179/6 je ve vlastnictví města a nachází se v Žizníkově v bezprostřední blízkosti komunikace a zastávky městské hromadné dopravy. Jedná se zčásti o zpevněný a zčásti o travnatý pozemek, kterou si žadatel oplotil. Pozemek p. č. 174/27 je ve vlastnictví žadatele, jedná se o zahradu kolem rodinného domu. Části tohoto pozemku jsou zpevněné a jsou součástí komunikace. Žadatel navrhuje směnu pozemků, kde přenechá městu zpevněné části svého pozemku p. č. 174/27, aby byly využívány jako komunikace a požaduje část městského pozemku p. č. 179/6, kde byl omylem vybudován plot. doporučili záměr směny části pozemku p. č. 179/6 za části pozemku p. č. 174/27 v k. ú. Žizníkov. 8. Záměr prodeje části pozemku p. č. 3944, zahrada o výměře 5 m 2 z celkové výměry 492 m 2 v k. ú. Důvodem projednávání záměru je podaná žádost paní Dvořákové a pana Dvořáka ze dne , kteří společně vlastní rodinný dům čp a v současné době zjistili, že stavba domu zasahuje do pozemku města. Pozemek p. č je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě v ulici Českých bratří. Jedná se o travnatý pozemek mezi rodinnými domy. Žadatelé na základě vytyčení a geometrického plánu domu zjistili, že se část jejich domu o výměře 5 m 2 nachází na městském pozemku p. č Z tohoto důvodu nyní žádají o možnost odkoupení části pozemku p. č v k. ú. o výměře 5 m 2. doporučili záměr prodeje části pozemku p. č v k. ú., jedná se o pozemek pod rodinným domem. 9. Záměr výkupu pozemků p. č. 728/1, ostatní plocha, zeleň o výměře m 2 a p. č. 5850/2, ostatní plocha, jiná plocha o výměře m 2 v k. ú. Důvodem projednávání záměru je podaná nabídka Nemocnice s poliklinikou, a.s. se sídlem Purkyňova 1849,, IČO: ze dne , která je vlastníkem výše uvedených pozemků v k. ú. a v současné době je nabízí městu. Pozemky p. č. 728/1 a 5850/2 se nachází v České Lípě v bezprostředním okolí nemocnice. Jedná se o celý prostor nad nemocnicí - částečně travnatý pozemek a zčásti komunikace, které tvoří přístupy k jednotlivým objektům ve vlastnictví různých vlastníků (mimo jiné i ve vlastnictví nemocnice). Na pozemcích je zřízeno několik věcných břemen pro Krajskou hygienickou stanici Libereckého kraje, Ministerstvo vnitra, Dubskou energetickou společnost, České Radiokomunikace a O2 za účelem přístupů, umístění a provozování

7 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 7 / 13 kanalizace, parovodu, nízkého napětí, slaboproudu, vodovodní přípojky, plynovodu, a vedení telekomunikační sítě. Nemocnice nabízí tyto pozemky městu za celkovou kupní cenu ve výši ,- Kč (tj. p. č. 728/1 za 122,- Kč/m 2 a p. č. 5850/2 za 450,- Kč/m 2. hlasovali pro doporučení záměru a nedoporučili záměr výkupu pozemků p. č. 728/1 a 5850/2 v k. ú. za cenu ve výši ,- Kč a doporučili zahájit jednání s Libereckým krajem o dalším možném postupu v této záležitosti. HLASOVÁNÍ: 0 pro 12 proti 1 zdržel se 0 nehlasoval 10. Záměr výkupu pozemku p. č. 759/2, trvalý travní porost o výměře 41 m 2 v k. ú. Důvodem projednávání záměru je podaná nabídka paní Kuttichové ze dne , která je vlastníkem výše uvedeného pozemku v k. ú. a nabízí ho městu. Jedná se o travnatý a křovinatý pruh pozemku podél parkoviště pod nemocnicí o výměře 41 m 2. Na hranici pozemku se nachází 2 vzrostlé jasany. Pozemek nenavazuje na žádné pozemky ve vlastnictví města. Záměr výkupu za kupní cenu ve výši 200,- Kč/m 2 byl již na zastupitelstvu města dne projednáván a nebyl schválen. Žadatelka nyní nabízí pozemek včetně stromů za celkovou kupní cenu ve výši 4.800,- Kč (dle informací v žádosti se jedná pouze o cenu stromů). Z této částky bude použito 1.000,- Kč na úhradu poplatku za vklad do katastru nemovitostí. hlasovali pro doporučení záměru a nedoporučili záměr výkupu pozemku p. č. 759/2 v k. ú., jedná se o nepotřebný pozemek pro město, který by vyžadoval údržbu. HLASOVÁNÍ: 0 pro 13 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval 11. Záměr prodeje pozemku p. č. 5825/92, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 329 m 2 se stavbou bez čp./bez ev.č. stavba technického vybavení EC 2 v k. ú. Důvodem projednávání záměru je žádost pana Bohatého ze dne , který má zájem si odkoupit objekt EC 2 včetně pozemku p. č. 5825/92 v k. ú.. Pozemek p. č. 5825/92 je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na sídlišti Špičák. Na pozemku se nachází stavba technického vybavení (bývala výměníková stanice EC2 společnosti ČLT), která není v současné době městem využívána. Objekt je zatížen věcným břemenem pro společnost Českolipské teplo, a. s. za účelem umístění, provozování a přístupu pro údržbu a opravy potrubních rozvodů tepla a teplé vody, rozvodných skříní el. energie, měření a regulace. Žadatel má zájem objekt odkoupit a využívat jako skladové prostory. doporučili záměr prodeje pozemku p. č. 5825/92 v k. ú. včetně stavby technického vybavení EC2, jedná se o několik let prázdný a nevyužívaný objekt.

8 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 8 / 13 HLASOVÁNÍ: 8 pro 4 proti 1 zdržel se 0 nehlasoval 12. Záměr prodeje pozemku p. č. 81, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 34 m 2, části pozemku p. č. 36, trvalý travní porost o výměře cca 50 m 2 z celkové výměry 769 m 2 a části pozemku p. č. 350/4, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 70 m 2 z celkové výměry 204 m 2 vše v k. ú. Častolovice u České Lípy Důvodem projednávání záměru je žádost pana Haase ze dne , který vlastní objekt na pozemku p. č. 81 a má zájem si odkoupit části pozemků v bezprostředním okolí této stavby v k. ú. Častolovice u České Lípy. Pozemky jsou ve vlastnictví města a nachází se v Častolovicích u České Lípy u hlavní silnice. Na pozemku p. č. 81 se nachází stavba bez čp., která je ve vlastnictví žadatele, pozemek p. č. 36 se nachází za objektem, jedná se o travnatý porost. Na pozemku p. č. 350/4 se nachází komunikace, která tvoří přístup jak k objektu žadatele, tak i k dalším nemovitostem jiných vlastníků. Prodejem částí pozemků p. č. 36 a 350/4 by město ztratilo přístup k požární nádrži na pozemku p. č. 36. doporučili záměr prodeje pozemku p. č. 81 a nedoporučili záměr prodeje částí pozemků p. č. 36 a 350/4 vše v k. ú. Častolovice u České Lípy, jedná se o veřejnou komunikaci. OSTATNÍ - REVOKACE 13. Revokace usnesení č. 747/B/2014 ze dne tj. zrušení prodeje pozemků p. č. 1376/6, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 69 m 2 a p. č. 1376/13, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 426 m 2 vše v k. ú. Žadatelé: David a Lenka Kadlečkovi, bytem xxx Důvodem předložení revokace usnesení je odstoupení manželů Kadlečkových od uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků p. č. 1376/6 a 1376/13 v k. ú.. Pozemky p. č. 1376/6 a 13 jsou ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě Pod Holým vrchem v ulici Boženy Němcové. Prodej těchto pozemků byl odložen do doby schválení nového územního plánu. Jedná se o travnatý porost se vzrostlými smrky po obvodu. Manželé Kadlečkovi vlastní sousední rodinný dům a mají zájem si o tyto pozemky rozšířit zahradu. Pozemky mají v pronájmu. O pozemky mají zájem i další dva žadatelé za účelem stavby RD nebo pro relaxaci Záměr prodeje pozemku byl doporučen na jednání VPPN , v ZM schválen a následně zveřejněn. Na jednání zastupitelstva města dne byl schválen prodej výše uvedených pozemků v k. ú. manželům Kadlečkovým za kupní cenu ve výši ,- Kč (tj. 490,- Kč/m 2 ). Do konce roku 2014 Kadlečkovi neuhradili kupní cenu a o pozemky za tuto schválenou cenu nemají zájem.

9 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 9 / 13 ÚP definuje pozemek jako stav bydlení městské nízkopodlažní (RD, BD 1-4 NP), není tedy určen v návrhu pro zástavbu, nicméně i na stavových plochách lze umístit zástavbu. Jižní část pozemků protíná hranice 100 leté vody, Q 100, viz přiložené snímky koordinačního výkresu ÚP. Na posledním snímku je vyznačeno záplavové území Q100 - modře a hranice aktivní zóny zeleně, která aktivně ničí. Dle vyjádření SÚ obecně -lze povolit - zástavbu v záplavovém území, nikoli však v aktivní zóně. Vyjadřuje se i příslušný vodoprávní úřad MěÚ OŽP. doporučili revokaci usnesení č. 747/B/2014 ze dne PRONÁJMY část A: Oddělení technické správy majetku správce SBD SEVER 14. Gabriela Čerbáková, Růžová 951/13, Praha 1, IČ pronájem nebytových prostor čp. 169 nám. T.G.M v České Lípě o celkové výměře 100,36m 2 - Žádost o zápočet provedených stavebních úprav, zhodnocení objektu čp. 169, oproti stanovenému nájemnému Tento bod byl stažen z programu jednání. Oddělení technické správy majetku SBD Sever 15. Pronájem prostor sloužících k podnikání nám. T.G.M č.p. 169 v 1. podlaží o celkové výměře 42,4 m 2 nový nájem Záměr zveřejněn zájemce: Paní Veronika Homolková, IČ , Ronovská 1586, předložila dne žádost o pronájem prostor sloužících podnikání (provozování prodejny s čerstvými květinami a dekoračními předměty) o výměře 42,4 m 2 v přízemí domu č.p.169 nám. T.G.M. a to od nejbližšího možného termínu. 2. zájemce: Paní Narcisa Hrušková, IČ , Pihelská 3238, předložila dne žádost o pronájem prostor sloužících k podnikání (provozování prodejny spodního prádla ) o výměře 42,4 m 2 v přízemí domu č.p.169 nám. T.G.M. a to od nejbližšího možného termínu. Doložila také osobní žádost viz níže 3. zájemce: Firma Elzeton, s.r.o, IČ se sídlem Na Kolečku 2430, Roudnice nad Labem předložila dne žádost o pronájem nebytových prostor (provozování fresh baru prodej čerstvě lisovaného a odšťavněného ovoce formou rychlého občerstvení) o výměře 42,4 m 2 v přízemí domu č.p.169 nám. T.G.M. a to od nejbližšího možného termínu. 4. zájemce: Pan Václav Juřica, IČ , Janov 12, Nový Bor předložil dne žádost o

10 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 10 / 13 pronájem prostor sloužících k podnikání (provozování prodejny zdravé výživy s pekárnou) o výměře 42,4 m 2 v přízemí domu č.p.169 nám. T.G.M. a to od nejbližšího možného termínu. Doložil také osobní žádost viz níže vzali na vědomí všechny 4 předložené žádosti a doporučili uzavřít nájemní smlouvu se zájemcem č. 1 paní Veronikou Homolkovou, na prostory sloužící k podnikání v 1. podlaží čp. 169, nám. T.G.M o celkové výměře 42,4 m 2 na dobu neurčitou s účinností od s 3 měsíční výpovědní lhůtou za účelem prodejny s čerstvými květinami a dekoračními předměty za cenu nájemného ve výši: - prodejna, kancelář 2.126,- Kč/m 2 /rok - sklady 850,- Kč/m 2 /rok - soc. zařízení 319,- Kč/m 2 /rok, tj. ročně Kč ,- bez DPH + valorizace a služby. HLASOVÁNÍ: 9 pro 0 proti 4 zdržel se 0 nehlasoval Oddělení technické správy majetku SBD Sever 16. Pronájem prostor sloužících k podnikání Klášterní ulice č.p. 459 v 1. podlaží o celkové výměře 49,35 m 2 nový nájem Záměr zveřejněn zájemce: Firma Elzeton, s.r.o, IČ se sídlem Na Kolečku 2430, Roudnice nad Labem předložila dne žádost o pronájem prostor sloužících k podnikání (provozování fresh baru prodej čerstvě lisovaného a odšťavněného ovoce formou rychlého občerstvení) o výměře 49,35 m 2 v přízemí domu č.p.459 Klášterní ulice a to od nejbližšího možného termínu. doporučili uzavřít nájemní smlouvu s firmou Elzeton, s.r.o, IČ se sídlem Na Kolečku 2430, Roudnice nad Labem, na prostory sloužící k podnikání v přízemí domu Klášterní ulice čp. 459 o celkové výměře 49,35 m 2 na dobu neurčitou s účinností od s 3 měsíční výpovědní lhůtou za účelem provozovny fresh baru prodej čerstvě lisovaného a odšťavněného ovoce formou rychlého občerstvení za cenu nájemného ve výši: - prodejna, kancelář1.701,- Kč/m 2 /rok - sklady 638,- Kč/m 2 /rok - soc. zařízení 319,- Kč/m 2 /rok, tj. ročně Kč ,- bez DPH + valorizace a služby. Oddělení technické správy majetku 17. Pronájem prostor (kancelář) Děčínská ul. 413, v 1. podlaží o celkové výměře 26,20 m 2 - nový nájem Záměr zveřejněn Pan Jiří Vosecký, Senátor za obvod č. 36, předložil dne žádost o pronájem prostor kanceláře pro potřebu kanceláře senátora.

11 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 11 / 13 Oddělení technické správy majetku navrhlo panu Voseckému k pronájmu několik prostor včetně kanceláře o výměře 26,20 m 2 v přízemí domu čp. 413 v Děčínské ulici. Po prohlídce uvedených prostor souhlasil s pronájmem včetně ročního nájemného. doporučili uzavřít nájemní smlouvu s panem Jiřím Voseckým, Senátorem za obvod č. 36, na prostory kanceláře v přízemí budovy Děčínská č. p. 413 o výměře 26,20 m 2 na dobu neurčitou s účinností od s 3 měsíční výpovědní lhůtou za účelem provozování kanceláře senátora za cenu nájemného ve výši: - prodejna, kancelář550,- Kč/m 2 /rok, tj. ročně Kč ,- bez DPH + valorizace a služby HLASOVÁNÍ: 12 pro 0 proti 1 zdržel se 0 nehlasoval PRONÁJMY část B: Úsek prodejů a pronájmů ORMI 18. Základní organizace Českého zahrádkářského svazu,, IČ: nájem pozemků p. č. 127, p. č. 128/1, p. č. 128/2, p. č. 129, p. č. 130/1 a p. č. 130/2 o celkové výměře 9537 m 2 v k. ú. Lada - žádost o vyčlenění pozemku p. č. 129 a snížení výměry o 469 m 2 u pozemku p. č. 130/ Základní organizace Českého zahrádkářského svazu má uzavřenou smlouvu o pachtu č. A /2014 ze dne na pozemky v k. ú. Lada o celkové výměře 9537 m 2 za níže uvedených podmínek: - doba nájmu (pachtu) - na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu ( ) s roční výpovědní lhůtou s datem doručení výpovědi k 31. říjnu příslušného kalendářního roku - účel nájmu (pachtu) - zahrádky - cena nájmu (pachtu) - ve výši 5,- Kč/m 2 /rok, tj. ročně ,- Kč bez DPH + valorizace - udělení souhlasu k podnájmu (pachtu) pro jednotlivé uživatele zahrádek, kteří jsou členy Českého zahrádkářského svazu - předmět nájmu (pachtu): p. č. 127 o výměře 2020 m 2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: ZPF; p. č. 128/1 o výměře 3521 m 2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: ZPF; p. č. 128/2 o výměře 16 m 2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří; p. č. 129 o výměře 716 m 2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití: rybník; p. č. 130/1 o výměře 3520 m 2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: ZPF; p. č. 130/2 o výměře 14 m 2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří. - další podmínky: dodržení podmínky stanovené oddělením technické správy majetku - správcem zeleně, tj. bez souhlasu vlastníka nelze zasahovat do dřevin. dodržení podmínky stanovené oddělením technické správy majetku - správcem komunikací, tj. nedojde k zásahu do místní komunikace, každý nájemce si zajistí vlastní sjezd na zahradu, na příjezdové komunikaci se nebudou odstavovat motorová vozidla. Případné úpravy a opravy účelové komunikace ve vlastnictví města si provede nájemce na své vlastní náklady. dodržení podmínky stanovené oddělením technické správy majetku - správcem vodního

12 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 12 / 13 hospodářství k užívání vodní nádrže, tj. dodatečně bude dodané povolení nakládání s vodami, kde budou stanoveny podmínky pro užívání. dodržení věcného břemene nacházejících se na pozemku p. č. 130/1 - zřízení, provozu, údržby, oprav zařízení distribuční soustavy v rozsahu GP č /2007 pro ČEZ distribuce, a.s. Dle výboru pro pronájem a prodej nemovitostí není vhodné vyčleňovat pozemky, neboť jsou součástí oploceného areálu zahrádkářského svazu. hlasovali pro vyčlenění pozemků a nedoporučili vyčlenit pozemky p. č. 129 a část p. č.130/1 o výměře 469 m 2 v k. ú. Lada z nájemní smlouvy. HLASOVÁNÍ: 0 pro 13 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval 19. Jan Peluňka a Marie Peluňková, oba bytem xxx - žádost o pronájem části pozemku p. č. 5990/7 o výměře cca 100 m 2 v k. ú. za účelem uskladnění palivového dřeva Jedná se o část pozemku p. č. 5990/7 v k. ú. o výměře cca 100 m 2 z celkové výměry 602 m 2, druh pozemku: lesní pozemek, způsob ochrany: pozemek určený k plnění funkcí lesa. Dle výboru pro pronájem a prodej nemovitostí bylo nutné respektovat mimo jiné námitku Bc. Kreisingera (Městské lesy, s.r.o.) hlasovali o pronájmu pozemku a nedoporučili pronajmout část pozemku p. č. 5990/7 v k. ú., neboť se jedná o lesní pozemek. HLASOVÁNÍ: 0 pro 11 proti 2 zdržel se 0 nehlasoval 20. Antonín Beneš, bytem xxx - žádost o pronájem pozemku p. č. 5815/20 o výměře 183 m 2 v k. ú. za účelem údržby a umístění reklamy na části tohoto pozemku Jedná se o celý pozemek p. č. 5815/20 v k. ú. druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: ZPF Dle výboru pro pronájem a prodej nemovitostí není vhodné na tomto pozemku umisťovat reklamu v této formě. hlasovali o pronájmu pozemku a nedoporučili pronajmout pozemek p. č. 5815/20 v k. ú. k uvedenému účelu. HLASOVÁNÍ: 0 pro 12 proti 1 zdržel se 0 nehlasoval 21. Občanské sdružení Českolipsko, Žizníkov 47,, IČ pronájem Žizníkovského rybníku - dohoda o ukončení nájemní smlouvy Smlouva o nájmu pozemku č. A /2012 s Občanským sdružením Českolipsko nabyla účinnosti a byla uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní

13 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 13 / 13 lhůtou. Na základě smlouvy byly pronajaty pozemky p. č. 333/2, 333/3, 331, 329 a 334 vše v k. ú. Žizníkov o celkové výměře m 2 za účelem obnovy a trvalého zvelebování Žizníkovského rybníku. Nájemné bylo stanoveno ve výši 1.000,- Kč/1 rok bez DPH. Základní podmínky nájemní smlouvy - nájemce se zavázal provádět odstraňování náletových dřevin, které zasahují do vodní plochy - nájemce se zavázal měnit kvalitu vody v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a prováděcími předpisy - nájemce se zavázal udržovat pořádek v okolí rybníku doporučili ukončit pronájem Žizníkovského rybníku dohodou ke dni Příští jednání výboru se koná od 16:00 hod. v zasedací místnosti rady města. dne Zapsala: Ing. Dagmar Švarcová tajemnice výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Ing. Jitka Volfová předsedkyně výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Rozdělovník: členové výboru pro pronájem a prodej nemovitostí

Zápis z 23. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 23. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 15 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová, Libuše Horáková, Jaroslav Ulbrich, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová, Lucie Trnečková, Radka Širlová Omluveni: Jan

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne 18. 9. 2013 k interpelaci zastupitelstva města číslo usn.

Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne 18. 9. 2013 k interpelaci zastupitelstva města číslo usn. Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne 18. 9. 2013 k interpelaci zastupitelstva města číslo usn. 500/D/2013 Metodika pronájmu nemovitostí - pozemků v majetku města Česká

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

1. DOPLNĚNÁ PRAVIDLA PRO STANOVENÉ CENY ZA PRODEJ POZEMKŮ

1. DOPLNĚNÁ PRAVIDLA PRO STANOVENÉ CENY ZA PRODEJ POZEMKŮ Strana č. 1 / 7 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Jaroslav Ulbrich, Radka Širlová, Monika Rejnartová, Libuše Horáková, Jan Dvořák, Tomáš Hudec (od bodu č. 2), Michal Vencovský, Jiří Šubrt, JUDr. Jana Zejdová,

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 10. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej budov 1) Zastupitelstvo města po

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč. Aktualizace 2

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč. Aktualizace 2 MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč Aktualizace 2 Číslo: P/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 14.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 374/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 24. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Pravidla pro pronájem vyjmenovaných pozemků ve vlastnictví města Česká Lípa pro zemědělské účely - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat

Pravidla pro pronájem vyjmenovaných pozemků ve vlastnictví města Česká Lípa pro zemědělské účely - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat Pravidla pro pronájem vyjmenovaných pozemků ve vlastnictví města Česká Lípa pro zemědělské účely - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat Tato pravidla byla schválena usnesením Rady města Česká

Více

Zápis z 3. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 9.3.2015 od 16.00 hodin

Zápis z 3. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 9.3.2015 od 16.00 hodin Zastupitelstva města, které se Strana č. 1 /8 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Kozák Roman, Panc Oldřich v 16.55, Rychtaříková Jana, Volfová Jitka, Zajícová Jana, Ulbrich Jaroslav, Svoboda Petr, Truhlář

Více

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM)

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM) Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

2. Návrh řešení RM doporučená varianta je uvedena v návrhu na usnesení, znění usnesení varianty A je v důvodové zprávě

2. Návrh řešení RM doporučená varianta je uvedena v návrhu na usnesení, znění usnesení varianty A je v důvodové zprávě Prodej části pozemku parc.č. 1333/2 v k.ú. Český Krumlov rozhodnutí samosprávných orgánů ve věci žádosti konkrétní fyz. osoby o odkoupení pozemku I. Důvodová zpráva 1. Úvodní část Konkrétní fyzická osoba

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis. z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 26.10. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 26.10. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 26.10. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, MUDr. Blažek, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ část poz.p.č. 2339/9 ostatní plocha o výměře cca 18m

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE:

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE: MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE: I. ZÁMĚR PŘEVODU PACHTOVNÍ SMLOUVY: záměr převodu pachtu poz.p.č.474/5 o výměře 26 m 2 lesní pozemek kat.území Stříbro zastavěn rekreační chatou s EČ 75

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

Zápis Ze 14. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 25. 6. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 14. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 25. 6. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 14. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 25. 6. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 3. a) přesné určení nemovitosti: část poz.p.č.

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 30. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 11.7.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa Zastupitelstva města 1/5 Přítomni: Mgr. Eva Stehlíková, Mgr. Zdeňka Cibulková, Ing. Petr Máška, MUDr. Jana Kalousová - Jansová, p. Miloslav Václav, PaedDr. Jiřina Ledvinková, JUDr. Jana Zejdová, pí. Irena

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 03.12.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Eva Gréeová Hosté Omluveni Zbyněk

Více

P r a v i d l a p r o p r o p a c h t o v á n í p o z e m ků v e v l a s t n i c t v í města Králíky

P r a v i d l a p r o p r o p a c h t o v á n í p o z e m ků v e v l a s t n i c t v í města Králíky MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o p r o p a c h t o v á n í p o z e m ků v e v l a s t n i c t v í města Králíky Číslo: PP/166/P/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: PORTÁL ÚŘEDNÍKA Platnost

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 26.8.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

U S N E S E N Í č. 3. /2014

U S N E S E N Í č. 3. /2014 U S N E S E N Í č. 3. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 20. 5. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: - Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. - Místní komunikace

Více

Město Cvikov Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 20. prosince 2012

Město Cvikov Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 20. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 20. prosince 2012 účast : z 21 členů zastupitelstva přítomno 20, 1 omluven p. Říha 1) Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Program 56. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 56. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 56. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 14.1. 2013 v 19,00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Zbyněk Parma Jaroslav Kučera Omluveni

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni : Kubánek Jaroslav, Krnáč Jan, Chlebík Jiří a Kučavík Martin Omluvena: Návratová Dagmar Do návrhové

Více

Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 12. 2011

Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 12. 2011 Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 12. 2011 1. prodej částí pozemku parc. č. 1 v obci Štětí, k.ú. Hněvice Petr Ďabolko, Hněvice 33 Dne 11.

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 1393/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 17. ledna 2014 Zápis

Více

Zápis. z 13. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 15.6. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 13. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 15.6. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 13. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 15.6. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, p. Jeník, Mgr. Janík, MUDr. Blažek, p. Fořt JUDr. Marková - právnička

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

Zápis z 10. zasedání Finančního výboru ZM. Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 18.00 hodin.

Zápis z 10. zasedání Finančního výboru ZM. Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 18.00 hodin. 1/6 ZM Přítomni: viz. presenční listina Omluveni: p. Vencovský Neomluveni: Hosté: Ing. Peterková, Mgr. Hluštík Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 18.00 hodin.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 828/2015/STAR ze dne 16. září 2015 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. I. Předmět úpravy. II. Vymezení pojmů

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. I. Předmět úpravy. II. Vymezení pojmů ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Předmět úpravy Tato metodika stanoví smluvní ceny a způsoby zjištění cen a smluvních cen pro oceňování pozemků z majetku Města Nejdek pro pronájem a prodej. I Vymezení pojmů

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR náměstí Sigmunda Freuda 19 742 58 Příbor IČ: 00298328

MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR náměstí Sigmunda Freuda 19 742 58 Příbor IČ: 00298328 MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR náměstí Sigmunda Freuda 19 742 58 Příbor IČ: 00298328 Název vnitřního předpisu: Metodické pokyny pro majetkoprávní úkony města Příbora při nakládání s nemovitostmi - pozemky

Více

Město Trutnov - městský úřad

Město Trutnov - městský úřad Město Trutnov - městský úřad NÁVRH NA USNESENÍ 4b3 Jednání porady vedení : 19.1.2015 Odbor rozvoje Zpracoval : Ing. Miroslava Šormová 16.2.2015 a majetku města Pro jednání rady města dne : 26.1.2015 23.2.2015

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009

Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. května 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. května 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 2 května 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: a) přesné určení nemovitosti: stav.p.č. 163 o výměře

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 27. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 9. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

p. Michal Fišer, MBA, p. Roman Petrus, p. Jakub Čáp, p. Vladislav Kopal, Mgr. Radim Zátopek, p. Jiří Toušek,, Ing. Jan Červenka, p.

p. Michal Fišer, MBA, p. Roman Petrus, p. Jakub Čáp, p. Vladislav Kopal, Mgr. Radim Zátopek, p. Jiří Toušek,, Ing. Jan Červenka, p. Zápis č. 1/2015 z 1. jednání komise RMČ pro obecní majetek (+ekonomika městských organizací) konaného dne 12. února 2015 v 17:00, v kanceláři č. 303 odboru správy majetku ÚMČ Praha 8 Přítomni: p. Michal

Více

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 1 usnesení z 4 zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ stav.p.č. 153 o výměře 9m 2 kat.území Těchlovice u Stříbra

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 29. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.4.2013 od 19.00 hodin do 19.52 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o n a k l á d á n í s n e m o v i t ý m i v ě c m i ve v l a s t n i c t v í m ě s t a K r á l í k y Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Hanykýř Omluveni: p. Krčil, p. Pokorná

Více